VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 č.j.: ZM/089/2014 Zpracovala: Předkládá: Mgr. Hana Gorgolová Mgr. Hana Gorgolová Zpracována k

2 Obsah I II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o škole Členění organizace... 5 III. PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ Vzdělávací program školy Učebnice Zájmové útvary Výchova ke zdraví... 7 IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci... 9 V. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY... 9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŽÁKŮ Přehled o celkovém prospěchu žáků Klasifikace chování a výchovná opatření Absence žáků VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI X. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK XI. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ XII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ XIII. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI

3 Základní škola má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním jmen a fotografií ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/

4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Sídlo: IČ: Identifikátor zařízení: Způsob hospodaření: Příspěvková organizace (od ) Telefonní číslo: , www stránky: Milíkov 104, Milíkov Součásti školy: Mateřská škola kapacita 25 dětí (IZO ) Základní škola kapacita 32 žáků (IZO ) Školní družina kapacita 29 žáků (IZO ) Datum zřízení školy: Datum zař. do rejstříku škol: Ředitelka školy: Jméno a příjmení: Mgr. Hana Gorgolová Zřizovatel školy: Název zřizovatele: Obec Milíkov Sídlo zřizovatele: Milíkov 200, Milíkov IČ: Školská rada: Datum vzniku: (poslední volby ) Sídlo: Milíkov 104, Milíkov Počet členů: 3 4

5 2. Členění organizace Název zařízení Počet tříd, oddělení Počet žáků, dětí Průměrný počet žáků na třídu/odděl. Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků na 1 ped. úvazek Základní škola ,5 2,818 9,58 Mateřská škola ,694 12,99 Školní družina ,549 49,09 Poznámka: Stavy uvedeny podle zahajovacích statistických výkazů k (ŠD k ) Mateřská škola Mateřská škola (dále jen MŠ) zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání v době od 7:00 do 15:00 hodin. Navštěvují ji zpravidla děti ve věku od 3 let do nástupu do základní školy a děti s odkladem povinné školní docházky. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo jednotřídní MŠ k celkem 22 dětí. Oproti školnímu roku 2012/2013 se počet dětí v MŠ snížil o 3 děti. V průběhu školního roku se počet dětí zvýšil na 24. Vzdělávání zajišťovalo 1,69 přepočtených pedagogických zaměstnanců. Na velmi dobré úrovni je vybavení mateřské školy, prostory mateřské školy jsou průběžně renovovány. Provoz mateřské školy byl ve školním roce 2013/2014, po dohodě se zřizovatelem, přerušen v období podzimních, jarních a velikonočních prázdnin, v době hlavních prázdnin byl provoz zajištěn od 1. do , pak byl provoz přerušen. Základní škola Základní škola je tvořena dvěma třídami ročníku 1. stupně. Ročník Počet žáků Třída I. II. Počet žáků Celkem 27 Poznámky: - Výše uvedené údaje vychází ze zahajovacích statistických výkazů podle stavu k V průběhu letních prázdnin došlo k zateplení budovy školy, půdních prostor a výměně půdních oken. Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel školy. 5

6 Přehled žáků podle bydliště Výroční zpráva o činnosti školy počet žáků, z toho z toho Název zařízení z toho Milíkov z toho Návsí dětí Košařiska Třinec ZŠ MŠ Školní družina Školní družina (dále jen ŠD) zajišťuje odbornou výchovnou činnost pro přihlášené žáky 1. stupně základní školy po ukončení vyučování. Činnost probíhá podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Ve školním roce 2013/2014 bylo do školní družiny přihlášeno 27 dětí. Počet dětí se v průběhu roku výrazněji neměnil. Vychovatelskou činnost zajišťovaly dvě kvalifikované vychovatelky. V průběhu celého školního roku probíhala v rámci ŠD soutěž ve sběru druhotných surovin, přírodnin a víček z PET lahví, která byla na konci šk. roku vyhodnocena. Školní jídelna Je zřízena při Polské základní škole Milíkov, která se nachází v téže budově. Obory studia: Kód oboru: Popis oboru: Forma studia: II. PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ C/01 Základní škola Denní Cílem základní školy je vzdělat žáky v rozsahu stanoveném Standardem základního vzdělávání a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kromě předávání znalostí a dovedností žákům je snahou školy rozvíjet i osobnost žáka. 1. Vzdělávací program školy Ke splnění cílů v oblasti vzdělávání má základní škola zpracován školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola (ŠVP ZV). Práce s dětmi v mateřské škole probíhala podle školního vzdělávacího programu Pod Kozubovou zpracovaného na základě platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Práce s dětmi ve školní družině probíhala podle ŠVP školní družiny Jsme jedna rodina, školní družina. Vzdělávací dokumenty, podle kterých probíhá výuka, jsou veřejně přístupné na webu školy v prostorách školy. 6

7 2. Učebnice Výroční zpráva o činnosti školy K výuce byly použity učebnice, učební pomůcky a výukové programy nakladatelství Alter. Podle zavádění ŠVP v jednotlivých ročnících byly zakoupeny učebnice nové, které odpovídají požadavkům RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání). V anglickém jazyce v roč. byly použity učebnice Start With Click New nakladatelství Fraus, na které pak navazuje výuka AJ spádové školy ZŠ Návsí. K procvičování byly použity i výukové materiály jiných nakladatelství, které mají schvalovací doložku MŠMT. V rámci prvouky a přírodovědy proběhla výuka Ochrana člověka za mimořádných událostí podle učebnic pro roč. nakladatelství Albra: Neztratím se? Neztratím, Bezpečí a nebezpečí, Počítej se vším, Pomáháme zraněným, S mapou se neztratím. S právy dětí byli žáci seznamováni podle učebních materiálů Dětská práva z Nadace naše dítě. Inventář učebních pomůcek a knihoven (žákovská, učitelská) je neustále doplňován a obnovován podle finančních možností z ONIV a provozní zálohy zřizovatele. V tomto školním roce byl ukončen projekt EU peníze školám s názvem Moderně k osvojování vědomostí. Jako klíčovou aktivitu si škola vybrala šablonu č. III/2 využívání ICT a šablonu č. V/2 přírodní vědy. Datum zahájení projektu byl , datum ukončení je V rámci tohoto projektu byla I. i II. třída vybavena interaktivní tabulí s keramickými tabulovými křídly a dataprojektorem, byly zakoupeny 3 notebooky pro potřeby pedagogických zaměstnanců a zároveň pedagogičtí zaměstnanci vytvořili DUM (digitální učební materiály). Během školního roku byla na MŠMT odeslána závěrečná monitorovací zpráva. 3. Zájmové útvary Angličtina hrou (pro roč.) Evangelické náboženství Katolické náboženství při ŠD pro MŠ Angličtina hrou (pro 1. a 2. roč.) Flétnička - hra na flétnu Práce s PC Šikovné ruce Sportovní hry Angličtina hrou Veselé pískání (hra na flétnu) Náboženství Žáci byli členy klubu mladých čtenářů nakladatelství Fragment a Albatros. 4. Výchova ke zdraví Ve všech ročnících se uskutečnil projekt Zdravé zuby, Veselé zoubky (1. a 2. ročník), Normální je nekouřit, Týden mléka a jódu, výuka první pomoci proběhla v přírodovědě a prvouce, žáci měli možnost trávit velké přestávky (podle počasí a potřeb) na školním dvoře. V rámci výchovy ke zdraví jsou žáci vedeni k dodržování osobní hygieny. Žákům byl zajištěn pitný režim. Škola je přihlášena do mezinárodního projektu Ovoce do škol a Školní mléko. 7

8 Plaveckého výcviku se zúčastnili všichni žáci ročníku a podle zájmu rodičů i děti předškolního věku MŠ. Plavecký výcvik byl dotován zřizovatelem částkou 300,- Kč na žáka. Dopravní výchova proběhla v září v rámci TV a prvouky. III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. Pedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 5,061 Externí pracovníci 2* - *Zájmové útvary hrazené zřizovatelem. Další údaje o pedagogických pracovnících Ped. pracovníci Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1. Ředitelka školy 1 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ Učitelka ZŠ 1 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ Učitelka ZŠ 0,818 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ 9 4. Vychovatelka ŠD 0,333 SOV, vychovatel školských zař Vychovatelka ŠD 0,216 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ 9 Roků ped. praxe Učitelka MŠ 1 Střední odborné vzdělání pro MŠ Učitelka MŠ 0,694 Bez kvalifikace pro MŠ 14 Zájmové útvary 7. Uč. ZÚ AJ 0,05 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ 9 8. Uč. EVN ZŠ 0,05 SŠ teologická činnost Uč. ŘKN ZŠ 0,05 VŠ - teologie Uč. náboženství MŠ 0,05 VŠ - teologická činnost 14 Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů ZŠ MŠ ŠD Celá org. Odborná kvalifikace 100% 85% 100% 86,27% 8

9 2. Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 2 1,2 Externí pracovníci 1 - Další údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovnícipoř. čís. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. Školnice 1 SOU, technické 2. Účetní 0,2 SEŠ, všeobec. ek. 3. Mzdová účetní - VŠ Na škole pracuje: výchovný poradce školní metodik prevence metodik ICT metodik EVVO IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zapsaní a zařazení žáci Zapsaní do 1. třídy 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013 Zapsaní do 1. třídy 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŽÁKŮ 1. Přehled o celkovém prospěchu žáků Ročník Prospělo s Počet žáků Prospělo Neprospělo Nehodnoceno vyznamenáním 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol Celkem

10 2. Klasifikace chování a výchovná opatření Klasifikace chování Klasifikační Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé stupeň Pololetí stupeň Výchovná opatření Výchovná Napomenutí Důtka Důtka Pochvala opatření třídního učitele třídního učitele ředitele školy Pololetí stupeň Absence žáků Ročník Počet hodin Průměrný počet Počet hodin neomluvené Počet žáků zameškaných omluvené absence absence hodin na žáka 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol ,13 12, ,33 61, ,20 25, ,67 46, ,00 81,00 Celkem ,12 36,73 V Matematickém KLOKANU kategorie Klokánek a Cvrček se letos žáci neumístili na žádném předním místě. Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků sluchové - 0 zrakové - 0 s vadami řeči - 0 tělesné - 0 s kombinací - 0 s vývojovými poruchami učení - 0 Nebyl integrován žádný žák. 10

11 V. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevenci zajišťuje školní metodik prevence (ŠMP), který se účastní školení s danou problematikou a setkání ŠMP, vypracovává Závěrečnou zprávu o plnění Minimálního preventivního programu (MPP). Škola má vypracováno: Školní preventivní strategii Minimální preventivní program Primární prevenci v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů Program proti šikanování Krizový plán při výskytu šikanování Zákonní zástupci žáků byli na začátku školního roku informování o šikaně a jejím řešení formou letáků, s žáky byla tato problematika prodiskutována s metodikem prevence a s třídními učiteli. Minimální preventivní program byl plněn průběžně během celého roku formou plánovaných preventivních aktivit, schránkou důvěry, formou celoročního projektu Kdo je kamarád a Nejpilnější žák, nabízenými volnočasovými aktivitami a spoluprací s rodiči, s DDM Bystřice a Jablunkov, se SDH Milíkov. Žáci byli seznámeni s funkcí linky důvěry. Měsíčně probíhaly třídnické hodiny, kdy žáci probírali a řešili aktuální problémy. V průběhu roku proběhly besedy na téma Alkohol a tabákové výrobky, Šikana a nárůst agresivity, Bezpečně na internetu. Závěr: V tomto školním roce se ve škole nevyskytly žádné závažné rizikové formy chování. V oblasti sociálně patologických jevů bude naše činnost i nadále zaměřena především na prevenci. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogové: VI. Druh semináře - kurzu Počet proškolených pracovníků Termín konání Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ První pomoc Setkání ŠMP Násobilka x-krát jinak Seminář pro učitele AJ Rozumíme penězům Zápis do 1. třídy Letní škola metodou Hejného na 1. st. ZŠ pro začátečníky

12 Ostatní pracovníci: Druh semináře - kurzu Počet proškolených pracovníků Termín konání První pomoc Ředitelka školy: Druh semináře - kurzu Letní škola metodou Hejného na 1. st. ZŠ pro začátečníky Zpráva o BOZP, PO Školení zaměstnanců o BOZP a PO proškolení všichni dne Prověrky BOZP proběhly bez závad. Termín konání První pomoc Bezpečně v kyberprostoru Seminář ŘŠ Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD Nový občanský zákoník v praxi ŘŠ Začínáme publikovat na internetu březen - duben Správní řízení v MŠ Změny v právních normách 2013/ VII. Soutěže a přehlídky AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Název soutěže Beskydský azimut -orientační běh VS Jablunkovský džbánek Recitační soutěž Pěvecká soutěž Matematematická soutěž KLOKAN 2014 Školní kolo Počet zúčastněných I. kategorie 1. Onheiser V. 2. Sikora Petr 3. Bojko M. I. kategorie 1. Sikora Pavel 2. Pawlas M. 3. Bojko M. - II. kategorie 1. Myrdacz P. 2. Jopková K. 3. Suszka O. II. kategorie 1. Jopková K. 2. Samcová A. 3. Sikora P. Následující kolo Počet zúčastněných Třinec 22 Muzeum Jablunkov

13 VS O nejkrásnější kraslici 26 VS Požární ochrana očima dětí Muzeum Třinec 6 Oceněna - Jopková K. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska F-M 9 3. místo Jopek D. Poznámka: VS - výtvarná soutěž, LV - literární soutěž V rámci prevence je měsíčně vyhodnocována mezi žáky anketa Nejlepší kamarád a Nejpilnější žák. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy Soutěže ve sběru v rámci EVVO: sběr monočlánků (OÚ Milíkov) (1 524 ks) sběr citrusových slupek ( g) sběr suchých lesních plodů pro lesní zvěř (v rámci spolupráce s místními myslivci) sběr papíru (A.S.A.) (422 kg) Projekty: Zdravé zuby Normální je nekouřit Ovoce do škol Školní mléko Školák dárkové balíčky pro děti k zápisu do 1. třídy Veselé zoubky 2014 pro 1. roč. (projekt prodejen drogerie dm) Plavecký výcvik ZŠ, MŠ Výstava ručních prací ZŠ Drakiáda ŠD Divadélko Laryšová MŠ, I. třída ZŠ Vítání občánků MŠ, ZŠ, spolupráce s OÚ Beseda Velké šelmy v Beskydech ZŠ Dýňové slavnosti MŠ, ZŠ Program HASÍK ZŠ Mikulášská nadílka MŠ, ZŠ, spolupráce se SR Muzeum Třinec prezentace pohádky Z pekla štěstí ZŠ Beseda Život v našich lesích ZŠ Vycházka ke krmelci ZŠ Vánoční těšení MŠ, ZŠ Návštěva místní knihovny ZŠ Beseda Domácí pomocníci aneb jak se co dělá (Muzeum Frýdek-Místek) ZŠ Program Normální je nekouřit ZŠ Divadlo Šípková Růženka (Český Těšín) MŠ, ZŠ Školní karneval MŠ, ZŠ Preventivní program Veselé zoubky I. třída ZŠ Týden mléka a jódu ZŠ 13

14 Divadlo Veverka Terka chce být popelářem MŠ, ZŠ Ukázka sokolnictví MŠ, ZŠ Velikonoční zajíček MŠ, ZŠ Den matek vystoupení pro veřejnost MŠ, ZŠ Sportovní hry MŠ MŠ Vítání občánků MŠ, ZŠ, spolupráce s OÚ Den dětí Poklad lesního skřítka MŠ, ZŠ Den dětí v Milówce (spolupráce obcí Milíkov a Milówka) ZŠ Divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Český Těšín) MŠ, ZŠ Radovánky vystoupení pro veřejnost MŠ, ZŠ, spolupráce se SR Školní výlet Landek, Malý svět techniky U6 MŠ, ZŠ Hravé dopoledne MŠ Návštěva dětí z Milówki (spolupráce obcí Milíkov a Milówka) ZŠ Sportovní dopoledne MŠ, ZŠ Rozloučení s páťákem ZŠ Spolek rodičů (SR) v tomto školním roce poskytlo škole finanční částku na hračky, sportovní náčiní, dále věnovalo dárečky předškolákům při pasování na školáka, prvňáčkům při zápisu a nástupu do 1. třídy, odcházejícím žákům 5. roč., dále připravilo dětem mikulášskou a velikonoční nadílku, balíčky ke Dni dětí, pohoštění pro děti při společných akcích, hradilo částku za autobus a vstupné na školní výlet. Prezentace školy na veřejnosti Děti a žáci školy se na veřejnosti prezentovali formou vystoupení - Den matek, Radovánky, Vítání občánků, recitační a pěvecká soutěž. Veřejnost je o dění školy průběžně informována prostřednictvím místního Informátoru a na webu školy. VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI V tomto školním roce na našem zařízení neproběhla inspekční činnost ČŠI. IX. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 Přehled hospodaření s finančními prostředky za celý rok 2013 a část roku 2014 (do ) je uveden v příloze č Zdroje ve školním roce 2013, 2014 Škola je příspěvkovou organizací. Hospodaří s příspěvkem na provoz poskytnutým zřizovatelem OÚ Milíkov, v roce 2013 činil příspěvek na provoz ,- Kč, v roce 2014 celkem ,- Kč, dále s prostředky ze státního rozpočtu přidělenými normativně, na základě krajských normativů, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ve výši ,- Kč v roce 2013 a ve výši ,- Kč na rok Další prostředky škola získává z grantů a dotací, případně ze sponzorských darů. Příjmem školy jsou rovněž úplaty školské služby poskytované školní družinou. 14

15 X. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Projekt EU a ČR Ovoce a zelenina do škol dodavatel ovoce a zeleniny: Laktea, o.p.s. Praha Projekt EU a ČR Školní mléko dodavatel mléka a mléčných výrobků: Laktea, o.p.s. Praha Projekt Školák od Event marketing Praha dárkové balíčky pro děti k zápisu do 1. třídy. Projekt drogerie dm Veselé zoubky 2013 pro 1. roč. XI. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Zapojení školy do projektu EU peníze školám, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ , název projektu Moderně k osvojování vědomostí, šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a šablona V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Celkový rozpočet projektu je ,00 Kč. XII. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI Zaměstnanci školy nejsou členy odborové organizace. Mgr. Hana Gorgolová ředitelka školy Rada školy výroční zprávu schválila dne: Přílohy: 1. Přehled hospodaření za rok 2013 a část roku Seznam zkratek 15

16 Příloha č. 1 Přehled hospodaření za rok 2013 a část roku 2014 Státní prostředky přímé náklady Rok 2013 Rok 2014 (k ) Dotace Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění FKSP Dávky v prac. neschopnosti 0 0 Spotřeba materiálu Služby Cestovné Náklady celkem Příspěvek zřizovatele na provoz Rok 2013 Rok 2014 (k ) Dotace Sponzorský dar Mzdové náklady Spotřeba materiálu Služby Spotřeba energie Náklady celkem

17 Příloha č. 2 Seznam zkratek BOZP DDM DUM EU EVN EVVO ICT MPP MŠMT MŠ NIQES ONIV PO PPP ŘKN SDH SR ŠD ŠMP ŠVP ZŠ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dům dětí a mládeže Digitální učební materiály Evropská unie Evangelické náboženství Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Informační a komunikační technologie Minimální preventivní program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Mateřská škola Projekt Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice Ostatní neinvestiční výdaje Požární ochrana Pedagogicko-psychologická poradna Římskokatolické náboženství Sbor dobrovolných hasičů Sdružení rodičů Školní družina Školní metodik prevence Školní vzdělávací program Základní škola 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace Sídlo školy U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola České Heřmanice

Základní škola České Heřmanice Základní škola České Heřmanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Českých Heřmanicích dne 28. 8. 2012 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Kafková, ředitelka školy 1 Obsah Základní údaje o škole... 3 Přehled

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více