I. ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ NA KRAJSKÝCH ÚŘADECH. 1. Úvod: Zhodnocení výsledků výzkumu * 2. Strategické řízení a regionální rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ NA KRAJSKÝCH ÚŘADECH. 1. Úvod: Zhodnocení výsledků výzkumu * 2. Strategické řízení a regionální rozvoj"

Transkript

1 I. ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ NA KRAJSKÝCH ÚŘADECH 1. Úvod: Zhodnocení výsledků výzkumu * Výzkumné šetření zaměřené na postižení každodenních procesů řízení regionálního rozvoje a rozhodování o jeho prioritách, které jsme v v tomto roce realizovali, může významně přispět k identifikaci základních vývojových tendencí v oblasti řízení regionálního rozvoje i k poznání hlavních problémů, se kterými se v této souvislosti jednotlivé instituce veřejné správy setkávají nebo se setkat mohou. Výzkumné šetření jsme realizovali ve dvou fázích. Nejprve jsme rozeslali dotazníky prostřednictvím elektronické pošty jednotlivým odborům regionálního rozvoje krajů ČR. Tyto dotazníky jsme poslali třinácti krajům (výjimku tvořil kraj na území hlavního města Prahy, který jsme do šetření vzhledem k jeho specifickým charakteristikám nezařadili). Se získaných odpovědí na otázky položené v dotazníku jsme získali aktuální informace o personálních otázkách řízení regionálního rozvoje, o intenzitě spolupráce krajů s dalšími institucemi, včetně významu této spolupráce, o naplňování principů strategického řízení na regionální úrovni i o východiscích profesionálního řízení aktivit regionálního rozvoje. Odpovědi na rozesílaný dotazník jsme získali od všech krajů s výjimkou kraje Středočeského. Následující etapa terénního šetření byla provedena na základě osobních rozhovorů s vybranými představiteli krajů ČR (výjimku tvořil Středočeský kraj a Praha). Na základě těchto šetření jsme získali tzv. měkká subjektivní data založená na výpovědích jednotlivých vedoucích pracovníků odborů regionálního rozvoje krajů na vybrané otázky týkající se možností a bariér řízení regionálního rozvoje. Paralelně s touto fází jsme šetření prostřednictvím dotazníků i osobních rozhovorů realizovali rovněž s vybranými obcemi třetího stupně. V rámci výzkumu jsme oslovili 200 obcí různé velikosti ve všech sledovaných krajích, na dotazníkové šetření nám písemně odpovědělo 94 obcí. Vzhledem ke skutečnosti, že problematika regionálního rozvoje je primárně řešena především na úrovni krajů, popř. regionů soudržnosti, využíváme v naší zprávě výsledky z terénního šetření na úrovni obcí jen okrajově a získané informace pro nás mají doplňující charakter. 2. Strategické řízení a regionální rozvoj Mezi základní principy současné modernizace veřejné správy patří, kromě jiného, také integrace principů tzv. strategického řízení regionálního rozvoje (strategický management). Mezi základní pilíře strategického řízení patří důraz na zapojení aktérů soukromého sektoru i občanské sféry do rozhodování a realizaci rozvojových aktivit, komplexnost pojetí programů rozvoje, transparentnost rozhodování, význam zodpovědnosti za vykonávané služby a vysoká profesionalita a odbornost lokálních vlád při řízení rozvoje svého území. Strategické řízení rozvojových aktivit obcí i krajů je založeno na vyváženém sociálněekonomickém vývoji příslušného území, který by měl vycházet z jeho dlouhodobých perspektiv. Význam strategického řízení spočívá především ve vytváření stabilního prostředí čitelného pro aktivity všech aktérů. Při definování jasné strategie definující dlouhodobé * Komplexní výsledky dotazníkového šetření s představiteli krajů jsou uloženy na katedře veřejné správy a regionálního rozvoje, VŠE Praha. 1

2 finanční vazby i socio-ekonomické priority regionálních samospráv, mají občané, místní ekonomičtí aktéři, investoři, ale i instituce veřejné správy možnost předvídat orientaci a kroky v rozhodování místních představitelů a svoje aktivity tomuto rozhodování přizpůsobit. Z tohoto důvodu jsme se při analýze potenciálu strategického řízení regionálního rozvoje jednotlivých krajů zaměřili na otázky rozsahu zpracovávání střednědobých i dlouhodobých strategií rozvoje krajů, na zpracovávání rozpočtových a investičních výhledů, na dlouhodobost vytvářených rozpočtových záměrů i na jednotlivé nástroje podpory regionálního rozvoje. Při hodnocení horizontu vytváření strategických dokumentů rozvoje krajů, preferuje větší procentu krajů dlouhodobé strategie před střednědobými. Dlouhodobé strategie rozvoje kraje má zpracováno 66.7% všech krajů (výjimku tvoří kraje Jihočeský, Královehradecký, Kraj Vysočina a Moravskoslezský kraj). Naproti tomu střednědobé strategie rozvoje kraje vytváří pouze 41.7 % krajů 58.3 % krajů se jimi nezabývá. Mezi kraje, které přistupují ke zpracovávání střednědobých strategií s vazbou na možnosti jejich realizace a rozpočtování patří Jihočeský kraj, Karlovarský a Ústecký kraj, Jihomoravský kraj a olomoucký kraj. Srovnání jednotlivých krajů při vytváření střednědobých a dlouhodobých strategií rozvoje jsou znázorněny v tabulce 1. TABULKA 1 : ZPRACOVÁVÁNÍ STRATEGIÍ ROZVOJE KRAJŮ Typ strategie Střednědobá Dlouhodobá Jednotlivé kraje Ano Ne Ano Ne Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Procentuální podíl 41.7 % 58.3 % 66.7 % 33.3 % kladných odpovědí za všechny kraje Pozn. : interpretace symbolů užívaných v tabulkách: x respondent odpověděl na danou otázku kladně, prázdné políčko znamená zápornou odpověď a znak pomlčky (-) znamená nezodpovězení příslušné otázky. Dalším významným hlediskem při hodnocení strategického řízení regionálního rozvoje na úrovni krajů je zpracovávání rozpočtového a investičního výhledu. 2

3 Z 12 dotázaných krajů na otázku o sestavování rozpočtového výhledu neodpověděla zhruba 1/3 krajů, což je alarmující. Dvouletý rozpočtový výhled zpracovává 25 % krajů, čtyřletý rozpočtový výhled 33 % krajů, pětiletý a na delší dobu však už pouze 16,7 % (jedná se o Karlovarský a Ústecký kraj). V tomto kontextu je otázkou, jak kvalitně a zodpovědně pak mohou kraje sestavovat reálný plán investic, zpravidla finančně nákladných. Nicméně z těch krajů, které odpověděly, více jak 60 % sestavuje dvouletý rozpočtový výhled, na 3 a 4 roky pak podstatně méně 40 % a pouze 20 % krajů, které na otázku odpověděly sestavuje rozpočtový výhled na dobu 5 a více let. Více jak 30 % z krajů sestavujících alespoň dvouletý rozpočtový výhled má obyvatel, a to ze zhruba 17 % městského typu. Konkrétní údaje o zpracovávání rozpočtového výhledu jsou znázorněny v tabulce 2. TABULKA 2 ČASOVÝ HORIZONT ROZPOČTOVÝCH VÝHLEDŮ KRAJŮ Časové období 2 roky 3 roky 4 roky 5 a více let Jednotlivé kraje Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký - - Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský - Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Procentuální podíl 41.7 % 16.7 % 33.3 % 16.7 % kladných odpovědí za všechny kraje U krajů má soulad investičního výhledu s finančními zdroji téměř 50 % z dotázaných 12 krajů, a to Středočeský, Karlovarský, Ústecký, Vysočina, Jihomoravský a Zlínský. Z těchto krajů má 25 % zhruba obyvatel, a to z 25 m% městského typu. Na otázku souladu investičního výhledu s možnými zdroji financování Olomoucký kraj uvádí, že příslušný výhled má zpracovaný částečně, naopak kraje Plzeňský, Liberecký, Královehradecký, Pardubický a Moravskoslezský kraj tento investiční výhled nezpracovává vůbec. Součástí strategického plánování spojeného se zpracováváním finančních výhledů je rovněž zohlednění otázek dostatečných nenávratných zdrojů financování, využívání úvěrových zdrojů i frekvence rozpočtových změn v průběhu jednoho roku. Všechny dotázané kraje jednotně uvádějí, že mají nedostatek nenávratných finančních zdrojů. Dostatečné nenávratné finanční zdroje nemá žádný kraj (0%). 3

4 Návratné úvěrové zdroje využívá 50 % krajů. Není však jasné, s jakou délkou splatnosti. Protože kraje ještě nevykazují dluh (kromě krajských nemocnic), lze předpokládat, že se jedná o krátkodobé úvěrové zdroje. Úvěrové zdroje využívají kraje Karlovarský, Ústecký,Pardubický, Vysočina, Olomoucký a Zlínský kraj. Z hlediska počtu obyvatel opět se jedná nejvíce o kraje s obyvateli, z 25 % městského typu. Důvodem malého důrazu na dlouhodobé investice a úvěrové koncepce v rozvojových opatřeních jednotlivých krajů jsou, podle názorů jednotlivých představitelů krajů, především nedostatečné nebo vůbec žádné zkušenosti, nicméně se tyto přístupy začínají pomalu v rozhodování krajů rozjíždět. Finanční plánování jednotlivých krajů je především závislé na účasti odborníků mezi volenými zastupiteli (profesionálové v oblasti ekonomiky, financí a projektového managementu). Rozpočtová opatření během roku dělají prakticky všechny kraje, které odpověděly na zaslaný dotazník. Rozpočtová opatření v případě krajů prováděly příslušné instituce 5x ročně 91,7 % (tzn. 11 ze 12 dotázaných krajů), s výjimkou Ústeckého kraje, který přistoupil k rozpočtovým opatřením pouze třikrát za rok. Jedná se většinou o kraje s obyvateli, s více jak 50 % městského typu. K častým rozpočtovým opatřením dochází, podle názorů jednotlivých představitelů krajů, z důvodu přesouvání jednotlivých položek na kapitole např. v okamžiku, kdy se objeví projekty se kterými se nepočítalo. Často dochází rovněž k pod/nadhodnocování finančního rozpočtu jednotlivých projektů a rozpočty se upravují dle aktuálních nákladů (např. výběrové řízení přinese firmu, která projekt udělá dráž nebo levněji než se původně počítalo). Frekvence rozpočtových opatření krajů je znázorněna v tabulce 3. TABULKA 3 FREKVENCE ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ KRAJŮ Frekvence Jednotlivé kraje Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Procentuální podíl kladných odpovědí za všechny kraje Nikdy Jednou za rok dvakrát za rok Třikrát za rok Čtyřikrát za rok Pětkrát a více za rok 0 % 0 % 0 % 8.3 % 0 % 91.7 % 4

5 Souhrnně lze konstatovat, že celkově na úrovni krajů není uspokojivá situace ve víceletém rozpočtovém plánování. Problémem se jeví především nedostatečná odbornost a chybějící zkušenosti s víceletým rozpočtovým plánováním. Proto také jsou problémy s provázaností investičního výhledu s finančními prostředky, a to jak z pohledu nenávratných příjmů, tak zejména z pohledu uvážlivého (zodpovědného) využívání návratných úvěrových zdrojů a jejich splácení. Z hlediska strategického řízení regionálního rozvoje na krajské úrovni je také významné sledovat jednotlivé nástroje, které kraje využívají k podpoře rozvoje příslušného území i hlavní překážky dynamičtějšího rozvoje území. Mezi nástroji, které jednotlivé kraje nejvíce využívají patří využívání dotací z Evropské unie, ze státního rozpočtu i z dalších fondů (např. fond Vysočiny, Programový fond Zlínského kraje nebo Fond Investic Libereckého kraje). Využívání těchto příspěvků jako základního nástroje regionálního rozvoje uvedli všechny dotazované kraje. Mezi nejčastěji využívané dotační tituly patří grantová schémata krajů v rámci SROP, čerpání finančních prostředků z evropského sociálního fondu i z iniciativy Leader (Plzeňský kraj), dotace v rámci Programu obnovy venkova (Olomoucký kraj) aj. Dotační tituly mohou kraje získávat na úseku cestovního ruchu, dopravy, kultury a památek, školství, tělovýchovy, regionálního rozvoje, zdravotnictví a sociální péče a životního prostředí. Zatímco Liberecký, Královehradecký a Karlovarský kraj uvedly využívání pouze dotačních titulů jako nástrojů regionálního rozvoje, specifikovaly ostatní kraje i další způsoby podpory rozvoje svého území. Mezi frekventované nástroje regionálního rozvoje patří zpracování strategických materiálů. Využití těchto materiálů v kontextu regionálního rozvoje deklaroval Ústecký kraj, kraj Vysočina a Plzeňský kraj považují za tento strategický dokument především Program rozvoje kraje. Zlínský kraj a navíc i Plzeňský kraj uvedly, že v rámci podpory rozvoje území zpracovává analytické a koncepční dokumenty. Tuto kategorii strategických dokumentů dále specifikoval Olomoucký kraj, který vytváří programy rozvoje v oblasti kultury a památkové péče, ochrany životního prostředí, výstavby cyklostezek a v oblasti požární ochrany. Významným nástrojem podpory regionálního rozvoje jsou, podle vyjádření některých představitelů krajů, i významné projekty kraje. Tento nástroj využívá Olomoucký kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj (podpora rozvoje perspektivních území) i Zlínský kraj, který nad rámce vlastních projektů kraje podporuje rovněž vytváření společných projektů kraje s dalšími partnery. Některé kraje poskytují rovněž individuální dotace, jako specifický finanční nástroj rozvoje území. Mezi kraje, které realizují tuto pomoc, patří kraj Pardubický, Moravskoslezský, Olomoucký (příspěvky do ,-Kč) i Zlínský (v rámci dotační politiky kraje je poskytována podpora z rozpočtu kraje). Vybrané kraje přistupují rovněž k aplikaci tzv. neformálních, resp. institucionálních nástrojů podpory regionálního rozvoje. Jedná se o nepřímou podporu vybraných subjektů formou konzultací (Moravskoslezský kraj), zajišťováním informovanosti (Pardubický kraj) či podporu projektů jiných subjektů (Zlínský kraj). Moravskoslezský kraj navíc poskytuje expertní a propagační pomoc pro činnosti obcí i soukromých subjektů. Pardubický kraj v tomto kontextu rovněž poskytuje podpůrná stanoviska k jednotlivým projektům. Specifické nástroje podpory regionálního rozvoje navíc uvedl Zlínský kraj, který se snaží prosazovat zájmy svého území prostřednictvím lobbyingu i prostřednictvím různých prezentačních a propagačních akcí. 5

6 Možnosti uplatnění jednotlivých nástrojů regionálního rozvoje a jejich efektivita závisí nejen na aktivitách jednotlivých krajů, ale také na vnějších faktorech. V tomto kontextu nás z hlediska strategického řízení regionálního rozvoje zajímaly názory krajských představitelů na to, jaké jsou podle nich hlavní překážky rozvoje příslušných krajů. Pouze představitelé Královehradeckého kraje na tuto otázku odpověděli, že podle jejich názoru žádné překážky regionálního rozvoje neexistují. Kromě této výjimky definovaly jednotlivé kraje celou řadu faktorů, které mohou bránit dynamičtějšímu rozvoji spravovaných území. Mezi nejvíce citované překážky regionálního rozvoje patří nedostatečný nebo nekvalitní technická infrastruktura. Karlovarský kraj v této souvislosti uvádí jako problémové zejména nedořešení dálničního napojení na Prahu, Zlínský kraj vidí problém v nedostatečné propustnosti významných silničních tahů a absenci páteřní rychlostní silniční sítě. Na špatnou dopravní dostupnost si stěžuje rovněž Pardubický kraj a Moravskoslezský kraj. Další významnou překážkou regionálního rozvoje je nedostatečný potenciál lidských zdrojů. Na tuto skutečnost poukazuje Jihomoravský kraj, Liberecký kraj tento problém akcentuje především v kontextu nedostatečné připravenosti lidských zdrojů na čerpání financí z prostředků Evropské unie. Plzeňský kraj zahrnul tuto problematiku do širšího rámce, kdy mezi významné překážky rozvoje řadí jednak nepříznivý populační vývoj a migraci a současně i malou podporu vědeckého výzkumu. Na stejnou problematiku upozorňuje Zlínský kraj, který negativně hodnotí nízké procento vysokoškolsky vzdělané pracovní síly ve svém území a nadprůměrný podíl obyvatel v produktivním věku bez maturity, který není kompenzován současnou strukturou vzdělávání. Mezi další specifické bariéry dynamiky regionálního rozvoje patří nedostatečná komunikace s územím a špatné metodické vedení a komunikace s ministerstvem (Liberecký kraj), nedostatečná restrukturalizace a přetrvávající rozdíly mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce (Moravskoslezský kraj), silné zaměření ekonomiky na průmyslová odvětví s velkou materiálovou náročností i setrvačnost negativního image kraje (Ústecký kraj), výrazné rozdíly v rámci území kraje (Plzeňský kraj: ekonomický rozdíl mezi Plzní a venkovskými oblastmi), malé využití připravených i připravovaných průmyslových ploch, pokles zájmu investorů o kraj, prohloubení exportní i investiční závislosti mimo jednotlivé kraje i celou Českou republiku, nízké příjmy obyvatel omezující spotřební trh v kraji včetně inovací (Zlínský kraj), nerovnoměrná úroveň vybavenosti škol včetně informačních technologií a nepřipravenost základní infrastruktury cestovního ruchu. Specifickou překážku rozvoje regionálního rozvoje uvedli dotazovaní představitelé Olomouckého kraje, kteří uvádějí, že překážkou je i nedostatečná legislativa pro oblast regionálního rozvoje. jedná se především o definici postavení a právní formy regionální rady a jejího sekretariátu. Podle názorů respondentů je třeba uvést zmiňovaný zákon do souladu se skutečností a předpokládanou implementační strukturou v příštím programovacím období. Dokumenty regionálního rozvoje nejsou v legislativě zakotveny bližší specifikací, chybí odkazy na prováděcí předpisy či nařízení vlády, jak mají vznikat, k čemu používat a jaká je hierarchie mezi nimi. Rovněž činnosti a agendy regionálního rozvoje legislativa neřeší vůbec, včetně vztahu k Ministerstvu pro místní rozvoj apod. Za významnou překážku, která brání regionálnímu rozvoji kraje, uvedlo pět dotazovaných krajů (41.7% všech krajů) omezené finanční zdroje kraje a nedostatek finančních prostředků nejen na podporu svých vlastních rozvojových záměrů, ale také na kofinancování projektů především z evropských fondů. Mezi kraje, které si v odpovědích dotazníkového šetření 6

7 stěžovaly na Nedostatek finančních zdrojů patří Olomoucký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihočeský a Jihomoravský kraj. Vzhledem k tomu, že možnosti financování představují jeden ze základních pïlířů řízení regionálního rozvoje, věnujeme se této otázce v následující části hodnocení grantu. 3. Finanční kapacita krajů Dostatečná finanční kapacita krajů je vedle rozsahu přidělených kompetencí a profesionálního zázemí jednotlivých úřadů základním pilířem efektivního řízení regionálního rozvoje. Záměrem našeho terénního šetření bylo v tomto kontextu zjistit, jaké hlavní bariéry v oblasti financování ovlivňují rozvojové možnosti krajů. S problematikou dostatečných finančních zdrojů krajů souvisí i jejich možnosti získávat dotace z evropských fondů (uplatňování tzv. principu kofinancování). Z tohoto důvodu byly předmětem našeho zájmu také zkušenosti krajů s čerpáním těchto prostředků, včetně jejich názorů na eventuální překážky získávání evropských dotací. Vzhledem k tomu, že financování regionálního rozvoje, včetně jeho priorit je úzce vázáno i na priority a možnosti dalších článků veřejnosprávné soustavy, doplnili jsme získaná data v tomto případě i o názory obcí na možnosti a zkušenosti získávat dodatečné finanční zdroje z evropských fondů. Výsledky těchto šetření jsou uvedeny na konci této části hodnocení výzkumu. Z hlediska koncepčního řízení regionálního rozvoje a vzhledem k častým úpravám rozpočtu regionálních samospráv jsme se ve svém šetření zaměřili na hledání hlavních bariér efektivnějšího řízení regionálního rozvoje. jednotlivých představitelů krajů jsme se v dotazníkovém šetření ptali, zda za hlavní překážky financování považují nedostatek informací, systém veřejných rozpočtů či systém rozpočtového plánování. Jednotlivé kraje uváděly, že za hlavní bariéry financování považují z 91,7 % systém veřejných rozpočtů (výjimku zde tvoří Zlínský kraj), z 50 % náročnost rozpočtového plánování, z 25 % opožděné informace o dotacích (pozdní informace o dotacích jako překážku efektivnějšího financování uvádějí pouze tři kraje: Karlovarský, Ústecký a Olomoucký). 41,7 % krajů vidí problém financování v opožděném vyplácení dotací. Opět se jedná většinou o kraje s obyvateli, s více jak 50 % městského typu. Jednotlivé odpovědi znázorňuje tabulka 4. TABULKA 4 BARIÉRY V OBLASTI FINANCOVÁNÍ Jednotlivé bariéry Systém veřejných rozpočtů Náročnost rozpočtového plánování Pozdní informace o dotacích Pozdní vyplácení dotací Jednotlivé kraje Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický - - Vysočina

8 Jihomoravský - - Olomoucký Zlínský Moravskoslezský - - Procentuální podíl kladných odpovědí za všechny kraje 91.7 % 50 % 25 % 41.7 % Jiné bariéry v oblasti financování,které ovlivňují rozvojové možnosti krajů, uvedl pouze Jihomoravský kraj. Dle jeho názoru je příčinou horizont fiskálního roku. Naše terénní šetření se zaměřilo nejen na získávání informací o překážkách financování krajů, ale také na jejich možnosti získávat dodatečné prostředky ze Strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. Tyto prostředky mohou v případě specifických projektů krajů hrát významnou roli v podpoře regionálního rozvoje jednotlivých oblastí. Na otázku, zda se daří krajům dostatečně čerpat prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pouze dva kraje odpověděly, že se jim nedaří dostatečně čerpat prostředky z těchto fondů. Jedná se o kraj Ústecký (RS Severozápad) a Zlínský (RS Střední Morava). Ostatní kraje považují možnosti čerpání prostředků v rámci jednotlivých dotačních titulů evropských fondů za odpovídající. Zjištěné údaje předchozí otázky získávání prostředků ze strukturálních fondů jsme v našem šetření rozšířili o poznání bariér většího čerpání prostředků z evropských programů a iniciativ. Přestože deset z 12 krajů uvedlo, že čerpání prostředků ze SF a FS považují za dostatečné, odpovídaly na tuto otázku i kraje, které určité příspěvky čerpají. Mezi problémy čerpání peněz patří především nedostatek kvalitních informací z ústředních orgánů - řídících orgánů operačních programů (komunikační strategie, nedostatek aktivních předkladatelů projektů, nedostatek finančních prostředků na kofinancování projektů a nedostatek kvalitních expertů a poradenských firem pro zpracování projektů.(zlínský kraj). Přehled odpovědí jednotlivých krajů na tyto otázky znázorňuje tabulka 5. TABULKA 5 BARIÉRY ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU Okruhy problémů Málo informací z ústředních orgánů Málo Malá kapacita aktivních kofinancování předkladatelů projektů Nedostatek expertů pro přípravu projektů Jednotlivé kraje Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký - - Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

9 Procentuální podíl kladných odpovědí za všechny kraje 33.3 % 25 % 16.7 % 8.3 % Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu ze zásadních otázek řízení regionálního rozvoje a většina krajů se k většině nabízených možností nevyjádřila, vrátili jsme se k téže problematice rovněž při řízených rozhovorech. Na základě řízených rozhovorů lze konstatovat, že mezi hlavní překážky a negativní zkušenosti ze zpracování a předkládání projektů pro strukturální fondy jednotlivé kraje považují : přílišná byrokratizace žádostí, náročná administrativa ve vztahu ke konečným příjemcům (např. menší obce nemají na projekty lidský ani finanční potenciál), při přípravě projektů je někdy kladen větší důraz na formální stránku projektu než jeho skutečné přínosy pro region, problém se stanovením kritérií jsou většinou umělé, nehodnotí potřeby regionu, problém předfinancování a dofinancování, kraje nemají dostatek vlastních zdrojů, a proto jsou v některých případech odkázány na úvěry, nedodržování nebo zpožďování termínů ze strany ministerstev, pozdní dodávání řídících dokumentů a časté změny v průběhu zpracování, nedostatečná spolupráce s dalšími subjekty (především s občanskými iniciativami), neobjektivnost výběrových komisí (preference osobních vztahů při konečném rozhodnutí o financování projektu. Otázky finančních kompetencí krajů jsou po celé období jejich fungování předmětem mnoha diskusí a reforem. Podobně tomu bylo v prvních fázích reformy u obcí, kde se situace do značné míry v současné době stabilizovala. Obce mají rovněž dlouhodobější zkušenosti z hlediska přípravy a realizace projektů financovaných z evropských fondů (důvodem je vznik krajů až k , kdy obce za sebou měly již 10 let trvání samosprávné existence). Z tohoto důvodu jsme naše šetření rozšířili o názory obcí na možnosti a zkušenosti z čerpání finančních zdrojů z evropských fondů. Obcím jsme v rámci výzkumného šetření položili podobné otázky jako krajům, tj, otázky které měly objasnit míru čerpání prostředků z evropských fondů obcemi a problémy, se kterými se obce při čerpání této pomoci setkávají. Na otázku, zda se jednotlivým obcím podařilo získat prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti odpovídaly obce následovně: podporu z fondů Evropské unie získalo šest desetin obcí podílejících se na výzkumu. 37,2% uvedlo, že se jich týkal opačný případ a 2,1% na dotaz neodpovědělo. Nejčastěji byly prostředky uvolněny pro kraj Vysočina, kde podporu získalo 9 obcí s rozšířenou působností. Vztaženo k celkovému počtu obcí, které se v tomto kraji účastnili výzkumu, to znamená, že na Vysočině byly obce úspěšné v téměř 70% případů, tedy o šestinu častěji než v úhrnu všechny obce ze 14 dotazovaných krajů. Nadprůměrně úspěšné byly také obce z Jihočeského kraje (80% obcí získalo podporu), Plzeňského (85,7%) a Olomouckého kraje (100%) a velmi mírně nad průměrem se umístily obce kraje Moravskoslezského (63,6%). Zdá se, že mezi těmito kraji neexistuje jednotné 9

10 pojítko, charakterizuje je totiž různá úroveň socioekonomického rozvoje. Zřejmě zde hraje úlohu vysoká heterogenita v rámci každého z krajů, která je zřetelná právě v detailnějším pohledu a na úrovni krajů se stírá. Podprůměrně úspěšné byly při získávání prostředků z podpůrných fondů malé okresy ze Středočeského kraje (50%), Ústeckého (jen 28,6%), Libereckého (40,0%) a Královéhradeckého kraje (44,4%). Z výzkumu dále vyplynulo, že EU častěji podpořila malé okresy, se kterými nesousedí státní hranice. Podpora směřovala do těchto obcí v 63,6% případů, zatímco do příhraničních obcí jen v 53,6% případů. Grantová úspěšnost obcí koreluje s hustotou osídlení obcí s rozšířenou působností. Zde mají logicky na vrh velké obce, které snadněji zvládnou administrativně náročnou přípravu projektů pro EU. Mezi nejmenšími obcemi (do 10 tisíc obyvatel) jich pouze 52,6% dosáhlo na peníze z Bruselu. Překvapivé je, že v kategorii od 10 do 20 tisíc obyvatel byla úspěšnost ještě nižší: podpora se týkala pouze každé druhé obce. Zlom však nastává v další kategorii (od 20 do 30 tisíc obyvatel), kde na podporu dosáhlo už celkem 9 z 11 obcí, které se účastnili tohoto výzkumu. Klademe-li si otázku po spodní hranici velikosti obce, která je s to připravit kvalitní projekt pro EU, pak je to v současné době 20 tisíc obyvatel. To neznamená, že každá obec pod 20 tisíc nutně musí mít s přípravou problémy má je zhruba jen polovina malých obcí. Patří-li však obec do kategorie nad 20 tisíc, pak se její šance na úspěch výrazně zvyšuje, a to celkem o 33 procentních bodů. S rostoucí velikostí sídla se úspěšnost zvyšuje, a to až do dosažení 100% úspěchu, který se týkal veškerých obcí nad 40 tisíc obyvatel. Závěrem lze říci, že prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti se podařilo získat šesti desetinám obcí z různých regionů republiky. Nižší úspěšnost je charakteristická pro menší obce do 20 tisíc obyvatel a obce Středočeského kraje a krajů na severu Čech. V souvislosti se zkušenostmi obcí se získáváním prostředků z EU jsme se jednotlivých obecních představitelů rovněž zeptali, zda připravují v současnosti další projekty pro strukturální fondy a Fond soudržnosti. Většina (84%) obcí s rozšířenou působností v současnosti pracuje na projektech pro strukturální fondy či Fond soudržnosti. 13,8% obcí momentálně projekty nepřipravuje a 2,1% obcí na položenou otázku neodpovědělo. V některých krajích na otázku odpověděly kladně veškeré obce, které vrátily dotazník. Bylo tomu tak ve Středočeském kraji, v Libereckém kraji a v Olomouckém. 1 Na projektech pracují s výjimkou jediné obce též obce Jihomoravského kraje a Moravskoslezského kraje a dalších krajů. Méně obcí usilujících v současnosti o podporu z EU najdeme v Plzeňském kraji (42,9%), v kraji Hradec Králové (66,7%) a na Vysočině (76,9%). V případě prvního a posledního jde o kraje, které získaly relativně dost prostředků v minulosti (více viz otázka č. 12). Naproti tomu Královéhradecký kraj dosáhl v minulosti na prostředky od EU o třetinu méně často než tomu bylo v průměru ve 13 dotazovaných krajích. Dalo by se očekávat, že si napříště tento kraj peníze nenechá tak snadno ujít, podle našeho výzkumu však dnes na projektech pracují pouze o 2 obce (tj. 22,2% z obcí kraje) více než tomu bylo v předcházejícím období, což představuje výrazný podprůměr vzhledem k celorepublikové situaci. 1 V Karlovarském a Zlínském kraji byl také podíl kladných odpovědí 100%. V těchto krajích byla však návratnost vyplněných dotazníků velmi nízká ( 2 a 2 účastněné obce), výsledek proto může být zkreslen malou reprezentativitou souboru. 10

11 Zatímco podle předcházející otázky se podpory z EU dočkaly častěji obce vnitrozemské, dnes projekty připravují častěji obce přiléhající ke státní hranici. Mezi vnitrozemskými obcemi na projektech pracuje 81,8% obcí účastněných výzkumu a mezi příhraničními o 7,5 procentních bodů více obcí. Příprava projektů jednoznačně souvisí s velikostí obce podle počtu obyvatel. Čím je obec lidnatější, tím častěji ve výzkumu uvedla, že v současnosti pracuje na projektech pro strukturální či kohezní fond. Mezi nejmenšími obcemi (do 10 tisíc obyvatel) usiluje o získání prostředků více jak ¾ obcí (přesně 76,3%) a v o deset tisíc větší kategorii již dokonce 86,7%. V obcích nad 20 tisíc obyvatel projekty připravují veškeré obce s výjimkou dvou měst v kategorii 30 až 40 tisíc obyvatel. Srovnáváme-li s úspěšností při přiznávání podpory v minulosti (otázka č. 12), pak nejznatelnější změna se týká malých okresů o velikosti 10 až 20 tisíc obyvatel. V minulosti totiž prostředky získala jen každá druhá obec této velikosti, což představovalo nejhorší výsledek mezi porovnávanými velikostními skupinami. Jak už bylo zmíněno, dnes projekty připravuje 86,7% obcí této kategorie. V současnosti připravuje projekty pro strukturální fondy a Fond soudržnosti 84% obcí, což je o čtvrtinu více, než jich v minulosti získalo z fondů podporu. S vypracováváním projektů zaostávají obce Plzeňského a Královéhradeckého kraje. Významným přínosem je, že na projektech pracují i malé obce, které v minulosti nebyly často schopné vypracovat kvalitní projekt. V souvislosti se získáváním prostředků z jednotlivých programů a iniciativ EU nás u obcí, stejně jako u krajů, v našem výzkumném šetření rovněž zajímalo, jaké problémy mají obce při přípravě projektů pro strukturální fondy a Fond soudržnosti. Následující tabulka 6 shrnuje četnost odpovědí na tuto otázku. TABULKA 6 PROBLÉMY ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH FONDŮ OBCE Problémem při přípravě projektů pro strukturální fondy a Fond soudržnosti počet a) nedostatek kvalitních informací z ústředních orgánů řídících orgánů operačních 11 b) nedostatek kvalitních informací z kraje 2 c) nedostatek aktivních předkladatelů projektů 15 d) nedostatek finančních prostředků na kofinancování projektů 26 e) nedostatek kvalitních expertů a poradenských firem pro zpracování projektů 3 f) jiné 7 Na tuto otázku odpovídali nejen obce, které v současné době nepřipravují projekty pro strukturální fondy a Fond soudržnosti, ale i další obce, které na projektech pracují, ale potýkají se s problémy. Nejde tedy o důvody, které zásadně brání obcím ucházet se o podporu z EU, ale o problémy, které přípravu značně komplikují. Nejčastěji obcím činí problém získat finanční prostředky na spolufinancování projektů. Tato výhrada opakovaně zazněla od obcí z jihomoravského kraje (7 obcí), od obcí z kraje Vysočina (4x), kraje Hradec Králové (4x) a Plzeňského kraje (3 obce). S nedostatkem peněz se častěji potýkají obce situované ve vnitrozemí (30,3% respondentů). Mezi příhraničními obcemi si na tento moment stěžovala zhruba pětina (přesně 21,4% zúčastněných obcí). Málo peněz komplikuje přípravu projektů napříč velikostními kategoriemi obcí. Výjimku tvoří města se zázemím nad 50 tisíc obyvatel, která tento problém nezdůrazňovala. Mezi 11

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Obsah: I. Úvodní a metodické poznámky II. Popis a analýza hodnocené Strategie rozvoje

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY (pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání) MŠMT BŘEZEN 2002 Předkládací

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více

ANALÝZA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A PORADENSKÉ PÉČE O NADANÉ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ANALÝZA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A PORADENSKÉ PÉČE O NADANÉ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ANALÝZA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A PORADENSKÉ PÉČE O NADANÉ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH Obsah Úvodem... 2 (Mimořádné) nadání a vzdělávání (mimořádně) nadaných

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce Zpráva z průzkumu mezi školami a zaměstnavateli Ing. Jana Trhlíková Praha 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Východiska publikace... 3 1.2 Předmět analýzy

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby

Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby Redakční uzávěrka: duben 2006 Autoři textů: Dita Tesařová, Jiří Špaček Vydal: odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad kraje Vysočina V nestátních

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji résumé připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkumu trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů

Více

Analýza současného stavu zajištění. zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Analýza současného stavu zajištění. zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR analýza současného

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH:

Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH: Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH: III. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců... 1 1. Úvod k aktualizované Koncepci integrace cizinců... 1 1.1. Mezinárodní kontext vývoje

Více

Strategické a projektové řízení

Strategické a projektové řízení Vzdělávací modul č. 2: Strategické a projektové řízení Kurz č. 1: Úvod do strategického řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského

Více

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 Vazby vzdělávání a trhu práce Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 1 Obsah Úvod, metodologie... 3 Metodologie... 9 1. Názory zaměstnavatelů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více