Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice"

Transkript

1 2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice REGIONSERVIS s.r.o

2 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 2 z celkem OBSAH 1. OBSAH ÚVOD MANAGERSKÉ SHRNUTÍ K ANALÝZE FINANČNÍ SITUACE A DLUHOVÉ SLUŽBY INFORMACE O MAKROEKONOMICKÉM VÝVOJI V ČR A VLIV NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOSAVADNÍ VÝVOJ A PŘEDPOKLAD VÝVOJE ÚROKOVÝCH SAZEB STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ LEGISLATIVNÍHO PROSTŘEDÍ SHRNUTÍ POZNATKŮ Z ANALÝZY ROZPOČTOVÉHO VÝVOJE MĚSTA V LETECH 2006 AŽ VÝVOJ VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA ANALÝZA PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA ZÁVĚRY PRO ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PREDIKCE VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA MNICHOVICE ZÁVĚR K PREDIKCI DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA MNICHOVICE ZÁVĚR PRO ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ÚVĚROVÁ SCHOPNOST MĚSTA MNICHOVICE VÝPOČET INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PRO ROKY STANOVENÍ VÝŠE ÚVĚRU STANOVENÍ VÝŠE ÚVĚRU MAXIMÁLNÍ VARIANTA STANOVENÍ VÝŠE ÚVĚRU REALISTICKÁ VARIANTA SCHOPNOST MĚSTA SPLÁCET ÚVĚR - PARAMETRY ÚVĚRU ZÁVĚR ANALÝZA MAJETKOVÉ BILANCE MĚSTA SWOT ANALÝZA INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ MĚSTA MNICHOVICE VSTUPNÍ PODKLADY PODKLADY PRO POSOUZENÍ MOŽNOSTI PŘIJETÍ ÚVĚRU SEZNAM ZKRATEK PŘÍLOHY K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ KONTAKTY NA ZHOTOVITELE TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI ÚVOD Společnost Regionservis byla oslovena zástupci města Mnichovice zpracovat rozbor současné a budoucí finanční situace v souvislosti s investičními záměry města v rozsahu více než 190 mil. Kč. Zpracovatel se seznámil s dokumenty o dosavadním vývoji rozpočtového hospodaření města od roku 2006 do současnosti, s vývojem dluhové služby města s potřebami města souvisejícími s uvažovanými investicemi. Proběhla jednání s panem starostou, paní místostarostou, paní tajemnicí a hlavní účetní k obsahu a rozsahu uvažovaných investic a možným způsobům finančního zajištění jejich realizace. Zpracovatel si prostudoval a posoudil výsledky hospodaření města za roky 2006 až 2012, schválený rozpočet na rok 2013, vývoj rozpočtu v roce 2013, rozpočtový výhled zveřejněný zadavatelem, dokumentaci k investicím na něž byla městu přislíbena dotace z Operačního programu Životní prostředí, dosavadní vývoj dluhové služby města Mnichovice, vývoj majetkové bilance města, hospodaření a majetkové bilance příspěvkových organizací zřizovaných městem. Zpracovatel od zadavatele obdržel některé dílčí materiály z přípravné fáze akcí u nichž již došlo k potvrzení alokace dotace na realizaci. Zpracovatel též posoudil výsledky a rizika hospodaření města Mnichovice a příspěvkových organizací zřizovaných městem Mnichovice za roky 2009 až Finanční a rozpočtová analýza (dále "FRA") hospodaření města Mnichovice (dále jen město ) je pomocným nástrojem pro posouzení vhodnosti a možnosti úvěrování a zajištění potřebných zdrojů na realizaci investičních záměrů města v letech 2014 až 2016.

3 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 3 z celkem 29 Těmito záměry jsou: Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích ( potvrzená dotace) předpoklad čerpání v roce 2014 Intenzifikace ČOV Mnichovice ( potvrzená dotace) předpoklad čerpání rok 2014 Nástavba budovy ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích (není potvrzená dotace) předpoklad realizace v letech Přístavba budovy MŠ Mnichovice (není potvrzená dotace) předpoklad realizace Pokud má FRA plnit své funkce a být pro tyto funkce využitelná, je provádět její pravidelnou aktualizace, zejména tehdy, jsou-li zpřesňována zásadní ekonomická rozhodnutí (např. aktuální změny legislativy, vývoje věcných záměrů města, vývoj výsledků hospodaření města) zásadní je využití FRA pro zpřesňování rozpočtového výhledu města a přípravu ročních rozpočtů a jejich zásadní korekce. Je významná pro rozhodnutí, která mají dopad na změny a plnění střednědobých záměrů města a jejich financování. FRA umožňuje retrospektivní pohled na výsledky finančního hospodaření města a umožňuje tak občanům i volených orgánům, vyšším územně správním celkům i relevantním státním institucím, bankám a v úvahu připadajícím podnikatelským subjektům snadnou orientaci v základních parametrech rozpočtového hospodaření a v jejich souvislosti s věcným posláním města; to vše tvoří základ pro nutná strategická rozhodnutí nezbytná k řízení realizace základních funkcí města. Na analýze spolupracovali: Ing. Karel Bidlo, vlastní analýza a zpráva z analýzy Lukáš Tesař, grafické zpracování, predikce příjmů 1. MANAGERSKÉ SHRNUTÍ K ANALÝZE FINANČNÍ SIT UACE A DLUHOVÉ SLUŽB Y Zpracovatel rozboru se zabýval návratností jednotlivých investičních akcí a konstatoval nutnost zajistit splácení úvěrů z rozpočtových zdrojů města. Z realizace investic není zajištěna návratnost vložených prostředků. Město například neuplatňuje v kalkulaci cen vodného a stočného odpisy vložených investičních aktiv. FRA hospodaření města provedená za období let se zaměřila na stabilitu rozpočtového hospodaření v období splácení dlouhodobých úvěrů a půjček v celkovém rozsahu cca 51 mil.kč, přijatých na rozvoj vodohospodářské a dopravní infrastruktury města v letech 2004 až Tyto závazky byly zčásti splaceny včetně úroků v rozsahu jistiny a úroků cca 23, 6 mil. Kč z rozpočtových zdrojů města. Ostatní, krátkodobé úvěry město splatilo z přijatých dotací na investice a plateb občanů za vybudované přípojky. Analýza směřuje k posouzení vývoje rozpočtu v roce 2013, rozpočtového výhledu na roky 2014 až Byla posouzena aktuální finanční schopnost města přijmout úvěr, byl stanoven rozsah úvěru, přiměřená doba jeho splatnosti a předem definovány parametry úvěru a podmínky dluhového financování. Cílem je zajistit schopnost města zvládnout povinnosti ze závazků dluhové služby vůči bankovnímu věřiteli bez jakýchkoliv úvěrových delikvencí. Rozbor finanční situace spočíval v posouzení a definici rizik a faktorů, které mohou finanční hospodaření města v době realizace a splácení případných závazků z úvěrů na financování investičních záměrů města ovlivnit. V podkladech představitelů města předaných pro zpracování analýzy byly některé údaje jejichž reálnost a pravdivost byla v FRA posouzena a ověřena a dále jsou posuzovány, jako zdroj významného rizika. Jedná se zejména o schopnost města získat dotaci na "Přístavbu Základní školy v Mnichovicích" (dále PZŠ), její případnou etapizaci a předpoklad výdajů na tento záměr. V době zpracování analýzy provedené výběrové řízení na " Zateplení Základní školy v Mnichovicích" (dále PZŠ) zcela vyvrátilo posuzování stavebního trhu a schopnost dosáhnout ve Výběrových řízeních 40% úspor rozpočtovaných výdajů. Zpracovatel na základě komplexního posouzení všech předpokladů a rizik a po projednání podrobné zprávy z analýzy dluhové služby města a FRA s panem starostou Ing. Schneiderem, paní místo-starostkou Mgr. Peckovou a paní tajemnicí Ing. Vojtíškovou konstatuje:

4 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 4 z celkem 29 pro město vysoké investice do předškolního a základního školství a dlouhodobě rostoucí příspěvek města na obě zřizované PO realizované v posledních letech jsou finančním limitem zdrojů a potřeb v této oblasti. Město nemá a nebude mít dostatek prostředků na PZŠ v případě, že nezíská dotaci z veřejných rozpočtů v rozsahu alespoň 50% uvažovaných rozpočtových nákladů. Realistická predikce možných úspor z kvalitní veřejné soutěže je 10 až 15% RN, tj. 4,4 až 6,6 mil. Kč. Bez přiměřené spoluúčasti obcí, jejichž děti jsou nebo budou žáky ZŠ v Mnichovicích, na investici město není schopno realizovat PZŠ. Odpovědné orgány města by měly poskytnout realistickou a přesně zdůvodněnou analýzu věcných a finančních zdrojů a potřeb zastupitelstvu a realisticky posoudit schopnost města řešit dlouhodobé problémy jiných obcí, kraje a státu z vlastních rozpočtových zdrojů. Z logiky věci by participace zainteresovaných obcí měla dosáhnout hodnoty podstatné části této investice a pokrýt dluhovou službu města včetně příslušenství po celou dobu splácení případného úvěru a obce by měly poskytnout bance dostatečné záruky za průběh splácení úvěru odhadem se jedná o 85 až 90% celkové investice,tj. participace na 37 až 39 mil. Kč bez dotace, kterou lze snížit o podíl dotace na celkovém financování. Tento investiční objem v současnosti není ve finanční situaci města reálný, je čistě hypotetická pravděpodobnost získání bankovního úvěru. Město nevlastní majetek, který by mohlo prodat a získat tak chybějící zdroje navíc na potřeby jiných obcí. Bez získání dotace na PZŠ ve výši alespoň 50% rozpočtovaných nákladů a zajištění odpovídající účasti zainteresovaných obcí na financování podle předloženého investičního záměru nedoporučujeme tento záměr realizovat. Realizace by závažně ohrozila celé finanční hospodaření města na řadu let a ohrozila realizaci, ostatních investičních záměrů a dosavadní schopnost města bez delikvencí splácet přijatý úvěr od ČSOB. K realizaci všech dalších investičních záměrů, které jsou adekvátní rozsahu dotací a půjčky městu schválenému dotačním orgánem z prostředků kapitoly Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí nebo nepřekračují predikci zdrojů města po přijetí dále uvedených doporučení. Současné zdroje města neumožňují investice v příštích letech a město nemá ve svém rozpočtu prostor pro úspory, které by situaci zlepšily, pravidelné opakované příjmy města jsou limitované systémem RUD a vlastní příjmy města nejsou dostatečné FRA potřeb města na rozpočtem nekryté investice prokázala, že bude obtížné zajistit zdroje na všechny uvažované investice, za jediný dlouhodobý zdroj považujeme zvýšenou Daň z nemovitostí a její první inkaso v roce 2014, bude záležet na úspěšnosti jednání s bankou a objektivitě přístupu banky k hodnocení rizik města Zvýšení Daně z nemovitostí je jediným stabilním opatřením k získání zdrojů na rozvojové potřeby města a minimální potřebné navýšení koresponduje se záměrem města zdvojnásobit koeficient daně a získat zvýšení výnosu daně o 3 mil. Kč ročně. I tento výnos je vzhledem k vývoji inkasa v roce 2013 na horní hranici výhledu pro následujících 5 let. Pro jednání s bankou byly připraveny varianty rozsahu financování včetně velmi hlubokého posouzení možností financovat PZŠ. V kapitole 5 této zprávy jsou podrobně popsány a zhodnoceny. Proto shrnutí nad rámec výše uvedeného: Akce, k nimž město má projednanou dotaci bude velmi pravděpodobně možné financovat v případě získání úvěru Současná rozpočtová situace města Mnichovice v roce 2013 je charakteristická řadou rizik, které znemožňují s jistotou předpokládat tvorbu vyšších rozpočtových zdrojů v následujících letech Lze přepokládat dopady rozsáhlých investic v roce 2013 na stav běžného účtu města a tím vážné snížení rezerv pro vyrovnání toku příjmů a výdajů a pro použití na výdaje např. na financování rozpočtu investic Daňové příjmy jsou ovlivněny změnami v RUD, které nejsou ověřeny a je třeba vyhodnotit výsledky po ukončení roku 2013 Rozsah investic v příštích letech bude záviset na schopnosti města získat dotace, sdružit prostředky se zainteresovanými obcemi a zajistit svůj podíl na financování Po zvýšení Daně z nemovitostí a realizaci posuzovaných záměrů bude mít město po dlouhou dobu velmi malý prostor na investice z vlastních zdrojů nebo kofinancování. Celý výnos ze zvýšení Daně z nemovitostí bude muset město použít na splácení jistiny a úhradu úroků z nově přijatého úvěru

5 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 5 z celkem 29 Závěrečné shrnutí doporučení pro město Mnichovice: Zajistit zdroje na rozvojové potřeby města zvýšením koeficientu Daně z nemovitostí s platností od Vstoupit do jednání s ČSOB, jako hlavním věřitelem města Mnichovice ve smyslu probíhajícího úvěrového vztahu s platností do konce roku 2025 (viz. podrobně smlouva s ČSOB č. 3469/05/5038 ze dne , zejména Článek VIII. smlouvy"oprávnění banky") o záměrech zajistit financování investic v souvislosti se závazky města Mnichovice z řízení a rozhodnutí o poskytnutí dotací na "Intenzifikaci ČOV" a "Zateplení Základní školy v Mnichovicích". Požadavek na úvěr definovat podle rozhodnutí orgánů města o prioritách investičních záměrů s respektováním závazků již vzniklých a realistickým posouzením rizik jednotlivých variant financování, zejména reálnosti deklarovaných úspor rozpočtových výdajů na jednotlivé akce a schopnosti města Mnichovice získat dotace na akce, kde dosud nebylo dotační řízení ukončené. Celkový objem úvěrového rámce doporučujeme ve výši 20 až 24 mil. Kč při střednědobé roční úrokové sazbě pod 2,2% p.a. s fixingem alespoň na 3 roky p.a. nebo proměnlivé úrokové sazbě např. 1MPRIBOR s pevnou roční přirážkou do 0,65%p.a. Za přijatelnou dobu splatnosti úvěru lze považovat 13 let pro výši 24 mil. Kč nebo10 let pro úvěr do 20 mil. Kč. Podrobně jsou celkové objemy a parametry úvěru popsány v kapitolách 5 a 6 této zprávy. Zdůvodnění doporučení Dosavadní rozpočtová situace města v letech 2006 až 2012 potvrdila schopnost města přijmout na jeho celkovou bilanci příjmů a výdajů dosti vysoké úvěry a dodržet podmínky splácení. Rozsah splátek jistiny a úroků byl zajištěn v ročních rozpočtech a obezřetné hospodaření města v jednotlivých letech vedlo k dodržení úvěrových podmínek. Splátky mohly být v tomto období vyšší. Další investice financovalo město z vytvořených zdrojů v jednotlivých letech a z přebytků hospodaření minulých let. V roce 2013 vzniká ve finančním hospodaření města nová situace, kdy je vysoce pravděpodobné, že rezervy v podobě zůstatků na běžném účtu budou zapojeny v podstatné míře do financování investic v roce 2013, případně Tyto rezervy byly základem finanční stability města po celou dobu splácení úvěrů a jejich vyčerpání může způsobit riziko likvidity schopnosti města dostát svým závazkům ve stanoveném čase a peněžním rozsahu. Proto se FRA zaměřila na detailní posouzení výše jednotlivých splátek případně přijatých úvěrů a výší úroků v jednotlivých měsících. Celkový rozsah současné i předpokládané dluhové služby města je vysoký a jeho navýšení na financování posuzovaných záměrů bude předmětem analýzy bank, při projednávání možnosti poskytnout úvěr a stanovení jeho parametrů. Je vysoce pravděpodobné, že banka bude možnosti celkového úvěru pro město limitovat a úroková sazba bude odrážet pohled banky na celkovou krátkodobou a dlouhodobou finanční a majetkovou situaci města. Z hlediska přípravy výběrového řízení na získání úvěru od bank bude důležitý názor hlavního věřitele ĆSOB na finanční a majetkovou situaci města Mnichovice - ČSOB má za městem vysokou pohledávku k mil. Kč. Stávající úvěr je úročený pro město příznivou sazbou. Je prostor pro jednání s bankou banka zná situaci města, má ověřenu jeho úvěrovou disciplínu, jeden úvěr již město splatilo. Banka ověřuje plnění dosavadních úvěrových podmínek. V případě jednání o úvěru s jinými bankami je třeba vzít v úvahu refinanční riziko z dosavadní dluhové služby a případně provést příslušnou právní a finanční analýzu podle vzniklé situace. 2. INFORMACE O MAKROEKONOMICKÉM VÝVOJI V ČR A VLIV NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED Finanční a rozpočtové možnosti obcí obecně ovlivňují především předpokládaný ekonomický stav a vývoj v České republice a legislativní pravidla předurčující obsah plnění věcného poslání obcí a měst a jejich finančního zajištění. To se plně týká i města Mnichovice. Nelze ovšem z pohledu dále uvedených makro-indikátorů najít bezprostřední korelaci mezi jejich vývojem a předpokládatelnými dopady do zdrojů města. Za důležité informace považujeme relativně nízkou míru inflace jako předpoklad pro výběrové řízení na stavební dodávky klesající dlouhodobé úrokové sazby, které signalizují podmínky pro podporu dlouhodobých investic a vytváří rámec pro jednání s bankami o poskytnutí úvěru

6 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 6 z celkem 29 Pro stanovení podmínek úvěru jsme využili i statistiky a predikce České národní banky ke krátkodobým úrokovým sazbám a vývoji 1M a 3M PRIBORU. Z hlediska klienta je důležitá přirážka k proměnlivé úrokové základně PRIBOR STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE Stav a předpokládaný vývoj makroekonomických indikátorů podle zdrojů MF ČR vyplývá z následujícího přehledu. Ukazatel jednotky dosažená skutečnost aktuální predikce Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -4,7 2,5 1,8-1,2-1,5 0,8 Spotřeba domácností růst v %, s.c. -0,4 0,9 0,5-2,7-0,8 0,4 Spotřeba vlády růst v %, s.c. 3,8 0,2-2,7-1,2 0,5-0,9 Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -11,5 1 0,4-2,7-4,3-0,6 Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,6 1,9 1,4 0,2 0,5 Deflátor HDP růst v % 1,9-1,6-0,9 1,4 0,6 0,9 Průměrná míra inflace % 1,0 1,5 1,9 3,3 1,6 1,4 Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,4-1 0,4 0,4 0,5-0,2 Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,7 7,3 6,7 7 7,5 7,6 Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, s.c. -2,1 0,8 2,2 1,5 0,7 2,1 Poměr BÚ k HDP % -2,4-3,9-2,7-2,5-2,3-2,4 Směnný kurz CZK/EUR 25,3 24,6 25,1 25,8 25,8 Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2 2,2 Z přehledu vyplývá, že na vývoj příjmů a výdajů města bude mít v nejbližším prognózovaném období vliv zejména předpokládaný mírný nárůst HDP, předpoklad zpomalení spotřeby vlády, pokračující zpomalení spotřeby domácností a vývoj inflace. Lze očekávat relativně příznivý vývoj úrokových sazeb DOSAVADNÍ VÝVOJ A PŘEDPOKLAD VÝVOJE ÚROKOVÝCH SAZEB V současnosti jsou úrokové sazby, z nichž se vypočítává úročení současných závazků města Mnichovice z dosud spláceného úvěru ĆSOB o zůstatku 18 mil. Kč k , stabilní a prakticky na své nejnižší úrovni. Tento úvěr je úročen proměnlivou úrokovou sazbou vázanou na 1M PRIBOR + 0,65% přirážka banky k referenční sazbě. Tento způsob úročení byl posuzován z hlediska nákladů dluhové služby v dosavadním průběhu splácení dříve městem přijatých úvěrů. Současně byla posuzována vhodnost tohoto úvěrového parametru z hlediska připravovaného získání, přijetí a splácení úvěrů na aktuální investiční záměry. Prognóza úrokových sazeb zveřejněná ČNB pracuje s 3M PRIBOR, který má obdobný charakter jako 1M PRIBOR, je průměrnou cenou krátkodobých mezibankovních zdrojů na peněžním trhu a zpravidla se jedná o nejnižší základnu úročení pro klienty. Výši v současnosti použité přirážky 0,65 % k 1M PRIBOR lze považovat za přiměřenou. Vývoj základny úroků z dosud splácených úvěrů byl analyzován z dat účetnictví města a ze statistiky ČNB za roky Vzhledem k floatingu úrokové sazby vázané na PRIBOR 1M + 0,65% je následující rekapitulaci použit celoroční průměr dané úrokové sazby v % p.a. a vypočtena průměrná úroková včetně přirážky účtovaná městu u současných úvěrů. U dat na roky 2013, 2014 a 2015 jsou data z predikce ČNB. Průměr roku k PRIBOR1M datu V % PRIBOR1M+0,65% p.a ,3 0, ,2 0, ,8 1, ,33 0, ,94 1, , ,44 2, ,61 4, ,98 4, ,52 3,17

7 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 7 z celkem 29 Z posouzení vývoje a predikce úrokových sazeb byly pro výpočty dluhové služby města použity sazby 2,2 a 3,5 % p.a. tak, aby byly finanční schopnost splácet úvěry a náklady dluhové služby města na úroky posouzeny s dostatečnou rezervou pro neočekávaný vývoj po celou dobu splácení úvěru STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ LEGISLATIVNÍHO PROSTŘEDÍ Úroveň a metodický základ rozpočtového určení daní se po několika procesních krocích přípravy a schvalování příslušného zákona a zpracování navazující vyhlášky k datu zpracování RV města Mnichovice v zásadě ustálily. Aktuálně probíhá rozpočtové hospodaření města v situaci, kdy změny v RUD působí první rok a predikce pro další roky jsou ovlivněny určitou mírou nejistoty z nedostatečného ověření úrovně daňových příjmů dlouhodobou zkušeností. U sdílených dané z RUD lze předpokládat víceletou legislativní stabilitu a současný systém rozdělení daní obcím za stabilní. Současná rozpočtová situace města v roce 2013 je ovlivněna změnami v systému RUD platnými od roku Tyto změny nejsou dostatečně ověřeny praxí a město bylo na rozdíl od predikce MFČR, jehož predikce daňové výnosy z RUD o cca 8 mil. Kč pro rok 2013, skeptičtější a počítalo s nárůstem o cca 3 mil. Kč pro Proto je třeba výsledky hospodaření města za rok 2013 podrobně vyhodnotit provést FRA a s případným zvýšením výnosů daní z RUD počítat v přípravě a případných úpravách rozpočtu na rok 2014 a střednědobého rozpočtového výhledu. V následující tabulce je předpoklad vývoje daňových příjmů města Mnichovice zpracovaný na základě predikcí MFČR. U navýšení daně z nemovitostí byl předpoklad snížen o 5% ročně na neočekávané vlivy a případné zhoršení platební kázně. 3. SHRNUTÍ POZNATKŮ Z ANALÝZY ROZPOČTOVÉHO VÝVOJE MĚSTA V LETECH 2006 AŽ 2012 Analýzu finančního a rozpočtového hospodaření města je nezbytné provést k tomu, aby bylo možné posoudit schopnost města přijmout úvěr a dostát závazkům z něj vyplývajícím. Rozpočtové hospodaření města v letech 2006 až 2012 bylo stabilní, bez závažných výkyvů, které by signalizovaly široké finanční riziko pro realizaci dlouhodobých investic financovaných s využitím komerčních úvěrů. Viz. příloha č. 4 - Vývoj výdajů města Mnichovice v letech 2006 až 2013 k této zprávě byla vypracována podrobná časová řada jednotlivých výdajů města Mnichovice. Poznatky z analýzy lze shrnout: Město v uplynulých letech vytvářelo krátkodobé přebytky hospodaření Město využívalo těchto přebytků k financování investic v následujících letech Dluhová služba města postačuje na splácení cca 2,116 mil.kč ročně a umořovala závazky z dosud přijatých úvěrů od ČSOB a od SFŽP Úroky z těchto úvěrů byly výdaji jednotlivých odvětví a město na ně mělo dostatečné finanční krytí v rozpočtu Rozpočtové podmínky města v letech 2006 až 2013 umožňovaly městu vyšší tempo umořování úvěrů, ale nedošlo k relevantním změnám úvěrových smluv Obvyklý schválený rozpočet města předpokládá výdaje na investice ve výši cca 10 mil. Kč ročně Tyto investice byly v uplynulých letech kryty vlastními daňovými a nedaňovými příjmy města vyjma dotací Ze závěrů analýzy vývoje příjmů a výdajů v letech 2006 až 2012 a predikce vývoje v letech 2013 až 2018 je patrné: Dosavadní úroveň daňových příjmů, vlastních příjmů města a investičních a neinvestičních dotací zajišťovala finanční krytí všech běžných a kapitálových výdajů města včetně dluhové služby v ročním rozsahu 2,116 mil. Kč a jejího příslušenství v průměrném rozsahu 0,8 mil. Kč Město poskytovalo zřizovaným PO příspěvky na provoz, které spolu s dalšími zdroji PO byly dostatečné k plnění jejich funkcí a jejich hospodaření bylo vyrovnané až mírně přebytkové

8 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 8 z celkem 29 Je možné očekávat zvýšení daňových příjmů ze změn RUD v rozsahu 3 až 8 mil. Kč ročně Toto zvýšení bude na straně kraje a státního rozpočtu kompenzováno snížením dotací na běžné výdaje, např. dosavadní dotace na žáka (cca Kč ročně) je obsažena ve výnosu RUD (podle různých zdrojů v rozsahu 5000 až 9000,- ročně, za reálné považujeme cca 7000,- Kč při průměrných neinvestičních výdajích cca 11000,-Kč/žáka) Zvýšení výnosů sdílených daní nelze v současnosti považovat za dostatečně stabilní zdroj pro financování investičních záměrů města Tyto případné dodatečné výnosy a další prostředky získané k financování (sdružení prostředků s jinými obcemi např. na PZŠ, příjmy z dotací na účely, které město již financovalo apod.) lze využít k financování předčasných splátek přijatých úvěrů nebo pro další záměry rozvoje města Za stabilní zdroje financování investičních záměrů města považujeme výnosy ze zvýšení Daně z nemovitostí a investiční rozpočet města v rozsahu do 4 mil. Kč ročně a dosavadní rozsah rozpočtu na dluhovou službu ve výši 2,116 mil. Kč. Při zvýšení koeficientu Daně z nemovitostí ze 2 na 4 se zvýší výnos o cca 3 mil. Kč ročně. Zdroje na investice a dluhovou službu tak mohou činit až 9,116 mil. Kč ročně při zachování určitého prostoru pro další potřebné investice a opravy majetku města 3.1. VÝVOJ VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA V příloze č. 4 jsou časové řady skutečných neinvestičních výdajů v letech 2006 až 2012 a údaje z výkazů pro kontrolu rozpočtu za rok 2013 (upravený rozpočet k ) v účelovém členění podle pododvětví. Tyto údaje byly v rámci analýzy posouzeny z hlediska předmětu zadání a celkového pohledu na strukturu rozpočtu a jeho schopnost reagovat na případná rizika spojená s dluhovou službou, případným negativním vývojem příjmů rozpočtu a s neinvestičními potřebami zřizovaných příspěvkových organizací. VÝDAJE skutečnost (v tis. Kč) průměr za 2006 až 12 podíl na běžných výdajích*) Rozpočet*) za 2006 až za 2006 až UR Lesní hospodářství 172,7 175,2 164,6 177,8 0,56% 0,72% 250,0 221-Pozemní komunikace 3 639, , , ,3 10,06% 6,96% 2 430,0 222-Silniční doprava 254,2 220,4 250,8 234,0 0,74% 0,72% 251,0 231-Pitná voda 353,8 434,2 392,6 725,3 2,30% 0,80% 281,0 232-Odpadní vody 14,8 37,0 181,2 149,2 0,47% 0,03% 10,0 233-Vodní toky, díla 2,0 9,6 1,8 0,01% 0,09% 32,0 311-Zařízení předškolní a základní školství 7 873, , , ,9 17,96% 15,27% 5 330,0 331-Kultura 1 357, , , ,0 3,60% 4,25% 1 484,0 332-Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult 30,0 4,3 0,01% 0,00% 334-Sdělovací prostředky 335,1 238,7 267,9 246,1 0,78% 0,77% 270,0 339-Záležitosti kultury,církví a sdělov.prostředků 305,3 325,1 433,3 296,7 0,94% 1,29% 451,3 341-Tělovýchova 260,0 290,0 230,0 325,2 1,03% 0,66% 230,0 342-Zájmová činnost a rekreace 262,0 287,3 281,0 242,1 0,77% 0,86% 300,0 361-Rozvoj bydlení (bytové a nebytové) 30,2 335,7 151,3 159,2 0,50% 0,51% 178,0 363-Komunální služby a územní rozvoj (veř.ostvětl.pohřeb.,územní plán,komun.služ.) 5 622, , , ,8 16,64% 14,60% 5 097,0 372-Nakládání s odpady 1 306, , , ,2 4,01% 4,47% 1 560,0 374-Péče o vzhled obcí, Ochrana přírody a krajiny 219,0 336,7 111,3 168,1 0,53% 0,66% 229,0 431-Sociální péče,pomoc občanům 16,6 17,9 4,5 12,8 0,04% 0,07% 25,0 434-Sociální pomoc v hmotné nouzi 20,4 20,0 15,0 17,8 0,06% 0,06% 22,0 435-Osobní asistenční a pečovatelská služba 420,9 492,5 472,7 341,5 1,08% 1,44% 501,0 521-Ochrana obyvatel 0,0 0,00% 2,34% 816,9 529-Ostatní záležitosti civilní přípravy 100,0 14,3 0,05% 0,00% 551-Požární ochrana 465,0 516,6 605,2 413,1 1,31% 1,34% 468,0 611-Zastupitelské orgány 780,8 965,5 864,9 800,7 2,54% 3,40% 1 186,5 617-Regionální a místní správa 8 619, , , ,8 27,70% 32,08% ,0 631,632-Příjmy,výdaje z finančních operací, pojiš. 227,6 350,5 375,7 225,3 0,71% 1,13% 393,0 633-Převody vlastním fondům , , , ,4 X X 0,0

9 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 9 z celkem Platby daní a poplatků do SR 889,6 571,7 536, ,8 5,01% 4,87% 1 701,5 640-Ostatní činnosti, j.n. 109,0 201,1 325,5 145,9 0,46% 0,61% 214,0 Běžné výdaje celkem , , , ,3 X X ,2 Běžné výdaje celkem bez transferů *) , , , ,9 100,00% 100,00% ,2 Kapitálové výdaje celkem 9 660, , , ,9 X X ,6 Výdaje celkem , , , ,2 X X ,8 *) běžné výdaje bez převodů vlastním fondům Rozpočty města v letech 2006 až 2012 jsou charakterizovány následujícími společnými znaky: Zajištění všech funkcí města při v podstatě vyrovnaných saldech rozpočtu Rozsah investic je v letech, kdy není zvýšená investiční aktivita (2006 a 2013) na úrovni cca 10,5 mil Kč ročně a na posílení investic v jednotlivých letech byly použity prostředky z minulých let Splácení dříve přijatých úvěrů včetně úroků v rozsahu nastaveném v době přijetí úvěrů jeden úvěr ČSOB v rozsahu 15 mil. Kč byl zcela splacen, stejně jako půjčka SFŽP 1,2 mil. Kč. Úvěr ČSOB v rozsahu 34,5 mil. Kč dosáhne na konci roku 2013 zůstatku 18 mil. Kč Finanční situace v letech 2006 až 2012 je stabilní, příspěvky PO na běžný provoz rostou celkem až o 60% Vysokou váhu v rozpočtu města mají provozní příspěvky na činnost PO, které po celé hodnocené období rostly. Město aktivně pracuje s výší příspěvků zřizovaným PO podle celkové finanční schopnosti rozpočtu města a vývoje finančního hospodaření těchto organizací. Město v roce 2013 realizuje rozsáhlé investice, které mohou vyčerpat rezervy vytvořené v minulých letech. Proto se věnuje zefektivnění ostatních výdajů, aby zajistilo stabilitu rozpočtového hospodaření. Vzhledem v vysoké váze neinvestičních příspěvků na celkovém objemu konsolidovaných výdajů rekapitulujeme časové řady výdajů na příspěvky PO včetně grafu. VÝDAJE na Příspěvky příspěvkovým organizacím pol. Absolutní hodnoty skutečnost (v tis. Kč) Rozpočet Neinvestiční příspěvek PO MŠ Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Neinvestiční příspěvek na PO Veřejné služby obce Mnichovice Celkem za rok Meziroční index 1,16 1,14 1,09 1,00 0,95 1,17 0,83 Bazický index 1,16 1,32 1,43 1,44 1,36 1,60 1,33 Vývoj příspěvků PO v letech 2006 až 2012 zachycuje následující graf Příspěvky PO 2006 až 2012 v tis. Kč Neinvestiční příspěvek PO MŠ Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Neinvestiční příspěvek na PO Veřejné služby Mnichovice

10 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 10 z celkem 29 Rozpočet na rok 2013 V roce 2013 dochází k určitému zlomu vlivem realizace rozsáhlých investic, na které město využívá prostředků vytvořených v minulých letech a počítá s vysokým schodkem hospodaření z titulu investic Zůstatky prostředků vytvořených v minulých letech vytvářely po celé hodnocené období základ finanční stability rozpočtu a zdroj pro překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města jejich významná redukce v roce 2013 může představovat určité finanční riziko v průběhu příštích rozpočtových let může vzniknout riziko likvidity s dopady do plnění významných finančních funkcí města Finanční krytí z toho zdroje pro plánované investice město nebude mít, a tak je nutné změněnou situaci zásadně přehodnotit. Analýza a predikce vývoje daňových příjmů města vede k závěru, že jediným stabilním zdrojem na investice v následujících letech jsou dotace a podíl vlastního financování musí být zajištěn ze zvýšení Daně z nemovitostí. Ostatní daňové příjmy vykazují vyšší míru rizika a nelze je k zajištění splátek nové přijatých závazků z úvěrů a půjček doporučit. Město má podle predikce přiměřený potenciál vytvořit vyšší příjmy v bezprostředně následujících letech. Tyto případné zdroje přebytku hospodaření mohou vzniknout z dopadů změn RUD v roce Město také může získat dotaci na rozšíření ZŠ a sdružit prostředky s jinými obcemi. Oba tyto faktory predikce vývoje finanční situace nelze brát při posuzování dalšího vývoje za směrodatné a počítat s nimi s přiměřenou jistotou. Tyto dodatečné zdroje by měly být použity na akumulaci a případné provedení předčasných splátek úvěrů. Město bude muset věnovat zvýšenou pozornost termínům realizace některých výdajů s ohledem na toto riziko V roce 2013 přistoupilo město k určité restrikci výdajů na příspěvky zřizovaným PO Probíhající rok 2013 je charakterizován změnami ve zdrojích rozpočtu města na základě změn v rozpočtovém určení daní (dále jen RUD). Město i nadále potvrzuje prostor pro dluhovou službu za jinak nezměněných podmínek v rozsahu 2,116 mil. Kč. Vzhledem ke splacení úvěru ČSOB, kde činila splátka Kč ročně se tak otevírá prostor pro zvýšení splátek pokračujícího úvěru ČSOB a přijetí dalšího úvěru o rozsahu splátek 532 tis. Kč ročně. Město při sestavení rozpočtu na rok 2013 bylo u změny příjmů z RUD podstatně skeptičtější než byl teoretický propočet MFČR, který kvantifikoval pro město Mnichovice zvýšení výnosu sdílených daní z 20,4 mil. Kč na rok 2013 na 28,3 mil. Kč, tj. zvýšení o 7,9 mil. Kč. V rozpočtu města je uvažováno s výnosem sdílených daní 24,3 mil. Kč na rok Rozpočtový výhled na následující roky počítá s příjmy ve výši 37,1 mil. Kč pro roky 2013 a Pro posouzení finančních rizik v letech 2013 až 2018 byl zpracovatelem vypracován výhled vývoje sdílených daní z RUD po změnách v roce Z rozpočtového výhledu a vyhodnocení vývoje od roku 2006 jsou patrná rizika pozitivních i negativních výkyvů příjmové základny rozpočtu, které město muselo a bude muset regulovat v aktuálních rozpočtových letech řadou aktivních opatření. Proto je třeba pro dlouhodobé dopady financování uvažovaných investic počítat se zdrojem, který bude pro příští roky garantovat dostatečnou základnu dluhové služby. Odhady předpokladu vývoje daňových příjmů postavené na podkladech zveřejněných ministerstvem financí v souvislosti se změnou RUD vypadají velice optimisticky, a proto zpracovatel hledal co nejstřízlivější odhad pro predikci. S ohledem na řadu rizik rozpočtového hospodaření v letech realizace předmětných investic a v následujících letech je posuzován záměr zastupitelstva města posílit zdroje na financování o výšení daně z nemovitostí cestou zvýšení koeficientu daně na dvojnásobek. Současné výnosy daně z nemovitostí v letech 2010 až 2012 činily v průměru 2,954 mil. Kč ročně. Financování investičních záměrů však vyžaduje v letech podstatně vyšší zdroje než bude mít město k dispozici v letech jejich realizace. Poskytnutí dotací, o nichž dotační orgány již rozhodnuly, je podmíněno zajištěním financování ze zdrojů města, které pro dobu realizace mohou být nahrazeny financováním z úvěrů na překlenutí časového nesouladu mezi investiční potřebou a tokem vlastních příjmů města. Proto byla vypracována bilance zdrojů a potřeb pro roky realizace a pro dobu nutnou pro splacení přijatých úvěrů. Bilance zdrojů a potřeb je zpracována v několika variantách podle faktorů a předpokladů, které ji mohou ovlivnit.

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Analýza finanční situace obce Chýně

Analýza finanční situace obce Chýně Analýza finanční situace obce Chýně Příjmy a 2012 Příjmy byly pro účely této analýzy rozděleny na příjmy pravidelné (pravidelně se opakující, většinou přicházející ze státního rozpočtu), nepravidelné (nahodilé,

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Veřejná zakázka : Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice Zadavatel : Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, IČ

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov Jaké bude doopravdy rozpočtov tové určen ení daní od 1.1.2013 Jak stanovit středn ednědobý dobý výhled Konec zadlužov ování?! Ústavní zákon o rozpočtov tové odpovědnosti, dnosti, dopady na státn tní rozpočet

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

III. Hospodaření územních rozpočtů

III. Hospodaření územních rozpočtů III. Hospodaření územních rozpočtů Významným faktorem ovlivňujícím vývoj příjmů územních rozpočtů jsou legislativní změny v oblasti rozpočtového určení daní, které znamenaly posílení daňových příjmů obcí.

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Město Dubňany. Závěrečný účet města

Město Dubňany. Závěrečný účet města ÚSC: Město Dubňany Rozpočtový rok : 2013 Závěrečný účet města 1. Plnění rozpočtu příjmů výdajů 2. Tvorba a použití fondů 3. Hodnocení hlavní a hospodářské činnosti 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice

Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice Podkladem pro vypracování číselné části zprávy jsou roční účetní a finanční výkazy obce, doplněné

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11 G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti 1 OBSAH: 1. Úvod... 2 2. Hospodaření územních samosprávných

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí Zpracováno dne 30. 3. 2015 AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu:

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. hlavního města Prahy 2010. (za období 1.1.2010 30.6. 2010)

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. hlavního města Prahy 2010. (za období 1.1.2010 30.6. 2010) Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů hlavního města Prahy 2010 (za období 1.1.2010 30.6. 2010) V Praze dne 27.8.2010 Hlavní město Praha

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za dobrovolný svazek obcí

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více