5.8.2 Tělesná výchova (TV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8.2 Tělesná výchova (TV)"

Transkript

1 5.8.2 Tělesná výchova (TV) Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zájmů a dále k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Vyučovací předmět Tělesná výchova se na 1. stupni realizuje jako samostatný vyučovací předmět, má v ročníku časovou dotaci 2 hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku je navýšení po 1 hodině z disponibilní časové dotace. V ročníku výuka probíhá v kmenových třídách v plném počtu žáků. Od 1. tříd se žáci celoročně zapojují do sportovních soutěží v rámci města, regionů (atletika, plavání, vybíjená). Vyučovací předmět Tělesná výchova se na 2. stupni realizuje jako samostatný vyučovací předmět v ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. V rámci tělesné výchovy se žáci dělí do skupin na chlapce a dívky. Do vzdělávacího obsahu je integrován obsah průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Vzdělávání zaměřujeme na: - regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu - poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty - rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit Formy realizace předmětu tělesná výchova Vyučovací hodina Soutěž Turnaj Lyžařský kurz B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Tělesná výchova využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - vedeme k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty - utvrzujeme v pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody - vytváříme prostor pro dostatečné osvojování pohybových dovedností správnými metodickými postupy v tělesné výchově

2 - vedeme žáky k poznání vlastní fyzické a pohybové výkonnosti Kompetence k řešení problémů - usměrňujeme v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, ale i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje (denní režim, hygiena, strava) - zajímáme se o uvědomění si člověka závislého na způsobu vlastního jednání a rozhodování (nebezpečí návykových látek) - navozujeme problémové situace, které motivují žáky k týmové spolupráci, nutnosti stanovit taktiku hry - řešíme herní situace a problémy (např. sestavováním družstev z rozdílně technicky a fyzicky výkonných žáků) Kompetence komunikativní - vedeme k porozumění tělocvičného názvosloví osvojovaných činností, smluvených povelů a signálů - zařazováním mezitřídních i celoškolních soutěží a turnajů podporujeme vzájemnou komunikaci mezi věkově rozdílnými skupinami žáků Kompetence sociální a personální - zadáváme úkoly pro možnost uplatnění správných zásad jednání a chování (fair play) - vyžadujeme v hodinách dodržování pravidel bezpečnosti - umožníme žákům podílet se na vytváření pravidel chování při sportovních činnostech - podporujeme možnost zapojení i neprůbojných a málo iniciativních žáků a rozvíjíme jejich schopnost zastávat různé role Kompetence občanské a pracovní - důsledně dbáme na dodržování pravidel chování - uplatňujeme pozitivní hodnocení a motivaci žáků - vyžadujeme vhodné sportovní vybavení pro výuku - podle možností vedeme žáky k sebehodnocení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova

3 Školní výstup - osvojí si základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou, cviky pro zahřátí a uvolnění - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - dbá na správné držení těla a dýchání - vyjadřuje melodii pohybem - rozumí základním tělocvičným pojmům - užívá pojmy tělocvičného nářadí a náčiní - reaguje na základní povely k osvojované činnosti a její organizaci Tělesná výchova - 1. ročník Učivo příprava ke sportovnímu výkonu každodenní cvičení, tělovýchovné chvilky, kondiční a rytmické formy základní pokyny a povely Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Psychohygiena Sociální rozvoj Komunikace - dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování - používá vhodné sportovní oblečení a obuv - spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích - jedná v duchu fair-play - dodržuje základní pravidla her - osvojí si prvotní techniku základních atletických disciplín - zvládne jednoduché gymnastické cviky pravidla bezpečnosti pohybová tvořivost, organizace při TV základy sportovních aktivit Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika Osobnostní rozvoj Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy, Komunikace

4 Školní výstup Tělesná výchova / 2. ročník Učivo Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy - vysvětlí potřebu pohybu pro udržení zdraví - vyjádří vlastními slovy pravidla bezpečného chování při TV a sportu, řídí se jimi - reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele - přivolá pomoc při poraněních - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám - dohodne se na spolupráci v družstvu - s pomocí učitele se přesvědčuje, že různá cvičení mají různé účinky - popíše své pohybové přednosti i nedostatky a s pomocí učitele a rodičů je ovlivňuje - používá zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání - s pomocí učitele odstraňuje cvičením únavu při výuce - zařazuje do svého režimu dne vhodné pohybové činnosti osvojené při TV Organizace, hygiena a bezpečnost v TV Základní pojmy (terminologie) spojené s osvojovanými činnostmi, cvičebními prostory a vybavením. Základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu. Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu žáka. Rozložení množství pohybu v režimu dne. Preventivní význam zdravotně zaměřených pohybových činností. První pomoc při drobných poraněních, přivolání první pomoci. Sledování školních informací o tělesné výchově a sportu. Základní organizační činnosti na smluvené povely, signály. Příprava a úklid nářadí a náčiní. Příprava pro pohybovou činnost (oblečení a obuv). Pravidelné mytí po pohybových aktivitách. Bezpečný pohyb a bezpečné chování ve známých prostorech. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení, osvojovanými činnostmi, základními polohami a pohyby. Význam jednotlivých druhů cvičení, jejich použití v denním režimu. Správné držení těla při práci v sedě, ve stoje, při zvedání břemen. Význam soustředění při cvičení, prožívání cviků. Příprava organismu pro různé pohybové činnosti. Základní technika jednotlivých druhů cvičení a jejich konkrétní účinky. Osobnostní rozvoj Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Kreativita MuV - lidské vztahy EV základní podmínky

5 - pojmenuje osvojované cviky a gymnastické nářadí i náčiní - provádí gymnastická cvičení se zpevněným tělem - provede kotoul vpřed i vzad, prosté skoky snožmo z trampolínky, gymnastický odraz - vnímá cvičení s hudebním a rytmickým doprovodem či zpěvem jako radostný pohyb - snaží se o základní estetické držení těla - vyjádří jednoduchou melodii, rytmus a hlasitost doprovodu pohybem - tančí Mazurku Protahovací a napínací cvičení. Rychlostně silová cvičení. Vytrvalostní cvičení. Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti. Cvičení dechová. Cvičení kompenzační (po práci vsedě, ve stoje, po jednostranné zátěži). Cvičení pro správné držení těla. Cvičení vyrovnávací (podle úrovně oslabení jednotl. žáků). Psychomotorická cvičení. Cvičení motivační, tvořivá. Náměty pro cvičení v jiných předmětech. Cvičení pro každý den. Gymnastika Pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou trupu, názvy používaného nástroje a náčiní. Základní bezpečnostní pravidla pro gymnastiku. Gymnastické držení těla. Soustředění na cvičení. Průpravná gymnastická cvičení. Akrobacie Kotoul vpřed i vzad. Přeskok Skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky. Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z trampolínky. Hrazda Ručkování ve visu. Kladina Chůze s dopomocí. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech, tanci. Vnímání, prožívání, vyjádření rytmu, tempa a melodie pohybem. Tance založené na taneční chůzi, běhu. života MuV kulturní diference,lidské vztahy

6 -pojmenuje základní atletické disciplíny, orientuje se v základních pojmech souvisejících s během, hodem a skokem do dálky - za pomoci učitele dodržuje základní pravidla bezpečnosti při atletických činnostech - osvojuje si základní techniku běhu, skoku a hodu - připraví se na turistickou akci(vhodné oblečení, sbalí si batoh) za pomoci dospělých - orientuje se v přírodě podle značek a výrazných přírodních úkazů - uvědomuje si možná nebezpečí při přepravě, putování, táboření - ošetří drobná poranění Atletika Základní pojmy týkající se běhu, skoku a hodu, názvy částí atlet. hřiště. Zjednodušené startovní povely a signály Vhodné oblečení pro atlet. činnosti. Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké vytrvalosti, rychlosti, odrazové síly a obratnosti. Běh Rychlý běh na 50 m. Motivovaný vytrvalostní běh podle úrovně žáků. Základy nízkého a polovysokého startu. Skok Skok do dálky z rozběhu Hod Hod míčkem z místa, hod z chůze Turistika a pobyt v přírodě Základní pojem spojený s vycházkami, výlety do přírody, s používanými pomůckami, oblečením, orientací. Způsob pohybu v terénu, chování v přírodě. Oblečení pro turistiku, obsah batohu. První pomoc při drobných poraněních v improvizovaných podmínkách. Ochrana před ohněm, popálením. Základní zásady hygieny a bezpečnosti při turistice a pobytu v přírodě, ochrana přírody. Základní dopravní značky. Stravování a pití na turistické akci. Základy orientace v přírodě podle přírodních úkazů, aplikace znalostí o rostlinách a zvířatech. Chůze v terénu ve skupině, pochodovém tvaru, běh po vyznačené trase s překonáváním přiměřených přírodních překážek, Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy EV vztah člověka k prostředí

7 - vysvětlí některé pohybové hry, hraje je se svými spolužáky i mimo tělesnou výchovu - popíše možná nebezpečí při hrách, snaží se jim za pomoci učitele zabránit - spojuje pohyb s hudbou, rytmem, příběhem, představou, zkušeností - využívá k pohybové hře hračky a jiné předměty než tělocvičné nářadí - pojmenuje používané náčiní, osvojované dovednosti, nejznámější sportovní hry - hází a chytá míč odpovídající velikosti dle základních způsobů házení - využívá činnosti s míčem jako vhodné emotivní činnosti s vykonáváním různých pohybových úkolů. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Základní pojmy související s osvojovanými hrami a používaným náčiním. Základní organizační povely pro realizaci her. Základní pravidla osvojovaných her. Bezpečnost při různých druzích her a v různých podmínkách. Využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám. Poh. hry pro manipulaci s různým nářadím. Poh. hry pro zdokonalování nových pohyb. dovedností. Poh. hry pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti(na základě pohádek, vyprávění, pojmů, pocitů, představ) Poh. hry kontaktní (pro pociťování vzájemné energie, blízkosti) Poh. hry s vyrovnávacím, relaxačním, motivačním účinkem. Sportovní hry Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním pro sportovní hry. Základní sportovní hry. Základy hygieny a bezpečnosti při sportovních hrách. Držení míče jednoruč, obouruč. Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti(na místě a v pohybu, vyvolenou i opačnou rukou, nohou). Základní přihrávky rukou a nohou (vyvolenou i opačnou). EV vztah člověka k prostředí Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, seberealizace Sociální rozvoj Mezilidské vztahy MuV lidské vztahy, multikultura

8 Školní výstup - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy i v méně známých prostorech (bazény) - reaguje na základní povely a pokyny k osvojované činnosti a její organizaci - naplňuje zásady fair-play chování při sportu - přivolá pomoc při poranění - rozlišuje pohybové hry s různým zaměřením - spojuje pohyb s hudbou, rytmem, příběhem - využívá netradiční náčiní při cvičení - zorganizuje jednoduchou pohybovou hru Tělesná výchova / 3. ročník Učivo Činnosti ovlivňující zdraví Funkce pohybu ve zdravém životním stylu. Význam přípravy organismu před cvičením, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení. Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné a nevhodné pohybové činnosti. Osobní hygiena při různých pohybových aktivitách, vhodné obutí a oblečení. Bezpečný pohyb a chování i v méně známých prostorech (bazén), jednání fair play, olympijské ideály. Škodlivý vliv kouření, pití alkoholu a požívání drog na zdraví a pohybovou výkonnost Správné držení těla, správné zvedání zátěže. Přivolání pomoci při poranění. Pohybové hry Základní pojmy související s funkcemi her, pravidly a používaným náčiním. Pohybové hry s různým zaměřením. Netradiční pohybové hry a aktivity. Využití netradičního náčiní při cvičení. Pohybová tvořivost. Využití přírodního prostředí pro pohybové hry. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy sebepoznání a sebepojetí psychohygiena sociální rozvoj mezilidské vztahy komunikace morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika VMEGS Evropa a svět nás zajímá morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti

9 - zvládá kotoul vpřed, stoj na rukou s dopomocí - nacvičuje kotoul vzad - zkouší roznožku i skrčku přes nářadí odpovídající výšky - provádí průpravná cvičení s pomocí učitele - odrazí se z můstku - cvičením s hudbou relaxuje - rozezná zvládnutý a nezvládnutý taneční pohyb - pohybem vyjadřuje výrazně rytmický a melodický doprovod - zdokonaluje základní techniky běhů, skoků a hodů - reaguje na startovní povely - pojmenuje základní atletické disciplíny - rozvíjí pomocí sportovních her herní dovednosti a herní myšlení (tvořivost) - zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly - chápe základní role a hráčské funkce v družstvu a dodržuje je v utkání - ve hře spolupracuje Základy gymnastiky Základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy používaného náčiní a nářadí. Průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů. Akrobacie Kotoul vpřed i vzad. Stoj na rukou. Akrobatické kombinace Přeskok Odraz z můstku. Přeskok 2-4 dílů bedny z trampolíny. Nácvik roznožky přes kozu. Kladinka Chůze bez dopomoci Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem. Vyjádření melodie a rytmu pohybem. Jednoduché tance. Základy atletiky Průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny. Rychlý běh. Motivovaný vytrvalý běh. Skok do dálky. Hod raketkou. Základy sportovních her Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti. Spolupráce ve hře. Průpravné hry. MuV Lidské vztahy

10 - chytá míč jednoruč i obouruč - přihrává jednoruč i obouruč - připravuje se průpravným cvičením na dribling - uplatňuje zásady fair-play jednání ve hře - využívá turistiku a pobyt v přírodě jako vhodnou víkendovou a prázdninovou činnost - spolupracuje při přípravách na turistické akci - vhodně se chová v dopravních prostředcích - chová se ohleduplně k přírodě, pohybuje se podle turistických značek - zvládá pohyb v mírně náročném terénu - s pomocí učitele zvládá stavbu a likvidaci tábořiště - ošetří drobná poranění - vnímá plavání jako jednu z nejzdravějších pohybových činností - pojmenuje základní plavecké způsoby - uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při plavání - zvládá jeden plavecký styl - přivolá pomoc v případě tonutí Utkání podle pravidel minisportů. Průpravné úpoly Přetahy, přetlaky Turistika a pobyt v přírodě Přesun do terénu. Chování v dopravních prostředcích při přesunu. Chůze v terénu. Táboření. Ochrana přírody. Plavání Pojmy: osvojované činnosti, názvy částí areálu, vybavení bazénu, smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu. Základní hygiena při plaveckém výcviku. Zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu. Základní zásady záchrany tonoucího. Průpravná cvičení na suchu. Průpravná cvičení pro seznámení s vodou, pro orientaci ve vodě a pod vodou, pro osvojení plaveckých dovedností. Splývání, dýchání do vody, pády a skoky do vody, plavecké styly (prsa, kraul, znak) sociální rozvoj mezilidské vztahy morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti EV Vztah člověka k prostředí rozvoj schopností poznávání seberegulace, sebeorganizace morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika

11 - uvědomuje si zdravotní a kondiční význam pohybu na bruslích - uplatňuje zásady bezpečnosti jízdy na bruslích - zvládá jízdu vpřed se schopností reagovat na pohyb jiného bruslaře zpomalením, zastavením nebo změnou směru jízdy Bruslení Výstroj a výzbroj při bruslení, prostor k bruslení. Zásady bezpečnosti při pohybu na ledě. Jízda vpřed, zastavení, zatáčení - reaguje na smluvené signály a povely - zvládá pravidla osvojovaných pohybových činností, jednoduchých her, závodů a soutěží Činnosti podporující pohybové učení Komunikace v TV. Pravidla osvojovaných pohybových činností, her, závodů, soutěží. sociální rozvoj komunikace

12 Tělesná výchova / 4. ročník Školní výstup - uvědomuje si důležitost přípravy organismu před cvičením - zorganizuje a předvede jednoduchou rozcvičku pro žáky - používá při pohybové činnosti osvojované tělocvičné názvosloví - projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí - uvědomuje si bezpečný pohyb a chování i na jiných místech (plavecký bazén, cyklostezky) - rozliší význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v denním režimu - uvědomuje si podstatu únavy, jednostranné zátěže a svalové nerovnováhy - tvořivě zachází s pohybovými dovednostmi a vytváří vlastní pohybové představy Učivo Organizace, hygiena a bezpečnost v TV Poznání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. Vyváženost stavu tělesné, duševní i sociální pohody. Zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i mimo školu. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Základní technika jednotlivých cviků. Význam strečinku. Vytrvalostní cvičení. Cvičení kompenzační. Cvičení pro správné držení těla. Cvičení motivační, tvořivá, napodobivá. Cvičení pro každý den. Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Kreativita MuV - lidské vztahy EV základní podmínky života

13 - osvojuje si průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybu - zvládá základní záchranu a dopomoc při gymnastickém cvičení - vnímá zdravotní a relaxační vliv hudby na organismus - pojmenuje některé základní lidové tance - uvědomuje si estetické držení těla při tanci - vyjádří pohybem rytmický a melodický doprovod - seznámí se s moderními prvky cvičení s hudbou (aerobik) - aktivně používá základní osvojované pojmy - chápe význam rozcvičení před jednotlivými atletickými disciplínami - zdokonaluje techniky provedení jednotlivých disciplín - zaměřuje se na kondiční běh jako na prostředek Gymnastika Pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou trupu, názvy používaného nástroje a náčiní. Základní bezpečnostní pravidla pro gymnastiku. Gymnastické držení těla. Soustředění na cvičení. Průpravná gymnastická cvičení. Akrobacie Kotoul vpřed i vzad, jeho modifikace. Průpravné cviky pro zvládnutí stoje na rukou. Akrobatické kombinace. Přeskok Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku. Přeskok dílů švédské bedny odrazem. Nácvik skrčky přes kozu našíř. Kladina Chůze bez dopomoci. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, melodie). Chování při tanci. Základy estetického pohybu těla. Atletika Základní pojmy týkající se běhu, skoku a hodu, názvy částí atlet. hřiště. Běžecká abeceda. Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké vytrvalosti, rychlosti, odrazové síly a obratnosti. MuV kulturní diference, lidské vztahy

14 rozvoje zdatnosti - samostatně se připraví na turistickou akci - zvolí vhodné oblečení a obuv - orientuje se s pomocí učitele podle mapy - chová se ohleduplně v přírodě - ošetří poranění - uvědomuje si své chování v dopravních prostředcích - zvládá základy jízdy na kole a chování v silničním provozu jako cyklista - rozumí různému zaměření a účelu pohybových her - pojmenuje a vysvětlí několik pohybových her - užívá osvojené zásady bezpečnosti jízdy na bruslích - samostatně se připraví pro činnosti na ledě (oblečení, obutí) - zvládá jízdu vpřed se schopností reagovat na pohyb jiného bruslaře Běh Rychlý běh na 50 m. Vytrvalostní běh na 300 m. Běh v terénu. Nízký start i z bloků. Polovysoký start. Štafetový běh. Předávání štafetového kolíku. Skok Skok do dálky z rozběhu. Správná technika odrazu a doskoku. Rozměření rozběhu. Hod Hod míčkem z místa i z rozběhu. Hod raketkou z místa i z rozběhu. Turistika a pobyt v přírodě Příprava a dokumentace turistické akce. Chůze a běh po vyznačené trase. Základní dovednosti spojené s tábořením. První pomoc. Jízda na kole podle pravidel silničního provozu. Dopravní testy. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Variace her jednoho druhu. Využití přírodního prostředí pro pohybové hry. Využití netradičního náčiní. Bruslení. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy EV vztah člověka k prostředí EV vztah člověka k prostředí

15 - uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností a herního myšlení - osvojí si základní pojmy činností - seznámí se se zjednodušenými pravidly sportovních her - zaznamená výsledek utkání - uplatňuje zásady fair play jednání ve hře Sportovní hry Základní pojmy osvojovaných činností, základní označení a vybavení hřišť. Základní role ve hře. Spolupráce ve hře. Základní organizace utkání losování, zahájení, počítání, ukončení. Vhodné oblečení a obuv pro hry. Přihrávky, pohyb s míčem, vedení míče, střelba míčem. Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, seberealizace Sociální rozvoj Mezilidské vztahy MuV lidské vztahy, multikultura

16 Tělesná výchova - 5. ročník Školní výstup - zorganizuje a předvede rozcvičku zaměřenou na konkrétní pohybovou aktivitu - používá při pohybové činnosti tělocvičné názvosloví - projevuje samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti - osvojuje si zdravý životní styl - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí - uvědomuje si bezpečný pohyb a chování i při doplňkových aktivitách (plavání, cyklistika, turistika, lyžování) - najde z různých zdrojů potřebné informace o TV a sportu - rozlišuje vhodné a nevhodné činnosti, které působí na zdraví člověka - usiluje o zvyšování úrovně kondice a koordinace - sestaví za pomoci učitele z jednoduchých základních cviků osvojovaných oblastí celek - soustředí se na správné a přesné provedení pohybu Učivo Organizace, hygiena a bezpečnost v TV Zdraví jako nejdůležitější životní hodnota. Vyváženost stavu tělesné, duševní i sociální pohody. Zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i mimo školu. Hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při provozování pohybové aktivity. Škodlivý vliv kouření, pití alkoholu a používání drog na zdraví a výkonnost. Základní zdroje informací o TV a sportu (noviny, časopisy, média, internet). Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Technika jednotlivých cviků. Způsob kontroly jednotlivých cvičení (spolužák, pocity). Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena. Kreativita MuV lidské vztahy EV základní podmínky života

17 - zvládá aktivně základní pojmy - posuzuje gymnastické cviky jako prostředek ke zdokonalování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinaci pohybu - poskytuje základní dopomoc a záchranu při cvičení - uvědomuje si přesnost při gymnastickém cvičení - vnímá zdravotní a relaxační vliv hudby na organismus - seznámí se s moderními prvky cvičení s hudbou (aerobik) - rozlišuje klidovou a zátěžovou tepovou frekvenci - aktivně používá základní osvojované pojmy - samostatně zvládne rozcvičení před jednotlivými atletickými disciplínami - zaměřuje se na zdokonalení techniky jednotlivých disciplín - posuzuje kondiční běh jako prostředek rozvoje celkové zdatnosti - uplatňuje průpravné atletické prvky v celoročním pohybovém režimu - změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách - upraví doskočiště - připraví start běhu (bloky) Gymnastika Přesnost cvičebních poloh. Záchrana a dopomoc při cvičení. Pohyblivost, obratnost, koordinace, síla. Akrobacie Kotoul vpřed i vzad, jeho modifikace. Stoj na rukou. Akrobatické kombinace. Přeskok Přeskok švédské bedny odrazem z můstku. Skrčka přes kozu našíř. Nácvik roznožky přes kozu našíř. Kladina Chůze bez dopomoci. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, melodie). Aerobní cvičení, spalování tuků. Atletika Základní pojmy týkající se běhu, skoku a hodu, názvy částí atlet. hřiště. Běžecká abeceda. Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké vytrvalosti, rychlosti, odrazové síly a obratnosti. Běh Rychlý běh na 50 i 60 m. Vytrvalostní běh na 300 m. Běh v terénu. Nízký start i z bloků. Polovysoký start. Štafetový běh. Předávání štafetového kolíku. Skok Skok do dálky z rozběhu. Správná technika odrazu a doskoku. Letová fáze. Rozměření rozběhu. MuV kulturní diference, lidské vztahy

18 - vydá povely pro start Hod Hod míčkem z místa i z rozběhu. Hod raketkou z místa i z rozběhu. - samostatně se připraví na turistickou akci - zvolí vhodné oblečení a obuv - orientuje se s pomocí učitele podle mapy - chová se ohleduplně v přírodě - ošetří poranění - uvědomuje si své chování v dopravních prostředcích - zvládá základy jízdy na kole a chování v silničním provozu jako cyklista - rozumí různému zaměření a účelu pohybových her - pojmenuje a vysvětlí několik pohybových her - užívá osvojené zásady bezpečnosti jízdy na bruslích - samostatně se připraví pro činnosti na ledě (oblečení, obutí) - zvládá jízdu vpřed se schopností reagovat na pohyb jiného bruslaře Turistika a pobyt v přírodě Příprava a dokumentace turistické akce. Chůze a běh po vyznačené trase. Základní dovednosti spojené s tábořením. První pomoc. Jízda na kole podle pravidel silničního provozu. Dopravní testy. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Variace her jednoho druhu. Využití přírodního prostředí pro pohybové hry. Využití netradičního náčiní. Bruslení. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy EV vztah člověka k prostředí EV vztah člověka k prostředí - uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností a herního myšlení - používá pravidla osvojených sportovních her - zaznamená výsledek utkání - chápe základní role a hráčské funkce v družstvu - uplatňuje zásady fair play jednání ve hře Sportovní hry Základní pojmy osvojovaných činností, základní označení a vybavení hřišť. Základní role a spolupráce ve hře. Průpravné sportovní hry. Základní organizace utkání losování, zahájení, počítání, ukončení. Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, seberealizace Sociální rozvoj Mezilidské vztahy

19 Vhodné oblečení a obuv pro hry. Přihrávky, pohyb s míčem, vedení míče, střelba míčem. MuV lidské vztahy, multikultura

20 Tělesná výchova / 6. ročník Školní výstup - používá hygienické zásady a návyky vztahující se k osobní hygieně - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničním provozu - předvídá a předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením a obuví - seznámí se a pomáhá s organizací hodin, jednoduchých soutěží - užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka - plní zodpovědně pokyny učitele - připravuje, uklízí nářadí a náčiní - v hodinách Tv usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem - naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky (čestné soupeření) - při běhu uplatní vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky - získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy - upraví doskočiště, připraví start běhu a vydá povely pro start - předvede základní techniky atletických disciplín - používá základní průpravná cvičení pro osvojování základních atletických činností - s přiměřenou vytrvalostí usiluje o zlepšení úrovně tělesné zdatnosti a využívá k tomu konkrétní postupy - zvládne obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond - předvede základní druhy cvičení a pohybu s hudbou - zařadí do cvičení různé přetahy, přetlaky, úchopy a odpory Učivo Člověk a sport Hygiena a bezpečnost Organizace hodin Komunikace v TV Rozcvičení Správné držení těla Sebehodnocení ATLETIKA Atletická abeceda Sprint, vytrvalost Skok daleký a z místa Hody Šplh GYMNASTIKA Akrobacie Hrazda Kruhy Průřezová témata, mezipředmětové vztahy -Řešení problémů VDO řešení problémů a rozhodovací dovednosti VkZ - hygiena občanská společnost a škola rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace VMEGS Evropa a svět nás zajímá VMEGS Evropa a svět nás zajímá

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Třída: Prima Očekávané výstupy Provádí danou činnost dle pokynů učitele, rozumí povelům Provádí daná cvičení s kázní, aktivně vstupuje

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.9.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Komplexní vzdělávání

Více

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. Člověk a zdraví 5.8.1. Tělesná výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Výuka je zaměřena na: - regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a správného držení těla - podporu a ochranu zdraví

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň A) Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Význam

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova je předmětem zpracovávajícím vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova a vhodným způsobem začleňuje

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. 9. ročník 2 hodiny týdně tělocvičny, hřiště, zimní stadion, terén rozdělení

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam přípravy organismu před cvičením

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam přípravy organismu před cvičením kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 1.stupeň Předmět je dotován 2 hodinami týdně v 1. 5. ročníku. Výuka probíhá v tělocvičně ZŠ, na malém školním hřišti a v areálu parku na Kraví

Více

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je koncipována na chápání vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody, je utvářena a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník :

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. a 2. období Charakteristika předmětu Předmět tělesná výchova se vyučuje v 1. až 5. ročníku dvě hodiny

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

6.09. Tělesná výchova - TEV

6.09. Tělesná výchova - TEV 6.09. Tělesná výchova - TEV Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 8 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Tělesná výchova. Charakteristika předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Tělesná výchova je v naší škole nejdůležitější formou pohybového učení žáků. Je

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Tělesná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Tělesná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Tělesná výchova Vyučovací předmět má celkovou časovou dotaci patnáct hodin v 6. 9. ročníku. Tyto hodiny se dělí na hodiny praktické, které jsou věnovány klasické TV s plněním osnov ZŠ, další hodiny jsou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Klíč k vědění školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Pardubice Dubina, E. Košťála 870 Ředitelka školy: Mgr.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

Tělesná výchova. Cíle

Tělesná výchova. Cíle Tělesná výchova Tělesnou výchovu vyučujeme ve všech ročnících jako samostatný předmět. Všechny žáky bez ohledu na individuální dispozice vedeme k tomu, aby zažili radost z pohybu a hry a tím získali pokud

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesnou výchovu chápe škola jako nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků, je hlavním zdrojem poznatků

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

5. 16 Tělesná výchova

5. 16 Tělesná výchova 5. 16 Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je komplexní vzdělávání žáků

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Tělesná výchova 1. ročník Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více