Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo Ing. Ondřej Malý Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

2 Ing. Ondřej Malý Poděkování: Děkuji JUDr. Zdeňku Kapitánovi, PhD., který mě jako vedoucí diplomové práce efektivně motivoval, poskytoval konzultace, připomínky a byl organizátorem výpravy za poznáním vědecké knihovny právnické fakulty ve Vídni. Rozsah jeho pomoci zašel značně nad rámec obsahu této práce a znamená pro mne významný profesionální přínos. PrF MU

3 Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo Seznam použitých zkratek ZKV zákon č. 314/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání IZ zákon č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ZIS zákon č. 312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích SKP správce konkursní podstaty IS insolvenční správce PrF MU

4 Ing. Ondřej Malý Obsah Obsah 4 Úvod 6 I. Insolvence, konkurs, likvidace úvod do problematiky 8 II. Praxe insolvenčního správce Osoba insolvennčího správce Požadavky na insolvenčního správce Výkon funkce a odpovědnost za škodu Odměna a náhrada hotových výdajů správce Jednání insolvenčního správce Insolvenční řízení očima správce Jak na to? Provní kroky správce po jeho ustavení soudem do funkce Insolvenční správce a jeho koexistence s věřiteli Zpracování přihlášek věřitelů Přezkumné jednání, hlasování o správci jmenovaném soudem Soupis majetkové /konkursní) podstaty Schůze věřitelů, věřitelské orgány, přezkum hlasovacího práva Věřitelský výbor Zpeněžení majetkové (konkursní) podstaty Incidenční spory Konečná zpráva a její projednání Vydání rozvrhového usnesení Zrušení konkursu Činnost správce po zrušení konkursu Jiná řešení úpadku Nepatrné řízení Reorganizace Úpadek finančních institucí Oddlužení 34 PrF MU

5 Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo III. Evropské insolvenční právo Nelehký vývoj evropského insolvenčního práva Cíle a působnost Insolvenčního nařízení Určení mezinárodní příslušnosti k zahájení řízení Princip Lex concursus Výjimky z Lex concursus Správce podstaty Insolvenční soud Věřitelé jako účastníci úpadkového řízení Přihlášení pohledávek Ochrana dobré víry Hlavní úpadkové řízení Vedlejší úpadkové řízení Územní úpadkové řízení Vztahy souvisejících úpadkových řízení Právní úprava insolvenčního a úpadkového řízení v dalších členských zemích EU Velká Británie Spolková republika Německo Slovenská rebublika Francie Závěr Summary 62 Seznam pramenů a použité literatury 65 PrF MU

6 Ing. Ondřej Malý Úvod Termíny úpadek, insolvence, konkurs, likvidace, tunelování a řada dalších, vstoupily brzy po roce 1989 do našeho běžného ekonomickoprávního života. Laická veřejnost tyto termíny vnímá jako synonyma pro něco nekalého, něco co se objevuje v kriminálních rubrikách seriózního tisku a nejen veřejnoprávní televize, zatímco odborná veřejnost se vysvětlování a relevantnímu výkladu úpadkového práva věnuje minimálně. Od roku 2000 probíhají diskuze o potřebách změn úpadkového práva v České republice, se vstupem naší země do Evropské unie nastala přímá účinnost Nařízení Rady ES číslo 1346/2000, o insolvenčních řízeních. Od 1. ledna 2008 je po řadě přepracování a odkladů v účinnosti celá sada zákonů a vyhlášek pro insolvenční řízení v České republice a teprve mnoholetá praxe a judikatura ukáže, zdali byla splněna očekávání, případně do jaké míry. Pokusím se proto ve své práci podat jednoduchý, přijatelný ale zároveň i odborný výklad tématiky insolvenčních řízení očima konkursního správce. Jako konkursní správce zapsaný od roku 2000 na seznamu správců pro Krajský soud v Ostravě a Krajský soud v Brně jsem byl ustaven v osmi konkurzních řízeních, jako likvidátor obchodních společností jsem v řadě případů podával dlužnický i věřitelský návrh na prohlášení konkursu a také v rámci své poradenské praxe připravoval přihlášky věřitelů do konkursních řízení či žalobní návrhy pro spory vyvolané konkursem. Dále jsem v roce 1999 absolvoval čtyřtýdenní kurz pro správce konkurzní podstaty, v roce 2007 pak 2 odborné přednášky k insolvenčním řízením podle Insolvenčního zákona a souvisejících zákonů a vyhlášek, protože tyto zákony znamenají jisté změny v praxi insolvenčních správců a insolvenčních řízení jako takových. Další část zadání, evropské insolvenční právo, je v současné době rovněž velmi aktuální téma, neboť se v evropském hospodářském prostoru dostavuje jako žádoucí důsledek smlouvy velmi silná migrace kapitálu a osob, zejména ve sféře podnikatelské a finanční. Základním rysem obchodu jsou synallagmatické vztahy, tedy závazky obou stran ke splnění smlouvy. Je proto naprosto přirozené, že při tak obrovském objemu obchodů a množství podnikatelských subjektů dochází i k nezdarům a následně neschopnosti splácet své závazky či pouze obecně k neschopnosti splnit své povinnosti. V případě předlužení však k ústavně konformnímu vyřešení sporu PrF MU

7 Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo nestačí pouze obecné právní předpisy, protože i vykonatelné právo by nebylo možno uspokojit výkonem rozhodnutí, prostě proto, že na to dlužník nemá dostatek majetku. Z těchto důvodů se jako doplněk procesních norem vyvinulo právo insolvenční či podle dřívější terminologie právo konkursní. Ač se jedná o veskrze procesní předpisy s jistými hmotně-právními dopady, byl Zákon o konkursu a vyrovnání vydán jako zákon upřesňující ustanovení Občanského zákoníku. Pro naše účely je relevantní pouze historický vývoj od počátku poslední dekády 20. století, neboť úpadkové právo postrádá prvky recepce a hlavně, jedná se dynamicky se vyvíjející oblast práva a to na národní i mezinárodní úrovni. Na obou úrovních stále probíhají odborné debaty o podobě insolvenčního práva de lega lata a de lege ferenda. Jako praktik s vlastními zkušenostmi v oblasti úpadkového práva a s likvidacemi obchodních společností s přesahem na řízení s mezinárodním prvkem, v této práci nejen popisuji jednotlivé skutkové stavy a zkoumám kolize a jednotlivých národních odlišností, ale snažím se vyjádřit svůj poněkud kontroverzní osobní názor na vývoj, oficiální prezentaci a judikování v této právní oblasti, v závěru pak provádím shrnutí jednotlivých dílčích názorů. PrF MU

8 Ing. Ondřej Malý I. Insolvence, konkurs, likvidace úvod do problematiky Ve vyspělé společnosti jsou obecně poměrně známé principy vzniku podnikatelských subjektů, zejména živnostníků a obchodních společností. Tato problematika je obsahem každého základního kurzu občanského a obchodního práva. Ovšem o způsobech zániku ví většinou jen odborná právnická veřejnost, zatím co v obecné rovině se jednotlivé způsoby zániku podnikatelských oprávnění pletou, resp. považují za jedinou cestu. Je tedy potřeba připomenout, že právních způsobů zániku (zejména právnických osob podnikatelů) podnikatelských subjektů (ale také m.j. i politických stran) je několik a cesta ve formě insolvenčního řízení je až ta poslední, nejméně příznivá a poměrně striktně kogentně upravená. V České republice j vnímán vstup do společnosti likvidace jako první krok úpadku. Je to názor apriori špatný, neboť likvidace obchodních společností je legální cesta, kodifikovaná hmotně-právními předpisy obchodního práva, která předpokládá ukončení všech podnikatelských aktivit, vyrovnání všech závazkových vztahů včetně závazků vůči daním, poplatkům a společníkům a následuje výmaz společnosti z obchodního rejstříku, tedy jakási v uvozovkách smrt právnické osoby. Velmi podobný jest postup při ukončení podnikatelské činnosti fyzické osoby, ovšem s tím rozdílem, že fyzická osoba i nadále existuje, pouze pozbyla podnikatelského oprávnění. Tato poznámka se zdá zbytečná, ale je zcela zásadní v případě konkursu na fyzickou osobu podnikatele, nebo na fyzickou osobu, která podala návrh na oddlužení, ale při oddlužení bylo rozhodnuto o konkurzu na majetek dlužníka. Proto se dá definovat jednoduchý vývojový diagram, tedy že likvidace zpravidla končí uspořádáním vztahů a výmazem z obchodního rejstříku bez autoritativního zásahu soudu, může však za předpokladu, že výtěžek z likvidace nepostačuje na úplnou úhradu všech závazků skončit insolvenčním řízením. Isolvenční řízení pak může skočit oddlužením, reorganizací a konkurzem. Z výše uvedeného odstavce pak jednoznačně vyplývá, že mezi jednotlivými pojmy v nadpisu tohoto článku je zjevná nerovnost a každý pojmenovává autonomní právně relevantní proces, popsaný zákonem, tedy obecně závazným právním předpisem. Zákonodárce věnoval, podle mého názoru velmi správně, svou pozornost i míře dispozitivnosti jednotlivých procedur. Zatímco procedura likvidace je upravena velmi dispozitivně a majitelé společnosti PrF MU

9 Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo mají právo likvidaci zahájit, přerušit nebo i ukončit, sami si jmenovat likvidátora, přičemž na osobu likvidátora je kladena pouze povinnost bezúhonnosti a plné způsobilosti k právním úkonům, je v případě insolvenčního řízení po dle Insolvenčního zákona (a velmi podobně i konkursního řízení podle Zákona o konkursu a vyrovnání) rozhodnutí o zahájení řízení vyhrazeno insolvenčnímu soudu, jedná se o řízení návrhové a zpětvzetí návrhu je možné jen do zahájení insolvenčního řízení resp. prohlášení konkursu 1. Rovněž na osobu administrátora, insolvenčního správce (konkursního správce podle ZKV) je krom nezbytné plné způsobilosti k právním úkonům a trestní a úpadkové bezúhonnosti kladen požadavek vysokoškolského vzdělání, složení zkoušky insolvenčního správce a povinného pojištění zodpovědnosti. Také proces insolvenčního řízení je upraven velmi kogentně (zejména řízení podle ZKV, v řízení podle IZ byla řada pravomocí delegována na věřitelské orgány) a případná dispozitivní ustanovení jsou podmíněna řetezcem schválení věřitelským orgánem a konkurzním soudem. Jednotlivé procedury (myšleno obecně, jak procedury jednotlivých způsobů zániku, tak také procedury v rámci každého takového řízení) jsou pak provázány na ostatní odvětví práva, zejména na právo finanční, právo sociálního zabezpečení, živnostenské právo, tedy během jednotlivých procedur jsou na administrátora likvidace či insolvenčního řízení kladeny vysoké odborné nároky a úplný přehled o všech povinnostech, zejména oznamovacího charakteru. 1 pozn. Konkurs podle ZKV mohl být prohlášen jen na základě podání, učiněného do do 24:00 hodin, avšak takto zahájená řízení se až do jejich pravomocného skončení řídí stále ZKV, navzdory účinnosti IZ PrF MU

10 Ing. Ondřej Malý II. Praxe insolvenčního správce V této částí práce se budu věnovat osobě insolvenčního správce (dále jen správce ), jak jej presumuje zákonná úprava českého insolvenčního práva či evropského insolvenčního práva. Jelikož je však nová zákonná úprava v účinnosti teprve třetí měsíc, budu komentovat jednotlivá práva a povinnosti podle svých osobních praktických zkušeností, jako správce konkursní podstaty, který se řídil ustanoveními ZKV. Podle mého názoru se nejedná o příliš velkou disproporci, osobně po prostudování zákona o insolvenčních správcích a insolvenčního zákona a také po konzultacích a debatách se soudci insolvenčních soudů (mé poděkování Mgr. Janu Kozákovi, místopředsedovi Krajského soudu v Brně a Mgr. Lukáši Pachlovi, asistentovi soudce rovněž na Krajském soudu v Brně, JUDr. Jolaně Maršíkové, soudkyni krajského soudu v Hradci Králové) nabývám přesvědčení, že jedinou podstatnou relevantní změnou je zvýšený požadavek na rychlost řízení a vyšší specializaci správců, samotná praxe správce v jednotlivých úkonech bude velmi podobná. Nová úprava kvalifikačních zkoušek pak má zjevně protřídit řady správců, snížit jejich kvantitu a zvýšit jejich kvalifikaci, odpadlo nespravedlivé kastování na správce advokáty a ostatní správce a seznam správců bude jen jeden, centrální, zveřejněný na portálu Ministerstva spravedlnosti v insolvenčním rejstříku. PrF MU

11 Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo 1. Osoba insolvenčního správce Insolvenční správce je osoba, která administruje insolvenční řízení. Jeho postavení je svým způsobem zvláštní, je 3. osobou v řízení a není účastníkem řízení. Účastníkem řízení je úpadce, věřitelé a insolvenční soud, správce administruje řízení, koná svým jménem za úpadce právní úkony a jeho činnost podléhá dozoru a pokynům věřitelů resp. jejich zvolených zástupců a soudu. Správce je za své jednání odpovědný celým svým majetkem a proto je obligatorně odpovědnostně pojištěn. Pojištění odpovědnosti správců je jednou z podmínek jeho zápisu do seznamu insolvenčních správců 2. 2 srovnejme se starší úpravou podle ZKV, kdy pojištění mohlo teprve následovat až jmenování správcem konkrétní konkursní podstaty, byla však rovněž obligatorní PrF MU

12 Ing. Ondřej Malý 2. Požadavky na insolvenčního správce Insolvenčním správcem se může stát fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, trestně a úpadkově bezúhonná, která složí příslušné odborné zkoušky. Takovým správcem může být rovněž právnická osoba, která však musí výslovně před zápisem do seznamu insolvenčních správců označit fyzickou osobu, která bude úkony správce provádět. Správce musí splnit kvalifikační předpoklady, kterými je vysokoškolské magisterské vzdělání a být oprávněn vykonávat činnost na základě povolení či zvláštního povolení. Návrh na povolení musí obsahovat doklad o dosaženém vzdělání a složení odborné zkoušky či rozdílové zkoušky, doklad o pojištění odpovědnosti, prohlášení o bezúhonnosti a výpis z rejstříku trestů a správní poplatek. Odborná zkouška je novinkou oproti ZKV a je rozčleněna na určité odborné části. Osoba, která takové zkoušky skládá pak na základě jiných, dříve složených zkoušek koná jen určité části, takzvané rozdílové zkoušky. Je zbytečné v tomto místě opisovat zákon, proto jen okrajově upřesňuji, že například advokáti skládají jen zkoušky z daňové oblasti, naopak daňoví poradci z oblasti právní, pochopitelně osoby bez advokátních či daňových zkoušek konají odbornou zkoušku v plném rozsahu. Zkoušky na zvláštní správce jsou doplněny o další úroveň, neboť skupina zvláštních správců jsou osoby, které jsou způsobilé k reorganizaci v rámci insolvenčního řízení, tedy po dobu reorganizace konají v podstatě funkci generálního ředitele velké společnosti. Reorganizace se zásadně povoluje jen dlužníkům s ročním obratem větším než 100 milionů korun a s počtem zaměstnanců vyšším než Pokud je rozhodnuto o zahájení insolvenčního řízení, je správce vybrán ze seznamu správců, vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, osobu správce vybere předseda insolvenčního soudu a tato je ustanovena v rozhodnutí o úpadku. Novinkou (podle mého názoru, odlišného od obecného vnímání, velmi diskutabilní a možná kontraproduktivní) je možnost převolby osoby správce věřiteli na schůzi věřitelů. Správce mimo to může být odvolán, případně zproštěn z důvodů, které IZ presumuje. 3 Viz 316 zák.č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon PrF MU

13 Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo 3. Výkon funkce a odpovědnost za škodu Insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí, je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co největší míře 4. Jedná se o neurčitý právní pojem a tato zákonná formulace zjevně vyplývá z obecného společenského pocitu, že správci v minulosti byli nezodpovědní lidé, kteří sledovali pouze svůj vlastní zájem. Nebylo tomu vždy tam a výše citovaná formulace může znamenat řadu sporů mezi správcem a věřiteli, kteří budou argumentovat nedostatečnou péčí a hypotetickými možnostmi ještě lepším uspokojením. Také odpovědnost správce je nyní podstatně vyšší, o to hůř, že se tak konstatuje v navazujícím paragrafu na předchozí, mnou pro neurčitost kritizované ustanovení. Správce je v podstatě odpovědný za veškerou způsobenou škodu, která vznikne neodbornou péčí. Nově je koncipována vyvratitelná domněnka odpovědnost správce za nezaplacené pohledávky za podstatou, které vznikly z právních úkonů správce 5. Ten se může této zodpovědnosti zprostit, prokáže-li, že v době kdy takový právní úkon činil, nemohl poznat, že majetková podstata nebude stačit k úhradě jím vzniklé pohledávku. Zde si dovolím praktickou poznámku ze své správcovské praxe, v rámci konkursního řízení na úpadce, který podnikal jako prodejce domácího textilu, jsem z účetnictví a inventarizace a dále i z velkého zájmu věřitelů o zásoby usoudil, že pokud se jedná o zboží z provozovaného maloobchodu, které je nové, nepoužité a zabalené, bude výtěžek z dražby minimálně jedna polovina až dvě třetiny ceny nákupní. Proběhly dvě dražby, na obou byl dražebník dokonce nucen během dražby snížit první podání a přes inzerci a reklamu v tisku se žádný zájemce na žádnou dražbu ani nedostavil. Nakonec byly tyto zásoby prodány se souhlasem zástupce věřitelů a soudu z volné ruky za méně než 10% nákupní ceny. V tomto případě se konkursní řízení řídilo ZKV a navíc nezbyly žádné nezaplacené zapodstatové pohledávky, vzniklé z titulu mé činnosti, je to věc nesmírně poučná, protože ani kvalifikovaný odhad někdy nestačí. Sám si kladu otázku, zdali by tento případ ve světle IZ a ZIS byl způsobilý liberace správce z jeho odpovědnosti. Ovšem na tuto otázku nám odpoví až konkrétní judikatura. Podle mého názoru bude velmi složité rozhodnout, co je tou mírou nejvyšší 4 37 zák.č.182/2006 Sb., Insolvenční zákon 5 39 zák.č.182/2006 Sb., Insolvenční zákon PrF MU

14 Ing. Ondřej Malý výhodnosti pro věřitele, ten či onen dražebník, rychlejší průběh řízení s menším uspokojením, nebo naopak proces spojený se spoustou žalob a z toho vyplývajících rizik. Osobně se stavím na stranu rychlosti insolvenčního řízení a mé zkušenosti a konzultace s věřiteli mě v tomto názoru utvrzují. Ještě se vrátím k odpovědnosti správce, ten pochopitelně odpovídá i za škodu a jinou újmu způsobenou úkony osob, kterých použil při své činnosti. Zde je jasně definovaný tlak na správce, aby si pod rizikem své vlastní odpovědnosti vybíral spolupracovníky svědomitě. Promlčení práva na náhradu škody, podle výše uvedených situací, se promlčuje v dvouleté subjektivní resp. tříleté objektivní lhůtě v případě prokázané škody, a v případě škody způsobené úmyslným trestným činem, za který byl správce pravomocně odsouzen je lhůta desetiletá. PrF MU

15 Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo 4. Odměna a náhrada hotových výdajů správce Podle ZKV byla odměna správce odvislá od zpeněžení majetku úpadce a dále od počtu zpracovaných přihlášek. Toto byla jediná kritéria pro výpočet odměny. Pro zajímavost odměna správce konkursní podstaty byla 15% ze zpeněžení do výše 10 miliónů základu a pak degresivně klesala, přičemž minimální odměna byla stanovena částkou ,- Kč. Za každou zpracovanou přihlášku věřitele byl správce honorován částkou 1.000,- Kč 6. Podle IZ je základem pro výpočet odměny správce částka z výtěžku, která je určena k rozdělení mezi věřitele. Zde vidíme první rozdíl, základ pro výpočet odměny podle ZKV byl vyšší, neboť se jednalo o veškerý výtěžek. Podle IZ je základem výtěžek po odečtení nákladů insolvenčního řízení. Také odpadla odměna za zpracování přihlášek věřitelů, ta je součástí základní odměny 7. Zde je další rozdíl zatímco ZKV a spolu s ním i rozhodovací praxe insolventních soudů, byly víceméně benevolentní k nákupům různých služeb od vedení účetnictví až po právní služby. Výsledkem pak byla v některých přídech do očí bijící drzost správců advokátů, kteří bezostyšně zadávali právní služby svým kolegům, obvykle za cenu mnohonásobně převyšující advokátní tarif. Osobně jsem se s několika takovými případy u svých kolegů setkal. Proto není divu, že zákonodárce učinil tomuto rázným způsobem přítrž a definoval, že veškeré náklady na činnosti, ke kterým je správce povinován jsou již zahrnuty v jeho odměně a výjimečně a jen se souhlasem věřitelského výboru může tyto služby zadat třetí osobě, čímž není dotčena jeho odpovědnost. Náklady spojené s využitím právních, ekonomických a jiných specialistů lze hradit z majetkové podstaty jen je-li to účelné vzhledem k rozsahu a náročnosti insolvenčního řízení a jsou-li předem schváleny věřitelským výborem. 6 6 a násl. vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání 7 1 vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce a náhradách jeho hotových výdajů,.. PrF MU

16 Ing. Ondřej Malý 5. Jednání insolvenčního správce Insolvenční správce jedná svým jménem na účet dlužníka, pokud na něho přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou. Správce pak jedná zejména s věřiteli, insolventním soudem, s úpadcem a s třetími osobami (např. správce daně, dražebník, nájemci apod.).v praxi pak správce označuje např. žalobu (pokud je navrhovatelem): Ondřej Malý, insolvenční správce dlužníka ABCD a.s., Příkop 24a, Brno, IČ Pokud bude věřitel žalovat úpadce žaluje opět Ondřeje Malého, insolvenčního správce úpadce. Pokud však bude věřitel, který zjistí, že v důsledku neodborné péče došlo ke škodě na majetkové podstatě žaluje Ondřeje Malého, IČ , se sídlem Tam a Tam a nikoliv insolvenčního správce. Takové žaloby nebyly neobvyklé ani podle ZKV a žalobci často chybovali v nesprávném označení žalovaného a soudu tyto žaloby odmítali. Je mi osobně znám případ, když do doby usnesení o odmítnutí bylo právo již promlčeno. PrF MU

17 Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo 6. Insolvenční řízení očima správce 6.1 Jak na to? Pokud osoba, která hodlá dělat insolvenčního (konkursního) správce, splní veškeré prerekvizity a je konečně zapsána do seznamu Insolvenčního správců (dříve do seznamu konkursních správců), ještě zdaleka nemá vyhráno. Podle ZKV vybíral ze seznamu správců pro tento soud konkursního správce soudce, který ve věci rozhodoval. Soudci pak často vyzkoušeli nové osoby a podle zkušenosti pak ty schopnější frekventovali u dalších konkursů. Oproti tomu mnoho správců bylo na seznamech zapsáno, ale byli ustaveni v jednom konkursu či vůbec nikdy. Moje osobní zkušenost je následující: asi půl roku po zápisu do seznamu správců u Krajského soudu v Brně jsem obdržel usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka právnickou osobu ze Bzence a svým jmenováním jako správce konkursní podstaty. Ještě ten den jsem kontaktoval jednatele úpadce a zajistil bankovní účet, účetnictví a zahájil sepisování konkursní podstaty. Jednalo se o bagatelní konkurs, který byl prohlášen na základě dlužnického návrhu. Majetek nebyl zjištěn žádný, vyjma několika pohledávek, které byly se souhlasem soudu prodány z volné ruky. Úpadce měl finanční prostředky, které postačily přesně na úhradu nákladů řízení (zejména archivace písemností) a mou odměnu a hotové výdaje, následně byl konkurs pro nedostatek majetku pro další vedení zrušen. Toto první řízení bylo do jisté míry klíčové, naučil jsem se jednotlivé procedury, zažil si první soudní jednání na konkursním soudě během přezkumných jednání a také jako žalobce při žalobách na zaplacení. Během své praxe jsem byl ustaven jako správce konkursní podstaty do dalších 7 konkursů. Vždy se jednalo o právnické osoby, přičemž ve třech případech jsem byl jmenován správcem do již zahájeného řízení po odvolaném správci. PrF MU

18 Ing. Ondřej Malý 6.2. První kroky správce po jeho ustavení soudem do funkce Jaká je pak ona praxe insolvenčního správce mýma očima? Jedná se o zejména o soubor procedur které následují prohlášení konkursu (zahájení insolvenčního řízení) a mém jmenování správcem. Velmi důležitý je rychlý kontakt se zástupcem úpadce a zjištění skutkového stavu. Kde je provozovna, jaký je majetek, jsou hotové peníze či bankovní účty, zboží, které podléhá rychlé zkáze, zaměstnanci, další relevantní okolnosti ad hoc. Mnou administrované konkursy byly obvykle menšího rozsahu a podniky úpadců byly ve stavu, že jejich další provozování by nebylo výhodné pro konkursní podstatu. Proto jsem obvykle zajistil hotovost a převedl oprávnění k manipulaci s běžným účtem, pokud měl úpadce nemovitosti byla právní skutečnost o prohlášení konkursu zaznamenána v listu vlastnictví, obvykle následovaly výpovědi z pracovního poměru zaměstnanců úpadce. Souběžně s tím hledání a zajišťování majetku, zpracovávání přihlášek věřitelů, podávání prvních žalob na zaplacení (správce konkursní podstaty je osvobozen od povinnosti platit soudní poplatek). Jakmile jsou zpracovány přihlášky, podávám zprávu soudu a navrhuji konání prvního přezkumného řízení a schůzi věřitelů 8. Zájem věřitelů o účast na těchto soudních jednáních měla klesající tendenci, zpočátku se dostavovali alespoň větší věřitelé a vždy správci daně, Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, protože tyto subjekty byly významnými věřiteli často s právem na oddělené uspokojení. Postupem času došlo k situaci, že na přezkumném jednání byl samosoudce, zapisovatelka a já. Přitom úroveň zpracování podaných přihlášek věřitelů je tristní a správce má právo požadovat na věřiteli opravení a doplnění přihlášky. Můj názor na insolvenční řízení je takový, že zákonodárce tento institut zřídil pro zjednodušení a zlevnění možnosti domoci se pravomocného rozhodnutí o závazku dlužníka a s výsledkem insolvenčního řízení spojil i osud pohledávky. Proto pokud se věřitel obával toho, že zažaluje dlužníka, ale i přes úspěch v řízení se úhrady nedomůže, protože dlužník nemá dostatek prostředků, budou náklady na takový spor jen dalšími vynaloženými prostředky. Proto v případě prohlášení konkursu stačí bez nutnosti platit soudní poplatek podat přihlášku věřitele do insolvenčního řízení, připojit skutková tvrzení a označit 8 Srovnejte s úpravou podle insolvenčního zákona, kdy první schůze věřitelů i první přezkumné jednání je svoláno bez návrhu insolvenčním soudem přímo v usnesení o úpadku a způsobu jeho řešení PrF MU

19 Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo relevantní důkazy. Není to nic jiného než jakási forma žaloby, o které se rozhoduje na přezkumném jednání a pokud je taková přihláška zjištěna, má to stejnou relevanci jako vykonatelný rozsudek o zaplacení. V případě, že bude posléze takové řízení zrušeno pro nedostatek majetku pro jeho další vedení, má možnost si tuto část jednorázově uplatnit jako daňově odečitatelnou položku ve svém účetnictví Insolvenční správce a jeho koexistence s věřiteli Má osobní zkušenost s konkursními věřiteli je poměrně dobrá. Akceptuji jejich rozhořčení nad usnesením o prohlášení konkursu, jako by to byl konečný ortel toho, co už asi tuší, tedy že jejich uspokojení bude velmi malé případně žádné. Mám zkušenosti s věřiteli, kteří takovou situaci duševně nezvládli a nevybíravým způsobem vyhrožovali úpadci či mě, ale nakonec se po vysvětlení pojmů a poučení stali členy věřitelského výboru a plnili své úkoly. Svou roli chápu jako administraci jejich pohledávek, správu majetku úpadce s hlavním cílem, v co nejkratší době řízení skončit. Smysl insolvenčního práva je hájit zájmy věřitelů a zajistit, aby všichni věřitelé byli poměrně uspokojeni v souladu se zákonem, tedy mají stejné nebo obdobné postavení a mají v řízení rovné možnosti. Zároveň ovšem zastávám názor, že úpadce není jediným viníkem svého úpadku. Obvykle jsou signály o finančních problémech dlužníka dlouhodobé a věřitelé přesto nejsou dostatečně obezřetní a dále dodávají na úvěr, případně i přes nesplacené pohledávky oddalují vymáhání soudní cestou. Při insolvenčním řízení pak zpravidla připravení věřitelé docení římskou zásadu Vigilantibus iura scripta sunt, ti připravení a obezřetní mají lepší procesní postavení a podstatně lepší šanci na lepší uspokojení. Vraťme se zpět k praxi správce krok za krokem. Po převzetí usnesení o prohlášení konkurzu a ustavení správce následuje nastudování insolvenčního spisu. Ze spisu, resp. z návrhu na zahájení insolvenčního řízení a z následných usnesení lze zjistit základní informace o dlužníkovi, zdali má zaměstnance, nemovitý a jiný majetek. Mírně jednodušší situace nastává, pokud se jedná o řízení zahájené na návrh dlužníka, protože obligatorní součástí návrhu je příloha s uvedeném všech věřitelů a dlužníků, včetně aktuálních obchodních firem, identifikačních čísel a sídel a dále prohlášení o veškerém majetku dlužníka. Tyto PrF MU

20 Ing. Ondřej Malý přílohy jsou relevantní, neboť jejich součástí je prohlášení dlužníka o tom že veškeré informace jsou úplné a pravdivé. Pokud se jedná o návrh věřitelský, když věřitel se splatnou pohledávkou podá návrh na zahájení insolvenčního řízení a uvede další věřitele, přičemž soud zjistí existenci pohledávek po splatnosti a pluralitu věřitelů (tedy minimálně dva a více), je nutno informace zajistit z účetnictví dlužníka a informace o závazcích pak zejména z podaných přihlášek. Nastává z pohledu správce nejpracnější fáze řízení. Současně zpracovává soupis majetkové podstaty, zpracovává přihlášky věřitelů, podává soudu první zprávu o převzetí konkurzu, připravuje podklady pro schůzi věřitelů a přezkumné jednání a také připravuje výzvy k zaplacení a první žaloby na dlužníky úpadce. Úplně prvními úkony, jak bylo již výše zmíněno, je zajištění účetnictví, finanční hotovosti a bankovních kont úpadce tak, aby úpadce již nemohl s těmito prostředky nakládat. Dále je nutno zajistit ad hoc např. zboží podléhající zkáze, sdělit zaměstnancům nepříjemný fakt úpadku svého zaměstnavatele, případně jim dát výpovědi z pracovního poměru. Je velmi důležité podrobně zjistit všechny relevantní informace o majetku a podnikání úpadce, protože neexistuje teoretický univerzální návod, praxe je příliš košatá na spousty kombinací. Má první cesta vede k úpadci, protože ten je obvykle nositelem maxima informací. Pokladna bývá zpravidla prázdná, ale úpadce mívá běžné účty, proto další cesta míří do bank za účelem změny disponenta. Od úpadce zjistím jeho hlavní dlužníky a majetkové poměry. Pokud má úpadce v majetku nemovitosti, jsou zapsány do majetkové podstaty a o této skutečnosti je informován insolvenční soud a příslušný katastrální úřad Zpracování přihlášek věřitelů Přihlášky pohledávek, resp. jejich zpracovávání na přezkumné jednání by mohlo být obsahem samostatné diplomové práce. Přihlášku pohledávku je nutno chápat jako žalobu sui generis, její podání má obligatorní formu na formuláři a je nutno ji podat od zahájení insolvenčního řízení 9 (zahájením insolvenčního řízení je již podání samotného návrhu na zahájení insolvenčního řízení) až do uplynutí lhůty, stanovené v rozhodnutí o úpadku. Lhůta je hmotně-právní, tedy do a násl. zákona č. 182/2006 Sb. PrF MU

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům Kongresový sál ČNB - 20.5.2014 Revizní novela

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

INSOLVENČNÍ PRÁVO Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 INSOLVENČNÍ PRÁVO Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Insolvenční právo Procesní řešení

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

JUDr. Dušan Dvořák. Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona

JUDr. Dušan Dvořák. Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - 13.11.2014 Revizní novela zákon

Více

OBSAH. Použité zkratky... 17 Předmluva... 21

OBSAH. Použité zkratky... 17 Předmluva... 21 OBSAH Použité zkratky... 17 Předmluva... 21 1 Metodologie výkladu... 27 1.1 Úvod... 28 1.2 Ekonomický pohled na lidské chování a jeho předpoklady... 29 1.2.1 Racionální maximalizace užitku I jeden (poměrně)

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Korporátní profil. Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení. Mgr. Dušan Sedláček. 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2012)

Korporátní profil. Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení. Mgr. Dušan Sedláček. 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2012) Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení Korporátní profil Mgr. Dušan Sedláček Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád Jednotný rozhodčí a poplatkový řád I. Preambule 1. Základním účelem rozhodčího řízení před podepsanými rozhodci je efektivní, nezávislé a nestranné řešení majetkového sporu mezi účastníky. Rozhodci postupují

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud Krajský soud v Brně Spis. značka I KSBR INS / Dlužník 0 Fyzická osoba 02 Právnická osoba Státní příslušnost II Osobní údaje Příjmení: Čech Jméno: Petr Titul za jm.: Mgr.

Více

Insolvenční řízení a jeho mezinárodní souvislosti. Právní zajištění a význam pro českého insolvenčního správce.

Insolvenční řízení a jeho mezinárodní souvislosti. Právní zajištění a význam pro českého insolvenčního správce. Insolvenční řízení a jeho mezinárodní souvislosti. Právní zajištění a význam pro českého insolvenčního správce. V úvodu této práce konstatuji, že její obsah je založen na teoretickém přístupu, a to s ohledem

Více

USNESENÍ. takto: Účinky tohoto rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

USNESENÍ. takto: Účinky tohoto rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Jednací číslo: -A-18 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Grygarem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Radovan Štícha, nar. 21.9.1972, IČ 49544454, bytem Nad Lesem 948, 28401 Kutná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Správce konkurzní podstaty úpadce ELMA THERM spol. s r.o. Tovačovského 318, 767 01 Kroměříž, IČ: 47902485, zaps. v OR u KS v Brně odd. C,

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 26794/12-57 ev. č. opr. 3800633456 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Č.d. MSPH 96 INS 714/2009 B -511 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Kamilou Balounovou v insolvenční věci dlužníka Pražského stavebního bytového družstva, IČ: 000 33 243, se sídlem

Více

U S N E S E N Í. takto: I. Zjišť uje se úpadek dlužníka: Kateřina Kalousková, nar. 16.9.1972, Jana Klímy 2095, 272 01 Kladno.

U S N E S E N Í. takto: I. Zjišť uje se úpadek dlužníka: Kateřina Kalousková, nar. 16.9.1972, Jana Klímy 2095, 272 01 Kladno. U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Kateřina Kalousková, nar. 16.09.1972, Jana Klímy 2095, 272 01 Kladno, o insolvenčním návrhu dlužníka

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

U S N E S E N Í. proti povinné: Ludmila Mlčůchová, bytem Čs. armády čp.840 / čo.2a, Bruntál, 792 01, r.č.:415526/410, dražební vyhlášku

U S N E S E N Í. proti povinné: Ludmila Mlčůchová, bytem Čs. armády čp.840 / čo.2a, Bruntál, 792 01, r.č.:415526/410, dražební vyhlášku Sp.zn. 048 EX 00106/13-050 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ

OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Pojem a prameny obchodního práva 2. Smluvní právo 3. Korporátní právo 4. Insolvenční právo INSOLVENČNÍ PRÁVO PRÁVNÍ

Více

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku sp. zn. 095 Ex 101/06/ U 03 49 USNESENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr. Jana Tvrdková, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 7.2.2006, č.j.

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 10 U s n e s e n í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 24231/11-58 ev. č. opr. 492174801 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle

Více

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802 E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více