Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice"

Transkript

1 2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice REGIONSERVIS s.r.o

2 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 2 z celkem OBSAH 1. OBSAH ÚVOD MANAGERSKÉ SHRNUTÍ K ANALÝZE FINANČNÍ SITUACE A DLUHOVÉ SLUŽBY INFORMACE O MAKROEKONOMICKÉM VÝVOJI V ČR A VLIV NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOSAVADNÍ VÝVOJ A PŘEDPOKLAD VÝVOJE ÚROKOVÝCH SAZEB STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ LEGISLATIVNÍHO PROSTŘEDÍ SHRNUTÍ POZNATKŮ Z ANALÝZY ROZPOČTOVÉHO VÝVOJE MĚSTA V LETECH 2006 AŽ VÝVOJ VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA ANALÝZA PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA ZÁVĚRY PRO ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PREDIKCE VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA MNICHOVICE ZÁVĚR K PREDIKCI DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA MNICHOVICE ZÁVĚR PRO ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ÚVĚROVÁ SCHOPNOST MĚSTA MNICHOVICE VÝPOČET INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PRO ROKY STANOVENÍ VÝŠE ÚVĚRU STANOVENÍ VÝŠE ÚVĚRU MAXIMÁLNÍ VARIANTA STANOVENÍ VÝŠE ÚVĚRU REALISTICKÁ VARIANTA SCHOPNOST MĚSTA SPLÁCET ÚVĚR - PARAMETRY ÚVĚRU ZÁVĚR ANALÝZA MAJETKOVÉ BILANCE MĚSTA SWOT ANALÝZA INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ MĚSTA MNICHOVICE VSTUPNÍ PODKLADY PODKLADY PRO POSOUZENÍ MOŽNOSTI PŘIJETÍ ÚVĚRU SEZNAM ZKRATEK PŘÍLOHY K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ KONTAKTY NA ZHOTOVITELE TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI ÚVOD Společnost Regionservis byla oslovena zástupci města Mnichovice zpracovat rozbor současné a budoucí finanční situace v souvislosti s investičními záměry města v rozsahu více než 190 mil. Kč. Zpracovatel se seznámil s dokumenty o dosavadním vývoji rozpočtového hospodaření města od roku 2006 do současnosti, s vývojem dluhové služby města s potřebami města souvisejícími s uvažovanými investicemi. Proběhla jednání s panem starostou, paní místostarostou, paní tajemnicí a hlavní účetní k obsahu a rozsahu uvažovaných investic a možným způsobům finančního zajištění jejich realizace. Zpracovatel si prostudoval a posoudil výsledky hospodaření města za roky 2006 až 2012, schválený rozpočet na rok 2013, vývoj rozpočtu v roce 2013, rozpočtový výhled zveřejněný zadavatelem, dokumentaci k investicím na něž byla městu přislíbena dotace z Operačního programu Životní prostředí, dosavadní vývoj dluhové služby města Mnichovice, vývoj majetkové bilance města, hospodaření a majetkové bilance příspěvkových organizací zřizovaných městem. Zpracovatel od zadavatele obdržel některé dílčí materiály z přípravné fáze akcí u nichž již došlo k potvrzení alokace dotace na realizaci. Zpracovatel též posoudil výsledky a rizika hospodaření města Mnichovice a příspěvkových organizací zřizovaných městem Mnichovice za roky 2009 až Finanční a rozpočtová analýza (dále "FRA") hospodaření města Mnichovice (dále jen město ) je pomocným nástrojem pro posouzení vhodnosti a možnosti úvěrování a zajištění potřebných zdrojů na realizaci investičních záměrů města v letech 2014 až 2016.

3 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 3 z celkem 29 Těmito záměry jsou: Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích ( potvrzená dotace) předpoklad čerpání v roce 2014 Intenzifikace ČOV Mnichovice ( potvrzená dotace) předpoklad čerpání rok 2014 Nástavba budovy ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích (není potvrzená dotace) předpoklad realizace v letech Přístavba budovy MŠ Mnichovice (není potvrzená dotace) předpoklad realizace Pokud má FRA plnit své funkce a být pro tyto funkce využitelná, je provádět její pravidelnou aktualizace, zejména tehdy, jsou-li zpřesňována zásadní ekonomická rozhodnutí (např. aktuální změny legislativy, vývoje věcných záměrů města, vývoj výsledků hospodaření města) zásadní je využití FRA pro zpřesňování rozpočtového výhledu města a přípravu ročních rozpočtů a jejich zásadní korekce. Je významná pro rozhodnutí, která mají dopad na změny a plnění střednědobých záměrů města a jejich financování. FRA umožňuje retrospektivní pohled na výsledky finančního hospodaření města a umožňuje tak občanům i volených orgánům, vyšším územně správním celkům i relevantním státním institucím, bankám a v úvahu připadajícím podnikatelským subjektům snadnou orientaci v základních parametrech rozpočtového hospodaření a v jejich souvislosti s věcným posláním města; to vše tvoří základ pro nutná strategická rozhodnutí nezbytná k řízení realizace základních funkcí města. Na analýze spolupracovali: Ing. Karel Bidlo, vlastní analýza a zpráva z analýzy Lukáš Tesař, grafické zpracování, predikce příjmů 1. MANAGERSKÉ SHRNUTÍ K ANALÝZE FINANČNÍ SIT UACE A DLUHOVÉ SLUŽB Y Zpracovatel rozboru se zabýval návratností jednotlivých investičních akcí a konstatoval nutnost zajistit splácení úvěrů z rozpočtových zdrojů města. Z realizace investic není zajištěna návratnost vložených prostředků. Město například neuplatňuje v kalkulaci cen vodného a stočného odpisy vložených investičních aktiv. FRA hospodaření města provedená za období let se zaměřila na stabilitu rozpočtového hospodaření v období splácení dlouhodobých úvěrů a půjček v celkovém rozsahu cca 51 mil.kč, přijatých na rozvoj vodohospodářské a dopravní infrastruktury města v letech 2004 až Tyto závazky byly zčásti splaceny včetně úroků v rozsahu jistiny a úroků cca 23, 6 mil. Kč z rozpočtových zdrojů města. Ostatní, krátkodobé úvěry město splatilo z přijatých dotací na investice a plateb občanů za vybudované přípojky. Analýza směřuje k posouzení vývoje rozpočtu v roce 2013, rozpočtového výhledu na roky 2014 až Byla posouzena aktuální finanční schopnost města přijmout úvěr, byl stanoven rozsah úvěru, přiměřená doba jeho splatnosti a předem definovány parametry úvěru a podmínky dluhového financování. Cílem je zajistit schopnost města zvládnout povinnosti ze závazků dluhové služby vůči bankovnímu věřiteli bez jakýchkoliv úvěrových delikvencí. Rozbor finanční situace spočíval v posouzení a definici rizik a faktorů, které mohou finanční hospodaření města v době realizace a splácení případných závazků z úvěrů na financování investičních záměrů města ovlivnit. V podkladech představitelů města předaných pro zpracování analýzy byly některé údaje jejichž reálnost a pravdivost byla v FRA posouzena a ověřena a dále jsou posuzovány, jako zdroj významného rizika. Jedná se zejména o schopnost města získat dotaci na "Přístavbu Základní školy v Mnichovicích" (dále PZŠ), její případnou etapizaci a předpoklad výdajů na tento záměr. V době zpracování analýzy provedené výběrové řízení na " Zateplení Základní školy v Mnichovicích" (dále PZŠ) zcela vyvrátilo posuzování stavebního trhu a schopnost dosáhnout ve Výběrových řízeních 40% úspor rozpočtovaných výdajů. Zpracovatel na základě komplexního posouzení všech předpokladů a rizik a po projednání podrobné zprávy z analýzy dluhové služby města a FRA s panem starostou Ing. Schneiderem, paní místo-starostkou Mgr. Peckovou a paní tajemnicí Ing. Vojtíškovou konstatuje:

4 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 4 z celkem 29 pro město vysoké investice do předškolního a základního školství a dlouhodobě rostoucí příspěvek města na obě zřizované PO realizované v posledních letech jsou finančním limitem zdrojů a potřeb v této oblasti. Město nemá a nebude mít dostatek prostředků na PZŠ v případě, že nezíská dotaci z veřejných rozpočtů v rozsahu alespoň 50% uvažovaných rozpočtových nákladů. Realistická predikce možných úspor z kvalitní veřejné soutěže je 10 až 15% RN, tj. 4,4 až 6,6 mil. Kč. Bez přiměřené spoluúčasti obcí, jejichž děti jsou nebo budou žáky ZŠ v Mnichovicích, na investici město není schopno realizovat PZŠ. Odpovědné orgány města by měly poskytnout realistickou a přesně zdůvodněnou analýzu věcných a finančních zdrojů a potřeb zastupitelstvu a realisticky posoudit schopnost města řešit dlouhodobé problémy jiných obcí, kraje a státu z vlastních rozpočtových zdrojů. Z logiky věci by participace zainteresovaných obcí měla dosáhnout hodnoty podstatné části této investice a pokrýt dluhovou službu města včetně příslušenství po celou dobu splácení případného úvěru a obce by měly poskytnout bance dostatečné záruky za průběh splácení úvěru odhadem se jedná o 85 až 90% celkové investice,tj. participace na 37 až 39 mil. Kč bez dotace, kterou lze snížit o podíl dotace na celkovém financování. Tento investiční objem v současnosti není ve finanční situaci města reálný, je čistě hypotetická pravděpodobnost získání bankovního úvěru. Město nevlastní majetek, který by mohlo prodat a získat tak chybějící zdroje navíc na potřeby jiných obcí. Bez získání dotace na PZŠ ve výši alespoň 50% rozpočtovaných nákladů a zajištění odpovídající účasti zainteresovaných obcí na financování podle předloženého investičního záměru nedoporučujeme tento záměr realizovat. Realizace by závažně ohrozila celé finanční hospodaření města na řadu let a ohrozila realizaci, ostatních investičních záměrů a dosavadní schopnost města bez delikvencí splácet přijatý úvěr od ČSOB. K realizaci všech dalších investičních záměrů, které jsou adekvátní rozsahu dotací a půjčky městu schválenému dotačním orgánem z prostředků kapitoly Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí nebo nepřekračují predikci zdrojů města po přijetí dále uvedených doporučení. Současné zdroje města neumožňují investice v příštích letech a město nemá ve svém rozpočtu prostor pro úspory, které by situaci zlepšily, pravidelné opakované příjmy města jsou limitované systémem RUD a vlastní příjmy města nejsou dostatečné FRA potřeb města na rozpočtem nekryté investice prokázala, že bude obtížné zajistit zdroje na všechny uvažované investice, za jediný dlouhodobý zdroj považujeme zvýšenou Daň z nemovitostí a její první inkaso v roce 2014, bude záležet na úspěšnosti jednání s bankou a objektivitě přístupu banky k hodnocení rizik města Zvýšení Daně z nemovitostí je jediným stabilním opatřením k získání zdrojů na rozvojové potřeby města a minimální potřebné navýšení koresponduje se záměrem města zdvojnásobit koeficient daně a získat zvýšení výnosu daně o 3 mil. Kč ročně. I tento výnos je vzhledem k vývoji inkasa v roce 2013 na horní hranici výhledu pro následujících 5 let. Pro jednání s bankou byly připraveny varianty rozsahu financování včetně velmi hlubokého posouzení možností financovat PZŠ. V kapitole 5 této zprávy jsou podrobně popsány a zhodnoceny. Proto shrnutí nad rámec výše uvedeného: Akce, k nimž město má projednanou dotaci bude velmi pravděpodobně možné financovat v případě získání úvěru Současná rozpočtová situace města Mnichovice v roce 2013 je charakteristická řadou rizik, které znemožňují s jistotou předpokládat tvorbu vyšších rozpočtových zdrojů v následujících letech Lze přepokládat dopady rozsáhlých investic v roce 2013 na stav běžného účtu města a tím vážné snížení rezerv pro vyrovnání toku příjmů a výdajů a pro použití na výdaje např. na financování rozpočtu investic Daňové příjmy jsou ovlivněny změnami v RUD, které nejsou ověřeny a je třeba vyhodnotit výsledky po ukončení roku 2013 Rozsah investic v příštích letech bude záviset na schopnosti města získat dotace, sdružit prostředky se zainteresovanými obcemi a zajistit svůj podíl na financování Po zvýšení Daně z nemovitostí a realizaci posuzovaných záměrů bude mít město po dlouhou dobu velmi malý prostor na investice z vlastních zdrojů nebo kofinancování. Celý výnos ze zvýšení Daně z nemovitostí bude muset město použít na splácení jistiny a úhradu úroků z nově přijatého úvěru

5 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 5 z celkem 29 Závěrečné shrnutí doporučení pro město Mnichovice: Zajistit zdroje na rozvojové potřeby města zvýšením koeficientu Daně z nemovitostí s platností od Vstoupit do jednání s ČSOB, jako hlavním věřitelem města Mnichovice ve smyslu probíhajícího úvěrového vztahu s platností do konce roku 2025 (viz. podrobně smlouva s ČSOB č. 3469/05/5038 ze dne , zejména Článek VIII. smlouvy"oprávnění banky") o záměrech zajistit financování investic v souvislosti se závazky města Mnichovice z řízení a rozhodnutí o poskytnutí dotací na "Intenzifikaci ČOV" a "Zateplení Základní školy v Mnichovicích". Požadavek na úvěr definovat podle rozhodnutí orgánů města o prioritách investičních záměrů s respektováním závazků již vzniklých a realistickým posouzením rizik jednotlivých variant financování, zejména reálnosti deklarovaných úspor rozpočtových výdajů na jednotlivé akce a schopnosti města Mnichovice získat dotace na akce, kde dosud nebylo dotační řízení ukončené. Celkový objem úvěrového rámce doporučujeme ve výši 20 až 24 mil. Kč při střednědobé roční úrokové sazbě pod 2,2% p.a. s fixingem alespoň na 3 roky p.a. nebo proměnlivé úrokové sazbě např. 1MPRIBOR s pevnou roční přirážkou do 0,65%p.a. Za přijatelnou dobu splatnosti úvěru lze považovat 13 let pro výši 24 mil. Kč nebo10 let pro úvěr do 20 mil. Kč. Podrobně jsou celkové objemy a parametry úvěru popsány v kapitolách 5 a 6 této zprávy. Zdůvodnění doporučení Dosavadní rozpočtová situace města v letech 2006 až 2012 potvrdila schopnost města přijmout na jeho celkovou bilanci příjmů a výdajů dosti vysoké úvěry a dodržet podmínky splácení. Rozsah splátek jistiny a úroků byl zajištěn v ročních rozpočtech a obezřetné hospodaření města v jednotlivých letech vedlo k dodržení úvěrových podmínek. Splátky mohly být v tomto období vyšší. Další investice financovalo město z vytvořených zdrojů v jednotlivých letech a z přebytků hospodaření minulých let. V roce 2013 vzniká ve finančním hospodaření města nová situace, kdy je vysoce pravděpodobné, že rezervy v podobě zůstatků na běžném účtu budou zapojeny v podstatné míře do financování investic v roce 2013, případně Tyto rezervy byly základem finanční stability města po celou dobu splácení úvěrů a jejich vyčerpání může způsobit riziko likvidity schopnosti města dostát svým závazkům ve stanoveném čase a peněžním rozsahu. Proto se FRA zaměřila na detailní posouzení výše jednotlivých splátek případně přijatých úvěrů a výší úroků v jednotlivých měsících. Celkový rozsah současné i předpokládané dluhové služby města je vysoký a jeho navýšení na financování posuzovaných záměrů bude předmětem analýzy bank, při projednávání možnosti poskytnout úvěr a stanovení jeho parametrů. Je vysoce pravděpodobné, že banka bude možnosti celkového úvěru pro město limitovat a úroková sazba bude odrážet pohled banky na celkovou krátkodobou a dlouhodobou finanční a majetkovou situaci města. Z hlediska přípravy výběrového řízení na získání úvěru od bank bude důležitý názor hlavního věřitele ĆSOB na finanční a majetkovou situaci města Mnichovice - ČSOB má za městem vysokou pohledávku k mil. Kč. Stávající úvěr je úročený pro město příznivou sazbou. Je prostor pro jednání s bankou banka zná situaci města, má ověřenu jeho úvěrovou disciplínu, jeden úvěr již město splatilo. Banka ověřuje plnění dosavadních úvěrových podmínek. V případě jednání o úvěru s jinými bankami je třeba vzít v úvahu refinanční riziko z dosavadní dluhové služby a případně provést příslušnou právní a finanční analýzu podle vzniklé situace. 2. INFORMACE O MAKROEKONOMICKÉM VÝVOJI V ČR A VLIV NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED Finanční a rozpočtové možnosti obcí obecně ovlivňují především předpokládaný ekonomický stav a vývoj v České republice a legislativní pravidla předurčující obsah plnění věcného poslání obcí a měst a jejich finančního zajištění. To se plně týká i města Mnichovice. Nelze ovšem z pohledu dále uvedených makro-indikátorů najít bezprostřední korelaci mezi jejich vývojem a předpokládatelnými dopady do zdrojů města. Za důležité informace považujeme relativně nízkou míru inflace jako předpoklad pro výběrové řízení na stavební dodávky klesající dlouhodobé úrokové sazby, které signalizují podmínky pro podporu dlouhodobých investic a vytváří rámec pro jednání s bankami o poskytnutí úvěru

6 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 6 z celkem 29 Pro stanovení podmínek úvěru jsme využili i statistiky a predikce České národní banky ke krátkodobým úrokovým sazbám a vývoji 1M a 3M PRIBORU. Z hlediska klienta je důležitá přirážka k proměnlivé úrokové základně PRIBOR STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE Stav a předpokládaný vývoj makroekonomických indikátorů podle zdrojů MF ČR vyplývá z následujícího přehledu. Ukazatel jednotky dosažená skutečnost aktuální predikce Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -4,7 2,5 1,8-1,2-1,5 0,8 Spotřeba domácností růst v %, s.c. -0,4 0,9 0,5-2,7-0,8 0,4 Spotřeba vlády růst v %, s.c. 3,8 0,2-2,7-1,2 0,5-0,9 Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -11,5 1 0,4-2,7-4,3-0,6 Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,6 1,9 1,4 0,2 0,5 Deflátor HDP růst v % 1,9-1,6-0,9 1,4 0,6 0,9 Průměrná míra inflace % 1,0 1,5 1,9 3,3 1,6 1,4 Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,4-1 0,4 0,4 0,5-0,2 Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,7 7,3 6,7 7 7,5 7,6 Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, s.c. -2,1 0,8 2,2 1,5 0,7 2,1 Poměr BÚ k HDP % -2,4-3,9-2,7-2,5-2,3-2,4 Směnný kurz CZK/EUR 25,3 24,6 25,1 25,8 25,8 Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2 2,2 Z přehledu vyplývá, že na vývoj příjmů a výdajů města bude mít v nejbližším prognózovaném období vliv zejména předpokládaný mírný nárůst HDP, předpoklad zpomalení spotřeby vlády, pokračující zpomalení spotřeby domácností a vývoj inflace. Lze očekávat relativně příznivý vývoj úrokových sazeb DOSAVADNÍ VÝVOJ A PŘEDPOKLAD VÝVOJE ÚROKOVÝCH SAZEB V současnosti jsou úrokové sazby, z nichž se vypočítává úročení současných závazků města Mnichovice z dosud spláceného úvěru ĆSOB o zůstatku 18 mil. Kč k , stabilní a prakticky na své nejnižší úrovni. Tento úvěr je úročen proměnlivou úrokovou sazbou vázanou na 1M PRIBOR + 0,65% přirážka banky k referenční sazbě. Tento způsob úročení byl posuzován z hlediska nákladů dluhové služby v dosavadním průběhu splácení dříve městem přijatých úvěrů. Současně byla posuzována vhodnost tohoto úvěrového parametru z hlediska připravovaného získání, přijetí a splácení úvěrů na aktuální investiční záměry. Prognóza úrokových sazeb zveřejněná ČNB pracuje s 3M PRIBOR, který má obdobný charakter jako 1M PRIBOR, je průměrnou cenou krátkodobých mezibankovních zdrojů na peněžním trhu a zpravidla se jedná o nejnižší základnu úročení pro klienty. Výši v současnosti použité přirážky 0,65 % k 1M PRIBOR lze považovat za přiměřenou. Vývoj základny úroků z dosud splácených úvěrů byl analyzován z dat účetnictví města a ze statistiky ČNB za roky Vzhledem k floatingu úrokové sazby vázané na PRIBOR 1M + 0,65% je následující rekapitulaci použit celoroční průměr dané úrokové sazby v % p.a. a vypočtena průměrná úroková včetně přirážky účtovaná městu u současných úvěrů. U dat na roky 2013, 2014 a 2015 jsou data z predikce ČNB. Průměr roku k PRIBOR1M datu V % PRIBOR1M+0,65% p.a ,3 0, ,2 0, ,8 1, ,33 0, ,94 1, , ,44 2, ,61 4, ,98 4, ,52 3,17

7 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 7 z celkem 29 Z posouzení vývoje a predikce úrokových sazeb byly pro výpočty dluhové služby města použity sazby 2,2 a 3,5 % p.a. tak, aby byly finanční schopnost splácet úvěry a náklady dluhové služby města na úroky posouzeny s dostatečnou rezervou pro neočekávaný vývoj po celou dobu splácení úvěru STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ LEGISLATIVNÍHO PROSTŘEDÍ Úroveň a metodický základ rozpočtového určení daní se po několika procesních krocích přípravy a schvalování příslušného zákona a zpracování navazující vyhlášky k datu zpracování RV města Mnichovice v zásadě ustálily. Aktuálně probíhá rozpočtové hospodaření města v situaci, kdy změny v RUD působí první rok a predikce pro další roky jsou ovlivněny určitou mírou nejistoty z nedostatečného ověření úrovně daňových příjmů dlouhodobou zkušeností. U sdílených dané z RUD lze předpokládat víceletou legislativní stabilitu a současný systém rozdělení daní obcím za stabilní. Současná rozpočtová situace města v roce 2013 je ovlivněna změnami v systému RUD platnými od roku Tyto změny nejsou dostatečně ověřeny praxí a město bylo na rozdíl od predikce MFČR, jehož predikce daňové výnosy z RUD o cca 8 mil. Kč pro rok 2013, skeptičtější a počítalo s nárůstem o cca 3 mil. Kč pro Proto je třeba výsledky hospodaření města za rok 2013 podrobně vyhodnotit provést FRA a s případným zvýšením výnosů daní z RUD počítat v přípravě a případných úpravách rozpočtu na rok 2014 a střednědobého rozpočtového výhledu. V následující tabulce je předpoklad vývoje daňových příjmů města Mnichovice zpracovaný na základě predikcí MFČR. U navýšení daně z nemovitostí byl předpoklad snížen o 5% ročně na neočekávané vlivy a případné zhoršení platební kázně. 3. SHRNUTÍ POZNATKŮ Z ANALÝZY ROZPOČTOVÉHO VÝVOJE MĚSTA V LETECH 2006 AŽ 2012 Analýzu finančního a rozpočtového hospodaření města je nezbytné provést k tomu, aby bylo možné posoudit schopnost města přijmout úvěr a dostát závazkům z něj vyplývajícím. Rozpočtové hospodaření města v letech 2006 až 2012 bylo stabilní, bez závažných výkyvů, které by signalizovaly široké finanční riziko pro realizaci dlouhodobých investic financovaných s využitím komerčních úvěrů. Viz. příloha č. 4 - Vývoj výdajů města Mnichovice v letech 2006 až 2013 k této zprávě byla vypracována podrobná časová řada jednotlivých výdajů města Mnichovice. Poznatky z analýzy lze shrnout: Město v uplynulých letech vytvářelo krátkodobé přebytky hospodaření Město využívalo těchto přebytků k financování investic v následujících letech Dluhová služba města postačuje na splácení cca 2,116 mil.kč ročně a umořovala závazky z dosud přijatých úvěrů od ČSOB a od SFŽP Úroky z těchto úvěrů byly výdaji jednotlivých odvětví a město na ně mělo dostatečné finanční krytí v rozpočtu Rozpočtové podmínky města v letech 2006 až 2013 umožňovaly městu vyšší tempo umořování úvěrů, ale nedošlo k relevantním změnám úvěrových smluv Obvyklý schválený rozpočet města předpokládá výdaje na investice ve výši cca 10 mil. Kč ročně Tyto investice byly v uplynulých letech kryty vlastními daňovými a nedaňovými příjmy města vyjma dotací Ze závěrů analýzy vývoje příjmů a výdajů v letech 2006 až 2012 a predikce vývoje v letech 2013 až 2018 je patrné: Dosavadní úroveň daňových příjmů, vlastních příjmů města a investičních a neinvestičních dotací zajišťovala finanční krytí všech běžných a kapitálových výdajů města včetně dluhové služby v ročním rozsahu 2,116 mil. Kč a jejího příslušenství v průměrném rozsahu 0,8 mil. Kč Město poskytovalo zřizovaným PO příspěvky na provoz, které spolu s dalšími zdroji PO byly dostatečné k plnění jejich funkcí a jejich hospodaření bylo vyrovnané až mírně přebytkové

8 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 8 z celkem 29 Je možné očekávat zvýšení daňových příjmů ze změn RUD v rozsahu 3 až 8 mil. Kč ročně Toto zvýšení bude na straně kraje a státního rozpočtu kompenzováno snížením dotací na běžné výdaje, např. dosavadní dotace na žáka (cca Kč ročně) je obsažena ve výnosu RUD (podle různých zdrojů v rozsahu 5000 až 9000,- ročně, za reálné považujeme cca 7000,- Kč při průměrných neinvestičních výdajích cca 11000,-Kč/žáka) Zvýšení výnosů sdílených daní nelze v současnosti považovat za dostatečně stabilní zdroj pro financování investičních záměrů města Tyto případné dodatečné výnosy a další prostředky získané k financování (sdružení prostředků s jinými obcemi např. na PZŠ, příjmy z dotací na účely, které město již financovalo apod.) lze využít k financování předčasných splátek přijatých úvěrů nebo pro další záměry rozvoje města Za stabilní zdroje financování investičních záměrů města považujeme výnosy ze zvýšení Daně z nemovitostí a investiční rozpočet města v rozsahu do 4 mil. Kč ročně a dosavadní rozsah rozpočtu na dluhovou službu ve výši 2,116 mil. Kč. Při zvýšení koeficientu Daně z nemovitostí ze 2 na 4 se zvýší výnos o cca 3 mil. Kč ročně. Zdroje na investice a dluhovou službu tak mohou činit až 9,116 mil. Kč ročně při zachování určitého prostoru pro další potřebné investice a opravy majetku města 3.1. VÝVOJ VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA V příloze č. 4 jsou časové řady skutečných neinvestičních výdajů v letech 2006 až 2012 a údaje z výkazů pro kontrolu rozpočtu za rok 2013 (upravený rozpočet k ) v účelovém členění podle pododvětví. Tyto údaje byly v rámci analýzy posouzeny z hlediska předmětu zadání a celkového pohledu na strukturu rozpočtu a jeho schopnost reagovat na případná rizika spojená s dluhovou službou, případným negativním vývojem příjmů rozpočtu a s neinvestičními potřebami zřizovaných příspěvkových organizací. VÝDAJE skutečnost (v tis. Kč) průměr za 2006 až 12 podíl na běžných výdajích*) Rozpočet*) za 2006 až za 2006 až UR Lesní hospodářství 172,7 175,2 164,6 177,8 0,56% 0,72% 250,0 221-Pozemní komunikace 3 639, , , ,3 10,06% 6,96% 2 430,0 222-Silniční doprava 254,2 220,4 250,8 234,0 0,74% 0,72% 251,0 231-Pitná voda 353,8 434,2 392,6 725,3 2,30% 0,80% 281,0 232-Odpadní vody 14,8 37,0 181,2 149,2 0,47% 0,03% 10,0 233-Vodní toky, díla 2,0 9,6 1,8 0,01% 0,09% 32,0 311-Zařízení předškolní a základní školství 7 873, , , ,9 17,96% 15,27% 5 330,0 331-Kultura 1 357, , , ,0 3,60% 4,25% 1 484,0 332-Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult 30,0 4,3 0,01% 0,00% 334-Sdělovací prostředky 335,1 238,7 267,9 246,1 0,78% 0,77% 270,0 339-Záležitosti kultury,církví a sdělov.prostředků 305,3 325,1 433,3 296,7 0,94% 1,29% 451,3 341-Tělovýchova 260,0 290,0 230,0 325,2 1,03% 0,66% 230,0 342-Zájmová činnost a rekreace 262,0 287,3 281,0 242,1 0,77% 0,86% 300,0 361-Rozvoj bydlení (bytové a nebytové) 30,2 335,7 151,3 159,2 0,50% 0,51% 178,0 363-Komunální služby a územní rozvoj (veř.ostvětl.pohřeb.,územní plán,komun.služ.) 5 622, , , ,8 16,64% 14,60% 5 097,0 372-Nakládání s odpady 1 306, , , ,2 4,01% 4,47% 1 560,0 374-Péče o vzhled obcí, Ochrana přírody a krajiny 219,0 336,7 111,3 168,1 0,53% 0,66% 229,0 431-Sociální péče,pomoc občanům 16,6 17,9 4,5 12,8 0,04% 0,07% 25,0 434-Sociální pomoc v hmotné nouzi 20,4 20,0 15,0 17,8 0,06% 0,06% 22,0 435-Osobní asistenční a pečovatelská služba 420,9 492,5 472,7 341,5 1,08% 1,44% 501,0 521-Ochrana obyvatel 0,0 0,00% 2,34% 816,9 529-Ostatní záležitosti civilní přípravy 100,0 14,3 0,05% 0,00% 551-Požární ochrana 465,0 516,6 605,2 413,1 1,31% 1,34% 468,0 611-Zastupitelské orgány 780,8 965,5 864,9 800,7 2,54% 3,40% 1 186,5 617-Regionální a místní správa 8 619, , , ,8 27,70% 32,08% ,0 631,632-Příjmy,výdaje z finančních operací, pojiš. 227,6 350,5 375,7 225,3 0,71% 1,13% 393,0 633-Převody vlastním fondům , , , ,4 X X 0,0

9 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 9 z celkem Platby daní a poplatků do SR 889,6 571,7 536, ,8 5,01% 4,87% 1 701,5 640-Ostatní činnosti, j.n. 109,0 201,1 325,5 145,9 0,46% 0,61% 214,0 Běžné výdaje celkem , , , ,3 X X ,2 Běžné výdaje celkem bez transferů *) , , , ,9 100,00% 100,00% ,2 Kapitálové výdaje celkem 9 660, , , ,9 X X ,6 Výdaje celkem , , , ,2 X X ,8 *) běžné výdaje bez převodů vlastním fondům Rozpočty města v letech 2006 až 2012 jsou charakterizovány následujícími společnými znaky: Zajištění všech funkcí města při v podstatě vyrovnaných saldech rozpočtu Rozsah investic je v letech, kdy není zvýšená investiční aktivita (2006 a 2013) na úrovni cca 10,5 mil Kč ročně a na posílení investic v jednotlivých letech byly použity prostředky z minulých let Splácení dříve přijatých úvěrů včetně úroků v rozsahu nastaveném v době přijetí úvěrů jeden úvěr ČSOB v rozsahu 15 mil. Kč byl zcela splacen, stejně jako půjčka SFŽP 1,2 mil. Kč. Úvěr ČSOB v rozsahu 34,5 mil. Kč dosáhne na konci roku 2013 zůstatku 18 mil. Kč Finanční situace v letech 2006 až 2012 je stabilní, příspěvky PO na běžný provoz rostou celkem až o 60% Vysokou váhu v rozpočtu města mají provozní příspěvky na činnost PO, které po celé hodnocené období rostly. Město aktivně pracuje s výší příspěvků zřizovaným PO podle celkové finanční schopnosti rozpočtu města a vývoje finančního hospodaření těchto organizací. Město v roce 2013 realizuje rozsáhlé investice, které mohou vyčerpat rezervy vytvořené v minulých letech. Proto se věnuje zefektivnění ostatních výdajů, aby zajistilo stabilitu rozpočtového hospodaření. Vzhledem v vysoké váze neinvestičních příspěvků na celkovém objemu konsolidovaných výdajů rekapitulujeme časové řady výdajů na příspěvky PO včetně grafu. VÝDAJE na Příspěvky příspěvkovým organizacím pol. Absolutní hodnoty skutečnost (v tis. Kč) Rozpočet Neinvestiční příspěvek PO MŠ Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Neinvestiční příspěvek na PO Veřejné služby obce Mnichovice Celkem za rok Meziroční index 1,16 1,14 1,09 1,00 0,95 1,17 0,83 Bazický index 1,16 1,32 1,43 1,44 1,36 1,60 1,33 Vývoj příspěvků PO v letech 2006 až 2012 zachycuje následující graf Příspěvky PO 2006 až 2012 v tis. Kč Neinvestiční příspěvek PO MŠ Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Neinvestiční příspěvek na PO Veřejné služby Mnichovice

10 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 10 z celkem 29 Rozpočet na rok 2013 V roce 2013 dochází k určitému zlomu vlivem realizace rozsáhlých investic, na které město využívá prostředků vytvořených v minulých letech a počítá s vysokým schodkem hospodaření z titulu investic Zůstatky prostředků vytvořených v minulých letech vytvářely po celé hodnocené období základ finanční stability rozpočtu a zdroj pro překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města jejich významná redukce v roce 2013 může představovat určité finanční riziko v průběhu příštích rozpočtových let může vzniknout riziko likvidity s dopady do plnění významných finančních funkcí města Finanční krytí z toho zdroje pro plánované investice město nebude mít, a tak je nutné změněnou situaci zásadně přehodnotit. Analýza a predikce vývoje daňových příjmů města vede k závěru, že jediným stabilním zdrojem na investice v následujících letech jsou dotace a podíl vlastního financování musí být zajištěn ze zvýšení Daně z nemovitostí. Ostatní daňové příjmy vykazují vyšší míru rizika a nelze je k zajištění splátek nové přijatých závazků z úvěrů a půjček doporučit. Město má podle predikce přiměřený potenciál vytvořit vyšší příjmy v bezprostředně následujících letech. Tyto případné zdroje přebytku hospodaření mohou vzniknout z dopadů změn RUD v roce Město také může získat dotaci na rozšíření ZŠ a sdružit prostředky s jinými obcemi. Oba tyto faktory predikce vývoje finanční situace nelze brát při posuzování dalšího vývoje za směrodatné a počítat s nimi s přiměřenou jistotou. Tyto dodatečné zdroje by měly být použity na akumulaci a případné provedení předčasných splátek úvěrů. Město bude muset věnovat zvýšenou pozornost termínům realizace některých výdajů s ohledem na toto riziko V roce 2013 přistoupilo město k určité restrikci výdajů na příspěvky zřizovaným PO Probíhající rok 2013 je charakterizován změnami ve zdrojích rozpočtu města na základě změn v rozpočtovém určení daní (dále jen RUD). Město i nadále potvrzuje prostor pro dluhovou službu za jinak nezměněných podmínek v rozsahu 2,116 mil. Kč. Vzhledem ke splacení úvěru ČSOB, kde činila splátka Kč ročně se tak otevírá prostor pro zvýšení splátek pokračujícího úvěru ČSOB a přijetí dalšího úvěru o rozsahu splátek 532 tis. Kč ročně. Město při sestavení rozpočtu na rok 2013 bylo u změny příjmů z RUD podstatně skeptičtější než byl teoretický propočet MFČR, který kvantifikoval pro město Mnichovice zvýšení výnosu sdílených daní z 20,4 mil. Kč na rok 2013 na 28,3 mil. Kč, tj. zvýšení o 7,9 mil. Kč. V rozpočtu města je uvažováno s výnosem sdílených daní 24,3 mil. Kč na rok Rozpočtový výhled na následující roky počítá s příjmy ve výši 37,1 mil. Kč pro roky 2013 a Pro posouzení finančních rizik v letech 2013 až 2018 byl zpracovatelem vypracován výhled vývoje sdílených daní z RUD po změnách v roce Z rozpočtového výhledu a vyhodnocení vývoje od roku 2006 jsou patrná rizika pozitivních i negativních výkyvů příjmové základny rozpočtu, které město muselo a bude muset regulovat v aktuálních rozpočtových letech řadou aktivních opatření. Proto je třeba pro dlouhodobé dopady financování uvažovaných investic počítat se zdrojem, který bude pro příští roky garantovat dostatečnou základnu dluhové služby. Odhady předpokladu vývoje daňových příjmů postavené na podkladech zveřejněných ministerstvem financí v souvislosti se změnou RUD vypadají velice optimisticky, a proto zpracovatel hledal co nejstřízlivější odhad pro predikci. S ohledem na řadu rizik rozpočtového hospodaření v letech realizace předmětných investic a v následujících letech je posuzován záměr zastupitelstva města posílit zdroje na financování o výšení daně z nemovitostí cestou zvýšení koeficientu daně na dvojnásobek. Současné výnosy daně z nemovitostí v letech 2010 až 2012 činily v průměru 2,954 mil. Kč ročně. Financování investičních záměrů však vyžaduje v letech podstatně vyšší zdroje než bude mít město k dispozici v letech jejich realizace. Poskytnutí dotací, o nichž dotační orgány již rozhodnuly, je podmíněno zajištěním financování ze zdrojů města, které pro dobu realizace mohou být nahrazeny financováním z úvěrů na překlenutí časového nesouladu mezi investiční potřebou a tokem vlastních příjmů města. Proto byla vypracována bilance zdrojů a potřeb pro roky realizace a pro dobu nutnou pro splacení přijatých úvěrů. Bilance zdrojů a potřeb je zpracována v několika variantách podle faktorů a předpokladů, které ji mohou ovlivnit.

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice 2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice REGIONSERVIS s.r.o. 16.9.2013 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 MANAGERSKÉ SHRNUTÍ K ANALÝZE FINANČNÍ SITUACE A DLUHOVÉ SLUŽBY... 4 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ DOPORUČENÍ

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně na roky 2014 až 2018

Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně na roky 2014 až 2018 2013 Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně na roky 2014 až 2018 REGIONSERVIS s.r.o. 20.11.2013 Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně, listopad 2013 Strana 2 z 9 2 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. ÚVOD...2

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Prostého počtu obyvatel 13,7%

Prostého počtu obyvatel 13,7% 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 22.9.215 Východiska: Výhled celkových daňových příjmů na 216 v tis.kč Okres:

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* 215* 216* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Přerov Datum vyhotovení: 23.1.213 Predikce na y 214-216 Grafy pro Na žáky

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Uherský Brod Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Uherské Hradiště Datum vyhotovení: 2.1.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Uherský Brod Predikce uvádí jak propočty podle dat

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 5.1.215 Východiska: Okres: Děčín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Plzeň-sever Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018*

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 3.11.215 Východiska: Okres: Kolín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Rozpočtový výhled na roky

Rozpočtový výhled na roky Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Rozpočtový výhled na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a obecního

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR)

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR) 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 předpoklad 216* 217* 218* 219* Mšeno Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 11.9.216 Východiska: Okres: Mělník Využívá

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR Praha říjen 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Státní rozpočet

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Analýza finanční situace obce Chýně

Analýza finanční situace obce Chýně Analýza finanční situace obce Chýně Příjmy a 2012 Příjmy byly pro účely této analýzy rozděleny na příjmy pravidelné (pravidelně se opakující, většinou přicházející ze státního rozpočtu), nepravidelné (nahodilé,

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011, rozpočet na rok 2012 Ministerstvo financí ČR říjen 2011 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 150) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2010 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 150) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2010 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

Návrh státního rozpočtu ČR na rok Jan Gregor září 2010

Návrh státního rozpočtu ČR na rok Jan Gregor září 2010 Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2011 Jan Gregor září 2010 Východiska Programové prohlášení vlády Střednědobý výdajový rámec na rok 2011 Rámec byl upraven dle dikce zákona o rozpočtových pravidlech Při

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 Příloha č. 1 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 1 2 OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2015 13 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 II. Příjmy a výdaje

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017-2021 květen 2016 Obsah 1 Efektivnost rozpočtového výhledu... 3 2 Základní informace o obci... 4 3 Odhad příjmů ze sdílených daní... 5 4 Rozpočtový výhled

Více

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Miroslav Matej, Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Vývoj daňových příjmů Zadluženost a plnění fiskálního

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Veřejná zakázka : Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice Zadavatel : Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, IČ

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2007

Státní rozpočet České republiky na rok 2007 1/23 Státní rozpočet České republiky na rok 2007 Ing. Eduard Komárek Ministerstvo financí Finančnířízení měst, obcí a regionů v rámci zvyšování efektivity veřejné správy 20. 2. 2007 Velké Meziříčí 2/23

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

N Á V R H. Střednědobé výdajové rámce

N Á V R H. Střednědobé výdajové rámce N Á V R H Střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016 Č.j. MF 60 669/2013/11-1104 1. Úvod Na základě ustanovení 8 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Rozpočty měst a obcí. Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvo financí ČR září 2012

Rozpočty měst a obcí. Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvo financí ČR září 2012 Rozpočty měst a obcí Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti Ministerstvo financí ČR září 2012 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ KUMULATIVNĚ PO MĚSÍCÍCH V LETECH 2007-2012 (V MLD. KČ) DPH 2007

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 118) 6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2013 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 118) 6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2013 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun strana 2

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun strana 2 Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun 21.11.2016 strana 2 Město disponuje Výchozí stav provozním přebytkem ve výši cca 30 mil. Kč zůstatkem na účtech ve výši cca 40

Více

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Návrh státn tního rozpočtu ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Makroekonomický vývoj ČR se zotavuje po ekonomickém propadu z přelomu let 2008 a

Více

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb.

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu

Více