Výstavba chytré sít s µems

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavba chytré sít s µems"

Transkript

1 Výstavba chytré sít s µems Jarní konference EZ, dubna 2014 Igor Dremelj, VP Smart Grid Solutions EMEA 1

2 Skupina TOSHIBA a její podnikatelské segmenty Název spole nosti: TOSHIBA CORPORATION Sídlo : Tokyo Založena: Kmenové akcie: istý obrat (tržby): v ervenci milion (~ 3,2 miliardy ) miliardy (~ 43 miliardy ) TOSHIIBA Group President & CEO Mr. Hisao TANAKA Celková aktiva: milion (~ 45,2 miliardy ) Po et zam stnanc : Energy & Infrastructure Power Systems Infrastructure Systems Community Solutions Community Solutions Clouds & Solutions Cloud Services Healthcare Medical systems Healthcare IT Services Electronic Devices Semiconductor & Storage Products Consumer & Lifestyles Digital Products Home Appliances T&D, BESS, µems, AMM, Elevators, Lightning, HVAC, HEMS, BEMS, VPP, * Nové organiza ní uspo ádání k 1. íjnu 2013 Výsledky za finan ní rok Sm nný kurs EUR: 1 = , hodnota jen pro porovnání. 2

3 Sít s konven ní výrobou elekt iny a b žným zatížením. Jaká je historie? jaderné elektrárny tepelné elektrárny hydroelektrárny Jednosm rné toky energie z p enosové soustavy ke koncovému spot ebiteli edem daný nízký podíl distribuovaných zdroj energie (DG*), pokud se v bec vyskytly Nízká úrove monitorování a ízení SN/NN sítí, pokud to v bec bylo nutné ( pasivní ízení ) Centralizované ízení koncových energetických zdroj a p enosové soustavy ístup správn dimenzovat a zapomenout evážná v tšina problém se vy ešila v etap plánování / projektování sít DOMÁCNOSTI VELKÉ BUDOVY PR MYSL * DG Distribuované generování elektrické energie

4 Dnešní a budoucí sít? Distribuované a p erušované generování elektrické energie Aktivní ízení sí ové soustavy Koordinovaná centralizovaná a distribuovaná regulace Chytré elektrom ry trné elektrárny Solární zdroje? Investice do ICT* Nová legislativa a odpov dnosti DNO** + systémové služby = DSO**? Zajišt ní bezpe nosti soustavy a kvalitních služeb Chytré elektrom ry * ICT informa ní a regula ní technologie ** DNO distribuovaný provoz sítí ** DSO - distribuovaný provoz soustavy Elektrická vozidla Systém pro akumulaci (elektromobily) energie Solární zdroje Solární zdroje Klimatizace Chytré elektrom ry Solární zdroje Systém pro akumulaci energie Systém pro akumulaci energie

5 Nové výzvy = Nové úkoly pro energetické trhy? Reakce na dodávku energie a optimalizace portfolia Výzvy vycházející z nových sítí stanovují nové požadavky na úkoly a interakce trhu Integrace obnovitelných zdroj energie: na bázi v tru, bioplynu, i fotovoltaiky Generování energie Prodej Generation enos Zajišt ní tržeb, zabrán ní výpadk m a redukce výluk [p erušení dodávek elekt iny] Ochrana infrastruktury / technických za ízení a optimalizace Bilancování elektrické energie, energetická innost a optimalizace Energetická hodnota Agregace Sales Aggregation Prosumer Balancing Transmission Distribution Distribuce Hodnota tech. za ízení Dynamické ízení kapacity vyhlazování špi ek spot eby namísto zvýšené produkce energie Bilancování / vyrovnávání [nabídky a poptávky energie] Prosumer nový druh zákazníka, jenž m že být zárove producentem i spot ebitelem energie 5

6 íklad: Jakost dodávky elekt iny Kontinuita dodávky elekt iny v sítích SAIDI, SAIFI, ENS, AIT... Plánované x neplánované p erušení (porucha) dodávky Lokalizace poruchy a doba obnovení dodávky Vliv po así Podíl nadzemních x kabelových vedení Schopnost distributora i výrobce elekt iny reagovat na p íslušné požadavky koncových zákazník (komer ní jakost) Nemá p ímou souvislost s fyzickým provozem soustavy Pobídkové/sank ní mechanismy Motiva ní ízení jakosti SAIDI, SAIFI, ENS jako parametry spolehlivosti Sankce jako procentový podíl ro ního poplatku za sí ové služby, pr rná hodnota ENS, Pobídky Sankce SAIDI - Index pr rné doby p erušení distribuce ENS Doba bez dodávky elekt iny Copyright 2013 Toshiba Corporation and Landis+Gyr. All rights reserved. SAIFI - Index pr rné etnosti p erušení distribuce AIT Pr rná doba p erušení dodávky elekt iny 6

7 íklad: Statistika finského trhu s elekt inou 2011 DNO (operáto i distribu ních sítí) ve Finsku 85 Délka sítí km Po et odb ratel elekt iny jedn Po et odb rových míst jedn Po et rozvoden erušení dodávky elekt iny u odb ratele, za rok Po et neplánovaných erušení dodávky primární rozvodny distribu ní rozvodny trvání, hodiny 6.20 po et, jedn NN sí SN sí Odb ratelé oprávn ní k odškodn ní (2011) Po et postižených odb ratel : Odškodn ní (pr rn /na odb ratele): ~126 >> ZNA NÝ DOPAD NEP ÍZNIVÝCH POV TRNOSTNÍCH PODMÍNEK! >> VYSOKÝ PODÍL NADZEMNÍCH VEDENÍ NA VENKOV! Rozd lení výpadk / p erušení dodávky Postižení odb ratel neplánovan é údržba opožd. obnovení autom. obnovení Copyright 2013 Toshiba Corporation and Landis+Gyr. All rights reserved. 7

8 íklad: Slovinsko únor 2014 Copyright 2013 Toshiba Corporation and Landis+Gyr. All rights reserved. 8

9 Vývoj sm rem k chytrým sítím Infrastruktura s chytrými elektrom ry (AMI) esné informace na úrovni odb ratele Transparentnost stavu sít pro koncové odb ratele Historická data pro plánování a p edpov di do budoucnosti Digitalizace a aktivní ízení sít Informovanost o stavu SN a NN sít Lokalizace poruchy Regulace nap tí ízení obnovitelných zdroj Bilancování [vyrovnávání] poptávky a dodávky energie Správné informace v reálném ase budou klí ové pro úsp šnou transformaci! 9

10 Dynamické prost edí si vyžádá nové nástroje edpovídání poptávky [požadavk na dodávku elekt iny] edpovídání výkonu obnovitelných zdroj asové plánování dodávky elekt iny edpov di a plánování Vyrovnávání prom nlivostí p i ízení výkonu fotovoltaiky a v trných turbin (v reálném ase) ízení dodávky a poptávky elekt iny v reálném ase Regulace hladin nap tí ízení poptávky Optimalizace sít Monitorování a ízení v reálném ase Správné asové plánování 10

11 Informovanost umožní optimalizaci technických prost edk a zvýší innost Digitalizace sítí a rozvoden povede k dobré informovanosti o SN/NN sítích a tím se usnadní aktivní ízení sítí! TSO DNO 100% Dostupné informace 0 SCADA RTU µems Automatizace chytrých distribu ních rozvoden Chytré elektrom ry HV SN NN 11

12 íklad: Aktivní regulace nap tí v distribu ních sítích ízení komplexního SN/NN sí ového prost edí vyžaduje digitalizaci sítí a transformátor! Rozvodna pro distribuci NN/SN zát ž zát ž zát ž zát ž zát ž zát ž ípustné rozmezí nap tí tok energie horní mez dolní TVR - tyristorový regulátor nap tí BESS bateriový systém akumulování energie TVR BESS STATCOM - statický synchronní kompenzátor µems mikro-systém pro ízení energetických sítí STATCOM Nár st nap tí musí být Voltage v Rise rozmezí

13 Nástroje pro digitalizaci a aktivní ízení sítí EMS ešení pro ídící systém energie Automatizace chytrých distribu ních rozvoden SCiB ešení pro akumulaci energie Zlepšení informovanosti pomocí nástroje Gridstream AMI 13

14 Digitalizace a aktivní ízení sítí pomocí µems Použití Technické za ízení v SN síti Technické za ízení v NN síti Vizualizace energetické soustavy Lokalizace poruchy Regulace nap tí ízení obnovitelných energetických zdroj Optimalizace energie µems server Chytrá distribu ní rozvodna Chytrá distribu ní rozvodna RDT / TVR (tyrist. regulátor nap tí) SVC / STATCOM Akumulace energie v síti µems regulátor Chytrý invertor (pro fotovoltaiku / v trné turbiny) Akumulace energie v síti Chytrá distribu ní rozvodna Chytré elektrom ry Chytrá distribu ní rozvodna Chytré elektrom ry TVR (tyrist. regulátor nap tí) Akumulace energie u samovýrobce µems regulátor Chytrý invertor (pro fotovoltaiku / v trné turbiny) Tepelné erpadlo Chytré elektrom ry Akumulace energie u samovýrobce 14

15 Naše nabídka pro chytré sít Systém pro ízení energetických sítí Infrastruktura chytrých elektrom Sí SCADA DMS Pr mysloví a komer ní odb ratelé Chytré domácnosti Automatizace chytrých distribu ních rozvoden 15

16 Chytré ešení pro ízení energetických sítí - µems µems se používá pro udržení stability energetického systému, do n hož jsou ipojeny obnovitelné zdroje energie edpov di edpov di pro obnovitelné zdroje edpov di pro poptávku energie asové plánování asové plánování pro energetické zdroje asové plánování pro akumulaci energie Monitorování a regulace Stabilizace elektrického proudu Redukce kolísání pro frekven ní zát žovou regulaci obnovitelných zdroj Aplika ní funkce mikro-systému pro ízení energetických sítí (µems) edpov di pro dodávku a poptávku energie asové plánování pro generování a akumulaci energie Vyhlazování produkce energie z obnovitelných zdroj Regulace dodávky a poptávky energie v reálném ase Vyrovnávání ú inku zát ží, které nelze p edpovídat nap. ze sektoru EV (elektromobil ) Regulace nap tí v SN a NN sítích Regulace kmito tu v mikrosítích Reakce na poptávku (požadavky) na energii 16

17 Chytrá ešení baterií pro akumulaci energie Výkon baterií Rozsahy bateriových systém Chytrá technologie baterií - SCiB - Vysoký vstupní i výstupní výkon - Provoz p i nízkých teplotách - Rychlé nabíjení - Dlouhá životnost Kapacita baterií Velké systémy St ední systémy Malé systémy Akumulace energie pro samovýrobce: malé až st ední bateriové systémy (BESS) Zvyšují využití energie u samovýrobc Krátko- až st edn dobý nouzový zdroj energie p i výpadku dodávky Akumulace energie v síti: st ední až velké bateriové systémy (BESS) Integrace obnovitelných zdroj na SN úrovni Redukce špi kových zát ží p enosových systém Regulace kmito tu / nap tí eklenutí krátkodobých výpadk elekt iny SCiB Super Chargeable ion Battery [Super-nabíjecí iontové baterie] (http://www.scib.jp/en/product/index.htm) 17

18 Automatizace chytré distribu ní rozvodny Funkcionality v rámci automatizace chytré distribu ní rozvodny (SDSA) Monitorování a regulace transformátor a rozvodny Sledování výkonu, proudu, nap tí a sm ru toku energie Sledování jakosti dodávky energie Indikace SN poruchy (výpadku, zemn ní a zkratu) ízení NN sít Indikace NN výpadku Dálkové ízení SN vypína e s op tným zapínáním Dálkové ízení a monitorování lokálních energetických zdroj Referen ní m ení spot eby pro analýzy sí ových ztrát 18

19 Rozší ená informovanost prost ednictvím Gridstream AMI Systém energetického ízení Infrastruktura chytrého ení spot eby elekt iny AMI (Infrastruktura chytrého m ení spot eby) zajiš uje p esnou informovanost na úrovni odb ratele elekt iny asné informace o spot eb v etn historických profil Reverzní m ení [spot eby] elekt iny z mikroenergetických zdroj asné informace o jakosti elekt iny Záznam o jakosti nap tí (EN50160) Statistika výpadk Vzdálené ízení zát ží u odb ratel v domácnostech Analýza dynamických trend spot eby elekt iny 19

20 Interakce chytré sít a chytrého trhu azení hodnoty volné kapacit v distribu ních sí ích I/O zát že 15 nebo 60 min data spot eby elekt iny (odb ru) Sb r tržních dat tém v reálném ase (<1min) AMI tržní data vyú tování: ISU, EDM Virtual Power Plant ízení distribuovaných energetických zdroj signály DR/DLC kapacita signály DER DR programy Obchodování s elekt inou Data tém v reálném ase Právnické osoby v rámci chytrého trhu DR/DLC Reakce na poptávku / Regulace p ímé zát že DER Distribuované energetické zdroje 20

21 Interakce chytré sít a chytrého trhu Cena elekt iny v porovnání s kapacitou sít ízení zahlcení sít Chytrý trh operuje s fiktivní cenou jako regula ním signálem usiluje o energetickou vyváženost cena (poptávky / dodávky) Chytrá sí používá fyzikální m ení pro ízení usiluje o optimalizaci využití sít limity sít zatížení í, monitoruje, reaguje Zásah operátora distribu ní soustavy! ízení zahlcení sít má prioritu, z toho vyplývá, že se nejprve provád jí opat ení v rámci sít a až nakonec u koncového zákazníka; vše musí být transparentní, objektivní a bez diskriminace! 21

22 22 Souhrn Decentralizované ešení na bázi µems (mikro-systému pro ízení energetických sítí) pro optimální ízení energetické soustavy v náro ném novém dynamickém prost edí distribu ních sítí edpov di pro dodávku a poptávku elektrické energie Obnovitelné zdroje asové plánování výroby a akumulace elektrické energie ízení / kontrola poptávky v reálném ase a ízení zahlcení sít Vyhlazování / vyrovnávání prom nlivosti výroby elektrické energie z obnovitelných zdroj Vyvažování ú inku zát ží, které nelze p edpovídat - nap. ze sektoru EV (elektromobil ) Poptávka Regulace nap tí v SN a NN sítích [Stávající] energ. zdroj Regulace kmito tu v mikrosítích a v sekundárních zdrojích

23 kuji vám za pozornost Copyright 2013 Toshiba Corporation and Landis+Gyr. All rights reserved.

24 Dodatek Aplikace µems - p ípady a p íklady Copyright 2013 Toshiba Corporation and Landis+Gyr. All rights reserved. 24

25 edpov di poptávky edpov po así Požadovaný p íkon (MW) Informace o zát ži Historická data poptávky 0:00 12:00 24:00 Denní doba edpov poptávky

26 edpov di dodávky edpov po así Požadovaný p íkon / výkon (MW) Historická data po así Produkce z fotovoltaiky PV 0:00 12:00 24:00 Denní doba edpov výkonu fotovoltaiky (PV)

27 asové plánování produkce a akumulace elekt iny Elektrický p íkon / výkon (MW) Produkce z fotovoltaiky Akumulace PV 0:00 12:00 24:00 Denní doba Obnovitelné zdroje Domácnosti asový plán produkce Pr mysl Velké budovy Stávající energetické zdroje

28 Bilancování dodávky: nadbytek energie Elektrický výkon (MW) Fotovoltaika PV Akumulace Generator [Stávající] energetické zdroje Denní doba 0:00 12:00 24:00 Obnovitelné zdroje Domácnosti asový plán produkce Pr mysl Velké budovy Stávající energetické zdroje

29 Bilancování dodávky: nedostatek energie Fotovoltaika PV Akumulace Generator [Stávající] energetické zdroje Denní doba Obnovitelné zdroje 0:00 12:00 24:00 Domácnosti asový plán produkce Velké budovy Pr mysl Stávající energetické zdroje

30 Vyrovnávání prom nlivého výkonu obnovitelných zdroj Výkon fotovoltaiky Sí Akumulace Výkon bateriového systému akumulace energie Denní doba 10:50 11:00 11:10 Domácnosti Obnovitelné zdroje Pr mysl Velké budovy

31 Vyrovnávání zát že od elektromobil v síti Akumulace Denní doba 16:00 18:00 20:00 Obnovitelné zdroje Domácnosti Velké budovy Stávající energetické zdroje elektromobily

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo.

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Antonello Buondonno Carlos Dodero Konference EZ Špindler v Mlýn, 16.4.2015 Obsah Enel pro Expo 2015: Chytrá

Více

Aplikace pro chytré sít jako nedílná sou ást chytrého m sta

Aplikace pro chytré sít jako nedílná sou ást chytrého m sta AMPER konference Smart City v praxi, 15. b ezna 2016, Brno Aplikace pro chytré sít jako nedílná sou ást chytrého m sta Siemens s.r.o. 2016 Výzvy v energetice pro blízkou budoucnost Rostoucí spot eba Vysoký

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU A JEJÍ DISTRIBUCE

ENERGETICKÁ POLITIKA EU A JEJÍ DISTRIBUCE ENERGETICKÁ POLITIKA EU A JEJÍ SLEDKY PRO SEGMENT DISTRIBUCE TRENDY ELEKTROENERGETIKY V EVROPSKÉM KONTEXTU Václav Janoušek AMBICE EU Cíle 2050 EU ETS Dekarbonizace Energetická efektivita OZE UN FCCC (Kjótský

Více

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( 2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 26.2. 2015 II. Podpora inovativního podnikání v

Více

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice číslo ve Sbírce zákonů název předpisu řešená problematika paragraf 406/2000 359/2003 694/2004 177/2006 406/2006 (úplné znění k 1.1.2006) 574/2006 393/2007

Více

Vztahy PPS PDS. Využití zm n ve vztazích PPS a PDS v Evrop. Trendy v energetickém pr myslu v evropském kontextu Špindler v Mlýn 11.

Vztahy PPS PDS. Využití zm n ve vztazích PPS a PDS v Evrop. Trendy v energetickém pr myslu v evropském kontextu Špindler v Mlýn 11. Vztahy PPS PDS Využití zm n ve vztazích PPS a PDS v Evrop Trendy v energetickém pr myslu v evropském kontextu Špindler v Mlýn 11. dubna 2017 Peter Hermans technický editel Stedin peter.hermans@stedin.net

Více

Program chytrého m ení firmy Elektrilevi. Mait Rahi Programový vedoucí fy Elektrilevi Meelis Anton Projektový vedoucí fy Ericsson

Program chytrého m ení firmy Elektrilevi. Mait Rahi Programový vedoucí fy Elektrilevi Meelis Anton Projektový vedoucí fy Ericsson Program chytrého m ení firmy Elektrilevi Mait Rahi Programový vedoucí fy Elektrilevi Meelis Anton Projektový vedoucí fy Ericsson Obsah prezentace O spole nosti Elektrilevi Hlavní d vody a p ínosy projektu

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Poznámky k realizaci projektu RESPO-

Poznámky k realizaci projektu RESPO- Poznámky k realizaci projektu RESPO- ostrovnímu provozu v distribuční síti energetiky jako nástroje pro zvýšení bezpečnosti dodávky elektrické energie domácnostem a subjektům kritické infrastruktury v

Více

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení 5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Nabídka na snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Chrastavy - výstavba kogenera ní jednotky skupinou EZ 25.10.2012

Nabídka na snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Chrastavy - výstavba kogenera ní jednotky skupinou EZ 25.10.2012 Nabídka na snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Chrastavy - výstavba kogenera ní jednotky skupinou EZ 25.10.2012 EZ Energo - provozovatel kogenera ních jednotek EZ Energo, s. r. o., vznikl za átkem

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s.

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s. 1.9.2005 www.cez-distribuce.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY... 3 3 PODMÍNKY PRO PROVOZ VE... 3 4 KONTROLA

Více

Duben 2016 Ing. Pavel Filipi, Ing. Radim erný EZ Distribuce, a.s.

Duben 2016 Ing. Pavel Filipi, Ing. Radim erný EZ Distribuce, a.s. CO PRO DISTRIBUTORA ZNAMENÁ ROZVOJ CHYTRÝCH SÍTÍ Duben 2016 Ing. Pavel Filipi, Ing. Radim erný EZ Distribuce, a.s. CHYTRÉ SÍT - SMART GRID Ekologie Bezpe nost Distribuovaná výroba Municipalita Zákazníci

Více

Pohled provozovatel sítí na p ipravovanou zm nu tarifní struktury

Pohled provozovatel sítí na p ipravovanou zm nu tarifní struktury Pohled provozovatel sítí na p ipravovanou zm nu tarifní struktury Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu X. Špindler v Mlýn, 15. -16. dubna 2015 Obsah Pohled provozovatel sítí na ipravovanou zm

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ PROBLEMATIKA UNBUNDLINGU ČEZ Distribuce, a. s. POSTAVENÍ DISTRIBUTORŮ ELEKTŘINY NA TRHU S ELEKTŘINOU Provozovatelé distribučních soustav (např. ČEZ Distribuce, a. s.) regulovaný

Více

Pohled nezávislého výrobce. Ing. Jan Shrbený, obchodní editel ECK Generating, s.r.o.

Pohled nezávislého výrobce. Ing. Jan Shrbený, obchodní editel ECK Generating, s.r.o. Pohled nezávislého výrobce Ing. Jan Shrbený, obchodní editel ECK Generating, s.r.o. 18.7.2007 Obsah Elektrárny vlastn né ATEL Cesta elekt iny k zákazníkovi Podp rné a systémové slu by Liberalizovaný trh

Více

NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU

NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU Jan Kanta Manažer útvaru legislativa a trh Konference Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu XI. Špindler v Mlýn hotel Horal, 13-14. dubna 2016

Více

energie v esk é republic e

energie v esk é republic e PRAGUE ENERGY EXCHANGE PRAGUE ENERGY EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA ENERGETICKÁ BURZA Co ovliv uje c enu elek t ric k é energie v esk é republic e Prezentace Energetické burzy Praha 18. ervence 2007

Více

Havarijní plán. pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160

Havarijní plán. pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160 Havarijní plán pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160 Držitel licence č.120101584 skupina 12 distribuce elektřiny

Více

NEDO podpora inteligentních společenství

NEDO podpora inteligentních společenství NEDO podpora inteligentních společenství 25. října, 2011 Satoshi Morozumi The New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) PŘEHLED PROJEKTŮ NEDO Cíl inteligentních společenství

Více

S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003

S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003 S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 182/03, zahájeném dne 2. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007YA3S* UOHSX007YA3S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě Brno 21. 12. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000

ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady 6.6.2005

TISKOVÁ ZPRÁVA. Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady 6.6.2005 6.6.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady Budoucí rozvoj větrných elektráren v ČR bude vyžadovat náklady v elektrizační soustavě, které do roku 2010 mohou dosáhnout

Více

Rozvody elektrické energie a pohony

Rozvody elektrické energie a pohony A 5 M 14 RPI Min. FEL Rozsah p edm tu: 2 + 1 Zam ení p edm tu 1. Základní koncepce rozvodu elektrické energie v obytných a administrativních budovách. 2. Struktura a dimenzování rozvodu elektrické energie.

Více

NAP SG KOMPLEXNÍ PLÁN PRO INTELIGENTNÍ SÍT V R

NAP SG KOMPLEXNÍ PLÁN PRO INTELIGENTNÍ SÍT V R KOMPLEXNÍ PLÁN PRO INTELIGENTNÍ SÍT V R Konference Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu X 15. a 16. duben 2015 Špindler v Mlýn, Hotel Horal Jan Kanta PRO TO D LÁME? Cílovým ešením Smart Grids

Více

JE Dukovany v roce 2015 z pohledu divize výroba a Skupiny EZ. Ladislav Št pánek Dalešice, 19.11. 2015

JE Dukovany v roce 2015 z pohledu divize výroba a Skupiny EZ. Ladislav Št pánek Dalešice, 19.11. 2015 JE Dukovany v roce 2015 z pohledu divize výroba a Skupiny EZ Ladislav Št pánek Dalešice, 19.11. 2015 TRADI NÍ ENERGETIKA V NOVÝCH PODMÍNKÁCH ENERGETICKO-KLIMATICKÉ CÍLE EK PRO ROK 2030 ZÁSADN OVLIVNÍ ENERGETIKU

Více

Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré s ítě - nedílná s oučást chytrého města Siemens s.r.o. 2016

Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré s ítě - nedílná s oučást chytrého města Siemens s.r.o. 2016 Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré sítě - nedílná součást chytrého města Siemens s.r.o. 2016 Co je chytrý region/město? Počasí Data & Analytika Smart Government Inteligentní zdravotnictví Chytré budovy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 968 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018.

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018. Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018. Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen

Více

Pilotní projekt - ochrana proti

Pilotní projekt - ochrana proti Pilotní projekt - ochrana proti blackoutu (Představený projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Trvalá

Více

Práce pod nap tím na elektrickém za ízení nízkého a vysokého nap tí. Mgr. Marek Jelínek ISŠ Sokolnice

Práce pod nap tím na elektrickém za ízení nízkého a vysokého nap tí. Mgr. Marek Jelínek ISŠ Sokolnice Práce pod nap tím na elektrickém za ízení nízkého a vysokého nap tí Mgr. Marek Jelínek ISŠ Sokolnice Špindler v Mlýn, 16.-17.4. 2014 Školicí st edisko Sokolnice Metodika a vývoj innost od roku 1999 Ú ast

Více

Sm rnice EuP/ErP & Grundfos. Ji í Tesák 14.3.2012

Sm rnice EuP/ErP & Grundfos. Ji í Tesák 14.3.2012 Sm rnice EuP/ErP & Grundfos Ji í Tesák 14.3.2012 Obrat 2,63 mld. EUR GRUNDFOS Po et pracovník 16.600 Výdaje na výzkum a vývoj 5,2% obratu (137 mil. EUR) Údaje platí pro r. 2010 Ro ní výroba erpadel Po

Více

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny Kategorie připomínky Rezervovaná kapacita výrobců první kategorie Subjekt Připomínka Vyhodnocení

Více

Energy Performance Contracting v PKN a.s.

Energy Performance Contracting v PKN a.s. Answers for infrastructure Energy Performance Contracting v PKN a.s. Základní informace k projektu Diskusní fórum 21.1.2015 Hotel EURO, Pardubice Kdo jsme, co d láme a pro koho Obchodní úsek BPS, divize

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Maximum z vaší. energie. obytných budovách

Maximum z vaší. energie. obytných budovách Maximum z vaší energie Energetické úspor spory nejen v kancelářských a obytných budovách Energetické dilema Skutečnost Nutnost Energetická poptávka do r. 2050 Poptávka elektrické energie do r. 2030 vs

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

PŘÍLOHY SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

PŘÍLOHY SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.6.2016 COM(2016) 361 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Více

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt )

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky

Více

P EDMLUVA. Pravidla provozování lokální distribu ní soustavy Precheza, a.s. Strana 2

P EDMLUVA. Pravidla provozování lokální distribu ní soustavy Precheza, a.s. Strana 2 Strana 2 P EDMLUVA Cílem tohoto dokumentu Pravidla provozování lokální distribu ní soustavy (PPLDS) je zve ejnit p edpisy, které stanoví minimální technické, plánovací, provozní a informa ní požadavky

Více

OBNOVA A ROZVOJ ZDROJŮ ČEZ VÝROBA ZŮSTÁVÁ NAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ. Pavel Řeţábek manaţer útvaru Dlouhodobé prognózy

OBNOVA A ROZVOJ ZDROJŮ ČEZ VÝROBA ZŮSTÁVÁ NAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ. Pavel Řeţábek manaţer útvaru Dlouhodobé prognózy OBNOVA A ROZVOJ ZDROJŮ ČEZ VÝROBA ZŮSTÁVÁ NAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ Pavel Řeţábek manaţer útvaru Dlouhodobé prognózy Asociace Energetických Manaţerů Praha 20.9.2011 VĚTŠINA ZISKU SKUPINY ČEZ POCHÁZÍ Z VÝROBY

Více

Toshiba představuje řadu pevných disků CANVIOs větší kapacitou

Toshiba představuje řadu pevných disků CANVIOs větší kapacitou Toshiba představuje řadu pevných disků CANVIOs větší kapacitou 16. března 2015, Neuss, Německo Toshiba Europe GmbH (TEG), disková divize Storage Peripherals Division, je jednou z prvních společností na

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Význam Inteligentních sítí pro využívání OZE. Seminá ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY Hotel Ráztoka 18.- 19. 5. 2011

Význam Inteligentních sítí pro využívání OZE. Seminá ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY Hotel Ráztoka 18.- 19. 5. 2011 Význam Inteligentních sítí pro využívání OZE Ji í Borkovec, eská technologická platforma Smart Grid Seminá ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY Hotel Ráztoka 18.- 19. 5. 2011 2010 Smart Grid Obsah hlavní tematické

Více

Možnosti inteligentních sítí při zajištění funkcí ostrovních provozů Blackout v ČR 19.9.2012

Možnosti inteligentních sítí při zajištění funkcí ostrovních provozů Blackout v ČR 19.9.2012 1 Možnosti inteligentních sítí při zajištění funkcí ostrovních provozů Blackout v ČR 19.9.2012 Petr Šlechta (ENcontrol s.r.o.) 2 Obsah 1. Obecné možnosti zajištění nezávislosti 2. Koncept pokročilého řízení

Více

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS michal.slama@opava.cz Obsah Úvod bezpe nost IS Analýza rizik P ípadová studie Bezpe nost Informa ních systém Ochrana informa ních

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Příležitost pro poskytovatele FM služeb Novela zákona č. 406/2000 Sb. V roce 2012 byla Evropským parlamentem a Radou schválena směrnice 2012/27/EU

Více

Regulace cen tepelné energie. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

Regulace cen tepelné energie. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad Regulace cen tepelné energie Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 19. - 21. ledna 2016 Základní principy regulace cen tepelné energie Ceny tepelné energie (tepla i chladu)

Více

Rozvoj inteligentních ešení v prost edí lokálních distribu ních soustav

Rozvoj inteligentních ešení v prost edí lokálních distribu ních soustav Rozvoj inteligentních ešení v prost edí lokálních distribu ních soustav PMAC Project Management And Consulting 04/2016 Ing. Martin Michek eská asiciace lokálních distribu ních soustav Plze ská 5a, 3185

Více

ELEKTROENERGETIKA JAKO STRATEGICKÝ SYSTÉM M A VZDĚLÁVÁNÍ. WORKSHOP konaný 25. února 2013

ELEKTROENERGETIKA JAKO STRATEGICKÝ SYSTÉM M A VZDĚLÁVÁNÍ. WORKSHOP konaný 25. února 2013 Inovace pro efektivní energetiku a dopravu statutárního města Plzně Akce na podporu projektu Evropské hlavní město kultury, Plzeň 2015 ELEKTROENERGETIKA JAKO STRATEGICKÝ SYSTÉM M A VZDĚLÁVÁNÍ WORKSHOP

Více

Nezávisle na energetických sítích

Nezávisle na energetických sítích I když se nám ale podaří postavit vynikající pasivní dům, nezbavíme se potřeby odebírat elektřinu ze sítě. Nechceme-li se s tím smířit, musíme si pořídit vlastní zdroj. Protože při nákupu nafty pro pohon

Více

PODPORA ROZVOJE MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM

PODPORA ROZVOJE MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM PODPORA ROZVOJE MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM Karel Mourek, ředitel úseku komerční centra ČS Ladislav Dvořák, ředitel odboru rozvoj obchodu ČS 3. dubna 2008 PROGRAM SME VÝVOJ A VÝSLEDKY ROKU 2007 Karel Mourek

Více

Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny)

Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) ČESKOMORAVSKÁ KOMODITNÍ BURZA KLADNO Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) Číslo aukce: 1 Dodavatel (prodávající): Zaps.

Více

Smart Grid. Pohled Siemensu na oblast inteligentních sítí. Miroslav Cink 25.Ledna 2011

Smart Grid. Pohled Siemensu na oblast inteligentních sítí. Miroslav Cink 25.Ledna 2011 Smart Grid Pohled Siemensu na oblast inteligentních sítí Miroslav Cink 25.Ledna 2011 Elektrická energie páteř dnešní společnosti Page 2 March 2009 Siemens AG Elektrická energie jedna ze základních potřeb

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Změna energetického zákona 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Více

Plánování výroby elekt iny a ízení rizik na liberalizovaném trhu

Plánování výroby elekt iny a ízení rizik na liberalizovaném trhu Plánování výroby elekt iny a ízení rizik na liberalizovaném trhu 23. listopadu 2011 prezentace k lánku Power Generation Planning and Risk Managment in a Liberalised Market Thor Bjorkvoll, Stein-Erik Fleten,

Více

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Listopad 2009 Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny Úvod

Více

NOVÉ P ÍLE ITOSTI ANEB KAM JSME SE ZA ROK POSUNULI

NOVÉ P ÍLE ITOSTI ANEB KAM JSME SE ZA ROK POSUNULI NOVÉ P ÍLE ITOSTI ANEB KAM JSME SE ZA ROK POSUNULI Jan Kanta Manažer útvaru legislativa a trh Konference Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu XII. Špindler v Mlýn hotel Horal, 11. - 12. dubna

Více

OD SMART METERINGU KE SMART BALANCINGU

OD SMART METERINGU KE SMART BALANCINGU OD SMART METERINGU KE SMART BALANCINGU 23. května 2011 Jan Konrád Agenda > Unicorn Systems > Smart Balancing > Řízení strany spotřeby > Záměr pilotního projektu Copyright Unicorn Systems Unicorn Systems

Více

Pracovní seminář CZAEE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO TEPLÁRNY Hotel Yasmin 8. prosince 2009

Pracovní seminář CZAEE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO TEPLÁRNY Hotel Yasmin 8. prosince 2009 Úloha decentralizovaných zdrojů pro zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti elektrizační soustavy v kontextu aktualizované Státní energetické koncepce ČR Pracovní seminář CZAEE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ

Více

Hlavní účetní a daňové novinky roku 2016

Hlavní účetní a daňové novinky roku 2016 Hlavní účetní a daňové novinky roku 2016 Tax Forum 25. listopadu 2015 Ing. Martin Janeček generální ředitel GFŘ 1. Zavedení kategorizace účetních jednotek minimálně 2 z uvedených kritérií Účetní jednotka

Více

Elektronizace ve ejných zakázek

Elektronizace ve ejných zakázek P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Elektronizace ve ejných zakázek Vít zslav Grygar ecentre - P EDSTAVENÍ SPOLE NOSTI Jsme na trhu od r. 2006 a naši spole nost

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 29 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Energetika v období mezi národními studiemi

Energetika v období mezi národními studiemi Energetika v období mezi národními studiemi PMAC Project Management And Consulting 16.4.2014 Ing. Martin Michek Džaváharlál Néhrú Historie je záznamem lidského pokroku, záznamem boje pokroku lidského myšlení,

Více

Page 1 of 7 Eviden ní íslo: 7203011007555 Evropská unie Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42

Více

Popis systému DATmoCONTROL - systém dálkového přepínání odbočky předřadníku svítidel

Popis systému DATmoCONTROL - systém dálkového přepínání odbočky předřadníku svítidel Popis systému DATmoCONTROL - systém dálkového přepínání odbočky předřadníku svítidel Společnost DATmoLUX s.r.o. vyvinula systém regulace výkonu jednotlivých světelných bodů veřejného osvětlení, který je

Více

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO

Více

5. HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR

5. HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR OBSAH 5. HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR 5.1. POTENCIÁL ÚSPOR A REALIZACE U SPOTŘEBITELSKÝCH SYSTÉMŮ 5.1.1. Sektor bydlení 5.1.2. Sektor dopravy 5.1.3. Terciální sféra 5.1.4 Sektor průmyslu 5.1.5.

Více

OTE a operátor m ení. Jaroslav Hodánek, OTE, a.s. 15.-16. dubna 2015 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindler v Mlýn

OTE a operátor m ení. Jaroslav Hodánek, OTE, a.s. 15.-16. dubna 2015 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindler v Mlýn OTE a operátor m ení Jaroslav Hodánek, OTE, a.s. 15.-16. dubna 2015 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindler v Mlýn Model trhu s EE Jaká je p edstava o budoucí koncepci Modelu trhu s elektrickou

Více

Internet věcí & Cloud Systémy v Energetice Miroslav HLADÍK Toshiba Corp. Energy Systems & Solutions Company

Internet věcí & Cloud Systémy v Energetice Miroslav HLADÍK Toshiba Corp. Energy Systems & Solutions Company Internet věcí & Cloud Systémy v Energetice Miroslav HLADÍK Toshiba Corp. Energy Systems & Solutions Company 1 Obsah Toshiba s Smart Community Business Toshiba Storage Systémy Cloud Computing Inovace v

Více

Teplárna České Budějovice, a.s. Představenstvo společnosti

Teplárna České Budějovice, a.s. Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. Představenstvo společnosti Stávající stav -zdroje zdroj Novohradská 2 x 117 MW t (K11 a K12), 2 x 89 MW t (K9 a K10), kombinovaná výroba KVTE, výstupní parametry páry: 220

Více

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika Strana 1 Světová premiéra na ženevském autosalonu. Nové BMW Concept řady 5 ActiveHybrid. Současně se světovou výstavní premiérou nového BMW řady 5 Sedan se na ženevském autosalonu v roce 2010 představuje

Více

6600 Odbor správy majetku

6600 Odbor správy majetku 6600 Odbor správy majetku 1 - zpracovává plán rozvoje spravovaných zařízení 2 - zpracovává a uzavírá smlouvy na dodávky, výkony, materiál, práce a služby pro MMB a město v rámci spravovaného majetku 3

Více

SIRIUS 3RM1. Copyright Siemens Zm ny vyhrazeny.

SIRIUS 3RM1. Copyright Siemens Zm ny vyhrazeny. Spoušt e motor SIRIUS 3RM1 Copyright Portfolio SIRIUS Spínací technika SIRIUS SIRIUS nabízí ucelené portfolio nn spínací techniky. snadné projektování a montáž optimáln slad né p ístroje modulární systém

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

Elektrom r. Pro energetiku a pr mysl. Landis+Gyr E550 ZMG300/400 ZFG400. Vynikající zabezpe ení. Pojist te si výnosy moderními funkcemi zabra ujícími

Elektrom r. Pro energetiku a pr mysl. Landis+Gyr E550 ZMG300/400 ZFG400. Vynikající zabezpe ení. Pojist te si výnosy moderními funkcemi zabra ujícími Elektrom ry Pro energetiku a pr mysl Elektrom r Landis+Gyr E550 ZMG300/400 ZFG400 Vynikající zabezpe ení Pojist te si výnosy moderními funkcemi zabra ujícími neoprávn nému p ístupu E550 Nová ada elektrom

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava A2B13PEL 2015 PEL 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek

Více

Procesní projektové ízení. Letní semestr února

Procesní projektové ízení. Letní semestr února Procesní projektové ízení Letní semestr 2010 16. února Obsah Zp tná vazba Velké projekty ve velkých organizacích Základy zajišt ní provozu v organizaci IS Vít zslav Solnický 2 ízení projektu Model p ípravy,

Více

Terra Group Investment, a.s. Korespondenční a kontaktní adresa: Karolíny Světlé 716/1, 62800 Brno telefon: +420 511141653

Terra Group Investment, a.s. Korespondenční a kontaktní adresa: Karolíny Světlé 716/1, 62800 Brno telefon: +420 511141653 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě 1 680 000 Kč NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nákup elektrické energie a zemního plynu

Více

B.1 Potřeba projektu - projekty nezakládající veřejnou podporu 19 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu

B.1 Potřeba projektu - projekty nezakládající veřejnou podporu 19 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu Hodnotící tabulky ROP JV oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy body A. Hodnocení žadatele 1) Zkušenosti žadatele s realizací projektu 3, Žadatel doložil zkušenosti minimálně

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

LEGISLATIVNÍ ZÁKLADY A TENDENCE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH. Jiří Tůma, ČVUT Praha. Brno, Stavební veletrh 26.4.2012

LEGISLATIVNÍ ZÁKLADY A TENDENCE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH. Jiří Tůma, ČVUT Praha. Brno, Stavební veletrh 26.4.2012 LEGISLATIVNÍ ZÁKLADY A TENDENCE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH Jiří Tůma, ČVUT Praha Brno, Stavební veletrh 26.4.2012 Osnova: 1. Výhled a postavení energetiky ve světě a ČR 2. Energie pro budoucnost, ELA a FCC

Více

Datová centra, virtualizace a cloud computing

Datová centra, virtualizace a cloud computing data, virtualizace a cloud computing Tomá² Borovi ka, Jaroslav Fibichr, Ond ej Sedlá ek V E / ƒvut - FIT 9. b ezna 2011 Osnova data a serverová konsolidace data a virtualiza ní nástroje Grid computing

Více

ČÁST: E ZPRÁVA ZOV NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/34

ČÁST: E ZPRÁVA ZOV NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/34 EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: E ZPRÁVA ZOV NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/34

Více

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Profil společnosti VRV a.s. je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři - fyzickými osobami. Nemá návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou

Více

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Vybavení

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Forum Liberec s.r.o. PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ V Liberci, srpen 2013 Vypracoval: Bc.

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TEKOM CZ spol. s r.o. echova 50 370 01 eské Bud jovice O : 25196359 DI : CZ25196359 Tel./fax : +420 386 355 331 Mobil : +420 603 763 986 Mail : info@tekomcz.cz Web : www.tekomcz.cz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Využití obnovitelných zdrojů energie v Jihočeském kraji závěry UEK Z bilancí dostupné biomasy v Jihočeském kraji vyplývá,

Více