Příloha č. 3 Příloha č. 3 Zprávy o rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 3 Příloha č. 3 Zprávy o rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice"

Transkript

1 Příloha č. 3 Příloha č. 3 Zprávy o rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice Informace o činnosti Veřejné ochránkyně práv v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2013 Úřad vlády ČR, 2014

2 Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. V Brně dne 31. března 2014 Sp. zn.: 9/2014/DIS/PPO Vážená paní náměstkyně, Vaše č. j.: 2014/ dovoluji si Vám zaslat informace o tom, co významného se uskutečnilo na poli rovných příležitostí žen a mužů v činnosti veřejného ochránce práv v roce Některé informace (včetně statistických dat o počtu stížností) již byly pověřenému pracovníkovi ministerstva poskytnuty na kulatém stole Společně proti diskriminaci, který se konal v Brně dne 26. února 2014 v rámci projektu Společně k dobré správě. 1 V odpolední části se kulatý stůl věnoval blíže problematice diskriminace z důvodu pohlaví. Dovolím si je proto ve stručnosti zopakovat a případně doplnit o údaje, které se týkají mých plánů v roce Svůj dopis strukturuji dle jednotlivých úkolů, které má veřejný ochránce práv podle platné legislativy plnit na poli antidiskriminace. Poskytování metodické pomoci obětem diskriminace při podávání návrhu na zahájení řízení z důvodů diskriminace Pohlaví bylo v roce 2013 třetím nejčastějším důvodem (31), který se objevoval v podnětech adresovaných ochránci v oblasti diskriminace (hned po jiném postavení a věku - 49). Nejčastěji se objevují námitky nerovného zacházení mezi muži a ženami v oblasti zaměstnání, zboží a služeb a vzdělání. V případě zaměstnání jde skutkově o vyvíjení nepřiměřeného tlaku na rozvázání pracovního poměru u žen, které se vrací z mateřské či rodičovské dovolené. Jde-li o zboží a služby, objevují se různé dotazy stran cenového rozlišování a slev na základě pohlaví (mateřství či rodičovství). V oblasti vzdělání ochránce nejčastěji zjišťuje diskriminaci dětí nepřijatých do mateřské školy na základě statutu jejich rodičů 2 (tzv. odvozená diskriminace). V jednotkách se objevují stížnosti mužů na platnou právní úpravu týkající se důchodového pojištění (stanovení věku nároku na starobní důchod dle počtu vychovaných dětí u žen). Za nejdůležitější případy, které ochránce řešil v roce 2013, lze označit následující. a) Rovné příležitosti v přístupu k postdoktorským grantům 3 b) Nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství 4 c) Ukončení pracovního poměru zaměstnankyně podstupující léčbu neplodnosti 5 d) Výpočet odstupného pro ženu vracející se z rodičovské dovolené Mám na mysli nižší bodové ohodnocení těch dětí, jejichž rodič je s mladším sourozencem na rodičovské dovolené anebo je nezaměstnán

3 e) Rozlišování mezi muži a ženami při poskytování plnění z penzijního připojištění 7 Pouze v jediném případě, který ochránce řešil, se stěžovatelka rozhodla svá práva vymáhat soudně. Vzhledem k majetkové situaci stěžovatelky jí sdružení Pro bono aliance zprostředkovalo advokáta. Skutkově se jednalo o diskriminaci z důvodu těhotenství v přístupu k lázeňské péči. 8 Vzhledem k citlivosti případu se však můj předchůdce rozhodl, že se nebude o případu do vynesení soudního verdiktu blíže zmiňovat. Toto rozhodnutí plně respektuji. Jako ochránkyně také poprvé řeším případ odvozené diskriminace v zaměstnání, kdy bylo s matkou nepříznivě zacházeno z důvodu zdravotního postižení syna (obdoba případu Coleman proti Attridge Law a Steve Law, věc C-303/06 řešená Soudním dvorem Evropské Unie). Případ nebyl dosud uzavřen. Ochránce také dvakrát poskytl odborné stanovisko advokátovi klientky, která vede před českými soudy soudní spor v oblasti nerovného odměňování na základě pohlaví. Případ je momentálně řešen Krajským soudem v Brně, neboť stěžovatelka podala vůči zamítavému rozsudku soudu 1. stupně odvolání. Ochránce také mnohem častěji doporučuje obětem genderové diskriminace kontaktovat příslušný inspekční orgán (nejčastěji Státní úřad inspekce práce), který má rovněž za úkol přešetřit, zda nedošlo k porušení zákazu diskriminace. Pokud tento orgán pochybí, může se ochránce zasadit o nápravu. Provádění výzkumů Na sklonku roku 2013 ochránce zahájil výzkum týkající se uplatnění žen na pracovní pozici zdravotnická záchranářka. V minulosti se totiž setkal s podněty žen, které byly soustavně odmítány ze strany potenciálních zaměstnavatelů na uvedenou pozici s odkazem na nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (tzv. hmotnostní limity pro manipulaci s břemeny). Ochránce v rámci výzkumu využije metody focus group (provede dva skupinové rozhovory se středním zdravotnickým personálem a zaměstnavateli), provede dotazníkové šetření u antidiskriminačních těles v zahraničí, zpracuje obsahovou analýzu právní úpravy a uspořádá kulatý stůl na uvedené téma s odborníky. Výsledky výzkumu budou známy až v 2. polovině roku Zveřejňování zpráv a vydávání doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací Ochránce v průběhu uplynulého roku zveřejňoval kauzy na internetových stránkách a seznamoval s poznatky (především odbornou) veřejnost. V loňském roce nevydal samostatné doporučení, které by se týkalo problematiky rovných příležitostí žen a mužů Těhotná žena si jako samoplátkyně objednala léčebný pobyt v lázních a předpokládala, že jí lékař doporučí vhodné procedury. Na místě samém jí však lékařka sdělila, že z důvodu těhotenství nemůže absolvovat žádné procedury. Žena následně absolvovala pobyt v jiných lázních. 2

4 Doporučil však Ministerstvu zdravotnictví změny týkající se podzákonné právní úpravy interrupce. Ta je v současnosti upravena zákonem o umělém přerušení těhotenství (zákon č. 66/1986 Sb.) a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu (vyhláška č. 75/1986 Sb., ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb.). Podle citovaného zákona lze provést interrupci, jestliže o to žena požádá a její těhotenství nepřesahuje 12 týdnů, a nebrání-li tomu zdravotní důvody. Na úrovni prováděcí vyhlášky je pak blíže specifikováno, že za takové zdravotní důvody je třeba považovat i situaci, kdy od posledního zákroku dosud neuplynulo šest měsíců. Šestiměsíční zákaz provedení interrupce pak podle vyhlášky neplatí, je-li žena starší 35 let, anebo již alespoň dvakrát rodila. Můj předchůdce po důkladném posouzení situace dospěl k závěru, že pokud by k věkovému omezení neexistoval žádný medicínský důvod, pak by takové znevýhodnění žen pouze na základě jejich věku mohlo naplnit znaky přímé diskriminace. Žádných pochybností pak neměl ochránce o tom, že samotný zákon je v rozporu s právem Evropské unie, neboť vylučuje z přístupu ke zdravotní péči a ke zdravotním službám ty cizinky, které pobývají na území České republiky pouze přechodně. Takové pravidlo totiž bez dalšího představuje diskriminaci z důvodu státní příslušnosti. Se svými závěry ochránce seznámil Ministerstvo zdravotnictví, které si je vědomo zastaralosti právní úpravy. Ministerstvo zdravotnictví je připraveno uvést v život právní regulaci, která již byla v roce 2011 navržena (prošla dokonce odbornou diskuzí a připomínkovým řízením), ale nebyla nakonec přijata. Připomnělo, že uvedený návrh již žádná diskriminační ustanovení neobsahoval. Jako ochránkyně proto budu vývoj kolem nové právní úpravy i nadále sledovat. Ministerstvu práce a sociálních věcí ochránce doporučil, aby ministerstvo poskytlo Státnímu úřadu inspekce práce dostatečnou pomoc pro efektivní plnění úkolů na poli rovného zacházení a ochrany před diskriminací. S úřadem a jeho inspektoráty spolupracuje ochránce dlouhodobě a velice si považuje jeho činnosti. Pokud jde však o odhalování diskriminace na pracovišti, dospěl ochránce k názoru, že úřadu chybí dostatečné materiální a personální zázemí a také metodická pomoc a kontinuální vzdělávání ze strany ústředního správního orgánu. Tuto neodmyslitelnou roli ministerstva nemůže ochránce plně nahradit. Ochránce ale zároveň uvedl, že je připraven poskytnout potřebnou součinnost. Účelem doporučení ochránce je, aby odhalování nerovného zacházení v pracovněprávních vztazích nebylo jen incidenční činností inspektorátů (odvislou od došlých stížností), ale jejich dlouhodobým kontrolním úkolem, a pokud možno jednou z priorit. Výměna dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty Ochránce i nadále intenzivně spolupracoval se sítí antidiskriminačních těles Equinet. Pověřená zaměstnankyně Kanceláře byla členkou pracovní skupiny Gender related issues a přímo se podílela na zpracování odborné zprávy o rovnosti v odměňování (equal pay) 9 a rovném zacházení v přístupu ke zboží a službám na základě pohlaví. Posledně zmíněná problematika bude řešena na nejbližším semináři Equinetu, na který si Vás dovoluji upozornit a doporučit účast zaměstnance ministerstva. 10 Equinet také vydá ke zmíněné

5 problematice odbornou zprávu mapující zkušenosti národních antidiskriminačních těles s aplikací Směrnice 2004/113/ES. Osvětová a vzdělávací činnost Osvěta a vzdělávání v oblasti rovného zacházení je nedílnou součástí práce každého národního antidiskriminačního místa. Ochránce proto i nadále spolupracoval se svými klíčovými partnery ze soukromého sektoru, tj. Pro Bono aliancí a společností LMC, s.r.o. Zajišťoval vzdělávání a praxi posluchačů právnických fakult z Prahy, Brna a Olomouce, ať již prostřednictvím klinik, tematických přednášek či simulovaných soudních jednání. Právě problematika rovných příležitostí mužů a žen byla často skloňovaným a řešeným tématem. Zároveň můj předchůdce uspořádal v roce 2013 kulatý stůl Společně proti diskriminaci pro spolupracující inspekční orgány a vybrané ústřední orgány státní správy, s nimiž řešil některé klíčové otázky (statistické údaje, dokazování diskriminace, přípustnost nahrávek jako důkazu ve správních řízeních); v letošním roce jsem se blíže zaměřila na genderové téma. Na sklonku uplynulého roku uspořádal bývalý ochránce workshop Diskriminace v praxi mediátora, aby zjistil, je-li možné doporučit obětem (nejen genderové) diskriminace vyřešení konfliktu prostřednictvím mediace. Ukázalo se, že alternativní řešení sporů může vést k odstranění nerovného zacházení a někdy dokonce k mimosoudnímu uspokojení nároků (např. omluva). Největší odbornou akcí uplynulého roku však byla konference Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv, která přinesla nejen teoretickou diskuzi o právní úpravě rovného zacházení, ale i řadu informací a poznatků z praxe. Různorodost názorů na některé problémy přispěla k živé diskuzi odborníků nad budoucností ochrany před diskriminací. Cílem jednoho z workshopů na téma Diskriminace v přístupu k zaměstnání a povolání bylo zhodnocení situace žen matek na trhu práce. Jako hlavní problémy účastníci identifikovali přetrvávající genderové předsudky, podle kterých je role žen ve společnosti vnímána jako pasivní. Problematickou je i délka rodičovské dovolené a tradice jejího čerpání až do tří let věku dítěte, a současné nedostatky v zajištění péče a hlídání dětí (z veřejných i soukromých prostředků). Mezi návrhy na řešení situace žen na trhu práce zaznělo zkrácení rodičovské dovolené, neboť toto ochranné ustanovení již neplní svůj účel a vede ke znevýhodnění žen. Měla by být rozvíjena státem podporována účast otců při péči o děti. Vhodné by bylo zavádění opatření pro rozvoj flexibilních pracovních úvazků a podporování zaměstnaneckých zařízení péče o děti. Institucionální zajištění rovných příležitostí žen a mužů V neposlední řadě se domnívám, že by bylo vhodné ve zprávě uvést, že Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů přijala dne 19. prosince 2013 usnesení k nutnosti navýšení personální kapacity oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv. Na tomto místě bych Vám ráda poděkovala za iniciativu v této otázce a úsilí, které jste na ministerstvu vyvinuli. Myslím si, že úsilí Rady elegantně navazuje na doporučení Evropské komise, která rovněž požaduje posílení (legislativní, organizační a personální) národních antidiskriminačních těles, což plyne ze zprávy ze dne 17. ledna 4

6 2014 [COM(2014) 2 final] o stavu aplikace Směrnice Rady 2000/43/ES a Směrnice Rady 2000/78/ES. Evropská komise v ní důrazně připomíná (str zprávy), že členské státy mají povinnost zajistit, aby národní antidiskriminační tělesa měla dostatek kompetencí a prostředků k účinnému boji s diskriminací zranitelných skupin. Komise zároveň deklarovala, že je připravena kontrolovat, zda státy splnily své povinnosti v tom smyslu, že jejich equality body plní účinně úkoly stanovené unijními směrnicemi. Role národního equality body je v tomto smyslu klíčová, přičemž sama Komise používá termínu watchdog (str. 16 zprávy). Proto bez efektivní role ombudsmana na poli rovného zacházení nemůže Česká republika dostatečně implementovat a aplikovat sekundární unijní úpravu vztahující se k ochraně před diskriminací. Závěr Věřím, že jsem Vám poskytla veškeré potřebné informace, které by mohly přispět k podání objektivní zprávy o stavu rovných příležitostí žen a mužů v České republice. Ujišťuji Vás, že se genderové problematice budu věnovat s větší intenzitou než mí předchůdci. Dovolte, abych Vás tímto informovala, že ve dnech října 2014 proběhne v mé Kanceláři mezinárodní konference na téma Work-life balance. Budu velice ráda, pokud se ministerstvo bude na programové náplni a průběhu konference podílet v míře, která odpovídá důležitosti jeho činnosti v českém a unijním kontextu. S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Anna Š a b a t o v á, Ph.D., v. r. (stanovisko je opatřeno elektronickým podpisem) Vážená paní Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová náměstkyně ministryně Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1/ Praha 2 Na vědomí Údolní Brno tel: (+420) , fax: (+420)

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

A Počty podnětů, šetření

A Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejnou ochránkyní práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, za čtvrté čtvrtletí roku 2014 A

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ STÍNOVÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE PRO VÝBOR OSN PRO ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 18 ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DOSTUPNOST FINANČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY 2013 POSLÁNÍ OCHRÁNCE Veřejný ochránce práv (ombudsman) podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, chrání osoby před

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2005 Český helsinský výbor PRAHA červen 2006 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Rovné příležitosti mužů a žen... 3 Práva seniorů... 11 K věkové diskriminaci

Více

Ochrana před špatným zacházením

Ochrana před špatným zacházením klikni pro českou verzi Ochrana před špatným zacházením Zpráva veřejné ochránkyně práv jako národního preventivního mechanismu click to english version Protection Against ll-treatment Report on the Activities

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. 2 O b s a h I. Obecná část...1 1. Úvod...1 2. Institucionální zajištění...1 2.1. Rada vlády pro lidská práva...1 2.2. Rada vlády pro národnostní

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem osmé speciální vydání Tento zpravodaj je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Více

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍ KONCEPCE PODPORY RODIN S DĚTMI Usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451 o Souboru prorodinných opatření Prorodinném balíčku byla schválena Národní koncepce

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu státní příslušnosti, rodičovství a zdravotního stavu v přístupu k zdravotní péči a službám

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu státní příslušnosti, rodičovství a zdravotního stavu v přístupu k zdravotní péči a službám I. Právo na ochranu zdraví je zaručeno každé lidské bytosti, ale právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění je pouze právem občanů. Pro účely posouzení rovného přístupu

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 9 Vydán dne 20. června 2011 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 9 Vydán dne 20. června 2011 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 9 Vydán dne 20. června 2011 Částka 3 OBSAH 3. Směrnice Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011, kterou se zrušuje směrnice

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 2010 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 2010 Kancelář veřejného ochránce práv, 2011 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-904579-1-1 OBSAH

Více

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání V Brně dne 9. října 2012 Sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání Úvod Doporučení veřejného ochránce práv

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY 2011 2 Obsah I. Úvod... 7 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 7 2. Systematické návštěvy školských

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

1. Úvod. 1 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

1. Úvod. 1 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvod Pracovněprávní vztahy, pracovní právo a kontrola těchto institutů v závislosti na sociální politice našeho státu má úzkou vazbu a vzájemnou souvislost. Tyto oblasti nelze oddělit od sebe, jsou

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II.

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. 1. ÚVOD... 3 2. DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI... 4 2.1 ŘÍDICÍ STRUKTURY DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE... 4 2.2 PŘEDSEDNICTVÍ

Více

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK...6 I. OBECNÁ ČÁST...7 1. ÚVOD...7 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV...8 3. MEZINÁRODNÍ

Více

Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů,

Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů, Výstup z projektu AMČR Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů, r. 2005, grant Velvyslanectví USA Analýza Koncepce politiky vlády vůči národnostním menšinám, antidiskriminační

Více

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice.

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice. Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice Pavla Špondrová 1 Publikace vznikla v rámci projektu TRansforming Institutions by

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více