UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Německý jazyk Název školního vzdělávacího programu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Německý jazyk Název školního vzdělávacího programu:"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Německý jazyk Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník H/01 Zedník 2 hodiny za týden 1. ročník = 40 hodin/ročník 2. ročník = 40 hodin/ročník 3. ročník = 40 hodin/ročník Datum platnosti ŠVP od: celkem 120 hodin POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v německém jazyce se významně podílí na přípravě ţáků multikulturní společnosti. Ţáci jsou vedeni k osvojení praktických řečových dovedností, ke schopnosti dorozumět se v situacích běţného osobního i pracovního ţivota. U ţáků dochází k rozšiřování jejich znalostí o světě, k formování jejich osobnosti, rozvíjí se jejich komunikativní kompetence a schopnost učit se po celý ţivot. 2. Charakteristika učiva Cílem výuky je vést ţáky k získávání zájmu o německý jazyk, k jeho praktickému pouţívání při komunikaci a k praktickým jazykovým dovednostem. Náročnost a rozsah učiva volíme s ohledem na schopnosti a moţnosti ţáků. U získávání praktických dovedností se zaměřujeme na dovednosti receptivní čtení s porozuměním, práce s texty a dovednosti produktivní ústní a psaný projev. Učivo předmětu německého jazyka zahrnuje oblast jazykových prostředků, řečových dovedností, komunikačních situací, poznatků o německy mluvících zemích a součástí učiva je i odborné názvosloví z oblasti stavebnictví. Jazykové prostředky zahrnují zvukové prostředky jazyka, jeho grafickou podobu a pravopis a na základě jejich znalostí se rozvíjí řečové dovednosti, které jsou cílem a obsahem výuky. K řečovým dovednostem patří poslech a čtení s porozuměním, ústní a písemný projev. K jazykovým prostředkům řadíme výslovnost, grafickou podobu jazyka a pravopis, slovní zásobu a gramatiku. Při komunikačních situacích si ţáci upevňují, rozšiřují a prohlubují řečové dovednosti, v rámci tematických okruhů získávají znalosti a dovednosti z oblasti společenského ţivota. 3. Pojetí učiva, metody a pomůcky Vzdělávání v německém jazyce navazuje na rámcový vzdělávací plán vzdělávání základního a směřuje k osvojení jazykových znalostí a komunikačních dovedností, které odpovídají úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Při osvojování nových poznatků vyuţíváme kromě reproduktivní metody i metody produktivní metodu problémového výkladu. Ve výuce jsou upřednostňovány metody kooperativního učení jako jsou práce ve skupinách, ve dvojicích i práce samostatná s přihlédnutím k ţákovým individuálním schopnostem. Ţáci jsou zapojeni i do hromadného vyučování. Zařazujeme také různé aktivující didaktické metody jako jsou didaktické hry, dramatizace, hraní rolí. Strategie učení odpovídají učebním předpokladům ţáků menší skupiny, častější opakování, upřednostňování ústního projevu vzhledem k problémům se psaním, zapojování smyslového vnímání např. ukázky, obrázky Pro výuku předmětu je určena jazyková učebna a vyuţíváme i učebnu počítačovou a multimediální. Učební pomůcky a materiál volí vyučující podle vlastního uváţení.

2 4. Hodnocení výsledků žáků Pro celkové hodnocení ţáka pouţíváme pět klasifikačních stupňů. Součástí kaţdého hodnocení je zpětná vazba s vhodnou formulací a pozitivním vyjádřením povzbuzením. Do hodnocení zahrnujeme získané vědomosti, jazykové dovednosti, práci s informacemi, snahu a kreativitu ţáků. Dostatečně probrané a procvičené učivo ověřujeme průběţně ústní i písemnou formou. Za důleţitý prvek v hodnocení ţáka povaţujeme práci s chybou, ţák má příleţitost si chybu uvědomit, pracovat s ní a odstranit ji. Nejméně jedenkrát ročně zařazujeme písemné práce, které mají přesně stanovený rozsah. Slovní hodnocení pouţíváme průběţně, upřednostňujeme jej při hodnocení jak jednotlivých ţáků, tak při skupinové práci. Ţáci jsou vedeni k sebekontrole a sebehodnocení. Při klasifikaci zohledňujeme ţáky se specifickými poruchami učení. 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat Ţákova znalost německého jazyka a schopnost v něm komunikovat zvyšuje jeho šance na trhu práce a pomůţe mu se v něm zorientovat. Své znalosti dokáţe vyuţít v orientaci v odborném textu a k získání důleţitých informací. Dokáţe se domluvit v běţných osobních i pracovních situacích. 5.1 Klíčové kompetence a) Kompetence k učení Ţák pracuje s chybou a chybu chápe jako krok ke zlepšení ne nedostatek Pod vedením učitele si ţák uvědomuje vlastní pokrok za určitou dobu, nejen ve srovnání s ostatními, sebehodnocení Ţák vnímá osvojení slovní zásoby ve vztazích protiklady, asociogramy Ţák efektivně získává poznatky z nejrůznějších zdrojů internet, časopisy, Ţák rozvíjí jazykovou paměť nácvikem jednotlivých dovedností b) Kompetence k řešení problémů Ţák je schopen řešit úkoly podle zadaní, zvládá situační reálné i nereálné hry Ţák je schopen vyuţívat znalostí a vědomostí získaných ve výuce mateřského jazyka a ostatních vyučovacích předmětů c) Komunikativní kompetence Ţák je schopen komunikovat na odpovídající úrovni v rámci základních témat, vyuţívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce (ústní i písemnou) Ţák nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialog ) a písemných ( , vzkaz, přání ) projevů Ţák je schopen podat jednoduchý popis situace, věci Ţák pouţívá při komunikaci mimiku, řeč těla d) Personální a sociální kompetence Ţák týmově spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách Ţák respektuje učitele jako pomocníka při vzdělávání e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Ţák přistupuje k plnění zadaných úkolů zodpovědně Ţák dodrţuje pravidla slušného chování, respektuje tradice i odlišnosti jiných národů Ţák poznává problémy jiných zemí rasismus, násilí Ţák si vytváří vztah k ţivotnímu prostředí jako k tématu f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Ţák je schopen se orientovat na trhu práce

3 g) Matematické kompetence V německém jazyce je ţák schopen vyjádřit svůj věk Ţák se orientuje v časových údajích, dokáţe vyjádřit čas Ţák se seznámí s váhovými jednotkami a měnou Ţák dokáţe vyjádřit telefonní čísla h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s nimi. Ţák je schopen efektivně vyuţívat internet jako zdroj informací 5.2 Odborné kompetence Ţák dokáţe pojmenovat jednotlivé pracovní činnosti v odborném výcviku a na staveništi Ţák je schopen popsat jednoduchou stavbu domu a typy domů Ţák dokáţe pojmenovat materiál a nářadí 5.3 Průřezová témata Ţáci mají moţnost stejně jako v mateřském jazyce vyjadřovat se ke všem společensky významným tématům. Moţnost diskuze na dané téma pomáhá rozvíjet a formovat osobnost ţáka. Občan v demokratické společnosti V rámci tohoto tématu budou ţáci ve výuce německého jazyka vedeni k tomu, aby: se mohli aktivně účastnit diskuzí dokázali obhájit svůj názor byli schopni hledat kompromisy a dokázali být tolerantní k názorům ostatních dokázali akceptovat názory ostatních Aby mohla realizace tématu probíhat, je nutné vytvořit ve třídě demokratické klima a zapojovat ţáky do diskuzí o aktuálních otázkách kaţdodenního ţivota. Člověk a ţivotní prostředí Téma souvisí s tématickým okruhem der Umweltschutz, die Ökologie a navazuje na cíle předmětu Základy přírodních věd. Ţáci jsou v rámci realizace tématu vedení k tomu, aby: získali povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu se chovali zodpovědně nejen ve svém vlastním zájmu, ale především v zájmu veřejném přispívali ke zlepšení ţivotního prostředí a přijali odpovědnost za jeho ochranu Člověk a svět práce Při realizaci tohoto tématu budou ţáci vedení k tomu, aby si uvědomili význam a smysl všeobecného vzdělání pro ţivot a budoucí zaměstnání. Informační a komunikační technologie Ke všeobecnému vzdělání moderního člověka patří práce s prostředky informačních a komunikačních technologií. Aby se ţáci co nejlépe uplatnili v praxi, je důleţité a nutné naučit je, jak s informacemi pracovat. Ţáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni získávat a vyuţívat informace z prostředků informačních a komunikačních technologií co nejefektivněji.

4 Německý jazyk 1. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - ţák srozumitelně a jasně vyslovuje - dokáţe sdělit základní údaje o své osobě, umí sdělit své jméno, odkud pochází - vhodně uţije výrazy pro pozdrav Vyčasuje a správně uţije tvary pomocných sloves, sloveso haben uţije ve větě se 4.p. podstatných jmen Uţívá správně osobní zájmena při vyjadřování podmětu ve větě Dokáţe rozlišit větu oznamovací a tázací a utvořit jednoduché otázky a odpovědi Dokáţe rozlišit pouţití záporu nein a nicht a vytvořit zápornou větu Dokáţe uţívat skloňování podstatných jmen a tvořit krátké věty Je schopen pouţívat přivlastňovací zájmena ve všech rodech Vyuţije znalost číslovek při řešení početních úkonů a dokáţe uţívat číslovek v běţných situacích - sdělit své telefonní číslo, adresu. Ţák podle textu sestaví stručné vypravování o své rodině, uţívá výrazy těší mě, představuju se Sestaví dopis o jednom členu rodiny jméno, věk, jak vypadá, jeho koníčky Podrobně charakterizuje rodinné příslušníky Ovládá příslušnou slovní zásobu a gramatické struktury Představování, pozdravy, poděkování Skloňování určitého a neurčitého členu Osobní zájmena Časování pomocných sloves sein a haben Pořádek slov ve větě, věta oznamovací a tázací Časování slabých sloves Zápor nicht a nein Silné skloňování podstatních jmen po členu určitém a neurčitém ve všech pádech Přivlastňovací zájmena Základní číslovky a základní početní úkony Roční období, měsíce v roce, dny v týdnu Vyprávění o rodině Dopis o členu rodiny Občanská nauka Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk Občanská nauka a vědomostí Sehrání dramatických rolí, reálné hry

5 Německý jazyk 2. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - dokáţe adekvátně uţít seznamovací fráze - přeloţí jednoduché inzeráty sestaví si vlastní inzerát - v rozhovoru pouţije zdvořilostní frázi jak se daří a dokáţe na ni reagovat Uţívá rozkazovací způsob, dokáţe rozlišit rozkaz pro jednu osobu a pro více osob Je schopen uţít záporná zájmena, vnímá rozdíl mezi záporem nicht a kein Uvědomuje si význam způsobových sloves, dokáţe je správně časovat a uţívat ve větách, při mluvení i psaní respektuje slovosled - postavení infinitivu na konci věty Uvědomuje si, ţe slova se tvoří skládáním Vypráví o svých zálibách, co dělá nejraději, co povaţuje za nudné, co za zábavné V rozhovoru zjistí, o co se zajímají jeho spoluţáci Napíše svůj denní program a sestaví ústně nebo písemně svůj týdenní program Vyjmenuje jednoduché pracovní činnosti v odborném výcviku Ţák Nadepíše obálku, v dopise uţije správné oslovení, dokáţe napsat velmi jednoduché sdělení a rozloučit se Dikáţe získat informace po telefonu, představit se, vést dialog Ţák Je schopný rozeznat, zda je předpona odlučitelná či neodlučitelná Dokáţe slovesa s těmito předponami časovat Sestaví věty se slovesy s odlučitelnou předponou Zná předloţky se 3. a 4. pádem - výrazy při seznamování - omluvy - jak se daří, otázky a odpovědi - seznamovací inzeráty - Rozkazovací způsob pravidelných sloves Tázací zájmena wer, was, wie, Záporná zájmena kein, keine, kein Způsobová slovesa a sloveso wissen a postavení infinitivu ve větě Sloţená slova Záliby, volný čas, denní program Činnosti v odborném výcviku Psaní dopisu, u (ţivotopis, formulář) Telefonický rozhovor Odlučitelné a neodlučitelné předpony u sloves Předloţky se 3. a 4. pádem Základní souřadicí spojky Občanská nauka, anglický jazyk Český jazyk a literatura Poradit se a dopsat Obchodní korespondence, český jazyk a literatura, občanská nauka Český jazyk a literatura Situační hry Situační hry

6 Je schopen rozpoznat, se kterým pádem se předloţka pojí Uţívá předloţky se 3. a 4. pádem v ústním i písemném projevu Pouţívá ve větách základní souřadicí spojky Uvědomuje si slovosled po těchto spojkách Je schopen tvořit krátká souvětí Dokáţe popsat části domu, typy domů Je schopen pojmenovat základní pracovní činnosti na stavbě Ovládá odborné názvosloví Bydlení stavba domu, typy domu, pracovní činnosti na stavbě, odborné pojmy (nářadí, materiály) Jednotlivé části domu, místnosti, jejich zařízení 2 Odborné kreslení, stavební technologie Zjednodušený nákres domu

7 Německý jazyk 3. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva Ţák Dokáţe vést rozhovor s číšníkem, objednat si podle jídelního lístku Vyjádří, jestli platí dohromady, nebo zvlášť Rozumí číslovkám Sestaví jídelníček na jeden den Dokáţe říct a napsat co mu chutná a co nemá rád, kde co jí během dne Je schopen zeptat se, co je na obět, pozvat na něj přátele Podá informaci, kde se dá občerstvit Názvy jídel, nápojů a potravit uţívá bez členu Prakticky uţívá tvary silných sloves Při ţádostech dokáţe uţít podmiňovací způsob slovesa mögen möchte Uţije znalosti přivlastňovacích zájmen k vyjadřování zájmena svůj Ve větách nevynechává podmět V ústním i písemném projevu uţívá předloţky se 3. pádem a členy v tomto pádě V ústním i písemném projevu pouţívá předloţky se 4. pádem a členy a Je schopen uţívat osobních zájmen ve 3 a 4. pádě jak ve spojení se slovesy, tak s předloţkami V restauraci, v kavárně, ve školní jídelně Nápojový a jídelní lístek Snídaně, oběd, večeře Oblíbené jídlo Vynechávání členu Podmiňovací způsob slovesa mögen ich möchte Časování silných sloves Zvratné zájmeno svůj Neurčitý podmět es Předloţky se 3. pádem Předloţky se 4. pádem Osobní zájmena se 3. a 4. pádě Občanská nauka, Český jazyka literatura Vytvoření vlastního jídelního a nápojového lístku Dramatizace dialogů Hraní rolí

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 26 57 H / 01 Autoelektrikář

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 26 57 H / 01 Autoelektrikář STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

kovář a zámečník, pasíř

kovář a zámečník, pasíř Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Studničkova 260 Č.j.: 768/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Truhlář OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 33-56-H/01 Truhlář Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 5 UČEBNÍ PLÁN...12

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 12. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK Předmět Anglický jazyk vede

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁSTROJAŘ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU Název školy: Střední škola technická,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZKY A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/8/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ OBOR VZDĚLÁNÍ OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41-55-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 VÝROBCE BIŢUTERIE A DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ - SKLENĚNÁ BIŢUTERIE

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Laurinova 1049, Mladá Boleslav Rámcový vzdělávací program: 23-43-L/51 Provozní technika Školní vzdělávací program: Provozní technika OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk [ŠVP OA: LEPŠÍ ALTERNATIVA] 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEPŠÍ ALTERNATIVA

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

2. Anglický jazyk 32

2. Anglický jazyk 32 2. Anglický jazyk 32 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Více