Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Zdroje pro tvorbu Školního vzdělávacího programu Charakteristika zařízení Konkrétní cíle vzdělávání Poslání a cíle SaSM Rozvoj klíčových kompetencí Formy vzdělávání Pravidelné aktivity Příležitostné aktivity Specializované programy Délka a časový plán vzdělávání Délka vzdělávání: Časový plán vzdělávání Vzdělávání zaměstnanců Obsah vzdělávání Kroužky zájmového vzdělávání Volná oratoř Klub maminek Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončení vzdělávání Kroužky zájmového vzdělávání Volná oratoř Klub maminek Označení dokladu o ukončeném vzdělání Popis materiálních podmínek Popis personálních podmínek Popis ekonomických podmínek Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Informovanost

3 1. Identifikační údaje Předkladatel: Salesi{nské středisko ml{deže dům dětí a ml{deže Brno-Žabovřesky Sídlo: Foerstrova 3088/2, Brno-Žabovřesky Typ školského zařízení: Dům dětí a ml{deže IZO: IČ: Zapsáno v rejstříku školských pr{vnických osob MŠMT: ve složce 2006 pod pořad. č. 067 Ředitel (statut{rní org{n): Mgr. Pavel Tichý Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1000/ Praha 8 Kobylisy evidovan{ pr{vnick{ osoba podle z{kona č. 3/2002 Sb. o církvích a n{boženských společnostech IČ: Datum zřízení Salesi{nského střediska ml{deže: Zaps{ní do rejstříku škol a školských zařízení: Zaps{ní do rejstříku školských pr{vnických osob: Doplňkov{ činnost: Pron{jem a půjčov{ní movitých věcí Pronájem nebytových prostor Velkoobchod a maloobchod (vznik živnostenského opr{vnění ) Kontakt: Telefon: Web: brno.sdb.cz Banka: ČSOB / 0300 Platnost ŠVP: od Razítko Mgr. Pavel Tichý ředitel 3 3

4 2. Zdroje pro tvorbu Školního vzdělávacího programu Školní vzděl{vací program vych{zí z těchto dokumentů a pramenů: Z{kon č. 561/2004 Sb. o předškolním, z{kladním středním, vyšším odborném a jiném vzděl{v{ní (školský z{kon) v platném znění Z{kon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Vyhl{ška č. 74/2005 o z{jmovém vzděl{v{ní Z{kon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé z{kony v souvislosti s přijetím školského z{kona Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro z{jmové vzděl{v{ní NIDM 2007 Koncepce st{tní politiky pro oblast dětí a ml{deže do roku Dlouhodobý z{měr vzděl{v{ní a rozvoje vzděl{vací soustavy v Jihomoravském kraji Výchovně pastorační projekt Provincie SDB Praha v aktu{lním znění Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Horst Belz, Marco Siegrist (Portál 2001) Výchovně pastorační projekt místní komunity SDB Statut SaSM DDM Brno-Žabovřesky Metodický pokyn z MŠMT k prim{rní prevenci č.j / ze dne výstupy z Funkčního studia pro ředitele škol a školských zařízení 3. Charakteristika zařízení Salesi{nské středisko ml{deže dům dětí a ml{deže Brno-Žabovřesky (d{le jen SaSM) je školskou pr{vnickou osobou (v r bylo zaps{no do rejstříku školských pr{vnických osob MŠMT) zřízenou Salesi{nskou provincií Praha. Je souč{stí celosvětového salesi{nského díla, které je postaveno na principech salesi{nské pedagogiky. Působí v oblasti z{jmového vzděl{v{ní a při své činnosti spolupracuje s dalšími salesi{nskými středisky v České republice. Spolupracuje také s farností, která je souč{stí salesi{nského díla v Brně Žabovřesk{ch. SaSM je určeno dětem a ml{deži bez rozdílu původu nebo n{boženství. Jeho posl{ním je přispívat k rozvoji osobnosti dětí a ml{deže nabídkou programů a činností pro smysluplné využití jejich volného času a vytv{řením prostředí podporujícího př{telské vztahy a zdravý způsob života. SaSM staví na křesťanských hodnotách a salesi{nské tradici a zaměřuje se na výchovu, vzděl{v{ní a soci{lní začlenění mladých lidí především z Brna-Žabovřesk a okolí. Zvl{štní pozornost je věnov{na kategorii školního věku a dospívajícím, nabízeny jsou ale i aktivity pro dospělé. Důraz je kladen na rodinnou atmosféru a na to, aby byla nabídka SaSM dostupn{ všem, i klientům ze soci{lně slabších vrstev. Děti a mladí zde mohou nalézt místo přijetí a bezpečného z{zemí. SaSM je rozděleno do dvou z{kladních útvarů: 1. Pedagogický 2. Administrativně-technický 4 4

5 Pedagogický útvar se skl{d{ ze tří sekcí: Kroužky z{jmového vzděl{v{ní, Voln{ oratoř otevřený klub, Klub maminek. Pod administrativně-technický útvar n{leží technicko-hospod{řsk{ sekce. Kromě zaměstnanců a salesi{nů se na chodu SaSM nezastupitelným způsobem podílejí také dobrovolníci (v salesi{nském prostředí nazývaní anim{toři). V roce 2011 obdrželo SaSM akreditaci Ministerstva vnitra České republiky v oblasti dobrovolné služby. Více informací je k dispozici na 4. Konkrétní cíle vzdělávání 4.1. Poslání a cíle SaSM Salesi{nské středisko ml{deže dům dětí a ml{deže Brno-Žabovřesky pom{h{ dětem a ml{deži v rozvoji mezilidských vztahů a v osobním růstu včetně jeho duchovního rozměru. Své posl{ní realizuje prostřednictvím Volné oratoře, Kroužků z{jmového vzděl{v{ní, Klubu maminek a dalších aktivit, které vych{zejí z preventivního výchovného systému Dona Boska. Naše cíle jsou: Pomocí individu{lního přístupu a z{jmu o každého pom{hat dětem a mladým objevovat jejich vlohy a dobré předpoklady a d{le je rozvíjet. Vytv{řením rodinného prostředí podporovat zapojení dětí a mladých do společnosti a předch{zet soci{lně-patologickým jevům. Aktivní přítomností mezi dětmi a mladými vychov{vat k z{kladním lidským a křesťanským hodnot{m. Pom{hat dětem a mladým nach{zet smysl jejich života Rozvoj klíčových kompetencí Vzděl{v{ní v r{mci programů SaSM si klade za cíl rozvíjení n{sledujících kompetencí: Učební kompetence Rozlišuje mezi důležitým a nedůležitým. Vytv{ří si spr{vnou motivaci k učení. Samostatně vyvozuje z{věry pro využití v budoucnosti. Dok{že přijmout radu i kritiku. Umí vyhledat informace, pochopit jejich smysl a využít je v procesu učení. Organizuje a řídí vlastní učení, umí zhodnotit své výsledky. 5 5

6 Zn{ obecně užívané termíny, znaky a symboly, umí uvést věci do vzájemných souvislostí Kompetence k řešení problémů Učí se samostatně a pozitivně řešit konflikty a agresi (zvl{dat h{dky). Reflektuje různé životní situace a problémy a na z{kladě svých zkušeností hled{ způsoby jejich řešení. Dok{že vyhledat a přijmout pomoc. Umí se podívat na problém očima druhého. Dok{že ustoupit, udělat přiměřený kompromis. Samostatně rozhoduje, zvažuje důsledky svého rozhodnutí, nese za ně odpovědnost Personální a sociální kompetence Vytv{ří si pozitivní představu o sobě samém, jedn{ s přiměřenou asertivitou a sebedůvěrou. Orientuje se v mezilidských vztazích, uvědomuje si vliv svého chov{ní na okolí, aktivně spolupracuje a umí pomoci. Utv{ří př{telství, učí se nav{zat zdravý vztah s dospělým (autoritou) Rozlišuje mezi zdravými a nezdravými vztahy. Rozpozn{ nevhodné a rizikové chov{ní a uvědomuje si jeho možné důsledky. Zvl{d{ běžné životní situace a emocion{lní problémy. Dodržuje mor{lní z{sady a pravidla chov{ní, orientuje se v z{kladních mravních hodnotách. Jedná poctivě, s otevřeností, tolerancí a citlivostí vůči slabším Pracovní kompetence Vním{ pr{ci jako pozitivní hodnotu, zn{ zaujetí pro činnost. Uvědomuje si vztah mezi učením, školou a n{sledným pracovním životem. Vidí pr{ci, kterou je potřeba vykonat, a umí se jí vhodným způsobem chopit. Použív{ získané z{kladní pracovní dovednosti a n{vyky v každodenních činnostech (chov{ se prakticky). Učí se hospod{rnému vztahu k penězům. Dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví Kompetence komunikativní Učí se samostatně komunikovat a naslouchat, vyj{dřit vlastní n{zory, pocity, city a potřeby (zvládá emoce). Výstižně, souvisle a kultivovaně formuluje své myšlenky. Dok{že mluvit a mlčet v pravý čas. Diskutuje s vhodnou argumentací (dok{že vést dialog, je asertivní). Využív{ získané komunikativní dovednosti k vytv{ření vz{jemných vztahů k ostatním lidem (plnohodnotné soužití). Rozumí různým textům (tiskoviny, informace, pokyny apod.). Využív{ možností komunikačních technologií. 6 6

7 Občanské kompetence Uvědomuje si zodpovědnost za své chov{ní a za svůj život. Ch{pe a respektuje funkci z{konů a společenských norem, zná svá práva a povinnosti, dodržuje pravidla. V r{mci budoucího osamostatnění se učí přebírat zodpovědnost nejen za sebe, ale i za jiné (blízké osoby). Je schopen poskytnout účinnou pomoc v krizové situaci, není lhostejný k jednání ostatních (uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému či psychickému n{silí). Jedn{ vůči druhým s respektem, je schopen vcítit se do jejich situace. Objevuje, rozvíjí a využív{ své dary. Projevuje pozitivní postoj k životnímu prostředí; ch{pe ekologické souvislosti. Ch{pe a respektuje odlišný způsob života jiných etnik, skupin a n{boženství Kompetence k využití volného času Rozvíjí schopnost aktivním způsobem odpočívat. Rozvíjí talent, sebevědomí a sebereflexi, seberealizuje se. Kompenzuje stres klidem a relaxací. Učí se starat o sebe (o rovnov{hu duše i těla - psychohygiena). Uvědomuje si hodnotu času obecně Kompetence k duchovní oblasti Uvědomuje si pestrost a složitost světa a dok{že se dívat na svůj život s nadhledem. Je otevřen existenci{lním ot{zk{m (smysl života). Učí se jednat s rozvahou vzhledem ke konečnosti a pomíjivosti života. Rozvíjí smysl pro transcendentno, vztah s Bohem (křesťanství). Učí se objektivně rozlišovat mezi dobrem a zlem, žít mor{lní hodnoty (Desatero). Nesoustředí se jen na sebe, ale je otevřený druhým a jejich potřeb{m. Naplňuje svým životem heslo Dona Boska: poctivý občan a dobrý křesťan. Nespoléh{ se jen na sebe, ale d{v{ prostor Boží pomoci. Umí si st{t za svým přesvědčením, žije pravdivě svůj život z víry. 5. Formy vzdělávání Salesi{nské středisko ml{deže v Brně-Žabovřesk{ch se zabýv{ z{jmovým vzděl{v{ním. Jeho aktivity zahrnují několik oblastí činnosti. Jsou to pravidelné aktivity, příležitostné akce a specializované programy. Organizačně je činnost SaSM rozdělena mezi tři hlavní pedagogické sekce, a to Voln{ oratoř, Kroužky z{jmového vzděl{v{ní a Klub maminek, které pedagogicky zajišťují pravidelné aktivity. Příležitostné akce a specializované programy jsou organizačně i person{lně zajištěny napříč sekcemi. 7 7

8 Velkou výhodou je vzájemn{ časov{, prostorov{ i person{lní prov{zanost v pr{ci jednotlivých pedagogických sekcí a tím i zajištění kontinuity n{vštěvnosti SaSM v různých věkových kategoriích. Uvedené uspoř{d{ní nabízí prostor pro výchovu ke vzájemné spolupráci a toleranci. Mnozí z klientů se postupem času zapojují i jako dobrovolníci, čímž se jim otevír{ další možnost růstu Pravidelné aktivity Kroužky z{jmového vzděl{v{ní: nabízí individu{lní či skupinové vzděl{v{ní přednostně pro děti a ml{dež ve věku od 6 do 26 let. Kromě získávání dovedností v různých oblastech (kroužky pohybové, kreativní, hudební, jazykové a vzděl{vací) jsou i prostorem pro rozvoj soci{lních schopností, a tak přispívají k celkovému rozvoji klientů. Voln{ oratoř: jedná se o pravidelný prostor pro sportovní a zábavnou činnost pro děti a ml{dež ve věku od 6 do 26 let (se zvl{štním zaměřením na klienty ve věku let), poskytující jim přiměřené z{zemí. Klub maminek: pravidelné aktivity pro děti předškolního věku v doprovodu rodičů. Kroužky jsou zaměřeny pohybově, výtvarně, hudebně, jazykově i na volnou hru s dětmi Příležitostné aktivity příležitostné akce: např. divadelní představení, sportovní a jiné soutěže, předn{šky, slavnosti apod., sportovní turnaje, pobytové a jiné akce (prázdninové pobyty a víkendové akce) Specializované programy SVAŘ{K vzděl{vací program pro anim{tory (dobrovolníky) SaSM i jiných salesi{nských míst, je připravovaný ve spolupr{ci se SaSM Brno- Líšeň, VYKROČ projekt pro z{kladní školy, je koncipov{n jako třídílný program pro ž{ky tříd zaměřený na spolupr{ci a komunikaci ve třídě a medi{lní výchovu, Izidor Easy Door předn{škový program pro veřejnost. Činnost SaSM d{le zahrnuje: individuální práce - vytv{ření podmínek pro rozvoj nad{ní dětí a ml{deže a k podpoře těch, kteří mají studijní obtíže ve škole, pomoc dětem, ml{deži a rodině při soci{lních obtížích a konfliktech, vzděl{v{ní dobrovolníků SaSM z řad ml{deže i dospělých nabídka kurzů, vzděl{vací bloky v r{mci dobrovolnických setk{ní, skupiny zaměřené na n{boženské vzděl{ní a rozvoj osobnosti na z{kladě křesťanských hodnot, praxe studentů: o Cyrilometodějského gymn{zia a střední odborné školy pedagogické Brno, o Masarykovy univerzity (FSS, PdF, FSpS), 8 8

9 o Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci, o EA-VOŠ soci{lně pr{vní Brno (zprostředkov{v{ i praxe finských studentů). SaSM je opr{vněno rozvíjet i další činnost, kter{ je v souladu s jeho posláním. Při této činnosti se SaSM zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro děti a ml{dež ve shodě s výchovně pastoračním projektem místní salesi{nské komunity a školním vzděl{vacím programem. Kromě aktivit, které jsou určeny dětem a ml{deži, poř{d{ SaSM také další akce kulturního, n{boženského i sportovního a rekreačního zaměření. SaSM vytv{ří předpoklady k tomu, aby na plnění posl{ní přiměřeným způsobem participovaly také děti, mladí, jejich rodiče a další osoby (protagonismus mladých). Spoluúčast rodičů spočív{ např. ve: spolupr{ci na výchově Klub maminek, některé další aktivity, pomoci na akcích, zapojení do sítě dobrodinců, kter{ se podílí na finanční i jiné podpoře střediska. Účastníky z{jmového vzděl{v{ní jsou: děti, ž{ci a studenti, z{konní z{stupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. 6. Délka a časový plán vzdělávání 6.1. Délka vzděl{v{ní: Kroužky z{jmového vzděl{v{ní: z{jmové kroužky: vzděl{v{ní trv{ jeden školní rok (zpravidla od 3. týdne v z{ří do 3. týdne v červnu školního roku), v odůvodněných případech (např. dlouhodobější nemoc či mateřsk{ dovolen{ pracovníka) je možné upravit dobu zah{jení/ukončení vzděl{v{ní nebo je přerušit, Voln{ oratoř: probíh{ po celý školní rok. Účastníci mohou klub navštěvovat nepravidelně, Klub maminek: délka vzděl{v{ní trv{ jeden školní rok (zpravidla od 2. týdne v z{ří do 2. týdne v červnu školního roku), kurzy: mohou trvat od několika dnů do dvou let, příležitostné akce: jsou jednor{zové, délka vzděl{v{ní je obvykle několik hodin, pobytové a jiné akce: probíhají od dvou dnů do dvou týdnů, Příměstské t{bory: probíhají v období pr{zdnin, délka je obvykle pět dnů, vzděl{vací aktivity: předn{šky pro veřejnost probíhají 1 x za 14 dní od z{ří do června školního roku, Vykroč: probíh{ jednor{zově během školního roku, praktikanti: délka praxe dle individuální domluvy. 9 9

10 Není li ve výjimečných případech stanoveno jinak, je provoz SaSM přerušen v době školních pr{zdnin. Z{jmové aktivity stanovují na poč{tku školního roku svůj pl{n činnosti, od nějž se odvíjí konkrétní časový pl{n Časový pl{n vzděl{v{ní Kroužky z{jmového vzděl{v{ní: pravidelně v rozsahu 0,5 h až 4,5 h týdně, Voln{ oratoř: od neděle do p{tku v odpoledních a večerních hodin{ch 4 x týdně 5 h, 1 x 3 h 45 min, 1 x 6 h. Účastníci si sami určují délku pobytu, Klub maminek: pravidelně ve stanovených hodin{ch pracovních dní, předn{šky pro veřejnost: 1 x za 14 dní 2 h, příležitostné činnosti: nepravidelně, vzděl{v{ní dobrovolníků: Úvodní školení (včetně BOZP a PO) 1 x ročně 8 h, pravideln{ setk{ní 1 x měsíčně 2 h, víkendový kurz 4 x ročně, 5 min hodnocení po skončení činnosti (Voln{ oratoř), Vykroč: 2-6 h pro školní třídu/rok, praktikanti: dle individuální domluvy Vzděl{v{ní zaměstnanců Každý pedagogický a administrativní zaměstnanec SaSM DDM Brno- Žabovřesky absolvuje v průběhu školního roku alespoň 1 semin{ř zaměřený na odbornou či problémovou oblast týkající se jeho pracovní n{plně. Další vzděl{vací možností je st{ž v jiném Salesi{nském středisku ml{deže nebo organizaci s podobným zaměřením. Zaměstnanec d{le průběžně aktivně studuje potřebné materiály k výkonu pr{ce, např. z{pisy z porady, z{kony, vyhl{šky, směrnice apod. Absolvované semin{ře nebo kurzy jsou n{sledně zaps{ny do přehledu vzděl{v{ní zaměstnanců SaSM, který vede pověřený pracovník. 7. Obsah vzdělávání Obsah vzděl{v{ní SaSM odr{ží jeho z{kladní nasměrov{ní. Promítají se do něj také průřezov{ témata tak, jak jsou uvedena v R{mcovém vzděl{vacím programu Z{kladních škol: Osobnostní a soci{lní výchova a Výchova demokratického občana: prostupují všemi sekcemi a aktivitami SaSM, Výchova k myšlení v evropských a glob{lních souvislostech: především v sekci Voln{ oratoř, Multikulturní výchova: prostupuje všemi sekcemi (např. Voln{ oratoř - účast klientů různých n{rodností a kulturních prostředí; tématické aktivity; praxe zahraničních studentů), témata v konkrétních programech, příležitostné aktivity, 10

11 Environmentální výchova: prostupuje všemi sekcemi - vedení k ekologicky šetrnému chov{ní, třídění odpadu, příležitostné tématické programy a aktivity, vzděl{v{ní dobrovolníků, Mediální výchova: medi{lní kroužky, témata v Otevřeném klubu a v konkrétních programech (např. Vykroč), spolupr{ce s provincií (využív{ní nabídek Medi{lní školy) Kroužky z{jmového vzděl{v{ní Okruhy aktivit z{jmového vzděl{v{ní kreativní oblast (dramatické, keramika, výtvarná výchova, mediální kroužky), hudební oblast (hudebně-vzděl{vací kroužky rodičů s dětmi, individuální výuka na hudební nástroj, skupinová hudební výuka), jazykov{ a vzděl{vací oblast (výuka jazyků, technické a jiné kroužky), pohybová oblast (sportovní hry, taneční, úpolové kroužky) Cíle a) Kreativní oblast společné cíle vést k získ{v{ní řemeslných a praktických dovedností, rozvíjet tvůrčí č{sti osobnosti, představivost, tvořivost a fantazii, vést klienty ke schopnosti ocenit a hodnotit práci vlastní i práci druhých, podporovat klienty v rozvoji citu pro kr{su a umění, podporovat schopnost sebevyj{dření klientů. specifické cíle dramatické kroužky: rozvíjet cit a tvořivost v hlasovém, hudebním a pohybovém projevu, rozvíjet pohybovou představivost a improvizaci, rozvíjet verb{lní i neverb{lní komunikaci a vyjadřovací schopnosti. keramika a výtvarná výchova: rozvíjet cit pro materiály, vést k tvůrčí pr{ci a samostatnosti, vést k postupnému osvojov{ní uměleckých a řemeslných znalostí a dovedností, vést k osvojení výtvarných techniky a postupů. medi{lní kroužky: doprov{zet klienty při seznamování se s novými formami komunikace a získávání základní mediální gramotnosti, rozvíjet technické a komunikační dovednosti v oblasti sdělovacích prostředků (fotografie, film), vést klienty ke spolupr{ci na společném díle. 11

12 b) Hudební oblast společné cíle vytv{řet pozitivní vztah k hudbě, rozvíjet hudební schopnosti a dovednosti s respektem k individuálnímu psychomotorickému vývoji dětí, vzděl{vat v hudební teorii s důrazem na praktickou aplikaci v hudbě. specifické cíle hudebně-vzděl{vací kroužky rodičů s dětmi: posilovat vztah rodiče s dítětem nabídka společného prožitku, podchytit a rozvíjet hudební schopnosti dětí v předškolním věku, umožnit dlouhodobý rozvoj hudebních schopností. individuální výuka na hudební nástroj a skupinová hudební výuka rozvíjet techniku hry na hudební nástroj, rozvíjet znalost hudební teorie úměrnou potřeb{m výuky na hudební n{stroj (hudební teorie není povinn{, se z{klady hudební nauky se ž{k seznamuje průběžně ve výuce), umožnit získ{ní zkušeností a rozvíjet schopnosti ve hře s doprovodem jiného n{stroje, ve vícehlasé hře, při komorní (skupinové) hře a vystupov{ní na veřejnosti. c) Jazykov{ a vzděl{vací oblast společné cíle prohloubit znalosti i dovednosti vybraných školních i mimoškolních předmětů s důrazem na praktické výstupy a aplikace, umožnit doučov{ní l{tky školních předmětů v individu{lně zaměřeném edukačním procesu, podpořit rozvoj praktických dovedností. specifické cíle výuka jazyků vést k pozn{v{ní, ch{p{ní a respektov{ní odlišného způsobu života, kultury a myšlení a ke schopnosti nechat se obohacovat tím, co je odlišné rozvíjet komunikační schopnosti - rozšíření slovní z{soby, osvojení si gramatických jevů a praktické konverzace v jazyce, vést ke schopnosti organizovat vlastní učení a definovat vlastní vzděl{vací potřebu. technické a další kroužky dle aktu{lně nabízené výuky a cílové skupiny stanovené v ročním pl{nu pr{ce daného kroužku. 12

13 d) Pohybová oblast společné cíle budovat pozitivní vztah k pohybu jako souč{st zdravého životního stylu člověka, usilovat o vyv{žený rozvoj tělesné, duševní i duchovní oblasti, stimulovat zdravý psychomotorický vývoj dětí, systematicky rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti i specifické dovednosti, učit pohybovým, zdravotním a hygienickým n{vykům, vést k osvojení a porozumění principům fair play. specifické cíle kroužky sportovních her rozvíjet schopnost týmové hry a spolupráce na týmovém výkonu, vést k participaci na týmovém úkolu, naučit z{kladní herní techniky dané sportovní hry, naučit z{kladní terminologii, pravidla, herní n{vyky a orientaci ve hře. taneční kroužky kultivovat pohyb jednotlivce v souladu s rozvojem koordinačně estetických schopností, rozvíjet hudební cítění a rytmickou koordinaci pohybu, rozvíjet spolupráci ve skupině, skupinový projev a individu{lní odpovědnost ve skupině. úpolové kroužky učit z{kladům akrobacie, p{dové techniky, sebeobrany a bojových technik, učit kulturním a teoretickým a souvislostem, rozvíjet estetiku tělesného projevu, sílu a flexibilitu jednotlivce, podporovat kooperaci ve dvojici a ve skupině, učit respektu k sobě a k ostatním. e) Metody cílen{ zpětn{ vazba, hodnocení s klienty - pravidelné a z{věrečné, diskuse a individuální rozhovory, didaktické tématické hry a aktivity, řízené skupinové činnosti, voln{ hra dětí, úkoly s prostorem pro hled{ní vlastního řešení, úkoly s n{rokem na osvojení nejefektivnějšího řešení, analytick{ metoda výuky (rozložení úkolu na osvojení dílčích dovedností a následné spojení), komplexní metoda výuky (úkol složený z více dovedností nerozkládáme na dílčí dovednosti), skupinov{ pr{ce na společných cílech nebo úkolech, 13

14 společné stanovov{ní specifických pravidel na kroužku, jejich vyžadov{ní a dodržov{ní, delegov{ní a před{v{ní kompetencí a zodpovědnosti, vytv{ření pozitivního a důvěrného prostředí, přirozen{ motivace pochvalami, organizov{ním akcí s přesahem formy kroužků (turnaje, soutěže, výjezdy, besídky, akademie atd.) Voln{ oratoř Obsah vzděl{v{ní Volné oratoře vych{zí z její formy a cílů. Účastníci si sami určují časový rozsah doby zde str{vené, stejně jako konkrétní n{plň činnosti. Okruhy aktivit zde tedy nejsou striktně rozdělené, ale vz{jemně se prolínají. Rozvíjení konkrétních schopností a dovedností je umožněno vybavením Volné oratoře, které je účastníkům k dispozici, a přítomností pracovníků, kteří napom{hají svou radou a vhodnou motivací k různým činnostem. Důraz je kladen na rozvoj komunikace, spolupr{ce, zodpovědnosti a respektov{ní pravidel Okruhy aktivit Volné oratoře Voln{ oratoř svou nabídkou umožňuje rozvoj následujících oblastí: sportovní aktivity: fotbal, hokejbal, stolní tenis atd., kreativní aktivity: v r{mci pravidelné nabídky tvoření či tématických dnů v oratoři, rozvoj praktických dovedností: např. pravidelné vaření v oratoři, komunikace v cizím jazyce (přítomnost zahraničních praktikantů), spirituální nabídka: slavení sv{tků a liturgie určeno pro klienty i dobrovolníky Cíle předch{zet, příp. zabr{nit soci{lně patologickým jevům v cílové skupině, přispívat k prevenci kriminality, nabídnout mladým možnost zapojit se do služby druhým, poskytovat pomoc a doprov{zení při řešení problémů cílové skupiny, nebo v obtížných životních situacích jedince, vytvořit, udržet a posilovat vz{jemné vztahy v cílové skupině i mezi skupinou a širším okolím a mezi generacemi, rozvíjet samostatnost a zodpovědnost klientů, vychovávat k toleranci a respektu ke každému člověku i různým kulturám Metody hry, aktivity, individu{lní přístup, z{jem o jednotlivého mladého člověka vhodné oslovování, osobní rozhovory, znalost jeho z{zemí, umění ho ocenit, salesiánská asistence a animace, výchovný preventivní systém, skupinová práce, vyžadov{ní a dodržov{ní pravidel, delegov{ní a před{v{ní kompetencí a zodpovědnosti, 14

15 systematičnost spolupráce s mladým člověkem, průběžné hodnocení jeho růstu a osobního rozvoje a vhodn{ reakce na jeho potřeby, odborná pomoc možnost doučov{ní, pomoc v těžkých situacích (podle okolností pomoc ze strany pracovníků SaSM nebo doporučení zkušené osoby nebo instituce), trpělivost a diskrétnost ochota d{t novou šanci, řešení problémů individuálními rozhovory, vytv{ření pozitivního prostředí Klub maminek Okruhy aktivit Klubu maminek V jednotlivých aktivitách - kroužcích Klubu maminek se prolín{ více oblastí, přestože si každ{ aktivita zachov{v{ své dominantní zaměření. Děti předškolního věku jsou tak iniciativnější a lépe udrží pozornost. Podle hlavní n{plně lze kroužky rozdělit na: pohybové, tvořivé, tvořivě pohybové, hudební, jazykové, vzděl{vací Cíle posilovat vz{jemné vztahy mezi rodiči a dětmi, umožnit kvalitní n{plň volného času, rozvíjet dovednosti dětí i rodičů, vytv{řet kolektiv se společnými z{jmy, vytv{řet prostor pro komunikaci a navazov{ní vztahů, rozvíjet samostatnost dětí, připravovat dítě na vstup do MŠ, umožnit prožití hlavních křesťanských sv{tků a průběhu roku, rozvíjet environment{lní cítění a uvědomění, podporovat multikulturní výchovu Metody n{mětové hry a tvoření, motivace příběhy a poh{dkami, řízené skupinové činnosti, voln{ hra dětí, tvořiv{ dramatika, společné diskuse i individuální rozhovory, nabídka kvalitní literatury, vytv{ření příjemného prostředí, laskavý a otevřený přístup ke klientům, třídění a recyklace odpadních materi{lů, 15

16 otevřenost a vstřícnost vůči klientům jiných n{rodností, zařazov{ní osvětových aktivit a předn{šek. 8. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami Za ž{ky se speci{lními vzděl{vacími potřebami jsou dle 16 školského z{kona (z{kon č. 561/2004 Sb. o předškolním, z{kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzděl{v{ní) považov{ny osoby: se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, ment{lním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chov{ní), se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chov{ní), se soci{lním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým soci{lně kulturním postavením, ohrožení soci{lně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a ž{ci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Prim{rním zaměřením SaSM není vzděl{v{ní ž{ků se speci{lními vzděl{vacími potřebami, v r{mci svých možností se však snaží vytv{řet podmínky pro jejich začlenění. Klienti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním technick{ přizpůsobení: bezbariérový přístup do přízemí SaSM a s{lu pod kostelem, person{lní přizpůsobení: pomocn{ osoba v některých aktivit{ch, nabídka speciálních aktivit, individu{lně upravené podmínky (např. pro výkon praxe). Klienti se soci{lním znevýhodněním individu{lní přístup (např. slevy na akcích, přizpůsobení termínů placení, pomoc se začleňov{ním do kolektivu), spolupráce s ostatními organizacemi. Klienti mimoř{dně nadaní individu{lní přístup dle možností jednotlivých aktivit. Pomocí pro ž{ky se speci{lními potřebami je také informovanost pracovníků SaSM znalost organizací, na které je možné odk{zat klienty, jejichž potřeby SaSM není schopno naplnit. 16

17 9. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončení vzdělávání SaSM se prim{rně zaměřuje především na děti a ml{dež z Brna-Žabovřesk a okolí, otevřeno je však i účastníkům z ostatních míst. Systém Salesiániválí Přihlašov{ní do SaSM probíh{ pomocí internetové školní matriky systému Salesiániválí (www.salesianivali.cz). Povinnost zaregistrovat se mají všichni klienti SaSM, ale i všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na jeho chodu. Při registraci m{ n{vštěvník nebo jeho z{konný z{stupce povinnost pravdivě vyplnit registrační formul{ř. Pr{vní důsledky z poskytnutí nepravdivých údajů bere na sebe n{vštěvník či jeho z{konný z{stupce. SaSM nakl{d{ se všemi údaji v systému jako s údaji soukromými a chrání je dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Po vytvoření uživatelského účtu může účastník nebo jeho z{konný z{stupce samostatně upravovat své osobní údaje a má také povinnost je aktualizovat v případě jejich změny. Systém d{le využív{ pro přehled nabídky aktivit, přihlašov{ní do nich a zjišťov{ní počtu volných míst. Zápis účastníka a platba za aktivity Z{jemce se st{v{ ř{dným klientem SaSM registrací v systému a odevzdáním podepsané přihl{šky (v případě mladších 18 let je nutný podpis z{konného z{stupce). O z{pisu do aktivity jsou účastníci, příp. jejich z{konní z{stupci informováni automaticky odesílaným em. Účastníci pravidelných aktivit odevzd{vají při registraci přihl{šku do střediska. Při přihlašov{ní na pobytové akce odevzd{vají písemnou přihl{šku do konkrétní aktivity a dokument Zdravotní informace, který je souč{stí přihl{šky do aktivity na pobytové akce. Při přihlašov{ní na některé příležitostné akce a turnaje klienti odevzd{vají podepsanou písemnou přihl{šku do aktivity. Klienti, kteří se účastní pouze pobytových a některých příležitostných aktivit nebo turnajů, přihl{šku do střediska nevyplňují. Platba (úplata) probíh{ při z{pisu, zpravidla se platí č{stka na celý školní rok. U Klubu maminek hradí poplatek za celý školní rok z{konný z{stupce, u jednotlivých kroužků Klubu maminek se dle stanoveného ceníku platí za každou n{vštěvu jednor{zový poplatek za vstup za každé dítě. Zaplatit je možné v hotovosti v SaSM v době otevíracích hodin anebo převodem z účtu s využitím údajů v systému. Po zaplacení v hotovosti obdrží účastník příjmový doklad. Klienti Volné oratoře, Kroužků z{jmového vzděl{v{ní, Klubu maminek a některých dalších dlouhodoběji probíhajících aktivit obdrží po přihl{šení, uhrazení příslušného poplatku a odevzd{ní podepsané písemné přihl{šky průkazku do střediska, kter{ je platn{ po daný školní rok. 17

18 9.1. Kroužky z{jmového vzděl{v{ní Účastník je přijat: splňuje-li podmínky pro z{pis do daného kroužku (aktivity), má-li z{jem o konkrétní aktivitu nebo pokračuje-li ve vzděl{vacím programu s přesahem jednoho roku, je registrov{n ve školské matrice, uhradí poplatek za kroužek na daný rok a odevzd{ podepsanou písemnou přihl{šku do střediska, není-li ještě naplněna kapacita aktivity některé formy kroužků z{jmového vzděl{v{ní umožňují přednostní z{pis navazujícím účastníkům z minulého školního roku, do některých z{jmových útvarů se přihlašuje po domluvě s vedoucím. Průběh služby: průběh aktivity odpovíd{ pl{nu činnosti na daný rok, účastník obdrží průkazku SaSM, kter{ jej opravňuje i k bezplatnému využív{ní Volné oratoře, pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu v SaSM a charakterem jednotlivých služeb. Ukončení poskytované služby: ř{dné ukončení doch{zky na konci každého školního roku, předčasné ukončení doch{zky ze strany účastníka po domluvě se z{konným z{stupcem a vedoucím kroužku je možno vr{tit poměrnou č{stku účastnického poplatku, předčasné ukončení doch{zky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro n{vštěvníky Střediska) bez n{hrady (výjimky povoluje ředitel) Voln{ oratoř Účastník je přijat: patří-li do cílové skupiny (věk 6 až 26 let, neorganizovan{ ml{dež), výjimky jsou možné po projedn{ní na pedagogické radě, je-li seznámen s Pravidly pro n{vštěvníky střediska a je ochoten je dodržovat, je registrov{n ve školské matrice, uhradí poplatek za kroužek na daný rok a odevzd{ podepsanou písemnou přihl{šku do střediska. Průběh služby: služba probíh{ na principu volného vstupu a pobytu v zařízení a dobrovolné účasti na programech (není-li pro určitý program stanoveno jinak např. přesný čas činnosti), účastník využív{ výhod zařízení (soc. zařízení, teplo, hřiště<), účastník se dobrovolně zapojuje do probíhajících programů nebo si vybír{ z možností zařízení, 18

19 účastník m{ v zařízení prostor např. pro vykon{v{ní osobních činností (příprava do školy, dom{cí úkoly, četba<), pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu ve SaSM a charakterem jednotlivých služeb. Ukončení poskytované služby: ř{dné ukončení na konci každého školního roku, předčasné ukončení doch{zky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro n{vštěvníky střediska), účastník již nespad{ do cílové skupiny, předčasné ukončení doch{zky ze strany účastníka účastnický poplatek se nevrací Klub maminek Přijím{ní účastníka: Přijím{me z{konné z{stupce: kteří mají o poskytovanou nabídku pro své děti předškolního věku z{jem, kteří jsou sezn{meni s Pravidly pro n{vštěvníky Střediska a jsou ochotni je dodržovat, není-li kapacita kroužků Klubu maminek již naplněna. je-li dítě zdravotně způsobilé (výjimky po domluvě s vedoucím kroužku) Průběh služby: z{konný z{stupce navštěvuje spolu s dítětem aktivitu, do níž je dítě přihl{šené (výjimkou jsou pouze aktivity určené samotným dětem nebo jen z{konným z{stupcům), průběh aktivity odpovíd{ pl{nu činnosti na daný rok, pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu ve SaSM a charakterem jednotlivých služeb. Ukončení poskytované služby: ř{dné ukončení doch{zky na konci každého školního roku (polovina června), předčasné ukončení doch{zky ze strany účastníka do konce 1. pololetí na pož{d{ní se vrací polovina účastnického poplatku, předčasné ukončení doch{zky ve 2. pololetí nebo z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro n{vštěvníky střediska) bez náhrady (výjimky povoluje ředitel). 19

20 10. Označení dokladu o ukončeném vzdělání Doklad o ukončení vzděl{v{ní v sekci Voln{ oratoř a Klub maminek ofici{lně nevyd{v{me. Absolventi některých kroužků z{jmového vzděl{v{ní obdrží po ukončení vzděl{v{ní doklad (osvědčení), který obsahuje zejména tyto údaje: identifikační údaje SaSM, n{zev: Osvědčení, n{zev absolvované činnosti, jméno, příjmení a datum narození účastníka vzděl{v{ní, podpis příslušného pedagoga, podpis statut{rního org{nu (ředitele střediska), otisk razítka, datum vydání. Dobrovolníci i zaměstnanci SaSM mohou získat osvědčení z různých kurzů poř{daných SaSM nebo ve spolupr{ci s ním, např. Osvědčení o absolvov{ní z{kladního vzděl{vacího kurzu změřeného na odbornou přípravu hlavních vedoucích dětských t{borů. Další doklady mají charakter účastnického, pamětního listu, diplomu, osvědčení nebo potvrzení. Patří sem např. osvědčení o absolvov{ní kurzu SVAŘ{K, které mohou získat dobrovolníci SaSM. 11. Popis materiálních podmínek Popis materi{lních, technických a person{lních podmínek, časový pl{n a odpovědnost za plnění jsou stanoveny v celoročním pl{nu pr{ce SaSM DDM Brno- Žabovřesky na příslušný školní rok, popřípadě jsou specifikov{ny platnými vnitřními předpisy. SaSM pro svou činnost využív{ především místnosti v hlavní budově. Nach{zejí se zde: speci{lní, účelové a univerz{lní místnosti (učebny, dílny, hudebny, herny, bar, posilovna, aj.), prostory pro hromadné setkávání, studijní a relaxační prostory (společenské místnosti, kuchyňka), hygienické a odkl{dací prostory (soci{lní zařízení, šatny, uzamykatelné skříňky), prostory pro zaměstnance SaSM (kancel{ře). Kromě vnitřních prostor využív{ SaSM také tři venkovní hřiště a místnosti v budově komunity salesi{nů a prostor{ch pod kostelem (ekonomick{ kancel{ř, vr{tnice, s{l pod kostelem, pingpong{rna, kuchyňka, šatny a sklady) a další pronajaté prostory. Všechny místnosti jsou vybaveny odpovídajícím n{bytkem a dalším zařízením. Podlahy v užívaných prostor{ch odpovídají charakteru činnosti a jsou snadno čistitelné. Speci{lní účelové místnosti jsou vybaveny potřebnými pomůckami materi{lem pro jednotlivé aktivity, knihami, časopisy, sportovním n{činím, počítači s internetem. Jako prostor k ošetření úrazu a ke kr{tkodobému pobytu zraněného 20

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky Foerstrova 2, 616 00 Brno Žabovřesky tel./ fax 541213110, e- mail: stredisko@ brno. sdb. Školní vzdělávací program Platný od 2.1. 2008

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í H O K L U B U Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 0 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název Programu... 3

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12 Č.j.: 1/12 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mláděže Domino Hronov, Komenského náměstí 8, Hronov, 549 31 je vydán na základě zákona č.561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 5: DATAB[ZE Metodika Zpracoval: Ing. Petr Mikulík srpen 2009 Tento projekt je spolufinancov{n Evropským

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program Domova mládeže

Školní vzdělávací program Domova mládeže Česká lesnická akademie, Lesnická 9, 541 01 Trutnov Domov mládeže Školní vzdělávací program Domova mládeže Zpracoval: Bc. Josef Kvasničák Schválil : Mgr. Jan Korbelář 1 ÚVOD Školní vzdělávací program DM

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ KLUB Identifikační údaje název ŠVP: ŠVP školního klubu MZŠ Dymokury ŠVP MZŠ Dymokury, s motivačním

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Kateřina Gregovsk{ PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Kateřina Gregovsk{ PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogick{ fakulta Ústav pedagogiky a soci{lních studií Kateřina Gregovsk{ V. ročník prezenční studium Obor: z{klady společenských věd pedagogika PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon )

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) v{s v y z ý v { k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více