POČTY PODNIKŮ VE STAVEBNICTVÍ, S ROZČLENĚNÍM NA MALÉ, STŘEDNÍ A VELKÉ, VČETNĚ JEVŮ NA NĚ PŮSOBÍCÍCH Filip Bušina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČTY PODNIKŮ VE STAVEBNICTVÍ, S ROZČLENĚNÍM NA MALÉ, STŘEDNÍ A VELKÉ, VČETNĚ JEVŮ NA NĚ PŮSOBÍCÍCH Filip Bušina"

Transkript

1 POČTY PODNIKŮ VE STAVEBNICTVÍ, S ROZČLENĚNÍM NA MALÉ, STŘEDNÍ A VELKÉ, VČETNĚ JEVŮ NA NĚ PŮSOBÍCÍCH Filip Bušina Abstrakt Stavebnictví má v České republice dlouholetou a úspěšnou tradici. Je jedním ze silných pilířů národního hospodářství. Nejen jednotlivými stavbami, ale i celkových rozvojem, vytváří toto odvětví velké možnosti pro další sféry podnikaní. Při bližším zkoumání této oblasti zjistíme, že je na ni navázáno velké množství dalších oborů a odvětví a tím se zároveň zlepšují možnosti a pracovní příležitosti na trhu práce. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví se multiplikační efekt stavebnictví pohybuje kolem hodnoty trojnásobku. Od roku 2008, kdy započala ekonomická krize (nejen v ČR), lze konstatovat existenci specifických problémů v tomto odvětví, které jsou především zapříčiněny citlivostí oboru stavebnictví na jakékoli změny vnějších podmínek, jako jsou politika státu, nedostatek investičních příležitostí apod. Oblast stavebnictví, která je jakýmsi lakmusovým papírkem na němž se projevuje průběh ekonomického cyklu nebo propad či růst veřejných rozpočtů, se nachází v současnosti ve velice špatné situaci. Cílem tohoto příspěvku je zmapovat a popsat nárůst či úbytek právnických osob v oboru stavebnictví a příčiny tohoto pohybu. Klíčová slova Nezaměstnanost, Stavebnictví, Stavební podnik, Zaměstnanec NUMBERS OF BUILDING COMPANIES BROKEN DOWN TO SMALL, MEDIUM AND LARGE COMPANIES INCLUDING PHENOMENA THAT AFFECT THEM Filip Bušina Abstract The Czech building industry has a long and successful tradition. It features one of four powerful pillars of the national economy. Not only individual development projects, but its general development, too, creates opportunities for other business spheres. Looking closely at this industry, we find out that it is interlinked with a number of other industries and branches and this fact also improves the possibilities and job opportunities in the labour market. According to the Building Industry Employers Union, the industry multiplication effect is about triple. Nevertheless, looking back to the year 2008 when the economic recession burst out (not only in the Czech Republic), we have to state that this industry faced and is still facing specific problems primarily due to the sensitivity of the building industry to any changes whatsoever (state policy, lack of investment opportunities and the like) and the building industry as a litmus indicator paper reflecting the phase of the economic cycle including public budgets finds itseld in a very bad situation. Therefore, this paper is aimed at mapping and describing the development of the rising/dropping number of corporations active in the building industry dependning on the behaviour of individual human factors. Key words Unemployment, Building industry, Building company, Employee 1

2 1 POČTY PODNIKŮ VE STAVEBNICTVÍ S JEJICH ROZČLENĚNÍM Počet stavebních subjektů ve stavebnictví v České republice podle údajů, které jsou uvedeny v Registru ekonomických subjektů (RES), v podstatě nepřetržitě v průběhu let 2002 až 2012 rostl. Mezi roky 2007 a 2008 byl nárůst počtu subjektů zčásti způsoben změnou třídící klasifikace z OKEČ na NACE, kdy zejména v kategoriích nejmenších podniků přibyla značná část subjektů, které byly v původním třídění zařazeny do odvětví průmyslu. Od roku 2009 se tempo růstu počtu subjektů zpomalovalo až na zanedbatelných +0,6% mezi lety 2011 a Na základě dostupných dat tak lze předpokládat, že tento trend bude nadále pokračovat i v nejbližších letech. V následující tabulce (1-1) uvádím údaje týkající se počtu subjektů ve stavebnictví a jejich meziroční změny. Tabulka 1-1: Počet subjektů ve stavebnictví celkem v letech 2002 až 2012 Zdroj: data z RES, vlastní úprava 1 Počet subjektů ve stavebnictví v letech 2002 až 2012 (do roku 2007 podle OKEČ 45, od roku 2008 podle CZ-NACE 41, 42 a 43) meziroční změna počtu subjektů 6,2 2,9 2,3 2,8 3,7 4,1 4,7 2,9 STAVEBNICTVÍ CELKEM 1,6 0, Zdroj: RES rok 1 Český statistický úřad registr ekonomických subjektů (RES), [online][cit ] Zdroj: 2

3 Výše uvedený nárůst počtu ekonomických subjektů ve stavebnictví ne zcela odpovídá vývoji produkce a ne zcela koresponduje s ostatními ukazateli ve stavebnictví. Index stavební produkce klesá nepřetržitě od roku 2008, a to jak v pozemním tak inženýrském stavitelství, kde pokles začal o rok později. Také objem nově uzavřených zakázek výrazným způsobem klesá (viz tabulka 1-2), kdy od roku 2008 do roku 2012 klesl téměř o polovinu. Tento nesoulad mezi ukazateli ekonomického vývoje ve stavebnictví a nárůstem počtu podnikatelských subjektů může být způsoben značnou neaktivitou velké části zaregistrovaných subjektů, kdy některé stavební podniky nebo fyzické osoby svoji činnost oficiálně zahájily ale jejich aktivita je mizivá. Nárůst počtu subjektů můžeme zároveň přičíst masivnímu propouštění v oboru stavebnictví a následnému výrazného poklesu počtu zaměstnanců ve stavebnictví. Na základě tohoto, lze předpokládat, že část propuštěných zaměstnanců zkouší podnikat na živnostenské oprávnění a okruh jejich podnikání se také rozšiřuje na ostatní nestavební činnosti. Více o vývoji ve stavebnictví v následující tabulce 1-2. Tabulka 1-2: Meziroční změny indexu stavební produkce a nových zakázek ve stavebnictví v letech 2002 až 2012 Zdroj: data z RES, vlastní úprava 2 Rok celkem Index stavební produkce pozemní stavitelství inženýrské stavitelství celkem Nové zakázky pozemní stavitelství inženýrské stavitelství ,0 +2,7 +4,3 +21,0 +4,6 +45, ,3 +5,5 +21,6 +4,3 +3,9 +4, ,8 +7,4 +12,9 +11,1 +14,9 +7, ,2 +4,9 +5,8 +24,7-1,0 +54, ,0 +5,0 +8,8-12,5 +19,0-35, ,1 +10,7-2,1 +25,3 +7,8 +49, ,0-3,5 +9,9-16,0-2,3-29, ,9-6,9 +14,1 +21,7-0,3 +51, ,1-7,1-7,2-26,2-35,3-18, ,5-0,4-9,7 +7,0 +8,6 +5, ,5-3,4-13,6-9,1-7,3-10,4 * data za podniky s 50 a více zaměstnanci 2 Český statistický úřad registr ekonomických subjektů (RES), [online][cit ] Zdroj: 3

4 1.1 Zdroje pracovních sil Od vzniku České republiky procházela česká ekonomika a obor stavebnictví množstvím významných změn a reforem. Ale také situace na pracovním trhu se dodnes neustále mění. Za posledních dvacet let se pracovní trh změnil a s tím došlo ke změnám poměrů i v zaměstnanosti. Hlavními faktory těchto změn byly změny ve struktuře ekonomiky. Ale rovněž jsou to významné faktory jako poptávka, kvalita a kvantita produkce atd. Kvalifikovaná pracovní síla je základem hospodářství, a obzvlášť ve stavebnictví se jeví jako nevyhnutelná pro zajištění konkurenceschopnosti. Podle časopisu Strategie stavebnictví ze srpna vydávaným Svazem podnikatelů ve stavebnictví, je dalším závažným faktorem věk pracovníků u stavebně manuálních prací, kde jejich věk neustále stoupá. Proto je nezbytné, aby byl dostatek kvalifikovaných absolventů stavebních škol, a aby tito byli k práci dobře motivováni. Ve většině případů se na řemeslné obory dostávají učňové se slabými studijními výsledky, malými předpoklady a bez motivace. Podle vyjádření Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví, je potřeba tyto systémy restrukturalizovat, a dosáhnout tak na vyšší stupeň kvalifikace, zodpovědnosti a motivace. Vysokoškolsky vzdělaní absolventi oborů architektury, stavebnictví, či techniky obvykle hledají uplatnění přímo ve firmách, ve státní sféře, anebo v oborech příbuzných se stavebnictvím. Tento trend přetrvává dodnes. Problémem je však výrazný propad pracovních míst, kde mohou být tito absolventi uplatněni, tj. řada z nich odchází do jiných oborů a tím dochází ke ztrátě jedné generace těchto odborníků. Nejnižší nezaměstnanost měla Česká republika v období mezi lety 1993 až Nejen díky vysoké poptávce, která se v tom období stále zvyšovala, ale i z důvodu neměnných, přetrvávajících struktur ovlivněných předchozím režimem. Takzvaná přezaměstnanost měla sice za následek nízkou nezaměstnanost, ale na druhé straně neposkytovala dostatečnou kvalitu, což se odráželo ve výsledcích produkce a nedostatečné konkurenceschopnosti výrobků ve srovnání se zahraničím. I toto rovněž přispělo ve svých důsledcích k recesi ekonomiky, která nastala v letech Stagnace postihla zejména lidi bez práce, z nichž většina byla v mladém věku a bez dostatečné kvalifikace, absolventy škol, ženy po mateřské dovolené a lidi ve starším věku. K nepříznivému stavu dále přispívaly regionální rozdíly. V městech, která byla centrem s množstvím výrobních, průmyslových a dalších zařízení, byla nezaměstnanost mnohem nižší než v místech vzdálenějších od těchto center. V těchto místech ve většině případů přetrvávaly nezměněné zastarané systémy a struktury, které neumožňovaly průmyslu a hospodářství rozvíjet se naplno podle tehdejších moderních trendů (Čechová 2006). V letech 1999 až 2002 se nezaměstnanost mírně snížila díky většímu přílivu zahraničních investic. Avšak rok 2002 vrátil nezaměstnanost zpět do starých kolejí navzdory převisu poptávky po pracovní síle nad její nabídkou. V letech 2003 až 2005 nezaměstnanost opět vzrostla. Znovu se mezi nezaměstnanými v prvé řadě ocitly zejména osoby se základním vzděláním, středoškolským bez maturity, a věkově starší ročníky (Čechová, 2006). 3 SPS, Publikace Strategie vize stavebnictví do roku 2015, [online][cit ] Zdroj: 4

5 Ve stavebnictví přetrvával tento rozvíjející se trend a tím i vývoj nezaměstnanosti, která od roku 2005 mírně klesala (9,6 % podle ČSÚ) až do roku 2008 (6,0%). V České republice nebyl dostatečný počet kvalifikovaných stavbařů, a proto došlo k velkému náboru pracovníků ze sousedních zemí. V tomto období, byl významný i odliv českých zaměstnanců odcházejících za lepšími pracovními příležitostmi do zahraničí v rámci Evropy. Zatímco mnoho českých stavbařů za mzdu, kterou dostali v Čechách pracovat odmítli a raději odešli do sousedních zemí za vyšším výdělkem, na jejich místo přišli zahraniční pracovníci, pro které byly mzdové podmínky na českém stavebním trhu vyhovující. Byli to pracovníci zejména ze Slovenska, Polska a Bulharska. Český trh požadoval pracovníky ve vybraných řemeslných profesích běžně s vyššími mzdovými nároky, přičemž zahraniční dělníci pracovali za menší mzdu, než jaká odpovídala jejich kvalifikaci. Předpokládá se, že počet těchto zahraničních pracovníků dosáhl tisíc. Přesná čísla je obtížné získat, protože některé firmy nezahrnovaly všechny zahraniční dělníky do svých statistik. Spolu s přílivem zahraničních pracovníků začaly vznikat specializované personální agentury, které se regulací počtu pracovníků zabývaly. Podle údajů svazu podnikatelů ve stavebnictví se odhaduje, že v posledních letech stavební konjunktury měl počet zaměstnanců v daném oboru následující vývoj. Tabulka 1-3: ČR Počet zaměstnanců ve stavebnictví Zdroj: SPS 4, vlastní úprava, v mil Kč Ztráta pracovního místa, zmrazení mezd na jedné straně a zlepšování stavu ekonomiky a flexibilita v pracovně-právním vztahu na straně druhé daly podnět ke zvýšení počtu podnikatelů hlavně v tržních odvětvích. Zatímco počet podnikatelů v průmyslu si i navzdory mírnému růstu zachovává stále nejnižší příčky co do vlivu na zaměstnanost, ve stavebnictví nejvyšší vliv podnikatelů přetrvává (podle údajů ČSÚ, Eurostatu a ČNB). Okolo 80% podnikatelů podniká na živnostenský list, 6% si zařídilo obchodní společnost, méně než 1% jsou družstva, a na stejné úrovni se udržují státní podniky. Malé firmy zaměstnávají do 20 lidí, střední 50 až 100 zaměstnanců. S nástupem krizových období se snižoval objem mezd. Některé firmy část svých zaměstnanců propustily, poněvadž vysoké odvody zahrnující sociální, zdravotní a úrazové pojištění působily negativně na rozpočty firem. 4 Posílení kolektivního vyjednávaní, [online][cit ] Zdroj: /Local%20Assets/Documents/stavebniinvestice2012.pdf) 5

6 V roce 2012 se sice nezaměstnanost meziročně zvýšila o 0,5 procentního bodu, ale byla menší než v řadě minulých let (8,6%) ČSU. Podle Eurostatu je v zaměstnanosti Česká republika na devátém místě s 2,8% bodů 5, což je nad průměrem mezi 27 členskými státy EU, je nezaměstnanost trvale pod průměrem 27 zemí EU. Předpoklady na rok 2013 opět nejsou optimistické. Podle odhadů ČSU by měla nezaměstnanost ve stavebnictví opět mírně vzrůst. Rovněž bude zaveden nový systém registrace nezaměstnanosti. 1.2 Živnostníci, malé, střední a velké společnosti Fyzické osoby tvoří v oboru stavebnictví převažující kategorií podnikatelských subjektů (čtyři pětiny z celkového počtu subjektů), byť jejich podíl na celkovém počtu v průběhu let 2002 až 2012 klesal. Vývoj v této kategorii je tak logicky podobný případu celkového počtu všech subjektů. Dochází k hromadnému nárůstu, ovšem od roku 2008 o nárůst se zpomalujícím tempem. Na rozdíl od stavebnictví jako celku, kde byl ještě mezi roky 2011 a 2012 zaznamenán mírný nárůst počtu subjektů, v kategorii fyzických osob došlo v těchto letech k mírnému poklesu (o 0,2 procenta). Tabulka 1-4: Počet subjektů ve stavebnictví - Fyzické osoby ( ) Zdroj: data z RES, vlastní úprava 6 Počet subjektů ve stavebnictví v letech 2002 až 2012 (do roku 2007 podle OKEČ 45, od roku 2008 podle CZ-NACE 41, 42 a 43) meziroční změna počtu subjektů 5,7 2,3 1,2 2,0 3,1 3,3 3,3 1,6 1,0 FYZICKÉ OSOBY -0, Zdroj: RES rok 5 Pojem procentní bod, se používá při porovnání rozdílu mezi roky 6 Český statistický úřad registr ekonomických subjektů (RES), [online][cit ] Zdroj: 6

7 Kategorie malých podniků je vymezena výší obratu do 10 mil. Kč a její podíl na celkovém počtu subjektů ve stavebnictví se pohybuje kolem 15 procent. Tento podíl v průběhu sledovaných let roste až na 17,1 procenta v roce Nárůst podílu samozřejmě souvisí s růstem počtu subjektů v této kategorii poměrně značnými tempy, které částečně v posledních letech polevily. Spolu s kategorií fyzických osob tvoří malé subjekty drtivou část všech subjektů ve stavebnictví (cca 98 procent ve všech sledovaných letech). Tabulka 1-5: Počet subjektů ve stavebnictví malé podniky ( ) Zdroj: data z RES, vlastní úprava 7 Počet subjektů ve stavebnictví v letech 2002 až 2012 (do roku 2007 podle OKEČ 45, od roku 2008 podle CZ-NACE 41, 42 a 43) meziroční změna počtu subjektů 9,4 10,0 8,5 12,0 10,1 MALÉ (obrat do 10 mil. Kč) 6,2 6,3 7,0 4,4 4, Zdroj: RES rok Zbývající dvě procenta tvoří střední a velké podniky. Střední podniky jsou vymezeny výší obratu mezi 10 až 499 mil. Kč a činí většinu z výše uvedených dvou procent. Počet středních podniků narůstal až do roku 2009 poměrně značnými tempy růstu. V roce 2010 byl zaznamenán meziroční pokles (o 1,1 %), ale od té doby počty středních podniků rostou. Tento nárůst zřejmě souvisí s úbytkem v kategorii velkých podniků. Počet velkých podniků, které mají obrat 500 mil. Kč a více, je v řádech desítek a jejich podíl na celkovém počtu subjektů ve stavebnictví je zanedbatelný. Největší nárůst počtu velkých podniků byl zaznamenán v roce 2007 (+36,3 %) a dál počty rostly pomalejšími tempy až do roku V minulém roce pak počet velkých podniků prudce poklesl o 16,9 procenta. Podle tohoto prudkého poklesu velkých stavebních subjektů se zdá, že krize ve stavebnictví v posledním roce nejvíce dolehla na největší firmy. Zda se jednalo o mimořádný výkyv nebo o změnu celkového trendu, ukáže vývoj v roce Podle dosavadního vývoje ve stavebnictví (viz tabulky 1-1 a 1-2) zatím výrazné zlepšení nelze očekávat. 7 Český statistický úřad registr ekonomických subjektů (RES), [online][cit ] Zdroj: 7

8 Tabulka 1-6: Počet subjektů ve stavebnictví střední podniky ( ) Zdroj: data z RES, vlastní úprava 8 Počet subjektů ve stavebnictví v letech 2002 až 2012 (do roku 2007 podle OKEČ 45, od roku 2008 podle CZ-NACE 41, 42 a 43) meziroční změna počtu subjektů 10,5 9,2 13,9 16,6 10,5 STŘEDNÍ (obrat 10 až 499 mil. Kč) 3,8 2,1-1,1 0, , Zdroj: RES rok Tabulka 1-7: Počet subjektů ve stavebnictví velké podniky ( ) Zdroj: data z RES, vlastní úprava 9 meziroční změna počtu subjektů Počet subjektů ve stavebnictví v letech 2002 až 2012 (do roku 2007 podle OKEČ 45, od roku 2008 podle CZ-NACE 41, 42 a 43) 36,8 15,4 11,3 VELKÉ (obrat 500 mil. Kč a více) -1,1 0,0 3,2-1,0 3,6 2, , Zdroj: RES rok 8 Český statistický úřad registr ekonomických subjektů (RES), [online][cit ] Zdroj: 9 Český statistický úřad registr ekonomických subjektů (RES), [online][cit ] Zdroj: 8

9 2 ZÁVĚR Z výše uvedených údajů je patrné, že oblast stavebnictví v České republice zažívá nepříznivé období a jednotliví pracovníci z tohoto oboru mají tendenci rozšířit svoji působnost i na jiný druh činnosti. Tuto skutečnost přičítám především nárůstu právnických osob u malých podniků, kdy jednotliví pracovníci (bez práce) nabízejí své nejrůznější služby středním a velkým společnostem za nižší ceny a na úkor kvality. V oblasti středních podniků jejich rozvoj a nárůst lze pravděpodobně přičíst klesajícímu počtu velkých podniků, které ke středním přecházejí. Stavební projekty a stavební práce v porovnání se svým vrcholem v roce 2008 se propadly aktuálně o více jak čtvrtinu. Velké množství malých a středních firem se nedokázalo na trhu udržet, další i dnes bojují o zachování si své pozice. Velké firmy zaznamenaly významné snížení svých obratů (například společnost Skanska na přibližně polovinu). Stavební firmy také zahájily optimalizaci svých kapacit, tj. začaly propouštět své pracovníky, anebo jim snížily platy. Podle odhadů ČSU i společnosti CEEC Research se stav stavebních práci v roce 2013 sníží ještě více a pokles bude dále pokračovat i v roce Ke zlepšení by mohlo dojít pouze v případě zlepšení celkové ekonomické situace v ČR, což ale není podle v současnosti dostupných údajů reálné. 9

10 Seznam literatury: 1) Holman, R. Transformace České ekonomiky v komparaci s dalšími zeměmi střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, ISBN ) Veber, J. Management. Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2011, ISBN Internetové zdroje: 1) Český statistický úřad registr ekonomických subjektů (RES), Zdroj:, 2) SPS, Publikace Strategie vize stavebnictví do roku 2015, Zdroj: 3) Čechová, Česko a Slovensko 12 let poté. (Masarykova Universita, Diplomová práce, 2006), Zdroj: 4) Posílení kolektivního vyjednávaní, Zdroj: /Local%20Assets/Documents/stavebni-investice2012.pdf) Contact information Ing. Filip Bušina, MBA Vysoká škola ekonomická v Praze fakulta Podnikohospodářská doktorand 3 ročník nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3 Telephone number Vysoká škola politických a společenských věd katedra společenských věd akademický pracovník Ovčárecká 312, , Kolín V Telephone number

KOMPARACE VÝVOJE NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU

KOMPARACE VÝVOJE NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU KOMPARACE VÝVOJE NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU Liběna Černohorská Ústav ekonomie, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Abstrakt This article deals with a comparison of a

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2014 3 Hlavní ekonomické faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti: Vývoj v České republice 23 Povědomost mladší generace

Více

Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví

Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví Autoreferát k doktorské disertační práci

Více

Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií

Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu el 03 Ekonomické listy 2010 03 17 29 45 Dopady ekonomické krize na nabídkovou stranu ekonomiky Regionální disparity

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 2011 Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5 Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 AUTOŘI Ing. Lucie Holešinská Mgr. Martina Krpcová

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

DOPADY GLOBÁLNÍ EKONOMICKÉ KRIZE NA TRH PRÁCE V OKRESE PLZEŇ-SEVER

DOPADY GLOBÁLNÍ EKONOMICKÉ KRIZE NA TRH PRÁCE V OKRESE PLZEŇ-SEVER Trendy v podnikání, 4(1) 47-56 The Author(s) 2014 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB in Pilsen http://www.fek.zcu.cz/tvp/ DOPADY GLOBÁLNÍ EKONOMICKÉ KRIZE NA TRH PRÁCE V OKRESE PLZEŇ-SEVER Michaela Přibylová,

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Ekonomické listy. Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup. Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice

Ekonomické listy. Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup. Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu el 05 Ekonomické listy 2011 3 14 26 45 Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup Dopad ekonomické recese

Více

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu.

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu. číslo 3 březen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského

Více

Ekonomické listy. Rok 2011: nadějný začátek a udýchaný poločas. Mobilní zařízení podporují vzdělávací proces

Ekonomické listy. Rok 2011: nadějný začátek a udýchaný poločas. Mobilní zařízení podporují vzdělávací proces Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu el 08 Ekonomické listy 2011 3 14 26 39 Rok 2011: nadějný začátek a udýchaný poločas Mobilní zařízení podporují vzdělávací

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy v rámci programu Podpory podnikání v Praze Ing. Jiří

Více

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 III. Ministerstvo práce a sociálních věcí Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Obsah 1. Manažerské shrnutí... 1 1.1 Vymezení hlavních problémů... 1 1.2 Cílový stav... 2 1.3 Zajištění realizace

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Pavlo Chepurnyi Trh práce v sektoru služeb v Praze a Středočeském kraji Bakalářská práce 2014 Trh práce v sektoru služeb v Praze a Středočeském kraji Bakalářská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Trh práce 2009 2011. Rozvoj činností dřevařského klastru a zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikatelskou sférou 5.1 SPK01/008

Trh práce 2009 2011. Rozvoj činností dřevařského klastru a zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikatelskou sférou 5.1 SPK01/008 Trh práce 2009 2011 Rozvoj činností dřevařského klastru a zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikatelskou sférou 5.1 SPK01/008 Vypracovala: Ing. Stanislava Červenková Dne: 04. 01. 2012 Obsah: ÚVOD... 1 1 TRH

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

Klíčová slova: Ekonomická migrace, pracovní trh, migrační komunity, Evropská unie, Česká republika

Klíčová slova: Ekonomická migrace, pracovní trh, migrační komunity, Evropská unie, Česká republika Marie Popovová Pracovní migrace v České republice po vstupu do Evropské unie * Abstrakt: Začlenění České republiky do Evropské unie v roce 2004 podpořilo bezprecedentní nárůst pracovní migrace, ke kterému

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu GAREP spol. s r.o. Analýza rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu *** Tato studie byla připravena s finanční podporou Evropské vzdělávací nadace (ETF). Názory v ní

Více

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Kuchařová EKMAN FIN, Finance Vedoucí práce:

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební

Více

Problematika nezaměstnanosti mladistvých

Problematika nezaměstnanosti mladistvých Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Problematika nezaměstnanosti mladistvých Bakalářská práce Autor: Klára Konečná Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka

Více