5.8.2 Tělesná výchova (TV)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8.2 Tělesná výchova (TV)"

Transkript

1 5.8.2 Tělesná výchova (TV) Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zájmů a dále k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Vyučovací předmět Tělesná výchova se na 1. stupni realizuje jako samostatný vyučovací předmět, má v ročníku časovou dotaci 2 hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku je navýšení po 1 hodině z disponibilní časové dotace. V ročníku výuka probíhá v kmenových třídách v plném počtu žáků. Od 1. tříd se žáci celoročně zapojují do sportovních soutěží v rámci města, regionů (atletika, plavání, vybíjená). Vyučovací předmět Tělesná výchova se na 2. stupni realizuje jako samostatný vyučovací předmět v ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. V rámci tělesné výchovy se žáci dělí do skupin na chlapce a dívky. Do vzdělávacího obsahu je integrován obsah průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Vzdělávání zaměřujeme na: - regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu - poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty - rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit Formy realizace předmětu tělesná výchova Vyučovací hodina Soutěž Turnaj Lyžařský kurz B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Tělesná výchova využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - vedeme k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty - utvrzujeme v pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody - vytváříme prostor pro dostatečné osvojování pohybových dovedností správnými metodickými postupy v tělesné výchově

2 - vedeme žáky k poznání vlastní fyzické a pohybové výkonnosti Kompetence k řešení problémů - usměrňujeme v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, ale i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje (denní režim, hygiena, strava) - zajímáme se o uvědomění si člověka závislého na způsobu vlastního jednání a rozhodování (nebezpečí návykových látek) - navozujeme problémové situace, které motivují žáky k týmové spolupráci, nutnosti stanovit taktiku hry - řešíme herní situace a problémy (např. sestavováním družstev z rozdílně technicky a fyzicky výkonných žáků) Kompetence komunikativní - vedeme k porozumění tělocvičného názvosloví osvojovaných činností, smluvených povelů a signálů - zařazováním mezitřídních i celoškolních soutěží a turnajů podporujeme vzájemnou komunikaci mezi věkově rozdílnými skupinami žáků Kompetence sociální a personální - zadáváme úkoly pro možnost uplatnění správných zásad jednání a chování (fair play) - vyžadujeme v hodinách dodržování pravidel bezpečnosti - umožníme žákům podílet se na vytváření pravidel chování při sportovních činnostech - podporujeme možnost zapojení i neprůbojných a málo iniciativních žáků a rozvíjíme jejich schopnost zastávat různé role Kompetence občanské a pracovní - důsledně dbáme na dodržování pravidel chování - uplatňujeme pozitivní hodnocení a motivaci žáků - vyžadujeme vhodné sportovní vybavení pro výuku - podle možností vedeme žáky k sebehodnocení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova

3 Školní výstup - osvojí si základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou, cviky pro zahřátí a uvolnění - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - dbá na správné držení těla a dýchání - vyjadřuje melodii pohybem - rozumí základním tělocvičným pojmům - užívá pojmy tělocvičného nářadí a náčiní - reaguje na základní povely k osvojované činnosti a její organizaci Tělesná výchova - 1. ročník Učivo příprava ke sportovnímu výkonu každodenní cvičení, tělovýchovné chvilky, kondiční a rytmické formy základní pokyny a povely Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Psychohygiena Sociální rozvoj Komunikace - dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování - používá vhodné sportovní oblečení a obuv - spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích - jedná v duchu fair-play - dodržuje základní pravidla her - osvojí si prvotní techniku základních atletických disciplín - zvládne jednoduché gymnastické cviky pravidla bezpečnosti pohybová tvořivost, organizace při TV základy sportovních aktivit Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika Osobnostní rozvoj Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy, Komunikace

4 Školní výstup Tělesná výchova / 2. ročník Učivo Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy - vysvětlí potřebu pohybu pro udržení zdraví - vyjádří vlastními slovy pravidla bezpečného chování při TV a sportu, řídí se jimi - reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele - přivolá pomoc při poraněních - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám - dohodne se na spolupráci v družstvu - s pomocí učitele se přesvědčuje, že různá cvičení mají různé účinky - popíše své pohybové přednosti i nedostatky a s pomocí učitele a rodičů je ovlivňuje - používá zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání - s pomocí učitele odstraňuje cvičením únavu při výuce - zařazuje do svého režimu dne vhodné pohybové činnosti osvojené při TV Organizace, hygiena a bezpečnost v TV Základní pojmy (terminologie) spojené s osvojovanými činnostmi, cvičebními prostory a vybavením. Základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu. Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu žáka. Rozložení množství pohybu v režimu dne. Preventivní význam zdravotně zaměřených pohybových činností. První pomoc při drobných poraněních, přivolání první pomoci. Sledování školních informací o tělesné výchově a sportu. Základní organizační činnosti na smluvené povely, signály. Příprava a úklid nářadí a náčiní. Příprava pro pohybovou činnost (oblečení a obuv). Pravidelné mytí po pohybových aktivitách. Bezpečný pohyb a bezpečné chování ve známých prostorech. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení, osvojovanými činnostmi, základními polohami a pohyby. Význam jednotlivých druhů cvičení, jejich použití v denním režimu. Správné držení těla při práci v sedě, ve stoje, při zvedání břemen. Význam soustředění při cvičení, prožívání cviků. Příprava organismu pro různé pohybové činnosti. Základní technika jednotlivých druhů cvičení a jejich konkrétní účinky. Osobnostní rozvoj Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Kreativita MuV - lidské vztahy EV základní podmínky

5 - pojmenuje osvojované cviky a gymnastické nářadí i náčiní - provádí gymnastická cvičení se zpevněným tělem - provede kotoul vpřed i vzad, prosté skoky snožmo z trampolínky, gymnastický odraz - vnímá cvičení s hudebním a rytmickým doprovodem či zpěvem jako radostný pohyb - snaží se o základní estetické držení těla - vyjádří jednoduchou melodii, rytmus a hlasitost doprovodu pohybem - tančí Mazurku Protahovací a napínací cvičení. Rychlostně silová cvičení. Vytrvalostní cvičení. Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti. Cvičení dechová. Cvičení kompenzační (po práci vsedě, ve stoje, po jednostranné zátěži). Cvičení pro správné držení těla. Cvičení vyrovnávací (podle úrovně oslabení jednotl. žáků). Psychomotorická cvičení. Cvičení motivační, tvořivá. Náměty pro cvičení v jiných předmětech. Cvičení pro každý den. Gymnastika Pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou trupu, názvy používaného nástroje a náčiní. Základní bezpečnostní pravidla pro gymnastiku. Gymnastické držení těla. Soustředění na cvičení. Průpravná gymnastická cvičení. Akrobacie Kotoul vpřed i vzad. Přeskok Skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky. Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z trampolínky. Hrazda Ručkování ve visu. Kladina Chůze s dopomocí. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech, tanci. Vnímání, prožívání, vyjádření rytmu, tempa a melodie pohybem. Tance založené na taneční chůzi, běhu. života MuV kulturní diference,lidské vztahy

6 -pojmenuje základní atletické disciplíny, orientuje se v základních pojmech souvisejících s během, hodem a skokem do dálky - za pomoci učitele dodržuje základní pravidla bezpečnosti při atletických činnostech - osvojuje si základní techniku běhu, skoku a hodu - připraví se na turistickou akci(vhodné oblečení, sbalí si batoh) za pomoci dospělých - orientuje se v přírodě podle značek a výrazných přírodních úkazů - uvědomuje si možná nebezpečí při přepravě, putování, táboření - ošetří drobná poranění Atletika Základní pojmy týkající se běhu, skoku a hodu, názvy částí atlet. hřiště. Zjednodušené startovní povely a signály Vhodné oblečení pro atlet. činnosti. Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké vytrvalosti, rychlosti, odrazové síly a obratnosti. Běh Rychlý běh na 50 m. Motivovaný vytrvalostní běh podle úrovně žáků. Základy nízkého a polovysokého startu. Skok Skok do dálky z rozběhu Hod Hod míčkem z místa, hod z chůze Turistika a pobyt v přírodě Základní pojem spojený s vycházkami, výlety do přírody, s používanými pomůckami, oblečením, orientací. Způsob pohybu v terénu, chování v přírodě. Oblečení pro turistiku, obsah batohu. První pomoc při drobných poraněních v improvizovaných podmínkách. Ochrana před ohněm, popálením. Základní zásady hygieny a bezpečnosti při turistice a pobytu v přírodě, ochrana přírody. Základní dopravní značky. Stravování a pití na turistické akci. Základy orientace v přírodě podle přírodních úkazů, aplikace znalostí o rostlinách a zvířatech. Chůze v terénu ve skupině, pochodovém tvaru, běh po vyznačené trase s překonáváním přiměřených přírodních překážek, Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy EV vztah člověka k prostředí

7 - vysvětlí některé pohybové hry, hraje je se svými spolužáky i mimo tělesnou výchovu - popíše možná nebezpečí při hrách, snaží se jim za pomoci učitele zabránit - spojuje pohyb s hudbou, rytmem, příběhem, představou, zkušeností - využívá k pohybové hře hračky a jiné předměty než tělocvičné nářadí - pojmenuje používané náčiní, osvojované dovednosti, nejznámější sportovní hry - hází a chytá míč odpovídající velikosti dle základních způsobů házení - využívá činnosti s míčem jako vhodné emotivní činnosti s vykonáváním různých pohybových úkolů. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Základní pojmy související s osvojovanými hrami a používaným náčiním. Základní organizační povely pro realizaci her. Základní pravidla osvojovaných her. Bezpečnost při různých druzích her a v různých podmínkách. Využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám. Poh. hry pro manipulaci s různým nářadím. Poh. hry pro zdokonalování nových pohyb. dovedností. Poh. hry pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti(na základě pohádek, vyprávění, pojmů, pocitů, představ) Poh. hry kontaktní (pro pociťování vzájemné energie, blízkosti) Poh. hry s vyrovnávacím, relaxačním, motivačním účinkem. Sportovní hry Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním pro sportovní hry. Základní sportovní hry. Základy hygieny a bezpečnosti při sportovních hrách. Držení míče jednoruč, obouruč. Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti(na místě a v pohybu, vyvolenou i opačnou rukou, nohou). Základní přihrávky rukou a nohou (vyvolenou i opačnou). EV vztah člověka k prostředí Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, seberealizace Sociální rozvoj Mezilidské vztahy MuV lidské vztahy, multikultura

8 Školní výstup - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy i v méně známých prostorech (bazény) - reaguje na základní povely a pokyny k osvojované činnosti a její organizaci - naplňuje zásady fair-play chování při sportu - přivolá pomoc při poranění - rozlišuje pohybové hry s různým zaměřením - spojuje pohyb s hudbou, rytmem, příběhem - využívá netradiční náčiní při cvičení - zorganizuje jednoduchou pohybovou hru Tělesná výchova / 3. ročník Učivo Činnosti ovlivňující zdraví Funkce pohybu ve zdravém životním stylu. Význam přípravy organismu před cvičením, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení. Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné a nevhodné pohybové činnosti. Osobní hygiena při různých pohybových aktivitách, vhodné obutí a oblečení. Bezpečný pohyb a chování i v méně známých prostorech (bazén), jednání fair play, olympijské ideály. Škodlivý vliv kouření, pití alkoholu a požívání drog na zdraví a pohybovou výkonnost Správné držení těla, správné zvedání zátěže. Přivolání pomoci při poranění. Pohybové hry Základní pojmy související s funkcemi her, pravidly a používaným náčiním. Pohybové hry s různým zaměřením. Netradiční pohybové hry a aktivity. Využití netradičního náčiní při cvičení. Pohybová tvořivost. Využití přírodního prostředí pro pohybové hry. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy sebepoznání a sebepojetí psychohygiena sociální rozvoj mezilidské vztahy komunikace morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika VMEGS Evropa a svět nás zajímá morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti

9 - zvládá kotoul vpřed, stoj na rukou s dopomocí - nacvičuje kotoul vzad - zkouší roznožku i skrčku přes nářadí odpovídající výšky - provádí průpravná cvičení s pomocí učitele - odrazí se z můstku - cvičením s hudbou relaxuje - rozezná zvládnutý a nezvládnutý taneční pohyb - pohybem vyjadřuje výrazně rytmický a melodický doprovod - zdokonaluje základní techniky běhů, skoků a hodů - reaguje na startovní povely - pojmenuje základní atletické disciplíny - rozvíjí pomocí sportovních her herní dovednosti a herní myšlení (tvořivost) - zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly - chápe základní role a hráčské funkce v družstvu a dodržuje je v utkání - ve hře spolupracuje Základy gymnastiky Základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy používaného náčiní a nářadí. Průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů. Akrobacie Kotoul vpřed i vzad. Stoj na rukou. Akrobatické kombinace Přeskok Odraz z můstku. Přeskok 2-4 dílů bedny z trampolíny. Nácvik roznožky přes kozu. Kladinka Chůze bez dopomoci Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem. Vyjádření melodie a rytmu pohybem. Jednoduché tance. Základy atletiky Průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny. Rychlý běh. Motivovaný vytrvalý běh. Skok do dálky. Hod raketkou. Základy sportovních her Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti. Spolupráce ve hře. Průpravné hry. MuV Lidské vztahy

10 - chytá míč jednoruč i obouruč - přihrává jednoruč i obouruč - připravuje se průpravným cvičením na dribling - uplatňuje zásady fair-play jednání ve hře - využívá turistiku a pobyt v přírodě jako vhodnou víkendovou a prázdninovou činnost - spolupracuje při přípravách na turistické akci - vhodně se chová v dopravních prostředcích - chová se ohleduplně k přírodě, pohybuje se podle turistických značek - zvládá pohyb v mírně náročném terénu - s pomocí učitele zvládá stavbu a likvidaci tábořiště - ošetří drobná poranění - vnímá plavání jako jednu z nejzdravějších pohybových činností - pojmenuje základní plavecké způsoby - uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při plavání - zvládá jeden plavecký styl - přivolá pomoc v případě tonutí Utkání podle pravidel minisportů. Průpravné úpoly Přetahy, přetlaky Turistika a pobyt v přírodě Přesun do terénu. Chování v dopravních prostředcích při přesunu. Chůze v terénu. Táboření. Ochrana přírody. Plavání Pojmy: osvojované činnosti, názvy částí areálu, vybavení bazénu, smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu. Základní hygiena při plaveckém výcviku. Zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu. Základní zásady záchrany tonoucího. Průpravná cvičení na suchu. Průpravná cvičení pro seznámení s vodou, pro orientaci ve vodě a pod vodou, pro osvojení plaveckých dovedností. Splývání, dýchání do vody, pády a skoky do vody, plavecké styly (prsa, kraul, znak) sociální rozvoj mezilidské vztahy morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti EV Vztah člověka k prostředí rozvoj schopností poznávání seberegulace, sebeorganizace morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika

11 - uvědomuje si zdravotní a kondiční význam pohybu na bruslích - uplatňuje zásady bezpečnosti jízdy na bruslích - zvládá jízdu vpřed se schopností reagovat na pohyb jiného bruslaře zpomalením, zastavením nebo změnou směru jízdy Bruslení Výstroj a výzbroj při bruslení, prostor k bruslení. Zásady bezpečnosti při pohybu na ledě. Jízda vpřed, zastavení, zatáčení - reaguje na smluvené signály a povely - zvládá pravidla osvojovaných pohybových činností, jednoduchých her, závodů a soutěží Činnosti podporující pohybové učení Komunikace v TV. Pravidla osvojovaných pohybových činností, her, závodů, soutěží. sociální rozvoj komunikace

12 Tělesná výchova / 4. ročník Školní výstup - uvědomuje si důležitost přípravy organismu před cvičením - zorganizuje a předvede jednoduchou rozcvičku pro žáky - používá při pohybové činnosti osvojované tělocvičné názvosloví - projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí - uvědomuje si bezpečný pohyb a chování i na jiných místech (plavecký bazén, cyklostezky) - rozliší význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v denním režimu - uvědomuje si podstatu únavy, jednostranné zátěže a svalové nerovnováhy - tvořivě zachází s pohybovými dovednostmi a vytváří vlastní pohybové představy Učivo Organizace, hygiena a bezpečnost v TV Poznání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. Vyváženost stavu tělesné, duševní i sociální pohody. Zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i mimo školu. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Základní technika jednotlivých cviků. Význam strečinku. Vytrvalostní cvičení. Cvičení kompenzační. Cvičení pro správné držení těla. Cvičení motivační, tvořivá, napodobivá. Cvičení pro každý den. Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Kreativita MuV - lidské vztahy EV základní podmínky života

13 - osvojuje si průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybu - zvládá základní záchranu a dopomoc při gymnastickém cvičení - vnímá zdravotní a relaxační vliv hudby na organismus - pojmenuje některé základní lidové tance - uvědomuje si estetické držení těla při tanci - vyjádří pohybem rytmický a melodický doprovod - seznámí se s moderními prvky cvičení s hudbou (aerobik) - aktivně používá základní osvojované pojmy - chápe význam rozcvičení před jednotlivými atletickými disciplínami - zdokonaluje techniky provedení jednotlivých disciplín - zaměřuje se na kondiční běh jako na prostředek Gymnastika Pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou trupu, názvy používaného nástroje a náčiní. Základní bezpečnostní pravidla pro gymnastiku. Gymnastické držení těla. Soustředění na cvičení. Průpravná gymnastická cvičení. Akrobacie Kotoul vpřed i vzad, jeho modifikace. Průpravné cviky pro zvládnutí stoje na rukou. Akrobatické kombinace. Přeskok Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku. Přeskok dílů švédské bedny odrazem. Nácvik skrčky přes kozu našíř. Kladina Chůze bez dopomoci. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, melodie). Chování při tanci. Základy estetického pohybu těla. Atletika Základní pojmy týkající se běhu, skoku a hodu, názvy částí atlet. hřiště. Běžecká abeceda. Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké vytrvalosti, rychlosti, odrazové síly a obratnosti. MuV kulturní diference, lidské vztahy

14 rozvoje zdatnosti - samostatně se připraví na turistickou akci - zvolí vhodné oblečení a obuv - orientuje se s pomocí učitele podle mapy - chová se ohleduplně v přírodě - ošetří poranění - uvědomuje si své chování v dopravních prostředcích - zvládá základy jízdy na kole a chování v silničním provozu jako cyklista - rozumí různému zaměření a účelu pohybových her - pojmenuje a vysvětlí několik pohybových her - užívá osvojené zásady bezpečnosti jízdy na bruslích - samostatně se připraví pro činnosti na ledě (oblečení, obutí) - zvládá jízdu vpřed se schopností reagovat na pohyb jiného bruslaře Běh Rychlý běh na 50 m. Vytrvalostní běh na 300 m. Běh v terénu. Nízký start i z bloků. Polovysoký start. Štafetový běh. Předávání štafetového kolíku. Skok Skok do dálky z rozběhu. Správná technika odrazu a doskoku. Rozměření rozběhu. Hod Hod míčkem z místa i z rozběhu. Hod raketkou z místa i z rozběhu. Turistika a pobyt v přírodě Příprava a dokumentace turistické akce. Chůze a běh po vyznačené trase. Základní dovednosti spojené s tábořením. První pomoc. Jízda na kole podle pravidel silničního provozu. Dopravní testy. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Variace her jednoho druhu. Využití přírodního prostředí pro pohybové hry. Využití netradičního náčiní. Bruslení. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy EV vztah člověka k prostředí EV vztah člověka k prostředí

15 - uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností a herního myšlení - osvojí si základní pojmy činností - seznámí se se zjednodušenými pravidly sportovních her - zaznamená výsledek utkání - uplatňuje zásady fair play jednání ve hře Sportovní hry Základní pojmy osvojovaných činností, základní označení a vybavení hřišť. Základní role ve hře. Spolupráce ve hře. Základní organizace utkání losování, zahájení, počítání, ukončení. Vhodné oblečení a obuv pro hry. Přihrávky, pohyb s míčem, vedení míče, střelba míčem. Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, seberealizace Sociální rozvoj Mezilidské vztahy MuV lidské vztahy, multikultura

16 Tělesná výchova - 5. ročník Školní výstup - zorganizuje a předvede rozcvičku zaměřenou na konkrétní pohybovou aktivitu - používá při pohybové činnosti tělocvičné názvosloví - projevuje samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti - osvojuje si zdravý životní styl - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí - uvědomuje si bezpečný pohyb a chování i při doplňkových aktivitách (plavání, cyklistika, turistika, lyžování) - najde z různých zdrojů potřebné informace o TV a sportu - rozlišuje vhodné a nevhodné činnosti, které působí na zdraví člověka - usiluje o zvyšování úrovně kondice a koordinace - sestaví za pomoci učitele z jednoduchých základních cviků osvojovaných oblastí celek - soustředí se na správné a přesné provedení pohybu Učivo Organizace, hygiena a bezpečnost v TV Zdraví jako nejdůležitější životní hodnota. Vyváženost stavu tělesné, duševní i sociální pohody. Zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i mimo školu. Hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při provozování pohybové aktivity. Škodlivý vliv kouření, pití alkoholu a používání drog na zdraví a výkonnost. Základní zdroje informací o TV a sportu (noviny, časopisy, média, internet). Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Technika jednotlivých cviků. Způsob kontroly jednotlivých cvičení (spolužák, pocity). Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena. Kreativita MuV lidské vztahy EV základní podmínky života

17 - zvládá aktivně základní pojmy - posuzuje gymnastické cviky jako prostředek ke zdokonalování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinaci pohybu - poskytuje základní dopomoc a záchranu při cvičení - uvědomuje si přesnost při gymnastickém cvičení - vnímá zdravotní a relaxační vliv hudby na organismus - seznámí se s moderními prvky cvičení s hudbou (aerobik) - rozlišuje klidovou a zátěžovou tepovou frekvenci - aktivně používá základní osvojované pojmy - samostatně zvládne rozcvičení před jednotlivými atletickými disciplínami - zaměřuje se na zdokonalení techniky jednotlivých disciplín - posuzuje kondiční běh jako prostředek rozvoje celkové zdatnosti - uplatňuje průpravné atletické prvky v celoročním pohybovém režimu - změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách - upraví doskočiště - připraví start běhu (bloky) Gymnastika Přesnost cvičebních poloh. Záchrana a dopomoc při cvičení. Pohyblivost, obratnost, koordinace, síla. Akrobacie Kotoul vpřed i vzad, jeho modifikace. Stoj na rukou. Akrobatické kombinace. Přeskok Přeskok švédské bedny odrazem z můstku. Skrčka přes kozu našíř. Nácvik roznožky přes kozu našíř. Kladina Chůze bez dopomoci. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, melodie). Aerobní cvičení, spalování tuků. Atletika Základní pojmy týkající se běhu, skoku a hodu, názvy částí atlet. hřiště. Běžecká abeceda. Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké vytrvalosti, rychlosti, odrazové síly a obratnosti. Běh Rychlý běh na 50 i 60 m. Vytrvalostní běh na 300 m. Běh v terénu. Nízký start i z bloků. Polovysoký start. Štafetový běh. Předávání štafetového kolíku. Skok Skok do dálky z rozběhu. Správná technika odrazu a doskoku. Letová fáze. Rozměření rozběhu. MuV kulturní diference, lidské vztahy

18 - vydá povely pro start Hod Hod míčkem z místa i z rozběhu. Hod raketkou z místa i z rozběhu. - samostatně se připraví na turistickou akci - zvolí vhodné oblečení a obuv - orientuje se s pomocí učitele podle mapy - chová se ohleduplně v přírodě - ošetří poranění - uvědomuje si své chování v dopravních prostředcích - zvládá základy jízdy na kole a chování v silničním provozu jako cyklista - rozumí různému zaměření a účelu pohybových her - pojmenuje a vysvětlí několik pohybových her - užívá osvojené zásady bezpečnosti jízdy na bruslích - samostatně se připraví pro činnosti na ledě (oblečení, obutí) - zvládá jízdu vpřed se schopností reagovat na pohyb jiného bruslaře Turistika a pobyt v přírodě Příprava a dokumentace turistické akce. Chůze a běh po vyznačené trase. Základní dovednosti spojené s tábořením. První pomoc. Jízda na kole podle pravidel silničního provozu. Dopravní testy. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Variace her jednoho druhu. Využití přírodního prostředí pro pohybové hry. Využití netradičního náčiní. Bruslení. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy EV vztah člověka k prostředí EV vztah člověka k prostředí - uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností a herního myšlení - používá pravidla osvojených sportovních her - zaznamená výsledek utkání - chápe základní role a hráčské funkce v družstvu - uplatňuje zásady fair play jednání ve hře Sportovní hry Základní pojmy osvojovaných činností, základní označení a vybavení hřišť. Základní role a spolupráce ve hře. Průpravné sportovní hry. Základní organizace utkání losování, zahájení, počítání, ukončení. Rozvoj schopností poznávání Seberegulace, seberealizace Sociální rozvoj Mezilidské vztahy

19 Vhodné oblečení a obuv pro hry. Přihrávky, pohyb s míčem, vedení míče, střelba míčem. MuV lidské vztahy, multikultura

20 Tělesná výchova / 6. ročník Školní výstup - používá hygienické zásady a návyky vztahující se k osobní hygieně - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničním provozu - předvídá a předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením a obuví - seznámí se a pomáhá s organizací hodin, jednoduchých soutěží - užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka - plní zodpovědně pokyny učitele - připravuje, uklízí nářadí a náčiní - v hodinách Tv usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem - naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky (čestné soupeření) - při běhu uplatní vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky - získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy - upraví doskočiště, připraví start běhu a vydá povely pro start - předvede základní techniky atletických disciplín - používá základní průpravná cvičení pro osvojování základních atletických činností - s přiměřenou vytrvalostí usiluje o zlepšení úrovně tělesné zdatnosti a využívá k tomu konkrétní postupy - zvládne obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond - předvede základní druhy cvičení a pohybu s hudbou - zařadí do cvičení různé přetahy, přetlaky, úchopy a odpory Učivo Člověk a sport Hygiena a bezpečnost Organizace hodin Komunikace v TV Rozcvičení Správné držení těla Sebehodnocení ATLETIKA Atletická abeceda Sprint, vytrvalost Skok daleký a z místa Hody Šplh GYMNASTIKA Akrobacie Hrazda Kruhy Průřezová témata, mezipředmětové vztahy -Řešení problémů VDO řešení problémů a rozhodovací dovednosti VkZ - hygiena občanská společnost a škola rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace VMEGS Evropa a svět nás zajímá VMEGS Evropa a svět nás zajímá

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika reaguje na povely učitele, snaží se o správné

Více

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ IČO tel.:

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ IČO tel.: 7. 1. I.stupeň Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ 517 93 IČO 70979723 tel.:494 664 109 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 7. 1. 8. Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Tělesná výchova - Tercie

Tělesná výchova - Tercie - Tercie Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Časová dotace: 1. 5. ročník 2 vyuč. hodiny Vzdělávací obor Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků a směřuje nejen k poznávání vlastních pohybových možností,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky ví, že pohyb je vhodný pro jeho zdraví umí reagovat

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Činnosti ovlivňující zdraví 5.2.3. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Význam

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou TEMATICKÝ PLÁN Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. L. Erberová, Mgr. V. Hryzlíková, Mgr. V. Antalová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1.

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Uplatňuje správné držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Správné provedení. duševní zdraví. cvičební polohy

Uplatňuje správné držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Správné provedení. duševní zdraví. cvičební polohy Předmět: Tělesná výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Činnosti ovlivňující zdraví Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu.

Více

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Tématický plán Předmět Tělesná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 3 14. září - 8. prosince Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační,

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. I 1. stupeň V.8.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obor tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Tělesná výchova - 6. a 7. ročník Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost organizace

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

5.1.6.1. Tělesná výchova

5.1.6.1. Tělesná výchova 5.1.6. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 5.1.6.1. Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno

Více

Ročník IV. A. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky. Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu

Ročník IV. A. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky. Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu Tématický plán Předmět Tělesná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 3 Září - červen Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Poznatky z TV a sportu, komunikace,

Více

Vzdělávací obor: Tělesná výchova. Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Tělesná výchova. Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty,

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 7. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: vybíjená hra, pohyb v poli přehazovaná hra pohyb v poli košíková - správný postoj při přihrávce,dribling

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Časová Učivo Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce Průřezová témata obor ročník ČINNOSTI KOMPETENCE K UČENÍ IX.-VI. Komunikace v TV - základní tělocvičné osvojovaných

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT TV 3.1.1 spojuje pravidelnou každodenní

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 8. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: přehazovaná hra, pohyb v poli, herní varianty košíková - dvojtakt, hráčské role, osobní obrana, poziční

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 382 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA - l. ROČNÍK Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech, za pomoci uč. Je dodržuje. Dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru. Reaguje na základní pokyny, signály

Více

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost při pohybových činnostech. Hygiena při TV, osobní hygiena,

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 5.7 Vzdělávací oblast - 5.7.1 Tělesná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Tělesná výchova 2 2 2 2 Předmět realizuje obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP G. Integruje část obsahu oboru. Žáci jsou

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ RVP ZV Obsah 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV9101 aktivně vstupuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Třída: Prima Očekávané výstupy Provádí danou činnost dle pokynů učitele, rozumí povelům Provádí daná cvičení s kázní, aktivně vstupuje

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Dovede se orientovat ve IX. Zásady bezpečnosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: správně se obleče a obuje připraví se na pohybovou aktivitu - příprava ke sportovnímu výkonu - vhodné oblečení a obutí Pracovní činnosti

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence komunikativní formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory

Více

Tělesná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

Tělesná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více