Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice"

Transkript

1 2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice REGIONSERVIS s.r.o

2 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 2 z celkem OBSAH 1. OBSAH ÚVOD MANAGERSKÉ SHRNUTÍ K ANALÝZE FINANČNÍ SITUACE A DLUHOVÉ SLUŽBY INFORMACE O MAKROEKONOMICKÉM VÝVOJI V ČR A VLIV NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOSAVADNÍ VÝVOJ A PŘEDPOKLAD VÝVOJE ÚROKOVÝCH SAZEB STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ LEGISLATIVNÍHO PROSTŘEDÍ SHRNUTÍ POZNATKŮ Z ANALÝZY ROZPOČTOVÉHO VÝVOJE MĚSTA V LETECH 2006 AŽ VÝVOJ VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA ANALÝZA PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA ZÁVĚRY PRO ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PREDIKCE VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA MNICHOVICE ZÁVĚR K PREDIKCI DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA MNICHOVICE ZÁVĚR PRO ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ÚVĚROVÁ SCHOPNOST MĚSTA MNICHOVICE VÝPOČET INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PRO ROKY STANOVENÍ VÝŠE ÚVĚRU STANOVENÍ VÝŠE ÚVĚRU MAXIMÁLNÍ VARIANTA STANOVENÍ VÝŠE ÚVĚRU REALISTICKÁ VARIANTA SCHOPNOST MĚSTA SPLÁCET ÚVĚR - PARAMETRY ÚVĚRU ZÁVĚR ANALÝZA MAJETKOVÉ BILANCE MĚSTA SWOT ANALÝZA INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ MĚSTA MNICHOVICE VSTUPNÍ PODKLADY PODKLADY PRO POSOUZENÍ MOŽNOSTI PŘIJETÍ ÚVĚRU SEZNAM ZKRATEK PŘÍLOHY K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ KONTAKTY NA ZHOTOVITELE TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI ÚVOD Společnost Regionservis byla oslovena zástupci města Mnichovice zpracovat rozbor současné a budoucí finanční situace v souvislosti s investičními záměry města v rozsahu více než 190 mil. Kč. Zpracovatel se seznámil s dokumenty o dosavadním vývoji rozpočtového hospodaření města od roku 2006 do současnosti, s vývojem dluhové služby města s potřebami města souvisejícími s uvažovanými investicemi. Proběhla jednání s panem starostou, paní místostarostou, paní tajemnicí a hlavní účetní k obsahu a rozsahu uvažovaných investic a možným způsobům finančního zajištění jejich realizace. Zpracovatel si prostudoval a posoudil výsledky hospodaření města za roky 2006 až 2012, schválený rozpočet na rok 2013, vývoj rozpočtu v roce 2013, rozpočtový výhled zveřejněný zadavatelem, dokumentaci k investicím na něž byla městu přislíbena dotace z Operačního programu Životní prostředí, dosavadní vývoj dluhové služby města Mnichovice, vývoj majetkové bilance města, hospodaření a majetkové bilance příspěvkových organizací zřizovaných městem. Zpracovatel od zadavatele obdržel některé dílčí materiály z přípravné fáze akcí u nichž již došlo k potvrzení alokace dotace na realizaci. Zpracovatel též posoudil výsledky a rizika hospodaření města Mnichovice a příspěvkových organizací zřizovaných městem Mnichovice za roky 2009 až Finanční a rozpočtová analýza (dále "FRA") hospodaření města Mnichovice (dále jen město ) je pomocným nástrojem pro posouzení vhodnosti a možnosti úvěrování a zajištění potřebných zdrojů na realizaci investičních záměrů města v letech 2014 až 2016.

3 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 3 z celkem 29 Těmito záměry jsou: Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích ( potvrzená dotace) předpoklad čerpání v roce 2014 Intenzifikace ČOV Mnichovice ( potvrzená dotace) předpoklad čerpání rok 2014 Nástavba budovy ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích (není potvrzená dotace) předpoklad realizace v letech Přístavba budovy MŠ Mnichovice (není potvrzená dotace) předpoklad realizace Pokud má FRA plnit své funkce a být pro tyto funkce využitelná, je provádět její pravidelnou aktualizace, zejména tehdy, jsou-li zpřesňována zásadní ekonomická rozhodnutí (např. aktuální změny legislativy, vývoje věcných záměrů města, vývoj výsledků hospodaření města) zásadní je využití FRA pro zpřesňování rozpočtového výhledu města a přípravu ročních rozpočtů a jejich zásadní korekce. Je významná pro rozhodnutí, která mají dopad na změny a plnění střednědobých záměrů města a jejich financování. FRA umožňuje retrospektivní pohled na výsledky finančního hospodaření města a umožňuje tak občanům i volených orgánům, vyšším územně správním celkům i relevantním státním institucím, bankám a v úvahu připadajícím podnikatelským subjektům snadnou orientaci v základních parametrech rozpočtového hospodaření a v jejich souvislosti s věcným posláním města; to vše tvoří základ pro nutná strategická rozhodnutí nezbytná k řízení realizace základních funkcí města. Na analýze spolupracovali: Ing. Karel Bidlo, vlastní analýza a zpráva z analýzy Lukáš Tesař, grafické zpracování, predikce příjmů 1. MANAGERSKÉ SHRNUTÍ K ANALÝZE FINANČNÍ SIT UACE A DLUHOVÉ SLUŽB Y Zpracovatel rozboru se zabýval návratností jednotlivých investičních akcí a konstatoval nutnost zajistit splácení úvěrů z rozpočtových zdrojů města. Z realizace investic není zajištěna návratnost vložených prostředků. Město například neuplatňuje v kalkulaci cen vodného a stočného odpisy vložených investičních aktiv. FRA hospodaření města provedená za období let se zaměřila na stabilitu rozpočtového hospodaření v období splácení dlouhodobých úvěrů a půjček v celkovém rozsahu cca 51 mil.kč, přijatých na rozvoj vodohospodářské a dopravní infrastruktury města v letech 2004 až Tyto závazky byly zčásti splaceny včetně úroků v rozsahu jistiny a úroků cca 23, 6 mil. Kč z rozpočtových zdrojů města. Ostatní, krátkodobé úvěry město splatilo z přijatých dotací na investice a plateb občanů za vybudované přípojky. Analýza směřuje k posouzení vývoje rozpočtu v roce 2013, rozpočtového výhledu na roky 2014 až Byla posouzena aktuální finanční schopnost města přijmout úvěr, byl stanoven rozsah úvěru, přiměřená doba jeho splatnosti a předem definovány parametry úvěru a podmínky dluhového financování. Cílem je zajistit schopnost města zvládnout povinnosti ze závazků dluhové služby vůči bankovnímu věřiteli bez jakýchkoliv úvěrových delikvencí. Rozbor finanční situace spočíval v posouzení a definici rizik a faktorů, které mohou finanční hospodaření města v době realizace a splácení případných závazků z úvěrů na financování investičních záměrů města ovlivnit. V podkladech představitelů města předaných pro zpracování analýzy byly některé údaje jejichž reálnost a pravdivost byla v FRA posouzena a ověřena a dále jsou posuzovány, jako zdroj významného rizika. Jedná se zejména o schopnost města získat dotaci na "Přístavbu Základní školy v Mnichovicích" (dále PZŠ), její případnou etapizaci a předpoklad výdajů na tento záměr. V době zpracování analýzy provedené výběrové řízení na " Zateplení Základní školy v Mnichovicích" (dále PZŠ) zcela vyvrátilo posuzování stavebního trhu a schopnost dosáhnout ve Výběrových řízeních 40% úspor rozpočtovaných výdajů. Zpracovatel na základě komplexního posouzení všech předpokladů a rizik a po projednání podrobné zprávy z analýzy dluhové služby města a FRA s panem starostou Ing. Schneiderem, paní místo-starostkou Mgr. Peckovou a paní tajemnicí Ing. Vojtíškovou konstatuje:

4 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 4 z celkem 29 pro město vysoké investice do předškolního a základního školství a dlouhodobě rostoucí příspěvek města na obě zřizované PO realizované v posledních letech jsou finančním limitem zdrojů a potřeb v této oblasti. Město nemá a nebude mít dostatek prostředků na PZŠ v případě, že nezíská dotaci z veřejných rozpočtů v rozsahu alespoň 50% uvažovaných rozpočtových nákladů. Realistická predikce možných úspor z kvalitní veřejné soutěže je 10 až 15% RN, tj. 4,4 až 6,6 mil. Kč. Bez přiměřené spoluúčasti obcí, jejichž děti jsou nebo budou žáky ZŠ v Mnichovicích, na investici město není schopno realizovat PZŠ. Odpovědné orgány města by měly poskytnout realistickou a přesně zdůvodněnou analýzu věcných a finančních zdrojů a potřeb zastupitelstvu a realisticky posoudit schopnost města řešit dlouhodobé problémy jiných obcí, kraje a státu z vlastních rozpočtových zdrojů. Z logiky věci by participace zainteresovaných obcí měla dosáhnout hodnoty podstatné části této investice a pokrýt dluhovou službu města včetně příslušenství po celou dobu splácení případného úvěru a obce by měly poskytnout bance dostatečné záruky za průběh splácení úvěru odhadem se jedná o 85 až 90% celkové investice,tj. participace na 37 až 39 mil. Kč bez dotace, kterou lze snížit o podíl dotace na celkovém financování. Tento investiční objem v současnosti není ve finanční situaci města reálný, je čistě hypotetická pravděpodobnost získání bankovního úvěru. Město nevlastní majetek, který by mohlo prodat a získat tak chybějící zdroje navíc na potřeby jiných obcí. Bez získání dotace na PZŠ ve výši alespoň 50% rozpočtovaných nákladů a zajištění odpovídající účasti zainteresovaných obcí na financování podle předloženého investičního záměru nedoporučujeme tento záměr realizovat. Realizace by závažně ohrozila celé finanční hospodaření města na řadu let a ohrozila realizaci, ostatních investičních záměrů a dosavadní schopnost města bez delikvencí splácet přijatý úvěr od ČSOB. K realizaci všech dalších investičních záměrů, které jsou adekvátní rozsahu dotací a půjčky městu schválenému dotačním orgánem z prostředků kapitoly Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí nebo nepřekračují predikci zdrojů města po přijetí dále uvedených doporučení. Současné zdroje města neumožňují investice v příštích letech a město nemá ve svém rozpočtu prostor pro úspory, které by situaci zlepšily, pravidelné opakované příjmy města jsou limitované systémem RUD a vlastní příjmy města nejsou dostatečné FRA potřeb města na rozpočtem nekryté investice prokázala, že bude obtížné zajistit zdroje na všechny uvažované investice, za jediný dlouhodobý zdroj považujeme zvýšenou Daň z nemovitostí a její první inkaso v roce 2014, bude záležet na úspěšnosti jednání s bankou a objektivitě přístupu banky k hodnocení rizik města Zvýšení Daně z nemovitostí je jediným stabilním opatřením k získání zdrojů na rozvojové potřeby města a minimální potřebné navýšení koresponduje se záměrem města zdvojnásobit koeficient daně a získat zvýšení výnosu daně o 3 mil. Kč ročně. I tento výnos je vzhledem k vývoji inkasa v roce 2013 na horní hranici výhledu pro následujících 5 let. Pro jednání s bankou byly připraveny varianty rozsahu financování včetně velmi hlubokého posouzení možností financovat PZŠ. V kapitole 5 této zprávy jsou podrobně popsány a zhodnoceny. Proto shrnutí nad rámec výše uvedeného: Akce, k nimž město má projednanou dotaci bude velmi pravděpodobně možné financovat v případě získání úvěru Současná rozpočtová situace města Mnichovice v roce 2013 je charakteristická řadou rizik, které znemožňují s jistotou předpokládat tvorbu vyšších rozpočtových zdrojů v následujících letech Lze přepokládat dopady rozsáhlých investic v roce 2013 na stav běžného účtu města a tím vážné snížení rezerv pro vyrovnání toku příjmů a výdajů a pro použití na výdaje např. na financování rozpočtu investic Daňové příjmy jsou ovlivněny změnami v RUD, které nejsou ověřeny a je třeba vyhodnotit výsledky po ukončení roku 2013 Rozsah investic v příštích letech bude záviset na schopnosti města získat dotace, sdružit prostředky se zainteresovanými obcemi a zajistit svůj podíl na financování Po zvýšení Daně z nemovitostí a realizaci posuzovaných záměrů bude mít město po dlouhou dobu velmi malý prostor na investice z vlastních zdrojů nebo kofinancování. Celý výnos ze zvýšení Daně z nemovitostí bude muset město použít na splácení jistiny a úhradu úroků z nově přijatého úvěru

5 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 5 z celkem 29 Závěrečné shrnutí doporučení pro město Mnichovice: Zajistit zdroje na rozvojové potřeby města zvýšením koeficientu Daně z nemovitostí s platností od Vstoupit do jednání s ČSOB, jako hlavním věřitelem města Mnichovice ve smyslu probíhajícího úvěrového vztahu s platností do konce roku 2025 (viz. podrobně smlouva s ČSOB č. 3469/05/5038 ze dne , zejména Článek VIII. smlouvy"oprávnění banky") o záměrech zajistit financování investic v souvislosti se závazky města Mnichovice z řízení a rozhodnutí o poskytnutí dotací na "Intenzifikaci ČOV" a "Zateplení Základní školy v Mnichovicích". Požadavek na úvěr definovat podle rozhodnutí orgánů města o prioritách investičních záměrů s respektováním závazků již vzniklých a realistickým posouzením rizik jednotlivých variant financování, zejména reálnosti deklarovaných úspor rozpočtových výdajů na jednotlivé akce a schopnosti města Mnichovice získat dotace na akce, kde dosud nebylo dotační řízení ukončené. Celkový objem úvěrového rámce doporučujeme ve výši 20 až 24 mil. Kč při střednědobé roční úrokové sazbě pod 2,2% p.a. s fixingem alespoň na 3 roky p.a. nebo proměnlivé úrokové sazbě např. 1MPRIBOR s pevnou roční přirážkou do 0,65%p.a. Za přijatelnou dobu splatnosti úvěru lze považovat 13 let pro výši 24 mil. Kč nebo10 let pro úvěr do 20 mil. Kč. Podrobně jsou celkové objemy a parametry úvěru popsány v kapitolách 5 a 6 této zprávy. Zdůvodnění doporučení Dosavadní rozpočtová situace města v letech 2006 až 2012 potvrdila schopnost města přijmout na jeho celkovou bilanci příjmů a výdajů dosti vysoké úvěry a dodržet podmínky splácení. Rozsah splátek jistiny a úroků byl zajištěn v ročních rozpočtech a obezřetné hospodaření města v jednotlivých letech vedlo k dodržení úvěrových podmínek. Splátky mohly být v tomto období vyšší. Další investice financovalo město z vytvořených zdrojů v jednotlivých letech a z přebytků hospodaření minulých let. V roce 2013 vzniká ve finančním hospodaření města nová situace, kdy je vysoce pravděpodobné, že rezervy v podobě zůstatků na běžném účtu budou zapojeny v podstatné míře do financování investic v roce 2013, případně Tyto rezervy byly základem finanční stability města po celou dobu splácení úvěrů a jejich vyčerpání může způsobit riziko likvidity schopnosti města dostát svým závazkům ve stanoveném čase a peněžním rozsahu. Proto se FRA zaměřila na detailní posouzení výše jednotlivých splátek případně přijatých úvěrů a výší úroků v jednotlivých měsících. Celkový rozsah současné i předpokládané dluhové služby města je vysoký a jeho navýšení na financování posuzovaných záměrů bude předmětem analýzy bank, při projednávání možnosti poskytnout úvěr a stanovení jeho parametrů. Je vysoce pravděpodobné, že banka bude možnosti celkového úvěru pro město limitovat a úroková sazba bude odrážet pohled banky na celkovou krátkodobou a dlouhodobou finanční a majetkovou situaci města. Z hlediska přípravy výběrového řízení na získání úvěru od bank bude důležitý názor hlavního věřitele ĆSOB na finanční a majetkovou situaci města Mnichovice - ČSOB má za městem vysokou pohledávku k mil. Kč. Stávající úvěr je úročený pro město příznivou sazbou. Je prostor pro jednání s bankou banka zná situaci města, má ověřenu jeho úvěrovou disciplínu, jeden úvěr již město splatilo. Banka ověřuje plnění dosavadních úvěrových podmínek. V případě jednání o úvěru s jinými bankami je třeba vzít v úvahu refinanční riziko z dosavadní dluhové služby a případně provést příslušnou právní a finanční analýzu podle vzniklé situace. 2. INFORMACE O MAKROEKONOMICKÉM VÝVOJI V ČR A VLIV NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED Finanční a rozpočtové možnosti obcí obecně ovlivňují především předpokládaný ekonomický stav a vývoj v České republice a legislativní pravidla předurčující obsah plnění věcného poslání obcí a měst a jejich finančního zajištění. To se plně týká i města Mnichovice. Nelze ovšem z pohledu dále uvedených makro-indikátorů najít bezprostřední korelaci mezi jejich vývojem a předpokládatelnými dopady do zdrojů města. Za důležité informace považujeme relativně nízkou míru inflace jako předpoklad pro výběrové řízení na stavební dodávky klesající dlouhodobé úrokové sazby, které signalizují podmínky pro podporu dlouhodobých investic a vytváří rámec pro jednání s bankami o poskytnutí úvěru

6 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 6 z celkem 29 Pro stanovení podmínek úvěru jsme využili i statistiky a predikce České národní banky ke krátkodobým úrokovým sazbám a vývoji 1M a 3M PRIBORU. Z hlediska klienta je důležitá přirážka k proměnlivé úrokové základně PRIBOR STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE Stav a předpokládaný vývoj makroekonomických indikátorů podle zdrojů MF ČR vyplývá z následujícího přehledu. Ukazatel jednotky dosažená skutečnost aktuální predikce Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -4,7 2,5 1,8-1,2-1,5 0,8 Spotřeba domácností růst v %, s.c. -0,4 0,9 0,5-2,7-0,8 0,4 Spotřeba vlády růst v %, s.c. 3,8 0,2-2,7-1,2 0,5-0,9 Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -11,5 1 0,4-2,7-4,3-0,6 Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,6 1,9 1,4 0,2 0,5 Deflátor HDP růst v % 1,9-1,6-0,9 1,4 0,6 0,9 Průměrná míra inflace % 1,0 1,5 1,9 3,3 1,6 1,4 Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,4-1 0,4 0,4 0,5-0,2 Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,7 7,3 6,7 7 7,5 7,6 Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, s.c. -2,1 0,8 2,2 1,5 0,7 2,1 Poměr BÚ k HDP % -2,4-3,9-2,7-2,5-2,3-2,4 Směnný kurz CZK/EUR 25,3 24,6 25,1 25,8 25,8 Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2 2,2 Z přehledu vyplývá, že na vývoj příjmů a výdajů města bude mít v nejbližším prognózovaném období vliv zejména předpokládaný mírný nárůst HDP, předpoklad zpomalení spotřeby vlády, pokračující zpomalení spotřeby domácností a vývoj inflace. Lze očekávat relativně příznivý vývoj úrokových sazeb DOSAVADNÍ VÝVOJ A PŘEDPOKLAD VÝVOJE ÚROKOVÝCH SAZEB V současnosti jsou úrokové sazby, z nichž se vypočítává úročení současných závazků města Mnichovice z dosud spláceného úvěru ĆSOB o zůstatku 18 mil. Kč k , stabilní a prakticky na své nejnižší úrovni. Tento úvěr je úročen proměnlivou úrokovou sazbou vázanou na 1M PRIBOR + 0,65% přirážka banky k referenční sazbě. Tento způsob úročení byl posuzován z hlediska nákladů dluhové služby v dosavadním průběhu splácení dříve městem přijatých úvěrů. Současně byla posuzována vhodnost tohoto úvěrového parametru z hlediska připravovaného získání, přijetí a splácení úvěrů na aktuální investiční záměry. Prognóza úrokových sazeb zveřejněná ČNB pracuje s 3M PRIBOR, který má obdobný charakter jako 1M PRIBOR, je průměrnou cenou krátkodobých mezibankovních zdrojů na peněžním trhu a zpravidla se jedná o nejnižší základnu úročení pro klienty. Výši v současnosti použité přirážky 0,65 % k 1M PRIBOR lze považovat za přiměřenou. Vývoj základny úroků z dosud splácených úvěrů byl analyzován z dat účetnictví města a ze statistiky ČNB za roky Vzhledem k floatingu úrokové sazby vázané na PRIBOR 1M + 0,65% je následující rekapitulaci použit celoroční průměr dané úrokové sazby v % p.a. a vypočtena průměrná úroková včetně přirážky účtovaná městu u současných úvěrů. U dat na roky 2013, 2014 a 2015 jsou data z predikce ČNB. Průměr roku k PRIBOR1M datu V % PRIBOR1M+0,65% p.a ,3 0, ,2 0, ,8 1, ,33 0, ,94 1, , ,44 2, ,61 4, ,98 4, ,52 3,17

7 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 7 z celkem 29 Z posouzení vývoje a predikce úrokových sazeb byly pro výpočty dluhové služby města použity sazby 2,2 a 3,5 % p.a. tak, aby byly finanční schopnost splácet úvěry a náklady dluhové služby města na úroky posouzeny s dostatečnou rezervou pro neočekávaný vývoj po celou dobu splácení úvěru STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ LEGISLATIVNÍHO PROSTŘEDÍ Úroveň a metodický základ rozpočtového určení daní se po několika procesních krocích přípravy a schvalování příslušného zákona a zpracování navazující vyhlášky k datu zpracování RV města Mnichovice v zásadě ustálily. Aktuálně probíhá rozpočtové hospodaření města v situaci, kdy změny v RUD působí první rok a predikce pro další roky jsou ovlivněny určitou mírou nejistoty z nedostatečného ověření úrovně daňových příjmů dlouhodobou zkušeností. U sdílených dané z RUD lze předpokládat víceletou legislativní stabilitu a současný systém rozdělení daní obcím za stabilní. Současná rozpočtová situace města v roce 2013 je ovlivněna změnami v systému RUD platnými od roku Tyto změny nejsou dostatečně ověřeny praxí a město bylo na rozdíl od predikce MFČR, jehož predikce daňové výnosy z RUD o cca 8 mil. Kč pro rok 2013, skeptičtější a počítalo s nárůstem o cca 3 mil. Kč pro Proto je třeba výsledky hospodaření města za rok 2013 podrobně vyhodnotit provést FRA a s případným zvýšením výnosů daní z RUD počítat v přípravě a případných úpravách rozpočtu na rok 2014 a střednědobého rozpočtového výhledu. V následující tabulce je předpoklad vývoje daňových příjmů města Mnichovice zpracovaný na základě predikcí MFČR. U navýšení daně z nemovitostí byl předpoklad snížen o 5% ročně na neočekávané vlivy a případné zhoršení platební kázně. 3. SHRNUTÍ POZNATKŮ Z ANALÝZY ROZPOČTOVÉHO VÝVOJE MĚSTA V LETECH 2006 AŽ 2012 Analýzu finančního a rozpočtového hospodaření města je nezbytné provést k tomu, aby bylo možné posoudit schopnost města přijmout úvěr a dostát závazkům z něj vyplývajícím. Rozpočtové hospodaření města v letech 2006 až 2012 bylo stabilní, bez závažných výkyvů, které by signalizovaly široké finanční riziko pro realizaci dlouhodobých investic financovaných s využitím komerčních úvěrů. Viz. příloha č. 4 - Vývoj výdajů města Mnichovice v letech 2006 až 2013 k této zprávě byla vypracována podrobná časová řada jednotlivých výdajů města Mnichovice. Poznatky z analýzy lze shrnout: Město v uplynulých letech vytvářelo krátkodobé přebytky hospodaření Město využívalo těchto přebytků k financování investic v následujících letech Dluhová služba města postačuje na splácení cca 2,116 mil.kč ročně a umořovala závazky z dosud přijatých úvěrů od ČSOB a od SFŽP Úroky z těchto úvěrů byly výdaji jednotlivých odvětví a město na ně mělo dostatečné finanční krytí v rozpočtu Rozpočtové podmínky města v letech 2006 až 2013 umožňovaly městu vyšší tempo umořování úvěrů, ale nedošlo k relevantním změnám úvěrových smluv Obvyklý schválený rozpočet města předpokládá výdaje na investice ve výši cca 10 mil. Kč ročně Tyto investice byly v uplynulých letech kryty vlastními daňovými a nedaňovými příjmy města vyjma dotací Ze závěrů analýzy vývoje příjmů a výdajů v letech 2006 až 2012 a predikce vývoje v letech 2013 až 2018 je patrné: Dosavadní úroveň daňových příjmů, vlastních příjmů města a investičních a neinvestičních dotací zajišťovala finanční krytí všech běžných a kapitálových výdajů města včetně dluhové služby v ročním rozsahu 2,116 mil. Kč a jejího příslušenství v průměrném rozsahu 0,8 mil. Kč Město poskytovalo zřizovaným PO příspěvky na provoz, které spolu s dalšími zdroji PO byly dostatečné k plnění jejich funkcí a jejich hospodaření bylo vyrovnané až mírně přebytkové

8 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 8 z celkem 29 Je možné očekávat zvýšení daňových příjmů ze změn RUD v rozsahu 3 až 8 mil. Kč ročně Toto zvýšení bude na straně kraje a státního rozpočtu kompenzováno snížením dotací na běžné výdaje, např. dosavadní dotace na žáka (cca Kč ročně) je obsažena ve výnosu RUD (podle různých zdrojů v rozsahu 5000 až 9000,- ročně, za reálné považujeme cca 7000,- Kč při průměrných neinvestičních výdajích cca 11000,-Kč/žáka) Zvýšení výnosů sdílených daní nelze v současnosti považovat za dostatečně stabilní zdroj pro financování investičních záměrů města Tyto případné dodatečné výnosy a další prostředky získané k financování (sdružení prostředků s jinými obcemi např. na PZŠ, příjmy z dotací na účely, které město již financovalo apod.) lze využít k financování předčasných splátek přijatých úvěrů nebo pro další záměry rozvoje města Za stabilní zdroje financování investičních záměrů města považujeme výnosy ze zvýšení Daně z nemovitostí a investiční rozpočet města v rozsahu do 4 mil. Kč ročně a dosavadní rozsah rozpočtu na dluhovou službu ve výši 2,116 mil. Kč. Při zvýšení koeficientu Daně z nemovitostí ze 2 na 4 se zvýší výnos o cca 3 mil. Kč ročně. Zdroje na investice a dluhovou službu tak mohou činit až 9,116 mil. Kč ročně při zachování určitého prostoru pro další potřebné investice a opravy majetku města 3.1. VÝVOJ VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA V příloze č. 4 jsou časové řady skutečných neinvestičních výdajů v letech 2006 až 2012 a údaje z výkazů pro kontrolu rozpočtu za rok 2013 (upravený rozpočet k ) v účelovém členění podle pododvětví. Tyto údaje byly v rámci analýzy posouzeny z hlediska předmětu zadání a celkového pohledu na strukturu rozpočtu a jeho schopnost reagovat na případná rizika spojená s dluhovou službou, případným negativním vývojem příjmů rozpočtu a s neinvestičními potřebami zřizovaných příspěvkových organizací. VÝDAJE skutečnost (v tis. Kč) průměr za 2006 až 12 podíl na běžných výdajích*) Rozpočet*) za 2006 až za 2006 až UR Lesní hospodářství 172,7 175,2 164,6 177,8 0,56% 0,72% 250,0 221-Pozemní komunikace 3 639, , , ,3 10,06% 6,96% 2 430,0 222-Silniční doprava 254,2 220,4 250,8 234,0 0,74% 0,72% 251,0 231-Pitná voda 353,8 434,2 392,6 725,3 2,30% 0,80% 281,0 232-Odpadní vody 14,8 37,0 181,2 149,2 0,47% 0,03% 10,0 233-Vodní toky, díla 2,0 9,6 1,8 0,01% 0,09% 32,0 311-Zařízení předškolní a základní školství 7 873, , , ,9 17,96% 15,27% 5 330,0 331-Kultura 1 357, , , ,0 3,60% 4,25% 1 484,0 332-Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult 30,0 4,3 0,01% 0,00% 334-Sdělovací prostředky 335,1 238,7 267,9 246,1 0,78% 0,77% 270,0 339-Záležitosti kultury,církví a sdělov.prostředků 305,3 325,1 433,3 296,7 0,94% 1,29% 451,3 341-Tělovýchova 260,0 290,0 230,0 325,2 1,03% 0,66% 230,0 342-Zájmová činnost a rekreace 262,0 287,3 281,0 242,1 0,77% 0,86% 300,0 361-Rozvoj bydlení (bytové a nebytové) 30,2 335,7 151,3 159,2 0,50% 0,51% 178,0 363-Komunální služby a územní rozvoj (veř.ostvětl.pohřeb.,územní plán,komun.služ.) 5 622, , , ,8 16,64% 14,60% 5 097,0 372-Nakládání s odpady 1 306, , , ,2 4,01% 4,47% 1 560,0 374-Péče o vzhled obcí, Ochrana přírody a krajiny 219,0 336,7 111,3 168,1 0,53% 0,66% 229,0 431-Sociální péče,pomoc občanům 16,6 17,9 4,5 12,8 0,04% 0,07% 25,0 434-Sociální pomoc v hmotné nouzi 20,4 20,0 15,0 17,8 0,06% 0,06% 22,0 435-Osobní asistenční a pečovatelská služba 420,9 492,5 472,7 341,5 1,08% 1,44% 501,0 521-Ochrana obyvatel 0,0 0,00% 2,34% 816,9 529-Ostatní záležitosti civilní přípravy 100,0 14,3 0,05% 0,00% 551-Požární ochrana 465,0 516,6 605,2 413,1 1,31% 1,34% 468,0 611-Zastupitelské orgány 780,8 965,5 864,9 800,7 2,54% 3,40% 1 186,5 617-Regionální a místní správa 8 619, , , ,8 27,70% 32,08% ,0 631,632-Příjmy,výdaje z finančních operací, pojiš. 227,6 350,5 375,7 225,3 0,71% 1,13% 393,0 633-Převody vlastním fondům , , , ,4 X X 0,0

9 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 9 z celkem Platby daní a poplatků do SR 889,6 571,7 536, ,8 5,01% 4,87% 1 701,5 640-Ostatní činnosti, j.n. 109,0 201,1 325,5 145,9 0,46% 0,61% 214,0 Běžné výdaje celkem , , , ,3 X X ,2 Běžné výdaje celkem bez transferů *) , , , ,9 100,00% 100,00% ,2 Kapitálové výdaje celkem 9 660, , , ,9 X X ,6 Výdaje celkem , , , ,2 X X ,8 *) běžné výdaje bez převodů vlastním fondům Rozpočty města v letech 2006 až 2012 jsou charakterizovány následujícími společnými znaky: Zajištění všech funkcí města při v podstatě vyrovnaných saldech rozpočtu Rozsah investic je v letech, kdy není zvýšená investiční aktivita (2006 a 2013) na úrovni cca 10,5 mil Kč ročně a na posílení investic v jednotlivých letech byly použity prostředky z minulých let Splácení dříve přijatých úvěrů včetně úroků v rozsahu nastaveném v době přijetí úvěrů jeden úvěr ČSOB v rozsahu 15 mil. Kč byl zcela splacen, stejně jako půjčka SFŽP 1,2 mil. Kč. Úvěr ČSOB v rozsahu 34,5 mil. Kč dosáhne na konci roku 2013 zůstatku 18 mil. Kč Finanční situace v letech 2006 až 2012 je stabilní, příspěvky PO na běžný provoz rostou celkem až o 60% Vysokou váhu v rozpočtu města mají provozní příspěvky na činnost PO, které po celé hodnocené období rostly. Město aktivně pracuje s výší příspěvků zřizovaným PO podle celkové finanční schopnosti rozpočtu města a vývoje finančního hospodaření těchto organizací. Město v roce 2013 realizuje rozsáhlé investice, které mohou vyčerpat rezervy vytvořené v minulých letech. Proto se věnuje zefektivnění ostatních výdajů, aby zajistilo stabilitu rozpočtového hospodaření. Vzhledem v vysoké váze neinvestičních příspěvků na celkovém objemu konsolidovaných výdajů rekapitulujeme časové řady výdajů na příspěvky PO včetně grafu. VÝDAJE na Příspěvky příspěvkovým organizacím pol. Absolutní hodnoty skutečnost (v tis. Kč) Rozpočet Neinvestiční příspěvek PO MŠ Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Neinvestiční příspěvek na PO Veřejné služby obce Mnichovice Celkem za rok Meziroční index 1,16 1,14 1,09 1,00 0,95 1,17 0,83 Bazický index 1,16 1,32 1,43 1,44 1,36 1,60 1,33 Vývoj příspěvků PO v letech 2006 až 2012 zachycuje následující graf Příspěvky PO 2006 až 2012 v tis. Kč Neinvestiční příspěvek PO MŠ Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Neinvestiční příspěvek na PO Veřejné služby Mnichovice

10 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 10 z celkem 29 Rozpočet na rok 2013 V roce 2013 dochází k určitému zlomu vlivem realizace rozsáhlých investic, na které město využívá prostředků vytvořených v minulých letech a počítá s vysokým schodkem hospodaření z titulu investic Zůstatky prostředků vytvořených v minulých letech vytvářely po celé hodnocené období základ finanční stability rozpočtu a zdroj pro překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města jejich významná redukce v roce 2013 může představovat určité finanční riziko v průběhu příštích rozpočtových let může vzniknout riziko likvidity s dopady do plnění významných finančních funkcí města Finanční krytí z toho zdroje pro plánované investice město nebude mít, a tak je nutné změněnou situaci zásadně přehodnotit. Analýza a predikce vývoje daňových příjmů města vede k závěru, že jediným stabilním zdrojem na investice v následujících letech jsou dotace a podíl vlastního financování musí být zajištěn ze zvýšení Daně z nemovitostí. Ostatní daňové příjmy vykazují vyšší míru rizika a nelze je k zajištění splátek nové přijatých závazků z úvěrů a půjček doporučit. Město má podle predikce přiměřený potenciál vytvořit vyšší příjmy v bezprostředně následujících letech. Tyto případné zdroje přebytku hospodaření mohou vzniknout z dopadů změn RUD v roce Město také může získat dotaci na rozšíření ZŠ a sdružit prostředky s jinými obcemi. Oba tyto faktory predikce vývoje finanční situace nelze brát při posuzování dalšího vývoje za směrodatné a počítat s nimi s přiměřenou jistotou. Tyto dodatečné zdroje by měly být použity na akumulaci a případné provedení předčasných splátek úvěrů. Město bude muset věnovat zvýšenou pozornost termínům realizace některých výdajů s ohledem na toto riziko V roce 2013 přistoupilo město k určité restrikci výdajů na příspěvky zřizovaným PO Probíhající rok 2013 je charakterizován změnami ve zdrojích rozpočtu města na základě změn v rozpočtovém určení daní (dále jen RUD). Město i nadále potvrzuje prostor pro dluhovou službu za jinak nezměněných podmínek v rozsahu 2,116 mil. Kč. Vzhledem ke splacení úvěru ČSOB, kde činila splátka Kč ročně se tak otevírá prostor pro zvýšení splátek pokračujícího úvěru ČSOB a přijetí dalšího úvěru o rozsahu splátek 532 tis. Kč ročně. Město při sestavení rozpočtu na rok 2013 bylo u změny příjmů z RUD podstatně skeptičtější než byl teoretický propočet MFČR, který kvantifikoval pro město Mnichovice zvýšení výnosu sdílených daní z 20,4 mil. Kč na rok 2013 na 28,3 mil. Kč, tj. zvýšení o 7,9 mil. Kč. V rozpočtu města je uvažováno s výnosem sdílených daní 24,3 mil. Kč na rok Rozpočtový výhled na následující roky počítá s příjmy ve výši 37,1 mil. Kč pro roky 2013 a Pro posouzení finančních rizik v letech 2013 až 2018 byl zpracovatelem vypracován výhled vývoje sdílených daní z RUD po změnách v roce Z rozpočtového výhledu a vyhodnocení vývoje od roku 2006 jsou patrná rizika pozitivních i negativních výkyvů příjmové základny rozpočtu, které město muselo a bude muset regulovat v aktuálních rozpočtových letech řadou aktivních opatření. Proto je třeba pro dlouhodobé dopady financování uvažovaných investic počítat se zdrojem, který bude pro příští roky garantovat dostatečnou základnu dluhové služby. Odhady předpokladu vývoje daňových příjmů postavené na podkladech zveřejněných ministerstvem financí v souvislosti se změnou RUD vypadají velice optimisticky, a proto zpracovatel hledal co nejstřízlivější odhad pro predikci. S ohledem na řadu rizik rozpočtového hospodaření v letech realizace předmětných investic a v následujících letech je posuzován záměr zastupitelstva města posílit zdroje na financování o výšení daně z nemovitostí cestou zvýšení koeficientu daně na dvojnásobek. Současné výnosy daně z nemovitostí v letech 2010 až 2012 činily v průměru 2,954 mil. Kč ročně. Financování investičních záměrů však vyžaduje v letech podstatně vyšší zdroje než bude mít město k dispozici v letech jejich realizace. Poskytnutí dotací, o nichž dotační orgány již rozhodnuly, je podmíněno zajištěním financování ze zdrojů města, které pro dobu realizace mohou být nahrazeny financováním z úvěrů na překlenutí časového nesouladu mezi investiční potřebou a tokem vlastních příjmů města. Proto byla vypracována bilance zdrojů a potřeb pro roky realizace a pro dobu nutnou pro splacení přijatých úvěrů. Bilance zdrojů a potřeb je zpracována v několika variantách podle faktorů a předpokladů, které ji mohou ovlivnit.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2 11) ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 215 219 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA Zpracováno dne 3. 11. 2013 Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun CZ.1.04/4.1.01/89.00080 LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL

Více

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Finance a rozpočet Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Za poměrně krátkou dobu byl Syslov nejhezčí vsí v celém království. Všude bylo čisto, žádné louže, žádné rozlámané ploty

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad STANOVISKO K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 186/13-NKU45/85/13 V Praze dne 28. května

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Metody pro zjišťování finančního zdraví municipalit Kateřina Čiháková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1. Úvod 1.1 Předmět ocenění Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1.2 Objednatel posudku Vypracování

Více

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky Ministerstvo financí odbor Finanční politika Fiskální výhled České republiky říjen 2008 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 5 1.1 Makroekonomický vývoj... 5 1.2 Záměry fiskální politiky... 7 2 Vývoj veřejných

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA Květen 2013 AK Kabilka, advokátní kancelář Obsah OBSAH... 2 SLOVNÍK POJMŮ... 5 ÚVOD... 6 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 2 ANALÝZA

Více

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 II. Státní fond dopravní infrastruktury Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 únor 2008 Obsah materiálu Výroční zprávy za rok 2007 Souhrnné údaje

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz Rozpočtový výhled Statutárního města České Budějovice do roku 2013 obsahuje analýzu dosavadního hospodaření města zahrnuje dopady světové finanční krize srpen 09 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Více

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a výhled ekonomiky na příští rok 1

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a výhled ekonomiky na příští rok 1 V Praze dne 17. září 2014 Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a výhled ekonomiky na příští rok 1 (pro zasedání RHSD dne 17. září 2014) I. Obecné stanovisko k návrhu státního rozpočtu

Více