Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem"

Transkript

1 Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1

2 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK, reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Ostrava

3 Metodika využití kompetenčního rámce pedagoga vznikla jako výstup expertní skupiny v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/ Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách v Moravskoslezském kraji. Projekt realizovalo Metodické a evaluační centrum, o. p. s. od 1. června 2011 do 30. června Cíle projektu Podpora pedagogů (PoPe): zlepšení kvality výuky prostřednictvím zvýšení efektivity řídících procesů ve školách pozitivní změna klimatu ve škole díky zavedení nedirektivních způsobů práce s lidmi vytvořením profesního standardu pedagoga podpora vedení škol v řízení pedagogického procesu profesní rozvoj vedení škol v oblasti vedení lidí (poskytování zpětné vazby, práce s individuálními plány profesního rozvoje, koučovací přístup atd.) profesní rozvoj pedagogů v oblasti uplatňování koučovacího přístupu v práci se žáky (poskytování zpětné vazby, motivace, stanovení cílů a postupných kroků k jejich naplnění, sebereflexe atd.) Zadáním pro expertní skupinu bylo: Vytvořit kompetenční model pedagoga využitelný k sebeevaluaci pedagogů základních a středních škol a při jejich vedení. Teoretická východiska Měření kvality vzdělávání, jako i pedagogických kompetencí je obtížné z důvodu určení nelehkých vstupních i výstupních kritérií, stejně jako důležité pro plánování profesního rozvoje pedagogů, sociálních i ekonomických konotací vzdělávacího systému jako celku. 3

4 V zásadě se v současné době měření kvality pedagogické práce zaměřuje zejména na kvalitu: strukturální, tedy např. počet přijatých na další stupně vzdělání, počet žáků/studentů na jednoho pedagoga, aprobovanost pedagogů, počet studentů ve třídě, tedy objektivně měřitelná kritéria výstupů a výsledků, daných zejména porovnáním s ostatními v dosahování nejrůznějších kompetencí, často však pouze znalostí procesní, zahrnující pedagogické kompetence a proces vzdělávání jako dynamický proces s důrazem na profesní dovednosti pedagoga. V našem prostředí je právě poslední z výše jmenovaných druhů kvality nejvíce opomíjena, neboť neexistuje profesní standard pedagoga ani vodítka pro jeho naplňování. Bohužel jsou tak pedagogové i školy často hodnoceni dle výsledků dětí nebo počtu počítačů na studenta. Z tohoto důvodu jsme se v projektu Podpora pedagogů zaměřili zejména na kvalitu procesní, tedy na konkrétní profesní a pedagogické kompetence pedagoga. Expertní skupina vytvořila základní rámec procesní kvality, jehož základem je definování okruhů kvality, dále pak stanovení jednotlivých indikátorů, které lze vysledovat pozorováním, analýzou portfolia pedagoga či strukturovaným rozhovorem. 4

5 Kompetence kvalitní pedagogické praxe Oblast 1 Profesnírozvoj 1.1 Učitel/ka pravidelně reflektuje a vyhodnocuje kvalitu své pedagogické praxe a má vytvořen plán profesního rozvoje. 1.2 Plánování profesního rozvoje učitele/ky je v souladu s potřebami školy a je propojeno evaluací ŠVP a dalších dokumentů školy. 1.3 Učitel/ka se účastní adekvátních vzdělávacích aktivit - metod vzdělávání dospělých a vyhodnocuje jejich přínos pro svou praxi. 1.4 Učitel/ka pro svůj profesní rozvoj využívá moderních a aktuálních zdrojů informací z oblasti vlastního zaměření a pedagogické praxe. 1.5 Učitel/ka podporuje růst kvality vzdělávání ve své škole podporou dalších pedagogů. 2 Prostředí a podmínky výuky 2.1 Učitel/ka vytváří podnětné prostředí s jasnými demokratickými pravidly. 2.2 Učitel/ka vytváří a modeluje zdravé a bezpečné prostředí ve třídě. 2.3 Učitel/ka podněcuje využívání rozmanitých zdrojů informací ke studiu s přesahem do praktického a reálného života. 2.4 Vybavení třídy odpovídá vzdělávacím potřebám žáků a vzdělávacím cílům, podněcuje k dalšímu učení. 2.5 Zdroje informací, pomůcky a další materiály jsou volně přístupné žákům. 5

6 3 Plánování a evaluace výuky 3.1 Plánování výuky odpovídá vzdělávacím potřebám a úrovni žáků s maximální možnou mírou individualizace. 3.2 Učitel/ka plánuje výuku na základě ŠVP a pravidelně tak jeho úroveň vyhodnocuje a přizpůsobuje. 3.3 Učitel/ka plánuje a vyhodnocuje výuku ve spolupráci s žáky na základě jejich zájmů. 3.4 Učitel/ka podporuje pravidelnou sebeevaluaci žáků, vzájemnou evaluaci a rozvíjí rozmanité způsoby hodnocení výuky a vzdělávacích cílů. 3.5 Učitel/ka vyhodnocuje individuální rozvoj každého žáka prostřednictvím rozmanitých metod. 4 Škola a komunita 4.1 Učitel/ka využívá pro výuku zdrojů, které nabízí širší komunita. 4.2 Učitel/ka zapojuje do plánování výuky a aktivity širší komunitu. 4.3 Učitelka podněcuje zapojení dětí do života a řešení problémů komunity. 4.4 Učitel/ka pravidelně informuje rozmanitými kanály rodiče a komunitu o vzdělávacích cílech. 4.5 Učitel/ka se nejrůznějšími způsoby zapojuje do života komunity. 5 Komunikace 5.1 Učitel/ka komunikuje s žáky s respektem, úctou a v rámci demokratických pravidel. 5.2 Učitel/ka komunikuje se všemi studenty vstřícně a podpůrně bez ohledu na jejich věk, pohlaví, náboženskou nebo rasovou 6 příslušnost.

7 5.3 Učitel/ka navazuje a udržuje profesionální vztahy na pracovišti. 5.4 Učitel/ka využívá nejrůznějších metod komunikace pro zlepšení vzdělávacích příležitostí žáků. 5.5 Učitel/ka využívá otevřenou partnerskou komunikaci, jasný a popisný jazyk adekvátní věku žáků. 5.6 Učitel/ka komunikuje s rodiči či zástupci žáků na partnerské úrovni. 6 Učební proces 6.1 Učitel/ka využívá metod a technik učení s přihlédnutím ke stylům učení žáků. 6.2 Učitel/ka využívá smysluplných metod a technik vycházejících ze zájmu žáků a podporujících jejich učení. 6.3 Učitel/ka využívá nejrůznějších aktivizačních metod pro podporu učení žáků. 6.4 Učitel/ka podporuje vzájemné učení žáků a jejich týmovou spolupráci. 6.5 Učitelka využívá metod kooperativního a konstruktivistického učení k rozvoji kompetencí žáků. Využití kompetenčního rámce Cílem projektu podpora pedagogů je doslovně podpora, ne hodnocení a externí kontrola. Proto kompetenční rámec doporučujeme využívat zejména jako nástroj pro interní práci v rámci škol s důrazem na rozvojové potřeby pedagogů při realizaci jejich dalšího vzdělávání. 7

8 Možnosti využití podle míry zapojení pedagogů (od nejvyšší k nejnižší): 1) Autoevaluace - kompetenční rámec slouží jako referenční nástroj pro každodenní evaluaci výuky pedagoga s možným přesahem do plánování výuky a jejího zaměření 2) Peer-evaluace - kolegiální podpora s využitím pozorování a zpětné vazby na základě indikátorů kompetenčního rámce 3) Definování vzdělávacích potřeb pro DVPP - data z autoevaluace či peer evaluace slouží jako nástroj pro identifikaci vzdělávacích potřeb a plánování efektivního procesu DVPP, v případě více zapojených pedagogů můžeme vysledovat i trendy a vzdělávací potřeby sboru nebo profesní skupiny. 4) Interní nebo externí mentoring bude z kompetenčního rámce benefitovat jako zdroj informací, referenční rámec ke stanovování cílů mentoringu a jeho průběžného hodnocení. 5) Kvalitativní audit může být v případě rozvojového zaměření a zapojení více pedagogů zdrojem informací o míře kompetencí a jejich kvalitě a sloužit jako nástroj plánování vedení škol v oblasti DVPP. 6) Certifikace - zde uvádíme jen pro úplnost výčtu možností. Vzhledem k tomu, že kompetenční rámec není objektivně shodným nástrojem, je pro certifikaci či přesné měření kvality bez přihlédnutí k dalším okolnostem nevhodný, a proto jeho využití pro tento účel nedoporučujeme. 8

9 Doporučení k využití kompetenčního rámce pro pedagogy 1. Pozorně si přečtěte jednotlivé oblasti a jejich indikátory a ověřte si porozumění. Ve spolupráci s kolegy či s mentorem si objasněte ty, jejichž obsahu nerozumíte. 2. Do tabulky si zaznamenejte příklady (evidenci), jak naplňujete ve své výuce jednotlivé indikátory. 3. Vyzvěte kolegy ke vzájemnému sdílení své praxe a v rozhovoru nad kompetenčním rámcem se zamyslete nad svými profesními cíly pro nadcházející období. 4. Vyzvěte kolegy k pozorování vaší praxe tam, kde si nejste jisti příklady nebo chcete o své praxi získat více informací. 5. Využijte kompeteční rámec jako základ vašeho porfolia, sbírejte příklady a nechte se inspirovat. 6. Při plánování výuky využijte kompetenční rámec jako pomůcku zejména pro ty oblasti, kde se necítíte jistí ve svých dovednostech. 7. U každého indikátoru si upřesněte zdroje informací k dané problematice, literaturu, prostředky pro vaše další učení. 8. Využijte kompetenční rámec spolu s porfoliem k hospitacím. 9. Pokud se v některé oblasti cítíte pevní nebo zkušení nabídněte svou podporu při učení ostatním kolegům. 10. Mluvte o svých úspěších a učení s kolegy, rodiči a radujte se z kvalitní práce! 9

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Modifikace pro předškolní vzdělávání 1

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Modifikace pro předškolní vzdělávání 1 Modifikace pro předškolní vzdělávání 1 1 Koncepce a rámec školy Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. Kritéria v této oblasti kladou důraz na jasná pravidla a mechanismy, s

Více

Kvalitní škola kritéria a indikátory hodnocení. Modifikace pro předškolní vzdělávání 1

Kvalitní škola kritéria a indikátory hodnocení. Modifikace pro předškolní vzdělávání 1 Kvalitní škola kritéria a indikátory hodnocení. Modifikace pro předškolní vzdělávání 1 1. Koncepce a rámec školy Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. Mateřská škola má jasně

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 2 Název: Učitel a jeho třída Podnázev: Anotace: Plánování výuky, podpora procesů učení, hodnocení práce žáků ve třídě, rozvoj schopností žáků hodnotit vlastní

Více

STANDARD UČITELE. Učitel a jeho žáci

STANDARD UČITELE. Učitel a jeho žáci STANDARD UČITELE Učitel a jeho žáci Učitel a jeho žáci Plánování výuky, podpora procesů učení, hodnocení práce žáků, rozvoj schopností žáků hodnotit vlastní práci, reflexe výuky, péče o klima Učitel je

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014 2020

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014 2020 České školní inspekce na období 2014 2020 1 Východiska 1.1 Postavení v legislativě 1.1.1 Organizace Česká školní inspekce (dále ČŠI ) je zřízena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Obsah 1. Předmluva...3 2. Kariérní systém pro učitele...5 3. Kariérní systém pro ředitele...23 4. Systém dalšího vzdělávání pro kariérní systém...35 Příloha č. 1

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

INOVACE PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

INOVACE PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 INOVACE PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Učitel vyhodnocuje svůj vliv na učení žáků. Vyhodnocování má největší vliv na žáky. Učme se rozpoznávat vliv na žáky, na to, co se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-257/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-257/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-257/09-14 Název školy: Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 2, příspěvková organizace Adresa: Staňkova 156/2, 700 30 Ostava-Výškovice

Více

Vstřícná a nápaditá škola

Vstřícná a nápaditá škola Koncepce rozvoje a řízení Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou Vstřícná a nápaditá škola I. Úvod Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou je úplnou základní školou, která poskytuje

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Strategie a koncepce rozvoje školy A 1.1 Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Mgr. Jiří Trunda, ZŠ Londýnská, Praha, Centrum školského managementu PedF UK K čemu potřebujeme hodnocení pedagogů

Více

8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy

8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy 8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy 8.1 Úvod Hodnocení úrovně dovedností, postojů, vědomostí žáka při vytváření klíčových kompetencí, představuje nedílnou součást procesu edukace. Cíle vzdělávání,

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Toto je pouze zkrácený text inspekční zprávy pro www stránky školy. Plné znění je k dispozici v sekretariátu školy. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-987/08-02 Název

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLSTNÍ HODCENÍ ŠKOLY Právní vymezení 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy OBSAH: Čl. I. ÚVOD... 1 Čl. II ZDROJE INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ... 2 Čl. III INTERNÍ DOKUMENTY

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období 2012 2016 Zpracoval PaedDr. Václav Hujer Koncepce rozvoje školy na období do roku

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více