RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter"

Transkript

1 RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových nosných konstrukcí, je návrh únosnosti rozhodujících prvků ve dvou pracovních krocích: 1. Zjištění silových toků a zatížení nosných prvků na globálním výpočetním modelu, řešeným zpravidla lineárně-elastickým výpočtem FEM. 2. Zúžený výběr rozhodujících, typických prvků a jejich detailní statická analýza a návrh nelineárním výpočtem; pro účely tohoto newsletteru se v dalším textu omezíme jen na betonové sloupy. Výhodou této metody rozkladu na hlavní nosné prvky je relativně snadný, rychlý, funkční, konvergenčně bezproblematický a kontrolovatelný výpočet globálního modelu, při současně velmi hospodárném a bezpečném nelineárním výpočtu a návrhu rozhodujících prvků. Rozklad na nosné prvky navíc v případě prefabrikace přímo koresponduje s jejich výrobou a skutečným prováděním konstrukce. Velmi častým uživatelským dotazem, souvisejícím s tímto postupem, je dotaz na způsob zadání zatížení nosného prvku (sloupu) tak, aby výsledný průběh vnitřních sil na sloupu, pro řešení dle teorie I. řádu a bez zohlednění výrobních imperfekcí, odpovídal průběhu vnitřních sil zjištěnému na globálním výpočetním modelu. Lineární versus nelineární výpočet U lineárních výpočtů platí princip superpozice zatížení, tudíž je nalezení obálky max. vnitřních sil pro všechny vyšetřované návrhové kombinace relativně triviální úlohou. Oproti tomu u nelineárních výpočtů, kombinujících v sobě popř. více nelineárních vlivů, jako např. teorie II. řádu, směr a velikost výrobní imperfekce, vyloučení tahových napětí v betonu, omezení tlakových přetvoření betonu a tahových přetvoření výztuže, vliv dotvarování atd., princip superpozice neplatí. Z tohoto důvodu požadavek typu: Zadat do nelineárního programu jen obálku všech vnitřních sil zjištěnou z globálního modelu. nemá fyzikální smysl! U nelineárních výpočtů, což je případ programu RIBtec BEST, neplatí princip superpozice! Každá řešená návrhová kombinace vnitřně představuje samostaný nelineární výpočet a návrh. Na pořadí zadání návrhových kombinací proto může i záležet (ne však příliš významně)! Jediným společným, rozhodujícím výsledkem z hlediska návrhu betonového prvku je obálka jeho nutných ploch výztuže zjištěná pro všechny řešené návrhové kombinace a mezní stavy. Ve smyslu výše uvedeného a pro dosažení skutečně hospodárného návrhu je nezbytné zadání zatížení prvku do nelineárního výpočtu a návrhu způsobem po zatěžovacích stavech (ZS) a tvorba, resp. výpočet jednotlivých, zvolených návrhových kombinací (Ed) až v přímo v nelineárním programu (BEST). Automatizace výpočtu hodnot a zadání zatížení po ZS do RIBtec BEST 15.0 Tabulka zatížení v grafickém prostředí RIBtec BEST 15.0 umožňuje prostřednictvím standardní schránky Windows (funkce Kopírovat/Vložit, tedy Ctrl+C/Ctrl+V) obousměrný přímý přenos hodnot do tabulkových procesorů typu Excel: strana 1 ze 12

2 Tuto funkcionalitu lze velmi efektivně využít při zadání hodnot zatížení do sloupu v uzlech (podlažích) řešené konstrukce. Metodický postup při přepočtu průběhu vnitřních sil sloupu na zatížení Průběh vnitřních sil v prvku na globálním modelu po zatěžovacích stavech odpovídá jeho vazebním podmínkám (= navazující konstrukce) a celkovému vnějšímu zatížení konstrukce, popř. jen prvku. Z podmínek statické rovnováhy odpovídá zrušení vazby na okolní konstrukce zavedení příslušné reakce = vnějšího zatížení na prvek (na sloup). Pro stavebně-praktické případy, kdy lze u sloupů očekávat spíše skokové změny v průbězích vnitřních sil v diskrétních bodech podlaží a závěsů vnitřních konstrukcí, je zpětný výpočet, směrem shora dolů, příslušné silové a momentové reakce, ze známého průběhu korespondující vnitřní sily poměrně snadný: svislé přitížení sloupu v podlaží = rozdíl mezi horní a dolní odečtenou hodnotou průběhu normálové síly; směrové příčné přitížení sloupu v podlaží = rozdíl mezi horní a dolní odečtenou hodnotou průběhu směrové posouvající síly; směrový přitěžující ohybový moment sloupu v podlaží = rozdíl mezi horní a dolní odečtenou hodnotou směrového vnitřního momentu, ponížený o ohybové momenty vlivem přitěžujících, směrově korespondujících, příčných sil z vyšších podlaží. Při existenci přímých spojitých zatížení na sloup v příčném směru (např. od větru) je zpětný přepočet vnitřních sil na zatížení poněkud komplikovanější. Vliv spojitého zatížení od vlastní tíhy sloupu ve svislém směru se automaticky ve výpočtu BEST zohledňuje a tudíž není nutné toto spojité zatížení ve zpětném přepočtu vnitřních sil uvažovat. Praktické potíže s aplikací výše uvedeného výpočtu zatížení spočívají jednak v jeho potenciální numerické pracnosti, jednak v důsledné interpretaci orientace souřadných systémů v používaném softwareu a v respektování znaménkové konvence vnitřních sil a zatížení. Po vyřešení těchto základních otázek lze však tento postup po jednotlivých zatěžovacích stavech (ZS) částečně zautomatizovat např. v sešitu Excel. Využitím již zmíněné funkce kopírování (Ctrl+C/Ctrl+V) celé tabulky zatížení v jednom kroku přes schránku Windows lze navíc předejít další možným chybám vznikajících při ručním opisování hodnot zatížení. strana 2 ze 12

3 Pomůcka pro výpočet zatížení z vnitřních sil tabulka Excel, až pro 10 podlaží Pro interpretaci zmíněných postupů byl navržen následující sešit Excel, skládající se ze 2 tabulek. Pro přehlednost zadání se na jednom listu Excel zadávají vnitřní síly a počítají korespondující zatížení pro jeden zatěžovací stav. Další zatěžovací stavy lze ve stejném sešitu Excel zadat a trvale uchovat (uložit) zkopírováním listu ZS1 na list ZS2, ZS3, Tabulka vnitřních účinků odečtených z globálního výpočetního modelu V tabulce vnitřních účinků (sil) se zadávají: výšková souřadnice podlaží od paty sloupu, odečtené hodnoty směrových vnitřních sil shora a zdola v uzlu (=podlaží) sloupu. Délky úseků sloupu (= výšky podlaží = ramena sil) se počítají automaticky, přičemž nula souřadnice z leží v patě sloupu. Tabulka je formálně připravena pro 10-ti podlažní sloup. strana 3 ze 12

4 Tabulka výpočtu zatížení pro jeho zadání (zkopírování) do RIBtec BEST V této tabulce se všechny hodnoty automaticky počítají z vyplněné tabulky v předchozím kroku. Interpretace přepočtu vnitřních sil na zatížení sloupu automaticky končí na prázdné buňce výšky podlaží v předchozí tabulce. Výběr oblasti tabulky obsahující numerické hodnoty lze pomocí standardní funkce Windows (Ctrl+C/Ctrl+V) přímo zkopírovat do příslušného zatěžovacího stavu v prostředí zadání RIBtec BEST. Podle konrétní konfigurace pracoviště a tzv. regionálních nastavení je třeba mezi prostředím RIBtec BEST a tabulkovým procesorem Excel sladit nastavení znaménka pro desetinnou tečku, resp. čárku. Uvedený sešit Excel s naprogramovaným přepočtem vnitřních sil na zatížení pro až 10 podlaží našim servisním zákazníkům na vyžádání ( na rádi poskytneme, a to včetně níže uvedeného, vzorového zadání BEST, popř. TRIMAS. strana 4 ze 12

5 Praktický příklad a kontrola výsledků Pro ověření postupu a správnosti přepočtu byl sestaven schématický, globální výpočetní model (RIBfem TRIMAS ) a zpracován tímto postupem. Výpočtem vnitřních účinků byl pro zvolený zatěžovací stav ZS1 zjištěn na sloupu následující průběh vnitřních sil. Numerický průběh vnitřních sil na Sloupu_2 x Nx My Vz Mz Vy m [kn] [knm] [kn] [knm] [kn] Nosník: Sloupy_2 (x/y/z = /-8.00/0.00 bis /-8.00/-11.50) strana 5 ze 12

6 Grafický průběh vnitřních sil na Sloupu_2 strana 6 ze 12

7 Orientace lokálních systémů konečných prvků Sloupu _2, korespondující se směry vnitřních sil a orientace pro směry zatížení v programu BEST jsou zřejmé z následujících obrázků: Vyplněná tabulka odečtených vnitřních sil Zjištěným průběhům vnitřních sil odpovídá následující vyplněná tabulka: Vnitřní účinky z výpočtu modelu FEM výška podlaží z délka úseku horní Nxzh vnitřní normálová síla dolní Nxd - svislé zatížení + vnitřní normálová síla horní Myh + vnitřní ohybový moment dolní Myd - ohybový moment zatížení + vnitřní ohybový moment horní Mzh + vnitřní ohybový moment dolní Mzd - ohybový moment zatížení + vnitřní ohybový moment horní Vyh + vnitřní posouvající síla dolní Vyd - příčné zatížení + vnitřní posouvající síla - horní Vzh + vnitřní posouvající síla dolní Vzd -;příčné zatížení + vnitřní posouvající síla strana 7 ze 12

8 Tabulka automaticky spočtený zatížení pro RIBtec BEST Zadaným průběhům vnitřních sil pak odpovídá následující zatížení pro přenos (Ctrl+C, Ctrl+V) do RIBtec BEST: Přenos zatížení do RIBtec BEST V prostředí RIBtec BEST zadáme samostatně stojící sloup s korespondujícím geometrickým uspořádáním, avšak bez podpor na místech podlaží, resp. podporu zadáme pouze ve vetknutí sloupu do základu. Vytvoříme nový zatěžovací stav a v tabulce jednotlivých zatížení se postavíme na první vstupní parametr a vložíme celý obsah zkopírované tabulky zatížení z Excelu pomocí Ctrl+V: strana 8 ze 12

9 Vytvoříme nový zatěžovací stav a v tabulce jednotlivých zatížení se postavíme na první vstupní parametr a vložíme celý obsah zkopírované tabulky zatížení z Excelu pomocí Ctrl+V: Pozor na nastavení reference (= vztahu) výškové pořadnice zatížení. Navržený sešit Excel předpokládá vztah výškové pořadnice k patce sloupu (0,0 m). Celý postup můžeme nyní opakovat pro další existující zatěžovací stavy. Tvorba, resp. výběr návrhových kombinací pro vlastní výpočty a návrhy v RIBtec BEST již probíhá běžným způsobem, popsaným např. v příručce Úvod do BEST. Ověření shody průběhů vnitřních sil spočtených v RIBtec BEST Shodu průběhů vnitřních sil spočtených v RIBtec BEST s průběhy spočtenými na globálním výpočetním modelu (FEM) lze ověřit porovnáním charakteristických lineárních vnitřních účinků z teorie I. řádu: Pro účely rychlého ověření korelace návrhových kombinací z BESTu s kombinacemi na globálním výpočetním modelu lze např. ověřit shodu s hodnotami reakcí do základu pro teorii I. řádu. strana 9 ze 12

10 Protokol RIBtec BEST řešeného příkladu Systémové informace Norma: ČSN EN /2 Metodika výpočtu Geometricky a fyzikálně nelineární výpočet vnitřních účinků na mezním stavu únosnosti deformovaného statického systému včetně vlivu dotvarování a imperfekcí dle Návrh probíhá pro 1.00-násobné nelineární vnitřní účinky. Při stupni vyztužení do 2% se pro výpočet nut.as omezuje efektivní ohybová tuhost hodnotou E.cm * Ibrutto * ( As/Ac). Při výpočtu konečných posuvů se však používají efektivní průřezové hodnoty stanovené ze stavu přetvoření bez předcházejícího omezení. Tímto opatřením se předchází riziku prudkého poklesu ohybové tuhosti slabě vyztužených průřezů v okamžiku vzniku prvních trhlin. Pracovní diagram betonu při běžné teplotě pro nut.ei dle obrázku 3.2 a rovnice 3.14, pro návrh ŽB dle obrázku 3.3 a rovnice 3.17/3.18, výztuž vždy dle obrázku 3.8. Geometrie sloupu a výztuže Průřez Typ bx [m] by [m] Ac [m²] d1 [cm] ρmax [%] Tvar Ohoření 400x600 Obdélník Rohová 4x x400 Obdélník Rohová 4x1 4 Úsek Délka [m] Průřez ex [cm] ey [cm] ρ [%] As [cm²] stáv. Prvky Odstupňování x ANO x ANO x Zatížení P z [kn] Svislá osamělá síla p x,y [kn/m] Spojité zatížení P x,y [kn] Vodorovné síly Dotvarování Kvazistálé zatížení z [m] Poloha osamělého/spojitého zatížení Délka [m] Délka spojitého zatížení Vlastní tíha: pz [kn/m] = 25.0 * Abrutto pro všechny Ed Zatěžovací stavy Zohlednění dotvarování: 1=100%, 0=0% ZS Typ účinku Dotvar. γsup γinf ψ0 ψ1 ψ2 Název 0 Vlastní tíha 1 Stálé zatížení strana 10 ze 12

11 Zatěžovací stav 1: ZS Osamělá zatížení z [m] Pz [kn] ex [m] ey [m] Mx [knm] My [knm] Px [kn] Py [kn] Výsledky x imp, y imp Imperfekce ve směru x, resp. y x tot, y tot Celkové posuvy ve směru x a y N Ed, V Edx, V Edy, M Edx, M Edy Vnitřní účinky z teorie II. řádu N REd, M Rdx, M Rdy Únosné vnitřní účinky, příslušející k rovině přetvoření ε 1 - ε 2 Beta Úhel β mezi osou x a směrem nulové čáry Využití Stávající vnitřní účinky / únosné vnitřní účinky (únosnost průřezu) A s/a c(*) Při typu kombinace PK (požár) se stupeň vyztužení vztahuje na A c,fire Teorie I. řádu Vnitřní účinky z teorie I. řádu Výpočet návrhových účinků probíhá samostatně po kombinacích s hodnotami průřezu brutto. Ed Úsek Posuvy Vnitřní účinky strana 11 ze 12 h [m] x [mm] y [mm] φx [rad/1000] φy [rad/1000] NEd [kn] MEdx [knm] MEdy [knm] VEdx [kn] VEdy [kn]

12 Ed Úsek Posuvy Vnitřní účinky h [m] x [mm] y [mm] φx [rad/1000] φy [rad/1000] NEd [kn] MEdx [knm] MEdy [knm] VEdx [kn] VEdy [kn] Zatížení základu (teorie II. řádu) GEO-2 Mezní stav podloží s charakteristickou návrhovou kombinací NS-S Stálá situace STR Mezní stav únosnosti pro návrh prvků NS-M Mimořádná situace EQU Mezní stav stability polohy NS-E Seizmická situace CHAR Charakteristická zatížení Ed Typ Situace Pz [kn] Mx I [knm] My I [knm] Hx I [kn] Hy I [kn] ΔMx II 1 GEO- 2 [knm] ΔMy II [knm] ΔHx II [kn] ΔHy II [kn] NS-S NS-S STR NS-S NS-S strana 12 ze 12

RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie

RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Vydání srpen 2014. Přídavný modul RF- STABILITY. Součinitele kritického zatížení, vzpěrné délky a tvary vybočení. Popis programu

Vydání srpen 2014. Přídavný modul RF- STABILITY. Součinitele kritického zatížení, vzpěrné délky a tvary vybočení. Popis programu Vydání srpen 2014 Přídavný modul RF- STABILITY Součinitele kritického zatížení, vzpěrné délky a tvary vybočení Popis programu Všechna práva včetně práv k překladu vyhrazena. Bez výslovného souhlasu společnosti

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

STEEL EC3. Posouzení únosnosti, použitelnosti a stability podle Eurokódu 3

STEEL EC3. Posouzení únosnosti, použitelnosti a stability podle Eurokódu 3 Vydání červen 2009 Přídavný modul STEEL EC3 Posouzení únosnosti, použitelnosti a stability podle Eurokódu 3 Popis programu Všechna práva včetně práv k překladu vyhrazena. Bez výslovného souhlasu společnosti

Více

RF-DYNAM. Dynamická analýza

RF-DYNAM. Dynamická analýza Vydání únor 2011 Program RF-DYNAM Dynamická analýza Popis programu Všechna práva včetně práv k překladu vyhrazena. Bez výslovného souhlasu společnosti Ing. Software Dlubal s.r.o. není povoleno tento popis

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

IDEA Tendon 5. Uživatelská příručka

IDEA Tendon 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Tendon IDEA Tendon 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Tendon Obsah 1.1 Požadavky programu... 7 1.2 Pokyny k instalaci programu... 7 2 Úvod... 8 2.1 Omezení... 8

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam IDEA Beam IDEA Tendon IDEA RCS IDEA Steel IDEA Beam 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu...

Více

Přídavný modul RF-IMP. Generování náhradních imperfekcí a počátečních deformací náhradních konstrukcí. Popis programu

Přídavný modul RF-IMP. Generování náhradních imperfekcí a počátečních deformací náhradních konstrukcí. Popis programu Vydání Únor 2010 Přídavný modul RF-IMP Generování náhradních imperfekcí a počátečních deformací náhradních konstrukcí Popis programu Všechna práva včetně práv k překladu vyhrazena. Bez výslovného souhlasu

Více

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav 3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav Cílem této části příručky není podat detailní teoretický rozbor chování stěnových konstrukcí panelových budov, k tomu

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a Dříve užívané deterministické metody ověření spolehlivosti stavební konstrukce a tedy i jednoho jejího dílčího kritéria únosnosti konstrukce byly již pro praktické

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

ŘEŠENÉ ÚLOHY Z OBLASTI SPOLEHLIVOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ŘEŠENÉ ÚLOHY Z OBLASTI SPOLEHLIVOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ŘEŠENÉ ÚLOHY Z OBLASTI SPOLEHLIVOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Václav Sadílek Jiří Doležel Miroslav Vořechovský BRNO 21 (16. března 211) PODĚKOVÁNÍ Skripta vznikla

Více

Systém programů pro projektování prutových mostních konstrukcí NEXIS 32 TM18. Součást dodávky programového vybavení.

Systém programů pro projektování prutových mostních konstrukcí NEXIS 32 TM18. Součást dodávky programového vybavení. Systé prograů pro projektování prutových ostních konstrukcí NEXIS 32 TM18 Součást dodávky prograového vybavení. TM18 NEXIS 32 Datu poslední revize: 7. 7. 2002 Copyright 2002 SCIA Group. Všechna práva vyhrazena.

Více

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM

Více

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt je podporován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR v rámci Jednotného programového

Více

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14 Technická příručka pro výběr trapézových plechů Leden 2009 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Úvod............................................................................. 3 2. Návrh trapézových plechů............................................................

Více

Automatické skladovací systémy, tyčové hutní polotovary, řetězový unášeč, skladovací kazeta, vodící článek.

Automatické skladovací systémy, tyčové hutní polotovary, řetězový unášeč, skladovací kazeta, vodící článek. ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Cílem této práce je návrh konstrukčního řešení horizontálního pohonu unašeče skladovacího systému LLH. V úvodní části je popsána problematika skladování tyčového materiálu,

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘINA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LANGER ŽELEZNIČNÍ STAVBY II MODUL 5 ÚNOSNOST ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA STUDIJNÍ OPORY

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více