VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 č.j.: ZM/089/2014 Zpracovala: Předkládá: Mgr. Hana Gorgolová Mgr. Hana Gorgolová Zpracována k

2 Obsah I II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o škole Členění organizace... 5 III. PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ Vzdělávací program školy Učebnice Zájmové útvary Výchova ke zdraví... 7 IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci... 9 V. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY... 9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŽÁKŮ Přehled o celkovém prospěchu žáků Klasifikace chování a výchovná opatření Absence žáků VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI X. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK XI. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ XII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ XIII. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI

3 Základní škola má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním jmen a fotografií ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/

4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Sídlo: IČ: Identifikátor zařízení: Způsob hospodaření: Příspěvková organizace (od ) Telefonní číslo: , www stránky: Milíkov 104, Milíkov Součásti školy: Mateřská škola kapacita 25 dětí (IZO ) Základní škola kapacita 32 žáků (IZO ) Školní družina kapacita 29 žáků (IZO ) Datum zřízení školy: Datum zař. do rejstříku škol: Ředitelka školy: Jméno a příjmení: Mgr. Hana Gorgolová Zřizovatel školy: Název zřizovatele: Obec Milíkov Sídlo zřizovatele: Milíkov 200, Milíkov IČ: Školská rada: Datum vzniku: (poslední volby ) Sídlo: Milíkov 104, Milíkov Počet členů: 3 4

5 2. Členění organizace Název zařízení Počet tříd, oddělení Počet žáků, dětí Průměrný počet žáků na třídu/odděl. Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků na 1 ped. úvazek Základní škola ,5 2,818 9,58 Mateřská škola ,694 12,99 Školní družina ,549 49,09 Poznámka: Stavy uvedeny podle zahajovacích statistických výkazů k (ŠD k ) Mateřská škola Mateřská škola (dále jen MŠ) zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání v době od 7:00 do 15:00 hodin. Navštěvují ji zpravidla děti ve věku od 3 let do nástupu do základní školy a děti s odkladem povinné školní docházky. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo jednotřídní MŠ k celkem 22 dětí. Oproti školnímu roku 2012/2013 se počet dětí v MŠ snížil o 3 děti. V průběhu školního roku se počet dětí zvýšil na 24. Vzdělávání zajišťovalo 1,69 přepočtených pedagogických zaměstnanců. Na velmi dobré úrovni je vybavení mateřské školy, prostory mateřské školy jsou průběžně renovovány. Provoz mateřské školy byl ve školním roce 2013/2014, po dohodě se zřizovatelem, přerušen v období podzimních, jarních a velikonočních prázdnin, v době hlavních prázdnin byl provoz zajištěn od 1. do , pak byl provoz přerušen. Základní škola Základní škola je tvořena dvěma třídami ročníku 1. stupně. Ročník Počet žáků Třída I. II. Počet žáků Celkem 27 Poznámky: - Výše uvedené údaje vychází ze zahajovacích statistických výkazů podle stavu k V průběhu letních prázdnin došlo k zateplení budovy školy, půdních prostor a výměně půdních oken. Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel školy. 5

6 Přehled žáků podle bydliště Výroční zpráva o činnosti školy počet žáků, z toho z toho Název zařízení z toho Milíkov z toho Návsí dětí Košařiska Třinec ZŠ MŠ Školní družina Školní družina (dále jen ŠD) zajišťuje odbornou výchovnou činnost pro přihlášené žáky 1. stupně základní školy po ukončení vyučování. Činnost probíhá podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Ve školním roce 2013/2014 bylo do školní družiny přihlášeno 27 dětí. Počet dětí se v průběhu roku výrazněji neměnil. Vychovatelskou činnost zajišťovaly dvě kvalifikované vychovatelky. V průběhu celého školního roku probíhala v rámci ŠD soutěž ve sběru druhotných surovin, přírodnin a víček z PET lahví, která byla na konci šk. roku vyhodnocena. Školní jídelna Je zřízena při Polské základní škole Milíkov, která se nachází v téže budově. Obory studia: Kód oboru: Popis oboru: Forma studia: II. PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ C/01 Základní škola Denní Cílem základní školy je vzdělat žáky v rozsahu stanoveném Standardem základního vzdělávání a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kromě předávání znalostí a dovedností žákům je snahou školy rozvíjet i osobnost žáka. 1. Vzdělávací program školy Ke splnění cílů v oblasti vzdělávání má základní škola zpracován školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola (ŠVP ZV). Práce s dětmi v mateřské škole probíhala podle školního vzdělávacího programu Pod Kozubovou zpracovaného na základě platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Práce s dětmi ve školní družině probíhala podle ŠVP školní družiny Jsme jedna rodina, školní družina. Vzdělávací dokumenty, podle kterých probíhá výuka, jsou veřejně přístupné na webu školy v prostorách školy. 6

7 2. Učebnice Výroční zpráva o činnosti školy K výuce byly použity učebnice, učební pomůcky a výukové programy nakladatelství Alter. Podle zavádění ŠVP v jednotlivých ročnících byly zakoupeny učebnice nové, které odpovídají požadavkům RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání). V anglickém jazyce v roč. byly použity učebnice Start With Click New nakladatelství Fraus, na které pak navazuje výuka AJ spádové školy ZŠ Návsí. K procvičování byly použity i výukové materiály jiných nakladatelství, které mají schvalovací doložku MŠMT. V rámci prvouky a přírodovědy proběhla výuka Ochrana člověka za mimořádných událostí podle učebnic pro roč. nakladatelství Albra: Neztratím se? Neztratím, Bezpečí a nebezpečí, Počítej se vším, Pomáháme zraněným, S mapou se neztratím. S právy dětí byli žáci seznamováni podle učebních materiálů Dětská práva z Nadace naše dítě. Inventář učebních pomůcek a knihoven (žákovská, učitelská) je neustále doplňován a obnovován podle finančních možností z ONIV a provozní zálohy zřizovatele. V tomto školním roce byl ukončen projekt EU peníze školám s názvem Moderně k osvojování vědomostí. Jako klíčovou aktivitu si škola vybrala šablonu č. III/2 využívání ICT a šablonu č. V/2 přírodní vědy. Datum zahájení projektu byl , datum ukončení je V rámci tohoto projektu byla I. i II. třída vybavena interaktivní tabulí s keramickými tabulovými křídly a dataprojektorem, byly zakoupeny 3 notebooky pro potřeby pedagogických zaměstnanců a zároveň pedagogičtí zaměstnanci vytvořili DUM (digitální učební materiály). Během školního roku byla na MŠMT odeslána závěrečná monitorovací zpráva. 3. Zájmové útvary Angličtina hrou (pro roč.) Evangelické náboženství Katolické náboženství při ŠD pro MŠ Angličtina hrou (pro 1. a 2. roč.) Flétnička - hra na flétnu Práce s PC Šikovné ruce Sportovní hry Angličtina hrou Veselé pískání (hra na flétnu) Náboženství Žáci byli členy klubu mladých čtenářů nakladatelství Fragment a Albatros. 4. Výchova ke zdraví Ve všech ročnících se uskutečnil projekt Zdravé zuby, Veselé zoubky (1. a 2. ročník), Normální je nekouřit, Týden mléka a jódu, výuka první pomoci proběhla v přírodovědě a prvouce, žáci měli možnost trávit velké přestávky (podle počasí a potřeb) na školním dvoře. V rámci výchovy ke zdraví jsou žáci vedeni k dodržování osobní hygieny. Žákům byl zajištěn pitný režim. Škola je přihlášena do mezinárodního projektu Ovoce do škol a Školní mléko. 7

8 Plaveckého výcviku se zúčastnili všichni žáci ročníku a podle zájmu rodičů i děti předškolního věku MŠ. Plavecký výcvik byl dotován zřizovatelem částkou 300,- Kč na žáka. Dopravní výchova proběhla v září v rámci TV a prvouky. III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. Pedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 5,061 Externí pracovníci 2* - *Zájmové útvary hrazené zřizovatelem. Další údaje o pedagogických pracovnících Ped. pracovníci Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1. Ředitelka školy 1 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ Učitelka ZŠ 1 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ Učitelka ZŠ 0,818 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ 9 4. Vychovatelka ŠD 0,333 SOV, vychovatel školských zař Vychovatelka ŠD 0,216 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ 9 Roků ped. praxe Učitelka MŠ 1 Střední odborné vzdělání pro MŠ Učitelka MŠ 0,694 Bez kvalifikace pro MŠ 14 Zájmové útvary 7. Uč. ZÚ AJ 0,05 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ 9 8. Uč. EVN ZŠ 0,05 SŠ teologická činnost Uč. ŘKN ZŠ 0,05 VŠ - teologie Uč. náboženství MŠ 0,05 VŠ - teologická činnost 14 Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů ZŠ MŠ ŠD Celá org. Odborná kvalifikace 100% 85% 100% 86,27% 8

9 2. Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 2 1,2 Externí pracovníci 1 - Další údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovnícipoř. čís. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. Školnice 1 SOU, technické 2. Účetní 0,2 SEŠ, všeobec. ek. 3. Mzdová účetní - VŠ Na škole pracuje: výchovný poradce školní metodik prevence metodik ICT metodik EVVO IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zapsaní a zařazení žáci Zapsaní do 1. třídy 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013 Zapsaní do 1. třídy 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŽÁKŮ 1. Přehled o celkovém prospěchu žáků Ročník Prospělo s Počet žáků Prospělo Neprospělo Nehodnoceno vyznamenáním 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol Celkem

10 2. Klasifikace chování a výchovná opatření Klasifikace chování Klasifikační Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé stupeň Pololetí stupeň Výchovná opatření Výchovná Napomenutí Důtka Důtka Pochvala opatření třídního učitele třídního učitele ředitele školy Pololetí stupeň Absence žáků Ročník Počet hodin Průměrný počet Počet hodin neomluvené Počet žáků zameškaných omluvené absence absence hodin na žáka 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol ,13 12, ,33 61, ,20 25, ,67 46, ,00 81,00 Celkem ,12 36,73 V Matematickém KLOKANU kategorie Klokánek a Cvrček se letos žáci neumístili na žádném předním místě. Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků sluchové - 0 zrakové - 0 s vadami řeči - 0 tělesné - 0 s kombinací - 0 s vývojovými poruchami učení - 0 Nebyl integrován žádný žák. 10

11 V. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevenci zajišťuje školní metodik prevence (ŠMP), který se účastní školení s danou problematikou a setkání ŠMP, vypracovává Závěrečnou zprávu o plnění Minimálního preventivního programu (MPP). Škola má vypracováno: Školní preventivní strategii Minimální preventivní program Primární prevenci v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů Program proti šikanování Krizový plán při výskytu šikanování Zákonní zástupci žáků byli na začátku školního roku informování o šikaně a jejím řešení formou letáků, s žáky byla tato problematika prodiskutována s metodikem prevence a s třídními učiteli. Minimální preventivní program byl plněn průběžně během celého roku formou plánovaných preventivních aktivit, schránkou důvěry, formou celoročního projektu Kdo je kamarád a Nejpilnější žák, nabízenými volnočasovými aktivitami a spoluprací s rodiči, s DDM Bystřice a Jablunkov, se SDH Milíkov. Žáci byli seznámeni s funkcí linky důvěry. Měsíčně probíhaly třídnické hodiny, kdy žáci probírali a řešili aktuální problémy. V průběhu roku proběhly besedy na téma Alkohol a tabákové výrobky, Šikana a nárůst agresivity, Bezpečně na internetu. Závěr: V tomto školním roce se ve škole nevyskytly žádné závažné rizikové formy chování. V oblasti sociálně patologických jevů bude naše činnost i nadále zaměřena především na prevenci. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogové: VI. Druh semináře - kurzu Počet proškolených pracovníků Termín konání Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ První pomoc Setkání ŠMP Násobilka x-krát jinak Seminář pro učitele AJ Rozumíme penězům Zápis do 1. třídy Letní škola metodou Hejného na 1. st. ZŠ pro začátečníky

12 Ostatní pracovníci: Druh semináře - kurzu Počet proškolených pracovníků Termín konání První pomoc Ředitelka školy: Druh semináře - kurzu Letní škola metodou Hejného na 1. st. ZŠ pro začátečníky Zpráva o BOZP, PO Školení zaměstnanců o BOZP a PO proškolení všichni dne Prověrky BOZP proběhly bez závad. Termín konání První pomoc Bezpečně v kyberprostoru Seminář ŘŠ Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD Nový občanský zákoník v praxi ŘŠ Začínáme publikovat na internetu březen - duben Správní řízení v MŠ Změny v právních normách 2013/ VII. Soutěže a přehlídky AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Název soutěže Beskydský azimut -orientační běh VS Jablunkovský džbánek Recitační soutěž Pěvecká soutěž Matematematická soutěž KLOKAN 2014 Školní kolo Počet zúčastněných I. kategorie 1. Onheiser V. 2. Sikora Petr 3. Bojko M. I. kategorie 1. Sikora Pavel 2. Pawlas M. 3. Bojko M. - II. kategorie 1. Myrdacz P. 2. Jopková K. 3. Suszka O. II. kategorie 1. Jopková K. 2. Samcová A. 3. Sikora P. Následující kolo Počet zúčastněných Třinec 22 Muzeum Jablunkov

13 VS O nejkrásnější kraslici 26 VS Požární ochrana očima dětí Muzeum Třinec 6 Oceněna - Jopková K. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska F-M 9 3. místo Jopek D. Poznámka: VS - výtvarná soutěž, LV - literární soutěž V rámci prevence je měsíčně vyhodnocována mezi žáky anketa Nejlepší kamarád a Nejpilnější žák. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy Soutěže ve sběru v rámci EVVO: sběr monočlánků (OÚ Milíkov) (1 524 ks) sběr citrusových slupek ( g) sběr suchých lesních plodů pro lesní zvěř (v rámci spolupráce s místními myslivci) sběr papíru (A.S.A.) (422 kg) Projekty: Zdravé zuby Normální je nekouřit Ovoce do škol Školní mléko Školák dárkové balíčky pro děti k zápisu do 1. třídy Veselé zoubky 2014 pro 1. roč. (projekt prodejen drogerie dm) Plavecký výcvik ZŠ, MŠ Výstava ručních prací ZŠ Drakiáda ŠD Divadélko Laryšová MŠ, I. třída ZŠ Vítání občánků MŠ, ZŠ, spolupráce s OÚ Beseda Velké šelmy v Beskydech ZŠ Dýňové slavnosti MŠ, ZŠ Program HASÍK ZŠ Mikulášská nadílka MŠ, ZŠ, spolupráce se SR Muzeum Třinec prezentace pohádky Z pekla štěstí ZŠ Beseda Život v našich lesích ZŠ Vycházka ke krmelci ZŠ Vánoční těšení MŠ, ZŠ Návštěva místní knihovny ZŠ Beseda Domácí pomocníci aneb jak se co dělá (Muzeum Frýdek-Místek) ZŠ Program Normální je nekouřit ZŠ Divadlo Šípková Růženka (Český Těšín) MŠ, ZŠ Školní karneval MŠ, ZŠ Preventivní program Veselé zoubky I. třída ZŠ Týden mléka a jódu ZŠ 13

14 Divadlo Veverka Terka chce být popelářem MŠ, ZŠ Ukázka sokolnictví MŠ, ZŠ Velikonoční zajíček MŠ, ZŠ Den matek vystoupení pro veřejnost MŠ, ZŠ Sportovní hry MŠ MŠ Vítání občánků MŠ, ZŠ, spolupráce s OÚ Den dětí Poklad lesního skřítka MŠ, ZŠ Den dětí v Milówce (spolupráce obcí Milíkov a Milówka) ZŠ Divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Český Těšín) MŠ, ZŠ Radovánky vystoupení pro veřejnost MŠ, ZŠ, spolupráce se SR Školní výlet Landek, Malý svět techniky U6 MŠ, ZŠ Hravé dopoledne MŠ Návštěva dětí z Milówki (spolupráce obcí Milíkov a Milówka) ZŠ Sportovní dopoledne MŠ, ZŠ Rozloučení s páťákem ZŠ Spolek rodičů (SR) v tomto školním roce poskytlo škole finanční částku na hračky, sportovní náčiní, dále věnovalo dárečky předškolákům při pasování na školáka, prvňáčkům při zápisu a nástupu do 1. třídy, odcházejícím žákům 5. roč., dále připravilo dětem mikulášskou a velikonoční nadílku, balíčky ke Dni dětí, pohoštění pro děti při společných akcích, hradilo částku za autobus a vstupné na školní výlet. Prezentace školy na veřejnosti Děti a žáci školy se na veřejnosti prezentovali formou vystoupení - Den matek, Radovánky, Vítání občánků, recitační a pěvecká soutěž. Veřejnost je o dění školy průběžně informována prostřednictvím místního Informátoru a na webu školy. VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI V tomto školním roce na našem zařízení neproběhla inspekční činnost ČŠI. IX. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 Přehled hospodaření s finančními prostředky za celý rok 2013 a část roku 2014 (do ) je uveden v příloze č Zdroje ve školním roce 2013, 2014 Škola je příspěvkovou organizací. Hospodaří s příspěvkem na provoz poskytnutým zřizovatelem OÚ Milíkov, v roce 2013 činil příspěvek na provoz ,- Kč, v roce 2014 celkem ,- Kč, dále s prostředky ze státního rozpočtu přidělenými normativně, na základě krajských normativů, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ve výši ,- Kč v roce 2013 a ve výši ,- Kč na rok Další prostředky škola získává z grantů a dotací, případně ze sponzorských darů. Příjmem školy jsou rovněž úplaty školské služby poskytované školní družinou. 14

15 X. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Projekt EU a ČR Ovoce a zelenina do škol dodavatel ovoce a zeleniny: Laktea, o.p.s. Praha Projekt EU a ČR Školní mléko dodavatel mléka a mléčných výrobků: Laktea, o.p.s. Praha Projekt Školák od Event marketing Praha dárkové balíčky pro děti k zápisu do 1. třídy. Projekt drogerie dm Veselé zoubky 2013 pro 1. roč. XI. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Zapojení školy do projektu EU peníze školám, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ , název projektu Moderně k osvojování vědomostí, šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a šablona V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Celkový rozpočet projektu je ,00 Kč. XII. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI Zaměstnanci školy nejsou členy odborové organizace. Mgr. Hana Gorgolová ředitelka školy Rada školy výroční zprávu schválila dne: Přílohy: 1. Přehled hospodaření za rok 2013 a část roku Seznam zkratek 15

16 Příloha č. 1 Přehled hospodaření za rok 2013 a část roku 2014 Státní prostředky přímé náklady Rok 2013 Rok 2014 (k ) Dotace Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění FKSP Dávky v prac. neschopnosti 0 0 Spotřeba materiálu Služby Cestovné Náklady celkem Příspěvek zřizovatele na provoz Rok 2013 Rok 2014 (k ) Dotace Sponzorský dar Mzdové náklady Spotřeba materiálu Služby Spotřeba energie Náklady celkem

17 Příloha č. 2 Seznam zkratek BOZP DDM DUM EU EVN EVVO ICT MPP MŠMT MŠ NIQES ONIV PO PPP ŘKN SDH SR ŠD ŠMP ŠVP ZŠ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dům dětí a mládeže Digitální učební materiály Evropská unie Evangelické náboženství Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Informační a komunikační technologie Minimální preventivní program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Mateřská škola Projekt Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice Ostatní neinvestiční výdaje Požární ochrana Pedagogicko-psychologická poradna Římskokatolické náboženství Sbor dobrovolných hasičů Sdružení rodičů Školní družina Školní metodik prevence Školní vzdělávací program Základní škola 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov Zpracovala: Předkládá: Mgr. Čiaková Jarmila Mgr. Hana Gorgolová

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Září 2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 za školní rok 2010/2011 Ve Višňové dne: 1. září 2011 Zpracovala: Lenka Vacková, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 základní údaje o škole výsledky vzdělávání pedagogická

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více