B. Braun Melsungen AG - představenstvo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. Braun Melsungen AG - představenstvo"

Transkript

1 Code of Conduct

2 Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá společnost ze Skupiny B. Braun dodržuje platné zákony a další předpisy v zemích, kde vykonává své činnosti (zásada zákonnosti), což je minimální požadavek. V některých zemích je dále třeba pečlivě zvážit, které zásady správného firemního řízení (corporate governance) mají být vedle národních zákonů a předpisů uplatňovány. Pro Skupinu B. Braun znamená dodržování předpisů nejen dodržování zákonů a dalších právních předpisů, ale také dodržování takových etických hodnot, jako je bezúhonnost, 2

3 spravedlnost a trvalá udržitelnost, které ve Skupině B. Braun dodržujeme interně i externě. Tento Code of Conduct je závazný pro všechny naše činnosti na celém světě a představuje základ etického chování u každého z našich zaměstnanců. Je také základem celkového systému řízení dodržování předpisů ve Skupině B. Braun. Všechny společnosti ze Skupiny B. Braun jsou povinny přijmout takovéto minimální standardy. Tento Code of Conduct bude podle potřeby doplněn dalšími národními či celosvětově platnými pokyny. B. Braun Melsungen AG - představenstvo 3

4 1. Střet zájmů Zajistíme, aby soukromé zájmy nebyly v rozporu se zájmy společnosti. Ke střetu zájmů dochází, když jsou soukromé zájmy zaměstnance v rozporu či ve střetu s plněním jeho povinností zaměstnance společnosti B. Braun. Skupina B. Braun uznává a respektuje soukromé zájmy a činnosti svých zaměstnanců. Společnost B. Braun však od všech svých zaměstnanců očekává naprostou loajalitu. Zaměstnanci se nesmí zapojovat do takových činností, které by mohly být v rozporu s podnikáním společností ze Skupiny B. Braun a které by mohly narušovat plnění pracovních povinností zaměstnance, jež musí být vždy vykonávány v nejlepším zájmu společnosti 4

5 B. Braun. Zaměstnanci nesmí využívat svého postavení ve společnosti B. Braun ani informace či majetek společnosti B. Braun pro svůj osobní zisk nebo neoprávněné výhody pro jiné osoby. Aby nedocházelo k rizikům spojeným se střetem zájmů, a to včetně domnělého střetu zájmů, jsou zaměstnanci společností ze Skupiny B. Braun povinni oznámit každý skutečný či možný střet zájmů svému nadřízenému nebo pověřenému oddělení či výboru, který poté situaci posoudí a případně střet zájmů vyřeší. 5

6 2. Majetek a majetkové hodnoty společnosti Chráníme majetek, majetkové hodnoty a obchodní příležitosti naší společnosti. Majetek a majetkové hodnoty, které jsou pro podnikání společností ze Skupiny B. Braun nezbytné, byly nashromážděny tvrdou prací a odhodláním zaměstnanců společností B. Braun. I náš další úspěch závisí na ochraně a zachování tohoto majetku. Od všech zaměstnanců společnosti B. Braun očekáváme, že budou chránit a uchovávat majetek a další majetkové hodnoty společnosti, aby tak zajistili a podporovali trvale udržitelný rozvoj společnosti B. Braun. 6

7 3. Ochrana důvěrných informací Chráníme každé podnikatelské a obchodní tajemství naší společnosti, a to tak, že zachováváme mlčenlivost o všech důvěrných informacích. Při sdělování důvěrných informací našim obchodním partnerům je současně zavážeme, aby udržovali všechny informace o naší společnosti v tajnosti. Chráníme osobní údaje našich zaměstnanců proti neoprávněnému sdělování. Se všemi osobními údaji našich zaměstnanců zacházíme zvláště pečlivě a v souladu s příslušnými předpisy. Naše podnikatelská a obchodní tajemství představují pro naši společnost důležitou hodnotu, a proto je chráníme. Tato podnikatelská a obchodní tajemství jsou 7

8 výsledkem našich investic a zejména našeho výzkumu a vývoje. Všechna naše podnikatelská a obchodní tajemství jsou označena za přísně důvěrná. Všechny dokumenty a další datová média zahrnující podnikatelská a obchodní tajemství musí být zvláště zabezpečena na ochranu proti neoprávněnému přístupu. Platí to zejména pro datové disky a CD-ROMy. Při ochraně osobních údajů činíme zvýšená opatření. Jmenovali jsme například pracovníka pro ochranu osobních údajů, který má na starosti zajištění integrity interních dat a dodržování platných zákonů. 8

9 4. Zajištění rovných příležitostí Respektujeme různorodost a při najímání a zaměstnávání pracovníků ani při jiných obchodních záležitostech nerozhodujeme podle rasy, věku, etnické příslušnosti, pohlaví, náboženského vyznání, politického přesvědčení, případného postižení, sexuální orientace či jiných charakteristik chráněných zákonem. Skupina B. Braun považuje kulturní různorodost za aktivum. Jak různorodost, tak i rovné příležitosti jsou součástí naší filozofie a důležitým prvkem našeho úspěchu na globálním trhu. Různorodá pracovní síla společností B. Braun je jednou z našich největších silných stránek; celosvětově posiluje naši pověst zaměstnavatele první volby. Naše personální 9

10 politika je zaměřena tak, aby přilákala a udržovala ty nejschopnější kandidáty, a naše zásady zaměstnanosti zajišťují rovnou příležitost v souladu se zákonem. Kromě dodržování právních předpisů se snažíme vytvářet takové prostředí, které bude ohleduplné ke všem zaměstnancům a všem zákazníkům všude tam, kde Skupina B. Braun vykonává svou podnikatelskou činnost. 10

11 5. Ochrana životního prostředí Záleží nám na trvale udržitelném rozvoji a naším cílem je zajistit ochranu životního prostředí pro současné i budoucí generace. Úspěch trvale udržitelného hospodářství závisí na dodržování všech právních předpisů a mezinárodních norem v oblasti ochrany životního prostředí a vyžaduje, abychom respektovali životní prostředí a pečlivě užívali vzácné přírodní zdroje. Uvědomujeme si, že odpovědnost za životní prostředí je základním předpokladem pro produkci výrobků světové třídy. 11

12 6. Bezpečnost našich zaměstnanců Jsme odhodláni zajistit pro všechny naše zaměstnance bezpečné pracovní prostředí. Každý zaměstnanec je povinen dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Prostřednictvím manažerského vedení a práce zaměstnanců se Skupina B. Braun snaží vykonávat svou podnikatelskou činnost bezpečně. Zaměstnanci na jakémkoli místě musí vykonávat svou práci bezpečně a v souladu se všemi platnými předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat všechny bezpečnostní požadavky, které se vztahují na jejich konkrétní práci, a nadřízení jsou povinni zajistit, aby byli zaměstnanci řádně 12

13 vyškoleni ve všech bezpečnostních postupech, které se na jejich pracovní úkoly vztahují. Aby byla tato povinnost splněna, musí každý zaměstnanec dodržovat všechny platné předpisy, a to i v případě, že některé činnosti musí být prováděny mnohokrát za den. Podle požadavků příslušných právních předpisů v jednotlivých zemích musí zaměstnanci ohlásit případné nebezpečné pracovní podmínky svému nadřízenému nebo vedoucímu. 13

14 7. Vyloučení korupce a uplácení Při naší práci na celém světě dodržujeme nejvyšší standardy jednání. Neposkytujeme nezákonné a neoprávněné výhody a požitky ani takové výhody a požitky nepřijímáme. Zdravotnický průmysl je vysoce regulovaný. Chybný krok může mít vážné negativní důsledky. Ve Skupině B. Braun se ve všech našich podnikatelských činnostech projevuje bezúhonnost a spravedlnost. Každý zaměstnanec je povinen vyhýbat se korupci a nesmí nikdy nabízet, slibovat, vyplácet či povolovat nic hodnotného (jako jsou peníze, zboží či služby), aby obdržel či zachoval neoprávněnou výhodu při sjednávání našich obchodů ve zdravotnictví. Platí to pro všechny obchodní vztahy včetně všech obchodních 14

15 partnerů, pacientů a třetích stran jednajících v našem zastoupení. Očekáváme, že všichni naši pracovníci, zaměstnanci a zástupci povedou přesné a jasné záznamy, které budou odrážet skutečně provedené transakce a platby odpovídající zásadám a postupům společnosti B. Braun. Pokud něco nemůžeme udělat správně, nebudeme to dělat vůbec. 15

16 8. Čestná soutěž a jednání S našimi konkurenty soutěžíme čestně a spravedlivě, snažíme se je porazit lepším výkonem, nikdy pomocí neetických či nezákonných obchodních praktik, a dodržujeme všechny národní i mezinárodní právní předpisy o regulaci obchodu a o embargu. Skupina B. Braun jedná čestně se svými zákazníky, konkurenty, pacienty, státními úřady a zaměstnanci. Skupina B. Braun podporuje svobodnou a čestnou konkurenci a čelí jí na svobodném a otevřeném trhu. Spoléháme na přesvědčivost kvality našich výrobků a služeb a zříkáme se nečestných a nezákonných tržních praktik. 16

17 Jako globální společnost bude B. Braun dodržovat jak zákony všech zemí, v nichž vykonává svou podnikatelskou činnost, tak i mezinárodní požadavky. Některé státy a také OSN přijaly zákony o omezení vývozu a obchodu včetně embarga, které musíme dodržovat. 17

18 9. Bezpečnost a kvalita výrobků Vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme výrobky a služby, které jsou bezpečné, spolehlivé a kvalitní. Zaměřujeme se na bezpečnost pacientů. Naše výrobky mají pomáhat pacientům a odstraňovat jejich trápení. Proto nabízíme výrobky a služby, které jsou bezpečné a spolehlivé a které splňují nejvyšší požadavky na kvalitu a výkon. Naše výrobky vyhovují všem zákonným a správním požadavkům, jakož i našim interním směrnicím o bezpečnosti a zajištění jakosti. Pečlivě plníme všechny povinnosti v oblasti sledování našich výrobků. Spokojenost zákazníků je základem našeho udržitelného obchodního úspěchu. Naši zákazníci mohou vždy důvěřovat bezpečnosti 18

19 a spolehlivosti výrobků společnosti B. Braun i jejich vysoké kvalitě. Abychom si udrželi důvěru našich zákazníků a podporovali bezpečnost a spokojenost pacientů, všichni zaměstnanci společnosti B. Braun se trvale zaměřují na kvalitu výrobků. Každá ze společností Skupiny B. Braun zavede příslušné bezpečnostní mechanismy, které budou zajišťovat dodržování, řešení a vyřešení požadavků na kvalitu. 19

20 10. Sdílení odborných znalostí Pro nás zahrnuje sdílení odborných znalostí slib společnosti B. Braun sdílet, systematicky rozšiřovat a efektivně využívat odborné lékařské znalosti a schopnosti ve zdravotnictví a to v těsném dialogu s našimi zákazníky a partnery. Pro naše zaměstnance to znamená zdokonalovat a neustále rozvíjet své odborné znalosti. Díky našim průběžným stykům s externími obchodními partnery známe potřeby zdravotnické komunity a můžeme spojit své síly s lékaři a zdravotníky, abychom zlepšovali kvalitu života pacientů. 20

21 Program a postupy dodržování předpisů Vedení každé společnosti ze Skupiny B. Braun nese odpovědnost za vytvoření a realizaci vhodného programu dodržování předpisů (compliance program), což zahrnuje vytvoření lokální rady pro dodržování předpisů, pověření pracovníka pro dodržování předpisů, distribuci tohoto Code of Conduct a příslušné školení, pravidelné sledování stavu dodržování předpisů ve společnosti, pravidelné a periodické písemné zprávy o stavu a vytvoření vhodných cest pro hlášení, aby se zaměstnanci nebáli ohlásit podezření na porušení tohoto Code of Conduct nebo podezření na porušení zákona. Pohybujeme se ve velmi regulovaném oboru, což vyžaduje přísné dodržování pravidel, standardů a předpisů, jež mohou být velmi 21

22 komplikované. Jejich porušení může mít za následek citelné postihy, a to včetně pokut, trestněprávní odpovědnosti, vyloučení z obchodování a zařazení na seznam zakázaných subjektů. 22

23 23

24 B. Braun Group Compliance Officer Tel (0) B. Braun Melsungen AG B. Braun CZ/SK Compliance Officer Mgr. Milan Filípek Tel B. Braun Medical s.r.o

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Code of Business Conduct and Ethics

Code of Business Conduct and Ethics Naše podniková kultura je jedinečná. Každý den ji upevňujeme Všichni máme povinnost chránit a propagovat značku a odkaz, který společnost ManpowerGroup po dlouhá desetiletí budovala. To znamená činit správná

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA LEDEN 2015 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva SPOLANA a.s. 7 III Firemní hodnoty a Etický kodex

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Naše vize Naší vizí je... Být prvním poskytovatelem pojištění a fi nančních služeb na světě. Vytvoříme bezkonkurenční hodnotu pro naše zákazníky, kolegy, obchodní partnery a

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

Etický kodex profesionálního jednání

Etický kodex profesionálního jednání Etický kodex profesionálního jednání Snaha o dokonalost v etice freescale.com Introduction Zpráva od Gregga Lowea, CEO Všem zaměstnancům společnosti Freescale Společnost Freescale si vybudovala dobré jméno

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

Etický kodex ve skupině Danzer

Etický kodex ve skupině Danzer Etický kodex ve skupině Danzer 4. listopadu 2013 Tento Etický kodex informuje vedení, zaměstnance a partnery skupiny Danzer o tom, jak vysoce odpovědným a udržitelným způsobem spolupracovat při výrobě

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více