Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014)"

Transkript

1 Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. () Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/

2 Dodatek č. 11 Schválen dodatek č. 11 úprava klíčových aktivit u prof. Brázdila (CEITEC) a dr. Foitové (PřF), ke dni Dodatek uloţen v ISEP

3 Stav refundací + příprava 5. MZ (ŢoP 04) HS Refundováno Nachystáno k refundaci LF březen květen červen FF březen květen červen PrF březen květen červen FSS březen květen červen PřF FI PdF březen květen březen květen březen duben ESF březen duben květen (červen) CEITEC březen-duben *) *) po úpravě cesťáku a dodání ţádosti o refundaci

4 Schůzka projektového týmu Postdoc II. 16. () Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/

5 3. monitorovací zpráva (2. ŢoP) - schválení byla schválena 3. MZ (2. ŢoP) v celkové výši ,66 Kč. ŢoP byla krácena z důvodu identifikovaného pochybení u VZ ESF na kancelářské ICT vybavení (tablet). Lhůta pro podání předběţných nabídek byla kratší neţ zákonem stanovených 15 dní 14 dní a 10 hodin. Celkové nezpůsobilé výdaje projektu ,05 Kč. Projekt při realizaci vyuţívá tzv. COCOF norem, odvod za porušení rozpočtové kázně je ve výši 25% z celkové nezpůsobilé částky = 3 843,27 Kč. Byla podána námitka I. instance.

6 PI. + PII. schůzka na MŠMT Publikace Úpravy počtu článků u jednotlivých postdoků do nejbliţší monitorovací zprávy uvést jako nepodstatnou změnu indikativní počet publikací. Článek musí být vytvořen v době realizace projektu. Pokud nebude do konce projektu vydán, můţe být doloţen později. Musíme ale doloţit např. odeslání článku do časopisu, probíhající revizní řízení, atd. Pokud v článku není uvedena dedikace na projekt, lze doloţit čestné prohlášení, ţe článek byl vytvořen v době realizace na projektu.

7 PI. + PII. schůzka na MŠMT (pokr.) Klíčové aktivity Změna v počtu vedených závěrečných prací uvést jako nepodstatnou změnu do nejbliţší MZ. KA 2 účast postdoka na konferenci v závěru realizace projektu (červen 2015) je moţná, pokud bude mít na konferenci aktivní účast, tedy bude prezentovat výsledky projektu. KA 3 PI. účast cílové skupiny na zahraniční konferenci či krátkodobé stáţi mimo země EU není moţná, cesty mimo země EU jsou způsobilé jen ve výjimečných případech.

8 PI. + PII. schůzka na MŠMT (pokr.) KA 3 PII. rozpor mezi textem v projektové ţádosti (navázání mezinárodních vazeb v rámci workshopů a konferencí) a textem v KA (na pracovišti bude uspořádána konference) pro sladění obou textů bude podána Ţádost o podstatnou změnu zahrnuty obě moţnosti účast na zahraniční konferenci či workshopu a uspořádání konference se zahraničními odborníky na MU.

9 PI. + PII. schůzka na MŠMT (pokr.) MI V obou projektech budeme do úspěšně podpořených studentů započítávat i studenty, kteří se zúčastnili jednorázových přednášek postdoků. Tyto indikátory lze započítat i zpětně. Bylo by vhodné doloţit i certifikát o absolvování přednášky lze také doloţit i zpětně. Certifikát připravíme a uloţíme na web. Pokud někteří postdoci zapomněli vykázat výuku do VVČ a i MI, lze to také doloţit zpětně.

10 PI. + PII. schůzka na MŠMT (pokr.) Výpisy z běţného účtu P II! Do monitorovací zprávy budou dodávány kopie výpisů z běţného účtu pouze u výdajů v cizí měně a dokladů nad 10 tis. Kč. Zbylé výdaje budou dokladovány čestným prohlášením podepsaným vedoucím EO na daném HS. Formulář umístíme na webové stránky projektu.

11 PI. + PII. schůzka na MŠMT (pokr.) Nákup spotřebního materiálu doručení na místo stáţe Dle vyjádření naší finanční manaţerky je moţné nechat si doručit chemikálie na místo stáţe postdoka. Důleţitá je v tomto případě fakturační adresa ta musí být MU. Je ovšem potřeba zváţit, zda je to vůbec moţné vzhledem k výši přepravních nákladů.

12 PI. + PII. výzva k čerpání byla zaslána z MŠMT Výzva k čerpání a předloţení mimořádné MZ pro oba projekty: Na základě analýzy čerpání finančních prostředků v projektech OP VK bychom Vás chtěli informovat, ţe Vámi realizovaný projekt byl vyhodnocen z pohledu čerpání finančních prostředků jako vysoce rizikový. Vzhledem k této situaci je nutné zabezpečit řádné finanční řízení projektu, dodrţování harmonogramu klíčových aktivit a předkládání uskutečněných výdajů dle Vámi stanoveného harmonogramu čerpání (finančního plánu). Nevyúčtovávání finančních prostředků má dopad na státní rozpočet, jelikoţ zálohové platby jsou kryté výhradně ze státního rozpočtu.

13 PI. + PII. výzva k čerpání (pokr.) Na základě výše uvedených skutečností si Vás dovolujeme vyzvat k předloţení mimořádné monitorovací zprávy se ţádostí o platbu. Zároveň Váš ţádáme, abyste zváţili předkládání mimořádných monitorovacích zpráv se ţádostmi o platbu v tříměsíčních intervalech. Docházelo by tak k průběţnému vyúčtovávání finančních prostředků z výše uvedeného projektu a sníţení rizikovosti v podobě nedočerpání nasmlouvané částky odeslána na MŠMT odpověď, ţe projekt postupuje přesně dle harmonogramu, postdoci plní své povinnosti dle KA. Přidána i informace o stavu plnění projektu a čerpání.

14 PI. + PII. ostatní Označování faktur připomínám nutnost označit faktury identifikačním číslem projektu výdaj jinak nebude refundován! Výkazy práce administrátoři připomínám ţádost o kontrolu VP za administrátory (i těch, co jiţ byly od března 2014 předloţeny do MZ) z důvodu dodrţování stanoveného počtu hodin týdně (viz )

15 PI. + PII. ostatní (pokr.) KA 3 do konce prázdnin dodat od mentorů/postdoků, kteří mají v projektu KA3 naplánovanou, přesný plán, jak bude aktivita splněna i s harmonogramem splnění. MŠMT: Výdaje spojené se zahraničními praxemi a stáţemi mimo země EU hrazené z přímé podpory jsou způsobilé jen ve výjimečných případech, vyţaduje-li to podstata projektu. Plnění této aktivity vţdy konzultovat s RMU.

16 PI. + PII. ostatní (pokr.) Publicita leták projektu, broţura: Poslat text na ½ A4 o výzkumném tématu kaţdého postdoka Focení postdoků domluvit se s Kristýnou Veselou Propagační předměty sběr poţadavků Podklady k VZ do MZ dodávat vţdy export zakázky z E-ZAK

17 BURZA NÁKLADŮ

18 Dovolená Lenka Míša

19 Termín příští schůzky: výjezdní zasedání

20 Děkujeme za pozornost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 4 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 30. 6. 2010 DATUM ÚČINNOSTI: 1. 8. 2010 2 Obsah: ÚVOD

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 6 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 29.6.2012 DATUM ÚČINNOSTI: 29.6.2012 Obsah: ÚVOD 7 1.

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

EU peníze středním školám oblast podpory 1.5 OP VK. Informace k realizaci projektů

EU peníze středním školám oblast podpory 1.5 OP VK. Informace k realizaci projektů EU peníze středním školám oblast podpory 1.5 OP VK Informace k realizaci projektů Obsah Aktuální informace Projektové řízení Finanční řízení Výstupy šablon a monitorovací indikátory Zdroje informací -

Více

Metodický dopis č. 18. Metodika ukončování projektů OP VK

Metodický dopis č. 18. Metodika ukončování projektů OP VK Č.j.: 26891/2010-41 Metodický dopis č. 18 Metodika ukončování projektů OP VK 1. Úvod Metodika ukončování projektů je určena pro příjemce individuálních projektů, globálních grantů a technické pomoci a

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 4. vydání Platnost od 1. července 2011 Obsah

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

12.2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

12.2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2014/0061/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě zákona č. 250/2000

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

METODICKÝ POKYN Č. 1/2013

METODICKÝ POKYN Č. 1/2013 METODICKÝ POKYN Č. 1/2013 Projekt MŠMT-OP VK, reg. Číslo CZ 1.07/2.4.00/17.0116 Partnerství v jaderné energetice nové generace CENEN-NET Pokyny pro přípravu podkladů pro vyhotovení finanční části pravidelné

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Programové období 2014 2020

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Programové období 2014 2020 Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 2 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: dnem zveřejnění na webových stránkách

Více

Metodika monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Metodika monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Metodika monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Řídící orgán OP VK, 22. srpna 2011 Metodika monitorovacích indikátorů

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/01.0029 Název projektu

Více

Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 201 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků.

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. Seminář pro příjemce Výzvy č. 7.3 Podpora pre-seed aktivit Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. 28. 1. 2014 Program semináře Program semináře (I.) 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:45 Monitorování

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Část A Obecné podmínky IV.2.1. pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky IV.2.1. pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 14932/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) Zastoupené Euroregionem Praděd česká část Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR -

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období 1. 1. 2010 31. 12. 2010

ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období 1. 1. 2010 31. 12. 2010 ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období 1. 1. 2010 31. 12. 2010 Část I Textová část O B S A H : 1 ÚVOD údaje o organizaci... 4 2 Hodnocení závazných ukazatelů... 5 2.1 Přehled příspěvku poskytnutého zřizovatelem

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více