ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Tělesná výchova (TV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Tělesná výchova (TV)"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech Rodinná výchova a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo vyuţívají (aplikují), a do ţivota školy. Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Tělesná výchova (TV) Učební předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tělesná výchova je nejdůleţitější formou pohybového učení a pohybové kultivace ţáků jako motivace pro zdravotní, rekreační, kondiční a sportovní vyuţití pohybu v reţimu školy i mimo školu. Ţáci si osvojují nové pohybové dovednosti, vyuţívají různé sportovní náčiní a nářadí. Jsou vedeni k poznání vlastních pohybových moţností a zájmů, k poznání konkrétních účinků pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a psychickou pohodu. Ţáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí, zvykají si na rozličné sociální role, které vyţadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti i nutnou míru zodpovědnosti za zdraví své i spoluţáků. Poznávají i zdravotní a pohybová omezení, učí se jim rozumět, respektovat je u sebe i u jiných a aktivně je vyuţívat nebo cíleně ovlivňovat. Ţáci jsou vedeni od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové aktivitě. Do pravidelných hodin TV se zařazují prvky ze zdravotní TV vyrovnávací cviky zaměřené na uvolnění a protaţení jednotlivých svalových skupin, koordinační cvičení, cvičení na podporu správného drţení těla, dále kondiční cvičení zaměřená na rychlost, pohyblivost, obratnost a vytrvalost. Součástí TV jsou také různá rytmická cvičení a tanec, zejména v 1. vzdělávacím období. Výuka probíhá na 1.stupni koedukovaně, na 2.stupni odděleně, vzhledem k různému tělesnému rozvoji dětí a jejich nových pohybových schopností a dovedností. Při výuce dbáme na respektování a dodrţování individuálního přístupu. Obsahové a organizační vymezení předmětu Tělesná výchova Na 1. i 2.stupni ZŠ se vyučovací předmět Tělesná výchova vyučuje jako povinný předmět se základní 2 hodinovou dotací týdně pro všechny ţáky. Na 1.stupni je do výuky Tělesné výchovy zařazen povinný plavecký výcvik ve 2.ročníku. Plavecký výcvik je zajištěn podle moţností v plaveckých školách (Příbram, Hořovice) a je hrazen školou (ţáci platí pouze dopravu). Ve 3.-5.ročníku mohou ţáci absolvovat zdokonalovací plavecký výcvik na základě dobrovolnosti a hradí si veškeré náklady s ním spojené. Nad rámec povinné tělesné výchovy jsou zřizovány zájmové útvary zaměřené na vybrané sporty a pohybové aktivity (míčové hry, florbal, gymnastika, cvičení s míčky, pohybově dramatický krouţek, šachový krouţek podle nabídky školy). Důleţitou součástí výuky na 1.stupni jsou tělovýchovné chvilky vkládané do vyučovacích hodin ostatních předmětů. Zařazují se, kdyţ se u ţáků začne projevovat únava, nesoustředěnost a jejich programem jsou koordinační, vyrovnávací i kondiční cviky, které ţák zná z výuky TV. V 7.ročníku ţáci absolvují povinný lyţařský kurz, na který škola přispívá z prostředků SRPdŠ. Ţáci z ostatních ročníků 2.stupně mohou tento kurz absolvovat na základě zájmu a finančních moţností rodičů. Přestoţe se naše škola nachází ve venkovské krajině, její vybavení na tělesnou výchovu je na vynikající úrovni. Od mají ţáci k dispozici novou tělocvičnu, která je moderně vybavena kompletním tělocvičným nářadím. Na atletiku sice nemáme venkovní hřiště, ale vhodně se vyuţívá okolní přírodní prostředí. Za dodrţení přísných pravidel bezpečnosti a chování v přírodě. Nad rámec povinné TV jsou pravidelně organizovány závody atletické všestrannosti, přespolní běh, turnaje ve vybíjené, malé kopané v rámci projektových dnů. 1

2 Pokud povětrnostní podmínky dovolí, lze v zimním období organizovat v rámci TV bruslení, sáňkování, bobování a v létě plavání. V ostatních ročních obdobích turistické pochody do okolí (tradiční zimní pochod na Plešivec, účast na akci Běh T. Foxe), jízda na kole (spojeno s pravidelnou soutěţí v jízdě zručnosti v rámci BESIP od 4.ročníku). Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Tělesná výchova Kompetence k učení - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Vedeme ţáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůleţitější ţivotní hodnoty. Učíme ţáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a dovednosti. Vedeme ţáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné drţení těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. Uplatňujeme individuální přístup k ţákovi, přihlíţíme k jeho schopnostem a klademe přiměřené nároky. Při hodnocení pouţíváme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. Podporujeme ţáky v tom, aby pozitivně proţívali osvojené pohybové činnosti a vyuţívali je jako prostředek k překonávání aktuálních negativních tělesných či duševních stavů. Kompetence komunikativní - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Klademe důraz na kultivovaný projev ţáků i učitelů. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ţáků, zaměstnanců školy i rodičů. Podporujeme přátelskou komunikaci mezi ţáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. Vedeme ţáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. Připravujeme ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. Důsledně vyţadujeme dodrţování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a umoţňujeme ţákům podílet se na sestavování těchto pravidel. Vedeme ţáky k čestnému jednání v duchu "fair play". 2

3 Kompetence sociální a personální - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých Učíme ţáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. Rozvíjíme schopnost ţáků zastávat v týmu různé role. Podporujeme vzájemnou pomoc ţáků, vytváříme situace, kdy se ţáci vzájemně potřebují. Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Učíme ţáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a v jiných pohybových aktivitách a uměli je vyuţít pro hodnotné pohybové vyţití i přátelské meziosobní vztahy. Kompetence občanské - vychovávat ţáky- jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, - jako osobnosti zodpovědné za svůj ţivot, své zdraví a za své ţivotní prostředí, - jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeţe). Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí poţadované pomoci. Důsledně dbáme na dodrţování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Při kázeňských problémech ţáků se vţdy snaţíme zjistit jejich motiv (příčinu). Vedeme ţáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně ţivotního prostředí. Nabízíme ţákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól neţádoucím sociálně patologickým jevům. V hodnocení ţáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. Jsme vţdy připraveni komukoliv z ţáků podat pomocnou ruku. Kompetence pracovní - vést ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit ţáky chránit své zdraví při práci, pomoci ţákům při volbě jejich budoucího povolání Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k práci. Učíme ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie. Učíme ţáky chránit své zdraví při práci. Pomáháme ţákům při volbě jejich budoucího povolání Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci vţdy pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. 3

4 Měníme pracovní podmínky, ţáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Důsledně učíme ţáky dodrţovat, organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečně sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i méně známem prostředí. Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova 4

5 Spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení. Spojuje kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím, vyuţívá nabízené tělovýchovné příleţitosti Sokol, zájmové krouţky, nabídky tělovýchovných zájmových organizací. Poznává vlastní pohybové moţnosti a přednosti. Zvládá základní pojmy související s během, skokem do dálky a hodem. Zvládá základní techniku nízkého a polovysokého startu, základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem. Zvládá alespoň pasivně základní pojmy osvojených cviků. Dbá na správné drţení těla, soustředí se na cvičení. Zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi, běh, poskoky, obraty, atd.). Uvědomuje si, ţe při zpevnění těla se provádějí gymnastická cvičení snáze. Uvědomuje si, ţe lze pohyb spojovat s představou, rytmem, příběhem, pohádkou (slovem). ATLETIKA - týkající se běhů, skoků a hodů, názvy částí atletického hřiště - základy bezpečnosti při atletických činnostech - zjednodušené startovní povely a signály - vhodné oblečení pro atletické činnosti Běh - průpravná cvičení pro ovlivňování běţecké rychlosti a vytrvalosti - základy nízkého a polovysokého startu - rychlý běh na 20 aţ 40 m - motivovaný běh v terénu aţ do 10 minut (běh prokládaný chůzí, souvislý běh podle úrovně ţáků) Skok - průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti - odraz z místa - skok do dálky z místa Hod - průpravná cvičení pro hod kriketovým hod míčkem z místa 1.ročník 5

6 GYMNASTIKA - základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém cvičení - vhodné oblečení pro gymnastiku - základní cvičební polohy, postoje, pohyby paţí, nohou, trupu, názvy pouţívaného náčiní a nářadí - gymnastické drţení těla - soustředění na cvičení Akrobacie - průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad Lavička (kladinka) - chůze s dopomocí RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA - zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech, rytmizaci - vhodné oblečení a obutí pro gymnastickou činnost, rytmizaci základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla) - rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem, - tvořivé vyjádření rytmu pohybem 1.ročník 6

7 Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a Zvládá některé pohybové hry a je schopen je hrát se spoluţáky i mimo TV. soutěţích. V pohybové hře vyuţívá i hračky a jiné předměty (mimo tělocvičné náčiní). Uplatňuje hlavní zásady hygieny a Uplatňuje pravidla bezpečnosti při bezpečnosti při pohybových činnostech tělovýchovných činnostech, za pomoci ve známých prostorech školy. učitele je dodrţuje. Samostatně se převleče do cvičebního úboru. Uplatňuje základní hygienické návyky, pečuje o svůj cvičební úbor. Uvědomuje si různá nebezpeční při hrách a snaţí se jim za pomoci učitele zabránit. POHYBOVÉ HRY : - související s osvojovanými hrami a pouţívaným náčiním - základní organizační povely pro realizaci her - základní pravidla osvojovaných her - bezpečnost při různých druzích her a v různých podmínkách - vyuţití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám 1.ročník Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci Reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele. 7

8 Spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou Spojuje kaţdodenní pohybovou činnost se činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti. zdravím, vyuţívá nabízené tělovýchovné příleţitosti ( Sokol, zájmová Tv, ). Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení. Zvládá základní pojmy související z během, skokem do dálky a hodem, základní techniku nízkého a polovysokého startu, základní techniku běhu, skoku do dálky z místa a za chůze. ATLETIKA - týkajících se běhů,skoků a hodů, - názvy částí atletického hřiště - základy bezpečnosti při atletických činnostech - vhodné oblečení pro atletické činnosti - zjednodušené startovní povely a signály 2.ročník Zvládá základní způsoby házení a chytání míče odpovídající velikosti a hmotnosti. Zvládá alespoň pasivně základní pojmy osvojovaných cviků a dovede pojmenovat základní gymnastické nářadí a náčiní. Dbá na správné drţení těla, soustředí se na cvičení. Uvědomuje si estetický pohyb těla při různých činnostech. Předvede kotoul vpřed, vzad, skoky prosté snoţmo z trampolíny, zvládá základy gymnastického odrazu. Dodrţuje pravidla činností a rytmizaci a za pomoci učitele je dodrţuje. Vyjádří jednoduchou melodii, rytmus pohybem. Běh - průpravná cvičení pro ovlivňování běţecké rychlosti a vytrvalosti - základy polovysokého startu - rychlý běh na 30 aţ 50 m - motivovaný běh v terénu aţ do l0 min.(běh prokládaný chůzí,dle výkonnosti ţáků i souvislý běh) Skok - průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti - odraz z místa - skok do dálky z místa Hod - průpravná cvičení pro hod míčkem - hod míčkem z místa - hod míčkem z chůze 8

9 Uvědomuje si, ţe lze pohyb spojovat s hudbou, rytmem, příběhem, pohádkou, GYMNASTIKA poznává a uplatňuje vlastní pohybové - základní cvičební polohy, postoje, schopnosti a přednosti. - pohyby paţí,nohou,trupu, názvy pouţívaného náčiní a nářadí. - základní bezpečnostní pravidla při - gymnastickém cvičení - vhodné oblečení pro gymnastiku - gymnastické drţení těla - soustředění na cvičení Akrobacie - průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed - kotoul vpřed - průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad - kotoul vzad Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu - skoky prosté odrazem snoţmo z trampolíny - výskok do vzporu dřepmo na sníţenou švédskou bednu odrazem z trampolíny 2.ročník 9

10 Lavička (kladinka) - chůze s dopomocí (různé obměny) Šplh na tyči - průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounoţ - šplh do výšky maximálně 2 metrů s dopomocí RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA - základy bezpečnosti při gymnastických činnostech, rytmizaci - vhodné oblečení a obutí pro gymnastickou činnost, rytmizaci - základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze,běh,poskoky,obraty,pohyby různých částí těla) - rytmizovaný pohyb,nápodoba pohybem, - tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem - soustředění na hudební a rytmický doprovod, vnímání a proţívání rytmu, tempa a melodie 2.ročník 10

11 Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích. Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy. Uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaţí se jím za pomoci učitele zabránit. Zvládá některé pohybové hry a je schopen hrát se spoluţáky i mimo TV. V pohybové hře vyuţívá i hračky a jiné předměty (mimo tělocvičné náčiní). Uplatňuje pravidla bezpečnosti při tělovýchovných činnostech a za pomoci učitele je dodrţuje. Samostatně se převleče do cvičebního úboru, pečuje o něj, uplatňuje základní hygienické návyky. POHYBOVÉ HRY - související s osvojovanými hrami a pouţívaným náčiním - základní organizační povely pro realizaci her - základní pravidla osvojovaných her - bezpečnost při různých druzích her a různých podmínkách - vyuţití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám 2.ročník Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci. Uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních hrách a za pomoci učitele je dodrţuje. Reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele. SPORTOVNÍ HRY - spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním, oblečením pro sportovní hry 11

12 - základy bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách Vlastní nácvik - drţení míče jednoruč a obouruč - manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti - základní přihrávky rukou - základní sportovní hry-vybíjená (se zjednodušenými pravidly, na malém hřišti) ÚPOLY - V rámci tématu Pohybové hry a - Průpravná kondiční cvičení je moţné zařazovat průpravné přetahy - a přetlaky. PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ PLAVÁNÍ - Základní plavecký výcvik (dle moţností školy a ţáků) 2.ročník 12

13 Spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou Spojuje kaţdodenní pohybovou činnost se činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti. zdravím, vyuţívá nabízené tělovýchovné příleţitosti ( Sokol, zájmová Tv, ). Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení. Zvládá aktivně základní osvojované pojmy související s během, skokem do dálky a hodem míčkem, základní techniku nízkého a polovysokého startu, základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem z chůze i z rozběhu. Uplatňuje a rozvíjí svoje pohybové moţnosti a přednosti. Aktivně se zapojuje do pohybových činností, sám tyto činnosti připravuje, předvádí a vede při nich ostatní. Dbá na základní estetické drţení těla, základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi, běh, poskoky, obraty atd.). Správně provede kotoul vpřed a vzad. Reaguje na hezký i nezvládnutý pohyb, snaţí se o nápravu chyb. ATLETIKA - základní disciplíny, části běţecké dráhy, skokanských sektorů, pomůcky pro měření výkonů, úpravu doskočiště - základy bezpečnosti při atletických činnostech, vhodné oblečení - startovní povely - základy techniky běhů, skoků a hodů Běh - průpravná cvičení pro ovlivňování běţecké rychlosti a vytrvalosti - běţecká abeceda - nízký start na povel, polovysoký start - rychlý běh do 60 m - vytrvalostní běh v terénu aţ do 15 minut (dle výkonností ţáků) - vytrvalý běh do 600 m Skok - průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti - skok do dálky s rozběhem (odraz z pásma širokého 50 cm z 3 aţ 4 dvojkroků) Hod - průpravná cvičení pro hod míčkem - hod míčkem z chůze (postupné spojení s rozběhem) - hod míčkem s rozběhem 3.ročník 13

14 GYMNASTIKA - základní cvičební polohy, postoje a. - pohyby paţí, nohou, trupu, názvy pouţívaného nářadí a náčiní (aktivně) - základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné oblečení - průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů atd.(s širším spektrem náčiní) Akrobacie - kotoul vpřed a jeho modifikace - kotoul vzad a jeho modifikace Přeskok - průpravná cviční pro nácvik gymnastického odrazu z můstku - přeskok 2-4 dílů z odrazem z trampolínky - roznoţka přes kozu našíř odrazem z trampolínky Lavička (kladinka) - chůze bez pomoci (různé obměny chůze) Šplh na tyči - šplh bez dopomoci 3.ročník 14

15 Zvládá základy tance zaloţené na chůzi, běhu, klusu, na kroku poskočném, přísuvném, přeměnném. Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích. Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy. Zvládá několik pohybových her a zná jejich zaměření. Zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a vyuţívá je v základních kombinacích i v utkání podle daných zjednodušených pravidel. Konkrétní kolektivní hry se zjednodušenými pravidly dovede vyuţívat (samostatně nebo za pomoci učitele). Jedná v duchu fair play za pomoci učitele dodrţuje pravidla soutěţí a her. Uplatňuje pravidla bezpečnosti při tělovýchovných činnostech. Uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaţí se jim zabránit. RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA - základy estetického pohybu těla a - jeho částí v různých polohách, změny - poloh,obměny tempa a rytmu - základní tance zaloţené na taneční - chůzi a běhu (klusu) - bezpečnost při gymnastických činnostech POHYBOVÉ HRY - související s funkcemi her, pravidly a pouţívaným náčiním - variace her jednoho druhu - vyuţití přírodního prostředí pro pohybové hry - bezpečnost při různých druzích her SPORTOVNÍ HRY: - související s osvojovanou činností, základní označení a vybavení hřišť, - základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních her 3.ročník 15

16 Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci Reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele. Upraví doskočiště, připraví start běhu (čára), vydá pokyny pro start. - vhodné oblečení a obutí pro sportovní hry Vlastní nácvik - přihrávka jednoruč a obouruč - (vrchní,strčením) - chytání míče jednoruč a obouruč - pohyb s míčem a bez míče, zastavení - průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (vybíjená, přehazovaná) ÚPOLY - V rámci témat Pohybové hry a - Průpravná kondiční cvičení je - moţné zařazovat průpravné přetahy a přetlaky. PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ - Zařazují se pravidelně do pohybového reţimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd. PLAVÁNÍ - Dle moţnosti školy lze zařadit v rámci hodin tělesné výchovy Základní plavecký výcvik 3.ročník 16

17 Podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti. Rozvíjí své pohybové moţnosti, uplatňuje přednosti, aktivně spolupracuje při tvorbě pohybových aktivit svých i ostatních. Zařazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěţí nebo vlastním svalovým oslabením. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her. Upraví doskočiště, připraví start běhu (čáru) a vydá povely pro start, zorganizuje rozcvičku. Uplatňuje kondičně zaměřené činnosti. Zařazuje korektivní cvičení. Při jednostranném zatíţení, či vlastním svalovým oslabením volí vhodné vyrovnávací cvičení, aktivity. Zvládá aktivně techniku nízkého a polovysokého startu, základní techniky běhů, skoků, hodů. Reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele, zvládá osvojované pojmy. Předvede kotoul vpřed, vzad,stoj na rukou s dopomocí, ovládá základy gymnastického odrazu z můstku, zvládá roznoţku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky. Zvládá chůzi na lavičce bez dopomoci. Zvládá základy šplhu. ATLETIKA - základní disciplíny, části běţecké dráhy,skokanského sektoru, pomůcky pro měření výkonů, úpravu doskočiště - základní techniky běhů, skoků,hodů - startovní povely - základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů Běh - průpravná cvičení pro ovlivňování běţecké rychlosti a vytrvalosti - běţecká abeceda - nízký start (na povel) polovysoký - start - rychlý běh na 60 m - vytrvalostní běh v terénu min. - (dle výkonnosti ţáků) - vytrvalý běh m Skok - průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti - skok do dálky s rozběhem (odraz z pásma širokého 50 cm-postupně z 5 aţ 7 dvojkroků) - skok do dálky s rozběhempostupně odraz z břevna - základy rozměření rozběhu 4.-5.ročník 17

18 Snaţí se samostatně o estetické drţení těla. Hod - průpravná cvičení pro hod míčkem - hod míčkem s rozběhem - spojení rozběhu s odhodem Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běţném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka. Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti. Zvládá základy tance zaloţené na kroku poskočném, přísunném, přeměnném, základy cvičení s náčiním. Zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly (vybíjená, minifotbal, přehazovaná). Vytváří varianty pohybových her. Uplatňuje pravidla bezpečnosti při tělovýchovných činnostech. Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běţném sportovním prostředí. Poskytne základní dopomoc a záchranu pro cvičení. Adekvátně reaguje při úrazu svém nebo spoluţáka. Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám.. GYMNASTIKA - základní cvičební polohy, postoje, - pohyby paţí, nohou, trupu, názvy - pouţívaného nářadí a náčiní (aktivně) - průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů Akrobacie - kotoul vpřed a jeho modifikace - kotoul vzad a jeho modifikace - průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou - stoj na rukou s dopomocí Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku - skrčka přes kozu (bednu) našíř odrazem z trampolínky (můstku) - roznoţka přes kozu našíř odrazem z trampolínky (můstku) 4.-5.ročník 18

19 Jedná v duchu fair play: Zvládá elementární herní činnosti Lavička (kladinka) Dodrţuje pravidla her a soutěţí, pozná jednotlivce a vyuţívá je v základních - chůze bez dopomoci s různými a označí zjevné přestupky proti pravidlům a kombinacích i v utkáních podle obměnami adekvátně na ně reaguje; respektuje při zjednodušených pravidel. pohybových činnostech opačné pohlaví. Uţívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení. Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěţe na úrovni třídy. Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky. Zvládá minimálně 10 pohybových her, včetně pravidel. Dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) druţstva a dodrţuje ji. Reaguje na hráčské funkce v druţstvu a uplatňuje zásady fair play jednání ve hře. Rozlišuje a označuje přestupky proti pravidlům, adekvátně na ně reaguje. Uţívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení. Podílí se na tvorbě rozcviček, řídí ji a předcvičuje. Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěţe na úrovni třídy. Změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplinách a porovná je s předchozími výsledky. Šplh na tyči - šplh do výšky 4 m RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA - základní hudebně pohybové vztahy - (rytmus,tempo takt,melodie) - základy estetického pohybu těla a - jeho částí v různých polohách - změny poloh,obměny tempa rytmu - základy tance zaloţené na kroku poskočném,přísunném, přeměnném - (základní taneční krok 2/4 a 3/4) - základy cvičení s náčiním (šátek, míč,švihadlo) při hudebním doprovodu POHYBOVÉ HRY - souvisejí s funkcemi her, pravidla a - pouţívaným náčiním - variace her jednoho druhu - vyuţití přírodního prostředí pro - pohybové hry - vyuţití netradičního náčiní 4.-5.ročník 19

20 Dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při rozhodování. Orientuje se v informačních zdrojích o Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace. potřebné informace. SPORTOVNÍ HRY - osvojovaných činností,základní označení a vybavení hřišť,základní role ve hře Pravidla zjednodušených sportovních her - vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry Vlastní nácvik - přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní,trčením), přihrávka vnitřním - nártem (po zemi,obloukem) - chytání míče jednoruč a obouruč, - tlumení míče vnitřní stranou nohy - střelba na branku - pohyb s míčem a bez míče, zastavení - průpravné sportovní hry, utkání - podle zjednodušených pravidel (vybíjená, minifotbal, přehazovaná) - udrţet míč pod kontrolou druţstva, - dopravit míč z obranné poloviny na útočnou a zakončit střelbou, řešit situaci jeden proti jednomu ÚPOLY - V rámci témat Pohybové hry a - Průpravná, kondiční cvičení je moţné zařazovat cvičení z celé škály průpravných úpolů a zdůrazňovat - význam vhodné aktivní obrany a přípravy na ni ročník 20

21 PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ PLAVÁNÍ BRUSLENÍ TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 4.-5.ročník 21

22 6.-9.ročník Ţák: Ţák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového reţimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem. Člověk a sport Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program. Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností - zatěţovanými svaly. Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovádu Pouţívá základní cviky a sestavy pro různé účely a snaţí se je samostatně vyuţívat v denním reţimu. Chápe spojení kondičně a dovednostně náročné činnosti na lyţích s účinky zdravotními, rekreačními, poznávacími. S dopomocí sestaví svůj individuální ozdravný program a vytvoří denní reţim v souladu se zásadami zdravého ţivotního stylu. Pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví. Změří srdeční frekvenci, po poradě s učitelem stanoví, jak tento údaj vyuţít pro úpravu pohybové zátěţe. S dopomocí je chopen se připravit pro různou pohybovou činnost, včetně přípravy před i uvolnění po dané aktivitě. Po poradě s učitelem posoudí praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky, znečištěné ovzduší...). Na modelových situacích prokáţe schopnost odmítnout nabízenou drogu a zdůvodní své jednání. Význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností spojené s jednotlivými druhy cvičení Základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich pouţití v denním reţimu Zdravý ţivotní styl, odmítání škodlivin Přebírání některých organizačních a hodnotících úkolů od učitele Vystupování v roli soupeře, rozhodčího, zapisovatele, diváka Základní informace z dějin i současnosti TV a sportu Beseda s příslušníky PČR 22

23 6.-9.ročník Ţák: Ţák: Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá moţná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. S dohledem zvládá orientaci v terénu, podle mapy a buzoly. Zaloţí a zlikviduje tábořiště. Uvědomuje si, ţe turistika je vhodná celoroční a celoţivotní pohybová činnost. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěţi, při rekreačních činnostech. Popíše postup při podávání první pomoci. Jezdí na kole respektuje pravidla silničního provozu. Dodrţuje bezpečnost při cvičení na gymnastickém nářadí, s gymnastickým náčiním. Uţívá základy techniky osvojovaných disciplín. Uţívá a rozpozná základní startovní povely. Ovládá základní pravidla a uplatňuje je ve hře. S dopomocí ovládá záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích. Podle svých individuálních schopností předvede jízdu na běţeckých, sjezdových lyţích a snowboardu. Zvládá mazání lyţí, snowboardu ATLETIKA - Pojmy olympijské disciplíny - Základní pravidla atletických soutěţí - Základy techniky disciplín - Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti (běţecká abeceda) - Běhy: 60m, D do 2000m, H do 3000m - Skoky: do dálky, do výšky - Hod: vrh koulí ( D do 2kg, H do 5kg) - Základy evidence výkonů SPORTOVNÍ HRY - Základní principy pro řízení a rozhodování pohybových her - Úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře - Radost ze hry, proţitek, spolupráce - Význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností - Herní role a funkce (brankář, kapitán, atd.) - Základní pravidla sportovních her - Specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách - Příprava a organizace utkání - Sportovní hry: vybíjená, fotbal, basketbal, přehazovaná - Herní činnosti jednotlivce (viz odborná lit.) - Herní systémy (viz odborná lit.) - Průpravná cvičení Soutěţe (šk., okr. kolo atd.): Přespolní běh Pohár rozhlasu Atletický den - při nácviku pohybových dovedností bude vycházeno z aktuálních metodických postupů Soutěţe (šk., okr.kolo atd.) : Coca cola cup- kopaná Přehazovaná Basketbal Malá kopaná ( při nácviku pohybových dovedností bude vycházeno z aktuálních metodických postupů) 23

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA - l. ROČNÍK Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech, za pomoci uč. Je dodržuje. Dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru. Reaguje na základní pokyny, signály

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Tématický plán Předmět Tělesná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 3 14. září - 8. prosince Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační,

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Název předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 382 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. Člověk a zdraví 5.8.1. Tělesná výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. I 1. stupeň V.8.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obor tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Výuka je zaměřena na: - regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a správného držení těla - podporu a ochranu zdraví

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 8. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: přehazovaná hra, pohyb v poli, herní varianty košíková - dvojtakt, hráčské role, osobní obrana, poziční

Více

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP... 4 2.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1.1 Zaměření školy... 4 2.1.2 Sportovní vybavení školy... 4 2.1.3 Žáci sportovních tříd... 4 2.1.4

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Dovede se orientovat ve IX. Zásady bezpečnosti

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv.

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů)

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů) I. název vzdělávacího oboru: TĚLESNÁ VÝCHOVA (TV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: 1. stupeň (1. 5. ročník) 2 hodiny / týden (1 hodina plavání + 1 hodina např. tělocvična, atletický

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 35. - SPORTOVNÍ HRY Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Sportovní hry

Více

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pohybová výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Tělesná výchova. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vyjádření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Klíč k vědění školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Pardubice Dubina, E. Košťála 870 Ředitelka školy: Mgr.

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.9.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Komplexní vzdělávání

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost při pohybových činnostech. Hygiena při TV, osobní hygiena,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 6. ŠULC MARTIN

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 6. ŠULC MARTIN Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

9.1.14. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.14. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

5.1.6.1. Tělesná výchova

5.1.6.1. Tělesná výchova 5.1.6. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 5.1.6.1. Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 5.7 Vzdělávací oblast - 5.7.1 Tělesná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Tělesná výchova 2 2 2 2 Předmět realizuje obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP G. Integruje část obsahu oboru. Žáci jsou

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: správně se obleče a obuje připraví se na pohybovou aktivitu - příprava ke sportovnímu výkonu - vhodné oblečení a obutí Pracovní činnosti

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 25. - TĚLESNÁ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Význam

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

5. 16 Tělesná výchova

5. 16 Tělesná výchova 5. 16 Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je komplexní vzdělávání žáků

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Tělesná výchova je vyučována jako samostatný vyučovací předmět. V 1. 5. ročníku jsou 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické

Více