UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami s mentální postižením. Olga Krejčířová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami s mentální postižením. Olga Krejčířová"

Transkript

1

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami s mentální postižením Olga Krejčířová Olomouc 2007

3 Oponent: Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. 1. vydání Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 2007 ISBN

4 Obsah: Úvod Mentální retardace Klasifikace mentální retardace 6 3. Vzdělávací zařízení a instituce 8 4. Pojmy mentální retardace Specifikace práce a kontaktů s uživatelem služby.. 13 Dvanáctero kontaktu s osobami s mentálním postižením Rejstřík vybraných odborných výrazů.. 27 Použitá a doporučená literatura

5 Úvod Vážení přátelé, předkládáme vám materiál, který si klade za úkol přispět k odstranění bariér v komunikaci s osobami s mentálním postižením. Při jednání s osobami s mentálním postižením musíme mít na paměti vždy i etický rozměr definování mentálního postižení. - aktuální funkčnost musí být posuzována v souvislosti se společenským prostředím typickým pro daný věk a kulturu jedince, - brát v úvahu kulturní a jazykovou rozmanitost a individuální rozdíly v komunikaci, vnímání, pohybových možnostech a v chování, - uvědomit si, že u každého jedince se vedle omezení objevují i silné stránky, - smyslem práce s nimi a zjišťování možných limitů ve vypracování systému potřebné podpory, - s vhodnou individuální podporou dojde po určité době k celkovému zlepšení kvality života člověka s mentálním postižením. ( AAMR 2002) S vědomím výše uvedených skutečností jsme zpracovali manuál, reagující na možné problémy, se kterými s v kontaktu s osobami s mentálním postižením můžete setkat. Úvodní kapitoly manuálu jsou koncipovány jako orientace v problematice mentálního postižení především v otázkách definování, klasifikace a institucionální možnosti edukace. Specifika úskalí v kontaktech s touto skupinou je vymezena ve čtvrté kapitole a je řešena ve čtyřech okruzích: - k o m u n i k a c e - p o r o z u m ě n í - o r i e n t a c e - u č e n í. Každý okruh v sobě zahrnuje několik otázek, které si sami zcela jistě kladete při kontaktu s osobami s mentálním postižením.tyto otázky se snažíme zodpovědět a uvést i názorné příklady. Jsme si vědomi skutečnosti, že nemůžeme vyčerpat celou problematiku. Považujeme tedy materiál za otevřený s možností neustálého doplňování. Uvítáme vaši reakci a diskusi k materiálům i náměty pro jeho doplnění. Pro co nejefektivnější orientaci v textu jsme zvolili modifikovanou formu e-learnigového textu, kde jsme využili škálu ikon a upozornění. Přejeme vám mnoho zdaru při práci s textem, protože naším cílem bylo poskytnout vám pomocníka, který usnadní vaši práci. 4

6 1 Mentální retardace Mentální retardace je jev nesmírně složitý vzhledem k celé řadě faktorů, kterými může být determinován, proto stanovení definice je spojeno se značnými těžkostmi. Z toho důvodu existuje v současnosti v naší i světové literatuře řada definic. Nejednotnost v označení defektu vyplývá především ze zdůraznění některých hledisek a teoretických postojů autorů. Definice mentální retardace Pamatujme: Mentální retardaci je možné definovat podle nejrůznějších kritérií, ke kterým patří například :- podle etiologie (příčin), podle klinických symptomů, podle vývojových období, podle hloubky postižení, podle stupně inteligence. Druhy definice Z těchto definic vyplývá interdisciplinární charakter pohledu na mentálně postiženého a vyjadřuje určitý stupeň zaostávání duševního vývoje za tělesným, vzhledem k příčině, stupni postižení, druhu a klinické formě. Světová zdravotnická organizace (WHO) stanoví mentální retardaci jako: Pro zájemce: stav zastaveného či neúplatného vývoje, který je zvláště charakterizován narušením dovedností projevujícím se během vývojového období, přispívajících k povšední úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových, pohybových a sociálních schopností (Ústav zdravotnických informací a statistky, 1992). 5

7 2 Klasifikace mentální retardace Nezávisle na stupni mentálního postižení rozlišují mnozí odborníci dva typy: Klasifikace mentální retardace K zapamatování: a) eratický (neklidný, verzatilní), který je charakteristický neklidem, vzruch a útlum se střídají velmi rychle, nevydrží u žádné činnosti, K zapamatování b) apatický (netečný, torpidní) - u něho jsou procesy vzruchu a útlumu chorobně zpomalené, chování je tiché a klidné, někdy se vyskytují stereotypní automatické pohyby. Mezi těmito typy existuje typ nevyhraněný, kdy procesy vzruchu a útlumu jsou relativně v rovnováze, nebo jeden z nich mírně převládá. Pro zájemce: Složitost definování MR se odráží i ve složitosti klasifikačních systémů. V praxi psychiatrie bylo již od minulého století sjednoceno celosvětové dělení oligofrenie na tři základní stupně: na debilitu, imbecilitu a idiocii. Často se ale vymezení u jednotlivých autorů v oblasti teorie, ale i při užití v praxi lišilo. Tuto nejednotnost se snažila vyřešit Světová zdravotnická organizace (WHO), která roku 1968 v rámci 8. Revize Mezinárodní klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti vymezila jednotlivé stupně oligofrenie pomocí IQ. Od devadesátých let je u nás v teorii a praxi využíváno 10. Revize, která při vymezení klasifikace MR pro teorii a praxi vychází ze současně pejorativně pojímaného charakteru původních termínůa rozlišuje čtyři kategorie a kategorii jiné mentální retardace a nespecifikované mentální retardace. 10. revize WHO 6

8 Lehká mentální retardace IQ se pohybuje přibližně mezi (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9 12 let). Patří sem: - lehká slabomyslnost (oligofrenie) - lehká mentální subnormalita Lehká Střední mentální retardace IQ dosahuje hodnot (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6-9 let). Patří sem: - střední mentální subnormalita - střední slabomyslnost (oligofrenie) Střední Těžká mentální retardace IQ se pohybuje v pásmu (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 6 let). Patří sem: - těžká mentální subnormalita - těžká slabomyslnost (oligofrenie) - idioimbecilita Těžká Hluboká mentální retardace IQ dosahuje nejvýše 20 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku pod 3 roky). Patří sem: - těžká mentální subnormalita - hluboká slabomyslnost (oligofrenie) - idiocie. Hluboká K zapamatování: Pro psychopedy nemá vymezení IQ zas až tak klíčový význam. My se zaměřujeme na hodnocení celé řady dalších aspektů osobnosti, úroveň socializace, integraci, na to, zda jedinec selhává/neselhává ve většině sociálních situací apod. K zapamatování 7

9 3 Vzdělávací zařízení a instituce Od nabyl účinnosti Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V souladu s ním vydává MŠMT vyhlášku č. 73/2005 Sb., která ruší vyhlášku MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách, a nabývá účinnosti dne Proto budeme dále v textu využívat terminologie danou tímto zákonem a kurzívou v závorce upozorníme na dřívější název a strukturu. Zařízení a instituce Speciálněpedagogická centra (SPC) Stěžejním úkolem SPC je pravidelná a dlouhodobá práce s postiženým dítětem od nejranějšího věku až do ukončení školní docházky a s jeho rodiči, která se provádí buď ambulantně v centru, nebo ve škole či v rodině dítěte. Speciálně pedagogická centra Mateřská škola speciální Koncepce mateřských škol speciálních má svá specifika odrážející a respektující problematiku postižení i situaci rodin, kde tyto děti žijí. Z těchto důvodů je základním obsahem činnosti speciální mateřské školy její diagnostické, výchovné a sociální poslání. Mateřská škola speciální Pro zájemce: V mateřské škole speciální se pracuje podle Rámcového programu. Jeho celé znění můžete nalést na internetových stánkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) a Výzkumného ústavu pedagogického (www.vuppraha.cz). Zároveň je zveřejněn ve Věstníku MŠMT (sešit 5, květen 2001) a v publikaci Vedení mateřské školy (Raabe, s.r.o., Praha 2001) 8

10 Základní škola praktická (Zvláštní škola dříve) Výchovný a vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychofyzického rozvoje žáků. Vzhledem ke značné variabilitě jejich schopností a dosažené úrovně vědomostí, dovedností a návyků je nezbytné uplatňovat při jejich vzdělávání individuální přístup, odpovídající jejich vývojovým a osobnostním zvláštnostem. Základní škola praktická Pamatujme: Z požadavku integrace dětí mentálně retardovaných vyplývá, že tyto mají být všude, kde je to možné, vychovávány spolu se svými nepostiženými vrstevníky. Pamatuj Výjimku tvoří pouze proces jejich vzdělávání, který probíhá odlišně od procesu vzdělávání ostatních žáků, a proto vyžaduje speciální učební metody, vhodný výběr učiva a individuální přístup učitele, podmíněný snížením počtu žáků ve třídě.tyto požadavky je v rámci početné třídy běžné školy velmi obtížné splnit. Navíc děti s mentální retardací zpravidla trpí poruchami koncentrace pozornosti a poruchou adaptačních schopností, což jejich výuku v běžných třídách velmi ztěžuje. Zato při mimoškolních činnostech, při hrách, sportu a různých druzích zájmových aktivit je velmi prospěšné umožnit postiženým dětem kontakt s dětmi nepostiženými. Pamatujme: I pro nepostižené děti bývá přínosem, mají-li možnost kontaktu se svými vrstevníky s různými druhy postižení. Pamatuj ZŠ praktické jsou členěny na dva stupně: I. stupeň : ročník II. stupeň : ročník (Zvláštní školy byly vnitřně členěny na tři stupně - nižší stupeň tvoříl ročník, - střední stupeň ročník, - vyšší stupeň ročník.) 9

11 Základní škola speciální (pomocná škola dříve)) Vzdělávání je desetileté a je také strukturálně děleno do dvou stupňů: I. stupeň : ročník II. stupeň : ročník (Pomocná škola byla dělena do čtyř stupňů: nižší 3 roky střední 3 roky vyšší 2 roky pracovní 2 roky.) Základní škola speciální Přípravný stupeň Ten je koncipován pro žáky, kteří by vzhledem k těžšímu stupni mentální retardace, případně zdravotním a sociálním důvodům nebyli schopni prospívat na nižším stupni, ale u nichž jsou patrné určité předpoklady rozvoje rozumových schopností, které by jim perspektivně mohly umožnit absolvovat základní školu speciální nebo alespoň její část. Přípravný stupeň Rehabilitační třídy V rehabilitačních třídách školy se vzdělávají žáci s tak závažným mentálním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na úrovni ZŠ praktická a ZŠ speciální, ale umožňuje jim, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálně pedagogického vedení osvojovali některé elementární vědomosti, dovednosti a návyky, jež jim umožní získat alespoň určitou míru soběstačnosti, pomohou jim najít některou vhodnou formu komunikace s okolím a budou napomáhat rozvoji jejich motoriky. Rehabilitační třídy pomocné školy by měly umožnit žákům s těžkým mentálním postižením, případně žákům s více vadami, uplatnit jejich ústavou garantované právo na vzdělání a realizovat jejich rozvojový tělesný i duševní potenciál. Rehabilitační třídy 10

12 K zamyšlení: To, že je dítě vzděláváno ve speciálním typu zařízení, by nemělo omezovat kontakt s intaktní populací při mimoškolních činnostech, při hrách, sportu a různých druzích zájmových aktivit. K zamyšlení Profesní příprava Profesní příprava K zamyšlení: Absolvent výše uvedených typů škol má možnost se připravovat na jakékoliv střední škole pokud vyhoví podmínkám přijetí a požadavkům školy. K zamyšlení Specifická profesní příprava je zajištěna na: - Odborném učilišti - je dvouleté a tříleté - Praktické škole - je jednoletá a dvouletá Ústavy sociální péče K zamyšlení: Ústavy sociální péče jsou podle vyhlášky č. 182/1998 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, určeny pro občany postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro občany postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči. Občané s mentálním postižením lehčího stupně mohou být do ústavu přijati jen tehdy, jestliže nezbytně potřebují ústavní péči. Ústavy sociální péče K zamyšlení Pro mentálně postižené se zřizují ústavy s denním, týdenním a celoročním pobytem. Denní ústavy (stacionáře) pečují o děti, mládež i dospělé v době, kdy jsou jejich rodiče v zaměstnání. V péči o dospělé tato zařízení suplují činnost chráněných pracovišť, kam by dospělí lidé s mentálním postižením měli docházet. Týdenní zařízení představují určitý kompromis mezi domácí a ústavní péčí a pro rodiny mentálně postižených dětí představují velkou pomoc. Druhy ÚSP 11

13 K zamyšlení: Světové trendy v péči o lidi s mentálním postižením přinášejí odklon od institucionální péče poskytované ve velkých zařízeních a směřují k humánnějším formám péče zajišťované v zařízeních rodinného typu, v chráněných bytech, ve společných bytech pro několik uživatelů nebo za pomoci osobních asistentů v integrovaném bydlení v běžné městské zástavbě. K zamyšlení Podle zákona č. 100/1998 Sb. O sociálním zabezpečení se v ústavech sociální péče pro mentálně postižené poskytuje zejména bydlení, zaopatření, zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče, v případě potřeby osobní vybavení a umožňuje se s přihlédnutím ke stupni postižení též přiměřené pracovní uplatnění. V ústavech pro děti a mládež se má poskytovat též výchova a vzdělávání. Pamatujme: Ústavy sociální péče mají dosud v péči o lidi s mentálním postižením ničím nezastupitelné poslání a plní úkoly, na jejichž plnění není v současné době připravena žádná jiná instituce ani žádný jiný subjekt. Pamatuj 4 Projevy mentální retardace Mentální postižení se projevuje: - Zvýšenou závislostí na rodičích a druhých lidech, - infantilností osobnosti, - zvýšenou pohotovostí k úzkosti, k neurotickým dětským reakcím a pasivitě chování, - konformností se skupinou, - sugestibilitou a rigiditou chování, - nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji svého já, - v opožděném psychosexuálním vývoji, - v nerovnováze aspirací a výkonů, - ve zvýšené potřebě uspokojení a jistoty, - poruchami v meziosobních vztazích a komunikaci, Projevy mentální retardace 12

14 - sníženou přizpůsobivostí k sociálním a školním požadavkům, - impulzivností, hyperaktivitou nebo celkovou zpomaleností chování, - citovou vzrušivostí a labilitou nálad, - poruchami poznávacích procesů, primitivností a konkrétností úsudků, ulpíváním na detailech, sníženou mechanickou a logickou pamětí, - poruchami vizuomotoriky a pohybové koordinace. K zapamatování : Dříve bylo podle možnosti vzdělávání prováděno dělení jedinců na vzdělavatelné a nevzdělavatelné apod. Tyto termíny by se v současnosti ve slovníku pracovníka s osobami s mentálním postižením neměly vůbec objevovat. Stejně tak ani nelze rozlišit hranici možnosti jen výchovy a jen vzdělávání. Pamatuj 5 Specifika práce a kontaktů s uživatelem služeb Mentální postižení je charakterizováno výraznými omezeními v intelektových funkcích, v adaptačním chování. Projevuje se v nedostatečné a snížené schopnosti myslet v abstraktních pojmech a orientovat se v sociálních a praktických adaptačních dovednostech. Uvedené faktory musíme při jednání s osobami s mentálním postižením neustále respektovat a uvědomit si, že právě ony jsou mnohdy spouštěcím mechanismem porozumění nebo odmítnutí. 13

15 Otázka: Jaké pojmy nemůžeme při komunikaci používat? - Jednoznačně se vyvarujme abstraktním pojmům. - Buďme vždy konkrétní a uvádějme jednoduché příklady. - Nebudeme se ptát: Jak se Vám daří?, ale zeptáme se Jste dnes veselý nebo smutný? - Používejme krátká slova, krátké jednoduché věty se srozumitelným obsahem. - Nemůžeme použít větu: Pro vyřízení k přihlášení k trvalému pobytu musíte nejdříve vyplnit nezbytně nutné formuláře, které si vyzvednete na podatelně, když budou vyplněné, tak je donesete na příslušné oddělení, kde s Vámi sepíší protokol, který bude významný pro Vaši evidenci... Takové sdělení musíme rozložit do několika vět, oddělit jednotlivé úkony v přesných instrukcích. Pokud je to možné, zavedeme klienta na příslušné oddělení nebo mu tiskopisy doneseme osobně. Otázka: Rozumí osoby s mentálním postižením cizím slovům? - Cizí slova nepoužívejme. Osoba s mentálním postižením vám nebude rozumět. - Vyhýbejme se také zkratkám. Běžně užívaným zkratkám osoby s mentálním postižením nerozumí, neumí je dešifrovat. - V tom smyslu nebudeme používat ani žargon, ani hantýrku ve snaze být familiérní. - Nelze poslat osobu na UP (myslíme tím úřad práce), ale ani na pracák. Komunikace Komunikace 14

16 Otázka: Jaké musíme zvolit tempo řeči? - Mluvme pomalu, ale vždy mějme na paměti, aby náš projev byl přirozený. - Nesmíme přílišným tempem zahltit toho, s kým mluvíme. - Základním požadavkem v komunikaci je trpělivost!!!! - U osob s mentálním postižením se často objevují vady řeči, dopřejme jim čas na odpověď. - Snažme se pochopit jeho vyjádření i pomocí alternativních způsobů dorozumívání. - Nebojme se pomalé tempo doplnit výraznou gestikulací!!!! Otázka: Je člověk s mentálním postižením vždy ochoten s Vámi komunikovat? - Udržujte se svým partnerem oční kontakt, ale též mu umožněte kontakt přerušit. - Buďte k sobě vždy vzájemně natočeni tím dáváte najevo svůj zájem a připravenost ke kontaktu!!!! - Musíte dát vždy najevo, že osobu s mentálním postižením vnímáte a že přijímáte její sdělení. - Ochota jeho komunikace je úměrně závislá na míře vašeho vnímání. - Není možné např. psát údaje a i třeba v dobré víře se zeptat na přání klienta bez očního kontaktu ( např. slovy: já Vás poslouchám ). - Velmi vhodným začátkem pro jednání je podání ruky. Tímto gestem komunikaci zahájíte a zároveň upevníte důvěru klienta k Vám. Komunikace Komunikace 15

17 Otázka: Jak reaguje osoba s mentálním postižením na nonverbální komunikaci? - Mimika a řeč těla jsou velmi důležitým doprovodným prvkem komunikace s osobou s mentálním postižením. - Nabídněme vždy místo k sezení. Osoby s mentálním postižením mají mnohdy i somatické obtíže a vsedě se jim lépe komunikuje a jsou schopni se také lépe vyjadřovat. - Vaše gestikulace však nesmí být příliš okázalá a nesmí mít v sobě prvky podcenění osoby s mentálním postižením!!!! Komunikace Otázka: Jak budeme osobu s mentálním postižením oslovovat? - Vždy, když budeme dospělou osobu s mentálním postižením oslovovat vykejte jí!!!! - Dospělý člověk s mentálním postižením má jiné možnosti v porozumění. Neznamená to ale, že není dospělý. - Používejme řeč dospělých, nikdy nepoužívejme zdrobněliny v jeho oslovení. Ani vám by nebylo příjemné, kdyby vás na úřadech oslovovali zdrobnělinou křestního jména. - Přílišná familiárnost v komunikaci také není na místě. I vy byste k takovému jednání přistupovali s rozpaky. - Nemluvte moc nahlas, jestli je osoba mentálně postižená, neznamená to, že špatně slyší. - Zbytečně dlouho nevysvětlujte problém nebo ho zbytečně několikrát neopakujte. - Vysvětlovat něco polopatisticky může mít také nežádoucí efekt. Komunikace Pamatujte 16

18 Otázka: Jsou osoby s mentálním postižením vždy schopné vyjádřit se graficky? - Pokud se jedná o osoby s lehkým mentálním postižením, nedělá jim písemné vyjádření problémy. - Musíme respektovat nejistotu a pomalé tempo. - Nikdy se nesmíme pozastavovat nad případnými gramatickými nedostatky. - Musíme být připraveni i na skutečnost, že se osoby s mentálním postižením neorientují v psaném textu a ani psaný text nejsou schopni realizovat. V tomto případě pokud bude nutné písemné vyjádření, musíme každý případ řešit individuálně. Buď s textem pomůžeme nebo využijeme asistenta!!! Otázka: Jak se správně vyjadřovat o lidech s mentálním postižením? Prioritou je vždy vyjádření respektu k člověku a podpora principu partnerství. Hovoříme vždy o lidech s mentálním postižením, ne mentálně postižený jedinec (naprosto odporuje humanistickým přístupům používat termíny daun, mongol!!!! V zahraničí převládá v označení osob s mentálním postižením trend: lidé s problémy v učení. Takové vyjádření ukazuje na nejčastější obtíže a naznačuje směr pomoci. - mentální postižení je stavem znevýhodnění, jako výsledku interakce jedince s vnějším prostředím, - není to nemoc a nedá se léčit. Porozumění Porozumění 17

19 Otázka: Jsou osoby s mentálním postižením způsobilé k právním úkonům? Porozumění Ano, jsou. Nezpůsobilost určuje rozhodnutí soudu. Můžeme ovšem s nimi probírat každý problém, který přednesou, i když jsou k právním úkonům nezpůsobilé. Musíme však respektovat jejich možnosti při pochopení řešení jejich problému nebo vznesených požadavků. Tyto možnosti se odvíjejí především od specifiky jejich poznávacích procesů. Otázka: Jak zjistíme, že nám osoba s mentálním postižením rozumí? Při komunikaci si neustále musíme ověřovat, zda nám člověk s mentálním postižením rozumí, zda souhlasí s tím co říkáte, či nikoli. Řešením problému je otázka: Rozumíte?, Je to jasné?, Potřebujete vysvětlit problém ještě jednou? atd. Jednoznačně pomáhá i shrnutí toho, co ten druhý řekl. Dívejte se na sebe, sledujte zda ten druhý souhlasně přikyvuje, vy také dávejte najevo souhlas s porozuměním pomocí mimiky.ukazujete tím svůj zájem o vzájemné porozumění. Mluvte vždy o jednom tématu, myšlence. Teprve až se přesvědčíte, že vám partner rozuměl, přejděte k myšlence další!!!! Otázka: Porozumí osoba s mentálním postižením vždy psanému textu? - Musíme předpokládat, že s porozuměním má vždy problémy, i tehdy, když umí psát a číst. - Proto nemůžeme nikdy předložit text se slovy: Pročtěte si to a vyplňte. U těch, kteří umí číst, těm můžete text předložit, ale se zvýrazněnými pasážemi na které je nutné reagovat, ale Porozumění Porozumění 18

20 musíte instrukci vždy slovně doplnit, případně se zeptat na porozumění. Jinak se může stát, že odpovědi budou spekulativní. - Tomu, kdo číst neumí, tomu musíme text vysvětlit a měli bychom (pokud není jiné řešení) text přečíst, případně stručně objasnit. Otázka: Co dělat,když Vy nerozumíte sdělení osoby s mentálním postižením? Primární zásadou je v tomto případě hledat všechny cesty k porozumění. Ptát se, použít nonverbální komunikaci, využívat obrazový materiál. Nikdy nezvyšujte hlas, je to nedůstojné každého jednání!!! - Pravidelně si ověřujte kontrolními otázkami, že jste správně porozuměli. - Mějte na paměti, že osoba s mentálním postižením přišla za vámi s důvěrou a vírou, že jí porozumíte. Člověk s mentálním postižením si neuvědomuje, že mu nemusíte rozumět!!!! - Je až krajním řešením odkázat klienta na jinou dobu jednání a podmínit toto jednání účastí asistenta. Porozumění Otázka: Mají osoby s mentálním postižením problémy v orientaci v novém prostředí? Je samozřejmé, že mají. Uvědomme si, že i my se v nám cizím prostředí obtížně orientujeme, a zamysleme se, jak často se musíme zeptat, než nalezneme to správné pracoviště. - První překážkou může být informace v recepci. Nelze dát informaci: Půjdete do třetího poschodí budovy C III, zabočíte vpravo, potom vlevo a třetí kancelář je č. 538,nebo ve druhém poschodí půjdete po šipkách na odbor ten a ten a do dveří č. 215 k paní té a té. Orientace 19

21 - Takové informace nemůžeme dávat ani po svém osobním jednání. - Osoba s mentálním postižením má problémy ve směrové orientaci,obtížně se orientuje v číslicích (pokud jde o římské číslice nemusí je vůbec znát). - (Pokud bude bez asistenta) Dovést osobu s mentálním postižením na určené místo, ten, s kým bude jednáno, by měl být z recepce informován a ten si klienta vyzvedne. - Pokud osoba s mentálním postižením najde správnou kancelář, stává se často, že má obavy do kanceláře vstoupit. Zůstává na chodbě nebo v čekárně, nechává se předbíhat ostatními klienty. Známe i situace, že do kanceláře vůbec nevstoupí a po určité době odchází domů. Řešením je kontrola a pokud víme, že klient jde za námi, měli bychom ho sami vyzvat ke vstupu!!!! Otázka: Jak se lidé s mentálním postižením orientují v tištěných návodech? Nemůžeme předpokládat, i když umí číst, že správně pochopí logičnost jednotlivých postupů. Je to způsobeno jejich nedostatečnou schopností v plánování pracovních činností a postupů a v deficitu logického myšlení. - Nepředpokládejme, že budou umět obsluhovat terminály na pořadí. Pokud se jim podaří vytisknout lístek s číslem, nemusí být adekvátní avizované službě. Musíme být v tomto případě tolerantní. - Problémem bude i návěstí vstupte, čekejte atd. - Stejně tak nemusí i okamžitě reagovat na návěstí s číslicí pořadí. - Buďme trpěliví, kontrolujme a zahrňme do práce s osobami s mentálním postižení zásadu individuálního přístupu. Orientace 20

22 Otázka: Jakou překážkou může být pro ně výtah? - Musíme si uvědomit, že použití výtahu může být pro osobu s mentálním postižením PASTÍ, ze které není úniku. Klaustrofobní pocity, které s v nich ve výtahu promítají, mohou být brzdou k dalšímu jednání. - Mnohdy nejsou schopni pochopit instrukce k obsluze výtahu. - Protože mají problémy v orientaci, může být instrukce - nahorudolů - i závažným problémem. - Nikdy nepředpokládejme, že osoba mentálním postižením použije výtah, když ji pošleme z prvního poschodí do poschodí např. pátého. - Je také chybou, když budeme předpokládat, že ohlášená osoba z recepce za námi přijede do šestého poschodí výtahem. Pokud zvolí schodiště, dostaví se člověk na jednání unavený a nebude ochoten s námi spolupracovat!!!! - Je buď v doprovodu z recepce nebo sami zajistíme doprovod osobní účastí. Stává se ale, že osoba s mentálním postižením nechce výtah použít a vůbec se nedostaví a odchází z úřadu. Orientace Otázka: Je vždy nutný doprovod asistenta? Je bezesporu výhodné, když osobu s mentálním postižením doprovází asistent nebo jiný doprovod. Pokud tomu tak je, na průvodce se obracejte jen, je-li to bezpodmínečně nutné. Asistent samozřejmě pomůže eliminovat problémy v orientaci a v komunikaci. Pamatujme ale, že vždy i v přítomnosti asistenta budeme člověka s postižením oslovovat přímo a jako prvního.!!!! Přítomnost asistenta není vždy nutná a nemůžeme na ni spoléhat. Orientace 21

23 Otázka: Jaká je míra existence závislosti na druhých lidech u osob s mentálním postižením? Při každém kontaktu s osobou s mentálním postižením si musíme uvědomovat existenci jejich závislosti na druhých lidech. Míra závislosti je úměrná celé řadě faktorů, které jsou pro nás obtížně odhalitelné. Proto musíme být trpěliví a ohleduplní. Musíme si uvědomovat, že jejich jednání je zákonitě podmíněno právě tím, že jsou mentálně postižení!!!! - Vaše jednání by mělo vyznít jako příležitost k setkání s příjemnými lidmi. - Nemůžeme ale tento příjemný pocit posilovat dětskými posilami (samolepky, bonbóny atd.), které jsou často používány i u dospělých osob s mentálním postižením v domnění, že tato osoba má ráda jenom dětské věci!!! - Dospělý člověk se chová jako dítě tehdy, pokud je posilován za to, že se jako dítě chová. Když budeme člověka posilovat za dospělé chování, začne se tak i chovat!!! Učení Otázka: Jsou lidé s mentálním postižením sugestibilní? - Jsou zpravidla velmi sugestibilní. - Často nekriticky přejímají myšlenky druhých. - Sugestibilními otázkami je možné velmi snadno člověka s mentálním postižením manipulovat a ovlivňovat ho. Např. místo Nechcete počkat a sednout si tam do křesla, ve kterém jste se cítil pohodlně? se můžete zeptat Počkáte v čekárně, prosím? - Je ochoten jednat vůlí někoho jiného!!! - Nikdy nesmíme této skutečnosti využít Učení 22

24 Otázka: Je vhodné poskytnout materiály k vyplnění osobám s mentálním postižením domů? - Pokud nejsou materiály podmíněny zákonnými opatřeními s jejich nakládáním mimo úřad, měli bychom umožnit jejich vyplnění doma, především v případě, kdy klient bude avizovat osobu, která mu pomůže s vyplněním. - Musíme ale individuálně posoudit, zda bude odklad ve vyplnění efektivní, zda by naše podpora a pomoc na místě nebyla výhodnější. Učení Otázka: Jaká by měla být vaše reakce na případnou (podle vašeho uvážení) nevhodnost oblečení? Úprava zevnějšku patří ke specifickým formách neverbální komunikace. Oblečení člověka, čistota a upravenost celkového vzhledu tvoří užší okruh informací, ze kterých se dá mnohdy vyčíst i snaha patřit k určité skupině nebo prezentovat svým zevnějškem vlastní postavení. Moderní značkové oblečení nebo staré, obnošené oblečení je dokladem příslušnosti k určité skupině. Jedni se snaží být konformní, druzí za každou cenu odlišní. - Přijít v pracovním oblečení není často výrazem neúcty k jednání, ale výrazem vlastního statusu: člověk práce. - Vyjadřovat se k zevnějšku a oblečení člověka s mentálním postižením vyžaduje velkou opatrnost a takt.!!! - Mějme na paměti, že při setkání s lidmi s postižením se často setkáváme s lidmi v životní krizi nebo nouzi. - Předčasné posuzování člověka prostřednictvím zevnějšku a přiřazení určitého sociálního statusu by mohlo hned na začátku vytvořit bariéru v další komunikaci. Učení 23

25 Otázka: Kdo jsou to sebeobhájci a jak jich můžeme využít v kontaktu lidmi s s mentálním postižením? Jsou to zpravidla lidé s mentálním postižením, kteří se snaží i v České republice prosazovat své zájmy a názory. - Termín sebeobhajování je volným překladem anglického self-advocacy. - Sebeobhájce se učí hovořit sám za sebe, stát si za svými právy. Ve skupině se snaží hledat řešení problémů. Učí se rozhodovat, učí se nést zodpovědnost. - Sebeobhajování je proces, kde jedinec nebo skupina jedinců se znevýhodněním, hovoří nebo jednají svým jménem nebo ve jménu podobně znevýhodněných jedinců. Shrnutí všech problémových otázek a odpovědí na ně vyjadřují základní východiska Kréda pro podporu lidí se zdravotním postižením. Učení - Nepovažujte mé postižení za problém. Uznejte, že mé postižení je atribut. - Nepovažujte mé postižení za nedostatek. Jste to vy, kdo mě považujete za odlišného a bezmocného. - Nesnažte se mě opravit, protože nejsem pokažený. Podpořte mě, i já mohu přispět společnosti vlastním způsobem. - Nevnímejte mě jako pacienta. Jsem váš spoluobčan. - Považujte mě za svého souseda. Pamatujte si, že nikdo z nás nedokáže být úplně soběstačný. - Nesnažte se měnit moje jednání. Pokuste se mě poslouchat. - To, co označujete jako nevhodné, je možná můj pokus komunikovat s vámi způsobem, který dokáži. - Nesnažte se mě měnit, nemáte na to právo. Pomozte mně naučit se tomu, co chci vědět. - Neskrývejte svoji nejistotu za profesionální odstup. 24

26 Buďte člověkem,který poslouchá a nezbavte mě zápasu ve snaze všechno mně ulehčit. - Nezkoušejte na mě teorie a strategie. - Nesnažte se mě ovládat. Jako člověk mám právo na vlastní rozhodnutí. - Nepoučujte mě, abych byl pokorný a poslušný. Potřebuji mít pocit, že mám právo říci NE, když se chci bránit. Nebuďte vůči mě dobročinní. - Buďte mým spojencem proti těm, kteří mě využívají. - Nesnažte se stát mým přítelem. Snažte se mě poznat. Teprve potom se můžeme stát přáteli. - Nepomáhejte mně, i když vám to dělá dobře. Ptejte se mě, zda pomoc potřebuji. Dovolte mně, ukázat vám, jak mně můžete pomoci. Neobdivujte mě. Přání žít plným životem nevyžaduje obdiv. - Respektujte mě, protože respekt předpokládá rovnoprávnost. - Nepracujte za mě, pracujte se mnou. ( Kunc a Van der Klift, 1995) 25

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. ZÁKONY & VYHLÁŠKY PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. MI3DC_DSP Speciální pedagogika SP4RC_SP Speciální pedagogika SZ7BK_SP1P Speciální pedagogika OP3DC_DSP Speciální pedagogika SP2BK_SP1 Speciální pedagogika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Pátek Od h h

Pátek Od h h Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 2015 na ZŠ a MŠ Jižní Pátek 7.2. 2014 Od 14.00 h 18.00 h Pokud ze závažných důvodů (např. nemoc) k zápisu nemůžete, lze dohodnout individuální zápis - tel. 487 829

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Název materiálu: Emoce Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Emoce Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Název materiálu: Myšlení a řeč Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Myšlení a řeč Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 12. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s mentálním postižením Nezaměstnaní lidé s mentálním postižením představují skupinu uživatelů, kteří se v okolním světě orientují obtížněji než

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou. CZ.1.07/1.1.00/ Realizátor projektu: Město Týn nad Vltavou

Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou. CZ.1.07/1.1.00/ Realizátor projektu: Město Týn nad Vltavou Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou CZ.1.07/1.1.00/46.0013 Realizátor projektu: Město Týn nad Vltavou Základní cíle projektu Projekt se ve svých klíčových aktivitách

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více