Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016"

Transkript

1 Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 výsledky AZO ČR za 1. pololetí roku 2016 (souhrnná pololetní informační publikace) TÚ 59 (4224) Výstup č. 3 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Markéta Bříšková Praha, srpen 2016

2 Obsah Úvod Metodické poznámky... 4 Shrnutí Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR Vývoj celkového agrárního zahraničního obchodu ČR... 8 Vývoj českého AZO bez HS 24 tabáku a tabákových výrobků... 9 Vývoj českého AZO vyjádřený v eurech a amerických dolarech Komoditní skladba AZO ČR Komoditní skladba českého agrárního vývozu Komoditní skladba českého agrárního dovozu Komoditní skladba bilance českého AZO Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu ČR Teritoriální skladba českého agrárního vývozu...15 Podle skupin zemí...15 Podle zemí Teritoriální skladba českého agrárního dovozu...17 Podle skupin zemí...17 Podle zemí Teritoriální skladba bilance českého AZO...19 Podle skupin zemí...19 Podle zemí Agrární obchod ČR s ostatními členy EU Agrární zahraniční obchod ČR s třetími zeměmi AZO ČR podle stupně zpracování Vývozní a dovozní ceny...30 Přílohy 2

3 Úvod Předkládaná práce Výsledky AZO ČR za 1. pololetí roku 2016 je 3. výstupem TÚ 59 (4224) Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku Do loňského roku byly tyto zprávy o českém AZO zpracovávány pravidelně ve čtvrtletní frekvenci. V roce 2016 budou mít tuto podobu pouze za celá pololetí (tj. v květnu a srpnu) s tím, že za každé čtvrtletí je zároveň vypracován kratší výstup TÚ v podobě stručného čtvrtletního komentáře s tabulkami určený pro web MZe. Změnou oproti minulým zprávám je způsob sledování obchodu s třetími zeměmi. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 v českém AZO významně vzrostl objem obchodních operací, které nejsou v databázi zahraničního obchodu ČSÚ přiřazeny konkrétní zemi a teritoriální skupině 1, jsou hodnoty vývozu a dovozu do/z třetích zemí uváděny nově pouze za definovanou skupinu třetích zemí (v databázi pod číselným kódem 57). Dříve používaným výpočtem (tj. rozdílem celkového obchodu a obchodu s EU 28) by byly hodnoty obchodu s mimounijními zeměmi již příliš zkresleny. Součet hodnot za EU 28 a za třetí země se tak od celkových hodnot vývozu nebo dovozu liší (větší měrou na straně dovozu). Změny celní nomenklatury v roce 2016 byly minimální a došlo k nim pouze v rámci agregací HS 0602 ostatních živých rostlin (tj. stromů, keřů, venkovních a pokojových rostlin), řízků, roubů a podhoubí, HS 0603 řezaných květen a HS 2202 limonád. Data za 1. pololetí roku 2016 a za rok 2015 jsou předběžná, data za předchozí roky jsou již definitivní. Data za červen 2016 spolu s příslušnými aktualizacemi byla ČSÚ zveřejněna 8. srpna Rezervy a zásoby v rámci obchodu uvnitř Společenství, země a území neuváděné v rámci obchodu s třetími zeměmi, země a území neuváděné v rámci obchodu uvnitř Společenství a země a území neuváděné. 3

4 Metodické poznámky Za agrární zahraniční obchod je považován jak obchod s třetími zeměmi, tak obchod s ostatními členy Evropské unie. Agrární zboží je vymezeno položkami celního sazebníku kapitol 01 až 24. Vedle zemědělských komodit (určených jak k potravinářskému, tak nepotravinářskému využití) a potravinářských výrobků zahrnuje květiny a jiné dřeviny, ryby a plody moře, krmivo pro zvířata a tabákové výrobky, viz Příloha 1. Ve společném celním sazebníku EU je zboží tříděno dle 8-místné Kombinované nomenklatury EU (KN), která vychází z 6-místného Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (HS). Zdrojem dat je v této práci Databáze zahraničního obchodu, jež je veřejně dostupná na webových stránkách ČSÚ - STAZO.STAZO. Do úrovně 2-místných kódů HS jsou hodnoty dovozu a vývozu v této databázi uváděny včetně dopočtů. Na úrovni 4-místných kódů HS a podrobnější jsou v databázi data k dispozici pouze bez dopočtů. Dopočty se rozumí dovozy a vývozy (resp. terminologicky správně přijetí a odeslání) zboží za subjekty, které nemají povinnost vykazovat svůj obchod na jednotném trhu s ostatními členy EU 2. Jedná se o subjekty, které nejsou plátci DPH, nebo subjekty, které nedosahují stanové roční hodnoty přijatého nebo odeslaného zboží. Tento práh od činí jak na straně přijetí, tak odeslání 8 mil. Kč. Podprahové obchody ČSÚ dopočítává matematicko-statistickými metodami. Více viz metodická Příručka pro Intrastat CZ Jednotkové vývozní a dovozní ceny nejsou cenami v pravém slova smyslu, nýbrž představují průměry celkových hodnot vývozu resp. dovozu odpovídající deklarované množstevní jednotce. Hodnoty exportu i importu v peněžním vyjádření jsou statistickými hodnotami FCO hranice České republiky, tzn. FOB v případě vývozu (odeslání) a CIF v případě dovozu (přijetí). Více viz metodika ČSÚ v databázi zahraničního obchodu. Český agrární dovoz je sledován podle země původu, nikoliv podle země odeslání. Země původu je zemí, ve které bylo zboží vyrobeno nebo zpracováno, zatímco země odeslání je zemí, ze které bylo zboží zasláno, přičemž se zpravidla jedná o zemi, ve které má sídlo dodavatel (nejedná se však o zemi, přes kterou je zboží převáženo). Teritoriálně je český AZO sledován v základním členění na EU a třetí země. Zvlášť jsou pak sledovány v rámci EU 28 původní členové (EU 15) a noví členové (EU 13) a v rámci třetích zemí skupina rozvojových zemí, nejméně rozvinutých zemí, Společenství nezávislých států, ostatních států s vyspělou tržní ekonomikou, Evropského sdružení volného obchodu a evropských tranzitivních ekonomik. Přehled zemí, které spadají do uvedených skupin, uvádí Příloha 2. Číselné hodnoty v tabulkách nebyly během výpočtů zaokrouhlovány, v důsledku čehož u nich v některých případech nesouhlasí na desetinných místech součty a křížová kontrola. Názvy komodit a komoditních agregací jsou v tabulkách a textu z důvodu jejich délky zkracovány. Pro jejich upřesnění jsou uváděny číselné kódy. V textu jsou v názvech agregací a položek vynechávány minoritní součásti (např. sourež u pšenice a soureži nebo plantejny u banánů a plantejnů ). Termín netto-dovoz neboli čistý dovoz označuje pasivní obchodní bilanci. Netto-vývoz neboli čistý vývoz představuje obchodní bilanci aktivní. Za zlepšení bilance se považuje nárůst jejího aktiva nebo pokles pasíva. Za zhoršení pak snížení aktiva nebo zvýšení pasíva. 2 Obchod mezi zeměmi EU je sledován v rámci statistického systému Intrastat. 4

5 Pro zhodnocení AZO podle stupně zpracování bylo použito upravené nomenklaturní třídění Regmi et al. (2005). Použité třídění definuje dvě kategorie zemědělských výrobků vykazujících závislost na půdě a klimatických podmínkách a dvě kategorie zpracovaných výrobků, které vazbu na půdu nemají a mohou být vyráběné kdekoliv, přičemž k jejich výrobě jsou potřeba především technologické know-how, pracovní síly a kapitál. Mezi nezpracované komodity patří za prvé základní velkoobjemové komodity a za druhé produkty zahradnictví včetně ovocnářství a zelinářství. Za zpracované výrobky jsou považovány jednak částečně zpracované výrobky (polotovary a meziprodukty) a dále zpracované výrobky, které jsou v této práci označovány pojmem vysoce zpracované výrobky. 5

6 Shrnutí V celkovém českém vývozu zaujímalo v 1. pololetí roku 2016 agrární zboží 5,0 % a v celkovém českém dovozu tvořilo 6,5 %. Podíl agrárního zboží na obratu celkového zahraničního obchodu ČR za posledních šest sledovaných let vzrostl, a to o 0,9 p. b. na 6,6 % na jednotném trhu Unie a o 0,5 p. b. na 2,8 % mimo ní. K meziročnímu nárůstu podílu v 1. pololetí roku 2016 však došlo pouze na straně dovozu. Hodnota českého agrárního vývozu v první polovině roku 2016 činila 101,9 mld. Kč a hodnota českého agrárního dovozu dosáhla 112,9 mld. Kč. Meziroční (procentický) nárůst na straně českého agrárního vývozu i dovozu byl v první polovině roku 2016 výrazně nižší nežli v předchozích dvou letech. Schodek AZO ČR se v 1. pololetí roku 2016 v porovnáním se stejným obdobím předchozího roku prohloubil o více než jednu třetinu na 11,0 mld. Kč, přičemž v samotném 2. čtvrtletí dosáhly ukazatelé AZO příznivějšího vývoje nežli v předchozím 1. čtvrtletí. V komoditním členění na kapitoly HS u tří z dvaceti čtyř došlo v první polovině roku 2016 k meziroční změně pasivní bilance na aktivní (u přípravků z masa, ryb, korýšů apod. a přípravků z obilí v rámci těch významnějších), na druhou stranu však u řady netto-vývozních kapitol došlo ke zhoršení bilance (nejvíce olejnatých semen a plodů a obilovin ). Dominantním teritoriem, kam ČR vyváží a odkud dováží agrární zboží, je nadále jednotný trh Evropské unie, na straně exportu dosáhl v 1. pololetí roku 2016 její podíl 91,8 % a na straně dovozu činil 85,3 %. Nejvýrazněji se v 1. pololetí roku 2016 meziročně zhoršila pasivní bilance českého agrárního obchodu s Německem a Polskem. Zpátky do záporných čísel se dostala bilance agrárního obchodu s Francií (především vlivem nižšího vývozu cigaret a ostatních tabákových výrobků do této země). Naproti tomu zlepšení aktivní bilance bylo zaznamenáno v obchodě s Itálií a Slovenskem. U řady komodit došlo v 1. pololetí roku 2016 k meziročnímu nárůstu průměrných jednotkových cen, u některých však naopak v důsledku vysoké nabídky na trhu vývozní a dovozní ceny výrazně poklesly. Týkalo se to zejména mléka, mlékárenských výrobků, masa a některých obilovin ( pšenice a ječmene ). Nejvyšší meziroční přírůstky hodnoty vývozu a dovozu zaznamenaly ve sledovaném pololetí některé shodné komodity ( cigarety, čokoláda a ostatní kakaové přípravky řepkový olej, cukrovinky bez kakaa, káva, u níž však byl nárůst způsoben prakticky jen vyššími cenami, nebo ryby čerstvé, chlazené nebo zmrazené ). Schodek bilance českého agrárního obchodu s EU 28 se na rozdíl od 1. pololetí roku 2015 ve stejném období roku 2016 meziročně skokově navýšil (na 2,7 mld. Kč), zatímco s třetími zeměmi se bilanční pasivum mírně snížilo (na 7,4 mld. Kč). V samotném 2. čtvrtletí 2016 však došlo mezičtvrtletně (tj. vzhledem k 1. čtvrtletí) ke zřetelnému zlepšení agrárně obchodní bilance s Unií i mimo ni, viz graf 1. Jak v případě obchodu s EU 28, tak s třetími zeměmi dosahovala hodnota bilance ve 2. čtvrtletím roku 2016 řádově podobné úrovně jako ve 2. čtvrtletí roku V rámci agrárního obchodu s Unií došlo v roce 2016 ve 2. čtvrtletí k nezvyklému mezičtvrtletnímu poklesu 6

7 hodnoty na straně dovozu, zatímco na straně vývozu došlo, stejně jako v předchozím roce, k mezičtvrtletnímu nárůstu hodnoty. V komoditním pohledu byla v meziročním porovnání bilance českého AZO v 1. pololetí roku 2016 negativně ovlivněna zejména poklesem aktiva v obchodě s řepkovými semeny (o 2,4 mld. Kč), jež byl zapříčiněn v převážné míře nižší hodnotou vývozu do Německa, dále (v řádově již nižších hodnotách) v obchodě s nezahuštěným mlékem a smetanou, s pšenicí (rovněž v obou případech vlivem nižší hodnoty vývozu do Německa) a cukrem (v důsledku poklesu exportu do řady zemí v čele s Rakouskem a Slovenskem, ale i v roce 2016 nulovým vývozem do Egypta). Mimo to se prohloubil schodek bilance v obchodě s bramborami (vyšší hodnota dovozu z Německa, ale i Francie) a kukuřicí (patrný byl především pokles hodnoty vývozu do Německa a Rakouska). Naproti tomu výrazný meziroční přírůstek hodnoty bilančního aktiva zaznamenal v první polovině roku 2016 obchod s cigaretami (o 2,0 mld. Kč). Dále stojí za povšimnutí změna aktivní bilance zpátky na zápornou u potravinových přípravků jiných a naopak poprvé byla kladná bilance u skupiny pekařského zboží (zejména zásluhou vyšších vývozů sladkých sušenek ). Netto-dovoz hlavní české importní položky vepřového masa se v hodnotě meziročně snížil o 10 %, v množstevním vyjádření však stagnoval. K meziročnímu zhoršení bilance v teritoriálním pohledu došlo v 1. pololetí roku 2016 zejména v českém agrárním obchodu s Německem (o 2,8 mld. Kč) a Polskem (o 1,8 mld. Kč), z nichž došlo k nárůstu hodnoty netto-dovozu, s Francií (v jejímž případě se vyrovnaná bilance posunula do záporných čísel o 1,4 mld. Kč), a dále Rumunskem a Rakouskem (do nichž došlo k poklesu nettovývozu). Naopak zlepšení vykázal ve stejné době obchod s Itálií (o 2,1 mld. Kč), Slovenskem (o 1,4 mld. Kč), dále Brazílií, Spojeným královstvím a Bulharskem. S výjimkou Brazílie došlo v případě těchto zemí ke snížení hodnoty netto-vývozu. Graf 1 Vývoj bilance českého AZO s EU 28, EU 15, EU 13 a třetími zeměmi (v mld. Kč) Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty 7

8 1 Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR 1.1 Vývoj celkového agrárního zahraničního obchodu ČR V 1. pololetí roku 2016 se obrat českého AZO meziročně, v souladu s dlouhodobě rostoucím trendem, zvýšil o 5,0 %, viz tab. 1. Na straně vývozu vzrostla hodnota o 3,7 mld. Kč (tj. o 3,8 %), zatímco na straně dovozu byla vyšší 6,5 mld. Kč (tj. o 6,1 %). Záporná bilance českého AZO se tak prohloubila o 2,8 mld. Kč, tj. o více než jednu třetinu, na 11,0 mld. Kč. I tak se však její hodnota výrazněji nelišila od průměrné hodnoty prvních pololetí předchozích pěti let. Stupeň krytí dovozu vývozem se ve stejné době meziročně snížil o 2,0 p. b. na 90,3 % a podíl bilančního schodku na vývozu se zvýšil o 2,5 p. b. na 10,8 %. V obou případech se jedná o mnohem příznivější hodnoty nežli začátkem sledovaného období v roce V samotném 2. čtvrtletí roku 2016 se hodnoty českého agrárního vývozu a dovozu meziročně zvýšily o 1,5 mld. Kč, resp. o 1,6 mld. Kč. V obou případech tak vzrostly v procentickém vyjádření stejnou měrou (o 2,9 %). V důsledku toho se bilanční schodek ve sledovaném čtvrtletí meziročně zvýšil jen mírně (o 2,5 % na 4,3 mld. Kč) a stupeň krytí dovozu vývozem se nepatrně zlepšil (o 0,1 p. b. na 92,3 %). Vůči 1. čtvrtletí roku 2016 se (na rozdíl od minulých let) bilanční schodek snížil, a to o 35 %. Stupeň krytí dovozu vývozem byl v porovnání s 1. čtvrtletím vyšší o 3,9 p. b. Graf 2 Vývoj českého AZO podle čtvrtletí od roku 2011 (v mld. Kč) Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty Podíl agrárního zboží na celkovém českém exportu v 1. pololetí roku 2016 činil 5,0 %, tj. meziročně o pouhých 0,1 p. b. méně a jeho participace na celkovém českém importu dosáhla 6,5 %, tj. meziročně o 0,2 p. b. více. Meziroční nárůst celkového vývozu a dovozu z/do ČR totiž zaznamenal odlišný vývoj nežli AZO, na straně exportu se zvýšil o 4,8 %, zatímco na straně importu jen o 1,5 %. 8

9 Tab. 1 Český AZO v letech 2011 až 1. pol (v mil. Kč) Ukazatel 1. pol pol pol pol pol pol Obrat , , , , , ,4 Vývoz , , , , , ,4 Dovoz , , , , , ,0 Bilance , , , , , ,6 Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 75,5 86,8 87,6 91,9 92,3 90,3 Podíl obratu AZO na obratu celkového ZO (%) 4,8 5,2 5,7 5,5 5,6 5,7 Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu (%) 4,0 4,6 5,0 4,9 5,1 5,0 Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu (%) 5,7 5,9 6,5 6,2 6,3 6,5 Podíl netto-dovozu na dovozu (%) 24,5 13,2 12,4 8,1 7,7 9,7 Podíl netto-dovozu na vývozu (%) 32,5 15,2 14,1 8,8 8,3 10,8 Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty Vývoj českého AZO bez HS 24 tabáku a tabákových výrobků Cigarety, které se staly hlavní českou agrární exportní položkou, spolu s ostatními tabákovými výrobky ovlivňují výsledky českého AZO rostoucí měrou. Bez kapitoly HS 24 tabák a tabákové výrobky vzrostl český agrární vývoz v 1. pololetí roku 2016 v meziročním porovnání zcela zanedbatelně (o 0,6 %). Na straně dovozu byl 5% nárůst za kapitoly HS rovněž nižší nežli za všechny kapitoly HS 01-24, viz tab. 2. Bez kapitoly HS 24 byl tak přirozeně zaznamenán i mírně vyšší meziroční nárůst schodku bilance českého AZO. Tab. 2 AZO ČR bez HS 24 tabáku a tabákových výrobků, tj. za HS 01 až HS 23 (v mil. Kč) 1. pol pol Rozdíl Index (pro HS 01-23) Index (pro HS 01-24) Obrat , ,0 983,2 100,6 105,0 Vývoz , ,0 491,6 100,6 103,8 Dovoz , , ,1 105,0 106,1 Bilance , , ,5 135,9 134,1 Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty Vývoj českého AZO vyjádřený v eurech a amerických dolarech Vzhledem k vývoji kurzu (viz graf 3) v posledních dvou letech se meziroční vývoj českého AZO vyjádřeného v EUR a USD v 1. pololetí 2016 již tolik nelišil jako v předchozích dvou letech. Jak v eurech, tak v amerických dolarech se hodnota českého agrárního vývozu a dovozu zvýšila pouze mírně vyšší měrou nežli v českých korunách. 9

10 Tab. 3 Meziroční vývoj českého AZO v 1. pololetí 2016 v závislosti na měně (v %) Měna Obrat Vývoz Dovoz Bilance v Kč 105,0 103,8 106,1 134,1 v EUR 106,8 105,5 107,9 136,3 v USD 106,9 105,7 108,0 136,5 Pozn.: Pro přepočet hodnot českého vývozu a dovozu na cizí měnu využívá ČSÚ ve své databázi kurz určený Českou národní bankou (ČNB), který je zveřejňován na internetových stránkách Generálního ředitelství cel ( Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty Bankovní rada se v srpnu 2016 rozhodla nadále používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek. Potvrdila přitom závazek ČNB intervenovat v případě potřeby na devizovém trhu na oslabení kurzu tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 korun za euro (viz web ČNB). Záměrné oslabování kurzu obecně podporuje uplatnění zboží vyváženého z ČR do zahraničí a naopak zdražuje a znevýhodňuje zboží dovážené. Graf 3 Vývoj měsíčních kurzů CZK vůči EUR a USD (CZK/EUR, CZK/USD) Pramen: Česká národní banka 2 Komoditní skladba AZO ČR Základní přehled o zbožové struktuře českého AZO v členění podle kapitol HS v roce 2014 a 2015 poskytuje následující tab. 4 a tab. 8 v příloze. Přílohové tab. 10 a 12 uvádějí komoditní skladbu AZO ČR podle kapitol HS zvlášť s EU 28 a zvlášť s třetími zeměmi. Za samotná 4. čtvrtletí jsou údaje uvedeny ve stejné struktuře v přílohových tab. 14, 16 a 18. Tab. 23 až 28 v příloze jsou přehledem vývozu, dovozu a bilancí u vybraných komodit a komoditních skupin na úrovni 4-místného kódu HS v rámci AZO celkem a pro vybraná teritoria a země, a to jak ve finančním, tak v množstevním vyjádření. V členění podle kapitol HS se u jedenácti z dvaceti čtyřech bilance obchodu zlepšila (z toho u tří došlo ke změně pasíva na aktivum) a u třinácti se zhoršila. K nejvýraznějšímu poklesu bilančního aktiva došlo v obchodě s olejnatými semeny a plody a obilovinami. Vedle toho se také prohloubilo bilanční pasivum u zeleniny. Naproti tomu ke zlepšení došlo zejména u tabáku a tabákových výrobků (zvýšení netto-vývozu), zbytků v potravinářském průmyslu a krmiva (pokles netto-dovozu) a přípravků z obilí (změna pasíva na aktivum). 10

11 Tab. 4 Meziroční vývoj českého AZO v 1. pololetí 2016 (mil. Kč, %) HS Název kapitoly Vývoz Dovoz Bilance mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % změna 01 Živá zvířata 300,5 107,2-12,9 98,7 313,4 109,9 A 02 Maso a droby -226,7 92,9-611,0 95,3 384,4 96,0 P 03 Ryby, korýši, měkkýši a ost. vodní bezobratlí 349,5 126,8 292,1 112,8 57,4 94,1 P 04 Mléko a mléčné výrobky, vejce -889,2 90,9-339,1 95,4-550,1 77,2 A 05 Ostatní živočišné produkty -207,1 72,7-87,8 91,9-119,3 136,3 P 06 Živé rostliny a květinářské výrobky -50,0 84,3 25,1 101,0-75,2 103,3 P 07 Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy 295,4 118, ,3 115,7-841,9 114,9 P 08 Ovoce, ořechy 247,0 112,1 552,1 106,8-305,1 105,0 P 09 Káva, čaj, koření 524,6 112,2 440,0 107,9 84,6 93,4 P 10 Obiloviny ,8 88,0 143,0 107, ,8 82,8 A 11 Mlýnské výrobky, slad, škroby apod. 51,5 102,6 140,2 114,7-88,7 91,2 A 12 Olejnatá semena a plody ,6 54,9 374,2 114, ,8 9,1 A 13 Rostlinné výtažky a šťávy 35,9 104,7-31,4 94,1 67,3 129,0 A 14 Rostlinné pletací materiály 15,4 135,2-20,2 68,7 35,6 - P A 15 Živočišné a rostlinné tuky a oleje 1 103,1 118, ,2 126,5-205,1 79,2 A 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů apod. 160,0 106,1-43,2 98,4 203,1 - P A 17 Cukr a cukrovinky -206,9 95,1 289,8 109,5-496,7 56,8 A 18 Kakao a kakaové přípravky 1 083,5 131, ,7 124,5-127,2 108,5 P 19 Přípravky z obilí 1 075,5 118,8 249,1 103,8 826,4 - P A 20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj. 331,6 121,8 172,5 104,4 159,1 93,3 P 21 Různé potravinové přípravky -189,8 97,2-55,6 99,3-134,1 112,2 P 22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet 107,5 101,4 266,4 103,7-158,9 75,8 A 23 Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo 308,7 105,2-299,2 95,6 607,9 27,1 P 24 Tabák a tabákové výrobky 3 222,6 136, ,6 132, ,0 139,2 A Celkem 3 714,2 103, ,7 106, ,5 134,1 P Pozn. A aktivní bilance. P pasivní bilance. Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty 2.1 Komoditní skladba českého agrárního vývozu Hlavními exportovanými položkami (resp. položkami, které mají největší podíl na hodnotě českého agrárního vývozu ve finančním vyjádření) byly v první polovině roku 2016 cigarety, pšenice, řepkový olej 3, pekařské zboží, káva, přípravky používané k výživě zvířat, čokoláda a ostatní kakaové přípravky, potravinové přípravky jiné 4, nezahuštěné mléko a smetana (surové 3 4 V rámci agregace HS 1514 řepkový nebo hořčičný olej je samostatně nomenklaturně vymezen HS a 19 řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové, dále však již nelze od sebe odlišit olej hořčičný a řepkový s vysokým obsahem kyseliny erukové (HS a 99). V rámci HS 2106 potravinových přípravků jiných jsou nejvíce vyváženými, ale i dováženými, položkami: KN potravinové přípravky neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu a škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy a méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu a KN potravinové přípravky ostatní. Dále do agregace HS 2106 patří bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky, aromatizované sirupy a složené alkoholické přípravky k výrobě nápojů. 11

12 mléko 5 z toho tvořilo, vypočteno z finančních hodnot, dvě třetiny), pivo, cukrovinky bez kakaa, limonády, živý skot, sýry a tvaroh, slad, masné přípravky a konzervy 6, cukr, výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi, semena řepky, uzenky a salámy, ječmen, řepkové pokrutiny, zahuštěné mléko a smetana a živá drůbež. V 1. pololetí roku 2016 se oproti stejnému období roku 2015 nejvýrazněji navýšila hodnota vývozu cigaret (o 3,5 mld. Kč, tj. o 44 %), řepkového oleje (o 1,0 mld. Kč, tj. o 21 %), čokolády a ostatních kakaových přípravků (o 888,1 mil. Kč, tj. o 27 %), pekařského zboží (o 880,8 mil. Kč, tj. o 23 %) 7, dále živého skotu, cukrovinek, kávy a ryb (čerstvých, chlazených nebo zmrazených). V případě kávy je nutno poznamenat, že hodnota vývozu ve finančním vyjádření se sice zvýšila, exportované množství však nepatrně pokleslo. K jednoznačně nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu hodnoty vývozu došlo ve sledovaném pololetí u semen řepky (o 2,5 mld. Kč, tj. téměř o 70 %), dále v řádově nižších číslech u nezahuštěného mléka a smetany (týká se jak surového, tak konzumního mléka), pšenice (exportované množství však současně mírně vzrostlo o 2,1 %), cukru a kukuřice. 2.2 Komoditní skladba českého agrárního dovozu Nejvíce importovaným zbožím byly v první polovině roku 2016 vepřové maso, káva, čokoláda a ostatní kakaové přípravky, pekařské zboží, cigarety, sýry a tvaroh, potravinové přípravky jiné, přípravky používané k výživě zvířat, řepkový olej, maso a droby drůbeže, limonády, banány, víno, citrusové plody, sójové pokrutiny, hovězí maso, lihoviny 8, výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi, přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka 9, rajčata, cukrovinky bez kakaa, konzervované ovoce a ořechy, ryby (čerstvé, chlazené nebo zmrazené), venkovní a pokojové rostliny, papriky, omáčky, ochucovadla a hořčice a kukuřice. V meziročním porovnání se v první polovině roku 2016 zvýšila především hodnota dovozu cigaret (o 1,5 mld. Kč, tj. o 63 %), řepkového oleje (o 1,2 mld. Kč, tj. o 62 %), čokolády a ostatních kakaových výrobků (o 1,0 mld. Kč, tj. o 24 %), brambor (o 578,1 mil. Kč, tj. na 2,5násobek), cukrovinek (o 559,6 mil. Kč, tj. o 62 %), ryb a kávy. Přírůstek hodnoty vývozu těchto komodit ve finančním vyjádření přitom ovlivnily meziročně vyšší dovozní ceny. Naproti tomu nejvýraznější meziroční snížení hodnoty dovozu vykázaly vepřové maso (o 475,3 mil. Kč, tj. o 7 %), maso a droby drůbeže (o 357,5 mil. Kč, tj. o 11 %), sójové pokrutiny (o 309,2 mil. Kč, tj. o 15 %) a nezpracovaný tabák (o 275,0 mil. Kč, tj. o 24 %). U obou uvedených druhů masa se projevil pokles jejich cen, neboť množství importovaného vepřového masa ve sledovaném době stagnovalo a u drůbežího masa a drobů mírně (o 3,2 %) vzrostlo Surové mléko nemá v celním sazebníku samostatnou položku a spadá do položky KN mléko o obsahu tuku > 3 a 6 % v balení > 2 litry. HS 1602 jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve V rámci toho hodnota vývozu sladkých sušenek vzrostla o 851 mil. Kč a neslazeného pečiva o 120 mil. Kč, zatímco oplatek poklesla o 123 mil. Kč. Položka ethylalkohol nedenaturovaný méně než 80%, destiláty, likéry a jiné lihoviny (HS 2208) je v této práci uváděna pod názvem lihoviny. Mimo ně je v celním sazebníku nomenklaturně zvlášť vymezen ještě ethylalkohol nedenaturovaný min. 80% (HS ) a ethylalkohol denaturovaný (HS ). Zahrnuje mimo jiné dětskou výživu nebo směsi a těsta pro výrobu pekařského zboží. 12

13 2.3 Komoditní skladba bilance českého AZO Přehled komodit, u nichž dosáhla ČR v zahraničním obchodě v roce 2015 nejvyšších bilančních pasiv a aktiv, uvádějí tab. 5 a 6. Při hodnocení bilance jsou některé komoditní agregace sledovány podrobněji nežli v případě vývozu a dovozu. Mezi netto-dovozními položkami jsou samostatně uvedeny výtažky a koncentráty z kávy bez naopak netto-vývozních přípravků na jejich bázi. Z pekařského zboží jsou pak mezi ně zařazeny jako skupina chleba, neslazené a slazené pečivo. Naopak v tabulce netto-vývozních komodit jsou samostatně sledovány sladké sušenky 10, jatečná prasata, pektiny a jogurty ( selata, rostlinné výtažky a šťávy a ostatní kysané mléčné výrobky jsou netto-dovozní). Tab. 5 Hlavní české agrární netto-dovozní komodity v 1. pololetí 2016 (v mil. Kč) Kód Název komodity 1. pol pol Rozdíl Index 0203 Vepřové maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené) , ,0 376,0 93, Maso a droby drůbeže (čerstvé, chlaz. n. zmraz.) , ,0 298,5 86, Víno , ,1 0,0 100, Sójové pokrutiny , ,9 261,6 86, Citrusové plody , ,3-167,7 112, Sýry a tvaroh , ,0-36,6 102, Rajčata , ,7 43,4 96, Banány -927, ,4-267,3 128, a 0202 Hovězí maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené) , ,1 28,7 97, Lihoviny -711,8-928,3-216,5 130, Venkovní a pokojové rostliny, řízky a rouby -870,1-926,1-56,0 106, Papriky -875,8-925,7-49,9 105, Přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka -843,1-879,4-36,3 104, Tabák (nezpracovaný) ,3-866,5 244,8 78, Výtažky a koncentráty z kávy -864,0-845,8 18,2 97, Řezané květiny -763,7-838,6-74,9 109, a 60 Glukóza, fruktóza a jejich sirupy *) -979,3-824,0 155,3 84, Čokoláda a ostatní kakaové přípravky -728,2-820,7-92,5 112, Konzervované a jinak připravené ovoce a ořechy -799,4-810,6-11,2 101, Brambory -244,6-772,2-527,6 315, Kukuřice -156,1-680,3-524,1 435, Káva (i pražená a dekofeinovaná) -712,8-662,7 50,1 93, Vinné hrozny (vč. rozinek) -609,8-661,0-51,2 108, , a Chleba, slazené a neslazené pečivo -710,4-636,7 73,7 89, Přípravky a konzervy z ryb vč. kaviáru -637,7-636,0 1,7 99, Máslo -783,5-632,8 150,7 80, Margarín a směsi pokrmových tuků a olejů -720,2-628,5 91,7 87, Ovocné a zeleninové šťávy -518,9-596,1-77,2 114, Rybí filé aj. rybí maso -698,1-593,0 105,1 84, Semena slunečnice -346,5-573,2-226,7 165,4 Pozn.: *) Pouze cukerné sirupy bez přísad a barviv. Cukerné sirupy aromatizované nebo s barvivy spadají do HS Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data bez dopočtů 10 Dříve byly společně se sladkými sušenkami uváděny také oplatky (HS ), ty se však v roce 2015 staly po třech letech opět netto-dovozní agregací. 13

14 Tab. 6 Hlavní české agrární netto-vývozní komodity v 1. pololetí 2016 (v mil. Kč) Kód Název komodity 1. pol pol Rozdíl Index Cigarety 5 478, , ,9 135, Pšenice 6 354, ,0-699,1 89, Pivo 2 818, ,8 190,9 106, Nezahuštěné mléko a smetana 3 405, ,7-744,9 78,1 z toho "mléko, tuk 3-6 %, nad 2 litry 2 599, ,5-526,0 79, a 19 Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové 2 713, ,5-219,2 91, Živý skot 1 752, ,0 340,9 119, Sladké sušenky 542, ,8 857,4 258, Slad 1 352, ,3-51,3 96, Cukrovinky bez kakaa 1 118, ,9-95,0 91, Ječmen 1 019, ,7-17,9 98, Přípravky používané k výživě zvířat 798,4 995,0 196,6 124, Zahuštěné mléko a smetana 1 061,2 847,0-214,2 79, a 49 Řepkové pokrutiny 786,6 821,9 35,2 104, Semena řepky 3 230,6 790, ,2 24, Živá drůbež 863,6 680,5-183,2 78, Pufované výrobky, müsli, corn flakes apod. *) 479,6 546,9 67,3 114, Pektiny 469,3 504,1 34,8 107, Cukr 1 086,1 485,1-601,0 44, Líh min. 80% 508,9 482,9-26,0 94, Jatečná prasata 460,5 462,7 2,1 100, Přípravky na bázi výtažků a koncentrátů z kávy 325,1 456,7 131,6 140, Mák 520,5 425,6-94,8 81, Jogurty 300,2 416,3 116,1 138, Uzenky a salámy 352,2 415,1 63,0 117, Chmel 477,1 343,4-133,7 72,0 Pozn.: Tj. výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data bez dopočtů V 1. pololetí roku 2016 se v porovnání se stejným období roku 2015 zhoršila v důsledku poklesu exportu především hodnota kladné bilance obchodu s řepkovými semeny, nezahuštěným mlékem a smetanou, pšenicí a cukrem (změny jsou vyznačeny v tab. 5 a 6 tučně). Dále vlivem vyšších importů vzrostla hodnota pasivní bilance u brambor a vlivem nižších vývozů spolu s vyššími dovozy vzrostla hodnota bilančního schodku u kukuřice. Dále stojí za povšimnutí změna aktivní bilance zpátky na zápornou u potravinových přípravků jiných. K meziročnímu zlepšení hodnoty bilance došlo v první řadě v obchodě s netto-vývozními cigaretami, dále sladkými sušenkami (za celou agregaci pekařského zboží došlo ke změně pasivní bilance na aktivní) a živým skotem. Mimo to se zlepšila také bilance s netto-dovozním vepřovým masem a masem a droby drůbeže. Za povšimnutí dále stojí změna znaménka ze záporného na kladné u bilance obchodu s marmeládami a džemy, která byla způsobena především vyššími vývozy (bilance je kladná od 3. čtvrtletí roku 2015). 14

15 V teritoriálním pohledu byly výše uvedené změny způsobeny u: Řepkových semen, nezahuštěného mléka a smetany a pšenice vlivem nižšího exportu zejména do Německa. Cukru v důsledku poklesu exportu do řady zemí v čele s Rakouskem a Slovenskem, ale také nulovým vývozem do Egypta v první polovině roku Brambor vlivem vyšší hodnoty dovozu z Německa, ale i Francie. Kukuřice jako důsledek poklesu hodnoty vývozu do Německa a Rakouska. Cigaret vzhledem k tomu, že nárůst hodnoty na straně vývozu byl výraznější nežli na straně dovozu; export vzrostl zejména do Itálie a dále do Nizozemska a Spojeného království (zatímco do Francie značně poklesl), dovoz byl vyšší hlavně z Rumunska. Sladkých sušenek především zásluhou nárůstu exportu do Spojeného království, ale i dalších zemí, zejména EU 15. Živého skotu výraznějším přírůstkem hodnoty vývozu nežli (málo významného) dovozu; a to do zejména do Turecka a Maďarska (do Rakouska byl zaznamenán naproti tomu propad). Vepřového masa zejména vlivem nižší hodnoty dovozu (při současném poklesu množství) z Německa, třebaže ze Španělska naopak hodnota (i množství) importu vzrostly. Masa a drobů drůbeže velmi výrazným poklesem dovozu z Brazílie, který nevykompenzoval ani značně vyšší import z Polska. Potravinových přípravků jiných zejména nárůstem hodnoty dovozu a poklesem vývozu z/do Polska (s tím, že i z/do řady dalších zemí byly importy a exporty vyšší, ale i nižší). Marmelád a džemů především zásluhou exportů homogenizovaných přípravků s obsahem cukru max. 13 % z netropického ovoce (KN ) do Itálie, kam se do té doby nevyvážely. 3 Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu ČR 3.1 Teritoriální skladba českého agrárního vývozu Podle skupin zemí Většina agrárního zboží je ČR vyvážena a dovážena do/z EU 28. Celá Unie v první polovině roku 2016 participovala na celkovém českém agrárním exportu 91,8 % s tím, že zastoupení zemí původních členských zemí (EU 15) a nových členů (EU 13) bylo zhruba vyrovnané (podíl EU 15 o 2,0 p. b. poklesl na 46,0 %, zatímco participace EU 13 o 2,3 p. b. vzrostla na 45,7 %), viz tab. 7. Z tabulky je rovněž patrné, že na začátku sledované časové řady byl o něco vyšší podíl EU 13 nežli EU 15 a od 1. poloviny roku 2014 je tomu naopak. Z třetích zemí jsou nejvýznamnějšími teritorii pro český agrární export RZ (s 2,7 % v 1. pololetí roku 2016), OSVTE (2,3 %) a nadále SNS (1,8 %), viz tab. 8. Hodnota vývozu do RZ se (na rozdíl od předchozího roku) meziročně v první polovině roku 2016 snížila o 216,2 mil. Kč, tj. o 7 %, do OSVTE opět vzrostla o 354,9 mil. Kč, tj. o 18 %, a do SNS (po propadu v předešlém roce) stagnovala na 15

16 1,9 mld. Kč. Podíl méně významné skupiny ESVO se (v důsledku nižší hodnoty exportu do ní o 17 %) snížil o 0,2 p. b. na 0,7 %. Tab. 7 Teritoriální struktura českého agrárního vývozu v 1. pololetí 2011 až 2016 (v %) Teritorium 1. pol pol pol pol pol pol EU 28 92,5 91,6 91,2 91,5 91,4 91,8 EU 15 42,7 44,1 45,5 46,8 48,0 46,0 EU 13 49,8 47,5 45,8 44,7 43,4 45,7 z toho: Chorvatsko 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 ESVO 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 z toho: Švýcarsko 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 OSVTE 1,5 1,4 1,8 1,8 2,1 2,3 z toho: USA 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 Turecko 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,8 ETE 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 RZ bez NRZ a SNS 1,8 3,0 2,9 2,5 3,0 2,7 z toho: Brazílie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Čína 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 NRZ 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 SNS (a Gruzie) 2,6 2,6 2,7 2,7 1,9 1,8 z toho: Rusko 1,6 1,5 1,6 1,7 1,2 1,3 Ukrajina 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 Pozn.: Země do tab. 7 až 11 byly vybrány na základě hodnoty obratu s nimi. Skupina ETE uvažována po celou dobu bez Chorvatska, ačkoliv do EU vstoupilo až v roce Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty Tab. 8 Český agrární vývoz v teritoriálním členění v 1. pololetí 2011 až 2016 (v mil. Kč) Teritorium 1. pol pol pol pol pol pol EU , , , , , ,5 EU , , , , , ,3 EU , , , , , ,3 z toho: Chorvatsko 383,0 325,8 455,8 591,9 780,5 830,0 ESVO 531,2 582,6 642,9 799,4 899,8 747,6 z toho: Švýcarsko 322,0 359,4 407,2 548,1 582,3 494,1 OSVTE 865, , , , , ,5 z toho: USA 264,5 290,2 390,1 401,8 426,8 388,8 Turecko 161,1 136,3 166,8 120,3 405,5 780,6 ETE 243,4 198,2 267,2 332,6 426,9 426,1 RZ bez NRZ a SNS 1 053, , , , , ,9 z toho: Brazílie 2,8 5,0 14,5 6,9 33,1 11,5 Čína 110,9 254,2 177,8 203,2 314,8 300,1 NRZ 79,4 198,1 73,4 112,4 255,1 220,1 SNS (a Gruzie) 1 482, , , , , ,2 z toho: Rusko 935, , , , , ,4 Ukrajina 336,3 445,7 491,1 480,3 325,1 300,8 Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty 16

17 Podle zemí V členění na jednotlivé země český agrární vývoz směřoval v první polovině roku 2016 především na Slovensko (23,0 %), do Německa (17,1 %) a Polska (12,5 %), dále do Itálie (9,4 %), Rakouska (5,4 %), Maďarska (4,6 %) a Spojeného království (3,6 %). Z třetích zemí bylo nejdůležitějším obchodním partnerem nadále Rusko (1,3 %) a svou pozici posílilo Turecko (0,8 %). Graf 4 Agrární vývoz ČR do vybraných zemí v 1. pololetí 2011 až 2016 (v mil. Kč) Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty Meziročně se v první polovině roku 2016 nejvýrazněji snížila hodnota českého agrárního exportu do Německa (o 2,8 mld. Kč, tj. o 14 %) a Francie (o 1,3 mld. Kč, tj. o 37 %), dále v řádově nižších číslech do Rakouska (v procentech o 11 %) a Belgie (o 14 %). Naopak meziroční nárůst hodnoty zaznamenal ve stejné době zejména export do Itálie (o 2,8 mld. Kč, tj. o 42 %), na Slovensko (o 1,3 mld. Kč, tj. o 6 %), do Polska (o 1,2 mld. Kč, tj. o 10 %), Nizozemska (o 48 %), Spojeného království (o 29 %), Bulharska (o 78 %), Maďarska (17 %), Turecka (o 93 %) a Řecka (na dvojnásobek). Nárůst v procentech může být přirozeně výraznější do méně významným destinací, do zavedených partnerských zemí bývá tempo růstu, navzdory vyšším hodnotám přírůstku, nižší. 3.2 Teritoriální skladba českého agrárního dovozu Podle skupin zemí Na českém agrárním dovozu se v 1. pololetí roku 2016 celá EU 28 podílela 85,3 %, což je zhruba stejná hodnota jako v 1. polovině roku 2014, viz tab. 9. Mírný meziroční nárůst podílu byl způsoben vyšším podílem EU 13 o 1,6 p. b., neboť zastoupení EU 15 se naopak o 0,9 p. b. snížilo. 17

18 Dlouhodobě má v českém dovozu agrárních výrobků větší význam EU 15 nežli EU 13, v průběhu let však lze pozorovat určité sbližování podílů. V rámci třetích zemí jsou pro ČR nejvýznamnějšími uskupeními RZ (ačkoliv jejich podíl meziročně poklesl z 9,1 % na 8,0%) a OSVTE (jejichž zastoupení se snížilo z 3,5 % na 3,0 %). Nad hranicí 1 % se udržuje podíl ESVO. Hodnota dovozu z RZ meziročně poklesla o 662,3 mil. Kč, tj. o 7 %, a z OSVTE byla nižší o 330,3 mil. Kč, tj. o 9 %. Z ostatních sledovaných skupin zemí hodnota českého agrárního importu meziročně vzrostla. Tab. 9 Teritoriální struktura českého agrárního dovozu v 1. pololetí 2011 až 2016 (v %) Teritorium 1. pol pol pol pol pol pol EU 28 84,4 84,7 85,6 85,5 84,6 85,3 EU 15 57,3 56,8 56,8 56,9 54,6 53,7 EU 13 27,1 27,8 28,9 28,6 30,0 31,6 z toho: Chorvatsko 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 ESVO 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 z toho: Švýcarsko 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 OSVTE 3,5 3,4 3,2 3,4 3,5 3,0 z toho: USA 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 0,9 Turecko 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 ETE 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 RZ bez NRZ a SNS 9,9 9,4 8,5 8,1 9,1 8,0 z toho: Brazílie 2,5 2,4 1,9 1,8 2,1 1,2 Čína 1,5 1,5 1,3 1,4 1,3 1,2 NRZ 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 SNS (a Gruzie) 0,5 0,4 0,7 0,8 0,8 0,9 z toho: Rusko 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Ukrajina 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty Tab. 10 Český agrární dovoz v teritoriálním členění v 1. pololetí 2011 až 2016 (v mil. Kč) Teritorium 1. pol pol pol pol pol pol EU , , , , , ,7 EU , , , , , ,0 EU , , , , , ,7 z toho: Chorvatsko 100,4 85,3 74,3 160,1 154,3 150,5 ESVO 729,9 943, , , , ,0 z toho: Švýcarsko 350,2 516,9 438,0 434,1 416,3 347,1 OSVTE 2 640, , , , , ,0 z toho: USA 768,6 821,9 832, , , ,9 Turecko 829, ,7 977, , , ,9 ETE 316,8 376,3 312,6 305,4 273,9 320,8 RZ bez NRZ a SNS 7 474, , , , , ,5 z toho: Brazílie 1 852, , , , , ,7 Čína 1 110, , , , , ,7 NRZ 189,0 236,6 236,6 498,2 518,0 622,9 SNS (a Gruzie) 376,5 364,1 599,7 793,2 867, ,8 z toho: Rusko 72,2 73,3 125,7 217,2 185,5 202,9 Ukrajina 182,9 145,0 219,4 266,9 268,4 456,9 Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty 18

19 Podle zemí Český agrární dovoz v první polovině roku 2016 pocházel ve sledovaném pololetí především z Německa (20,2 %) a Polska (19,5 %), dále z Nizozemska (7,6 %), Slovenska (6,2 %), Španělska (5,8 %), Itálie (5,5 %), Rakouska (3,5 %), Maďarska (3,4 %) a Francie (3,2 %). V rámci třetích zemí byly nejdůležitějšími dodavateli Čína (1,2 %), Brazílie (1,2 %), Turecko (1,1 %) a Spojené státy (0,9 %). Graf 5 Agrární dovoz ČR z vybraných zemí v 1. pololetí 2011 až 2016 (v mil. Kč) Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty V meziročním porovnání se v 1. pololetí roku 2016 navýšila především hodnota dovozu z Polska (o 2,9 mld. Kč, tj. o 15 %), Rumunska (o 969,1 mil. Kč, tj. na 2,6násobek) a Itálie (o 738,0 mil. Kč, tj. o 13 %), dále Nizozemska, Španělska a Norska (v procentech o výrazných 47 %). Naopak k nejvýraznějšímu poklesu hodnoty došlo v případě importu z Brazílie (o 906,0 mil. Kč, což představovalo cca 40 %) a v menší míře ze Spojených států (o téměř jednu pětinu). 3.3 Teritoriální skladba bilance českého AZO Podle skupin zemí Pasivní bilanci agrárního obchodu má ČR se skupinou původních členských zemí, zatímco se skupinou nových členů ji má aktivní. V rámci AZO s třetími zeměmi dosahuje netto-vývozu do SNS a několik let již také do ETE. S ostatními uskupeními - s RZ, OSVTE, ESVO a RZ - vykazuje bilanční schodek. V meziročním porovnání se v 1. pololetí roku 2016 snížila zejména hodnota pasivní bilance obchodu s RZ (o 446,0 mil. Kč, tj. o 7 %) a s OSVTE (o 685,2 mil. Kč, tj. o 41 %). S ESVO se naopak schodek prohloubil o 383,5 mil. Kč na 2,6násobek. Aktivní bilance obchodu se SNS byla meziročně 19

20 nižší o 212,1 mil. Kč, tj. o více než jednu pětinu (z Ruska se hodnota netto-dovozu navzdory embargu zvýšila, došlo však ke změně aktivní bilance na pasivní v obchodě s Ukrajinou). Tab. 11 Bilance AZO ČR v teritoriálním členění v 1. pololetí 2011 až 2016 (v mil. Kč) Teritorium 1. pol pol pol pol pol pol EU , , , ,6-242, ,2 EU , , , , , ,7 EU , , , , , ,5 z toho: Chorvatsko 282,6 240,5 381,5 431,8 626,2 679,6 ESVO -198,6-361,1-437,6-323,5-236,9-620,5 z toho: Švýcarsko -28,2-157,5-30,8 114,0 166,0 147,0 OSVTE , , , , ,7-988,5 z toho: USA -504,1-531,7-441,9-734,4-841,7-649,1 Turecko -668,2-874,4-810, ,5-819,2-455,3 ETE -73,5-178,1-45,4 27,2 153,0 105,3 RZ bez NRZ a SNS , , , , , ,6 z toho: Brazílie , , , , , ,2 Čína -999,3-953,2-951, , , ,6 NRZ -109,6-38,5-163,2-385,8-262,9-402,9 SNS (a Gruzie) 1 105, , , , ,5 793,4 z toho: Rusko 863, , , ,7 966, ,5 Ukrajina 153,4 300,7 271,7 213,4 56,8-156,1 Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty Podle zemí Přehledy zemí, s nimiž ČR zaznamenala v roce 2015 nejvyšší agrárně obchodní bilanční pasiva a aktiva, jsou uvedeny v tab. 12 a 13. Šedou barvou jsou v nich označeny mimounijní země. Tab. 12 Hlavní netto-dodavatelé agrárních výrobků do ČR v 1. pololetí 2016 (v mil. Kč) Země 1. pol pol Rozdíl Index Polsko , , ,5 123,3 Nizozemsko , ,9 328,9 94,6 Německo , , ,0 210,4 Španělsko , ,2-310,7 106,1 Francie 5, , ,0 - Brazílie , ,2 884,3 59,8 Belgie -665, ,4-525,2 179,0 Čína , ,6-7,7 100,7 Norsko -388,2-769,0-380,8 198,1 Ekvádor -712,7-680,0 32,7 95,4 USA -841,7-649,1 192,6 77,1 Irsko -496,6-561,9-65,3 113,2 Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty 20

21 Tab. 13 Hlavní netto-odběratelé agrárních výrobků z ČR v 1. pol (v mil. Kč) Země 1. pol pol Rozdíl Index Slovensko , , ,1 109,6 Itálie 1 305, , ,4 260,2 Spojené království 900, ,9 851,9 194,7 Rakousko 2 377, ,6-843,5 64,5 Bulharsko 691, ,3 794,9 215,0 Rumunsko 966, ,5 114,8 111,9 Maďarsko 179,4 863,3 683,9 481,3 Chorvatsko 626,2 679,6 53,4 108,5 Irák 555,6 566,7 11,1 102,0 Japonsko 662,7 563,4-99,3 85,0 Švédsko 419,4 279,2-140,2 66,6 Litva 168,5 274,0 105,5 162,6 Finsko 218,4 259,3 40,9 118,7 Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty Graf 6 Bilance AZO ČR s vybranými zeměmi v 1. pololetí 2011 až 2016 (v mil. Kč) Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty Meziročně se v 1. pololetí roku 2016 prohloubila ČR zejména pasivní bilance agrárního obchodu s Německem a Polskem (zbožová struktura vývozu a dovozu viz přílohové tabulky). Mimo to se změnila vyrovnaná bilance obchodu s Francií na zápornou (především v důsledku menšího vývozu cigaret a dalších tabákových výrobků do této země) a pokleslo bilanční aktivum v obchodě s Rumunskem (vlivem vyššího dovozu cigaret z této země) a Rakouskem. Naproti tomu k meziročnímu zlepšení došlo v českém agrárním obchodě s netto-odběrateli - Itálií, Slovenskem a v menší míře Spojeným královstvím (zejména vlivem nárůstu exportu řepkového oleje, cigaret a sladkých sušenek do této země), Bulharskem (jako důsledek exportu řepkového 21

22 oleje ) a Maďarskem (v jehož případě způsobila změnu celá řada komodit v čele se slunečnicovým olejem, neboť se již neopakoval mimořádně vysoký dovoz z 1. pololetí roku 2015). Kromě toho se výrazně snížila pasivní bilance obchodu s Brazílií (což ovlivnil hlavně pokles dovozu masa a drobů drůbeže a v 1. pololetí roku 2016 nulový dovoz denaturovaného lihu ). 3.4 Agrární obchod ČR s ostatními členy EU 28 Na jednotný trh EU 28 vyvezla ČR v 1. pololetí roku 2016 agrární zboží v hodnotě 93,6 mld. Kč, tj. o 4,2 % více (o 3,8 mld. Kč) než ve stejném období roku 2015, viz tab. 14. Naproti tomu dovoz z ní činil 96,2 mld. Kč, tj. meziročně více o 6,9 % (o 6,2 mld. Kč). Záporná bilance agrárního obchodu s Unií v posledních letech značně kolísala a ve sledovém pololetí se meziročně navýšila z dosavadního minima loňského roku na 2,7 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se mírně snížil o 2,5 p. b. na 97,2 % a podíl bilančního schodku na vývozu vzrostl o 2,6 p. b. na 2,9 %. V samotném 2. čtvrtletí roku 2016 došlo k meziročnímu nárůstu hodnoty českého agrárního vývozu a dovozu o 3,3 %, resp. o 3,2 %, což představovalo v obou případech nižší tempo růstu než za celé pololetí. Bilanční pasivum se ve 2. čtvrtletí (na rozdíl od 1. čtvrtletí) v meziročním porovnání snížilo z 226,2 mil. Kč na 190,9 mil. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem dosáhl ve 2. čtvrtletí 2016 cca 100 %. Nepatrně aktivní bilanci agrárního obchodu s EU 28 měla ČR doposud pouze v 1. čtvrtletí roku 2014 a pak zhruba vyrovnanou (případně s nepatrným pasivem) ještě v 1. až 3. čtvrtletí roku 2015, viz graf 7. Z tohoto grafu je mimo jiné patrný obvyklý, alespoň mírný, nárůst bilančního pasiva vždy ve 2. čtvrtletí vůči 1. čtvrtletí, v roce 2016 se však ve 2. kvartálu schodek naopak mezičtvrtletně snížil. Na meziročně horší bilanci českého agrárního obchodu s EU 28 v 1. pololetí roku 2016 měly největší podíl pokles hodnoty netto-vývozu řepkového semene, a dále nezahuštěného mléka a smetany a pšenice spolu s nárůstem hodnoty netto-dovozu kukuřice a brambor, což pouze z části kompenzoval vyšší netto-export cigaret a sušenek. Tab. 14 Český agrární obchod s EU 28 v 1. pololetí let 2011 až 2016 (v mil. Kč) Ukazatel 1. pol pol pol pol pol pol Obrat , , , , , ,3 Vývoz , , , , , ,5 Dovoz , , , , , ,7 Bilance , , , ,6-242, ,2 Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 82,7 93,9 93,4 98,3 99,7 97,2 Podíl obratu AZO na obratu celkového ZO (%) 5,7 6,3 6,8 6,5 6,6 6,6 Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu (%) 4,4 5,2 5,6 5,5 5,6 5,5 Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu (%) 7,5 7,8 8,5 8,0 8,0 8,2 Podíl netto-dovozu na dovozu (%) 17,3 6,1 6,6 1,7 0,3 2,8 Podíl netto-dovozu na vývozu (%) 20,9 6,5 7,1 1,7 0,3 2,9 Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty Podíl agrárního zboží na celkovém exportu a importu ČR do/z EU 28 se v první polovině roku 2016 meziročně v prvním případě nepatrně snížil (o 0,1 p. b.) na 5,5 % a ve druhém zvýšil (0,2 p. b.) na 8,2 %. Zastoupení agrárních produktů v celkovém českém zahraničním obchodu je ve vztahu 22

23 k Unii stabilně mnohem vyšší než vůči třetím zemím. Dlouhodobě je také značně vyšší na straně importu nežli exportu, zatímco mimo Unii je tomu naopak. Graf 7 Vývoj českého agrárního obchodu s EU 28 podle čtvrtletí (v mld. Kč) Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data s dopočty Nejvýznamnější položky českého agrárního obchodu s EU 28 v 1. pololetí 2016 a jejich podíl na celkovém agrárním obchodu ČR s EU 28: Vývoz KN Název komodity mil. Kč % Cigarety ,2 12, Pšenice 5 686,1 6, a 19 Olej řepkový s nízkým obsahem kyseliny erukové 5 658,3 6, Pekařské zboží 4 438,2 5, Káva (i pražená a dekofeinovaná) 4 417,0 5, Čokoláda a ostatní kakaové přípravky 4 107,3 4, Přípravky používané k výživě zvířat 3 379,8 3, Mléko a smetana nezahuštěné 3 261,2 3,7 z toho "mléko, tuk 3-6 %, v balení nad 2 litry 2 168,1 2, Přípravky potravinové jiné 3 149,5 3, Pivo 2 525,9 2, Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 2 193,9 2, Limonády 2 158,1 2, Sýry a tvaroh 1 879,8 2, Živý skot 1 626,3 1, Masné přípravky a konzervy 1 179,5 1, Semena řepky 1 105,0 1, Uzenky a salámy 1 092,0 1, Ječmen 1 083,5 1, Slad 1 048,3 1,2 23

24 a 49 Řepkové pokrutiny 1 033,0 1, a 12 Výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi 989,4 1, Živá drůbež (a to jak jatečná, tak jednodenní kuřata nebo jatečné krůty) 941,1 1, Maso vepřové (čerstvé, chlazené nebo zmrazené) 859,3 1, Kysané mléčné výrobky 849,4 1, Cukr 843,3 1, Maso a droby drůbeže (čerstvé, chlazené nebo zmraz.) 817,8 0, Banány 781,3 0,9 Celkem uvedené komodity ,2 77,0 Dovoz KN Název komodity mil. Kč % 0203 Maso vepřové (čerstvé, chlazené nebo zmrazené) 6 221,9 6, Čokoláda a ostatní kakaové přípravky 4 894,1 5, Pekařské zboží 4 008,2 4, Cigarety 3 980,7 4, Káva (i pražená a dekofeinovaná) 3 836,9 4, Sýry a tvaroh 3 548,7 3, a 19 Olej řepkový s nízkým obsahem kyseliny erukové 3 158,7 3, Přípravky používané k výživě zvířat 2 846,9 3, Přípravky potravinové jiné 2 535,3 2, Maso a droby drůbeže (čerstvé, chlaz. nebo zmraz.) 2 492,9 2, Limonády 1 871,4 2, Víno 1 648,5 1, Citrusové plody (nejvíce pomeranče, mandarinky a citróny) 1 540,8 1, Sójové pokrutiny 1 538,6 1, Přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka 1 443,1 1, Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 1 348,4 1, Lihoviny 1 280,0 1, a 12 Výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi 1 265,3 1, a 0202 Maso hovězí (čerstvé, chlazené nebo zmrazené) 1 258,5 1, Venkovní a pokojové rostliny, řízky a rouby 1 069,2 1, Rajčata 1 067,8 1, Kukuřice 988,9 1, Brambory 951,3 1, Omáčky, přípravky pro ně, ochucovadla a hořčice 941,6 1, Papriky 912,5 1, Konzervované a jinak připravené ovoce a ořechy 850,3 0, až 60 Glukóza, fruktóza a jejich sirupy 781,7 0,9 Celkem uvedené komodity ,9 64,5 3.5 Agrární zahraniční obchod ČR s třetími zeměmi V AZO s třetími zeměmi se v 1. pololetí roku 2016, na rozdíl od předchozího roku, schodek bilance meziročně snížil, a to o 4,5 % na 7,4 mld. Kč, viz tab. 15. Příčinou byl výraznější pokles hodnoty na straně dovozu nežli vývozu. Hodnota českého agrárního exportu do třetích zemí se totiž meziročně snížila jen o 0,7 %, zatímco hodnota českého agrárního importu z třetích zemí poklesla o 2,5 %. Stupeň krytí dovozu vývozem se v první polovině roku v meziročním porovnání mírně navýšil o 0,9 p. b. na 53,1 % a podíl bilančního schodku na vývozu poklesl o 3,5 p. b. na 88,2 %. 24

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 výsledky AZO ČR za leden až září 2016: stručný čtvrtletní komentář na web MZe + tabulky TÚ 59 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing.

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2015

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2015 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2015 TÚ 16 (4224) Výstup č. 3 Odpovědný řešitel: Spoluřešitel: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, srpen 2015 2 Obsah Metodické

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2015

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2015 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2015 TÚ 16 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, květen 2015 Obsah Metodické

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe:

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2015

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2015 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2015 TÚ 16 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová Praha, listopad 2015 Obsah Metodické poznámky... 3 1 Vývoj agrárního zahraničního

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2017

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2017 Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2017 výsledky AZO ČR za rok 2016 (souhrnná informační publikace) TÚ 72 (4224) Výstup č. 1 b) Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Markéta

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2015

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2015 Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2015 (souhrnná pololetní informační publikace) TÚ 59 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová Praha, únor 2016 Obsah Metodické poznámky... 3 Shrnutí...

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe:

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2011

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2011 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 7. 11.

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 3 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, srpen 2012 Metodické poznámky

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2014

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2014 TÚ 12 (4224) Výstup č. 3 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, srpen 2014 Obsah Metodické poznámky...

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 TÚ 16 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, únor 2015 Obsah Metodické poznámky... 3 1 Vývoj

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2014

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2014 TÚ 12 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, listopad 2014 Obsah Metodické poznámky...

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2011

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2011 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8.

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5. 11. 2008 Předání výsledků

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2011

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2011 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 11.

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, srpen 2013 Metodické poznámky

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 TÚ 12 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, květen 2014 Metodické

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 26. 8. 2008 Předání výsledků

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2006 a 2007

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2006 a 2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2006 a 2007 Zpracovala: Ing. Linda Šafaříková Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 12. 11.

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Zveřejnění dat o AZO ČR za září 2009

Více

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2006 a 2007

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2006 a 2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2006 a 2007 Zpracovala: Ing. Linda Šafaříková Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 10. 5. 2007 Předání výsledků

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, únor 2014 Úvod Předkládaná zpráva

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2006 a 2007

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2006 a 2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2006 a 2007 Zpracovala: Ing. Linda Šafaříková Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 8.8.2007

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY Kód: a-6010-11 Praha, 8. prosinec 2011 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY Kontakt: Ing. Jan Bílý, odbor statistiky zahraničního obchodu Telefon: 27405 2249 E-mail:

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2005 a 2006 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Linda Šafaříková Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 6. 11.

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 13. 5.

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2012 TÚ 12 (4224) Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, únor 2013 Metodické poznámky Za agrární

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2004 a 2005

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2004 a 2005 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2004 a 2005 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 9. 2. 2006 Předání

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, květen 2013 Metodické

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 a 2006 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Linda Šafaříková Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 6. 2. 2007 Předání

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2004 a 2005

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2004 a 2005 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2004 a 2005 Zpracovali: Ing. Marie Červená Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty si téměř po celé období 2005 až udržoval (až na nevýznamné

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 10. 4. 2012 ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 Na spotřebě jednotlivých druhů potravin např. masa, zeleniny, rýže, těstovin atd. se sice promítá změna stravovacích zvyklostí ovlivněná turistickým ruchem

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

USA země exportních příležitostí

USA země exportních příležitostí USA země exportních příležitostí Praha, 24. 5. 2017 Ing. Petr Ježek ředitel odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe Agrární zahraniční obchod ČR - USA Obchodní operace 2014 2015 2016 Vývoz z ČR do USA

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci. Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací

Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci. Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací 24. srpna 2017 Obsah Ruská ekonomika Ruský agrární sektor a vládní politika Aktuální stav ruského zemědělství Zahraniční obchod Agrární obchod Nejdůležitější

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS PŘÍLOHA

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2013 Metodické poznámky

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

KONKURENCESCHOPNOST AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR V LETECH AGRARIAN FOREIGN TRADE COMPETITIVENESS OF CR IN PERIOD

KONKURENCESCHOPNOST AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR V LETECH AGRARIAN FOREIGN TRADE COMPETITIVENESS OF CR IN PERIOD KONKURENCESCHOPNOST AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR V LETECH 2003 2004 AGRARIAN FOREIGN TRADE COMPETITIVENESS OF CR IN 2003 2004 PERIOD BURIANOVÁ Jaroslava, (ČR) ABSTRACT The content of the paper is

Více

Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 2013

Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 2013 Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 213 Předložená datová sada poskytuje uživateli údaje o zahraničním obchodě České republiky a jeho vývoji od vstupu do

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 Praha 2011 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána L 344/34 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2011-2013

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2011-2013 Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2011-2013 Pozn. Agrární zahraniční obchod zahrnuje kapitoly 1-24 celního sazebníku Vybrané země = 69 nejvýznamnějších agrárních obchodních partnerů

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 Praha 2013 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 P.O.Box 76 128 01 Praha 2

Více

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly 1. 2. 2016 Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly Zemědělství 4. čtvrtletí a rok 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 bylo vyrobeno 113 570 tun masa. Produkce hovězího masa se meziročně zvýšila o 8,0 %, vepřového

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006

HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006 HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006 Česká ekonomika pokračovala také v roce 2006 v pozitivním výkonnostním trendu při meziročním nárůstu HDP o 6,1 % a zařadila se tak

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Podklad pro seminář odboru 31 MF Smilovice 17. 12. 24 Ladislav Prokop odbor vnějších ekonomických vztahů ČNB Charakteristiky vývoje obchodní bilance v období květen

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 10. 4. 2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 V 1. čtvrtletí 2017 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2016 o 1,4. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1.

Více

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Tisková zpráva Praha, 7. ledna 2014 Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až listopad 2014 ukazují,

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny IV. CENY A. Spotřebitelské ceny Průměrná meziroční míra inflace v roce 2006 dosáhla 2,5 %, což je o 0,6 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2005. Růst administrativně ovlivňovaných cen zrychlil na

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států 31. 8. 2015 Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států Hlavním obchodním partnerem pro Česko, Polsko, Slovensko a Rakousko stále zůstává jednoznačně Německo. Sousední státy jsou pro

Více

Seznam tabulek. Tab. 4a, 4b Vývoj cen průmyslových výrobců tzv. 65% kuřat v EU v 1. pol a 2016 (EUR/100 kg, j. hm.; Kč/t, rtc) Tab.

Seznam tabulek. Tab. 4a, 4b Vývoj cen průmyslových výrobců tzv. 65% kuřat v EU v 1. pol a 2016 (EUR/100 kg, j. hm.; Kč/t, rtc) Tab. Seznam tabulek Číslo tabulky Obsah tabulky Tab. 1a, 1b Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol. 2015 a 2016 (EUR/100kg; Kč/t) Tab. 2a, 2b Reprezentativní CZV jatečného skotu

Více

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe ADITIVA MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Co jsou to ADITIVA Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům informace nesmí

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Příloha č. 1 část A CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Oddíl Skupina Název Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků 2) 11 Výroba nápojů 2) 13 Výroba textilií

Více

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana 30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911 PŘÍLOHA XII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky vyloučené z kumulace podle článku 4 (*) ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY Jogurt

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Vývoj zahraničního obchodu v 1. až 3. čtvrtletí 2010 Český statistický úřad 2010 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203436

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203701

Více

âeská AGENTURA NA PODPORU OBCHODU ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY CzechTrade

âeská AGENTURA NA PODPORU OBCHODU ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY CzechTrade âeská AGENTURA NA PODPORU OBCHODU ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY CzechTrade 2003 2003 âeská AGENTURA NA PODPORU OBCHODU S námi napnete plachty! ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU CzechTrade VLÁDNÍ PROEXPORTNÍ

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 Vysoká dynamika provázela zahraniční obchod i ve 3. čtvrtletí 2007. V porovnání se 3. čtvrtletím obrat zahraničního obchodu vzrostl o 15,5 % (o 159,8

Více

Vývoj zahraničního obchodu

Vývoj zahraničního obchodu V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 5 Zahraniční obchod provázel i v 1. čtvrtletí 2007 dvouciferný růst. V porovnání s 1. čtvrtletím 2006 obrat zahraničního obchodu vzrostl o 16,2 % (o 162,0

Více

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014 Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014 Pozn. Agrární zahraniční obchod zahrnuje kapitoly 1-24 celního sazebníku Vybrané země = 72 nejvýznamnějších agrárních obchodních partnerů

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více