zpravodaj.krumlov.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj.krumlov.cz"

Transkript

1 Zpravodaj_3-07.qxd :27 StrÆnka 1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 3/2007 KOMUNITNÍ PLÁN SOCÁLNÍCH SLUŽEB PŘINÁŠÍ DO MĚSTA MILIONY Koncem minulého roku jsme se na stránkách tohoto zpravodaje pozastavovali nad některými problémy, které provázejí naplňování komunitního plánu ve městě Český Krumlov. Konstatovali jsme, že na celkové hodnocení přínosu této strategie rozvoje sociálních služeb pro město i občany je ještě brzy. Po polovině jeho realizace (komunitní plán je nastaven na tři roky, od roku 2006 do konce roku 2008) však můžeme tvrdit, že se komunitní plán osvědčil a výrazně napomáhá ke zkvalitnění a rozvoji mnoha nových služeb. Ty slouží především vám, občanům města. Navíc jsou tyto služby financovány z velké části mimo rozpočet města. Na sklonku roku 2004 jsme byli jedním z prvních deseti měst, kde se s komunitním plánováním začalo. Dnes používají tuto metodu k rozvoji svých služeb prakticky všechna větší města. S novým rokem vstoupil také v platnost zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Ten ukládá nově povinnost plánovat sociální služby krajům, obcím pak povinnost zjiš ovat potřeby pro poskytování sociálních služeb a zajiš- ovat dostupnost informací o těchto službách. Komunitní plánování podporované Ministerstvem práce a sociálních věcí i Evropskou unií je pak optimálním způsobem, jak tohoto stavu dosáhnout a jak ve městech zajistit služby, které si lidé opravdu přejí a potřebují. V Krumlově vniká mnoho nových služeb Již v prvním roce naplňování 1. komunitního plánu v Českém Krumlově se podařilo díky novému grantovému systému města podpořit rozjezd mnoha nových sociálních programů a služeb. Celkem 545 tisíc korun vynaložených v roce 2006 na grantovou podporu realizace komunitního plánu pomohlo ve městě uskutečnit projekty a programy výrazně přesahující 3 miliony korun (z peněz mimo rozpočet města). Podobně je tomu letos, kdy město zatím podpořilo 6 projektů, které umožňují pro občany realizovat nové služby a programy. Ty jsou opět z velké části financované mimo rozpočet města. Jejich rozpočet přesahuje 3 miliony korun při vkladu města cca 500 tisíc. (Necelých 45 tisíc korun z grantového systému ještě čeká na přidělení v rámci 3. grantové výzvy, která byla uzavřena koncem srpna t.r.). To znamená, že přibližně 1 milion korun z rozpočtu města na podporu komunitního plánu v prvních dvou letech pomohl ve městě k realizaci sociálních programů v hodnotě výrazně přesahujících 6 milionů korun. Za všechny jmenujme alespoň: rozšíření pečovatelské služby DPS, o.p.s. o víkendovou péči asistenční služby a vznik půjčovny pro zdravotně postižené a seniory při Centru pro zdravotně postižené (tuto novou službu představujeme na straně 2) zřízení a provoz azylového bydlení pro osoby v akutní nepříznivé sociální situaci podpora komplexního programu prevence ve školách podpora domácí pečovatelské služby podpora rozvoje programu protidrogové prevence - Streetwork vznik Centra sociálních služeb včetně bezplatné právní poradny pro občany města ad. K tomu je potřeba zdůraznit, že uvedené služby (a těchto více než 5 milionů korun, které přišly do města), jsou pouze ty, které byly podpořeny přes novou grantovou podporu města. Tento přehled nezahrnuje další služby a programy, které vznikly v souladu s 1. Komunitním plánem mimo tento grantový systém, tedy zcela mimo finance města. Zde zmiňme několik dalších nových služeb Centra sociálních služeb (program Cesta ke změně pro dlouhodobě nezaměstnané - plně financováno z Evropského sociálního fondu, Probační program jako alternativa k odkloněnému trestnímu řízení pro děti a mladistvé - financováno z tzv. norských fondů, agentura práce - zprostředkovávání práce pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva, ad.), vznik Komunitního centra Romů (financováno z EU) nebo kupříkladu rekvalifikační programy Sdružení pro rodinu a děti (financováno z Evropského sociálního fondu). Dokončení na straně 2 Projekt Prolomit to půjde BESEDA O DISKRIMINACI bezplatná právní pomoc a poradenství čtvrtek 20. září 2007 od 14 hodin divadelní kavárna ÁNTRÉ Setkání s právními odborníky je určeno především problematice zdravotně postižených občanů Více na straně 3. a 4. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu NROS Transition Facility Z obsahu: Nová půjčovna pomůcek pro ZP str. 2 Téma: Diskriminace na trhu práce str. 3 a 4 Cesta ke změně. Nejde jen o to najít slušnou práci str. 5 Nabídka práce pro invalidní zájemce str. 5 Den s handicapem str. 6 Informace CPDM, o.p.s. str. 6 Strana 1

2 Zpravodaj_3-07.qxd :27 StrÆnka 2 Úvodem Vážení spoluobčané, po letní odmlce vám v zářijovém vydání zpravodaje nabízíme pohled na komunitní plán sociálních služeb města. Přestože sociální služby - i když ty se prakticky dotýkají či mohou v budoucnosti dotýkat každého z nás - nemají obecně takovou podporu jako některé jiné oblasti veřejného života a svou cestičku k podpoře si stále hledají, je zřejmé, že podobné plány dokážou přinášet do města nové služby i nové finance. Ty pak slouží vám, občanům města. Krátké vyhodnocení komunitního plánu po jednom a půl roce jeho realizace je toho důkazem. V pravidelném seriálu o diskriminaci se tentokrát dočtete o znevýhodňování na trhu práce, kde dochází k diskriminačnímu jednání pravděpodobně nejčastěji. V případě, že jste se s podobnými problémy setkali, neváhejte se obrátit na naši bezplatnou právní poradnu. Ta v rámci projektu Prolomit to půjde nabízí zdarma nejen poradenství, ale i přímou právní pomoc. Nakonec nám dovolte popřát Centru pro pomoc dětem a mládeži k oslavě desátých narozenin. Pravidelné informace CPDM, o.p.s. najdete jako obvykle na šesté straně zpravodaje. O připravovaných akcích k oslavě deseti let existence a informace o historii této neziskové organizace najdete na Příjemné čtení. Za vydavatele Tomáš Zunt, předseda o.s. ICOS 1. KOMUNITNÍ PLÁN PŘINÁŠÍ MILIONY dokončení ze strany 1 K dalším úspěchům při naplňování komunitního plánu můžeme přiřadit i zahájení provozu nízkopodlažního autobusu na městské okružní lince. Handicapovaným občanům pomůže i hydraulická plošina na vlakovém nádraží zakoupená za přispění města. Navíc v rámci podpory města proběhla na sklonku roku 2006 školení pro poskytovatele sociálních služeb, která jsou nezbytná k tomu, aby byly občanům služby poskytovány v co nejvyšší kvalitě. A dalo by se pokračovat. Postupně budeme jednotlivé nové služby představovat na stránkách tohoto zpravodaje, všechny důležité informace jsou také postupně zveřejňovány na webových stránkách Proces, který nikdy nekončí Základním principem a také výhodou celého procesu komunitního plánování je jeho cykličnost a opakování. Komunitní plán je živým materiálem, který se vyvíjí, reaguje na nové potřeby a požadavky. Zároveň jsou v materiálu zohledňovány důležité a neočekávané okolnosti, nové zkušenosti a postupy. Proto se i v průběhu jeho realizace jednotlivé pracovní skupiny scházejí pravidelně, i když třeba méně intenzivně než při tvorbě vlastního komunitního plánu. V průběhu září jsou tak v rámci jednotlivých koordinačních skupin komunitního plánování (pro prevenci sociálně patologických jevů - děti a mládež, pro seniory, pro etnické menšiny, pro zdravotně postižené a pro občany v přechodné sociální krizi) připravovány prioritní oblasti 1. Komunitního plánu sociálních služeb na rok Tedy ty oblasti sociálních potřeb, na jejichž rozvoj by měl být kladen důraz v příštím roce. A koncem roku by měla být již zahájena aktualizace samotného plánu - tvorba 2. komunitního plánu města na období Návrh druhého plánu projde v průběhu roku 2008 samozřejmě i důkladným veřejným připomínkováním tak, aby měl každý z vás možnost vyjádřit svůj názor. Na závěr připomínáme, že pracovní skupiny za pět výše uvedených oblastí jsou otevřené všem zájemcům, kteří se chtějí na podobě sociálních služeb ve městě podílet. V případě vašeho zájmu kontaktujete koordinátora za odbor sociálních věcí MěÚ Vladislava Vláska (tel.: ), případně ICOS Český Krumlov (Tomáš Zunt, tel.: ), který proces komunitního plánování s městem Český Krumlov spoluorganizuje. Tomáš Zunt za ICOS Český Krumlov Centrum pro zdravotně postižené nabízí nově zapůjčení kompenzačních pomůcek Díky grantu města Český Krumlov v rámci naplňování 1. Komunitního plánu sociálních služeb a sponzorskému daru Nadace lesů ČR rozšířilo od letošního léta své služby místní pracoviště jihočeského Centra pro zdravotně postižené. Cílem podpořeného projektu "Asistenční a servisní služby pro občany se zdravotním postižením" je zaplnit mezeru v chybějících sociálních službách ve městě a přispět tak ke zkvalitnění života osob se zdravotním postižením a seniorů. Převážná část finančních prostředků je určena na doplnění kompenzačních pomůcek, které doposud v půjčovnách v Krumlově chybějí (pořízeny byly mj. nové kompenzační pomůcky pro osoby s pohybovým postižením - elektrické polohovací postele, mechanické vozíky, stolky nebo stojanové hrazdy k běžným postelím). Projekt tak pomůže občanům především při řešení jednorázové pomoci nebo na dobu přechodnou, a to prostřednictvím: zapůjčení kompenzační pomůcky na přechodnou dobu například po úrazu po operaci, než občan získá pomůcku od zdravotní pojiš ovny, nebo při poruše vlastní pomůcky zajištění pomůcek pro osoby se smyslovým postižením např. prodej baterií do sluchadel a drobných sluchových pomůcek, čistění tvarovek ke sluchadlům ultrazvukem aj. pomoci při komunikaci se společenským prostředím (např. doprovod občanů s omezením pohybu a orientace k lékaři, na úřad; pomoc s vyřizováním písemností apod.) součástí každé služby je také základní a odborné sociální poradenství Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje Kaplická 586, Český Krumlov (budova autobusového nádraží, vchod od Agipu) bezbariérový přístup tel./fax: , mail: Provozní doba: po, út, st: a čt, pá: po předchozí telefonické nebo osobní domluvě Růžena Marhounová, Centrum pro zdravotně postižené Strana 2

3 Zpravodaj_3-07.qxd :27 StrÆnka 3 TÉMA: Diskriminace II. bezplatná právní pomoc i zastupování I v tomto vydání zpravodaje pokračujeme v seriálů článků na téma diskriminace. Tentokrát se věnujeme problematice diskriminace na trhu práce. V rámci antidiskriminačního projektu "Prolomit to půjde" také ICOS Český Krumlov pořádá diskusní besedy, které navazují na služby bezplatné právní poradny. Aktivity občanského sdružení ICOS Český Krumlov a jeho projektových pracoviš Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv na poli diskriminace nejsou pouze charakteru přímé pomoci při řešení diskriminačních kauz. Záměrem je také nabídnout co nejvíce informací o této stále mnoha nejastnostmi opředené problematice - a to jak občanům, kteří jsou ohroženi diskriminací, tak široké i odborné veřejnosti. Proto ICOS Český Krumlov kromě služeb bezplatné právní poradny (více na straně 4) provozuje k diskriminační problematice informační koutky pro občany v regionu, monitoruje diskriminační jevy nebo zřizuje specializované webové stránky (www.diskriminace.krumlov.cz). V neposlední řadě pořádá ICOS ve spolupráci s Českým helsinským výborem besedy pro občany a semináře pro odbornou veřejnost. O diskriminaci s občany Smyslem těchto diskusních besed je zvýšit právní povědomí občanů a představit možnosti ochrany před diskriminací. Důraz bývá kladen na praktický přínos pro účastníky. Tedy na praktické metody právní ochrany, na představení, případně zmapování konkrétních případů diskriminace a možností jejich řešení v návaznosti na služby bezplatné právní poradny Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv. První z besed pod názvem "NENECHTE SE DISKRIMINOVAT - BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC A PORADENSTVÍ V PŘÍPADĚ DISKRIMI- NACE" se uskutečnila v pátek 3. srpna v prostorách krumlovského Komunitního centra Romů. Byla určena především romským spoluobčanům a problematice diskriminace etnických menšin. Tohoto setkání se zúčastnilo na dvě desítky občanů. Na září a říjen t.r. jsou připravovány další diskusní debaty pro další skupiny obyvatelstva ohrožené diskriminací i pro zájemce s řad široké veřejnosti. Již 20. září se uskuteční beseda určená především problematice zdravotně postižených. Beseda pro zdravotně postižené září 2007 Tentokrát je setkání s právními odborníky a pracovníky místní bezplatné právní poradny určeno především problematice diskriminace osob se zdravotním postižením. Součástí besedy budou i individuální konzultace s přítomnými právníky nebo návazná možnost dalších konzultací prostřednictvím právní poradny. Beseda začíná ve čtvrtek 20. září ve 14 hodin v divadelní kavárně Ántré v Českém Krumlově, která se nachází v areálu městského divadla - více informací najdete v pozvánce dole na této straně. DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE Zřejmě nejčastěji se s diskriminací můžeme setkávat v oblasti zaměstnání. I když diskriminačním jednáním na pracovním trhu jsou některé skupiny obyvatel postiženy více (např. starší občané, etnické menšiny, osoby po propuštění z výkonu trestu), nevyhýbá se ani ostatním skupinám občanů. Nejčastěji se diskriminace na trhu práce projevuje při přijímání do zaměstnání, a už například z důvodu věku, pohlaví či příslušnosti k etnické menšině. Většinou se jedná o nepřímou diskriminaci - s diskriminačním přístupem se můžeme setkat při přijímacím pohovoru, kdy jsou od uchazeče vyžadovány informace, na něž zaměstnavatel nemá právo, v některých případech vykazují diskriminační znaky už i některé pracovní inzeráty. Pokračování na straně 4 Máte pocit, že vás někdo neprávem znevýhodňuje? Chcete vědět co je a co není diskriminace a jak se diskriminaci bránit? Můžeme vám pomoci! SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA BESEDU věnovanou především problematice občanů se zdravotním postižením NENECHTE SE DISKRIMINOVAT BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC A PORADENSTVÍ V PŘÍPADĚ DISKRIMINACE ČTVRTEK 20. ZÁŘÍ 2007, od hodin DIVADELNÍ KAVÁRNA ÁNTRÉ Horní ulice 2, Český Krumlov (areál městského divadla) V průběhu besedy zodpovíme veškeré Vaše dotazy k diskriminační problematice a v rámci služeb bezplatné právní poradny Vám můžeme ZDARMA pomoci s řešením vašich problémů. Pořádá ICOS Český Krumlov, o.s., Centrum sociálních služeb a Centrum ochrany lidských práv ve spolupráci s právními odborníky Českého helsinského výboru a s Centrem pro zdravotně postižené JK, pracoviště Český Krumlov v rámci projektu "Prolomit to půjde". Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v programu NROS Transition Facility Strana 3

4 Zpravodaj_3-07.qxd :27 StrÆnka 4 DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE pokračování na strany 3 Diskriminační pracovní inzerce S odlišným přístupem, který je možné označit v některých případech za diskriminační, se můžeme setkávat již v samotné pracovní inzerci. Za diskriminační z hlediska pohlaví můžeme například označit inzerát, který nabízí zaměstnání pouze pro příslušníky jednoho pohlaví (např. "Hledáme ředitele asistentku vedoucího propagace"). Ženy mohou být diskriminovány v "typicky mužských" zaměstnáních, kterými jsou např. řidiči, policisté, dělnické profese (například inzerát typu: "přijmeme číšníka"). Muži mohou být postiženi diskriminací například, chtějí-li pracovat s dětmi či být prodavači v určitých typech obchodů např. hračkářství, parfumerie (např. inzerát typu: "přijmeme prodavačku"). Ne vždy se však nutně musí jednat o inzerát diskriminační, hlavním kritériem pro posouzení je povaha práce, která má být vykonávána. Např. nelze označit za diskriminační požadavek potenciálního zaměstnavatele přijmout na pozice spojené se zvýšenou fyzickou námahou pouze muže, popřípadě přijmout pouze ženy na pracoviště, které je vybaveno jenom pro ženy (šatny, sprchy apod.) a prokázalo by se, že jeho případné přebudování by bylo pro zaměstnavatele spojeno s neúměrnými náklady. Diskriminačním inzerátem tedy nejsou texty například znění: "Pro předvádění dívčí módní konfekce hledáme mladou ženu ve věku do 30 let." Přijímání do zaměstnání K diskriminačnímu jednání může nejčastěji docházet při přijímání do zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti, který tuto problematiku upravuje, jednoznačně případnému zaměstnavateli stanoví zákaz vyžadovat od uchazeče o zaměstnání informace týkající se jeho národnosti, rasového či etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofické přesvědčení pokud tyto informace nepředstavují podstatný a rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání, a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený, tzn. vždy je třeba tyto případy posuzovat individuálně. Zaměstnavatel dále nesmí od uchazeče o zaměstnání vyžadovat informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem (např. informace vyžadované správou sociálního zabezpečení apod.). Konkrétně je možno uvést, že zaměstnavatel po Vás při přijímání do zaměstnání nesmí požadovat údaje např. o manželském či rodinném stavu, počtu a věku dětí apod. Často se také tzv. nepřímá diskriminace projevuje požadavkem na předložení výpisu z rejstříku trestů. Tento požadavek však bývá mnohdy neopodstatněný - například je-li vyžadován u pracovníků, kteří mají vykonávat nekvalifikované manuální práce (tímto způsobem jsou znevýhodněni lidé, kteří mají záznam v rejstříku trestů, ale který není relevantní k požadovanému místu). PRAKTICKÉ PŘÍKLADY MOŽNÉ DISKRIMINACE PŘI PŘIJÍMÁNÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ Diskriminace v oblasti práce z důvodu věku Pan H. (50) žádal o místo u bezpečnostní agentury. Při přijímacím pohovoru zaměstnavatel panu H. sdělil, že sice splňuje všechna kritéria, nicméně ho přijmout nemůže, protože jsou firmou preferováni mladší uchazeči. Diskriminace v oblasti práce z důvodu pohlaví Paní F. (35) žádala o místo vedoucí pobočky nejmenovaného podniku. Ve výběrovém řízení nebyla úspěšná s odůvodněním na nedostatečnou kvalifikaci. Vzápětí byla tato práce nabídnuta muži s nižší kvalifikací. Diskriminace v oblasti práce z důvodu rasy a etnického původu Pan K. je Rom a rozhodl se zažádat o pracovní místo údržbáře v nejmenovaném podniku. Ačkoli splňoval požadavky zaměstnavatele na kvalifikaci, pracovní místo nezískal. Při pohovoru mu bylo sděleno že nemůže být přijat, protože podnik má s Romy špatné zkušenosti z minulosti. JAKÉ OTÁZKY MOHOU BÝT PŘI PŘIJÍMACÍM POHOVORU V ROZPORU SE ZÁKONEM? Např.: Jste vdaná/ženatý? Máte děti? Jak staré jsou vaše děti? Jste těhotná? Plánujete děti? Výjimkou jsou situace, kdy uchazeči/ky chtějí např. z důvodu péče o rodinu využít některé zákonem stanovené nároky jako např. kratší pracovní dobu, či přestávku na kojení. Pozn. red.: Zdrojem pro tento text se stala publikace: DISKRIMINACE - MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ, Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Praha 2006 a webový portál provozovaný touto institucí. Věty uváděné kurzívou jsou doslovnou citací. BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA Právní poradna nabízí základní a odborné sociální i právní poradenství v oblastech práva pracovního (např. pracovní smlouvy, ukončení prac. vztahu, nedodržování prac. doby, ), občanského (např. sousedské spory, exekuce, nájemní smlouva, ), rodinného (např. rozvod, úprava styků k dítěti, výživné, ), správního práva (nesprávné rozhodování úřadů), sociálních dávek a diskriminace. V případě opodstatněných diskriminačních sporů navíc poskytuje i bezplatné zastupování klientů. Služby jsou určeny všem občanům Českokrumlovska v nepříznivé sociální situaci (např. lidé pobírající sociální dávky, nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni, s dluhy, lidé se zdravotním postižením, lidé ve starobním důchodu, ženy na mateřské dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní krizi...) a také lidem z jižních Čech pokud se nemohou nebo nechtějí obrátit na organizaci v místě jejich bydliště. V případě diskriminace však poskytujeme služby všem, kteří se cítí být diskriminování - tedy i lidem, kteří nejsou v nepříznivé sociální situaci. Na právní poradnu se můžete obrátit v uvedených provozních hodinách v sídle centra (telefonicky, em možno i mimo uvedenou provozní dobu v další všední dny mezi 9.00 a h.). Projekt: Prolomit to půjde Máte pocit, že jste obětí diskriminace? Nevíte na koho se obrátit? Bezplatná právní pomoc a zastupování v případě diskriminace Centrum sociálních služeb a Centrum ochrany lidských práv Náměstí Svornosti č.p. 2, Český Krumlov pondělí: a hod. středa: a hod. tel.: , mobil: Kontaktní osoba: Tereza Lysoňková Pro velký zájem klientů je dobré se dopředu objednat. pod záš itou ICOS Český Krumlov Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v programu NROS Transition Facility Strana 4

5 Zpravodaj_3-07.qxd :27 StrÆnka 5 CESTA KE ZMĚNĚ podpora dlouhodobě nezaměstnaných NEJDE JEN O TO NAJÍT SLUŠNOU PRÁCI Jedním z lidí, kterým projekt Cesta ke změně pomohl vymanit se z dlouhodobé nezaměstnanosti je i devětadvacetiletý Dušan z Českého Krumlova. "Dnes už mám pocit, že v Krumlově je docela dost pracovních příležitostí, ale když jsem se před pár lety přistěhoval za rodinou z Moravy, viděl jsem to jinak." Mladému Romovi vyučenému v zemědělství, navíc stiženému zdravotním handicapem, se téměř dva roky nedařilo najít solidní zaměstnání. "Právě proto, že jsem na pracovním úřadě strávil tak dlouhou dobu. I kvůli zdravotním problémům jsem byl zařazen do projektu. I když mám pocit, že je určen spíše lidem jen se základním vzděláním, což není můj případ," vzpomněl Dušan na své první kroky na Cestě ke změně. "Zpočátku jsem měl pocit, že jsem se dostal do nějaké psychoporadny, dělali jsme skupinová sezení a povídali si o svých problémech se zaměstnáním i o životě. Pak ale přišly semináře, práce na počítačích, psaní životopisu a průvodního dopisu, to mi sedělo víc." Coby někdejší spolupracovník brněnského sdružení Společenství Romů ocenil Dušan i informace týkající se rasové diskriminace, s nimiž se v průběhu projektu Cesta ke změně seznámil. "Tady v Krumlově to s diskriminací Romů není tak palčivé, jako třeba v místech, kde jsem žil dříve. Ovšem člověku se vždycky hodí, když ví jak se bránit a co si k němu zaměstnavatel, nebo ten, koho žádáte o práci, může dovolit. Vlastně kolikrát ani nezáleží na tom, zda je člověk Rom či není. S diskriminací se může setkat při žádání o práci kdokoliv," vysvětlil bývalý romský asistent. Po absolvování všech seminářů a sezení v rámci projektu Cesta ke změně se Dušanovi opravdu podařilo dát svému životu nový směr. "Nejde jen o to, že se mi po dlouhé době podařilo najít slušnou práci. Konečně jsme se s manželkou a dětmi přestěhovali z té šílené ubytovny na Tavírně," zdůraznil Dušan. Vyprávění o bydlení ve společnosti tamních lidí, z nichž mnozí přežívají od dávek k dávkám, tonou v dluzích i alkoholu, by prý vydalo na celou knihu. "Každopádně jsem rád, že jsme odtud pryč s manželkou, synem i dcerou, která je vážně zdravotně postižená a musí denně dojíždět do speciální školky v Budějovicích." Nejdůležitější je dnes pro Dušana snaha o udržení si dobré práce. Přesto ví, i díky projektu Cesta ke změně, že ztráta zaměstnání není konec života. Dokonce to může být příležitost k nalezení nové životní šance nebo též výzva k osobnímu rozvoji. "Svou budoucnost vidím docela optimisticky. Chci zůstat v současném zaměstnání. Možná se mi později také podaří vrátit se i k práci romského asistenta. Nejprve ale hodlám posbírat co nejvíce zkušeností," uzavřel vyprávění Dušan, jeden z klientů projektu Cesta ke změně. Ivan Studený Projekt Cesta ke změně pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným. Jeho smyslem je usnadnit těmto lidem návrat na trh práce. Tomu napomáhají skupinová i individuální poradenství a další podpora, kterou mohou využívat vybraní klienti úřadu práce v několika regionech Jihočeského kraje. Na Českokrumlovsku projekt zajiš uje od poloviny loňského roku Centrum sociálních služeb - projektové pracoviště ICOS Český Krumlov, o.s., v ostatních regionech (České Budějovice, Písek, Prachatice, ad.) pak písecké občanské sdružení Mesada. Na Českokrumlovsku zatím v rámci projektu proběhly na úřadech práce čtyři informační Tato část zpravodaje je součástí projektu "Cesta ke změně", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a výběrové schůzky (programem prošlo zatím 39 klientů), další výběrová schůzka je plánována na počátek října t.r. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ŠANCE PRO ZAMĚSTNAVATELE Projekt Cesta ke změně není jen skvělou příležitostí pro nezaměstnané, ale i pro samotné zaměstnavatele. V případě, že poskytnou našim klientům pracovní příležitost, mohou zaměstnavatelé čerpat mzdový příspěvek. Další nezanedbatelnou výhodou pro firmy, které poskytnou takto znevýhodněným lidem pracovní příležitost, je získání pozitivní image firmy. Zaměstnavatelům nabízíme i další výhody: pomoc s potřebnou administrací pomoc s čerpáním dotací od úřadu práce na mzdové náklady kvalitní zaučení zaměstnance pro danou činnost přímo na pracovišti formou asistence další související poradenství se zaměstnáváním daných osob Pro bližší informace kontaktujte: Centrum sociálních služeb - ICOS Český Krumlov Náměstí Svornosti čp Český Krumlov tel.: ; Kontaktní osoba: Mgr. Ingrid Jílková NABÍDKA PRÁCE PRO INVALIDNÍ ZÁJEMCE CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Český Krumlov nabízí domácí práci pro plně invalidní zájemce na chráněná pracovní místa v Českém Krumlově Jedná se o lehkou domácí práci - příprava materiálu pro oděvnictví. Podrobnější informace: Centrum sociálních služeb Náměstí Svornosti Český Krumlov Kontaktní osoba: Mgr. Ingrid Jílková tel.: , , Strana 5

6 Zpravodaj_3-07.qxd :27 StrÆnka 6 Den s handicapem den bez bariér 8. a 9. září Zpřístupnit alespoň dočasně pro zdravotně postižené ve městě to, co jinak pro ně dostupné není, nebo alespoň tento přístup trochu zjednodušit je hlavním zaměřením akce Den s handicapem - den bez bariér. Ta se tento víkend uskuteční v Českém Krumlově již počtvrté. Kromě tradičních aktivit jako zpřístupnění muzeí, památek, prohlídkové trasy pro vozíčkáře v centru města, jsou připravené takzvané "hmatací prohlídky" pro nevidomé, nově je pak letos program rozšířen například o Muzeum stavebních dějin a řemesel či horolezeckou stěnu Lezeto. Nejen pro naše handicapované spoluobčany je ve městě připravena další spousta atrakcí včetně benefičního koncertu Idy Kelarové. Letošní ročník by mněl být také více zaměřen na dětské návštěvníky, sociálně handicapované, pěstounské rodiny, dětské domovy a vesničky SOS. Podrobnější informace na Informace Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Nabídka jazykového vzdělávání Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov opět otvírá pro školní rok 2007/ 2008 následující veřejné jazykové kurzy: Německý jazyk začátečníci (N1), pokročilí (N2), konverzace (N3) Anglický jazyk začátečníci (A1), pokročilí (A2), konverzace (A3) Francouzský jazyk začátečníci (F1), pokročilí (F2), konverzace (F3) Jazykové kurzy budou probíhat od října 2007 do poloviny června Vyučuje se 1x týdně ve dvouhodinových lekcích, vyjma školních prázdnin. Celkový počet vyučovacích je hodin 70. Počet účastníků v jednotlivém kurzu: 8-10 lidí. Cena kurzu: 4.200,- Kč. Jak se lze přihlásit: Přihlášky ke stažení a více informací na telefonické informace: Výtvarné projekty v klubu Bouda Již popáté nabízí volnočasový klub Bouda, projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov, dětem a mládeži, žákům a studentům škol, dětem z dětských domovů a dalším zájemcům účast na výtvarných projektech "Sochy a děti" a "Výtvarný podzim v Boudě". Letos budou účastníci pracovat na různých historicko uměleckých motivech, které se vztahují k 15. výročí zapsání Českého Krumlova na seznam historických památek UNESCO. Autory výtvarných prací mohou být jednotlivci i kolektivy. Termín a místo konání: "Sochy a děti" ( ). Zahájení projektu se uskuteční v pondělí v 9.00 hod. Další dny bude probíhat vždy od 9.00 do hod. V pátek odpoledne budou zhotovená díla instalována v prostorách klubu Bouda. Termín pro přihlášky kolektivů: účast lze potvrdit do "Výtvarný podzim v Boudě" ( dále ). Zahájení projektu v pondělí od 9.00 hod. Dále probíhá každý uvedený den od 9.00 do hodin. Termín pro přihlášky kolektivů: účast lze potvrdit do Jak se přihlásit? Dětské a školní kolektivy se mohou na vybraný projekt přihlásit (termín a časový rozsah - obvykle dvě hodiny) telefonicky na mobilní číslo vedoucího projektu. Účastníci z řad jednotlivců se přihlašovat nemusejí. Mohou přijít samostatně v jakémkoliv termínu a čase projektů. Účast na projektu je zdarma. Kontakt: Ladislav Michalík, tel.: Ladislav Michalík, vedoucí NZDM Bouda Novinky z ICM Od 3. září 2007 má ICM - Informační centrum pro mládež Český Krumlov novou otevírací dobu pro veřejnost: pondělí - pátek vždy od 9.00 do hodin. Toto projektové pracoviště CPDM, o.p.s. nabízí především studentům, mládeži, dětem, ale i dalším zájemcům poradenství a informace zdarma v následujících oblastech: Vzdělávání-Práce-Volný čas-cestování-zdraví-sociálně patologické jevy-ekologie-občan a stát-mezinárodní, evropské a národní organizace-mládež v Evropské unii ad. Kromě informací a poradenství poskytuje ICM také řadu doplňkových služeb: veřejný přístup na internet, kopírování, skenování, tisk, bezplatnou inzerci, knihovnu tisků, videokazet, elektronických informací, informace z EURODESKu, poradenství k EU programu Mládež v akci ad. Více informací na webových stránkách Iva Sukdoláková, vedoucí pracoviště ICM Český Krumlov Texty CPDM jsou redakčně kráceny, jejich plné znění včetně dalších článků, které se nevešly do tištěného zpravodaje najdete na Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Český republiky (v rámci projektu: Cesta ke změně, r.č. CZ / /0012) a Evropské unie v rámci programu NROS Tranistion Facility 2005 (Projekt Prolomit to půjde, č ). Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska Evropské unie a jejích orgánů. Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydalo občanské sdružení Informační centrum občanského sektoru-icos Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, Český Krumlov, IČO , tel./fax , Redakce: Tomáš Zunt (odpovědný redaktor - Ivan Studený (spolupracovník redakce). Informace pro inzerenty: Grafická úprava, tisk a distribuce: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ je registrován u Ministerstva kultury ČR jako periodická tiskovina pod číslem MK ČR E Strana 6

zpravodaj.krumlov.cz

zpravodaj.krumlov.cz Zpravodaj_2-07.qxd 20.6.2007 9:48 StrÆnka 1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 2/2007 PRÁVNÍ PORADNA NABÍZÍ ZDARMA POMOC I V PŘÍPADECH DISKRIMINACE Od dubna letošního roku se mohou nově obracet

Více

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MANUÁL PRO ZVÍDAVÉ OBČANY PRO SNADNOU ORIENTACI V OBLASTI DISKRIMINACE ICOS Český Krumlov 2008 Vydáno občanským sdružením ICOS Český Krumlov v rámci projektu Prolomit

Více

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI V prosinci loňského roku zahájilo oficiálně svou činnost českokrumlovské Dobrovolnické centrum. Dosud se podařilo navázat úzkou spolupráci s osmi organizacemi,

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

PRO POMOC SLUŽBA JE URČENA LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, KTEŘÍ SE V DŮSLEDKU SVÉ NEMOCI OCITLI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

PRO POMOC SLUŽBA JE URČENA LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, KTEŘÍ SE V DŮSLEDKU SVÉ NEMOCI OCITLI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI PRO POMOC CO MŮŽETE PŘI SPOLUPRÁCI OČEKÁVAT respektování Vaší jedinečnosti a důstojnosti možnost svobodně se rozhodnout individuální a profesionální přístup diskrétnost a důvěru partnerství Posláním služby

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010

ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010 ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010 a k t u á l n ě... DOTACE 2011 NNO získají v roce 2011 státní peníze dřív Dne 1. 2. 2010 vláda schválila nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství Sub-projekt: Výměna

1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství Sub-projekt: Výměna Když se stane úraz Analýza služeb pro pohybově postižené doplněná o příklady švýcarské praxe 1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Když se stane úraz Analýza služeb

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos BAKALÁŘSKÁ

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více