PROGRAM ŠKOLENÍ. v problematice specifických poruch učení. pro nově příchozího pedagogického pracovníka. Malostranské základní školy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ŠKOLENÍ. v problematice specifických poruch učení. pro nově příchozího pedagogického pracovníka. Malostranské základní školy."

Transkript

1 PROGRAM ŠKOLENÍ v problematice specifických poruch učení pro nově příchozího pedagogického pracovníka Malostranské základní školy Červen /23

2 PROGRAM ŠKOLENÍ v problematice specifických poruch učení pro nově příchozího pedagogického pracovníka OBSAH 1. Základní pojmy SPU, jejich charakteristika a projevy 2 2. Příčiny specifických poruch učení 6 3. Řeč, lateralita, orientace 7 4. Diagnostika specifických poruch učení 8 5. Metody reedukace a pomůcky Integrace a individuální vzdělávací plán Spolupráce školy s rodinou Konzultace Doporučená literatura 23 2/23

3 1. Základní pojmy SPU, jejich charakteristika a projevy Specifické vývojové poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti. Intelektové schopnosti dětí s těmito poruchami jsou průměrné až nadprůměrné. Jsou při nich porušeny funkce, potřebné pro učení se psaní, čtení a počítání,... Základní typy poruch učení: dyslexie porucha čtení dysortografie porucha schopnosti naučit se pravopis dysgrafie porucha psaní, grafického projevu dyskalkulie porucha počítání, matematických schopností. dyspraxie porucha schopnosti vykonávat manuální, složité úkony. Jedná se o děti neobratné, nešikovné. Často bývá příznakem syndromu LMD (lehké mozkové dysfunkce). Podstatně méně často se vyskytuje: dyspinxie - porucha výtvarných schopností dysmúzie porucha hudebních schopností Tyto typy poruch se mohou vyskytovat samostatně, ale často tvoří komplex poruch (nejčastěji dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Často se také vyskytují v kombinaci se syndromem lehké mozkové dysfunkce ve své hyperaktivní nebo hypoaktivní formě. A to jako ADHD (syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou) nebo ADD (syndrom poruchy pozornosti bez hyperaktivity). Dyslexie (specifická porucha čtení): Žáci mívají problémy s: intonací a melodií věty nesprávným hospodařením s dechem při čtení opakováním začátků slov 3/23

4 neudržením pozornosti na jednom řádku přeskakováním řádků špatnou orientací v textu. při čtení se také objevují typické specifické chyby: záměny písmen tvarově podobných např. b-d-p, a-o-e, m-n, l-k-h apod. přesmykování slabik např. lokomotiva-kolomotiva vynechávání písmen, slabik, slov, vět přidávání písmen (vkládání samohlásek do shluků souhlásek), slabik, slov vynechávání diakritických znamének nebo jejich nesprávné použití Tím dochází k nesprávnému čtení až komolení slov. Žák mívá problémy i v reprodukci čteného textu. Nepamatuje si, co čte. Svou roli zde hraje i vliv nedostatečné krátkodobé paměti. Obtíže mohou vznikat nesprávnou technikou čtení, tzv. dvojí nebo také tiché čtení. V takovém případě je nutné dítě co nejrychleji navést na správnou techniku, a to hlasité slabikování slov. Výkon dítěte ve čtení ovlivňují i poruchy řeči, které někdy přetrvávají i na 2. stupni ZŠ, popř. až do dospělosti. Dysortografie (specifická porucha pravopisu): Žáci mají především obtíže se sníženým jazykovým citem. Problémy se projevují zejména při psaní formou diktátu, kdy musí pomocí sluchové percepce zachytit, analyzovat a reagovat na mluvené slovo a to převést do písemné podoby. Tak se projeví specifická chybovost při psaní diktátů. Projeví se to především jako: vynechávky písmen, slabik, slov a vět přidávání písmen, slabik, slov vynechávky, přidávání nebo nesprávné umístění diakritických znamének přesmykování slabik záměny hlásek zvukově podobných (např. měkčení slabik - bě, pě, vě, mě), tvrdé a měkké slabiky di, ti, ni/dy, ty, ny) nedodržování hranic slov v písmu (často píší dohromady několik slov, někdy i celé věty) komolení slov jako důsledek specifického logopedického nálezu (často u dětí s ADHD či ADD) gramatické chyby (je nutné zjistit případnou disproporci mezi ústním a písemným výkonem a 4/23

5 odlišit chybovost způsobenou neznalostí) Gramatické chyby nelze považovat za specifické, pokud žák neovládá učivo ústně, je nejistý. Často se stává, že specifická dysortografická chybovost bývá zaznamenána nejen při psaní diktátu, ale i při opisech, přepisech. Problémy také plynou z pomalého osobnostního pracovního tempa. Při ústním ověřování znalostí dosahují žáci podstatně lepších výsledků, protože pravidla pravopisu se dokáží naučit. Nedokáží je ale adekvátně aplikovat v praxi. Dysgrafie (specifická porucha grafického projevu, zejména psaní): Obtíže jsou především s : poruchou motoriky, zvláště jemné, ale někdy i v kombinaci s hrubou motorikou poruchou automatizace pohybů poruchou motorické a senzorické koordinace nedostatky ve zrakovém vnímání a prostorové orientaci, případně paměti, představivosti, smyslu pro rytmus lateralizací ( při nevyhraněné nebo zkřížené lateralitě, při přecvičeném praváctví či leváctví, nejproblematičtější bývá typ zkřížené laterality) s drobným svalstvem rukou (bývá ochablé, nezpevněné, svalové napětí zvýšené, žáci mívají neuvolněnou někdy i celou paži, předloktí, zápěstí i prsty pro psaní) Bývá porušeno psaní jako vlastní akt. Výsledkem je snížená kvalita písemného projevu. Dyskalkulie (specifická porucha matematických schopností, počítání): Žáci mají především obtíže s: nespojením si čísla s počtem (žák si pod číslem nepředstaví počet předmětů) nerozlišováním geometrických tvarů (neroztřídí je podle tvaru a velikosti) špatnou orientací v číselné řadě (obtíže při přechodech přes desítku) označováním operačních znaků a matematických úkonů záměnou tvarově podobných číslic a čísel 5/23

6 přesmyknutím pořadí číslic v čísle nesložením vícemístných čísel neschopností psát matematické znaky diktátem nebo přepisem neschopností provádět matematické operace (záměny matematických operací, např. dělenínásobení, záměny čitatele a jmenovatele, desítek a jednotek při sčítání atp.) neschopností chápat matematické vztahy (např. zákonitosti v číselných řadách, projeví se i při osvojování násobilky) 2. Příčiny SPU Příčiny vzniku SPU jsou tzv. multifaktoriální. Jedná se tudíž o celý soubor příčin, které se mohou vzájemně ovlivňovat. Mohou to být jak příčiny vnitřní, tak i vnější. Mezi vnější příčiny můžeme zařadit: problémy v prenatální, perinatálním nebo postnatálním období poruchy laterality - zkřížená či nevyhraněná lateralita (dysgrafie) dědičné dispozice (bývají velmi časté) nedostatky ve zrakové či sluchové percepci (dyslexie, dysortografie) poruchy v oblasti motoriky (dysgrafie a dyspraxie ) poruchy paměti, především krátkodobé Mezi vnější vlivy můžeme např. zařadit: vlivy rodinného prostředí (vztahy v rodině, přístup rodičů k dítěti s SPU) podnětnost prostředí (např. podpora zájmu o četbu ze strany rodičů) vliv školního prostředí (učební styl učitele, nadměrné nároky na žáka ze strany učitele, problémy se školní adaptací) 6/23

7 Většinou působí několik příčin zároveň. 3. Řeč, lateralita, orientace SPU nejsou jen izolované poruchy, ale velmi často bývá zasažena celá osobnost. Je to mezioborový problém, tudíž je důležitá spolupráce např. i s logopedem. Motorika a řeč se vzájemně ovlivňují. Poruchy motoriky se prolínají do jemných mechanismů řeči. Vyšetření motoriky tedy úzce souvisí s řečí. Může mít vliv na vývojovou poruchu řeči. Vyšetřit by se tedy měla nejen koordinace celého těla, ale i jemná motorika a motorika mluvidel. Hlavním příznakem opožděného vývoje řeči je opoždění řečového projevu. Časové opoždění může být až o rok či dva při dobrém stavu sluchu, zraku, intelektu. Příčinou může být nedostatek mluvního kontaktu, ale i naopak příliš pečlivá výchova. Další poruchou vývoje řeči může být vývojová dysfázie. Jedná se o specificky narušený vývoj řeči v důsledku raného mozkového poškození. Projevuje se ztíženou schopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené sociální prostředí, emocionální vazby, kvalita a četnost podnětů, smysly. Dítě má i přiměřenou inteligenci (neverbální). Je narušena výslovnost velkého počtu hlásek. Problémy zároveň mohou být i se: sluchovým a zrakovým vnímáním kvalitou paměti špatnou orientací v čase a prostoru motorikou, koordinací pohybů lateralitou fonematickým sluchem (dlouhé-krátké samohlásky dal-dál, měkké-tvrdé souhlásky, tiká-tyká, znělé-neznělé souhlásky bez-pes) analýzou a syntézou slov 7/23

8 zvýšenou unavitelností Na ZŠ se k dysfázii velmi často přidružují SPU. Další velmi významnou poruchou článkování řeči může být dyslálie, neboli patlavost. Zjednodušeně řečeno dítě buď hlásku vynechá, zamění za jinou či tvoří hlásku na nesprávném místě. Cca do 6-7 let věku dítě je dyslálie považována za fyziologickou, poté již za patologickou. Dále se z vad řeči může vyskytovat narušení plynulosti řeči (koktavost či breptavost), narušení řeči a hlasu při patrohltanové nedostatečnosti (huhňavost), atd. 4. Diagnostika SPU Diagnostiku SPU provádí tato pracoviště: pedagogicko-psychologické poradny ( PPP ) speciálně pedagogická centra ( SPC ) Tato pracoviště stanovují diagnózu SPU, a to na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření. Vyšetření by mělo být komplexní. Žák je testován prostřednictvím standardizovaných testů (hodnocení výkonu ve čtení, hodnocení psaných prací, vyšetření laterality, řeči, inteligence, zrakové i sluchové percepce). Součástí vyšetření by měla být diferenciální diagnostika. Kdy by se mělo odlišit SPU od případného mentálního či smyslového postižení, kulturní zanedbanosti atd. Poté je psychologem a speciálním pedagogem vypracována zpráva, ve které by měly být obsaženy komplexní výsledky vyšetření s konkrétními návrhy pro práci se žákem. Spektrum názorů na sjednocení odborné i laické veřejnosti v užívané terminologii (ADHD/ADD x LMD) není zdaleka jednotné, v klinické praxi se stále využívá především pojem LMD. Pro potřeby 8/23

9 speciálně pedagogické praxe se však jeví jako lepší a vhodnější název ADHD či ADD. Syndrom LMD je syndrom tzv. lehké mozkové dysfunkce. Jeho podkladem je lehké, difúzní organické poškození mozku nepostihující intelektové schopnosti. Škála jeho projevů je velmi široká, jedná se o poruchy v několika oblastech. Syndrom LMD má úzkou souvislost s poruchami učení. Patří sem např.: poruchy v oblasti motoriky jemné a hrubé poruchy motorické koordinace poruchy koncentrace pozornosti (nesoustředěnost) poruchy paměti (zvl. krátkodobé) poruchy myšlení a řeči poruchy v oblasti emotivity (impulzivita, efektivita až agresivita) poruchy v oblasti percepčních schopností ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Žáci s touto poruchou často vyrůstají v dysfunkční rodině, mají snížené výkony ve škole, agresivitu, nejsou schopni se podřídit autoritě, agresivně řeší interpersonální problémy, snadno se rozptýlí vnějšími podněty a bývají také často frustrováni apod. Např. hoši, kterým při vyučování chybí fyzické vybití. Když ale poté k němu dojde, tak jsou schopni pracovat mnohem lépe a účinněji. Co se týče agresivity, tak je běžné, že za agresivitou se skrývá způsob, jak na sebe upozornit. Bohužel si však neuvědomují, že to je na pomyslném negativním pólu. Tito žáci to však v tu chvíli neřeší. Důležitější je pro ně fakt, že si jich paní učitelka všimne. ADD (Attention Deficit Disorders no Hyperactivity) porucha pozornosti bez hyperaktivity. Tito žáci mohou mít opět potíže s koncentrací pozornosti, potíže se samostatnou prací a ve škole mohou předvádět nevyrovnané výkony. 9/23

10 5. Metody reedukace a pomůcky Metody reedukace ve vyučování je třeba individuálně přizpůsobit dítěti a typu poruchy. Neméně důležitá je spolupráce učitelů, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáka. Reedukace SPU je dlouhodobá a náročná, vyžaduje značné úsilí ze strany žáka, učitele, odborníků i členů rodiny. Učitel by si měl vytvořit nějaký systém reedukace: respektovat individualitu stanovit správnou obtížnost dílčích úkolů vytvořit příznivé klima spolupracovat s ostatními odborníky motivovat žáka nechat zažít žáka pocit úspěchu již v počátcích reedukace udržet zájem žáka o nápravu i v pozdějších dnech vytvořit si systém odměn dobře vybrat nápravné metody procvičovat dané funkce až do automatizování stanovovat žákovi drobné reálné cíle zapojit do reedukace i rodiče (pravidelnost reedukace) Reedukace dyslexie: Učitel by si měl stanovit cíl a vybírat takové texty, které odpovídají věku žáka (velikost písma, délka, obtížnost). Důležité je žáka pochválit i za menší pokrok. Dlouhé čtení a čtení známých textů většinou bývá bez efektu. 10/23

11 Reedukace by měla být prováděna v technice čtení i v porozumění čteného textu. Učitel při tom může využívat zrak, sluch, hmat, (modelování, vytrhávání písmen). Čtení pomocí čtenářského okénka: Většinou se jedná o plastový obdélník, který zakrývá určitou část textu. Používá se při odstraňování dvojího čtení, při překotné rychlosti či zvýšené chybovosti. Žákovi trvá poměrně dlouho, než se s okénkem naučí sám pracovat, proto je ze začátku nezbytná pomoc učitele. Tandemové čtení: Používá se u žáků, kteří si často domýšlejí text a chybují, ale dovednost čtení už mají rozvinutou. Při této metodě čte učitel (popř. rodič) společně se žákem. Rychlost čtení však musí přizpůsobit možnostem žáka. Globální čtení: Používá se u žáků s pomalým čtením, kteří nejsou schopni postřehovat shluky hlásek. A hlavně také v alternativním školství. Základem je postup od celku k částem. Na počátku výuky stojí slovo doplněné obrázkem a teprve později je slovo analyzováno na písmena. Žák má možnost okamžitě číst celé slovo a vnímat jeho obsah. Čtení s audiotechnikou: Žák přečte domluvenou část textu, poté se odmlčí a počká, až se totéž ozve na magnetofonu či CD přehrávači. Tím si kontroluje, zda četl správně či nikoliv. Porozumění čtenému textu: Čím lépe má žák zvládnutu techniku čtení, tím lépe může věnovat svou pozornost obsahu textu. 11/23

12 Reedukace dysgrafie: Cílem je čitelné a přiměřeně rychlé psaní. Opisování cvičení a přepisování sešitů mezi ně rozhodně nepatří! Učitel by měl rozvíjet nejen motoriku jemnou ale i hrubou. Před samotným nácvikem psaní je vhodné provést: cvičení paží, cvičení ramenního kloubu (hrubá motorika) navlékání korálků, modelování (jemná motorika) nácvik správného úchopu pera uvolňovací cviky (nejprve ve stoje-např,. tabule, velký papír, poté v sedě) Učitel by měl dbát na: správné držení těla při psaní polohu dolních končetin vzdálenost hlavy od papíru držení pera častý a krátkodobý nácvik Reedukace dysortografie: Cílem je odstranit specifické chyby a částečně také zvládnutí mluvnice. Při reedukaci učitel může především využít psaní na počítači (žák si nemusí vybavovat tvary písmen). V hojné míře také může využít bzučák (sluchová a zraková kontrola) či hudební nástroj. Používá se při diferenciaci délky samohlásek. 12/23

13 Tvrdé a měkké kostky využít při špatné sluchové percepci (např. dy-ty-ny X di-ti-ni). Obrázky se slovy, kartičky s písmenky při rozlišování sykavek (s-c-z-š-č-ž). Kartičky s předložkami a jednotlivými slovy nebo obrázky znázorňující dané slovo při problémech s hranicí slov. Různá doplňovací cvičení, ústní cvičení, kartičky s párovými souhláskami, s i, í X y/ý při osvojování mluvnického učiva. Je dobré, pokud učitel využije co nejvíce názorných metod a zapojí co nejvíce žákových smyslů. Určité jevy je výhodné odlišit graficky a barevně. Před písemnou prací by učitel měl daná pravidla zopakovat. Měl by žáky také vést k důslednému okamžitému doplňování diakritických znamének (ne až po dopsání věty). Písemné úkoly by měly být spíše kratší. Reedukace dyskalkulie: Matematické instrukce by měly být srozumitelné a vyvážené. Výuka sčítaní: Je základním stavebním kamenem pro další početní dovednosti. Učitel by ho měl znázorňovat konkrétními objekty (např. kolečka, čtverečky). Výuka písemného sčítání: Důležité je, aby si žák zapamatoval fakt, že je třeba sčítat zprava doleva. Při této činnosti je zapojena zraková pozornost a zrakově prostorová paměť a důležitá je i 13/23

14 prostorová orientace. Výuka odčítání: Učitel by s ním měl začít, až když žák zvládne sčítání. Např. pomocí kartiček na lavici. Výuka násobení: Nejprve je nutné, aby si žák osvojil násobení přirozených čísel do 20, posléze do 100. Násobení jednociferného čísla číslem 10, pamětné násobení dvojciferného čísla číslem jednociferným, násobení přirozeného čísla číslem 10. Výuka dělení: Je považována za nejnáročnější ze všech operací. Žák musí mít znalost násobení a musí provádět mnoho kroků a ve správném pořadí. Výuka zlomků: Žáci je musí pochopit jako část celku. Učitel by měl začít pojmem polovina. Jako pomůcku učitel může využít geometrických tvarů. Při výuce matematiky by měl učitel provést podrobnou analýzu každé operace. Měl by využívat reálných situací ze života. Reedukace bývá úspěšná tehdy, pokud ji učitel (rodič) rozvíjí tak dlouho, až se zautomatizuje. Obtíže by se měly odstraňovat postupně, aby došlo k jejich překonání. 14/23

15 6. Integrace a IVP U nás ve škole využíváme individuální nebo skupinovou integraci žáka. Individuální integrací žáka se rozumí, když je žák vzděláván v běžné třídě ZŠ a zůstává v ní po celou dobu výuky. Musí však být zajištěny odpovídající vzdělávací podmínky a nezbytná speciálně pedagogická nebo psychologická péče. V případě potřeby je využíváno možnosti snížit celkový počet žáků ve třídě. Případně se uplatňuje přítomnost asistenta pedagoga nebo osobního asistenta. Také se může dítěti individuálně věnovat školní speciální pedagog. Při skupinové integraci dochází ke vzdělávání žáka ve speciální nebo specializované třídě, jež jsou zřizovány podle zvláštních předpisů. Je zde také možnost, že se žáci mohou v některých vyučovacích předmětech vzdělávat společně s ostatními žáky školy. A je také samozřejmé, že jsou v rámci svých možností zapojeni do všech aktivit mimo vyučování. Případně školní speciální pedagog provádí skupinovou reedukaci. K tomu, aby mohl být žák integrován musí být vyšetřen v PPP či SPC. Teprve na základě doporučení z uvedených pracovišť musí být žákovi vypracován IVP (individuální vzdělávací plán). Vyšetření dítěte v PPP či SPC je možné provést pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte (většinou se jedná o rodiče dítěte). Je nutné, aby byli rodiče předem seznámeni s cílem, kterého chceme dosáhnout. Písemnou zprávu s výsledky z vyšetření poskytnou výše uvedená pracoviště zákonnému zástupci a i s jeho písemným souhlasem předají škole, případně ji škole poskytne zákonný zástupce sám. Zpráva z odborného vyšetření žáka je nezbytným podkladem pro tvorbu IVP. 15/23

16 Zpráva musí obsahovat konkrétní doporučení, stanovení metod práce a vhodných způsobů hodnocení. Cílem je vytvořit situace, ve kterých bude moci žák plně uplatnit své vědomosti a dovednosti. Podklady pro tvorbu IVP: pedagogická diagnostika učitele(školní dotazník) psychologická a speciálně pedagogická diagnostika Na základě doporučení z PPP či SPC je žákovi vypracován IVP. Obsah IVP: osobní údaje závěry speciálně pedagogického, psychologického, případně i lékařského vyšetření dítěte obsah, rozsah, průběh a způsob poskytování individuální péče volbu pedagogických postupů časové a obsahové rozvržení učiva způsob hodnocení a klasifikace cíle speciálního vzdělávání uvedení dalšího pedagogického pracovníka asistent pedagoga, osobní asistent snížení počtu žáků ve třídě, kde je žák integrován jmenovité uvedení pracovníka PPP či SPC předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků pro zajištění speciálních potřeb podíl zákonných zástupců žáka na realizaci IVP datum podpisu IVP časová platnost IVP 16/23

17 podpisy vyučujících a zákonných zástupců žáka Aktualizaci IVP lze provádět dle potřeby v průběhu školního roku. V pravomoci učitele je provést takové úpravy učebního plánu, aby žák byl schopen osvojit si alespoň základy učiva. IVP může zahrnovat i učivo, které je obsahovou náplní nižších postupných ročníků (např. u cizích jazyků, u žáků se silnými formami SPU, ve výuce matematiky dyskalkulie a jiné předměty). Se změnami musí být seznámen ředitel školy. V nezbytně nutných případech lze využít i krajní možnosti, a to uvolnění žáka z vyučování některého předmětu (viz 50 odst. 2 školského zákona). Vyjádření školského poradenského pracoviště má pouze doporučující charakter, konečné rozhodnutí je na řediteli školy. Žáci, kteří mají nerovnoměrné zrání CNS a jejich intelektové schopnosti se nevyvíjejí rovnoměrně (žáci s hraničními intelektovými schopnostmi) mohou mít upraven učební plán. Nejedná se o děti s mentální retardací, ale pouze s lehce sníženými intelektovými schopnostmi. Při hodnocení a klasifikaci pak vycházíme z redukovaného vzdělávacího obsahu. Při hodnocení můžeme užíváme slovního hodnocení, též i číselnou klasifikaci. Výhodou IVP je, že jeho zpracování vede ke sjednocení postupu, ujasnění představ o rozsahu a způsobu poskytované péče. Jeho častým úskalím však je, že je vypracován jen formálně, bez aktivní účasti všech stran. Někdy bývá zneužíván dítětem, jindy i rodiči. Postavení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje Vyhláška MŠMT ČR č. 73 ze dne Z této vyhlášky vyplývá, že speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých jsou speciální vzdělávací potřeby takové, že jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení do režimu speciálního vzdělávání. Na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření a na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka může ředitel školy povolit žákovi s SPU 17/23

18 vzdělávání podle IVP. IVP je důležitým a závazným podkladem ředitele školy pro žádost o navýšení finančních prostředků u svého zřizovatele. 7. Spolupráce školy s rodinou Nápravu SPU ovlivňují tři základní systémy: rodina škola společnost Oblasti, v kterých by měla rodina fungovat: osobní fungování (spokojenost členů se svou pozicí a rolí v rodině) manželské (partnerské) fungování spokojenost v sexuální oblasti vzájemný soulad Informace, které učiteli pomohou pochopit obtíže: onemocnění jednoho členů z rodiny výskyt závažných chorob výskyt smyslových vad (nedoslýchavost, zrakové vady, ) leváci v rodině, dyslexie, dysgrafie, atd. vztahy v rodině osobní vlastnosti rodičů (náladovost, důslednost, tolerance, klid) vztahy mezi rodiči koho má dítě rádo v rodině kdo se mu nejvíce věnuje, učí se s ním 18/23

19 ke komu má dítě důvěru jaký vztah má k sourozencům jaký je věk a pohlaví sourozenců jak jsou úspěšní ve škole jejich vzájemný vztah (žárlí, závidí, soutěživý, dovede jeden pro druhého něco udělat) jsou dáváni dítěti za vzor? Při získávání údajů o rodině používáme rozhovor či dotazník (méně užívaný). Při rozhovoru se snažíme získat informace, které mohou vést k odhalení příčin obtíží, jež pramení ze života v rodině. Je dobré ukázat cestu vhodného přístupu k dítěti. Učitel by měl mít profesionální vystupování, pořádek v kabinetě či sborovně (důvěra v pracoviště). Rozhovor by měl vést v klidném a nikým nerušeném prostředí. Neměly by rušit zvonící telefony, neměl by odbíhat a řešit řadu úkolů. Rozhovor však není přátelské popovídání, musíme přesně vědět, co chceme zjistit a čeho dosáhnout. Otázky by měly být předem promyšlené, věcné, konkrétní. Na úvod rozhovoru by si učitel měl připravit pozitivní informace o dítěti pomohou navázat kontakt. Měl by sledovat vývoj názorů rodičů v průběhu konzultace, mohou si uvědomovat, že dělají v něčem chyby. Mnohomluvné rodiče usměrňovat k tomu, co se řeší, a nemluvným dát více času a klást otázky. Pokud se dostaví oba rodiče, měl by učitel sledovat vzájemné respektování, uplatňování autority. Vždy by se měl vyvarovat role soudce, nikoho neodsuzovat a snažit se získat oba rodiče ke spolupráci. Může jít o problém rodičů (dítě není premiant třídy), rodiče hledají chyby ve výchově, dědičnosti. Učitel by neměl dávat dobře míněné rady v otázkách manželských konfliktů, dědičnosti, v této oblasti není odborníkem. Může ale např. doporučit návštěvu manželské poradny. Význam domácí přípravy: podíl rodičů na školních výsledcích je značný dítěti se SPU je třeba věnovat zvýšenou péči 19/23

20 zda se dítě v rodině cítí bezpečně jeho sebevědomí a sebehodnocení postoje dítěte ke škole významné je předem rodiče poučit nebo proškolit (např.na třídních schůzkách), jak pracovat při domácí přípravě do školy Poučení pro rodiče: dítě musí mít pevný řád denních činností přínosné jsou zájmové kroužky, sport pozor na přetěžování, únavu (chybí energie na přípravu do školy) dostatek spánku a odpočinku potíže s krátkodobou pamětí - informace vícekrát opakovat (sluchově nahraná nebo vizuální ukázka) písemné poznámky do sešitu, barevné nadpisy, podtrhávání textu výuka do školy v pravidelných intervalech po příchodu dítěte ze školy napsat úkoly, pročíst zápisky, neboť se dobře zapamatuje učivo do 24 hodin největší chybou je nepravidelná příprava (mezery ve vědomostech) Zlepšení pozornosti docílíme: v prostředí, které dítě nerozptyluje rozdělení práce do krátkých úseků formy činnosti střídat umět dítě pochválit, odměnit ze splněné úkoly napovědět dítěti, pomoci mu k dobrému výsledku výbuchy hněvu překonat (studená sprcha) 20/23

21 Závěr pro rodiče: harmonické vztahy v rodině - úspěch výchovy konfliktní manželství ničí děti - dochází k citovému strádání, ke zhoršení intelektových schopností vytvářet klidné rodinné prostředí 21/23

22 8. Konzultace Konzultovat vzdělávací či výchovné problémy je možné se speciálním pedagogem školy a školním psychologem či výchovným poradcem, dle jejich vypsaných konzultačních hodin nebo kdykoli po předchozí dohodě. Pro vyučující nového 6.ročníku je vždy pořádána schůzka s třídními učitelkami v bývalých 5. ročnících, které podají kolegům z druhého stupně potřebné informace k jednotlivým žákům, jejich rodinnému zázemí, zdravotnímu stavu apod. V případě jakýchkoli problémů při práci s žákem s SPU je vhodné informovat třídního učitele, situaci s ním konzultovat a dohodnout se na vhodném řešení problému. Dle závažnosti situace je samozřejmě možné kontaktovat zástupce ředitele či ředitele školy. Cílem je včasná identifikace možného problému a jeho řešení tak, aby žák s SPU byl schopen úspěšně pokračovat ve vzdělávání. 22/23

23 9. Doporučená literatura Michalová, Z.: Specifické poruchy učení Fracz Schimunek: Slovní hodnocení žáků Zelinková, O.: Poruchy učení Mertin, V.: Individuální vzdělávací program Poznámka: Uvedená literaturce k dispozici v knihovně literatury pro učitele v budově v Josefské ulici (podkroví) i v budově v Karmelitské ulici (ředitelna). V těchto knihovničkách je rovněž připraveno množství dalších publikací a metodických příruček, vzorových pracovních listů apod. Dále doporučujeme sledování internetových stránek pedagogicko psychologických poraden, speciálních pedagogických center a dalších organizací, které se touto problematikou zabývají, např. 23/23

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 11, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Název ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP č.2 ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: 11.ZŠ Plzeň, Baarova 31 Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Holá Účinnost dokumentu: od 1.9.2016 Dodatek k

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb.

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb. PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb. Minimální rozsah údajů a informací pro udělení informovaného souhlasu se zařazením žáka do některé z organizačních forem vzdělávání podle 3 této

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

1) Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...) je pojem, který:

1) Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...) je pojem, který: VII. Přílohy Příloha č. 1 Dotazník Dobrý den, jmenuji se Hana Jehličková, a v současné době pracuji na bakalářské práci na téma: Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova Informace pro ŠPZ Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova Ředitel/ka školy: RNDr. Vladimír Ochmanský Počet tříd: 20 Jméno výchovného poradce: Mgr. Alena

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole a Praktické škole Benešov Konopišťská 386, 256 01 Benešov E-mail: spcbenesov@seznam.cz mobil: 734357465 ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC Vážená paní

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu Specifické poruchy učení Neschopnost žáků naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod a žáci vyžadují použití jiných výukových a pracovních metod. Dyslexie Specifická porucha čtení 1.

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Speciální pedagogika. Specifické poruchy učení

Speciální pedagogika. Specifické poruchy učení Speciální pedagogika Specifické poruchy učení Definice Různorodá skupina poruch projevující se potížemi při nabývání základních vzdělávacích dovedností jako je mluvení, čtení, psaní, počítání. Způsobují

Více

Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou. CZ.1.07/1.1.00/ Realizátor projektu: Město Týn nad Vltavou

Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou. CZ.1.07/1.1.00/ Realizátor projektu: Město Týn nad Vltavou Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou CZ.1.07/1.1.00/46.0013 Realizátor projektu: Město Týn nad Vltavou Základní cíle projektu Projekt se ve svých klíčových aktivitách

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

ZMĚNY V ŠVP k :

ZMĚNY V ŠVP k : ZMĚNY V ŠVP k 1. 9. 2016: 1. V celém textu se používá terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY. ZŠ a MŠ Václava Vaňka BEZNO. Schválení Řádu školy a Dodatku k ŠVP ZV

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY. ZŠ a MŠ Václava Vaňka BEZNO. Schválení Řádu školy a Dodatku k ŠVP ZV Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY ZŠ a MŠ Václava Vaňka BEZNO Den konání: 31.8.2016 Místo: Mateřská škola BEZNO Předmět jednání: Schválení Řádu školy a Dodatku k ŠVP ZV Přítomni: Jméno Telefon Email Zástupce

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb. Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k 1. 9. 2016 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami Žákem se speciálními vzdělávacími

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

6. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Žádost o provedení pedagogického výzkumu na škole

6. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Žádost o provedení pedagogického výzkumu na škole 6. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Žádost o provedení pedagogického výzkumu na škole Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Informovaný souhlas rodičů Dotazník 1. společná část Dotazník pro žáky

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY

ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY Příloha 1 Škola B, Český jazyk a literatura ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY Škola (typ, název) Základní škola ŠKOLA B Pedagogičtí pracovníci ve výuce Učitel (pohlaví, sluch) žena, slyšící Třída (ročník,

Více

Reedukace dyslexie. Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu

Reedukace dyslexie. Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu Reedukace dyslexie Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu Projevy dyslexie problémy se zapamatováním, rozpoznáváním písmen záměny tvarově podobných písmen a sluchově

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Kristina Konečná, školní speciální pedagog Dne: 28.8. 2014 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní informace k přednášce

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více