zpravodaj.krumlov.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj.krumlov.cz"

Transkript

1 Zpravodaj_3-07.qxd :27 StrÆnka 1 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 3/2007 KOMUNITNÍ PLÁN SOCÁLNÍCH SLUŽEB PŘINÁŠÍ DO MĚSTA MILIONY Koncem minulého roku jsme se na stránkách tohoto zpravodaje pozastavovali nad některými problémy, které provázejí naplňování komunitního plánu ve městě Český Krumlov. Konstatovali jsme, že na celkové hodnocení přínosu této strategie rozvoje sociálních služeb pro město i občany je ještě brzy. Po polovině jeho realizace (komunitní plán je nastaven na tři roky, od roku 2006 do konce roku 2008) však můžeme tvrdit, že se komunitní plán osvědčil a výrazně napomáhá ke zkvalitnění a rozvoji mnoha nových služeb. Ty slouží především vám, občanům města. Navíc jsou tyto služby financovány z velké části mimo rozpočet města. Na sklonku roku 2004 jsme byli jedním z prvních deseti měst, kde se s komunitním plánováním začalo. Dnes používají tuto metodu k rozvoji svých služeb prakticky všechna větší města. S novým rokem vstoupil také v platnost zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Ten ukládá nově povinnost plánovat sociální služby krajům, obcím pak povinnost zjiš ovat potřeby pro poskytování sociálních služeb a zajiš- ovat dostupnost informací o těchto službách. Komunitní plánování podporované Ministerstvem práce a sociálních věcí i Evropskou unií je pak optimálním způsobem, jak tohoto stavu dosáhnout a jak ve městech zajistit služby, které si lidé opravdu přejí a potřebují. V Krumlově vniká mnoho nových služeb Již v prvním roce naplňování 1. komunitního plánu v Českém Krumlově se podařilo díky novému grantovému systému města podpořit rozjezd mnoha nových sociálních programů a služeb. Celkem 545 tisíc korun vynaložených v roce 2006 na grantovou podporu realizace komunitního plánu pomohlo ve městě uskutečnit projekty a programy výrazně přesahující 3 miliony korun (z peněz mimo rozpočet města). Podobně je tomu letos, kdy město zatím podpořilo 6 projektů, které umožňují pro občany realizovat nové služby a programy. Ty jsou opět z velké části financované mimo rozpočet města. Jejich rozpočet přesahuje 3 miliony korun při vkladu města cca 500 tisíc. (Necelých 45 tisíc korun z grantového systému ještě čeká na přidělení v rámci 3. grantové výzvy, která byla uzavřena koncem srpna t.r.). To znamená, že přibližně 1 milion korun z rozpočtu města na podporu komunitního plánu v prvních dvou letech pomohl ve městě k realizaci sociálních programů v hodnotě výrazně přesahujících 6 milionů korun. Za všechny jmenujme alespoň: rozšíření pečovatelské služby DPS, o.p.s. o víkendovou péči asistenční služby a vznik půjčovny pro zdravotně postižené a seniory při Centru pro zdravotně postižené (tuto novou službu představujeme na straně 2) zřízení a provoz azylového bydlení pro osoby v akutní nepříznivé sociální situaci podpora komplexního programu prevence ve školách podpora domácí pečovatelské služby podpora rozvoje programu protidrogové prevence - Streetwork vznik Centra sociálních služeb včetně bezplatné právní poradny pro občany města ad. K tomu je potřeba zdůraznit, že uvedené služby (a těchto více než 5 milionů korun, které přišly do města), jsou pouze ty, které byly podpořeny přes novou grantovou podporu města. Tento přehled nezahrnuje další služby a programy, které vznikly v souladu s 1. Komunitním plánem mimo tento grantový systém, tedy zcela mimo finance města. Zde zmiňme několik dalších nových služeb Centra sociálních služeb (program Cesta ke změně pro dlouhodobě nezaměstnané - plně financováno z Evropského sociálního fondu, Probační program jako alternativa k odkloněnému trestnímu řízení pro děti a mladistvé - financováno z tzv. norských fondů, agentura práce - zprostředkovávání práce pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva, ad.), vznik Komunitního centra Romů (financováno z EU) nebo kupříkladu rekvalifikační programy Sdružení pro rodinu a děti (financováno z Evropského sociálního fondu). Dokončení na straně 2 Projekt Prolomit to půjde BESEDA O DISKRIMINACI bezplatná právní pomoc a poradenství čtvrtek 20. září 2007 od 14 hodin divadelní kavárna ÁNTRÉ Setkání s právními odborníky je určeno především problematice zdravotně postižených občanů Více na straně 3. a 4. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu NROS Transition Facility Z obsahu: Nová půjčovna pomůcek pro ZP str. 2 Téma: Diskriminace na trhu práce str. 3 a 4 Cesta ke změně. Nejde jen o to najít slušnou práci str. 5 Nabídka práce pro invalidní zájemce str. 5 Den s handicapem str. 6 Informace CPDM, o.p.s. str. 6 Strana 1

2 Zpravodaj_3-07.qxd :27 StrÆnka 2 Úvodem Vážení spoluobčané, po letní odmlce vám v zářijovém vydání zpravodaje nabízíme pohled na komunitní plán sociálních služeb města. Přestože sociální služby - i když ty se prakticky dotýkají či mohou v budoucnosti dotýkat každého z nás - nemají obecně takovou podporu jako některé jiné oblasti veřejného života a svou cestičku k podpoře si stále hledají, je zřejmé, že podobné plány dokážou přinášet do města nové služby i nové finance. Ty pak slouží vám, občanům města. Krátké vyhodnocení komunitního plánu po jednom a půl roce jeho realizace je toho důkazem. V pravidelném seriálu o diskriminaci se tentokrát dočtete o znevýhodňování na trhu práce, kde dochází k diskriminačnímu jednání pravděpodobně nejčastěji. V případě, že jste se s podobnými problémy setkali, neváhejte se obrátit na naši bezplatnou právní poradnu. Ta v rámci projektu Prolomit to půjde nabízí zdarma nejen poradenství, ale i přímou právní pomoc. Nakonec nám dovolte popřát Centru pro pomoc dětem a mládeži k oslavě desátých narozenin. Pravidelné informace CPDM, o.p.s. najdete jako obvykle na šesté straně zpravodaje. O připravovaných akcích k oslavě deseti let existence a informace o historii této neziskové organizace najdete na Příjemné čtení. Za vydavatele Tomáš Zunt, předseda o.s. ICOS 1. KOMUNITNÍ PLÁN PŘINÁŠÍ MILIONY dokončení ze strany 1 K dalším úspěchům při naplňování komunitního plánu můžeme přiřadit i zahájení provozu nízkopodlažního autobusu na městské okružní lince. Handicapovaným občanům pomůže i hydraulická plošina na vlakovém nádraží zakoupená za přispění města. Navíc v rámci podpory města proběhla na sklonku roku 2006 školení pro poskytovatele sociálních služeb, která jsou nezbytná k tomu, aby byly občanům služby poskytovány v co nejvyšší kvalitě. A dalo by se pokračovat. Postupně budeme jednotlivé nové služby představovat na stránkách tohoto zpravodaje, všechny důležité informace jsou také postupně zveřejňovány na webových stránkách Proces, který nikdy nekončí Základním principem a také výhodou celého procesu komunitního plánování je jeho cykličnost a opakování. Komunitní plán je živým materiálem, který se vyvíjí, reaguje na nové potřeby a požadavky. Zároveň jsou v materiálu zohledňovány důležité a neočekávané okolnosti, nové zkušenosti a postupy. Proto se i v průběhu jeho realizace jednotlivé pracovní skupiny scházejí pravidelně, i když třeba méně intenzivně než při tvorbě vlastního komunitního plánu. V průběhu září jsou tak v rámci jednotlivých koordinačních skupin komunitního plánování (pro prevenci sociálně patologických jevů - děti a mládež, pro seniory, pro etnické menšiny, pro zdravotně postižené a pro občany v přechodné sociální krizi) připravovány prioritní oblasti 1. Komunitního plánu sociálních služeb na rok Tedy ty oblasti sociálních potřeb, na jejichž rozvoj by měl být kladen důraz v příštím roce. A koncem roku by měla být již zahájena aktualizace samotného plánu - tvorba 2. komunitního plánu města na období Návrh druhého plánu projde v průběhu roku 2008 samozřejmě i důkladným veřejným připomínkováním tak, aby měl každý z vás možnost vyjádřit svůj názor. Na závěr připomínáme, že pracovní skupiny za pět výše uvedených oblastí jsou otevřené všem zájemcům, kteří se chtějí na podobě sociálních služeb ve městě podílet. V případě vašeho zájmu kontaktujete koordinátora za odbor sociálních věcí MěÚ Vladislava Vláska (tel.: ), případně ICOS Český Krumlov (Tomáš Zunt, tel.: ), který proces komunitního plánování s městem Český Krumlov spoluorganizuje. Tomáš Zunt za ICOS Český Krumlov Centrum pro zdravotně postižené nabízí nově zapůjčení kompenzačních pomůcek Díky grantu města Český Krumlov v rámci naplňování 1. Komunitního plánu sociálních služeb a sponzorskému daru Nadace lesů ČR rozšířilo od letošního léta své služby místní pracoviště jihočeského Centra pro zdravotně postižené. Cílem podpořeného projektu "Asistenční a servisní služby pro občany se zdravotním postižením" je zaplnit mezeru v chybějících sociálních službách ve městě a přispět tak ke zkvalitnění života osob se zdravotním postižením a seniorů. Převážná část finančních prostředků je určena na doplnění kompenzačních pomůcek, které doposud v půjčovnách v Krumlově chybějí (pořízeny byly mj. nové kompenzační pomůcky pro osoby s pohybovým postižením - elektrické polohovací postele, mechanické vozíky, stolky nebo stojanové hrazdy k běžným postelím). Projekt tak pomůže občanům především při řešení jednorázové pomoci nebo na dobu přechodnou, a to prostřednictvím: zapůjčení kompenzační pomůcky na přechodnou dobu například po úrazu po operaci, než občan získá pomůcku od zdravotní pojiš ovny, nebo při poruše vlastní pomůcky zajištění pomůcek pro osoby se smyslovým postižením např. prodej baterií do sluchadel a drobných sluchových pomůcek, čistění tvarovek ke sluchadlům ultrazvukem aj. pomoci při komunikaci se společenským prostředím (např. doprovod občanů s omezením pohybu a orientace k lékaři, na úřad; pomoc s vyřizováním písemností apod.) součástí každé služby je také základní a odborné sociální poradenství Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje Kaplická 586, Český Krumlov (budova autobusového nádraží, vchod od Agipu) bezbariérový přístup tel./fax: , mail: Provozní doba: po, út, st: a čt, pá: po předchozí telefonické nebo osobní domluvě Růžena Marhounová, Centrum pro zdravotně postižené Strana 2

3 Zpravodaj_3-07.qxd :27 StrÆnka 3 TÉMA: Diskriminace II. bezplatná právní pomoc i zastupování I v tomto vydání zpravodaje pokračujeme v seriálů článků na téma diskriminace. Tentokrát se věnujeme problematice diskriminace na trhu práce. V rámci antidiskriminačního projektu "Prolomit to půjde" také ICOS Český Krumlov pořádá diskusní besedy, které navazují na služby bezplatné právní poradny. Aktivity občanského sdružení ICOS Český Krumlov a jeho projektových pracoviš Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv na poli diskriminace nejsou pouze charakteru přímé pomoci při řešení diskriminačních kauz. Záměrem je také nabídnout co nejvíce informací o této stále mnoha nejastnostmi opředené problematice - a to jak občanům, kteří jsou ohroženi diskriminací, tak široké i odborné veřejnosti. Proto ICOS Český Krumlov kromě služeb bezplatné právní poradny (více na straně 4) provozuje k diskriminační problematice informační koutky pro občany v regionu, monitoruje diskriminační jevy nebo zřizuje specializované webové stránky (www.diskriminace.krumlov.cz). V neposlední řadě pořádá ICOS ve spolupráci s Českým helsinským výborem besedy pro občany a semináře pro odbornou veřejnost. O diskriminaci s občany Smyslem těchto diskusních besed je zvýšit právní povědomí občanů a představit možnosti ochrany před diskriminací. Důraz bývá kladen na praktický přínos pro účastníky. Tedy na praktické metody právní ochrany, na představení, případně zmapování konkrétních případů diskriminace a možností jejich řešení v návaznosti na služby bezplatné právní poradny Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv. První z besed pod názvem "NENECHTE SE DISKRIMINOVAT - BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC A PORADENSTVÍ V PŘÍPADĚ DISKRIMI- NACE" se uskutečnila v pátek 3. srpna v prostorách krumlovského Komunitního centra Romů. Byla určena především romským spoluobčanům a problematice diskriminace etnických menšin. Tohoto setkání se zúčastnilo na dvě desítky občanů. Na září a říjen t.r. jsou připravovány další diskusní debaty pro další skupiny obyvatelstva ohrožené diskriminací i pro zájemce s řad široké veřejnosti. Již 20. září se uskuteční beseda určená především problematice zdravotně postižených. Beseda pro zdravotně postižené září 2007 Tentokrát je setkání s právními odborníky a pracovníky místní bezplatné právní poradny určeno především problematice diskriminace osob se zdravotním postižením. Součástí besedy budou i individuální konzultace s přítomnými právníky nebo návazná možnost dalších konzultací prostřednictvím právní poradny. Beseda začíná ve čtvrtek 20. září ve 14 hodin v divadelní kavárně Ántré v Českém Krumlově, která se nachází v areálu městského divadla - více informací najdete v pozvánce dole na této straně. DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE Zřejmě nejčastěji se s diskriminací můžeme setkávat v oblasti zaměstnání. I když diskriminačním jednáním na pracovním trhu jsou některé skupiny obyvatel postiženy více (např. starší občané, etnické menšiny, osoby po propuštění z výkonu trestu), nevyhýbá se ani ostatním skupinám občanů. Nejčastěji se diskriminace na trhu práce projevuje při přijímání do zaměstnání, a už například z důvodu věku, pohlaví či příslušnosti k etnické menšině. Většinou se jedná o nepřímou diskriminaci - s diskriminačním přístupem se můžeme setkat při přijímacím pohovoru, kdy jsou od uchazeče vyžadovány informace, na něž zaměstnavatel nemá právo, v některých případech vykazují diskriminační znaky už i některé pracovní inzeráty. Pokračování na straně 4 Máte pocit, že vás někdo neprávem znevýhodňuje? Chcete vědět co je a co není diskriminace a jak se diskriminaci bránit? Můžeme vám pomoci! SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA BESEDU věnovanou především problematice občanů se zdravotním postižením NENECHTE SE DISKRIMINOVAT BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC A PORADENSTVÍ V PŘÍPADĚ DISKRIMINACE ČTVRTEK 20. ZÁŘÍ 2007, od hodin DIVADELNÍ KAVÁRNA ÁNTRÉ Horní ulice 2, Český Krumlov (areál městského divadla) V průběhu besedy zodpovíme veškeré Vaše dotazy k diskriminační problematice a v rámci služeb bezplatné právní poradny Vám můžeme ZDARMA pomoci s řešením vašich problémů. Pořádá ICOS Český Krumlov, o.s., Centrum sociálních služeb a Centrum ochrany lidských práv ve spolupráci s právními odborníky Českého helsinského výboru a s Centrem pro zdravotně postižené JK, pracoviště Český Krumlov v rámci projektu "Prolomit to půjde". Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v programu NROS Transition Facility Strana 3

4 Zpravodaj_3-07.qxd :27 StrÆnka 4 DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE pokračování na strany 3 Diskriminační pracovní inzerce S odlišným přístupem, který je možné označit v některých případech za diskriminační, se můžeme setkávat již v samotné pracovní inzerci. Za diskriminační z hlediska pohlaví můžeme například označit inzerát, který nabízí zaměstnání pouze pro příslušníky jednoho pohlaví (např. "Hledáme ředitele asistentku vedoucího propagace"). Ženy mohou být diskriminovány v "typicky mužských" zaměstnáních, kterými jsou např. řidiči, policisté, dělnické profese (například inzerát typu: "přijmeme číšníka"). Muži mohou být postiženi diskriminací například, chtějí-li pracovat s dětmi či být prodavači v určitých typech obchodů např. hračkářství, parfumerie (např. inzerát typu: "přijmeme prodavačku"). Ne vždy se však nutně musí jednat o inzerát diskriminační, hlavním kritériem pro posouzení je povaha práce, která má být vykonávána. Např. nelze označit za diskriminační požadavek potenciálního zaměstnavatele přijmout na pozice spojené se zvýšenou fyzickou námahou pouze muže, popřípadě přijmout pouze ženy na pracoviště, které je vybaveno jenom pro ženy (šatny, sprchy apod.) a prokázalo by se, že jeho případné přebudování by bylo pro zaměstnavatele spojeno s neúměrnými náklady. Diskriminačním inzerátem tedy nejsou texty například znění: "Pro předvádění dívčí módní konfekce hledáme mladou ženu ve věku do 30 let." Přijímání do zaměstnání K diskriminačnímu jednání může nejčastěji docházet při přijímání do zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti, který tuto problematiku upravuje, jednoznačně případnému zaměstnavateli stanoví zákaz vyžadovat od uchazeče o zaměstnání informace týkající se jeho národnosti, rasového či etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofické přesvědčení pokud tyto informace nepředstavují podstatný a rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání, a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený, tzn. vždy je třeba tyto případy posuzovat individuálně. Zaměstnavatel dále nesmí od uchazeče o zaměstnání vyžadovat informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem (např. informace vyžadované správou sociálního zabezpečení apod.). Konkrétně je možno uvést, že zaměstnavatel po Vás při přijímání do zaměstnání nesmí požadovat údaje např. o manželském či rodinném stavu, počtu a věku dětí apod. Často se také tzv. nepřímá diskriminace projevuje požadavkem na předložení výpisu z rejstříku trestů. Tento požadavek však bývá mnohdy neopodstatněný - například je-li vyžadován u pracovníků, kteří mají vykonávat nekvalifikované manuální práce (tímto způsobem jsou znevýhodněni lidé, kteří mají záznam v rejstříku trestů, ale který není relevantní k požadovanému místu). PRAKTICKÉ PŘÍKLADY MOŽNÉ DISKRIMINACE PŘI PŘIJÍMÁNÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ Diskriminace v oblasti práce z důvodu věku Pan H. (50) žádal o místo u bezpečnostní agentury. Při přijímacím pohovoru zaměstnavatel panu H. sdělil, že sice splňuje všechna kritéria, nicméně ho přijmout nemůže, protože jsou firmou preferováni mladší uchazeči. Diskriminace v oblasti práce z důvodu pohlaví Paní F. (35) žádala o místo vedoucí pobočky nejmenovaného podniku. Ve výběrovém řízení nebyla úspěšná s odůvodněním na nedostatečnou kvalifikaci. Vzápětí byla tato práce nabídnuta muži s nižší kvalifikací. Diskriminace v oblasti práce z důvodu rasy a etnického původu Pan K. je Rom a rozhodl se zažádat o pracovní místo údržbáře v nejmenovaném podniku. Ačkoli splňoval požadavky zaměstnavatele na kvalifikaci, pracovní místo nezískal. Při pohovoru mu bylo sděleno že nemůže být přijat, protože podnik má s Romy špatné zkušenosti z minulosti. JAKÉ OTÁZKY MOHOU BÝT PŘI PŘIJÍMACÍM POHOVORU V ROZPORU SE ZÁKONEM? Např.: Jste vdaná/ženatý? Máte děti? Jak staré jsou vaše děti? Jste těhotná? Plánujete děti? Výjimkou jsou situace, kdy uchazeči/ky chtějí např. z důvodu péče o rodinu využít některé zákonem stanovené nároky jako např. kratší pracovní dobu, či přestávku na kojení. Pozn. red.: Zdrojem pro tento text se stala publikace: DISKRIMINACE - MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ, Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Praha 2006 a webový portál provozovaný touto institucí. Věty uváděné kurzívou jsou doslovnou citací. BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA Právní poradna nabízí základní a odborné sociální i právní poradenství v oblastech práva pracovního (např. pracovní smlouvy, ukončení prac. vztahu, nedodržování prac. doby, ), občanského (např. sousedské spory, exekuce, nájemní smlouva, ), rodinného (např. rozvod, úprava styků k dítěti, výživné, ), správního práva (nesprávné rozhodování úřadů), sociálních dávek a diskriminace. V případě opodstatněných diskriminačních sporů navíc poskytuje i bezplatné zastupování klientů. Služby jsou určeny všem občanům Českokrumlovska v nepříznivé sociální situaci (např. lidé pobírající sociální dávky, nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni, s dluhy, lidé se zdravotním postižením, lidé ve starobním důchodu, ženy na mateřské dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní krizi...) a také lidem z jižních Čech pokud se nemohou nebo nechtějí obrátit na organizaci v místě jejich bydliště. V případě diskriminace však poskytujeme služby všem, kteří se cítí být diskriminování - tedy i lidem, kteří nejsou v nepříznivé sociální situaci. Na právní poradnu se můžete obrátit v uvedených provozních hodinách v sídle centra (telefonicky, em možno i mimo uvedenou provozní dobu v další všední dny mezi 9.00 a h.). Projekt: Prolomit to půjde Máte pocit, že jste obětí diskriminace? Nevíte na koho se obrátit? Bezplatná právní pomoc a zastupování v případě diskriminace Centrum sociálních služeb a Centrum ochrany lidských práv Náměstí Svornosti č.p. 2, Český Krumlov pondělí: a hod. středa: a hod. tel.: , mobil: Kontaktní osoba: Tereza Lysoňková Pro velký zájem klientů je dobré se dopředu objednat. pod záš itou ICOS Český Krumlov Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v programu NROS Transition Facility Strana 4

5 Zpravodaj_3-07.qxd :27 StrÆnka 5 CESTA KE ZMĚNĚ podpora dlouhodobě nezaměstnaných NEJDE JEN O TO NAJÍT SLUŠNOU PRÁCI Jedním z lidí, kterým projekt Cesta ke změně pomohl vymanit se z dlouhodobé nezaměstnanosti je i devětadvacetiletý Dušan z Českého Krumlova. "Dnes už mám pocit, že v Krumlově je docela dost pracovních příležitostí, ale když jsem se před pár lety přistěhoval za rodinou z Moravy, viděl jsem to jinak." Mladému Romovi vyučenému v zemědělství, navíc stiženému zdravotním handicapem, se téměř dva roky nedařilo najít solidní zaměstnání. "Právě proto, že jsem na pracovním úřadě strávil tak dlouhou dobu. I kvůli zdravotním problémům jsem byl zařazen do projektu. I když mám pocit, že je určen spíše lidem jen se základním vzděláním, což není můj případ," vzpomněl Dušan na své první kroky na Cestě ke změně. "Zpočátku jsem měl pocit, že jsem se dostal do nějaké psychoporadny, dělali jsme skupinová sezení a povídali si o svých problémech se zaměstnáním i o životě. Pak ale přišly semináře, práce na počítačích, psaní životopisu a průvodního dopisu, to mi sedělo víc." Coby někdejší spolupracovník brněnského sdružení Společenství Romů ocenil Dušan i informace týkající se rasové diskriminace, s nimiž se v průběhu projektu Cesta ke změně seznámil. "Tady v Krumlově to s diskriminací Romů není tak palčivé, jako třeba v místech, kde jsem žil dříve. Ovšem člověku se vždycky hodí, když ví jak se bránit a co si k němu zaměstnavatel, nebo ten, koho žádáte o práci, může dovolit. Vlastně kolikrát ani nezáleží na tom, zda je člověk Rom či není. S diskriminací se může setkat při žádání o práci kdokoliv," vysvětlil bývalý romský asistent. Po absolvování všech seminářů a sezení v rámci projektu Cesta ke změně se Dušanovi opravdu podařilo dát svému životu nový směr. "Nejde jen o to, že se mi po dlouhé době podařilo najít slušnou práci. Konečně jsme se s manželkou a dětmi přestěhovali z té šílené ubytovny na Tavírně," zdůraznil Dušan. Vyprávění o bydlení ve společnosti tamních lidí, z nichž mnozí přežívají od dávek k dávkám, tonou v dluzích i alkoholu, by prý vydalo na celou knihu. "Každopádně jsem rád, že jsme odtud pryč s manželkou, synem i dcerou, která je vážně zdravotně postižená a musí denně dojíždět do speciální školky v Budějovicích." Nejdůležitější je dnes pro Dušana snaha o udržení si dobré práce. Přesto ví, i díky projektu Cesta ke změně, že ztráta zaměstnání není konec života. Dokonce to může být příležitost k nalezení nové životní šance nebo též výzva k osobnímu rozvoji. "Svou budoucnost vidím docela optimisticky. Chci zůstat v současném zaměstnání. Možná se mi později také podaří vrátit se i k práci romského asistenta. Nejprve ale hodlám posbírat co nejvíce zkušeností," uzavřel vyprávění Dušan, jeden z klientů projektu Cesta ke změně. Ivan Studený Projekt Cesta ke změně pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným. Jeho smyslem je usnadnit těmto lidem návrat na trh práce. Tomu napomáhají skupinová i individuální poradenství a další podpora, kterou mohou využívat vybraní klienti úřadu práce v několika regionech Jihočeského kraje. Na Českokrumlovsku projekt zajiš uje od poloviny loňského roku Centrum sociálních služeb - projektové pracoviště ICOS Český Krumlov, o.s., v ostatních regionech (České Budějovice, Písek, Prachatice, ad.) pak písecké občanské sdružení Mesada. Na Českokrumlovsku zatím v rámci projektu proběhly na úřadech práce čtyři informační Tato část zpravodaje je součástí projektu "Cesta ke změně", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a výběrové schůzky (programem prošlo zatím 39 klientů), další výběrová schůzka je plánována na počátek října t.r. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ŠANCE PRO ZAMĚSTNAVATELE Projekt Cesta ke změně není jen skvělou příležitostí pro nezaměstnané, ale i pro samotné zaměstnavatele. V případě, že poskytnou našim klientům pracovní příležitost, mohou zaměstnavatelé čerpat mzdový příspěvek. Další nezanedbatelnou výhodou pro firmy, které poskytnou takto znevýhodněným lidem pracovní příležitost, je získání pozitivní image firmy. Zaměstnavatelům nabízíme i další výhody: pomoc s potřebnou administrací pomoc s čerpáním dotací od úřadu práce na mzdové náklady kvalitní zaučení zaměstnance pro danou činnost přímo na pracovišti formou asistence další související poradenství se zaměstnáváním daných osob Pro bližší informace kontaktujte: Centrum sociálních služeb - ICOS Český Krumlov Náměstí Svornosti čp Český Krumlov tel.: ; Kontaktní osoba: Mgr. Ingrid Jílková NABÍDKA PRÁCE PRO INVALIDNÍ ZÁJEMCE CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Český Krumlov nabízí domácí práci pro plně invalidní zájemce na chráněná pracovní místa v Českém Krumlově Jedná se o lehkou domácí práci - příprava materiálu pro oděvnictví. Podrobnější informace: Centrum sociálních služeb Náměstí Svornosti Český Krumlov Kontaktní osoba: Mgr. Ingrid Jílková tel.: , , Strana 5

6 Zpravodaj_3-07.qxd :27 StrÆnka 6 Den s handicapem den bez bariér 8. a 9. září Zpřístupnit alespoň dočasně pro zdravotně postižené ve městě to, co jinak pro ně dostupné není, nebo alespoň tento přístup trochu zjednodušit je hlavním zaměřením akce Den s handicapem - den bez bariér. Ta se tento víkend uskuteční v Českém Krumlově již počtvrté. Kromě tradičních aktivit jako zpřístupnění muzeí, památek, prohlídkové trasy pro vozíčkáře v centru města, jsou připravené takzvané "hmatací prohlídky" pro nevidomé, nově je pak letos program rozšířen například o Muzeum stavebních dějin a řemesel či horolezeckou stěnu Lezeto. Nejen pro naše handicapované spoluobčany je ve městě připravena další spousta atrakcí včetně benefičního koncertu Idy Kelarové. Letošní ročník by mněl být také více zaměřen na dětské návštěvníky, sociálně handicapované, pěstounské rodiny, dětské domovy a vesničky SOS. Podrobnější informace na Informace Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Nabídka jazykového vzdělávání Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov opět otvírá pro školní rok 2007/ 2008 následující veřejné jazykové kurzy: Německý jazyk začátečníci (N1), pokročilí (N2), konverzace (N3) Anglický jazyk začátečníci (A1), pokročilí (A2), konverzace (A3) Francouzský jazyk začátečníci (F1), pokročilí (F2), konverzace (F3) Jazykové kurzy budou probíhat od října 2007 do poloviny června Vyučuje se 1x týdně ve dvouhodinových lekcích, vyjma školních prázdnin. Celkový počet vyučovacích je hodin 70. Počet účastníků v jednotlivém kurzu: 8-10 lidí. Cena kurzu: 4.200,- Kč. Jak se lze přihlásit: Přihlášky ke stažení a více informací na telefonické informace: Výtvarné projekty v klubu Bouda Již popáté nabízí volnočasový klub Bouda, projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov, dětem a mládeži, žákům a studentům škol, dětem z dětských domovů a dalším zájemcům účast na výtvarných projektech "Sochy a děti" a "Výtvarný podzim v Boudě". Letos budou účastníci pracovat na různých historicko uměleckých motivech, které se vztahují k 15. výročí zapsání Českého Krumlova na seznam historických památek UNESCO. Autory výtvarných prací mohou být jednotlivci i kolektivy. Termín a místo konání: "Sochy a děti" ( ). Zahájení projektu se uskuteční v pondělí v 9.00 hod. Další dny bude probíhat vždy od 9.00 do hod. V pátek odpoledne budou zhotovená díla instalována v prostorách klubu Bouda. Termín pro přihlášky kolektivů: účast lze potvrdit do "Výtvarný podzim v Boudě" ( dále ). Zahájení projektu v pondělí od 9.00 hod. Dále probíhá každý uvedený den od 9.00 do hodin. Termín pro přihlášky kolektivů: účast lze potvrdit do Jak se přihlásit? Dětské a školní kolektivy se mohou na vybraný projekt přihlásit (termín a časový rozsah - obvykle dvě hodiny) telefonicky na mobilní číslo vedoucího projektu. Účastníci z řad jednotlivců se přihlašovat nemusejí. Mohou přijít samostatně v jakémkoliv termínu a čase projektů. Účast na projektu je zdarma. Kontakt: Ladislav Michalík, tel.: Ladislav Michalík, vedoucí NZDM Bouda Novinky z ICM Od 3. září 2007 má ICM - Informační centrum pro mládež Český Krumlov novou otevírací dobu pro veřejnost: pondělí - pátek vždy od 9.00 do hodin. Toto projektové pracoviště CPDM, o.p.s. nabízí především studentům, mládeži, dětem, ale i dalším zájemcům poradenství a informace zdarma v následujících oblastech: Vzdělávání-Práce-Volný čas-cestování-zdraví-sociálně patologické jevy-ekologie-občan a stát-mezinárodní, evropské a národní organizace-mládež v Evropské unii ad. Kromě informací a poradenství poskytuje ICM také řadu doplňkových služeb: veřejný přístup na internet, kopírování, skenování, tisk, bezplatnou inzerci, knihovnu tisků, videokazet, elektronických informací, informace z EURODESKu, poradenství k EU programu Mládež v akci ad. Více informací na webových stránkách Iva Sukdoláková, vedoucí pracoviště ICM Český Krumlov Texty CPDM jsou redakčně kráceny, jejich plné znění včetně dalších článků, které se nevešly do tištěného zpravodaje najdete na Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Český republiky (v rámci projektu: Cesta ke změně, r.č. CZ / /0012) a Evropské unie v rámci programu NROS Tranistion Facility 2005 (Projekt Prolomit to půjde, č ). Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska Evropské unie a jejích orgánů. Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydalo občanské sdružení Informační centrum občanského sektoru-icos Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, Český Krumlov, IČO , tel./fax , Redakce: Tomáš Zunt (odpovědný redaktor - Ivan Studený (spolupracovník redakce). Informace pro inzerenty: Grafická úprava, tisk a distribuce: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ je registrován u Ministerstva kultury ČR jako periodická tiskovina pod číslem MK ČR E Strana 6

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov. Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Náměstí Svornosti 2 e-mail: icos@krumlov.cz 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Více

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností o člověk je znevýhodňován na základě určitých právem zakázaných kritérií o znevýhodněný člověk je omezen

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2007 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH PORADEN V REGIONU

SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH PORADEN V REGIONU ICOS, o.s. (Informační centrum občanského sektoru, o.s.) Náměstí Svornosti 2, 381 01 tel/fax: 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz, SEZNAM ADVOKÁTŮ Z ČESKOKRUMLOVSKA A BEZPLATNÝCH

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing.

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing. Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi 1 Třebíč - představení 2.největší město v Kraji Vysočina 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 1/2008

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 1/2008 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ A OKOLÍ Centrum sociálních služeb - projektové pracoviště ICOS Český Krumlov nově poskytuje službu osobní asistence,

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1 Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči 1 Třebíč - představení 2.největší město na Vysočině 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika sv. Prokopa zapsány na seznamu UNESCO

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Michal Hubálek V poslední době bylo před soudy projednáváno několik případů s diskriminačním prvkem

Více

IP1 DŮM NA PŮL CESTY

IP1 DŮM NA PŮL CESTY Projekt Dům na půl cesty je podpořen z projektu IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Bulletin číslo 09/2013, září

Bulletin číslo 09/2013, září Bulletin číslo 09/2013, září Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Představujeme - Azylový dům - Horní Počernice Poslání

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI V prosinci loňského roku zahájilo oficiálně svou činnost českokrumlovské Dobrovolnické centrum. Dosud se podařilo navázat úzkou spolupráci s osmi organizacemi,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji

Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Bc. Jana Smetanová Členka Rady Pardubického kraje pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost 26.5.2006 1 Koncepční materiály Koncepce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007

zpravodaj.krumlov.cz Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007 Informace občanského sdružení ICOS Český Krumlov 4/2007 ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU O sociálních službách budou opět spolurozhodovat i občané města Dne 22. listopadu schválili zastupitelé města

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Komunitní plánování sociálních služeb Města Český Brod

Komunitní plánování sociálních služeb Města Český Brod Komunitní sociálních služeb Města Český Brod Setkání Výboru pro strategické a komunitní dne 23.6.2010, 16:30 17:30, v zasedací síni českobrodské radnice Zápis ze setkání Setkání se zúčastnili: Bc. Jakub

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE SELECTED MUSEUMS IN THE USA AND WHAT THEY OFFER TO THE HANDICAPPED SAN FRANCISCO CARMEL SANTA CRUZ NEW YORK CÍL

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více