Závěrečná práce studentského projektu. Plísně a negativní dopady na zdraví člověka, živočichů a rostlin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce studentského projektu. Plísně a negativní dopady na zdraví člověka, živočichů a rostlin"

Transkript

1 Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Plísně a negativní dopady na zdraví člověka, živočichů a rostlin Vedoucí práce: RNDr. Simonianová Lenka PhDr. Wienerová Zuzana Odborný konzultant: RNDr. Kubátová Alena Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Blahová Klára-Marie Kostelecká Natálie Lebeslé Marie Sahakyan Arpine Skalová Marie 2014

2 Děkujeme naší garantce RNDr. Aleně Kubátové z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za účinnou pomoc, odbornou konzultaci a za poskytnutí prostoru v odborné mykologické laboratoři při vlastním výzkumu. Děkujeme RNDr. Lence Simonianové za odborné vedení, pomoc a cenné rady při zpracování výsledků a PhDr. Zuzaně Wienerové za pomoc při psaní práce. Děkujeme svým rodinám za podporu v průběhu naší práce.

3 Prohlašujeme, ţe jsme práci vypracovaly samostatně pod vedením Lenky Simonianové, a ţe jsme v seznamu uvedly všechny pouţité literární a odborné zdroje. V Praze dne... Podpis Blahová Klára-Marie... Kostelecká Natálie... Lebeslé Marie... Sahakyan Arpine... Skalová Marie...

4 Abstrakt Práce se zabývá problematikou různých druhů plísní. Zkoumá jejich negativní dopad na zdraví člověka a zvířat, jejich vliv na potraviny. V teoretické části jsme se věnovaly rozdělení mikroskopických hub a jejich výskytu v potravinách a u člověka a ţivočichů. V této části jsou také popsána jednotlivá mykotická koţní onemocnění spolu s jejich původcem. V praktické části jsme po kultivaci vzorků určovaly druhy plísní rostoucích na potravinách. Our project is dedicated to different types of fungi. We examined it s negative impact on the health of humans and animals and it s damage on food. In the theory we worked on the division of microscopic fungi and it s occurrence in food, animals and people. In this part of our work we described different mycotic skin diseases as well as their source. In the practical part of our project we examined and identified types of growing fungi on eatables.

5 Obsah Úvod...7 TEORETICKÁ ČÁST 1. Rozdělení Kvasinky Mikroskopické vláknité houby Toxinogenní a patogenní mikromycety Nejvýznamnější rody mikroskopických vláknitých hub Rod Aspergillus Rod Penicillium Rod Mucor Výskyt Potraviny Cereálie Polní plísně Skladové plísně Ovoce Jablka Patulín Člověk a ţivočichové Mykotická koţní onemocnění Dermatofytické infekce Antropofilní druhy Zoofilní druhy Geofilní druhy Tinea capitis Tinea barbae Tinea facei a Tinea corporis Tinea inguinalis Tinea manus Tinea pedis Tinea unguium Mykid Kvasinkové infekce Candidosis oralis Cheilitis angularis Candidosis intertriginosa Balanitis candidomycetica Vulvovaginitis candidomycetica Paronychia candidomycetia Onychomycosis candidomycetia Chronická mukokutánní kandidóza Pityriasis versicolor Pityriasis versicolor alba

6 PRAKTICKÁ ČÁST 6. Autoři a téma Informace o vstupním materiálu Způsob zpracování prosince prosince Výsledky Závěr Zdroje Seznam pouţité literatury Internetové zdroje Přílohy.20

7 Úvod V následující práci Vám stručně představíme plísně, jejich dělení a jejich výskyt v potravinách, v těle lidí a ţivočichů, s následným negativním dopadem na ţivot. Plísně - eukaryotické mikroorganismy jsou součástí naší planety zřejmě jiţ od starohor. Patří mezi první osidlovatele. Člověk se je naučil vyuţívat ve svůj prospěch v potravinářském (sýry, nápoje, trvanlivé salámy atd.) a farmaceutickém průmyslu ve výrobě antibiotik od objevení penicilinu Alexanderem Flemingem v roce Dále jsou plísně běţně pouţívány pro produkci vitamínů, růstových látek, jako laboratorní model, jako mykorhizní inokulum apod. Zvýšený výskyt plísní, odborně nazývaných mikroskopické vláknité houby, má kromě pozitivního i negativní účinky na ţivot a zdraví člověka i ostatních organismů. Plísně rodu Aspergillus se tvoří obvykle v černých a hnědých koloniích. Způsobují tzv. aspergilózu houbové infekční onemocnění, která zasahuje především nosní dutinu a způsobuje alergické reakce. Plísně rodu Mucor, do kterého patří např. plíseň hlavičková, jsou jedny z nejběţnějších plísní. Vyskytují se ve vláknitých chomáčcích, ze kterých vyrůstají kulovité výtrusnice. Šíří se vzduchem. Plísně napadající potraviny - konkrétně cereálie - jsou nejčastěji nazývány plísně polní a skladové. Budeme se zabývat plísněmi způsobujících infekční onemocnění mykózy. Plísně, které mykózu způsobují, dělíme na dermatofyty, kvasinky a mikromycety (houby tvořící mycelia). Mykózy se dělí na celkové a místní. Místní mykóza se vyskytuje na kůţi a na sliznici. Nejčastějším vyvolavatelem koţních onemocnění dermatofytóz (odborně nazývaných tinea, např. tinea capitis, tinea barbae) jsou dermatofyta, která se ţiví rohovějícími koţními buňkami a proto napadají kůţi, vlasy a nehty. Kandidózy, kterými často trpí kojenci, malé děti, ţeny, obézní a lidé trpící cukrovkou, jsou způsobovány kvasinkami, kterým se daří dobře v teplých, vlhkých a tmavých místech s niţší hladinou ph (kyselé prostředí) a s vysokým obsahem cukru. Šíří se v důsledku nedostatečné hygieny, zapaření nebo nákazy (např. v plaveckých bazénech). Naopak celková mykóza postihuje nejčastěji mozek nebo plíce a vzniká u lidí s oslabenou imunitou (např. AIDS, onkologická onemocnění). Cílem naší práce je poukázat na různá onemocnění a problémy způsobované plísněmi v dnešní společnosti. Budeme se zabývat různými druhy plísní a mykotických koţních onemocnění a jejich dopadů na člověka, potraviny a zvířata. Poukáţeme na to, ţe se kaţdé plísňové onemocnění jinak projevuje, jinak se chová a má různé negativní následky. Co se týče následků koţních onemocnění, můţou býti velmi váţné a kompletně zdeformovat část těla. V naší laboratorní části jsme se zaměřili na identifikaci různých rodů mikroskopických hub. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Rozdělení Mikroskopické houby se dělí do dvou kategorií: vláknité houby (mikromycety) a kvasinky. V potravinách bylo identifikováno 114 druhů mikromycetů a 12 druhů kvasinek. 2. Kvasinky Kvasinky jsou jednobuněčné organismy, které patří do vřeckovýtrusných hub (jedná se o nejpočetnější skupinu hub, vřeckovýtrusné jsou specializované k tvorbě pohlavních orgánů: výtrusů uvnitř tzv. vřecka). 1 Rozmnoţují se nepohlavně: pučením, coţ znamená, ţe vzniká nový jedinec z pupenu jiného (Obrázek č. 1) a pohlavně pomocí vřecek. Kvasinky tvoří mycelia, coţ jsou proplétaná vlákna, která se podobají koloniím (Obrázek č. 2). Vyuţívají se v potravinářském průmyslu při výrobě například piva, vína, kefírů, jogurtů, zakysané smetany nebo chleba, ale mohou mít i negativní dopad. Patří mezi původce onemocnění, o kterých budeme mluvit v 6. kapitole u mykotických onemocnění Mikroskopické vláknité houby (mikromycety) Mikroskopické vláknité houby jsou vícebuněčné, eukaryotní, saprofytické nebo parazitické organismy. Spolu s kvasinkami tvoří skupinu mikroskopických hub, které jsou zařazeny do oddělené říše: fungi. Jsou velmi přizpůsobivé: vyskytují se tam, kde existují organické látky. Rozmnoţují se pomocí výtrusů. Můţeme je najít v půdě, ovzduší, vodě, na povrchu různých organismů, předmětů, v krmivech ale hlavně v potravinách Toxinogenní mikromycety Toxinogenní mikromycety produkují mykotoxiny, coţ jsou sekundární metabolity (organické látky, které vznikají během metabolismu v houbě). Mají škodlivé účinky na člověka, zvířata i potraviny. Mohou vyvolávat toxické syndromy. Do jaké míry bude mykotoxin člověka ovlivňovat, záleţí na jeho zdraví, jeho kondici, věku, výţivě a délce působení mykotoxinu. Cílové orgány jsou játra, ledviny a plíce. 3 Ze 114 mikromycetů vyskytujících se v potravinách, prokazatelně 65 produkuje mykotoxiny. 4 8

9 4. Nejvýznamnější rody mikroskopických vláknitých hub 4.1. Rod Aspergillus Aspergillus je běţně se vyskytující houba, která tvoří hnědé, ţluté nebo bílé kolonie (Obrázek č. 3). Na myceliu tvoří konidiofory s konidiemi na koncích fialid (Obrázek č. 4). Patří mezi vřeckovýtrusné. Druh Aspergillus flavus byl prvním, u kterého byl detekován mykotoxin tzv. aflatoxin. 5 Některé druhy rodu Aspergillus mohou způsobovat onemocnění, takzvanou aspergilózu. Tyto infekční nemoci napadají nosní dutiny a dýchací soustavu. U lidí, kteří mají špatnou imunitu, můţe být Aspergillus příčinou smrti Rod Penicillium Penicillium je vřeckovýtrusná houba, také nazývaná domovní plíseň. Je typická pro vnitřní prostředí a vyhovuje jí temnota. Často se nachází na pečivu, tvoří modré povlaky (Obrázek č. 5), můţeme jí také najít na obilovinách a ovocných výrobcích. Tvoří se ve vlhku a zapařených prostorech. Penicillium je jeden z hlavních producentů mykotoxinů, škodlivých látek, které poškozují imunitní systém, játra a ledviny. Mykotoxiny mohou vyvolávat halucinace, svalové křeče, poškození trávicího traktu a odumření svaloviny. Jedná se o problém v zemědělství (u krav, vepřů a drůbeţe obecně). Zvířata mohou být krmena krmivem, které nebylo správně skladováno. Mykotoxiny se nerozkládají, proto maso a produkty těchto zvířat musí být pečlivě kontrolovány, aby se nedostaly ke spotřebě k člověku Rod Mucor Mucor je jedna z nejběţnějších plísní. Tvoří bělavý porost s černými sporangii (Obrázek č. 6), která rostou do výšky i 10 cm (Obrázek č. 7). Rychle se rozrůstá a tvoří tak poměrně velké chlupaté kolonie. Kontaminuje maso a mléčné výrobky, u kterých, stejně jako Penicillium tvoří mykotoxiny. 9

10 5. Výskyt 5.1. Potraviny Cereálie Polní plísně Polní plísně napadají zrna na poli, mimo sklady a jejich infekce není způsobena člověkem. Jsou velmi vodomilné a téměř neškodné, pokud ovšem zrna obilnin hned po sklizni vysušíme, plísně se nemohou dále rozmnoţovat. Pouze plísně rodu Fusarium poškozují zrno. Jen některé plísně znova vyklíčí hned po zasazení zrna. Čím déle jsou zrna uskladněna, tím v zrnech zůstává menší aţ nulové mnoţství mikroorganismů. Pravděpodobnost napadení záleţí především na klimatických podmínkách během dozrávání, v době ţní, ale také na stupni napadení hmyzem, hlodavci apod Skladové plísně Skladové plísně se vyskytují především, jak název napovídá, při uskladnění a při kontaktu s člověkem. Jsou spíše suchomilné. Vyhovujícími podmínkami je 13-14% vlhkosti a teplota C, ale rozmnoţují se také při vlhkosti 17-18% a teplotě 5-45 C. Vyšší pravděpodobnost kontaminace hrozí u úrody sklízené kombajny, protoţe klasy jsou ve větším kontaktu s pouţívaným nářadím. Zdrojem plísní bývají rostlinné zbytky v pytlích, na nástrojích a ve skladištích. Některé z plísní se vyskytují jen na povrchu, lze je tedy odstranit povrchovou očistou, jiné však prorůstají dovnitř do rostlinné tkáně zrna Ovoce Jablka Další potravinou, u které je velmi častý výskyt plísní jsou jablka. 7 Během dozrávání se objevují různé mykózy, zapříčiněné mnoţstvím druhů plísní, např.: černá hniloba Botryosphaeria obtusa, moniliová hniloba Monilia fructigena nebo chrastivost jablek Venturia inequalis, ve zralých plodech se mohou vyskytovat i kvasinky. Je dokázáno, ţe v infikovaných plodech se velmi rychle sniţuje obsah vitaminu C, který je velmi důleţitý pro výţivu lidského těla Patulín V součastné době vědci nejvíce pozornosti věnují druhu Penicillium expanzum, který produkuje mykotoxin patulín. Patulín je toxin, který produkují některé druhy plísní rostoucí na ovoci (např. jablkách, hruškách či hroznovém vínu), které bylo poškozeno mechanicky nebo hmyzem. Je to škodlivá látka obsaţena v 61% shnilých jablek. Zdrojem patulínu však mohou být i další potraviny, např. zelenina, cereálie nebo sýr. Z nakaţené potraviny lze odstranit téměř 100% patulínu. Účinnou metodou je oddělení zdravé části tkáně od postiţené, coţ se také pouţívá při pečlivém vybírání a čištění jablek při výrobě moštů. Je nezbytná pečlivá kontrola. Tím pádem v moštech můţeme jen zřídka najít stopy patulínu. Během alkoholického kvašení se obsah patulínu v jablečné šťávě sníţí téměř o 98% původního mnoţství. 8 10

11 5.2. Člověk a živočichové Mykotická kožní onemocnění Dermatofytické infekce (tinea) Tinea capitis, tinea barbae, tinea faciei, tinea corporis, tinea manus a mnoho dalších. Tyto infekce napadají nejen kůţi, ale i nehty a vlasy Antropofilní druhy Tyto druhy jsou nejčastější příčinou koţních onemocnění. Ţijí na člověku (přenášejí se většinou nepřímo). Vytvářejí minimální, spíše chronické zánětlivé reakce. Například Trichophyton rubrum, Trichophyton shoemleinii, Microsporum audouinii Zoofilní druhy Tyto druhy infekcí jsou méně časté a jejich přirozeným hostitelem jsou zvířata. Způsobují výrazné zánětlivé koţní reakce. Například Microsporum canis, Trichophyton verrucosum Geofilní druhy Tyto druhy infekcí způsobují onemocnění u člověka jen zcela výjimečně např. u zemědělců a stavebních dělníků. Ţijí v půdě. Například Microsporum gypseum Tinea capitis Tento druh plísně napadá spíše děti školního věku. Zdrojem nákazy infekce Kerion Celsi jsou většinou infikovaná zvířata. Nemoc se projevuje jako výrazné zánětlivé infiltráty často vyvýšené, s hnisavou sekrecí a následným vznikem krust. Vyskytuje se na hlavě, ve vlasech. Vlasy okolo nákazy vypadávají. Projevuje se také zvýšenou tělesnou teplotou. Další druh onemocnění je Mikrosporie. Zdrojem nákazy jsou také infikovaná zvířata. Nemoc se projevuje jako jedno nebo více oválných loţisek, většinou bez zánětu. Vyskytuje se na hlavě, ve vlasech. Favus se projevuje jako zánětlivý erytém, tvoří naţloutlé miskovité útvary (mají zvláštní zápach připomínající myší moč). Po nemoci zůstává jizva. Stejně jako Mikrosporie se vyskytuje na hlavě, ve vlasech Tinea barbae Zdrojem nákazy jsou obvykle infikovaná zvířata i bez patrných klinických příznaků nemoci (mohou být pouze přenašeči). Nemoc se projevuje jako folikulitida, ze které se infekce dále šíří do hloubky. 11

12 Později se projevuje většími červenými papulami, někdy i s hnisavou sekrecí s následným vznikem krust. Projevuje se také zvýšenou tělesnou teplotou. Ohroţeni jsou spíše veterináři a chovatelé zvířat. Toto onemocnění se většinou hojí bez jizev. Vyskytuje se ve vousaté části obličeje Tinea facei a Tinea corporis Zdrojem nákazy jsou zpravidla infikovaná zvířata, nejčastěji domácí. Nemoc se projevuje červeně zbarvenými oválnými skvrnami, výjimečně s puchýřky, především na okrajích. Má tendenci se zvětšovat. Objevuje se na nevousaté části obličeje, na trupu a na končetinách Tinea inguinalis Toto onemocnění vzniká v místech se zvýšenou vlhkostí, nedostatečným odpařováním potu. Projevuje se jako tmavě červená skvrna s mapovitým tvarem a ostrém ohraničením. Má tendenci se zvětšovat a u výraznějších infekcí se můţou projevovat také drobné puchýřky. Projevuje se také mírným svěděním. Objevuje se v tříslech a na přilehlých částech stehen Tinea manus Vzniká poškozením koţního povrchu, při příliš častém mytí. Vyskytuje se ve dvou formách: hyperkeratotická forma a vezikulózní forma. Hyperkeratotická forma má chronický průběh. Vyznačuje se šupením a mírným zarudnutím. Objevuje se na dlaních a prstech. Kdeţto vezikulózní forma mívá spíše akutní průběh. Projevuje se puchýřky na zarudlé kůţi. Občas svědí. Objevuje se také na dlaních a prstech Tinea pedis Je nejčastější dermatofytickou infekcí. Zdrojem nákazy je kontaminovaná půjčovaná obuv a koberce, podlahy ve sprchách, saunách, v okolí bazénů. Je způsobena zvýšenou vlhkostí, nedostatečným odpařováním potu. Existují tři základní formy: interdigitální, hyperkeratotická a vezikulózní forma. 10 Nejčastější formou je interdigitální, která většinou mívá chronický průběh. Ze začátku se projevuje olupováním kůţe, později má bělavé zbarvení, často probíhá i mokvání. Tvoří se praskliny. Objevuje se v meziprstních prostorách nohou, tato infekce způsobuje svědění. Hyperkeratotická forma má chronický průběh. Projevuje se malým zarudnutím. Objevuje se na chodidlech a na chodidlových stranách prstů. Vezikulózní forma je nejméně častá a má spíše akutní průběh. Projevuje se výskytem puchýřů, později se tvoří i hnis. Kůţe okolo zarudne. Tato loţiska svědí a pálí. Objevuje se na chodidlech. 12

13 Tinea unguium Tato infekce se objevuje především na nehtech na nohách. Vzniká přenesením mykotické infekce z meziprstí. Kdyţ se objeví na rukou, tak je to obvykle přenesením infekce z nohou. Příznaky jsou například ztráta lesku, naţloutlé zbarvení, drolivost a lámavost nehtu Mykid Tato nemoc se vyskytuje jen ojediněle. Vznikne z důsledku koţní reakce na dermatofytozu. Projevuje se drobnými puchýřky na dlaních a prstech Kvasinkové infekce Kvasinkové infekce patří mezi velmi častá koţní onemocnění. Tato onemocnění jsou způsobená různými faktory např. oslabená imunita, vliv některých léků, hormonální antikoncepce, novorozenecké období, pokročilejší stáří. Je mnoho různých kvasinkových nemocí například candidosis oralis, candidosis intertriginosa, candidosis interdigitalis, balanitis candidomycetica a mnoho dalších Candidosis oralis Toto onemocnění má mnoho různých klinických variant. Jedním z nich je akutní pseudomembranózní forma, je nejčastější a nejnápadnější. Příznakem jsou ostře ohraničené a snadno odstranitelné bělavé povlaky v dutině ústní. Po setření povlaku často dochází ke krvácení. Akutní atrofická forma se projevuje jako zánětlivé zarudnutí sliznice a atrofie v oblasti jazyka. Je velmi bolestivá. Chronická atrofická forma vzniká z pouţívání zubní protézy. Projevuje se červenými atrofickými loţisky v místech, kde přiléhá zubní protéza. Nejčastěji to je na horním patru. Chronická hyperplastická forma se projevuje tuhými bílými loţisky Cheilitis angularis Jedná se o maceraci kůţe v místech ústních koutků způsobená únikem slin. Nejčastěji vlivem špatně nasazené zubní protézy, částečně i nedostatkem ţeleza. Projevuje se zarudnutím, mokváním, někdy i prasklinami v oblastech ústních koutků. 13

14 Candidosis intertrignosa Tato nemoc vzniká z výraznější vlhkosti, nedostatečného vypařování potu. Příznaky jsou červené plochy poměrně ostře ohraničené s jemným šupením. Vyskytuje se v místech koţních záhybů, pod prsty, v podpaţí, v tříslech apod. Plíseň svědí, někdy i pálí Balantis candidomycetica Vzniká nedostatečnou hygienou. Mají ji spíše lidé vyššího věku nebo bezdomovci. Projevuje se jako malé, zarudlé puchýřky s bílými povlaky. Místa svědí, někdy i pálí Vulvovaginitis candidomycetica Toto onemocnění se většinou vytváří v těhotenství, nošením neprodyšného prádla apod. Příznaky jsou bílé povlaky na zarudlé pokoţce. Bývá i hustý bělavý výtok. Častý je i pocit svědění a pálení Paronychia candidomycetica Na vzniku této nemoci se podílí i bakteriální infekce. Vzniká z důsledku příliš častého máčení kůţe ve vodě, včetně nadměrného mytí apod., vzniká okolo nehtů. Projevuje se zánětlivým zarudnutím, otokem, hnisavou sekrecí. Dochází k poškození aţ úplné ztrátě nehtu Onychomycosis candidomycetica Objevuje se na nehtech. Projevuje se ztrátou lesku, naţloutlým zbarvením, zdrsněním povrchu, odlučováním od nehtového lůţka, ztluštěním, někdy i úplnou dystrofií. Objevuje se především na nohách, málo na rukách Chronická mukokutánní kandidóza Vyskytuje se u lidí s oslabenou imunitou. Projevuje se vznikem různých forem kandidového onemocnění Pityriasis versicolor Toto onemocnění je poměrně časté. Má chronický průběh. Vzniká většinou u lidí niţšího věku, z hromadění potu. Projevuje se jako hnědá, velmi rozsáhlá, plochá skvrna mapovitého tvaru. Velmi 14

15 jemně se olupuje. Objevuje se na střední části hrudníku. Obvykle nejsou příznaky patrné na první pohled Pityriasis versicolor alba Projevuje se kontrastním ztmavnutím okolní kůţe. Příčina vzniku není úplně jasná. Často vzniká na obličeji a na končetinách. 15

16 PRAKTICKÁ ČÁST 6. Autoři a téma Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Benátská Praha 2 RNDr. Alena Kubátová Natalie Kostelecká Marie Lebeslé Téma: Určení druhů plísní rostoucích na potravinách 7. Informace o vstupním materiálu - Cherry rajčata, TopMato, Praha - Citron, Praha - Grapefruit, Praha - Celozrný toastový chléb, Marks&Spencer, Praha - Mandarinka, Praha - Zázvor, Praha - Chleba, Praha Hned po zjištění, ţe vzorek je plesnivý, byl uloţen do igelitového sáčku a ponechán na teplém místě (na radiátoru) maximum cca 4 dny před zpracováním v laboratoři. 8. Způsob zpracování 8.1. Pondělí 2. prosince Vzorky jsme přímo pozorovaly a fotografovaly pod binokulární lupou. Poté jsme je naočkovaly na speciální kultivační půdu do Petriho misek pomocí vysterilizované jehly. Na Petriho misky jsme napsaly datum, potravinu, odkud jsme vzorek odebraly, medium, teplotu a naší hypotézu: o jakou plíseň by se mohlo jednat. Naše hypotézy se následně potvrdily nebo vyvrátily. Vzorky jsme kultivovaly v laboratoři pomocí následující metody v těchto podmínkách: - inokulace na sladinovém agaru - inkubace po dobu 7 dní při 23 C 8.2. Pondělí 9. prosince Po týdnu jsme provedly mikroskopické pozorování vzorků. Připravily jsme mikroskopické preparáty v pozorovacím médiu (Melzerovo činidlo a kyselina mléčná obarvená bavlnovou modří) a následně určovaly a fotodokumentovaly. 16

17 9. Výsledky Kaţdý vzorek jsme podrobně popsaly a určily rod a třídu, do které houba patří (Obrázek č. 8 až 12). Na závěr kultivace jsme určily u kaţdého vzorku přesný název houby, které jsme v Petriho miskách vypěstovaly a vyvrátily nebo potvrdily naše hypotézy. Tyto výsledky jsme shrnuly a zapsaly do tabulky (Tabulka č. 1). Zjistily jsme, ţe na vzorcích převaţuje třída Ascomycetes. Zygomycetes byly zastoupeny pouze Mucorem. Byly jsme velmi překvapeny, jak rychle se houby dokáţou rozrůst, zvláště Mucor dosahoval velké výšky (aţ cca 10 cm). Houby, které jsme si nepřály kultivovat, ale které jsme omylem nanesly na sladinový agar, jsme objevily aţ po týdnu, kdy se rozrostly a byly viditelné pouhým okem. 10. Závěr Na závěr naší práce bychom rády shrnuly naše poznatky. Plísně jsou početná skupina mikroorganismů. V naší práci jsme se zaměřily na ty nejběţnější, se kterými se člověk můţe setkat v kaţdodenním ţivotě. Pokusily jsme se popsat rozdíly mezi nimi. Plísně, které můţeme najít na potravinách nebo zbytcích jídla, které jsme uchovávali v nevyhovujících podmínkách, (např. na ovoci, pečivu, mléčných výrobcích ) mohou vytvářet mykotoxiny. Tyto látky mají po poţití negativní dopad na naše zdraví: oslabují imunitní systém. Proto je vhodné potraviny před konzumací zkontrolovat, napadené potraviny nejíst, dodrţovat datum doporučené spotřeby a předejít tak poškození organismu. Zdroje mykotických koţních nemocí jsou velmi různé. Můţeme se nakazit ve vlhkém prostředí v okolí bazénů, kontaminovanou půjčovanou obuví i od infikovaných zvířat. Závaţnost průběhu onemocnění záleţí i na našem zdravotním stavu. Průběh infekce bude vţdy váţnější při oslabení imunity, v novorozeneckém věku nebo ve stáří. Člověk je v kontaktu s původci těchto nemocí neustále. Pro sníţení rizika nákazy je vhodné dodrţovat hygienická pravidla a v případě podezření na mykotické onemocnění včas vyhledat lékaře. 17

18 11. Zdroje Seznam použité literatury 1. KUBÁTOVÁ A.: Houby v našich domácnostech aneb o čem doma víte i nevíte. Ţiva 5/2012. Praha, Academia , 7, 8 JESENSKÁ Z.: Mikroskopické huby v požitinách a v krmivách. Bratislava, Alfa MALÍŘ František, OSTRÝ Vladimír a kol.: Vláknité mikromycety (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka. Brno, NCO NZO , 10 BĚLOBRÁDEK M.: Kožní nemoci. Praha, Maxdorf Internetové zdroje 5. Mykotoxiny tvorba a původci, online verze (http://biomikro.vscht.cz/vyuka/mzp/mykotoxiny9.pdf) 6. 4 Mikromycety, online verze (http://www.biotox.cz/toxikon/mikromycety/mikromycety.php) 7. 1, 2 Kvasinky, online verze (http://cs.wikipedia.org/wiki/kvasinky) 8. Prevence plísňových onemocnění, online verze (http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/prevence_plisni.pdf) 9. Systém oragnismů, online verze (http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/houby/houby.pdf) 10. Potravinové plísně, online verze (http://www.viscojis.cz/teens/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3a70&catid=92 &Itemid=142) 11. Plísně a mykotoxiny, online verze (http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/plisne_a_mykotoxiny.pdf) 12. Mykóza, online verze (http://cs.wikipedia.org/wiki/myk%c3%b3za) 13. O plísních, online verze (http://www.biorepel.cz/oplisnich.htm) 14. Medicine Health, online verze (http://www.emedicinehealth.com/) 15. Mykóza: příznaky, léčba (plísně), online verze (http://nemoci.vitalion.cz/mykoza/) 16. Patulín, online verze (http://cs.wikipedia.org/wiki/patulin) 18

19 17. Aspergillus, online verze (http://cs.wikipedia.org/wiki/aspergillus) 18. Plísně a alergie, online verze (http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/plisne-a-alergie ) Mykotoxiny, online verze (http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76672.aspx) Boj proti nežádoucím účinkům mykotoxinů v krmivech, online verze (http://www.biomin.net/cz/centrum-vzdelavani/clanky/articles-details/article/boj-proti-nezadoucimucinkum-mykotoxinu-v-krmivech/) 21. Bakalářská práce, TERMOREZISTENTNÍ MIKROSKOPICKÉ HOUBY V BYLINÁCH PRO PŘÍPRAVU " ČAJE ", online verze (https://is.muni.cz/th/184600/lf_b/pm_-_bc..txt) 19

20 12. Přílohy OBRÁZKY K TEORETICKÉ ČÁSTI Obrázek č. 1 Pučení (https://www.google.cz) 20

21 Obrázek č. 2 Kvasinka- krátké řetízky buněk (pučící buňka), zvětšení: 1600x (Praktická část) Pomůcky: Mikroskop Autor: Marie Lebeslé Obrázek č. 3 Porost mikroskopické houby rodu Aspergillus na povrchu citrónu zvětšení 75x (Praktická část) Pomůcky: Binokulární lupa Autor: Natálie Kostelecká 21

22 Obrázek č. 4 Aspergillus konidiofor s konídiemi (se sporami/výtrusy), zvětšení: 400x (Praktická část) Pomůcky: Mikroskop Autor: Marie Lebeslé 22

23 Obrázek č. 5 Porost penicillií na povrchu toastového chleba (Praktická část) Autor: Natálie Kostelecká Obrázek č. 6 Sporangiofory rodu Mucor na povrchu rajčete (Praktická část) Autor: Marie Lebeslé 23

24 Obrázek č. 7 Mucor na sladinovém agaru (Praktická část) Autor: Natálie Kostelecká 24

25 OBRÁZKY K PRAKTICKÉ ČÁSTI Mikroskopické obrázky: mikrofotografie Autoři: Kostelecká Natálie a Lebeslé Marie Obrázek č. 8 Aspergillus konidiofory s konidiemi, zvětšení: 400x 25

26 Obrázek č. 9 Penicillium konidiofor s fialidami a konidiemi, zvětšení: 1000x 26

27 Obrázek č. 10 Penicillium, zvětšení: 1000x, na koncích se tvoří řetízky konidií Obrázek č. 11 Penicillium konidiofor s fialidami a konidiemi, zvětšení: 1000x 27

28 Obrázek č. 12 Mucor-kolumela na konci sporangioforu (objeví se po rozpadu sporangia) zvětšení: 400x 28

29 Tabulka č. 1 Pozorované vzorky a názvy mikroskopických hub 29

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL Terbinafini hydrochloridum krém

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL Terbinafini hydrochloridum krém PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE LAMISIL Terbinafini hydrochloridum krém Přečtěte si příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. Obsahuje pro vás důležité informace. Ponechte

Více

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STUDIJNÍ OBOR: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT OBSAH 1.Úvod...3 2. Historický vývoj

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO. Plísně a jejich výskyt

VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO. Plísně a jejich výskyt VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO Plísně a jejich výskyt Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Při růstu vytvářejí reprodukční

Více

Plísně. v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE. Kateřina Klánová

Plísně. v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE. Kateřina Klánová Plísně v domě a bytě 164 Kateřina Klánová ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE Plísně v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE Kateřina Klánová GRADA PUBLISHING Poděkování Za odborné konzultace děkuji RNDr. Jaroslavu

Více

Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Chytridiomycota TŘÍDA: Chytridiomycetes ŘÁD: Chytridiales Synchytrium endobioticum (TP)

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Houby 2 Kód: Datum: 14.8.2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls211412/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MICETAL, krém MICETAL, kožní sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden g krému obsahuje: Léčivá látka: flutrimazolum

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky 1/6 3.2.02.6 Viry život bez buňky cíl - popsat stavbu těla viru a jeho rozmnožování - vyjmenovat příklady virových onemocnění - chápat význam hygieny a prevence - malé, pozorovatelné pouze elektronickým

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Opakování

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II.

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II. Mikrosvět II. Mikrobiologický projekt Třída se rozdělí na čtyři skupiny, každá ze skupin dostane zadání viz dále, na základě zadání vytvoří poster, který budou prezentovat ostatním, poster bude obsahovat

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Základní škola a Mateřská škola Žirovnice

Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Autor: Mgr. Veronika Koukalová Vytvořeno: 29.2.2012 Název: VY_32_INOVACE_6.2.06_zoologie Téma: Klíště obecné Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1204

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Text příbalové informace na obalu SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Léčivý čaj Výrobce a držitel registračního rozhodnutí: LEROS s.r.o. U Národní galerie 156 15 Praha 5 - Zbraslav Česká

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví RNDr. Milada Kosnarová Rady a diety pro zdraví Centrum regulativní medicíny 2011 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1. Držení těla a pohyb 11 2. Stravování 12 1. Plísně a baktérie 14 2. Volné radikály 15 3. Vitamíny

Více

TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit.

TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit. TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY smrtelné často v minimálních koncentracích! pro člověka LD50 As2O3 = 200-300 mg/kg rtuť Hg = 0,000001 mg/kg LD50 - Smrtelná dávka, která testovaným jedincům způsobí 50% úhyn. kumulují

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Zdraví a nemoc

Hygiena a školní zdravotnictví. Zdraví a nemoc Hygiena a školní zdravotnictví Zdraví a nemoc Jak byste charakterizovali zdraví a nemoc? Zdraví: stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha nebo stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Endokrinní soustava - Diabetes mellitus

Endokrinní soustava - Diabetes mellitus I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Endokrinní soustava - Diabetes

Více

Molekulární epidemiologie dermatofytóz v České republice výsledky dvouleté studie

Molekulární epidemiologie dermatofytóz v České republice výsledky dvouleté studie klinické a laboratorní práce Molekulární epidemiologie dermatofytóz v České republice výsledky dvouleté studie Hubka V. 1, 2, Větrovský T. 3, Dobiášová S. 4, Skořepová M. 5, Lysková P. 6, Mencl K. 7, Mallátová

Více

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda KOUPÁNÍ Doporučení pro předmět: biologie,

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Alergická onemocnění kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Alergická onemocnění kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Alergická onemocnění kůže Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Helena Škrabová Mnoho různých typů ekzémů Velký nárůst Příčinou

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Houby v našich domácnostech aneb o čem doma víte i nevíte

Houby v našich domácnostech aneb o čem doma víte i nevíte Alena Kubátová Houby v našich domácnostech aneb o čem doma víte i nevíte 1 Aniž si to zcela uvědomujeme, naše domácnosti kromě nás obývá řada dalších organismů. Velkou a rozmanitou skupinou, která tvoří

Více

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D.

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Mikrobiální kontaminace živočišných produktů Ing. Eva Vítová, Ph.D. Kontaminace = výskyt jakýchkoliv nežádoucích nebo škodlivých částic v potravině nebo v prostředí určeném ke zpracování potravin. Rizika

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Zdravotní problémy v chovu akvarijních ryb

Zdravotní problémy v chovu akvarijních ryb Zaplísnění jiker - u ryb bez vyvinuté péče o potomstvo. - dochází k zaplísnění během inkubace jiker. - nejčastěji plísně Achlya a Saprolegnia - napadají odumřelé jikry a poté jikry sousedící. - použití

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Učební texty pro sanitáře. Odborný modul OM 2. Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

Učební texty pro sanitáře. Odborný modul OM 2. Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Učební texty pro sanitáře Odborný modul OM 2 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Obsah: 1. Úvod 2 2. Hygiena.. 2 2.1. Základy ochrany zdraví 2 2.2. Vliv kvality prostředí na zdraví 3 2.3. Osobní hygiena....3

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Vyšetření klíšťat na přítomnost borrelií u lidí a zvířat. Co je třeba vědět. Lymská borrelióza

Vyšetření klíšťat na přítomnost borrelií u lidí a zvířat. Co je třeba vědět. Lymská borrelióza Vyšetření klíšťat na přítomnost borrelií u lidí a zvířat V naší laboratoři si můžete nechat vyšetřit odstraněné klíště, které jste si vy nebo váš čtyřnohý miláček přinesli z vycházky či z pobytu v přírodě,

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více