Spolupráce s dodavateli. Odpovědnost a udržitelnost v dodavatelském řetězci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupráce s dodavateli. Odpovědnost a udržitelnost v dodavatelském řetězci"

Transkript

1 Spolupráce s dodavateli Odpovědnost a udržitelnost v dodavatelském řetězci

2 Šíříme principy CSR a udržitelného podnikání je největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR. vytváří prostor pro spolupráci firem, sdílení zkušeností a pomáhá zavádět profesionální nástroje pro udržitelné podnikání v jednotlivých oblastech CSR. je národním partnerem evropské organizace CSR Europe.

3 Manuál pro firmy Obsah Spolupráce s dodavateli: o co jde? 5 Proč je odpovědnost v této oblasti důležitá? 6 Legislativní ošetření v ČR a v EU 13 Principy odpovědnosti a udržitelnosti a jejich integrace do dodavatelských vztahů 16 Certifikace ve spolupráci i s dodavateli neziskové 24 Preference místních zdrojů 25 Definice kritérií (ekonomické, environmentální, sociální) 29 Společné projekty a životaschopnost dodavatelů 38 organizace Aktivity pro dodavatele a komunikace s nimi 39 Měření a reportování 41 Jak lze zapojit a podpořit zaměstnance ve veřejně prospěšných projektech a činnostech. 1

4 Manuál pro české společnosti s příklady dobré praxe Publikace je výstupem tematické expertní skupiny Spolupráce s dodavateli, které se účastnilo 5 členských firem platformy Byznys pro společnost. Tyto firmy se dobrovolně zavázaly ke společné diskuzi nad tématem vztahů a spolupráce s dodavateli a jejich potenciálu v souvislostech odpovědného a udržitelného podnikání. Členy tematické expertní skupiny jsou zástupci firem Ambruz & Dark, Plzeňský Prazdroj, Siemens, Skanska, Telefónica Czech Republic a zástupci platformy. Společnost Plzeňský Prazdroj je patronem expertní skupiny. 2

5 Úvodem Odpovědnost ve vztazích s dodavateli je prospěšná společensky i ekonomicky Odpovědná spolupráce s dodavateli je klíčová pro rozvoj hodnot důležitých v byznysu i ve společnosti. Šíření dobré praxe prostřednictvím vztahů s dodavateli může být velmi účinným nástrojem pro rozvoj udržitelného podnikání jako takového. Pomáhá firmám budovat dlouhodobé a stabilní vztahy s jejich partnery a tím přispívá ke zvyšování kvality dodávek, ať už jde o výrobky, či služby. Firmy mají v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů příležitost kultivovat podnikatelské prostředí v otázkách, jako je boj s korupcí, dodržování lidských práv nebo sledování environmentálních dopadů. Odpovědně řízená spolupráce s dodavateli využívá kupní síly k prosazování pozitivních změn ve všech oblastech udržitelnosti ekonomické, environmentální i sociální. Každá firma má přímý vliv na ekonomiku prostřednictvím plateb zaměstnancům, dodavatelům a vládám, a nepřímý ekonomický vliv v podobě peněžních toků v rámci spolupráce s dodavateli. Firmy, které jsou v rámci svých dodavatelsko-odběratelských vztahů ekonomicky aktivní a odpovědné, mohou přispět k vytváření nových pracovních pozic i ke zvyšování příjmů. Manuál Spolupráce s dodavateli: Odpovědnost a udržitelnost v dodavatelském řetězci přináší příklady dobré praxe pro firmy, které mají zájem integrálně zapojit udržitelnost do aktivit firmy v rámci spolupráce s dodavateli jak na úrovni strategického plánování, tak v konkrétních činnostech. 3

6 Znalost a efektivní řízení dodavatelského řetězce je nejen možností šíření principů odpovědného a udržitelného podnikání, ale je i otázkou vlastního rozvoje, úspor nákladů, hledání nových obchodních příležitostí a snižování rizik. Jsem ráda, že i firmy působící na českém trhu se této oblasti aktivně věnují a rozhodly se ji prostřednictvím platformy Byznys pro společnost rozvíjet a zprostředkovat své zkušenosti ostatním. Kateřina Kolská, Senior manažerka, Plzeňský Prazdroj a.s., patron TES Spolupráce s dodavateli, považuje etickou a férovou spolupráci s dodavateli za jeden ze základních kamenů trvale udržitelného rozvoje, jelikož jenom partnerství, které přináší výhody a podporuje rozvoj obou stran, může garantovat dlouhodobost a udržitelnost. Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace, Plzeňský Prazdroj, a.s. 4

7 Spolupráce s dodavateli: o co jde? Spolupráce s dodavateli je stále častěji považována za klíčovou součást konceptu odpovědného podnikání. Jde o řízení environmentálních, společenských i ekonomických dopadů činností, které ovlivňují životní cyklus výrobků a služeb. Cílem je vytvářet, udržovat a rozvíjet trvale udržitelné hodnoty v environmentální, společenské i ekonomické oblasti, s ohledem na všechny stakeholdery, kteří se podílejí na uvedení výrobku nebo služby na trh. Nejde přitom jen o to dělat správnou věc, jde také o zvyšování vlastních obchodních příležitostí a snižování obchodních rizik. Proč by měly firmy věnovat pozornost odpovědnému chování ve spolupráci s dodavateli? Je to v souladu s právním rámcem Hlásí se tím k mezinárodně uznávaným pravidlům udržitelného byznysu Společnost to očekává Přináší to obchodní výhody stanovení priorit zhodnocení stavu komunikace definice měření implementace 5

8 Proč je odpovědnost v této oblasti důležitá? Zajištěním odpovědného řízení v rámci spolupráce s dodavateli může firma pozitivně ovlivnit své obchodní příležitosti a snížit obchodní rizika. Budování dlouhodobě udržitelných vztahů s dodavateli se projeví nejen na kvalitě, ale také na spolehlivosti dodávek. Snižování obchodních rizik Reputační rizika 1/ Neodpovědné či nezákonné praktiky dodavatelů se mohou citelně podepsat na reputaci firmy a způsobit i finanční ztráty. Vysoký dopad mohou tyto praktiky mít na spotřebitelské chování (stále více zákazníků je citlivých na původ zboží) i na investorská rozhodování. Jedná se například o využívání dětské práce, porušování lidských práv, korupční skandály, používání zdravotně závadných materiálů nebo materiálů a technologií zatěžujících životní prostředí, atd. 2/ Odpovědným chováním ve spolupráci s dodavateli si lze samozřejmě také reputačně polepšit. Pokud se firma přihlásí k některé z mezinárodních iniciativ, popřípadě využívá systémy certifikace, garantující dodržování principů udržitelnosti ve spolupráci s dodavateli, poskytuje stakeholderům určité záruky ověřené nezávislou stranou. Mezi tyto iniciativy patří například Fair Trade či systémy certifikace (EMAS, ISO , ETI, SA 8000, B Corp, ISO 90001, RSPO, Bonscuro) 6

9 I členským firmám platformy, které se odpovědnosti ve vztahu k dodavatelům věnují, přináší tyto snahy užitek. Na dotaz, co přesně získávají, odpověděly: Snižuje reputační riziko naší společnosti. Díky efektivní spolupráci s dodavateli dosahujeme úspor nákladů. Zaručuje bezpečnost a kvalitu našich dodávek. Pomáhá nám eliminovat nezákonné a neodpovědné chování našich dodavatelů. Zvyšuje loajalitu našich dodavatelů. Pomáhá nám získat vyšší podíl na trhu nebo vstupovat na nové trhy. Zdroj:,

10 1/ Právní rizika Závadné či nebezpečné výrobky, které mohou být vyrobeny či prodány v důsledku neodpovědného chování dodavatelů, mohou způsobit firmě vážné právní postihy, nebo nutnost uhradit vysoká odškodnění. Ve většině případů je pak firma nucena výrobek stáhnout z trhu, či platit nejrůznější sankce, což přináší nemalé náklady. Právě dlouhodobá spolupráce s dodavateli a jasná strategie v této oblasti vede k vyšší angažovanosti dodavatele na finálním úspěchu výrobku či služby. 2/ Včasné řešení výzev v environmentální oblasti a v oblasti bezpečnosti v dodavatelském řetězci může znamenat, že firma působí v souladu s novou legislativou ještě předtím, než vstoupí v platnost. To přináší firmě výhodu ve vztahu ke konkurenci, která tato legislativní opatření přijímá až následně. 1/ Dlouhé platební lhůty a jejich nedodržování mohou mít značně negativní dopad na dodavatele, Operační rizika zejména z řad malých a středních podniků. Firmy tím mohou paradoxně samy ohrozit bezpečnost a kvalitu svých dodávek. Udržitelnost dodavatelských řetězců společnosti Telefónica Cíle: Podporovat řízení cílů a takové postupy, které zajistí udržitelné vztahy se společnostmi, se kterými spolupracujeme. Definovat a provádět kontrolní a monitorovací metody, které minimalizují rizika. Snížit množství mimořádných událostí prostřednictvím strategií zaměřených na aktuální i budoucí procesy. Identifikovat a využít rozdílností a příležitostí v oblasti leadershipu, spolupracovat ve všech procesech. Rozvíjet partnerství. Telefónica se snaží maximalizovat výkon všech spolupracovníků. Udržitelnost dodavatelských řetězců společnosti Telefónica Odpovědnost: Dodržovat právní předpisy a zásady podnikání. Dohlížet na oblast zdraví v sociálním prostředí. Připravovat plán rizik a příležitostí. Rozvíjet plán pro mimořádné události. Inspirovat vývoj programů a plánů. Ověřovat správnou cenotvorbu v celém dodavatelském řetězci. Fátima Araluce, Reputation and Corporate Responsibility Manager, Telefónica Czech Republic 8

11 2/ platebních Ekonomickým problémům v dodavatelském řetězci může firma předcházet identifikací ohrožených dodavatelů a podniknout odpovídající kroky pro zlepšení situace. K zajištění spolehlivosti dodávek může přispět zkrácení lhůt, sdílení dlouhodobých plánů nákupu a koordinování objednávek. Přenos hodnot ve společnosti Skanska Jako významná kritéria hodnocení našich sub/dodavatelů vnímáme u nakupovaných materiálů a služeb jejich vliv na životní prostředí, BOZP, kvalitu, sociální odpovědnost, finanční a ekonomickou stránku. Proto jsme se rozhodli zaměřit se na mapování našich dodavatelů ještě před jejich účastí ve výběrovém řízení. Naší vizí je uzavírat smlouvy jen s plně ověřenými dodavateli, kteří splňují nejen legislativní, ale také Skanska požadavky, a tím omezovat rizika na našich projektech a zároveň přenášet naše hodnoty do celého dodavatelského řetězce. Jakým rizikům se chceme vyhnout: Závislost na externím dodavatelském řetězci vede k široké škále rizik. Lidé v nákupu nebo lidé zasahující do nákupního procesu musí umět řídit a posoudit dopad takovýchto rizik. Proto provádíme hodnocení rizik, která se týkají následujících oblastí: dodavatelské riziko rizika vyplývající ze špatného výkonu dodavatele nebo subdodavatele (finanční stabilita, příslušná pojištění, fondy, záruky apod.) nákladové riziko vycházející z variací v návrhu (designu), specifikaci, programu, kvalitě a zdrojích řídící rizika nedostatky v interních procesech a postupech vztahová rizika rizika vycházející z interních praktik, chování a kultury, která nemusí být v souladu s tím, jak pracuje Skanska environmentální rizika rizika vycházející z environmentálního dopadu výroby, těžby, dopravy apod. sociální rizika zahrnující zdraví při práci, etiku apod. Veronika Brcková, Procurement Development Specialist Senior, Skanska 9

12 Růst obchodních příležitostí 1/ Vyšší loajalita dodavatelů Dlouhodobé férové a partnerské vztahy s dodavateli se firmě vyplatí nejen snížením rizik v dodavatelském řetězci, ale i získáním cenných partnerů v oblasti výzkumu a inovací. Právě dobré zkušenosti přivedou dodavatele za firmou ve chvíli, kdy se rozhodne přijít s novým produktem či inovativním přístupem. Taková spolupráce je důležitá pro vlastní rozvoj každé společnosti. 2/ Vyšší podíl na trhu a přístup na nové trhy Citlivost spotřebitelů vůči etickým a environmentálním tématům má dlouhodobě vzrůstající tendenci. Uspokojit poptávku po etických a udržitelných produktech je možné pouze prostřednictvím fungující spolupráce s dodavateli. Zlepšování kvality výrobků i služeb přispívá ke zvyšování reputace firmy, tím se otevírají nové trhy a zvyšuje se podíl na trzích stávajících. Eco rating: Telefónica do posuzování dodavatelů zapojuje zákazníky Eco rating podporuje posílení postavení zákazníků. Naším cílem je informovat zákazníky o dopadech jejich nákupů. Z výsledků průzkumu mezi našimi zákazníky vyplynulo, že když si vybírají telefon, často chtějí vidět celý obraz. Zajímá je více věcí, nejen uhlíková stopa či dopad na životní prostředí. Zákazníkům jde také o etiku a dodavatelské řetězce. Proto chceme sdílet informace o sociálních a environmentálních dopadech produktů, které prodáváme, a pomoci zákazníkům činit správná rozhodnutí. Pro splnění těchto požadavků jsme pracovali s nezávislými odborníky a přišli s nástrojem pro posouzení našich dodavatelů a jejich produktů v celé řadě kritérií udržitelnosti. Bereme v úvahu energetickou účinnost, použité látky, balení a způsob, jakým dodavatel působí v místní komunitě. Toto nezávislé hodnocení, které již funguje ve Velké Británii a Německu a chystá se do České republiky a dalších zemí, ve kterých společnost Telefónica působí, je odpovědí na očekávání zákazníků a nabízí jednoduchý a dostupný nástroj pro posouzení udržitelných kritérií nových mobilních telefonů. Fátima Araluce, Reputation and Corporate Responsibility Manager, Telefónica Czech Republic 10

13 3/ Přístup k investorům Řízení a snižování rizik v dodavatelském řetězci firem sledují také potenciální investoři, které odpovědnost a udržitelnost zajímá čím dál tím více. Environmentální i sociální obraz firem staví mnozí z nich při rozhodování hned vedle ekonomických parametrů. 4/ Získání nových zakázek V boji o nové zakázky může hrát vztah firmy s dodavateli velkou roli. Rozvinutá řešení v oblasti spolupráce s dodavateli poukazují na vysokou úroveň managementu. Rozmanitost dodavatelů, dobré pracovní podmínky v celém dodavatelském řetězci, snižování uhlíkové stopy a dalších environmentálních ukazatelů se tak mnohdy stanou rozhodující konkurenční výhodou, či dokonce podmínkou pro získávání nových obchodů. 5/ Úspora nákladů Intenzivní spolupráce s dodavateli zvyšuje efektivitu všech procesů, což téměř vždy znamená úsporu nákladů. Optimalizace logistiky, frekvence a velikosti dodávek či vzájemně sdílených informací ušetří lidskou energii. Kromě toho však přinese i celkovou úsporu nákladů, snížení produkce odpadu a spotřeby energií a vody. Nezpochybnitelné je tak i snížení negativních dopadů na životní prostředí. Odpovědný přístup ve vztahu k dodavatelům s sebou nese přínosy i pro dodavatele samotné. Často si dodavatelské firmy zavádějí svou vlastní politiku CSR právě kvůli rostoucím požadavkům ze strany odběratelů. zjišťoval, jak čeští dodavatelé vnímají požadavky na implementaci CSR ze strany svých odběratelů: Implementace principů společenské odpovědnosti do našeho podnikání: je pro nás konkurenční výhodou díky zpracování pro jednoho odběratele máme CSR strategii, kterou po nás požadují ostatní odběratelé zvyšuje loajalitu našich zaměstnanců nám nic nepřináší, ale dělat to musíme 11

14 12

15 Legislativní ošetření v ČR a v EU Zákon o významné tržní síle Hlavním českým právním předpisem, který se zaměřuje na vztah dodavatel odběratel v oblasti zemědělských a potravinářských výrobků, je zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků a jejím zneužití ( zákon o významné tržní síle ). Princip zákona je založen na definici tzv. významné tržní síly, kterou má odběratel (obchodník), jež má takové postavení, že se na něm dodavatel stal závislým ve vztahu k možnosti dodávat své zboží spotřebitelům a může si tak vůči dodavateli vynutit jednostranně výhodné obchodní podmínky. Zákon o významné tržní síle dále obsahuje výčet praktik, jejichž soustavné provádění s cílem nebo výsledkem podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu je považováno za zneužití významné tržní síly. Již od svého přijetí je zákon o významné tržní síle předmětem diskuzí a snah o jeho zrušení či novelizaci. Změny, které přinese do vztahu dodavatel-odběratel nový občanský zákoník Nový občanský zákoník ( NOZ ), jež vstoupí v účinnost od 1. ledna 2014, přinese do smluvních vztahů významný příklon ke smluvní volnosti. To znamená, že si smluvní strany budou moci dohodnout vzájemné podmínky podle svých potřeb bez zbytečných omezení zákonem. Na druhou stranu však také NOZ přináší ustanovení, která mají slabší stranu ochránit proti nekalým praktikám (nejen) silnějšího partnera. Vedle rozsáhlé úpravy dopadající na vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli přinese NOZ i několik nových pravidel s obecnou platností, která budou dopadat i na dodavatelsko-odběratelské vztahy. Předsmluvní odpovědnost Úplnou novinkou v českém právním řádu bude výslovné zakotvení tzv. předsmluvní odpovědnosti. Ta navazuje na obecnou povinnost jednat v právním styku poctivě. Podle této úpravy jsou strany povinny vést jednání o uzavření smlouvy se skutečným úmyslem smlouvu uzavřít. V opačném případě (např. pokud by se ve skutečnosti pokoušeli získat pouze důvěrné informace) budou za takovéto neférové jednání odpovídat. Strany budou mít povinnost zabránit zneužití poskytnutých důvěrných informací, v opačném případě budou 13

16 muset vydat vše, čím se na základě této informace obohatili. Navíc pokud nepoctivým jednáním takto vznikne druhé straně nějaká újma, má poškozená strana nárok na její náhradu. Výše náhrady škody v případě bezdůvodného přerušení jednání o smlouvě je však omezena na částku odpovídající ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech (v současnosti judikatura dovozovala pouze nárok na náhradu nákladů). Neočekávaná ustanovení obchodních podmínek Zvýšenou pozornost NOZ také věnuje smlouvám uzavíraným za použití obchodních podmínek. V rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů je významné ustanovení o neúčinnosti ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla očekávat. Taková ustanovení mohou být účinná pouze v případě, že je druhá strana výslovně přijme. Pro posouzení, zda se jedná o takové neočekávané ustanovení, bude nutné přihlížet nejen k jejich obsahu, ale také ke způsobu jejich vyjádření (např. velikost písma, umístění v rámci textu apod.). Nekalá ustanovení ve smlouvách uzavíraných adhezním způsobem Zvláštní úprava NOZ se bude také vztahovat na tzv. adhezní smlouvy, tedy smlouvy, jejichž základní podmínky jsou určeny jednou stranou, přičemž druhá strana nemá reálnou možnost tyto podmínky ovlivnit (pokud bude smlouva uzavřena na předtištěném formuláři, bude se automaticky považovat za adhezní smlouvu). Zákon obecně stanoví, že nekalá ustanovení adhezních smluv jsou neplatná, pokud není prokázáno, že s nimi byla druhá strana výslovně seznámena. Za nekalé se považují doložky odkazující na podmínky uvedené mimo hlavní text smlouvy, doložky, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, komplikovaně formulované doložky (osobě průměrného rozumu nesrozumitelné) a doložky bez rozumného důvodu zvláště nevýhodné. Podstatná změna okolností NOZ také přinese novou obecnou úpravu pro případy, kdy po uzavření smlouvy dojde k podstatné změně okolností. Pokud tato změna způsobí hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran (např. podstatné zvýšení nákladů jedné strany), má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé obnovení jednání o smlouvě. Strana, která žádá o úpravu smlouvy, však bude muset prokázat, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit. Pokud se strany na změně smlouvy nedohodnou, může kterákoli z nich požádat soud, aby smlouvu změnil, či zrušil. 14

17 Zamýšlená úprava dodavatelsko-odběratelských vztahů na úrovni EU Smluvním vztahům mezi dodavateli a odběrateli věnuje stále více pozornosti i Evropská komise ( Komise ). Ta na konci ledna 2013 vydala svůj dokument zelenou knihu o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží, ve které shrnuje stávající situaci právní regulace dané oblasti a popisuje hlavní oblasti, na které se chce dále zaměřit. Dokument byl do 30. dubna 2013 předložen k připomínkám všech zainteresovaných stran a nyní by měly být všechny podněty analyzovány. Komise počítá s tím, že na základě vyhodnocení celého procesu začne předkládat v druhé polovině roku 2013 své návrhy na další postup. Komise identifikovala sedm hlavních nekalých praktik, proti kterým by se mělo dále postupovat. Konkrétně se jedná o následující případy: 1/ nejednoznačné smluvní podmínky, které umožňují ukládat doplňkové závazky slabší straně (sem jsou také zařazovány nepřiměřeně vysoké sankce) 2/ neexistence písemných smluv 3/ změny smlouvy se zpětnou účinností, jakými jsou odpočty z fakturované částky na propagační náklady, jednostranné slevy apod., v případě, že nebyly předem dostatečně přesně definovány 4/ nepoctivé přenesení obchodního rizika, jako je např. přenesení rizika krádeže zboží na dodavatele 5/ nepoctivé používání důvěrných informací získaných v obchodním styku 6/ náhlé a neodůvodněné ukončení obchodního vztahu, nebo ukončení bez přiměřené výpovědní lhůty 7/ teritoriální omezení nabídky zboží, které způsobuje cenovou diskriminaci kupujícího na základě země jeho usazení Jako další opatření zvažuje Komise přijímání anonymních stížností a poskytnutí pravomocí státním orgánům zahájit postup proti nekalým praktikám z moci úřední. Takové opatření by mělo řešit problém tzv. faktoru strachu slabších stran, které se nechtějí proti nekalým praktikám bránit z obavy před negativními následky. V této souvislosti je třeba zmínit připravený návrh nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje, který by měl zavést některá pravidla pro nastavení rovnováhy mezi dodavateli a odběrateli. Ta by měla obsahovat pravidla o neplatnosti podmínek, které odporují poctivému obchodnímu styku, nebo hrubě nepřiměřené ceně vnucené silnější stranou. 15

18 Principy odpovědnosti a udržitelnosti a jejich integrace do dodavatelských vztahů Témata, která firmy řeší v oblasti spolupráce s dodavateli, závisí na povaze podnikání, získávání zdrojů, typu výrobků a umístění dodavatelského řetězce. Odpovědné řízení spolupráce s dodavateli spočívá ve zhodnocení rizik a příležitostí konkrétního byznysu. Etické chování a odpovědnost v rámci spolupráce s dodavateli je možné promítnout do vzájemných vztahů v rámci celého dodavatelského řetězce. Ať už jde o potlačování úplatkářství a korupce, sledování environmentálních dopadů nebo důraz na dodržování důstojných pracovních podmínek. Klasifikace dodavatelů Klasifikace dodavatelů může být prováděna na základě celé řady kritérií. Je to například geografická vzdálenost (lokální/globální dodavatelé), strategická významnost (strategičtí/preferovaní/ostatní dodavatelé), míra rizikovosti spojená s určitým místem (tzv. country risk) nebo předmět podnikání (dodavatelé materiálu/služeb). Odpovědná spolupráce s dodavateli přitom nezahrnuje interakci pouze s přímými dodavateli, ale i se subdodavateli. Klasifikace dodavatelů v Plzeňském Prazdroji, a.s. Obecně lze dodavatele rozdělit na dvě skupiny. První skupina jsou dodavatelé, jejichž dodávky jsou klíčové pro samotné fungování podniku. Jsou to dodavatelé energií, základních surovin pro výrobu apod. Druhou skupinu představují dodavatelé, jejichž dodávky jsou důležité, ale lze je nahradit, aniž by byl ohrožen provoz podniku. Do této skupiny patří např. dodavatelé kancelářských potřeb či úklidová služba. Snahou Plzeňského Prazdroje je rozvíjet se všemi dodavateli partnerské vztahy, založené na vzájemném respektu, a vytvářet řešení typu win-win. Zároveň od našich dodavatelů vyžadujeme dodržování základních principů etického podnikání. Proto vyhodnocujeme možná rizika spojená s dodavateli z tzv. rizikových zemí, kde ochrana základních lidských práv a svobod není vždy na dostatečné úrovni. V případě, že vznikne důvodné podezření o možném porušení těchto práv, zvažujeme společně s dodavatelem nápravná opatření. Již několik let běží program, tzv. Supplier Quality Management, jehož prostřednictvím auditujeme naše dodavatele a stanovujeme akční plán k řešení případných nedostatků. Díky SQM vyhodnocujeme případná rizika. V případě zjištění nedostatků nebo porušení etických zásad firmy nastupuje tým, který domlouvá s dodavatelem akční plán na odstranění nedostatků a v předem stanoveném termínu vyhodnocuje dosažené výsledky. Vesselin Barliev, Public Affairs Manager, Plzeňský prazdroj, a.s. 16

19 Kritéria pro výběr dodavatelů Dodržování principů odpovědného podnikání a strategie společenské odpovědnosti u dodavatelů je možné prověřovat prostřednictvím řady nástrojů. Kritériem pro výběr dodavatele může být posouzení na základě etických kodexů, certifikací, interních auditů ze strany odběratele nebo dotazníkových šetření. Firma si své dodavatele těmito nástroji může prověřovat sama, nebo prostřednictvím renomovaných nezávislých organizací. Jaká má Plzeňský Prazdroj, a.s. kritéria pro výběr dodavatelů? U srovnatelných dodavatelů rozhoduje odpovědnost. Při výběru dodavatelů se zaměřujeme na prvním místě na to, aby splnili požadavky kvality, ceny a spolehlivosti. Jedním z požadavků na naše dodavatele z řad velkých firem je, aby doložili, že se systematicky věnují CSR. Dodavatele, kteří jsou přímo spojeni s poskytováním služeb, kde jsou uvedeny naše značky, nebo tyto služby mají přímý vztah k našemu byznysu, tedy k výrobě piva, školíme pravidelně v tom, jaké jsou principy odpovědné konzumace alkoholu a jaká máme pravidla etické komunikace a prezentace našich výrobků. Tito dodavatelé jsou kontrolováni na základě služeb, které poskytují. Náš etický kodex je přímo zakomponovaný do smlouvy o poskytnutí služeb. U dodavatelů, kteří nejsou přímo spojeni s výrobou nebo distribucí piva (např. telekomunikační společnosti, autodopravce, leasingové společnosti apod.), jsou pravidla mírnější. Vyžadujeme u nich prokázat existenci CSR programů a etických kodexů. Součástí smlouvy se všemi dodavateli je požadavek k přijetí principů etického podnikání, zakotvených v našem etickém kodexu. Udržitelnost dodavatelských řetězců společnosti Telefónica Model řízení Ve společnosti Telefónica je nákup řízen pomocí Globálního nákupního modelu, který je založen na principech transparentnosti, rovnosti příležitostí, objektivity a jednomyslnosti v rozhodnutích o udělení zakázky, orientaci na vnitřní a vnější zákaznický servis a vzájemném dodržování závazků vůči dodavatelům. Náš nákupní model je zaměřen na globální řízení, které se současně zabývá potřebami různých trhů a zemí a zajišťuje koordinované a transparentní řízení mezi skupinou Telefónica a jejími dodavateli. Fátima Araluce, Reputation and Corporate Responsibility Manager, Telefónica Czech Republic Vesselin Barliev, Public Affairs Manager, Plzeňský Prazdroj, a.s. 17

20 Kritéria hodnocení dodavatelů ve společnosti Skanska Naše motto: Vnímání a rozvoj značky Skanska značně závisí na zvyšování kvality a výkonu našich dodavatelů a subdodavatelů. Skanska a její partneři musí spolupracovat na tom, abychom neustále vzájemně zvyšovali naši kvalitu a stali se konkurenčně schopnými a společně získávali zakázky. Proč hodnotíme naše dodavatele, co je našim cílem? uvědomili jsme si, že je potřeba přiblížit náš dodavatelský řetězec směrem k nám uvědomujeme si, že každý člen našeho dodavatelského řetězce je jinak vyspělý v rámci nastavení svého management systému, proto jsme připraveni poskytovat našim dodavatelům nezbytnou pomoc při práci na rozvoji společných obchodních principů a splnění našich požadavků hledáme a chceme spolupracovat s těmi dodavateli, kteří dodržují naše zásady ukotvené v našich politikách cílem je otevřený a transparentní One Skanska přístup k hodnocení našeho dodavatelského řetězce chceme průběžně zlepšovat identifikaci rizik v rámci celého dodavatelského řetězce prostřednictvím verifikovaného hodnocení management systémů našich dodavatelů a subdodavatelů, a tím zjistit, do jaké míry dodavatelé dodržují jak legislativní, tak Skanska požadavky vhodné zapojení a integrace našeho dodavatelského řetězce nám pomáhá snižovat rizika a objevovat příležitosti, a tím přispívat k dosažení cíle pěti nul (0 ztrátových projektů, 0 nehod, 0 environmentálních nehod, 0 etických porušení, 0 vad) Předkvalifikace dodavatelů ve společnosti Skanska Jde o sebehodnoceni dodavatele formou zodpovězení otázek vyplněných v zaslaném dotazníku (z níže uvedených oblastí), přiložením požadovaných dokumentů a v neposlední řadě jeho souhlas s dodržováním zásad a principů společnosti Skanska zakotvených v Etickém kodexu a dalších politikách společnosti. Předkvalifikace zahrnuje zejmé na tyto oblasti: Finanční a ekonomické Právní BOZP (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci) Management kvality Environment Etika Management informací Odsouhlasení zásad a principů zakotvených v politikách společnosti Skanska (Etický kodex, Environmentální politika, BOZP politika apod) Co přináší našim dodavatelům: motivace dodavatelů dodavatel má zvýšenou šanci, aby s ním byla uzavřena smlouva v případě, že splňuje Skanska požadavky v porovnání s běžným dodavatelem dodavatel má příležitost se díky společnosti Skanska rozvíjet, ambicí Skanska je pomoci dodavatelům rozšířit jejich možnosti, kapacitu apod. V rámci výběrového řízení se hodnotící škála liší a řídí požadavky na konkrétní projekt, na konkrétní materiál/službu/ subdodávku. Veronika Brcková, Procurement Development Specialist Senior, Skanska 18

21 Siemens: Kritéria pro výběr dodavatele automobilů Požadavky na dodavatele v rámci fleetu firmy Siemens: emisní norma automobilů EURO 5 druh paliva: diesel max. výkon: 80 kw maximální emisní limit CO 2 : 110 g/km maximální kombinovaná spotřeba l/100 km: 4,5 l/100 km maximální cena automobilu po slevě bez DPH: ,- Kč třída pneumatik dle energetického štítku: A, A, 1 Jde o požadavky na dodavatele při posledním výběrovém řízení zvaném Global Fleet Tender, kde bylo poptáváno cca 150 aut. Takovéto požadavky jsou však požadovány každoročně. Ivo Hykyš, Head of Fleet Management, Siemens 19

22 Etické kodexy a audity Etické kodexy a audity firmám umožňují sledování dopadů vlastní činnosti a regulaci v oblasti všeobecných etických zásad, zaměstnaneckých vztahů, chování na trhu nebo v oblasti environmentální. Etický kodex je soubor principů, který si firma dobrovolně vytvoří a přihlásí se k jeho dodržování. Totéž může požadovat od svých zaměstnanců, dodavatelů i ostatních stakeholderů. Dodržování kodexu může být dobrovolné, nebo závazné, kdy je jeho nedodržení spojeno s určitou sankcí. Některé firmy kromě etických kodexů využívají také audity v nefinančních oblastech například sociální nebo environmentální audit. Kromě interních auditů některé firmy využívají audity u svých dodavatelů. Jedním z diskutovaných problémů v oblasti podnikatelské etiky v naší zemi je korupce. Riziko korupce v rámci spolupráce s dodavateli se může projevovat nabízením/pobíráním úplatků nebo korupčními praktikami v rámci veřejných zakázek. Dopady korupčního chování firmy mohou být přímé a projevit se například sníženou kvalitou výrobku v důsledku jiných rozhodovacích kritérií, než je kvalita a cena výrobku, nebo nepřímé v podobě negativní reputace firmy. 20

Spolupráce s dodavateli. v praxi odpovědných firem

Spolupráce s dodavateli. v praxi odpovědných firem Spolupráce s dodavateli v praxi odpovědných firem Dodavatelé a odpovědnost Dodavatelský řetězec (Supply Chain) je komplexní systém organizací, lidí, technologií, aktivit, informací a procesů, vedoucí od

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce)

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně:

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje Základní údaje Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Subjekt veřejného sektoru: Sídlo: Kategorie: (*nehodící se škrtá) a) obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ?

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? Ing. Alena Plášková, CSc. OSTRAVA 2009 1 Národní cena kvality ČR Společenská odpovědnost organizací Cíl programu: Přispět k prosazení

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2015 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 1. Úvodem Hejtman Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují:

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2012 1. Úvodem Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují: Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Skanska v České a Slovenské republice. Juraj Novodomec

Skanska v České a Slovenské republice. Juraj Novodomec Skanska v České a Slovenské republice Juraj Novodomec Přehled Skanska ve zkratce Organizace Aktivity Dobrá praxe Safety road map Výzvy bezpečnosti Why you should remember us? Hodnoty ztrátové projekty

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Praha, Více informací o projektu na Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Praha, Více informací o projektu na  Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s. Transparency International - Česká republika (TI) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TI se zaměřuje především

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.

2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. 2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. Obsah I. změny ve franšízingu v důsledku přijetí NOZ II. oblasti, které zůstaly bez zásadní změny III. oblasti, které zůstaly bez speciální

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Národní kontaktní místo České republiky

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Národní kontaktní místo České republiky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Národní kontaktní místo České republiky 1 Směrnice Přijata v roce 1976 jako nedílná součást Deklarace OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích Klíčová

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor obce

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor obce DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor obce Základní údaje o organizaci Obec: Sídlo obce: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně: Při vyplňování dotazníku zvažte, prosím,

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Strategický přístup v nákupu RWE CZ. Den dodavatelů Praha

Strategický přístup v nákupu RWE CZ. Den dodavatelů Praha Strategický přístup v nákupu RWE CZ Den dodavatelů Praha 15. 3. 2016 RWE 3/21/2016 Strana 1 Obvyklý přístup k nákupu v podnicích a firmách V praxi se nákupní oddělení většiny společností věnuje především

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1.Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE ETICKÝ KODEX PODPORUJÍCÍ ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC A JEHO PŘÍNOSY INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE koordinátor SEVEn duben 2013 září 2015 20 partnerů z 20 členských zemí EU hlavním cílem

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ A SMĚRNICE OECD PRO NADNÁRODNÍ PODNIKY JEJÍ VYUŽITÍ A VÝHODY PRAHA

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ A SMĚRNICE OECD PRO NADNÁRODNÍ PODNIKY JEJÍ VYUŽITÍ A VÝHODY PRAHA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ A SMĚRNICE OECD PRO NADNÁRODNÍ PODNIKY JEJÍ VYUŽITÍ A VÝHODY 10. 11. 2015 PRAHA SP ČR a odpovědné podnikání Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je nestátní dobrovolnou nepolitickou

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY Podnikatelské motto Naše cesta k úspěchu Podnikatelské motto popisuje samozřejmost existence skupiny EVVA a umožňuje orientaci organizace jako celku. Tvoří základnu podnikatelské

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více