Zdanění tabákových výrobků a nezákonný obchod s tabákem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdanění tabákových výrobků a nezákonný obchod s tabákem"

Transkript

1 Toolkit 2012 CS Jednoduché, že? TOBTAXY (Making Tobacco Tax Trendy) Zdanění tabákových výrobků a nezákonný obchod s tabákem Tato publikace vychází z projektu TobTaxy Making Tobacco Tax Trendy, který je dotován Evropskou unií v rámci programu Zdraví. (Grantová dohoda )

2 49-51 Rue de Treves, Brusel, Belgie Tel.: +32 (0) Fax: / 61 Vypracoval Stefan Callan Smoke Free Partnership Rue de Treves Brusel 1040 Belgie Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Redakční rada Joy Townsend Spojené království Anne-Marie Perucic Switzerland Angel Lopez Nicolas Spain Antoine Deutsch France Florence Berteletti Kemp France Hana Ross Czech Republic Luk Joossens Belgium Ilustrace Amélie Clément Smoke Free Partnership e nezávislé dynamické strategické partnerství Evropské společnosti pro respirační onemocnění (ERS, společnosti Cancer Research UK (CR-UK, a sítě European Heart Network (EHN, Laura Radu-Loghin Michal Stoklosa Romania Poland Jeho cílem je prosazovat regulaci tabákových výrobků a související strategický výzkum na úrovni EU a vnitrostátní úrovni ve spolupráci s dalšími zdravotnickými organizacemi EU a sítěmi EU pro kontrolu tabákových výrobků.

3 Obsah Background 4 O příručce 5 Zdanění: nástroj veřejného zdravotnictví? 7 Důležité výrazy a pojmy uvedené v této příručce: A Z In Practice 18 Reakce tabákového průmyslu na zdanění 19 Jak vypočítat efekt daně 25 Přínosy zvýšení daně z tabáku pro státy 26 Daně z cigaret a chudoba: mají daně regresivní efekt? 27 Vyčlenění daňových příjmů Education 9 Základní informace o zdanění tabáku 13 Vliv struktury daně 15 Dopad inflace 16 Vliv růstu příjmů: dostupnost Policy + Advocacy 27 Mezinárodní/světová perspektiva 29 Evropská perspektiva: stávající směrnice EU o dani z tabáku 32 Snižování daňového základu a daňové úniky 33 Pašování a nezákonný obchod 39 Omyly spojené se zdaněním tabáku a protiargumenty 42 Ukazatel zdravé délky života 43 Shrnutí osvědčených postupů spojených s veřejným zdravím pro systémy zdanění tabáku

4 O příručce Účel příručky Údaje uvedené v příručce Tento dokument byl vypracován jako nedílná součást a jeden z hlavních výstupů projektu k budování kapacit TobTaxy Making Tobacco Tax Trendy 1, TobTaxy Propagace zdanění tabákových výrobků), který financovala Evropská unie a probíhal v letech Záměrem tohoto projektu bylo zasvětit osoby, které působí ve veřejném zdravotnictví a podílejí se na regulaci tabákových výrobků, do komplikované problematiky zdanění tabákových výrobků a nezákonného obchodu s nimi na vnitrostátní a evropské úrovni. Původně, v průběhu hlavní fáze fungování projektu TobTaxy od září 2010 do června 2012, byla sepsána pracovní verze této příručky. Používala se ke školení na pěti workshopech zaměřených na budování kapacit v Paříži, Iași, Vilniusu, Dublinu a Praze a jako doplněk při budování kapacit, z něhož vyplynulo vyškolení více než 90 zdravotníků, ekonomů a členů ministerstev. Příručku finalizovali světově uznávaní ekonomové působící ve zdravotnictví, odborníci na regulaci tabákových výrobků a účastníci workshopu TobTaxy tak, aby se mohla využívat jako referenční pomůcka pro problematiku zdanění tabákových výrobků a nezákonného obchodu s nimi. Účel této příručky je pevně zakotven v kontextu hlavního cíle projektu TobTaxy: zajišťovat odborníkům veřejného zdravotnictví znalosti a dovednosti potřebné k prosazování vyššího zdanění tabákových výrobků na vnitrostátní úrovni evropských zemí. Najdete v ní následující informace: Z čeho se skládá cena tabákových výrobků a na základě jakých postupů lze odhadnout podíl daně na celkové ceně Jaký má zvyšování cen vliv na konzumaci tabákových výrobků Jak lze ceny zvýšit prostřednictvím zdanění Jak tabákový průmysl manipuluje cenami Různé struktury zdanění tabáku, jejich vliv a návaznost na příjmy ze zdanění tabáku Druhy, příčiny a dopad nezákonného obchodu s tabákovými výrobky a způsoby, jak se s nimi vypořádat Jaký vliv má změna zdanění a cen tabáku na rozšíření konzumace tabákových výrobků, úmrtnost a výskyt onemocnění v důsledku kouření a jiné státní výdaje Podrobnější informace o ukazateli zdravé délky života Je třeba upozornit na to, že údaje uvedené v této příručce se vztahují k období do roku 2011 včetně, v některých případech jsou aktualizovány pro duben Najdete v ní základní informace o zdanění tabákových výrobků, údaje pro příslušné země a informace o problémech, s nimiž se evropské země potýkají. Tento dokument je přeložen do většiny evropských jazyků a je určen pro všechny země vytyčené v rámci projektu TobTaxy. Veškeré příručky jsou k dispozici od léta 2012 na internetových stránkách Smoke Free Partnership: 1 >> Další informace o projektu TobTaxy najdete na adrese /-TobTaxy 4

5 Zdanění: nástroj veřejného zdravotnictví? Zdanění je nejúčinnější a nejhospodárnější zásah ke snížení spotřeby tabáku, a to zejména u mladší generace a skupin obyvatelstva s nízkými příjmy. Tuto strategii dlouhodobě podporuje Světová zdravotnická organizace 2 a Světová banka 3 a na zdanění, jakožto zásadní součást komplexních opatření ke snížení konzumace tabáku se klade důraz v Rámcové úmluvě o kontrole tabáku 4 Zavede-li se zdanění náležitým způsobem, jeho efektivita spočívá v nárůstu cen tabákových výrobků, čímž se přímo omezuje jejich dostupnost pro obyvatelstvo jako takové, a zejména pak pro skupiny s menší kupní silou. Co se týče lidí s nižšími příjmy a mladší generace, sníží se pravděpodobnost, že budou či začnou kouřit. S omezením cenové dostupnosti tabáku také klesá počet lidí, kteří k němu mají přístup, a zároveň klesá i jeho atraktivita. Pokles poptávky po tabáku signalizuje vzrůstající počet stávajících kuřáků, kteří se rozhodnou s kouřením přestat 5 a menší počet potenciálních konzumentů, kteří s kouřením začnou. Pohled ministerstva financí na zdanění? Na zvyšování cen jsou citliví obzvláště mladí lidé a v kouření se mohou omezit dvakrát až třikrát více než starší lidé. Například ve městě New York bylo součástí programu na regulaci tabáku, který zavedl v roce 2002 starosta Bloomberg, zvýšení daní z tabákových výrobků. V průběhu deseti let před zavedením programu počet kuřáků neklesal. Po jeho realizaci se počet náctiletých kuřáků snížil ze 17,6 % v roce 2001 na 8,5 % v roce 2007, což je téměř o dvě třetiny méně než průměr u dospívající mládeže v celých Spojených státech amerických v roce WHO Tobacco Free Initiative. Building blocks for tobacco control: a handbook. (Iniciativa WHO proti tabáku. Základní kameny regulace tabáku: příručka.) Ženeva, Světová zdravotnická organizace, handbook/en/. 3 Jha P Chaloupka F. Curbing the epidemic: governments and the economics of tobacco control (Potlačení epidemie: vlády a ekonomika regulace tabáku). Washington, DC: Světová banka, www1. worldbank.org/tobacco/cover2a.asp Hu T-W, Sung H-Y, Keeler TE. Reducing cigarette consumption in California: tobacco taxes vs. an antismoking media campaign (Snižování konzumace cigaret v Kalifornii: zdanění tabáku versus mediální kampaň proti kouření). Am J Public Health 1995b; 85(9): Cigarette Use Among High School Students (Konzumace cigaret u středoškoláků) --- Spojené státy, Morbidity and Mortality Weekly Report, 9. července, 2010/59 (26):

6 Jak to, že se důkazy nepromítají do politických změn? V kontextu moderních vládních mechanismů se zavádí zdanění na úrovni, která není zrovna ideální pro zamezení konzumaci tabákových výrobků. Proč? Jedním z mnoha zásadních důvodů je skutečnost, že pozitivní efekt zdanění sice chápou státní ministerstva zdravotnictví, nicméně samotné daně obvykle regulují ministři financí. Mezi ministerstvy zdravotnictví a financí bývá komunikace bohužel limitovaná nebo žádná, a tak ministerstva financí důsledky zdanění pro zdraví nebo dokonce vládní příjmy chápou jen v omezené míře. Tabák také vnímají jako zdroj příjmů nebo běžnou spotřební komoditu, aniž by si ovšem možná plně uvědomovali veškeré hospodářské a společenské výdaje spojené s kouřením nebo to, jak důležité zdanění může být pro snížení prevalence uživatelů tabáku. Ministerstva financí mají také často úzké vztahy s tabákovými společnostmi a jsou terčem silné lobby proti zvyšování daně z tabákových výrobků. Jak k tomu může přispět veřejné zdravotnictví? Subjekty veřejného zdravotnictví se musí zapojit prostřednictvím: 1 / Pochopení politického procesu spjatého se zdaněním tabáku (kdo o čem, kdy a jak rozhoduje) 2 / Rozšiřování povědomí veřejnosti o hodnotě, úloze, struktuře a dopadu zdanění tabáku 3 / Lobbování za efektivní zvýšení daně z tabákových výrobků v zájmu zdraví veřejnosti a státních příjmů 4 / Lobbování za podobnou úroveň zdanění všech tabákových výrobků 5 / Propojování zastánců vyššího zdanění na ministerstvu zdravotnictví s jejich kolegy v daňových agenturách 6 / Přímého zapojení ministerstva financí 7 / Kontaktu s poslanci parlamentu, kteří se o zdanění tabáku zajímají 8 / Zajištění komunikace poslanců s ministerstvem financí ohledně zdanění tabáku Zastánci vyššího zdanění tabáku bohužel často kvůli nedostatečným znalostem nedokážou efektivně informovat vlády a lobbovat u nich. Jedná se o komplexní problematiku, do níž je zdánlivě těžké proniknout. Pro propagátory vyššího zdanění z řad veřejných zdravotníků proto může být náročné Hájit opatření vedoucí ke zvýšení zdanění Vypracovat ucelené strategie ke zvýšení daní Účinně vyvracet argumenty ve prospěch snížení daní nebo prostého zachovávání růstu daní v souladu s inflací V souvislosti s těmito obtížemi je velmi důležité, aby veřejné zdravotnictví jednalo konstruktivně a čelilo tabákovému průmyslu, který investuje značné prostředky do rozvíjení vztahů s úředníky rozhodujícími o financích a daních. Tabákový průmysl 7 nesprávně, nicméně přesvědčivě argumentuje, že zdanění je nevhodný či neúčinný způsob omezení kouření tabákových výrobků a že se kvůli zvýšení daní rozroste nezákonný obchod s tabákem. 8 7 Tabákový průmysl se zde definuje jako veškeré organizace, které jsou financovány tabákovým průmyslem nebo zastupují jeho zájmy. 8 F-Jednoznačný příklad najdete v reakci na rozpočet Spojeného království na rok 2012, zveřejněný v deníku the Guardian >> See More 6

7 Důležité výrazy a pojmy uvedené v této příručce: A Z A-Z Ad valorem, daň ad valorem/valorická daň Daň založená na hodnotě tabákových výrobků (tj. stanovená jako podíl výrobní či maloobchodní ceny). Pašovaný tabák Pašovaným tabákem se rozumí tabákové výrobky, které se dováží, distribuují či prodávají na území členského státu ilegálně, tj. za porušování platných daňových, celních či jiných fiskálních předpisů dotyčného členského státu EU. Padělaný tabák Výroba padělaného tabáku je nezákonná výroba produktů označených ochrannou známkou bez souhlasu jejího majitele. CPI index spotřebitelských cen CPI neboli index spotřebitelských cen je ukazatel průměrných cen zboží a služeb, které kupuje průměrná domácnost. Jedná se o jeden z mnoha indexů počítaných státními statistickými úřady. Změna CPI vyjádřená v procentech odpovídá stupni inflace. Externí náklady V ekonomické terminologii představují externí náklady negativní hospodářský/sociální dopad na osoby (externí strany), které nejsou stranou dotyčného hospodářského rozhodnutí. Pokud jde o kouření (a důsledky s ním spojené), mohou externí náklady nekuřáků zahrnovat menší produktivitu a nemocenskou, náklady na zdravotnické a sociální služby, náklady spojené s pasivním kouřením a požáry vzniklými v souvislosti s tabákovými výrobky. Jemně řezaný tabák Jemně řezaný tabák je polotovar prodávaný na váhu. Kuřáci jemně řezaného tabáku tak musí k přípravě vlastních balených cigaret ( roll your own, RYO) zvlášť kupovat tento tabák a cigaretové papírky nebo dutinky a rolovačky. Nezákonný obchod Nezákonný obchod se týká nezákonně vyrobených výrobků (výroba tabákových výrobků v rozporu se zákonem). Dotyčnými zákony mohou být daňové či jiné právní předpisy (například spojené s udělováním licencí nebo monopolem) omezující produkci tabákových výrobků. Organizované pašování ve velkém měřítku Organizované pašování tabákových výrobků ve velkém měřítku zahrnuje nezákonnou přepravu, distribuci a prodej velkého objemu cigaret organizovanými zločineckými sítěmi, které se obvykle vyhýbají všem daním. Poloexterní náklady Náklady nekuřáků sdílejících domácnost s kuřákem. Specifická daň Ukládá se jako fixní částka na cigaret (nebo balíček 20 cigaret či jednu cigaretu). Tatáž daň se aplikuje nezávisle na základní ceně, a tak nevzrůstají rozdíly mezi levnějšími a dražšími značkami. 7

8 Důležité výrazy a pojmy uvedené v této příručce: A Z A-Z Velikost balení Krabička obvykle obsahuje 20 cigaret. Karton obvykle obsahuje 10 krabiček neboli 200 cigaret. Velkoobchodní balení (tzv. master box, tj. krabice) obvykle obsahuje 50 kartonů neboli cigaret. Kontejner obvykle obsahuje krabic neboli 10 milionů cigaret. Cenová elasticita poptávky Jedná se o ekonomický pojem, který vyjadřuje, jak poptávka po konkrétním výrobku reaguje na změnu ceny o 1 %. Cenová elasticita se výrobek od výrobku různí. Produkty základní potřeby (nebo návykové látky jako tabák či výrobky, které nelze ničím nahradit) obvykle podléhají změnám cen méně, protože je spotřebitelé navzdory zdražování stále kupují. Elasticitu lze odhadnout pomocí ekonometrické analýzy a obvykle je záporná, což znamená, že s rostoucími cenami klesá poptávka. Například cenová elasticita v hodnotě 0,4 značí, že 1% nárůst cen se promítne do 0,4% poklesu spotřeby. S měnícími se cenami se může změnit počet lidí užívajících daný výrobek a objem nákupů. Soukromé náklady (neboli interní náklady, opak externích nákladů) Náklady jednotlivých osob, které odpovídají jejich tržním rozhodnutím k maximalizaci prospěchu/ potěšení. Pašování v malém měřítku Pašování v malém měřítku je spojeno s nákupem tabákových výrobků jednotlivci nebo malými skupinami v zemích s nízkou daní a opětovným prodejem v zemi s vysokou daní. Pašování Pašování je obchod s nezákonně dováženými výrobky. Daňové zatížení Daňové zatížení je výše daně uvalené na výrobek nebo příjmy. Daňové zatížení se mění v závislosti na celé řadě faktorů, jako jsou úroveň příjmů, jurisdikce a aktuální daňové sazby. Dopad zdanění Dopad zdanění je analýza účinku konkrétního daňového zatížení na rozdělení hospodářského blahobytu. Říká se, že zdanění dopadá na skupinu, která nakonec daňové zatížení ponese. WAP- vážená průměrná maloobchodní cena WAP (weighted average retail selling price), vážená průměrná maloobchodní prodejní cena, se počítá vydělením celkové hodnoty všech cigaret prodávaných ke konzumaci (na základě maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní) celkovým množstvím cigaret prodávaných ke konzumaci. Vypočítává se nejpozději 1. března každého roku na základě údajů z předešlého kalendářního roku. 8

9 Základní informace o zdanění tabáku Tabákové výrobky se daní pro tři hlavní účely: Ke zvýšení příjmů K podpoře zdraví prostřednictvím odrazování od konzumace (tj. ve formě tzv. Pigouovy daně) Ke korekci externalit Tabákové výrobky nejsou jako většina spotřebního zboží: nejsou nezbytné a jejich konzumace je spjata s výraznými a závažnými sociálními náklady (tak zvanými externalitami). K nim se řadí výdaje na zdravotní péči v případě chorob v důsledku kouření, které neplatí přímo kuřáci, náklady obětí pasivního kouření a náklady na pokles produktivity, jež kuřáci také neplatí. Tyto výdaje vysvětlují zásahy vlády k regulaci spotřeby tabákových výrobků a z ekonomického hlediska zdůvodňují jejich zdanění. Externí náklady spojené s kouřením lze hradit z části daňových příjmů. V ekonomických zdrojích se uvádí, že existence některých soukromých (neboli interních) nákladů také vysvětluje zásah vlády do osobních rozhodnutí o kouření. Důvodem je, že ne všichni si náležitě uvědomují, jaké nepříznivé účinky bude kouření do budoucna mít na jejich zdravotní stav a jaká rizika a náklady jsou spojeny se závislostí na nikotinu. Lidé totiž obvykle začínají kouřit v nízkém věku, kdy si návykovost nikotinu a zdravotní důsledky plně neuvědomují. V tomto směru je účelem spotřební daně z tabákových výrobků zmenšit jejich dostupnost a bránit tak v současné době i do budoucna kouření. 9 Jaká jsou hlediska optimální úrovně zdanění tabákových výrobků? Na optimální výši daně z tabáku lze nahlížet z různých perspektiv: Z hlediska veřejného zdraví úroveň, kdy všichni kuřáci přestanou kouřit Z hlediska vlády maximalizace příjmů, ale i zlepšení zdravotního stavu a snížení nákladů na zdravotní péči a jiných nákladů spojených s kouřením Z ekonomické perspektivy efektivní zdroj daňových příjmů a korekce externích a interních nákladů vyplývajících z konzumace tabákových výrobků Tyto úhly pohledu je důležité brát v potaz při argumentaci pro zvýšení daní. 9 Tato část je převzata z dokumentu The Aspect Consortium (Konsorcium ASPECT), publikace Evropské komise, říjen 2004, s. 9

10 Struktura daně z tabákových výrobků Na tabák vyráběný v EU se vztahují tři různé daně: dva typy spotřební daně a daň z přidané hodnoty (DPH). Specifická (neboli fixní) spotřební daň se ukládá jako pevná sazba na jednotku výrobku. Daň v téže výši se aplikuje nezávisle na základní ceně, a tak nevzrůstají rozdíly mezi levnějšími a luxusnějšími značkami. Jsem nejlepší daň Ne, já jsem nejlepší! Spotřební daň valorická představuje podíl maloobchodní ceny tabákových výrobků (tj. fixní procento z výrobcovy nebo maloobchodní ceny). Na rozdíl od specifické spotřební daně se s daní valorickou prohlubují rozdíly mezi levnějšími a dražšími značkami v případě inflace nebo zvýšení ceny výrobcem. Vybraná daň je chráněna před inflací a vzrůstá s každým zvýšením cen. Daně: kdo vyhraje? 10

11 Co všechno je zahrnuto v ceně cigarety? Tento graf zachycuje jednotlivé složky ceny cigaret: Retail price = 0.30 (Pack price = 6.00) Wholesale price = 0.07 Retail margin = 0.01 Total tax = 0.22 Specific excise tax = 0.09 Total exice tax Ad-valorem excise tax:% of wholesale of retail price; e.g 0.09 if rate is 30% of retail price VAT / sale tax % of (wholesale price + excise tax); e.g if VAT -15 %) Hana Ross 11

12 V rámci stávajících právních předpisů EU pro daň z tabákových výrobků (do ) se vyžaduje: Specifická daň odpovídající 5 76,5 % celkové daně (specifická spotřební daň + poměrná spotřební daň a daň z přidané hodnoty) Spotřební daň v minimální výši 57 % vážené průměrné maloobchodní ceny (s výjimkou zemí, v nichž činí daň nejméně 101 eur na cigaret) Min. spotřební daň 64 eur na cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní cenu Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010 počínaje stanoví: Specifickou daň ve výši 7,5 až 76,5 % (specifická spotřební daň + poměrná spotřební daň a daň z přidané hodnoty) Spotřební daň v minimální výši 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny s výjimkou zemí, v nichž činí daň nejméně 115 eur na cigaret V Bulharsku, Estonsku, Řecku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Polsku a Rumunsku se povoluje výjimečné přechodné období do Minimální spotřební daň 90 eur na cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní cenu (do s výjimkou výše uvedených zemí) 12

13 Vliv struktury daně Správně uplatňovaná spotřební daň může zvýšit koncovou cenu tabákových výrobků. Je však třeba brát v potaz, že dva uvedené typy spotřební daně, specifická a valorická, mají při určování celkové koncové ceny tabáku různý efekt (v různých kombinacích). Specifická daň Specifické daně se snadno aplikují a vztahují se stejnou měrou na všechny značky v kategorii tabákových výrobků. Nepromítají se však do inflace, a tak je třeba tyto daně pravidelně upravovat, aby měly stejný ekonomický efekt. Neumožňují výrobcům tabákových výrobků manipulovat cenou a omezovat tak daňovou povinnost. Obvykle zmenšují cenovou konkurenci a upřednostňují je výrobci luxusních cigaret. Daňová povinnost průmyslu se se změnou výrobní (tovární) ceny nemění. Výhody Vláda má větší kontrolu nad daňovými příjmy Cenové rozdíly jsou malé, zamezuje se přechodům na jinou značku po zvýšení daní Levnější realizace Lepší pro veřejné zdraví, pokud dopad zdanění roste společně s inflací Valorická/Ad Valorem Výhody Úprava daně v souladu s inflací Daňová povinnost vzrůstá společně se zvyšováním cen Nevýhody Průmysl může lépe kontrolovat výši placené daně manipulací výrobní ceny V důsledku valorické daně se prohlubují cenové rozdíly, a tak se mohou kuřáci zvyšování daní vyhnout přechodem na levnější tabákové výrobky (tj. z luxusních cigaret na jemně řezaný tabák) Její uplatňování je dražší, protože je třeba sledovat hodnotu i objem různých prodaných značek Valorická daň podporuje cenovou konkurenci, a potenciálně tedy i nižší ceny Nevýhody Musí se pravidelně zvyšovat v souladu s inflací a úrovní příjmů Podporuje průmysl ve zdražování k větším ziskům 13

14 *** Osvědčený postup: kombinace specifické daně a valorické daně *** V zemích EU se uplatňuje daňová struktura, která kombinuje specifickou spotřební daň s daní valorickou. Na tyto země se také vztahuje minimální sazba celkové daně, která se musí vybrat za každou cigaretu k podpoře cílů spojených s veřejným zdravím a státními příjmy. Je třeba, aby tato dolní mez a sazba daně v dotyčné zemi přinejmenším držela krok s inflací a zachoval se odrazující účinek spotřební daně. 250 Vzhledem k rozdílům ve struktuře a sazbě daní v Evropě se v lednu 2008 do značné míry rozcházela výše daně / spotřební daně na cigaret: Hana Ross Russia Ukraine Bulgaria Romania Lithuania Latvia Estonia Czech Republic Hungary Poland Slovenia Germany France Ireland 14

15 Dopad inflace Pokud se daně nezvyšují v souladu s inflací, prakticky vzato se snižují. V důsledku toho stoupá počet kuřáků a klesají příjmy z tabákových výrobků. Specifickou daň může narušovat inflace a rostoucí příjmy, a tak musí být indexově vázaná na inflaci a výši příjmů. Valorická daň je automaticky přizpůsobena inflaci, ovšem pokud se výrobní ceny zvyšují v souladu s inflací. Nepřizpůsobuje se růstu příjmů. Je-li to politicky přijatelné, je v případě specifické daně důležité usilovat o automatické změny v souladu s inflací a růstem příjmů. Korekce v souladu s inflací Pokud není specifická daň indexovaná, může její vliv na konzumaci tabákových výrobků narušit inflace. Je třeba brát v potaz reálné ceny tabákových výrobků: reálná cena = aktuální (neboli nominální) cena cena veškerého zboží a služeb (vyjádřena jako index maloobchodních cen, nebo index spotřebitelských cen) 15

16 Vliv růstu příjmů: dostupnost Země s rostoucími příjmy musí zvážit dostupnost tabákových výrobků: dvojí efekt cen a příjmů. Ten závisí jak na ceně, tak na elasticitě příjmů. Pokles konzumace závisí na menší dostupnosti tabáku. O možnosti populace kupovat si tabákové výrobky rozhoduje celá řada faktorů: Na to nemám 1 / Aktuální výše daně z tabákových výrobků 2 / Aktuální maloobchodní cena tabáku 3 / Průměrné příjmy 4 / Růst příjmů 5 / Míra inflace 6 / Dostupnost levného tabáku (zlevněné cigarety, vlastnoručně balené cigarety, tabákové výrobky osvobozené od daně a pašované) Při zohlednění těchto aspektů je možné odhadnout vliv zvýšení daně na spotřebu tabáku. Dostupnost lze měřit dle: Ceny v poměru k příjmům (relative income price, RIP): % HDP na osobu potřebné ke koupi 100 krabiček nebo Počtu minut práce potřebných k zakoupení 1 krabičky: jak dlouho musí průměrný pracující pracovat, aby si mohl koupit krabičku cigaret Za kolik?!?! 16

17 Změna dostupnosti v Evropě v letech Average annual percentage change in the Relative Income Price 8% 4% 0% -4% -8% -12% Romania (a) Greece Denmark Iceland (b) Czech Rep. Norway Finland Ireland Turkey Croatia (c) Russia Luxembourg Austria Spain Sweden United Kingdom Poland Portugal Germany Hungary Italy Netherlands Belgium Australia Switzerland France 10 Zdroj: Evan Blecher, The Economics of Tobacco Control in Low- and Middle-income Countries, Thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy, School Of Economics, University Of Cape Town (Ekonomika regulace tabákových výrobků v zemích s nízkými a středními příjmy. Doktorandská práce na School of Economics, University of Cape Town), duben a / Rumunsko: b / Island: c / Chorvatsko:

18 Reakce tabákového průmyslu na zdanění V zájmu tabákových společností je udržovat daň co nejnižší, aby byl tabák relativně levný, a aby tudíž prodávaly více výrobků a měly větší zisky. Tabákový průmysl vyvíjí ohromný tlak na všechny vlády a využívá veškerých prostředků, aby se daň snižovala nebo alespoň nezvyšovala. Daří se mu systematicky manipulovat systémy zdanění tabáku v jednotlivých zemích tak, že šíří nepravdivé informace ve smyslu, že 1 / státy budou mít v případě snížení daně větší příjmy nebo že 2 / jim v důsledku zvýšení daní příjmy klesnou. Zvýšení daně samozřejmě nemá vliv na kouření A já myslela, že jim můžeme věřit. Nadnárodní tabákové společnosti mají navíc svůj díl viny na pašování k rozšíření trhu, pronikání na trhy se státním monopolem nebo k vyhýbání se daňové povinnosti. V případě zavedení valorické daně společnosti obvykle snižují základní ceny, aby klesl objem vybrané daně. Uplatňuje-li se specifická daň, mohou společnosti zvětšovat cigarety, aby byla daň z jednotky tabáku nižší, a zároveň zvyšovat ceny. Jedna z mnoha lží 18

19 Jak vypočítat efekt daně K odhadu vlivu cen tabáku na jejich spotřebu lze využít data z minulosti. Vypočítává se podle cenové elasticity poptávky po tabáku. Odhadovanou cenovou elasticitu poptávky po tabáku lze využít k prognóze vlivu stávajících či navrhovaných změn cen a daní na budoucí konzumaci tabáku, daňové příjmy a počet úmrtí v důsledku kouření. 11 Teoreticky může být cenová elasticita poptávky po zboží nebo službách kladná. To by však znamenalo, že s nárůstem ceny stoupá spotřeba zboží nebo služeb, což je v praxi neobvyklé. V návaznosti na pokles cen/daní lze pomocí cenové elasticity poptávky vypracovat analýzu celkové konzumace tabáku. Obvykle je to záporné číslo 11, které odpovídá procentuálnímu poklesu spotřeby v reakci na 1% nárůst ceny tabáku. Například hodnota elasticity 0,4 by znamenala, že při 1% navýšení ceny by se spotřeba snížila o 0,4 %. Obvykle se tento efekt z poloviny promítá do počtu kuřáků, z poloviny se odráží na množství tabáku konzumovaného těmi, kteří kouřit nepřestali. Cenová elasticita poptávky se může v jednotlivých jurisdikcích různit a při vydávání prohlášení o poklesu konzumace se musí zohledňovat údaje z té které země. 10% zvýšení cen v jedné zemi nemusí mít stejný dopad na konzumaci v zemi jiné, i když v rozvinutých zemích, jako jsou země EU, bývá cenová elasticita poptávky velmi podobná. 19

20 Negativní vztah mezi spotřebou tabáku a jeho cenou Navzdory některým protiargumentům tabákového průmyslu z dlouholetého výzkumu v celé řadě zemí jednoznačně vyplývá, že poptávka po tabáku je citlivá na zdražování, nicméně ne tolik jako většina zbytných komodit. To potvrzují tři grafy, na nichž je zobrazena úroveň zdanění ve vztahu ke spotřebě: Itálie Spojené království Latvia (Per Capita Consumption and Real Cigarette Prices) Total consumption of tobacco (x tons) , , , , , , ,40 2,20 2,00 1,60 1,40 1,00 Price of one pack of cigarettes ( ) Cigarette consumption ( million, 1995 prices) Cigarette prices in LVL Annual per capita cigarette consumption Consumption Price Real (inflation adjusted) price in LVL per 1000 sticks Per capita cigarette consumption 12 Gallus S, Townsend J a kol., Price and consumption of tobacco in Italy over the last three decades (Cena a spotřeba tabáku v posledních třech desetiletích v Itálii). European Journal of Cancer prevention, 2003; sv. 12, číslo 4. 20

21 Relativně malá cenová elasticita poptávky po tabáku znamená, že zvýšení daně, jak si ukážeme později, vždy zaručuje vyšší příjmy. To jednoznačně dokládají údaje z výzkumu v mnoha různých souvislostech. 13 Daně z tabáku představují přesun zdrojů, které již v dané ekonomice vznikly (a tudíž nepřispívají k HDP), tj. peníze kuřáků do státní pokladny a poté společnosti prostřednictvím státem poskytovaných služeb. 13 Z dokumentu The Aspect Consortium (Konsorcium ASPECT), říjen 2004, s. 76 kontextová reference = Townsend J. Cena a konzumace tabáku. BMJ 1998, 52: Důležité poznámky: Konzumace tabáku obvykle roste ruku v ruce s příjmy a stejně tak se zvyšují i celkové příjmy ze zdanění tabáku (důchodová elasticita poptávky je kladná). Na výrobu a dovoz může důkladně dohlížet vláda, takže by mělo být vybírání daní poměrně snadné. 21

22 Zvyšování daně z tabáku a kouření v EU Vliv zvyšování daní na státní příjmy Díky zvýšení daně se konzumace cigaret v celé EU v letech 2005 až 2006 snížila o něco více než 10 %. V EU-15 v důsledku průměrného nárůstu daně o 33 % v období 2002 až 2006 došlo k poklesu kouření o 16 %. V novějších členských státech od přistoupení v roce 2004 do konce roku 2006 podobné zvýšení daně, o 34 procent, přineslo pokles počtu kuřáků o pouhé 1 %. Tak malé snížení pravděpodobně vysvětluje relativně nízká počáteční úroveň zdanění a velmi malá cenová elasticita poptávky. Ze všech studií vyplývá, že s vyššími daněmi z cigaret rostou státní příjmy, efektivně přispívají k poklesu počtu kuřáků a jejich nárůst má okamžitý efekt. Větší státní příjmy z vyšších daní lze nasměrovat do podpory zdraví a opatření k odvykání kouření. V témže období však v EU vzrostl přibližně o 10 % prodej jemně řezaného tabáku, na nějž se vztahuje mnohem nižší daň než z cigaret, a proto Evropská komise navrhla zvýšit daně z jemně řezaného tabáku jakožto iniciativu odrazující od kouření veškerých tabákových výrobků. 14 Podívejme se na výhody zvýšení spotřební daně z tabáku nad úroveň inflace: Okamžitě po navýšení daně vzrůstají státní příjmy z daní z tabáku. Jak uvádí Townsendová (1996), předpokládáme, že cenová elasticita poptávky po tabáku (tj. citlivost celkové konzumace tabáku ve vztahu k jeho ceně namísto elasticity počtu kuřáků, o níž jsme se zmínili výše) odpovídá v našem hlavním scénáři hodnotě 0,5. Elasticita spotřeby je reakce celkové konzumace tabáku/cigaret na 1% změnu ceny. Elasticita počtu kuřáků je změna podílu dospělé populace, která kouří v důsledku 1% změny ceny. Z toho vyplývá, že v důsledku zdražení tabákových výrobků vzrůstají příjmy. To dokazují tyto příklady: 14 Tato část je převzata z dokumentu SFP Spotlight on Taxation and Illicit Trade (Zaostřeno na zdanění a nezákonný obchod) (dostupný v lednu 2011) See the next examples as evidence: 22

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice Situace dětíd z hlediska WHO MPSV, 29.ledna 2008 MUDr.Alena Šteflová,, PhD. ČR Hlavnípříčiny úmrtíu u ddětído do pěti p let Ostatní 29% Záněty plic 20% Celosvětově zemřelo za minulý rok 10,8 milionů dětí

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím PharmDr. Vladimír Gondek člen představenstva ČLK S použitím materiálů mgr. Leony Štěpkové témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Je to mýtus, že vstup Chorvatska do EU znamená, že ceny nemovitostí začnou stoupat Po vstupu do EU, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko a Česká

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU L 10/14 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o struktuře a sazbách spotřební daně z cigaret a jiných tabákových výrobků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o struktuře a sazbách spotřební daně z cigaret a jiných tabákových výrobků CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.7.2008 KOM(2008) 460 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o struktuře a sazbách spotřební daně z cigaret a jiných tabákových

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ing. Jan Pavel, Ph.D. Transparency International - Česká republika o.p.s Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor projektu:

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více