PROGRAM ŠKOLENÍ. v problematice specifických poruch učení. pro nově příchozího pedagogického pracovníka. Malostranské základní školy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ŠKOLENÍ. v problematice specifických poruch učení. pro nově příchozího pedagogického pracovníka. Malostranské základní školy."

Transkript

1 PROGRAM ŠKOLENÍ v problematice specifických poruch učení pro nově příchozího pedagogického pracovníka Malostranské základní školy Červen /23

2 PROGRAM ŠKOLENÍ v problematice specifických poruch učení pro nově příchozího pedagogického pracovníka OBSAH 1. Základní pojmy SPU, jejich charakteristika a projevy 2 2. Příčiny specifických poruch učení 6 3. Řeč, lateralita, orientace 7 4. Diagnostika specifických poruch učení 8 5. Metody reedukace a pomůcky Integrace a individuální vzdělávací plán Spolupráce školy s rodinou Konzultace Doporučená literatura 23 2/23

3 1. Základní pojmy SPU, jejich charakteristika a projevy Specifické vývojové poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti. Intelektové schopnosti dětí s těmito poruchami jsou průměrné až nadprůměrné. Jsou při nich porušeny funkce, potřebné pro učení se psaní, čtení a počítání,... Základní typy poruch učení: dyslexie porucha čtení dysortografie porucha schopnosti naučit se pravopis dysgrafie porucha psaní, grafického projevu dyskalkulie porucha počítání, matematických schopností. dyspraxie porucha schopnosti vykonávat manuální, složité úkony. Jedná se o děti neobratné, nešikovné. Často bývá příznakem syndromu LMD (lehké mozkové dysfunkce). Podstatně méně často se vyskytuje: dyspinxie - porucha výtvarných schopností dysmúzie porucha hudebních schopností Tyto typy poruch se mohou vyskytovat samostatně, ale často tvoří komplex poruch (nejčastěji dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Často se také vyskytují v kombinaci se syndromem lehké mozkové dysfunkce ve své hyperaktivní nebo hypoaktivní formě. A to jako ADHD (syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou) nebo ADD (syndrom poruchy pozornosti bez hyperaktivity). Dyslexie (specifická porucha čtení): Žáci mívají problémy s: intonací a melodií věty nesprávným hospodařením s dechem při čtení opakováním začátků slov 3/23

4 neudržením pozornosti na jednom řádku přeskakováním řádků špatnou orientací v textu. při čtení se také objevují typické specifické chyby: záměny písmen tvarově podobných např. b-d-p, a-o-e, m-n, l-k-h apod. přesmykování slabik např. lokomotiva-kolomotiva vynechávání písmen, slabik, slov, vět přidávání písmen (vkládání samohlásek do shluků souhlásek), slabik, slov vynechávání diakritických znamének nebo jejich nesprávné použití Tím dochází k nesprávnému čtení až komolení slov. Žák mívá problémy i v reprodukci čteného textu. Nepamatuje si, co čte. Svou roli zde hraje i vliv nedostatečné krátkodobé paměti. Obtíže mohou vznikat nesprávnou technikou čtení, tzv. dvojí nebo také tiché čtení. V takovém případě je nutné dítě co nejrychleji navést na správnou techniku, a to hlasité slabikování slov. Výkon dítěte ve čtení ovlivňují i poruchy řeči, které někdy přetrvávají i na 2. stupni ZŠ, popř. až do dospělosti. Dysortografie (specifická porucha pravopisu): Žáci mají především obtíže se sníženým jazykovým citem. Problémy se projevují zejména při psaní formou diktátu, kdy musí pomocí sluchové percepce zachytit, analyzovat a reagovat na mluvené slovo a to převést do písemné podoby. Tak se projeví specifická chybovost při psaní diktátů. Projeví se to především jako: vynechávky písmen, slabik, slov a vět přidávání písmen, slabik, slov vynechávky, přidávání nebo nesprávné umístění diakritických znamének přesmykování slabik záměny hlásek zvukově podobných (např. měkčení slabik - bě, pě, vě, mě), tvrdé a měkké slabiky di, ti, ni/dy, ty, ny) nedodržování hranic slov v písmu (často píší dohromady několik slov, někdy i celé věty) komolení slov jako důsledek specifického logopedického nálezu (často u dětí s ADHD či ADD) gramatické chyby (je nutné zjistit případnou disproporci mezi ústním a písemným výkonem a 4/23

5 odlišit chybovost způsobenou neznalostí) Gramatické chyby nelze považovat za specifické, pokud žák neovládá učivo ústně, je nejistý. Často se stává, že specifická dysortografická chybovost bývá zaznamenána nejen při psaní diktátu, ale i při opisech, přepisech. Problémy také plynou z pomalého osobnostního pracovního tempa. Při ústním ověřování znalostí dosahují žáci podstatně lepších výsledků, protože pravidla pravopisu se dokáží naučit. Nedokáží je ale adekvátně aplikovat v praxi. Dysgrafie (specifická porucha grafického projevu, zejména psaní): Obtíže jsou především s : poruchou motoriky, zvláště jemné, ale někdy i v kombinaci s hrubou motorikou poruchou automatizace pohybů poruchou motorické a senzorické koordinace nedostatky ve zrakovém vnímání a prostorové orientaci, případně paměti, představivosti, smyslu pro rytmus lateralizací ( při nevyhraněné nebo zkřížené lateralitě, při přecvičeném praváctví či leváctví, nejproblematičtější bývá typ zkřížené laterality) s drobným svalstvem rukou (bývá ochablé, nezpevněné, svalové napětí zvýšené, žáci mívají neuvolněnou někdy i celou paži, předloktí, zápěstí i prsty pro psaní) Bývá porušeno psaní jako vlastní akt. Výsledkem je snížená kvalita písemného projevu. Dyskalkulie (specifická porucha matematických schopností, počítání): Žáci mají především obtíže s: nespojením si čísla s počtem (žák si pod číslem nepředstaví počet předmětů) nerozlišováním geometrických tvarů (neroztřídí je podle tvaru a velikosti) špatnou orientací v číselné řadě (obtíže při přechodech přes desítku) označováním operačních znaků a matematických úkonů záměnou tvarově podobných číslic a čísel 5/23

6 přesmyknutím pořadí číslic v čísle nesložením vícemístných čísel neschopností psát matematické znaky diktátem nebo přepisem neschopností provádět matematické operace (záměny matematických operací, např. dělenínásobení, záměny čitatele a jmenovatele, desítek a jednotek při sčítání atp.) neschopností chápat matematické vztahy (např. zákonitosti v číselných řadách, projeví se i při osvojování násobilky) 2. Příčiny SPU Příčiny vzniku SPU jsou tzv. multifaktoriální. Jedná se tudíž o celý soubor příčin, které se mohou vzájemně ovlivňovat. Mohou to být jak příčiny vnitřní, tak i vnější. Mezi vnější příčiny můžeme zařadit: problémy v prenatální, perinatálním nebo postnatálním období poruchy laterality - zkřížená či nevyhraněná lateralita (dysgrafie) dědičné dispozice (bývají velmi časté) nedostatky ve zrakové či sluchové percepci (dyslexie, dysortografie) poruchy v oblasti motoriky (dysgrafie a dyspraxie ) poruchy paměti, především krátkodobé Mezi vnější vlivy můžeme např. zařadit: vlivy rodinného prostředí (vztahy v rodině, přístup rodičů k dítěti s SPU) podnětnost prostředí (např. podpora zájmu o četbu ze strany rodičů) vliv školního prostředí (učební styl učitele, nadměrné nároky na žáka ze strany učitele, problémy se školní adaptací) 6/23

7 Většinou působí několik příčin zároveň. 3. Řeč, lateralita, orientace SPU nejsou jen izolované poruchy, ale velmi často bývá zasažena celá osobnost. Je to mezioborový problém, tudíž je důležitá spolupráce např. i s logopedem. Motorika a řeč se vzájemně ovlivňují. Poruchy motoriky se prolínají do jemných mechanismů řeči. Vyšetření motoriky tedy úzce souvisí s řečí. Může mít vliv na vývojovou poruchu řeči. Vyšetřit by se tedy měla nejen koordinace celého těla, ale i jemná motorika a motorika mluvidel. Hlavním příznakem opožděného vývoje řeči je opoždění řečového projevu. Časové opoždění může být až o rok či dva při dobrém stavu sluchu, zraku, intelektu. Příčinou může být nedostatek mluvního kontaktu, ale i naopak příliš pečlivá výchova. Další poruchou vývoje řeči může být vývojová dysfázie. Jedná se o specificky narušený vývoj řeči v důsledku raného mozkového poškození. Projevuje se ztíženou schopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené sociální prostředí, emocionální vazby, kvalita a četnost podnětů, smysly. Dítě má i přiměřenou inteligenci (neverbální). Je narušena výslovnost velkého počtu hlásek. Problémy zároveň mohou být i se: sluchovým a zrakovým vnímáním kvalitou paměti špatnou orientací v čase a prostoru motorikou, koordinací pohybů lateralitou fonematickým sluchem (dlouhé-krátké samohlásky dal-dál, měkké-tvrdé souhlásky, tiká-tyká, znělé-neznělé souhlásky bez-pes) analýzou a syntézou slov 7/23

8 zvýšenou unavitelností Na ZŠ se k dysfázii velmi často přidružují SPU. Další velmi významnou poruchou článkování řeči může být dyslálie, neboli patlavost. Zjednodušeně řečeno dítě buď hlásku vynechá, zamění za jinou či tvoří hlásku na nesprávném místě. Cca do 6-7 let věku dítě je dyslálie považována za fyziologickou, poté již za patologickou. Dále se z vad řeči může vyskytovat narušení plynulosti řeči (koktavost či breptavost), narušení řeči a hlasu při patrohltanové nedostatečnosti (huhňavost), atd. 4. Diagnostika SPU Diagnostiku SPU provádí tato pracoviště: pedagogicko-psychologické poradny ( PPP ) speciálně pedagogická centra ( SPC ) Tato pracoviště stanovují diagnózu SPU, a to na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření. Vyšetření by mělo být komplexní. Žák je testován prostřednictvím standardizovaných testů (hodnocení výkonu ve čtení, hodnocení psaných prací, vyšetření laterality, řeči, inteligence, zrakové i sluchové percepce). Součástí vyšetření by měla být diferenciální diagnostika. Kdy by se mělo odlišit SPU od případného mentálního či smyslového postižení, kulturní zanedbanosti atd. Poté je psychologem a speciálním pedagogem vypracována zpráva, ve které by měly být obsaženy komplexní výsledky vyšetření s konkrétními návrhy pro práci se žákem. Spektrum názorů na sjednocení odborné i laické veřejnosti v užívané terminologii (ADHD/ADD x LMD) není zdaleka jednotné, v klinické praxi se stále využívá především pojem LMD. Pro potřeby 8/23

9 speciálně pedagogické praxe se však jeví jako lepší a vhodnější název ADHD či ADD. Syndrom LMD je syndrom tzv. lehké mozkové dysfunkce. Jeho podkladem je lehké, difúzní organické poškození mozku nepostihující intelektové schopnosti. Škála jeho projevů je velmi široká, jedná se o poruchy v několika oblastech. Syndrom LMD má úzkou souvislost s poruchami učení. Patří sem např.: poruchy v oblasti motoriky jemné a hrubé poruchy motorické koordinace poruchy koncentrace pozornosti (nesoustředěnost) poruchy paměti (zvl. krátkodobé) poruchy myšlení a řeči poruchy v oblasti emotivity (impulzivita, efektivita až agresivita) poruchy v oblasti percepčních schopností ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Žáci s touto poruchou často vyrůstají v dysfunkční rodině, mají snížené výkony ve škole, agresivitu, nejsou schopni se podřídit autoritě, agresivně řeší interpersonální problémy, snadno se rozptýlí vnějšími podněty a bývají také často frustrováni apod. Např. hoši, kterým při vyučování chybí fyzické vybití. Když ale poté k němu dojde, tak jsou schopni pracovat mnohem lépe a účinněji. Co se týče agresivity, tak je běžné, že za agresivitou se skrývá způsob, jak na sebe upozornit. Bohužel si však neuvědomují, že to je na pomyslném negativním pólu. Tito žáci to však v tu chvíli neřeší. Důležitější je pro ně fakt, že si jich paní učitelka všimne. ADD (Attention Deficit Disorders no Hyperactivity) porucha pozornosti bez hyperaktivity. Tito žáci mohou mít opět potíže s koncentrací pozornosti, potíže se samostatnou prací a ve škole mohou předvádět nevyrovnané výkony. 9/23

10 5. Metody reedukace a pomůcky Metody reedukace ve vyučování je třeba individuálně přizpůsobit dítěti a typu poruchy. Neméně důležitá je spolupráce učitelů, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáka. Reedukace SPU je dlouhodobá a náročná, vyžaduje značné úsilí ze strany žáka, učitele, odborníků i členů rodiny. Učitel by si měl vytvořit nějaký systém reedukace: respektovat individualitu stanovit správnou obtížnost dílčích úkolů vytvořit příznivé klima spolupracovat s ostatními odborníky motivovat žáka nechat zažít žáka pocit úspěchu již v počátcích reedukace udržet zájem žáka o nápravu i v pozdějších dnech vytvořit si systém odměn dobře vybrat nápravné metody procvičovat dané funkce až do automatizování stanovovat žákovi drobné reálné cíle zapojit do reedukace i rodiče (pravidelnost reedukace) Reedukace dyslexie: Učitel by si měl stanovit cíl a vybírat takové texty, které odpovídají věku žáka (velikost písma, délka, obtížnost). Důležité je žáka pochválit i za menší pokrok. Dlouhé čtení a čtení známých textů většinou bývá bez efektu. 10/23

11 Reedukace by měla být prováděna v technice čtení i v porozumění čteného textu. Učitel při tom může využívat zrak, sluch, hmat, (modelování, vytrhávání písmen). Čtení pomocí čtenářského okénka: Většinou se jedná o plastový obdélník, který zakrývá určitou část textu. Používá se při odstraňování dvojího čtení, při překotné rychlosti či zvýšené chybovosti. Žákovi trvá poměrně dlouho, než se s okénkem naučí sám pracovat, proto je ze začátku nezbytná pomoc učitele. Tandemové čtení: Používá se u žáků, kteří si často domýšlejí text a chybují, ale dovednost čtení už mají rozvinutou. Při této metodě čte učitel (popř. rodič) společně se žákem. Rychlost čtení však musí přizpůsobit možnostem žáka. Globální čtení: Používá se u žáků s pomalým čtením, kteří nejsou schopni postřehovat shluky hlásek. A hlavně také v alternativním školství. Základem je postup od celku k částem. Na počátku výuky stojí slovo doplněné obrázkem a teprve později je slovo analyzováno na písmena. Žák má možnost okamžitě číst celé slovo a vnímat jeho obsah. Čtení s audiotechnikou: Žák přečte domluvenou část textu, poté se odmlčí a počká, až se totéž ozve na magnetofonu či CD přehrávači. Tím si kontroluje, zda četl správně či nikoliv. Porozumění čtenému textu: Čím lépe má žák zvládnutu techniku čtení, tím lépe může věnovat svou pozornost obsahu textu. 11/23

12 Reedukace dysgrafie: Cílem je čitelné a přiměřeně rychlé psaní. Opisování cvičení a přepisování sešitů mezi ně rozhodně nepatří! Učitel by měl rozvíjet nejen motoriku jemnou ale i hrubou. Před samotným nácvikem psaní je vhodné provést: cvičení paží, cvičení ramenního kloubu (hrubá motorika) navlékání korálků, modelování (jemná motorika) nácvik správného úchopu pera uvolňovací cviky (nejprve ve stoje-např,. tabule, velký papír, poté v sedě) Učitel by měl dbát na: správné držení těla při psaní polohu dolních končetin vzdálenost hlavy od papíru držení pera častý a krátkodobý nácvik Reedukace dysortografie: Cílem je odstranit specifické chyby a částečně také zvládnutí mluvnice. Při reedukaci učitel může především využít psaní na počítači (žák si nemusí vybavovat tvary písmen). V hojné míře také může využít bzučák (sluchová a zraková kontrola) či hudební nástroj. Používá se při diferenciaci délky samohlásek. 12/23

13 Tvrdé a měkké kostky využít při špatné sluchové percepci (např. dy-ty-ny X di-ti-ni). Obrázky se slovy, kartičky s písmenky při rozlišování sykavek (s-c-z-š-č-ž). Kartičky s předložkami a jednotlivými slovy nebo obrázky znázorňující dané slovo při problémech s hranicí slov. Různá doplňovací cvičení, ústní cvičení, kartičky s párovými souhláskami, s i, í X y/ý při osvojování mluvnického učiva. Je dobré, pokud učitel využije co nejvíce názorných metod a zapojí co nejvíce žákových smyslů. Určité jevy je výhodné odlišit graficky a barevně. Před písemnou prací by učitel měl daná pravidla zopakovat. Měl by žáky také vést k důslednému okamžitému doplňování diakritických znamének (ne až po dopsání věty). Písemné úkoly by měly být spíše kratší. Reedukace dyskalkulie: Matematické instrukce by měly být srozumitelné a vyvážené. Výuka sčítaní: Je základním stavebním kamenem pro další početní dovednosti. Učitel by ho měl znázorňovat konkrétními objekty (např. kolečka, čtverečky). Výuka písemného sčítání: Důležité je, aby si žák zapamatoval fakt, že je třeba sčítat zprava doleva. Při této činnosti je zapojena zraková pozornost a zrakově prostorová paměť a důležitá je i 13/23

14 prostorová orientace. Výuka odčítání: Učitel by s ním měl začít, až když žák zvládne sčítání. Např. pomocí kartiček na lavici. Výuka násobení: Nejprve je nutné, aby si žák osvojil násobení přirozených čísel do 20, posléze do 100. Násobení jednociferného čísla číslem 10, pamětné násobení dvojciferného čísla číslem jednociferným, násobení přirozeného čísla číslem 10. Výuka dělení: Je považována za nejnáročnější ze všech operací. Žák musí mít znalost násobení a musí provádět mnoho kroků a ve správném pořadí. Výuka zlomků: Žáci je musí pochopit jako část celku. Učitel by měl začít pojmem polovina. Jako pomůcku učitel může využít geometrických tvarů. Při výuce matematiky by měl učitel provést podrobnou analýzu každé operace. Měl by využívat reálných situací ze života. Reedukace bývá úspěšná tehdy, pokud ji učitel (rodič) rozvíjí tak dlouho, až se zautomatizuje. Obtíže by se měly odstraňovat postupně, aby došlo k jejich překonání. 14/23

15 6. Integrace a IVP U nás ve škole využíváme individuální nebo skupinovou integraci žáka. Individuální integrací žáka se rozumí, když je žák vzděláván v běžné třídě ZŠ a zůstává v ní po celou dobu výuky. Musí však být zajištěny odpovídající vzdělávací podmínky a nezbytná speciálně pedagogická nebo psychologická péče. V případě potřeby je využíváno možnosti snížit celkový počet žáků ve třídě. Případně se uplatňuje přítomnost asistenta pedagoga nebo osobního asistenta. Také se může dítěti individuálně věnovat školní speciální pedagog. Při skupinové integraci dochází ke vzdělávání žáka ve speciální nebo specializované třídě, jež jsou zřizovány podle zvláštních předpisů. Je zde také možnost, že se žáci mohou v některých vyučovacích předmětech vzdělávat společně s ostatními žáky školy. A je také samozřejmé, že jsou v rámci svých možností zapojeni do všech aktivit mimo vyučování. Případně školní speciální pedagog provádí skupinovou reedukaci. K tomu, aby mohl být žák integrován musí být vyšetřen v PPP či SPC. Teprve na základě doporučení z uvedených pracovišť musí být žákovi vypracován IVP (individuální vzdělávací plán). Vyšetření dítěte v PPP či SPC je možné provést pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte (většinou se jedná o rodiče dítěte). Je nutné, aby byli rodiče předem seznámeni s cílem, kterého chceme dosáhnout. Písemnou zprávu s výsledky z vyšetření poskytnou výše uvedená pracoviště zákonnému zástupci a i s jeho písemným souhlasem předají škole, případně ji škole poskytne zákonný zástupce sám. Zpráva z odborného vyšetření žáka je nezbytným podkladem pro tvorbu IVP. 15/23

16 Zpráva musí obsahovat konkrétní doporučení, stanovení metod práce a vhodných způsobů hodnocení. Cílem je vytvořit situace, ve kterých bude moci žák plně uplatnit své vědomosti a dovednosti. Podklady pro tvorbu IVP: pedagogická diagnostika učitele(školní dotazník) psychologická a speciálně pedagogická diagnostika Na základě doporučení z PPP či SPC je žákovi vypracován IVP. Obsah IVP: osobní údaje závěry speciálně pedagogického, psychologického, případně i lékařského vyšetření dítěte obsah, rozsah, průběh a způsob poskytování individuální péče volbu pedagogických postupů časové a obsahové rozvržení učiva způsob hodnocení a klasifikace cíle speciálního vzdělávání uvedení dalšího pedagogického pracovníka asistent pedagoga, osobní asistent snížení počtu žáků ve třídě, kde je žák integrován jmenovité uvedení pracovníka PPP či SPC předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků pro zajištění speciálních potřeb podíl zákonných zástupců žáka na realizaci IVP datum podpisu IVP časová platnost IVP 16/23

17 podpisy vyučujících a zákonných zástupců žáka Aktualizaci IVP lze provádět dle potřeby v průběhu školního roku. V pravomoci učitele je provést takové úpravy učebního plánu, aby žák byl schopen osvojit si alespoň základy učiva. IVP může zahrnovat i učivo, které je obsahovou náplní nižších postupných ročníků (např. u cizích jazyků, u žáků se silnými formami SPU, ve výuce matematiky dyskalkulie a jiné předměty). Se změnami musí být seznámen ředitel školy. V nezbytně nutných případech lze využít i krajní možnosti, a to uvolnění žáka z vyučování některého předmětu (viz 50 odst. 2 školského zákona). Vyjádření školského poradenského pracoviště má pouze doporučující charakter, konečné rozhodnutí je na řediteli školy. Žáci, kteří mají nerovnoměrné zrání CNS a jejich intelektové schopnosti se nevyvíjejí rovnoměrně (žáci s hraničními intelektovými schopnostmi) mohou mít upraven učební plán. Nejedná se o děti s mentální retardací, ale pouze s lehce sníženými intelektovými schopnostmi. Při hodnocení a klasifikaci pak vycházíme z redukovaného vzdělávacího obsahu. Při hodnocení můžeme užíváme slovního hodnocení, též i číselnou klasifikaci. Výhodou IVP je, že jeho zpracování vede ke sjednocení postupu, ujasnění představ o rozsahu a způsobu poskytované péče. Jeho častým úskalím však je, že je vypracován jen formálně, bez aktivní účasti všech stran. Někdy bývá zneužíván dítětem, jindy i rodiči. Postavení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje Vyhláška MŠMT ČR č. 73 ze dne Z této vyhlášky vyplývá, že speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých jsou speciální vzdělávací potřeby takové, že jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení do režimu speciálního vzdělávání. Na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření a na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka může ředitel školy povolit žákovi s SPU 17/23

18 vzdělávání podle IVP. IVP je důležitým a závazným podkladem ředitele školy pro žádost o navýšení finančních prostředků u svého zřizovatele. 7. Spolupráce školy s rodinou Nápravu SPU ovlivňují tři základní systémy: rodina škola společnost Oblasti, v kterých by měla rodina fungovat: osobní fungování (spokojenost členů se svou pozicí a rolí v rodině) manželské (partnerské) fungování spokojenost v sexuální oblasti vzájemný soulad Informace, které učiteli pomohou pochopit obtíže: onemocnění jednoho členů z rodiny výskyt závažných chorob výskyt smyslových vad (nedoslýchavost, zrakové vady, ) leváci v rodině, dyslexie, dysgrafie, atd. vztahy v rodině osobní vlastnosti rodičů (náladovost, důslednost, tolerance, klid) vztahy mezi rodiči koho má dítě rádo v rodině kdo se mu nejvíce věnuje, učí se s ním 18/23

19 ke komu má dítě důvěru jaký vztah má k sourozencům jaký je věk a pohlaví sourozenců jak jsou úspěšní ve škole jejich vzájemný vztah (žárlí, závidí, soutěživý, dovede jeden pro druhého něco udělat) jsou dáváni dítěti za vzor? Při získávání údajů o rodině používáme rozhovor či dotazník (méně užívaný). Při rozhovoru se snažíme získat informace, které mohou vést k odhalení příčin obtíží, jež pramení ze života v rodině. Je dobré ukázat cestu vhodného přístupu k dítěti. Učitel by měl mít profesionální vystupování, pořádek v kabinetě či sborovně (důvěra v pracoviště). Rozhovor by měl vést v klidném a nikým nerušeném prostředí. Neměly by rušit zvonící telefony, neměl by odbíhat a řešit řadu úkolů. Rozhovor však není přátelské popovídání, musíme přesně vědět, co chceme zjistit a čeho dosáhnout. Otázky by měly být předem promyšlené, věcné, konkrétní. Na úvod rozhovoru by si učitel měl připravit pozitivní informace o dítěti pomohou navázat kontakt. Měl by sledovat vývoj názorů rodičů v průběhu konzultace, mohou si uvědomovat, že dělají v něčem chyby. Mnohomluvné rodiče usměrňovat k tomu, co se řeší, a nemluvným dát více času a klást otázky. Pokud se dostaví oba rodiče, měl by učitel sledovat vzájemné respektování, uplatňování autority. Vždy by se měl vyvarovat role soudce, nikoho neodsuzovat a snažit se získat oba rodiče ke spolupráci. Může jít o problém rodičů (dítě není premiant třídy), rodiče hledají chyby ve výchově, dědičnosti. Učitel by neměl dávat dobře míněné rady v otázkách manželských konfliktů, dědičnosti, v této oblasti není odborníkem. Může ale např. doporučit návštěvu manželské poradny. Význam domácí přípravy: podíl rodičů na školních výsledcích je značný dítěti se SPU je třeba věnovat zvýšenou péči 19/23

20 zda se dítě v rodině cítí bezpečně jeho sebevědomí a sebehodnocení postoje dítěte ke škole významné je předem rodiče poučit nebo proškolit (např.na třídních schůzkách), jak pracovat při domácí přípravě do školy Poučení pro rodiče: dítě musí mít pevný řád denních činností přínosné jsou zájmové kroužky, sport pozor na přetěžování, únavu (chybí energie na přípravu do školy) dostatek spánku a odpočinku potíže s krátkodobou pamětí - informace vícekrát opakovat (sluchově nahraná nebo vizuální ukázka) písemné poznámky do sešitu, barevné nadpisy, podtrhávání textu výuka do školy v pravidelných intervalech po příchodu dítěte ze školy napsat úkoly, pročíst zápisky, neboť se dobře zapamatuje učivo do 24 hodin největší chybou je nepravidelná příprava (mezery ve vědomostech) Zlepšení pozornosti docílíme: v prostředí, které dítě nerozptyluje rozdělení práce do krátkých úseků formy činnosti střídat umět dítě pochválit, odměnit ze splněné úkoly napovědět dítěti, pomoci mu k dobrému výsledku výbuchy hněvu překonat (studená sprcha) 20/23

21 Závěr pro rodiče: harmonické vztahy v rodině - úspěch výchovy konfliktní manželství ničí děti - dochází k citovému strádání, ke zhoršení intelektových schopností vytvářet klidné rodinné prostředí 21/23

22 8. Konzultace Konzultovat vzdělávací či výchovné problémy je možné se speciálním pedagogem školy a školním psychologem či výchovným poradcem, dle jejich vypsaných konzultačních hodin nebo kdykoli po předchozí dohodě. Pro vyučující nového 6.ročníku je vždy pořádána schůzka s třídními učitelkami v bývalých 5. ročnících, které podají kolegům z druhého stupně potřebné informace k jednotlivým žákům, jejich rodinnému zázemí, zdravotnímu stavu apod. V případě jakýchkoli problémů při práci s žákem s SPU je vhodné informovat třídního učitele, situaci s ním konzultovat a dohodnout se na vhodném řešení problému. Dle závažnosti situace je samozřejmě možné kontaktovat zástupce ředitele či ředitele školy. Cílem je včasná identifikace možného problému a jeho řešení tak, aby žák s SPU byl schopen úspěšně pokračovat ve vzdělávání. 22/23

23 9. Doporučená literatura Michalová, Z.: Specifické poruchy učení Fracz Schimunek: Slovní hodnocení žáků Zelinková, O.: Poruchy učení Mertin, V.: Individuální vzdělávací program Poznámka: Uvedená literaturce k dispozici v knihovně literatury pro učitele v budově v Josefské ulici (podkroví) i v budově v Karmelitské ulici (ředitelna). V těchto knihovničkách je rovněž připraveno množství dalších publikací a metodických příruček, vzorových pracovních listů apod. Dále doporučujeme sledování internetových stránek pedagogicko psychologických poraden, speciálních pedagogických center a dalších organizací, které se touto problematikou zabývají, např. 23/23

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole a Praktické škole Benešov Konopišťská 386, 256 01 Benešov E-mail: spcbenesov@seznam.cz mobil: 734357465 ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC Vážená paní

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Kristina Konečná, školní speciální pedagog Dne: 28.8. 2014 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní informace k přednášce

Více

Specifické vývojové poruchy učení a chování

Specifické vývojové poruchy učení a chování Specifické vývojové poruchy učení a chování Doc.PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Jackie Stuart Automobilový závodník F 1 Nikdo si neumí představit, kolik ponížení zažívá ve škole dítě s dyslexií 1 SPU jsou

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI

PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Milan Reška a Magda Synková

Více

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy.

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis)!!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. Specifické dysortografické jevy: - rozlišování krátkých a dlouhých

Více

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností DYSKALKULIE - porucha matematických schopností Při řešení různých matematických úloh se uplatňují speciální matematické faktory: verbální (zadávání úloh, jejich řešení, odpovědi na otázky ve formě řeči

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

16) PROBLÉMOVÝ ŽÁK VE ŠKOLY

16) PROBLÉMOVÝ ŽÁK VE ŠKOLY 16) PROBLÉMOVÝ ŽÁK VE ŠKOLY SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ A ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOST (ETIOLOGIE, SYMPTOMY, DIAGNOSTIKA), SYNDROM ADMD (ETIOLOGIE, SYMPTOMY) SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ - SPU jsou vývojové poruchy.

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Zařazování žáků se specifickými poruchami učení

Zařazování žáků se specifickými poruchami učení Zařazování žáků se specifickými poruchami učení V běžné základní škole jsou dvě možnosti práce s dětmi s určitým handicapem. Může se jednat o zařazení skupiny dětí se stejným druhem postižení do specializované

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Vypracovala: Mgr. Jana Nováková SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se u takto postižených jedinců

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Metodická zpráva č. 3 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Téma: Integrace žáků se SVP, zvl. žáků se sociokulturním znevýhodněním 1. Jak se podílí školní speciální pedagog/psycholog

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

1. Výchovná poradkyně 2. Náplň práce VP 3. Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce 4. Specifické poruchy učení, chování a řeči

1. Výchovná poradkyně 2. Náplň práce VP 3. Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce 4. Specifické poruchy učení, chování a řeči VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 1. Výchovná poradkyně 2. Náplň práce VP 3. Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce 4. Specifické poruchy učení, chování a řeči Výchovná poradkyně : Mgr. Eliška Ulmanová

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

Vývojové zvláštnosti

Vývojové zvláštnosti Vývojové zvláštnosti Nové diagnostické metody odhalení drobných nedostatků, které se projevují hlavně u dětí a vhodným způsobem mohou být odstraňovány a kompenzovány. = jsou to potíže, které se objevují

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Úvodem Ve 3. ročníku se snažíme, aby hodnocení žáků bylo sice motivační, zároveň se však nevyhneme větším rozdílům mezi žáky. Je to

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

Hlavička školy. SPC Dalimilova 2,Litoměřice INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (pracovní verze 02)

Hlavička školy. SPC Dalimilova 2,Litoměřice INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (pracovní verze 02) Hlavička školy SPC Dalimilova 2,Litoměřice INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (pracovní verze 02) (vyhláška č. 73/2005 ze dne 9. 2. 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ DYSKALKULIE Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Mgr.Noemi

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ INTEGRACE ŽÁKŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ!

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Sluchová analýza a syntéza řeči Rozlišování slov ve větě pozor, i předložka je samostatné slovo Rozkládání slov na slabiky zkoušet i slova,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více