VLIV ČERNÉ BARVY A SITUAČNÍHO KONTEXTU NA POSUZOVÁNÍ LIDÍ V ČERNÉM OBLEČENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV ČERNÉ BARVY A SITUAČNÍHO KONTEXTU NA POSUZOVÁNÍ LIDÍ V ČERNÉM OBLEČENÍ"

Transkript

1 VLIV ČERNÉ BARVY A SITUAČNÍHO KONTEXTU NA POSUZOVÁNÍ LIDÍ V ČERNÉM OBLEČENÍ Výzkumná studie Autoři: Pavla Linhartová, Adam Ťápal, Luboš Brabenec, Radomír Maceček, Jak Jiří Buchta Metodologie psychologického výzkumu

2 Fakulta sociálních studií MU, 2010/2011 ABSTRAKT V předložené studii jsme zkoumali vliv černé barvy oblečení a situačního kontextu na utváření dojmu. Zjišťovali jsme míru dojmu agresivity a serióznosti, kterou lidé v černém oblečení působí na druhé lidi ve srovnání s lidmi oblečenými ve světlých barvách. Současně jsme zjišťovali vliv a význam kontextu agresivity a serióznosti na utváření příslušného dojmu. Výzkumu se zúčastnilo 476 studentů gymnázií, kteří posuzovali osoby na fotografii v různých barvách oblečení a různých kontextech. Výsledky ukázaly, že lidé v oblečení černé barvy jsou hodnoceni jako agresivnější i serióznější než lidé v oblečení světlé barvy. Tyto dojmy jsou umocněny příslušným kontextem, agresivním pro agresivitu, seriózním pro serióznost. Zvláště přínosným zjištěním je zásadní význam kontextu na utváření dojmu, se kterým musíme při zkoumání vlivu barvy oblečení a podobných fenoménů počítat. TEORETICKÁ ČÁST A HYPOTÉZY Oblečení má velký vliv na utváření prvního dojmu, pro jehož utvoření je důležitá i jeho barva, což potvrzuje např. Radeloff (1990), který ve svém experimentu zjistil, že při percepci atraktivity jsou lidé více ovlivněni barvou oblečení než jeho stylem, a tato barva je pro ně také důležitější než výraz tváře hodnocené osoby. V našem výzkumu se zaměříme na to, jaký dojem vyvolává černá barva oblečení, a to v různých situačních kontextech. Adams a Osgood ve své studii shrnuli, že černá barva je asociována se zlem a smrtí téměř ve všech kulturách (Adams & Osgood, 1973, cit. dle Vrij, 1997). Sherman a Cloe (2009) dále zjistili, že černá barva je asociována s amoralitou. Většina dosavadních výzkumů zkoumala černou barvu v kontextu agresivního chování či fyzické konfrontace. V experimentu Franka a Giloviche (1988) respondenti považovali za agresivnější fotbalový tým v černé barvě ve srovnání s týmem v bílé barvě (jednalo se o identickou nahrávku zápasu, barva dresu byla počítačově upravena). Dále např. Vrij (1997) předložil jedné skupině respondentů fotku podezřelé ženy v černém oblečení, druhé skupině stejnou fotku ve světlém oblečení. Respondenti z první skupiny označovali ženu častěji za vinnou a také za agresivnější. Působí však černá barva agresivně i v jiném situačním kontextu? Domníváme se, že ne, protože to, jakým způsobem je podnět vnímán a hodnocen, je závislé i na kontextu, ve kterém se nachází. Jako kontext můžeme označit prostředí a okolnosti, ve kterých je daný podnět vnímán

3 (Avramova et al., 2010). Výzkumné studie ukazují, že kontext ovlivňuje jak hodnocení barev (např. Maier et al., 2009), tak hodnocení osob (např. Wittenbrink et al., 2001). Předpokládáme, že černá barva v neagresivním kontextu evokuje spíše serióznost, potažmo respekt a spolehlivost. Černá se totiž obecně používá v situacích, kde je potřeba navodit vážnost, např. obchodní jednání apod. (barva formálního oděvu). Tuto domněnku podporuje i výzkum Damhorstové a Reedové (1986). Tohoto výzkumu se zúčastnilo 208 manažerů a manažerek, kteří měli posuzovat fotografie adeptek na zaměstnání. Ženy v tmavém oblečení byly manažery hodnoceny jako charakternější a měly podle nich vyšší morální reputaci. Dále musíme zmínit výzkum Vrije, Pannella a Osta (2005), ve kterém participanti ve skupině nahlas odpovídali na otázky týkající se událostí ve zprávě o zločinu, kterou si předtím přečetli. Ve skupině byli také konspirátoři, a to buď v černém, nebo ve světlém oblečení, kteří záměrně odpovídali špatně. Více se nechali zmást špatnými odpověďmi respondenti ve skupině s černě oblečenými spiklenci, což vypovídá o vlivu lidí oblečených v černé barvě. Autoři navrhují, že černá barva zde mohla hrát roli opět proto, že se jednalo o agresivní kontext. Výsledky však můžeme interpretovat tak, že konspirátoři v černém byli pro respondenty důvěryhodnější či přesvědčivější, což podporuje naši hypotézu. Černá barva zde totiž nepůsobila přímo v agresivní situaci (tedy při dotazování), jako ve výše zmíněných experimentech. Je však možné, že asociace agresivity i serióznosti jsou pro oblečení černé barvy typické a objeví se zároveň v různých kontextech, případně při posuzování lidí v černé barvě bez situačního kontextu (např. posuzování samotné fotografie bez vysvětlivek). Dosud totiž nebyly zkoumány tyto asociace společně. Máme dostatečnou empirickou podporu pouze pro tvrzení, že lidé v černé barvě jsou posuzováni jinak než lidé ve světlých barvách, nikoliv však pro tvrzení, že černá barva oblečení vyvolává určitý dojem nezávisle na situačním kontextu (kromě výše zmíněné interkulturní asociace černé barvy se zlem a smrtí). Proto budeme zkoumat za prvé, zda jsou lidé v černém oblečení považováni za agresivnější, resp. serióznější než lidé v oblečení světlé barvy (H1, H2). Za druhé, zda existuje rozdíl mezi vnímáním lidí v černém oblečení v různých situačních kontextech (H3, H4). Hypotézy 1. Lidé v černém oblečení jsou považováni za agresivnější než lidé v oblečení světlé barvy. 2. Lidé v černém oblečení jsou považováni za serióznější než lidé v oblečení světlé barvy. 3. Jako nejagresivnější jsou hodnoceni lidé v černém oblečení a v agresivním kontextu. 4. Jako nejserióznější jsou hodnoceni lidé v černém oblečení a v seriózním kontextu.

4 METODY Pro náš výzkum jsme zvolili experimentální design, a to formou posuzování fotografií participanty. Prezentovaný materiál Lidi v černém oblečení jsme se rozhodli prezentovat formou fotografií. Co se týče samotné tvorby fotografií a nezávislých proměnných, budeme manipulovat s proměnnou barva oblečení osoby na fotografii, která bude buď černá, nebo světle šedá. Světle šedou barvu jako zástupce světlých barev jsme vybrali proto, abychom do experimentu nezaváděli vlivy jiných barev spektra, šedá je vlastně zesvětlená varianta černé barvy. Dále budeme manipulovat s proměnnou situační kontext, která spočívá v krátké větě umístěné nad samotnou fotografií, která seznámí respondenta s určitou hypotetickou situací, které se fotografie týká, a navodí tak námi požadovaný situační kontext. Pro navození kontextu agresivity použijeme větu: Tato osoba je podezřelá ze spáchání násilného trestného činu. Pro navození kontextu serióznosti větu: Tato osoba se účastní výběrového řízení na pozici státního zástupce. V třetím případě zůstane fotografie bez uvozujícího textu, tedy bez situačního kontextu. Dále budeme manipulovat s proměnnou pohlaví osoby na fotografii (budeme tedy prezentovat jak muže, tak ženy) pro možnost širšího zobecnění výsledků a posílení externí validity projektu, eventuelně pro odhalení případných rozdílů mezi posuzovanými muži a ženami. Tomu jsme uzpůsobili i úvodní věty navozující kontext podezřelá osoba a státní zástupce jsou pojmy výrazně neprovázané s určitým pohlavím. Při tvorbě fotografií jsme postupovali tak, abychom co nejlépe eliminovali intervenující proměnné, a to za prvé ty, které by mohly poskytovat nějaké další informace o kontextu situace či o osobě na fotografii. Všechny fotografie jsou na bílém pozadí, osoby na fotografiích mají neutrální výraz a žádné nápadné vzhledové prvky (dlouhé vlasy u muže, nápadné vousy, brýle apod.). Abychom dále eliminovali vliv vzhledu tváře a stylu oblečení jednotlivých osob, zvolili jsme pouze jednoho muže a jednu ženu, kterým jsme pouze počítačově upravili barvu oblečení a přidělili situační kontext. Kombinací nezávislých proměnných barva oblečení, situační kontext a pohlaví tedy dostaneme celkem dvanáct verzí posuzované fotografie, přičemž každému účastníkovi budeme vždy prezentovat dvě fotografie.

5 Nevýhodou tohoto postupu je, že respondenti mohou fotografie hodnotit jinak, než by hodnotili reálně přítomného člověka. Při využití reálně přítomných figurantů by však razantně narostl počet intervenujících proměnných a některé z nich by se nám pravděpodobně nepodařilo eliminovat vůbec už jen proto, že při opakované prezentaci by bylo velmi obtížné navodit shodné podmínky. Zkoumaný vzorek Zkoumaný vzorek pro náš experiment jsou středoškolští studenti gymnázií. Celkem se výzkumu zúčastnilo 476 studentů ze čtyř gymnázií (Brno, Jihlava, Znojmo), z toho 195 mužů a 276 žen, 5 osob neuvedlo své pohlaví. Věkové rozmezí respondentů je let (M = 16,94 let). V tomto věku již zkoumané osoby mají rozvinuté abstraktní myšlení a s jistotou můžeme říci, že si dovedou bez problému spojit kontext s fotografií a posuzovat na základě tohoto spojení. Předpokládáme, že dále se s věkem posuzování nebude výrazně měnit, dalším výzkumníkům však doporučíme tuto hypotézu ověřit. Způsob hodnocení fotografií a měření závislých proměnných Pro měření míry vnímané agresivity a míry vnímané serióznosti jsme zvolili metodu hodnocení fotografií respondenty pomocí přídavných jmen, tedy vlastností, které by osobě na fotografii přidělili. Při výběru způsobu hodnocení jsme zvažovali, zda použijeme otevřenou otázku typu Jaký dojem ve vás vyvolává tato osoba?, nebo jinou formu dotazování. Výhodou otevřené otázky je, že není návodná, a tudíž nemá žádný další vliv na situační kontext. Problematické je však její zpracování, protože by bylo třeba odpovědi respondentů klasifikovat a analyzovat dle určitého pravidla nejen na základě četnosti, ale i podle míry expresivity. Sémantický diferenciál by naopak byl pro zpracování dat nejvhodnější, ale nakonec jsme jej vyloučili z toho důvodu, že bychom tím participantům předem stanovili, které vlastnosti mají hodnotit, což je velmi návodné. Jako nejvhodnější jsme nakonec vybrali seznam určitých vlastností, ze kterého budou participanti vybírat vhodnou charakteristiku prezentovaných lidí podle svého uvážení. Abychom mohli měřit také výše zmíněnou míru expresivity těchto vlastností, přidali jsme k přídavným jménům stupnici v hodnotách 1 5. Participanti však budou volit intenzitu pouze u těch vlastností, které sami budou chtít zaškrtnout, budou tedy přemýšlet pouze nad vlastním dojmem, ne nad tím, jak intenzivní předepsané vlastnosti by osobě přisoudili.

6 Zároveň budou moci dopsat jiný svůj dojem jakékoliv jiné vlastnosti, které se nevyskytují v našem seznamu. Seznam zvolených přídavných jmen obsahuje tři vlastnosti týkající se agresivity: agresivní, hrubý a útočný; tři vlastnosti týkající se serióznosti: důvěryhodný, seriózní a zodpovědný; dále šest vlastností nevztahujících se ani k jednomu z kontextů: citlivý, zajímavý, tichý, nenápadný, přátelský, nervózní. Při tomto počtu adjektiv, kde zároveň převládají slova nevztahující se k našim kontextům, není seznam tolik návodný, jako by byl sémantický diferenciál, ačkoliv zcela nenávodná zůstává pouze varianta otevřené otázky, kterou jsme zamítli pro její výše uvedené nevýhody. Zároveň jsme však ponechali výhodu otevřené otázky, tedy možnosti sdělit jakýkoliv jiný dojem. Z počtu bodů přidělených na stupnici u jednotlivých přídavných jmen vztahujících se k agresivitě a k serióznosti poté budeme vytvářet sumační škály agresivita a serióznost v hodnotách 0 15, přičemž vysoký skór bude odpovídat vysoké míře dojmu agresivity, resp. serióznosti. Do dotazníku pro participanty jsme přidali dále položky číslo fotografie, věk a pohlaví. Popis procesu sběru dat Každý respondent bude hodnotit dvě fotografie, čímž zdvojnásobíme množství získaných dat. Vzhledem k tomu, že na fotografiích pracujeme pouze s jedním mužem a jednou ženou, účastník vždy dostane jednu fotografii ženy a jednu fotografii muže, aby stejnou osobu nehodnotil dvakrát (ačkoliv v jiné barvě oblečení), čímž předčasně neodhalíme záměr výzkumu (neměnilo-li by se pohlaví osoby na fotografii, ale změnila-li by se pouze barva či situační kontext, mohlo by vyjít najevo, s jakými proměnnými manipulujeme). Zejména z těchto důvodů a dále z důvodu časové náročnosti nebudeme jednotlivým účastníkům prezentovat více než dvě fotografie. Předem si materiál rozdělíme na fotografie mužů a fotografie žen, ze kterých vždy po jedné fotografii budeme náhodně rozdávat účastníkům. Přidělení barvy oblečení a kontextu tedy bude zcela náhodné. Výzkumník bude kontrolovat pouze to, aby každý respondent hodnotil vždy jednoho muže a jedu ženu, nebude tedy vědět, kterou fotografii přiděluje kterému člověku, čímž eliminujeme možnou intervenující proměnnou očekávání výzkumníka. Data budeme sbírat v jednotlivých třídách během vyučovací hodiny se svolením ředitele školy a každého jednotlivého vyučujícího. Experiment bude proveden na čtyřech školách pěti výzkumníky.

7 Výzkumník vstoupí do třídy společně s vyučujícím, představí se jako student psychologie a poprosí respondenty o účast na výzkumu, která je samozřejmě dobrovolná a anonymní. Vysvětlí studentům postup rozdávání fotografií a jejich hodnocení, zároveň je poprosí, aby fotografie hodnotili samostatně a nezávisle. Nemají-li respondenti další otázky, výzkumník rozdá každému respondentovi dva dotazníky a náhodně dvě fotografie, vše otočené přední stranou dolů. Po skončení vyplňování výzkumník sesbírá všechny dotazníky tak, aby zachoval informaci o tom, které dva dotazníky pochází od stejného respondenta a v jakém pořadí je hodnotil. Poté stručně informuje účastníky o výzkumném záměru. VÝSLEDKY Celkem jsme získali 952 odpovědí od 476 respondentů. Z jejich odpovědí jsme vytvořili sumační škály pro míru vnímané agresivity ( agresivita ) a pro míru vnímané serióznosti ( serióznost ) osoby na fotografii, které nabývají hodnot Celkový průměr škály agresivita je 4,03, průměr škály serióznost 6,82. První hypotézu, tedy že lidé v černém oblečení jsou považováni za agresivnější než lidé v oblečení světlé barvy, jsme testovali nezávislým t-testem pro dvě skupiny. Tabulka č. 1 zobrazuje popisné statistiky škály agresivita u jednotlivých barev. tab. č. 1: Míra vnímané agresivity u jednotlivých barev barva N M SD černá 485 4,48 3,85 šedá 467 3,57 3,56 Zjistili jsme signifikantní rozdíl v míře vnímané agresivity mezi osobami na fotografii v černém oblečení a v šedém oblečení, t (949) = 3,8, p < 0,001, SD = 0,24, d = 0,25. Osoby na fotografii v oblečení černé barvy jsou tedy posuzovány jako agresivnější, což potvrzuje naši první hypotézu. Druhou hypotézu, tedy že lidé v černém oblečení jsou považováni za serióznější než lidé v oblečení světlé barvy, jsme rovněž testovali nezávislým t-testem pro dvě skupiny. Tabulka č. 3 zobrazuje popisné statistiky pro škálu serióznost u jednotlivých barev. tab. č. 3: Míra dojmu serióznosti u jednotlivých barev barva N M SD černá 485 7,09 3,98 šedá 467 6,55 4,05

8 Zjistili jsme signifikantní rozdíl v míře vnímané serióznosti mezi osobami na fotografii v černém oblečení a v šedém oblečení, t (950) = 2,068, p = 0,039, SD = 0,26, d = 0,13. Osoby na fotografii v černém oblečení jsou tedy posuzovány jako serióznější, což potvrzuje naši druhou hypotézu. Třetí hypotézu, tedy že jako nejagresivnější jsou hodnoceni lidé v černém oblečení a v agresivním kontextu, jsme testovali dvěma způsoby. Pro účely testování třetí hypotézy jsme vytvořili novou proměnnou skupina, kde jsme kódovali jednotlivé posuzované fotografie podle kombinace proměnných barvy oblečení a kontext. Získali jsme tedy šest skupin, které jsme následně porovnávali. 1. černá barva + žádný kontext 4. šedá barva + žádný kontext 2. černá barva + agresivní kontext 5. šedá barva + agresivní kontext 3. černá barva + seriózní kontext 6. šedá barva + seriózní kontext Tabulka č. 5 zobrazuje popisné statistiky škály agresivita, tabulka č. 7 škály serióznost u jednotlivých skupin. tab. č. 5: Míra vnímané agresivity u jednotlivých skupin skupina N M SD ,92 3, ,50 4, ,02 3, ,99 2, ,37 4, ,27 3,43 Analýzou rozptylů jsme zjistili, že mezi skupinami jsou signifikantní rozdíly, F (5, 946) = 9,299, p < 0,001, η 2 = 0,05. Abychom zjistili, kde se rozdíl mezi skupinami nachází, použili jsme metodu plánovaných kontrastů v souladu s naší hypotézou. Provedli jsme nejprve plánovaný kontrast skupiny fotografií lidí v černém oblečení a v agresivním kontextu se všemi ostatními skupinami. Výsledný rozdíl při předpokladu nehomogenních rozptylů byl signifikantní: t (210,535) = 5,09, p < 0,001. Pro zpřesnění výsledku jsme se dále rozhodli srovnat inkriminovanou skupinu s ostatními skupinami jednotlivě pomocí metody jednoduchých kontrastů. Všechny rozdíly byly opět signifikantní, u všech kontrastů se signifikancí p < 0,01.

9 Lidé v černém oblečení a v agresivním kontextu, tj. 2. skupina jsou tedy hodnoceni ve srovnání s ostatními jako nejagresivnější, což potvrzuje naši třetí hypotézu. Čtvrtou hypotézu, tedy že jako nejserióznější jsou hodnoceni lidé v černém oblečení a v seriózním kontextu, jsme znovu testovali oběma způsoby při použití rozdělení skupin. tab. č. 7: Míra vnímané serióznosti u jednotlivých skupin skupina N M SD ,93 4, ,22 3, ,10 3, ,54 4, ,50 3, ,72 3,87 Analýzou rozptylů jsme zjistili, že mezi skupinami jsou signifikantní rozdíly, F (5, 946) = 9,755, p < 0,001, η 2 = 0,05. Abychom opět zjistili, kde se rozdíl mezi skupinami nachází, použili jsme metodu plánovaných kontrastů v souladu s naší hypotézou. Provedli jsme nejprve plánovaný kontrast skupiny fotografií lidí v černém oblečení a v seriózním kontextu se všemi ostatními skupinami. Výsledný rozdíl při předpokladu homogenních rozptylů byl signifikantní: t (946) = 4,491, p < 0,001. Srovnání inkriminované skupiny se všemi ostatními jednotlivě jednoduchými kontrasty potvrdilo všechny rozdíly až na jeden jako signifikantní. Nesignifikantní kontrast jsme nalezli při srovnání se skupinou šedé oblečení a seriózní kontext. Lidé v seriózním kontextu, a to jak v černé (skupina 3), tak v šedé barvě (skupina 6), jsou tedy vnímáni jako serióznější ve srovnání s ostatními skupinami, což zcela nepotvrzuje naši hypotézu. Pro zjištění vlivů jednotlivých proměnných jsme dále provedli faktoriální analýzu pro všechny čtyři škály s použitím faktorů kontext fotografie, barva oblečení osoby na fotografii a pohlaví osoby na fotografii. Tabulka č. 9 zobrazuje počet jednotlivých hodnot proměnných barva oblečení, kontext a pohlaví ze všech hodnocených fotografií. tab. č. 9: Rozložení hodnot barvy oblečení, kontextu a pohlaví osoby na fotografii Proměnná N Černá barva 485 Šedá barva 467 Žádný kontext 307 Agresivní kontext 327

10 Seriózní kontext 318 Muž 474 Žena 478 Agresivita: Jako signifikantní faktory se ukázali jak barva oblečení, tak kontext (p < 0,001), nikoliv však jejich interakce (p = 0,79). Signifikantním faktorem je rovněž pohlaví osoby na fotografii (p < 0,01). Žádné další interakce faktorů se nepotvrdily jako signifikantní. Graf č. 1 ukazuje průměrnou míru vnímané agresivity v závislosti na pohlaví, graf č. 2 v závislosti na pohlaví a barvě oblečení. Graf č. 1 - agresivita Graf č. 2 - agresivita Graf č. 4 ukazuje průměrnou míru vnímané agresivity dle barvy oblečení a kontextu. graf č. 4

11 Serióznost: Barva oblečení tentokrát nebyla signifikantním faktorem (p = 0,06), kontext a pohlaví ano (p < 0,001, p < 0,01). Žádná interakce faktorů se nepotvrdila jako signifikantní. Graf č. 5 ukazuje průměrnou míru vnímané serióznosti v závislosti na pohlaví, graf č. 6 v závislosti na pohlaví a barvě oblečení. graf č. 5 - serióznost graf č. 6 - serióznost Graf č. 7 ukazuje průměrnou míru vnímané serióznosti v závislosti na pohlaví a barvě oblečení. graf č. 7

12 DISKUZE Z rozložení škál míry dojmu agresivity a serióznosti a jejich průměrů je vidět za prvé, že zde byla vysoká míra nulových hodnot u obou škál, přičemž u škály agresivity téměř třikrát vyšší. Za druhé že lidé průměrně přisuzovali osobám na fotografii vyšší hodnoty serióznosti, než agresivity. Je možné, že tyto nesrovnalosti (zejména v rozložení) způsobila volba neověřené metody. Svou roli zde mohl hrát hlavně výběr slov, jimiž měli respondenti fotografie hodnotit. Některá slova mohli někteří respondenti běžně používat, pro jiné respondenty se však nemusela nacházet v jejich aktivní slovní zásobě. Je zde tedy riziko, že ačkoliv respondenti hodnotili osobu na fotografii jako agresivní, námi zvolená slova jeho dojem přesně nevystihovala. Rovněž je problematická subjektivní míra vlastností. Ačkoliv jsme dali respondentům možnost vyjádřit jakýkoliv jiný dojem, či vlastnost, kterou by přisoudili osobě na fotografii, tato možnost zůstala většinou nevyužita. Jediná vlastnost, která byla opakovaně přidělována osobám na fotografii, bylo sebevědomí. Problematické by však bylo rovněž řazení nových slov do kontextů. Proto jsme se rozhodli nezařadit tato slova do výsledků. Výsledky našeho experimentu jsou v souladu s předchozími výzkumy v tom smyslu, že lidé v černém oblečení byli vnímáni jako agresivnější než lidé v oblečení světlé barvy. Novým a důležitým poznatkem však je, že kontext, ve kterém je člověk v černém oblečení posuzován, hraje při jeho posuzování ostatními lidmi velkou roli, což dokazuje signifikantní vliv jak barvy oblečení, tak kontextu při posuzování dojmu agresivity. Na grafu lze vidět, že lidé v šedém oblečení a v agresivním kontextu byli dokonce posuzování jako agresivnější, než lidé v černém oblečení v jiných kontextech. Protože se nepotvrdila signifikance vlivu interakce barvy oblečení a situačního kontextu, jedná se o dva samostatné faktory, které oba hrají významnou roli. To znamená, že ptáme-li se respondentů na míru dojmu agresivity, přičemž předem navodíme agresivní kontext, který může navodit samotná otázka na tento dojem (tedy i sémantický diferenciál), míra dojmu agresivity výrazně vzroste právě díky kontextu. Bylo by tedy vhodné zkoumat dále efekt černého oblečení v kontextu neutrálním. Dále jsme zjistili, že muži jsou posuzování jako agresivnější než ženy. Pohlaví se jako signifikantní faktor projevilo pouze u posuzování míry dojmu agresivity, nikoliv při volbě slov týkajících se agresivity. Respondenti tedy přisuzovali mužům vyšší míru dojmu agresivity a, jak je patrné z grafu, tato míra s černou barvou oblečení výrazně narostla. Co se týče serióznosti, lidé v černém oblečení byli sice posuzování seriózněji než lidé v šedém oblečení, barva oblečení se však neukázala být signifikantním faktorem. Ačkoliv na grafu vidíme, že v každém jednotlivém kontextu byly osoby na fotografii v černém oblečení posuzovány mírně seriózněji, rozhodující zde byl faktor kontextu, který se jako jediný projevil

13 signifikantní jak u škály vnímané míry dojmu serióznosti, tak u škály zahrnující počet zvolených slov týkajících se serióznosti. U míry dojmu serióznosti bylo opět signifikantním faktorem pohlaví. Ženy byly posuzovány seriózněji, a to jak v černé, tak v šedé barvě. V rozporu s výzkumem Damhorstové a Reedové (1986), ve kterém však figurovaly pouze ženy, nikoliv ve srovnání s muži, bylo tedy signifikantním faktorem pouze pohlaví, nikoliv barva oblečení. Opět zde platí výrazný nárůst míry dojmu serióznosti díky serióznímu kontextu. Dominanci faktoru kontextu potvrzuje i fakt, že při srovnávání skupiny lidí v černém oblečení a v seriózním kontextu jsme u obou škál nenašli rozdíl mezi skupinou lidí v šedém oblečení a seriózním kontextu. Kromě již zmíněných nedostatků v designu je problematická také volba fotografií, protože jsme účastníkům prezentovali pouze jednu ženu a jednoho muže. Příštím výzkumníkům doporučujeme provádět podobný experiment s více fotografiemi mužů i žen, což umožní i bezproblémové prezentování více fotografií jednomu respondentovi. Ačkoliv se kontext potvrdil jako signifikantní faktor u všech analýz, doporučujeme rovněž ověření vhodnosti a srovnání jiného způsobu navození kontextu, než který jsme zvolili my, například pozadí fotografie apod. Poněkud problematické je zařazení fotografie bez kontextu. Jak bylo výše uvedeno, participantům jsme vždy dávali dvě fotografie. Pokud byla fotografie bez kontextu prezentována jako druhá, je zde riziko perseverace vlivu kontextu předchozí fotografie. Opět se tedy nabízí možnost prezentovat více fotografií, např. ve stejném kontextu jednotlivým skupinám respondentů. Dalším doporučením může být srovnání černé barvy s jinými barvami, než pouze s šedou barvou, například s více světlými barvami najednou, případně i s výraznými barvami spektra. Co se týče designu, ne vždy se nám podařilo plně kontrolovat, aby si účastníci vzájemně nenahlíželi do dotazníků, vhodnější by tedy bylo, kdyby participanti hodnotili fotografie o samotě nebo alespoň po jednom v lavicích, v případě provádění výzkumu ve školním prostředí. Jak jsme již výše zmínili, předpokládáme, že percepce černé barvy se s věkem nemění, samozřejmě by ale bylo vhodné zahrnout do výzkumu i jiné věkové kategorie. ZÁVĚR Zjistili jsme, že lidé v oblečení černé barvy jsou vnímáni jako agresivnější a jako serióznější než lidé v oblečení světlé barvy, v našem případě světle šedé barvy. Důležitým zjištěním je velká významnost kontextu, ve kterém je osoba v černém oblečení posuzována. Míra vnímané agresivity a serióznosti výrazně narostla u obou barev oblečení právě tam, kde jsme tento kontext předem navodili, tedy míra vnímané agresivity v agresivním kontextu a míra vnímané serióznosti v seriózním kontextu. Je třeba mít na paměti, že při zkoumání vlivu

14 černé barvy oblečení hraje předchozí navození kontextu důležitou roli a může velmi ovlivnit výsledky.

15 ZDROJE Výzkumné studie Avramova, Y., Stapel, D., & Lerouge, D. (2010). Mood and context-dependence: Positive mood increases and negative mood decreases the effects of context on perception. Journal of Personality and Social Psychology, 99(2), Damhorst M. L., Reed J. A. P. (1986). Clothing color value and facial expression: effects on evaluations of female job applicants. Social Behavior and Personality: An International Journal, 14(1), Frank M. G., Gilovich T. (1988). The Dark Side of Self- and Social Perception: Black Uniforms and Aggression in Professional Sports. Journal of Personality and Social Psychology, 54(1), Maier, M., Barchfeld, P., Elliot, A., & Pekrun, R. (2009). Context specificity of implicit preferences: The case of human preference for red. Emotion, 9(5), Sherman, G. D., Clore, G. L. (2009). The Color of Sin, White and Black Are Perceptual Symbols of Moral Purity and Pollution. Psychological Science, 20(8), Vrij A. (1997). Wearing Black Clothes: The Impact of Offenders' and Suspects' Clothing on Impression Formation. Applied Cognitive Psychology, 11, Vrij A., Pannell H., Ost J. (2005). The Influence of Social Pressure and Black Clothing on Crime Judgements. Psychology, Crime & Law, 11(3), Wittenbrink, B., Judd, C., & Park, B. (2001). Spontaneous prejudice in context: Variability in automatically activated attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 81(5), Abstrakty Radeloff, D. (1990). Role of color in perception of attractiveness. Perceptual and Motor Skills, 71(1),

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Akustické aplikace pro IB

Akustické aplikace pro IB Akustické aplikace pro IB Ondřej Jiříček jiricek@fel.cvut.cz Marek Brothánek, Vojtěch Jandák Akustické aplikace pro IB p.1/12 Hodnocení kvality zvuku Akustické aplikace pro IB p.2/12 Kvalita zvuku Zvuk

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

ANALÝZA OBTÍŽNOSTI TESTU STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ NA EKONOMICKO SPRÁVNÍ A PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY V ROCE 2004.

ANALÝZA OBTÍŽNOSTI TESTU STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ NA EKONOMICKO SPRÁVNÍ A PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY V ROCE 2004. ANALÝZA OBTÍŽNOSTI TESTU STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ NA EKONOMICKO SPRÁVNÍ A PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY V ROCE 04 Marie Budíková Katedra aplikované matematiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D.

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Testování hypotéz: dvouvýběrový t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do problému... Již známe jednovýběrový t-test, při kterém jsme měli k dispozici pouze jeden výběr. Můžeme se

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Zákony hromadění chyb.

Zákony hromadění chyb. Zákony hromadění chyb. Zákon hromadění skutečných chyb. Zákon hromadění středních chyb. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11. Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.1999 na návrh uchazeče Ing. Vladimíra Slabého, podnikajícího pod obchodním

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Populace (základní soubor) Soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Někdy se rozlišuje: Cílová populace - všechny jednotky

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Kulturní dimenze příslušníků romského etnika v České republice

Kulturní dimenze příslušníků romského etnika v České republice Kulturní dimenze příslušníků romského etnika v České republice Martin Dlabal Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha dlabal.martin@seznam.cz Abstrakt Cílem výzkumu bylo zjistit kulturní dimenze

Více

Obecná psychologie. Zimní semestr 2007. Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha. lukavsky@praha.psu.cas.cz www.jirilukavsky.

Obecná psychologie. Zimní semestr 2007. Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha. lukavsky@praha.psu.cas.cz www.jirilukavsky. Obecná psychologie Zimní semestr 2007 Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha lukavsky@praha.psu.cas.cz www.jirilukavsky.info Teaching high school students to use heuristics while reading historical

Více

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI jsou statistické postupy, pomocí nichž ověřujeme, zda mezi proměnnými existuje vztah (závislost, rozdíl). Pokud je výsledek šetření statisticky významný (signifikantní), znamená

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU PSY112 / PSY452 / PSY704 METODOLOGIE PSYCHOLOGIE (KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP) Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU POUŽITÁ LITERATURA Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu.

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 31.12.2008 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb STK Průzkum vedla Andrea Kučerová Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Opakování: Mějme náhodné veličiny X a Y uspořádané do kontingenční tabulky. Řekli jsme, že nulovou hypotézu H 0 : veličiny X, Y jsou nezávislé zamítneme, když

Více

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F vypracoval: Jaroslav Nušl dne: 17.6.24 email: nusl@cvut.org Semestrální práce z předmětu Matematika 6F Zádání: Cílem semestrální práce z matematiky 6F bylo zkoumání hudebního signálu. Pluginem ve Winampu

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti

Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti OVĚŘOVÁNÍ PŘEDPOKLADU NORMALITY Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. Ing. Jan Král Používané metody statistické testy: Chí-kvadrát test dobré shody Kolmogorov -Smirnov

Více

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR Hana Huntová výkonná ředitelka Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR V Praze, 22.7.2015 Věc: informace k projektu Bořislavka Vážená paní ředitelko, reaguji bezprostředně na Vaše otázky

Více

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Michal Miovský 1, Lenka Miovská 2, Eva Šedá 3, Vladimír Řehan 4 1 Psychologický ústav AV ČR a FF UP Olomouc 2 Národní monitorovací

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer

A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer Vypracoval: Peter Šourek ( sourepet@fel.cvut.cz ) Obsah 1Úvod...3 1.1Cíl testování...3 1.2Proměnné...3

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Tvorba a práce s anketami, motivace k účasti, způsoby oslovení PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Tvorba a práce s anketami, motivace k účasti, způsoby oslovení PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Tvorba a práce s anketami, motivace k účasti, způsoby oslovení PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A

Více

David Šmahel Psychologie a internet

David Šmahel Psychologie a internet TRITON Psychologická setkávání David Šmahel Psychologie a internet děti dosplělými, dospělí dětmi Psychologická setkávání David Šmahel Psychologie a internet děti dosplělými, dospělí dětmi TRITON David

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

OVĚŘENÍ ZPĚTNÉ VAZBY A SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ MILOSLAV HLADÍK

OVĚŘENÍ ZPĚTNÉ VAZBY A SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ MILOSLAV HLADÍK OVĚŘENÍ ZPĚTNÉ VAZBY A SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ MILOSLAV HLADÍK Tvoříme z neviditelného viditelné. SEZNAM RESPONDENTŮ Ondráček Ročeň Albrecht Hervert Vávrová Theodor pan Horáček paní Ježková pan Pithart

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

Marketingový výzkum 2

Marketingový výzkum 2 Marketingový výzkum Mgr. Eliška Kubíčková 8. března 011 ÚMK/MAVY Zadání seminární práce 1. Výběr tématu předmětu výzkumu. Definování problému co konkrétně budeme zkoumat 3. Cíle výzkumu co bude objasněno,

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 TESTY PRO NOMINÁLNÍ A ORDINÁLNÍ PROMĚNNÉ NEPARAMETRICKÉ METODY... a to mělo, jak sám vidíte, nedozírné následky. Smrť Analýza četností hodnot

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Nové přínosy ve zkoumání mysli zákazníka

Nové přínosy ve zkoumání mysli zákazníka Nové přínosy ve zkoumání mysli zákazníka Optimalizace e-shopu pomocí T-Groups Případová studie ukazující přínos poznatků z klinické psychologie pro inovace GfK Czech 1 Základní popis projektu Pozadí Společnost

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více