Výstavba chytré sít s µems

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavba chytré sít s µems"

Transkript

1 Výstavba chytré sít s µems Jarní konference EZ, dubna 2014 Igor Dremelj, VP Smart Grid Solutions EMEA 1

2 Skupina TOSHIBA a její podnikatelské segmenty Název spole nosti: TOSHIBA CORPORATION Sídlo : Tokyo Založena: Kmenové akcie: istý obrat (tržby): v ervenci milion (~ 3,2 miliardy ) miliardy (~ 43 miliardy ) TOSHIIBA Group President & CEO Mr. Hisao TANAKA Celková aktiva: milion (~ 45,2 miliardy ) Po et zam stnanc : Energy & Infrastructure Power Systems Infrastructure Systems Community Solutions Community Solutions Clouds & Solutions Cloud Services Healthcare Medical systems Healthcare IT Services Electronic Devices Semiconductor & Storage Products Consumer & Lifestyles Digital Products Home Appliances T&D, BESS, µems, AMM, Elevators, Lightning, HVAC, HEMS, BEMS, VPP, * Nové organiza ní uspo ádání k 1. íjnu 2013 Výsledky za finan ní rok Sm nný kurs EUR: 1 = , hodnota jen pro porovnání. 2

3 Sít s konven ní výrobou elekt iny a b žným zatížením. Jaká je historie? jaderné elektrárny tepelné elektrárny hydroelektrárny Jednosm rné toky energie z p enosové soustavy ke koncovému spot ebiteli edem daný nízký podíl distribuovaných zdroj energie (DG*), pokud se v bec vyskytly Nízká úrove monitorování a ízení SN/NN sítí, pokud to v bec bylo nutné ( pasivní ízení ) Centralizované ízení koncových energetických zdroj a p enosové soustavy ístup správn dimenzovat a zapomenout evážná v tšina problém se vy ešila v etap plánování / projektování sít DOMÁCNOSTI VELKÉ BUDOVY PR MYSL * DG Distribuované generování elektrické energie

4 Dnešní a budoucí sít? Distribuované a p erušované generování elektrické energie Aktivní ízení sí ové soustavy Koordinovaná centralizovaná a distribuovaná regulace Chytré elektrom ry trné elektrárny Solární zdroje? Investice do ICT* Nová legislativa a odpov dnosti DNO** + systémové služby = DSO**? Zajišt ní bezpe nosti soustavy a kvalitních služeb Chytré elektrom ry * ICT informa ní a regula ní technologie ** DNO distribuovaný provoz sítí ** DSO - distribuovaný provoz soustavy Elektrická vozidla Systém pro akumulaci (elektromobily) energie Solární zdroje Solární zdroje Klimatizace Chytré elektrom ry Solární zdroje Systém pro akumulaci energie Systém pro akumulaci energie

5 Nové výzvy = Nové úkoly pro energetické trhy? Reakce na dodávku energie a optimalizace portfolia Výzvy vycházející z nových sítí stanovují nové požadavky na úkoly a interakce trhu Integrace obnovitelných zdroj energie: na bázi v tru, bioplynu, i fotovoltaiky Generování energie Prodej Generation enos Zajišt ní tržeb, zabrán ní výpadk m a redukce výluk [p erušení dodávek elekt iny] Ochrana infrastruktury / technických za ízení a optimalizace Bilancování elektrické energie, energetická innost a optimalizace Energetická hodnota Agregace Sales Aggregation Prosumer Balancing Transmission Distribution Distribuce Hodnota tech. za ízení Dynamické ízení kapacity vyhlazování špi ek spot eby namísto zvýšené produkce energie Bilancování / vyrovnávání [nabídky a poptávky energie] Prosumer nový druh zákazníka, jenž m že být zárove producentem i spot ebitelem energie 5

6 íklad: Jakost dodávky elekt iny Kontinuita dodávky elekt iny v sítích SAIDI, SAIFI, ENS, AIT... Plánované x neplánované p erušení (porucha) dodávky Lokalizace poruchy a doba obnovení dodávky Vliv po así Podíl nadzemních x kabelových vedení Schopnost distributora i výrobce elekt iny reagovat na p íslušné požadavky koncových zákazník (komer ní jakost) Nemá p ímou souvislost s fyzickým provozem soustavy Pobídkové/sank ní mechanismy Motiva ní ízení jakosti SAIDI, SAIFI, ENS jako parametry spolehlivosti Sankce jako procentový podíl ro ního poplatku za sí ové služby, pr rná hodnota ENS, Pobídky Sankce SAIDI - Index pr rné doby p erušení distribuce ENS Doba bez dodávky elekt iny Copyright 2013 Toshiba Corporation and Landis+Gyr. All rights reserved. SAIFI - Index pr rné etnosti p erušení distribuce AIT Pr rná doba p erušení dodávky elekt iny 6

7 íklad: Statistika finského trhu s elekt inou 2011 DNO (operáto i distribu ních sítí) ve Finsku 85 Délka sítí km Po et odb ratel elekt iny jedn Po et odb rových míst jedn Po et rozvoden erušení dodávky elekt iny u odb ratele, za rok Po et neplánovaných erušení dodávky primární rozvodny distribu ní rozvodny trvání, hodiny 6.20 po et, jedn NN sí SN sí Odb ratelé oprávn ní k odškodn ní (2011) Po et postižených odb ratel : Odškodn ní (pr rn /na odb ratele): ~126 >> ZNA NÝ DOPAD NEP ÍZNIVÝCH POV TRNOSTNÍCH PODMÍNEK! >> VYSOKÝ PODÍL NADZEMNÍCH VEDENÍ NA VENKOV! Rozd lení výpadk / p erušení dodávky Postižení odb ratel neplánovan é údržba opožd. obnovení autom. obnovení Copyright 2013 Toshiba Corporation and Landis+Gyr. All rights reserved. 7

8 íklad: Slovinsko únor 2014 Copyright 2013 Toshiba Corporation and Landis+Gyr. All rights reserved. 8

9 Vývoj sm rem k chytrým sítím Infrastruktura s chytrými elektrom ry (AMI) esné informace na úrovni odb ratele Transparentnost stavu sít pro koncové odb ratele Historická data pro plánování a p edpov di do budoucnosti Digitalizace a aktivní ízení sít Informovanost o stavu SN a NN sít Lokalizace poruchy Regulace nap tí ízení obnovitelných zdroj Bilancování [vyrovnávání] poptávky a dodávky energie Správné informace v reálném ase budou klí ové pro úsp šnou transformaci! 9

10 Dynamické prost edí si vyžádá nové nástroje edpovídání poptávky [požadavk na dodávku elekt iny] edpovídání výkonu obnovitelných zdroj asové plánování dodávky elekt iny edpov di a plánování Vyrovnávání prom nlivostí p i ízení výkonu fotovoltaiky a v trných turbin (v reálném ase) ízení dodávky a poptávky elekt iny v reálném ase Regulace hladin nap tí ízení poptávky Optimalizace sít Monitorování a ízení v reálném ase Správné asové plánování 10

11 Informovanost umožní optimalizaci technických prost edk a zvýší innost Digitalizace sítí a rozvoden povede k dobré informovanosti o SN/NN sítích a tím se usnadní aktivní ízení sítí! TSO DNO 100% Dostupné informace 0 SCADA RTU µems Automatizace chytrých distribu ních rozvoden Chytré elektrom ry HV SN NN 11

12 íklad: Aktivní regulace nap tí v distribu ních sítích ízení komplexního SN/NN sí ového prost edí vyžaduje digitalizaci sítí a transformátor! Rozvodna pro distribuci NN/SN zát ž zát ž zát ž zát ž zát ž zát ž ípustné rozmezí nap tí tok energie horní mez dolní TVR - tyristorový regulátor nap tí BESS bateriový systém akumulování energie TVR BESS STATCOM - statický synchronní kompenzátor µems mikro-systém pro ízení energetických sítí STATCOM Nár st nap tí musí být Voltage v Rise rozmezí

13 Nástroje pro digitalizaci a aktivní ízení sítí EMS ešení pro ídící systém energie Automatizace chytrých distribu ních rozvoden SCiB ešení pro akumulaci energie Zlepšení informovanosti pomocí nástroje Gridstream AMI 13

14 Digitalizace a aktivní ízení sítí pomocí µems Použití Technické za ízení v SN síti Technické za ízení v NN síti Vizualizace energetické soustavy Lokalizace poruchy Regulace nap tí ízení obnovitelných energetických zdroj Optimalizace energie µems server Chytrá distribu ní rozvodna Chytrá distribu ní rozvodna RDT / TVR (tyrist. regulátor nap tí) SVC / STATCOM Akumulace energie v síti µems regulátor Chytrý invertor (pro fotovoltaiku / v trné turbiny) Akumulace energie v síti Chytrá distribu ní rozvodna Chytré elektrom ry Chytrá distribu ní rozvodna Chytré elektrom ry TVR (tyrist. regulátor nap tí) Akumulace energie u samovýrobce µems regulátor Chytrý invertor (pro fotovoltaiku / v trné turbiny) Tepelné erpadlo Chytré elektrom ry Akumulace energie u samovýrobce 14

15 Naše nabídka pro chytré sít Systém pro ízení energetických sítí Infrastruktura chytrých elektrom Sí SCADA DMS Pr mysloví a komer ní odb ratelé Chytré domácnosti Automatizace chytrých distribu ních rozvoden 15

16 Chytré ešení pro ízení energetických sítí - µems µems se používá pro udržení stability energetického systému, do n hož jsou ipojeny obnovitelné zdroje energie edpov di edpov di pro obnovitelné zdroje edpov di pro poptávku energie asové plánování asové plánování pro energetické zdroje asové plánování pro akumulaci energie Monitorování a regulace Stabilizace elektrického proudu Redukce kolísání pro frekven ní zát žovou regulaci obnovitelných zdroj Aplika ní funkce mikro-systému pro ízení energetických sítí (µems) edpov di pro dodávku a poptávku energie asové plánování pro generování a akumulaci energie Vyhlazování produkce energie z obnovitelných zdroj Regulace dodávky a poptávky energie v reálném ase Vyrovnávání ú inku zát ží, které nelze p edpovídat nap. ze sektoru EV (elektromobil ) Regulace nap tí v SN a NN sítích Regulace kmito tu v mikrosítích Reakce na poptávku (požadavky) na energii 16

17 Chytrá ešení baterií pro akumulaci energie Výkon baterií Rozsahy bateriových systém Chytrá technologie baterií - SCiB - Vysoký vstupní i výstupní výkon - Provoz p i nízkých teplotách - Rychlé nabíjení - Dlouhá životnost Kapacita baterií Velké systémy St ední systémy Malé systémy Akumulace energie pro samovýrobce: malé až st ední bateriové systémy (BESS) Zvyšují využití energie u samovýrobc Krátko- až st edn dobý nouzový zdroj energie p i výpadku dodávky Akumulace energie v síti: st ední až velké bateriové systémy (BESS) Integrace obnovitelných zdroj na SN úrovni Redukce špi kových zát ží p enosových systém Regulace kmito tu / nap tí eklenutí krátkodobých výpadk elekt iny SCiB Super Chargeable ion Battery [Super-nabíjecí iontové baterie] (http://www.scib.jp/en/product/index.htm) 17

18 Automatizace chytré distribu ní rozvodny Funkcionality v rámci automatizace chytré distribu ní rozvodny (SDSA) Monitorování a regulace transformátor a rozvodny Sledování výkonu, proudu, nap tí a sm ru toku energie Sledování jakosti dodávky energie Indikace SN poruchy (výpadku, zemn ní a zkratu) ízení NN sít Indikace NN výpadku Dálkové ízení SN vypína e s op tným zapínáním Dálkové ízení a monitorování lokálních energetických zdroj Referen ní m ení spot eby pro analýzy sí ových ztrát 18

19 Rozší ená informovanost prost ednictvím Gridstream AMI Systém energetického ízení Infrastruktura chytrého ení spot eby elekt iny AMI (Infrastruktura chytrého m ení spot eby) zajiš uje p esnou informovanost na úrovni odb ratele elekt iny asné informace o spot eb v etn historických profil Reverzní m ení [spot eby] elekt iny z mikroenergetických zdroj asné informace o jakosti elekt iny Záznam o jakosti nap tí (EN50160) Statistika výpadk Vzdálené ízení zát ží u odb ratel v domácnostech Analýza dynamických trend spot eby elekt iny 19

20 Interakce chytré sít a chytrého trhu azení hodnoty volné kapacit v distribu ních sí ích I/O zát že 15 nebo 60 min data spot eby elekt iny (odb ru) Sb r tržních dat tém v reálném ase (<1min) AMI tržní data vyú tování: ISU, EDM Virtual Power Plant ízení distribuovaných energetických zdroj signály DR/DLC kapacita signály DER DR programy Obchodování s elekt inou Data tém v reálném ase Právnické osoby v rámci chytrého trhu DR/DLC Reakce na poptávku / Regulace p ímé zát že DER Distribuované energetické zdroje 20

21 Interakce chytré sít a chytrého trhu Cena elekt iny v porovnání s kapacitou sít ízení zahlcení sít Chytrý trh operuje s fiktivní cenou jako regula ním signálem usiluje o energetickou vyváženost cena (poptávky / dodávky) Chytrá sí používá fyzikální m ení pro ízení usiluje o optimalizaci využití sít limity sít zatížení í, monitoruje, reaguje Zásah operátora distribu ní soustavy! ízení zahlcení sít má prioritu, z toho vyplývá, že se nejprve provád jí opat ení v rámci sít a až nakonec u koncového zákazníka; vše musí být transparentní, objektivní a bez diskriminace! 21

22 22 Souhrn Decentralizované ešení na bázi µems (mikro-systému pro ízení energetických sítí) pro optimální ízení energetické soustavy v náro ném novém dynamickém prost edí distribu ních sítí edpov di pro dodávku a poptávku elektrické energie Obnovitelné zdroje asové plánování výroby a akumulace elektrické energie ízení / kontrola poptávky v reálném ase a ízení zahlcení sít Vyhlazování / vyrovnávání prom nlivosti výroby elektrické energie z obnovitelných zdroj Vyvažování ú inku zát ží, které nelze p edpovídat - nap. ze sektoru EV (elektromobil ) Poptávka Regulace nap tí v SN a NN sítích [Stávající] energ. zdroj Regulace kmito tu v mikrosítích a v sekundárních zdrojích

23 kuji vám za pozornost Copyright 2013 Toshiba Corporation and Landis+Gyr. All rights reserved.

24 Dodatek Aplikace µems - p ípady a p íklady Copyright 2013 Toshiba Corporation and Landis+Gyr. All rights reserved. 24

25 edpov di poptávky edpov po así Požadovaný p íkon (MW) Informace o zát ži Historická data poptávky 0:00 12:00 24:00 Denní doba edpov poptávky

26 edpov di dodávky edpov po así Požadovaný p íkon / výkon (MW) Historická data po así Produkce z fotovoltaiky PV 0:00 12:00 24:00 Denní doba edpov výkonu fotovoltaiky (PV)

27 asové plánování produkce a akumulace elekt iny Elektrický p íkon / výkon (MW) Produkce z fotovoltaiky Akumulace PV 0:00 12:00 24:00 Denní doba Obnovitelné zdroje Domácnosti asový plán produkce Pr mysl Velké budovy Stávající energetické zdroje

28 Bilancování dodávky: nadbytek energie Elektrický výkon (MW) Fotovoltaika PV Akumulace Generator [Stávající] energetické zdroje Denní doba 0:00 12:00 24:00 Obnovitelné zdroje Domácnosti asový plán produkce Pr mysl Velké budovy Stávající energetické zdroje

29 Bilancování dodávky: nedostatek energie Fotovoltaika PV Akumulace Generator [Stávající] energetické zdroje Denní doba Obnovitelné zdroje 0:00 12:00 24:00 Domácnosti asový plán produkce Velké budovy Pr mysl Stávající energetické zdroje

30 Vyrovnávání prom nlivého výkonu obnovitelných zdroj Výkon fotovoltaiky Sí Akumulace Výkon bateriového systému akumulace energie Denní doba 10:50 11:00 11:10 Domácnosti Obnovitelné zdroje Pr mysl Velké budovy

31 Vyrovnávání zát že od elektromobil v síti Akumulace Denní doba 16:00 18:00 20:00 Obnovitelné zdroje Domácnosti Velké budovy Stávající energetické zdroje elektromobily

Význam Inteligentních sítí pro využívání OZE. Seminá ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY Hotel Ráztoka 18.- 19. 5. 2011

Význam Inteligentních sítí pro využívání OZE. Seminá ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY Hotel Ráztoka 18.- 19. 5. 2011 Význam Inteligentních sítí pro využívání OZE Ji í Borkovec, eská technologická platforma Smart Grid Seminá ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY Hotel Ráztoka 18.- 19. 5. 2011 2010 Smart Grid Obsah hlavní tematické

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 5 Roèník 2012 Praha 13. dubna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 16. Opatøení obecné povahy è. OOP/1/04.2012-4, kterým se mìní

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Praha, srpen 2011 Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Zadavatel: Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Osoby oprávn né jednat: ve v cech technických: eská geologická

Více

Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007

Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007 Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007 Obsah Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007...1 1. Základní charakteristika spole nosti...4 1.1 Spole níci:...4 1.2 el založení :...5 1.3 innost...5 2. Orgány spole

Více

Inspirace pro inženýry

Inspirace pro inženýry A U T O M AT I Z A C E E L E K T R O I N S TA L A C E M E C H A N I K A V O D O I N S TA L A C E B E Z P E Č N O S T A M O N I T O R O VÁ N Í I C T S P R ÁVA / Ř Í Z E N Í Z E L E N É B U D O V Y P R ÁV

Více

Úspory energie v rafineriích zpracovávajících ropu

Úspory energie v rafineriích zpracovávajících ropu 178 Úspory energie v rafineriích zpracovávajících ropu Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s. milan.vitvar@crc.cz, tel 476 164 477 1. Úvod V sou asné dob jsme sv dky trvalého trendu ve strmém zvyšování

Více

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Electromechanical and electromotoric locking systems Bc. Milan Fejta Diplomová práce 2009 *** nascannované zadání str. 2 *** ABSTRAKT Tato diplomová

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016.

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

WW System Platform a Geo SCADA

WW System Platform a Geo SCADA 18. Wonderware konference R/SR - 2012 WW System Platform a Geo SCADA Nasazení v geograficky rozsáhlých aplikacích Technické tipy pro použití v sítích WAN Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co je Geo SCADA

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Výběr správného řešení pro smart metering strategické rozhodnutí

Výběr správného řešení pro smart metering strategické rozhodnutí 01 14 Výběr správného řešení pro smart metering strategické rozhodnutí Více na straně 4 Novinky na trhu Společnosti Landis+Gyr a Toshiba představily řešení MicroEMS Strana 9 Aktuální produkty Nová komunikační

Více