Závěrečná práce studentského projektu. Plísně a negativní dopady na zdraví člověka, živočichů a rostlin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce studentského projektu. Plísně a negativní dopady na zdraví člověka, živočichů a rostlin"

Transkript

1 Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Plísně a negativní dopady na zdraví člověka, živočichů a rostlin Vedoucí práce: RNDr. Simonianová Lenka PhDr. Wienerová Zuzana Odborný konzultant: RNDr. Kubátová Alena Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Blahová Klára-Marie Kostelecká Natálie Lebeslé Marie Sahakyan Arpine Skalová Marie 2014

2 Děkujeme naší garantce RNDr. Aleně Kubátové z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za účinnou pomoc, odbornou konzultaci a za poskytnutí prostoru v odborné mykologické laboratoři při vlastním výzkumu. Děkujeme RNDr. Lence Simonianové za odborné vedení, pomoc a cenné rady při zpracování výsledků a PhDr. Zuzaně Wienerové za pomoc při psaní práce. Děkujeme svým rodinám za podporu v průběhu naší práce.

3 Prohlašujeme, ţe jsme práci vypracovaly samostatně pod vedením Lenky Simonianové, a ţe jsme v seznamu uvedly všechny pouţité literární a odborné zdroje. V Praze dne... Podpis Blahová Klára-Marie... Kostelecká Natálie... Lebeslé Marie... Sahakyan Arpine... Skalová Marie...

4 Abstrakt Práce se zabývá problematikou různých druhů plísní. Zkoumá jejich negativní dopad na zdraví člověka a zvířat, jejich vliv na potraviny. V teoretické části jsme se věnovaly rozdělení mikroskopických hub a jejich výskytu v potravinách a u člověka a ţivočichů. V této části jsou také popsána jednotlivá mykotická koţní onemocnění spolu s jejich původcem. V praktické části jsme po kultivaci vzorků určovaly druhy plísní rostoucích na potravinách. Our project is dedicated to different types of fungi. We examined it s negative impact on the health of humans and animals and it s damage on food. In the theory we worked on the division of microscopic fungi and it s occurrence in food, animals and people. In this part of our work we described different mycotic skin diseases as well as their source. In the practical part of our project we examined and identified types of growing fungi on eatables.

5 Obsah Úvod...7 TEORETICKÁ ČÁST 1. Rozdělení Kvasinky Mikroskopické vláknité houby Toxinogenní a patogenní mikromycety Nejvýznamnější rody mikroskopických vláknitých hub Rod Aspergillus Rod Penicillium Rod Mucor Výskyt Potraviny Cereálie Polní plísně Skladové plísně Ovoce Jablka Patulín Člověk a ţivočichové Mykotická koţní onemocnění Dermatofytické infekce Antropofilní druhy Zoofilní druhy Geofilní druhy Tinea capitis Tinea barbae Tinea facei a Tinea corporis Tinea inguinalis Tinea manus Tinea pedis Tinea unguium Mykid Kvasinkové infekce Candidosis oralis Cheilitis angularis Candidosis intertriginosa Balanitis candidomycetica Vulvovaginitis candidomycetica Paronychia candidomycetia Onychomycosis candidomycetia Chronická mukokutánní kandidóza Pityriasis versicolor Pityriasis versicolor alba

6 PRAKTICKÁ ČÁST 6. Autoři a téma Informace o vstupním materiálu Způsob zpracování prosince prosince Výsledky Závěr Zdroje Seznam pouţité literatury Internetové zdroje Přílohy.20

7 Úvod V následující práci Vám stručně představíme plísně, jejich dělení a jejich výskyt v potravinách, v těle lidí a ţivočichů, s následným negativním dopadem na ţivot. Plísně - eukaryotické mikroorganismy jsou součástí naší planety zřejmě jiţ od starohor. Patří mezi první osidlovatele. Člověk se je naučil vyuţívat ve svůj prospěch v potravinářském (sýry, nápoje, trvanlivé salámy atd.) a farmaceutickém průmyslu ve výrobě antibiotik od objevení penicilinu Alexanderem Flemingem v roce Dále jsou plísně běţně pouţívány pro produkci vitamínů, růstových látek, jako laboratorní model, jako mykorhizní inokulum apod. Zvýšený výskyt plísní, odborně nazývaných mikroskopické vláknité houby, má kromě pozitivního i negativní účinky na ţivot a zdraví člověka i ostatních organismů. Plísně rodu Aspergillus se tvoří obvykle v černých a hnědých koloniích. Způsobují tzv. aspergilózu houbové infekční onemocnění, která zasahuje především nosní dutinu a způsobuje alergické reakce. Plísně rodu Mucor, do kterého patří např. plíseň hlavičková, jsou jedny z nejběţnějších plísní. Vyskytují se ve vláknitých chomáčcích, ze kterých vyrůstají kulovité výtrusnice. Šíří se vzduchem. Plísně napadající potraviny - konkrétně cereálie - jsou nejčastěji nazývány plísně polní a skladové. Budeme se zabývat plísněmi způsobujících infekční onemocnění mykózy. Plísně, které mykózu způsobují, dělíme na dermatofyty, kvasinky a mikromycety (houby tvořící mycelia). Mykózy se dělí na celkové a místní. Místní mykóza se vyskytuje na kůţi a na sliznici. Nejčastějším vyvolavatelem koţních onemocnění dermatofytóz (odborně nazývaných tinea, např. tinea capitis, tinea barbae) jsou dermatofyta, která se ţiví rohovějícími koţními buňkami a proto napadají kůţi, vlasy a nehty. Kandidózy, kterými často trpí kojenci, malé děti, ţeny, obézní a lidé trpící cukrovkou, jsou způsobovány kvasinkami, kterým se daří dobře v teplých, vlhkých a tmavých místech s niţší hladinou ph (kyselé prostředí) a s vysokým obsahem cukru. Šíří se v důsledku nedostatečné hygieny, zapaření nebo nákazy (např. v plaveckých bazénech). Naopak celková mykóza postihuje nejčastěji mozek nebo plíce a vzniká u lidí s oslabenou imunitou (např. AIDS, onkologická onemocnění). Cílem naší práce je poukázat na různá onemocnění a problémy způsobované plísněmi v dnešní společnosti. Budeme se zabývat různými druhy plísní a mykotických koţních onemocnění a jejich dopadů na člověka, potraviny a zvířata. Poukáţeme na to, ţe se kaţdé plísňové onemocnění jinak projevuje, jinak se chová a má různé negativní následky. Co se týče následků koţních onemocnění, můţou býti velmi váţné a kompletně zdeformovat část těla. V naší laboratorní části jsme se zaměřili na identifikaci různých rodů mikroskopických hub. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Rozdělení Mikroskopické houby se dělí do dvou kategorií: vláknité houby (mikromycety) a kvasinky. V potravinách bylo identifikováno 114 druhů mikromycetů a 12 druhů kvasinek. 2. Kvasinky Kvasinky jsou jednobuněčné organismy, které patří do vřeckovýtrusných hub (jedná se o nejpočetnější skupinu hub, vřeckovýtrusné jsou specializované k tvorbě pohlavních orgánů: výtrusů uvnitř tzv. vřecka). 1 Rozmnoţují se nepohlavně: pučením, coţ znamená, ţe vzniká nový jedinec z pupenu jiného (Obrázek č. 1) a pohlavně pomocí vřecek. Kvasinky tvoří mycelia, coţ jsou proplétaná vlákna, která se podobají koloniím (Obrázek č. 2). Vyuţívají se v potravinářském průmyslu při výrobě například piva, vína, kefírů, jogurtů, zakysané smetany nebo chleba, ale mohou mít i negativní dopad. Patří mezi původce onemocnění, o kterých budeme mluvit v 6. kapitole u mykotických onemocnění Mikroskopické vláknité houby (mikromycety) Mikroskopické vláknité houby jsou vícebuněčné, eukaryotní, saprofytické nebo parazitické organismy. Spolu s kvasinkami tvoří skupinu mikroskopických hub, které jsou zařazeny do oddělené říše: fungi. Jsou velmi přizpůsobivé: vyskytují se tam, kde existují organické látky. Rozmnoţují se pomocí výtrusů. Můţeme je najít v půdě, ovzduší, vodě, na povrchu různých organismů, předmětů, v krmivech ale hlavně v potravinách Toxinogenní mikromycety Toxinogenní mikromycety produkují mykotoxiny, coţ jsou sekundární metabolity (organické látky, které vznikají během metabolismu v houbě). Mají škodlivé účinky na člověka, zvířata i potraviny. Mohou vyvolávat toxické syndromy. Do jaké míry bude mykotoxin člověka ovlivňovat, záleţí na jeho zdraví, jeho kondici, věku, výţivě a délce působení mykotoxinu. Cílové orgány jsou játra, ledviny a plíce. 3 Ze 114 mikromycetů vyskytujících se v potravinách, prokazatelně 65 produkuje mykotoxiny. 4 8

9 4. Nejvýznamnější rody mikroskopických vláknitých hub 4.1. Rod Aspergillus Aspergillus je běţně se vyskytující houba, která tvoří hnědé, ţluté nebo bílé kolonie (Obrázek č. 3). Na myceliu tvoří konidiofory s konidiemi na koncích fialid (Obrázek č. 4). Patří mezi vřeckovýtrusné. Druh Aspergillus flavus byl prvním, u kterého byl detekován mykotoxin tzv. aflatoxin. 5 Některé druhy rodu Aspergillus mohou způsobovat onemocnění, takzvanou aspergilózu. Tyto infekční nemoci napadají nosní dutiny a dýchací soustavu. U lidí, kteří mají špatnou imunitu, můţe být Aspergillus příčinou smrti Rod Penicillium Penicillium je vřeckovýtrusná houba, také nazývaná domovní plíseň. Je typická pro vnitřní prostředí a vyhovuje jí temnota. Často se nachází na pečivu, tvoří modré povlaky (Obrázek č. 5), můţeme jí také najít na obilovinách a ovocných výrobcích. Tvoří se ve vlhku a zapařených prostorech. Penicillium je jeden z hlavních producentů mykotoxinů, škodlivých látek, které poškozují imunitní systém, játra a ledviny. Mykotoxiny mohou vyvolávat halucinace, svalové křeče, poškození trávicího traktu a odumření svaloviny. Jedná se o problém v zemědělství (u krav, vepřů a drůbeţe obecně). Zvířata mohou být krmena krmivem, které nebylo správně skladováno. Mykotoxiny se nerozkládají, proto maso a produkty těchto zvířat musí být pečlivě kontrolovány, aby se nedostaly ke spotřebě k člověku Rod Mucor Mucor je jedna z nejběţnějších plísní. Tvoří bělavý porost s černými sporangii (Obrázek č. 6), která rostou do výšky i 10 cm (Obrázek č. 7). Rychle se rozrůstá a tvoří tak poměrně velké chlupaté kolonie. Kontaminuje maso a mléčné výrobky, u kterých, stejně jako Penicillium tvoří mykotoxiny. 9

10 5. Výskyt 5.1. Potraviny Cereálie Polní plísně Polní plísně napadají zrna na poli, mimo sklady a jejich infekce není způsobena člověkem. Jsou velmi vodomilné a téměř neškodné, pokud ovšem zrna obilnin hned po sklizni vysušíme, plísně se nemohou dále rozmnoţovat. Pouze plísně rodu Fusarium poškozují zrno. Jen některé plísně znova vyklíčí hned po zasazení zrna. Čím déle jsou zrna uskladněna, tím v zrnech zůstává menší aţ nulové mnoţství mikroorganismů. Pravděpodobnost napadení záleţí především na klimatických podmínkách během dozrávání, v době ţní, ale také na stupni napadení hmyzem, hlodavci apod Skladové plísně Skladové plísně se vyskytují především, jak název napovídá, při uskladnění a při kontaktu s člověkem. Jsou spíše suchomilné. Vyhovujícími podmínkami je 13-14% vlhkosti a teplota C, ale rozmnoţují se také při vlhkosti 17-18% a teplotě 5-45 C. Vyšší pravděpodobnost kontaminace hrozí u úrody sklízené kombajny, protoţe klasy jsou ve větším kontaktu s pouţívaným nářadím. Zdrojem plísní bývají rostlinné zbytky v pytlích, na nástrojích a ve skladištích. Některé z plísní se vyskytují jen na povrchu, lze je tedy odstranit povrchovou očistou, jiné však prorůstají dovnitř do rostlinné tkáně zrna Ovoce Jablka Další potravinou, u které je velmi častý výskyt plísní jsou jablka. 7 Během dozrávání se objevují různé mykózy, zapříčiněné mnoţstvím druhů plísní, např.: černá hniloba Botryosphaeria obtusa, moniliová hniloba Monilia fructigena nebo chrastivost jablek Venturia inequalis, ve zralých plodech se mohou vyskytovat i kvasinky. Je dokázáno, ţe v infikovaných plodech se velmi rychle sniţuje obsah vitaminu C, který je velmi důleţitý pro výţivu lidského těla Patulín V součastné době vědci nejvíce pozornosti věnují druhu Penicillium expanzum, který produkuje mykotoxin patulín. Patulín je toxin, který produkují některé druhy plísní rostoucí na ovoci (např. jablkách, hruškách či hroznovém vínu), které bylo poškozeno mechanicky nebo hmyzem. Je to škodlivá látka obsaţena v 61% shnilých jablek. Zdrojem patulínu však mohou být i další potraviny, např. zelenina, cereálie nebo sýr. Z nakaţené potraviny lze odstranit téměř 100% patulínu. Účinnou metodou je oddělení zdravé části tkáně od postiţené, coţ se také pouţívá při pečlivém vybírání a čištění jablek při výrobě moštů. Je nezbytná pečlivá kontrola. Tím pádem v moštech můţeme jen zřídka najít stopy patulínu. Během alkoholického kvašení se obsah patulínu v jablečné šťávě sníţí téměř o 98% původního mnoţství. 8 10

11 5.2. Člověk a živočichové Mykotická kožní onemocnění Dermatofytické infekce (tinea) Tinea capitis, tinea barbae, tinea faciei, tinea corporis, tinea manus a mnoho dalších. Tyto infekce napadají nejen kůţi, ale i nehty a vlasy Antropofilní druhy Tyto druhy jsou nejčastější příčinou koţních onemocnění. Ţijí na člověku (přenášejí se většinou nepřímo). Vytvářejí minimální, spíše chronické zánětlivé reakce. Například Trichophyton rubrum, Trichophyton shoemleinii, Microsporum audouinii Zoofilní druhy Tyto druhy infekcí jsou méně časté a jejich přirozeným hostitelem jsou zvířata. Způsobují výrazné zánětlivé koţní reakce. Například Microsporum canis, Trichophyton verrucosum Geofilní druhy Tyto druhy infekcí způsobují onemocnění u člověka jen zcela výjimečně např. u zemědělců a stavebních dělníků. Ţijí v půdě. Například Microsporum gypseum Tinea capitis Tento druh plísně napadá spíše děti školního věku. Zdrojem nákazy infekce Kerion Celsi jsou většinou infikovaná zvířata. Nemoc se projevuje jako výrazné zánětlivé infiltráty často vyvýšené, s hnisavou sekrecí a následným vznikem krust. Vyskytuje se na hlavě, ve vlasech. Vlasy okolo nákazy vypadávají. Projevuje se také zvýšenou tělesnou teplotou. Další druh onemocnění je Mikrosporie. Zdrojem nákazy jsou také infikovaná zvířata. Nemoc se projevuje jako jedno nebo více oválných loţisek, většinou bez zánětu. Vyskytuje se na hlavě, ve vlasech. Favus se projevuje jako zánětlivý erytém, tvoří naţloutlé miskovité útvary (mají zvláštní zápach připomínající myší moč). Po nemoci zůstává jizva. Stejně jako Mikrosporie se vyskytuje na hlavě, ve vlasech Tinea barbae Zdrojem nákazy jsou obvykle infikovaná zvířata i bez patrných klinických příznaků nemoci (mohou být pouze přenašeči). Nemoc se projevuje jako folikulitida, ze které se infekce dále šíří do hloubky. 11

12 Později se projevuje většími červenými papulami, někdy i s hnisavou sekrecí s následným vznikem krust. Projevuje se také zvýšenou tělesnou teplotou. Ohroţeni jsou spíše veterináři a chovatelé zvířat. Toto onemocnění se většinou hojí bez jizev. Vyskytuje se ve vousaté části obličeje Tinea facei a Tinea corporis Zdrojem nákazy jsou zpravidla infikovaná zvířata, nejčastěji domácí. Nemoc se projevuje červeně zbarvenými oválnými skvrnami, výjimečně s puchýřky, především na okrajích. Má tendenci se zvětšovat. Objevuje se na nevousaté části obličeje, na trupu a na končetinách Tinea inguinalis Toto onemocnění vzniká v místech se zvýšenou vlhkostí, nedostatečným odpařováním potu. Projevuje se jako tmavě červená skvrna s mapovitým tvarem a ostrém ohraničením. Má tendenci se zvětšovat a u výraznějších infekcí se můţou projevovat také drobné puchýřky. Projevuje se také mírným svěděním. Objevuje se v tříslech a na přilehlých částech stehen Tinea manus Vzniká poškozením koţního povrchu, při příliš častém mytí. Vyskytuje se ve dvou formách: hyperkeratotická forma a vezikulózní forma. Hyperkeratotická forma má chronický průběh. Vyznačuje se šupením a mírným zarudnutím. Objevuje se na dlaních a prstech. Kdeţto vezikulózní forma mívá spíše akutní průběh. Projevuje se puchýřky na zarudlé kůţi. Občas svědí. Objevuje se také na dlaních a prstech Tinea pedis Je nejčastější dermatofytickou infekcí. Zdrojem nákazy je kontaminovaná půjčovaná obuv a koberce, podlahy ve sprchách, saunách, v okolí bazénů. Je způsobena zvýšenou vlhkostí, nedostatečným odpařováním potu. Existují tři základní formy: interdigitální, hyperkeratotická a vezikulózní forma. 10 Nejčastější formou je interdigitální, která většinou mívá chronický průběh. Ze začátku se projevuje olupováním kůţe, později má bělavé zbarvení, často probíhá i mokvání. Tvoří se praskliny. Objevuje se v meziprstních prostorách nohou, tato infekce způsobuje svědění. Hyperkeratotická forma má chronický průběh. Projevuje se malým zarudnutím. Objevuje se na chodidlech a na chodidlových stranách prstů. Vezikulózní forma je nejméně častá a má spíše akutní průběh. Projevuje se výskytem puchýřů, později se tvoří i hnis. Kůţe okolo zarudne. Tato loţiska svědí a pálí. Objevuje se na chodidlech. 12

13 Tinea unguium Tato infekce se objevuje především na nehtech na nohách. Vzniká přenesením mykotické infekce z meziprstí. Kdyţ se objeví na rukou, tak je to obvykle přenesením infekce z nohou. Příznaky jsou například ztráta lesku, naţloutlé zbarvení, drolivost a lámavost nehtu Mykid Tato nemoc se vyskytuje jen ojediněle. Vznikne z důsledku koţní reakce na dermatofytozu. Projevuje se drobnými puchýřky na dlaních a prstech Kvasinkové infekce Kvasinkové infekce patří mezi velmi častá koţní onemocnění. Tato onemocnění jsou způsobená různými faktory např. oslabená imunita, vliv některých léků, hormonální antikoncepce, novorozenecké období, pokročilejší stáří. Je mnoho různých kvasinkových nemocí například candidosis oralis, candidosis intertriginosa, candidosis interdigitalis, balanitis candidomycetica a mnoho dalších Candidosis oralis Toto onemocnění má mnoho různých klinických variant. Jedním z nich je akutní pseudomembranózní forma, je nejčastější a nejnápadnější. Příznakem jsou ostře ohraničené a snadno odstranitelné bělavé povlaky v dutině ústní. Po setření povlaku často dochází ke krvácení. Akutní atrofická forma se projevuje jako zánětlivé zarudnutí sliznice a atrofie v oblasti jazyka. Je velmi bolestivá. Chronická atrofická forma vzniká z pouţívání zubní protézy. Projevuje se červenými atrofickými loţisky v místech, kde přiléhá zubní protéza. Nejčastěji to je na horním patru. Chronická hyperplastická forma se projevuje tuhými bílými loţisky Cheilitis angularis Jedná se o maceraci kůţe v místech ústních koutků způsobená únikem slin. Nejčastěji vlivem špatně nasazené zubní protézy, částečně i nedostatkem ţeleza. Projevuje se zarudnutím, mokváním, někdy i prasklinami v oblastech ústních koutků. 13

14 Candidosis intertrignosa Tato nemoc vzniká z výraznější vlhkosti, nedostatečného vypařování potu. Příznaky jsou červené plochy poměrně ostře ohraničené s jemným šupením. Vyskytuje se v místech koţních záhybů, pod prsty, v podpaţí, v tříslech apod. Plíseň svědí, někdy i pálí Balantis candidomycetica Vzniká nedostatečnou hygienou. Mají ji spíše lidé vyššího věku nebo bezdomovci. Projevuje se jako malé, zarudlé puchýřky s bílými povlaky. Místa svědí, někdy i pálí Vulvovaginitis candidomycetica Toto onemocnění se většinou vytváří v těhotenství, nošením neprodyšného prádla apod. Příznaky jsou bílé povlaky na zarudlé pokoţce. Bývá i hustý bělavý výtok. Častý je i pocit svědění a pálení Paronychia candidomycetica Na vzniku této nemoci se podílí i bakteriální infekce. Vzniká z důsledku příliš častého máčení kůţe ve vodě, včetně nadměrného mytí apod., vzniká okolo nehtů. Projevuje se zánětlivým zarudnutím, otokem, hnisavou sekrecí. Dochází k poškození aţ úplné ztrátě nehtu Onychomycosis candidomycetica Objevuje se na nehtech. Projevuje se ztrátou lesku, naţloutlým zbarvením, zdrsněním povrchu, odlučováním od nehtového lůţka, ztluštěním, někdy i úplnou dystrofií. Objevuje se především na nohách, málo na rukách Chronická mukokutánní kandidóza Vyskytuje se u lidí s oslabenou imunitou. Projevuje se vznikem různých forem kandidového onemocnění Pityriasis versicolor Toto onemocnění je poměrně časté. Má chronický průběh. Vzniká většinou u lidí niţšího věku, z hromadění potu. Projevuje se jako hnědá, velmi rozsáhlá, plochá skvrna mapovitého tvaru. Velmi 14

15 jemně se olupuje. Objevuje se na střední části hrudníku. Obvykle nejsou příznaky patrné na první pohled Pityriasis versicolor alba Projevuje se kontrastním ztmavnutím okolní kůţe. Příčina vzniku není úplně jasná. Často vzniká na obličeji a na končetinách. 15

16 PRAKTICKÁ ČÁST 6. Autoři a téma Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Benátská Praha 2 RNDr. Alena Kubátová Natalie Kostelecká Marie Lebeslé Téma: Určení druhů plísní rostoucích na potravinách 7. Informace o vstupním materiálu - Cherry rajčata, TopMato, Praha - Citron, Praha - Grapefruit, Praha - Celozrný toastový chléb, Marks&Spencer, Praha - Mandarinka, Praha - Zázvor, Praha - Chleba, Praha Hned po zjištění, ţe vzorek je plesnivý, byl uloţen do igelitového sáčku a ponechán na teplém místě (na radiátoru) maximum cca 4 dny před zpracováním v laboratoři. 8. Způsob zpracování 8.1. Pondělí 2. prosince Vzorky jsme přímo pozorovaly a fotografovaly pod binokulární lupou. Poté jsme je naočkovaly na speciální kultivační půdu do Petriho misek pomocí vysterilizované jehly. Na Petriho misky jsme napsaly datum, potravinu, odkud jsme vzorek odebraly, medium, teplotu a naší hypotézu: o jakou plíseň by se mohlo jednat. Naše hypotézy se následně potvrdily nebo vyvrátily. Vzorky jsme kultivovaly v laboratoři pomocí následující metody v těchto podmínkách: - inokulace na sladinovém agaru - inkubace po dobu 7 dní při 23 C 8.2. Pondělí 9. prosince Po týdnu jsme provedly mikroskopické pozorování vzorků. Připravily jsme mikroskopické preparáty v pozorovacím médiu (Melzerovo činidlo a kyselina mléčná obarvená bavlnovou modří) a následně určovaly a fotodokumentovaly. 16

17 9. Výsledky Kaţdý vzorek jsme podrobně popsaly a určily rod a třídu, do které houba patří (Obrázek č. 8 až 12). Na závěr kultivace jsme určily u kaţdého vzorku přesný název houby, které jsme v Petriho miskách vypěstovaly a vyvrátily nebo potvrdily naše hypotézy. Tyto výsledky jsme shrnuly a zapsaly do tabulky (Tabulka č. 1). Zjistily jsme, ţe na vzorcích převaţuje třída Ascomycetes. Zygomycetes byly zastoupeny pouze Mucorem. Byly jsme velmi překvapeny, jak rychle se houby dokáţou rozrůst, zvláště Mucor dosahoval velké výšky (aţ cca 10 cm). Houby, které jsme si nepřály kultivovat, ale které jsme omylem nanesly na sladinový agar, jsme objevily aţ po týdnu, kdy se rozrostly a byly viditelné pouhým okem. 10. Závěr Na závěr naší práce bychom rády shrnuly naše poznatky. Plísně jsou početná skupina mikroorganismů. V naší práci jsme se zaměřily na ty nejběţnější, se kterými se člověk můţe setkat v kaţdodenním ţivotě. Pokusily jsme se popsat rozdíly mezi nimi. Plísně, které můţeme najít na potravinách nebo zbytcích jídla, které jsme uchovávali v nevyhovujících podmínkách, (např. na ovoci, pečivu, mléčných výrobcích ) mohou vytvářet mykotoxiny. Tyto látky mají po poţití negativní dopad na naše zdraví: oslabují imunitní systém. Proto je vhodné potraviny před konzumací zkontrolovat, napadené potraviny nejíst, dodrţovat datum doporučené spotřeby a předejít tak poškození organismu. Zdroje mykotických koţních nemocí jsou velmi různé. Můţeme se nakazit ve vlhkém prostředí v okolí bazénů, kontaminovanou půjčovanou obuví i od infikovaných zvířat. Závaţnost průběhu onemocnění záleţí i na našem zdravotním stavu. Průběh infekce bude vţdy váţnější při oslabení imunity, v novorozeneckém věku nebo ve stáří. Člověk je v kontaktu s původci těchto nemocí neustále. Pro sníţení rizika nákazy je vhodné dodrţovat hygienická pravidla a v případě podezření na mykotické onemocnění včas vyhledat lékaře. 17

18 11. Zdroje Seznam použité literatury 1. KUBÁTOVÁ A.: Houby v našich domácnostech aneb o čem doma víte i nevíte. Ţiva 5/2012. Praha, Academia , 7, 8 JESENSKÁ Z.: Mikroskopické huby v požitinách a v krmivách. Bratislava, Alfa MALÍŘ František, OSTRÝ Vladimír a kol.: Vláknité mikromycety (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka. Brno, NCO NZO , 10 BĚLOBRÁDEK M.: Kožní nemoci. Praha, Maxdorf Internetové zdroje 5. Mykotoxiny tvorba a původci, online verze (http://biomikro.vscht.cz/vyuka/mzp/mykotoxiny9.pdf) 6. 4 Mikromycety, online verze (http://www.biotox.cz/toxikon/mikromycety/mikromycety.php) 7. 1, 2 Kvasinky, online verze (http://cs.wikipedia.org/wiki/kvasinky) 8. Prevence plísňových onemocnění, online verze (http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/prevence_plisni.pdf) 9. Systém oragnismů, online verze (http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/houby/houby.pdf) 10. Potravinové plísně, online verze (http://www.viscojis.cz/teens/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3a70&catid=92 &Itemid=142) 11. Plísně a mykotoxiny, online verze (http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/plisne_a_mykotoxiny.pdf) 12. Mykóza, online verze (http://cs.wikipedia.org/wiki/myk%c3%b3za) 13. O plísních, online verze (http://www.biorepel.cz/oplisnich.htm) 14. Medicine Health, online verze (http://www.emedicinehealth.com/) 15. Mykóza: příznaky, léčba (plísně), online verze (http://nemoci.vitalion.cz/mykoza/) 16. Patulín, online verze (http://cs.wikipedia.org/wiki/patulin) 18

19 17. Aspergillus, online verze (http://cs.wikipedia.org/wiki/aspergillus) 18. Plísně a alergie, online verze (http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/plisne-a-alergie ) Mykotoxiny, online verze (http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76672.aspx) Boj proti nežádoucím účinkům mykotoxinů v krmivech, online verze (http://www.biomin.net/cz/centrum-vzdelavani/clanky/articles-details/article/boj-proti-nezadoucimucinkum-mykotoxinu-v-krmivech/) 21. Bakalářská práce, TERMOREZISTENTNÍ MIKROSKOPICKÉ HOUBY V BYLINÁCH PRO PŘÍPRAVU " ČAJE ", online verze (https://is.muni.cz/th/184600/lf_b/pm_-_bc..txt) 19

20 12. Přílohy OBRÁZKY K TEORETICKÉ ČÁSTI Obrázek č. 1 Pučení (https://www.google.cz) 20

21 Obrázek č. 2 Kvasinka- krátké řetízky buněk (pučící buňka), zvětšení: 1600x (Praktická část) Pomůcky: Mikroskop Autor: Marie Lebeslé Obrázek č. 3 Porost mikroskopické houby rodu Aspergillus na povrchu citrónu zvětšení 75x (Praktická část) Pomůcky: Binokulární lupa Autor: Natálie Kostelecká 21

22 Obrázek č. 4 Aspergillus konidiofor s konídiemi (se sporami/výtrusy), zvětšení: 400x (Praktická část) Pomůcky: Mikroskop Autor: Marie Lebeslé 22

23 Obrázek č. 5 Porost penicillií na povrchu toastového chleba (Praktická část) Autor: Natálie Kostelecká Obrázek č. 6 Sporangiofory rodu Mucor na povrchu rajčete (Praktická část) Autor: Marie Lebeslé 23

24 Obrázek č. 7 Mucor na sladinovém agaru (Praktická část) Autor: Natálie Kostelecká 24

25 OBRÁZKY K PRAKTICKÉ ČÁSTI Mikroskopické obrázky: mikrofotografie Autoři: Kostelecká Natálie a Lebeslé Marie Obrázek č. 8 Aspergillus konidiofory s konidiemi, zvětšení: 400x 25

26 Obrázek č. 9 Penicillium konidiofor s fialidami a konidiemi, zvětšení: 1000x 26

27 Obrázek č. 10 Penicillium, zvětšení: 1000x, na koncích se tvoří řetízky konidií Obrázek č. 11 Penicillium konidiofor s fialidami a konidiemi, zvětšení: 1000x 27

28 Obrázek č. 12 Mucor-kolumela na konci sporangioforu (objeví se po rozpadu sporangia) zvětšení: 400x 28

29 Tabulka č. 1 Pozorované vzorky a názvy mikroskopických hub 29

Hygiena gastronomického provozu a mikrobiologie surovin. Bouzek Petr

Hygiena gastronomického provozu a mikrobiologie surovin. Bouzek Petr Hygiena gastronomického provozu a mikrobiologie surovin Bouzek Petr Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku hygieny gastronomického provozu. Má pozornost byla

Více

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Číţková Petra 2011 OBSAH ÚVOD... 3 1 Anatomie pohlavních orgánů... 4 1.1 Anatomie

Více

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta MIKROBIÁLNÍ OBRAZ KOŘENÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. Autor: Bc. Eva Večeřová Brno, květen 2012 Jméno a příjmení autora:

Více

Šíření některých chorob v rámci globalizace

Šíření některých chorob v rámci globalizace Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Šíření některých chorob v rámci globalizace Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 Karolína Peterková Kristýna

Více

Vláknité mikromycety. Plísně Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

Vláknité mikromycety. Plísně Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. Vláknité mikromycety Plísně Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. Vláknité houby plísně jsou jedno až mnohobuněčné eukaryotické organismy, tvořící vláknité povlaky uvnitř nebo na povrchu substrátů Říše: Houby (Fungi)

Více

Volně prodejná antimykotika

Volně prodejná antimykotika 132 Volně prodejná antimykotika Mgr. Tereza Hendrychová 1, 2, Mgr. Josef Malý 1, 3 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 2 Lékárna U zlatého lva, Dobruška 3

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Imunitní systém člověka

Imunitní systém člověka Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Imunitní systém člověka Dohled: Hana Černá, Mgr. Odborný konzultant: Pavla Šídlová, diplomovaná sestra Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Porovnání diet a jejich nežádoucích vlivů na organismus. Dita Hladůvková

Porovnání diet a jejich nežádoucích vlivů na organismus. Dita Hladůvková Porovnání diet a jejich nežádoucích vlivů na organismus Dita Hladůvková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce řeší problematiku diet, které nepříznivě ovlivňují organismus. Jsou porovnány

Více

Alternativní výživa ve stravování

Alternativní výživa ve stravování Alternativní výživa ve stravování Bakalářská práce Barbora Lexová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch Vedoucí bakalářské

Více

Pacient s diagnózou leukemie. Klára Bečicová

Pacient s diagnózou leukemie. Klára Bečicová Pacient s diagnózou leukemie Klára Bečicová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou pacienta s diagnózou leukemie. V teoretické části jsou zpracovány základní

Více

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ PRAHA 2010 OBSAH: 1. ŢIVINY A VODA 6 1.1. ÚVOD 6 1.2. CÍL 7 1.3. DOPORUČENÝ HODINOVÝ ROZSAH 7 1.4. DOPORUČENÁ LITERATURA PRO UČITELE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra obecné zootechniky a etologie ZDRAVOTNÍ PORUCHY MORČAT A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE Vedoucí bakalářské

Více

Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti

Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Vlasta Kušová Ekonomika

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bakalářská práce Autor: Aleš Linha,

Více

Kouření a jeho vliv na kůži. Kristýna Drbohlavová

Kouření a jeho vliv na kůži. Kristýna Drbohlavová Kouření a jeho vliv na kůži Kristýna Drbohlavová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je orientována na problematiku kouření a jeho vlivu na lidský organismus. V úvodu práce jsou zmíněna

Více

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 1/2014 JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VNÍMEJTE SE JAKO CELEK ROZHOVOR: S HEREČKOU A VÝTVARNICÍ JANOU KRAUSOVOU OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA LÉČÍ

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe VLIV VÝŽIVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ S DŮRAZEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA vzdělávací seminář v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné

Více

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz Praktická kniha detoxikace a očisty organismu Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. 2 Obsah: Lidské tělo v hlavní roli 4 Detoxikace za starých časů 9 Proč je třeba detoxikovat organismus 14 Jaké problémy se

Více

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Marcela Mesochoridisová

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Kardiovaskulární choroby otázka pro 21. století

Kardiovaskulární choroby otázka pro 21. století Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Kardiovaskulární choroby otázka pro 21. století Bakalářská práce Autor: Obor: Lucie Laskavská Ekonomika

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I.

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Autoři: doc. Ing. Miloslav Zitta, CSc. (editor) prof.ing. Vladimír Táborský, CSc., prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. Tato skripta jsou

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii Jedelská Michaela Bakalářská práce 2010 Prohlášení Tuto bakalářskou práci jsem vypracovala

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy. Vliv lázeňské služby na kvalitu života chronicky nemocných

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy. Vliv lázeňské služby na kvalitu života chronicky nemocných UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Eva Svobodová III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání výchova ke zdraví se zaměřením

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SPECIFIKA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ PŘED VYTRVALOSTNÍM VÝKONEM SE ZAMĚŘENÍM NA DLOUHÉ BĚHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vendula Janoušková

Více

Stáří a jeho problémy

Stáří a jeho problémy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Stáří a jeho problémy Bakalářská práce Autor: Obor: Mariya Prodan Ekonomika a management zdravotních

Více