CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Dítě v azylovém domě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Dítě v azylovém domě"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Dítě v azylovém domě Téma práce: Dítě v azylovém domě Markéta Sedláčková Vedoucí práce: Mgr. Monika Vymazalová Olomouc 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci, dne Markéta Sedláčková 2

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala paní Mgr. Monice Vymazalové za odborné vedení absolventské práce, cenné rady a připomínky, které mi při zpracování práce poskytla, a také za čas, který mi věnovala. 3

4 Obsah 1 Úvod Teoretická část Rodina Krize rodiny Sociálně patologické jevy Bezdomovectví Osamocené rodičovství Mnohoproblémová rodina Rodina v rozvodu Zanedbávané, zneuţívané či týrané dítě Základní metody hodnocení rodin Legislativní podmínky Úmluva o právech dítěte Sociálně právní ochrana dětí Rodičovská odpovědnost Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách Azylové domy Specifika azylových domů Děti v azylových domech pro matky s dětmi Vývoj dítěte Pojetí vývoje osobnosti Praktická část Teorie k výzkumné části Výběr vzorku Popis realizace Výzkumná část Azylový dům pro ţeny a matky s dětmi, o.p.s. Vsetín (kód AD 1) Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod (kód AD 2 ) Azylový dům pro matky s dětmi Valašské Meziříčí (kód AD 3) Petrklíč azylový dům pro ţeny a matky s dětmi Uherské Hradiště (kód AD 4) Nový domov Otrokovice (kód AD 5)

5 4.6 Charitní dům azylové ubytování pro matky s dětmi a ţeny v tísni Kroměříţ (kód AD 6) Charitní domov pro matky s dětmi Zlín (kód AD 7) Sestavení tabulek a jejich vyhodnocení dle vydefinovaných kategorií Zhodnocení názvů, poslání, cílů a cílové skupiny Zhodnocení prostor AD pro matky s dětmi ve Zlínském kraji Zhodnocení registrace sluţby, popř. moţnost vyuţití jiné sluţby přímo v budově a pověření k sociálně právní-ochraně dětí Zhodnocení aktivit pro matku s dětmi v azylových domech Vnímání práce s dětmi dle vedoucích AD Zhodnocení personálního zabezpečení práce s dětmi Zhodnocení spolupráce azylových domů s i institucemi a organizacemi v rámci péče o dítě Přehled finančního zabezpečení volnočasových aktivit pro matky s dětmi Zhodnocení metod práce s dětmi na AD pro matky s dětmi ve Zlínském kraji v rámci péče o dítě Přehled vnitřních směrnic upravující jednání či práci s dětmi na AD pro matky s dětmi ve Zlínském kraji Shrnutí praktické části Závěr Seznam pouţitých zkratek..62 Seznam pouţité literatury. 63 Přílohy

6 1 Úvod V současné době vzrůstá trend neúplných rodin, ve kterých je pečovatelem především matka. Ta se snaţí zajistit takové bydlení pro sebe a své děti jaké je v jejich silách. Často se potýká s ekonomickými či rodinnými problémy, které vedou ke ztrátě bydlení a jedinou moţností je vyuţití sociální sluţby azylového bydlení. Pro samotnou matku je to tíţívá situace, kdy řeší problémy s materiálním a finančním zabezpečením. Cílem mé práce je zmapování práce s dětmi na azylových domech (dále jen AD) pro matky s dětmi ve Zlínském kraji. Zajímá mne, jak pracovníci vnímají dětského klienta, zda zahrnují zájmy a potřeby dětí do nabídky sluţby, protoţe klientem je dle zákonných podmínek pouze matka. V současné době pracuji jako sociální pracovnice v Charitním domě poskytující azylové ubytování pro matky s dětmi a ţeny v tísni v Kroměříţi. K výše zmíněnému tématu mne také vedl fakt, ţe na AD v Kroměříţi je mnohdy ubytováno více dětí neţ samotných klientů. Tuto skutečnost potvrzuje vlastní výzkum, prostřednictvím kterého jsem zjistila, ţe na AD pro matky s dětmi ve Zlínském kraji je ubytováno pouze 37 % dospělých klientů z celkového počtu ubytovaných. Zbylých 63 % tvoří dětští klienti, o kterých se legislativa v podmínkách poskytování sociální sluţby nezmiňuje, čímţ se tyto děti řadí do tzv. sekundární skupiny. V teoretické části nastíním krizi rodiny, kterou je dítě zasaţeno. V této situaci děti ztrácí pocit bezpečí, jistoty a často i fyzický domov. Na azylové domy přicházejí děti v různých věkových kategoriích a s rozdílným potencionálem, z čehoţ plyne bezpodmínečný individuální přístup. Výzkumná část je spíše deskriptivní a budu v ní vycházet z následujících hypotéz: 1. Materiální vybavení AD je přizpůsobeno dětem, 2. AD pracují s dětmi v rámci fakultativních nebo doplňkových sluţeb, 3. AD mají pedagogicky zaměřeného pracovníka, 4. AD mají ve svých vnitřních předpisech ukotvené metody práce s dětmi. 6

7 Tato část je rozdělena do tří částí. V první představím poslání, cíle, cílové skupiny a prostory sledovaných azylových domů. Chci zjistit, jak se přítomnost dětí objevuje v písemné formě vnitřních dokumentů a v materiálním vybavení jednotlivých zařízení. Druhá část je komparativní, kde srovnávám a vyhodnocuji informace získané z rozhovorů s vedoucími azylových domů. Třetí část obsahuje informace z mého pozorování při návštěvách jednotlivých zařízeních. 7

8 2 Teoretická část V teoretické části nastíním krizi rodiny, která vede k sociálně patologickým jevům jako je například bezdomovectví, osamělé rodičovství, mnohoproblémové rodiny, rodina v rozvodu a zanedbávané, zneuţívané a týrané dítě. Dále se zabývám legislativou pro provozování AD, kterou upravuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. Jelikoţ je má práce zaměřena na dítě v azylovém domě, tak v jedné kapitole popíši ţivot dětí na AD. Kaţdé dítě má své práva, která jsou ukotvena v Úmluvě o právech dítě a na jejich dodrţování dohlíţí sociálně právní ochrana dětí. Dítě, které je díky rodinné situaci nucené odejít s matkou na AD, je ohroţené na svém vývoji. Vývojová stádia osobnosti srovnávám dle Sigmunda Freuda, Erika Eriksona a Jeana Piageta, kteří konfrontují dítě se společností. Interakce mezi vývojovými stádiem a sociální situací, ve které ţije má přímý vliv na sebepojetí dítěte a jeho budoucí schopnost orientovat se v mezilidských vztazích. Na utváření sebepojetí u dětí mají nesporně vliv rodiče. Rodičovská zodpovědnost je ukotvena v zákoně o rodině. Pokud rodiče nezvládají svou péči o děti, tak mají k dispozici širokou škálu metod a sluţeb na zlepšení jejich rodičovských kompetencí. Rodičům mohou být nápomocni ve zvládání jejich rodičovské zodpovědnosti pracovníci sociálně právní ochrany děti, poradenská pracoviště nebo nejrůznější neziskové organizace. 2.1 Rodina Rodina je unikátní a nenahraditelnou institucí proto, ţe optimálně spojuje osobní zaujetí dospělých i dětí. Mezi základní funkce rodiny patří funkce výchovná, vyţivovací, emocionální a zajišťující pocit bezpečí. Dítě nemůţe získat pocit jistoty pokud necítí jistotu v blízkých lidech. Dítě si nemůţe osvojit ţádoucí dovednosti, postoje a hodnotovou orientaci, aniţ by bylo vystaveno trvalému působení angaţovaných dospělých pečovatelů. Pro dospělé je rodina také těţko postradatelnou institucí, protoţe je zdrojem podpory. Dítě je v současnosti především citovou investicí. Z čistě ekonomického hlediska je dítě investice velká a nevratná. Nyní však přibývá dětí vyrůstajících v neúplných rodinách. Ve zdrcující většině je v nich pečovatelem matka (Matoušek 2003, s ). 8

9 2.2 Krize rodiny Krize je situace, která postihuje nejen společnost a její instituce, ale především sociální skupiny a jedince. Pojem krize zahrnuje všechny situace, při kterých se něco závaţně mění a tato změna je doprovázena negativními emocemi (Štěpánková a kol. 2004, s. 15). V současné době rodiny nejsou zakládány pro reprodukci, ale kvůli uspokojování citových potřeb partnerů. Neustále tedy roste počet rodin, jejichţ základem není manţelství, ţe partnerské vztahy jsou stále méně stabilní a existuje mnoho rodin jednorodičovských. Přitom kořeny vedoucí ke společenskému vyloučení jsou právě v dětství, kdy dítě rodinu potřebuje (Hradečtí 1996, s.33). S krizí rodiny přímo či nepřímo souvisí ţivot dítěte v nepřirozených podmínkách: a) neúplná rodina (jeden z rodičů dítěti chybí), b) rekonstruovaná rodina (dítě je často dezorientováno sloţitými vztahy při opakovaných manţelských vztazích rodičů), c) neformální rodina (při partnerské nestálosti dítě strádá láskou), d) dětské domovy (dítě je do své plnoletosti hmotně zaopatřeno, ale neví, jak má fungovat domácnost, po dosaţení plnoletosti je hmotně odkázáno jen na sebe ale nedovede zpravidla zaloţit funkční domácnost ani obhospodařovat svůj rozpočet), e) děti ulice (dítě povaţuje ulici za svůj domov, ţije mimo společnost dospělých, jen občas tráví určitou dobu v instituci), f) děti na ulici (dítě se pravidelně stýká s rodinou, na noc se vrací domů, ale většinu dnů tráví mimo domov na veřejných prostranstvích), g) závislosti na alkoholu, drogách, výherních automatech. Dítě ţijící v nepřirozených ţivotních podmínkách bývá často v dospělosti ohroţeno společenským vyloučením (Hradečtí 1996, s. 33). Krize a její zvládání představuje prověrku vlastních adaptačních moţností jedince. Také je to prověrka přirozeného sociálního okolí rodina, příbuzní, přátelé, coţ je neformální pomoc. Do této formy pomoci zahrnujeme i obranné mechanizmy útok, 9

10 únik, represe, suprese, regrese, inverze, popírání, racionalizace, introjekce, projekce a sebeobviňování - coţ jsou stabilní dispozice jedince reagovat určitým způsobem na ţivotní situace (Štěpánková a kol. 2004, s.35 36). Oproti neformální pomoci dle Štěpánkové a kol. (2004, s. 39) formální pomocí v krizi rozumíme především institucionalizovanou pomoc, která bývá označována jako krizová intervence Sociálně patologické jevy Pokud členové rodiny nejsou schopni krizi zvládnout s pomocí formální či neformální pomoci, tak jsou ohroţeni sociálně patologickými jevy jako je bezdomovectví, osamocené nebo mnohoproblémové rodičovství. Mnohdy se setkáme i s rodinou v rozvodu a zanedbávaným, zneuţívaným či týraným dítětem Bezdomovectví Bezdomovectví se ukazuje extrémním projevem společenského vyloučení. Kdo je bezdomovec? Obecně lze říci, ţe je to člověk bez domova. Domovem můţeme rozumět přímo fyzický byt, který nám poskytuje střechu nad hlavou a ochranu před zimou či deštěm. Domov v širším slova smyslu je místo, které nám zajišťuje soukromí, zázemí, bezpečí a prostor pro setkávání s blízkými lidmi. Širší pojetí domova souvisí nejen s fyzickým místem, ale i s mezilidskými vztahy. Ztratíme-li domov, neztrácíme jen střechu nad hlavou, ale ohroţeny či narušeny jsou i tyto vztahy (Hradečtí 1996, s ). Ke srovnání Jedlička a kol. (2004, s. 442) definuje domov z filozofického hlediska jako místo, kam se člověk můţe vrátit a z psychologického pohledu je to místo, kde jedinec proţívá pocit zázemí a citového zakotvení. Některé klientky azylových domů mají střechu nad hlavou či domov, ale z nejrůznějších příčin je nemůţou uţívat nebo jim ztráta tohoto bydlení aktuálně hrozí. Do postavení bezdomovce se dostávají i v případě, ţe jejich obydlí je technicky neobyvatelné (Hradečtí 1996, s ). 10

11 Dle Hradečtí (1996, s ) bezdomovce můţeme rozdělit do tří skupin: a) Bezdomovci zjevní osoby ţijící na ulici, na nádraţích, v noclehárnách, azylech, squatu. b) Bezdomovci skrytí lidé bez přístřeší, kteří se z nejrůznějších důvodů neobrací na veřejné sluţby, aby nalezli nocleh. Patří sem také lidé, kteří bydlí u přátel či příbuzných. c) Bezdomovci potencionální ţijí v různě těţkých podmínkách, které mohou reálně vést ke ztrátě bydlení. Můţeme sem také zařadit ty, kteří čekají na propuštění z různých ústavů, vězení, migranty a exulanty. Faktory vedoucí k bezdomovectví Faktory vyvolávající bezdomovectví lze posuzovat z několika stran. Hradečtí (1996, s ) rozdělují faktory objektivní a faktory subjektivní. a) Faktory objektivní jsou ovlivněny sociální politikou státu, působí na boj s nezaměstnaností, s vyloučením, na sociální ochranu, na zabezpečení ve stáří, v nemoci, na začleňování mládeţe na trhu práce, apod. Význam objektivních faktorů je také v jejich působení na legislativu (sociální zákonodárství), na rovnost ţen a muţů, na integraci invalidů, na kriminalitu. b) Faktory subjektivní jsou ovlivněny jednotlivci, rodinami, společenskými skupinami, jejich schopnostmi, rysy, temperamentem, charakterem, věkem, apod. Lze je uspořádat do čtyř kategorií: - faktory materiální (ztráta bydlení, nejisté bydlení, ztráta zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost, nedostatečné příjmy, zadluţenost, neschopnost obhospodařovat vlastní rozpočet, tragická událost ve formě ztráty ţivitele, majetku, apod.), - faktory vztahové (změny struktury rodiny, rodinné nebo manţelské problémy, diskriminace ţeny, porušené vztahy mezi partnery, mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi a rodiči, rozvod manţelů, rozchod partnerů, rozdělení nebo rozpad rodiny, násilí v rodině, sexuální zneuţívání a znásilnění, osamělost), 11

12 - faktory osobní (mentální retardace, duševní či tělesná choroba, nesamostatnost, invalidita, alkoholismus a další závislosti, hráčství, sociální nezralost), - faktory institucionální (propuštění z ústavu, z vězení, opuštění dětského domova). Ke srovnání dle Marka a kol. (2012, s ) příčiny bezdomovectví jsou primární, sekundární a terciární. V primárních příčinách by měl především reagovat sociální systém a pomoci v řešení nepříznivých ţivotních událostí. V sekundárních příčinách by měl klient pochopit, proč zůstává na ulici a zjistit, ţe tyto překáţky jsou překonatelné. Do terciárních příčin patří neschopnost v zajištění si určité pozice ve společnosti Osamocené rodičovství Osamocené rodičovství přináší váţný společenský problém, který se v podobě psychické, ekonomické zátěţe můţe přenášet na další generace. Osamocení rodiče jsou častěji ohroţeni nezaměstnaností, nedostatečným přístupem k přiměřenému bydlení, sociální izolací, chudobou nebo sociálním vyloučením. Dle Matějčka (1988) in Matoušek (2005, s. 45) mezi základní funkce rodiny patří především zajištění citového zázemí všem svým členům a přípravu dětí pro ţivot ve společnosti. Obě funkce mohou být ohroţeny nedostatkem času, kterého můţe být v rodinách osamocených rodičů méně neţ v rodinách úplných, v nichţ děti mohou získat více pozornosti a péče ze strany obou rodičů. Osamocený rodič můţe být natolik zaneprázdněn vlastní prací a běţnou péčí o domácnost, ţe mu na hraní, učení či povídání s dítětem mnoho času nezbývá. Sociální a psychologické dopady má ovšem i narušení funkce ekonomickozabezpečovací (Matoušek 2005, s ). Osamocení rodiče v případě nízkého sociálního statusu čelí materiálnímu znevýhodnění, a to nejen z důvodu niţších příjmů, ale častěji také kvůli většímu počtu dětí a méně odpovědnému ţivotnímu stylu. Nevýhodná ekonomická situace rodin omezuje moţnosti jejich dětí pro realizaci mimoškolního duševního, kulturního a sportovního rozvoje. Častým problém je nedobytnost výţivného, která ohroţuje uspokojování základních existenčních potřeb neúplných rodin. Problém není jen v materiální oblasti, ale také ve sníţené schopnosti dětí dosáhnout adekvátního vzdělání. 12

13 V důsledku toho se dítěti nemusí podařit získat znalosti a dovednosti potřebné pro přístup k vyššímu vzdělání. Chudoba je tak spojena s celým řetězcem dalších nevýhod poškozující rodiče i děti (Matoušek 2005, s.45-46). Krebs a kol. (2000, s. 84) chudobu definuje jako jev úzce spojený se sociálně ekonomickým dilematem, a to mezi rovností či nerovností v rozdělování důchodů a bohatství na jedné straně a efektivností na straně druhé. Dle Matouška (2003, s. 81) neexistuje obecně přijímaná koncepce chudoby, ale její kritéria jsou závislá na tradici a na aktuální koncepci sociální spravedlnosti. U osamocených rodičů představuje i značné riziko nezaměstnanost, protoţe případná chudoba se nedotkne jen ţivotní situace rodiče, ale můţe vyvolat i chudobu dětskou. Zaměstnavatelé odmítají matky starající se o dítě právě proto, ţe pečují o dítě bez pomoci druhého rodiče. Tyto rodiny se pak stávají příjemci sociálních dávek a jejich příjmy se pohybují na hranici ţivotního minima. Rodiče tak kromě finanční pomoci potřebují jednak sluţby (sociální, zdravotní či jiné) napomáhající zvládnutí výchovné a zabezpečovací funkce rodiny. Více neţ polovina neúplných rodin vzniká rozpadem manţelství. Nepříznivá finanční situace určitou část bývalých manţelů nutí bydlet ve společném bytě. V kritických případech nabízejí neziskové organizace ubytování v azylových domech pro matky s dětmi. Osamocený rodič můţe také bydlet s rodinnými příslušníky, pokud má s nimi dobré rodinné vztahy. Osamocený rodič je zpravidla nucen v chodu domácnosti zastávat obě rodičovské role, coţ s sebou přináší značné omezení jeho vlastního volného času a omezení sociálních kontaktů převáţně na pracovní a příbuzenské. Další velmi významnou překáţkou je nedostatek finančních prostředků na zaplacení tzv. volnočasových aktivit. Osamoceným rodičům hrozí sociální vyloučení, které bývá zaloţeno na následujících faktorech: příslušnost k národnostní menšině, neuspokojivé bydlení bez základního vybavení, nedostatečné vzdělání, špatný zdravotní stav, ztráta sociálních kontaktů. Mezi uvedené skupiny patří osamělí rodiče, zejména ţeny (Matoušek 2005, s ) Mnohoproblémová rodina Mnohoproblémová rodina je rodinou, která má dlouhodobě více neţ jeden problémů. Soubor problémů takové rodiny se týká řady jednotlivců i řady sfér 13

14 rodinného ţivota, přičemţ rodina sama je nedokáţe řešit a nedokáţe vyuţít existujících sociálních sluţeb (Kaplanová 1986 in Matoušek 2005, s. 75). V mnohoproblémových rodinách (dále jen MPR) se setkáváme se zločinností, závislostí na návykových látkách, nezaměstnaností, prostitucí, časným těhotenstvím, týráním nebo zneuţíváním jednotlivých členů rodiny. U dětí v MPR se objevuje záškoláctví, výchovné problémy či poruchy chování. MPR vyhledá pomáhající organizaci v krizi. Ta kdyţ odezní, kontakt do další krize upadá. Proto Kagan, Schlosbergová (1989) in Matoušek (2005, s. 76) MPR nazývají rodinou v opakujících se krizích. Matoušek (2005, s. 77) uvádí, ţe traumata a ztráty v MPR jsou tak časté, ţe členové rodiny se mohou zdát vůči nim zdánlivě imunní. Na ztráty reagují agresivním chováním, nejsou proţity do konce a ani vyuţité k osobnímu růstu Rodina v rozvodu Rozvod není jen právním aktem, ale vyvolává hluboké emoční reakce. Rozvod se objevuje v manţelstvích, která byla uzavřena u mladých lidí. Vyskytuje se i v manţelstvích vyššího věku, kde se partneři znali krátce před sňatkem a uzavřeli ho pod tlakem těhotenství či traumatu z předcházejícího rozchodu (Matoušek 2005, s. 61). Matoušek (2005, s ) uvádí několik příčin vedoucích k rozvodovému řízení: - nezvládání nároků rodinného ţivota spojených s péčí o dítě, - uvědomění si rysů partnera, které byly přehlíţeny, např. ţárlivost, závislosti, podvodník, aj., - vyčerpání vztahu, které přichází v době, kdy děti dospěly a partneři nemohou najít společný program. Pro dítě je separace rodičů jednou z nejběţnějších traumatizujících událostí, s kterou se můţe setkat. Děti, které proţily rozvod rodičů, mají velkou pravděpodobnost, ţe se u nich objeví emoční potíţe nebo problémy s chováním neţ je běţné u většiny populace. Pokud se rodiče rozvádějí, tak jde většinou o déletrvající potíţe v jejich vztahu, které se ve většině případů odehrávají před dítětem (Elliott, Maurice 2002, s. 100). 14

15 Rozvod je náročná ţivotní situace, za kterou dítě proţívá pocity viny. Dítě se nepodaří udrţet mimo rodičovský konflikt, které cítí hrozbu ztráty. Postavení dítěte při neb o po rozvodu dle Matouška (2005, s ) je následující: - rodiče se dokáţou domluvit na pravidelném kontaktu s dítětem, který dodrţují a nepomlouvají se před ním navzájem, - dítě je vyuţíváno jako nástroj pomsty, - rodič, který se s rozvodem nemůţe smířit, se snaţí přes dítě s druhým rodičem udrţet kontakt, - dítě je prostředníkem komunikace mezi rodiči, - dítě se můţe stát náhradním partnerem, - rodiče jsou pohlceni natolik svými problémy, ţe je dítě zanedbáváno Zanedbávané, zneužívané či týrané dítě V současné době špatným zacházením s dítětem se rozumí úmyslné nebo neúmyslné chování pečující osoby, které můţeme rozdělit do čtyř typů: - tělesné týrání bití, odpírání jídla a tekutin, vystavování chladu, - sexuální zneuţívání sexuální styk mezi příbuznými, účast dětí na pornografii, - zanedbávání opomíjení významných potřeb, - emoční týrání neustálá kritika, poniţování. Rodiče týraných a zneuţívaných dětí často tohle jednání také zaţili během jejich dětství. Mají nízkou frustrační toleranci a reagují na dítě i dospělého partnera agresivně. Není lehké posoudit a dokázat špatné chování vůči dítěti. Pro posouzení takového chování neexistují přesná kriteria toho, co ještě je a co uţ není přijatelné a ani zákon to přesně nedefinuje. Tato kriteria se také mohou lišit v souvislosti se sociálním prostředím. Při posuzování špatného zacházení s dítětem musíme brát v úvahu závaţnost zneuţívání, častost těchto projevů, věk dítěte a vyspělost dítě (Matoušek 2005, s ). 15

16 Základní metody hodnocení rodin Při posuzování rodiny je vhodné pouţít více metod neţ jen jednu a hodnocení by mělo provádět více lidí. Matoušek, Pazlarová (2010, s ) uvádějí základní metody hodnocení rodin: - rozhovor týkající se vlastního chování posuzovaného člena rodiny, - rozhovor týkající se chování jiných členů rodiny a fungování rodiny jako celku, - pozorování spontánní interakce rodiny, - pozorování interakce navozené určitým zadáním, - dotazníky a testy, - konstrukce genogramu zobrazujícího příbuzenské vztahy mezi členy rodiny, - strukturované techniky, - rozbor dokumentů, - ekomapa. 2.3 Legislativní podmínky Úmluva o právech dítěte Není to tak dlouho, kdy si lidstvo (rozumějme dospělí) mysleli, ţe svoboda myšlení, projevu či třeba právo na vlastní názor děti mít nemohou. Ochrana cti, lidské důstojnosti, svoboda projevu, myšlení, svědomí a náboţenství, doplněná o právo na vlastní názor představuje skutečně jeden z vrcholů moderního, liberálního a právního názoru na postavení dítěte (Bůţek, Michalík 1999, s. 54). Kaţdé dítě má právo na ochranu svých práv, které upravuje Úmluva o právech dítěte. Byla vyhlášena Valným shromáţděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku. Podle odstavce I. čl. 1 se pro účely této Úmluvy dítětem rozumí kaţdá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenţ se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaţeno dříve. 16

17 Úmluva o právech dítěte je zaloţena na čtyřech základních principech: 1. Právo na přeţití - zaručuje zachování ţivota a uspokojení základních potřeb dítěte. 2. Právo na rozvoj umoţňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání. 3. Právo na ochranu chrání dítě před násilím, všemi druhy zneuţívání a zanedbávání. 4. Právo na účast dává dítěti moţnost vyjádřit svůj názor ve všech záleţitostech, které se ho týkají Sociálně právní ochrana dětí Problémy, kvůli kterým se sociální pracovníci s rodinami setkávají, jsou většinou problémy dětí nebo dospívajících. Hodnocení rodiny dle Matouška (2003, s. 189) vţdy probíhá v kontextu souboru očekávání, který je tvořen očekáváním: - subjektu, který zřídil příslušnou sluţbu hodnotící rodinu, - toho, kdo dal podnět k hodnocení rodiny, - toho, kdo rodinu hodnotí, - členů rodiny. Sociálně-právní ochrana dětí představuje zajištění práva dítěte na ţivot, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a ţivot v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboţenství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneuţíváním nebo vykořisťování (www.mpsv.cz/cs/14304). Sociálně-právní ochranu dětí (dále SPOD) upravuje zákon č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí, který v 1 vymezuje SPOD jako: a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. 17

18 Mezi hlavní principy SPOD dostupné na (www.mpsv.cz/cs/14304) patří: - nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí, - poskytování všem dětem bez rozdílu a bezplatně, - preventivní působení na rodinné vztahy - ochrana dětí před sociálně patologickými jevy, - brát ohled na ţádoucí kontinuitu ve výchově dítě a na jeho etnický, náboţenský, kulturní a jazykový původ, - v případě osvojení dítěte do ciziny respektovat princip subsidiarity, - u orgánů SPOD povinnost sledovat výkon ústavní nebo ochranné výchovy, kde tato výchova byla stanovena. Cílem SPOD je také sanace rodin. Dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v 4 (1) SPOD zajišťují: a) krajské úřady, b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, c) obecní úřady, d) ministerstvo, e) Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Rodičovská odpovědnost Rodičovskou odpovědnost upravuje zákon 94/1963 Sb. o rodině, která je v 31 vydefinovaná jako souhrn práv a povinností: a) při péči o nezletilé dítě zahrnující především péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, b) při zastupování nezletilého dítěte, c) při správě jeho jmění. 18

19 Rodičovské chování má instinktivní, vrozenou bázi a je spojeno s dětskou zkušeností rodiče. Matoušek, Pazlarová (2010, s. 47) uvádí tzv. výchovné předpoklady rodičů: - osobnost rodiče jeho zralost, stabilita, odolnost prosti stresu, - vztah rodiče k dítěti síla vazby, citlivost na potřeby dítěte, účast na péči o dítě, - mravní úroveň rodiče způsob kontaktu s druhým rodičem, respekt k právům druhých, popř. kriminalita, - ohled na právo dítěte stýkat se s druhým rodičem, - vztah dítěte k rodiči kvalita a intenzita vazby na rodiče, - způsobilost rodiče slouţit jako vzor pro vytvoření role dospělého muţe, resp. ţeny, - úroveň vzdělání a inteligence rodiče, - šíře a dostupnost rodinného zázemí rodiče, - moţnost rodiče zachovat dítěti stálé prostředí, - ekonomická situace rodiče. Rodič, který nemá schopnost sladit se s dítětem, ať uţ trvale, či pod vlivem aktuálního stresu, buď dítě zanedbává, nebo se vůči němu chová negativně. Chování rodiče, který nebere ohledy na potřeby dítěte, vyvolává u dítěte rozladění, jeţ můţe mít charakter hyperaktivace nebo naopak útlumu. Taková reakce dítěte můţe posilovat neadekvátní jednání rodiče a vést k násilnému chování vůči dítěti či k jiným formám špatného zacházení s dítětem (Matoušek, Pazlarová 2010, s. 49). Gaudin, Polansky (1996) uvádějí in Matoušek, Pazlarová (2010, s. 49) typické charakteristiky pro zanedbávající rodiny: - špatně zvládají provoz domácnosti, fungování domácnosti je chaotické, - chybí jim vedení ve smyslu absence rodinné autority, - vykazují více zdravotních problémů, - jsou hůře schopny řešit konflikty, - jsou méně soudrţné, 19

20 - méně vyjadřují své pocity ve slovech. Při hodnocení rodin zanedbávajících péči o děti by měl být kladen důraz na schopnost rodiny zvládnout domácnost, na existenci rodinné autority, na soudrţnost a vzájemné citové vazby mezi členy rodiny a na schopnost vyjadřovat pocity Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách V České republice byla struktura a poslání jednotlivých druhů sociálních sluţeb pro sociálně vyloučené vydefinována aţ v roce 2006 Zákonem 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. Smyslem tohoto zákona je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů jako je věk, zdravotní postiţení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová ţivotní situace a mnoho dalších příčin. Situace lidí bez domova je závaţným sociálním problémem. Řešení tohoto problému není moţné bez široké spolupráce všech zainteresovaných orgánů, organizací a zařízení. V současnosti si kaţdý zájemce o sociální sluţbu sjednává její obsah s poskytovatelem samostatně v rámci smlouvy o poskytování sociální sluţby. Smlouva o poskytování sociální sluţby představuje výrazný prvek zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních sluţbách. Od roku 1988 aţ do konce roku 2006 byly sociální sluţby (tehdy sluţby sociální péče) poskytovány převáţně na základě rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu (Michalík 2008, s. 3) Azylové domy Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách určuje samotné poskytování sociální sluţby Azylové domy v 57, které poskytují pobytové sluţby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Sluţba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zvládání a zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. 20

21 Specifika azylových domů Zákon 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách nedefinuje specifika azylových domů, coţ si ale kaţdý azylový dům upravuje sám pomocí vnitřních metodik. V azylových domech pro matky s dětmi je ubytování poskytováno na základě smlouvy formou samostatného pokoje nebo bytové jednotky, kde matka sama pečuje o své děti. Do azylu přicházejí klientky z nejrůznějších příčin, společný je pouze následek ztráta bydlení či domova. Jako důvod nejčastěji uvádějí rozpad rodiny, manţelství či partnerského vztahu, domácí násilí, ztrátu bydlení v důsledku špatného právního povědomí při uzavírání různých smluv, nucené vystěhování z bytu nezřídka pro dluhy. Některé klientky přicházejí z jiných azylových domů, kde jim skončila maximální doba pobytu, výjimkou nejsou těhotné dívky, které před časem opustily dětský domov. Občas přijde matka po výkonu trestu, která ţádá o navrácení dětí do své péče. Orgány sociálně právní ochrany dětí doporučují ubytování matek, které mají problematické zázemí nebo jejichţ péče o děti vykazuje váţnější nedostatky. Tyto pobyty pak mají také diagnostickou funkci matka pod dohledem pracovníků musí prokázat, ţe je schopná se o děti postarat. Kromě klientek, které samy ţádají o ubytování, se tak setkáváme také s tzv. klientkami nedobrovolnými. Specifikem některých azylových domů je pomoc obětem obchodu s bílým masem, tedy ţenám, které byly nuceny k prostituci. Přestoţe nesplňují jednu z hlavních podmínek nepřichází se svými dětmi, mají azylové domy dobré podmínky pro poskytnutí pomoci těmto ţenám. Především spolupráce v rámci celé sítě umoţňuje jejich bezpečný úkryt před často organizovanými skupinami násilník (Vymazalová 2006, s ) Děti v azylových domech pro matky s dětmi Spolu s klientkami přichází do azylového domu také jejich děti všech věkových kategorií, mnohé se narodí matkám během pobytu. Dětští klienti s sebou přinášejí specifické nároky na provoz zařízení, materiální vybavení a v neposlední míře na odbornost personálu a jeho schopnost vytvářet dětem potřebné zázemí i podnětné prostředí. Kvalita mateřské péče o děti je v azylovém domě pod drobnohledem jak pracovnic zařízení, tak dalších institucí, které s AD spolupracují. Jedná se především o 21

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY- AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI. Pravidla pro poskytování sociální služby azylového domu

POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY- AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI. Pravidla pro poskytování sociální služby azylového domu POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY- AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI Pravidla pro poskytování sociální služby azylového domu Základní údaje Azylový dům pro ženy a matky s dětmi poskytuje

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Informace k vyhodnocení situace dítěte

Informace k vyhodnocení situace dítěte Informace k vyhodnocení situace dítěte Datum zahájení, přijetí do péče Om/Nom Poznámka: Pokud vyplňujete formulář elektronicky, textová pole se rozšíří tak, aby korespondovala s vaším textem. Tam, kde

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více