VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 č.j.: ZM/089/2014 Zpracovala: Předkládá: Mgr. Hana Gorgolová Mgr. Hana Gorgolová Zpracována k

2 Obsah I II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o škole Členění organizace... 5 III. PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ Vzdělávací program školy Učebnice Zájmové útvary Výchova ke zdraví... 7 IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci... 9 V. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY... 9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŽÁKŮ Přehled o celkovém prospěchu žáků Klasifikace chování a výchovná opatření Absence žáků VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI X. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK XI. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ XII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ XIII. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI

3 Základní škola má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním jmen a fotografií ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/

4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Sídlo: IČ: Identifikátor zařízení: Způsob hospodaření: Příspěvková organizace (od ) Telefonní číslo: , www stránky: Milíkov 104, Milíkov Součásti školy: Mateřská škola kapacita 25 dětí (IZO ) Základní škola kapacita 32 žáků (IZO ) Školní družina kapacita 29 žáků (IZO ) Datum zřízení školy: Datum zař. do rejstříku škol: Ředitelka školy: Jméno a příjmení: Mgr. Hana Gorgolová Zřizovatel školy: Název zřizovatele: Obec Milíkov Sídlo zřizovatele: Milíkov 200, Milíkov IČ: Školská rada: Datum vzniku: (poslední volby ) Sídlo: Milíkov 104, Milíkov Počet členů: 3 4

5 2. Členění organizace Název zařízení Počet tříd, oddělení Počet žáků, dětí Průměrný počet žáků na třídu/odděl. Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků na 1 ped. úvazek Základní škola ,5 2,818 9,58 Mateřská škola ,694 12,99 Školní družina ,549 49,09 Poznámka: Stavy uvedeny podle zahajovacích statistických výkazů k (ŠD k ) Mateřská škola Mateřská škola (dále jen MŠ) zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání v době od 7:00 do 15:00 hodin. Navštěvují ji zpravidla děti ve věku od 3 let do nástupu do základní školy a děti s odkladem povinné školní docházky. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo jednotřídní MŠ k celkem 22 dětí. Oproti školnímu roku 2012/2013 se počet dětí v MŠ snížil o 3 děti. V průběhu školního roku se počet dětí zvýšil na 24. Vzdělávání zajišťovalo 1,69 přepočtených pedagogických zaměstnanců. Na velmi dobré úrovni je vybavení mateřské školy, prostory mateřské školy jsou průběžně renovovány. Provoz mateřské školy byl ve školním roce 2013/2014, po dohodě se zřizovatelem, přerušen v období podzimních, jarních a velikonočních prázdnin, v době hlavních prázdnin byl provoz zajištěn od 1. do , pak byl provoz přerušen. Základní škola Základní škola je tvořena dvěma třídami ročníku 1. stupně. Ročník Počet žáků Třída I. II. Počet žáků Celkem 27 Poznámky: - Výše uvedené údaje vychází ze zahajovacích statistických výkazů podle stavu k V průběhu letních prázdnin došlo k zateplení budovy školy, půdních prostor a výměně půdních oken. Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel školy. 5

6 Přehled žáků podle bydliště Výroční zpráva o činnosti školy počet žáků, z toho z toho Název zařízení z toho Milíkov z toho Návsí dětí Košařiska Třinec ZŠ MŠ Školní družina Školní družina (dále jen ŠD) zajišťuje odbornou výchovnou činnost pro přihlášené žáky 1. stupně základní školy po ukončení vyučování. Činnost probíhá podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Ve školním roce 2013/2014 bylo do školní družiny přihlášeno 27 dětí. Počet dětí se v průběhu roku výrazněji neměnil. Vychovatelskou činnost zajišťovaly dvě kvalifikované vychovatelky. V průběhu celého školního roku probíhala v rámci ŠD soutěž ve sběru druhotných surovin, přírodnin a víček z PET lahví, která byla na konci šk. roku vyhodnocena. Školní jídelna Je zřízena při Polské základní škole Milíkov, která se nachází v téže budově. Obory studia: Kód oboru: Popis oboru: Forma studia: II. PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ C/01 Základní škola Denní Cílem základní školy je vzdělat žáky v rozsahu stanoveném Standardem základního vzdělávání a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kromě předávání znalostí a dovedností žákům je snahou školy rozvíjet i osobnost žáka. 1. Vzdělávací program školy Ke splnění cílů v oblasti vzdělávání má základní škola zpracován školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola (ŠVP ZV). Práce s dětmi v mateřské škole probíhala podle školního vzdělávacího programu Pod Kozubovou zpracovaného na základě platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Práce s dětmi ve školní družině probíhala podle ŠVP školní družiny Jsme jedna rodina, školní družina. Vzdělávací dokumenty, podle kterých probíhá výuka, jsou veřejně přístupné na webu školy v prostorách školy. 6

7 2. Učebnice Výroční zpráva o činnosti školy K výuce byly použity učebnice, učební pomůcky a výukové programy nakladatelství Alter. Podle zavádění ŠVP v jednotlivých ročnících byly zakoupeny učebnice nové, které odpovídají požadavkům RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání). V anglickém jazyce v roč. byly použity učebnice Start With Click New nakladatelství Fraus, na které pak navazuje výuka AJ spádové školy ZŠ Návsí. K procvičování byly použity i výukové materiály jiných nakladatelství, které mají schvalovací doložku MŠMT. V rámci prvouky a přírodovědy proběhla výuka Ochrana člověka za mimořádných událostí podle učebnic pro roč. nakladatelství Albra: Neztratím se? Neztratím, Bezpečí a nebezpečí, Počítej se vším, Pomáháme zraněným, S mapou se neztratím. S právy dětí byli žáci seznamováni podle učebních materiálů Dětská práva z Nadace naše dítě. Inventář učebních pomůcek a knihoven (žákovská, učitelská) je neustále doplňován a obnovován podle finančních možností z ONIV a provozní zálohy zřizovatele. V tomto školním roce byl ukončen projekt EU peníze školám s názvem Moderně k osvojování vědomostí. Jako klíčovou aktivitu si škola vybrala šablonu č. III/2 využívání ICT a šablonu č. V/2 přírodní vědy. Datum zahájení projektu byl , datum ukončení je V rámci tohoto projektu byla I. i II. třída vybavena interaktivní tabulí s keramickými tabulovými křídly a dataprojektorem, byly zakoupeny 3 notebooky pro potřeby pedagogických zaměstnanců a zároveň pedagogičtí zaměstnanci vytvořili DUM (digitální učební materiály). Během školního roku byla na MŠMT odeslána závěrečná monitorovací zpráva. 3. Zájmové útvary Angličtina hrou (pro roč.) Evangelické náboženství Katolické náboženství při ŠD pro MŠ Angličtina hrou (pro 1. a 2. roč.) Flétnička - hra na flétnu Práce s PC Šikovné ruce Sportovní hry Angličtina hrou Veselé pískání (hra na flétnu) Náboženství Žáci byli členy klubu mladých čtenářů nakladatelství Fragment a Albatros. 4. Výchova ke zdraví Ve všech ročnících se uskutečnil projekt Zdravé zuby, Veselé zoubky (1. a 2. ročník), Normální je nekouřit, Týden mléka a jódu, výuka první pomoci proběhla v přírodovědě a prvouce, žáci měli možnost trávit velké přestávky (podle počasí a potřeb) na školním dvoře. V rámci výchovy ke zdraví jsou žáci vedeni k dodržování osobní hygieny. Žákům byl zajištěn pitný režim. Škola je přihlášena do mezinárodního projektu Ovoce do škol a Školní mléko. 7

8 Plaveckého výcviku se zúčastnili všichni žáci ročníku a podle zájmu rodičů i děti předškolního věku MŠ. Plavecký výcvik byl dotován zřizovatelem částkou 300,- Kč na žáka. Dopravní výchova proběhla v září v rámci TV a prvouky. III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. Pedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 5,061 Externí pracovníci 2* - *Zájmové útvary hrazené zřizovatelem. Další údaje o pedagogických pracovnících Ped. pracovníci Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1. Ředitelka školy 1 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ Učitelka ZŠ 1 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ Učitelka ZŠ 0,818 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ 9 4. Vychovatelka ŠD 0,333 SOV, vychovatel školských zař Vychovatelka ŠD 0,216 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ 9 Roků ped. praxe Učitelka MŠ 1 Střední odborné vzdělání pro MŠ Učitelka MŠ 0,694 Bez kvalifikace pro MŠ 14 Zájmové útvary 7. Uč. ZÚ AJ 0,05 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ 9 8. Uč. EVN ZŠ 0,05 SŠ teologická činnost Uč. ŘKN ZŠ 0,05 VŠ - teologie Uč. náboženství MŠ 0,05 VŠ - teologická činnost 14 Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů ZŠ MŠ ŠD Celá org. Odborná kvalifikace 100% 85% 100% 86,27% 8

9 2. Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 2 1,2 Externí pracovníci 1 - Další údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovnícipoř. čís. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. Školnice 1 SOU, technické 2. Účetní 0,2 SEŠ, všeobec. ek. 3. Mzdová účetní - VŠ Na škole pracuje: výchovný poradce školní metodik prevence metodik ICT metodik EVVO IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zapsaní a zařazení žáci Zapsaní do 1. třídy 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013 Zapsaní do 1. třídy 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŽÁKŮ 1. Přehled o celkovém prospěchu žáků Ročník Prospělo s Počet žáků Prospělo Neprospělo Nehodnoceno vyznamenáním 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol Celkem

10 2. Klasifikace chování a výchovná opatření Klasifikace chování Klasifikační Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé stupeň Pololetí stupeň Výchovná opatření Výchovná Napomenutí Důtka Důtka Pochvala opatření třídního učitele třídního učitele ředitele školy Pololetí stupeň Absence žáků Ročník Počet hodin Průměrný počet Počet hodin neomluvené Počet žáků zameškaných omluvené absence absence hodin na žáka 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol ,13 12, ,33 61, ,20 25, ,67 46, ,00 81,00 Celkem ,12 36,73 V Matematickém KLOKANU kategorie Klokánek a Cvrček se letos žáci neumístili na žádném předním místě. Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků sluchové - 0 zrakové - 0 s vadami řeči - 0 tělesné - 0 s kombinací - 0 s vývojovými poruchami učení - 0 Nebyl integrován žádný žák. 10

11 V. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevenci zajišťuje školní metodik prevence (ŠMP), který se účastní školení s danou problematikou a setkání ŠMP, vypracovává Závěrečnou zprávu o plnění Minimálního preventivního programu (MPP). Škola má vypracováno: Školní preventivní strategii Minimální preventivní program Primární prevenci v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů Program proti šikanování Krizový plán při výskytu šikanování Zákonní zástupci žáků byli na začátku školního roku informování o šikaně a jejím řešení formou letáků, s žáky byla tato problematika prodiskutována s metodikem prevence a s třídními učiteli. Minimální preventivní program byl plněn průběžně během celého roku formou plánovaných preventivních aktivit, schránkou důvěry, formou celoročního projektu Kdo je kamarád a Nejpilnější žák, nabízenými volnočasovými aktivitami a spoluprací s rodiči, s DDM Bystřice a Jablunkov, se SDH Milíkov. Žáci byli seznámeni s funkcí linky důvěry. Měsíčně probíhaly třídnické hodiny, kdy žáci probírali a řešili aktuální problémy. V průběhu roku proběhly besedy na téma Alkohol a tabákové výrobky, Šikana a nárůst agresivity, Bezpečně na internetu. Závěr: V tomto školním roce se ve škole nevyskytly žádné závažné rizikové formy chování. V oblasti sociálně patologických jevů bude naše činnost i nadále zaměřena především na prevenci. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogové: VI. Druh semináře - kurzu Počet proškolených pracovníků Termín konání Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ První pomoc Setkání ŠMP Násobilka x-krát jinak Seminář pro učitele AJ Rozumíme penězům Zápis do 1. třídy Letní škola metodou Hejného na 1. st. ZŠ pro začátečníky

12 Ostatní pracovníci: Druh semináře - kurzu Počet proškolených pracovníků Termín konání První pomoc Ředitelka školy: Druh semináře - kurzu Letní škola metodou Hejného na 1. st. ZŠ pro začátečníky Zpráva o BOZP, PO Školení zaměstnanců o BOZP a PO proškolení všichni dne Prověrky BOZP proběhly bez závad. Termín konání První pomoc Bezpečně v kyberprostoru Seminář ŘŠ Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD Nový občanský zákoník v praxi ŘŠ Začínáme publikovat na internetu březen - duben Správní řízení v MŠ Změny v právních normách 2013/ VII. Soutěže a přehlídky AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Název soutěže Beskydský azimut -orientační běh VS Jablunkovský džbánek Recitační soutěž Pěvecká soutěž Matematematická soutěž KLOKAN 2014 Školní kolo Počet zúčastněných I. kategorie 1. Onheiser V. 2. Sikora Petr 3. Bojko M. I. kategorie 1. Sikora Pavel 2. Pawlas M. 3. Bojko M. - II. kategorie 1. Myrdacz P. 2. Jopková K. 3. Suszka O. II. kategorie 1. Jopková K. 2. Samcová A. 3. Sikora P. Následující kolo Počet zúčastněných Třinec 22 Muzeum Jablunkov

13 VS O nejkrásnější kraslici 26 VS Požární ochrana očima dětí Muzeum Třinec 6 Oceněna - Jopková K. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska F-M 9 3. místo Jopek D. Poznámka: VS - výtvarná soutěž, LV - literární soutěž V rámci prevence je měsíčně vyhodnocována mezi žáky anketa Nejlepší kamarád a Nejpilnější žák. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy Soutěže ve sběru v rámci EVVO: sběr monočlánků (OÚ Milíkov) (1 524 ks) sběr citrusových slupek ( g) sběr suchých lesních plodů pro lesní zvěř (v rámci spolupráce s místními myslivci) sběr papíru (A.S.A.) (422 kg) Projekty: Zdravé zuby Normální je nekouřit Ovoce do škol Školní mléko Školák dárkové balíčky pro děti k zápisu do 1. třídy Veselé zoubky 2014 pro 1. roč. (projekt prodejen drogerie dm) Plavecký výcvik ZŠ, MŠ Výstava ručních prací ZŠ Drakiáda ŠD Divadélko Laryšová MŠ, I. třída ZŠ Vítání občánků MŠ, ZŠ, spolupráce s OÚ Beseda Velké šelmy v Beskydech ZŠ Dýňové slavnosti MŠ, ZŠ Program HASÍK ZŠ Mikulášská nadílka MŠ, ZŠ, spolupráce se SR Muzeum Třinec prezentace pohádky Z pekla štěstí ZŠ Beseda Život v našich lesích ZŠ Vycházka ke krmelci ZŠ Vánoční těšení MŠ, ZŠ Návštěva místní knihovny ZŠ Beseda Domácí pomocníci aneb jak se co dělá (Muzeum Frýdek-Místek) ZŠ Program Normální je nekouřit ZŠ Divadlo Šípková Růženka (Český Těšín) MŠ, ZŠ Školní karneval MŠ, ZŠ Preventivní program Veselé zoubky I. třída ZŠ Týden mléka a jódu ZŠ 13

14 Divadlo Veverka Terka chce být popelářem MŠ, ZŠ Ukázka sokolnictví MŠ, ZŠ Velikonoční zajíček MŠ, ZŠ Den matek vystoupení pro veřejnost MŠ, ZŠ Sportovní hry MŠ MŠ Vítání občánků MŠ, ZŠ, spolupráce s OÚ Den dětí Poklad lesního skřítka MŠ, ZŠ Den dětí v Milówce (spolupráce obcí Milíkov a Milówka) ZŠ Divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Český Těšín) MŠ, ZŠ Radovánky vystoupení pro veřejnost MŠ, ZŠ, spolupráce se SR Školní výlet Landek, Malý svět techniky U6 MŠ, ZŠ Hravé dopoledne MŠ Návštěva dětí z Milówki (spolupráce obcí Milíkov a Milówka) ZŠ Sportovní dopoledne MŠ, ZŠ Rozloučení s páťákem ZŠ Spolek rodičů (SR) v tomto školním roce poskytlo škole finanční částku na hračky, sportovní náčiní, dále věnovalo dárečky předškolákům při pasování na školáka, prvňáčkům při zápisu a nástupu do 1. třídy, odcházejícím žákům 5. roč., dále připravilo dětem mikulášskou a velikonoční nadílku, balíčky ke Dni dětí, pohoštění pro děti při společných akcích, hradilo částku za autobus a vstupné na školní výlet. Prezentace školy na veřejnosti Děti a žáci školy se na veřejnosti prezentovali formou vystoupení - Den matek, Radovánky, Vítání občánků, recitační a pěvecká soutěž. Veřejnost je o dění školy průběžně informována prostřednictvím místního Informátoru a na webu školy. VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI V tomto školním roce na našem zařízení neproběhla inspekční činnost ČŠI. IX. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 Přehled hospodaření s finančními prostředky za celý rok 2013 a část roku 2014 (do ) je uveden v příloze č Zdroje ve školním roce 2013, 2014 Škola je příspěvkovou organizací. Hospodaří s příspěvkem na provoz poskytnutým zřizovatelem OÚ Milíkov, v roce 2013 činil příspěvek na provoz ,- Kč, v roce 2014 celkem ,- Kč, dále s prostředky ze státního rozpočtu přidělenými normativně, na základě krajských normativů, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ve výši ,- Kč v roce 2013 a ve výši ,- Kč na rok Další prostředky škola získává z grantů a dotací, případně ze sponzorských darů. Příjmem školy jsou rovněž úplaty školské služby poskytované školní družinou. 14

15 X. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Projekt EU a ČR Ovoce a zelenina do škol dodavatel ovoce a zeleniny: Laktea, o.p.s. Praha Projekt EU a ČR Školní mléko dodavatel mléka a mléčných výrobků: Laktea, o.p.s. Praha Projekt Školák od Event marketing Praha dárkové balíčky pro děti k zápisu do 1. třídy. Projekt drogerie dm Veselé zoubky 2013 pro 1. roč. XI. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Zapojení školy do projektu EU peníze školám, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ , název projektu Moderně k osvojování vědomostí, šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a šablona V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Celkový rozpočet projektu je ,00 Kč. XII. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI Zaměstnanci školy nejsou členy odborové organizace. Mgr. Hana Gorgolová ředitelka školy Rada školy výroční zprávu schválila dne: Přílohy: 1. Přehled hospodaření za rok 2013 a část roku Seznam zkratek 15

16 Příloha č. 1 Přehled hospodaření za rok 2013 a část roku 2014 Státní prostředky přímé náklady Rok 2013 Rok 2014 (k ) Dotace Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění FKSP Dávky v prac. neschopnosti 0 0 Spotřeba materiálu Služby Cestovné Náklady celkem Příspěvek zřizovatele na provoz Rok 2013 Rok 2014 (k ) Dotace Sponzorský dar Mzdové náklady Spotřeba materiálu Služby Spotřeba energie Náklady celkem

17 Příloha č. 2 Seznam zkratek BOZP DDM DUM EU EVN EVVO ICT MPP MŠMT MŠ NIQES ONIV PO PPP ŘKN SDH SR ŠD ŠMP ŠVP ZŠ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dům dětí a mládeže Digitální učební materiály Evropská unie Evangelické náboženství Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Informační a komunikační technologie Minimální preventivní program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Mateřská škola Projekt Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice Ostatní neinvestiční výdaje Požární ochrana Pedagogicko-psychologická poradna Římskokatolické náboženství Sbor dobrovolných hasičů Sdružení rodičů Školní družina Školní metodik prevence Školní vzdělávací program Základní škola 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Předkládá: Mgr. Hana Gorgolová Mgr. Hana Gorgolová Zpracována k 31. 8. 2013 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov Zpracovala: Předkládá: Mgr. Čiaková Jarmila Mgr. Hana Gorgolová

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Šk. rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace 737 81 Milíkov 104 Řed. školy: Mgr. Čiaková Jarmila Zpracována dne: 30.8. 2011 Počet stran:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více