Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP"

Transkript

1 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a zdraví. Na I. stupni se vyučuje pouze vzdělávací obor Tělesná výchova zahrnující činnosti ovlivňující zdraví, činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností a činnosti podporující pohybové učení. Tělesná výchova vede žáky ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi od spontánního pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Ve všech ročnících I. stupně jsou žákům nabízeny následující činnosti: Pohybové hry Základy gymnastiky Základy atletiky Turistika a pobyt v přírodě Pobyt v zimní přírodě Další pohybové činnosti podle aktuálních podmínek Základy sportovních her Plavání do výuky z organizačních důvodů nezařazujeme. Do předmětu Tělesná výchova jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální výchova s důrazem na regulaci vlastního prožívání i jednání při sportovních činnostech, a posilování vůle překonávání sportovních neúspěchů a na rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence. Předmět Tělesná výchova může být vyučován ve skupinách dětí z různých ročníku. Tělesná výchova je vyučována v rozsahu 3 hodin týdně, které mohou být uspořádány v blocích / např / nebo jednotlivě. Předmět Tělesná výchova se vyučuje ve školní tělocvičně, na venkovním hřišti s umělým povrchem, na dvoře školy, kde jsou cvičiště pro základy atletiky, na zahradě školy, popřípadě v přírodním, okolí školy.

2 Výchovné a vzdělávací strategie používané v předmětu Tělesná výchova STRATEGIE KU KŘP KK KSP KO KP Společně dodržujeme známá pravidla bezpečného chování na sportovištích, dodržování pravidel her Vytváříme podmínky pro kooperativní učení vrstevnickou pomoc při pohybových nebo sportovních hrách Vhodně řešíme sociální situace vzniklé při pohybových aktivitách mezi sebou v rámci jedné skupiny, při hrách se skupinou dětí z jiné školy Aktivně a dlouhodobě se připravujeme na celoškolní akce turistika v době Vánočního a Prázdninového těšení, školní olympiáda, školní turnaje Společně připravujeme a udržujeme školní sportoviště Společně sledujeme české sportovní úspěchy

3 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Předmět:Tělesná výchova Výstupy pro 1., 2., 3., 4.ročník LMP SP 1., 2., 3. ročník LMP NSP Žák by měl získat kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám Činnosti ovlivňující zdraví význam pohybu pro zdraví radost z pohybu, spontánní pohybové činnosti, hry Pohybové hry hry spojené s během s házením míče s vítězstvím někoho OSV Osobnostní rozvoj zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost Činnosti ovlivňující zdraví příprava organismu-příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací cvičení Činnosti podporující pohybové učení organizace při TV názorné schéma vyučovací jednotky na uklidnění Gymnastika převaly stranou v lehu -válení sudů kolébka na zádech leh vznesmo zezadu skrčmo kolébkou vzad stoj na lopatkách z lehu vznesmo kotoul vpřed z dřepu spojného předpažit i opakovaně cvičení na nářadí Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebeovládání regulace vlastního prožívání i jednání při sportovních činnostech, vůle překonávání sportovních neúspěchů cvičení na lavičce

4 Výstupy pro 1., 2., 3., 4.ročník LMP SP 1., 2., 3. ročník LMP NSP šplh na tyči reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti mít osvojeny základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů Činnosti podporující pohybové učení komunikace v TV nástup, povely: pozor, pohov, do řady, do zástupu, signál stůj, zákaz Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností pohybové hry jednotlivce, dvojic i skupiny, motivační, napodobivé základy gymnastiky průpravná cvičení základy atletiky průpravné činnosti turistika a pohyb v přírodě chůze v terénu, chování v přírodě pobyt v zimní v přírodě Atletika běh střídaný s chůzí, překonávání překážek rychlý běh do 30 m / 1. a 2. ročník /, do 60 m skok daleký z místa s odrazem snožmo a skok daleký z rozběhu přeskok výskok na lavičku hod míčkem horním obloukem na dálku Sportovní hry přihrávka obouruč ve dvojicích vrchní přihrávka jednoruč na místě vrchní chytání obouruč na místě Sociální rozvoj Spolupráce a soutěživost rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence

5 Výstupy pro 1., 2., 3., 4.ročník LMP SP 1., 2., 3. ročník LMP NSP dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech dodržovat dané pokyny a hlásit poranění či úraz a mít osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách bobování, bruslení, lyžování základy sportovních her manipulace s míčem Činnosti ovlivňující zdraví bezpečnost při pohybových činnostech hygiena při TV osobní hygiena, vhodné oblečení a obutí Turistika chůze v terénu přesun dopravním prostředkem překonávání překážek orientace v kraji

6 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Předmět:Tělesná výchova Výstupy pro 5., 6. ročník LMP SP 4., 5. ročník LMP NSP Žák by měl znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se začleňovat pohyb do denního režimu zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením zdokonalovat základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností Činnosti ovlivňující zdraví význam pohybu pro zdraví- pohybový režim, délka a intenzita pohybu Heslo: V zdravém těle zdravý duch! Činnosti ovlivňující zdraví zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační a kompenzační cvičení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností pohybové hry základy gymnastiky základy atletiky základy sportovních her turistika a pobyt v přírodě pobyt v zimní přírodě Pohybové hry pravidla her míčové hry soutěživé hry hry pro uklidnění Gymnastika kotoul vpřed, vzad přeskoky průprava pro nácvik odrazu z můstku přeskok dílů bedny / postupné zvyšování / přeskok přes kozu cvičení na nářadí hrazda, kladinka, kruhy, tyč, lavičky OSV Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě, moje tělocviku Sociální rozvoj Komunikace řeč těla při pohybových hrách

7 Výstupy pro 5., 6. ročník LMP SP 4., 5. ročník LMP NSP plavání reagovat na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti dodržovat pravidla her a jednat v duchu fair play zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla zvládat podle pokynu základní přípravu Činnosti podporující pohybové učení organizace při TV základní organizační činnosti komunikace při TV základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností, smluvené povely a signály Činnosti podporující pohybové učení pravidla osvojovaných her a soutěží zásady jednání a chování fair play Činnosti podporující pohybové učení pravidelné měření a posuzování pohybových dovedností pohybové testy, měření výkonů Činnosti ovlivňující zdraví příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění Atletika běh střídavý s chůzí nízký start, polovysoký start běh na 60 metrů, rychlý běh skok daleký s rozběhem skok do výšky skrčný z krátkého rozběhu hod kriketovým míčkem z rozběhu přespolní běh Sportovní hry základní spolupráce při

8 Výstupy pro 5., 6. ročník LMP SP 4., 5. ročník LMP NSP organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umět využívat cviky na odstranění únavy po zátěži, zdravotně zaměřené činnosti relaxační cvičení hře organizace utkání, přihrávky, chytání, střelba, pohyb s míčem uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti Činnosti ovlivňující zdraví hygiena při TV osobní, cvi prostředí, vhodné oblečení a obutí, bezpečnost při pohybových činnostech, první pomoc při poranění, při úrazu

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova 6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova Obecné cíle výuky TV : Předmět TV a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k zodpovědnosti za své a seznámila je se všemi základy běžných sportovních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Tělesná výchova koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Nižší

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více