Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Jaromír Albrecht Telefon: Fax: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR Identifikační údaje Zadavatele: Název: Státní fond ţivotního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ Osoba oprávněná za Zadavatele jednat: Ing. Radka Bučilová, pověřená řízením SFŢP ČR 1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle 10 zákona mezi Zadavatelem a Dodavatelem na dobu určitou Předmětem plnění jsou sluţby dle následující specifikace: a) technická podpora pro publikační systém pouţívaný pro webové prezentace objednatele (Technická specifikace publikačního systému je v příloze č. 4 této zadávací dokumentace), b) úpravy systému pro potřeby objednatele, c) zajištění údrţby a následných aktualizací webových prezentací v gesci zadavatele intranet zadavatele;(přesná technická specifikace a specifikace webových aplikací je uvedena v příloze č. 4zadávacídokumentace), d) poskytování konzultací a provádění analytických a programátorských prací v rámci jednotlivých projektů zadavatele,

2 e) aktualizace a průběţné dodrţování grafické úpravy a struktury webu v rámci resortních webových prezentací, f) technická podpora aplikace SOD/SVT, následný vývoj aplikací, g) převzetí stávajícího nebo dodávka a implementace nového publikačního systému a zaškolení pracovníků zadavatele v případě návrhu jiného publikačního systému neţ pouţívalzadavatel před platností této smlouvy na plnění z tohoto zadávacího řízení Kód CPV Vývoj programového vybavení pro intranet a internet Uchazeč ve své nabídce uvede jen jednu z alternativ. Alternativa 1 MPLEMENTACE NOVÉHO PUBLIKAČNÍHO SYSTÉMU Pokud dodavatel nahradí stávající publikační systém novým publikačním systémem, zavazuje se tímto k neprodlené implementaci tohoto systému do IT infrastruktury objednatele a k jeho zprovoznění do dvou měsíců od podepsání smlouvy oběma stranami. Postup implementace a technická specifikaci nového publikačního systému bude součástí nabídky dodavatele na zvláštní příloze.. Poskytovateltaké udělí nebo zajistí objednateli nevýhradní, nevýlučnou a časově a místně neomezenou licenci k předmětnému publikačnímu systému. Podrobné podmínky licence uvede dodavatel ve zvláštní příloze. Alternativa 2 STÁVAJÍCÍ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM Poskytovatel bude provádět činnosti uvedené v článku.1.2 na stávajícím publikačním systému. K tomuto si opatří příslušné licence popř. jiná oprávnění, která ho budou opravňovat k zacházení s tímto systémem na takové úrovni, aby mohl řádně vykonávat činnosti uvedené v článku 2.1. Náklady spojené s touto činností jsou zahrnuty do konečné ceny z předmětusmlouvy a nebudou dodatečně účtovány Předpokládaná doba poskytovaného plnění je od uzavření smlouvy na základě tohoto zadávacího řízení do Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosáhne Kč bez DPH Místem plnění je kontaktní adresa objednatele: Praha 4, Olbrachtova 2006/9. 2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 2.1. Zadavatel poţaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) a m) Zákona způsobem dle 62, odst. 2 zákona. Vzor čestného prohlášení Dodavatele tvoří přílohu zadávací

3 dokumentace.zadavatel poţaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. l) a m) zákona formou seznamu Zadavatel poţaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a) a b) zákona předloţením následujících listin: splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. a) zákona předloţením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či předloţením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán), splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. b) zákona předloţením výpisu ze ţivnostenského rejstříku pokrývající celý předmět plnění z veřejné zakázky. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Zadavatel poţaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 zákona. Dodavatel k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předloţí: podle ustanovení 55 odst. 1 písm. a) zákona pojistnou smlouvu, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce ,-- Kč. Zadavatel poţaduje předloţení originálu nebo kopie pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě Zadavatel poţaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle 56 zákona. Dodavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloţí: podle ustanovení 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam významných sluţeb obdobného charakteru předmětu plnění z veřejné zakázky poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly sluţby poskytovány veřejnému zadavateli, b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli, nebo c) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel doloţí seznam poskytnutých sluţeb formou čestného prohlášení podepsanéhoosobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a osvědčení objednatelů (reference) v originále nebo kopií, vyjádření statutárního zástupce objednatele (osvědčení objednatele musí být vţdy podepsáno osobou oprávněnou jednat za objednatele), popř. čestné prohlášení dodavatele v originále podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele. Minimální hodnota kvalifikačního předpokladu:

4 Dodavatel předloţí min. 4 reference o poskytnutých významných sluţbách obdobného charakteru v posledních třech letech. Celkový finanční objem referencí musí být dohromady minimálně ,- Kč bez DPH. V předloţeném seznamu poskytovaných sluţeb musí být rovněţ uveden kontakt na odpovědnou osobu objednatele, která můţe potvrdit údaj o tom, zda byly sluţby provedeny řádně, odborně a v poţadovaném rozsahu podle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) zákona předloţením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných sluţeb, ze kterého bude vyplývat jejich perfektní znalost následujících technologií: PHP (objektové programování, export do pdf a zip, oci8,, MySQL (5), Javascript, CSS, AJAX, SOAP, XML, OS Linux, Apache (virtual host,.htaccess, optimalizace výkonu) a zkušenosti s projekty obdobného charakteru. Forma prokázaní kvalifikačního předpokladu: Tento kvalifikační předpoklad bude prokázán formou profesního ţivotopisu výše uvedených osob, který bude prokazovat výše uvedené údaje. Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Minimálně 2 osoby VŠ vzdělání v magisterském studijním programu a minimálně 2 osoby se středoškolským vzděláním zároveň splňující výše uvedené poţadavky takto (kaţdý): odborná praxe minimálně 3 roky spolupráce na minimálně 3 projektech obdobného zaměření jako je předmět zakázky znalost výše uvedených technologií a jejich aktivní vyuţití v minimálně 3 projektech, na kterých spolupracovali 2.5. Uchazeč je oprávněn prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53, odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno plnění kvalifikačních předpokladů starší neţ tři měsíce Uchazeč je oprávněn prokázat splnění kvalifikačních předpokladů certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (dále jen certifikát ). Certifikát nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikačních předpokladů starší neţ 1 rok Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládají uchazeči v originále nebo kopii Zadavatel si můţe vyţádat po dodavateli, se kterým bude uzavírat smlouvu, před jejím uzavřením předloţení dokladů prokazující splnění kvalifikační předpoklady v originálech nebo úředně ověřených kopií.

5 3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A REAKČNÍ DOBY 3.1. Zadavatel poţaduje, aby uchazeč v nabídce v závazném vzoru Kalkulace nabídkové ceny (Příloha č. 3) uvedl: hodinovou sazbu za správu webů, hodinovou sazbu za programátorské práce podle čl. 1.2 této zadávací dokumentace, měsíční paušální sazbu za správu webů při předpokládaném rozsahu 5-7 hod/web cena za případnou implementaci nového redakčního systému včetně licenčního práva a zaškolení pracovníků 3.2. Ceny budou uvedeny v českých korunách v členění - Cena bez DPH, - DPH a - cena s DPH. Uchazečem nabídnutá cena bude závazná (nejvýše přípustné) po celou dobu trvání smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení Zadavatel poţaduje, aby uchazeč v nabídce v závazném vzoru, který je uveden v Příloze č. 5 uvedl: a) reakční doba přijakékoliv nefunkčnosti webové stránky, tzn. ţe reakční dobou je čas do kdy nejpozději od přijetí poţadavku na odstranění problému na něm dodavatel začne pracovat a do kdy nejpozději jej odstraní. b) reakční doba při zadání nového poţadavku, tzn. časdo jaké doby začne dodavatel s realizací poţadavku zadavatele Ţádné další sluţby nebudou fakturovány a sluţby spojené s výše uvedenými činnostmi jsou jiţ obsaţeny v jednotlivých cenách Cena za sluţby je splatná na základě daňového dokladu faktury, který musí splňovat náleţitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění (zejména dostatečně určitou identifikaci předmětu plnění a dále cenu určenou dle této zadávací dokumentace) a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad vţdy nejdříve po dodání sluţeb, za které je daňový doklad vystaven a po odsouhlasení fakturovaných prací zadavatelem dle výkazu odpracovaných činností vedených v IS JIRA. Daňový doklad faktura musí obsahovat text: Předmět smlouvy je financován z TA OPŢP nebo z TA Programu Zelená úsporám, přičemţ dodavatel bude fakturovat tak, ţe pro jednotlivé Technické asistence budou jednotlivé faktury, a to dle pokynu zadavatele V případě prodlení zadavatele s platbou jakékoli částky dle smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení je zadavatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy práva občanského. Dodavatel nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením zadavatele s úhradou finančních částek. Zadavatelnebude poskytovat zálohy.

6 4.OBCHODNÍ PODMÍNKY 4.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení s řádným plněním povinností proti termínu sjednanému sezadavatelem činí 5.000,- Kč za kaţdý i jen započatýkalendářní den prodlení. Tím není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody. Tím se zejména rozumí prodlení s dodávkou předmětu plnění oproti dohodnutému termínu plnění Uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím zaplacením nezanikne povinnost dodavatele splnit povinnost, jejíţ plnění bylo zajištěno smluvní pokutou a dodavatel tak bude i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které se dozvěděl v rámci plnění předmětu veřejné zakázky a vytvořit podmínky pro zajišťování zachování důvěrnosti zpracovávaných dat zadavatele, pokud tato data nejsou určena k veřejnému prezentování V případě, ţe dodavatel povinnost mlčenlivosti poruší, zavazuje se k zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za kaţdé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody V případě, ţe dodavatel bude činnosti uvedené v článku 1 zajišťovat prostřednictvím externích subjektů (tedy nikoliv svými zaměstnanci), přebírá za tyto externí subjekty odpovědnost za škodu způsobenou zadavateli ve všech případech porušení smluvních povinností včetně závazků k zaplacení smluvní pokuty Úkoly a poţadavky zadavatele budou dodavateli předávány výhradně přes aplikaci JIRA kterou zadavatel provozuje Smlouva uzavřená mezi Zadavatelem a Dodavatelem nebude obsahovat tzv. rozhodčí doloţku. Veškeré případné spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy budou řešeny primárně jednáním Dodavatele a Zadavatele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky. 5.ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 5.1 Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. 5.2 Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a přiřadil jim tyto váhy: Nabídková cena a) Hodinová sazba za správu webů 10% b) Hodinová sazbu za programátorské práce 25 % podle čl. 1.2 této zadávací dokumentace c) Měsíční paušální sazba za správu webů 15 % při předpokládaném rozsahu 5-7 hod/web d) Cena za případné provedení implementace při přechodu na nový 20 % redakční systém včetně licenčního práva a zaškolení zaměstnanců, kteří jsou pověření administrací jednotlivých sekcí

7 5.2.2 Reakční doba a poţadavky na součinnost e) Reakční doba při jakékoliv nefunkčnosti na webové stránce 10 % f) Reakční doba odstranění problému. 10% g) Reakční doba při zadání nového poţadavku. 5 % h) Poţadavky na součinnost zadavatele. 5 % 5.3 Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Bodové hodnocení provede hodnotícíkomise podle následujících pravidel: a) V rámci hodnotícího kritéria Nabídková cena budou hodnocena4 dílčí kritéria, vţdy cena bez DPH, a to cena za správu webů, cena za hodinovou sazbu za programátorské práce, cena za měsíční paušální sazbu za správu webů při předpokládaném rozsahu 5-7 hod/web/měsíc, cena za případnou implementaci nového redakčního systému včetně licenčního práva a zaškolení pracovníků. Bodování bude prováděno zvlášť ke kaţdé jednotlivé nabídkové ceně. Maximální počet bodů u kaţdé poloţky je 100. Tímto počtem bodů bude hodnocena vţdy nejvýhodnější nabídka (nejniţší nabídková cena). Kaţdé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.v rámci hodnotícího kritéria Reakční doba a poţadavku na součinnost budou hodnoceny 4 dílčí kritéria, reakční doba přijakékoliv nefunkčnosti na webové stránce,reakční doba při odstranění problému, reakční doba při zadání nového poţadavku a poţadavek na součinnost dodavatele v hodinách za měsíc při plnění dodávky. Maximální počet bodů je u kaţdé poloţky 100. Tímto počtem bodů bude hodnocena vţdy nejvýhodnější nabídka (nejkratší dodací lhůta a nejmenší počet hodin na součinnost). Kaţdé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. b) Celkové hodnocení: Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v kaţdém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro kaţdou nabídku. Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. O konečném výsledném umístění rozhoduje celkový součet takto dosaţených bodů za všechna stanovená dílčí hodnotící kritéria s rozlišením na dvě desetinná místa. V případě rovnosti bodů se pořadí nabídek hodnotí podle bodů získaných v rámci hodnocení dílčího kritéria ad odstavec 5.2.1/b). 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 6.1 Uchazeč je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona. 6.2 Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: krycí list nabídky (dle vzoru), čestné prohlášení o splnění kvalifikace (dle vzoru), doklady k prokázání splnění kvalifikace, kalkulace nabídkové ceny (dle vzoru), reakční dobu (dle vzoru),

8 6.2.6 návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy jednat za uchazeče, technickou specifikaci pouţitého publikačního systému, případné další dokumenty. 6.3 Uchazeč předloţí technickouspecifikaci - manuál v případě nabídky nového publikačního systému. 6.4 Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem uchazeče). 6.5 Nabídka bude předloţena v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (jeden originál, jedna prostá kopie) a na CD. 6.6 Uchazeč je povinen v nabídce uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů. Dodavatel je v takovém případě povinen předloţit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 6.7 Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek do podatelny zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4, v kc. č Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené, výrazně označené obálce Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR - NEOTEVÍRAT, na které bude uvedena kontaktní adresa uchazeče pro případné zaslání oznámení dle 71 odst. 6 zákona. 7.ČASOVÉ LIMITY 7.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne v 12:00 hod. 7.2 Otevírání obálek se uskuteční dne v 14:00 hod. 7.3 Zadávací lhůta trvá 90 dnů. 4. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 4.1. Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné ţádosti v souladu s ustanovením 49 odst. 1 Zákona Prohlídka místa plnění (fungování stávajícího publikačního systému) se koná pouze na základě telefonické domluvy s kontaktní osobu pro tuto veřejnou zakázkou Předmět smlouvy bude částečně financován z TA OPŢP a z TA Programu Zelená úsporám, přičemţ toto musí být na fakturách výslovně uvedeno. Přílohy: 1. Krycí list 2. vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 3. kalkulace nabídkové ceny

9 4. Technická specifikace publikačního systému 5. reakční doba 6. specifikace činností 7. specifikace aplikací

10

11

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Adámek Telefon: 267 994 447 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.adamek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Lenka Tóthová, Jiří Pálek Tel.: 267 994 507, 267 994 352 Fax: 272 936 386 E-mail: lenka.tothova@sfzp.cz, jiri.palek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00. Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00. Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel Název veřejné zakázky: Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) TECHNICKÁ

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje Business Intelligence

Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje Business Intelligence ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Datový sklad, manažerský

Více

Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku. Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku. Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Zadané v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ k dispozici na http://www.esfcr.cz/file/6500/ Název veřejné zakázky: Vytvoření webové platformy www.socialnidialog.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Dodávka ICT řešení pro projekt Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. pomocí ICT prostředků, reg. č. 2.2 ITP03/520 Název veřejného zadavatele:

Více