církve jako církve. V Německu je např. objektem sledování mimo jiné státní organizací Verfassungsschutz. Deklarovaným cílem scientologie je dosažení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "církve jako církve. V Německu je např. objektem sledování mimo jiné státní organizací Verfassungsschutz. Deklarovaným cílem scientologie je dosažení"

Transkript

1 3 Sekty Sekta je obecně pojímána jako skupiny, která je kvůli svému jednání vůči jednotlivcům viděna jako škodlivá, nebezpečná či zneužívající své příslušníky. Původně to byl pojem pro skupinu oddělenou od náboženského či politického hnutí lat. secare = řezat, sekat. Dnes však obojí charakteristika ne zcela vyhovuje, proto mluvíme o sektě tehdy, pokud splňuje určité charakteristické znaky. Nová náboženská hnutí V současné době vzniká tendence se termínu sekta vyhnout. Jednoduše proto, že tento termín má v současnosti příliš pejorativní a nálepkující význam. Navíc kde je hranice mezi sektou a nesektou? Kolik splněných znaků sekty je ještě v normě a kolik už znamená sektu? Proto se častěji setkáváme s opatrnějším označováním jako společnost se sektářskými rysy či znaky apod. Nejnovější termín pro označení toho, čemu bychom dříve řekli sekta je v současnosti nové náboženské hnutí. Co to ale je? Nové = relativně nová náboženská idea relativita vzniká vzhledem k historicko-kulturnímu místu její prezentace, také může jít o inovaci starších idejí Nové= = zároveň odkazuje k tomu, že se jedná o náboženské hnutí, které není v dané společnosti zavedené, etablované (čili často nenormální, podezřelé, podivné) náboženské = nejčastěji se klasického náboženství týká, ale někdy hnutí klasicky náboženské ani být nemusí někdy stačí, když náboženské potřeby supluje nějakým jiným způsobem (psychoterapie, léčitelství, obchodní či politické společnosti) Vznik NNH vznik, vývoj i zánik NNH je přirozený a odvěký společensko náboženský proces NNH vznikají a buď se časem transformují v klasické náboženství nebo zpravidla zanikají vše je jen otázka času osoba, která je schopna formulovat a rozšířit novou náboženskou ideu + dostatek stoupenců osoba vůdce ani tak nemusí být charismatická, jako charismatisovaná idea však musí vystihovat většinou nevědomou duchovní potřebu části společnosti týkající se zanedbaných a opomíjených oblastí duchovního života může vyjadřovat nové řešení, syntézu, nové recepty apod. 3.1 Charakteristické znaky sekt chybí atmosféra svobodného myšlení členové jsou programováni bez schopnosti vlastního úsudku přesto je myšlení a rozhodování jako svobodné deklarováno nevídaně silná autorita (charismatický či charismatizovaný vůdce) výroky závazné a nezpochybnitelné, rozhodnutí autority absolutní a univerzální koncentrace moci ve vedení, jedno centrum => cenzura TV, rozhlasu, tisku, literatury, absolutní poslušnost vnímána jako odnímající břemeno rozhodování a zodpovědnosti složitý život se redukuje na poslušnost jednoduché pravdy a jediný recept na všechny otázky 1

2 někdy bývají základní prvky víry fixovány v extatických či hypnotických stavech podceňování rozumu = upřednostňovány pocity, zážitky, zkušenosti pokud se o nějaké pravdě prokáže, že se neosvědčila či nenaplnila, vždy je chyba na straně příjemců, že ji špatně pochopili pocit moci a důležitosti pocházející od silné autority = náležet k jediné pravé organizaci bezvýhradná poslušnost není vynucována předpokládá se, záleží na cti a svědomí největší odměna je schválení autoritou => alternativou absolutní poslušnosti je vyloučení ze skupiny! vzniká silná závislost na sektě (zejména emoční) podpořená často zpřetrháním dřívějších sociálních vazeb a jejich koncentrace v sektě při náboru nových členů vzniká emoční, sociální či psychická manipulace sociální přijetí vázáno na výkon manipulování s člena za pomoci pocitu viny utajování informací před nečleny, méně zdatnými členy, méně oddanými členy, předkládán černobílý obraz světa pocit výlučnosti, výjimečnosti poslání, vyvolení, jedinečné poznání fundamentalismus jediný pravý, absolutní a doslovný výklad textů a článků víry tuhý legalismus nespočet předpisů určujících vše v životě člověka po nějaké době myšlenkové stereotypy vzorce rozhovorů, pojmy, definice izolovanost členů od okolí charakter uzavřené společnosti chybí dlouhodobá konkrétní sociální práce nečiní si starost o lidi, kteří jí nemohou být prospěšní POZOR: pozor na nálepkování sekta někdy je lépe mluvit o znacích sekty, tendencích či chování skupiny či jednotlivců slovo sekta se nedá vypustit a jsou situace, kdy je ho třeba jednoznačně použít, ale na druhou stranu je třeba s tímto termínem šetřit a bez rozmyslu takový titul neudělovat kde jaké skupině i v renomovaných společenstvích a církvích je možné setkat se s lidmi, kteří osobně nesou znaky sektářského chování, aniž by patřili do sekty 3.2 Čím jsou sekty nebezpečné závislost členů na vůdci či organizaci, ztráta kritického myšlení společenská izolace členů (někdy již od dětství) po opuštění sekty je někdy nutná psychiatrická péče nebezpečí pro děti vyrůstající v sektě vliv sekty fixovaná od dětství, sektářské experimenty rodičů někdy ohrožení zdraví a života, alternativní medicína využívaná do krajnosti, nemoc jako hřích, značný hospodářský a politický vliv (scientologie) kriminální činy (satanismus) hromadné vraždy či sebevraždy 2

3 3.3 Příklady některých sekt v ČR velmi stručná charakteristika Informace o zde uvedených sektách jsou pouze základní a někdy zjednodušené. Podrobnější informace lze najít v literatuře či na internetu. Charakterizované sekty jsou ty, se kterými je možné se nejčastěji setkat v ČR, nikoliv všechny, se kterými se v ČR můžeme setkat. Mormoni Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, známější pod označením mormoni, je náboženská společnost založená Josephem Smitheem v USA v roce Považuje se za jedinou církev oprávněnou Ježíšem Kristem, která dodržuje jeho učení. Křesťanské církve ji však za křesťanskou denominaci nepovažují, obvykle ji neoznačují jako církev, ale jako sektu. Své učení mormoni odvozují jednak z Bible, dále pak z Knihy Mormon, kterou měl podle božského zjevení přeložit ze zlatých desek předaných andělem Joseph Smith a která pojednává o osudech Izraelitů přestěhovaných v předkřesťanské éře do Ameriky, z Knihy nauky a smluv (Doctrine and Covenants) a Drahocenné perly (The Pearl of Great Price). Celosvětově má církev přes 10 miliónů členů (dle vlastních statistik měla k 31. prosinci členů). Patří mezi církve registrované v České republice, kde má přes tisíc členů. Jehovisté Svědkové Jehovovi Svědkové Jehovovi jsou celosvětová náboženská společnost, jejíž členové se označují za křesťany. Počet jejích členů se odhaduje na šest milionů, ústředí mají v New Yorku. Jsou známi svou evangelizační a publikační aktivitou (mj. časopis Strážná věž). V Česku se při posledním sčítání lidu (2001) přihlásilo ke Svědkům jehovovým lidí. Historie Podle interpretace Svědků Jehovových byl prvním svědkem Jehovovovým biblický Ábela, protože byl spravedlivý, ale jeho rodiče Adam a Eva zhřešili proti Bohu. Mezi další svědky Jehovy řadí například Enocha, Noeho, Abraháma, Mojžíše a mnohé další. Nejvěrnějším svědkem byl ovšem podle nich Ježíš Kristus. Po jeho smrti šířili křesťanskou víru jeho učedníci a apoštolové, jejich následovníci ovšem odpadli od víry a křesťanské sbory začaly přejímat uctívání cizích Bohů a pohanské zvyky. Zároveň se Boží pravda směšovala s tehdejšími filozofickými spekulacemi. Svědkové Jehovovi sami se pokládají za pokračovatele řady předchozích reformátorů, kteří v průběhu historie církve poukazovali na její ubohý stav, jako například Martin Luther, William Tyndale nebo Jan Hus. Všechny významné křesťanské církve je ale odmítají považovat za křesťany, neboť Svědkové Jehovovi neuznávají božskou podstatu Ježíše Krista. Počátky samotného hnutí se datují do 70. let 19. století, kdy se ve Spojených státech objevilo několik náboženských skupin očekávajících konec světa. Tehdy v Allegheny v Pensylvánii vznikl studiní kroužek pod názvem Badatelé Bible. Svědkové Jehovovi také očekávali brzký příchod konce světa (Armagedon). Původně stanovoli jeho termín na rok 1914, později bylo určeno několik dalších termínů, dnes je Armagedon očekáván v neurčitě blízké době. Bible Svědkové Jehovovi věří, že jedině Bible je inspirované Boží slovo. Snaží se ji zkoumat i ve světle vědeckých poznatků, archeologických nálezů a jazykových prostředků, použitých pro tyto biblické jazyky. Za tímto účelem vydali vlastní překlad Bible Překlad nového světa, o němž tvrdí, že je dynamickým a přitom doslovným překladem z původních jazyků. Bůh Věří v jediného Boha, který má jméno Jehova. Svědkové Jehovovi oznamují toto jméno, všem, jak napsal biblický žalmista David, aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí. (Žalm 83:18, Překlad nového světa). Kontroverze Některé konkrétní aspekty působení Svědků Jehovových jsou zdrojem kontroverzí: Podle některých psychologů nebo členů, kteří ze společnosti odešli, je u členů společenství vytvářena psychická závislost a jsou cíleně přetrhávány společenské vazby mimo organizaci. Svědkové Jehovovi odmítají krevní transfúze. To v případě, že se lékař snaží zachránit tímto způsobem život členům této společnosti nebo jejich dětem, bývá zdrojem sporů. Podle nálezu ústavního soudu z 20. srpna 2004 (III. ÚS 459/03) však "Ochrana zdraví a života dítěte, je zcela 3

4 relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní." Náborovou činnost, při níž dvoučlenné skupiny Svědků obcházejí domácnosti, považují někteří lidé za obtěžující. Podle kritiků Svědkové Jehovovi uvedli v žádosti o registraci v České republice lživé informace (např. popřeli odmítání krevní transfuze). Podle kritiků je věrouka Svědků Jehovových závislá na přání a situace v ústředních orgánech církve a nikoliv na Bibli, která je silně ohýbána podle jejich přání. Poukazováno je nejen na notoricky známé očekávání konce světa, ale také na několikanásobné prudké zvraty v učení o morálce (u jednotlivých činnů mělo být několikrát v průběhu pár let změněno hodnocení nezávadné na přečin trestaný vyloučením a zpět) a na falšování biblických textů. Nejznámější změnou v textu Bible je přesun čárky ve větě, kterou Ježíš Kristus na kříži pronesl k ukřižovanému lotrovi (Lk 23,43): Říkám ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Jelikož je tato věta v rozporu s učením Svědků Jehovových o nebi, které má být ustaveno až po konci světa, byla v Jehovistické Bibli přemístěna čárka Říkám ti ještě dnes, budeš se mnou v ráji., jakkoliv je to nelogické a podle odborníků na biblické jazyky zcela nesmyslné. Moonisté Církev sjednocení Dříve, než se Eva stala manželkou Adama, měla poměr s Luciferem v podobě hada. Z tohoto spojení se narodil Kain, který je praotcem komunistů. Adamovo dítě, které se jmenovalo Abel, založilo rod, z kterého pocházejí demokracie Jižní Koreje a USA. Toto je jedno ze základních učení organizace nazývané Církev sjednocení a přezdívané podle jejího zakladatele moonisté Založil ji totiž muž, který se jmenuje Sun Myung Moon (čti San Mjung Mun). Jeho oddaní ho nazývají Reverend Moon. Učí toto: Protože Adam s Evou nesplnili úkol, který měli, totiž založit dokonalou rodinu, musel Bůh poslat na svět Ježíše, který měl také za úkol založit vzornou rodinu. Než se mu však podařilo najít tu pravou "Evu", aby dokončil, co tzv. První Adam nedokázal, Židé ho zatkli a ukřižovali. Proto splnil pouze polovinu poslání-duchovní vykoupení. Druhá polovina, tzv. tělesné vykoupení, které mělo být vykonáno právě založením vzorové rodiny, zůstalo stále nedokonáno. A tak Bůh hledal dva tisíce let "třetího Adama", který by byl dokonalým rodičem celému lidstvu. Až ho konečně našel-v Sun Myung Moonivi, chlapci, který se narodil roku 1920 v malém městečku zemědělské oblasti na severu Koreje. V 16 letech se mu prý zjevil Ježíš a požádal ho, aby dokončil, to co sám nestihl. Po vyučení elektrikářem se nevěnoval svému oboru, ale zabýval se spiritismem a začal kázat. Komunistický režim ho několikrát zatknul a byl poslán do koncentračního táboru. Po osvobození tábora jednotkami OSN založil Sdružení Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanstva (The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity), což je celý oficiální název tété organizace. V roce 1972 se přestěhoval do USA. Hlavní body sekty: I. Dokonalá rodina II. Sjednocení všech náboženství III. Boj proti komunismu(ateismu) Základní znaky: Sňatky zemřelých s žijícími členy moonistů. Původně každá nová členka musela být očištěna od dědičného hříchu souloží s Moonem, dnes se očištění provádí duchovně. Organizování masových svatebních obřadů, atd. Sekta je aktivní i v politickém a hospodářském životě. Má vlastní flotilu, vydává deníky jako jsou The Washington Times nebo New York City Tribune a spravuje spoustu celosvětových organizací. Scientologie Scientologie (z angl. scientology < lat. scio = vědění + řecky logos = slovo; dříve též dianetika) je filosoficko-náboženský systém založený na názorech amerického spisovatele L. R. Hubbarda. Pojem Scientologie se též používá ve významu Scientologická církev, což je největší existující organizační struktura, která tento systém praktikuje. Církev scientologů patří dnes k nejrozpornějším církvím resp. sektám a v mnoha zemích se diskutuje o jejím zákazu; v mnoha zemích se též diskutuje o uznání této 4

5 církve jako církve. V Německu je např. objektem sledování mimo jiné státní organizací Verfassungsschutz. Deklarovaným cílem scientologie je dosažení duchovního zdraví prostřednictvím studia duchovní bytosti ve vztahu k sama sobě, universu a ostatnímu životu. K tomu účelu nabízí Církev rozsáhlou soustavu kurzů; pokročilejší kurzy jsou velmi drahé. Přístup k nim je zpravidla možný až po absolvování tzv. testu osobnosti. Historie Zakladatelem scientologie je americký autor sci-fi L. Ron Hubbard, který v roce 1950 vydal základní příručku Dianetics: The Modern Science of Mental Health (Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví), podle které se jedná o vědu o lidském duchu s cílem dosáhnout duchovního zdraví. Do roku 1951 se používal název dianetika (dianetics), od roku 1952 se používá označení scientologie. Původně spíše sekulární soubor názorů Hubbard roku 1953 přecharakterizoval na aplikovanou náboženskou filozofii. Scientologie má asi milión přivrženců na celém světě (některé odhady hovoří o statisících, církev sama o devíti miliónech). Mezi veřejnými zastánci Scientologie jsou i celebrity, mezi nejznámější patří některé hollywoodské hvězdy jako např. John Travolta či Tom Cruise. Postavení ve společnosti Spory a kritika Ohledně scientologie a Scientologické církve a její činnosti se vedou spory, také i vleklé a nákladné soudní pře. Kritici označují Církev za sektářskou a tvrdí, že se jedná o jednu z nejmocnějších sekt, navíc bezohledně ekonomicky zaměřenou. Dále, že nejspornější akce Církve jsou přímým důsledkem učení Hubbardovy Scientologie. Její členové a příznivci označují scientologii nejen za filosofii, náboženství, ale i za vědu. Kritiku zastánci scientologie chápou urážlivě a považují kritiky uváděné body za nesprávné. Země a státy Jde o jednu z nejspornějších světonázorových organizací na světě. V některých státech je považována za řádnou a prospěšnou náboženskou společnost, která má i podporu státních institucí, v některých za podnikatelský nenáboženský subjekt. Jsou i státy, ve který je klasifikována jako nebezpečná sekta a na základě tohoto jsou proti ní prosazovány silně restriktivní omezení nebo naprosté zákazy působení. V Evropě se často diskutuje, zda jde o náboženství nebo ideologický extremismus s ekonomickými cíly, jak bylo dokonce i soudně rozhodnuto (např. Německo). Činnost Scientologické církve byla výslovně zakázána v letech v Řecku, globálním precedentem však byl zákaz Scientologie v letech v Austrálii. I jiné státy vyslovují výhrady proti ekonomické činnosti organizace. V Německu příslušné nejvyšší orgány rozhodly, že církev Scientology-Kirche Hamburg e. V. není náboženskou organizací ve smyslu německých zákonů, protože činnost organizace má ekonomické zaměření. Zároveň se od 90. let 20. století opakovaně zvažuje úplný zákaz organizace z důvodu vytváření závislosti u jejích členů, ničení jejich sociálních vazeb a finančního vykořisťování. Ve Francii byl roku 2001 přijat tzv. antisektářský zákon, umožňující zakázat kteroukoli z vybraných náboženských organizací, jestliže dva její vedoucí představitelé budou odsouzeni za podvody nebo zneužívání dětí. Scientologická církev je v čele seznamu těchto sekt; ochránci lidských práv však Francii kritizují za to, že neměří všem stejným metrem, neboť na tradiční církve se tento zákon nevztahuje. V USA byla Scientologická církev uznána za církevní a veřejně prospěšnou organizaci, která je osvobozena od daní. Kritici uvádějí, že toto uznání bylo dosaženo podvodem (např. článek v New York Times). Kritická renomovaná media (jako např. TIME, New York Times), pravidelně informují o činnosti sekty. Tomu se Scientology snaží bránit soudními procesy a žalobami, které ale končily ve prospěch kritiků. Kurzy a dobročinnost V posledních letech je organizace zejména činná v oblasti kurzů managementu, komunikace, učení a motivace. Existuje také mnoho spřízněných podniků (označení podle příznivců a/nebo Scientologie): organizace věnující se drogově závislým (Narconon), organizace proti potlačování tolerance, centra efektivního učení, komise pro přečiny psychiatrie proti lidským právům, sdružení manažerů apod. Kritici ale poukazují na závislost těchto činností od cílů organizace. Proto se její spolupráci brání i renomované dobročinné organizace ve všech oblastech, do kterých přívrženci Scientologie pronikají. Náboženství Scientologie umožňuje sice svým členům být příslušníky jiných náboženství. Protože je ale třeba scientologii věnovat mnoho času a její názory nejsou kompatibilní s žádným běžným náboženstvím, jde v praxi o tzv. náboženství nové (kult, sektu). 5

6 Křesťanství Ke konfliktům s křesťanskými kruhy jistě přispívá i skutečnost, že zakladatel scientologie po určitou dobu sympatizoval se satanismem. Křesťané také protestují proti zneužití symbolu jejich víry, křesťanského kříže, v logu scientologie. Filosofie Podle scientologického učení se každý člověk se skládá z těla (případně i mysli) a nesmrtelného thetana (duše, jakéhosi astrálního těla). Thetani prý žijí už miliardy let, a to tak, že se opakované rodí do jiných těl (reinkarnace). Za tu dobu jsou ale duševně omezováni engramy (bolestné záznamy událostí ze současného i minulého života), které jim brání fungovat jako božské bytosti, kterými původně byli. Tato omezení se měří a následně odstraňují (to znamená dosahuje se tzv. stav clear čistý) pomocí auditingu, dotazovací techniky za pomoci elektronického měřícího přístroje. Ti, kteří dosáhli clear (údajně asi lidí na světě) se pak na jiných, tajných kurzech snaží v osmi stupních dosáhnout stav operujícího thetana, zahrnující schopnost kontroly nad časem, prostorem a vším ostatním. To je nejvyšší cíl scientologie. Podle údajů z tisku se členové pokročilých kurzů dozvědí tajnou Hubbardovu informaci, že v minulosti před 75 miliony let existoval galaktický vládce Xenu, který přivedl na Zem miliardy lidí a umístil je ke dvěma sopkám, které pak pomocí vodíkové pumy nechal explodovat. Po té vystřelené duše vytvořily shluky, které se přilepily na lidi a dodnes jim působí psychické a fyzické problémy, které scientologie pomáhá odstraňovat. Organizace Scientologická organizace je přísně hierarchická, v čele je mezinárodní vedení v Los Angeles, pod ním kontinentální organizace a pod nimi místní církve. Výkonnost jednotlivých stupňů hierarchie se měří týdenními statistikami, na základě kterých je organizace řízena. Roku 1966 firma Hubbard Exploration Company koupila několik lodí a L. R. Hubbard přemístil svoje hlavní sídlo na otevřené moře. Z toho vznikl název Sea Org(anization) Mořská org(anizace). V 70. letech bylo hlavní sídlo přeloženo do Clearwater na Floridě, ale název Sea Org se dodnes používá jako značení několika tisíc členů Sea Orgu. Všichni členové podepsali smlouvu na miliardu let a podléhají přísné disciplíně. Vyšší úrovně Scientologické církve jsou obsazovány výlučně členy Sea Orgu. V osmdesátých letech se od Scientologie oddělilo několik skupin, které původní Scientologie rovněž považuje za své nepřátele. Pokračující spory ohledně Scientologické církve zahrnují směrnici o odloučení (tzv. disconnection ), v níž jsou členové nabádáni k zpřetrhání všech kontaktů s přáteli nebo členy rodiny, kteří jsou k Církvi kritičtí. Kromě toho jsou nepřátelé Scientologie považování za nepřátele lidstva (neboť Scientologie plánuje lidstvo spasit) a proto se proti nim všemožně bojuje (početné soudní procesy apod). Haré Kršna Mezionárodní společnost pro uvědomování si Kršny (následující text je citován od I. O. Štampacha) Oficiální název: Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny, zal v USA Zakladatel: Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda ( ) Vychází z: hinduizmu višnuizmu. Charakteristika: Společenství zasvěcené šíření bhaktijógy (jóga lásky a oddanosti k Bohu). Hlavním rysem tohoto hnutí je hlásání všeobjímající lásky a požadavek mravní čistoty jedince i společnosti. Stoupenci hnutí jsou zásadními pacifisty, abstinenty a vegetariány, odmítající nemanželský sex a glorifikaci sexu jako takového, jenž by měl být omezen na plození dětí. Nosí safrónové róby, muži chodí ostříháni dohola. 1) Širší souvislost Pod obvyklým názvem hinduismus se skrývá celá škála náboženských směrů na Indickém poloostrově. Jeho nejstarší fázi představuje období po přistěhování árijského obyvatelstva a po jeho smísení s původním obyvatelstvem tmavé pleti. Spojily se též náboženské prvky obou skupin. Tento proces v první polovině druhého tisíciletí před Kristem je základem rozvoje četných, především indoevropských a drávidských etnik a různých postupně vznikajících náboženských směrů. Výrazem takto vznikající spirituality je soubor čtyř véd. V pozdější bráhmanské a hinduistické fázi se tento základ bohatě rozvíjí. Objevuje se ustálený kastovní systém, nauka o koloběhu životů a karmě. Výraznými texty tohoto období jsou upanišady (v podstatě nábožensko-filosofické rozpravy učitele se žákem) a eposy Rámajána a Mahábháráta s důležitou relativně samostatnou částí Bhagavadgítou 6

7 (Zpěvem vznešeného). V tomto období je za absolutní skutečnost pokládáno neosobní božské brahman, označované též jako saččidánanda (bytí, vědomí, blaho) nebo nejvyšší osobní bůh Brahma. Tento duchovní prazáklad kosmu se projevuje mnohým způsobem, především ve dvou postavách. Jsou to bohové Višnu a Šiva. Kolem nich vznikají rozsáhlé kulty. Vaišnávové (ctitelé Višnua) zaměřují pozornost na některé z avatarů, pozemských bytostí, jejich prostřednictvím se nejvyšší božská Osoba viditelně projevuje. Velmi populárním avatarem je Kršna (někdy přepisováno a vyslovováno jako Krišna, přesný akademický přepis je složitější). Kolem této postavy vzniká v Indii rozsáhlé kršnovské hnutí s vlastním charakterem zbožnosti, vlastní kanonickou literaturou, uměleckými projevy. V dnešní Indii je velmi rozšířené. 2) Nástin novodobé historie Hnutí Hare Kršna patří k novodobému indickému obrodnému směru gaudíja vaišnáva. Navazuje na vaišnávský směr, který se zformoval již ve středověkém Bengálsku. Jeho iniciátorem byl významný učenec šrí Čaitánja Mahaprabhu ( ). Jde o bhaktické hnutí, tedy o duchovní cestu uctívání. Spolu s mravným životem a meditativním poznáním se v této škole nejvíce zdůrazňuje jako vhodné pro tuto dobu zpívání božských jmen. Zakladatelem novodobé podoby hnutí v západním světě byl Abhaj Čaran Dé ( ), nazývaný v hnutí samotném Jeho božská Milost A. Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda. Ten založil po delším přípravném období r Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny známou též pod anglickou zkratkou ISKCON. Hnutí si získalo popularitu mezi tehdejšími hippies (děti květů). Intenzívně se o ně zajímali a sympatizovali s ním také Beatles. Po smrti zakladatele se hnutí ocitlo ve vážné krizi. Mnoho z členů mezinárodní řídící komise, jíž svámí Prabhupáda ustanovil před svou smrtí, těžce selhalo. V osmdesátých létech se hnutí začalo vracet k původní praxi a zdá se, že reforma byla úspěšná. Dnes se hnutí jeví jako konsolidované. 3) Naukové a morální zásady Kršna je v hnutí pokládán za Nejvyšší božskou Osobu. Je vševědoucí, všudypřítomný, všemohoucí a věčný a je energií udržující všechno stvoření. Má osobní i neosobní aspekty. Pečuje o každou živou bytost. Člověk jakožto živá bytost se skládá z těla a ducha. Každý člověk je jedinečný. Lidský duch prochází mnoha vtěleními, ale uctíváním Nejvyšší božské osoby a přijímáním pokrmu obětovaného Kršnovi může brzy dospět k osvobození z koloběhu životů. S tím souvisí zásada neubližovat živým tvorům. Kršnovi ctitelé jsou proto vegetariáni. Kromě jakéhokoli masa, samozřejmě včetně ryb a dále vajec, se zdržují také čaje a kávy, alkoholu, tabáku a jiných drog. Ve vlastním systému stravování přístupném i veřejnosti se snaží o vyváženost. K jejich životním zásadám patří i to, že nesázejí, nesportují, vzdávají se také her a četby románů. 4) Uspořádání komunity Jádro společenství tvoří Kršnovi oddaní. Mají obvykle vyholenou hlavu s malým copánkem na temeni a nosívají zvláštní oblečení. Někdy mívají místo mezi očima a jiná místa na těle označena ve vodě rozpuštěnou hlínou z posvátného jezera v Indii. Jsou vázáni přísnými zásadami. Na počátku své příslušnosti, obvykle v mladém věku žijí jako brahmačárinové při chrámech. Věnují se studiu tzv. védské literatury, pod čím je ale třeba rozumět nejen čtyři védy, ale i upanišady, Bhagavadgítu, velmi rozsáhlou Bahagavatapuránu (zvanou též Šrímad Bhagavatam) a další texty. V té době žijí v celibátu, dodržují striktně tělesnou čistotu a vstávají velmi brzy ráno. Základem duchovní praxe je recitace nebo zpěv mahamantry: Hare Kršna Hare Kršna Kršna Kršna, Hare Hare Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare. Tuto šestnáctislovnou formuli mají opakovat za den 1728 krát. Říká se tomu džapa a zabere to denně asi dvě hodiny. K tomu se připojují další mantry a zpěvy k poctě šrí Čaitánji, šrí Prabhupády apod., a dále uctívání božstev v chrámu. Interní obřad má podobu přinášení symbolických obětních darů božstvům uctívaným v dané oblasti a symbolické péče o ně. Obřad s účastí veřejnosti spočívá ve zpěvu manter a s doprovodem hudebních nástrojů (sankírtan), četbě z kanonických Písem, výkladu a přijímání obětovaného pokrmu (prasádam). Brahmačárinové také spolu s ostatními fyzicky pracují, např. na farmách při zemědělských pracích nebo při přípravě a distribuci literatury. Někteří z oddaných se natrvalo zaváží k takovému plnému zapojení a stávají se sannjásiny, což je možné přirovnat k mnichům. Většina brahmačárinů se později stane grhasthy. Ti žijí manželským a rodinným životem a míra jejich pobytu v chrámech a účasti na činnosti hnutí je různá. Platí však pro ně různá omezení vyplývající z pozice Kršnových oddaných. Někteří ze sannjásinů se stávají guruy, tedy duchovními učiteli. Závisí to na jejich duchovním rozvoji. Vztah mezi guruem a žákem není dán organizačně. Je spíše individuální. Od této role je odlišný úkol představeného místního chrámu. Ten koordinuje společnou práci a společný život. Ještě jiným úkolem je role obětníka, který před oltářem božstev v rámci obřadu přináší obětní dary. Toto odlišení autorit v oblasti správy, duchovního vedení a rituálu je výsledkem zkušenosti po smrti zakladatele a osvědčuje se. 7

8 Širší okruh tvoří sympatizanti označovaní jako Kršnovi přátelé. Spolupracují s chrámem (centrem, farmou apod.), zúčastňují se obřadů, zpívají božská jména a podle svých možností přispívají fyzickou prací, šířením literatury apod. Míra jejich angažovanosti je různá podle jejich možností. 5) Kršnovské hnutí a veřejnost ISKCON bývá často uváděn jako příklad sekty nebo destruktivního kultu. Obvykle se připomíná božská pocta vzdávaná zakladateli a dlouholetému vůdci, fundamentalistický přístup k hinduistickým Písmům, přísná životospráva brahmačárinů, sannjásinů a vůbec všech oddaných, oddělenost od profánní společnosti (zvláštní úprava vlasů, odívání, strava, indická jména). K tomu je však třeba uvést, že podobné znaky lze nalézt i u uznávaných náboženských společenství (papež je Svatý Otec, je neomylný, některá řeholní společenství žijí podobně přísně, někteří křesťané chápou bibli doslovně jako nadiktovanou shůry). Ve prospěch kršnovského hnutí mluví to, že je neagresivní, že odmítá jakékoli násilí a připouští různé cesty k duchovnímu cíli. Obvinění ze sektářství je proto třeba odmítnout. Hnutí se stýká s veřejností pomocí veřejného zpěvu božských jmen s doprovodem hudebních nástrojů (sankírtan), veřejnými obřady v chrámech, provozováním vegetariánských klubů Góvinda a hojnou periodickou i neperiodickou literaturou a hudebními nahrávkami, jež individuálně nabízejí. Jeho reprezentanti se zúčastňují mezináboženských dialogů, u nás např. setkání v pražské Městské knihovně pořádané Českou křesťanskou akademií, dále každoročních Dnů plného vědomí, hudebních festivalů (např. Hudba k tichu). Literatura: ELIADE, M. Dějiny náboženského myšlení I. - III. Praha : Oikoymenh, 1995 kol. Malý slovník sekt. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998 NOVOTNÝ, T., VOJTÍŠEK, Z. Základní orientace v nových náboženských směrech. Praha : Oliva, 1994 STORIG, H.J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000 ŠTAMPACH, I. O. Malý přehled náboženství. Praha : SNP, 1992 VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha : Portál, 2004 VOJTÍŠEK, Z. Netradiční náboženství u nás. Praha : Dingir, 1998 VOJTÍŠEK, Z. Nová náboženská hnutí : a jak jim porozumět. Praha : Beta Books,

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2012 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek 1. Radikalizace v odštěpeném hnutí. Příklad imanuelitů. 20. 2. 2. Války kvůli sektám, příklad munistů 28. 2. 3. Války kvůli sektám

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Nová náboženská hnutí a násilí. Evangelická teologická fakulta UK 2012

Nová náboženská hnutí a násilí. Evangelická teologická fakulta UK 2012 Nová náboženská hnutí a násilí Evangelická teologická fakulta UK 2012 Nová náboženská hnutí a násilí předběžný rozvrh přednášek 1. Nové náboženské hnutí a jeho denominalizace 24. 2. 2. Podoby konfliktu

Více

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu nová náboženská hnutí - inovace duchovního života

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Anotace Tento pracovní list s názvem Náboženské sekty může být použit samostatně či společně s prezentací Náboženské sekty téhož autora, na kterou volně navazuje. Pracovní list je zaměřen na pochopení

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Otázka: Sekty. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): B8R8. Pojem slova sekta

Otázka: Sekty. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): B8R8. Pojem slova sekta Otázka: Sekty Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): B8R8 Pojem slova sekta Problémem je, že neexistuje zcela spolehlivá definice, co to vlastně sekta je, neexistuje přesná hranice mezi skupinami,

Více

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice 2011 Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice I. základní vymezení II. praktická

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2012

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2012 Základy hinduismu Evangelická teologická fakulta UK 2012 předběžný rozvrh přednášek 1. Úvod, harappská kultura, védy a náboženství véd 5. 10. 2. Mladší védská literatura, učení upanišad 12. 10. 3. Upanišadová

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Kulturní geografie Geografie náboženství. Otakar ČERBA (3/2007)

Kulturní geografie Geografie náboženství. Otakar ČERBA (3/2007) Kulturní geografie Geografie náboženství Otakar ČERBA (3/2007) Proč geografie náboženství? Náboženství je fenomén doprovázející lidstvo od nepaměti (proto se nikdy nedopátráme jeho vzniku). Téměř každý

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2010 Nová náboženská hnutí letní semestr 1. Vznik nového náboženského hnutí v průběhu denominalizace, příklad imanuelitů 25. 2. 2. Války kvůli sektám a metafora vymývání mozků, příklad

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

-Sekta= uzavřená skupina, která vychází z nějakého učení a je nějakým způsobem radikální

-Sekta= uzavřená skupina, která vychází z nějakého učení a je nějakým způsobem radikální Otázka: Sekty a nová náboženská hnutí Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kvica -Nová náboženská hnutí jsou náboženství, která vznikají v nové vlně zájmu o náboženské skutečnosti ve 2. polovině

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2009 Vznik nového NNH v průběhu procesu denominalizace NNH nové náboženské hnutí stupeň napětí denominace čas Vznik nového NNH v průběhu procesu denominalizace NNH nové náboženské

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Současná religiozita Sekty a nová náboženská hnutí Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000 nevyjádřili se 1 800 000 950 000 katolíci

Více

Nová náboženská hnutí. Evangelická teologická fakulta UK 2009

Nová náboženská hnutí. Evangelická teologická fakulta UK 2009 Nová náboženská hnutí Evangelická teologická fakulta UK 2009 doprovodné akce film Pokání (1984), režie Tengiz Abuladze pondělí 7. 12. v 16:15 Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 4, Praha 4, místnost

Více

charakteristika nových náboženských hnutí

charakteristika nových náboženských hnutí charakteristika nových náboženských hnutí nová idea spasení naléhavost ( kairofilie ) výlučnost systém černobílý uzavřený (jiné zdroje informací omezeny) legitimizující a odlišující prvky zdůrazněny (

Více

Hinduismus na Západě. Evangelická teologická fakulta UK 2010

Hinduismus na Západě. Evangelická teologická fakulta UK 2010 Hinduismus na Západě Evangelická teologická fakulta UK 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Hinduismus na Západě, rozvrh práce 2.-4. Návštěva knihovny a archivu Společnosti pro studium sekt a nových

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Název Bez vyznání Nevyjádřili se

Název Bez vyznání Nevyjádřili se Současná religiozita Její sociální a kulturní kořeny, faktografický přehled a perspektivy Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 2011 Bez vyznání 4 000 000 6 000

Více

Současná religiozita Její sociální a kulturní kořeny, faktografický přehled a perspektivy Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Ekonomika veřejného sektoru. Církve a náboženské společnosti

Ekonomika veřejného sektoru. Církve a náboženské společnosti Ekonomika veřejného sektoru Církve a náboženské společnosti Proč by měl ekonom zkoumat oblast církví a náboženských společností? Jsou součástí veřejného sektoru, hospodaří surčitými prostředky a tedy spoluvytváří

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

NOVÁ NÁBOŢENSTVÍ A SEKTY

NOVÁ NÁBOŢENSTVÍ A SEKTY NOVÁ NÁBOŢENSTVÍ A SEKTY Sekta -v latině-směr, strana (politická) či škola (filozofická), odvozeno od seqour (následuji nebo seco (řeţu, dělím) Označuje názorový proud, který se odděluje od převládajícího

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Základy Znovuzřízení četba pro studenty

Základy Znovuzřízení četba pro studenty Základy Znovuzřízení četba pro studenty Kurz náboženství 225 Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Salt Lake City, Utah Ilustrace na obálce: Znovuzřízení Melchisedechova kněžství, Walter Rane.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE ÚKOL 1 Kdo byl předchůdcem německé klasické filosofie? Která filosofická témata řešil? NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE jeden ze základních proudů v evropské filosofické tradici konec

Více

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry:

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.30 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný.

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný. Otázka: Satanismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Adam Nosál Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný Adam Nosál Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití uvedené

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

VET středověk a novověk (po 18. století)

VET středověk a novověk (po 18. století) VET středověk a novověk (po 18. století) Co nás čeká Křesťanství a jeho představitelé Renesance Racionalismus a empirismus, Kant Merkantelismus, Karmelismus Křesťanství Po dlouho dobu křesťanství uchovatel

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie Viktor Emil Frankl Základy logoterapie ŽIVOT (1905 1997) Rodiče pocházeli z Čech, Frankl z Vídně Nadaný (kontakty s Freudem a Adlerem) Neurolog, psychiatr Židovská rodina transport Rukopis zničen, ale

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Sekta angl.: sect, cult něm. die Sekte

Sekta angl.: sect, cult něm. die Sekte Sekta angl.: sect, cult něm. die Sekte Pejorativní pojem, jímž většinová společnost označuje menšinovou náboženskou skupinu, pokud její učení, postoje či chování považuje za deviantní, popř. dokonce za

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2010 Nová náboženská hnutí letní semestr 1. Vznik nového náboženského hnutí v průběhu denominalizace, příklad imanuelitů 25. 2. 2. Války kvůli sektám a metafora vymývání mozků, příklad

Více