Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Projednáno v pedagogické radě dne: Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka školy

2 1.Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Makarenkova 414, Česká Ves Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Vudmaska Zástupce ředitele školy: Mgr. Zdeňka Blišťanová Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO ZŠ: Zřizovatel: Obec Česká Ves, Jánského Česká Ves Součástí školy: Školní druţina IZO: Školní klub IZO: Školní jídelna IZO: Datum zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení: Datum zahájení činnosti: Celková kapacita školy a součástí školy: Základní škola Školní druţina Školní klub Školní jídelna 560 ţáků 68 ţáků 65 ţáků 1400 ţáků

3 Další údaje: Škola má 250 ţáků v 11-ti třídách v 9-ti ročnících z nichţ l. aţ 5. ročník tvoří I. stupeň + přípravná třída v počtu 125 ţáků a 6. aţ 9. ročník tvoří II. stupeň v počtu 115 ţáků. Průměrná naplněnost tříd je 23 ţáků. Škola má k dispozici 21 učeben, z toho je 11 odborných a 1 tělocvičnu. Školní druţina má dvě místnosti ve velikosti učeben a školní klub jednu místnost utvořenou za dvou tříd. Je zde i jídelna pro 100 sedících ţáků. Škola sídlí celkem v 7 budovách, z nichţ je 6 spojeno podchody. K dispozici má škola lehkoatletický stadion s běţeckou dráhou, doskočištěm na skok daleký a doskočištěm na skok vysoký. Dále můţe vyuţívat víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis, malá kopaná, košíková a odbíjená), škvárové hřiště na hod do dálky. Škola má také dopravní hřiště. Škola organizuje lyţařské kurzy, plavecký výcvik (obci je vybudován obecní plavecký bazén, kterého škola vyuţívá pro pravidelnou výuku plavání v třídě po celý školní rok), dopravní výchovu pro celý okres (pro ţáky 4.,5.,6. tříd). Vybavenost školy pomůckami je na velmi dobré úrovni. Při výuce je vyuţíván výukový SW, v učebnách máme umístěny 2 IT tabule. škola má také k dispozici keramickou dílnu se dvěma kruhy a vypalovací pecí. Pořádá soutěţe jak sportovní, tak i soutěţe v jiných oblastech. Zřizuje pro ţáky zájmové útvary přes DDM a obec. Údaje o školské radě: Datum zřízení: Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Alena Krčmářová PaedDr. František Svačina Členové rady školy z řad rodičů: pí. Eva Trnková Ing. Luděk Vršan Členové rady školy z řad učitelů: Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Dagmar Černilová

4 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Vzdělávání ţáků probíhalo dle následujících učebních plánů: 1.,6. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VLNKA ročník Základní škola, č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav ročník Základní škola č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav Volitelné předměty II.stupně: VI. ročník: uţité výtvarné činnosti pohybové a sportovní aktivity praktika z fyziky VII.ročník: uţité výtvarné činnosti pohybové a sportovní aktivity praktika z fyziky VIlI.ročník: pohybové a sportovní aktivity německý jazyk 2. cizí jazyk konverzace v anglickém jazyku praktika z chemie kresba a malba IX.ročníky: pohybové a sportovní aktivity německý jazyk 2. cizí jazyk konverzace v anglickém jazyku praktika z chemie kresba a malba Zájmové krouţky vedené u DUHA Jeseník odbíjená anglický jazyk pro nejmenší psaní na stroji modelářský malý výtvarník fotografický (1. pololetí)

5 Zájmové útvary ve ŠD a ŠK: keramika hra na kytaru kopaná práce na PC 3. Přehled pracovníků školy Personální obsazení: jméno a příjmení aprobace praxe/let ředitel školy Mgr. Jaroslav Vudmaska M- TV nad 32 let zástupce ředitele školy Mgr. Zdeňka Blišťanová 1. stupeň 20 výchovný poradce preventista sociálně patologických jevů Mgr. Tamara Šašvatová Ped. Ov 26 koordinátor ŠVP metodik enviromentálního vzdělávání Mgr. Marcela Janíčková Mgr. Martina Broţková poţární technik pracovník pro CO zdravotník školy Miroslav Wroţyna Mgr. Jaroslav Vudmaska Ludmila Šimonová Třídní učitelé: přípravná třída Mgr. Blanka Sobalová 1. stupeň třída Mgr. Irma Jásková 1. stupeň třída Mgr. Dagmar Černilová 1. stupeň třída Mgr. Iveta Skřivánková 1. stupeň třída Mgr. Dagmar Škrobálková Eva Šindlerová 1. stupeň třída Mgr. Milada Podolská 1. stupeň třída Mgr. Naděţda Horáková D Rj Nj třída Mgr. Věra Šánová M Fy nad 32 let 8. A Mgr. Jarmila Procházková 1. stupeň B Mgr. Jiří Truneček Př Čj 9,5 9. třída Mgr. Marcela Janíčková D Rj Aj 17 Netřídní učitelé: Ing. Zuzana Khýrová Che 2 Mgr. Lenka Blašková Čj - Hv 9 Mgr. Martina Broţková Př Pě 6,5

6 Vychovatelky: Školní druţina Eva Franklová vychovatelka 25 Ludmila Šimonová vychovatelka 34 Školní klub Alexandra Baudisová vychovatelka 29 Správní zaměstnanci: THP pracovnice Vedoucí školní jídelny Pracovnice školní jídelny Školník Uklízečky Sylva Surá Michal Švec Alena Brašíková, Ivana Poulíková, Marie Vašíčková, Alena Berková Miroslav Wroţyna Marie Wolfová, Lenka Vacková, Alena Podhorná, Ludmila Gottwaldová Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve % výuce Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 75,4 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 67,8 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let učí v důchodu Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny

7 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol Zápis do 1. třídy Do 1. ročníku ZŠ byl proveden zápis dne a dostavilo se celkem 42 ţáků. Ţádost o odklad podalo 8 rodičů, jednomu ţákovi po prošetření v PPP Jeseník nebyl odklad doporučen. Zapsáno bylo 34 ţáků. Přijímání ţáků do středních škol Střední školy s maturitou: SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov: management cestovního ruchu: Aneta Furišová SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník: strojírenství: Tomáš Baďura Marek Čikoš Petr Němec HŠ Vincenze Priessnitze Jeseník: hotelnictví a turismus cestovní ruch: Veronika Poutecká Henrieta Rakášová Kamila Wroţynová Gymnázium Jeseník: Pavel Cintler Valerie Hrašková Michal Jaroš Barbora Jurníková Adriana Kadlecová Petra Lasovská Radek Procházka SSOŠ Jeseník s. r. o. : obchodní akademie: Anna Badiová SPŠ Bruntál : strojírenská technická administrativa : Lenka Svobodová Střední škola oděvní Prostějov: modelářství a návrhářství oděvů: Kristýna Šuhajdová Počet ţáků: 17

8 Učiliště: SOU potravinářské Jeseník: kuchař číšník pro pohostinství: Jiří Ţalčík SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník: zámečník: Pavel Jánošík Petr Jati Tomáš Machala Střední škola sluţeb Bruntál: kadeřník: Věra Hrehorčuková SOŠ Olomouc: manipulant cestovního provozu a přepravy Lucie Sobalová Odborné učiliště a Praktická škola Lipová Lázně: práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelská práce: Martina Růţičková Petra Růţičková SOU zemědělské Horní Heřmanice: opravář zemědělských strojů: Michal Procházka Jan Sýkora Počet ţáků: 10 (z toho 2 z VIII.A) Celkem vycházejících ţáků: 27 Ţáci 5. ročníku přijati na Gymnázium Jeseník: Adam Dvorník Karolína Němcová Hana Tylová Lenka Zbořilová

9 5. Údaje o výsledku vzdělávání ţáků Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků Škola / součást Počet ţáků (svěřenců, dětí) Počet tříd Průměrný počet ţáků na třídu (svěř./skup.) Celkový počet zaměstnan. Počet pedagogických pracovníků Počet ţáků na 1 pedagog. pracovníka 1998/ , , / , , / , , / ,73 38/vč.ŠJ/ 20/celé úv./ 16, / ,61 35/vč.ŠJ/ 18/celé úv./ 17, / , , / , /17,04 (úv.) 14,3/15,9 2005/ , /15,4 (úv.) 15,24/16,8 2006/ , /16 (úv.) 15,29/16, / , /18 (úv.) 12,55/13,94 Klasifikace: ŠKOLNÍ ROK POČET ŢÁKŮ PROSPĚLO S PROSPĚLO NEPROSPĚLO VYZNAMENÁNÍM 1998/ (VČ I.STUPNĚ) / / / / / / / / pololetí / 2. pololetí 2007/ / / /102 1/1 Chování: Školní rok NTU DTU DŘŠ 2.stupeň 3.stupeň pochvaly 1998/ / / /

10 2002/ / / / / / Absence Školní rok omluvená neomluvená Průměr na celkem Průměr na Celkem ţáka ţáka 1998/ , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , Údaje o integrovaných ţácích Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení 0 0 Zrakové postiţení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postiţení 0 0 S kombinací postiţení 0 0 S vývojovými poruchami učení

11 Školní jídelna, školní druţina a školní klub Škola/součást Celková Počet ţáků Počet zaměstnanců školní kapacita jídelna, Školní druţina a klub 99/00 00/01 01/02 02/03 99/00 00/01 01/02 02/03 Školní jídelna Školní druţina Školní klub /04 04/05 05/06 06/07 03/04 04/05 05/06 06/07 Školní jídelna Školní druţina Školní klub /08 07/08 Školní jídelna Školní druţina Školní klub Údaje o výsledcích vých. vzdělávacího procesu (celostátní testování) Testování: 7. třídy Potenciály Scio (vyhledávání ţáků s předpoklady k vysokoškolskému studiu) OSP = obecné studijní předpoklad

12 Výsledek: Umístění ţáků sedmé třídy v porovnání se 7. třídami v ČR je velmi podprůměrné. Třída je prospěchově průměrná, ve třídě je několik ţáků s velmi dobrými výsledky, ale většina ţáků má průměrný aţ podprůměrný prospěch.tento test byl u nás zadáván poprvé, slabý výsledek by mohl být způsoben také tím, ţe ţáci neznají tenhle způsob zadávání úloh. Z dalších grafů ( viz. příloha) je patrné, ţe klasifikace neodpovídá dosaţeným výsledkům s výsledky testů byli pedagogové seznámeni. Pro zajímavost uvádíme i další testy, které ukazují na faktory motivace, proč nedosahují ţáci lepších výsledků, také byly zpracovány názory ţáků a jejich zájmy. Testování: 8. třídy Srovnávací testování Scio (testování klíčových kompetencí v 8. ročníku) Typy testů: KK1 - kompetence komunikativní a sociální a personální KK2 - kompetence k učení a řešení problému KK3 - kompetence občanská a pracovní

13

14 Výsledek: Umístění ţáků v rámci daných testů ve srovnání s ostatními školami je v pásmu lepšího průměru. Další testy jsou k nahlédnutí v příloze. Testování: 8. třídy Srovnávací testování Scio (testování cizích jazyků v 8. ročníku)

15 Výsledek: Po rozdělení ţáků obou tříd do skupiny cizích jazyků, bylo podle znalostí ţáků zřejmé, ţe skupina AJ bude dosahovat mnohem lepších výsledků. Nedostatečné výsledky jsme v NJ předpokládali. Percentil: Percentil vyjadřuje, jak se jednotlivý účastník umístil v rámci všech ostatních účastníků, nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku neţ on (např. umístil-li se účastník na 93. percentilu, znamená to, ţe předstihl 93 % ostatních a jen 7 % ze všech testovaných bylo lepších neţ on). Pokud je znám i celkový počet testovaných, je moţné díky percentilu určit i absolutní pořadí účastníka. Testování: 9. třídy Srovnávací testování CERMAT (testování výsledků vzdělávání ţáků 9. tříd)cizích jazyků v 8. ročníku)

16 Výsledky: Při porovnání výsledků ţáků 9. třídy naší školy a ţáků 9. tříd z ostatních základních škol v ČR zjistíme, ţe naši ţáci mají v úspěšnosti ve všech testech vţdy nepatrně slabší výsledek. Další testy jsou uvedeny v příloze. Zajímavé výsledky se týkají sebehodnocení ţáků, kdy podle testu subjektivního očekávání ve srovnání s realitou se ţáci ve srovnání s realitou značně přecenili. Např. jejich sebehodnocení očekávaných výsledků v matematických dovednostech byly přeceněny v 64%.

17 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1.Studium k prohlubování odborné kvalifikace průběţné vzdělávání Hravá a zábavná výchova pohybem I.,II. Kříţem kráţem písemným algoritmem početních operací Konkrétní program pro PČ ve ŠD I.,II.,III. Dyskalkulie Rozvíjíme prostorovou představivost ţáků Hospitace příleţitost nebo hrozba Archivní a spisová sluţba ve školství Školský zákon a novely Správní řád Komunitární programy BOZP, Poţární ochrana Efektivní metody výuky v ČJ Jesenicko v dějinách IX.,X.,XI. Islám a střed civilizací Řeč těla Jak vést aktivní rodičovské schůzky Klíč k jazykům angličtina Příprava a tvorba projektu Činnostní učení Na hudbu trochu jinak Vztahy ve třídě Lyţařský kurz Program Bakalář matrika Za odpady kolem Jeseníku Nové technologie a metody v Aj Čj na 1. stupni v praxi podle ŠVP Komunikace a krizové situace ŠVP ve ŠD Interaktivní tabule ve výuce Projevy šikany v ZŠ Emoční inteligence Speciální sociálních dovedností Program prevence kouření Uţitečná geografie Částka vynaloţená na DVPP za školní rok 2007/2008: Kč

18 2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v rámci celoţivotního vzdělávání na vysoké škole UP Olomouc, fakulta filozofická: Studium pro pedagogické pracovníky Mgr. Zdeňka Blišťanová (ZŘŠ) 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Úspěchy našich ţáků: Tito ţáci byli za své úspěchy odměněni na slavnostním ukončení školního roku 2007/ stupeň Zuzana Trunečková 3.tř. 1. místo v okresním kole recitační soutěţe a postup do krajského kola Lenka Dostálová 4. tř. 3. místo v Matem. olympiádě 4. tříd Evelína Pospíšilová 3. tř. 3.místo v okresním kole pěvecké soutěţe Zvoneček Kristýna Točoňová 5. tř. 2. místo v okresním kole pěvecké soutěţe Zvoneček Adam Dvorník (5.tř.)- 1. místo v okresním kole pěvecké soutěţe Zvoneček Hana Kubalová (5.tř.) 1.místo v OK Dopravní soutěţe Mladých cyklistů v Č.Vsi 1.místo v KK Dopravní soutěţe Mladých cyklistů ve Šternberku Hana Tylová (5.tř.) 1.místo v OK Dopravní soutěţe Mladých cyklistů v Č.Vsi 1.místo v KK Dopravní soutěţe Mladých cyklistů ve Šternberku Dominik Trnka (5.tř.) 1.místo v OK Dopravní soutěţe Mladých cyklistů v Č.Vsi 1.místo v KK Dopravní soutěţe Mladých cyklistů ve Šternberku

19 Druţstva: 1.místo v okresním kole dopravní soutěţe Mladých : A. Dvorník,D. Trnka, H. Tylová, H. Kubalová 1.místo v krajském kole opravní soutěţe Mladých cyklistů: A. Dvorník, D. Trnka, H. Tylová, H. Kubalová - postup do celostátního kola dopravní soutěţe Mladých cyklistů (8. místo) 2. místo v okresním kole Šachy: K. Ščudla, D. Janošík, P. Chytil, D. Svoboda 2. stupeň Natálie Černá 6 tř. 1. místo v matematické olympiádě okresní kolo 3. místo v matematické soutěţi Pythagoriáda okresní kolo Daniel Bambušek 6 tř. 2. místo v okresním přeboru v silovém trojboji Dominika Vršanová 6.tř. 1. místo v Poháru rozhlasu v LA- okresní kolo Jan Hutyra 7. tř. 1. a 2. místo O pohár rozhlasu v LA 1. místo v okresním přeboru v silovém trojboji Veronika Poustecká 9. tř. 1. místo v okresním přeboru v silovém trojboji 2. místo O pohár českého rozhlasu v LA Adriana Kadlecová 9. tř. 1. místo O pohár rozhlasu v LA Jan Sýkora 9. tř. 1. místo v Poháru českého rozhlasu v LA 2. místo v okresním přeboru v silovém trojboji Zoltán Jaroš 9. tř. 3. místo v okresním kole olympiády v AJ Valerie Hrašková 9. tř. 1. místo v krajském kole výtvarné soutěţe - Příroda Olomouckého kraje očima dětí Druţstva: 1. místo v okresním kole Šachy a postup do krajského kola: J. Procházková, J. Vršan, P. Gnida, L. Kekely 1. místo v okresní soutěţi Dopravní výchova: K. Koláčková, L.M. Bláhová, J. Mikeska a J. Jaroš 3. místo v okresním kole přírodovědné soutěţe Zlatý list: A. Kadlecová, M. Jaroš, B. Jurníková, K. Lasovská 2. místo v okresním kole sport. soutěţe O pohár rozhlasu: I. Komínková, D. Jaroň, Ţ. Lukášová, K. Wroţynová

20 Účast v soutěţích JUBOCUP malá kopaná okresní přebor v přespolním běhu florbal halová kopaná Coca cola školský pohár Silový trojboj Mc Donald s Cup okresní turnaj ve vybíjené šachový turnaj košíková st. ţáků vybíjená dívky vybíjená smíšená druţstva branný závod smíšených druţstev Kinderiáda - sport. soutěţ matematická olympiáda matematická soutěţ 4. tříd Pythagoriáda olympiáda v anglickém jazyce dějepisná olympiáda přírodopisná olympiáda biologická olympiáda zeměpisná olympiáda Helpíkův pohár výtvarně návrhářská soutěţ Hledá se nový Versace okresní kolo soutěţe Právo pro kaţdý den Soutěţe pořádané v naší škole recitační soutěţ pěvecká soutěţ Zpíváme koledy, Zvoneček Klokan matem. soutěţ Pythagoriáda matem. soutěţ přehazovaná Novoroční laťka - skok do výšky Den Země přírodovědná soutěţ Zlatý list školní kolo dopravní soutěţe Mladých cyklistů okresní kolo dopravní soutěţe Mladých cyklistů Cyklista roku 2007 Lehkoatletický čtyřboj O pohár rozhlasu v LA výtvarná soutěţ Kniha a já výtvarně návrhářská soutěţ Versace Krnovská Regina

21 Hry bez hranic partnerské sport. setkání Stod, Olzsanka Den dětí Zúčastnili jsme se těchto kulturních akcí 1. stupeň Divadelní představení Tři čarodějnice Divadlo P. Bezruče Jeseník Divadelní představení Mimikry (5. tř.) Divadlo P. Bezruče Jeseník Kino Pohoda V.I.P. Exkurze - Hvězdárna Jeseník Koncert Pavla Nováka Divadlo P. Bezruče Jeseník Beseda Polární kraje (5.tř.) Přednáška: Tonda Obal na cestách 2. stupeň Divadelní představení Mimikry Divadlo P. Bezruče Jeseník Beseda Povodeň 1997 Beseda s polit. vězněm v kom. kriminálech p. S. Lekavý Beseda - Třetihory Vlastivědné muzeum Jeseník Flora a fauna Jesenicka Prezentace školy na veřejnosti: Akademie Vánoční 2. stupeň Slavnostní ukončení školního roku Vystoupení ke Dni matek 1. stupeň Vystoupení kytarového krouţku v Penzionu Česká Ves Vystoupení ţáků 5. třídy s hrou na flétnu Penzion Česká Ves Výstava výtvarných prací v MC Krteček Jeseník Projekty, které proběhly na naší škole (viz. příloha): Den vzniku samostatného československého státu Den Země Dopravní výchova Ekologický program + vyhodnocení Spolupracovali jsme na podání těchto projektů v rámci ESF: (ţádosti museli být předloţeny do )

22 Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo prioritní osy: 7. 1 Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Projekt 1. Název projektu: Zvyšování kvality vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů 2. Název projektu: Podpora rozvoje venkovských škol Olomouckého kraje 3. Název projektu: Podpora Velké a malé příběhy moderních dějin osídlování Olomouckého kraje Školní parlament Od jara školního roku 2007/2008 začal ve škole pracovat školní parlament (viz. příloha) Celostátní projekt do kterých se pravidelně zapojujeme: (viz. příloha) Zdravé zuby Občanské sdruţení Ţivot dětem Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CHRPA

23 Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti ve ŠD a ŠK Ve školním roce 2007/2008 bylo přihlášeno 100 ţáků do ŠK z 5. třídy + II. stupně, do ŠD 69 ţáků I stupně. V letošním roce byl ranní provoz posunut na půl 7 hod. a končil v hod. Vychovatelky odváděly ţáky na bazén a pomáhaly s výukou plavání třídy, také měly na starosti pobyt všech neplavců dané třídy jednom oddělení druţiny. Pí. Šimonová vyučovala AJ na II.stupni v počtu 11 hodin., pí.baudisová pomáhala svou asistencí při hodinách PČ a TV ve třídách s větším počtem dětí, pí Franklová vyučovala PČ v 1. a 4. třídě. Po domluvě byl zajištěn pobyt části ţáků v době, kdy se neúčastnili laboratorních prací, ve školním klubu (dělení třídy). Během roku jsme odsupovaly 208 hodin za paní učitelky I.stupně, 31 hod. ve ŠD. Společně s dětmi jsme vyráběly přání a pozvánky pro účely školy, výrobky pro děti k zápisu a pečovaly o celoroční výzdobu tříd,chodeb a šaten. Vychovatelky absolvovaly v rámci vzdělávání semináře pořádané DVPP, ale i jiných vzdělávacích institucí. Během vedlejších a hlavních prázdnin byl ŠK a ŠD zavřena. Při ŠD a ŠK pracovaly krouţky: Kytarový pod vedením pí. Šimonové, který navštěvovalo 13 ţáků. S pí. vychovatelkou zlepšovali své dovednosti hry na kytaru, ale také reprezentovali naši školu svým vystoupením pro seniory v hotelu Zlatý Chlum, na Vánoční akademii školy, vystoupení ke Dni matek v penzionu a nakonec nás potěšili svým vystoupením na Závěrečné akademii školy. Keramický pod vedením pí Pátíkové a Franklové. Bylo přihlášeno 71 ţáků třídy. Do programu se zapojilo i 24 dětí z MŠ Holanova a pod vedením pí. Pátíkové se naučily pracovat s hlínou a barvami, svými výrobky určitě potěšily svou rodinu, jímţ byly výrobky určeny.v rámci PČ proběhla práce s dětmi 1, 3, 4 a 5 třídy (velikonoční ozdoby, výrobky ke Dni matek). Připravili jsme výrobky do tomboly OÚ, k zápisu do 1. třídy, ke Dni učitelů a také medaile k akci Hry bez hranic. Hotové výrobky, které ţáci vyráběli během roku, si ţáci odnášeli na závěr šk. roku domů. Kopaná pod vedením pí. Baudisové se všech 18 chlapů, kteří krouţek navštěvovali zdokonalili ve hře, ale také posilovali smysl pro spravedlnost, kamarádství a soudrţnost. Účastnili se turnaje Mc Donald s Cup. V rámci ŠK byla kaţdý ČT otevřena místnost informatiky, kam mohli zájemci pracovat na PC. Hlavní akce: Odpoledne na koloběţkách, Podzimní olympiáda, Turnaj stolního tenisu, Pohádková noc, Diskotéka při ŠK, Ukázky vánočního cukroví, Nejlepší vánoční přání pro firmu POOL z Prahy, Diskotéka v maskách, Jezdím podle pravidel, Výlet na Kříţový vrch a Zábavné odpoledne s opékáním. Mimo tyto společné akce si kaţdé oddělení pracovalo podle svého plánu, vycházejícího z ŠVP pro zájmové vzdělávání naší ŠD a ŠK.

24 8. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí (kopie celé inspekční zprávy viz. příloha)

25 9. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2007 PŘÍJMY: Dotace od KÚ Olomouc ,- Kč Dotace od Obce Česká Ves ,- Kč +Trţby za obědy ,50 Kč + Úroky ,43 Kč + Jiné ostatní výnosy ,55 Kč + poplatky ŠD, ŠK ,- Kč + pouţití Fondu rezerv ,18 Kč Příjmy z Jiné činnosti ,45 Kč Dotace BESIP ,- Kč Příjmy celkem: ,11 Kč VÝDAJE: KÚ Olomouc: - mzdové náklady ,- Kč - OPPP ,- Kč - zákonné odvody /ZP,SP,4,2 0/00/ ,- Kč - FKSP ,- Kč - DVPP ,- Kč - Informatika/účelové/ ,- Kč - učebnice, učební pomůcky, šk.potř ,58 Kč - cestovné 6.689,- Kč - ostatní 6.382,- Kč Výdaje KÚ celkem: ,58 Kč Výdaje z jiné činnosti: ,21 Kč Výdaje z dotace Obce Česká Ves ,82 Kč Výdaje BESIP ,50 Kč Výdaje celkem: ,11 Kč Hospodářský výsledek: Hlavní činnost: Jiná činnost /školní jídelna/: HV celkem za organizaci: ,24 Kč ,24 Kč 0 Kč Zpracovala: Sylva Surá V České Vsi

26 Přílohy: 1. Inspekční zpráva ze dne května Minimální preventivní program na rok 2007/ Projekty na naší škole (Ekologický program a jeho vyhodnocení, Den vzniku ČR, Den Země, Dopravní výchova v 5. třídě) 4. Testování Scio a Cermat další grafy 5. Školní parlament 6. Celorepublikové projekty do kterých se kaţdoročně zapojujeme 7. Fotogalerie

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Projednání v pedagogické radě dne: Schválení ve Školské radě dne: Mgr.Jaroslav Vudmaska ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Projednání v pedagogické radě dne: 17.10.2007 Schválení ve Školské radě dne: Mgr.Jaroslav Vudmaska

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Projednáno v pedagogické radě dne: 15.09.2009 Schválení ve školské radě dne: 22.09.2009 Mgr. Zdeňka Blišťanová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 A) Základní údaje o škole : Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě dne: 18.09.2012 Schválení ve Školské radě dne: 18.09.2012 Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka školy 1 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace telefon: 483 389 233, 483 391 546, 2.zszb@tfnet.cz http://www.zeleznybrod.cz/zspelechovska ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více