5.8.2 Tělesná výchova (TV)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8.2 Tělesná výchova (TV)"

Transkript

1 5.8.2 Tělesná výchova (TV) Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zájmů a dále k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Vyučovací předmět Tělesná výchova se na 1. stupni realizuje jako samostatný vyučovací předmět, má v ročníku časovou dotaci 2 hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku je navýšení po 1 hodině z disponibilní časové dotace. V ročníku výuka probíhá v kmenových třídách v plném počtu žáků. Od 1. tříd se žáci celoročně zapojují do sportovních soutěží v rámci města, regionů (atletika, plavání, vybíjená). Vyučovací předmět Tělesná výchova se na 2. stupni realizuje jako samostatný vyučovací předmět v ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. V rámci tělesné výchovy se žáci dělí do skupin na chlapce a dívky. Do vzdělávacího obsahu je integrován obsah průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Vzdělávání zaměřujeme na: - regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu - poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty - rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit Formy realizace předmětu tělesná výchova Vyučovací hodina Soutěž Turnaj Lyžařský kurz B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Tělesná výchova využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - vedeme k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty - utvrzujeme v pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody - vytváříme prostor pro dostatečné osvojování pohybových dovedností správnými metodickými postupy v tělesné výchově

2 - vedeme žáky k poznání vlastní fyzické a pohybové výkonnosti Kompetence k řešení problémů - usměrňujeme v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, ale i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje (denní režim, hygiena, strava) - zajímáme se o uvědomění si člověka závislého na způsobu vlastního jednání a rozhodování (nebezpečí návykových látek) - navozujeme problémové situace, které motivují žáky k týmové spolupráci, nutnosti stanovit taktiku hry - řešíme herní situace a problémy (např. sestavováním družstev z rozdílně technicky a fyzicky výkonných žáků) Kompetence komunikativní - vedeme k porozumění tělocvičného názvosloví osvojovaných činností, smluvených povelů a signálů - zařazováním mezitřídních i celoškolních soutěží a turnajů podporujeme vzájemnou komunikaci mezi věkově rozdílnými skupinami žáků Kompetence sociální a personální - zadáváme úkoly pro možnost uplatnění správných zásad jednání a chování (fair play) - vyžadujeme v hodinách dodržování pravidel bezpečnosti - umožníme žákům podílet se na vytváření pravidel chování při sportovních činnostech - podporujeme možnost zapojení i neprůbojných a málo iniciativních žáků a rozvíjíme jejich schopnost zastávat různé role Kompetence občanské a pracovní - důsledně dbáme na dodržování pravidel chování - uplatňujeme pozitivní hodnocení a motivaci žáků - vyžadujeme vhodné sportovní vybavení pro výuku - podle možností vedeme žáky k sebehodnocení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova

3 Školní výstup - osvojí si základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou, cviky pro zahřátí a uvolnění - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - dbá na správné držení těla a dýchání - vyjadřuje melodii pohybem - rozumí základním tělocvičným pojmům - užívá pojmy tělocvičného nářadí a náčiní - reaguje na základní povely k osvojované činnosti a její organizaci Tělesná výchova - 1. ročník Učivo příprava ke sportovnímu výkonu každodenní cvičení, tělovýchovné chvilky, kondiční a rytmické formy základní pokyny a povely Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Psychohygiena Sociální rozvoj Komunikace - dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování - používá vhodné sportovní oblečení a obuv - spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích - jedná v duchu fair-play - dodržuje základní pravidla her - osvojí si prvotní techniku základních atletických disciplín - zvládne jednoduché gymnastické cviky pravidla bezpečnosti pohybová tvořivost, organizace při TV základy sportovních aktivit Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika Osobnostní rozvoj Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy, Komunikace

4 Školní výstup Tělesná výchova / 2. ročník Učivo Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy - vysvětlí potřebu pohybu pro udržení zdraví - vyjádří vlastními slovy pravidla bezpečného chování při TV a sportu, řídí se jimi - reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele - přivolá pomoc při poraněních - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám - dohodne se na spolupráci v družstvu - s pomocí učitele se přesvědčuje, že různá cvičení mají různé účinky - popíše své pohybové přednosti i nedostatky a s pomocí učitele a rodičů je ovlivňuje - používá zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání - s pomocí učitele odstraňuje cvičením únavu při výuce - zařazuje do svého režimu dne vhodné pohybové činnosti osvojené při TV Organizace, hygiena a bezpečnost v TV Základní pojmy (terminologie) spojené s osvojovanými činnostmi, cvičebními prostory a vybavením. Základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu. Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu žáka. Rozložení množství pohybu v režimu dne. Preventivní význam zdravotně zaměřených pohybových činností. První pomoc při drobných poraněních, přivolání první pomoci. Sledování školních informací o tělesné výchově a sportu. Základní organizační činnosti na smluvené povely, signály. Příprava a úklid nářadí a náčiní. Příprava pro pohybovou činnost (oblečení a obuv). Pravidelné mytí po pohybových aktivitách. Bezpečný pohyb a bezpečné chování ve známých prostorech. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení, osvojovanými činnostmi, základními polohami a pohyby. Význam jednotlivých druhů cvičení, jejich použití v denním režimu. Správné držení těla při práci v sedě, ve stoje, při zvedání břemen. Význam soustředění při cvičení, prožívání cviků. Příprava organismu pro různé pohybové činnosti. Základní technika jednotlivých druhů cvičení a jejich konkrétní účinky. Osobnostní rozvoj Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Kreativita MuV - lidské vztahy EV základní podmínky

5 - pojmenuje osvojované cviky a gymnastické nářadí i náčiní - provádí gymnastická cvičení se zpevněným tělem - provede kotoul vpřed i vzad, prosté skoky snožmo z trampolínky, gymnastický odraz - vnímá cvičení s hudebním a rytmickým doprovodem či zpěvem jako radostný pohyb - snaží se o základní estetické držení těla - vyjádří jednoduchou melodii, rytmus a hlasitost doprovodu pohybem - tančí Mazurku Protahovací a napínací cvičení. Rychlostně silová cvičení. Vytrvalostní cvičení. Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti. Cvičení dechová. Cvičení kompenzační (po práci vsedě, ve stoje, po jednostranné zátěži). Cvičení pro správné držení těla. Cvičení vyrovnávací (podle úrovně oslabení jednotl. žáků). Psychomotorická cvičení. Cvičení motivační, tvořivá. Náměty pro cvičení v jiných předmětech. Cvičení pro každý den. Gymnastika Pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou trupu, názvy používaného nástroje a náčiní. Základní bezpečnostní pravidla pro gymnastiku. Gymnastické držení těla. Soustředění na cvičení. Průpravná gymnastická cvičení. Akrobacie Kotoul vpřed i vzad. Přeskok Skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky. Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z trampolínky. Hrazda Ručkování ve visu. Kladina Chůze s dopomocí. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech, tanci. Vnímání, prožívání, vyjádření rytmu, tempa a melodie pohybem. Tance založené na taneční chůzi, běhu. života MuV kulturní diference,lidské vztahy

6 -pojmenuje základní atletické disciplíny, orientuje se v základních pojmech souvisejících s během, hodem a skokem do dálky - za pomoci učitele dodržuje základní pravidla bezpečnosti při atletických činnostech - osvojuje si základní techniku běhu, skoku a hodu - připraví se na turistickou akci(vhodné oblečení, sbalí si batoh) za pomoci dospělých - orientuje se v přírodě podle značek a výrazných přírodních úkazů - uvědomuje si možná nebezpečí při přepravě, putování, táboření - ošetří drobná poranění Atletika Základní pojmy týkající se běhu, skoku a hodu, názvy částí atlet. hřiště. Zjednodušené startovní povely a signály Vhodné oblečení pro atlet. činnosti. Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké vytrvalosti, rychlosti, odrazové síly a obratnosti. Běh Rychlý běh na 50 m. Motivovaný vytrvalostní běh podle úrovně žáků. Základy nízkého a polovysokého startu. Skok Skok do dálky z rozběhu Hod Hod míčkem z místa, hod z chůze Turistika a pobyt v přírodě Základní pojem spojený s vycházkami, výlety do přírody, s používanými pomůckami, oblečením, orientací. Způsob pohybu v terénu, chování v přírodě. Oblečení pro turistiku, obsah batohu. První pomoc při drobných poraněních v improvizovaných podmínkách. Ochrana před ohněm, popálením. Základní zásady hygieny a bezpečnosti při turistice a pobytu v přírodě, ochrana přírody. Základní dopravní značky. Stravování a pití na turistické akci. Základy orientace v přírodě podle přírodních úkazů, aplikace znalostí o rostlinách a zvířatech. Chůze v terénu ve skupině, pochodovém tvaru, běh po vyznačené trase s překonáváním přiměřených přírodních překážek, Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy EV vztah člověka k prostředí

7 - vysvětlí některé pohybové hry, hraje je se svými spolužáky i mimo tělesnou výchovu - popíše možná nebezpečí při hrách, snaží se jim za pomoci učitele zabránit - spojuje pohyb s hudbou, rytmem, příběhem, představou, zkušeností - využívá k pohybové hře hračky a jiné předměty než tělocvičné nářadí - pojmenuje používané náčiní, osvojované dovednosti, nejznámější sportovní hry - hází a chytá míč odpovídající velikosti dle základních způsobů házení - využívá činnosti s míčem jako vhodné emotivní činnosti s vykonáváním různých pohybových úkolů. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Základní pojmy související s osvojovanými hrami a používaným náčiním. Základní organizační povely pro realizaci her. Základní pravidla osvojovaných her. Bezpečnost při různých druzích her a v různých podmínkách. Využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám. Poh. hry pro manipulaci s různým nářadím. Poh. hry pro zdokonalování nových pohyb. dovedností. Poh. hry pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti(na základě pohádek, vyprávění, pojmů, pocitů, představ) Poh. hry kontaktní (pro pociťování vzájemné energie, blízkosti) Poh. hry s vyrovnávacím, relaxačním, motivačním účinkem. Sportovní hry Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním pro sportovní hry. Základní sportovní hry. Základy hygieny a bezpečnosti při sportovních hrách. Držení míče jednoruč, obouruč. Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti(na místě a v pohybu, vyvolenou i opačnou rukou, nohou). Základní přihrávky rukou a nohou (vyvolenou i opačnou). EV vztah člověka k prostředí Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, seberealizace Sociální rozvoj Mezilidské vztahy MuV lidské vztahy, multikultura

8 Školní výstup - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy i v méně známých prostorech (bazény) - reaguje na základní povely a pokyny k osvojované činnosti a její organizaci - naplňuje zásady fair-play chování při sportu - přivolá pomoc při poranění - rozlišuje pohybové hry s různým zaměřením - spojuje pohyb s hudbou, rytmem, příběhem - využívá netradiční náčiní při cvičení - zorganizuje jednoduchou pohybovou hru Tělesná výchova / 3. ročník Učivo Činnosti ovlivňující zdraví Funkce pohybu ve zdravém životním stylu. Význam přípravy organismu před cvičením, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení. Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné a nevhodné pohybové činnosti. Osobní hygiena při různých pohybových aktivitách, vhodné obutí a oblečení. Bezpečný pohyb a chování i v méně známých prostorech (bazén), jednání fair play, olympijské ideály. Škodlivý vliv kouření, pití alkoholu a požívání drog na zdraví a pohybovou výkonnost Správné držení těla, správné zvedání zátěže. Přivolání pomoci při poranění. Pohybové hry Základní pojmy související s funkcemi her, pravidly a používaným náčiním. Pohybové hry s různým zaměřením. Netradiční pohybové hry a aktivity. Využití netradičního náčiní při cvičení. Pohybová tvořivost. Využití přírodního prostředí pro pohybové hry. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy sebepoznání a sebepojetí psychohygiena sociální rozvoj mezilidské vztahy komunikace morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika VMEGS Evropa a svět nás zajímá morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti

9 - zvládá kotoul vpřed, stoj na rukou s dopomocí - nacvičuje kotoul vzad - zkouší roznožku i skrčku přes nářadí odpovídající výšky - provádí průpravná cvičení s pomocí učitele - odrazí se z můstku - cvičením s hudbou relaxuje - rozezná zvládnutý a nezvládnutý taneční pohyb - pohybem vyjadřuje výrazně rytmický a melodický doprovod - zdokonaluje základní techniky běhů, skoků a hodů - reaguje na startovní povely - pojmenuje základní atletické disciplíny - rozvíjí pomocí sportovních her herní dovednosti a herní myšlení (tvořivost) - zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly - chápe základní role a hráčské funkce v družstvu a dodržuje je v utkání - ve hře spolupracuje Základy gymnastiky Základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy používaného náčiní a nářadí. Průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů. Akrobacie Kotoul vpřed i vzad. Stoj na rukou. Akrobatické kombinace Přeskok Odraz z můstku. Přeskok 2-4 dílů bedny z trampolíny. Nácvik roznožky přes kozu. Kladinka Chůze bez dopomoci Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem. Vyjádření melodie a rytmu pohybem. Jednoduché tance. Základy atletiky Průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny. Rychlý běh. Motivovaný vytrvalý běh. Skok do dálky. Hod raketkou. Základy sportovních her Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti. Spolupráce ve hře. Průpravné hry. MuV Lidské vztahy

10 - chytá míč jednoruč i obouruč - přihrává jednoruč i obouruč - připravuje se průpravným cvičením na dribling - uplatňuje zásady fair-play jednání ve hře - využívá turistiku a pobyt v přírodě jako vhodnou víkendovou a prázdninovou činnost - spolupracuje při přípravách na turistické akci - vhodně se chová v dopravních prostředcích - chová se ohleduplně k přírodě, pohybuje se podle turistických značek - zvládá pohyb v mírně náročném terénu - s pomocí učitele zvládá stavbu a likvidaci tábořiště - ošetří drobná poranění - vnímá plavání jako jednu z nejzdravějších pohybových činností - pojmenuje základní plavecké způsoby - uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při plavání - zvládá jeden plavecký styl - přivolá pomoc v případě tonutí Utkání podle pravidel minisportů. Průpravné úpoly Přetahy, přetlaky Turistika a pobyt v přírodě Přesun do terénu. Chování v dopravních prostředcích při přesunu. Chůze v terénu. Táboření. Ochrana přírody. Plavání Pojmy: osvojované činnosti, názvy částí areálu, vybavení bazénu, smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu. Základní hygiena při plaveckém výcviku. Zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu. Základní zásady záchrany tonoucího. Průpravná cvičení na suchu. Průpravná cvičení pro seznámení s vodou, pro orientaci ve vodě a pod vodou, pro osvojení plaveckých dovedností. Splývání, dýchání do vody, pády a skoky do vody, plavecké styly (prsa, kraul, znak) sociální rozvoj mezilidské vztahy morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti EV Vztah člověka k prostředí rozvoj schopností poznávání seberegulace, sebeorganizace morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika

11 - uvědomuje si zdravotní a kondiční význam pohybu na bruslích - uplatňuje zásady bezpečnosti jízdy na bruslích - zvládá jízdu vpřed se schopností reagovat na pohyb jiného bruslaře zpomalením, zastavením nebo změnou směru jízdy Bruslení Výstroj a výzbroj při bruslení, prostor k bruslení. Zásady bezpečnosti při pohybu na ledě. Jízda vpřed, zastavení, zatáčení - reaguje na smluvené signály a povely - zvládá pravidla osvojovaných pohybových činností, jednoduchých her, závodů a soutěží Činnosti podporující pohybové učení Komunikace v TV. Pravidla osvojovaných pohybových činností, her, závodů, soutěží. sociální rozvoj komunikace

12 Tělesná výchova / 4. ročník Školní výstup - uvědomuje si důležitost přípravy organismu před cvičením - zorganizuje a předvede jednoduchou rozcvičku pro žáky - používá při pohybové činnosti osvojované tělocvičné názvosloví - projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí - uvědomuje si bezpečný pohyb a chování i na jiných místech (plavecký bazén, cyklostezky) - rozliší význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v denním režimu - uvědomuje si podstatu únavy, jednostranné zátěže a svalové nerovnováhy - tvořivě zachází s pohybovými dovednostmi a vytváří vlastní pohybové představy Učivo Organizace, hygiena a bezpečnost v TV Poznání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. Vyváženost stavu tělesné, duševní i sociální pohody. Zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i mimo školu. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Základní technika jednotlivých cviků. Význam strečinku. Vytrvalostní cvičení. Cvičení kompenzační. Cvičení pro správné držení těla. Cvičení motivační, tvořivá, napodobivá. Cvičení pro každý den. Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Kreativita MuV - lidské vztahy EV základní podmínky života

13 - osvojuje si průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybu - zvládá základní záchranu a dopomoc při gymnastickém cvičení - vnímá zdravotní a relaxační vliv hudby na organismus - pojmenuje některé základní lidové tance - uvědomuje si estetické držení těla při tanci - vyjádří pohybem rytmický a melodický doprovod - seznámí se s moderními prvky cvičení s hudbou (aerobik) - aktivně používá základní osvojované pojmy - chápe význam rozcvičení před jednotlivými atletickými disciplínami - zdokonaluje techniky provedení jednotlivých disciplín - zaměřuje se na kondiční běh jako na prostředek Gymnastika Pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou trupu, názvy používaného nástroje a náčiní. Základní bezpečnostní pravidla pro gymnastiku. Gymnastické držení těla. Soustředění na cvičení. Průpravná gymnastická cvičení. Akrobacie Kotoul vpřed i vzad, jeho modifikace. Průpravné cviky pro zvládnutí stoje na rukou. Akrobatické kombinace. Přeskok Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku. Přeskok dílů švédské bedny odrazem. Nácvik skrčky přes kozu našíř. Kladina Chůze bez dopomoci. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, melodie). Chování při tanci. Základy estetického pohybu těla. Atletika Základní pojmy týkající se běhu, skoku a hodu, názvy částí atlet. hřiště. Běžecká abeceda. Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké vytrvalosti, rychlosti, odrazové síly a obratnosti. MuV kulturní diference, lidské vztahy

14 rozvoje zdatnosti - samostatně se připraví na turistickou akci - zvolí vhodné oblečení a obuv - orientuje se s pomocí učitele podle mapy - chová se ohleduplně v přírodě - ošetří poranění - uvědomuje si své chování v dopravních prostředcích - zvládá základy jízdy na kole a chování v silničním provozu jako cyklista - rozumí různému zaměření a účelu pohybových her - pojmenuje a vysvětlí několik pohybových her - užívá osvojené zásady bezpečnosti jízdy na bruslích - samostatně se připraví pro činnosti na ledě (oblečení, obutí) - zvládá jízdu vpřed se schopností reagovat na pohyb jiného bruslaře Běh Rychlý běh na 50 m. Vytrvalostní běh na 300 m. Běh v terénu. Nízký start i z bloků. Polovysoký start. Štafetový běh. Předávání štafetového kolíku. Skok Skok do dálky z rozběhu. Správná technika odrazu a doskoku. Rozměření rozběhu. Hod Hod míčkem z místa i z rozběhu. Hod raketkou z místa i z rozběhu. Turistika a pobyt v přírodě Příprava a dokumentace turistické akce. Chůze a běh po vyznačené trase. Základní dovednosti spojené s tábořením. První pomoc. Jízda na kole podle pravidel silničního provozu. Dopravní testy. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Variace her jednoho druhu. Využití přírodního prostředí pro pohybové hry. Využití netradičního náčiní. Bruslení. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy EV vztah člověka k prostředí EV vztah člověka k prostředí

15 - uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností a herního myšlení - osvojí si základní pojmy činností - seznámí se se zjednodušenými pravidly sportovních her - zaznamená výsledek utkání - uplatňuje zásady fair play jednání ve hře Sportovní hry Základní pojmy osvojovaných činností, základní označení a vybavení hřišť. Základní role ve hře. Spolupráce ve hře. Základní organizace utkání losování, zahájení, počítání, ukončení. Vhodné oblečení a obuv pro hry. Přihrávky, pohyb s míčem, vedení míče, střelba míčem. Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, seberealizace Sociální rozvoj Mezilidské vztahy MuV lidské vztahy, multikultura

16 Tělesná výchova - 5. ročník Školní výstup - zorganizuje a předvede rozcvičku zaměřenou na konkrétní pohybovou aktivitu - používá při pohybové činnosti tělocvičné názvosloví - projevuje samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti - osvojuje si zdravý životní styl - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí - uvědomuje si bezpečný pohyb a chování i při doplňkových aktivitách (plavání, cyklistika, turistika, lyžování) - najde z různých zdrojů potřebné informace o TV a sportu - rozlišuje vhodné a nevhodné činnosti, které působí na zdraví člověka - usiluje o zvyšování úrovně kondice a koordinace - sestaví za pomoci učitele z jednoduchých základních cviků osvojovaných oblastí celek - soustředí se na správné a přesné provedení pohybu Učivo Organizace, hygiena a bezpečnost v TV Zdraví jako nejdůležitější životní hodnota. Vyváženost stavu tělesné, duševní i sociální pohody. Zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i mimo školu. Hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při provozování pohybové aktivity. Škodlivý vliv kouření, pití alkoholu a používání drog na zdraví a výkonnost. Základní zdroje informací o TV a sportu (noviny, časopisy, média, internet). Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Technika jednotlivých cviků. Způsob kontroly jednotlivých cvičení (spolužák, pocity). Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena. Kreativita MuV lidské vztahy EV základní podmínky života

17 - zvládá aktivně základní pojmy - posuzuje gymnastické cviky jako prostředek ke zdokonalování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinaci pohybu - poskytuje základní dopomoc a záchranu při cvičení - uvědomuje si přesnost při gymnastickém cvičení - vnímá zdravotní a relaxační vliv hudby na organismus - seznámí se s moderními prvky cvičení s hudbou (aerobik) - rozlišuje klidovou a zátěžovou tepovou frekvenci - aktivně používá základní osvojované pojmy - samostatně zvládne rozcvičení před jednotlivými atletickými disciplínami - zaměřuje se na zdokonalení techniky jednotlivých disciplín - posuzuje kondiční běh jako prostředek rozvoje celkové zdatnosti - uplatňuje průpravné atletické prvky v celoročním pohybovém režimu - změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách - upraví doskočiště - připraví start běhu (bloky) Gymnastika Přesnost cvičebních poloh. Záchrana a dopomoc při cvičení. Pohyblivost, obratnost, koordinace, síla. Akrobacie Kotoul vpřed i vzad, jeho modifikace. Stoj na rukou. Akrobatické kombinace. Přeskok Přeskok švédské bedny odrazem z můstku. Skrčka přes kozu našíř. Nácvik roznožky přes kozu našíř. Kladina Chůze bez dopomoci. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, melodie). Aerobní cvičení, spalování tuků. Atletika Základní pojmy týkající se běhu, skoku a hodu, názvy částí atlet. hřiště. Běžecká abeceda. Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké vytrvalosti, rychlosti, odrazové síly a obratnosti. Běh Rychlý běh na 50 i 60 m. Vytrvalostní běh na 300 m. Běh v terénu. Nízký start i z bloků. Polovysoký start. Štafetový běh. Předávání štafetového kolíku. Skok Skok do dálky z rozběhu. Správná technika odrazu a doskoku. Letová fáze. Rozměření rozběhu. MuV kulturní diference, lidské vztahy

18 - vydá povely pro start Hod Hod míčkem z místa i z rozběhu. Hod raketkou z místa i z rozběhu. - samostatně se připraví na turistickou akci - zvolí vhodné oblečení a obuv - orientuje se s pomocí učitele podle mapy - chová se ohleduplně v přírodě - ošetří poranění - uvědomuje si své chování v dopravních prostředcích - zvládá základy jízdy na kole a chování v silničním provozu jako cyklista - rozumí různému zaměření a účelu pohybových her - pojmenuje a vysvětlí několik pohybových her - užívá osvojené zásady bezpečnosti jízdy na bruslích - samostatně se připraví pro činnosti na ledě (oblečení, obutí) - zvládá jízdu vpřed se schopností reagovat na pohyb jiného bruslaře Turistika a pobyt v přírodě Příprava a dokumentace turistické akce. Chůze a běh po vyznačené trase. Základní dovednosti spojené s tábořením. První pomoc. Jízda na kole podle pravidel silničního provozu. Dopravní testy. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Variace her jednoho druhu. Využití přírodního prostředí pro pohybové hry. Využití netradičního náčiní. Bruslení. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy EV vztah člověka k prostředí EV vztah člověka k prostředí - uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností a herního myšlení - používá pravidla osvojených sportovních her - zaznamená výsledek utkání - chápe základní role a hráčské funkce v družstvu - uplatňuje zásady fair play jednání ve hře Sportovní hry Základní pojmy osvojovaných činností, základní označení a vybavení hřišť. Základní role a spolupráce ve hře. Průpravné sportovní hry. Základní organizace utkání losování, zahájení, počítání, ukončení. Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, seberealizace Sociální rozvoj Mezilidské vztahy

19 Vhodné oblečení a obuv pro hry. Přihrávky, pohyb s míčem, vedení míče, střelba míčem. MuV lidské vztahy, multikultura

20 Tělesná výchova / 6. ročník Školní výstup - používá hygienické zásady a návyky vztahující se k osobní hygieně - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničním provozu - předvídá a předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením a obuví - seznámí se a pomáhá s organizací hodin, jednoduchých soutěží - užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka - plní zodpovědně pokyny učitele - připravuje, uklízí nářadí a náčiní - v hodinách Tv usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem - naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky (čestné soupeření) - při běhu uplatní vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky - získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy - upraví doskočiště, připraví start běhu a vydá povely pro start - předvede základní techniky atletických disciplín - používá základní průpravná cvičení pro osvojování základních atletických činností - s přiměřenou vytrvalostí usiluje o zlepšení úrovně tělesné zdatnosti a využívá k tomu konkrétní postupy - zvládne obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond - předvede základní druhy cvičení a pohybu s hudbou - zařadí do cvičení různé přetahy, přetlaky, úchopy a odpory Učivo Člověk a sport Hygiena a bezpečnost Organizace hodin Komunikace v TV Rozcvičení Správné držení těla Sebehodnocení ATLETIKA Atletická abeceda Sprint, vytrvalost Skok daleký a z místa Hody Šplh GYMNASTIKA Akrobacie Hrazda Kruhy Průřezová témata, mezipředmětové vztahy -Řešení problémů VDO řešení problémů a rozhodovací dovednosti VkZ - hygiena občanská společnost a škola rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace VMEGS Evropa a svět nás zajímá VMEGS Evropa a svět nás zajímá

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Tělesná výchova koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Nižší

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Tělesná výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zdraví člověka je chápáno

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více