STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÉ ČASOPISY KOLEM NÁS Ivana Puškarová Jihomoravský kraj Zastávka 2014

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby STŘEDOŠKOLSKÉ ČASOPISY KOLEM NÁS HIGH SCHOOL MAGAZINES AROUND US Autorka: Ivana Puškarová Škola: Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 U Školy 39 Zastávka Kraj: Jihomoravský kraj Konzultant: Mgr. Eva Kokešová Zastávka 2014

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně, použila jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování a dalším nakládání s prací je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění. Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné. V dne podpis:

4 Poděkování Děkuji magistře Evě Kokešové za obětavou pomoc při hledání a kontaktování bývalých absolventů zastávecké střední školy tvořících školní časopis, a také při shánění dokumentů týkajících se nejen těchto časopisů. Zároveň jí děkuji za vždy vstřícný přístup a rady, které mi poskytla během tvorby této práce. Současně děkuji magistře Lence Mášové za podnětné připomínky k obsahu práce a magistru Martinu Dojivovi za konečné korektury.

5 Anotace Práce Středoškolské odborné činnosti se zabývá středoškolskými časopisy. Je rozdělena na tři hlavní bloky, přičemž v první části jsou vysvětleny důležité pojmy, vymezena stručná historie vzniku a představeny nejlépe hodnocené časopisy České republiky. Druhá část je věnována podrobnému popisu časopisů středních škol okresu Brno-venkov. Ve třetí části se práce detailně zaměřuje na časopis SCOOL! Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce. Výsledkem práce je zaznamenání vývoje studentského časopisu na zastávecké střední škole a srovnání těchto výsledků s okolními školami. Klíčová slova: školní časopis; střední škola; historie; tvorba časopisu; mimoškolní činnost Annotation The seminar work of Středoškolská odborná činnost focuses on high school magazines. It is divided into three main parts. In the first part important terms and brief history of formation are explained and there are presented top-rated magazines of the Czech Republic. The second part is dedicated to description of magazines at high schools in district Brno-venkov. In the third part the work focuses on detailed description of magazine SCOOL! which is created by students from high school in Zastávka. The outcome is record of development of the student s magazine at high school in Zastávka and comparison of this results with surrounding schools. Key words: high school magazine; high school; history; creation of magazine; extracurricular activity

6 OBSAH Strana Úvod.7 1 Obecné vymezení školního časopisu Definice školního časopisu Nejúspěšnější školní časopisy 8 2 Přehled středoškolských časopisů okresu Brno-venkov..., Střední školy okresu Brno-venkov Školní časopisy okresu Gymplos Gymnázia Šlapanice TADYTAM Gymnázia Ivančice TiGy Gymnázia Tišnov intelekt Gymnázia Židlochovice SCOOL! Gymnázia Zastávka Podrobný náhled na tvorbu zastáveckého středoškolského časopisu Historie tvorby Časopis Študák Gymnazijní noviny Časopis SCOOL! Současná tvorba SCOOL! Impuls ke vzniku Význam školního časopisu Jak se tvoří časopis na naší škole I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník

7 3.2.8 V. ročník VI. ročník VII. ročník VIII. ročník..32 Závěr...34 Soupis použité literatury...35 Seznam příloh: 1. Ukázky okresních časopisů 1.1 Gymplos 1.2 Tadytam 1.3 TiGy 1.4 Intelekt 2. Ukázky z naší školy 2.1 Gymnazijní noviny 2.2 SCOOL! 6

8 Úvod V současnosti, době významného vlivu médií, už není jevem nijak nevídaným, že školy, případně jim podobné vzdělávací instituce vydávají svoje vlastní periodikum. Naše gymnázium už také mnoho let studentům přináší jejich vlastní časopis s trochou nadsázky by se dalo říct takové studenti sobě. Ač to zní možná amatérsky, pravdou je, že jejich práce v porovnání s konkurencí vůbec amatérskou není, o čemž svědčí hned několik ocenění. V souvislosti s přicházejícími úspěchy tak přede mnou zákonitě vyvstala otázka, z čeho že vlastně školní časopis na naší škole vzešel? Z dotazů a následného hledání jsem brzy došla k závěru, že touto myšlenkou se přede mnou nikdo podrobněji nezabýval. A protože jsem měla dojem, že by bylo dobré znát historii práce, na níž se mimojiné také podílím, pokračovala jsem v hledání dál. Svojí prací bych chtěla seznámit studenty a učitele našeho gymnázia, případně kohokoli, kdo se nějakou formou zajímá o téma školních časopisů, s historickým vývojem vydávání studentského magazínu na zastávecké střední škole od roku jejího založení až po současnost. Mým cílem je přiblížit jim formu, obsah i hlavní inciátory a aktéry této mimoškolní činnosti. Zároveň chci porovnat úroveň i historický základ našeho časopisu, s časopisy okolních konkurenčních škol v okresu Brno-venkov. Tím bych chtěla dosáhnout hlubšího porozumění významu školních časopisů pro život na střední škole. Věřím, že dále uvedené poznatky pomohou při prezentaci našeho gymnázia. A stejně tak doufám, že budou klíčem k rozkrytí dalšího střípku historie, který odhalí několik dávno zapomenutých jmen, a také nezkrotnou tvořivost českého studenstva napříč dekádami. 7

9 1 Obecné vymezení školního časopisu 1.1 Definice školního časopisu Pojem školní časopis můžeme vymezit jako Tiskovina vycházející pravidelně, v určitém místě, která má nejvíce jednotýdenní periodicitu. Svou strukturou, stavbou textů i celkovým zaměřením je určena vyhraněnému okruhu čtenářů, který je již zpravodajsky informován a hledá detailnější nebo specializovanější údaje. 1 Školní časopisy jsou v dnešní době vydávány na všech typech škol, od mateřských (například Radostníček vydávaný MŠ Radost v Brně), základních (například Puclík ZŠ v Novém Městě na Moravě), středních (například SCOOL! Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce) až po školy vysoké (například Halas! Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity). V této práci se dále budeme zabývat pouze časopisy škol středních. Počátek vydávání školních časopisů v českých zemích se datuje ke konci 19. století, ovšem skutečný rozvoj nastal až ve století 20. Tehdy se na tvorbě školních časopisů podílelo i mnoho pozdějších spisovatelů a publicistů, například Vítězslav Hájek, František Hrubín či Zdeněk Mahler. K útlumu kulturní činnosti a s tím spjaté vydávání školních časopisů došlo za druhé světové války i pozdější době komunismu, kdy periodika musela procházet cenzurou. Masové obnovení studentské tvorby spolu s možností svobodného projevu nastalo až po Sametové revoluci. 1.2 Nejúspěšnější školní časopisy Podle Asociace středoškolských klubů České republiky, která s podporou Národního institutu dětí a mládeže MŠMT již osm let vyhlašuje soutěž O nejlepší školní časopis roku, jsou nejlepší republikové časopisy středních škol tyto 2 : 2007 časopis Bezevšeho, Rumburk 2008 časopis SCOOL!, Zastávka 2009 časopis Exit, Bílovec 2010 časopis Truňk, Uherské Hradiště 2011 časopis Gymplos, Šlapanice 2012 časopis Bezevšeho, Rumburk 2013 časopis Komár, Havířov. 1 MICHLÍČKOVÁ Jitka (2007, s. 18) 2 ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU [on-line] 8

10 2 Přehled středoškolských časopisů okresu Brno-venkov 2.1 Střední školy okresu Brno-venkov V okrese Brno-venkov Jihomoravského kraje se nachází celkem 12 středních škol. Pět z nich jsou gymnázia: Gymnázium Šlapanice, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, Gymnázium Tišnov a Gymnázium Židlochovice. Tři nesou statut střední školy: Integrovaná střední škola Sokolnice, Střední zahradnická škola Rajhrad, Střední škola Tišnov. Stejně tak tři jsou označovány jako střední odborné školy: Střední odborná škola Fortika, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Kuřim, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Lomnice u Tišnova. Závěrem je zde také jedna škola, která nabízí odborné vzdělání: Odborné učiliště Cvrčovice. 2.2 Školní časopisy okresu Ze zmíněných 12 škol se v současné době časopis vydává pouze na pěti školách, a to na pěti uvedených gymnáziích. Zdá se tak, že tvorba školního časopisu je doménou gymnaziálních studentů. Zástupci ostatních škol často uváděli, že i v jejich institutu kdysi vydávali jakýsi školní časopis, nicméně nikdo z nich nebyl schopen s odkazem na minulost přesněji definovat jeho podobu. Pouze ředitel Střední odborné školy Fortika, Mgr. Miroslav Koudelka mi přiblížil, že zhruba před šesti lety si tvůrčí maturitní třída na jejich škole vydávala svůj vlastní časopis, ovšem bez podpory pedagogů a vedení školy. Časopis s odchodem těchto studentů zanikl. Nyní si blíže představme pět časopisů okresu Brno-venkov. 9

11 2.2.1 Gymplos Gymnázia Šlapanice Na otázky týkající se časopisu jsem se ptala členky redakce, Barbory Kaplánkové. Kdy Gymplos se vydává od roku V letošním roce zakládající studenti odmaturovali a spolu s tím, došlo k pozastavení činnosti. V současnosti se tak tedy mluví o nových aktivních jedincích, kteří časopis vzkřísí. Redakce, obsah, forma Vydáván je formou klasicky svázaného, tištěného časopisu. Rozsah má proměnlivý, záleží na počtu témat. Množství stran kolísá mezi čtyřiceti až šedesáti. Obsahem časopisu je úvodník šéfredaktora, články o aktuálním dění ve škole (soutěže, turnaje, plesy), filmové a internetové novinky, povídky, básničky, úvahy, komiks, parodie na dívčí časopisy. Občas se objeví rozhovor s nějakým zaměstnancem školy či bývalým studentem. Zřídkakdy jsou otištěny také recenze na filmy, knihy, divadelní představení. I počet členů redakční rady v průběhu tvorby kolísal. V nejhojnějších dobách redakce měla na dvacet členů, normální stav však byl kolem deseti až dvanácti. Nakonec se dostali k počtu šesti lidí, z nichž skutečně aktivní byli pouze dva. Podpora vedení Gymplos je čistě studentskou záležitostí. Byl stvořen vlastní iniciativou studentů, a oni nad ním také chtějí mít maximální kontrolu. Pouze v případech komplikovaných situací se obracejí o radu k pedagogům TADYTAM Gymnázia Ivančice Kdy Na otázky odpovídala šéfredaktorka a zakladatelka časopisu, Lucie Huslíková. První číslo časopisu vyšlo v dubnu roku Od té doby se vydává nepřetržitě. Redakce, obsah, forma TADYTAM je vydáván ve formě brožury formátu A5, který je tištěný a klasicky svázaný. Počet stran kolísá v rozmezí 40 až 45. Obsahem časopisu je několik článků o akcích školy, dominantními jsou ovšem rozhovory se studenty, osobnostmi a povídky. Dále se zde objevují vtipné texty a úvahy, příběhy, vtipy a autorská sudoku. Redakci tvoří zhruba šest lidí, přičemž dominantní pro tvorbu časopisu jsou třetí ročníky gymnázia. 10

12 Podpora vedení Časopis je tvořen nezávisle, bez pomoci pedagogů. Je však zaštítěn školou, která platí náklady za tisk TiGy Gymnázia Tišnov Kdy Na otázky odpovídala garantka projektu, Mgr. Helena Zelinková. Časopis TiGy se na tišnovském gymnáziu vydává nepřetržitě od školního roku Redakce, obsah, forma Vychází v podobě svázaných listů A4, které jsou tištěny oboustranně. Většinou v rozsahu 15 stran. Kromě tištěné verze je časopis souběžně zveřejňován na webových stránkách školy, kde si zájemci mohou přečíst aktuální číslo. Obsahem periodika je dění ve škole, stálé rubriky (např. rozhovory s novými učiteli), recenze na knihy nebo filmy, perličky (přeřeky učitelů) a další. Redakce se skládá průměrně z 10 členů, přičemž snaha je o zastoupení každé z tříd. Praxí ale je, že většinu redaktorů tvoří studenti druhých a třetích ročníků. Podpora vedení Časopis je veden učitelkou českého jazyka, která dohlíží na periodicitu vydávání a také mírní případnou nevhodnou kritiku studentů intelekt Gymnázia Židlochovice Na otázky týkající se časopisu Intelekt odpovídal garant projektu, Mgr. Antonín Továrek. Kdy Časopis je bez přerušení vydáván od počátku školního roku , přičemž vychází jako měsíčník s 10 čísly od září do června. Redakce, obsah, forma Je vydáván jako kopírovaný a nesvázaný, pouze skládaný časopis formátu A5. Počet stran kolísá mezi 16 a 20. Obsahem časopisu jsou zprávy, komentáře nebo reportáže z většiny školních i mimoškolních akcí (besedy, sportovní a předmětové soutěže a olympiády, exkurze a zájezdy, školní ples). Dále se objevují zajímavosti nadregionálního charakteru (hokejová Kometa Brno, tenisový Davis cup), neobvyklé 11

13 osobní a pracovní zážitky studentů i učitelů. Pravidelnými rubrikami jsou rébusy a vtipy, interview (zpravidla s novými učiteli či se studenty, kteří dosahují v nějakém oboru úspěchů nad rámec školy), autorská švédská křížovka, vlastní literární tvorba (poezie, povídky) a pozvánka na kulturní a jiné akce na Židlochovicku a v Brně. Počet členů redakce kolísá mezi 3 až 10. Jsou to studenti septimy a třetího ročníku, členové volitelného semináře českého jazyka. Na obsahu časopisu se ale externě podílí velké množství studentů napříč všemi třídami gymnázia. Podpora vedení Garantem je od založení časopisu učitel, vedoucí semináře českého jazyka, který řídí a koordinuje práci redakce a má na starosti jazykovou úpravu příspěvků SCOOL! Gymnázia Zastávka Viz podkapitola 3.2 Současná tvorba SCOOL!. 12

14 3 Podrobný náhled na tvorbu zastáveckého středoškolského časopisu 3.1 Historie tvorby Během 60 let existence střední školy v Zastávce jejími zdmi prošly hned tři školní redakce. První tištěný časopis se objevil už v roce 1954, tedy pouze rok po zřízení Jedenáctileté střední školy (od roku 1960 pak Jedenáctileté střední školy Julia Fučíka). Měsíčník dostal jméno Študák, ovšem s odchodem pevného jádra redakce došlo k zániku časopisu. Několik dlouhých let byl na zastávecké střední škole žurnalistický útlum. Snad z důvodu politického režimu a faktu, že taková publikace by musela projít přísnými kontrolami. Změna nastala až s příchodem pana profesora Zdeňka Kožmína, který z nástěnek na šedých chodbách vykouzlil Gymnazijní noviny tvořené povídkami a výtvarnými dílky studentů. Tato plodná doba trvala 15 let. Po odchodu pana profesora noviny něco ze své úrovně ztratily. Vedení školy se snažilo tradici zachovat, a tak nadále existovaly na nástěnkách v nové budově školy, kde se jednou za čas práce studentů obměňovaly. Svoji zlatou éru už ale očividně měly za sebou. Proto škola v roce 2006 dala prostor pro vznik nového časopisu odpovídajícího době i potřebě studentů. Světlo světa tak spatřil SCOOL!, který se nepřetržitě vydává už osm let, a jehož redakcí za tu dobu prošlo nespočet členů. Pojďme se nyní podívat na jednotlivé etapy vývoje podrobněji Časopis Študák Kdy V rámci svého výzkumu jsem díky vzpomínkám absolventa, doktora Pavla Filly, zjistila následující. Študák byl stvořen v období školního roku 1954/1955 studentem Zdeňkem Bočkem. (Později redaktorem Zemědělských novin, Československého rozhlasu v Praze a působil také ve vydavatelství Albatros.) Ten se stal jeho šéfredaktorem a ve funkci setrval až do maturity v roce Po něm se vedení ujal, tehdy student desáté třídy, Pavel Filla. I on na místě šéfredaktora působil do maturity v roce Podle vlastních slov pana Filly časopis nadále fungoval i po jeho odchodu, ovšem v době nástupu současného ředitele zastáveckého gymnázia, doktora Petra Kroutila na školu, coby studenta v roce 1965, už 13

15 žádný časopis vydáván nebyl. Z toho usuzuji, že k zániku časopisu muselo dojít mezi lety Redakce, obsah, forma Časopis byl určen výhradně pro jedenáctiletku tedy pro tři ročníky tehdejší střední školy (devátou, desátou a jedenáctou třídu). Každá ze tříd měla svého redaktora, který dodával a pravidelně zajišťoval ve své třídě pro časopis zprávy, fejetony, či krátké povídky ze školního prostředí. Redaktor je buď psal sám, anebo měl ve třídě spolupracovníky, kteří něco vytvořili. Čas od času něčím přispěli také učitelé školy, nebo s nimi byl dělán krátký rozhovor na určité téma. Příspěvky se psaly rukou a poté se přepisovaly na psacím stroji. Pravidelně před vydáním každého čísla časopisu se sešla redakční rada složená z šéfrerdaktora a tří redaktorů jednotlivých tříd. Ta řešila vzhledem k omezenému místu na stránkách časopisu který z příspěvků bude do onoho čísla zařazen a který ne, nebo který je možné vzhledem k neaktuálnosti odložit a zařadit ho do některého z příštích čísel. Tisk Študák vycházel na jednom listu formátu A4 a byl tištěn oboustranně v nákladu zhruba 100 kusů. S jeho tiskem pomáhala sekretářka ředitele školy, doktora Antonína Rady. Časopis se tiskl na školním lihovém cyklostylu, což byl, zjednodušeně, plechový buben, na němž byla napjata speciální blána. Princip spočíval v přepsání materiálů na psacím stroji bez použití pásky. Jednotlivé údery pak prorážely blánu a propouštěly inkoust na spodní křídový papír. Ten se posléze množil na lihovém válcovém stroji, který zvlhčoval inkoust a přenášel ho tak na kancelářský papír. Takto se dalo vytvořit zhruba 50 kopií. Pokud šlo o případnou kresbičku, tu musel autor rydlem sám na blánu přímo nakreslit. Snaha byla dát časopisu i nějaký grafický styl to znamená, že články se psaly do odstavců oddělených svislými či vodorovnými čarami, časopis měl úvodník, zpravodajství ze školy, ze tříd, sportovní zprávy, ale i fejeton, minipovídku či glosu. Rozšíření Vytištěný časopis poté do svých tříd distribuovali jednotliví redaktoři. Podle slov tehdejšího šéfredaktora, Pavla Filly, byl mezi studenty velmi oblíbený Gymnazijní noviny Kdy Postupným přechodem se z jedenáctileté střední školy 1. září 1969 stalo čtyřleté gymnázium. O rok později na něj nastoupil, coby učitel, profesor Zdeněk Kožmín, když byl kvůli vlivům normalizace vypuzen z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Shodou šťastných náhod se dostal právě na zastávecké gymnázium, kde studentům nejen přibližoval český jazyk, ale stvořil s nimi právě Gymnazijní noviny. Mimo ně 14

16 studenti také hráli divadlo, psali ať už povídky nebo básně a vyhrávali literární soutěže. Gymnazijní noviny pod vedením pana Kožmína existovaly od roku 1970 do roku Poté se dostaly do rukou mnoha češtinářů, kteří se je snažili udržet. Od roku 1995 je vedla magistra Eva Kokešová až do roku 2006, kdy škola začala vydávat nový tištěný časopis SCOOL!, a ona se stala jednou z jeho garantek. Odpovědnost za vzhled Gymnazijních novin dostal doktor Jan Ondroušek, který je vede prakticky dodnes. Jedná se však spíš o příležitostné příspěvky na nástěnkách, funkci skutečných novin převzal časopis SCOOL!. Redakce, obsah, forma Gymnazijní noviny měly podobu pěti nástěnek o rozměru asi 100 na 80 cm, které byly zavěšené v posledním patře staré budovy gymnázia (dnes je zde základní škola). Nástěnky neměly jednotnou grafickou podobu, každé vydání bylo specifické. Obsahovaly různé texty ukázky slohových prací (například popis půdy nebo sklepa), reportáže (z tanečních, bramborové brigády ), filosofické úvahy či studentskou poezii. Práce studenti tvořili většinou doma ve svém vlastním volnu, a poté je zanesli profesoru Kožmínovi na posouzení. Jednotlivé texty také byly doplněné studentskými ilustracemi či fotografiemi. Tím, že šlo především o práce studentů, nelze hovořit o klasické redakci. Do Novin přispívali střídavě všichni studenti, které profesor Kožmín nějak ovlivnil a kteří k danému tématu měli co říct. Objevovaly se tam samozřejmě i ukázky z hodin slohu v rámci vyučování. Tisk Příspěvky pro Gymnazijní noviny byly přepisovány na psacím stroji vybranými studenty nebo zůstávaly původní, napsané vlastní rukou. Přiložené ilustrace byly vždy tvořeny pro danou konkrétní příležistost a vyskytovalo se mnoho rozličných výtvarných technik. Kromě nich se objevovaly i fotografie z doby let profesora Kožmína nutno zmínit třeba Evu Macholánovou, která z vlastní iniciativy tvořila kreativní díla, například fotografie soch na mostě v Náměšti nad Oslavou a potom pro porovnání fotografie lidí stojících ve stejných pozicích. Konečný vzhled nástěnek poté dopilovali studenti s výtvarným cítěním. Snímky nástěnek se nikdy nepořizovaly, proto docházelo každý měsíc, kdy se obsah vyměnil, k nenávratnému zničení jednoho vydání. Rozšíření Studenti připravovali nové vydání každý měsíc, většinou se měnilo všech pět nástěněk zároveň. Tato událost byla vždy velmi očekávaná a před Novinami se sešlo mnoho dychtivých čtenářů, kteří byli zvědaví na nová díla. 15

17 3.1.3 Časopis SCOOL! Jak už bylo řečeno, po odchodu profesora Kožmína a celkovém poklesu kvality Gymnazijních novin, byl vytvořen roku 2006 časopis nový, který funguje na škole dodnes. Na jeho podobu se zaměříme podrobněji. 3.2 Současná tvorba SCOOL! Impuls ke vzniku Po odchodu profesora Kožmína došlo k celkovému úpadku Gymnazijních novin, ačkoli byly stále vydávány. Studenti zpracovávali příspěvky sami doma, tiskli je na vlastních tiskárnách a doplňovali amatérsky pozířenými fotografiemi. Jednotlivé úkoly dostávali zadány nahodile bez jakékoli vedoucí koordinace. I přes tyto obtíže však práce bývaly mimořádně zdrařilé, slavily mnoho úspěchů v literárních i výtvarných soutěžích. Proto se škola rozhodla využít projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Státní informační politiky vzděláván, jehož cílem je vzdělávání veřejnosti a pedagogických pracovníků v oblasti počítačové gramotnosti. Chtěla tak vytvořit metodický postup tvorby školního časopisu, který by následně vyzkoušela na kroužku studentů z různých ročníků školy. Výsledkem by bylo poskytnutí materiálu učitelům i studentům z jiných škol celé České republiky pro tvorbu jejich vlastního školního časopisu. Garanty projektu se staly učitelky gymnázia inžernýrka Ludmila Brestičová a magistra Eva Kokešová. Ty kolem sebe shromáždily studenty převážně druhých a třetích ročníků, a společně dali vzniknout redakci nového školního časopisu: SCOOL! Význam školního časopisu Hlavním cílem vytvoření novinářského kroužku byla snaha o trvalé rozvíjení a zdokonalování studentů při práci s počítačovým softwarem, zpracování digitálních fotografií a užívání příslušenství jako je například scanner, tiskárna či diktafon. Členové redakce, která se každý rok z části obměňuje, se učí sazbu textu a kvalitní zpracování fotografií či jiné užité grafiky v prostředí Adobe. Nedílnou součástí je i stránka žurnalistická studenti si osvojují různé publicistické útvary, od jednoduchých zpráv přes reportáže, komentáře, glosy až po rozhovory, díky nimž zároveň posilují schopnost komunikace. Během tvorby je důležité dát si pozor na dodržování autorského zákona při přejímání textů a fotografií. Z uvedeného tedy vyplývá, že tvroba studentského časopisu se prolíná hned do několika školních 16

18 předmětů: informatiky, češtiny, společenských věd a okrajově ekonomie, protože redaktoři jsou u každého vydání konfrontováni s náklady na tisk časopisu, které jsou omezené. SCOOL! má ovšem dopad nejenom na samotnou redakci, nýbrž i na své čtenáře. Těm přináší nové poznatky z různých tématických oblastí, informuje o aktuálním dění na škole i v blízkém okolí a působí také v oblasti sociální. Jménem časopisu se několikrát do roka konají různé doprovodné akce, od filmových maratonů v blízkém kině po degustace nezvyklých pochutin. Tím dochází ke stmelování kolektivu a celkově lepší soudržnosti mezi studenty gymnázia Jak se tvoří časopis na naší škole Prvním důležitým krokem bylo získání souhlasu vedení školy. Finanční zabezpečení bylo zajištěno grantem MŠMT, navíc škola již v minulosti noviny vydávala, takže garantky projektu povolení získaly. Následným nezbytným krokem se stalo vytvoření redakčního týmu. Pro tvorbu časopisu se vytvořilo následující schéma: - vedoucí projektu z řad pedagogického sboru - šéfredaktor (editor) - grafik - fotograf - korektor - webmaster - ilustrátor - redaktoři. V průběhu let docházelo k mírným změnám, nicméně podstata schématu zůstala vždy zachována. V prvních číslech se redakce rozmělnila do jednotlivých tématických úseků, kde každý člen měl svoji oblast a články, které pravidelně psal pro každé číslo. Později byly rubriky výrazně seškrtány a profilové vymezení zůstalo pouze u sportu, kultury a rozhovorů. Konkrétní postup tvorby jednoho čísla SCOOL! vychází pravidelně každé dva měsíce, tj. pětkrát ve školním roce, přičemž práce na novém čísle začíná okamžitě po doprodeji čísla aktuálního. Šéfredaktor po konzultaci s vedoucím projektu zvolí téma pro nadcházející číslo časpisu a srozumí s ním zbytek redakce. To se odehrává na redakční schůzce, která probíhá ve veřejných prostorách školy, určených pro volný čas studentů. Redakční schůzky jsou pořádány nepravidelně, vždy podle momentální potřeby a po ohlášení na facebookové skupině redakce. 17

19 Na schůzi je zhodnoceno předchozí číslo, členové redakce si mezi sebou vyměňují názory a snaží se upozornit na chyby, aby příští číslo bylo kvalitnější. Poté šéfredaktor všechny přítomné seznámí s novým tématem a vyzve redaktory, aby si na něj připravili články ze svého oboru. Takto se v průběhu dvou měsíců sejdou několikrát, aby si jednotlivě sdělili fázi práce, její rozsah, případně aby šéfredaktor mohl přidělit další články, například ze školních akcí. Nejnáročnější část přichází týden před konečným tiskem časopisu. Zde nastupuje práce grafika, který musí vytvořit tématickou obálku časopisu, nejčastěji v Adobe Photoshop, vsadit text, doprovodné fotografie a ilustrace v programu Adobe InDesign a zpracovat finální podobu čísla. Tou je časopis formátu A4 s počtem stran kolísajícím mezi 18 (první čísla) a 35 (poslední čísla). Během této práce grafikovi pomáhají korektor a vedoucí projektu, kteří opravují případné gramatické chyby v článcích a typografické chyby při sazbě textu. Definitivní podoba časopisu se ukládá ve formátu PDF. Takto se číslo elektronicky odesílá do tiskárny. Celkový náklad se obvykle pohybuje v rozmezí kusů. Toto množství pokrývá potřeby školy, kde je prodáváno jednotlivými redaktory (cena za číslo v jednotlivých letech kolísala mezi 15 a 30 CZK), i případná čísla, která jsou vedoucím projektu odesílána sponzorům a inzerentům časopisu. Prací webmastera je propagace nového čísla na facebookových stránkách časopisu, seznamování studentů s doprovodnými akcemi i zveřejňovaní zajímavých poznatků z internetu týkajících se tématu. Zároveň je správcem oficiálního webu a archivu, který je na něm dostupný. Nutno dodat, že pro tvorbu školního časopisu je potřeba hlavně podpora vedení školy, protože základem žurnalistiky je nezávislost a nestrannost vyjadřování, periodikum by tudíž nemělo podléhat cenzuře. Podpora je důležitá také pro práci redaktorů, kteří mohou být uvolněni z vyučování za úkolem vytvoření zprávy/reportáže z akce školy, okolní obce či návštěvy publicistických workshopů, které je dále rozvíjejí v práci. V neposlední řadě je to také škola (v případě zastáveckého gymnázia Gymnazijní společnost), kdo, pokud zde není sponzor, financuje tisk časopisu a koupi softwarového a hardwarového vybavení nutného pro chod redakce. 18

20 3.2.4 I. ročník (zleva: titulní strany čísla 1, 2, 3 a 4) Archiv dostupný na webu: Školní rok: Počet vydaných čísel: 4 (listopad, březen, květen, červen) Počet stran: číslo 1 21 stran, číslo 2 18 stran, číslo 3 22 stran, číslo 4 20 stran Složení redakce - vedoucí projektu: Ludmila Brestičová, Eva Kokešová - šéfredaktor: Jakub Maca - editor: Filip Tesař - grafik: Jakub Maca, Filip Tesař - fotograf: Jan Záruba, Jan Otoupalík, Vítězslav Ferko - korektor: - - webmaster: Filip Tesař - ilustrátor: - - redaktor: Jana Brunclíková, Nela Armutidisová, Tereza Konečná, Tereza Čuprová, Monika Nováková, Klára Řezáčová, Vendula Karamazinová, Markéta Veselá, Lucie Ondrůjková, Lucie Kořistková, Eva Plucarová, Veronika Heinzová, Klára Gurecká, Vendula Pirochová, Kristýna Hanělová První ročník časopisu měl nejpočetnější redakci v celé své historii. Vystřídalo se v ní na 20 studentů sexty, druhého ročníku, septimy a třetího ročníku. Důležitým momentem bylo vytvoření oficiálního webu, který byl spuštěn společně s posledním číslem prvního ročníku. Obsah Ve všech čtyřech číslech prvního ročníku se objevuje obdobné schéma článků. Na první straně je zveřejněn editorial šéfredaktora, v němž se objevují úvahy na téma dnešní mládeže, jejího postoje k okolnímu světu a obecně se v něm setkáváme s myšlenkami budoucnosti. Poté následuje Mixer což je sborník bleskových školních 19

21 anket mezi studenty i profesory, sekunduje mu okénko psychologa odpovídajícího na studentské otázky. První polovinu časopisu tvoří reportáže ze školních akcí, rozhovor se zajímavým a úspěšným absolventem a rozhovor se dvěma učiteli gymnázia. Posledních několik stran je pak věnováno encyklopedickým informacím k vybranému tématu (například čaj, marrihuana, kouření a další). Celkový text časopisu je velmi čtivý, psaný s nadsázkou a humorem, často je také doplněný studentskou hantýrkou či různými osobními pojmenováními. Doprovodné akce Studenti gymnázia mohli navštívit Malý filmový festival (MFF), a to hned dvakrát. Poprvé se MFF konal v Rosicích (okres Brno-venkov) v kině Panorama, jakožto pocta mistru hororových filmů Alfredu Hitchcockovi. Dne 24. března 2007 studenti, absolventi, ale i široká veřejnost měli možnost shlédnout tři Hitchcockovi horory Vertigo, Ptáky a Psycho. Kromě toho se v prostorách kina uskutečnily odborné debaty na téma strachu, které vedl absolvent gymnázia, psycholog, magistr Pavel Strašák. Druhý festival proběhl 16. června 2007 s podtitulem Animovaný svět. Na diváky byl kromě filmů nachystán i bohatý doprovodný program ve foyer se odehrával workshop počítačové animace pod vedením Jana Kokolia, absolventa gymnázia a tehdejšího studenta filmové animace ve Zlíně. V prostorách sálu pak před prvním blokem festivalu proběhla přednáška Pavla Horáčka, studenta filmové vědy Masarykovy univerzity (MU), který návštěvníkům přiblížil vývoj českého animovaného filmu. Následovalo několik krátkých děl z rukou Jiřího Trnky, Jiřího Barty, Hermíny Týrlové a dalších. V bloku druhém studenti mohli shlédnout práci amerického režiséra Tima Burtona Mrtvá nevěsta. Poslední část festivalu byla věnována japonským snímkům, například Final Fantasy. Doplněný byl rovněž odborným výkladem z úst Kateřiny Hořčicové, tehdejší studentky teorie a dějin filmu MU. První Malý filmový festival navštívilo zhruba 100 diváků, druhý potom bezmála 70 lidí. Akce si získala oblibu především v řadách studentů gymnázia, a proto byla v následujících letech znovu uskutečňována 20

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Ludmila Brestičová Úvod Průběh vzdělávání dva základní způsoby: ve vyučování, ve volnočasových aktivitách. Čas věnovaný vzdělání u žáků (u dospělých práci) a volný

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 FUNKČNÍ

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU STUDENTSKÉHO ČASOPISU NEWSPREAD

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU STUDENTSKÉHO ČASOPISU NEWSPREAD ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU STUDENTSKÉHO ČASOPISU NEWSPREAD ze dne 1. 4. 2012 uzavřeného v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ

Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ Úvodní projektový den Co jsou to Sudety? Samotnému projektovému dni by měl předcházet historický vhled zaměřený na problematiku

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4

Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4 !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4 strana 2 Rozhovor Almanach žákovské poezie na Ostrčilce Lucie Peterková V e čtvrtek 26. 9.2013 jsem se zúčastnila

Více

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Z Wigymu P řed pár týdny jsem několik maturantů zaskočila pár otázkami ohledně jejich maturit. Tady jsou. Ptáte se, jak tito čtyři maturanti dopadli? Jsou z nich absolventi, což znamená, že DOBŘE. Blahopřejeme

Více

Cena pro učitele němčiny 2014/15

Cena pro učitele němčiny 2014/15 Cena pro učitele němčiny 2014/15 V soutěži Cena pro učitele němčiny 2014/15 budou oceněny kreativní a inovativní projekty výuky, které ve školním roce 2014/15 vytvoří učitelé němčiny mateřských, základních

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Funkční styly, vy_32_inovace_ma_37_03

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT Vážená paní ředitelko/vážený pane řediteli, Praha 18. 9. 2014 aktivní zapojení naší země do evropské integrace představuje pro náš stát tu nejlepší cestu k stabilitě a prosperitě. Věřím tomu přesto, že

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014. Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení. i N F O

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014. Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení. i N F O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého i N F O 2 Souhrnné informace Soukromé gymnasium Josefa

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Příručka s kritérii pro hodnocení. ročního projektu

Příručka s kritérii pro hodnocení. ročního projektu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Příručka s kritérii pro hodnocení ročního projektu PRAKTICKÁ OBECNÁ PŘÍRUČKA PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO A ŠESTILETÉHO GYMNÁZIA

Více

Výroční zpráva 2015 O dětech, pro děti, ale především s dětmi!

Výroční zpráva 2015 O dětech, pro děti, ale především s dětmi! Výroční zpráva 2015 O dětech, pro děti, ale především s dětmi! 1 Obsah: Základní údaje Regionální redakce KD, DTA a jejich činnost Malé (ale naše) noviny Internetové dětské Radio Domino Internetová Malá

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013 č.j.: 65/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 60 ze dne 30.01.2013 Koncepce Radniční noviny - listy městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1.

Více

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou shromažďovány fotografie z La Nuit Européenne des Musées. Příloha

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Olympiáda v českém jazyce, kategorie ZŠ

Olympiáda v českém jazyce, kategorie ZŠ Olympiáda v českém jazyce, kategorie ZŠ Výsledková listina Brno venkov termín konání: 13.2010 Místo konání: Hotel Besední dům Ivančice, Tesařovo nám. 1 pořadí: jméno: škola: rok narození: bodů: 1 Hana

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s literárními útvary, které se

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Silvestrovské jednohubky 2009

Silvestrovské jednohubky 2009 Silvestrovské jednohubky 2009 15. prosince 2009 Námořnická Unie, o.s. Společnost pro šíření odkazu Albrechta z Valdštejna Formace V.S.R. Motto: Pozvala ho na jednohubky. A jen tak tak nepřišla do jiného

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

SALON METROPOLIS listopad 2010

SALON METROPOLIS listopad 2010 SALON METROPOLIS listopad 2010 Nabídka účasti v měsíčníku vydavatelství Metropolis live gourmet sport / wellness styl Měsíčník SALON Metropolis je novým, unikátním projektem vydavatelství Metropolislive,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů,

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů, Co je Halas? Halas je časopis studentů Fakulty sociálních studií. Jedná se o studentské nezávislé médium vydávané občanským sdružením Halas o.s., které tvoří studenti žurnalistiky a sociálních věd. Halas

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila.

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉ RADY ZE DNE 24.2.2012 Program: a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. b)soutěž O putovní studentský pohár trvá celý rok a jednotlivé

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit.

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

32. Výklad Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

32. Výklad Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 32. Výklad Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce Obsah Obsah One & One Company / Preview...... 3 Rock & Pop / Preview...... 4 Cílová skupina... 5 Graf výzkum čtenosti........... 6 Náklad tisku, prodej, remitenda... 7 Technické specifikace.... 8 Inzertní

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Pohled na školu (klima školy zákonní zástupci) září 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje zákonných zástupců (dále ZZ)

Více

1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky

1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky 1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky 5. března 2011 Námořnická Unie, o.s. Fakulta aplikované informatiky 1 Úloha Námořnické Unie o.s. Historie účasti skupiny nadšených

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Self promotion. specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Self promotion. specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Self promotion - specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích Brno 2007 Filip Vážanský Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace:

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Život studenta v Zemi vycházejícího slunce Gymnázium F. X. Šaldy Liberec, Czech Republic NÁVRH PROJEKTU. Život studenta v Zemi vycházejícího slunce

Život studenta v Zemi vycházejícího slunce Gymnázium F. X. Šaldy Liberec, Czech Republic NÁVRH PROJEKTU. Život studenta v Zemi vycházejícího slunce NÁVRH PROJEKTU Život studenta v Zemi vycházejícího slunce Studentský výzkum v oblasti sociologie 1. Název projektu: Život studenta v Zemi vycházejícího slunce 2. Datum realizace: Duben 2006 3. Místo konání:

Více