Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů 10. vydání červen 2014 Zdraví a spotřebitelé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů 10. vydání červen 2014 Zdraví a spotřebitelé"

Transkript

1 Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů vydání červen Zdraví a spotřebitelé

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SWD() final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů desáté vydání červen CS CS

3 Obsah PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů desáté vydání červen SHRNUTÍ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI TRHŮ ZE STRANY SPOTŘEBITELŮ Celkové výsledky Rozdíly mezi zeměmi, pokud jde o hodnocení trhů Sociálně demografické rozdíly v hodnocení trhů Hodnocení různých skupin trhů Rychloobrátkové zboží Trhy se zbožím středně a dlouhodobé spotřeby Uskupení trhů s motoristickými výrobky Rekreační služby Pojišťovací služby Veřejná doprava Veřejné služby Telekomunikace Bankovní služby Jednotlivé složky hodnocení trhů Stížnosti Celková spokojenost Výběr Přechod k jinému dodavateli Pronikání na trh DODATEČNÉ UKAZATELE Ceny Stížnosti Bezpečnost PŘÍLOHY Příloha I Ceny

4 Tabulka : Ceny zboží a služeb Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Norsko Island Příloha III Názvy trhů

5 SHRNUTÍ Od roku zveřejňuje GŘ SANCO pravidelně srovnávací přehledy situace na spotřebitelských trzích, které sledují fungování jednotného trhu ve prospěch spotřebitelů v EU a upozorňují na možné problémy Existují dvě vydání srovnávacího přehledu: srovnávací přehled podmínek pro spotřebitele poskytuje údaje o podmínkách pro spotřebitele v jednotlivých členských státech, přeshraničním obchodu a rozvoji elektronického obchodu, zatímco srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích, který je předložen v tomto dokumentu, sleduje výkonnost konkrétních spotřebitelských trhů Jednotný trh, který lépe slouží spotřebitelům, může významně přispět k stimulování hospodářského růstu, jelikož výdaje domácností na konečnou spotřebu představují % HDP EU Údaje z tohoto vydání srovnávacího přehledu situace na spotřebitelských trzích byly použity ve výroční zprávě o integraci jednotného trhu, která je připojena k roční analýze růstu, a v doporučeních pro jednotlivé země v rámci evropského semestru a průvodních pracovních dokumentech útvarů Komise Hlavní část tohoto desátého vydání srovnávacího přehledu situace na spotřebitelských trzích sleduje výkonnost spotřebitelských trhů, na něž společně připadá téměř % výdajů domácností, a to na základě ukazatelů týkajících se porovnatelnosti, důvěry, problémů a stížností, celkové spokojenosti, výběru a přechodu k jinému dodavateli Zkoumá rovněž vnitrostátní a sociálně demografické rozdíly v hodnocení trhů, souvislost mezi hodnocením trhů a ekonomickými ukazateli a (poprvé) pronikání na jednotlivé trhy (podíl spotřebitelů, kteří mají s nakupováním na daném trhu čerstvé zkušenosti) Údaje pocházejí ze čtvrté vlny rozsáhlého průzkumu mezi spotřebiteli v celé EU, který umožňuje porovnávat výkonnost trhů v čase Kromě údajů z průzkumu analyzuje srovnávací přehled cenový rozptyl mezi jednotlivými zeměmi EU, stížnosti, které obdržely vnitrostátní subjekty zabývající se stížnostmi, a dostupné údaje o bezpečnosti Údaje ze srovnávacího přehledu umožňují tvůrcům evropských i vnitrostátních politik a zúčastněným stranám upravit politická opatření týkající se odvětví, jejichž výkonnost je z hlediska spotřebitele nedostatečná V návaznosti na srovnávací přehled jsou provedeny hloubkové studie odvětví, jejichž výkonnost se jeví jako nedostatečná, s cílem lépe pochopit problémy a určit možná řešení Na základě zjištění předchozích srovnávacích přehledů již byla analyzována řada problematických trhů a nyní jsou prováděna nápravná opatření Podrobné statistické údaje pro jednotlivé země za poslední čtyři roky jsou uvedeny v příloze II Kromě zprávy je vytvářena internetová platforma pro šíření, která umožní uživatelsky přívětivý a interaktivní přístup k základním údajům Hlavní zjištění Celkové hodnocení výkonnosti trhů ze strany spotřebitelů se u všech trhů a všech zemí mezi roky a mírně zlepšilo, je tudíž zachována pozitivní tendence, která je pozorována od roku Mezi jednotlivými trhy a zeměmi se však situace značně liší Stejně jako v předchozích letech se zdá, že trhy se zbožím fungují podstatně lépe než trhy se službami, ačkoli rozdíl mezi nimi se zmenšuje Celkové pořadí trhů je v posledních několika letech do značné míry stálé Mezi trhy se zbožím získalo nejpozitivnější hodnocení rychloobrátkové zboží, a to navzdory nízkému skóre, které získaly trhy s masem a masnými výrobky a ovocem a zeleninou Zboží středně a dlouhodobé spotřeby je celkově hodnoceno o něco méně pozitivně a oděvy a obuv

6 zaznamenaly nejnižší skóre Motoristické výrobky jsou i nadále trhem se zdaleka nejhorší výkonností a ojeté automobily a pohonné hmoty pro vozidla se v pořadí trhů se zbožím opět nacházejí na spodních příčkách Pokud jde o trhy se službami, rekreační služby získaly nejpříznivější hodnocení, za nimi následovaly pojišťovací služby a veřejná doprava Nejproblematičtějším odvětvím zůstávají bankovní služby a trhy s investičními produkty a hypotékami se v pořadí trhů se službami nacházejí na úplně posledních místech Spotřebitelé hodnotí špatně rovněž telekomunikace a veřejné služby (zejména dodávky elektřiny a plynu) Největší pokles ve výkonnosti v porovnání s rokem byl zaznamenán na trhu s masem, zejména v zemích, které byly nejvíce postiženy skandálem s koňským masem Dobrou zprávou je, že některé z nejhůře fungujících trhů, jako jsou pohonné hmoty pro vozidla a železniční doprava, se zlepšily nejvíce (v posledně uvedeném příkladě to je pravděpodobně způsobeno nástupem konkurence v některých zemích) Výsledky založené na jednotlivých složkách hodnocení trhů potvrzují, že trhy se službami jsou pro spotřebitele u všech ukazatelů problematičtější než trhy se zbožím Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami trhů je nejvýraznější u porovnatelnosti nabídek, což může odrážet vnitřní složitost některých trhů se službami, vyplývá to však rovněž ze záměrných marketingových strategií, které omezují schopnost spotřebitelů vybrat si nejlepší obchod spotřebitelů v to, že podniky dodržují předpisy na ochranu spotřebitele, je celkově nejnižší na trzích, na nichž je asymetrická informovanost mezi obchodníkem a spotřebitelem největší V počtu uvedených problémů a souvisejících stížností existují na jednotlivých trzích značné rozdíly, přičemž nejhorší situace je v telekomunikačním odvětví Spokojenost s výběrem dodavatelů a míry přechodu jsou nejnižší na trzích s veřejnými službami Plyn a elektřina jsou spolu s hypotékami pokládány za trhy, na nichž je přechod k jinému dodavateli nejsložitější Hodnocení trhů ukazuje značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU Obecně se zdá, že v členských státech EU- fungují trhy lépe než v EU- Mezi hodnocením trhů na úrovni jednotlivých zemí a celkovou ekonomickou situací (měřeno pomocí hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele a důvěry spotřebitelů ve stav ekonomiky) existuje mírná pozitivní korelace Výkonnost trhů je mimoto hodnocena pozitivněji v zemích, v nichž je celkové spotřebitelské prostředí příznivější Zatímco některé trhy (rekreační služby, určité zboží dlouhodobé spotřeby) jsou v celé EU hodnoceny poměrně jednotně, jiné (zejména bankovní a síťové služby) vykazují mezi jednotlivými zeměmi výrazné rozdíly Různé sociálně-demografické skupiny hodnotí trhy odlišně Největší rozdíl je patrný u povolání, kdy manuální pracovníci, nezaměstnaní a osoby samostatně výdělečně činné hodnotí výkonnost trhů méně pozitivně, zatímco studenti udělují nejvyšší skóre Na většině trhů bývá hodnocení trhů ze strany mužů méně pozitivní než u žen a stejně je tomu u respondentů středního věku v porovnání s mladšími nebo staršími respondenty Mimoto se zdá, že se hodnocení výkonnosti trhů zvyšuje s úrovní vzdělání Značné rozdíly existují i v míře pronikání na jednotlivé trhy (podíl spotřebitelů, kteří mají s nakupováním na daném trhu čerstvé zkušenosti), přičemž nejnižší míry pronikání byly zaznamenány u služeb on-line hazardních her, služeb pronájmu vozidel a realitních služeb Trhy, které spotřebitelé využívají častěji, bývají hodnoceny příznivěji EU- odkazuje na EU ve složení před rokem, zatímco EU- odkazuje na členské státy, které do EU vstoupily po roce

7 Z analýzy údajů o cenách vyplývá, že v minulém desetiletí docházelo v EU k celkovému sbližování cen Nicméně mezi jednotlivými zeměmi EU existují i nadále cenové rozdíly, zejména na trzích se službami V zemích, které do EU vstoupily nedávno, bývají ceny celkově nižší U většiny kategorií výrobků souvisejí cenové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi s rozdíly v relativní kupní síle Počet vnitrostátních subjektů zabývajících se stížnostmi, které poskytly údaje o stížnostech podle harmonizované metodiky stanovené v doporučení Komise z roku, se značně zvýšil Ačkoli údaje nejsou dosud úplné, zdá se, že nejvíce stížností připadá na síťové služby Údaje, které shromáždily nemocnice v některých zemích EU, ukazují, že ke kategoriím výrobků, které jsou nejčastěji spojovány s nehodami a úrazy, patří stavební díly, vybavení používané při sportu/rekreaci a nábytek Další informace o bezpečnosti výrobků na trhu poskytují dva celounijní systémy včasného varování před nebezpečnými potravinami (RASFF) a nepotravinářskými výrobky (RAPEX) Více než pětina oznámení připadá na oděvy, hračky, ovoce a zeleninu Další kroky Srovnávací přehled představuje screeningový nástroj pro odhalování nevýkonných trhů, který tvůrcům politik na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni ukazuje oblasti, na něž by se měla zaměřit další analýza Na základě zjištění tohoto srovnávacího přehledu zahájí útvary Komise dvě hloubkové studie trhu: První studie se zaměří na trh s elektřinou, který i přes mírné zlepšování od roku stále patří mezi čtyři nejhůře fungující trhy se službami Hodnocení tohoto trhu se v EU značně liší, přičemž nejnižší je v zemích jižní Evropy Hodnocení trhu je obzvláště nízké s ohledem na výběr dostupných dodavatelů, porovnatelnost nabídek a přechod k jinému dodavateli, což naznačuje, že spotřebitelé nejsou dosud schopni využít plně možnosti úspor, které vytvořila liberalizace trhu Studie porovná současný stav se zjištěními z předchozí studie () týkající se tohoto trhu a posoudí, zda/jak se od té doby situace zlepšila Přezkoumá rovněž dopad provádění právních předpisů v rámci třetího energetického balíčku a nové společné iniciativy spotřebitelů a/nebo spotřebitelských sdružení a posoudí potřebu možných budoucích iniciativ Druhá studie prověří (prostřednictvím testování chování) různé podmínky, které mohou zvýšit ochotu spotřebitelů přečíst si smluvní podmínky a jejich schopnost těmto podmínkám porozumět Údaje ze srovnávacího přehledu shodně ukazují, že se spotřebitelé snaží jednotlivé nabídky porovnávat, a tudíž učinit informovaný výběr, zejména na trzích se službami K dispozici jsou rovněž důkazy prokazující, že spotřebitelé často přijmou smluvní povinnosti, aniž by je posoudili To není prospěšné pro spotřebitele (jelikož hrozí, že slepě přijmou nevýhodné smluvní povinnosti), a tudíž ani pro trh obecně Zprávy o jednotlivých zemích, které jsou připojeny ke srovnávacímu přehledu, mají vnitrostátním orgánům, spotřebitelským organizacím a podnikům napomoci v jejich úsilí o zlepšení situace na trzích, jejichž výkonnost není optimální, jelikož poukážou na odvětví, v nichž mohou být zapotřebí další činnosti v oblasti výzkumu, prosazování a/nebo zvýšení informovanosti veřejnosti Členské státy se rovněž vyzývají, aby údaje ze srovnávacího přehledu použily při stanovování a hodnocení svých reforem v rámci procesu evropského semestru

8 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI TRHŮ ZE STRANY SPOTŘEBITELŮ Tento oddíl srovnávacího přehledu představuje výsledky monitorovacího průzkumu trhu z roku, který se týkal hodnocení fungování nejdůležitějších spotřebitelských trhů ve členských státech EU, a to poprvé včetně Chorvatska, jakož i na Islandu a v Norsku ze strany spotřebitelů Průzkum zahrnuje trhů ( trhů se zbožím a trhů se službami), na něž připadá téměř % výdajů spotřebitelů Seznam trhů je téměř stejný jako v roce a (popis jednotlivých trhů je uveden v příloze III) Aby bylo zajištěno, že jsou zohledněny relevantní zkušenosti, provádí se průzkum mezi spotřebiteli, kteří mají s nakupováním na daném trhu čerstvé zkušenosti Rok byl čtvrtým rokem, v němž se průzkum prováděl, což umožňuje sledovat u jednotlivých trhů i zemí pokrok v čase Podrobné statistické údaje pro jednotlivé země za poslední čtyři roky jsou uvedeny v příloze II Výkonnost jednotlivých trhů je hodnocena na základě šesti hlavních kritérií: ) náročnost porovnávání nabízeného zboží nebo služeb; ) důvěra spotřebitelů v to, že maloobchodníci/dodavatelé dodržují předpisy na ochranu spotřebitele; ) zkušenosti s problémy a míra, v jaké vedly ke stížnostem; ) spokojenost spotřebitelů (v jaké míře splňuje trh to, co spotřebitelé očekávají); ) výběr maloobchodníků/poskytovatelů a ) změna sazeb/dodavatelů První čtyři ukazatele jsou použitelné na všechny trhy a používají se při výpočtu ukazatele výkonnosti trhu (Market Performance Indicator, ), což je kompozitní index, který je základem pro hlavní pořadí trhů Tyto čtyři složky indexu jsou posuzovány stejně a počet bodů je na stupnici od do Průzkum se zakládá na telefonních rozhovorech, které se v březnu a dubnu uskutečnily u reprezentativního vzorku osob (starších let), a to pro všech trhů v každém členském státě EU, na Islandu a v Norsku (na Kypru, v Lucembursku, na Maltě a Islandu osob) Rozdíly mezi roky a jsou však založeny na výsledcích pro EU-, jelikož Chorvatsko nebylo v předchozích vlnách průzkumu zahrnuto Jediný rozdíl spočívá v tom, že trh pro služby hazardních her a loterií byl rozdělen na on-line a off-line hazardní hry, a to kvůli rozdílné povaze obou trhů a s ohledem na připravované doporučení Komise o on-line hazardních hrách se získá zprůměrováním (prostý, nevážený průměr) skóre u každé složky a vynásobením výsledku je proto na stupnici od do, zatímco každá jeho složka je na stupnici od do Pokud jde o složky porovnatelnost, důvěra a spokojenost, skóre bylo vypočteno jako průměr odpovědí všech respondentů (na stupnici od do ) Skóre pro složku problémy a stížnosti se vypočítává na základě předpokladu, že způsob stěžování je ukazatelem závažnosti problému (nejvyšší počet bodů v případě, že nejsou uvedeny žádné problémy, nejnižší počet bodů v případě podání stížnosti třetímu subjektu zabývajícímu se stížnostmi, přičemž ostatní situace jsou bodově ohodnoceny v rozmezí mezi tím), pokud jde o podrobnosti o logice a složení, viz zpráva o monitorovacím průzkumu spotřebitelských trhů v roce enpdf

9 Celkové výsledky Hodnocení výkonnosti trhů ze strany spotřebitelů se stále zlepšuje Tabulka představuje roční vývoj ve všech zemích EU a na všech trzích (a rovněž zvlášť pro trhy se zbožím a trhy se službami) Celkové hodnocení výkonnosti trhů ze strany spotřebitelů se mezi rokem a mírně zlepšilo (o, bodu) Pokračuje tak pozitivní tendence, která je pozorována od roku Zatímco výkonnost trhů se zbožím je od roku stálá, trhy se službami se zlepšily o, bodu Rozdíl ve výkonnosti mezi těmito dvěma skupinami trhů se proto mírně zmenšil Tabulka : Ukazatel výkonnosti trhu (Market Performance Indicator, ) EU-, všechny trhy Rozdíl - Rozdíl - Rozdíl - Všechny trhy,*,*,*,* Trhy se zbožím,,*,* Trhy se službami,*,*,* -,* Zdroj: monitorovací průzkum trhu, Trhy na posledních místech se většinou nezměnily Graf představuje na úrovni EU pro trhů se zbožím a trhů se službami, jichž se týkal průzkum v roce Tabulka napravo od grafu udává rozdíl v počtu bodů mezi jednotlivými po sobě jdoucími roky a rozdíl mezi jednotlivými trhy a průměrem pro všechny trhy se zbožím nebo trhy se službami Kvůli vývoji seznamu trhů nejsou pro všechny trhy dostupné rozdíly mezi roky a Statisticky významné rozdíly s % mírou pravděpodobnosti jsou označeny hvězdičkami

10 Graf : Ukazatel výkonnosti trhu () EU-, s podskupinami expectations Ukazatel výkonnosti problems&complaints trhu () trust comparability Všechny trhy,,*,*,* Z B O Ž Í Knihy, časopisy a noviny Nealkoholické nápoje Chléb, obiloviny, rýže a těstoviny Brýle a kontaktní čočky Zábavní zboží Mléčné výrobky Malé domácí spotřebiče Velké domácí spotřebiče Výrobky osobní péče Alkoholické nápoje Elektronické výrobky Léky prodávané bez lék předpisu Nábytek a bytové doplňky Všechny trhy se zbožím Výrobky pro údržbu Nové automobily Výrobky IKT Ovoce a zelenina Oděvy a obuv Maso a masné výrobky Pohonné hmoty pro vozidla Ojeté automobily,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - - -, -,* -,* - -,, -, -,,* -, -,*,* -,*,*,*,* *,*,* *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,* -,,*,,*,* *,*,*,*,,*,*,*,*,*,* *,*,*,* -,*,* S L U Ž B Y Služby osobní péče Kulturní a zábavní služby Komerční sportovní služby Prázdninové ubytování Služby aerolinek Dovolená a výlety v rámci balíčku Služby pronájmu vozidel Kavárny, bary a restaurace Pojištění vozidel Služby off-line hazardních her Pojištění domácnosti Poštovní služby Všechny trhy se službami Městská hromadná doprava Služby on-line hazardních her Údržba vozidel a oprav služby Služby dodávky vody Právní a účetní služby Televizní předplatné Služby údržby Služby pevné telefonní linky Soukromé životní pojištění Služby dodávky plynu Půjčky, úvěry a kreditní karty Mobilní telefonní služby Železniční doprava Poskytování internetu Bankovní účty Služby dodávky elektrické energie Realitní služby Hypotéky Investice, soukromé penzijní fondy a cenné papíry,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,*,* -,* -,*,*,,*,*,,*,*,*,*,* -,,*,*,*,* -,,,*,*,*,*,*,*,*,*,*,* -,,,* -,*,* -,*,*,*,* *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,* *,,*,*,*,*,,*,*,* -, -,* -, -,*,,*, - -,*,* -,*,* * Zdroj: monitorovací průzkum trhu, Celkové pořadí trhů bylo během čtyř vln průzkumu do značné míry stálé Trhy s knihami, časopisy a novinami, nealkoholickými nápoji a chlebem, obilovinami, rýží a těstovinami jsou i nadále nejlépe hodnocenými trhy se zbožím v souladu s výsledky průzkumu v roce Trhy s ojetými automobily a pohonnými hmotami pro vozidla se opět nacházejí na spodních příčkách Na rozdíl od roku je nyní třetím trhem od konce trh s masem a masnými výrobky (který nahradil trh s oděvy a obuví ) Stejně jako ve všech ostatních letech průzkumu od roku patří ke třem nejvýkonnějším trhům se službami služby osobní péče, kulturní a zábavní služby a komerční sportovní služby Navzdory zlepšení jsou trhy se službami na posledních třech místech stejné jako v roce, přičemž na úplně posledním místě je trh s investičními produkty a před ním se nacházejí trhy s hypotékami a realitními službami Deset nejhůře hodnocených trhů se službami zahrnuje další dva trhy s bankovními službami (trh s bankovními účty obsadil místo a trh s půjčkami a úvěry místo) spolu s energetickými službami ( elektřina

11 obsadila místo a plyn místo), telekomunikacemi ( poskytování internetu obsadilo místo a mobilní telefonní služby místo) a železniční dopravou (na místě) některé nejhůře fungující trhy však vykázaly největší zlepšení Mezi dobré zprávy patří skutečnost, že k největšímu zlepšení skóre od roku došlo na některých nejhůře fungujících trzích Trh s pohonnými hmotami pro vozidla zaznamenal největší nárůst (, bodu), a to kvůli zlepšení u všech složek Skóre pro železniční dopravu vzrostlo o, bodu, přičemž největší nárůst byl zaznamenán v Itálii (+,) a v České republice (+,) To může být ovlivněno skutečností, že v obou zemích vstoupil na trh druhý poskytovatel služeb, což mělo pravděpodobně kladný dopad na ceny a kvalitu služby K dalším trhům, na nichž došlo k nárůstu o více než bod, patří služby pronájmu vozidel (+,), oděvy a obuv (+,), služby dodávky vody (+,), hypotéky (+,), realitní služby (+,) a investiční produkty (+,), bodové hodnocení všech těchto trhů (s výjimkou pronájmu vozidel) však dosud značně zaostává za průměrem dotyčné skupiny trhů (zboží nebo služby) Nižší hodnocení trhu s masem po skandálu s koňským masem K největšímu snížení skóre (,) došlo na trhu s masem a masnými výrobky a tento pokles je obzvláště výrazný u složky důvěra Toto nižší hodnocení trhu ze strany spotřebitelů je s největší pravděpodobností zapříčiněno skandálem s koňským masem, který se dotkl většiny členských států a během práce v terénu byl často zmiňován v celé Evropě Rozdíly mezi zeměmi, pokud jde o hodnocení trhů Celkové hodnocení trhů ukazuje značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU Je třeba uvést, že se skóre může mezi jednotlivými zeměmi lišit nejen kvůli skutečným rozdílům ve výkonnosti trhu, nýbrž rovněž kvůli jiným faktorům, jako jsou kulturní a ekonomické rozdíly a odlišné spotřebitelské prostředí Souvislost mezi výkonností trhů a celkovou ekonomickou situací Mezi hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele a v jednotlivých zemích existuje mírná pozitivní korelace (+,), zejména u složky důvěra (,) Ačkoli jednoznačný vztah mezi příčinou a následkem nelze zjistit, vztah mezi oběma proměnnými s největší pravděpodobností působí oběma směry Hodnocení fungování trhů ze strany spotřebitelů může být na straně jedné ovlivněno celkovými ekonomickými podmínkami v jejich zemi To může souviset se skutečností, že bohatší země mohou více investovat do prosazování předpisů na ochranu spotřebitele Bohatší spotřebitelé si mohou rovněž vybírat ze širší škály zboží a služeb, včetně dražších výrobků a služeb, jež mohou být kvalitnější Na straně druhé může fungování spotřebitelských trhů ovlivnit hospodářský rozvoj, a proto země, jejichž trhy lépe fungují ve prospěch spotřebitelů, jsou rovněž bohatší (jelikož podniky bývají efektivnější) Hodnocení výkonnosti trhů může být mimoto ovlivněno tím, jak spotřebitelé vnímají svou osobní situaci a celkovou ekonomickou situaci Mezi na úrovni země a ukazatelem Podvodné označení zpracovaných masných výrobků jako výrobků obsahujících hovězí maso, bylo však zjištěno, že ve skutečnosti obsahují nedeklarované koňské maso Nepřekvapuje, že se celkové hodnocení trhu s masem nejvíce snížilo ve Spojeném království (,) a Irsku (,), což jsou dvě země, jež byly skandálem postiženy nejvíce

12 důvěry spotřebitelů existuje mírná pozitivní korelace (,) a tato korelace je nejvyšší u celkové spokojenosti (,) Na jednotlivých trzích v každé zemi existuje ještě nižší negativní korelace ( ) mezi a vývojem cen (měřeno pomocí harmonizovaného indexu spotřebitelských cen), což znamená, že s vyšším je do jisté míry spojena nižší kumulativní míra inflace Souvislost mezi výkonností trhů a celkovými podmínkami pro spotřebitele Zdá se rovněž, že v zemích, v nichž je celkové spotřebitelské prostředí příznivější, jsou trhy výkonnější, s mírnou pozitivní korelací (,) mezi a indexem podmínek pro spotřebitele (sledovaným ve srovnávacím přehledu podmínek pro spotřebitele) Spotřebitelé v EU- hodnotí trhy pozitivněji Výkonnost trhů je v členských státech EU- (,) v porovnání s EU- (,) hodnocena příznivěji Tento rozdíl se v posledních čtyřech letech mírně zvětšoval, to platí pro všechna uskupení trhů s výjimkou telekomunikací Mezi geografickými uskupeními jsou rozdíly ještě větší, tj v západní a severní Evropě je výkonnost trhů hodnocena podstatně lépe než v jižní a východní Evropě Tabulka : Regionální rozdíly v hodnocení trhů EU- EU- Rozdíl EU--EU- Sever Jih Východ Západ Všechny trhy,,,,,,, Uskupení trhů Rychloobrátkové zboží,,,,,,, Zboží středně a dlouhodobé spotřeby,,,,,,, Motoristické výrobky,,,,,,, Telekomunikace,, -,,,,, Doprava,,,,,,, Veřejné služby,,,,,,, Bankovní služby,,,,,,, Pojišťovací služby,,,,,,, Rekreační služby,,,,,,, Ostatní služby,,,,,,, Zdroj nezpracovaných údajů: monitorovací průzkum trhu, Tento ukazatel vypracovalo GŘ ECFIN v rámci programu průzkumů u podniků a spotřebitelů HICP (=) měří kumulativní vývoj cen ve vztahu k základnímu roku () V období EU- odkazuje na EU ve složení před rokem, zatímco EU- odkazuje na členské státy, které do EU vstoupily po roce Země EU byly rozděleny do čtyř geografických oblastí: sever (Dánsko, Finsko, Švédsko), jih (Kypr, Řecko, Itálie, Malta, Portugalsko, Španělsko), východ (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) a západ (Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Spojené království)

13 Вариране на по държави Špatně fungující trhy vykazují rovněž největší rozdíl v rámci EU Výkonnost trhů se službami (a zejména trhů s bankovními a síťovými službami) je mezi jednotlivými zeměmi EU obecně nerovnoměrnější než v případě trhů se zbožím, což může být spojeno s nižší přeshraniční obchodovatelností služeb Největší rozdíly v EU vykazují trhy s hypotékami, službami dodávky elektrické energie, mobilními telefonními službami a železniční dopravou K nejjednotněji hodnoceným trhům patří rekreační služby (což může odrážet aspekt těchto trhů související se zábavou a v případě služeb spojených s cestovním ruchem jejich přeshraniční charakter) a některé zboží dlouhodobé spotřeby, jako je vybavení domácnosti (jež bývá jednotnější napříč EU než jiné výrobky) Integrovanější trhy jsou hodnoceny celkově příznivěji s vysokou zápornou korelací (,) mezi rozptylem a vlastním skórem (graf ) Graf : Korelace mezi rozptylem podle zemí a skóre pro EU-,,, Инвестиционни продукти, частно пенсионно и социално осигуряване, Услуги, свързани с недвижими имоти Ипотеки Електроснабдяване Автомобили втора употреба Банкови сметки Заеми, кредит и кредитни карти Мобилни телефонни услуги Железопътни услуги Водоснабдяване Телевизионни абонаменти Предоставяне на интернет услуги Облекло и обувки Месо и месни продукти Плодове и зеленчуци Горива за превозни средства Големи домакински уреди Услуги за спорт с търговска цел Електронни продукти Ваканционно настаняване Мебели и обзавеждане Малки домакински уреди Пакетни почивки и екскурзии Продукти за поддръжка Очила и лещи Лекарства без рецепта Книги, списания и вестници Хляб, зърнени храни, ориз и макаронени изделия Услуги за красота Стоки за развлечение Продукти за красота Нови автомобили Застраховки на превозни средства Въздухоплавателни услуги Кафенета, барове и ресторанти ИКТ продукти Пощенски услуги,, Правни и счетоводни услуги Газоснабдяване Услуги по поддръжка Частно животозастраховане Онлайн услуги в областта на хазарта Стационарни телефонни услуги Услуги за поддръжка и ремонт на автомобили Трамвай, автобус и метро Офлайн услуги в областта на хазарта Застраховки на дома Услуги за автомобили под наем Млечни продукти Алкохолни напитки Безалкохолни напитки Услуги в областта на културата и забавленията, Стойност на за ЕС Zdroj nezpracovaných údajů: monitorovací průzkum trhu, Rozptyl je brán jako měřítko rozpětí (rozptyl pro daný trh podle měření ve všech členských státech EU) a vypočítává se takto: kde (J) i je pro trh J v zemi i (J) EU je průměrný pro trh J v Evropské unii

14 Sociálně demografické rozdíly v hodnocení trhů Hodnocení trhů se u různých sociálně-demografických skupin liší, přičemž největší variabilita je patrná u povolání Při pohledu na jednotlivé složky hodnocení trhu jsou rozdíly nejvýraznější v případě stížností a důvěry a nejnižší u výběru Probíhající studie Komise týkající se zranitelnosti spotřebitelů na klíčových trzích (finanční sektor, energetika a on-line prostředí), která byla zahájena v návaznosti na osmé vydání srovnávacího přehledu situace na spotřebitelských trzích, prověří, zda jsou určité sociálně-demografické skupiny s ohledem na některé problematické marketingové praktiky zranitelnější než jiné Navrhne rovněž dokonalejší nástroje pro výzkum, které se budou používat v souvislosti s budoucími srovnávacími přehledy a studiemi trhu Ženy, mladí lidé, studenti a vzdělanější respondenti hodnotí fungování trhů příznivěji Ženy jsou obecně v hodnocení výkonnosti pozitivnější než muži, a to u všech uskupení trhů s výjimkou dopravy (kde se hodnocení obou skupin shoduje) Největší rozdíly mezi ženami a muži jsou patrné v případě motoristických výrobků To platí pro většinu složek hodnocení trhu kromě přechodu k jinému dodavateli a stížností Muži mění dodavatele nebo nabídky tarifů častěji než ženy a považují přechod k jinému dodavateli za snazší Podávají rovněž méně stížností než ženy (ačkoli s větší pravděpodobností uvádějí problémy) Pokud jde o různé věkové skupiny, mladí lidé (ve věku let) hodnotí trhy nejpozitivněji a ze všech sociálně-demografických skupin udělují nejvyšší skóre u přechodu k jinému dodavateli a druhé nejvyšší skóre u porovnatelnosti Rovněž hodnocení starších osob (ve věku nad let) je vyšší než celkový průměr a ze všech sociálně-demografických skupin na ně připadá třetí nejnižší procentní podíl uváděných problémů Osoby ve věku let jsou nejméně optimistické, pokud jde o fungování trhu To platí velkou měrou pro všechny skupiny trhů s výjimkou uskupení trhů s motoristickými výrobky, u nichž se zdá, že se jejich hodnocení s věkem zlepšuje Ve skutečnosti je to jediné uskupení trhů, které skupina osob středního věku hodnotí výše než nejmladší věková skupina, a nejstarší věková skupina uděluje zdaleka nejvyšší skóre Hodnocení trhů se zvyšuje s úrovní dosaženého vzdělání, přičemž nejvyšší úroveň hodnocení je u studentů, za nimiž následují respondenti, kteří pokračovali ve vzdělávání alespoň do let, osoby, které pokračovaly ve středním vzdělávání od do let, a osoby, které ukončily školu v letech Tento vzorec je nejpatrnější u bankovních služeb, které zdaleka nejnižší hodnocení získaly od osob s nejnižším dosaženým vzděláním, což může být spojeno se složitostí této skupiny trhů Co se týká jednotlivých složek hodnocení trhu, rozdíly jsou obzvláště výrazné v případě důvěry Skupina s nejnižším dosaženým vzděláním vykazuje u všech uskupení trhů podprůměrnou úroveň důvěry, zatímco spotřebitelé s nejvyšším dosaženým vzděláním a studenti udělují nadprůměrná skóre Co se týká jednotlivých kategorií osob podle povolání, nejkritičtější v hodnocení výkonnosti trhů jsou manuální pracovníci, a zejména nezaměstnaní a osoby samostatně výdělečně činné Poslední dvě kategorie vykazují ze všech sociálně-demografických skupin zdaleka nejnižší úrovně důvěry Všechny ostatní kategorie osob podle povolání hodnotí trhy nadprůměrně příznivě, přičemž nejpříznivěji je hodnotí studenti, za nimiž následují osoby v domácnosti (které nejsou v placeném zaměstnání a starají se o domácnost), úředníci, kteří nezastávají vedoucí funkci, vedoucí pracovníci a důchodci Spotřebitelé, kteří používají internet pro soukromé účely, hodnotí trhy celkově jen o něco málo příznivěji než spotřebitelé, kteří tak nečiní Při pohledu na jednotlivé složky hodnocení trhu je hodnocení uživatelů internetu vyšší u důvěry, přechodu k jinému dodavateli,

15 náročnosti přechodu, celkové spokojenosti a výběru Uživatelé internetu současně uvádějí více problémů a podávají více stížností než osoby, které internet nevyužívají Tabulka : Hodnocení trhů jednotlivými sociálně-demografickými skupinami Средно за населението Разл мъже - средна Пол Възрастова група Образование Заетост Интернет връзка в жилището Разл жени - средна Разл години - средна Съпоставимост Доверие Проблеми Жалби Действителна смяна на доставчика Лекота на смяна на доставчика Цялостна удовлетвореност,,,,,,,,, -,* -,* -,*,* -,*,*,* -,* -,*,*,*,* -,*,* -,* -,*,*,*,* * *,* -,*,* *,*,* Разл години - средна -,* -,* -,*,* -,,* -,* -,* -,* Разл + години - средна,* -,*, -,* -,* -,* -,*,*, Разл < години - средна Разл години - средна Разл + години - средна Разл учащи - средна Разл самостоятелно заети - средна Разл ръководители - средна Разл други служители - средна Разл работници - средна Разл студенти - средна Разл домакини - средна Разл безработни - средна Разл пенсионери - средна Разл да - средна Разл не - средна -,*, -* -,*,*, -,* -,* -,* -,* -,*,* -,* -, -,*,,*, -,*,* - -,* -,,*, -,*,*,*,* -,,*,* * * -, -,* -,* -,*,*,*,* -* -* -,*,*,,*,,*,* *,*,*,*, * -,* -,* -,*,* -, -,* -,*,* -,*,* -,*,* * -,,*,*,*,* -,,*,* * *,,* *,* -,,* -,* -, * * -,* -,* -,*,*,*,* -,* * -,* * -,* -,* -,*, -,* -* -*,*,,,*,*,,*,*,*,* - -, -* -,* -,* -,* -* -,* -* Zdroj nezpracovaných údajů: monitorovací průzkum trhu, Избор Hodnocení různých skupin trhů Za účelem analýzy obecných vzorců na trzích bylo jednotlivých trhů tematicky seskupeno do devíti uskupení: rychloobrátkové zboží, zboží středně a dlouhodobé spotřeby, motoristické výrobky, telekomunikace, doprava, veřejné služby, bankovní služby, pojišťovací služby a rekreační služby Tabulka ukazuje pro každé uskupení trhů celkové výsledky a jejich vývoj v období Barvy označují čtyři kategorie výkonnosti v závislosti na kvartilu, do něhož příslušný výsledek spadá (zvlášť pro veškeré trhy se zbožím a trhy se službami) Tmavě zelená, světle zelená, oranžová a červená barva představují vysokou výkonnost (skóre mezi prvními % výsledků), střední až vysokou výkonnost ( % výsledků), střední až nízkou výkonnost ( % výsledků) a nízkou výkonnost (posledních % výsledků) Do žádného uskupení nebyly zařazeny tyto trhy se službami: právní a účetní služby, osobní péče, údržba, realitní služby, pronájem vozidel a údržba vozidel a opravárenské služby Barvy uvedené ve druhém až čtvrtém sloupci udávají, do kterého kvartilu patřil daného uskupení trhů v roce,, resp

16 Mezi trhy se zbožím získalo nejvyšší hodnocení uskupení trhů s rychloobrátkovým zbožím, za nímž následuje zboží střednědobé spotřeby Motoristické výrobky jsou i nadále uskupením s nejhorší výkonností s rozdílem oproti předchozímu uskupení ve výši, bodu Současně však mezi rokem a zaznamenaly ze všech uskupení nejvyšší nárůst skóre Uskupení trhů se službami jednoznačně vedou rekreační služby, za nimiž následují pojišťovací služby a veřejná doprava Bankovní služby jsou i přes trvalé zlepšování od roku na posledním místě Spotřebitelé hodnotí špatně rovněž telekomunikace a veřejné služby Tabulka : Ukazatele výkonnosti trhu () podle uskupení trhů Zboží Služby Rozdíl - Rozdíl - Rozdíl - Rychloobrátkové zboží, -,,, Zboží středně a dlouhodobé spotřeby, -,, Motoristické výrobky,,, Rekreační služby, -,,, Pojišťovací služby,,, -, Doprava,,, Veřejné služby,,, -, Telekomunikace,,, Bankovní služby,,,, Následující oddíly představují podrobnější výsledky pro jednotlivá uskupení trhů U každého uskupení graf znázorňuje a skóre jednotlivých složek pro rok (a rovněž jejich vývoj od roku ), výkonnost jednotlivých trhů zařazených do daného uskupení a podíl uskupení na rozpočtu domácností Význam jednotlivých barev je stejný, jak bylo uvedeno výše Rychloobrátkové zboží Uskupení trhů s rychloobrátkovým zbožím se skládá z devíti trhů se zbožím (včetně šesti trhů s potravinami a nápoji), které se vyznačují vysokým užíváním a četností nákupů a rovněž vysokou nahraditelností výrobků Na tyto trhy připadá společně významná část rozpočtu domácnosti ( %) Odhad na základě údajů Eurostatu pro rok (poslední dostupné údaje) ze šetření rodinných účtů (Household Budget Survey, HBS)

17 Dobrá výkonnost s výjimkou trhů s masem a ovocem a zeleninou Vzhledem k významu tohoto uskupení z hlediska výdajů domácností je povzbudivé, že obecně je hodnoceno jako dobře fungující s nadprůměrným skóre u porovnatelnosti a výběru a s poměrně nízkým výskytem problémů a stížností To nepřekvapuje, jelikož většina výrobků prodávaných na těchto trzích patří k poměrně jednoduchým položkám s nízkou hodnotou Dvěma patrnými výjimkami z pozitivního hodnocení tohoto uskupení jsou trhy s masem a masnými výrobky a ovocem a zeleninou, které se mezi trhy se zbožím zařadily na nejnižší, resp páté nejnižší místo Hloubková studie Komise z roku týkající se trhu s masem zjistila, že hlavní problémy pro spotřebitele představovaly omezená dostupnost spotřebitelských informací v řeznictvích, nesprávné chápání některých klíčových informací ze strany spotřebitelů (např doporučené datum prodeje) a rovněž vysoké ceny a omezený výběr určitých druhů masa (např z ekologického chovu nebo z chovu s certifikovanými ukazateli dobrých životních podmínek zvířat) Vstup v platnost nových předpisů o označování potravin, podle nichž bude nutné uvádět u nezpracovaného vepřového, drůbežího, skopového a kozího masa povinně zemi původu nebo místo provenience, pravděpodobně zvýší schopnost spotřebitelů učinit informovaný výběr a sníží riziko uvedení v omyl, pokud jde o vlastnosti výrobků Trhy se zbožím středně a dlouhodobé spotřeby Uskupení trhů se zbožím středně a dlouhodobé spotřeby zahrnuje devět trhů se zbožím (včetně domácích potřeb, nábytku a oděvů), které se používají denně nebo často, pořizují se však příležitostně a vyžadují významnější jednorázové výdaje Na tyto trhy připadá celkově přibližně % rozpočtu domácnosti Poměrně dobrá výkonnost navzdory vysokému počtu stížností Trhy v tomto uskupení vykazují smíšenou výkonnost Brýle a kontaktní čočky a zábavní zboží patří k nejvýkonnějším trhům se zbožím, zatímco oděvy a obuv a výrobky IKT se v pořadí trhů se zbožím nacházejí na spodních příčkách (, resp nejnižší místo) V případě zboží středně a dlouhodobé spotřeby je u většiny složek hodnocení střední až nízké s výjimkou důvěry (která je hodnocena příznivěji) a stížností (které jsou v tomto uskupení trhů běžné) To může souviset se skutečností, že většina zboží středně a dlouhodobé spotřeby má určitý poprodejní prvek a maloobchodníci musí u prodávaných výrobků poskytovat Nařízení (EU) č /, Úř věst L,, s

18 zákonnou záruku s minimální délkou trvání Komise nedávno zahájila hloubkovou studii týkající se fungování zákonných a obchodních záruk na vybraných trzích se zbožím středně a dlouhodobé spotřeby (včetně elektronických výrobků; výrobků IKT; elektrických přístrojů pro domácnost; oděvů a obuvi; nových automobilů a ojetých automobilů) s cílem zajistit na celém jednotném trhu jednotné zavedení a uplatňování právních předpisů EU Uskupení trhů s motoristickými výrobky Uskupení trhů s motoristickými výrobky zahrnuje tři trhy související s osobní motorovou dopravou: nové automobily, ojeté automobily a pohonné hmoty pro vozidla Na tyto trhy připadá společně přibližně % rozpočtu domácnosti Nedostatečná, avšak zlepšující se výkonnost Toto uskupení trhů je pro spotřebitele i nadále problematické, přičemž trhy s ojetými automobily a trhy s pohonnými hmotami pro vozidla se v pořadí trhů se zbožím nacházejí na úplně posledních příčkách a nová vozidla zaujímají sedmou nejnižší příčku Hodnocení je u všech složek (kromě stížností) nízké Toto uskupení však od roku vykazuje trvalé zlepšování výkonnosti a mezi roky a zaznamenalo ze všech uskupení trhů se zbožím a službami nejvyšší nárůst skóre Nedávná hloubková studie Komise týkající se trhu s pohonnými hmotami pro vozidla potvrdila zásadní význam jednoznačných a transparentních spotřebitelských informací a jako hlavní faktory omezující schopnost spotřebitelů učinit na trhu informovaný výběr určila rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU a v rámci nich, pokud jde o označování pohonných hmot (např rozdílné barvy u základních druhů pohonných hmot), nedostatečné informace o kvalitě pohonných hmot a kompatibilitě s vozidly a rovněž časté změny cen Probíhající studie o fungování trhu s ojetými automobily přezkoumá mimo jiné regulační rámec pro trhy s ojetými automobily ve všech členských státech, posoudí praktiky obchodních zástupců a vyhodnotí, zda jsou informace poskytované spotřebitelům dostatečně transparentní, aby jim umožňovaly učinit informovaný výběr, a určí hlavní problémy, s nimiž se spotřebitelé setkávají Studie spotřebitelského trhu a průvodní pracovní dokument útvarů Komise týkající se fungování trhu s pohonnými hmotami pro vozidla z hlediska spotřebitele (zveřejněno v červnu )

19 Rekreační služby Uskupení trhů s rekreačními službami zahrnuje všechny trhy, které nabízejí služby, jež spotřebitelé využívají ve svém volném čase a na něž společně připadá % rozpočtu domácnosti Trhy s nejlepší výkonností mezi trhy se službami Toto uskupení trhů získalo (možná kvůli aspektu rekreačních služeb souvisejícímu se zábavou) z trhů se službami zdaleka nejvyšší hodnocení s velmi dobrým nebo dobrým skóre u všech složek Hodnocení všech jednotlivých trhů je nad průměrem trhů se službami a většina z nich se nachází v horním kvartilu Jedinou výjimkou je trh s on-line a off-line hazardními hrami Ačkoli jsou rekreační služby obecně hodnoceny lépe než ostatní trhy se službami, připadá na ně poměrně vysoký počet přeshraničních stížností, které obdržela síť evropských spotřebitelských center Celounijní šetření týkající se internetových stránek prodávajících letenky a hotelové ubytování v roce zjistilo, že % z celkem prověřovaných internetových stránek porušovalo předpisy na ochranu spotřebitele Komise přijala cílená opatření k dalšímu zlepšení podmínek pro spotřebitele v tomto odvětví Navrhovaná aktualizace směrnice o souborných službách pro cesty z roku například rozšiřuje ochranu poskytovanou tradičním hotovým souborným cestovním službám na personalizované cestovní služby zakoupené na internetu Probíhající studie týkající se hodnocení zákazníků na internetu v hotelovém odvětví se zabývá problémem klamavých a podvodných hodnocení a určí osvědčené postupy k řešení této záležitosti (výsledky mají být zveřejněny v polovině roku ) Co se týká on-line hazardních her, v roce bude předloženo doporučení Výroční zpráva sítě evropských spotřebitelských center za rok, enpdf COM() final, enpdf

20 Komise s cílem zajistit, aby uživatelé služeb on-line hazardních her požívali na celém vnitřním trhu společné vysoké úrovně ochrany Pojišťovací služby Uskupení trhů s pojišťovacími službami zahrnuje trhy s pojištěním domácnosti, pojištěním vozidel a soukromým životním pojištěním, na něž připadají společně % rozpočtu domácnosti Nízký výskyt problémů spotřebitelů Uskupení je hodnoceno jako středně až vysoce výkonné, a to navzdory horším výsledkům u soukromého životního pojištění Většina složek s výjimkou důvěry a přechodu k jinému dodavateli je hodnocena relativně dobře Skóre u výběru je mezi uskupeními trhů se službami nejvyšší a výskyt problémů je nejnižší Nízký výskyt problémů může souviset se skutečností, že uplatnění pojistek je poměrně vzácné, takže na tomto trhu existuje menší prostor pro vznik problémů než na ostatních trzích

21 Veřejná doprava Toto uskupení tvoří tři trhy s veřejnými dopravními službami: službami aerolinek, městskou hromadnou dopravou a železniční dopravou, na něž společně připadá přibližně % rozpočtu domácnosti Smíšená výkonnost na jednotlivých trzích Toto uskupení trhů vykazuje smíšenou výkonnost Trh železniční dopravy je spotřebiteli v EU i nadále vnímán jako jedno z nejhůře fungujících odvětví služeb (v roce obsadil místo z celkem trhů se službami), a to navzdory zlepšování skóre od roku Míra rozptylu v jeho skóre je mimoto v porovnání se všemi službami téměř dvojnásobná, přičemž Polsko, Chorvatsko, Bulharsko, Itálie a Rumunsko se v pořadí nacházejí na spodních příčkách Trh železniční dopravy v těchto zemích patřil rovněž k nejhůře fungujícím trhům v nedávném průzkumu Eurobarometru týkajícím se spokojenosti Evropanů se železniční dopravou a v agregátním indexu spokojenosti se železničními stanicemi a cestováním po železnici se umístil na šesti nejnižších příčkách Výkonnost trhu s městskou hromadnou dopravou se blíží průměru v odvětví služeb (což odpovídá místu v pořadí trhů se službami), zatímco služby aerolinek patří k nejlépe hodnoceným trhům (páté místo) Navzdory meziročnímu zlepšování vykazují trhy s dopravními službami dosud poměrně vysoký výskyt problémů (v případě železniční dopravy pátý nejvyšší) Na trzích železniční dopravy a místní veřejné dopravy to je spojeno s nízkým sklonem ke stížnostem (na posledně uvedeném trhu třetí nejnižší), což může naznačovat, že spotřebitelé nevěří, že problémy lze uspokojivě vyřešit, nebo považují postup vyřizování stížností za příliš složitý a zatěžující Na služby aerolinek na druhou stranu připadá nejvyšší počet (pětina) všech přeshraničních stížností, které obdržela síť evropských spotřebitelských center Jedním ze společných znaků všech trhů s dopravními službami je nízká úroveň hospodářské soutěže Výběr poskytovatelů se na trhu letecké dopravy považuje za omezený a na trzích železniční dopravy a místní veřejné dopravy nebyl ani zkoumán (ve většině členských států se totiž jedná o monopolní trh) Očekává se, že podmínky pro spotřebitele v oblasti cestování a dopravy zlepší řada nedávných iniciativ Návrhy Komise na revizi práv cestujících v letecké dopravě Výroční zpráva sítě evropských spotřebitelských center za rok, enpdf COM() final,

22 (březen ) a směrnice o souborných službách pro cesty (červenec ) mají zajistit lepší spotřebitelské informace (v případě opožděných nebo zrušených letů a při pořizování kombinací cestovních služeb) a posílit ochranu cestujících v případě komplikací Studie ke zjištění skutečností v oblasti práv cestujících v městské veřejné dopravě má podle očekávání vést k vypracování souboru ambiciózních dobrovolných závazků týkajících se ochrany práv cestujících a osob s omezenou schopností pohybu a orientace Soubor opatření týkajících se městské mobility z prosince má zajistit snazší a ekologičtější městskou mobilitu Veřejné služby Uskupení trhů s veřejnými službami zahrnuje čtyři trhy poskytující veřejné služby Tyto trhy se často vyznačují přítomností omezeného počtu potenciálních dodavatelů Dotyčné služby jsou využívány denně nebo často a připadají na ně % rozpočtu domácnosti Nízké skóre u porovnatelnosti, výběru a přechodu k jinému dodavateli Ačkoli výkonnost uskupení trhů s veřejnými službami je celkově hodnocena jako střední až nízká, na jednotlivých trzích je výkonnost smíšená Služby dodávky elektrické energie jsou navzdory mírnému zlepšení od roku mezi trhy se službami zařazeny na čtvrté nejnižší místo, přičemž výkonnost trhů se mezi jednotlivými zeměmi značně liší a obzvláště nízké skóre je zaznamenáno v zemích jižní Evropy Služby dodávky vody a dodávky plynu jsou hodnoceny o něco lépe (, resp místo v pořadí trhů se službami), zatímco poštovní služby patří k trhům se střední až vysokou výkonností ( místo) Navzdory zlepšení od roku dosahují trhy s veřejnými službami nízkého skóre u porovnatelnosti nabídek, výběru dodavatelů (tato složka nebyla měřena na trhu se službami dodávky vody, který je ve většině zemí monopolním trhem), náročnosti přechodu a vlastního přechodu k jinému dodavateli (poslední dvě otázky byly položeny pouze s ohledem na trhy s elektřinou a plynem) Z toho vyplývá, že spotřebitelé nejsou dosud schopni účastnit se aktivně trhu a mít prospěch z jeho liberalizace COM() final, enpdf

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Graf 1: Domácnosti s počítačem (% domácností) celkem 65% 67% 59% 54% 48% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ve druhém čtvrtletí roku 2012

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Segment s nejvyšším potenciálem

Segment s nejvyšším potenciálem PODTITUL Graf B8 Domácnosti s osobním počítačem 2010 2005 Segment s nejvyšším potenciálem Nizozemsko Lucembursko Švédsko Dánsko Německo 78% 92% 75% 90% 80% 90% 84% 88% 70% 86% Spojené království 70% 83%

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Klasifikace řešených případů v ESC v roce 2007

Klasifikace řešených případů v ESC v roce 2007 Klasifikace řešených případů v ESC v roce 2007 Evropské spotřebitelské centrum pro ČR (ESC) při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR řešilo v roce 2007 celkem 404 případů. Dotazů či žádostí o radu, jak např.

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD.

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Cíl prezentace 1. Zaměřit pozornost na ekonomické změny, především privatizaci

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění Brusel XX. října 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Parlamentometr 2015 Část 1 Hlavní výzvy pro EU, migraci

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

EVROPSKÝ LETNÍ BAROMETER SKUPINY FERRATUM 2015

EVROPSKÝ LETNÍ BAROMETER SKUPINY FERRATUM 2015 page 1 EVROPSKÝ LETNÍ BAROMETER SKUPINY FERRATUM 2015 Letní prázdninové výdaje v poměru k disponibilnímu příjmu domácnosti Za co Evropané v létě utrácejí? VÝDAJE VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ZEMĚMI ESTONSKO 60.2

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více