Metodika. Jak se učit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika. Jak se učit"

Transkript

1 Metodika Jak se učit 0

2 OBSAH Východiska metodiky... 2 Úvod... 3 Schopnost učit se a její součásti... 4 Základy pro práci s jednotlivými moduly... 7 Jak si vytvořit optimální podmínky pro studium jednotlivých modulů... 8 Jak si osvojit efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu a při uplatňování BOZP Mít základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy je nezbytné Klíčovým kompetencím vedoucího pracovníka se lze naučit Jak by se měl zástupce ředitele dozvědět co nejvíce o personální práci Praktickému uplatnění řízení týmu a projektů předchází teorie Jak pracovat s e-learningem Závěr Použitá literatura

3 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/ Realizátorem projektu je Evropská obchodní akademie, Komenského náměstí 2, Děčín I, příspěvková organizace. Projekt je zaměřen na vzdělávání zástupců ředitele, kteří působí v oblasti školství v ÚK, cílem je předání těch nejdůležitějších vědomostí a dovedností, které mají pro každodenní práci při zastupování ředitele školy zásadní význam. Cílem projektu je vytvoření ucelené studijní opory, která cílové skupině projektu pomůže s osvojením předkládaných poznatků a dovedností a trvale je upevní. Projekt rozšíří odborné kompetence cílové skupiny - zástupců ředitelů škol tak, aby mohli plně zastoupit ředitele školy. Jedná se o jednu z forem profesního rozvoje CS, možná je i následná akreditace. V rámci projektu vznikl předkládaný materiál, který bude následně digitalizován, cílová skupina absolvuje kombinované vzdělávání a praktickou stáž. Cílová skupina získá nové informace, vědomosti, dovednosti a odborné kompetence, které jí v plném rozsahu umožní zastupovat ředitele školy. Neoddělitelnou součástí tohoto vzdělávání je i absolvování odborné praxe. 2

4 Úvod Metodika je určena zástupcům ředitele. Cílem metodiky je kvalitní a efektivní osvojení jak teoretických znalostí, tak praktických zkušeností, které povedou k rozvoji klíčových kompetencí středního školského managementu. Metodická doporučení a postupy se budou věnovat problematice jednotlivých modulů tak, aby mohly být následně tvořivě využity při studiu jednotlivých modulů. I když cílovou skupinou jsou zástupci ředitele, tedy zkušení a plně kvalifikovaní pedagogové, kteří jsou zvyklí se dále vzdělávat, může metodika nabídnout nové způsoby, jak si osvojit poznatky a dovednosti, které jsou předmětem jednotlivých modulů. Uváděné metody mohou být vhodným doplňkem a inspirací k prezenčním kurzům, e-learningu i vlastním zážitkům. Každý z frekventantů má velké množství osobních zkušeností jak ze školního prostředí, tak z neformálního vzdělávání. V průběhu života dokázal naučit mnohé potřebné a užitečné znalosti i dovednosti nejen své žáky, ale i kolegy. V tomto procesu učení se dozvěděl více i o sobě a o svém přístupu k učení a zdokonalil a zefektivnil metody, které pro vlastní vzdělávání používá. Metodika se snaží o to, aby zástupci ředitelů při studiu jednotlivých modulů využili svých zkušeností jak z formálního učení, tak z učení neformálního a dále je pak dokázali rozvíjet v procesu celoživotního učení. Z učitele se zde stává žák, který si některé metody učení zopakuje, seznámí se s metodami inovativními a obohatí svou schopnost učit se novým věcem různými způsoby. Každý z frekventantů jistě pro vlastní učení využívá osvědčené postupy a strategie podle svých individuálních schopností. Rychle se měnící společnost klade stále nové nároky na proces učení se něčemu novému ve všech oborech tedy i v oblasti školského managementu. Připomenout si osvědčené způsoby vlastního učení se a přidat další inovativní způsoby může být vítaným prvkem v procesu těchto změn. 3

5 Schopnost učit se a její součásti Chcete-li přistoupit k vlastnímu učení komplexně, zodpovědně a inovativně, vždy je dobré uvědomit si, kterých oblastí se schopnost učit se týká. Tyto oblasti jsou vzájemně propojeny a bez nich je proces vlastního učení takřka nemožný. Motivace je pro učení nezbytná Správná motivace je vždy součástí procesu učení. Je jedno, zda se dotýká výuky dětí nebo dospělých mít pro učení důvod, který vyvolá vlastní učební aktivitu, je pro efektivní učení nezbytné. Ze správné motivace pak vyplývá přístup k učení a volba vlastních učebních strategií, včetně hodnocení, sebehodnocení a zpětné vazby. Díky nim je pak možno upravovat a vylepšovat další postup učení. Vytvoření vlastního učebního stylu Podívat se nezaujatě na vlastní učení, zhodnotit tento proces a na základě zjištění ho upravit, přemýšlet o vlastním stylu učení a prakticky využít preferencí smyslového vnímání nebo různých přístupů ke kompetenci k učení rozhodně patří. Kritický pohled na vlastní schopnost učení je na místě, měla by však následovat změna, posun k využití nových znalostí v procesu sebevzdělávání. Soustředit se, zapamatovat si, intenzivně myslet Učit se bez zapamatování si nelze. Se zapamatováním souvisí schopnost soustředění. Bez nich nemůže fungovat efektivní učení. Osvojení si různých koncentračních a relaxačních technik pomůže výrazně vylepšit jak paměť, tak soustředění. Vytvoření praktických pomůcek pro zapamatování je v tomto procesu velmi důležité. Logické myšlení, schopnost analýzy i syntézy jsou dalším nezbytným předpokladem kvalitního učení. Cíl, čas a podmínky Stanovit si cíl je jednou z mnoha částí procesu učení. Pro dosažení cíle je potřeba naplánovat i vhodné časové rozvržení a uzpůsobit podmínky. Plánování a organizace jsou pro učení naprosto nezbytné. Je potřeba připravit se nejen na úspěch, ale i na neúspěch a z něho 4

6 vyplývající stres a změny. Promyšlené plánování a následná realizace cíle jsou předpokladem úspěchu nejen v procesu učení, ale při jakékoli lidské činnosti. 5

7 Vycházejte z osobnostních předpokladů Všechny metody učení se rozhodně nejsou univerzální. Každý, kdo se chce zodpovědně a systematicky vzdělávat, by měl mít vyjasněné hodnoty, znát své silné stránky a úroveň, na které je schopen spolupracovat s ostatními. Vytrvalost, sebejistota, aktivní přístup a odpovědnost za vlastní vzdělávání, komunikativnost, schopnost empatie a spolupráce jsou pro sebevzdělávání rozhodujícími vlastnostmi. Originální a flexibilní myšlení Při učení je důležitá schopnost vytvářet a objevovat neobvyklá řešení, uplatňovat nové myšlenky a vyjadřovat je jak verbálně, tak neverbálně. Tvořivost a originalita přispívají k získání a upevnění kompetencí k učení. Schopnost přizpůsobování se povaze předloženého materiálu je také velmi cenným prvkem. Text, poznámky a informační zdroje Práce s textem je jedním z nejčastějších způsobů učení. Určení důležitého, posouzení důvěryhodnosti a přesnosti informací, odlišení objektivního i subjektivního a efektivní metody získání informací obsažených v textu, zkoumání textu, kladení otázek a tzv. aktivní čtení je základem učení. S tím souvisí i zpracování a uchování důležitých informací ve formě poznámek. Vlastní zkratky a značky, členění plochy pro poznámky a tvorba myšlenkových map vypovídají o pokročilém způsobu práce s textem. Využívání informačních zdrojů, způsoby vyhledávání informací, posouzení věrohodnosti získaných poznatků, dodržování autorských práv a citaci zdrojů informací je nutno věnovat patřičnou pozornost. I prezentace pomáhá Získané poznatky je potřeba prezentovat. I prezentace je jistou formou učení. Vyžaduje organizaci, plánování, výběr materiálu, realizaci a kreativní přístup. Mozek pracuje se získaným materiálem a vyhodnocuje jeho důležitost a možnou přitažlivost. Formy prezentace vyžadují i zvládnutí prezentačních technologií a použití patřičné techniky. 6

8 Základy pro práci s jednotlivými moduly Vzhledem k tomu, že cílová skupina projektu zástupci ředitele jsou zkušenými pedagogy a mají již propracovaný systém, jak se učit, nabízí tato metodika další možnosti systemizace a upevnění poznatků a dovedností, které na tuto předcházející zkušenost navazují. Jde spíše o vytvoření optimálních podmínek, využití praktických zkušeností, nácvik modelových situací a nabídku dalších možností, jak k obsahu modulů přistupovat. Důraz je kladen na evokaci Frekventant není k práci s modulem pouze motivován, ale shrnuje a uvědomuje si vše, co již o daném tématu ví. Ze studia i různých poznatků z jiných zdrojů si vytváří strukturu dané problematiky, kterou pak systematicky obohacuje o nové poznatky. Z původně útržkovitých náhodně získaných vědomostí a poznatků z jednotlivých modulů se vytváří kompletní systém způsobu práce v dané oblasti, který si frekventant zafixuje a v dané situaci si ho dokáže vybavit a aplikovat v praxi. Zájem a vlastní aktivita jsou základem Každý, kdo se něco učí, musí být i sám aktivní. Pokud by frekventant neměl zájem o hledání způsobu řešení probíraného problému, nebylo by učení efektivní. Opravdový vnitřní zájem a vlastní aktivita povzbuzují frekventanta k dosažení co nejvyšší míry odborných kompetencí i v oblasti managementu školy. Zvolené metody učení zájem podporují a stále udržují. Frekventant modulu si utvrzuje vlastní způsob chápání a ukládání nového. Důležitá je závěrečná reflexe Frekventant má po prostudování materiálů a po absolvování jednotlivých modulů zhodnotit přínos pro sebe objevit nové metody, inovativní myšlenky a zformulovat je pro sebe i pro ostatní frekventanty. Při reflexi by mělo dojít k cílené výměně názorů mezi jednotlivými účastníky a posílení trvalého zájmu o studium dané problematiky. Tyto debaty lektoři uvítajíjsou obohacením pro všechny zúčastněné. 7

9 Jak si vytvořit optimální podmínky pro studium jednotlivých modulů Každý člověk se snaží naučit se co nejvíce, co nejrychleji a samozřejmě i co nejefektivněji. Žádná univerzální odpověď neexistuje. Každému vyhovuje jiný styl učení ať již učení pomocí sluchu, zraku nebo kinestetické metody učení. Většina lidí navíc využívá kombinaci těchto metod a jednu z nich upřednostňuje ve větší či menší míře. Dávat pozor se vyplatí S učením začněte již přímo na soustředění k projektu. Dávat pozor a dělat si poznámky se zde opravdu vyplatí. Pokud se Vám nechce vše psát, můžete využít hotových materiálů k jednotlivým modulům a psát přímo do nich. Pokud máte o něčem pochybnosti nebo Vám něco není zcela jasné, ptejte se přednášejícího, můžete i vyvolat diskuzi. Velkým přínosem k učení je ještě ten samý den utřídit si a přepsat poznámky a vytvořit si logické struktury. Prostor pro domácí přípravu Počítejte s vyhrazením času i místa pro důkladné studium materiálů k jednotlivým modulům projektu. Zařiďte si, aby Vás nic nevyrušovalo a nerozptylovalo. Ideální je mít při studiu k dispozici všechny možné informační zdroje knihovnu, počítač s přístupem na internet, pokud byste si něco potřebovali ověřit, nemusíte se vzdalovat a narušit proces učení. Rozvrhněte si i čas soustředění a studium dokumentů je namáhavé, po jednotlivých blocích si udělejte pauzu. Spánek, jídlo a vzduch Dostatek spánku a relaxace je jedním z důležitých předpokladů učení. Unavený člověk se nedokáže dostatečně soustředit, trpí bolestmi hlavy a má tendence usínat. Učení pak rozhodně není efektivní. I správná míra jídla ovlivňuje kvalitu učení. Ideální stav je, když nejste ani hladoví, ani zrovna po jídle. Trávení zpomaluje, prázdný žaludek zas narušuje soustředění. Také správně vyvětraný prostor hraje svou roli se stálým přísunem čerstvého vzduchu mozek mnohem lépe pracuje. 8

10 Texty čtěte víckrát Nikdy nestačí pouhé jedno přečtení textu pokud tedy nemáte fotografickou paměť. Doporučuje se nejdříve zběžné pročtení textu, při druhém důkladnějším čtení je možno zvýraznit důležité pasáže a na ně se pak zaměřit při následujících čteních. Ideálním postupem je učit se z celých textů, později pak ze zápisků. Důležité pasáže si můžete i nahlas přeříkávat záleží na tom, co Vám vyhovuje. Na texty můžete i z opačného konce Ne všem lidem vyhovuje pracovat s textem tak, že si ho nejdříve celý přečtou a pak teprve začnou analyzovat. Po prvním přečtení textu si mnoho nezapamatují a samotné učení jim pak trvá déle. Vhodnou metodou je zde hledání odpovědí na otázky, které si položí ještě před studiem textu. Tím se aktivizuje mozek a začíná vyhledávání informací. Rychlým přehlédnutím textu se navodí další otázky. Pak teprve přichází důkladné a soustředěné pročtení textu. Rozhodně se nestresujte Cílem projektu je vyrovnaný a patřičně informovaný frekventant, který získal zásadní klíčové kompetence pro svou práci. Proto se zbytečně nestresujte, při správném plánování času vše pohodlně stihnete. I když jste v oblasti učení profesionálové, častěji než sebe učíte jiné. Zamyslete se nad vlastním stylem učení a snažte se ho posunout na co nejvyšší kvalitativní úroveň. Myslete na vlastní cíl učení Soustřeďte se při učení jen na to podstatné prostřednictvím studia jednotlivých modulů si osvojujete nové poznatky a nejrůznější činnosti, ale teprve vlastním učením si je přetvoříte v pro Vás osobně důležité vědomosti, dovednosti a návyky. Učení je aktivní činnost, která může vést i ke změně názorů, postojů a hodnot. I odborník se může naučit něco nového nebo osvěžit a modernizovat používané formy, metody i prostředky. V diskuzi s lektorem a ostatními účastníky můžete také objevit způsob, jak zefektivnit svou práci. 9

11 Jak si osvojit efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu a při uplatňování BOZP Modul řízení vzdělávacího procesu a uplatňování BOZP s využitím efektivních metod je velmi náročný pro svou obsáhlost i různorodost. Je zde nutno použít učení se poznatkům, tedy získávání informací, využití intelektových činností i sociálního učení. Získáte zde určitý rozhled, rámec, ze kterého pak můžete vycházet. Nové informace bude nutno použít v širších souvislostech. Využijete současných znalostí a dovedností, které doplníte o zákonný rámec i praktické zkušenosti kolegů i lektora. V učení projdete motivační fází, ve které si přiblížíte teoretické základy. Ty pak budete konfrontovat s běžnou praxí, rozdíly by Vás měly přimět k vlastnímu učení a aktivitě. Váš zájem by Vás měl dovést k lepším výsledkům v učení. Při práci s učebním materiálem nejprve prozkoumejte předložené učivo, rychle a nahrubo ho pročtěte, abyste získali přehled, do kterého budete umisťovat získané informace. Poté, co získáte celkovou představu, začněte s upřesňováním a detailním zkoumáním učiva. Zařaďte nově získané informace k již osvojeným znalostem a dovednostem. V této fázi byste již měli sdělovanou problematiku plně chápat, diskutovat o ní, nacházet různé varianty a řešení a samozřejmě si osvojené poznatky zapamatovat. Pracujte s materiály, dělejte si vlastní poznámky, tažte se lektora a probírejte problematiku s kolegy. Jen tak budou získané znalosti a dovednosti trvalé. Na konci modulu bývá zařazen úkol nebo test, díky němu zkontrolujete, že jste si skutečně osvojili vše podstatné a že jste vše pochopili správně. Zaměřte se také na své pracovní návyky a zkuste použít i jiné nabízené metody učení se sami na sobě. Vždy je možno zjistit, že některé metody mohou být pro Vaše učení přínosnější a efektivnější než ty, které jste se naučili ve škole a stále používáte. 10

12 Zaměřte se zvláště na ty metody, které mohou být přínosem konkrétně pro Vás osobně a pro Váš pracovní kolektiv. Zkuste si je otestovat na sobě, prodiskutovat, ptejte se, oponujte, obhajujte vlastní názor, řešte konkrétní praktické problémy. Málokdy se Vám poštěstí setkat se s větším množstvím kolegů ve stejné funkci a podobném postavení využijte tedy šance k nalezení společných řešení. Pokud používáte nějaké zvláštní metody, podělte se o ně. Po praktickém úvodu do problematiky se Vám pak bude mnohem lépe vstřebávat teoretická část, která je neoddělitelnou součástí modulu. Řízení vzdělávacího procesu předpokládá důkladné teoretické základy, studium legislativy. Bez tohoto teoretického základu nelze uplatňovat jakékoli základy řízení v praxi. Po prostudování těchto materiálů můžete přejít k praktickému využití ne vše je dáno dopředu, v některých případech nenajdete jasně daná pravidla a budete se muset rozhodnout, jak postupovat. S kvalitní teoretickou základnou můžete najít optimální řešení a případně se o ně podělit v diskuzi s kolegy. Kapitola BOZP je svým obsahem velmi závažná, je však také velmi složitá a často podceňovaná. Je zde potřeba důkladná práce s učebním materiálem pořízení vlastních výpisků, grafické strukturování a případně i barevné odlišení jednotlivých částí. Pokud tak činíte s určitým cílem, bude Vaše učení mnohem efektivnější. U kapitoly BOZP nespoléhejte na svou paměť Vaše správně strukturované poznámky budou velice důležité a umožní Vám snadnou orientaci ve velké změti předpisů. Sebelepší lektor Vám pouze předává poznatky a pokouší se formovat Vaše dovednosti a návyky. Vy sami pak musíte použít účinné postupy, kterými si osvojíte vědomosti, dovednosti i návyky zkrátka klíčové kompetence. Vše záleží na Vašem postoji a přístupu k učení - využijte plně možnosti získat jak teoretický základ, tak praktické zkušenosti. 11

13 Mít základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy je nezbytné Vzhledem k tomu, že zástupce ředitele má ředitele všestranně zastupovat, tzn. i v oblasti hospodaření a ekonomiky školy, musí mít alespoň základní povědomí o těchto oblastech. Minimální ekonomické znalosti jsou zde nezbytné, orientace v legislativě je nutná. Nesprávné rozhodnutí může škole způsobit značné škody. Škola má sice svého hospodáře a ekonoma, ale ředitel i jeho zástupce (zvláště pak statutární zástupce) musí alespoň základní problematice rozumět a mít o hospodaření a ekonomice školy neustálý přehled. Samotný modul Vám nastíní úvod do této složité problematiky pak už bude na Vás, jak s informacemi dále naložíte a zda se budete věnovat jejich podrobnému studiu. Pokud nemáte ekonomické vzdělání, bude Vám tento modul připadat značně náročný. Snažte se získat co nejvíce utříděných informací přímo při výkladu lektora. Ptejte se okamžitě na vše, co by Vám nebylo zcela jasné. Dělejte si průběžné poznámky, po skončení výkladu je vyhodnoťte a porovnejte s materiály, které jste v rámci modulu obdrželi. Připravte si pro lektora otázky a žádosti o vysvětlení. V každém případě se seznamte s legislativou. Nezapomeňte evidovat změny zákonů. Začněte školským zákonem pasážemi, které se týkají financování a hospodaření školy. Zde jsou uvedeny odkazy na další zákony, vyhlášky a nařízení vlády, které se týkají právě uvedené oblasti. Nebojte se a nestyďte se zeptat, pokud něčemu neporozumíte. Konzultujte - s kolegy frekventanty, s lektorem a samozřejmě s člověkem v tomto ohledu nejbližším, ředitelem Vaší školy, který má jistě zájem na tom, aby bylo vzdělávání v projektu přínosné jak pro Vás, tak pro školu samotnou. Projděte si i základní směrnice, které využíváte v každodenní praxi a konfrontujte je se získanými poznatky. Neustále srovnávejte teorii a praxi velmi rychle na názorných příkladech dosáhnete trvalého osvojení poznatků i dovedností. 12

14 Klíčovým kompetencím vedoucího pracovníka se lze naučit Odborná kvalifikace vedoucích pracovníků ve školství byla dlouho podceňována. Vzdělávání v klíčových kompetencích vedoucích pracovníků bylo často určeno pouze ředitelům škol. Moudrý ředitel však vyžaduje tyto kompetence i od dalších zástupců vedení školy, především pak od zástupce ředitele. Cílem je zajistit patřičnou úroveň kvality a efektivity vzdělávání a její následný růst. Na školách vznikají manažerské týmy, které jsou klíčovým nástrojem růstu organizace. Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v oblasti vzdělání se týkají především oblasti managementu, řízení pracovních skupin a týmů a evaluačních metod. V oblasti managementu je kladen důraz na efektivní využití financí, organizaci a spravování školy, neustálé zlepšování kvality výuky i budování obrazu školy v očích veřejnosti. Právě PR školy začíná velmi získávat na důležitosti. Manažerské dovednosti se dají trénovat, stačí mít chuť začít pracovat sám na sobě. Trénink lze zaměřit na zcela konkrétní oblasti a potřeby. Začít je možno například styly vedení a výběrem vhodného stylu právě pro Vaši školu a běžné situace, nechat se inspirovat praktickými ukázkami motivace pracovníků, které povedou k ovlivnění výkonu a schopností a k celkovému zvýšení kvality úrovně řízení i mezilidských vztahů na pracovišti. Vycházejte z teorie. Zamyslete se nad obsahy jednotlivých kapitol modulů. Poznamenejte si, co Vás na první pohled zaujalo. Získané poznatky porovnejte s běžnou praxí Vaší školy a praxí Vašich kolegů. Zkuste porovnávat, co je lepší, co účinnější a co by se dalo použít právě na Vaší škole. Zapojte fantazii a zkuste si napsat alespoň 6 klíčových kompetencí ideálního vedoucího pracovníka právě pro Vaši školu a tyto názory si zdůvodněte. Zhodnoťte, které změny by bylo možno aplikovat. 13

15 Velmi rychle zjistíte, že tento modul je zaměřen na hodnocení a změny Vás samých. Každý vedoucí pracovník, který chce dosahovat změn a pokroku ve své organizaci, musí začít u sebe. Pro začátek stačí stanovit si pravidla a vybrat si ze stylů vedení styl Vám blízký. V této souvislosti se zamyslete nad tím, zda efektivně stanovujete a plníte cíle, zda umíte delegovat pravomoce, zda vedete své spolupracovníky k samostatnosti a zda jim poskytujete správnou zpětnou vazbu. Další oblastí, ve které by měl mít řídící pracovník patřičné kompetence, je hodnocení zaměstnanců. Zaměřte se na nabízené možnosti hodnocení, porovnávejte jejich specifika a přínosy, zamýšlejte se nad pozitivním i negativním hodnocením. Seznamte se s formami, technikami a možnými nástroji pro hodnocení. I hodnotící proces má své fáze zaměřte se na ně a na to, zda je skutečně uplatňujete. Nezapomeňte rozdělit hodnocení na formální a neformální a také na následné zpracování hodnocení a využití jeho výsledků. S celkovou dobrou atmosférou na pracovišti souvisí i porady. Vést poradu tak, aby byla efektivní, je určitým druhem umění. Položte si základní otázky: Jsou Vaše porady efektivní? Má porada stanovený konkrétní cíl a program? Dokážete na poradě kolektiv o něčem přesvědčit a získat na svou stranu? Využíváte i možnosti vést poradu zajímavě a názorně, například s využitím technologií? Jak jsou prakticky řešeny úkoly a zápisy z porad, kdo zadané úkoly kontroluje? Dalším tématem modulu je týmová práce. Rozšiřte o praktické příklady teoretický základ rozvoje týmové spolupráce, tvorbu a fáze vývoje týmu. Vyzkoušejte si různé techniky práce a řízení týmu. Zaměřte se na motivaci jednotlivců i týmu a rozhodně vyzkoušejte v praxi metody, které by u Vás mohly být úspěšné. Věnujte také čas zhodnocení efektivity své pracovní doby. Zhodnoťte vlastní rozvržení pracovního času, zvažte plánování a delegování a vyzkoušejte si protistresové techniky. 14

16 Jak by se měl zástupce ředitele dozvědět co nejvíce o personální práci Východiskem pro personální práci ve škole je promyšlená strategie. V personální oblasti jsou formulovány, a pokud je to možné, také realizovány určité dlouhodobé cíle a jsou definovány způsoby jejich dosažení. Tyto cíle a záměry se týkají oblasti řízení a vedení zaměstnanců školy, tedy i nepedagogů. Sledovány jsou potřeby školy, zdroje, využití i rozvoj. Tvůrcem personální strategie školy je ředitel, který ji i uskutečňuje. Proto se v této oblasti musí dokonale orientovat i zástupce ředitele. Personální práce má své opory i v legislativě. Zhotovte si seznam potřebných dokumentů k prostudování a také personální dokumentaci, která je požadována, a napište si, kde má který dokument legislativní oporu. Opět porovnejte se skutečným stavem na Vaší škole a zkuste odhalit rezervy nebo se pochlubte příkladnými řešeními. Vzájemná inspirace jak od kolegů, tak od lektora bývá velmi cenná. Personální práce zahrnuje několik oblastí. Od plánování a výběru pracovníků přes jejich hodnocení a motivaci až k samotnému řízení jedná se o velice širokou oblast, která předpokládá dobrou teoretickou přípravu. Vycházejte z materiálů, které máte v rámci modulu k dispozici, porovnejte je s výkladem lektora a následnou diskuzí a zamyslete se nad tím, zda tento proces probíhá stejně i ve Vaší škole shodujete-li se nebo lišíte a proč. V oblasti personální práce se setkáte s pojmem supervize. Supervize se snaží o rozvoj profesních dovedností, posilování vztahů v pracovním týmu a řešení problémových situací. Ředitel ve funkci supervizora poskytuje zpětnou vazbu k výsledkům práce, většinou formou pohovoru. Pohovor by měl mít formulovaná určitá pravidla. Prostudujte si teorii a zaměřte se na to, zda sami takové rozhovory provádíte. Zkuste vybrat otázky a témata, která považujete za důležité, a sestavte z nich vlastní osnovu rozhovoru. Výsledkem by mělo být zvýšení kvality práce a rozvoj odborných schopností, vědomostí i dovedností. 15

17 Do oblasti personální práce a supervize patří i další vzdělávání pracovníků. Na vytváření plánu práce dalšího vzdělávání by se měl podílet širší okruh pracovníků. Prohlédněte si vzorové plány, porovnejte se svými názory a diskutujte s kolegy. Získané informace budou pro Vaši práci jistě přínosem. I v oblasti dalšího vzdělávání je nutno plánovat jak s ohledem na průběh vzdělávacího procesu, tak na potřeby školy i s ohledem na finanční stránku. Cíle, které do svého plánu zahrnete, mohou být jak dlouhodobé, tak střednědobé i krátkodobé. Zkuste si sestavit vlastní plán dalšího vzdělávání a zkonzultujte ho se svým ředitelem. Do oblasti personální práce jsou ve školství zahrnuty i hospitace. Jak správně provádět hospitace? Lze opět vyjít z teorie. Ideální je sestavit si na základě teoretických požadavků na hospitace vlastní prakticky využitelnou osnovu a ve škole ji otestovat. Zkuste iniciovat porovnání hospitačních záznamů z různých škol. Při hospitaci se nesnažte být maximalističtí - cíle hospitační činnosti by měly být nastaveny tak, aby je hospitující mohl bez problému sledovat a soustředit se na atmosféru ve třídě. Personální dokumentace má svá pravidla pro vedení. Důležité je seznámit se s těmito pravidly, včetně dodržení předpisů o ochraně osobních údajů. Pracovní náplně, kritéria pro hodnocení zaměstnanců, pracovní řád, mzdový řád - to jsou jen některé z dokumentů, které musí vedoucí pracovník ve škole vytvořit. Seznamte se se vzory, jak by tyto dokumenty mohly vypadat, a opět proveďte srovnání se skutečným stavem. Pokud Vám stále připadá, že něco o personální práci nebylo řečeno, je to tak. Personální práce klade značné nároky i na vlastnosti řídícího pracovníka. Jak ředitel, tak jeho zástupce a personalista by pro tuto práci měli mít nejen organizační schopnosti, ale i schopnost empatie a současně určitou rozhodnost. Odvaha činit i nepopulární opatření je nezbytná. Některé z těchto vlastností lze docílit i soustředěným tréninkem. 16

18 Praktickému uplatnění řízení týmu a projektů předchází teorie Týmová práce, řízení týmu a projektů je v současnosti značně prosazované téma. Týmová práce je v oblasti školství něčím zcela nezbytným. Vyjděte při studiu z teorie a hned propojujte s praxí. Vytipujte si oblasti, ve kterých pociťujete mezery a soustřeďte se na ně. Mějte stále na paměti, že úspěch toho, kdo řídí tým nebo projekt, je spojen s požadavkem na efektivní výkon činnosti toho, kdo vede skupinu nebo projektový tým. Týmová práce pojatá jako činnost projektového týmu má svá specifika, na která byste se měli soustředit. Zkuste si na základě teoretických východisek formulovat projektový přístup k týmové práci. Zjistíte, že nové je pro Vás to, že v průběhu realizace projektu se mění skupina spolupracovníků a tato skupina může být tvořena jak zaměstnanci, tak externími spolupracovníky. Ceněna je zvláště práce v týmu, komunikace, motivace k nejlepším výkonům i zvládnutí různých situací, krizí i konfliktů. Z toho vyplývá, že projektový manažer musí svými vlastnostmi odpovídat oběma částem slovního spojení - projektový odborník, špičkový manažer. Zkuste si sami definovat vlastnosti projektového manažera. Vyjděte z podkladových materiálů modulu. Zhodnoťte se, zda požadované vlastnosti máte. Zamyslete se nad tím, zda máte ve své škole pracovníka, který požadované vlastnosti má a uvažte, zda by na něj nebylo možno některé záležitosti delegovat. Nezapomeňte na to, že i práci v projektovém týmu je potřeba sledovat a hodnotit a i toto hodnocení má svá pevně daná pravidla, ze kterých je potřeba vycházet. Projekty a řízení týmů bez teorie rozhodně nezvládnete. Využijte ověřených postupů a forem práce. Po seznámení se s metodami projektové práce a jejich praktickém vyzkoušení můžete rozšířit svou paletu metod práce. Seznamte se se specifiky projektových metod, fázemi a způsoby motivace, náplní práce jednotlivých aktérů a funkcí i způsobem hodnocení projektů. Vyzkoušejte si modelové situace a uvažte, kdy by ve Vaší práci mohly být uplatněny právě projektové metody. 17

19 Ve školské praxi se jako zástupci ředitele často setkáte i s pojmem projektové učení. Samotné projektové učení má své specifické metody, které lze využít jak v práci zástupce ředitele, tak i ve vlastním sebevzdělávání. Protože se jedná o porozumění širokým a komplexním tématům, je pro porozumění a osvojení principů nutné použít metod na výzkumném základě. Tento přístup se nehodí pro studium jednoduchých fakt nebo informací. Učení se metodám projektového učení spojuje předchozí zkušenosti z mnoha oborů a předpokládá také dlouhodobější aktivitu. Protože studium týmové práce a projektového řízení je náročný proces, je potřeba zorganizovat si prostředí i čas tak, abyste mohli studovat a přemýšlet bez rušivých vlivů. Důležitá je i spolupráce mezi frekventanty a možnost nácviku modelových situací. Spolupráce, společné učení a společný cíl kladou velké nároky na komunikativnost, schopnost přizpůsobovat se, podřizovat se požadavkům, nárokům a cílům celého týmu, ne jednotlivce. Tyto vlastnosti jsou velmi důležité i pro management školy, a při absolvování modulu je možno tyto vlastnosti ještě posilovat. V rámci modulu si osvojíte i využití různých dostupných technologií - například pro prezentaci vlastní práce. Výhodou tohoto způsobu řízení i práce je to, že i méně jistí jedinci si najdou své místo jako platní členové skupiny, pracují na odstranění nedostatků, nesou zodpovědnost a prožívají úspěch. To je něco, co by vedoucí pracovník měl svým podřízeným dopřát. I pro vlastní přípravu v rámci modulu můžete využít metodu problémového učení. Stanovte si v rámci předkládaných informací a aktivit slabá místa a pokuste se na základě dosavadních zkušeností a nabytých poznatků a dovedností problém vyřešit. Využívejte plně možností konzultací a diskuzí s lektorem i v širším kolektivu frekventantů. 18

20 Jak pracovat s e-learningem Formou vyučování, která hlavně dospělým frekventantům vyhovuje, je e learning. Lidé potřebují různorodé informace, každý je zaměřen na něco jiného, samotné přednášení látky již není příliš efektivní. Přitažlivou a dospělé ke studiu motivující alternativou, která může poskytnout obsáhlejší, přesnější i konkrétnější informace, je právě studium pomocí e- learningu. Díky tomuto způsobu výuky si mohou frekventanti vytvořit svůj vlastní studijní režim. Látku mohou procházet vlastním tempem, vytvoří si vlastní podmínky pro studium a nejsou omezováni čekáním na ostatní. K e-learningu lze navíc přistupovat i ze vzdálených míst. Osobní přístup vhodný pro každého je základní myšlenka e-learningu, elektronického vzdělávání. Výhodou je, že počítač je frekventantovi k dispozici v době, která mu vyhovuje. Učebním prostředkem je zde elektronický kurz, který je provozován na počítači. V ideálním případě provází frekventanta elektronickým kurzem průvodce tutor. Čím lepší je tutor a elektronický kurz, tím lépe se frekventanti učí. Frekventant získává informace nezávisle, opakovaně a může si je přizpůsobit podobě, ze které se mu nejlépe učí. To tradiční formy učení neumožňují. Zástupce ředitele bývá člověk časově značně vytížený. E-learning je vhodnou formou studia právě pro tuto skupinu pracovníků. Zástupci ředitele si mohou zorganizovat čas i způsob, kdy a jak se učit, přizpůsobit učení svým potřebám a rozčlenit podle priorit. K budování znalostí a dovedností dochází postupně. Proces učení vychází z již získaných základů. Protože každý frekventant má základy různé a na jiné úrovni, je ideální volbou možnost studovat vlastním tempem. Není problémem zastavit se, vrátit se, zopakovat si určité části kurzu zcela podle osobní potřeby. Již známé části kurzu je možno rychle prohlédnout, některé i úplně vynechat. 19

Metodika. Jak se učit

Metodika. Jak se učit Metodika Jak se učit 0 OBSAH Východiska metodiky... 2 Úvod... 3 Schopnost učit se a její součásti... 4 Základy pro práci s jednotlivými moduly... 7 Jak si vytvořit optimální podmínky pro studium jednotlivých

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze Postavení pracovníků školních jídelen Pracovníci školních jídelen Tým nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují školní stravování vedoucí školní jídelny vedoucí

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Soubor otázek Anketa pro učitele

Soubor otázek Anketa pro učitele Soubor otázek Anketa pro učitele Nabídka všech otázek základní verze nástroje pro vyučující ZŠ či SŠ NÁZORY NA VÝUKU: Vyberte prosím pět položek, které označují to, co ve své praxi považujete za jvýznamnější,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 12, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 13.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT OBSAH /konkrétní studijní cíle lekcí víte, co chcete děti naučit?/ FORMA /lekce plnohodnotná učebná jednotka, která navazuje na ŠVP dané školy/ VÝSTUPY /vyhodnocení efektivity

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více