Předmět: Tělesná výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Tělesná výchova"

Transkript

1 5.8 Oblast: Člověk a zdraví Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná výchova v předmětu tělesná výchova. Předmět je součástí komplexnějšího vzdělávání v problematice zdraví. Zdraví je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody a je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život, a proto se stává rozvoj zdraví prioritou základního vzdělávání. Obsahem předmětu jsou činnosti ovlivňující zdraví, úroveň pohybových dovedností a činnosti podporující pohybové učení. Směřuje k poznání vlastních pohybových možností a k poznávání účinků pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Žáci se vzdělávají od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené. Jejím smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a zařadit do denního režimu pohyb pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti a pro regeneraci sil. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu. V předmětu tělesná výchova se uplatňují tato průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana a environmentální výchova. Tělesná výchova je realizována na venkovním hřišti, atletickém stadionu, hřišti s umělým povrchem, v přírodě, v gymnastickém sále, tělocvičně nebo hale. Hodinová dotace ročník 2 hodiny. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Kompetence k učení - poznávají zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, získávají orientace v základních názorech na zdraví - chápou zdraví, zdatnost a výkonnost jako významný předpoklad pro duševní pohodu, pochopí účinky pohybu na zdraví - vede žáky k poznávání zdraví jako důležité hodnoty v jeho životě pomocí poznávání sebe samého - pomáhá žákům pochopit důležitost dobré kondice a tělesné zdatnosti pro jeho další vývoj

2 Kompetence k řešení problémů - jsou schopni diskutovat o problémech souvisejících se zdravím, zdatností a výkonností - samostatně ohodnocují úroveň své zdatnosti; poznávají postupy ke zvyšování zdatnosti, zkouší navrhovat další postupy - využívají osvojené postupy k ovlivňování zdraví a zdatnosti - vede s žáky diskusi o problémech souvisejících se zdravím a ukazuje žákům jak diskutovat - dává žákům impulsy ke zvyšování jejich zdatnosti, tak aby vedl žáky k sebehodnocení a navrhování dalších postupů ve svém zdokonalení - pomáhá žákům osvojovat postupy, které žák využije k ovlivňování zdraví a zdatnosti Kompetence komunikativní - žáci vyjadřují a formulují myšlenky, komunikují při pohybu - jsou schopni diskutovat o problémech souvisejících se zdravím, zdatností a výkonností; vyjadřují svůj názor, svěří se se zdravotním problémem - vede žáky k srozumitelnému vyjádření myšlenek a jejich obhajobě - pomáhá žákům otevřeně vyjádřit svůj názor, svěření se s problémy související s jejich zdravím, zdatností a výkonností Kompetence sociální a personální - chápou zdraví a zdatnost jako předpoklad pro duševní pohodu, následně pro ovlivnění výběru zájmu, profese - vnímají prožitky z pohybu a vitality, příjemného prostředí a vztahů, sebehodnocení a hodnocení, přijímání kritiky, pochvaly, výhry a prohry - ukazuje tělesný pohyb jako předpoklad pro celkovou duševní pohodu a jeho dopad na celý stav žáka - ukazuje žákům, jak přijímat kritiku, pochvalu, sebehodnotit sama sebe a hodnotit ostatní Kompetence pracovní - aktivně se zapojují do činností a aktivit podporujících zdraví - vede žáky k aktivnímu zapojení do aktivit a činností podporujících zdraví

3 Tělesná výchova Výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohyb. činnostech. Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci. Správně drží tělo v různých polohách. Uplatňuje v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti a usiluje o jejich zlepšení. Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využije nabízené příležitosti. Pravidelně zařazuje do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení. Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Zaujímá správné cvičební polohy. Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Zvládne v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti a usiluje o jejich zlepšení. Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích. Dodržuje pravidla jednoduchých her, reaguje na základní pojmy při sportovních hrách. Zvládne v souladu s individuálními předpoklady činnosti prováděné ve skupině a usiluje o jejich zlepšení. 1. ročník Základní hygienická pravidla a návyky, příprava na hodinu Tv (převléká se do cvičebního úboru s vhodnou obuví, dbá na čistotu rukou a cvičebního úboru) a dodržuje dohodnutá pravidla bezpečnosti. Jednoduché pohybové činnosti, organizační činnosti na smluvené signály. Rozcvička - správné držení těla a správné dýchání. Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, cvičení s hudbou, přeskoky přes švihadlo, cvičení se švihadlem Základy gymnastiky akrobacie, cvičení na lavičkách, cvičení na žíněnce, šplh na tyči, cvičení na žebřinách, švédská bedna, prolézání, kotoul vpřed Tělovýchovné chvilky - pohybem odstraňuje únavu při vyučování. Zdravotní tělesná výchova cvičení uvolňovací, protahovací, posilovací, dechová, relaxační a rovnovážná Základy atletiky krátké běhy, rychlý běh na m, rychlý běh na 40m, běžecká vytrvalost, vytrvalostní běh, běh k metě, slalom, hod míčkem, skok daleký Turistika a pohyb v přírodě - sáňkování, bobování, turistická vycházka Základy sportovních her - míčová průprava, přihrávky, závody družstev, golf Pohybové hry hry, netradiční pohybové hry a aktivity ČaS Hv OSV sebepoznání, sebepojetí, psychohygiena OSV psychohygiena OSV kooperace a kompetice MV mezilidské vztahy OSV kooperace a kompetice MV kulturní diference

4 Výstupy Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využije nabízené příležitosti. Uplatňuje dohodnutá pravidla chování při tělesné výchově. Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohyb. činnostech. Pravidelně zařazuje do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení. Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Zaujímá správné cvičební polohy. Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Reaguje na základní pokyny a povely k osvojené činnosti a její organizaci. Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce a usiluje o jejich zlepšení. Správně drží tělo v různých polohách. Zvládne v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti prováděné ve skupině a usiluje o jejich zlepšení. Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích. Tělesná výchova 2. ročník Turistika a pobyt přírodě cvičení v přírodě běh, hod na cíl, bobování, sáňkování, vycházky Plavání hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti. Tělovýchovné chvilky Zdravotní tělesná výchova cvičení uvolňovací, protahovací, posilovací, dechová, relaxační a rovnovážná Rozcvička Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - přeskoky přes švihadlo, cvičení s hudbou, tanečky Základy atletiky - běh, běh vytrvalostní, rychlý běh k metě, slalom, předávání mety, skok daleký, skok z místa, hod nácvik hodu, hod do dálky Základy gymnastiky - zvládá techniku kotoulu vpřed, vzad, cvičení na žebřinách, lavečkách, šplh na tyči Pohybové hry závodivé hry, závodivé soutěže, netradiční hry, hry Základy sportovních her vybíjená, přehazovaná, dribling, přihrávky, míčové hry a soutěže, golf ČaS Hv ČaS OSV osobnostní rozvoj, cvičení sebekontroly (průběžně)- psychohygiena OSV sebepoznání, psychohygiena, kreativita

5 Výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohyb. činnostech. Dodržuje na pravidla bezpečnosti při sportu. Zvládne v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce a usiluje o jejich zlepšení. Reaguje na základní povely a pokyny k osvojované činnosti a její organizaci. Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách. Zvládne v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti prováděné ve skupině a usiluje o jejich zlepšení. Spolupracuje při jednoduchých týmových činnostech a soutěžích. Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Pravidelně zařazuje do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení. Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Zaujímá správné cvičební polohy. Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Tělesná výchova 3. ročník Plavání hygiena plavání, plavecké dovednosti, plavecká technika, prvky sebezáchrany, dopomoc tonoucímu Základy atletiky běh, skok daleký, hod míčkem, štafeta Základy gymnastiky přeskoky, akrobacie, kladina, hrazda, cvičení na žebřinách, cvičení na lavečkách Rozcvička Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti švihadlo, cvičení s hudbou, tanečky Pohybové hry netradiční hry, závodivé hry, závodivé soutěže, hry Sportovní hry vybíjená, kopaná, přehazovaná, golf Turistika a pobyt v přírodě - sáňkování, bobování, vycházka do přírody, cvičení v přírodě Tělovýchovné chvilky Zdravotní tělesná výchova cvičení uvolňovací, protahovací, posilovací, dechová, relaxační a rovnovážná ČaS, Čj Hv, ČaS Zdravotní tělesná výchova se uplatňuje ve všech předmětech. OSV sebepoznání a sebepojetí OSV: osobnostní rozvoj - psychohygiena OSV: morální rozvoj - řečení problému a rozhodovací dovednosti

6 Výstupy Aktivně se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Zvládne osvojené pohybové dovednosti s ohledem na svoje individuální dovednosti. Změří základní pohybové aktivity a porovná je s předchozími výsledky. Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování při sportu a ve sportovním prostředí. Adekvátně reaguje při úrazu spolužáka. Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti žáka. Reaguje na pokyny k vlastnímu provedení činnosti. Dodržuje pravidla fair play, dodržuje pravidla her a soutěží, dokáže formulovat pravidla her, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje. Žák respektuje při pohybových hrách spolužáky i spolužačky. Užívá základní tělocvičné názvosloví. Zorganizuje jednoduché pohybové činnosti na úrovni třídy. Zařazuje do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování. Zvládne základní techniku speciálních cvičení. Tělesná výchova 4. ročník Turistika a pobyt v přírodě sáňkování, bobování, vycházka Základy atletiky atletická příprava pro nejmenší, krátké běhy, nácvik správné techniky, skok do dálky, hod míčkem, 800 m vytrvalost, 400 m vytrvalost dívky, rozcvičení v atletice, běžecká a skokanská abeceda, štafety Testování pohybových dovedností Tělovýchovné chvilky, základy zdravotní tělesné výchovy Základy gymnastiky základy správného držení těla, kotoul vpřed, vzad, výdrže v labilních polohách, přeskok přes kozu roznožka, vis na kruzích a hrazdě, akrobacie, koordinační cvičení Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti posilování, příprava na cvičení Pohybové hry hry, netradiční hry, závodivé hry a soutěže Sportovní hry vybíjená, florbal, fotbal, přehazovaná, hry s míčem, golf Průpravné úpoly úpolové soutěže Rozcvička Zdravotní tělesná výchova cvičení uvolňovací, protahovací, posilovací, dechová, relaxační a rovnovážná Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Environmentální výchova vztah člověka k prostředí OSV: sociální rozvoj mezilidské vztahy (vztahy mezi spoluhráči a spolužáky) OSV: kooperace a kompetice (žáci dodržují základní pravidla při společném soužití)

7 Výstupy Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu. Využije při pohybové činnosti základní osvojené tělocvičné názvosloví. Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování. Adekvátně reaguje v situaci při úrazu spolužáka. Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení své kondice. Uplatňuje kondičně zaměřené činnosti. Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky. Dokáže jednoduše zhodnotit svůj nebo spolužákův pohyb. Dodržuje pravidla fair play, dodržuje pravidla her, dokáže formulovat pravidla her, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům, adekvátně na ně reaguje. Respektuje při pohybových hrách spolužáky i spolužačky. Organizuje jednoduché činnosti a soutěže na úrovni třídy. Zvládne v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti a vytvoří varianty osvojených pohybových her. Sleduje informační zdroje o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získává potřebné informace. Tělesná výchova 5. ročník Rozcvička Základní atletika - běžecká abeceda, nácvik správné techniky, krátké běhy 60m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, 800 m chlapci, 400 m dívky, základní pravidla atletiky, olympijské hry, rozcvičení v atletice, štafety Základy první pomoci Testování pohybových dovedností Turistika a pobyt v přírodě bruslení, vycházka do přírody Základy gymnastiky - základy akrobacie, přeskok, šplh o tyči, základy cvičení na hrazdě, kotoul vpřed, vzad, výdrž v labilních polohách, přeskok přes kozu roznožka, vis na kruzích a hrazdě, koordinační cvičení, rovnovážná cvičení Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti švihadlo, posilování, cvičení s hudbou Sportovní hry vybíjená, přehazovaná, basketbal, florbal, fotbal, hry s míčem, golf Průpravné úpoly - úpolové soutěže Pohybové hry hry, netradiční hry, závodivé soutěže a hry Zdroje informací o pohybových činnostech ve škole a v místě bydliště Člověk a jeho svět Environmentální výchova vztah člověka k prostředí Člověk a jeho svět Osobnostní a sociální výchova: mezilidské vztahy (vztahy mezi spoluhráči a spolužáky Osobnostní a sociální výchova kooperace a kompetice (žáci dodržují základní pravidla při společném soužití)

8 Tělesná výchova Výstupy Zařazuje do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování. Zvládne základní techniku speciálních cvičení. Koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle a podle pokynů učitele. Upozorňuje samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením. 5. ročník Zdravotní tělesná výchova cvičení uvolňovací, protahovací, posilovací, dechová, relaxační a rovnovážná

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Tělesná výchova koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Nižší

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Tělesná výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zdraví člověka je chápáno

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více