Závěrečná práce studentského projektu. Plísně a negativní dopady na zdraví člověka, živočichů a rostlin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce studentského projektu. Plísně a negativní dopady na zdraví člověka, živočichů a rostlin"

Transkript

1 Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Plísně a negativní dopady na zdraví člověka, živočichů a rostlin Vedoucí práce: RNDr. Simonianová Lenka PhDr. Wienerová Zuzana Odborný konzultant: RNDr. Kubátová Alena Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Blahová Klára-Marie Kostelecká Natálie Lebeslé Marie Sahakyan Arpine Skalová Marie 2014

2 Děkujeme naší garantce RNDr. Aleně Kubátové z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za účinnou pomoc, odbornou konzultaci a za poskytnutí prostoru v odborné mykologické laboratoři při vlastním výzkumu. Děkujeme RNDr. Lence Simonianové za odborné vedení, pomoc a cenné rady při zpracování výsledků a PhDr. Zuzaně Wienerové za pomoc při psaní práce. Děkujeme svým rodinám za podporu v průběhu naší práce.

3 Prohlašujeme, ţe jsme práci vypracovaly samostatně pod vedením Lenky Simonianové, a ţe jsme v seznamu uvedly všechny pouţité literární a odborné zdroje. V Praze dne... Podpis Blahová Klára-Marie... Kostelecká Natálie... Lebeslé Marie... Sahakyan Arpine... Skalová Marie...

4 Abstrakt Práce se zabývá problematikou různých druhů plísní. Zkoumá jejich negativní dopad na zdraví člověka a zvířat, jejich vliv na potraviny. V teoretické části jsme se věnovaly rozdělení mikroskopických hub a jejich výskytu v potravinách a u člověka a ţivočichů. V této části jsou také popsána jednotlivá mykotická koţní onemocnění spolu s jejich původcem. V praktické části jsme po kultivaci vzorků určovaly druhy plísní rostoucích na potravinách. Our project is dedicated to different types of fungi. We examined it s negative impact on the health of humans and animals and it s damage on food. In the theory we worked on the division of microscopic fungi and it s occurrence in food, animals and people. In this part of our work we described different mycotic skin diseases as well as their source. In the practical part of our project we examined and identified types of growing fungi on eatables.

5 Obsah Úvod...7 TEORETICKÁ ČÁST 1. Rozdělení Kvasinky Mikroskopické vláknité houby Toxinogenní a patogenní mikromycety Nejvýznamnější rody mikroskopických vláknitých hub Rod Aspergillus Rod Penicillium Rod Mucor Výskyt Potraviny Cereálie Polní plísně Skladové plísně Ovoce Jablka Patulín Člověk a ţivočichové Mykotická koţní onemocnění Dermatofytické infekce Antropofilní druhy Zoofilní druhy Geofilní druhy Tinea capitis Tinea barbae Tinea facei a Tinea corporis Tinea inguinalis Tinea manus Tinea pedis Tinea unguium Mykid Kvasinkové infekce Candidosis oralis Cheilitis angularis Candidosis intertriginosa Balanitis candidomycetica Vulvovaginitis candidomycetica Paronychia candidomycetia Onychomycosis candidomycetia Chronická mukokutánní kandidóza Pityriasis versicolor Pityriasis versicolor alba

6 PRAKTICKÁ ČÁST 6. Autoři a téma Informace o vstupním materiálu Způsob zpracování prosince prosince Výsledky Závěr Zdroje Seznam pouţité literatury Internetové zdroje Přílohy.20

7 Úvod V následující práci Vám stručně představíme plísně, jejich dělení a jejich výskyt v potravinách, v těle lidí a ţivočichů, s následným negativním dopadem na ţivot. Plísně - eukaryotické mikroorganismy jsou součástí naší planety zřejmě jiţ od starohor. Patří mezi první osidlovatele. Člověk se je naučil vyuţívat ve svůj prospěch v potravinářském (sýry, nápoje, trvanlivé salámy atd.) a farmaceutickém průmyslu ve výrobě antibiotik od objevení penicilinu Alexanderem Flemingem v roce Dále jsou plísně běţně pouţívány pro produkci vitamínů, růstových látek, jako laboratorní model, jako mykorhizní inokulum apod. Zvýšený výskyt plísní, odborně nazývaných mikroskopické vláknité houby, má kromě pozitivního i negativní účinky na ţivot a zdraví člověka i ostatních organismů. Plísně rodu Aspergillus se tvoří obvykle v černých a hnědých koloniích. Způsobují tzv. aspergilózu houbové infekční onemocnění, která zasahuje především nosní dutinu a způsobuje alergické reakce. Plísně rodu Mucor, do kterého patří např. plíseň hlavičková, jsou jedny z nejběţnějších plísní. Vyskytují se ve vláknitých chomáčcích, ze kterých vyrůstají kulovité výtrusnice. Šíří se vzduchem. Plísně napadající potraviny - konkrétně cereálie - jsou nejčastěji nazývány plísně polní a skladové. Budeme se zabývat plísněmi způsobujících infekční onemocnění mykózy. Plísně, které mykózu způsobují, dělíme na dermatofyty, kvasinky a mikromycety (houby tvořící mycelia). Mykózy se dělí na celkové a místní. Místní mykóza se vyskytuje na kůţi a na sliznici. Nejčastějším vyvolavatelem koţních onemocnění dermatofytóz (odborně nazývaných tinea, např. tinea capitis, tinea barbae) jsou dermatofyta, která se ţiví rohovějícími koţními buňkami a proto napadají kůţi, vlasy a nehty. Kandidózy, kterými často trpí kojenci, malé děti, ţeny, obézní a lidé trpící cukrovkou, jsou způsobovány kvasinkami, kterým se daří dobře v teplých, vlhkých a tmavých místech s niţší hladinou ph (kyselé prostředí) a s vysokým obsahem cukru. Šíří se v důsledku nedostatečné hygieny, zapaření nebo nákazy (např. v plaveckých bazénech). Naopak celková mykóza postihuje nejčastěji mozek nebo plíce a vzniká u lidí s oslabenou imunitou (např. AIDS, onkologická onemocnění). Cílem naší práce je poukázat na různá onemocnění a problémy způsobované plísněmi v dnešní společnosti. Budeme se zabývat různými druhy plísní a mykotických koţních onemocnění a jejich dopadů na člověka, potraviny a zvířata. Poukáţeme na to, ţe se kaţdé plísňové onemocnění jinak projevuje, jinak se chová a má různé negativní následky. Co se týče následků koţních onemocnění, můţou býti velmi váţné a kompletně zdeformovat část těla. V naší laboratorní části jsme se zaměřili na identifikaci různých rodů mikroskopických hub. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Rozdělení Mikroskopické houby se dělí do dvou kategorií: vláknité houby (mikromycety) a kvasinky. V potravinách bylo identifikováno 114 druhů mikromycetů a 12 druhů kvasinek. 2. Kvasinky Kvasinky jsou jednobuněčné organismy, které patří do vřeckovýtrusných hub (jedná se o nejpočetnější skupinu hub, vřeckovýtrusné jsou specializované k tvorbě pohlavních orgánů: výtrusů uvnitř tzv. vřecka). 1 Rozmnoţují se nepohlavně: pučením, coţ znamená, ţe vzniká nový jedinec z pupenu jiného (Obrázek č. 1) a pohlavně pomocí vřecek. Kvasinky tvoří mycelia, coţ jsou proplétaná vlákna, která se podobají koloniím (Obrázek č. 2). Vyuţívají se v potravinářském průmyslu při výrobě například piva, vína, kefírů, jogurtů, zakysané smetany nebo chleba, ale mohou mít i negativní dopad. Patří mezi původce onemocnění, o kterých budeme mluvit v 6. kapitole u mykotických onemocnění Mikroskopické vláknité houby (mikromycety) Mikroskopické vláknité houby jsou vícebuněčné, eukaryotní, saprofytické nebo parazitické organismy. Spolu s kvasinkami tvoří skupinu mikroskopických hub, které jsou zařazeny do oddělené říše: fungi. Jsou velmi přizpůsobivé: vyskytují se tam, kde existují organické látky. Rozmnoţují se pomocí výtrusů. Můţeme je najít v půdě, ovzduší, vodě, na povrchu různých organismů, předmětů, v krmivech ale hlavně v potravinách Toxinogenní mikromycety Toxinogenní mikromycety produkují mykotoxiny, coţ jsou sekundární metabolity (organické látky, které vznikají během metabolismu v houbě). Mají škodlivé účinky na člověka, zvířata i potraviny. Mohou vyvolávat toxické syndromy. Do jaké míry bude mykotoxin člověka ovlivňovat, záleţí na jeho zdraví, jeho kondici, věku, výţivě a délce působení mykotoxinu. Cílové orgány jsou játra, ledviny a plíce. 3 Ze 114 mikromycetů vyskytujících se v potravinách, prokazatelně 65 produkuje mykotoxiny. 4 8

9 4. Nejvýznamnější rody mikroskopických vláknitých hub 4.1. Rod Aspergillus Aspergillus je běţně se vyskytující houba, která tvoří hnědé, ţluté nebo bílé kolonie (Obrázek č. 3). Na myceliu tvoří konidiofory s konidiemi na koncích fialid (Obrázek č. 4). Patří mezi vřeckovýtrusné. Druh Aspergillus flavus byl prvním, u kterého byl detekován mykotoxin tzv. aflatoxin. 5 Některé druhy rodu Aspergillus mohou způsobovat onemocnění, takzvanou aspergilózu. Tyto infekční nemoci napadají nosní dutiny a dýchací soustavu. U lidí, kteří mají špatnou imunitu, můţe být Aspergillus příčinou smrti Rod Penicillium Penicillium je vřeckovýtrusná houba, také nazývaná domovní plíseň. Je typická pro vnitřní prostředí a vyhovuje jí temnota. Často se nachází na pečivu, tvoří modré povlaky (Obrázek č. 5), můţeme jí také najít na obilovinách a ovocných výrobcích. Tvoří se ve vlhku a zapařených prostorech. Penicillium je jeden z hlavních producentů mykotoxinů, škodlivých látek, které poškozují imunitní systém, játra a ledviny. Mykotoxiny mohou vyvolávat halucinace, svalové křeče, poškození trávicího traktu a odumření svaloviny. Jedná se o problém v zemědělství (u krav, vepřů a drůbeţe obecně). Zvířata mohou být krmena krmivem, které nebylo správně skladováno. Mykotoxiny se nerozkládají, proto maso a produkty těchto zvířat musí být pečlivě kontrolovány, aby se nedostaly ke spotřebě k člověku Rod Mucor Mucor je jedna z nejběţnějších plísní. Tvoří bělavý porost s černými sporangii (Obrázek č. 6), která rostou do výšky i 10 cm (Obrázek č. 7). Rychle se rozrůstá a tvoří tak poměrně velké chlupaté kolonie. Kontaminuje maso a mléčné výrobky, u kterých, stejně jako Penicillium tvoří mykotoxiny. 9

10 5. Výskyt 5.1. Potraviny Cereálie Polní plísně Polní plísně napadají zrna na poli, mimo sklady a jejich infekce není způsobena člověkem. Jsou velmi vodomilné a téměř neškodné, pokud ovšem zrna obilnin hned po sklizni vysušíme, plísně se nemohou dále rozmnoţovat. Pouze plísně rodu Fusarium poškozují zrno. Jen některé plísně znova vyklíčí hned po zasazení zrna. Čím déle jsou zrna uskladněna, tím v zrnech zůstává menší aţ nulové mnoţství mikroorganismů. Pravděpodobnost napadení záleţí především na klimatických podmínkách během dozrávání, v době ţní, ale také na stupni napadení hmyzem, hlodavci apod Skladové plísně Skladové plísně se vyskytují především, jak název napovídá, při uskladnění a při kontaktu s člověkem. Jsou spíše suchomilné. Vyhovujícími podmínkami je 13-14% vlhkosti a teplota C, ale rozmnoţují se také při vlhkosti 17-18% a teplotě 5-45 C. Vyšší pravděpodobnost kontaminace hrozí u úrody sklízené kombajny, protoţe klasy jsou ve větším kontaktu s pouţívaným nářadím. Zdrojem plísní bývají rostlinné zbytky v pytlích, na nástrojích a ve skladištích. Některé z plísní se vyskytují jen na povrchu, lze je tedy odstranit povrchovou očistou, jiné však prorůstají dovnitř do rostlinné tkáně zrna Ovoce Jablka Další potravinou, u které je velmi častý výskyt plísní jsou jablka. 7 Během dozrávání se objevují různé mykózy, zapříčiněné mnoţstvím druhů plísní, např.: černá hniloba Botryosphaeria obtusa, moniliová hniloba Monilia fructigena nebo chrastivost jablek Venturia inequalis, ve zralých plodech se mohou vyskytovat i kvasinky. Je dokázáno, ţe v infikovaných plodech se velmi rychle sniţuje obsah vitaminu C, který je velmi důleţitý pro výţivu lidského těla Patulín V součastné době vědci nejvíce pozornosti věnují druhu Penicillium expanzum, který produkuje mykotoxin patulín. Patulín je toxin, který produkují některé druhy plísní rostoucí na ovoci (např. jablkách, hruškách či hroznovém vínu), které bylo poškozeno mechanicky nebo hmyzem. Je to škodlivá látka obsaţena v 61% shnilých jablek. Zdrojem patulínu však mohou být i další potraviny, např. zelenina, cereálie nebo sýr. Z nakaţené potraviny lze odstranit téměř 100% patulínu. Účinnou metodou je oddělení zdravé části tkáně od postiţené, coţ se také pouţívá při pečlivém vybírání a čištění jablek při výrobě moštů. Je nezbytná pečlivá kontrola. Tím pádem v moštech můţeme jen zřídka najít stopy patulínu. Během alkoholického kvašení se obsah patulínu v jablečné šťávě sníţí téměř o 98% původního mnoţství. 8 10

11 5.2. Člověk a živočichové Mykotická kožní onemocnění Dermatofytické infekce (tinea) Tinea capitis, tinea barbae, tinea faciei, tinea corporis, tinea manus a mnoho dalších. Tyto infekce napadají nejen kůţi, ale i nehty a vlasy Antropofilní druhy Tyto druhy jsou nejčastější příčinou koţních onemocnění. Ţijí na člověku (přenášejí se většinou nepřímo). Vytvářejí minimální, spíše chronické zánětlivé reakce. Například Trichophyton rubrum, Trichophyton shoemleinii, Microsporum audouinii Zoofilní druhy Tyto druhy infekcí jsou méně časté a jejich přirozeným hostitelem jsou zvířata. Způsobují výrazné zánětlivé koţní reakce. Například Microsporum canis, Trichophyton verrucosum Geofilní druhy Tyto druhy infekcí způsobují onemocnění u člověka jen zcela výjimečně např. u zemědělců a stavebních dělníků. Ţijí v půdě. Například Microsporum gypseum Tinea capitis Tento druh plísně napadá spíše děti školního věku. Zdrojem nákazy infekce Kerion Celsi jsou většinou infikovaná zvířata. Nemoc se projevuje jako výrazné zánětlivé infiltráty často vyvýšené, s hnisavou sekrecí a následným vznikem krust. Vyskytuje se na hlavě, ve vlasech. Vlasy okolo nákazy vypadávají. Projevuje se také zvýšenou tělesnou teplotou. Další druh onemocnění je Mikrosporie. Zdrojem nákazy jsou také infikovaná zvířata. Nemoc se projevuje jako jedno nebo více oválných loţisek, většinou bez zánětu. Vyskytuje se na hlavě, ve vlasech. Favus se projevuje jako zánětlivý erytém, tvoří naţloutlé miskovité útvary (mají zvláštní zápach připomínající myší moč). Po nemoci zůstává jizva. Stejně jako Mikrosporie se vyskytuje na hlavě, ve vlasech Tinea barbae Zdrojem nákazy jsou obvykle infikovaná zvířata i bez patrných klinických příznaků nemoci (mohou být pouze přenašeči). Nemoc se projevuje jako folikulitida, ze které se infekce dále šíří do hloubky. 11

12 Později se projevuje většími červenými papulami, někdy i s hnisavou sekrecí s následným vznikem krust. Projevuje se také zvýšenou tělesnou teplotou. Ohroţeni jsou spíše veterináři a chovatelé zvířat. Toto onemocnění se většinou hojí bez jizev. Vyskytuje se ve vousaté části obličeje Tinea facei a Tinea corporis Zdrojem nákazy jsou zpravidla infikovaná zvířata, nejčastěji domácí. Nemoc se projevuje červeně zbarvenými oválnými skvrnami, výjimečně s puchýřky, především na okrajích. Má tendenci se zvětšovat. Objevuje se na nevousaté části obličeje, na trupu a na končetinách Tinea inguinalis Toto onemocnění vzniká v místech se zvýšenou vlhkostí, nedostatečným odpařováním potu. Projevuje se jako tmavě červená skvrna s mapovitým tvarem a ostrém ohraničením. Má tendenci se zvětšovat a u výraznějších infekcí se můţou projevovat také drobné puchýřky. Projevuje se také mírným svěděním. Objevuje se v tříslech a na přilehlých částech stehen Tinea manus Vzniká poškozením koţního povrchu, při příliš častém mytí. Vyskytuje se ve dvou formách: hyperkeratotická forma a vezikulózní forma. Hyperkeratotická forma má chronický průběh. Vyznačuje se šupením a mírným zarudnutím. Objevuje se na dlaních a prstech. Kdeţto vezikulózní forma mívá spíše akutní průběh. Projevuje se puchýřky na zarudlé kůţi. Občas svědí. Objevuje se také na dlaních a prstech Tinea pedis Je nejčastější dermatofytickou infekcí. Zdrojem nákazy je kontaminovaná půjčovaná obuv a koberce, podlahy ve sprchách, saunách, v okolí bazénů. Je způsobena zvýšenou vlhkostí, nedostatečným odpařováním potu. Existují tři základní formy: interdigitální, hyperkeratotická a vezikulózní forma. 10 Nejčastější formou je interdigitální, která většinou mívá chronický průběh. Ze začátku se projevuje olupováním kůţe, později má bělavé zbarvení, často probíhá i mokvání. Tvoří se praskliny. Objevuje se v meziprstních prostorách nohou, tato infekce způsobuje svědění. Hyperkeratotická forma má chronický průběh. Projevuje se malým zarudnutím. Objevuje se na chodidlech a na chodidlových stranách prstů. Vezikulózní forma je nejméně častá a má spíše akutní průběh. Projevuje se výskytem puchýřů, později se tvoří i hnis. Kůţe okolo zarudne. Tato loţiska svědí a pálí. Objevuje se na chodidlech. 12

13 Tinea unguium Tato infekce se objevuje především na nehtech na nohách. Vzniká přenesením mykotické infekce z meziprstí. Kdyţ se objeví na rukou, tak je to obvykle přenesením infekce z nohou. Příznaky jsou například ztráta lesku, naţloutlé zbarvení, drolivost a lámavost nehtu Mykid Tato nemoc se vyskytuje jen ojediněle. Vznikne z důsledku koţní reakce na dermatofytozu. Projevuje se drobnými puchýřky na dlaních a prstech Kvasinkové infekce Kvasinkové infekce patří mezi velmi častá koţní onemocnění. Tato onemocnění jsou způsobená různými faktory např. oslabená imunita, vliv některých léků, hormonální antikoncepce, novorozenecké období, pokročilejší stáří. Je mnoho různých kvasinkových nemocí například candidosis oralis, candidosis intertriginosa, candidosis interdigitalis, balanitis candidomycetica a mnoho dalších Candidosis oralis Toto onemocnění má mnoho různých klinických variant. Jedním z nich je akutní pseudomembranózní forma, je nejčastější a nejnápadnější. Příznakem jsou ostře ohraničené a snadno odstranitelné bělavé povlaky v dutině ústní. Po setření povlaku často dochází ke krvácení. Akutní atrofická forma se projevuje jako zánětlivé zarudnutí sliznice a atrofie v oblasti jazyka. Je velmi bolestivá. Chronická atrofická forma vzniká z pouţívání zubní protézy. Projevuje se červenými atrofickými loţisky v místech, kde přiléhá zubní protéza. Nejčastěji to je na horním patru. Chronická hyperplastická forma se projevuje tuhými bílými loţisky Cheilitis angularis Jedná se o maceraci kůţe v místech ústních koutků způsobená únikem slin. Nejčastěji vlivem špatně nasazené zubní protézy, částečně i nedostatkem ţeleza. Projevuje se zarudnutím, mokváním, někdy i prasklinami v oblastech ústních koutků. 13

14 Candidosis intertrignosa Tato nemoc vzniká z výraznější vlhkosti, nedostatečného vypařování potu. Příznaky jsou červené plochy poměrně ostře ohraničené s jemným šupením. Vyskytuje se v místech koţních záhybů, pod prsty, v podpaţí, v tříslech apod. Plíseň svědí, někdy i pálí Balantis candidomycetica Vzniká nedostatečnou hygienou. Mají ji spíše lidé vyššího věku nebo bezdomovci. Projevuje se jako malé, zarudlé puchýřky s bílými povlaky. Místa svědí, někdy i pálí Vulvovaginitis candidomycetica Toto onemocnění se většinou vytváří v těhotenství, nošením neprodyšného prádla apod. Příznaky jsou bílé povlaky na zarudlé pokoţce. Bývá i hustý bělavý výtok. Častý je i pocit svědění a pálení Paronychia candidomycetica Na vzniku této nemoci se podílí i bakteriální infekce. Vzniká z důsledku příliš častého máčení kůţe ve vodě, včetně nadměrného mytí apod., vzniká okolo nehtů. Projevuje se zánětlivým zarudnutím, otokem, hnisavou sekrecí. Dochází k poškození aţ úplné ztrátě nehtu Onychomycosis candidomycetica Objevuje se na nehtech. Projevuje se ztrátou lesku, naţloutlým zbarvením, zdrsněním povrchu, odlučováním od nehtového lůţka, ztluštěním, někdy i úplnou dystrofií. Objevuje se především na nohách, málo na rukách Chronická mukokutánní kandidóza Vyskytuje se u lidí s oslabenou imunitou. Projevuje se vznikem různých forem kandidového onemocnění Pityriasis versicolor Toto onemocnění je poměrně časté. Má chronický průběh. Vzniká většinou u lidí niţšího věku, z hromadění potu. Projevuje se jako hnědá, velmi rozsáhlá, plochá skvrna mapovitého tvaru. Velmi 14

15 jemně se olupuje. Objevuje se na střední části hrudníku. Obvykle nejsou příznaky patrné na první pohled Pityriasis versicolor alba Projevuje se kontrastním ztmavnutím okolní kůţe. Příčina vzniku není úplně jasná. Často vzniká na obličeji a na končetinách. 15

16 PRAKTICKÁ ČÁST 6. Autoři a téma Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Benátská Praha 2 RNDr. Alena Kubátová Natalie Kostelecká Marie Lebeslé Téma: Určení druhů plísní rostoucích na potravinách 7. Informace o vstupním materiálu - Cherry rajčata, TopMato, Praha - Citron, Praha - Grapefruit, Praha - Celozrný toastový chléb, Marks&Spencer, Praha - Mandarinka, Praha - Zázvor, Praha - Chleba, Praha Hned po zjištění, ţe vzorek je plesnivý, byl uloţen do igelitového sáčku a ponechán na teplém místě (na radiátoru) maximum cca 4 dny před zpracováním v laboratoři. 8. Způsob zpracování 8.1. Pondělí 2. prosince Vzorky jsme přímo pozorovaly a fotografovaly pod binokulární lupou. Poté jsme je naočkovaly na speciální kultivační půdu do Petriho misek pomocí vysterilizované jehly. Na Petriho misky jsme napsaly datum, potravinu, odkud jsme vzorek odebraly, medium, teplotu a naší hypotézu: o jakou plíseň by se mohlo jednat. Naše hypotézy se následně potvrdily nebo vyvrátily. Vzorky jsme kultivovaly v laboratoři pomocí následující metody v těchto podmínkách: - inokulace na sladinovém agaru - inkubace po dobu 7 dní při 23 C 8.2. Pondělí 9. prosince Po týdnu jsme provedly mikroskopické pozorování vzorků. Připravily jsme mikroskopické preparáty v pozorovacím médiu (Melzerovo činidlo a kyselina mléčná obarvená bavlnovou modří) a následně určovaly a fotodokumentovaly. 16

17 9. Výsledky Kaţdý vzorek jsme podrobně popsaly a určily rod a třídu, do které houba patří (Obrázek č. 8 až 12). Na závěr kultivace jsme určily u kaţdého vzorku přesný název houby, které jsme v Petriho miskách vypěstovaly a vyvrátily nebo potvrdily naše hypotézy. Tyto výsledky jsme shrnuly a zapsaly do tabulky (Tabulka č. 1). Zjistily jsme, ţe na vzorcích převaţuje třída Ascomycetes. Zygomycetes byly zastoupeny pouze Mucorem. Byly jsme velmi překvapeny, jak rychle se houby dokáţou rozrůst, zvláště Mucor dosahoval velké výšky (aţ cca 10 cm). Houby, které jsme si nepřály kultivovat, ale které jsme omylem nanesly na sladinový agar, jsme objevily aţ po týdnu, kdy se rozrostly a byly viditelné pouhým okem. 10. Závěr Na závěr naší práce bychom rády shrnuly naše poznatky. Plísně jsou početná skupina mikroorganismů. V naší práci jsme se zaměřily na ty nejběţnější, se kterými se člověk můţe setkat v kaţdodenním ţivotě. Pokusily jsme se popsat rozdíly mezi nimi. Plísně, které můţeme najít na potravinách nebo zbytcích jídla, které jsme uchovávali v nevyhovujících podmínkách, (např. na ovoci, pečivu, mléčných výrobcích ) mohou vytvářet mykotoxiny. Tyto látky mají po poţití negativní dopad na naše zdraví: oslabují imunitní systém. Proto je vhodné potraviny před konzumací zkontrolovat, napadené potraviny nejíst, dodrţovat datum doporučené spotřeby a předejít tak poškození organismu. Zdroje mykotických koţních nemocí jsou velmi různé. Můţeme se nakazit ve vlhkém prostředí v okolí bazénů, kontaminovanou půjčovanou obuví i od infikovaných zvířat. Závaţnost průběhu onemocnění záleţí i na našem zdravotním stavu. Průběh infekce bude vţdy váţnější při oslabení imunity, v novorozeneckém věku nebo ve stáří. Člověk je v kontaktu s původci těchto nemocí neustále. Pro sníţení rizika nákazy je vhodné dodrţovat hygienická pravidla a v případě podezření na mykotické onemocnění včas vyhledat lékaře. 17

18 11. Zdroje Seznam použité literatury 1. KUBÁTOVÁ A.: Houby v našich domácnostech aneb o čem doma víte i nevíte. Ţiva 5/2012. Praha, Academia , 7, 8 JESENSKÁ Z.: Mikroskopické huby v požitinách a v krmivách. Bratislava, Alfa MALÍŘ František, OSTRÝ Vladimír a kol.: Vláknité mikromycety (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka. Brno, NCO NZO , 10 BĚLOBRÁDEK M.: Kožní nemoci. Praha, Maxdorf Internetové zdroje 5. Mykotoxiny tvorba a původci, online verze (http://biomikro.vscht.cz/vyuka/mzp/mykotoxiny9.pdf) 6. 4 Mikromycety, online verze (http://www.biotox.cz/toxikon/mikromycety/mikromycety.php) 7. 1, 2 Kvasinky, online verze (http://cs.wikipedia.org/wiki/kvasinky) 8. Prevence plísňových onemocnění, online verze (http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/prevence_plisni.pdf) 9. Systém oragnismů, online verze (http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/houby/houby.pdf) 10. Potravinové plísně, online verze (http://www.viscojis.cz/teens/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3a70&catid=92 &Itemid=142) 11. Plísně a mykotoxiny, online verze (http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/plisne_a_mykotoxiny.pdf) 12. Mykóza, online verze (http://cs.wikipedia.org/wiki/myk%c3%b3za) 13. O plísních, online verze (http://www.biorepel.cz/oplisnich.htm) 14. Medicine Health, online verze (http://www.emedicinehealth.com/) 15. Mykóza: příznaky, léčba (plísně), online verze (http://nemoci.vitalion.cz/mykoza/) 16. Patulín, online verze (http://cs.wikipedia.org/wiki/patulin) 18

19 17. Aspergillus, online verze (http://cs.wikipedia.org/wiki/aspergillus) 18. Plísně a alergie, online verze (http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/plisne-a-alergie ) Mykotoxiny, online verze (http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76672.aspx) Boj proti nežádoucím účinkům mykotoxinů v krmivech, online verze (http://www.biomin.net/cz/centrum-vzdelavani/clanky/articles-details/article/boj-proti-nezadoucimucinkum-mykotoxinu-v-krmivech/) 21. Bakalářská práce, TERMOREZISTENTNÍ MIKROSKOPICKÉ HOUBY V BYLINÁCH PRO PŘÍPRAVU " ČAJE ", online verze (https://is.muni.cz/th/184600/lf_b/pm_-_bc..txt) 19

20 12. Přílohy OBRÁZKY K TEORETICKÉ ČÁSTI Obrázek č. 1 Pučení (https://www.google.cz) 20

21 Obrázek č. 2 Kvasinka- krátké řetízky buněk (pučící buňka), zvětšení: 1600x (Praktická část) Pomůcky: Mikroskop Autor: Marie Lebeslé Obrázek č. 3 Porost mikroskopické houby rodu Aspergillus na povrchu citrónu zvětšení 75x (Praktická část) Pomůcky: Binokulární lupa Autor: Natálie Kostelecká 21

22 Obrázek č. 4 Aspergillus konidiofor s konídiemi (se sporami/výtrusy), zvětšení: 400x (Praktická část) Pomůcky: Mikroskop Autor: Marie Lebeslé 22

23 Obrázek č. 5 Porost penicillií na povrchu toastového chleba (Praktická část) Autor: Natálie Kostelecká Obrázek č. 6 Sporangiofory rodu Mucor na povrchu rajčete (Praktická část) Autor: Marie Lebeslé 23

24 Obrázek č. 7 Mucor na sladinovém agaru (Praktická část) Autor: Natálie Kostelecká 24

25 OBRÁZKY K PRAKTICKÉ ČÁSTI Mikroskopické obrázky: mikrofotografie Autoři: Kostelecká Natálie a Lebeslé Marie Obrázek č. 8 Aspergillus konidiofory s konidiemi, zvětšení: 400x 25

26 Obrázek č. 9 Penicillium konidiofor s fialidami a konidiemi, zvětšení: 1000x 26

27 Obrázek č. 10 Penicillium, zvětšení: 1000x, na koncích se tvoří řetízky konidií Obrázek č. 11 Penicillium konidiofor s fialidami a konidiemi, zvětšení: 1000x 27

28 Obrázek č. 12 Mucor-kolumela na konci sporangioforu (objeví se po rozpadu sporangia) zvětšení: 400x 28

29 Tabulka č. 1 Pozorované vzorky a názvy mikroskopických hub 29

Kultivační vyšetření. Chcete vědět víc?

Kultivační vyšetření. Chcete vědět víc? Kultivační vyšetření Dermatofyty se kultivují na šikmém Sabouraudově agaru s chloramfenikolem, každý vzorek ve 4 zkumavkách. Dvě zkumavky obsahují navíc cykloheximid, který inhibuje růst houbových kontaminant.

Více

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena HOUBY A PLÍSNĚ Mgr. Marie Vilánková 1 Houby a plísně Nejrozšířenější ţivotní forma zvláštní říše (1,5 mil druhů) nedílná součást ekosystému Úkol přeměna organické a anorganické hmoty, rozklad buněčné hmoty

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Penicillium podrod Penicillium. - asymetricky vyrůstající větve - terverticilátní, příp. quaterverticilátní konidiofory

Penicillium podrod Penicillium. - asymetricky vyrůstající větve - terverticilátní, příp. quaterverticilátní konidiofory Penicillium podrod Penicillium - asymetricky vyrůstající větve - terverticilátní, příp. quaterverticilátní konidiofory Penicillium fyziologické znaky využití CSA CSA agar s kreatinem a indikátorem ph (bromkresolový

Více

kvasinky x plísně (mikromycety)

kvasinky x plísně (mikromycety) Mikroskopické houby o eukaryotické organizmy o hlavně plísně a kvasinky o jedno-, dvou-, vícejaderné o jedno-, vícebuněčné o kromě zygot jsou haploidní o heterotrofní, symbiotické, saprofytické, parazitické

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE. Mikroskopické houby - rod Aspergillus

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE. Mikroskopické houby - rod Aspergillus MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Mikroskopické houby - rod Aspergillus zástupci rodu Aspergillus - popsáno 339 druhů, cca 40 druhů popsáno jako původci mykotických

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN a. Souhrn V roce 2011 byl ukončen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Canespor 1x denně roztok kožní roztok bifonazolum

Canespor 1x denně roztok kožní roztok bifonazolum sukls46174/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Canespor 1x denně roztok kožní roztok bifonazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Opakování

Více

Penicillium, řád Eurotiales

Penicillium, řád Eurotiales Penicillium, řád Eurotiales Druhově bohatý rod: více než 250 druhů V přírodě jedna z nejčastějších hub (půda, ovzduší) významný rozkladač rostlinných zbytků V prostředí člověka častý kontaminant potravin

Více

kvasinky x plísně (mikromycety)

kvasinky x plísně (mikromycety) Mikroskopické houby o eukaryotické organizmy o jedno-, dvou-, vícejaderné o jedno-, vícebuněčné o kromě zygot jsou haploidní o heterotrofní, symbiotické, saprofytické, parazitické o buněčná stěna bez peptidoglykanu,

Více

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. Canespor 1x denně krém krém bifonazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. Canespor 1x denně krém krém bifonazolum sp.zn.: sukls15055/2010 a sp.zn.: sukls46173/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Canespor 1x denně krém krém bifonazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum. Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum. Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum ŘÍŠE: Chromista/SAR Přehled pozorovaných objektů ODDĚLENÍ: Peronosporomycota (Oomycota) TŘÍDA: Peronosporomycetes (Oomycetes ) ŘÁD: Peronosporales Pseudoperonospora

Více

Téma : HOUBY. Výukový předmět : Přírodopis (6. ročník) Vypracoval : Jana Hůšová. Očekávané výstupy :

Téma : HOUBY. Výukový předmět : Přírodopis (6. ročník) Vypracoval : Jana Hůšová. Očekávané výstupy : Téma : HOUBY Výukový předmět : Přírodopis (6. ročník) Vypracoval : Očekávané výstupy : Jana Hůšová Seznámení s říší HOUBY Praktické využití těchto organismů pro člověka Schopnost rozpoznat jedlé a jedovaté

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CANESTEN KRÉM (Clotrimazolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CANESTEN KRÉM (Clotrimazolum) sp.zn. sukls10591/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CANESTEN KRÉM (Clotrimazolum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Přípravek Canesten

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn Rok 2009 byl druhým rokem dvouletého monitorovacího období (2008-2009) nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON".

Více

Identifikace nebezpečí výskytu vláknitých mikroskopických hub (plísní) v potravinách

Identifikace nebezpečí výskytu vláknitých mikroskopických hub (plísní) v potravinách Seminář Mykotoxiny a zemědělská produkce, Brno na Výstavišti, 13. 3. 2013 Identifikace nebezpečí výskytu vláknitých mikroskopických hub (plísní) v potravinách Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Státní zdravotní

Více

Eurotium, řád Eurotiales

Eurotium, řád Eurotiales Eurotium, řád Eurotiales Houby nápadné tvorbou žlutých plodnic (kleistothecií) a nepohlavního stadia rodu Aspergillus. Charakteristické svou osmofilií - vyskytují se na substrátech s omezenou dostupností

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL Terbinafini hydrochloridum krém

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL Terbinafini hydrochloridum krém PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE LAMISIL Terbinafini hydrochloridum krém Přečtěte si příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. Obsahuje pro vás důležité informace. Ponechte

Více

Název: Pozorování a kultivace plísní

Název: Pozorování a kultivace plísní Název: Pozorování a kultivace plísní Výukové materiály Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie + chemie Ročník:

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Cvičení z mykologie (pro učitele) 8. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota

Cvičení z mykologie (pro učitele) 8. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota Cvičení z mykologie (pro učitele) 8. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota přezky teliospory hymenofor - rourky Program 1) Vyhodnocení plesnivých obrázků 2) Inokulace půdy a potravin na

Více

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Eurotiomycetes ŘÁD: Eurotiales Eurotium amstelodami (ŽM) Aspergillus

Více

Enterobacter sakazakii alias Cronobacter sakazakii

Enterobacter sakazakii alias Cronobacter sakazakii Enterobacter sakazakii alias Cronobacter sakazakii Lencová Simona, Fialová Eliška Studijní kruh: 346 FA 2014/2015 Obsah 1. Charakteristika 2. Historie 3. Taxonomie 4. Výskyt 5. Legislativa 6. Patogenita

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL Terbinafini hydrochloridum 1% krém

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL Terbinafini hydrochloridum 1% krém sp. zn. sukls82940/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE LAMISIL Terbinafini hydrochloridum 1% krém Přečtěte si příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. CANESTEN KRÉM 10 mg/g (clotrimazolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. CANESTEN KRÉM 10 mg/g (clotrimazolum) sp.zn.sukls127841/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA CANESTEN KRÉM 10 mg/g (clotrimazolum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Chytridiomycota TŘÍDA: Chytridiomycetes ŘÁD: Chytridiales Synchytrium endobioticum (TP)

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Úvod... 2. 1 Teoretická část... 3

Úvod... 2. 1 Teoretická část... 3 Obsah Úvod... 2 1 Teoretická část... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Systematické zařazení... 3 1.3 Rozmnožování... 4 1.3.1 Princip rozmnožování... 4 1.3.2 Životní cyklus... 4 1.4 Laboratorní metody při určování

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STUDIJNÍ OBOR: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT OBSAH 1.Úvod...3 2. Historický vývoj

Více

IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ

IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ MARCELA PEJCHALOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém

Více

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová CAMPYLOBACTER Podmíněně patogenní bakterie Onemocnění alimentárního původu Alimentární původ= onemocnění z potravin MORFOLOGIE Gramnegativní bakterie

Více

Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Bakterie Enterobacteriaceae

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Plísně. v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE. Kateřina Klánová

Plísně. v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE. Kateřina Klánová Plísně v domě a bytě 164 Kateřina Klánová ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE Plísně v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE Kateřina Klánová GRADA PUBLISHING Poděkování Za odborné konzultace děkuji RNDr. Jaroslavu

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

ročník 6. č. 11 název

ročník 6. č. 11 název č. 11 název Kvasinky a plísně anotace V pracovních listech se žáci seznámí s kvasinkami a plísněmi, poznávají jejich význam. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Mykotoxiny Zpracovatelé: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Zpracováno v rámci projektu MŠMT 2B06118 Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů

Více

KVASINKY, HOUBY, PRVOCI

KVASINKY, HOUBY, PRVOCI STŘEDNÍ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU KVASINKY, HOUBY, PRVOCI MGR. IVA COUFALOVÁ HOUBY (FUNGI) eukaryontní mikroorganismy, jsou větší než bakterie, mají vyvinutější

Více

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos)

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Autor: Alena Kohoutková Výskyt Legionelóza je infekční onemocnění, které je rozšířeno po celém světě. Svůj název dostala podle členů americké legie, kteří se jí

Více

Bradavice. Diagnostika léčba prevence!

Bradavice. Diagnostika léčba prevence! Bradavice Diagnostika léčba prevence! Obsah: Verrucae... 3 Bradavice... 3 Virus mnoha tváří... 3 Jak bradavice vznikají... 3 Nikdo si nemůže být jistý... 4 Co mají viry bradavic rády:... 4 Zajímavosti

Více

Vliv plísní na zdraví člověka

Vliv plísní na zdraví člověka Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Ústav hygieny a epidemiologie Studničkova 7, 128 00 Praha 2 Přednosta: doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. Vedoucí terénní stáže: MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Vliv

Více

Eurotiales - teleomorfy

Eurotiales - teleomorfy Eurotiales - teleomorfy Houby charakteristické tvorbou plodnic (kleistothecií, gymnothecií, aj.) a nepohlavního stadia v rodech Aspergillus, Penicillium, Paecilomyces, Basipetospora, Polypaecilum aj. Některé

Více

Myfungar krém oxiconazoli nitras

Myfungar krém oxiconazoli nitras sp.zn.: sukls154902/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta Myfungar krém oxiconazoli nitras Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

PRODUKCE MYKOTOXINŮ PLÍSNĚMI. Zdravotní nezávadnost potravin Adéla Tomsová Pavel Dosoudil

PRODUKCE MYKOTOXINŮ PLÍSNĚMI. Zdravotní nezávadnost potravin Adéla Tomsová Pavel Dosoudil PRODUKCE MYKOTOXINŮ PLÍSNĚMI Zdravotní nezávadnost potravin Adéla Tomsová Pavel Dosoudil Mykotoxiny Z řeckého slova mykes = houba Toxicum = jed Produkty sekundárního metabolismu plísní Je známo asi 6000

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Viry Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 2. (1. vyššího gymnázia) Tematický

Více

Změna klimatu, bezpečnost potravin a zdraví člověka

Změna klimatu, bezpečnost potravin a zdraví člověka 20. Konference Monitoringu, Milovy, 6. 10. 2015 Změna klimatu, bezpečnost potravin a zdraví člověka Vladimír Ostrý, Marie Jefremová, Jiří Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a

Více

SVRAB CO JE SVRAB? Šíří se hlavně v komunitách, kde žijí lidé v těsném kontaktu ( domovy důchodců, nemocnice, sociální ústavy, jesle).

SVRAB CO JE SVRAB? Šíří se hlavně v komunitách, kde žijí lidé v těsném kontaktu ( domovy důchodců, nemocnice, sociální ústavy, jesle). SVRAB CO JE SVRAB? Svrab je velmi nakažlivé kožní onemocnění. Je rozšířen po celém světě, postihuje všechny rasy i vrstvy obyvatelstva, nevyhýbá se dospělým ani dětem. Šíří se hlavně v komunitách, kde

Více

Plísně. v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE. Kateřina Klánová

Plísně. v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE. Kateřina Klánová Plísně v domě a bytě 164 Kateřina Klánová ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE Plísně v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE Kateřina Klánová GRADA PUBLISHING Poděkování Za odborné konzultace děkuji RNDr. Jaroslavu

Více

5. HOUBY A NIŽŠÍ ROSTLINY

5. HOUBY A NIŽŠÍ ROSTLINY 5. HOUBY A NIŽŠÍ ROSTLINY A. Stavba buňky hub (hyfy, nepravá pletiva) B. Význam hub v přírodě C. Hospodářsky významní zástupci hub D. Rozdělení nižších rostlin podle asimilačních barviv a typu stélek,

Více

Gymnázium Jana Nerudy

Gymnázium Jana Nerudy Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Plísně v domácnosti Vedoucí práce: RNDr. Lenka Simonianová PhDr. Zuzana Wienerová Odborný konzultant: Ing. Dana Savická Evropský sociální fond

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79120/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NIZORAL krém SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ketoconazolum 20,0 mg v 1 g krému Pomocné

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO. Plísně a jejich výskyt

VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO. Plísně a jejich výskyt VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO Plísně a jejich výskyt Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Při růstu vytvářejí reprodukční

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls135179/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls135179/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls135179/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NIZORAL krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ketoconazolum 20,0 mg v 1 g krému

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení mikromycet (plísní a kvasinek) Vypracováno v rámci projektu: Inovace a

Více

Název materiálu: Viry, houby, parazité. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: MUDr. Zdeňka Kasková. Zařazení materiálu:

Název materiálu: Viry, houby, parazité. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: MUDr. Zdeňka Kasková. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Již několik let se stále více zabýváme mykotoxiny zejména proto, že je pomocí vyvíjející se techniky daří stále lépe odhalovat

Již několik let se stále více zabýváme mykotoxiny zejména proto, že je pomocí vyvíjející se techniky daří stále lépe odhalovat Mykotoxiny u zvířat Mykotoxiny u zvířat Úvod Již několik let se stále více zabýváme mykotoxiny zejména proto, že je pomocí vyvíjející se techniky daří stále lépe odhalovat 1. Podstata a původ mykotoxinů

Více

černých plodnic perithecia Graphium, Leptographium, Sporothrix identifikační znaky Doporučená média: Literatura

černých plodnic perithecia Graphium, Leptographium, Sporothrix identifikační znaky Doporučená média: Literatura Ophiostomatales Houby charakteristické tvorbou černých plodnic (typu perithecia) s dlouhým krčkem a ústím a nepohlavního stadia v rodech Graphium, Leptographium, Sporothrix aj. Někteří zástupci mají 2

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více

sp.zn. sukls50004/2014

sp.zn. sukls50004/2014 sp.zn. sukls50004/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lamisil Sprej 10 mg/g kožní sprej, roztok terbinafini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

OBSAH. Kolektiv autorů ŽIVÁ A MRTVÁ VODA...11

OBSAH. Kolektiv autorů ŽIVÁ A MRTVÁ VODA...11 OBSAH Kolektiv autorů ŽIVÁ A MRTVÁ VODA...11 ÚVOD...12 OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÁ VODA...14 CO JE ŽIVÁ A MRTVÁ VODA...26 JAK AKTIVOVAT ŽIVOU A MRTVOU VODU...30 ZÁZRAKY UZDRAVENÍ...35 ZPŮSOB PŘÍPRAVY ŽIVÉ A MRTVÉ

Více

Clotrimazol AL spray 1% kožní sprej, roztok clotrimazolum

Clotrimazol AL spray 1% kožní sprej, roztok clotrimazolum sp.zn.sukls107226/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Clotrimazol AL spray 1% kožní sprej, roztok clotrimazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Houby 2 Kód: Datum: 14.8.2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

PÉČE O CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATETRY POMOCÍ KRYTÍ SCHLORHEXIDINEM NAŠE ZKUŠENOSTI. Mgr. Hana Dusíková, DiS. Bc. Šárka Valentová

PÉČE O CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATETRY POMOCÍ KRYTÍ SCHLORHEXIDINEM NAŠE ZKUŠENOSTI. Mgr. Hana Dusíková, DiS. Bc. Šárka Valentová PÉČE O CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATETRY POMOCÍ KRYTÍ SCHLORHEXIDINEM NAŠE ZKUŠENOSTI Mgr. Hana Dusíková, DiS. Bc. Šárka Valentová Obsah přednášky: 1. Chlorhexidin a Tegaderm CHG 2. Dotazníkové šetření 3. Naše

Více

Jedovatá stopa 4. díl

Jedovatá stopa 4. díl Úvodní přednášky z předmětu TOXIKOLOGIE VŠCHT Praha Jedovatá stopa 4. díl Paličkovice nachová ( purpurea) popř. C. paspali parazituje na divoce rostoucích i kulturních travinách včetně obilovin. Její přezimující

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Marek Matouš Marinka 9. B 2015/2016. Bakterie

Marek Matouš Marinka 9. B 2015/2016. Bakterie Marek Matouš Marinka 9. B 2015/2016 Bakterie Bakterie Mikroorganismy viditelné jen pomocí mikroskopu. Je to prokaryotická buňka. Vznikly v prahorách, asi před 3,5 miliardami let. Bakterie se vyskytují

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Název: Kvasinky. Autor: RNDr. Lenka Simonianová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Kvasinky. Autor: RNDr. Lenka Simonianová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Kvasinky Výukové materiály Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, chemie, výtvarná výchova, český jazyk,

Více

Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana

Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana Materiály, pomůcky, zařízení, přístroje : Destilovaná voda Vatové tampóny Živná půda (CDA)

Více

Mykotoxiny tvorba a původci

Mykotoxiny tvorba a původci Mykotoxiny tvorba a původci MYKOTOXINY Co jsou mykotoxiny? Proč se produkují sekundární metabolity? Hlavní typy mikromycet a jejich mykotoxiny Mykotoxiny v potravinách Mykotoxiny a lidské zdraví Regulace

Více

Lékařská mikrobiologie

Lékařská mikrobiologie Lékařská mikrobiologie Mykologie Učební text pro studenty Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví Vypracovala: MUDr. Drahomíra Rottenbornová 1 Houby ( Fungi- Mycophyta

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II.

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II. Mikrosvět II. Mikrobiologický projekt Třída se rozdělí na čtyři skupiny, každá ze skupin dostane zadání viz dále, na základě zadání vytvoří poster, který budou prezentovat ostatním, poster bude obsahovat

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Opakování

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA/PŘÍRODOPIS

ČLOVĚK A PŘÍRODA/PŘÍRODOPIS Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_BiII-6 Autor Mgr. David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 2.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 2. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 2. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více