BŘEZEN 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 200"

Transkript

1 Cena 5, Kè BŘEZEN 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 200 Když jaro zavoní... Za pár dní nám kalendář ukáže, že je tu jaro. A přestože nás počasí svou vrtkavostí určitě ještě pořádně pozlobí, budeme mít černé na bílém, že nastal ten správný čas pro nová zrození všeho druhu, pro nové začátky, pro nové lásky, pro rozkvétající rostlinky a pupeny v zahradách i na loukách. Příslibem jara jsou i první bledule a sněženky, které se prodírají sněhem, a my žasneme nad jejich odvahou a nemůžeme se vynadívat na jejich krásu. Sluníčko pozvolna získává na síle a svými hřejivými paprsky pomalu obléká stromy do zeleně listů a vůně květů. Když se ve větvích zase rozezpívají ptáci a my poprvé ve vzduchu ucítíme jaro, máme pocit, jako bychom se znovu narodili. Čekají odpočinuté zahrádky, kola a vysušené cesty, zazimované chaty i louka za humny. Když jaro zavoní, všechno nás volá ven! Zdena Lédlová Městský úřad informuje... Uzavření kontaktního místa SSP rekonstrukce budovy městského úřadu S platností od 1. ledna letošního roku bylo z provozních důvodů uzavřeno pracoviště úřadu práce ve Ždírci n.d. kontaktní místo státní sociální podpory a jeho přemístění do Chotěboře. Důvodem uzavření je připravovaná rekonstrukce budovy městského úřadu. Je předpoklad, že kontaktní místo bude otevřeno opět od 1. ledna Rozpočet města na rok 2009 přijat Zastupitelstvo města na 15. zasedání projednalo zprávy o obdržených dotacích, výši daně ze zisku, závěrečnou úpravu rozpočtu města na rok 2008 a schválilo vyrovnaný rozpočet města na rok 2009: Dotace získané v roce 2008 do rozpočtu města v Kč: stavební úřad, matrika, státní správa ,- sociální služby ,- hasičské sbory ,- lesní hospodářství a údržba zeleně ,- školství, kultura ,- tělovýchovná zařízení ,- cyklostezka Ždírec Kohoutov ,- příspěvky na žáky od obcí ,- Dotace celkem ,- Finanční vypořádání roku 2008 aktiva a pasiva v Kč: půjčka společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s ,- půjčka ze SFRB ,- úvěry u ČS ,27 zůstatek účtů u ČS ,55 výsledek hospodaření města k ,72 (pokračování na str. 2) Pranostiky Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře, líný sedlák, který neoře. Březnový slunce má krátký ruce. Březen za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Březen suchý, duben mokrý, květen větrný pytle obilím naplní. Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj. Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci. Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude mrazů po Velikonocích. Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i dokonce zalehne. V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává. Březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny. Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese. Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda. Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání. O svaté Balbíně je už po zimě (31. března).

2 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 1) dluhová služba 8,51 % stav na účtech města: Celkem na účtech u ČS, a.s ,55 Sociální fond obce ,- Fond rozvoje bydlení ,62 Závěrečná úprava rozpočtu roku 2008: PŘÍJMY (v tis. Kč) (% původ. schvál. rozpočtu) Třída 1 daňové příjmy ,9 Třída 2 nedaňové příjmy ,9 Třída 3 kapitálové příjmy ,6 Třída 4 přijaté dotace ,2 PŘÍJMY MĚSTA ,7 PŘÍJMY PO KONSOLIDACI ,4 VÝDAJE (v tis. Kč) (% původ. schvál. rozpočtu) Lesní hospodářství ,6 Místní komunikace a veř. doprava ,5 Vodní hospodářství ,7 Provoz metropol. sítě ,0 Školství ,2 Kultura celkem ,3 Tělovýchova a zájmová činnost ,6 Zdravot., prevence proti drogám ,0 Výstavba ,5 Technické služby ,3 Sběr a likvidace KO ,4 Sociální věci ,4 Bezpečnost ,2 Zastupitelstvo města ,0 Veřejná správa celkem ,8 VÝDAJE MĚSTA ,6 VÝDAJE PO KONSOLIDACI ,3 ROZPOČET 2009 PŘÍJMY (v tis. Kč) Třída 1 daňové příjmy celkem Třída 2 nedaňové příjmy celkem 7300 Třída 3 kapitálové příjmy celkem 2000 Třída 4 přijaté dotace celkem 6121 PŘÍJMY MĚSTA CELKEM VÝDAJE (v tis. Kč) Lesní hospodářství 1121 Místní komunikace a veřejná doprava Vodní hospodářství 1600 Metropolitní sít Podoubraví 125 Školství 2810 Kultura 2080 Tělovýchova a zájmová činnost 1900 Zdravotnictví, prevence proti drogám 15 Výstavba 900 Technické služby 5380 Sběr a likvidace komunálního odpadu 2150 Sociální věci 1775 Bezpečnost, hasičské sbory 950 Zastupitelstvo města 1690 Veřejná správa VÝDAJE MĚSTA Splátky půjček, leasing 6500 VÝDAJE MĚSTA CELKEM Příjmy města plánované schodek rozpočtu 4872 Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ Výběr z usnesení 15. zasedání zastupitelstva města, konaného Přítomno: 14 členů zastupitelstva, 18 hostů zasedání Zastupitelstvo města projednává a bere na vědomí bez připomínek činnost rady města v období od 14. do 15. zasedání ZM. Zastupitelstvo města projednává a bere na vědomí bez připomínek činnost výborů zastupitelstva města v roce Zastupitelstvo města projednává a bere na vědomí, bez připomínek, zprávu o inventarizaci majetku města, provedenou k Zpráva tvoří přílohu zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města projednává a bere na vědomí bez připomínek: 1) zprávu o stavu účtů města k ) zprávu o stavu běžného účtu města k ) zprávu o příjmech a výdajích města k Zastupitelstvo města projednává a bere na vědomí bez připomínek zprávu o získaných dotacích do rozpočtu města v roce Zastupitelstvo města rozhoduje v souladu s 19 odst. (7) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů o snížení základu pro výpočet daně z hospodářské činnosti města za rok 2008 o částku ,00 Kč s tím, že prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti budou využity ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10, 11, 12, 13 a 14/2008 závěrečnou úpravu rozpočtu města na rok Zastupitelstvo města projednává a bere na vědomí bez připomínek zprávu o hospodaření města v roce Zastupitelstvo města schvaluje vnitřní předpis města Ždírec nad Doubravou Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů Městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou, stanovující pravidla pro účetnictví a nakládání s prostředky a majetkem města v roce Zastupitelstvo města: 1) schvaluje rozpočet města na rok 2009, který určuje výši příjmů a výdajů v roce 2009 podle rozpočtových kapitol dle předloženého návrhu; příjmy jsou stanoveny ve výši ,00 Kč výdaje ve výši ,00 Kč 2) schvaluje krytí schodku rozpočtu na straně výdajů využitím zůstatku hospodaření roku 2008 ve výši ,00 Kč 3) ukládá městskému úřadu zapracovat rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v rámci kapitol do jednotlivých paragrafů a položek v souladu se schváleným rozpočtem 4) pověřuje radu města prováděním rozpočtových opatření v souladu s vnitřním předpisem města Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou 5) ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru průběžně kontrolovat plnění a čerpání rozpočtu.

3 Zasedání zastupitelstva a rady města Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny členů zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města, člena zastupitelstva a předsedy výboru dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. s platností od 1. ledna Výše odměn tvoří přílohu zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města schvaluje směrnici Zásady pro peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za práci ve výborech zastupitelstva a komisích rady města Ždírec nad Doubravou. Směrnice tvoří přílohu zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města: 1) rozhoduje o vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemkům p.č. 355/78 o výměře 237 m 2 a p.č. st. 123/2 o výměře 4 m 2 v k.ú. Ždírec nad Doubravou finančním vyrovnáním s druhým vlastníkem, tj. společností SODO DUO, spol. s r.o. Nová Ves u Chotěboře 2) stanovuje podmínky finančního vyrovnání: a) cena finančního vyrovnání bude stanovena dohodou stran b) náklady spojené s uzavřením souhlasného prohlášení a vkladem prohlášení do katastru nemovitostí uhradí město 3) pověřuje radu města jednáním o podmínkách vypořádání duplicitního vlastnictví a uzavřením smlouvy o vypořádání vlastnictví se společností SODO DUO, spol. s r.o. Zastupitelstvo města: 1) o koupi pozemků vedených ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr, kat. č. 343/6 o výměře 478 m 2, 343/5 o výměře 492 m 2, 343/4 o výměře 469 m 2, 343/3 o výměře 786 m 2, 343/2 o výměře 404 m 2 a 343/1 o výměře 87 m 2, vše k.ú. Ždírec nad Doubravou 2) stanovuje podmínky prodeje: a) kupní cena kupovaných pozemků činí 100,- Kč/m 2 b) náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující. Zastupitelstvo města: 1) rozhoduje o prodeji geometricky oddělené částí pozemku p.č. 58/1 ostatní plocha o výměře cca 50 m 2, v k.ú. Kohoutov u Ždírce n.d. Martinu Stehnovi, bytem Jižní 624, Ždírec n.d. 2) stanovuje podmínky prodeje: kupní cena prodávaného pozemku činí 30,- Kč/m 2. Zastupitelstvo města: 1) rozhoduje o prodeji geometricky oddělené částí pozemku p.č. 58/1 ostatní plocha o výměře cca 50 m 2, v k.ú. Kohoutov u Ždírce n.d. manželům Janu a Anně Chmelíkovým, bytem Kohoutov 27 2) stanovuje podmínky prodeje kupní cena prodávaného pozemku činí 30,- Kč/m 2. Zastupitelstvo města: 1) rozhoduje o prodeji pozemku p.č. 517/13 ostatní plocha o výměře 164 m 2 v k.ú. Horní Studenec do podílového vlastnictví a to Josefu Růžičkovi, bytem Horní Studenec 53, geometricky oddělené díly t a c prodávaného pozemku a manželům Miroslavu a Jaroslavě Růžičkovým, bytem Horní Studenec 43, geometricky oddělené díly e a m prodávaného pozemku 2) stanovuje podmínky prodeje: kupní cena prodávaného pozemku činí 30,- Kč/m 2. Zastupitelstvo města projednává: 1) žádost vlastníků jednotek č. 617/1 617/13, zapsaných v KN na LV č. 1510, o prodej pozemku p.č. 342/166 o výměře 529 m 2, k.ú. Ždírec n.d. 2) žádost vlastníka jednotky č. 617/1 o prodej pozemku p.č. 342/167 o výměře 146 m 2, k.ú. Ždírec n.d. 3) žádost vlastníků jednotky č. 617/2 o prodej pozemku p.č. 342/168 o výměře 147 m 2, k.ú. Ždírec n.d. 4) ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje a předložit návrh na prodej pozemků k rozhodnutí zastupitelstvu města na 16. zasedání. Zastupitelstvo města: 1) ruší s platností k organizační složky města Správa městských lesů a Technické služby města 2) zřizuje s platností od organizační složku Služby města Ždírec nad Doubravou 3) schvaluje zřizovací listinu organizační složky Služby města Ždírec nad Doubravou. Zastupitelstvo města bere na vědomí bez připomínek zprávu místostarosty města o průběhu realizace územního plánu města. 3 Zastupitelstvo města: 1) rozhoduje o podání žádosti v rámci výzvy z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2., oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě na upgrade zařízení pro službu Czech POINT 2) schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo města rozhoduje o objednání projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení a o podání žádosti v rámci výzvy z Regionálního operačního programu, oblast podpory 1.4, Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu, na výstavbu cyklostezky Studenec Údavy. Zastupitelstvo města rozhoduje o objednání projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení a o podání žádosti v rámci výzvy z Regionálního operačního programu, oblast podpory 3.3, Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (oblast podpory 3.3), na výstavbu sportovní haly. Zastupitelstvo města rozhoduje o podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec n.d.. Zastupitelstvo města bere na vědomí bez připomínek zprávu o hospodaření Spolku pro výstavbu kaple v roce Zpráva tvoří přílohu zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění: 1) k zastupování města na členských schůzích Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi v roce 2009 starostu města Jana Martince 2) k zastupování města na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. v roce 2009 starostu města Jana Martince 3) k zastupování města na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. v roce 2009 starostu města Jana Martince. Výběr ze zápisu z 49. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Hubert Kolář, Jindřich Kyncl (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) Informace o přípravě investičních akcí Rada města projednala informaci o přípravě investičních akcí. Město má uzavřeny smlouvy na projekt sportovní haly, cyklostezky Studenec Údavy a zateplení budov základní a mateřské školy. Všechny akce jsou již v projektové fázi připravovány k podání žádostí o dotaci z operačních programů v roce Úhrada platby za vynětí pozemku z LPF Rada města schvaluje úhradu částky ,- Kč za vynětí pozemku pro budoucí dostavbu areálu SK DEKORA parc. č. 358/10 z lesního půdního fondu. Po úhradě platby za vynětí bude částky ve výši ,- Kč zpět na účet města k účelovému využití pro obnovu a údržbu zeleně. Příspěvek na činnost SDH Nové Ransko Rada města rozhoduje: 1) o poskytnutí příspěvku na činnost SDH Nové Ransko v I. pololetí 2009 ve výši 2.000,- Kč 2) o prominutí části platby ve výši 2.549,- Kč za služby spojené s nájmem objektu Údavy 43 SDH Údavy v roce 2008 v souvislosti s využíváním sálu v budově k pořádáním společenských akcí společně s osadním výborem. Úprava vzrostlé zeleně na náměstí 9. května Rada města schvaluje smýcení vzrostlých stromů na náměstí 9. května a pověřuje starostu zajištěním architektonického návrhu úpravy zeleně na náměstí a v areálu pomníku padlých. Objednání projektové dokumentace Rada města schvaluje: 1) výzvu společnosti DRUPOS PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod k podání nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení pro stavbu cyklostezky Studenec Údavy 2) objednání projektové dokumentace pro stavební řízení pro stavbu cyklostezky Studenec Údavy za cenu ,- Kč vč. DPH 3) výzvu společnosti DRUPOS PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod k podání nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení pro stavbu TI pro 11 RD v ulici V Údolí, III. etapa 4) objednání projektové dokumentace pro stavební řízení pro stavbu TI pro 11 RD v ulici V Údolí, II. etapa, za cenu ,- Kč vč. DPH. Úhrada kurzovného Rada města schvaluje: 1) účast H. P. v kurzu Pracovnice v sociálních službách pečovatelská služba, pořádaném společností MAR- LIN s.r.o. Chrudim, s akreditací MPSV, termín I. pololetí ) úhradu kurzovného ve výši 8.200,- Kč 3) úhradu cestovních nákladů spojených s účasti v kurzu 4) poskytnutí placeného volna H. P. k účasti v kurzu. Stanovení výše nájemného Rada města stanovuje, že nájemné z bytů ve vlastnictví města bude hrazeno nájemníky vždy nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce, ve kterém je nájem bytu uskutečněn a ukládá městskému úřadu informovat o tomto usnesení nájemníky bytů. Regulace ÚT Rada města schvaluje instalaci regulace ústředního vytápění v budově čp. 152 v areálu stadionu SK Dekora. Předpokládané náklady budou 5.000,- Kč. Výběr ze zápisu z 50. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Hubert Kolář, Jindřich Kyncl Rozpočet Sociálního fondu města na rok 2009 Rada města schvaluje rozpočet Sociálního fondu města Ždírec nad Doubravou na rok 2009 ve znění předloženém městským úřadem. Rozpočet je uložen v účtárně MÚ. Vyhodnocení výzvy č. 5/2008 Rada města uzavírá veřejnou soutěž/ zakázku malého rozsahu č. 5/2008 STL plynovod v ulici V Údolí a rozhoduje o pořadí uchazečů v soutěži v souladu s podmínkami výzvy: 1. Dvořák, stavby pozemních komunikací, Havl. Brod, čj. 271/09, cena za dílo ,- Kč 2. I. SPZ s.r.o. Pardubice, čj. 266/09, cena za dílo ,- Kč 3. OLYMPIA P&P, s.r.o. Chrudim, čj. 284/09, cena za dílo ,- Kč. Podání žádosti o dotaci Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 2 z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV. LEADER, opatření č. 4 Zlepšení kvality života v regionu MAS Havlíčkův kraj na rekonstrukci budovy MÚ a přístavbu multifunkčního sálu. Uložení volných prostředků na termínovaný vklad Rada města: 1) souhlasí s uložením volných prostředků na účtu města, určených na výstavbu cyklostezky, na termínovaný vklad u ČS, a.s. 2) pověřuje MÚ uložením prostředků na termínovaný vklad a dohodnutím termínů a úroků s ČS, a.s. Jmenování stavebního dozoru investora Rada města jmenuje stavební dozor investora: 1) Luďka Špinara na akci Rekonstrukce ulic Květinová a Stará 2) Zdeňka Plevu na akci Cyklostezka podél nehodových úseků silnice I/34, II. etapa 3) Františka Lédla na akci Chodník Ždírec n.d. Nové Ransko. Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.d. na rok 2009 ve znění předloženém PO. Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Rada města schvaluje poskytnutí části únorového příspěvku na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou ve výši ,- Kč v termínu do Příspěvek bude převeden z částky plánované na činnost školy v rámci schváleného rozpočtu školy na rok 2009 a je určen na úhradu záloh za poskytované energie. Řešení kapacity mateřské školy Rada města se seznámila s možnostmi řešení nedostatečné kapacity mateřské školy. Z důvodu nesouhlasu krajské hygienické stanice s rekonstrukcí další třídy ZŠ v pavilonu č. 1 pro potřeby MŠ dle návrhu MÚ, jsou k dispozici dvě varianty řešení. Jedním je rekonstrukce a dostavba pavilonů ZŠ č. 1 pro potřeby MŠ a pavilonu č. 3 pro rozšíření počtu učeben ZŠ, vše v odhadované ceně za dílo cca 25 mil. Kč pro I. etapu stavby. 4

5 Zasedání zastupitelstva a rady města Druhou možností je využití rekonstrukce nevyužívaného 2. NP budovy ZŠ v Horním Studenci s možností získání kapacity cca 20 míst pro MŠ v hodnotě prací do 1 mil. Kč. Vedení školy provedlo mezi rodiči průzkum s cílem zjistit zájem o umístění dítěte do MŠ Horní Studenec. Zájem rodičů je malý. Členové rady města navrhují jednat s rodiči a přesvědčit je o umístění dítěte do školy ve Studenci alespoň na jeden školní rok. Rada města ukládá starostovi, aby pozval ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Nováka na 51. schůzi rady k projednání dalšího postupu ve věci zvýšení kapacity mateřské školy. Informace o kontrole KHS v ZŠ Rada města bere na vědomí zprávu Krajské hygienické stanice Jihlava o kontrole provedené dne v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Výsledek kontroly bez závad. Příspěvek na opravu Rada města schvaluje příspěvek města ve výši ,- Kč bez DPH na opravy budovy DPS Nad Řekou, provedené spol. Stavointerier Havl. Brod po zaplavení domu přívalovým deštěm. Jan Martinec Na aktuální téma Sběrný dvůr a některé drobné informace o ukládání a výkupu železných a neželezných kovů, zpětného odběru elektrozařízení a ukládání objemného odpadu. Výkup a ukládání železa, litiny a barevných kovů. Na základě zákona č. 383 ze dne 23. září 2008 a vyhlášky č. 478 ze dne 22. prosince 2008 je provozovatel zařízení u sběru nebo výkupu povinen identifikovat osoby od kterých převzal nebo vykoupil dále uvedené věci a předměty a o těchto skutečnostech vést evidenci. Jedná se především o měď, bronz, mosaz, olovo, hliník, dále pak předměty z litiny, železa, oceli apod. Z tohoto důvodu je nutné, aby každý, kdo chce do sběrného dvora předat jakýkoliv výše jmenovaný odpad, předložil pracovníkům sběrného dvora průkaz totožnosti, a sice buď OP, pas, řidičský průkaz apod. ze kterého je možno zjistit potřebné údaje, a to jméno, příjmení, datum narození, bydliště a číslo průkazu. Bez ověření těchto údajů nesmí provozovatel SD odpad odebrat anebo vykoupit. Do sběrného dvora není možno předávat, a nebo zde vykupovat předměty, které mají povahu: uměleckých děl a jejich částí pietní, nebo bohoslužební předměty průmyslové a strojní zařízení a jeho části obecně prospěšná zařízení dopravní značení, součásti, nebo příslušenství veřejných prostranství, pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, a nebo části těchto zařízení. Výkupní ceny pro jednotlivé vykupované odpady se často mění a informaci o jejich výši je možno získat u pracovníků na sběrném dvoře. Zpětný odběr elektrospotřebičů. Odběr je prováděn na základě smluv s jednotlivými firmami, které provádějí likvidaci těchto zařízení elektrowin, ekolamp, asekol. Pro informaci uvádíme, že se jedná v podstatě o tři druhy elektrospotřebičů a sice: televize, videa, počítače, monitory a další komunikační techniku zářivky, výbojky apod. lednice, pračky, sporáky, vysavače, žehličky a další domácí spotřebiče včetně drobného ručního nářadí. Při ukládání těchto spotřebičů na sběrný dvůr je nutno dbát, aby byly předávány kompletní hlavně lednice, sporáky, pračky a další. Ukládání objemného odpadu. Pro občany ze Ždírce nad Doubravou a místních častí slouží sběrný dvůr i nadále k uklá dání objemného odpadu, nebezpečných odpadů, menšího množství stavební sutě při úpravách bytů. Na sběrný dvůr mohou po dohodě ukládat odpad proti úhradě i drobné provozovny a soukromníci ze Ždírce n/d, ve výjimečných případech i občané z okolních obcí, ale vždy po dohodě s pracovníky SD a za úhradu dle ceníku. Pro zapomnětlivce, kteří odkládají svůj odpad před zavřenou bránu u sběrného dvora ještě dodáváme, že sběrný dvůr je otevřen pravidelně a to: Středa a čtvrtek od hodin do hodin (v době platnosti letního času do hodin) Sobota od 8.00 hodin do hodin. Pracovníci SD ve Ždírci n. D. B. Málek a J. Nevšímal únor 2009 Koncert a výstava Milostné renesanční písně a vernisáž výstavy obrazů uctí dne 20. března 2009 v hodin v budově Obecního úřadu Sobíňov nástup letošního jara a otevřou též oslavy 625. výročí založení obce. Milostné renesanční písně přednesou loutnista Jindřich Macek a zpěvačka věhlasných Linha singers Pavla Fendrichová. Oba umělci vystupují v tomto duu u nás i v Evropě již několik let a právě toto představení Milostné renesanční písně mělo v loňském roce velký úspěch ve Španělsku. Zdejší po- 5 KLUB SENIORŮ Klub seniorů Ždírec nad Doubravou Vás zve na VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, které se koná v úterý dne 17. března 2009 od hodin v novém domě s Pečovatelskou službou. Srdečně zvou pořadatelé! sluchače oba protagonisté okouzlili loňského roku Janáčkovými písněmi při benefičním koncertu v kostele Navštívení Panny Marie v Sopotech. Po koncertu bude v tomtéž prostoru otevřena výstava Ludmily a Stanislava Bartůškových. Jejich díla jsou ozdobou galerií a soukromých sbírek nejen v České republice, ale i v jiných zemích Evropy. Manželé Bartůškovi věnovali některá svá plátna sopotským varhanám. Budou také součástí výstavy a budou výrazně označena. Výstava potrvá měsíc a na její závěr budou darované obrazy vydraženy. Výtěžek z obou akcí půjde na obnovu historických sopotských varhan, které byly loňského roku zapsány na seznam kulturních památek. Bohuna Krčová

6 Na aktuální téma Podoubravské kraslicové stromořadí aneb Velikonoční cesta k varhanám Tak by se měl jmenovat rekord, zapsaný v Guinessově knize, který bychom měli stvořit my, občané obcí Podoubraví. Sčítací komisaři, sdělovací prostředky a jiní nezbytní a důležití lidé okolo se dostaví za tím účelem do Sobíňova 7. dubna 2009 v hodin, kdy pokus odstartujeme. O dva dny později, pokud se pokus povede, nás Agentura Dobrý den představí na Staroměstském náměstí v Praze. V čem bude rekord spočívat? Vyfouknutými a ozdobenými vejci, tak zvanými vejdumky, spojíme jako náhrdelníkem stromy lemující cestu od sobíňovského obecního úřadu na sopotskou náves. Celá tato trasa měří rovný kilometr. Dosavadní rekord je podle sdělení Agentury Dobrý den dlouhý 675 metrů. Co k tomu potřebujeme? Spolupráci škol, občanů, podnikatelů, neziskových organizací a jiných ochotných lidí a institucí, kteří mají chuť se zapojit do veselé a přitom vážně míněné akce. Při střízlivém počítání potřebujeme nashromáždit vyfouknutých vajíček. Ty se budou vázat na šňůrky po 50 kusech. Zdobit budeme podle svého vkusu, materiálem, na který jsme zvyklí a vázat budeme na šňůrku, která se nepřetrhne. A také by každá instituce měla ke svým úvazkům dodat 1 metr vysoké ploché vejce vystřižené z kartonu, na kterém se představí a které bude umístěno v rekordní aleji. Kde se kraslice shromažďují? V každé obci podle místní dohody, většinou ve škole, ve Ždírci nad Doubravou podle pokynů městského úřadu. Den před stanovením rekordu, tedy 6. dubna odpoledne, je organizátoři odvezou na místo, nebo se s účastníky domluví individuálně. Kdo by chtěl úvazky s vejci dopravit do Sobíňova sám, poděkujeme, ale poprosíme nejdříve zavolat na kontaktní číslo telefonu Proč chceme získat zápis do Guinessovy knihy rekordů? Chceme dát zbytku republiky najevo, že Podoubraví je nádherný kus přírody s cyklostezkami, lyžařskými terény, lesy s houbami a rybníky na koupání, plné kulturních památek a lidí, kteří si váží odkazu předků a návštěvníky rádi uvítají. A také proto je vedle Svazku obcí Podoubraví pořadatelem též Občanské sdružení Sobíňov chceme upozornit na naši snahu o záchranu 260 let starých vzácných varhan v Sopotech. Bohuna Krčová Poděkování Chtěli bychom tímto poděkovat paní Mühlfaitové, Břízové, Andělové a Česalové za jejich obětavou práci pro volný čas našich občanů. Večery s písničkou jsou vždy zpestřeny jejich vtipnými vstupy. Výzdoba stolů, která je každý měsíc jiná a přizpůsobená panujícímu období, jsou dílka vyráběná vlastnoručně těmito ženami. Jejich masopustní koblihy byly vynikající. Atmosféra takovýchto večerů je srdečná a lidé mají k sobě blíž. Svůj čas věnují také organizování zájezdů na divadelní představení i pořádání lékařských přednášek. Pro nás, obyvatele nového pečovatelského domu, jsou to chvíle, na které se velmi těšíme. Škoda, že toto nevyužívá více místních občanů. Srdečné díky za vše. Věrní navštěvovatelé všech vašich akcí z nového pečovatelského domu. 6 Beseda s dětským lékařem Ve středu 18. února 2009 navštívil děti v Základní škole ve Vojnově Městci dětský lékař ze Ždírce nad Doubravou MUDr. David Komárek. Děti se na jeho návštěvu velmi těšily a kreslily pro něj obrázky na památku. Dozvěděly se spoustu zajímavých a užitečných informací: od správného telefonování na číslo 155 přes poskytování první pomoci až po provádění srdeční masáže. Na oplátku povyprávěly panu doktorovi o svých zážitcích. Některé zásady první pomoci děti znaly z vyučování, některé pro ně byly nové. Každé připomenutí a oživení těchto vědomostí je určitě velmi přínosné. Děkuji panu doktorovi za jeho čas věnovaný našim dětem. Hana Bulová, vychovatelka ŠD Co nového na Vysočině Slovo hejtmana V lednu jsem měl možnost znovu se přesvědčit o tom, jak pestrým a zajímavým místem je naše Vysočina. Pro život jeho obyvatel i pro návštěvníky z celé naší země i z ciziny. Náš kraj i jeho jednotlivé lokality se představily na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně a myslím, že se nám podařilo ukázat Vysočinu jako pestrou směsici možností především pro poznávací, aktivní nebo rodinnou dovolenou. Máme také zpracovanou dlouhodobou strategii rozvoje cestovního ruchu až do roku Příspěvková organizace kraje Vysočina Tourism, slavící na veletrhu své první narozeniny, představila v Brně 14 materiálů s pestrou nabídkou pro návštěvníky Vysočiny. Kromě klasických cest za památkami a přírodními krásami předkládáme i speciální nabídky. Mezi nimi jsou kromě rozšiřujícího se počtu cyklotras či možností pro příznivce zimních sportů například i brožury Koňské stezky nebo Cesta piva. Zvědavý jsem na využití připravovaného materiálu Putování za filmem. V něm se objeví 22 lokalit spojených s natáčením nějakého filmu nebo spjatých se známým hercem či režisérem. V krajské expozici na veletrhu našlo jako spoluvystavo-

7 Na aktuální téma vatelé své místo i dvacet měst a regionů z Vysočiny. A jejich prezentace byla opravdu důstojná. Množství lákavých propagačních materiálů i podrobnějších knih o jednotlivých místech nebo regionech mě nadchlo a opět ve mně posílilo patriota Vysočiny. Máme být na co pyšní a co nabídnout. Veletrh byl i příležitostí k mnohým setkáním. Ta se starosty našich měst mě zvláště potěšila. Na všech byla vidět upřímná snaha posunout Vysočinu dál. Začátkem února se starostové desítek měst a vesnic na Vysočině dočkali dobré zprávy. Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil další dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 1,3 miliardy korun pro 129 projektů z Vysočiny a Jihomoravského kraje. Na Vysočinu půjde z evropské pokladny více než půl miliardy korun. Svědčí to o dobré přípravě projektů. K této částce přidají kraj, města a obce další své miliony, ale bez základní evropské injekce by většina z těchto akcí nebyla realizovatelná. Mezi těmi schválenými jsou například rekonstrukce školských, kulturních a sportovních zařízení, úpravy prostranství ve městech a obcích, ale také přístrojové vybavení pro nemocnici nebo nové cyklostezky či dětská hřiště. Je mi jasné, že mnoho žadatelů bylo i zklamaných, protože na dotaci nedosáhli. Ale mají šanci podat svůj projekt v dalších letech až do roku 2013, kdy končí dal- ší plánovací období. Regionální operační program Jihovýchod přinese na Vysočinu a do Jihomoravského kraje z evropských fondů v letech 2007 až 2013 přibližně 19 miliard korun. Ovšem to podstatné pro hodnotný a spokojený život nás všech nepřipluje samo z Bruselu ani odjinud. Je to na nás poctivé práci každého obyvatele kraje od větších i menších měst až po nejmenší vesničku Vysočiny. V začínající celosvětové krizi to nebude jednoduché, jsou věci, které neovlivníme. Ale s tím, co ovlivnit můžeme, jsme připraveni se poprat. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina Pořad bohoslužeb římskokato lické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava H. Studenec: čtvrtek 18:00 neděle 9:30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek 18:00 neděle 8:00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota 16:30 (1. a 3. týden v měsíci) Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Dufková Ladislava Vilémov MUDr. Brázda Pavel Krále Jana 538, Chotěboř MUDr. Brázdová Hana Krále Jana 538, Chotěboř MUDr. Lánová Milana Ždírec n.d Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Zdeněk Dvořáček Husova 64, Hlinsko MUDr. Michael Chlud Smetanova 842, Skuteč MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice MUDr. Libor Bačkovský Družstevní 1401, Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Sloupek pamětníků Naši muzikanti XIV. Kapelník Josef Dočekal zemřel roku 1968 (74 let), jeho manželka se dožila 84 let, pracovala v JZD Sobíňov. Pokračovatelem v hudbě po zemřelém otci se stal jeho syn Ladislav Dočekal z Nové Vsi Sobíňov. Hrál na různé nástroje od svých 18 let. Hrál také, když si odbýval svoji vojenskou presenční službu v Pardubicích, s vojáky, kteří působili v klubu Kulturně masové práci u Železničního pluku, kde byl mostařem. Bylo to roku 1954, kdy také působil na východním Slovensku. Od roku 1955 se objevoval v kapele Miloslava Křesťana z Nového Ranska Stap Křížová. Potom v roce 1967 v Doubravance v Libici nad Doubravou, roku 1968 byl ka- 7 pelníkem kapely Melodie Chepos slévárna Nové Ransko, kterou máme zachycenou na fotografii č. 1.: zleva: Jiří Fiala z Bílku, na bicí Jan Stehno ze Sobíňova, na saxofon kapelník Láďa Dočekal. Na trubku hraje Jiří Šťovík z Podmoklan, s mikrofonem v ruce zpívá Josef Uchytil ze Sopot a zcela vpravo je Josef Průša z České Bělé. Tato kapela hrávala mimo jiné na výročních schůzích při hodnocení uplynulého roku ve slévárně Nové Ransko a také na Dobírkách v JZD Sobíňov. Tito známí a oblíbení muzikanti dokázali dodat všem dobrou a veselou náladu. Osobně si vzpomínám na výlet do jižních Čech, který nám důchodcům zorganizoval závod a ROH Slévárny Nové Ransko. Jeho ukončení bylo naplánováno do restaurace v Chlumě. Všichni jsme se těšili, protože nám bude hrát Láďa Dočekalů. Za vedení slévárny byl přítomen vedoucí (pokračování na str. 8)

8 Sloupek pamětníků (pokračování ze str. 7) Ladislav Dočekal také vyučoval hudbě, hlavně své syny Pavla Dočekala ze Ždírce a Mirka Dočekala ze Sobíňova. Vytvořil i svoji mládežnickou kapelu, kde hráli většinou důchodcům. Fotografie č. 3 zleva doprava: vnuk Mir. Pechr Sobíňov, Tomáš Dočekal vnuk, děda Láďa Dočekal a malý vnouček Mireček Dočekal na trubku. Pokračování příště. Miloslav Bouška, kronikář Fotografie č. 1 slévárny Ing. Ivo Lána se svojí sekretářkou Věrou Markovou, za ROH tu byly paní Martincová, Jana Vomelová a další. Přijíždíme od Ždírce k restauraci v Chlumě, vedle hlavní silnice na Hlinsko. Vystupujeme z autobusu, zároveň přijíždějí ostatní hosté a také kapela v čele s kapelníkem Láďou Dočekalem. Co to? Láďa vystupuje nějaký rozladěný. Jeho první slova zní: Vy jste mi to pokazili! Chtěl jsem Vás uvítat až budete vstupovat do sálu, tak my už budeme na místě a budeme Vám na uvítanou hrát svižnou polku Boršovickou. To víte, že muzikanti zahráli tu polku jako první a my dědové jsme se mohli strhat. To už nám hrála Láďova veselá pětka ze Sobíňova. Muzikanti jsou zachyceni na fotografii č. 2, zleva doprava: Kája Bílek, Jára Bílek, Jar. Jelínek, D örd Fr. na bicí a kapelník Láďa Dočekal. Hrávali po vesnicích a na různých oslavách např. v Bílku, Sobíňově i ve Škrdlovicích. Fotografie č. 2 Fotografie č. 3 8 Na vojenské fotografii zcela vpravo sedí na zemi s klarinetem v ruce Láďa Dočekalů ze Sobíňova. Kapela měla 22 členů, vojáci si ji pojmenovali Bouře. Působila na Slovensku v Ruskově. Neznámá historie 15. březen 1939 Je tomu již sedmdesát roků, co takzvanou druhou republiku okupovala německá armáda; stalo se to 15. března O likvidaci zbytku Československa bylo Hitlerem rozhodnuto hned po Mnichovu, kdy jsme přišli o svá pohraniční území. Osud druhé republiky se naplnil 14. března Došlo k odtržení Slovenska, kde byl vytvořen takzvaný Slovenský štát a moci se ujali Hlinkovi fašisté a prezidentem se stal Tiso. Zároveň maďarské hortyovské jednotky začaly obsazovat Podkarpatskou Rus. Právě z důvodu odtržení Slovenska odjel prezident Hácha v podvečer tohoto dne do Berlína jednat s kancléřem Adolfem Hitlerem. Místo jednání o Slovensku mu Vůdce oznámil, že druhý den o šesté hodině ranní německé jednotky zahájí okupaci českých zemí. Háchu po tomto oznámení postihl srdeční záchvat, Hitlerův osobní lékař jej vyšetřil a dal mu povzbuzující injekci. Poté Hitler nařídil Háchovi, aby informoval ministerského předsedu, vládu i velení armády, že veškerý odpor při obsazování republiky bude tvrdě potlačen. Jednání se protahovalo, vláda nebyla schopna dospět ke shodě. Aniž by bylo známo stanovisko české vlády, předložil von Ribentrop konečný text deklarace Háchovi k podpisu. V této deklaraci byla formulace o tom, že český prezident... klade osud českého národa do rukou Vůdce německé říše. Hácha nepodepsal hned, bojoval doslova o každou formulaci a podařilo se mu prosadit také nějaké ústupky. Ráno 15. března překročila německá vojska české hranice. Pražský rozhlas před půl šestou vysílal nařízení Hlavního štábu Ministerstva národní obrany, které informovalo všechna posádková velitelství, že německé vojsko zahájí o šesté hodině ranní obsazování republiky a že veškerý pokus o odpor bude potlačen se vší brutalitou. Potom následovala výzva pro obyvatelstvo o bezpodmínečném zachování naprostého klidu.

9 Sloupek pamětníků V ranních hodinách tohoto tragického dne bylo mimořádně nevlídné počasí. Z nízkých šedých mraků padal mokrý sníh, z těchto důvodů nemohla vzlétnout německá letadla. V ulicích Prahy se první německé jednotky objevily krátce po osmé hodině ranní. Okamžitě začaly obsazovat strategická místa jako Pražský hrad, nádraží, pošty, pražské mosty a především vojenské objekty, letiště obsadila Luftwaffe. Vstup německých jednotek se neobešel bez rozhořčených protestů českého obyvatelstva. Začalo také zatýkání pro Němce nepohodlných lidí. Již za tmy dorazil na Pražský hrad Adolf Hitler se svým doprovodem, druhého dne se vítězoslavně rozhlížel z okna Pražského hradu, kde již vlála německá vlajka. Potom říšský ministr von Ribentrop přečetl výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Tímto výnosem bylo území Čech a Moravy připojeno k území Velkoněmecké říše. Protektorát měl formálně autonomní správu, jeho vláda a prezident byli podřízeni okupační moci. Také území protektorátu se stalo součástí celního území Německa. Měnou se staly německá marka a protektorátní koruna. Protektorem se stal Karl von Neurath, protektorátním prezidentem Emil Hácha a předsedou vlády generál Emil Eliáš. Potud historie. Vraťme se však na naši Vysočinu a přečtěme si, jak příchod německých okupantů zaznamenali pamětníci těchto tragických událostí, které postihly náš národ. Příroda jako by se okupaci bránila, zuřily sněhové vánice a napadlo mnoho sněhu. Do Krucemburku se dostala první jednotka německé okupační armády 16. března, byla to německá autokolona. Vojáci chtěli jet do Německého Brodu, nikoliv však ze Ždírce na Českou Bělou, ale jeli oklikou přes Žďár. Silnice však kvůli závějím byla nad Vojnovým Městcem neprůjezdná, a tak se vojáci vrátili zpět do Krucemburku, kde přenocovali. Podle pamětníků se hladoví němečtí vojáci vrhli do místních obchodů, k řezníkům a pekařům a za německé marky skupovali potraviny. Další německá kolona uvízla za Ždírcem směrem na Sobíňov, také kvůli neprůjezdné zaváté silnici. Ve dnech března byla zde motorizovaná jednotka pěšáků 12. pluku, číslo měli napsané na autech obráceně. Bylo jich dvě stě vojáků a čtrnáct důstojníků. Přijeli ve 22 nákladních autech, třech osobních a na dvou motocyklech, měli s sebou také polní kuchyň. Ubytováni byli v místní sokolovně a v neděli 18. března odjeli směrem na západ. Dne 17. března dostali občané Krucemburku nařízení, aby odevzdali veškeré zbraně a donesli je do hostince u Pecinů, kde jim byly odebrány za asistence místních četníků a starosty. Na odebírání zbraní dohlížel německý důstojník. 19. března přijel do Krucemburku oddíl lehkého dělostřelectva v počtu osmdesáti pěti mužů, kterým veleli nadporučík a poručík. Byli ubytováni v bývalé evangelické škole a Družstevním domě. Někteří z vojáků uměli dobře česky. Obdobná situace jako zde byla i v dalších městech a obcích. Německé jednotky obsazovaly celé území Čech, Moravy a Slezska. Jen na několika málo místech se setkaly s odporem, který byl záhy zlomen. Začalo také zatýkání osob označených jako nepřátelé říše. Okupační správa také nařídila jezdit po pravé straně, do té doby se u nás jezdilo vlevo. Tato změna si vyžádala mnoho dopravních nehod a také obětí na životech. Pavel Vomela Naše škola Základní škola Ždírec n.d. Recitace žáků I. stupně Ve středu 28. ledna 2009 se konalo školní kolo v recitaci žáků I. stupně. Žáci z prvních tříd soutěží v nulté kategorii, bez postupu do vyššího kola. Mezi šesti, kteří se zúčastnili, byl nejlepší Jan Borovica, druhé místo patří Běle Pospíchalové (oba I. B) a na třetím místě skončila Sabina Brabcová z 1. A. I. kategorie, žáci třídy, je tradičně nejsilněji obsazena. Porota, složená ze všech vyučujících I. stupně, si poslechla básničky od 18 dětí. Zvítězila Kristýna Tlustá (3. B), na druhém místě skončila Eliška Břízová (3. A) a o třetí místo se dělí Veronika Břízová (2. A) s Milošem Havlem (3. A). V kategorii třídy se projevila nemocnost dětí, soutěžilo jen 7 recitátorů. Nejlepší byl Rudolf Culek, druhé místo obsadil Přemysl Pospíchal (oba 5. A) a třetí místo patří Tereze Břízové ze 4. A. První tři z 1. a 2. kategorie postupují do okrskového kola do Chotěboře. Všem jednatřiceti soutěžícím děkujeme za přípravu a předvedení výsledků své práce, vítězům blahopřejeme a do dalšího kola přejeme hodně štěstí. Anna Horáková Recitační soutěž I. stupně, vítězové 0. kategorie. 9 Recitační soutěž I. stupně, vítězové 1. kategorie. Recitační soutěž I. stupně, vítězové 2. kategorie

10 Naše škola Lyžařské závody Ve středu 21. ledna 2009 odpoledne se na školním hřišti uskutečnily lyžařské závody. Soutěžilo se v běhu na lyžích na trati dlouhé 200 m pro kategorii tříd, 400 m pro tř. a 600 m pro tř. Účast žáků na závodech byla velmi slabá 6 dětí z 1. stupně a 3 žáci z 2. stupně. Přestože sněhové podmínky nebyly ideální, žáci se s trasou poprali velmi statečně. Všichni doběhli do cíle, i když některé pád těsně před cílem připravil o místo nejcennější, ale tak to ve sportu bývá. V kategorii nejmenších si pro 1. místo doběhla Klára Andrýsková ze 2. A, na druhém místě skončil Ondřej Musil z 1. B. Kategorie tř. byla zastoupena nejpočetněji: zvítězil Dominik Plíhal, 2. místo získal Lukáš Dočekal (oba 4. A), na 3. místě doběhl Michael Hojný (5. A) a 4. místo patří Romanu Kutílkovi (4. A). Z 2. stupně si přišli zasoutěžit pouze chlapci ze 6. a 7. třídy. Zvítězil Petr Fajt, 2. místo patří Radimu Fouskovi oba ze 7. A a na 3. místě dojel Lukáš Plíhal ze 6. A. Všem sportovcům děkujeme, že se těchto závodů nezalekli, přinesli si do školy lyže a statečně bojovali. Je velká škoda, že se nenajde těchto odvážlivců více. Lukáš na závodech. Gabriela Glosrová, Martina Hojná Florbal ve škole V pondělí 19. ledna 2009 se konalo v místní tělocvičně netradiční florbalové utkání. Proti sobě nastoupila družstva mladších chlapců na jedné straně a na straně druhé část výběru dívek ve složení: Michaela Culková, Jana Vavroušková, Eva Bulová, Aneta Danielová, Michaela Peldová, Lucie Marková a Veronika Sedláková, které reprezentovaly školu ve florbalu na podzimních turnajích v Chotěboři a Havlíčkově Brodě. Hned od začátku se hrálo rychle a s nasazením. Chlapci přece jen svým větším důrazem v osobních soubojích otevřeli skóre v první části hry až na 5:0. Dívky si nedaly nic líbit a další souboje už byly hodně vyrovnané. Stav po druhé třetině byl 9:4 pro chlapce. Do třetí části hry šly dívky s odhodláním skóre otočit na svou stranu. Větší důraz v osobních soubojích a lepší střelba na bránu přinesla chlapcům nakonec vítězství, ale dívky chlapce předčily svou tvořivostí hry. Pouze horší koncovka dívek a brankář chlapců Tomáš Štěrba měli nakonec vliv na konečný stav zápasu 12:8. Ještě nebyl konec zápasu a dívky už plánovaly odvetu. Takže pánové..., příště se máte na co těšit. Všem florbalistům a florbalistkám děkujeme a těšíme se na další utkání. Pavel Vavroušek Olympiáda V pondělí 26. ledna 2009 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy. Celkem 17 soutěžících muselo zvládnout tři disciplíny. Byl to poslech textu a odpovědi na připravené otázky, popis obrázku a konverzace na vylosované téma. Všichni účastníci se velice snažili a síly byly vyrovnané. Rozdíly bodů na prvních místech jsou skutečně minimální. A kdo byl nejlepší? V kategorii 6. a 7. tříd zvítězili samí sedmáci. 3. místo vybojovala Markéta Němcová, 2. místo David Dvořák a vítězkou se stala Aneta Danielová. Mezi osmáky a deváťáky byli nejlepší na 3. místě Eva Ulrichová z 9. B, na 2. místě Tomáš Uchytil z 8. B a 1. místo získala Tereza Culková z 9. A. Děkujeme všem účastníkům a vítězům přejeme mnoho štěstí v okresním kole olympiády. Renata Jarošová, Markéta Zrzavá, Zdeněk Drápalík Okresní kolo dějepisné olympiády Ve čtvrtek 29. ledna 2009 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 28 žáků 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovaly žákyně Klára Jeřábková (9. A) a Denisa Růžičková (9. B). Soutěžící museli během 90 minut prokázat své znalosti a vědomosti ze života lidí z doby hradů a zámků v Čechách a na Moravě od období románského až po dobu renesance. Vítězem okresního kola se stal Jakub Lorenc ze ZŠ Smetanova Chotěboř se 70 body, který postupuje do krajského kola. A jak dopadla naše děvčata? Klára Jeřábková se umístila na děleném místě s 54 body a Denisa Růžičková skončila také na děleném místě s 35 body. Našim soutěžícím děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Markéta Zrzavá 10

11 Naše škola Zápis do 1. třídy V letošním roce proběhl zápis do 1. třídy ve dvou termínech 27. ledna a 11. února Jako každoročně probíhal v duchu plnění úkolů s pohádkovými postavami. Budoucí školáci sportovali s Křemílkem a Vochomůrkou, kreslili s krtečkem, zpívali s Bobem a Bobkem, počítali s Rákosníčkem a vyprávěli a recitovali u víly Amálky. Děti byly k zápisu velmi dobře připravené z mateřské školy. Aby jim při zápisu nebylo úzko z mnoha cizích osob, provázeli je budoucí spolužáci a setkaly se i se svými paními učitelkami z MŠ. K zápisu se dostavilo 41 dětí z naší MŠ a 3 děti odjinud. Do 1. třídy školního roku 2009/2010 bylo přijato 40 dětí. Martina Hojná Recitační soutěž 2. stupeň Ve středu proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační soutěže. Z 6. až 9. tříd si přišlo vyzkoušet své recitační schopnosti 21 žáků. Všichni předvedli zajímavé výkony, prokázali odvahu vystoupit před porotou i publikem, píli naučit se mnohdy velmi rozsáhlý či složitý text zpaměti a samozřejmě vložit do recitace kus své duše. Mnozí recitátoři se zúčastnili poprvé a obstáli velmi dobře. Nakonec porota složená z vyučujících českého jazyka vybrala po velkém rozhodování tyto soutěžící, kteří také pojedou reprezentovat naši školu do okrskového kola recitační soutěže v Chotěboři Říkejme si básničku. V kategorii 6. a 7. tříd zvítězili: 1. Daniel Michal, 7. A 2. Adéla Čejková, 7. A 3. Jaroslav Sýkora, 6. B V kategorii 8. a 9. tříd jsou to tito nejlepší recitátoři: 1. Anna Voralová, 9. B 2. Monika Zlámalová, 9. B 3. František Novotný, 8. A 11 Chceme moc pochválit všechny soutěžící za pěkné výkony a poděkovat jim za hojnou účast. Vítězům blahopřejeme a přejeme jim mnoho štěstí při vystoupení v Chotěboři. Blanka Křivohlavá

12 Naše škola Srdce školy V měsíci listopadu se zapojili žáci 9. tříd v hodinách českého jazyka do projektu Sedm barev duhy. Jejich úkolem bylo zpracovat úvahu na téma Srdce školy. Srdce je v lidském těle zdrojem života a jakousi pumpou, která vhání krev do žil. Tou naší pumpou a zdrojem života ve škole je podle žáků samotný pan ředitel, paní zástupkyně, učitelé, žáci, ale i pan školník, paní uklízečky, kuchařky a školní jídelna, spolužáci a kamarádi, květiny, tělocvična, ale i naši nejmenší, děti v mateřské školce. Úvahy se deváťákům skutečně zdařily. Nejoriginálnější úvaha tvrdila, že srdcem života školy jsou myši a jejich srdíčka. Nejlepší práce jsme si umístili na školní duhu a některé otiskneme ve školním časopise. Jak je vidět, žáci se dokážou nad tématem zamyslet, a i když to nevypadá, mají svou školu rádi. Posuďte to i sami z následující práce. Co by se dalo nazvat srdcem školy? Každý žák a každý učitel považuje za srdce školy něco jiného. Někdo považuje za srdce školy pana ředitele. Je to pochopitelné. Pan ředitel je jen jeden a je hlavou celé naší školy, tak proč by nemohl být i srdcem. Někdo si jako srdce představí celou ředitelnu. Bude to zřejmě tím, že v ředitelně sídlí nejen pan ředitel, ale i naše paní zástupkyně. Jako srdce si můžeme představit i sborovnu, kde se schází učitelé a řeší se zde všechny školní záležitosti. Někdo si zase představí jako srdce školy jídelnu, kde se výborně vaří, nebo i tělocvičnu. Já si jako srdce školy představím mateřskou školu. Zde je podle mě nejvíce života, smíchu a bezstarostnosti. Malé děti ve školce mají svá srdíčka rozzářená a právě to naše škola potřebuje. Tu lásku z dětských srdcí. To je podle mě to pravé srdce školy. Kateřina Stará. 9. B Jana Čejková Zápis do MŠ pro školní rok Zápis do MŠ probíhal v době od do Bylo podáno 31 přihlášek do MŠ Ždírec n.d. a 2 do MŠ Horní Studenec. Děti byly přijímány podle kritérií stanovených ředitelem školy. Kladné rozhodnutí obdrželo 30 žadatelů v MŠ Ždírec n.d. a 2 v MŠ Horní Studenec. Pro druhé kolo je volných 8 míst v Horním Studenci. Druhé kolo zápisu do MŠ proběhne (vrácení vyplněných přihlášek do ). K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které k dosáhnou věku tří let. Jiřina Novotná Sportovní okénko Mateřská škola Ždírec n. D. Mateřská škola Masopust držíme, nic se nevadíme... Touto písničkou jsme si v MŠ připomněli blížící se masopust. Masopustní týden se konal od do Pondělí bylo červené, úterý africké, středa soutěžní, čtvrtek zvířátkový a pátek večerníčkový. Karneval v maskách se uskutečnil ve středu odpoledne společně s rodiči a dětmi z prvních tříd. Samozřejmě jsme si to všichni moc užili přijelo divadlo Úsměv s pohádkou O Smolíčkovi jsme v kině uviděli opravdové černochy, kteří poutavě vyprávěli o Africe, předvedli hru na bubny přijelo divadlo pana Hrubce s pohádkou Honza a drak. Jiřina Novotná SK DEKORA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU HLEDÁ MLADÉ FOTBALISTY VŠECH MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ TRÉNINKY VŽDY: MLADŠÍ P ÍPRAVKY ( RO NÍKY 2000 A MLADŠÍ ): Blahopřejeme... Dne 12. února 2009 oslavil pan Miloslav Blažek ze Ždírce nad Doubravou krásné životní jubileum 70 let svého života. Pan Miloslav Blažek již 47 let působí jako funkcionář SK DE- KORA Ždírec nad Doubravou a my bychom mu tímto chtěli za jeho příkladnou práci poděkovat, popřát mu do jeho dalších let mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a ještě mnoho let strávených v našem sportovním klubu. Sportovní klub SK DEKORA 12 st eda 16,30 hodin v t locvi n ZŠ STARŠÍ P ÍPRAVKY ( RO NÍKY 1998 A MLADŠÍ ): pond lí 16,00 hodin a st eda 15,00 hodin v t locvi n ZŠ KONTAKTY: Veselský Ji í tel.:

13 Sportovní okénko Z oddílu kopané... TURNAJ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY PŘIBYSLAV V sobotu jsme se zúčastnili halového turnaje v malé kopané mladších přípravek v Přibyslavi. Turnaj byl rozdělen na skupiny A a B. Skupina A : SK Přibyslav A SK Dekora Ždírec n.d. FC Slovan Havl. Brod B TJ Sokol Křoví Skupina B : SK Přibyslav B FC Slovan Havl. Brod A AFK Tišnov FC Žďár n.s. Výsledky zápasů v základní skupině A SK Dekora SK Přibyslav A 4:0 branky: Navrátil 4x SK Dekora FC Slovan Havl. Brod B 2:1 branky: Navrátil, Veselský SK Dekora TJ Sokol Křoví 4:0 branky: Navrátil 2x, Veselský, Bílek Ze skupiny A jsme postoupili z prvního místa do skupiny kde se hrálo o 1. až 4. místo. Skupina o místo: FC Slovan Havl. Brod A SK Dekora Ždírec n.d. FC Žďár n.s. FC Slovan Havl. Brod B Výsledky zápasů o místo SK Dekora FC Slovan Havl. Brod A 1:2 branka: Veselský SK Dekora FC Žďár n.s. 2:1 branky: Veselský 2x SK Dekora FC Slovan Havl. Brod B 2:0 branky: Navrátil, Veselský Celkové pořadí turnaje 1. FC Slovan Havl.Brod A 2. SK Dekora Ždírec n.d. 3. FC Slovan Havl. Brod B 4. FC Žďár n.s. 5. AFK Tišnov 6. SK Přibyslav A 7. TJ Sokol Křoví 8. SK Přibyslav B Střelci branek: Jan Navrátil 8x, Jiří Veselský 6x, Michal Bílek 1x Nejlepší střelec turnaje: Jan Navrátil SK Dekora Ždírec n.d. Nejlepší hráč turnaje: Jiří Veselský SK Dekora Ždírec n.d. Nejlepší brankář turnaje: Novák SK Přibyslav A Sestava: Richard Job, Jiří Veselský, Václav Pavlíček, Jan Navrátil, Jakub Pospíšil, Michal Bílek, Klára Bažoutová, Antonín Lemberk TURNAJ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY PŘIBYSLAV V sobotu jsme se zúčastnili halového turnaje v malé kopané mladších přípravek v Přibyslavi. Turnaj byl rozdělen na skupiny A a B. Skupina A : SK Přibyslav A FC Chotěboř Štoky Velké Meziříčí Skupina B : SK Přibyslav B FC Slovan Havl. Brod SK Dekora Ždírec n.d. Pelhřimov Výsledky zápasů v základní skupině B SK Dekora Pelhřimov 3:1 branky: Navrátil 2x, Veselský SK Dekora Přibyslav B 4:0 branky: Navrátil 3x, Veselský SK Dekora FC Slovan Havl. Brod 0:1 Pořadí ve skupině A : 1. FC Chotěboř 2. SK Přibyslav A 3. V. Meziříčí 4. Štoky Pořadí ve skupině B : 1. Pelhřimov 2. SK Dekora Ždírec n.d. 3. FC Slovan Havl. Brod 4. Přibyslav B První dva celky z každé skupiny vytvořily skupinu, kde se hrálo o místo, taktéž poslední dva celky vytvořily skupinu a bojovaly o místo. V nových skupinách se hrálo opět každý s každým. Skupina o místo FC Chotěboř SK Přibyslav A Pelhřimov SK Dekora Ždírec n.d. 13 Výsledky zápasů o místo SK Dekora Přibyslav A 2:3 branka: Veselský, Bažout SK Dekora FC Chotěboř 1:1 branky: Veselský SK Dekora Pelhřimov 1:3 branky: Veselský Celkové pořadí turnaje 1. SK Přibyslav A 2. Pelhřimov 3. SK Dekora Ždírec n.d. 4. FC Chotěboř 5. FC Slovan Havl. Brod 6. Štoky 7. SK Přibyslav B 8. V. Meziříčí Střelci branek: Jan Navrátil 5x, Jiří Veselský 5x, Adam Bažout 1x Nejmladší hráč turnaje: Adam Bažout (ročník 2004) SK Dekora Ždírec n.d. Nejlepší střelec turnaje: Kryštof Bokeš Pelhřimov Nejlepší hráč turnaje: Jiří Veselský SK Dekora Ždírec n.d. Nejlepší brankář turnaje: Marek Breda FC Slovan Havl. Brod Sestava: Jiří Pochop, Jiří Veselský, Václav Pavlíček, Jan Navrátil, Klára Bažoutová, Adam Bažout, Ondřej Musil Jiří Veselský TURNAJ STARŠÍ PŘÍPRAVKY PŘIBYSLAV V neděli jsme hráli halový turnaj v malé kopané ve sportovní hale v Přibyslavi. Turnaje se zúčastnilo 8 týmu, které byly rozděleny do dvou skupin. Skupina A : SK Přibyslav A SK Dekora Ždírec n.d. FC Žďár n.s. Třemošnice Skupina B : SK Přibyslav B FC Slovan Havl. Brod Velké Meziříčí Čejov (pokračování na str. 14)

14 Sportovní okénko (pokračování ze str. 13) Výsledky zápasů v základní skupině SK Dekora Ždírec n.d. Třemošnice 2:0 branky: Veselský, Klement SK Dekora SK Přibyslav A 0:5 SK Dekora FC Žďár n.s. 2:4 branky: Klement, Veselský Pořadí ve skupině A : 1. SK Přibyslav A 2. FC Žďár n.s. 3. SK Dekora Ždírec n.d. 4. Třemošnice Pořadí ve skupině B : 1. FC Slovan Havl. Brod 2. Velké Meziříčí 3. SK Přibyslav B 4. Čejov První dva celky z každé skupiny vytvořily skupinu kde se hrálo o místo, taktéž poslední dva celky vytvořili skupinu o místo. V nových skupinách se hrálo opět každý z každým, znovu však spolu nehráli celky, které tvořili původní skupinu a započítával se již výsledek ze základní skupiny. Výsledky zápasu ve skupině o místo SK Dekora SK Přibyslav B 2:0 branky: Veselský 2x SK Dekora Čejov 2:1 branky: Veselský 2x Celkové pořadí turnaje 1. FC Slovan Havl. Brod 2. FC Žďár n.s. 3. SK Přibyslav A 4. Velké Meziříčí 5. SK Dekora Ždírec n.d. 6. Třemošnice 7. SK Přibyslav B 8. Čejov Střelci branek: Jiří Veselský 6x, Josef Klement 2x Nejlepší střelec turnaje: Jiří Veselský SK Dekora Ždírec n.d. Sestava: Matěj Uchytil, David Křivohlavý, Ondřej Pospíšil, Dominik Mašík, Radek Šedivý, Lukáš Culek, Martin Culek, Josef Klement, Jiří Veselský TURNAJ STARŠÍ PŘÍPRAVKY PŘIBYSLAV V neděli jsme hráli halový turnaj v malé kopané ve sportovní hale v Přibyslavi. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Skupina A : SK Přibyslav B Velké Meziříčí Světlá n.s. Polná Skupina B : SK Přibyslav A FC Chotěboř SK Dekora Ždírec n.d. Velká Losenice Výsledky zápasů v základní skupině: SK Dekora FC Chotěboř 2:1 branky: Veselský 2x SK Dekora Velká Losenice 0:1 SK Dekora SK Přibyslav A 0:4 Pořadí ve skupině A : 1. SK Přibyslav B 2. Světlá n.s. 3. Polná 4. Velké Meziříčí Pořadí ve skupině B : 1. SK Přibyslav B 2. Velká Losenice 3. SK Dekora Ždírec n.d. 4. FC Chotěboř První dva celky z každé skupiny vytvořily skupinu, kde se hrálo o místo, taktéž poslední dva celky vytvořily skupinu o místo. V nových skupinách se hrálo opět každý s každým. Výsledky zápasů ve skupině o místo SK Dekora Polná 1:0 branka: Veselský SK Dekora FC Chotěboř 1:0 branka: Culek L. SK Dekora Velké Meziříčí 1:3 branka: Veselský Celkové pořadí turnaje 1. SK Přibyslav A 2. SK Přibyslav B 3. Světlá n.s. 4. Velká Losenice 5. SK Dekora Ždírec n.d. 6. Velké Meziříčí 7. FC Chotěboř 8. Polná Střelci branek: Jiří Veselský 4x, Lukáš Culek Nejlepší střelec turnaje: Martin Ševalier Velké Meziříčí Nejlepší brankář turnaje: Dominik Pešek FC Chotěboř Nejlepší hráč turnaje: Ladislav Peřina SK Přibyslav A Sestava: Martin Veselský, David Křivohlavý, Ondřej Pospíšil, Lukáš Málek, Radek Šedivý, Lukáš Culek, Martin Culek, Lukáš Dočekal, Jiří Veselský Jiří Veselský STARŠÍ ŽÁCI Starší žáci z SK Dekora Pátek P., Dvořák D. se ve dnech zúčastnily s výběrem FK Havlíčkův Brod mezinárodního turnaje ve Spišské Nové Vsi, kde obsadily 3. místo. Výsledky: FK Havlíčkův Brod Bardějov 2:4 branky: Pátek P. 1x FK Havlíčkův Brod Nyíregyháza 3:2 FK Havlíčkův Brod Bílovec 2:4 FK Havlíčkův Brod Košice 4:1 branky: Pátek P. 1x FK Havlíčkův Brod Spišská Nová Ves 4:4 semifinále: FK Havlíčkův Brod Nyíregyháza 2:4 o 3. místo: FK Havlíčkův Brod Bardějov 4:2 branky: Pátek P. 1x Dne se starší žáci zúčastnili turnaje na malé umělé trávě v Třemošnici, kde získali pohár pro vítěze turnaje. Výsledky: SK Dekora FK Přelouč 0:2 SK Dekora ŽSK Třemošnice B 1:0 branka: Pátek 1x SK Dekora Golčův Jeníkov 1:0 branky: Pátek 2x, Malínský 1x 14

15 Sportovní okénko SK Dekora ŽSK Třemošnice A 2:1 branky: Pátek 1x, Malínský 1x SK Dekora FK Jiskra Heřm. Městec 2:0 branky: Kolář 1x, Novák T. 1x Konečná tabulka: 1. SK Dekora 2. ŽSK Třemošnice B 3. FK Přelouč 4. ŽSK Třemošnice A 5. FK Jiskra Heřmanův Městec 6. Golčův Jeníkov Starší žáci sehráli přípravné utkání na umělé trávě v Havlíčkově Brodě s výsledkem FK Havlíčkův Brod SK Dekora 2:0 (1:0). Pavel Pátek Z odboru ASPV... Dětský den Ždírec n.d. r I letos bude ASPV pořádat akce pro děti Za oknem fičí vítr, sněhu je po kolena, ale mi už dnes musíme naplánovat akce, které propuknou až v pozdních jarních měsících. Myslím, že není na škodu, když si připomeneme jaké to bylo v roce Dana Vavroušková Medvědí stezka Ždírec n.d. r SDH Ždírec nad Doubravou Medvědí stezka Ždírec n.d. r SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU BILANCOVAL Jako každý rok, i letos v lednu jsme se sešli na Výroční valné hromadě, na které jsme hodnotili činnost sboru v uplynulém roce. Letošní setkání se uskutečnilo v Motorestu na Novém Ransku. Na VVH jsme se sešli v hojném počtu 61 členů a hostů, mezi kterými byli starosta a místostarosta města Ždírec nad Doubravou, ředitel územního odboru IZS a jeho zástupce, starosta okrsku, zástupci SDH Údavy, zástupci SDH Nové Ransko a zástupci SDH Sobíňov, kteří přispěli hodnotnými příspěvky do diskuze, která byla na závěr celé schůze. Ale ještě před tím jsme zhodnotili uplynulý rok z hlediska činnosti JPO II a JPO III. SDH Ždírec nad Doubravou má v JPO zařazeno 31 členů, což znamená, že tito členové jsou schopni vyjet s technikou do 5, respektive do 10 minut od vyhlášení události. Toto (pokračování na str. 16) 15

16 Sportovní okénko (pokračování ze str. 15) vyhlášení probíhá pomocí SMS zpráv z krajského střediska v Jihlavě. V poslední době ubývá výjezdů k požárům, ale stále ve větší míře přibývají dopravní nehody, technické pomoci a živelné pohromy v podobě záplav, větrných smrští nebo přívalů sněhu. Abychom byli schopni odstraňovat následky těchto událostí, účastníme se během roku mnoha odborných školení a příprav na stanicích v Chotěboři nebo v Havlíčkově Brodě. Zde probíhají teoretická školení velitelů, strojníků i členů družstev, která jsou pak doplňována praktickými výcviky, jako je např. výstup na silo v Chotěboři v dýchací technice. Jen pro představu: hmotnost dýchacího přístroje se pohybuje okolo 15 kg v závislosti na použité lahvi. Kromě profesních školení proběhl tento rok i kurz psychologie, kterého se zúčastnil sám starosta sboru. K výše zmíněným událostem vyjíždí naše jednotka s technikou, která již není nejnovější, ale přesto musí být vždy funkční a připravená. Za to, že je technika v pohotovostním stavu, patří velké poděkování hlavně našim strojníkům. Poděkování patří také těm dříve narozeným, kteří se také účastní událostí, buď přímo, nebo jako podpora ve zbrojnici. Dalším bodem naší výroční valné hromady bylo zhodnocení činnosti celého sboru v minulém roce. Pochopitelně se během celého roku nevěnujeme pouze nepsaným povinnostem hasičů. V průběhu roku se pravidelně scházíme na schůzích, při kterých se plánují a později realizují různé akce jak pro vlastní potěšení, tak hlavně pro potěšení všech obyvatel města a okolí. V březnu jsme pořádali tradiční ples, který se opět vydařil, když měl i nečekané vyvrcholení v podobě několikanásobného výpadku elektrického proudu, při kterém se hosté osvěžovali u baru a naši kolegové ve službě vyjížděli k odstraňování popadaných stromů. Během jara navštívilo hasičskou zbrojnici na 70 dětí z mateřské školy, kterým jsme předvedli naši techniku a seznámili je s činností. Děti byly nadšené a odcházely plny dojmů. Jako každý rok jsme pořádali pálení čarodějnic, při kterém si našli zábavu jak děti, tak také rodiče. Celá akce byla zakončena velice zdařilým ohňostrojem. Začátkem června jsme ve spolupráci s městem pořádali 1. ročník Ždíreckého okruhu. Byly vytýčeny 3 tratě pro pěší a 3 pro cyklisty. Akce se zúčastnilo více jak stovka turistů. Během prázdnin jsme vyjeli s technikou na ukázku sobíňovským mladým hasičům na tábor na Branišov. V letních měsících bylo provedeno nucené opatření na dřevěné budově u ČOV v podobě instalování kovových mříží na okna. Neznámí pobudové se totiž vloupali dovnitř budovy, odcizili několik věcí a způsobili tím nemalou škodu. Koncem léta jsme připravili akci pro naše spoluobčany s názvem Svatováclavské posezení. Byl připraven SDH Ždírec nad Doubravou chystá pro občany na poslední dubnový den v prostoru hasičského cvičiště u řeky Doubravy tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Připraveno bude pohoštění, nebude chybět muzika k tanci i poslechu a vše vyvrcholí ohňostrojem. Chystá se také slet čarodějnic, takže čarodějnice všech věkových kategorií, nezapomeňte si přichystat své sváteční čarodějnické oblečky, a rozhodně nezapomeňte na údržbu a oprášení svých košťat jako nutného společenského doplňku. Těšíme se na vás a nejhezčí čarodějnické kostýmy nemine odměna. Zdena Lédlová bohatý program s možností posezení, tancování i opékání na ohni. Škoda jen, že se akce zúčastnilo tak málo lidí, protože pořádání těchto akcí stojí spoustu času, úsilí a také tolerance našich manželek a přítelkyň. Na závěr patří poděkování všem členům našeho SDH, kteří nejen že chrání naše majetky, ale také se snaží během celého roku pořádat spoustu společenských akcí pro naše spoluobčany. Odměnou jim je šťastný návrat na základnu při výjezdech a spokojenost návštěvníků pořádaných akcí. Jiří Souček SDH Údavy Výroční valná hromada místního Sboru dobrovolných hasičů se konala v sobotu 10. ledna 2009 v sále hostince U Lípy. Kromě místních členů dospělých i mládeže se zúčastnila řada hostů vedle starosty pana Jana Martince také vyslanci hasičských sborů ze Ždírce, Sobíňova a Dřevíkova. Výčet aktivit za minulý rok byl rozsáhlý. Jednalo se, kromě akcí profesních (soutěže), i o činnost společenskou. Obdobně bohatý je i program plánovaný na letošní rok. Práci s mládeží ukončila paní Olga Říhová, která řadu let připravovala a vedla mládežnický program hasičského potěru. Za tuto obětavou a hlavně úspěšnou činnost jí patří dík, kterého se jí dostalo také od vedení místního SHD. Lze si jen přát, aby její nástupce pan David Malínský šel, tak říkajíc, v jejích stopách. Činnost údavského SDH byla kladně hodnocena všemi přítomnými, zvláště uvážíme-li velikost Údav. Po skončení valné hromady následovalo pohoštění uzené hody za velké účasti místních i přespolních, sál byl obsazen doslova do posledního místa. Údavské uzené se pomalu stává uznávaným artiklem zřejmě oprávněně. Turnaj ve stolním tenisu dospělých proběhl v sobotu 31. ledna 2009 v sále hostince U Lípy. Účast na letošním již 22. ročníku byla poznamenána chřipkovou epidemií, zúčastnilo se ho jen 11 hráčů. Hrálo se systémem každý s každým. Zvítězilo mládí: Tomáš Turnhöfer, druhý byl Petr Pelda jr. a až třetí otec vítěze a hlavní organizátor turnaje Petr Turhnhöfer. Na každého se dostala cena a přičteme-li tradičně dobré pohoštění, vyjde nám zase jeden aktivně a příjemně strávený den. Děkujeme sponzorům: Městskému úřadu Ždírec n.d., restauraci U Pecinů a pivovaru Hlinsko a na shledanou na 23. ročníku! Otakar Formánek Kultura Otvírací doba MĚSTSKÉ KNIHOVNY, INFORMAČNÍHO CENTRA a GALERIE: Městská knihovna: pondělí zavřeno!! úterý pátek: , hod. Informační centrum: pondělí pátek: , hod. Galerie Doubravka: Otevřena pondělí pátek: , hod. Tel.:

17 Kultura MĚSTSKÁ KNIHOVNA a INFORMAČNÍ CENTRUM Městská knihovna pro Vás chystá: V týdnu od března 2009 Svaz knihovníků a informačních pracovníků opět vyhlašuje: TÝDEN ČTENÍ 2009 Knihovny se letos poprvé od roku 2000 nebudou ve větším měřítku připojovat k aktivitám Března měsíce internetu, ale chtějí se více soustředit na činnosti spojené s tištěnou knihou a podporou čtenářství. Možná vám nějaký titul v naší knihovně chybí. Jestli je tomu tak, neváhejte a vyplňte anketní lístek (viz dole na této straně), který můžete vhodit do poštovní schránky naší knihovny, nebo jej odevzdat přímo v knihovně některé z knihovnic. Anketní lístek je také možno si vyzvednout a vyplnit přímo v knihovně. Anketní lístek najdete také na link: Městská knihovna a IC. Anketní lístek Vyhlášení soutěže pro děti: O nejkrásnější kraslici Děti ozdobí vyfouknuté vajíčko libovolnou metodou a hotovou kraslici poté donesou do 6. dubna 2009 do Městské knihovny a IC. Podmínky soutěže: ke každé kraslici je třeba přidat lísteček, kde bude napsáno jméno autora a jeho věk. Kraslice budou vystaveny v prostorách Městské knihovny a autory nejhezčí kraslice nemine malá odměna. Těšíme se na vás! Zdena Lédlová a Soňa Zvolánková BURZA VYŘAZENÝCH KNIH Od do bude v Městské knihovně probíhat burza vyřazených knih! Ceny se budou pohybovat od 10,- Kč/kus. GALERIE DOUBRAVKA Galerie Doubravka Vás zve na prodejní výstavu obrazů pana Bohuslava Jirky z Chotěboře nazvanou Obrazy nejen z Vysočiny. Výstava potrvá od do Vstupné 10,- Kč Jste srdečně zváni! (zde odstřihněte) Vážené tená ky a tená i, uvítali byste rozší ení knihovního fondu naší knihovny? Pokud vám u nás n které tituly chybí, napište nám jejich názvy a autory, a my se je pokusíme doplnit: 17 Vaše knihovna

18 Kultura V rámci týdne čtení jsme pro vás na měsíc duben připravily: Autorské čtení: Pavel J. Hejátko pátek 10. dubna 2009 v hodin vstupné 30,- Kč Básník, spisovatel a novinář Pavel J. Hejátko se narodil v Rakovníku. Vystudoval bakalariát na FFMU v Brně, obory afrikanistika a rusistika a v roli odborného asistenta zde i nějakou chvíli přednášel. V současnosti jde pravděpodobně o nejextravagantnějšího česko slovenského umělce, který je tvorbou přirovnáván k Františku Gellnerovi, Karlu Krylovi, Egonu Bondymu, či Ivanu Divišovi. Publikoval v mnoha literárních časopisech. Zatím vyšlo: básnická sbírka Hlenobytí, Tanec kostlivců, Pomníky z asfaltu, kompilace Smradi, kterým všechno vadí, Tarantino a čert, kniha rozhovoru Na hranu a dál, Tempo + Šedá zóna. V letech byl také členem dnes již legendární undergroundové skupiny Agony Conscience, která jako jedna z mála českých skupin svého hudebního ražení (grind core), prorazila za hranicemi České republiky. Autorským čtením bychom se také chtěly připojit k oslavám Světového dne knihy a autorských práv, které každoročně vyhlašuje Světová organizace UNESCO. Tento den je určen oslavám knih a čtení a slaví se ve více než 100 zemích po celém světě. Potřebujete procvičit svoji paměť? Dne 3. března 2009 (úterý) od hodin začínají v Městské knihovně probíhat kurzy paměti nazvané: Ach ta paměť!. ROZSAH: základní program: 10 hodin (5 x 2 hod.) CENA: senioři: 250 Kč za osobu/10 hod. (25 Kč za 1 hod.) ostatní: 300 Kč za osobu/10 hod. Počet účastníků ve skupině LEKTOR: Jana V e j s a d o v á, certifikovaná lektorka/trenérka České asociace trenérů paměti a mozkového joggingu, vede řadu let kurzy cvičení paměti a koncentrace. Připravuje aktivizační programy zaměřené na trénink kognitivních funkcí a na efektivní práci s pamětí pro různé cílové skupiny. Je autorkou on-line kurzu Cvičení a zdokonalování paměti (viz INFORMACE: na tel , 18 Něco z kultury v našem blízkém okolí... MĚSTSKÉ MUZEUM CHOTĚBOŘ 6. března března 2009 Výstava: Přírůstky sbírek Vernisáž ve čtvrtek 5. března 2009 od hodin. Otevřeno denně od 9.00 do a od do hodin. KINO CHOTĚBOŘ 7. března 2009 sobota v hodin Metropolitní opera MADAM BUTTERFLY Giacomo Puccini Předprodej vstupenek: Informační centrum Chotěboř, tel.: ; a dále půl hodiny před představením u pokladny. Vstupné: 300,- Kč, předprodej: 250,- Kč 12. března 2009 čtvrtek v hodin Vůně těhotenství Tradiční čínská medicína/mudr. Petr Hoffmann. Pořadem provázejí Hana Pustějovská a Táňa Hejlová. Předprodej vstupenek: Informační centrum Chotěboř, tel.: ; a dále půl hodiny před představením u pokladny. Vstupné: 100,- Kč, předprodej: 80,- Kč 21. března 2009 sobota v hodin Metropolitní opera NÁMĚSÍČNÁ Vincenzo Bellini Předprodej vstupenek: Informační centrum Chotěboř, tel.: ; a dále půl hodiny před představením u pokladny. Vstupné: 300,- Kč, předprodej: 250,- Kč SOKOLOVNA CHOTĚBOŘ 22. března 2009 neděle v hodin NA TÝ LOUCE ZELENÝ lidová opereta Járy Beneše. Účinkují pražští herci, v hlavní roli: Josef Zíma. Předprodej vstupenek: Informační centrum Chotěboř, tel.: ; a dále půl hodiny před představením u pokladny. Vstupné: 220,- Kč, předprodej: 180,- Kč ORLOVNA HLINSKO 18. března 2009 středa v hodin NÁVŠTĚVA U ZLATY ADAMOVSKÉ V zábavném večeru, kterým Vás provede Vít Chadima, bude určitě na co vzpomínat a rovněž o zážitky z uměleckého života nebude nouze. Předprodej vstupenek: IC, Husova 41, tel.: Cena vstupenky: 140,- Kč; 135,- Kč. 24. března 2009 úterý v hodin VELKÁ ZEBRA aneb Jakže se to jmenujete? Hvězdně obsazené situační komedie autorů Bricaire a Lassayquese. V hlavních rolích uvidíte Ondřeje Vetchého, Jaromíra Dulavu, Kateřinu Hrachovcovou/Jitku Ježkovou, Nelu Boudovou/Danu Černou, Martinu Hudečkovou/Dagmar Černou, Pavla Čtvrtníčka/Otmara Brancuzského. Předprodej vstupenek v IC, Husova 41, tel Cena vstupenky: 230,- Kč; 225,- Kč.

19 Kultura MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 6. března dubna 2009 Do třetice všeho dobrého, nebo třikrát a dost Výstava bude pojata jako celek, zmizí jména vystavujících z popisek. Projekt se soustředí na zážitek, možná až scénografického pojetí. Snahou bude uspokojit všechny diváky a nabídne také klasiku ve formě obrazů, fotografií, videa... Název by mohl uspokojit diváky, kteří se těší i netěší. Dále bude výstava jemně informovat o rozdílech mezi sportem a kulturou, pomíjivosti lidských činů a počinů. Otevřeno: út pá 9 12, hod.; pokud je výstava otevřeno i v so ne h. VESELÝ KOPEC Veselý Kopec je do zahájení nové návštěvnické sezóny dne uzavřen. Zámečnictví Jaroslav Joska Zakázková výroba a montáže: vrat schodů plotů zábradlí vybavenost novostaveb armatur a ocelových konstrukcí balkónů a vchodových zádveří na přání zákazníka Joska Jaroslav Družstevní Ždírec nad Doubravou Telefon: Podlahářství Josef Švejda nabízí kompletní dodávky podlah: PVC, koberců, přírodního linolea, plovoucích podlah, parket, vlysů od malých zakázek po tisíce metrů. Tel: Tel. Fax: Hledáme brigád níky/bri gád nice na rozvoz knih s vlastním autem. Možno i dlouhodobě. Vhodné i pro důchodce. Tel

20 PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.: OBKLADY DLAŽBY ZATEPLENÍ FASÁD SÁDROKARTONY REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER LUBOŠ JOSKA Nad Řekou Ždírec nad Doubravou IČ: tel STAVEBNÍ PRÁCE PETR PILAŘ zednické práce obklady, dlažby zateplování fasád rekonstrukce, novostavby Tel Od byla pro Vás otevřena kancelář Generali Pojišťovny a.s. ve Ždírci nad Doubravou. Otevřeno: Po+St hod., Út+Čt hod.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 17. prosince 2015 v zasedací

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava.

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. USNESENÍ č.09/09/2010 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. Zastupitelstvo městyse schvaluje: Zakoupení pohárů pro soutěžní akci

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

U S N E S E N Í. 21. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 21. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 21. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 26. března místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.30 hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl, František

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 - 487 - U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 k bodu č. 1 k usnesení č. 140/04 ze dne 8. 11. 2004, 14. 2. a 6. 6. 2005 1) s c h v a l u j e - uzavření smlouvy na pronájem

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra,Horek,Chabr, Škývara, Lučan Omluveni: pp. Najman, Navrátilová Nepřítomni:

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více