SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum (DHA), zahrnující 460 mg EPA a 380 mg DHA Úplný seznam pomocných látek: viz bod LÉKOVÁ FORMA Měkká tobolka Měkké, podlouhlé, průhledné želatinové tobolky obsahující světle žlutý olej. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Stav po infarktu myokardu Podpůrná terapie v sekundární prevenci po infarktu myokardu spolu se standardní léčbou (např. statiny, protidestičkové léčivé přípravky, betablokátory, ACE inhibitory). Hypertriglyceridemie Při endogenní hypertriglyceridemii jako doplněk k dietě, pokud samotná dietní opatření nejsou dostatečná. Podává se u hypertriglyceridemie typu IV v monoterapii a u typu IIb/III v kombinaci se statiny, není-li kontrola triglyceridů dostatečná Dávkování a způsob podání Stav po infarktu myokardu Jedna tobolka denně. Hypertriglyceridemie Úvodní dávka jsou dvě tobolky denně. Není- li dosaženo žádané odpovědi, může být dávka zvýšena na čtyři tobolky denně. Tobolky se mají užívat s jídlem, aby se předešlo zažívacím obtížím. Informace o podávání přípravku Omacor dětem, starším pacientům ve věku nad 70 let nebo pacientům se zhoršenou funkcí jater nejsou k dispozici (viz bod 4.4.). Údaje o podávání přípravku pacientům se zhoršenou funkcí ledvin jsou pouze omezené Kontraindikace Přecitlivělost k léčivé látce, sóje nebo k jakékoli pomocné látce tohoto přípravku Zvláštní upozornění a opatření pro použití Upozornění 1/5

2 Vzhledem ke středně závažnému zvýšení krvácivosti při vysokém dávkování (t.j. 4 tobolky denně) musí být pacienti užívající antikoagulační léčbu sledováni a dávka antikoagulancií musí být případně upravena (viz bod 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Tato léčba nevylučuje potřebu dohledu, jaký je obvykle vyžadován u těchto pacientů. Užívání přípravku Omacor může zvýšit krvácivost u pacientů s vysokým rizikem krvácení (např. při těžkém poranění, chirurgických zákrocích apod.). Protože chybí data o účinnosti a bezpečnosti podávání přípravku Omacor dětem, nedoporučuje se podávat jim tento přípravek. Omacor není určen k léčbě exogenní hypertriglyceridemie (typ I hyperchylomikronemie). Zkušenosti s podáváním přípravku u sekundární endogenní hypertriglyceridemie (zvláště u špatně kompenzovaného diabetu) jsou omezené. Nejsou zkušenosti s podáváním přípravku u hypertriglyceridemie v kombinaci s fibráty. Zvláštní opatření U pacientů s poruchou funkce jater je vyžadována pravidelná monitorace jaterních funkcí (AST a ALT), a to zvláště při vysokém dávkování (t.j. 4 tobolky denně) Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Perorální antikoagulancia: viz bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití. Omacor byl podáván spolu s warfarinem bez krvácivých komplikací. Avšak při kombinaci přípravku Omacor s warfarinem nebo při vysazení přípravku Omacor musí být kontrolován protrombinový čas Těhotenství a kojení Těhotenství Adekvátní údaje o podávání přípravku Omacor těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech neprokázaly reprodukční toxicitu. Potenciální riziko pro člověka není známé. Proto přípravek Omacor nesmí být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. Kojení Údaje o přechodu přípravku Omacor do mateřského mléka u zvířat ani u lidí nejsou k dispozici. Omacor nesmí být během kojení podáván Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Není relevantní Nežádoucí účinky Frekvence nežádoucích účinků je následující: Časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1 000, <1/100), vzácné (>1/10 000, <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých hlášených případů. Infekční a parazitární onemocnění: Méně časté: gastroenteritida Poruchy imunitního systému: Méně časté: přecitlivělost Poruchy metabolismu a výživy: Vzácné: hyperglykémie Poruchy nervového systému: 2/5

3 Méně časté: závratě, poruchy chuti Vzácné: bolest hlavy Cévní poruchy: Velmi vzácné: hypotenze Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Velmi vzácné: sucho v nose Gastrointestinální poruchy: Časté: dyspepsie, nauzea Méně časté: abdominální bolest, gastrointestinální poruchy, gastritida, abdominální bolest v horní části břicha Vzácné: gastrointestinální bolest Velmi vzácné: krvácení v dolní části gastrointestinálního traktu Poruchy jater a žlučových cest: Vzácné: poruchy jater Poruchy kůže a podkoží: Vzácné: akné, svědivá vyrážka Velmi vzácné: kopřivka Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: Vzácné: blíže nespecifikovaná onemocnění Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde: Velmi vzácné: zvýšený počet bílých krvinek, zvýšení laktátdehydrogenázy v krvi U pacientů s hypertriglyceridémií bylo hlášeno mírné zvýšení transamináz Předávkování Nejsou žádná zvláštní doporučení. Provádí se symptomatická léčba. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Farmakoterapeutická skupina: Ostatní látky snižující hladinu cholesterolu a triglyceridů v séru ATC kód: C10AX Farmakodynamické vlastnosti Skupina nenasycených omega-3 mastných kyselin, eikosapentaenová kyselina (EPA) a dokosahexaenová kyselina (DHA), jsou esenciální mastné kyseliny. Omacor ovlivňuje lipidy v plasmě snížením hladiny triglyceridů následkem poklesu VLDL (very low density lipoprotein). Přípravek působí také na hemostázu a krevní tlak. Omacor tlumí syntézu triglyceridů v játrech, protože EPA a DHA jsou nedokonalé substráty pro enzymy, které jsou zodpovědné za syntézu triglyceridů a inhibují esterifikaci ostatních mastných kyselin. Zvýšení beta-oxidace mastných kyselin v jaterních peroxisomech také přispívá k poklesu triglyceridů, a to snížením množství volných mastných kyselin, které jsou k dispozici pro jejich syntézu. Inhibice této syntézy snižuje hladinu VLDL. 3/5

4 Omacor zvyšuje LDL-cholesterol u některých pacientů s hypertriglyceridemií. Zvýšení HDL-cholesterolu je pouze malé, signifikantně nižší než po podání fibrátů. Toto zvýšení není trvalé. Dlouhodobý vliv na snížení hladiny lipidů (po více než jednom roce) není znám. Významný důkaz toho, že snížení hladiny triglyceridů snižuje riziko ischemické choroby srdeční, není znám. Během léčby přípravkem Omacor nastává pokles tvorby tromboxanu A2 a mírné zvýšení krvácivosti. Významný vliv na jiné koagulační faktory nebyl pozorován. V Itálii proběhla multicentrická, randomizovaná, otevřená studie GISSI-Prevenzione study. Studie se zúčastnilo pacientů po nedávno proběhlém infarktu myokardu (méně než 3 měsíce). Pacienti dostávali doporučenou preventivní léčbu spojenou se středozemní dietou. Byli náhodně rozděleni a dostávali Omacor (n= 2 836), vitamin E (n= 2 830), Omacor + vitamin E (n= 2 830) nebo nedostávali žádnou léčbu (n= 2 828). Výsledky pozorované během 3 a půl roku podávání přípravku Omacor v dávce 1 g denně ukázaly signifikantní snížení kombinovaných cílů studie zahrnujících všechny příčiny smrti, nefatální infarkty myokardu a nefatální mozkové příhody (snížení relativního rizika o 15% [2-26] p=0,0226 u pacientů užívajících Omacor samotný v porovnání s kontrolami a o 10% [1-18] p=0,0482 u pacientů užívajících Omacor spolu nebo bez vitaminu E). Ukázalo se snížení předem specifikovaných dalších cílů studie zahrnujících úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkty myokardu a nefatální mozkové příhody (snížení relativního rizika o 20% [5-32] p=0,0082 u pacientů užívajících Omacor samotný v porovnání s kontrolami a o 11% [1-20] p=0,0526 u pacientů užívajících Omacor spolu nebo bez vitaminu E). Sekundární analýza ukázala signifikantní snížení všech příčin smrti a smrti z kardiovaskulárních příčin, ale ne pokles nefatálních kardiovaskulárních příhod nebo fatálních a nefatálních mozkových příhod Farmakokinetické vlastnosti Během vstřebávání a po něm probíhá metabolismus omega-3 mastných kyselin třemi hlavními cestami: - mastné kyseliny jsou nejprve transportovány do jater, kde jsou zabudovány do lipoproteinů a potom přecházejí do periferních zásob lipidů - fosfolipidy buněčných membrán jsou nahrazeny lipoproteinovými fosfolipidy a mastné kyseliny mohou pak působit jako prekursory různých eikosanoidů - většina je oxidována a slouží jako zdroj energie. Koncentrace omega-3 mastných kyselin, EPA a DHA ve fosfolipidech plasmy odpovídá EPA a DHA, které jsou inkorporovány do buněčných membrán. Studie farmakokinetiky na zvířatech prokázaly, že probíhá úplná hydrolýza ethylesteru, doprovázená dostatečnou absorpcí a inkorporací EPA a DHA do fosfolipidů a esterů cholesterolu v plasmě Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Při doporučeném denním dávkování u člověka nebyly zaznamenány žádné bezpečnostní problémy. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Tokoferol alfa, želatina, glycerol, čištěná voda, střední nasycené triacylglyceroly, lecithin (sója) 6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se. 4/5

5 6.3. Doba použitelnosti 3 roky Zvláštní opatření pro uchovávání Neuchovávejte při teplotě nad 25ºC. Chraňte před mrazem Druh obalu a velikost balení Bílá HDPE lahvička. Velikost balení: 20, 28, 60, 100 a 10x28 tobolek Na trhu nemusí být všechny velikosti balení Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pronova BioPharma Norge AS, P.O. Box 420, 1327 Lysaker, Norsko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 31/366/05-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE / DATUM REVIZE TEXTU /5

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls91245-47/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls38144-46/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMVOR 10 mg SIMVOR 20 mg SIMVOR 40 mg 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum (ekvivalentní 390 mg metforminum).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum (ekvivalentní 390 mg metforminum). Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls44373/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glucient 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Simgal 10 mg Simgal 20 mg Simgal 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 10 mg. Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls119817/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zahron 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Oramellox 15 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocné látky: E 421: mannitol 252,6 mg, E 420: sorbitol

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GENSI 10 mg GENSI 20 mg GENSI 40 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 ke sdělení sp.zn. sukls31122/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TICLID 250 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 250 mg ticlopidini

Více

1 tobolka obsahuje testosteroni undecanoas 40 mg, což odpovídá testosteronum 25,3 mg.

1 tobolka obsahuje testosteroni undecanoas 40 mg, což odpovídá testosteronum 25,3 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Undestor 40 mg, měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tobolka obsahuje testosteroni undecanoas 40 mg, což odpovídá testosteronum 25,3 mg. Přípravek

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls70429-31/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Egilipid 10 mg Egilipid 20 mg Egilipid 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls224230/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ASACOL čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje: mesalazinum 500 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls107832/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls107832/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls107832/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMVASTATIN ARROW 80 MG Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Simvastatinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 56,56 mg monohydrátu laktózy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 56,56 mg monohydrátu laktózy. Sp.zn. sukls196176/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bjorgeina 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocné látky

Více

200-400 mg ibuprofenu

200-400 mg ibuprofenu SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibuberl 400 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

sp.zn. sukls104147/2011

sp.zn. sukls104147/2011 sp.zn. sukls104147/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAPCO 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg. Úplný

Více

SOUHRN ÚADJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚADJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Onsenal 200 mg tvrdé tobolky SOUHRN ÚADJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje celecoxibum 200 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy 49,8 mg. Úplný

Více

sp. zn. sukls222377/2013

sp. zn. sukls222377/2013 sp. zn. sukls222377/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clopidogrel Actavis 75 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 97,86 mg clopidogreli

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Plavix 75 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum (ve formě hydrogensulfátu).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls244743/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Panadol Novum 500 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls30566/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Corsim 10: jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně.

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně. Sp.zn.sukls265814/2012, sukls265813/2012, sukls265812/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Medilip 10 mg potahované tablety Medilip 20 mg potahované tablety Medilip 40 mg potahované tablety

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tessyron 75 mg potahované tablety. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahovaná tableta. Žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tessyron 75 mg potahované tablety. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahovaná tableta. Žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tessyron 75 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum (odpovídá 97,857 mg clopidogreli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Rosuvastatinum calcicum 5,20 mg, 10,40 mg,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls41209/2008 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMIREX 20 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Simirex 20 mg :Simvastatinum 20 mg v jedné potahované tabletě

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77169/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SMOFlipid

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77169/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SMOFlipid Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77169/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SMOFlipid 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infúzní intravenózní emulze obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls227395/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NOFARDOM 75 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOMIR SRO Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více