Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Projednáno v pedagogické radě dne: Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka školy

2 1.Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Makarenkova 414, Česká Ves Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Vudmaska Zástupce ředitele školy: Mgr. Zdeňka Blišťanová Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO ZŠ: Zřizovatel: Obec Česká Ves, Jánského Česká Ves Součástí školy: Školní druţina IZO: Školní klub IZO: Školní jídelna IZO: Datum zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení: Datum zahájení činnosti: Celková kapacita školy a součástí školy: Základní škola Školní druţina Školní klub Školní jídelna 560 ţáků 68 ţáků 65 ţáků 1400 ţáků

3 Další údaje: Škola má 250 ţáků v 11-ti třídách v 9-ti ročnících z nichţ l. aţ 5. ročník tvoří I. stupeň + přípravná třída v počtu 125 ţáků a 6. aţ 9. ročník tvoří II. stupeň v počtu 115 ţáků. Průměrná naplněnost tříd je 23 ţáků. Škola má k dispozici 21 učeben, z toho je 11 odborných a 1 tělocvičnu. Školní druţina má dvě místnosti ve velikosti učeben a školní klub jednu místnost utvořenou za dvou tříd. Je zde i jídelna pro 100 sedících ţáků. Škola sídlí celkem v 7 budovách, z nichţ je 6 spojeno podchody. K dispozici má škola lehkoatletický stadion s běţeckou dráhou, doskočištěm na skok daleký a doskočištěm na skok vysoký. Dále můţe vyuţívat víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis, malá kopaná, košíková a odbíjená), škvárové hřiště na hod do dálky. Škola má také dopravní hřiště. Škola organizuje lyţařské kurzy, plavecký výcvik (obci je vybudován obecní plavecký bazén, kterého škola vyuţívá pro pravidelnou výuku plavání v třídě po celý školní rok), dopravní výchovu pro celý okres (pro ţáky 4.,5.,6. tříd). Vybavenost školy pomůckami je na velmi dobré úrovni. Při výuce je vyuţíván výukový SW, v učebnách máme umístěny 2 IT tabule. škola má také k dispozici keramickou dílnu se dvěma kruhy a vypalovací pecí. Pořádá soutěţe jak sportovní, tak i soutěţe v jiných oblastech. Zřizuje pro ţáky zájmové útvary přes DDM a obec. Údaje o školské radě: Datum zřízení: Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Alena Krčmářová PaedDr. František Svačina Členové rady školy z řad rodičů: pí. Eva Trnková Ing. Luděk Vršan Členové rady školy z řad učitelů: Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Dagmar Černilová

4 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Vzdělávání ţáků probíhalo dle následujících učebních plánů: 1.,6. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VLNKA ročník Základní škola, č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav ročník Základní škola č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav Volitelné předměty II.stupně: VI. ročník: uţité výtvarné činnosti pohybové a sportovní aktivity praktika z fyziky VII.ročník: uţité výtvarné činnosti pohybové a sportovní aktivity praktika z fyziky VIlI.ročník: pohybové a sportovní aktivity německý jazyk 2. cizí jazyk konverzace v anglickém jazyku praktika z chemie kresba a malba IX.ročníky: pohybové a sportovní aktivity německý jazyk 2. cizí jazyk konverzace v anglickém jazyku praktika z chemie kresba a malba Zájmové krouţky vedené u DUHA Jeseník odbíjená anglický jazyk pro nejmenší psaní na stroji modelářský malý výtvarník fotografický (1. pololetí)

5 Zájmové útvary ve ŠD a ŠK: keramika hra na kytaru kopaná práce na PC 3. Přehled pracovníků školy Personální obsazení: jméno a příjmení aprobace praxe/let ředitel školy Mgr. Jaroslav Vudmaska M- TV nad 32 let zástupce ředitele školy Mgr. Zdeňka Blišťanová 1. stupeň 20 výchovný poradce preventista sociálně patologických jevů Mgr. Tamara Šašvatová Ped. Ov 26 koordinátor ŠVP metodik enviromentálního vzdělávání Mgr. Marcela Janíčková Mgr. Martina Broţková poţární technik pracovník pro CO zdravotník školy Miroslav Wroţyna Mgr. Jaroslav Vudmaska Ludmila Šimonová Třídní učitelé: přípravná třída Mgr. Blanka Sobalová 1. stupeň třída Mgr. Irma Jásková 1. stupeň třída Mgr. Dagmar Černilová 1. stupeň třída Mgr. Iveta Skřivánková 1. stupeň třída Mgr. Dagmar Škrobálková Eva Šindlerová 1. stupeň třída Mgr. Milada Podolská 1. stupeň třída Mgr. Naděţda Horáková D Rj Nj třída Mgr. Věra Šánová M Fy nad 32 let 8. A Mgr. Jarmila Procházková 1. stupeň B Mgr. Jiří Truneček Př Čj 9,5 9. třída Mgr. Marcela Janíčková D Rj Aj 17 Netřídní učitelé: Ing. Zuzana Khýrová Che 2 Mgr. Lenka Blašková Čj - Hv 9 Mgr. Martina Broţková Př Pě 6,5

6 Vychovatelky: Školní druţina Eva Franklová vychovatelka 25 Ludmila Šimonová vychovatelka 34 Školní klub Alexandra Baudisová vychovatelka 29 Správní zaměstnanci: THP pracovnice Vedoucí školní jídelny Pracovnice školní jídelny Školník Uklízečky Sylva Surá Michal Švec Alena Brašíková, Ivana Poulíková, Marie Vašíčková, Alena Berková Miroslav Wroţyna Marie Wolfová, Lenka Vacková, Alena Podhorná, Ludmila Gottwaldová Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve % výuce Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 75,4 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 67,8 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let učí v důchodu Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny

7 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol Zápis do 1. třídy Do 1. ročníku ZŠ byl proveden zápis dne a dostavilo se celkem 42 ţáků. Ţádost o odklad podalo 8 rodičů, jednomu ţákovi po prošetření v PPP Jeseník nebyl odklad doporučen. Zapsáno bylo 34 ţáků. Přijímání ţáků do středních škol Střední školy s maturitou: SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov: management cestovního ruchu: Aneta Furišová SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník: strojírenství: Tomáš Baďura Marek Čikoš Petr Němec HŠ Vincenze Priessnitze Jeseník: hotelnictví a turismus cestovní ruch: Veronika Poutecká Henrieta Rakášová Kamila Wroţynová Gymnázium Jeseník: Pavel Cintler Valerie Hrašková Michal Jaroš Barbora Jurníková Adriana Kadlecová Petra Lasovská Radek Procházka SSOŠ Jeseník s. r. o. : obchodní akademie: Anna Badiová SPŠ Bruntál : strojírenská technická administrativa : Lenka Svobodová Střední škola oděvní Prostějov: modelářství a návrhářství oděvů: Kristýna Šuhajdová Počet ţáků: 17

8 Učiliště: SOU potravinářské Jeseník: kuchař číšník pro pohostinství: Jiří Ţalčík SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník: zámečník: Pavel Jánošík Petr Jati Tomáš Machala Střední škola sluţeb Bruntál: kadeřník: Věra Hrehorčuková SOŠ Olomouc: manipulant cestovního provozu a přepravy Lucie Sobalová Odborné učiliště a Praktická škola Lipová Lázně: práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelská práce: Martina Růţičková Petra Růţičková SOU zemědělské Horní Heřmanice: opravář zemědělských strojů: Michal Procházka Jan Sýkora Počet ţáků: 10 (z toho 2 z VIII.A) Celkem vycházejících ţáků: 27 Ţáci 5. ročníku přijati na Gymnázium Jeseník: Adam Dvorník Karolína Němcová Hana Tylová Lenka Zbořilová

9 5. Údaje o výsledku vzdělávání ţáků Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků Škola / součást Počet ţáků (svěřenců, dětí) Počet tříd Průměrný počet ţáků na třídu (svěř./skup.) Celkový počet zaměstnan. Počet pedagogických pracovníků Počet ţáků na 1 pedagog. pracovníka 1998/ , , / , , / , , / ,73 38/vč.ŠJ/ 20/celé úv./ 16, / ,61 35/vč.ŠJ/ 18/celé úv./ 17, / , , / , /17,04 (úv.) 14,3/15,9 2005/ , /15,4 (úv.) 15,24/16,8 2006/ , /16 (úv.) 15,29/16, / , /18 (úv.) 12,55/13,94 Klasifikace: ŠKOLNÍ ROK POČET ŢÁKŮ PROSPĚLO S PROSPĚLO NEPROSPĚLO VYZNAMENÁNÍM 1998/ (VČ I.STUPNĚ) / / / / / / / / pololetí / 2. pololetí 2007/ / / /102 1/1 Chování: Školní rok NTU DTU DŘŠ 2.stupeň 3.stupeň pochvaly 1998/ / / /

10 2002/ / / / / / Absence Školní rok omluvená neomluvená Průměr na celkem Průměr na Celkem ţáka ţáka 1998/ , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , Údaje o integrovaných ţácích Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení 0 0 Zrakové postiţení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postiţení 0 0 S kombinací postiţení 0 0 S vývojovými poruchami učení

11 Školní jídelna, školní druţina a školní klub Škola/součást Celková Počet ţáků Počet zaměstnanců školní kapacita jídelna, Školní druţina a klub 99/00 00/01 01/02 02/03 99/00 00/01 01/02 02/03 Školní jídelna Školní druţina Školní klub /04 04/05 05/06 06/07 03/04 04/05 05/06 06/07 Školní jídelna Školní druţina Školní klub /08 07/08 Školní jídelna Školní druţina Školní klub Údaje o výsledcích vých. vzdělávacího procesu (celostátní testování) Testování: 7. třídy Potenciály Scio (vyhledávání ţáků s předpoklady k vysokoškolskému studiu) OSP = obecné studijní předpoklad

12 Výsledek: Umístění ţáků sedmé třídy v porovnání se 7. třídami v ČR je velmi podprůměrné. Třída je prospěchově průměrná, ve třídě je několik ţáků s velmi dobrými výsledky, ale většina ţáků má průměrný aţ podprůměrný prospěch.tento test byl u nás zadáván poprvé, slabý výsledek by mohl být způsoben také tím, ţe ţáci neznají tenhle způsob zadávání úloh. Z dalších grafů ( viz. příloha) je patrné, ţe klasifikace neodpovídá dosaţeným výsledkům s výsledky testů byli pedagogové seznámeni. Pro zajímavost uvádíme i další testy, které ukazují na faktory motivace, proč nedosahují ţáci lepších výsledků, také byly zpracovány názory ţáků a jejich zájmy. Testování: 8. třídy Srovnávací testování Scio (testování klíčových kompetencí v 8. ročníku) Typy testů: KK1 - kompetence komunikativní a sociální a personální KK2 - kompetence k učení a řešení problému KK3 - kompetence občanská a pracovní

13

14 Výsledek: Umístění ţáků v rámci daných testů ve srovnání s ostatními školami je v pásmu lepšího průměru. Další testy jsou k nahlédnutí v příloze. Testování: 8. třídy Srovnávací testování Scio (testování cizích jazyků v 8. ročníku)

15 Výsledek: Po rozdělení ţáků obou tříd do skupiny cizích jazyků, bylo podle znalostí ţáků zřejmé, ţe skupina AJ bude dosahovat mnohem lepších výsledků. Nedostatečné výsledky jsme v NJ předpokládali. Percentil: Percentil vyjadřuje, jak se jednotlivý účastník umístil v rámci všech ostatních účastníků, nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku neţ on (např. umístil-li se účastník na 93. percentilu, znamená to, ţe předstihl 93 % ostatních a jen 7 % ze všech testovaných bylo lepších neţ on). Pokud je znám i celkový počet testovaných, je moţné díky percentilu určit i absolutní pořadí účastníka. Testování: 9. třídy Srovnávací testování CERMAT (testování výsledků vzdělávání ţáků 9. tříd)cizích jazyků v 8. ročníku)

16 Výsledky: Při porovnání výsledků ţáků 9. třídy naší školy a ţáků 9. tříd z ostatních základních škol v ČR zjistíme, ţe naši ţáci mají v úspěšnosti ve všech testech vţdy nepatrně slabší výsledek. Další testy jsou uvedeny v příloze. Zajímavé výsledky se týkají sebehodnocení ţáků, kdy podle testu subjektivního očekávání ve srovnání s realitou se ţáci ve srovnání s realitou značně přecenili. Např. jejich sebehodnocení očekávaných výsledků v matematických dovednostech byly přeceněny v 64%.

17 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1.Studium k prohlubování odborné kvalifikace průběţné vzdělávání Hravá a zábavná výchova pohybem I.,II. Kříţem kráţem písemným algoritmem početních operací Konkrétní program pro PČ ve ŠD I.,II.,III. Dyskalkulie Rozvíjíme prostorovou představivost ţáků Hospitace příleţitost nebo hrozba Archivní a spisová sluţba ve školství Školský zákon a novely Správní řád Komunitární programy BOZP, Poţární ochrana Efektivní metody výuky v ČJ Jesenicko v dějinách IX.,X.,XI. Islám a střed civilizací Řeč těla Jak vést aktivní rodičovské schůzky Klíč k jazykům angličtina Příprava a tvorba projektu Činnostní učení Na hudbu trochu jinak Vztahy ve třídě Lyţařský kurz Program Bakalář matrika Za odpady kolem Jeseníku Nové technologie a metody v Aj Čj na 1. stupni v praxi podle ŠVP Komunikace a krizové situace ŠVP ve ŠD Interaktivní tabule ve výuce Projevy šikany v ZŠ Emoční inteligence Speciální sociálních dovedností Program prevence kouření Uţitečná geografie Částka vynaloţená na DVPP za školní rok 2007/2008: Kč

18 2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v rámci celoţivotního vzdělávání na vysoké škole UP Olomouc, fakulta filozofická: Studium pro pedagogické pracovníky Mgr. Zdeňka Blišťanová (ZŘŠ) 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Úspěchy našich ţáků: Tito ţáci byli za své úspěchy odměněni na slavnostním ukončení školního roku 2007/ stupeň Zuzana Trunečková 3.tř. 1. místo v okresním kole recitační soutěţe a postup do krajského kola Lenka Dostálová 4. tř. 3. místo v Matem. olympiádě 4. tříd Evelína Pospíšilová 3. tř. 3.místo v okresním kole pěvecké soutěţe Zvoneček Kristýna Točoňová 5. tř. 2. místo v okresním kole pěvecké soutěţe Zvoneček Adam Dvorník (5.tř.)- 1. místo v okresním kole pěvecké soutěţe Zvoneček Hana Kubalová (5.tř.) 1.místo v OK Dopravní soutěţe Mladých cyklistů v Č.Vsi 1.místo v KK Dopravní soutěţe Mladých cyklistů ve Šternberku Hana Tylová (5.tř.) 1.místo v OK Dopravní soutěţe Mladých cyklistů v Č.Vsi 1.místo v KK Dopravní soutěţe Mladých cyklistů ve Šternberku Dominik Trnka (5.tř.) 1.místo v OK Dopravní soutěţe Mladých cyklistů v Č.Vsi 1.místo v KK Dopravní soutěţe Mladých cyklistů ve Šternberku

19 Druţstva: 1.místo v okresním kole dopravní soutěţe Mladých : A. Dvorník,D. Trnka, H. Tylová, H. Kubalová 1.místo v krajském kole opravní soutěţe Mladých cyklistů: A. Dvorník, D. Trnka, H. Tylová, H. Kubalová - postup do celostátního kola dopravní soutěţe Mladých cyklistů (8. místo) 2. místo v okresním kole Šachy: K. Ščudla, D. Janošík, P. Chytil, D. Svoboda 2. stupeň Natálie Černá 6 tř. 1. místo v matematické olympiádě okresní kolo 3. místo v matematické soutěţi Pythagoriáda okresní kolo Daniel Bambušek 6 tř. 2. místo v okresním přeboru v silovém trojboji Dominika Vršanová 6.tř. 1. místo v Poháru rozhlasu v LA- okresní kolo Jan Hutyra 7. tř. 1. a 2. místo O pohár rozhlasu v LA 1. místo v okresním přeboru v silovém trojboji Veronika Poustecká 9. tř. 1. místo v okresním přeboru v silovém trojboji 2. místo O pohár českého rozhlasu v LA Adriana Kadlecová 9. tř. 1. místo O pohár rozhlasu v LA Jan Sýkora 9. tř. 1. místo v Poháru českého rozhlasu v LA 2. místo v okresním přeboru v silovém trojboji Zoltán Jaroš 9. tř. 3. místo v okresním kole olympiády v AJ Valerie Hrašková 9. tř. 1. místo v krajském kole výtvarné soutěţe - Příroda Olomouckého kraje očima dětí Druţstva: 1. místo v okresním kole Šachy a postup do krajského kola: J. Procházková, J. Vršan, P. Gnida, L. Kekely 1. místo v okresní soutěţi Dopravní výchova: K. Koláčková, L.M. Bláhová, J. Mikeska a J. Jaroš 3. místo v okresním kole přírodovědné soutěţe Zlatý list: A. Kadlecová, M. Jaroš, B. Jurníková, K. Lasovská 2. místo v okresním kole sport. soutěţe O pohár rozhlasu: I. Komínková, D. Jaroň, Ţ. Lukášová, K. Wroţynová

20 Účast v soutěţích JUBOCUP malá kopaná okresní přebor v přespolním běhu florbal halová kopaná Coca cola školský pohár Silový trojboj Mc Donald s Cup okresní turnaj ve vybíjené šachový turnaj košíková st. ţáků vybíjená dívky vybíjená smíšená druţstva branný závod smíšených druţstev Kinderiáda - sport. soutěţ matematická olympiáda matematická soutěţ 4. tříd Pythagoriáda olympiáda v anglickém jazyce dějepisná olympiáda přírodopisná olympiáda biologická olympiáda zeměpisná olympiáda Helpíkův pohár výtvarně návrhářská soutěţ Hledá se nový Versace okresní kolo soutěţe Právo pro kaţdý den Soutěţe pořádané v naší škole recitační soutěţ pěvecká soutěţ Zpíváme koledy, Zvoneček Klokan matem. soutěţ Pythagoriáda matem. soutěţ přehazovaná Novoroční laťka - skok do výšky Den Země přírodovědná soutěţ Zlatý list školní kolo dopravní soutěţe Mladých cyklistů okresní kolo dopravní soutěţe Mladých cyklistů Cyklista roku 2007 Lehkoatletický čtyřboj O pohár rozhlasu v LA výtvarná soutěţ Kniha a já výtvarně návrhářská soutěţ Versace Krnovská Regina

21 Hry bez hranic partnerské sport. setkání Stod, Olzsanka Den dětí Zúčastnili jsme se těchto kulturních akcí 1. stupeň Divadelní představení Tři čarodějnice Divadlo P. Bezruče Jeseník Divadelní představení Mimikry (5. tř.) Divadlo P. Bezruče Jeseník Kino Pohoda V.I.P. Exkurze - Hvězdárna Jeseník Koncert Pavla Nováka Divadlo P. Bezruče Jeseník Beseda Polární kraje (5.tř.) Přednáška: Tonda Obal na cestách 2. stupeň Divadelní představení Mimikry Divadlo P. Bezruče Jeseník Beseda Povodeň 1997 Beseda s polit. vězněm v kom. kriminálech p. S. Lekavý Beseda - Třetihory Vlastivědné muzeum Jeseník Flora a fauna Jesenicka Prezentace školy na veřejnosti: Akademie Vánoční 2. stupeň Slavnostní ukončení školního roku Vystoupení ke Dni matek 1. stupeň Vystoupení kytarového krouţku v Penzionu Česká Ves Vystoupení ţáků 5. třídy s hrou na flétnu Penzion Česká Ves Výstava výtvarných prací v MC Krteček Jeseník Projekty, které proběhly na naší škole (viz. příloha): Den vzniku samostatného československého státu Den Země Dopravní výchova Ekologický program + vyhodnocení Spolupracovali jsme na podání těchto projektů v rámci ESF: (ţádosti museli být předloţeny do )

22 Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo prioritní osy: 7. 1 Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Projekt 1. Název projektu: Zvyšování kvality vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů 2. Název projektu: Podpora rozvoje venkovských škol Olomouckého kraje 3. Název projektu: Podpora Velké a malé příběhy moderních dějin osídlování Olomouckého kraje Školní parlament Od jara školního roku 2007/2008 začal ve škole pracovat školní parlament (viz. příloha) Celostátní projekt do kterých se pravidelně zapojujeme: (viz. příloha) Zdravé zuby Občanské sdruţení Ţivot dětem Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CHRPA

23 Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti ve ŠD a ŠK Ve školním roce 2007/2008 bylo přihlášeno 100 ţáků do ŠK z 5. třídy + II. stupně, do ŠD 69 ţáků I stupně. V letošním roce byl ranní provoz posunut na půl 7 hod. a končil v hod. Vychovatelky odváděly ţáky na bazén a pomáhaly s výukou plavání třídy, také měly na starosti pobyt všech neplavců dané třídy jednom oddělení druţiny. Pí. Šimonová vyučovala AJ na II.stupni v počtu 11 hodin., pí.baudisová pomáhala svou asistencí při hodinách PČ a TV ve třídách s větším počtem dětí, pí Franklová vyučovala PČ v 1. a 4. třídě. Po domluvě byl zajištěn pobyt části ţáků v době, kdy se neúčastnili laboratorních prací, ve školním klubu (dělení třídy). Během roku jsme odsupovaly 208 hodin za paní učitelky I.stupně, 31 hod. ve ŠD. Společně s dětmi jsme vyráběly přání a pozvánky pro účely školy, výrobky pro děti k zápisu a pečovaly o celoroční výzdobu tříd,chodeb a šaten. Vychovatelky absolvovaly v rámci vzdělávání semináře pořádané DVPP, ale i jiných vzdělávacích institucí. Během vedlejších a hlavních prázdnin byl ŠK a ŠD zavřena. Při ŠD a ŠK pracovaly krouţky: Kytarový pod vedením pí. Šimonové, který navštěvovalo 13 ţáků. S pí. vychovatelkou zlepšovali své dovednosti hry na kytaru, ale také reprezentovali naši školu svým vystoupením pro seniory v hotelu Zlatý Chlum, na Vánoční akademii školy, vystoupení ke Dni matek v penzionu a nakonec nás potěšili svým vystoupením na Závěrečné akademii školy. Keramický pod vedením pí Pátíkové a Franklové. Bylo přihlášeno 71 ţáků třídy. Do programu se zapojilo i 24 dětí z MŠ Holanova a pod vedením pí. Pátíkové se naučily pracovat s hlínou a barvami, svými výrobky určitě potěšily svou rodinu, jímţ byly výrobky určeny.v rámci PČ proběhla práce s dětmi 1, 3, 4 a 5 třídy (velikonoční ozdoby, výrobky ke Dni matek). Připravili jsme výrobky do tomboly OÚ, k zápisu do 1. třídy, ke Dni učitelů a také medaile k akci Hry bez hranic. Hotové výrobky, které ţáci vyráběli během roku, si ţáci odnášeli na závěr šk. roku domů. Kopaná pod vedením pí. Baudisové se všech 18 chlapů, kteří krouţek navštěvovali zdokonalili ve hře, ale také posilovali smysl pro spravedlnost, kamarádství a soudrţnost. Účastnili se turnaje Mc Donald s Cup. V rámci ŠK byla kaţdý ČT otevřena místnost informatiky, kam mohli zájemci pracovat na PC. Hlavní akce: Odpoledne na koloběţkách, Podzimní olympiáda, Turnaj stolního tenisu, Pohádková noc, Diskotéka při ŠK, Ukázky vánočního cukroví, Nejlepší vánoční přání pro firmu POOL z Prahy, Diskotéka v maskách, Jezdím podle pravidel, Výlet na Kříţový vrch a Zábavné odpoledne s opékáním. Mimo tyto společné akce si kaţdé oddělení pracovalo podle svého plánu, vycházejícího z ŠVP pro zájmové vzdělávání naší ŠD a ŠK.

24 8. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí (kopie celé inspekční zprávy viz. příloha)

25 9. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2007 PŘÍJMY: Dotace od KÚ Olomouc ,- Kč Dotace od Obce Česká Ves ,- Kč +Trţby za obědy ,50 Kč + Úroky ,43 Kč + Jiné ostatní výnosy ,55 Kč + poplatky ŠD, ŠK ,- Kč + pouţití Fondu rezerv ,18 Kč Příjmy z Jiné činnosti ,45 Kč Dotace BESIP ,- Kč Příjmy celkem: ,11 Kč VÝDAJE: KÚ Olomouc: - mzdové náklady ,- Kč - OPPP ,- Kč - zákonné odvody /ZP,SP,4,2 0/00/ ,- Kč - FKSP ,- Kč - DVPP ,- Kč - Informatika/účelové/ ,- Kč - učebnice, učební pomůcky, šk.potř ,58 Kč - cestovné 6.689,- Kč - ostatní 6.382,- Kč Výdaje KÚ celkem: ,58 Kč Výdaje z jiné činnosti: ,21 Kč Výdaje z dotace Obce Česká Ves ,82 Kč Výdaje BESIP ,50 Kč Výdaje celkem: ,11 Kč Hospodářský výsledek: Hlavní činnost: Jiná činnost /školní jídelna/: HV celkem za organizaci: ,24 Kč ,24 Kč 0 Kč Zpracovala: Sylva Surá V České Vsi

26 Přílohy: 1. Inspekční zpráva ze dne května Minimální preventivní program na rok 2007/ Projekty na naší škole (Ekologický program a jeho vyhodnocení, Den vzniku ČR, Den Země, Dopravní výchova v 5. třídě) 4. Testování Scio a Cermat další grafy 5. Školní parlament 6. Celorepublikové projekty do kterých se kaţdoročně zapojujeme 7. Fotogalerie

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Projednáno v pedagogické radě dne: 15.09.2009 Schválení ve školské radě dne: 22.09.2009 Mgr. Zdeňka Blišťanová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Projednání v pedagogické radě dne: 17.10.2007 Schválení ve Školské radě dne: Mgr.Jaroslav Vudmaska

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě dne: 18.09.2012 Schválení ve Školské radě dne: 18.09.2012 Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka školy 1 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne: 14. 10. 2014 Schválení ve školské radě dne: 16.10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a o činnosti Základní školy a mateřské školy Frýdek Místek, El. Krásnohorské 2254 Základní školy Frýdek-Místek El. Krásnohorské 139, 738 01 Frýdek-Místek za školní rok 2011-2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. srpna 2013 Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy 1. Charakteristika školy Základní

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne: 30. 10. 2012 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2012/2013 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2012/2013 - Zpráva o hospodaření školy

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2005/2006 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 2-7 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 8 3.

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007 2008. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007 2008. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007 2008 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více