Metodika. Jak se učit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika. Jak se učit"

Transkript

1 Metodika Jak se učit 0

2 OBSAH Východiska metodiky... 2 Úvod... 3 Schopnost učit se a její součásti... 4 Základy pro práci s jednotlivými moduly... 7 Jak si vytvořit optimální podmínky pro studium jednotlivých modulů... 8 Jak si osvojit efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu a při uplatňování BOZP Mít základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy je nezbytné Klíčovým kompetencím vedoucího pracovníka se lze naučit Jak by se měl zástupce ředitele dozvědět co nejvíce o personální práci Praktickému uplatnění řízení týmu a projektů předchází teorie Jak pracovat s e-learningem Závěr Použitá literatura

3 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/ Realizátorem projektu je Evropská obchodní akademie, Komenského náměstí 2, Děčín I, příspěvková organizace. Projekt je zaměřen na vzdělávání zástupců ředitele, kteří působí v oblasti školství v ÚK, cílem je předání těch nejdůležitějších vědomostí a dovedností, které mají pro každodenní práci při zastupování ředitele školy zásadní význam. Cílem projektu je vytvoření ucelené studijní opory, která cílové skupině projektu pomůže s osvojením předkládaných poznatků a dovedností a trvale je upevní. Projekt rozšíří odborné kompetence cílové skupiny - zástupců ředitelů škol tak, aby mohli plně zastoupit ředitele školy. Jedná se o jednu z forem profesního rozvoje CS, možná je i následná akreditace. V rámci projektu vznikl předkládaný materiál, který bude následně digitalizován, cílová skupina absolvuje kombinované vzdělávání a praktickou stáž. Cílová skupina získá nové informace, vědomosti, dovednosti a odborné kompetence, které jí v plném rozsahu umožní zastupovat ředitele školy. Neoddělitelnou součástí tohoto vzdělávání je i absolvování odborné praxe. 2

4 Úvod Metodika je určena zástupcům ředitele. Cílem metodiky je kvalitní a efektivní osvojení jak teoretických znalostí, tak praktických zkušeností, které povedou k rozvoji klíčových kompetencí středního školského managementu. Metodická doporučení a postupy se budou věnovat problematice jednotlivých modulů tak, aby mohly být následně tvořivě využity při studiu jednotlivých modulů. I když cílovou skupinou jsou zástupci ředitele, tedy zkušení a plně kvalifikovaní pedagogové, kteří jsou zvyklí se dále vzdělávat, může metodika nabídnout nové způsoby, jak si osvojit poznatky a dovednosti, které jsou předmětem jednotlivých modulů. Uváděné metody mohou být vhodným doplňkem a inspirací k prezenčním kurzům, e-learningu i vlastním zážitkům. Každý z frekventantů má velké množství osobních zkušeností jak ze školního prostředí, tak z neformálního vzdělávání. V průběhu života dokázal naučit mnohé potřebné a užitečné znalosti i dovednosti nejen své žáky, ale i kolegy. V tomto procesu učení se dozvěděl více i o sobě a o svém přístupu k učení a zdokonalil a zefektivnil metody, které pro vlastní vzdělávání používá. Metodika se snaží o to, aby zástupci ředitelů při studiu jednotlivých modulů využili svých zkušeností jak z formálního učení, tak z učení neformálního a dále je pak dokázali rozvíjet v procesu celoživotního učení. Z učitele se zde stává žák, který si některé metody učení zopakuje, seznámí se s metodami inovativními a obohatí svou schopnost učit se novým věcem různými způsoby. Každý z frekventantů jistě pro vlastní učení využívá osvědčené postupy a strategie podle svých individuálních schopností. Rychle se měnící společnost klade stále nové nároky na proces učení se něčemu novému ve všech oborech tedy i v oblasti školského managementu. Připomenout si osvědčené způsoby vlastního učení se a přidat další inovativní způsoby může být vítaným prvkem v procesu těchto změn. 3

5 Schopnost učit se a její součásti Chcete-li přistoupit k vlastnímu učení komplexně, zodpovědně a inovativně, vždy je dobré uvědomit si, kterých oblastí se schopnost učit se týká. Tyto oblasti jsou vzájemně propojeny a bez nich je proces vlastního učení takřka nemožný. Motivace je pro učení nezbytná Správná motivace je vždy součástí procesu učení. Je jedno, zda se dotýká výuky dětí nebo dospělých mít pro učení důvod, který vyvolá vlastní učební aktivitu, je pro efektivní učení nezbytné. Ze správné motivace pak vyplývá přístup k učení a volba vlastních učebních strategií, včetně hodnocení, sebehodnocení a zpětné vazby. Díky nim je pak možno upravovat a vylepšovat další postup učení. Vytvoření vlastního učebního stylu Podívat se nezaujatě na vlastní učení, zhodnotit tento proces a na základě zjištění ho upravit, přemýšlet o vlastním stylu učení a prakticky využít preferencí smyslového vnímání nebo různých přístupů ke kompetenci k učení rozhodně patří. Kritický pohled na vlastní schopnost učení je na místě, měla by však následovat změna, posun k využití nových znalostí v procesu sebevzdělávání. Soustředit se, zapamatovat si, intenzivně myslet Učit se bez zapamatování si nelze. Se zapamatováním souvisí schopnost soustředění. Bez nich nemůže fungovat efektivní učení. Osvojení si různých koncentračních a relaxačních technik pomůže výrazně vylepšit jak paměť, tak soustředění. Vytvoření praktických pomůcek pro zapamatování je v tomto procesu velmi důležité. Logické myšlení, schopnost analýzy i syntézy jsou dalším nezbytným předpokladem kvalitního učení. Cíl, čas a podmínky Stanovit si cíl je jednou z mnoha částí procesu učení. Pro dosažení cíle je potřeba naplánovat i vhodné časové rozvržení a uzpůsobit podmínky. Plánování a organizace jsou pro učení naprosto nezbytné. Je potřeba připravit se nejen na úspěch, ale i na neúspěch a z něho 4

6 vyplývající stres a změny. Promyšlené plánování a následná realizace cíle jsou předpokladem úspěchu nejen v procesu učení, ale při jakékoli lidské činnosti. 5

7 Vycházejte z osobnostních předpokladů Všechny metody učení se rozhodně nejsou univerzální. Každý, kdo se chce zodpovědně a systematicky vzdělávat, by měl mít vyjasněné hodnoty, znát své silné stránky a úroveň, na které je schopen spolupracovat s ostatními. Vytrvalost, sebejistota, aktivní přístup a odpovědnost za vlastní vzdělávání, komunikativnost, schopnost empatie a spolupráce jsou pro sebevzdělávání rozhodujícími vlastnostmi. Originální a flexibilní myšlení Při učení je důležitá schopnost vytvářet a objevovat neobvyklá řešení, uplatňovat nové myšlenky a vyjadřovat je jak verbálně, tak neverbálně. Tvořivost a originalita přispívají k získání a upevnění kompetencí k učení. Schopnost přizpůsobování se povaze předloženého materiálu je také velmi cenným prvkem. Text, poznámky a informační zdroje Práce s textem je jedním z nejčastějších způsobů učení. Určení důležitého, posouzení důvěryhodnosti a přesnosti informací, odlišení objektivního i subjektivního a efektivní metody získání informací obsažených v textu, zkoumání textu, kladení otázek a tzv. aktivní čtení je základem učení. S tím souvisí i zpracování a uchování důležitých informací ve formě poznámek. Vlastní zkratky a značky, členění plochy pro poznámky a tvorba myšlenkových map vypovídají o pokročilém způsobu práce s textem. Využívání informačních zdrojů, způsoby vyhledávání informací, posouzení věrohodnosti získaných poznatků, dodržování autorských práv a citaci zdrojů informací je nutno věnovat patřičnou pozornost. I prezentace pomáhá Získané poznatky je potřeba prezentovat. I prezentace je jistou formou učení. Vyžaduje organizaci, plánování, výběr materiálu, realizaci a kreativní přístup. Mozek pracuje se získaným materiálem a vyhodnocuje jeho důležitost a možnou přitažlivost. Formy prezentace vyžadují i zvládnutí prezentačních technologií a použití patřičné techniky. 6

8 Základy pro práci s jednotlivými moduly Vzhledem k tomu, že cílová skupina projektu zástupci ředitele jsou zkušenými pedagogy a mají již propracovaný systém, jak se učit, nabízí tato metodika další možnosti systemizace a upevnění poznatků a dovedností, které na tuto předcházející zkušenost navazují. Jde spíše o vytvoření optimálních podmínek, využití praktických zkušeností, nácvik modelových situací a nabídku dalších možností, jak k obsahu modulů přistupovat. Důraz je kladen na evokaci Frekventant není k práci s modulem pouze motivován, ale shrnuje a uvědomuje si vše, co již o daném tématu ví. Ze studia i různých poznatků z jiných zdrojů si vytváří strukturu dané problematiky, kterou pak systematicky obohacuje o nové poznatky. Z původně útržkovitých náhodně získaných vědomostí a poznatků z jednotlivých modulů se vytváří kompletní systém způsobu práce v dané oblasti, který si frekventant zafixuje a v dané situaci si ho dokáže vybavit a aplikovat v praxi. Zájem a vlastní aktivita jsou základem Každý, kdo se něco učí, musí být i sám aktivní. Pokud by frekventant neměl zájem o hledání způsobu řešení probíraného problému, nebylo by učení efektivní. Opravdový vnitřní zájem a vlastní aktivita povzbuzují frekventanta k dosažení co nejvyšší míry odborných kompetencí i v oblasti managementu školy. Zvolené metody učení zájem podporují a stále udržují. Frekventant modulu si utvrzuje vlastní způsob chápání a ukládání nového. Důležitá je závěrečná reflexe Frekventant má po prostudování materiálů a po absolvování jednotlivých modulů zhodnotit přínos pro sebe objevit nové metody, inovativní myšlenky a zformulovat je pro sebe i pro ostatní frekventanty. Při reflexi by mělo dojít k cílené výměně názorů mezi jednotlivými účastníky a posílení trvalého zájmu o studium dané problematiky. Tyto debaty lektoři uvítajíjsou obohacením pro všechny zúčastněné. 7

9 Jak si vytvořit optimální podmínky pro studium jednotlivých modulů Každý člověk se snaží naučit se co nejvíce, co nejrychleji a samozřejmě i co nejefektivněji. Žádná univerzální odpověď neexistuje. Každému vyhovuje jiný styl učení ať již učení pomocí sluchu, zraku nebo kinestetické metody učení. Většina lidí navíc využívá kombinaci těchto metod a jednu z nich upřednostňuje ve větší či menší míře. Dávat pozor se vyplatí S učením začněte již přímo na soustředění k projektu. Dávat pozor a dělat si poznámky se zde opravdu vyplatí. Pokud se Vám nechce vše psát, můžete využít hotových materiálů k jednotlivým modulům a psát přímo do nich. Pokud máte o něčem pochybnosti nebo Vám něco není zcela jasné, ptejte se přednášejícího, můžete i vyvolat diskuzi. Velkým přínosem k učení je ještě ten samý den utřídit si a přepsat poznámky a vytvořit si logické struktury. Prostor pro domácí přípravu Počítejte s vyhrazením času i místa pro důkladné studium materiálů k jednotlivým modulům projektu. Zařiďte si, aby Vás nic nevyrušovalo a nerozptylovalo. Ideální je mít při studiu k dispozici všechny možné informační zdroje knihovnu, počítač s přístupem na internet, pokud byste si něco potřebovali ověřit, nemusíte se vzdalovat a narušit proces učení. Rozvrhněte si i čas soustředění a studium dokumentů je namáhavé, po jednotlivých blocích si udělejte pauzu. Spánek, jídlo a vzduch Dostatek spánku a relaxace je jedním z důležitých předpokladů učení. Unavený člověk se nedokáže dostatečně soustředit, trpí bolestmi hlavy a má tendence usínat. Učení pak rozhodně není efektivní. I správná míra jídla ovlivňuje kvalitu učení. Ideální stav je, když nejste ani hladoví, ani zrovna po jídle. Trávení zpomaluje, prázdný žaludek zas narušuje soustředění. Také správně vyvětraný prostor hraje svou roli se stálým přísunem čerstvého vzduchu mozek mnohem lépe pracuje. 8

10 Texty čtěte víckrát Nikdy nestačí pouhé jedno přečtení textu pokud tedy nemáte fotografickou paměť. Doporučuje se nejdříve zběžné pročtení textu, při druhém důkladnějším čtení je možno zvýraznit důležité pasáže a na ně se pak zaměřit při následujících čteních. Ideálním postupem je učit se z celých textů, později pak ze zápisků. Důležité pasáže si můžete i nahlas přeříkávat záleží na tom, co Vám vyhovuje. Na texty můžete i z opačného konce Ne všem lidem vyhovuje pracovat s textem tak, že si ho nejdříve celý přečtou a pak teprve začnou analyzovat. Po prvním přečtení textu si mnoho nezapamatují a samotné učení jim pak trvá déle. Vhodnou metodou je zde hledání odpovědí na otázky, které si položí ještě před studiem textu. Tím se aktivizuje mozek a začíná vyhledávání informací. Rychlým přehlédnutím textu se navodí další otázky. Pak teprve přichází důkladné a soustředěné pročtení textu. Rozhodně se nestresujte Cílem projektu je vyrovnaný a patřičně informovaný frekventant, který získal zásadní klíčové kompetence pro svou práci. Proto se zbytečně nestresujte, při správném plánování času vše pohodlně stihnete. I když jste v oblasti učení profesionálové, častěji než sebe učíte jiné. Zamyslete se nad vlastním stylem učení a snažte se ho posunout na co nejvyšší kvalitativní úroveň. Myslete na vlastní cíl učení Soustřeďte se při učení jen na to podstatné prostřednictvím studia jednotlivých modulů si osvojujete nové poznatky a nejrůznější činnosti, ale teprve vlastním učením si je přetvoříte v pro Vás osobně důležité vědomosti, dovednosti a návyky. Učení je aktivní činnost, která může vést i ke změně názorů, postojů a hodnot. I odborník se může naučit něco nového nebo osvěžit a modernizovat používané formy, metody i prostředky. V diskuzi s lektorem a ostatními účastníky můžete také objevit způsob, jak zefektivnit svou práci. 9

11 Jak si osvojit efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu a při uplatňování BOZP Modul řízení vzdělávacího procesu a uplatňování BOZP s využitím efektivních metod je velmi náročný pro svou obsáhlost i různorodost. Je zde nutno použít učení se poznatkům, tedy získávání informací, využití intelektových činností i sociálního učení. Získáte zde určitý rozhled, rámec, ze kterého pak můžete vycházet. Nové informace bude nutno použít v širších souvislostech. Využijete současných znalostí a dovedností, které doplníte o zákonný rámec i praktické zkušenosti kolegů i lektora. V učení projdete motivační fází, ve které si přiblížíte teoretické základy. Ty pak budete konfrontovat s běžnou praxí, rozdíly by Vás měly přimět k vlastnímu učení a aktivitě. Váš zájem by Vás měl dovést k lepším výsledkům v učení. Při práci s učebním materiálem nejprve prozkoumejte předložené učivo, rychle a nahrubo ho pročtěte, abyste získali přehled, do kterého budete umisťovat získané informace. Poté, co získáte celkovou představu, začněte s upřesňováním a detailním zkoumáním učiva. Zařaďte nově získané informace k již osvojeným znalostem a dovednostem. V této fázi byste již měli sdělovanou problematiku plně chápat, diskutovat o ní, nacházet různé varianty a řešení a samozřejmě si osvojené poznatky zapamatovat. Pracujte s materiály, dělejte si vlastní poznámky, tažte se lektora a probírejte problematiku s kolegy. Jen tak budou získané znalosti a dovednosti trvalé. Na konci modulu bývá zařazen úkol nebo test, díky němu zkontrolujete, že jste si skutečně osvojili vše podstatné a že jste vše pochopili správně. Zaměřte se také na své pracovní návyky a zkuste použít i jiné nabízené metody učení se sami na sobě. Vždy je možno zjistit, že některé metody mohou být pro Vaše učení přínosnější a efektivnější než ty, které jste se naučili ve škole a stále používáte. 10

12 Zaměřte se zvláště na ty metody, které mohou být přínosem konkrétně pro Vás osobně a pro Váš pracovní kolektiv. Zkuste si je otestovat na sobě, prodiskutovat, ptejte se, oponujte, obhajujte vlastní názor, řešte konkrétní praktické problémy. Málokdy se Vám poštěstí setkat se s větším množstvím kolegů ve stejné funkci a podobném postavení využijte tedy šance k nalezení společných řešení. Pokud používáte nějaké zvláštní metody, podělte se o ně. Po praktickém úvodu do problematiky se Vám pak bude mnohem lépe vstřebávat teoretická část, která je neoddělitelnou součástí modulu. Řízení vzdělávacího procesu předpokládá důkladné teoretické základy, studium legislativy. Bez tohoto teoretického základu nelze uplatňovat jakékoli základy řízení v praxi. Po prostudování těchto materiálů můžete přejít k praktickému využití ne vše je dáno dopředu, v některých případech nenajdete jasně daná pravidla a budete se muset rozhodnout, jak postupovat. S kvalitní teoretickou základnou můžete najít optimální řešení a případně se o ně podělit v diskuzi s kolegy. Kapitola BOZP je svým obsahem velmi závažná, je však také velmi složitá a často podceňovaná. Je zde potřeba důkladná práce s učebním materiálem pořízení vlastních výpisků, grafické strukturování a případně i barevné odlišení jednotlivých částí. Pokud tak činíte s určitým cílem, bude Vaše učení mnohem efektivnější. U kapitoly BOZP nespoléhejte na svou paměť Vaše správně strukturované poznámky budou velice důležité a umožní Vám snadnou orientaci ve velké změti předpisů. Sebelepší lektor Vám pouze předává poznatky a pokouší se formovat Vaše dovednosti a návyky. Vy sami pak musíte použít účinné postupy, kterými si osvojíte vědomosti, dovednosti i návyky zkrátka klíčové kompetence. Vše záleží na Vašem postoji a přístupu k učení - využijte plně možnosti získat jak teoretický základ, tak praktické zkušenosti. 11

13 Mít základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy je nezbytné Vzhledem k tomu, že zástupce ředitele má ředitele všestranně zastupovat, tzn. i v oblasti hospodaření a ekonomiky školy, musí mít alespoň základní povědomí o těchto oblastech. Minimální ekonomické znalosti jsou zde nezbytné, orientace v legislativě je nutná. Nesprávné rozhodnutí může škole způsobit značné škody. Škola má sice svého hospodáře a ekonoma, ale ředitel i jeho zástupce (zvláště pak statutární zástupce) musí alespoň základní problematice rozumět a mít o hospodaření a ekonomice školy neustálý přehled. Samotný modul Vám nastíní úvod do této složité problematiky pak už bude na Vás, jak s informacemi dále naložíte a zda se budete věnovat jejich podrobnému studiu. Pokud nemáte ekonomické vzdělání, bude Vám tento modul připadat značně náročný. Snažte se získat co nejvíce utříděných informací přímo při výkladu lektora. Ptejte se okamžitě na vše, co by Vám nebylo zcela jasné. Dělejte si průběžné poznámky, po skončení výkladu je vyhodnoťte a porovnejte s materiály, které jste v rámci modulu obdrželi. Připravte si pro lektora otázky a žádosti o vysvětlení. V každém případě se seznamte s legislativou. Nezapomeňte evidovat změny zákonů. Začněte školským zákonem pasážemi, které se týkají financování a hospodaření školy. Zde jsou uvedeny odkazy na další zákony, vyhlášky a nařízení vlády, které se týkají právě uvedené oblasti. Nebojte se a nestyďte se zeptat, pokud něčemu neporozumíte. Konzultujte - s kolegy frekventanty, s lektorem a samozřejmě s člověkem v tomto ohledu nejbližším, ředitelem Vaší školy, který má jistě zájem na tom, aby bylo vzdělávání v projektu přínosné jak pro Vás, tak pro školu samotnou. Projděte si i základní směrnice, které využíváte v každodenní praxi a konfrontujte je se získanými poznatky. Neustále srovnávejte teorii a praxi velmi rychle na názorných příkladech dosáhnete trvalého osvojení poznatků i dovedností. 12

14 Klíčovým kompetencím vedoucího pracovníka se lze naučit Odborná kvalifikace vedoucích pracovníků ve školství byla dlouho podceňována. Vzdělávání v klíčových kompetencích vedoucích pracovníků bylo často určeno pouze ředitelům škol. Moudrý ředitel však vyžaduje tyto kompetence i od dalších zástupců vedení školy, především pak od zástupce ředitele. Cílem je zajistit patřičnou úroveň kvality a efektivity vzdělávání a její následný růst. Na školách vznikají manažerské týmy, které jsou klíčovým nástrojem růstu organizace. Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v oblasti vzdělání se týkají především oblasti managementu, řízení pracovních skupin a týmů a evaluačních metod. V oblasti managementu je kladen důraz na efektivní využití financí, organizaci a spravování školy, neustálé zlepšování kvality výuky i budování obrazu školy v očích veřejnosti. Právě PR školy začíná velmi získávat na důležitosti. Manažerské dovednosti se dají trénovat, stačí mít chuť začít pracovat sám na sobě. Trénink lze zaměřit na zcela konkrétní oblasti a potřeby. Začít je možno například styly vedení a výběrem vhodného stylu právě pro Vaši školu a běžné situace, nechat se inspirovat praktickými ukázkami motivace pracovníků, které povedou k ovlivnění výkonu a schopností a k celkovému zvýšení kvality úrovně řízení i mezilidských vztahů na pracovišti. Vycházejte z teorie. Zamyslete se nad obsahy jednotlivých kapitol modulů. Poznamenejte si, co Vás na první pohled zaujalo. Získané poznatky porovnejte s běžnou praxí Vaší školy a praxí Vašich kolegů. Zkuste porovnávat, co je lepší, co účinnější a co by se dalo použít právě na Vaší škole. Zapojte fantazii a zkuste si napsat alespoň 6 klíčových kompetencí ideálního vedoucího pracovníka právě pro Vaši školu a tyto názory si zdůvodněte. Zhodnoťte, které změny by bylo možno aplikovat. 13

15 Velmi rychle zjistíte, že tento modul je zaměřen na hodnocení a změny Vás samých. Každý vedoucí pracovník, který chce dosahovat změn a pokroku ve své organizaci, musí začít u sebe. Pro začátek stačí stanovit si pravidla a vybrat si ze stylů vedení styl Vám blízký. V této souvislosti se zamyslete nad tím, zda efektivně stanovujete a plníte cíle, zda umíte delegovat pravomoce, zda vedete své spolupracovníky k samostatnosti a zda jim poskytujete správnou zpětnou vazbu. Další oblastí, ve které by měl mít řídící pracovník patřičné kompetence, je hodnocení zaměstnanců. Zaměřte se na nabízené možnosti hodnocení, porovnávejte jejich specifika a přínosy, zamýšlejte se nad pozitivním i negativním hodnocením. Seznamte se s formami, technikami a možnými nástroji pro hodnocení. I hodnotící proces má své fáze zaměřte se na ně a na to, zda je skutečně uplatňujete. Nezapomeňte rozdělit hodnocení na formální a neformální a také na následné zpracování hodnocení a využití jeho výsledků. S celkovou dobrou atmosférou na pracovišti souvisí i porady. Vést poradu tak, aby byla efektivní, je určitým druhem umění. Položte si základní otázky: Jsou Vaše porady efektivní? Má porada stanovený konkrétní cíl a program? Dokážete na poradě kolektiv o něčem přesvědčit a získat na svou stranu? Využíváte i možnosti vést poradu zajímavě a názorně, například s využitím technologií? Jak jsou prakticky řešeny úkoly a zápisy z porad, kdo zadané úkoly kontroluje? Dalším tématem modulu je týmová práce. Rozšiřte o praktické příklady teoretický základ rozvoje týmové spolupráce, tvorbu a fáze vývoje týmu. Vyzkoušejte si různé techniky práce a řízení týmu. Zaměřte se na motivaci jednotlivců i týmu a rozhodně vyzkoušejte v praxi metody, které by u Vás mohly být úspěšné. Věnujte také čas zhodnocení efektivity své pracovní doby. Zhodnoťte vlastní rozvržení pracovního času, zvažte plánování a delegování a vyzkoušejte si protistresové techniky. 14

16 Jak by se měl zástupce ředitele dozvědět co nejvíce o personální práci Východiskem pro personální práci ve škole je promyšlená strategie. V personální oblasti jsou formulovány, a pokud je to možné, také realizovány určité dlouhodobé cíle a jsou definovány způsoby jejich dosažení. Tyto cíle a záměry se týkají oblasti řízení a vedení zaměstnanců školy, tedy i nepedagogů. Sledovány jsou potřeby školy, zdroje, využití i rozvoj. Tvůrcem personální strategie školy je ředitel, který ji i uskutečňuje. Proto se v této oblasti musí dokonale orientovat i zástupce ředitele. Personální práce má své opory i v legislativě. Zhotovte si seznam potřebných dokumentů k prostudování a také personální dokumentaci, která je požadována, a napište si, kde má který dokument legislativní oporu. Opět porovnejte se skutečným stavem na Vaší škole a zkuste odhalit rezervy nebo se pochlubte příkladnými řešeními. Vzájemná inspirace jak od kolegů, tak od lektora bývá velmi cenná. Personální práce zahrnuje několik oblastí. Od plánování a výběru pracovníků přes jejich hodnocení a motivaci až k samotnému řízení jedná se o velice širokou oblast, která předpokládá dobrou teoretickou přípravu. Vycházejte z materiálů, které máte v rámci modulu k dispozici, porovnejte je s výkladem lektora a následnou diskuzí a zamyslete se nad tím, zda tento proces probíhá stejně i ve Vaší škole shodujete-li se nebo lišíte a proč. V oblasti personální práce se setkáte s pojmem supervize. Supervize se snaží o rozvoj profesních dovedností, posilování vztahů v pracovním týmu a řešení problémových situací. Ředitel ve funkci supervizora poskytuje zpětnou vazbu k výsledkům práce, většinou formou pohovoru. Pohovor by měl mít formulovaná určitá pravidla. Prostudujte si teorii a zaměřte se na to, zda sami takové rozhovory provádíte. Zkuste vybrat otázky a témata, která považujete za důležité, a sestavte z nich vlastní osnovu rozhovoru. Výsledkem by mělo být zvýšení kvality práce a rozvoj odborných schopností, vědomostí i dovedností. 15

17 Do oblasti personální práce a supervize patří i další vzdělávání pracovníků. Na vytváření plánu práce dalšího vzdělávání by se měl podílet širší okruh pracovníků. Prohlédněte si vzorové plány, porovnejte se svými názory a diskutujte s kolegy. Získané informace budou pro Vaši práci jistě přínosem. I v oblasti dalšího vzdělávání je nutno plánovat jak s ohledem na průběh vzdělávacího procesu, tak na potřeby školy i s ohledem na finanční stránku. Cíle, které do svého plánu zahrnete, mohou být jak dlouhodobé, tak střednědobé i krátkodobé. Zkuste si sestavit vlastní plán dalšího vzdělávání a zkonzultujte ho se svým ředitelem. Do oblasti personální práce jsou ve školství zahrnuty i hospitace. Jak správně provádět hospitace? Lze opět vyjít z teorie. Ideální je sestavit si na základě teoretických požadavků na hospitace vlastní prakticky využitelnou osnovu a ve škole ji otestovat. Zkuste iniciovat porovnání hospitačních záznamů z různých škol. Při hospitaci se nesnažte být maximalističtí - cíle hospitační činnosti by měly být nastaveny tak, aby je hospitující mohl bez problému sledovat a soustředit se na atmosféru ve třídě. Personální dokumentace má svá pravidla pro vedení. Důležité je seznámit se s těmito pravidly, včetně dodržení předpisů o ochraně osobních údajů. Pracovní náplně, kritéria pro hodnocení zaměstnanců, pracovní řád, mzdový řád - to jsou jen některé z dokumentů, které musí vedoucí pracovník ve škole vytvořit. Seznamte se se vzory, jak by tyto dokumenty mohly vypadat, a opět proveďte srovnání se skutečným stavem. Pokud Vám stále připadá, že něco o personální práci nebylo řečeno, je to tak. Personální práce klade značné nároky i na vlastnosti řídícího pracovníka. Jak ředitel, tak jeho zástupce a personalista by pro tuto práci měli mít nejen organizační schopnosti, ale i schopnost empatie a současně určitou rozhodnost. Odvaha činit i nepopulární opatření je nezbytná. Některé z těchto vlastností lze docílit i soustředěným tréninkem. 16

18 Praktickému uplatnění řízení týmu a projektů předchází teorie Týmová práce, řízení týmu a projektů je v současnosti značně prosazované téma. Týmová práce je v oblasti školství něčím zcela nezbytným. Vyjděte při studiu z teorie a hned propojujte s praxí. Vytipujte si oblasti, ve kterých pociťujete mezery a soustřeďte se na ně. Mějte stále na paměti, že úspěch toho, kdo řídí tým nebo projekt, je spojen s požadavkem na efektivní výkon činnosti toho, kdo vede skupinu nebo projektový tým. Týmová práce pojatá jako činnost projektového týmu má svá specifika, na která byste se měli soustředit. Zkuste si na základě teoretických východisek formulovat projektový přístup k týmové práci. Zjistíte, že nové je pro Vás to, že v průběhu realizace projektu se mění skupina spolupracovníků a tato skupina může být tvořena jak zaměstnanci, tak externími spolupracovníky. Ceněna je zvláště práce v týmu, komunikace, motivace k nejlepším výkonům i zvládnutí různých situací, krizí i konfliktů. Z toho vyplývá, že projektový manažer musí svými vlastnostmi odpovídat oběma částem slovního spojení - projektový odborník, špičkový manažer. Zkuste si sami definovat vlastnosti projektového manažera. Vyjděte z podkladových materiálů modulu. Zhodnoťte se, zda požadované vlastnosti máte. Zamyslete se nad tím, zda máte ve své škole pracovníka, který požadované vlastnosti má a uvažte, zda by na něj nebylo možno některé záležitosti delegovat. Nezapomeňte na to, že i práci v projektovém týmu je potřeba sledovat a hodnotit a i toto hodnocení má svá pevně daná pravidla, ze kterých je potřeba vycházet. Projekty a řízení týmů bez teorie rozhodně nezvládnete. Využijte ověřených postupů a forem práce. Po seznámení se s metodami projektové práce a jejich praktickém vyzkoušení můžete rozšířit svou paletu metod práce. Seznamte se se specifiky projektových metod, fázemi a způsoby motivace, náplní práce jednotlivých aktérů a funkcí i způsobem hodnocení projektů. Vyzkoušejte si modelové situace a uvažte, kdy by ve Vaší práci mohly být uplatněny právě projektové metody. 17

19 Ve školské praxi se jako zástupci ředitele často setkáte i s pojmem projektové učení. Samotné projektové učení má své specifické metody, které lze využít jak v práci zástupce ředitele, tak i ve vlastním sebevzdělávání. Protože se jedná o porozumění širokým a komplexním tématům, je pro porozumění a osvojení principů nutné použít metod na výzkumném základě. Tento přístup se nehodí pro studium jednoduchých fakt nebo informací. Učení se metodám projektového učení spojuje předchozí zkušenosti z mnoha oborů a předpokládá také dlouhodobější aktivitu. Protože studium týmové práce a projektového řízení je náročný proces, je potřeba zorganizovat si prostředí i čas tak, abyste mohli studovat a přemýšlet bez rušivých vlivů. Důležitá je i spolupráce mezi frekventanty a možnost nácviku modelových situací. Spolupráce, společné učení a společný cíl kladou velké nároky na komunikativnost, schopnost přizpůsobovat se, podřizovat se požadavkům, nárokům a cílům celého týmu, ne jednotlivce. Tyto vlastnosti jsou velmi důležité i pro management školy, a při absolvování modulu je možno tyto vlastnosti ještě posilovat. V rámci modulu si osvojíte i využití různých dostupných technologií - například pro prezentaci vlastní práce. Výhodou tohoto způsobu řízení i práce je to, že i méně jistí jedinci si najdou své místo jako platní členové skupiny, pracují na odstranění nedostatků, nesou zodpovědnost a prožívají úspěch. To je něco, co by vedoucí pracovník měl svým podřízeným dopřát. I pro vlastní přípravu v rámci modulu můžete využít metodu problémového učení. Stanovte si v rámci předkládaných informací a aktivit slabá místa a pokuste se na základě dosavadních zkušeností a nabytých poznatků a dovedností problém vyřešit. Využívejte plně možností konzultací a diskuzí s lektorem i v širším kolektivu frekventantů. 18

20 Jak pracovat s e-learningem Formou vyučování, která hlavně dospělým frekventantům vyhovuje, je e learning. Lidé potřebují různorodé informace, každý je zaměřen na něco jiného, samotné přednášení látky již není příliš efektivní. Přitažlivou a dospělé ke studiu motivující alternativou, která může poskytnout obsáhlejší, přesnější i konkrétnější informace, je právě studium pomocí e- learningu. Díky tomuto způsobu výuky si mohou frekventanti vytvořit svůj vlastní studijní režim. Látku mohou procházet vlastním tempem, vytvoří si vlastní podmínky pro studium a nejsou omezováni čekáním na ostatní. K e-learningu lze navíc přistupovat i ze vzdálených míst. Osobní přístup vhodný pro každého je základní myšlenka e-learningu, elektronického vzdělávání. Výhodou je, že počítač je frekventantovi k dispozici v době, která mu vyhovuje. Učebním prostředkem je zde elektronický kurz, který je provozován na počítači. V ideálním případě provází frekventanta elektronickým kurzem průvodce tutor. Čím lepší je tutor a elektronický kurz, tím lépe se frekventanti učí. Frekventant získává informace nezávisle, opakovaně a může si je přizpůsobit podobě, ze které se mu nejlépe učí. To tradiční formy učení neumožňují. Zástupce ředitele bývá člověk časově značně vytížený. E-learning je vhodnou formou studia právě pro tuto skupinu pracovníků. Zástupci ředitele si mohou zorganizovat čas i způsob, kdy a jak se učit, přizpůsobit učení svým potřebám a rozčlenit podle priorit. K budování znalostí a dovedností dochází postupně. Proces učení vychází z již získaných základů. Protože každý frekventant má základy různé a na jiné úrovni, je ideální volbou možnost studovat vlastním tempem. Není problémem zastavit se, vrátit se, zopakovat si určité části kurzu zcela podle osobní potřeby. Již známé části kurzu je možno rychle prohlédnout, některé i úplně vynechat. 19

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Manuál. k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy

Manuál. k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2005 Autorský kolektiv Zpracovatel: PhDr. Kateřina Smolíková (VÚP Praha) Spolupráce: Mgr. Martina

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Metodický materiál k vzdělávacímu programu GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Autor: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. Datum vydání: srpen 2011 Jméno účastníka: Obsah Klíčové kompetence a jejich rozvoj... 4 Klíčové kompetence

Více

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Hodnocení žáků Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D Autor práce: Jana Klimešová

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Úvod do didaktiky dospělých pro lektory

Úvod do didaktiky dospělých pro lektory Úvod do didaktiky dospělých pro lektory Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. Obsah Úvod... 3 1. Hlavní dimenze didaktického procesu s dospělými... 5 2. Etapy vyučovacího procesu... 11 3. Učební cíle, učební

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více