t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "t a k t o : O d ů v o d n ě n í :"

Transkript

1 Č.d. MSPH 96 INS 714/2009 B -511 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Kamilou Balounovou v insolvenční věci dlužníka Pražského stavebního bytového družstva, IČ: , se sídlem Na Hutmance 300/7, Praha 5 Jinonice, pr. zastoupeného JUDr. Jiřím Kozákem Jiráskova 236, Mělník, t a k t o : I. Návrh dlužníka na odvolání insolvenčního správce dlužníka Pražského stavebního bytového družstva, IČ: , JUDr. Tomáše Pelikána podle ust. 31 zákona č. 182/2006 Sb. ze dne s e z a m í t á. II. Návrh dlužníka na zproštění insolvenčního správce dlužníka Pražského stavebního bytového družstva, IČ: , JUDr. Tomáše Pelikána podle ust. 32 zákona č. 182/2006 Sb. ze dne s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : Podáním ze dne , které bylo zdejšímu soudu doručeno dne , se dlužník domáhal rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že insolvenční správce JUDr. Tomáš Pelikán se odvolává z funkce podle ust. 31 ins. zákona, nebo že insolvenční správce JUDr. Tomáš Pelikán se zprošťuje funkce insolvenčního správce podle ust. 32 ins.zákona. Ohledně návrhu na odvolání insolvenčního správce z funkce dlužník uvedl, že ins. správce pozbyl ke dni oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce a není zapsán v seznamu insolvenčním správců. Dlužník uvádí, že pokud nelze insolvenčním správcem jmenovat osobu, která není zapsána v seznamu insolvenčních správců, nelze takto tolerovat výkon funkce ins. správce takovou osobou. Dlužník uvádí, že ins. správce splnil podmínky pro výkon funkce ins. správce podle zákona č. 476/1991 Sb. a nikoliv podle zákona č. 312/2006 Sb. ve spojení s zákonem 182/2006 Sb. Podle 40 zák.č. 312/2006 Sb. nelze po uplynutí dvou let od účinnosti tohoto zákona považovat bývalé konkurzní správce za osoby oprávněné k výkonu funkce insolvenčního správce. K bodům ad. 1 a 2 podání dlužníka: Z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez

2 tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně ( 31 odst. 1 ins. zákona). I přes skutečnost, že dlužník není osobou oprávněnou podat návrh na odvolání insolvenčního správce podle ust. 31 ins. zákona, se soud návrhem dlužníka zabýval tak, jako kdyby k odvolání insolvenčního správce mělo dojít i bez návrhu. Soud konstatuje, že odvolání insolvenčního správce z jeho funkce není důvodné. Vychází se z ust. 40 zákona č. 312/2006 Sb., zákon o insolvenčních správcích, z ust. čl. II. zákona č. 217/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a z Části třicáté šesté, Změna zákona o insolvenčních správcích, čl. LXV zákona č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, který stanoví že řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (28. prosince 2009) a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Z výše uvedeného vyplývá, že insolvenční řízení dokončí ustanovený insolvenční správce. Ke dni účinnosti zákona č. 312/2006 Sb. byl po právu zapsán v seznamu správců a tudíž osobou oprávněnou vykonávat činnost insolventního správce a k tomuto datu byl správcem ustanoven, přičemž rozhodný je stav v době rozhodnutí (= ustanovená správcem). Návrh dlužníka na odvolání insolvenčního správce podle ust. 31 ins. zákona ze dne byl insolvenčním soudem zamítnut, jelikož jednak byl podán osobou, která k takovému návrhu není oprávněna a jednak se nejedná o důležité důvody, pro které by správce mohl být odvolán, když správce nepozbyl svého oprávnění vykonávat činnost insolventního správce (jak se mylně domnívá dlužník). Dále dlužník ve svém podání uvádí, že navrhuje zproštění insolvenčního správce podle ust. 32 ins. zákona. Dle bodu ad. 3 dlužníkova podání insolvenční správce nepopřel klíčové pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení, i přes nesouhlasné stanovisko dlužníka. Dlužník uvádí že insolvenční správce porušil povinnosti stanovené v ust. 36 ins. zákona. Při posuzování bodu ad. 3 návrhu dlužníka na zproštění ins. správce postupoval insolvenční soud podle ust. zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ( dále jen IZ), následovně: Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně ( 32 odst. 1 ins. zákona). Insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob ( 36 odst. 1 ins. zákona). Insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému

3 výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání a nejméně jednou za 3 měsíce předkládá věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení ( 36 odst. 2 ins. zákona). Insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout( 188 odst. 1 ins. zákona). Dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek; jednotliví věřitelé toto právo nemají. Stanovisko, které insolvenční správce zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek, může při přezkumném jednání změnit ( 192 ins. zákona). Z výše uvedených ustanovení insolvenčního zákona je zřejmé, že insolvenční správce přezkoumá přihlášené pohledávky na základě údajů, přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka a dlužníka vyzve, aby se přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Dále může ohledně pohledávek provést šetření ( což je na místě nemá li k dispozici potřebné doklady týkající se dlužníkova majetku apod.). Je tedy zcela na uvážení insolvenčního správce, zda přihlášené pohledávky popře či nikoliv, za toto své jednání nese správce plnou odpovědnost. Skutečnost, že insolvenční správce nesdílí názor dlužníka o oprávněnosti nároku toho kterého věřitele není skutečností presumovanou v 32 ins. zákona. Skutečnost, že při přezkumném jednání insolvenční správce nepopřel pohledávky věřitelů, které popřel dlužník, není porušením povinností insolvenčního správce a rovněž není důvodem k jeho zproštění. Tvrzení dlužníka o tom, že výše uvedeným způsobem insolvenční správce nepostupuje v souladu se zásadou přednostního společného zájmu věřitelů a zásadou nejvyšší míry jejich uspokojení, není na místě. Na základě výše řečeno a s ohledem na ustanovení 32 ins. zákona soud neshledal, že by na základě skutečností uváděných dlužníkem v bodě 3 jeho podání měl být insolvenční správce zproštěn své funkce, tedy že by řádně neplnil své povinnosti nebo nepostupoval s odbornou péčí. Navíc pravidelně předkládá soudu zprávy o činnosti a ani věřitelský výbor nemá k práci správce připomínek. Dále dlužník v bodu ad. 4 svého návrhu uvedl, že dochází k průtahům s převody bytů podle ust. 285 odst. 4 ins. zákona. Při posuzování bodu ad. 4 návrhu dlužníka na zproštění ins. správce postupoval insolvenční soud podle ust. zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ( dále jen IZ), následovně: Insolvenční správce je při zpeněžování podstaty vázán zákonným předkupním právem a právy nájemců podle zvláštního právního předpisu. Byty a nebytové prostory ve vlastnictví bytového družstva, nakládání s nimiž je omezeno právem fyzických osob - členů družstva, které jsou nájemci bytů či nebytových prostor, na výlučné nabytí vlastnictví těchto bytů či nebytových prostor podle 23 odst. 1 a 3 a 24 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, musí insolvenční správce nejprve nabídnout k bezplatnému převodu osobám oprávněným k výlučnému nabytí vlastnictví za podmínek stanovených

4 zvláštním právním předpisem. Insolvenční správce je povinen provést všechny úkony, které jsou k převodu těchto bytů a nebytových prostor potřebné. Za to mu od osob oprávněných k výlučnému nabytí vlastnictví náleží náhrada nákladů nezbytně vynaložených na provedení všech potřebných úkonů a odměna stanovená podle zvláštního právního předpisu. Nepřijme-li osoba oprávněná k výlučnému nabytí vlastnictví takovou nabídku do tří měsíců od jejího doručení, přikročí insolvenční správce ke zpeněžení, přičemž ustanovení zvláštního zákona o ochraně práv nájemců se v těchto případech již nepoužijí ( 284 odst. 5 ins. zákona). Pokud se týká tvrzení dlužníka o liknavém postupu insolvenčního správce při plnění povinnosti dle 285 odst. 4 ins. zákona, soud ani tento názor dlužníka nesdílí. Je třeba připomenout, že insolvenční správce požádal dne soud o uložení povinnosti dlužníkovi, který dosud nepředal všechny spisy soudních sporů, všechny složky nebydlících členů, nesepsal veškerý movitý majetek, nepředal veškeré zápisy z členských schůzí dlužníka. Účetnictví úpadce dostával insolvenční správce po částech a se zpožděním. Dodnes nebylo předáno celé. Z tohoto důvodu bylo na dlužníka podáno trestní oznámení. Členská evidence byla rovněž předána až ke konci loňského roku. Insolvenční správce rovněž v průběhu insolvenčního řízení učinil několik podání adresovaných insolvenčnímu soudu, ve kterých poukazoval na problémy, které měl při zjišťování majetkové podstaty, poukazoval zejména na průtahy a neúplnost předávané dokumentace související s činností dlužníka. Předání členských složek bydlících členů trvalo dlužníkovi déle než 6 měsíců.dále insolvenční správce v podání ze dne soudu sdělil, že tam, kde by na základě dokumentace, kterou má k dispozici, bylo možné začít s převáděním bytů do osobního vlastnictví oprávněných, nemůže pokračovat se započatým postupem podle 285 ins. zákona, jelikož dlužník podal návrh na vynětí z majetkové podstaty podle 226 ins. zákona, kdy tento byl předán věřitelskému výboru k vyjádření. Insolvenční správce sdělil, že jakmile bude pravomocně rozhodnuto o návrhu dlužníka a budou splněny podmínky pro postup podle 285 ins. zákona bude v započatém procesu pokračovat. Dále insolvenční správce sdělil, že je připraven uzavřít Smlouvu o bezplatném převodu jednotky s celkem 13-ti členy, nebo ť právě tolik jich přijalo jeho nabídku k převodu, ovšem kvůli výše zmiňovanému návrhu dlužníka nelze převod realizovat. Dle zákona č.72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, lze byt převést jen členovi družstva a jen za předpokladu, že součástí smlouvy o převodu je závazek nabyvatele a družstva vzájemně vypořádat své závazky. Insolvenční správce nemohl ověřit, kdo členem skutečně je. Řízení, kde se bude řešit jako předběžná otázka spor o členství, běží i u zdejšího soudu. Ukázalo se, že dlužník po několik let neprováděl žádná vyúčtování ani řádně nevedl účetnictví - viz. podání IS ze dne č.d. B-485. Na dlužníka bylo podáno trestní oznámení hned pro několik trestných činů. Vypořádání závazků (jako podmínka smlouvy o převodu bytu) je tudíž podstatně ztíženo. Na základě výše řečeno a s ohledem na ustanovení 32 ins. zákona soud neshledal, že by na podkladě skutečností uváděných dlužníkem v bodě 4 jeho podání měl být insolvenční správce zproštěn své funkce, tedy že by řádně neplnil své povinnosti nebo nepostupoval s odbornou péčí. Dále dlužník v bodu ad. 5 svého návrhu uvedl, že insolvenční správce překračuje své pravomoci při zahrnování majetku do majetkové podstaty. Dlužník uvádí, že v rozporu s ust. 207 ins. zákona ve spojení s ust. 322 odst.5 o.s.ř., zahrnul insolvenční správce do soupisu

5 majetkové podstaty i majetek, který je ze zákona z majetkové podstaty vyloučen z důvodu existence práv na nabytí vlastnictví podle ust. 23 an. zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Tyto nároky jsou u správce uplatňovány i u majetku, který byl do majetkové podstaty zahrnut. K výše uvedeným tvrzením dlužníka nutno doplnit, že dlužník podal návrh na vynětí majetku z majetkové podstaty podle 226 insolvenčního zákona. Dlužník může uplatnit vynětí majetku z majetkové podstaty jen tehdy, jde-li o věc, právo, pohledávku nebo jinou majetkovou hodnotu, která do majetkové podstaty nepatří podle 207 a 208; učiní tak vůči insolvenčnímu správci bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět, že došlo k zahrnutí takové věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty do soupisu ( 226 odst. 1 ins. zákona). V návrhu podle odstavce 1 musí dlužník kromě obecných náležitostí podání označit věc, právo, pohledávku nebo jinou majetkovou hodnotu, o jejíž vynětí ze soupisu žádá, a uvést skutečnosti, ze kterých vyplývá, že tento majetek neměl být sepsán. Je-li návrh neúplný nebo vadný a nelze-li jej pro tyto nedostatky projednat a rozhodnout o něm, vyzve insolvenční správce dlužníka, aby jej opravil nebo doplnil. K opravě nebo doplnění návrhu určí přiměřenou lhůtu a dlužníka poučí, jak je nutné opravu nebo doplnění provést. Poučí jej rovněž, že návrh, který nebude přes výzvu řádně opraven nebo doplněn, insolvenční soud odmítne ( 226 odst. 2 ins. zákona). Nezdaří-li se insolvenčnímu správci odstranit vady a neúplnost dlužníkova návrhu nebo má-li za to, že návrh je opožděný, předloží insolvenční správce návrh se zprávou o tom insolvenčnímu soudu. Pokládá-li to insolvenční soud za potřebné, může usnesením výzvu k odstranění vad návrhu zopakovat nebo vydat výzvu novou( 226 odst. 3 ins. zákona). Nejde-li o případy uvedené v odstavci 3, insolvenční správce vyzve věřitelský výbor, aby se k návrhu v určené lhůtě vyjádřil; dospěje-li po uplynutí této lhůty k závěru, že návrhu nelze vyhovět, předloží jej s případným vyjádřením věřitelského výboru a se zprávou o důvodech, pro které majetek nevyloučil, insolvenčnímu soudu; dlužník má právo se k těmto důvodům vyjádřit( 226 odst. 4 ins. zákona). O návrhu podle odstavce 1 rozhoduje insolvenční soud v rámci své dohlédací činnosti. Rozhodnutí, proti kterému je odvolání přípustné, se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. V době od podání tohoto návrhu do rozhodnutí o něm nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, jehož se návrh týká; 225 odst. 4 a 5 platí obdobně( 226 odst. 5 ins. zákona). Návrh dlužníka na vynětí majetku z majetkové podstaty byl insolvenčním správcem postoupen k vyjádření věřitelskému výboru a následně dne předložen soudu se závěrem insolvenčního správce, že návrhu nelze vyhovět a se zprávou o důvodech, pro které majetek nevyloučil k rozhodnutí. Postup insolvenčního správce ohledně návrhu dlužníka podle 226 ins. zákona byl v souladu se zákonem. Správce postupuje správně, pokud své rozhodnutí, kterým návrhu dlužníka nevyhověl postoupil soudu k dalšímu rozhodnutí. Již shora uvedeno, že odlišný názor od dlužníka není důvodem ke zproštění insolvenčního správce funkce. Tvrzením dlužníka o zahrnutí majetku do majetkové podstaty v souvislosti s ust. 207

6 ins. zákona ve spojení s ust. 322 odst. 5 o.s.ř., se soud bude zabývat v rámci rozhodování o dlužníkově návrhu podle 226 ins. zákona. V dané souvislosti ( návrh na zproštění insolvenčního správce) a na základě výše řečeno a s ohledem na ustanovení 32 ins. zákona soud neshledal, že by na základě skutečností uváděných dlužníkem v bodě 5 jeho podání měl být insolvenční správce zproštěn své funkce, tedy že by řádně neplnil své povinnosti nebo nepostupoval s odbornou péčí. P o u č e n í : Proti výroku I tohoto usnesení n e l z e podat odvolání. Proti výroku II tohoto usnesení l z e podat odvolání. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení. Osobou oprávněnou k podání odvolání je insolvenční správce, členové věřitelského výboru a dlužník ( 32 odst. 2). Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti ( 74 odst. 1 ins. zákona). Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen ( 74 odst. 2 ins. zákona). V Praze dne 18. února 2010 JUDr. Kamila Balounová,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Gajdošová

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : č.j. KSUL 46 INS 589/2008 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav Potrok, nar. 2.4.1969, Kundratická 4596/168,

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO II. Radim Chalupa Legenda barevného značení nadpisů Nezbytná znalost (minimální rozsah) Znalost na A,B,C + červená Základní znalost IP + červená + modrá Struktura IZ Obecné otázky 1-70

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

286/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 22. července 2009,

286/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 22. července 2009, 286/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : 292. Zákon o zvláštních řízeních soudních 293. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení 292/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení (1) Podle tohoto

Více

292/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

292/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 292/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení (1) Podle tohoto zákona projednávají

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY přijaté shromážděním delegátů dne 2. 11. 2004, s účinností od 2. 11. 2004, ve znění změn a doplňků, přijatých shromážděním delegátů

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

444/2009 Sb. ZÁKON o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

444/2009 Sb. ZÁKON o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 444/2009 Sb. ZÁKON o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EXEKUČNÍ ŘÁD HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Soudní exekutor

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 141 Rozeslána dne 15. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 444. Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více