Spolupráce s dodavateli. Odpovědnost a udržitelnost v dodavatelském řetězci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupráce s dodavateli. Odpovědnost a udržitelnost v dodavatelském řetězci"

Transkript

1 Spolupráce s dodavateli Odpovědnost a udržitelnost v dodavatelském řetězci

2 Šíříme principy CSR a udržitelného podnikání je největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR. vytváří prostor pro spolupráci firem, sdílení zkušeností a pomáhá zavádět profesionální nástroje pro udržitelné podnikání v jednotlivých oblastech CSR. je národním partnerem evropské organizace CSR Europe.

3 Manuál pro firmy Obsah Spolupráce s dodavateli: o co jde? 5 Proč je odpovědnost v této oblasti důležitá? 6 Legislativní ošetření v ČR a v EU 13 Principy odpovědnosti a udržitelnosti a jejich integrace do dodavatelských vztahů 16 Certifikace ve spolupráci i s dodavateli neziskové 24 Preference místních zdrojů 25 Definice kritérií (ekonomické, environmentální, sociální) 29 Společné projekty a životaschopnost dodavatelů 38 organizace Aktivity pro dodavatele a komunikace s nimi 39 Měření a reportování 41 Jak lze zapojit a podpořit zaměstnance ve veřejně prospěšných projektech a činnostech. 1

4 Manuál pro české společnosti s příklady dobré praxe Publikace je výstupem tematické expertní skupiny Spolupráce s dodavateli, které se účastnilo 5 členských firem platformy Byznys pro společnost. Tyto firmy se dobrovolně zavázaly ke společné diskuzi nad tématem vztahů a spolupráce s dodavateli a jejich potenciálu v souvislostech odpovědného a udržitelného podnikání. Členy tematické expertní skupiny jsou zástupci firem Ambruz & Dark, Plzeňský Prazdroj, Siemens, Skanska, Telefónica Czech Republic a zástupci platformy. Společnost Plzeňský Prazdroj je patronem expertní skupiny. 2

5 Úvodem Odpovědnost ve vztazích s dodavateli je prospěšná společensky i ekonomicky Odpovědná spolupráce s dodavateli je klíčová pro rozvoj hodnot důležitých v byznysu i ve společnosti. Šíření dobré praxe prostřednictvím vztahů s dodavateli může být velmi účinným nástrojem pro rozvoj udržitelného podnikání jako takového. Pomáhá firmám budovat dlouhodobé a stabilní vztahy s jejich partnery a tím přispívá ke zvyšování kvality dodávek, ať už jde o výrobky, či služby. Firmy mají v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů příležitost kultivovat podnikatelské prostředí v otázkách, jako je boj s korupcí, dodržování lidských práv nebo sledování environmentálních dopadů. Odpovědně řízená spolupráce s dodavateli využívá kupní síly k prosazování pozitivních změn ve všech oblastech udržitelnosti ekonomické, environmentální i sociální. Každá firma má přímý vliv na ekonomiku prostřednictvím plateb zaměstnancům, dodavatelům a vládám, a nepřímý ekonomický vliv v podobě peněžních toků v rámci spolupráce s dodavateli. Firmy, které jsou v rámci svých dodavatelsko-odběratelských vztahů ekonomicky aktivní a odpovědné, mohou přispět k vytváření nových pracovních pozic i ke zvyšování příjmů. Manuál Spolupráce s dodavateli: Odpovědnost a udržitelnost v dodavatelském řetězci přináší příklady dobré praxe pro firmy, které mají zájem integrálně zapojit udržitelnost do aktivit firmy v rámci spolupráce s dodavateli jak na úrovni strategického plánování, tak v konkrétních činnostech. 3

6 Znalost a efektivní řízení dodavatelského řetězce je nejen možností šíření principů odpovědného a udržitelného podnikání, ale je i otázkou vlastního rozvoje, úspor nákladů, hledání nových obchodních příležitostí a snižování rizik. Jsem ráda, že i firmy působící na českém trhu se této oblasti aktivně věnují a rozhodly se ji prostřednictvím platformy Byznys pro společnost rozvíjet a zprostředkovat své zkušenosti ostatním. Kateřina Kolská, Senior manažerka, Plzeňský Prazdroj a.s., patron TES Spolupráce s dodavateli, považuje etickou a férovou spolupráci s dodavateli za jeden ze základních kamenů trvale udržitelného rozvoje, jelikož jenom partnerství, které přináší výhody a podporuje rozvoj obou stran, může garantovat dlouhodobost a udržitelnost. Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace, Plzeňský Prazdroj, a.s. 4

7 Spolupráce s dodavateli: o co jde? Spolupráce s dodavateli je stále častěji považována za klíčovou součást konceptu odpovědného podnikání. Jde o řízení environmentálních, společenských i ekonomických dopadů činností, které ovlivňují životní cyklus výrobků a služeb. Cílem je vytvářet, udržovat a rozvíjet trvale udržitelné hodnoty v environmentální, společenské i ekonomické oblasti, s ohledem na všechny stakeholdery, kteří se podílejí na uvedení výrobku nebo služby na trh. Nejde přitom jen o to dělat správnou věc, jde také o zvyšování vlastních obchodních příležitostí a snižování obchodních rizik. Proč by měly firmy věnovat pozornost odpovědnému chování ve spolupráci s dodavateli? Je to v souladu s právním rámcem Hlásí se tím k mezinárodně uznávaným pravidlům udržitelného byznysu Společnost to očekává Přináší to obchodní výhody stanovení priorit zhodnocení stavu komunikace definice měření implementace 5

8 Proč je odpovědnost v této oblasti důležitá? Zajištěním odpovědného řízení v rámci spolupráce s dodavateli může firma pozitivně ovlivnit své obchodní příležitosti a snížit obchodní rizika. Budování dlouhodobě udržitelných vztahů s dodavateli se projeví nejen na kvalitě, ale také na spolehlivosti dodávek. Snižování obchodních rizik Reputační rizika 1/ Neodpovědné či nezákonné praktiky dodavatelů se mohou citelně podepsat na reputaci firmy a způsobit i finanční ztráty. Vysoký dopad mohou tyto praktiky mít na spotřebitelské chování (stále více zákazníků je citlivých na původ zboží) i na investorská rozhodování. Jedná se například o využívání dětské práce, porušování lidských práv, korupční skandály, používání zdravotně závadných materiálů nebo materiálů a technologií zatěžujících životní prostředí, atd. 2/ Odpovědným chováním ve spolupráci s dodavateli si lze samozřejmě také reputačně polepšit. Pokud se firma přihlásí k některé z mezinárodních iniciativ, popřípadě využívá systémy certifikace, garantující dodržování principů udržitelnosti ve spolupráci s dodavateli, poskytuje stakeholderům určité záruky ověřené nezávislou stranou. Mezi tyto iniciativy patří například Fair Trade či systémy certifikace (EMAS, ISO , ETI, SA 8000, B Corp, ISO 90001, RSPO, Bonscuro) 6

9 I členským firmám platformy, které se odpovědnosti ve vztahu k dodavatelům věnují, přináší tyto snahy užitek. Na dotaz, co přesně získávají, odpověděly: Snižuje reputační riziko naší společnosti. Díky efektivní spolupráci s dodavateli dosahujeme úspor nákladů. Zaručuje bezpečnost a kvalitu našich dodávek. Pomáhá nám eliminovat nezákonné a neodpovědné chování našich dodavatelů. Zvyšuje loajalitu našich dodavatelů. Pomáhá nám získat vyšší podíl na trhu nebo vstupovat na nové trhy. Zdroj:,

10 1/ Právní rizika Závadné či nebezpečné výrobky, které mohou být vyrobeny či prodány v důsledku neodpovědného chování dodavatelů, mohou způsobit firmě vážné právní postihy, nebo nutnost uhradit vysoká odškodnění. Ve většině případů je pak firma nucena výrobek stáhnout z trhu, či platit nejrůznější sankce, což přináší nemalé náklady. Právě dlouhodobá spolupráce s dodavateli a jasná strategie v této oblasti vede k vyšší angažovanosti dodavatele na finálním úspěchu výrobku či služby. 2/ Včasné řešení výzev v environmentální oblasti a v oblasti bezpečnosti v dodavatelském řetězci může znamenat, že firma působí v souladu s novou legislativou ještě předtím, než vstoupí v platnost. To přináší firmě výhodu ve vztahu ke konkurenci, která tato legislativní opatření přijímá až následně. 1/ Dlouhé platební lhůty a jejich nedodržování mohou mít značně negativní dopad na dodavatele, Operační rizika zejména z řad malých a středních podniků. Firmy tím mohou paradoxně samy ohrozit bezpečnost a kvalitu svých dodávek. Udržitelnost dodavatelských řetězců společnosti Telefónica Cíle: Podporovat řízení cílů a takové postupy, které zajistí udržitelné vztahy se společnostmi, se kterými spolupracujeme. Definovat a provádět kontrolní a monitorovací metody, které minimalizují rizika. Snížit množství mimořádných událostí prostřednictvím strategií zaměřených na aktuální i budoucí procesy. Identifikovat a využít rozdílností a příležitostí v oblasti leadershipu, spolupracovat ve všech procesech. Rozvíjet partnerství. Telefónica se snaží maximalizovat výkon všech spolupracovníků. Udržitelnost dodavatelských řetězců společnosti Telefónica Odpovědnost: Dodržovat právní předpisy a zásady podnikání. Dohlížet na oblast zdraví v sociálním prostředí. Připravovat plán rizik a příležitostí. Rozvíjet plán pro mimořádné události. Inspirovat vývoj programů a plánů. Ověřovat správnou cenotvorbu v celém dodavatelském řetězci. Fátima Araluce, Reputation and Corporate Responsibility Manager, Telefónica Czech Republic 8

11 2/ platebních Ekonomickým problémům v dodavatelském řetězci může firma předcházet identifikací ohrožených dodavatelů a podniknout odpovídající kroky pro zlepšení situace. K zajištění spolehlivosti dodávek může přispět zkrácení lhůt, sdílení dlouhodobých plánů nákupu a koordinování objednávek. Přenos hodnot ve společnosti Skanska Jako významná kritéria hodnocení našich sub/dodavatelů vnímáme u nakupovaných materiálů a služeb jejich vliv na životní prostředí, BOZP, kvalitu, sociální odpovědnost, finanční a ekonomickou stránku. Proto jsme se rozhodli zaměřit se na mapování našich dodavatelů ještě před jejich účastí ve výběrovém řízení. Naší vizí je uzavírat smlouvy jen s plně ověřenými dodavateli, kteří splňují nejen legislativní, ale také Skanska požadavky, a tím omezovat rizika na našich projektech a zároveň přenášet naše hodnoty do celého dodavatelského řetězce. Jakým rizikům se chceme vyhnout: Závislost na externím dodavatelském řetězci vede k široké škále rizik. Lidé v nákupu nebo lidé zasahující do nákupního procesu musí umět řídit a posoudit dopad takovýchto rizik. Proto provádíme hodnocení rizik, která se týkají následujících oblastí: dodavatelské riziko rizika vyplývající ze špatného výkonu dodavatele nebo subdodavatele (finanční stabilita, příslušná pojištění, fondy, záruky apod.) nákladové riziko vycházející z variací v návrhu (designu), specifikaci, programu, kvalitě a zdrojích řídící rizika nedostatky v interních procesech a postupech vztahová rizika rizika vycházející z interních praktik, chování a kultury, která nemusí být v souladu s tím, jak pracuje Skanska environmentální rizika rizika vycházející z environmentálního dopadu výroby, těžby, dopravy apod. sociální rizika zahrnující zdraví při práci, etiku apod. Veronika Brcková, Procurement Development Specialist Senior, Skanska 9

12 Růst obchodních příležitostí 1/ Vyšší loajalita dodavatelů Dlouhodobé férové a partnerské vztahy s dodavateli se firmě vyplatí nejen snížením rizik v dodavatelském řetězci, ale i získáním cenných partnerů v oblasti výzkumu a inovací. Právě dobré zkušenosti přivedou dodavatele za firmou ve chvíli, kdy se rozhodne přijít s novým produktem či inovativním přístupem. Taková spolupráce je důležitá pro vlastní rozvoj každé společnosti. 2/ Vyšší podíl na trhu a přístup na nové trhy Citlivost spotřebitelů vůči etickým a environmentálním tématům má dlouhodobě vzrůstající tendenci. Uspokojit poptávku po etických a udržitelných produktech je možné pouze prostřednictvím fungující spolupráce s dodavateli. Zlepšování kvality výrobků i služeb přispívá ke zvyšování reputace firmy, tím se otevírají nové trhy a zvyšuje se podíl na trzích stávajících. Eco rating: Telefónica do posuzování dodavatelů zapojuje zákazníky Eco rating podporuje posílení postavení zákazníků. Naším cílem je informovat zákazníky o dopadech jejich nákupů. Z výsledků průzkumu mezi našimi zákazníky vyplynulo, že když si vybírají telefon, často chtějí vidět celý obraz. Zajímá je více věcí, nejen uhlíková stopa či dopad na životní prostředí. Zákazníkům jde také o etiku a dodavatelské řetězce. Proto chceme sdílet informace o sociálních a environmentálních dopadech produktů, které prodáváme, a pomoci zákazníkům činit správná rozhodnutí. Pro splnění těchto požadavků jsme pracovali s nezávislými odborníky a přišli s nástrojem pro posouzení našich dodavatelů a jejich produktů v celé řadě kritérií udržitelnosti. Bereme v úvahu energetickou účinnost, použité látky, balení a způsob, jakým dodavatel působí v místní komunitě. Toto nezávislé hodnocení, které již funguje ve Velké Británii a Německu a chystá se do České republiky a dalších zemí, ve kterých společnost Telefónica působí, je odpovědí na očekávání zákazníků a nabízí jednoduchý a dostupný nástroj pro posouzení udržitelných kritérií nových mobilních telefonů. Fátima Araluce, Reputation and Corporate Responsibility Manager, Telefónica Czech Republic 10

13 3/ Přístup k investorům Řízení a snižování rizik v dodavatelském řetězci firem sledují také potenciální investoři, které odpovědnost a udržitelnost zajímá čím dál tím více. Environmentální i sociální obraz firem staví mnozí z nich při rozhodování hned vedle ekonomických parametrů. 4/ Získání nových zakázek V boji o nové zakázky může hrát vztah firmy s dodavateli velkou roli. Rozvinutá řešení v oblasti spolupráce s dodavateli poukazují na vysokou úroveň managementu. Rozmanitost dodavatelů, dobré pracovní podmínky v celém dodavatelském řetězci, snižování uhlíkové stopy a dalších environmentálních ukazatelů se tak mnohdy stanou rozhodující konkurenční výhodou, či dokonce podmínkou pro získávání nových obchodů. 5/ Úspora nákladů Intenzivní spolupráce s dodavateli zvyšuje efektivitu všech procesů, což téměř vždy znamená úsporu nákladů. Optimalizace logistiky, frekvence a velikosti dodávek či vzájemně sdílených informací ušetří lidskou energii. Kromě toho však přinese i celkovou úsporu nákladů, snížení produkce odpadu a spotřeby energií a vody. Nezpochybnitelné je tak i snížení negativních dopadů na životní prostředí. Odpovědný přístup ve vztahu k dodavatelům s sebou nese přínosy i pro dodavatele samotné. Často si dodavatelské firmy zavádějí svou vlastní politiku CSR právě kvůli rostoucím požadavkům ze strany odběratelů. zjišťoval, jak čeští dodavatelé vnímají požadavky na implementaci CSR ze strany svých odběratelů: Implementace principů společenské odpovědnosti do našeho podnikání: je pro nás konkurenční výhodou díky zpracování pro jednoho odběratele máme CSR strategii, kterou po nás požadují ostatní odběratelé zvyšuje loajalitu našich zaměstnanců nám nic nepřináší, ale dělat to musíme 11

14 12

15 Legislativní ošetření v ČR a v EU Zákon o významné tržní síle Hlavním českým právním předpisem, který se zaměřuje na vztah dodavatel odběratel v oblasti zemědělských a potravinářských výrobků, je zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků a jejím zneužití ( zákon o významné tržní síle ). Princip zákona je založen na definici tzv. významné tržní síly, kterou má odběratel (obchodník), jež má takové postavení, že se na něm dodavatel stal závislým ve vztahu k možnosti dodávat své zboží spotřebitelům a může si tak vůči dodavateli vynutit jednostranně výhodné obchodní podmínky. Zákon o významné tržní síle dále obsahuje výčet praktik, jejichž soustavné provádění s cílem nebo výsledkem podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu je považováno za zneužití významné tržní síly. Již od svého přijetí je zákon o významné tržní síle předmětem diskuzí a snah o jeho zrušení či novelizaci. Změny, které přinese do vztahu dodavatel-odběratel nový občanský zákoník Nový občanský zákoník ( NOZ ), jež vstoupí v účinnost od 1. ledna 2014, přinese do smluvních vztahů významný příklon ke smluvní volnosti. To znamená, že si smluvní strany budou moci dohodnout vzájemné podmínky podle svých potřeb bez zbytečných omezení zákonem. Na druhou stranu však také NOZ přináší ustanovení, která mají slabší stranu ochránit proti nekalým praktikám (nejen) silnějšího partnera. Vedle rozsáhlé úpravy dopadající na vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli přinese NOZ i několik nových pravidel s obecnou platností, která budou dopadat i na dodavatelsko-odběratelské vztahy. Předsmluvní odpovědnost Úplnou novinkou v českém právním řádu bude výslovné zakotvení tzv. předsmluvní odpovědnosti. Ta navazuje na obecnou povinnost jednat v právním styku poctivě. Podle této úpravy jsou strany povinny vést jednání o uzavření smlouvy se skutečným úmyslem smlouvu uzavřít. V opačném případě (např. pokud by se ve skutečnosti pokoušeli získat pouze důvěrné informace) budou za takovéto neférové jednání odpovídat. Strany budou mít povinnost zabránit zneužití poskytnutých důvěrných informací, v opačném případě budou 13

16 muset vydat vše, čím se na základě této informace obohatili. Navíc pokud nepoctivým jednáním takto vznikne druhé straně nějaká újma, má poškozená strana nárok na její náhradu. Výše náhrady škody v případě bezdůvodného přerušení jednání o smlouvě je však omezena na částku odpovídající ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech (v současnosti judikatura dovozovala pouze nárok na náhradu nákladů). Neočekávaná ustanovení obchodních podmínek Zvýšenou pozornost NOZ také věnuje smlouvám uzavíraným za použití obchodních podmínek. V rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů je významné ustanovení o neúčinnosti ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla očekávat. Taková ustanovení mohou být účinná pouze v případě, že je druhá strana výslovně přijme. Pro posouzení, zda se jedná o takové neočekávané ustanovení, bude nutné přihlížet nejen k jejich obsahu, ale také ke způsobu jejich vyjádření (např. velikost písma, umístění v rámci textu apod.). Nekalá ustanovení ve smlouvách uzavíraných adhezním způsobem Zvláštní úprava NOZ se bude také vztahovat na tzv. adhezní smlouvy, tedy smlouvy, jejichž základní podmínky jsou určeny jednou stranou, přičemž druhá strana nemá reálnou možnost tyto podmínky ovlivnit (pokud bude smlouva uzavřena na předtištěném formuláři, bude se automaticky považovat za adhezní smlouvu). Zákon obecně stanoví, že nekalá ustanovení adhezních smluv jsou neplatná, pokud není prokázáno, že s nimi byla druhá strana výslovně seznámena. Za nekalé se považují doložky odkazující na podmínky uvedené mimo hlavní text smlouvy, doložky, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, komplikovaně formulované doložky (osobě průměrného rozumu nesrozumitelné) a doložky bez rozumného důvodu zvláště nevýhodné. Podstatná změna okolností NOZ také přinese novou obecnou úpravu pro případy, kdy po uzavření smlouvy dojde k podstatné změně okolností. Pokud tato změna způsobí hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran (např. podstatné zvýšení nákladů jedné strany), má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé obnovení jednání o smlouvě. Strana, která žádá o úpravu smlouvy, však bude muset prokázat, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit. Pokud se strany na změně smlouvy nedohodnou, může kterákoli z nich požádat soud, aby smlouvu změnil, či zrušil. 14

17 Zamýšlená úprava dodavatelsko-odběratelských vztahů na úrovni EU Smluvním vztahům mezi dodavateli a odběrateli věnuje stále více pozornosti i Evropská komise ( Komise ). Ta na konci ledna 2013 vydala svůj dokument zelenou knihu o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží, ve které shrnuje stávající situaci právní regulace dané oblasti a popisuje hlavní oblasti, na které se chce dále zaměřit. Dokument byl do 30. dubna 2013 předložen k připomínkám všech zainteresovaných stran a nyní by měly být všechny podněty analyzovány. Komise počítá s tím, že na základě vyhodnocení celého procesu začne předkládat v druhé polovině roku 2013 své návrhy na další postup. Komise identifikovala sedm hlavních nekalých praktik, proti kterým by se mělo dále postupovat. Konkrétně se jedná o následující případy: 1/ nejednoznačné smluvní podmínky, které umožňují ukládat doplňkové závazky slabší straně (sem jsou také zařazovány nepřiměřeně vysoké sankce) 2/ neexistence písemných smluv 3/ změny smlouvy se zpětnou účinností, jakými jsou odpočty z fakturované částky na propagační náklady, jednostranné slevy apod., v případě, že nebyly předem dostatečně přesně definovány 4/ nepoctivé přenesení obchodního rizika, jako je např. přenesení rizika krádeže zboží na dodavatele 5/ nepoctivé používání důvěrných informací získaných v obchodním styku 6/ náhlé a neodůvodněné ukončení obchodního vztahu, nebo ukončení bez přiměřené výpovědní lhůty 7/ teritoriální omezení nabídky zboží, které způsobuje cenovou diskriminaci kupujícího na základě země jeho usazení Jako další opatření zvažuje Komise přijímání anonymních stížností a poskytnutí pravomocí státním orgánům zahájit postup proti nekalým praktikám z moci úřední. Takové opatření by mělo řešit problém tzv. faktoru strachu slabších stran, které se nechtějí proti nekalým praktikám bránit z obavy před negativními následky. V této souvislosti je třeba zmínit připravený návrh nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje, který by měl zavést některá pravidla pro nastavení rovnováhy mezi dodavateli a odběrateli. Ta by měla obsahovat pravidla o neplatnosti podmínek, které odporují poctivému obchodnímu styku, nebo hrubě nepřiměřené ceně vnucené silnější stranou. 15

18 Principy odpovědnosti a udržitelnosti a jejich integrace do dodavatelských vztahů Témata, která firmy řeší v oblasti spolupráce s dodavateli, závisí na povaze podnikání, získávání zdrojů, typu výrobků a umístění dodavatelského řetězce. Odpovědné řízení spolupráce s dodavateli spočívá ve zhodnocení rizik a příležitostí konkrétního byznysu. Etické chování a odpovědnost v rámci spolupráce s dodavateli je možné promítnout do vzájemných vztahů v rámci celého dodavatelského řetězce. Ať už jde o potlačování úplatkářství a korupce, sledování environmentálních dopadů nebo důraz na dodržování důstojných pracovních podmínek. Klasifikace dodavatelů Klasifikace dodavatelů může být prováděna na základě celé řady kritérií. Je to například geografická vzdálenost (lokální/globální dodavatelé), strategická významnost (strategičtí/preferovaní/ostatní dodavatelé), míra rizikovosti spojená s určitým místem (tzv. country risk) nebo předmět podnikání (dodavatelé materiálu/služeb). Odpovědná spolupráce s dodavateli přitom nezahrnuje interakci pouze s přímými dodavateli, ale i se subdodavateli. Klasifikace dodavatelů v Plzeňském Prazdroji, a.s. Obecně lze dodavatele rozdělit na dvě skupiny. První skupina jsou dodavatelé, jejichž dodávky jsou klíčové pro samotné fungování podniku. Jsou to dodavatelé energií, základních surovin pro výrobu apod. Druhou skupinu představují dodavatelé, jejichž dodávky jsou důležité, ale lze je nahradit, aniž by byl ohrožen provoz podniku. Do této skupiny patří např. dodavatelé kancelářských potřeb či úklidová služba. Snahou Plzeňského Prazdroje je rozvíjet se všemi dodavateli partnerské vztahy, založené na vzájemném respektu, a vytvářet řešení typu win-win. Zároveň od našich dodavatelů vyžadujeme dodržování základních principů etického podnikání. Proto vyhodnocujeme možná rizika spojená s dodavateli z tzv. rizikových zemí, kde ochrana základních lidských práv a svobod není vždy na dostatečné úrovni. V případě, že vznikne důvodné podezření o možném porušení těchto práv, zvažujeme společně s dodavatelem nápravná opatření. Již několik let běží program, tzv. Supplier Quality Management, jehož prostřednictvím auditujeme naše dodavatele a stanovujeme akční plán k řešení případných nedostatků. Díky SQM vyhodnocujeme případná rizika. V případě zjištění nedostatků nebo porušení etických zásad firmy nastupuje tým, který domlouvá s dodavatelem akční plán na odstranění nedostatků a v předem stanoveném termínu vyhodnocuje dosažené výsledky. Vesselin Barliev, Public Affairs Manager, Plzeňský prazdroj, a.s. 16

19 Kritéria pro výběr dodavatelů Dodržování principů odpovědného podnikání a strategie společenské odpovědnosti u dodavatelů je možné prověřovat prostřednictvím řady nástrojů. Kritériem pro výběr dodavatele může být posouzení na základě etických kodexů, certifikací, interních auditů ze strany odběratele nebo dotazníkových šetření. Firma si své dodavatele těmito nástroji může prověřovat sama, nebo prostřednictvím renomovaných nezávislých organizací. Jaká má Plzeňský Prazdroj, a.s. kritéria pro výběr dodavatelů? U srovnatelných dodavatelů rozhoduje odpovědnost. Při výběru dodavatelů se zaměřujeme na prvním místě na to, aby splnili požadavky kvality, ceny a spolehlivosti. Jedním z požadavků na naše dodavatele z řad velkých firem je, aby doložili, že se systematicky věnují CSR. Dodavatele, kteří jsou přímo spojeni s poskytováním služeb, kde jsou uvedeny naše značky, nebo tyto služby mají přímý vztah k našemu byznysu, tedy k výrobě piva, školíme pravidelně v tom, jaké jsou principy odpovědné konzumace alkoholu a jaká máme pravidla etické komunikace a prezentace našich výrobků. Tito dodavatelé jsou kontrolováni na základě služeb, které poskytují. Náš etický kodex je přímo zakomponovaný do smlouvy o poskytnutí služeb. U dodavatelů, kteří nejsou přímo spojeni s výrobou nebo distribucí piva (např. telekomunikační společnosti, autodopravce, leasingové společnosti apod.), jsou pravidla mírnější. Vyžadujeme u nich prokázat existenci CSR programů a etických kodexů. Součástí smlouvy se všemi dodavateli je požadavek k přijetí principů etického podnikání, zakotvených v našem etickém kodexu. Udržitelnost dodavatelských řetězců společnosti Telefónica Model řízení Ve společnosti Telefónica je nákup řízen pomocí Globálního nákupního modelu, který je založen na principech transparentnosti, rovnosti příležitostí, objektivity a jednomyslnosti v rozhodnutích o udělení zakázky, orientaci na vnitřní a vnější zákaznický servis a vzájemném dodržování závazků vůči dodavatelům. Náš nákupní model je zaměřen na globální řízení, které se současně zabývá potřebami různých trhů a zemí a zajišťuje koordinované a transparentní řízení mezi skupinou Telefónica a jejími dodavateli. Fátima Araluce, Reputation and Corporate Responsibility Manager, Telefónica Czech Republic Vesselin Barliev, Public Affairs Manager, Plzeňský Prazdroj, a.s. 17

20 Kritéria hodnocení dodavatelů ve společnosti Skanska Naše motto: Vnímání a rozvoj značky Skanska značně závisí na zvyšování kvality a výkonu našich dodavatelů a subdodavatelů. Skanska a její partneři musí spolupracovat na tom, abychom neustále vzájemně zvyšovali naši kvalitu a stali se konkurenčně schopnými a společně získávali zakázky. Proč hodnotíme naše dodavatele, co je našim cílem? uvědomili jsme si, že je potřeba přiblížit náš dodavatelský řetězec směrem k nám uvědomujeme si, že každý člen našeho dodavatelského řetězce je jinak vyspělý v rámci nastavení svého management systému, proto jsme připraveni poskytovat našim dodavatelům nezbytnou pomoc při práci na rozvoji společných obchodních principů a splnění našich požadavků hledáme a chceme spolupracovat s těmi dodavateli, kteří dodržují naše zásady ukotvené v našich politikách cílem je otevřený a transparentní One Skanska přístup k hodnocení našeho dodavatelského řetězce chceme průběžně zlepšovat identifikaci rizik v rámci celého dodavatelského řetězce prostřednictvím verifikovaného hodnocení management systémů našich dodavatelů a subdodavatelů, a tím zjistit, do jaké míry dodavatelé dodržují jak legislativní, tak Skanska požadavky vhodné zapojení a integrace našeho dodavatelského řetězce nám pomáhá snižovat rizika a objevovat příležitosti, a tím přispívat k dosažení cíle pěti nul (0 ztrátových projektů, 0 nehod, 0 environmentálních nehod, 0 etických porušení, 0 vad) Předkvalifikace dodavatelů ve společnosti Skanska Jde o sebehodnoceni dodavatele formou zodpovězení otázek vyplněných v zaslaném dotazníku (z níže uvedených oblastí), přiložením požadovaných dokumentů a v neposlední řadě jeho souhlas s dodržováním zásad a principů společnosti Skanska zakotvených v Etickém kodexu a dalších politikách společnosti. Předkvalifikace zahrnuje zejmé na tyto oblasti: Finanční a ekonomické Právní BOZP (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci) Management kvality Environment Etika Management informací Odsouhlasení zásad a principů zakotvených v politikách společnosti Skanska (Etický kodex, Environmentální politika, BOZP politika apod) Co přináší našim dodavatelům: motivace dodavatelů dodavatel má zvýšenou šanci, aby s ním byla uzavřena smlouva v případě, že splňuje Skanska požadavky v porovnání s běžným dodavatelem dodavatel má příležitost se díky společnosti Skanska rozvíjet, ambicí Skanska je pomoci dodavatelům rozšířit jejich možnosti, kapacitu apod. V rámci výběrového řízení se hodnotící škála liší a řídí požadavky na konkrétní projekt, na konkrétní materiál/službu/ subdodávku. Veronika Brcková, Procurement Development Specialist Senior, Skanska 18

21 Siemens: Kritéria pro výběr dodavatele automobilů Požadavky na dodavatele v rámci fleetu firmy Siemens: emisní norma automobilů EURO 5 druh paliva: diesel max. výkon: 80 kw maximální emisní limit CO 2 : 110 g/km maximální kombinovaná spotřeba l/100 km: 4,5 l/100 km maximální cena automobilu po slevě bez DPH: ,- Kč třída pneumatik dle energetického štítku: A, A, 1 Jde o požadavky na dodavatele při posledním výběrovém řízení zvaném Global Fleet Tender, kde bylo poptáváno cca 150 aut. Takovéto požadavky jsou však požadovány každoročně. Ivo Hykyš, Head of Fleet Management, Siemens 19

22 Etické kodexy a audity Etické kodexy a audity firmám umožňují sledování dopadů vlastní činnosti a regulaci v oblasti všeobecných etických zásad, zaměstnaneckých vztahů, chování na trhu nebo v oblasti environmentální. Etický kodex je soubor principů, který si firma dobrovolně vytvoří a přihlásí se k jeho dodržování. Totéž může požadovat od svých zaměstnanců, dodavatelů i ostatních stakeholderů. Dodržování kodexu může být dobrovolné, nebo závazné, kdy je jeho nedodržení spojeno s určitou sankcí. Některé firmy kromě etických kodexů využívají také audity v nefinančních oblastech například sociální nebo environmentální audit. Kromě interních auditů některé firmy využívají audity u svých dodavatelů. Jedním z diskutovaných problémů v oblasti podnikatelské etiky v naší zemi je korupce. Riziko korupce v rámci spolupráce s dodavateli se může projevovat nabízením/pobíráním úplatků nebo korupčními praktikami v rámci veřejných zakázek. Dopady korupčního chování firmy mohou být přímé a projevit se například sníženou kvalitou výrobku v důsledku jiných rozhodovacích kritérií, než je kvalita a cena výrobku, nebo nepřímé v podobě negativní reputace firmy. 20

Firma a životní prostředí. Od prvních kroků ke komplexní strategii

Firma a životní prostředí. Od prvních kroků ke komplexní strategii Firma a životní prostředí Od prvních kroků ke komplexní strategii Byznys pro společnost Podporujeme odpovědné a udržitelné podnikání Platforma Byznys pro společnost sdružuje firmy, které jsou při podnikání

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2009 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Hodnocení společenské odpovědnosti

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice III. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice 26. února 2014 MPO, Praha (verze 1. 0) 1 Obsah 1. Východiska

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Společenská odpovědnost společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. Social Responsibility of AHOLD Czech Republic, a.s.

Společenská odpovědnost společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. Social Responsibility of AHOLD Czech Republic, a.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Zuzana Weisgärberová Společenská odpovědnost společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. Social Responsibility of AHOLD Czech Republic, a.s. Bakalářská

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011/12

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011/12 Zpráva o trvale udržitelném rozvoji /12 ŠKODA AUTO a.s. K této zprávě Udržitelný rozvoj vyžaduje transparentnost na základě tohoto přesvědčení informuje ŠKODA AUTO od roku 27 pravidelně každé dva roky

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti Zpráva o společenské odpovědnosti 2009 2009 O společnosti 2 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Dosažené výsledky v roce 2009 6 Podpora odpovědné konzumace alkoholu 8 Minimalizování dopadů na životní prostředí

Více