Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Zdroje pro tvorbu Školního vzdělávacího programu Charakteristika zařízení Konkrétní cíle vzdělávání Poslání a cíle SaSM Rozvoj klíčových kompetencí Formy vzdělávání Pravidelné aktivity Příležitostné aktivity Specializované programy Délka a časový plán vzdělávání Délka vzdělávání: Časový plán vzdělávání Vzdělávání zaměstnanců Obsah vzdělávání Kroužky zájmového vzdělávání Volná oratoř Klub maminek Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončení vzdělávání Kroužky zájmového vzdělávání Volná oratoř Klub maminek Označení dokladu o ukončeném vzdělání Popis materiálních podmínek Popis personálních podmínek Popis ekonomických podmínek Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Informovanost

3 1. Identifikační údaje Předkladatel: Salesi{nské středisko ml{deže dům dětí a ml{deže Brno-Žabovřesky Sídlo: Foerstrova 3088/2, Brno-Žabovřesky Typ školského zařízení: Dům dětí a ml{deže IZO: IČ: Zapsáno v rejstříku školských pr{vnických osob MŠMT: ve složce 2006 pod pořad. č. 067 Ředitel (statut{rní org{n): Mgr. Pavel Tichý Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1000/ Praha 8 Kobylisy evidovan{ pr{vnick{ osoba podle z{kona č. 3/2002 Sb. o církvích a n{boženských společnostech IČ: Datum zřízení Salesi{nského střediska ml{deže: Zaps{ní do rejstříku škol a školských zařízení: Zaps{ní do rejstříku školských pr{vnických osob: Doplňkov{ činnost: Pron{jem a půjčov{ní movitých věcí Pronájem nebytových prostor Velkoobchod a maloobchod (vznik živnostenského opr{vnění ) Kontakt: Telefon: Web: brno.sdb.cz Banka: ČSOB / 0300 Platnost ŠVP: od Razítko Mgr. Pavel Tichý ředitel 3 3

4 2. Zdroje pro tvorbu Školního vzdělávacího programu Školní vzděl{vací program vych{zí z těchto dokumentů a pramenů: Z{kon č. 561/2004 Sb. o předškolním, z{kladním středním, vyšším odborném a jiném vzděl{v{ní (školský z{kon) v platném znění Z{kon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Vyhl{ška č. 74/2005 o z{jmovém vzděl{v{ní Z{kon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé z{kony v souvislosti s přijetím školského z{kona Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro z{jmové vzděl{v{ní NIDM 2007 Koncepce st{tní politiky pro oblast dětí a ml{deže do roku Dlouhodobý z{měr vzděl{v{ní a rozvoje vzděl{vací soustavy v Jihomoravském kraji Výchovně pastorační projekt Provincie SDB Praha v aktu{lním znění Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Horst Belz, Marco Siegrist (Portál 2001) Výchovně pastorační projekt místní komunity SDB Statut SaSM DDM Brno-Žabovřesky Metodický pokyn z MŠMT k prim{rní prevenci č.j / ze dne výstupy z Funkčního studia pro ředitele škol a školských zařízení 3. Charakteristika zařízení Salesi{nské středisko ml{deže dům dětí a ml{deže Brno-Žabovřesky (d{le jen SaSM) je školskou pr{vnickou osobou (v r bylo zaps{no do rejstříku školských pr{vnických osob MŠMT) zřízenou Salesi{nskou provincií Praha. Je souč{stí celosvětového salesi{nského díla, které je postaveno na principech salesi{nské pedagogiky. Působí v oblasti z{jmového vzděl{v{ní a při své činnosti spolupracuje s dalšími salesi{nskými středisky v České republice. Spolupracuje také s farností, která je souč{stí salesi{nského díla v Brně Žabovřesk{ch. SaSM je určeno dětem a ml{deži bez rozdílu původu nebo n{boženství. Jeho posl{ním je přispívat k rozvoji osobnosti dětí a ml{deže nabídkou programů a činností pro smysluplné využití jejich volného času a vytv{řením prostředí podporujícího př{telské vztahy a zdravý způsob života. SaSM staví na křesťanských hodnotách a salesi{nské tradici a zaměřuje se na výchovu, vzděl{v{ní a soci{lní začlenění mladých lidí především z Brna-Žabovřesk a okolí. Zvl{štní pozornost je věnov{na kategorii školního věku a dospívajícím, nabízeny jsou ale i aktivity pro dospělé. Důraz je kladen na rodinnou atmosféru a na to, aby byla nabídka SaSM dostupn{ všem, i klientům ze soci{lně slabších vrstev. Děti a mladí zde mohou nalézt místo přijetí a bezpečného z{zemí. SaSM je rozděleno do dvou z{kladních útvarů: 1. Pedagogický 2. Administrativně-technický 4 4

5 Pedagogický útvar se skl{d{ ze tří sekcí: Kroužky z{jmového vzděl{v{ní, Voln{ oratoř otevřený klub, Klub maminek. Pod administrativně-technický útvar n{leží technicko-hospod{řsk{ sekce. Kromě zaměstnanců a salesi{nů se na chodu SaSM nezastupitelným způsobem podílejí také dobrovolníci (v salesi{nském prostředí nazývaní anim{toři). V roce 2011 obdrželo SaSM akreditaci Ministerstva vnitra České republiky v oblasti dobrovolné služby. Více informací je k dispozici na 4. Konkrétní cíle vzdělávání 4.1. Poslání a cíle SaSM Salesi{nské středisko ml{deže dům dětí a ml{deže Brno-Žabovřesky pom{h{ dětem a ml{deži v rozvoji mezilidských vztahů a v osobním růstu včetně jeho duchovního rozměru. Své posl{ní realizuje prostřednictvím Volné oratoře, Kroužků z{jmového vzděl{v{ní, Klubu maminek a dalších aktivit, které vych{zejí z preventivního výchovného systému Dona Boska. Naše cíle jsou: Pomocí individu{lního přístupu a z{jmu o každého pom{hat dětem a mladým objevovat jejich vlohy a dobré předpoklady a d{le je rozvíjet. Vytv{řením rodinného prostředí podporovat zapojení dětí a mladých do společnosti a předch{zet soci{lně-patologickým jevům. Aktivní přítomností mezi dětmi a mladými vychov{vat k z{kladním lidským a křesťanským hodnot{m. Pom{hat dětem a mladým nach{zet smysl jejich života Rozvoj klíčových kompetencí Vzděl{v{ní v r{mci programů SaSM si klade za cíl rozvíjení n{sledujících kompetencí: Učební kompetence Rozlišuje mezi důležitým a nedůležitým. Vytv{ří si spr{vnou motivaci k učení. Samostatně vyvozuje z{věry pro využití v budoucnosti. Dok{že přijmout radu i kritiku. Umí vyhledat informace, pochopit jejich smysl a využít je v procesu učení. Organizuje a řídí vlastní učení, umí zhodnotit své výsledky. 5 5

6 Zn{ obecně užívané termíny, znaky a symboly, umí uvést věci do vzájemných souvislostí Kompetence k řešení problémů Učí se samostatně a pozitivně řešit konflikty a agresi (zvl{dat h{dky). Reflektuje různé životní situace a problémy a na z{kladě svých zkušeností hled{ způsoby jejich řešení. Dok{že vyhledat a přijmout pomoc. Umí se podívat na problém očima druhého. Dok{že ustoupit, udělat přiměřený kompromis. Samostatně rozhoduje, zvažuje důsledky svého rozhodnutí, nese za ně odpovědnost Personální a sociální kompetence Vytv{ří si pozitivní představu o sobě samém, jedn{ s přiměřenou asertivitou a sebedůvěrou. Orientuje se v mezilidských vztazích, uvědomuje si vliv svého chov{ní na okolí, aktivně spolupracuje a umí pomoci. Utv{ří př{telství, učí se nav{zat zdravý vztah s dospělým (autoritou) Rozlišuje mezi zdravými a nezdravými vztahy. Rozpozn{ nevhodné a rizikové chov{ní a uvědomuje si jeho možné důsledky. Zvl{d{ běžné životní situace a emocion{lní problémy. Dodržuje mor{lní z{sady a pravidla chov{ní, orientuje se v z{kladních mravních hodnotách. Jedná poctivě, s otevřeností, tolerancí a citlivostí vůči slabším Pracovní kompetence Vním{ pr{ci jako pozitivní hodnotu, zn{ zaujetí pro činnost. Uvědomuje si vztah mezi učením, školou a n{sledným pracovním životem. Vidí pr{ci, kterou je potřeba vykonat, a umí se jí vhodným způsobem chopit. Použív{ získané z{kladní pracovní dovednosti a n{vyky v každodenních činnostech (chov{ se prakticky). Učí se hospod{rnému vztahu k penězům. Dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví Kompetence komunikativní Učí se samostatně komunikovat a naslouchat, vyj{dřit vlastní n{zory, pocity, city a potřeby (zvládá emoce). Výstižně, souvisle a kultivovaně formuluje své myšlenky. Dok{že mluvit a mlčet v pravý čas. Diskutuje s vhodnou argumentací (dok{že vést dialog, je asertivní). Využív{ získané komunikativní dovednosti k vytv{ření vz{jemných vztahů k ostatním lidem (plnohodnotné soužití). Rozumí různým textům (tiskoviny, informace, pokyny apod.). Využív{ možností komunikačních technologií. 6 6

7 Občanské kompetence Uvědomuje si zodpovědnost za své chov{ní a za svůj život. Ch{pe a respektuje funkci z{konů a společenských norem, zná svá práva a povinnosti, dodržuje pravidla. V r{mci budoucího osamostatnění se učí přebírat zodpovědnost nejen za sebe, ale i za jiné (blízké osoby). Je schopen poskytnout účinnou pomoc v krizové situaci, není lhostejný k jednání ostatních (uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému či psychickému n{silí). Jedn{ vůči druhým s respektem, je schopen vcítit se do jejich situace. Objevuje, rozvíjí a využív{ své dary. Projevuje pozitivní postoj k životnímu prostředí; ch{pe ekologické souvislosti. Ch{pe a respektuje odlišný způsob života jiných etnik, skupin a n{boženství Kompetence k využití volného času Rozvíjí schopnost aktivním způsobem odpočívat. Rozvíjí talent, sebevědomí a sebereflexi, seberealizuje se. Kompenzuje stres klidem a relaxací. Učí se starat o sebe (o rovnov{hu duše i těla - psychohygiena). Uvědomuje si hodnotu času obecně Kompetence k duchovní oblasti Uvědomuje si pestrost a složitost světa a dok{že se dívat na svůj život s nadhledem. Je otevřen existenci{lním ot{zk{m (smysl života). Učí se jednat s rozvahou vzhledem ke konečnosti a pomíjivosti života. Rozvíjí smysl pro transcendentno, vztah s Bohem (křesťanství). Učí se objektivně rozlišovat mezi dobrem a zlem, žít mor{lní hodnoty (Desatero). Nesoustředí se jen na sebe, ale je otevřený druhým a jejich potřeb{m. Naplňuje svým životem heslo Dona Boska: poctivý občan a dobrý křesťan. Nespoléh{ se jen na sebe, ale d{v{ prostor Boží pomoci. Umí si st{t za svým přesvědčením, žije pravdivě svůj život z víry. 5. Formy vzdělávání Salesi{nské středisko ml{deže v Brně-Žabovřesk{ch se zabýv{ z{jmovým vzděl{v{ním. Jeho aktivity zahrnují několik oblastí činnosti. Jsou to pravidelné aktivity, příležitostné akce a specializované programy. Organizačně je činnost SaSM rozdělena mezi tři hlavní pedagogické sekce, a to Voln{ oratoř, Kroužky z{jmového vzděl{v{ní a Klub maminek, které pedagogicky zajišťují pravidelné aktivity. Příležitostné akce a specializované programy jsou organizačně i person{lně zajištěny napříč sekcemi. 7 7

8 Velkou výhodou je vzájemn{ časov{, prostorov{ i person{lní prov{zanost v pr{ci jednotlivých pedagogických sekcí a tím i zajištění kontinuity n{vštěvnosti SaSM v různých věkových kategoriích. Uvedené uspoř{d{ní nabízí prostor pro výchovu ke vzájemné spolupráci a toleranci. Mnozí z klientů se postupem času zapojují i jako dobrovolníci, čímž se jim otevír{ další možnost růstu Pravidelné aktivity Kroužky z{jmového vzděl{v{ní: nabízí individu{lní či skupinové vzděl{v{ní přednostně pro děti a ml{dež ve věku od 6 do 26 let. Kromě získávání dovedností v různých oblastech (kroužky pohybové, kreativní, hudební, jazykové a vzděl{vací) jsou i prostorem pro rozvoj soci{lních schopností, a tak přispívají k celkovému rozvoji klientů. Voln{ oratoř: jedná se o pravidelný prostor pro sportovní a zábavnou činnost pro děti a ml{dež ve věku od 6 do 26 let (se zvl{štním zaměřením na klienty ve věku let), poskytující jim přiměřené z{zemí. Klub maminek: pravidelné aktivity pro děti předškolního věku v doprovodu rodičů. Kroužky jsou zaměřeny pohybově, výtvarně, hudebně, jazykově i na volnou hru s dětmi Příležitostné aktivity příležitostné akce: např. divadelní představení, sportovní a jiné soutěže, předn{šky, slavnosti apod., sportovní turnaje, pobytové a jiné akce (prázdninové pobyty a víkendové akce) Specializované programy SVAŘ{K vzděl{vací program pro anim{tory (dobrovolníky) SaSM i jiných salesi{nských míst, je připravovaný ve spolupr{ci se SaSM Brno- Líšeň, VYKROČ projekt pro z{kladní školy, je koncipov{n jako třídílný program pro ž{ky tříd zaměřený na spolupr{ci a komunikaci ve třídě a medi{lní výchovu, Izidor Easy Door předn{škový program pro veřejnost. Činnost SaSM d{le zahrnuje: individuální práce - vytv{ření podmínek pro rozvoj nad{ní dětí a ml{deže a k podpoře těch, kteří mají studijní obtíže ve škole, pomoc dětem, ml{deži a rodině při soci{lních obtížích a konfliktech, vzděl{v{ní dobrovolníků SaSM z řad ml{deže i dospělých nabídka kurzů, vzděl{vací bloky v r{mci dobrovolnických setk{ní, skupiny zaměřené na n{boženské vzděl{ní a rozvoj osobnosti na z{kladě křesťanských hodnot, praxe studentů: o Cyrilometodějského gymn{zia a střední odborné školy pedagogické Brno, o Masarykovy univerzity (FSS, PdF, FSpS), 8 8

9 o Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci, o EA-VOŠ soci{lně pr{vní Brno (zprostředkov{v{ i praxe finských studentů). SaSM je opr{vněno rozvíjet i další činnost, kter{ je v souladu s jeho posláním. Při této činnosti se SaSM zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro děti a ml{dež ve shodě s výchovně pastoračním projektem místní salesi{nské komunity a školním vzděl{vacím programem. Kromě aktivit, které jsou určeny dětem a ml{deži, poř{d{ SaSM také další akce kulturního, n{boženského i sportovního a rekreačního zaměření. SaSM vytv{ří předpoklady k tomu, aby na plnění posl{ní přiměřeným způsobem participovaly také děti, mladí, jejich rodiče a další osoby (protagonismus mladých). Spoluúčast rodičů spočív{ např. ve: spolupr{ci na výchově Klub maminek, některé další aktivity, pomoci na akcích, zapojení do sítě dobrodinců, kter{ se podílí na finanční i jiné podpoře střediska. Účastníky z{jmového vzděl{v{ní jsou: děti, ž{ci a studenti, z{konní z{stupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. 6. Délka a časový plán vzdělávání 6.1. Délka vzděl{v{ní: Kroužky z{jmového vzděl{v{ní: z{jmové kroužky: vzděl{v{ní trv{ jeden školní rok (zpravidla od 3. týdne v z{ří do 3. týdne v červnu školního roku), v odůvodněných případech (např. dlouhodobější nemoc či mateřsk{ dovolen{ pracovníka) je možné upravit dobu zah{jení/ukončení vzděl{v{ní nebo je přerušit, Voln{ oratoř: probíh{ po celý školní rok. Účastníci mohou klub navštěvovat nepravidelně, Klub maminek: délka vzděl{v{ní trv{ jeden školní rok (zpravidla od 2. týdne v z{ří do 2. týdne v červnu školního roku), kurzy: mohou trvat od několika dnů do dvou let, příležitostné akce: jsou jednor{zové, délka vzděl{v{ní je obvykle několik hodin, pobytové a jiné akce: probíhají od dvou dnů do dvou týdnů, Příměstské t{bory: probíhají v období pr{zdnin, délka je obvykle pět dnů, vzděl{vací aktivity: předn{šky pro veřejnost probíhají 1 x za 14 dní od z{ří do června školního roku, Vykroč: probíh{ jednor{zově během školního roku, praktikanti: délka praxe dle individuální domluvy. 9 9

10 Není li ve výjimečných případech stanoveno jinak, je provoz SaSM přerušen v době školních pr{zdnin. Z{jmové aktivity stanovují na poč{tku školního roku svůj pl{n činnosti, od nějž se odvíjí konkrétní časový pl{n Časový pl{n vzděl{v{ní Kroužky z{jmového vzděl{v{ní: pravidelně v rozsahu 0,5 h až 4,5 h týdně, Voln{ oratoř: od neděle do p{tku v odpoledních a večerních hodin{ch 4 x týdně 5 h, 1 x 3 h 45 min, 1 x 6 h. Účastníci si sami určují délku pobytu, Klub maminek: pravidelně ve stanovených hodin{ch pracovních dní, předn{šky pro veřejnost: 1 x za 14 dní 2 h, příležitostné činnosti: nepravidelně, vzděl{v{ní dobrovolníků: Úvodní školení (včetně BOZP a PO) 1 x ročně 8 h, pravideln{ setk{ní 1 x měsíčně 2 h, víkendový kurz 4 x ročně, 5 min hodnocení po skončení činnosti (Voln{ oratoř), Vykroč: 2-6 h pro školní třídu/rok, praktikanti: dle individuální domluvy Vzděl{v{ní zaměstnanců Každý pedagogický a administrativní zaměstnanec SaSM DDM Brno- Žabovřesky absolvuje v průběhu školního roku alespoň 1 semin{ř zaměřený na odbornou či problémovou oblast týkající se jeho pracovní n{plně. Další vzděl{vací možností je st{ž v jiném Salesi{nském středisku ml{deže nebo organizaci s podobným zaměřením. Zaměstnanec d{le průběžně aktivně studuje potřebné materiály k výkonu pr{ce, např. z{pisy z porady, z{kony, vyhl{šky, směrnice apod. Absolvované semin{ře nebo kurzy jsou n{sledně zaps{ny do přehledu vzděl{v{ní zaměstnanců SaSM, který vede pověřený pracovník. 7. Obsah vzdělávání Obsah vzděl{v{ní SaSM odr{ží jeho z{kladní nasměrov{ní. Promítají se do něj také průřezov{ témata tak, jak jsou uvedena v R{mcovém vzděl{vacím programu Z{kladních škol: Osobnostní a soci{lní výchova a Výchova demokratického občana: prostupují všemi sekcemi a aktivitami SaSM, Výchova k myšlení v evropských a glob{lních souvislostech: především v sekci Voln{ oratoř, Multikulturní výchova: prostupuje všemi sekcemi (např. Voln{ oratoř - účast klientů různých n{rodností a kulturních prostředí; tématické aktivity; praxe zahraničních studentů), témata v konkrétních programech, příležitostné aktivity, 10

11 Environmentální výchova: prostupuje všemi sekcemi - vedení k ekologicky šetrnému chov{ní, třídění odpadu, příležitostné tématické programy a aktivity, vzděl{v{ní dobrovolníků, Mediální výchova: medi{lní kroužky, témata v Otevřeném klubu a v konkrétních programech (např. Vykroč), spolupr{ce s provincií (využív{ní nabídek Medi{lní školy) Kroužky z{jmového vzděl{v{ní Okruhy aktivit z{jmového vzděl{v{ní kreativní oblast (dramatické, keramika, výtvarná výchova, mediální kroužky), hudební oblast (hudebně-vzděl{vací kroužky rodičů s dětmi, individuální výuka na hudební nástroj, skupinová hudební výuka), jazykov{ a vzděl{vací oblast (výuka jazyků, technické a jiné kroužky), pohybová oblast (sportovní hry, taneční, úpolové kroužky) Cíle a) Kreativní oblast společné cíle vést k získ{v{ní řemeslných a praktických dovedností, rozvíjet tvůrčí č{sti osobnosti, představivost, tvořivost a fantazii, vést klienty ke schopnosti ocenit a hodnotit práci vlastní i práci druhých, podporovat klienty v rozvoji citu pro kr{su a umění, podporovat schopnost sebevyj{dření klientů. specifické cíle dramatické kroužky: rozvíjet cit a tvořivost v hlasovém, hudebním a pohybovém projevu, rozvíjet pohybovou představivost a improvizaci, rozvíjet verb{lní i neverb{lní komunikaci a vyjadřovací schopnosti. keramika a výtvarná výchova: rozvíjet cit pro materiály, vést k tvůrčí pr{ci a samostatnosti, vést k postupnému osvojov{ní uměleckých a řemeslných znalostí a dovedností, vést k osvojení výtvarných techniky a postupů. medi{lní kroužky: doprov{zet klienty při seznamování se s novými formami komunikace a získávání základní mediální gramotnosti, rozvíjet technické a komunikační dovednosti v oblasti sdělovacích prostředků (fotografie, film), vést klienty ke spolupr{ci na společném díle. 11

12 b) Hudební oblast společné cíle vytv{řet pozitivní vztah k hudbě, rozvíjet hudební schopnosti a dovednosti s respektem k individuálnímu psychomotorickému vývoji dětí, vzděl{vat v hudební teorii s důrazem na praktickou aplikaci v hudbě. specifické cíle hudebně-vzděl{vací kroužky rodičů s dětmi: posilovat vztah rodiče s dítětem nabídka společného prožitku, podchytit a rozvíjet hudební schopnosti dětí v předškolním věku, umožnit dlouhodobý rozvoj hudebních schopností. individuální výuka na hudební nástroj a skupinová hudební výuka rozvíjet techniku hry na hudební nástroj, rozvíjet znalost hudební teorie úměrnou potřeb{m výuky na hudební n{stroj (hudební teorie není povinn{, se z{klady hudební nauky se ž{k seznamuje průběžně ve výuce), umožnit získ{ní zkušeností a rozvíjet schopnosti ve hře s doprovodem jiného n{stroje, ve vícehlasé hře, při komorní (skupinové) hře a vystupov{ní na veřejnosti. c) Jazykov{ a vzděl{vací oblast společné cíle prohloubit znalosti i dovednosti vybraných školních i mimoškolních předmětů s důrazem na praktické výstupy a aplikace, umožnit doučov{ní l{tky školních předmětů v individu{lně zaměřeném edukačním procesu, podpořit rozvoj praktických dovedností. specifické cíle výuka jazyků vést k pozn{v{ní, ch{p{ní a respektov{ní odlišného způsobu života, kultury a myšlení a ke schopnosti nechat se obohacovat tím, co je odlišné rozvíjet komunikační schopnosti - rozšíření slovní z{soby, osvojení si gramatických jevů a praktické konverzace v jazyce, vést ke schopnosti organizovat vlastní učení a definovat vlastní vzděl{vací potřebu. technické a další kroužky dle aktu{lně nabízené výuky a cílové skupiny stanovené v ročním pl{nu pr{ce daného kroužku. 12

13 d) Pohybová oblast společné cíle budovat pozitivní vztah k pohybu jako souč{st zdravého životního stylu člověka, usilovat o vyv{žený rozvoj tělesné, duševní i duchovní oblasti, stimulovat zdravý psychomotorický vývoj dětí, systematicky rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti i specifické dovednosti, učit pohybovým, zdravotním a hygienickým n{vykům, vést k osvojení a porozumění principům fair play. specifické cíle kroužky sportovních her rozvíjet schopnost týmové hry a spolupráce na týmovém výkonu, vést k participaci na týmovém úkolu, naučit z{kladní herní techniky dané sportovní hry, naučit z{kladní terminologii, pravidla, herní n{vyky a orientaci ve hře. taneční kroužky kultivovat pohyb jednotlivce v souladu s rozvojem koordinačně estetických schopností, rozvíjet hudební cítění a rytmickou koordinaci pohybu, rozvíjet spolupráci ve skupině, skupinový projev a individu{lní odpovědnost ve skupině. úpolové kroužky učit z{kladům akrobacie, p{dové techniky, sebeobrany a bojových technik, učit kulturním a teoretickým a souvislostem, rozvíjet estetiku tělesného projevu, sílu a flexibilitu jednotlivce, podporovat kooperaci ve dvojici a ve skupině, učit respektu k sobě a k ostatním. e) Metody cílen{ zpětn{ vazba, hodnocení s klienty - pravidelné a z{věrečné, diskuse a individuální rozhovory, didaktické tématické hry a aktivity, řízené skupinové činnosti, voln{ hra dětí, úkoly s prostorem pro hled{ní vlastního řešení, úkoly s n{rokem na osvojení nejefektivnějšího řešení, analytick{ metoda výuky (rozložení úkolu na osvojení dílčích dovedností a následné spojení), komplexní metoda výuky (úkol složený z více dovedností nerozkládáme na dílčí dovednosti), skupinov{ pr{ce na společných cílech nebo úkolech, 13

14 společné stanovov{ní specifických pravidel na kroužku, jejich vyžadov{ní a dodržov{ní, delegov{ní a před{v{ní kompetencí a zodpovědnosti, vytv{ření pozitivního a důvěrného prostředí, přirozen{ motivace pochvalami, organizov{ním akcí s přesahem formy kroužků (turnaje, soutěže, výjezdy, besídky, akademie atd.) Voln{ oratoř Obsah vzděl{v{ní Volné oratoře vych{zí z její formy a cílů. Účastníci si sami určují časový rozsah doby zde str{vené, stejně jako konkrétní n{plň činnosti. Okruhy aktivit zde tedy nejsou striktně rozdělené, ale vz{jemně se prolínají. Rozvíjení konkrétních schopností a dovedností je umožněno vybavením Volné oratoře, které je účastníkům k dispozici, a přítomností pracovníků, kteří napom{hají svou radou a vhodnou motivací k různým činnostem. Důraz je kladen na rozvoj komunikace, spolupr{ce, zodpovědnosti a respektov{ní pravidel Okruhy aktivit Volné oratoře Voln{ oratoř svou nabídkou umožňuje rozvoj následujících oblastí: sportovní aktivity: fotbal, hokejbal, stolní tenis atd., kreativní aktivity: v r{mci pravidelné nabídky tvoření či tématických dnů v oratoři, rozvoj praktických dovedností: např. pravidelné vaření v oratoři, komunikace v cizím jazyce (přítomnost zahraničních praktikantů), spirituální nabídka: slavení sv{tků a liturgie určeno pro klienty i dobrovolníky Cíle předch{zet, příp. zabr{nit soci{lně patologickým jevům v cílové skupině, přispívat k prevenci kriminality, nabídnout mladým možnost zapojit se do služby druhým, poskytovat pomoc a doprov{zení při řešení problémů cílové skupiny, nebo v obtížných životních situacích jedince, vytvořit, udržet a posilovat vz{jemné vztahy v cílové skupině i mezi skupinou a širším okolím a mezi generacemi, rozvíjet samostatnost a zodpovědnost klientů, vychovávat k toleranci a respektu ke každému člověku i různým kulturám Metody hry, aktivity, individu{lní přístup, z{jem o jednotlivého mladého člověka vhodné oslovování, osobní rozhovory, znalost jeho z{zemí, umění ho ocenit, salesiánská asistence a animace, výchovný preventivní systém, skupinová práce, vyžadov{ní a dodržov{ní pravidel, delegov{ní a před{v{ní kompetencí a zodpovědnosti, 14

15 systematičnost spolupráce s mladým člověkem, průběžné hodnocení jeho růstu a osobního rozvoje a vhodn{ reakce na jeho potřeby, odborná pomoc možnost doučov{ní, pomoc v těžkých situacích (podle okolností pomoc ze strany pracovníků SaSM nebo doporučení zkušené osoby nebo instituce), trpělivost a diskrétnost ochota d{t novou šanci, řešení problémů individuálními rozhovory, vytv{ření pozitivního prostředí Klub maminek Okruhy aktivit Klubu maminek V jednotlivých aktivitách - kroužcích Klubu maminek se prolín{ více oblastí, přestože si každ{ aktivita zachov{v{ své dominantní zaměření. Děti předškolního věku jsou tak iniciativnější a lépe udrží pozornost. Podle hlavní n{plně lze kroužky rozdělit na: pohybové, tvořivé, tvořivě pohybové, hudební, jazykové, vzděl{vací Cíle posilovat vz{jemné vztahy mezi rodiči a dětmi, umožnit kvalitní n{plň volného času, rozvíjet dovednosti dětí i rodičů, vytv{řet kolektiv se společnými z{jmy, vytv{řet prostor pro komunikaci a navazov{ní vztahů, rozvíjet samostatnost dětí, připravovat dítě na vstup do MŠ, umožnit prožití hlavních křesťanských sv{tků a průběhu roku, rozvíjet environment{lní cítění a uvědomění, podporovat multikulturní výchovu Metody n{mětové hry a tvoření, motivace příběhy a poh{dkami, řízené skupinové činnosti, voln{ hra dětí, tvořiv{ dramatika, společné diskuse i individuální rozhovory, nabídka kvalitní literatury, vytv{ření příjemného prostředí, laskavý a otevřený přístup ke klientům, třídění a recyklace odpadních materi{lů, 15

16 otevřenost a vstřícnost vůči klientům jiných n{rodností, zařazov{ní osvětových aktivit a předn{šek. 8. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami Za ž{ky se speci{lními vzděl{vacími potřebami jsou dle 16 školského z{kona (z{kon č. 561/2004 Sb. o předškolním, z{kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzděl{v{ní) považov{ny osoby: se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, ment{lním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chov{ní), se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chov{ní), se soci{lním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým soci{lně kulturním postavením, ohrožení soci{lně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a ž{ci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Prim{rním zaměřením SaSM není vzděl{v{ní ž{ků se speci{lními vzděl{vacími potřebami, v r{mci svých možností se však snaží vytv{řet podmínky pro jejich začlenění. Klienti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním technick{ přizpůsobení: bezbariérový přístup do přízemí SaSM a s{lu pod kostelem, person{lní přizpůsobení: pomocn{ osoba v některých aktivit{ch, nabídka speciálních aktivit, individu{lně upravené podmínky (např. pro výkon praxe). Klienti se soci{lním znevýhodněním individu{lní přístup (např. slevy na akcích, přizpůsobení termínů placení, pomoc se začleňov{ním do kolektivu), spolupráce s ostatními organizacemi. Klienti mimoř{dně nadaní individu{lní přístup dle možností jednotlivých aktivit. Pomocí pro ž{ky se speci{lními potřebami je také informovanost pracovníků SaSM znalost organizací, na které je možné odk{zat klienty, jejichž potřeby SaSM není schopno naplnit. 16

17 9. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončení vzdělávání SaSM se prim{rně zaměřuje především na děti a ml{dež z Brna-Žabovřesk a okolí, otevřeno je však i účastníkům z ostatních míst. Systém Salesiániválí Přihlašov{ní do SaSM probíh{ pomocí internetové školní matriky systému Salesiániválí (www.salesianivali.cz). Povinnost zaregistrovat se mají všichni klienti SaSM, ale i všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na jeho chodu. Při registraci m{ n{vštěvník nebo jeho z{konný z{stupce povinnost pravdivě vyplnit registrační formul{ř. Pr{vní důsledky z poskytnutí nepravdivých údajů bere na sebe n{vštěvník či jeho z{konný z{stupce. SaSM nakl{d{ se všemi údaji v systému jako s údaji soukromými a chrání je dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Po vytvoření uživatelského účtu může účastník nebo jeho z{konný z{stupce samostatně upravovat své osobní údaje a má také povinnost je aktualizovat v případě jejich změny. Systém d{le využív{ pro přehled nabídky aktivit, přihlašov{ní do nich a zjišťov{ní počtu volných míst. Zápis účastníka a platba za aktivity Z{jemce se st{v{ ř{dným klientem SaSM registrací v systému a odevzdáním podepsané přihl{šky (v případě mladších 18 let je nutný podpis z{konného z{stupce). O z{pisu do aktivity jsou účastníci, příp. jejich z{konní z{stupci informováni automaticky odesílaným em. Účastníci pravidelných aktivit odevzd{vají při registraci přihl{šku do střediska. Při přihlašov{ní na pobytové akce odevzd{vají písemnou přihl{šku do konkrétní aktivity a dokument Zdravotní informace, který je souč{stí přihl{šky do aktivity na pobytové akce. Při přihlašov{ní na některé příležitostné akce a turnaje klienti odevzd{vají podepsanou písemnou přihl{šku do aktivity. Klienti, kteří se účastní pouze pobytových a některých příležitostných aktivit nebo turnajů, přihl{šku do střediska nevyplňují. Platba (úplata) probíh{ při z{pisu, zpravidla se platí č{stka na celý školní rok. U Klubu maminek hradí poplatek za celý školní rok z{konný z{stupce, u jednotlivých kroužků Klubu maminek se dle stanoveného ceníku platí za každou n{vštěvu jednor{zový poplatek za vstup za každé dítě. Zaplatit je možné v hotovosti v SaSM v době otevíracích hodin anebo převodem z účtu s využitím údajů v systému. Po zaplacení v hotovosti obdrží účastník příjmový doklad. Klienti Volné oratoře, Kroužků z{jmového vzděl{v{ní, Klubu maminek a některých dalších dlouhodoběji probíhajících aktivit obdrží po přihl{šení, uhrazení příslušného poplatku a odevzd{ní podepsané písemné přihl{šky průkazku do střediska, kter{ je platn{ po daný školní rok. 17

18 9.1. Kroužky z{jmového vzděl{v{ní Účastník je přijat: splňuje-li podmínky pro z{pis do daného kroužku (aktivity), má-li z{jem o konkrétní aktivitu nebo pokračuje-li ve vzděl{vacím programu s přesahem jednoho roku, je registrov{n ve školské matrice, uhradí poplatek za kroužek na daný rok a odevzd{ podepsanou písemnou přihl{šku do střediska, není-li ještě naplněna kapacita aktivity některé formy kroužků z{jmového vzděl{v{ní umožňují přednostní z{pis navazujícím účastníkům z minulého školního roku, do některých z{jmových útvarů se přihlašuje po domluvě s vedoucím. Průběh služby: průběh aktivity odpovíd{ pl{nu činnosti na daný rok, účastník obdrží průkazku SaSM, kter{ jej opravňuje i k bezplatnému využív{ní Volné oratoře, pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu v SaSM a charakterem jednotlivých služeb. Ukončení poskytované služby: ř{dné ukončení doch{zky na konci každého školního roku, předčasné ukončení doch{zky ze strany účastníka po domluvě se z{konným z{stupcem a vedoucím kroužku je možno vr{tit poměrnou č{stku účastnického poplatku, předčasné ukončení doch{zky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro n{vštěvníky Střediska) bez n{hrady (výjimky povoluje ředitel) Voln{ oratoř Účastník je přijat: patří-li do cílové skupiny (věk 6 až 26 let, neorganizovan{ ml{dež), výjimky jsou možné po projedn{ní na pedagogické radě, je-li seznámen s Pravidly pro n{vštěvníky střediska a je ochoten je dodržovat, je registrov{n ve školské matrice, uhradí poplatek za kroužek na daný rok a odevzd{ podepsanou písemnou přihl{šku do střediska. Průběh služby: služba probíh{ na principu volného vstupu a pobytu v zařízení a dobrovolné účasti na programech (není-li pro určitý program stanoveno jinak např. přesný čas činnosti), účastník využív{ výhod zařízení (soc. zařízení, teplo, hřiště<), účastník se dobrovolně zapojuje do probíhajících programů nebo si vybír{ z možností zařízení, 18

19 účastník m{ v zařízení prostor např. pro vykon{v{ní osobních činností (příprava do školy, dom{cí úkoly, četba<), pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu ve SaSM a charakterem jednotlivých služeb. Ukončení poskytované služby: ř{dné ukončení na konci každého školního roku, předčasné ukončení doch{zky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro n{vštěvníky střediska), účastník již nespad{ do cílové skupiny, předčasné ukončení doch{zky ze strany účastníka účastnický poplatek se nevrací Klub maminek Přijím{ní účastníka: Přijím{me z{konné z{stupce: kteří mají o poskytovanou nabídku pro své děti předškolního věku z{jem, kteří jsou sezn{meni s Pravidly pro n{vštěvníky Střediska a jsou ochotni je dodržovat, není-li kapacita kroužků Klubu maminek již naplněna. je-li dítě zdravotně způsobilé (výjimky po domluvě s vedoucím kroužku) Průběh služby: z{konný z{stupce navštěvuje spolu s dítětem aktivitu, do níž je dítě přihl{šené (výjimkou jsou pouze aktivity určené samotným dětem nebo jen z{konným z{stupcům), průběh aktivity odpovíd{ pl{nu činnosti na daný rok, pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu ve SaSM a charakterem jednotlivých služeb. Ukončení poskytované služby: ř{dné ukončení doch{zky na konci každého školního roku (polovina června), předčasné ukončení doch{zky ze strany účastníka do konce 1. pololetí na pož{d{ní se vrací polovina účastnického poplatku, předčasné ukončení doch{zky ve 2. pololetí nebo z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro n{vštěvníky střediska) bez náhrady (výjimky povoluje ředitel). 19

20 10. Označení dokladu o ukončeném vzdělání Doklad o ukončení vzděl{v{ní v sekci Voln{ oratoř a Klub maminek ofici{lně nevyd{v{me. Absolventi některých kroužků z{jmového vzděl{v{ní obdrží po ukončení vzděl{v{ní doklad (osvědčení), který obsahuje zejména tyto údaje: identifikační údaje SaSM, n{zev: Osvědčení, n{zev absolvované činnosti, jméno, příjmení a datum narození účastníka vzděl{v{ní, podpis příslušného pedagoga, podpis statut{rního org{nu (ředitele střediska), otisk razítka, datum vydání. Dobrovolníci i zaměstnanci SaSM mohou získat osvědčení z různých kurzů poř{daných SaSM nebo ve spolupr{ci s ním, např. Osvědčení o absolvov{ní z{kladního vzděl{vacího kurzu změřeného na odbornou přípravu hlavních vedoucích dětských t{borů. Další doklady mají charakter účastnického, pamětního listu, diplomu, osvědčení nebo potvrzení. Patří sem např. osvědčení o absolvov{ní kurzu SVAŘ{K, které mohou získat dobrovolníci SaSM. 11. Popis materiálních podmínek Popis materi{lních, technických a person{lních podmínek, časový pl{n a odpovědnost za plnění jsou stanoveny v celoročním pl{nu pr{ce SaSM DDM Brno- Žabovřesky na příslušný školní rok, popřípadě jsou specifikov{ny platnými vnitřními předpisy. SaSM pro svou činnost využív{ především místnosti v hlavní budově. Nach{zejí se zde: speci{lní, účelové a univerz{lní místnosti (učebny, dílny, hudebny, herny, bar, posilovna, aj.), prostory pro hromadné setkávání, studijní a relaxační prostory (společenské místnosti, kuchyňka), hygienické a odkl{dací prostory (soci{lní zařízení, šatny, uzamykatelné skříňky), prostory pro zaměstnance SaSM (kancel{ře). Kromě vnitřních prostor využív{ SaSM také tři venkovní hřiště a místnosti v budově komunity salesi{nů a prostor{ch pod kostelem (ekonomick{ kancel{ř, vr{tnice, s{l pod kostelem, pingpong{rna, kuchyňka, šatny a sklady) a další pronajaté prostory. Všechny místnosti jsou vybaveny odpovídajícím n{bytkem a dalším zařízením. Podlahy v užívaných prostor{ch odpovídají charakteru činnosti a jsou snadno čistitelné. Speci{lní účelové místnosti jsou vybaveny potřebnými pomůckami materi{lem pro jednotlivé aktivity, knihami, časopisy, sportovním n{činím, počítači s internetem. Jako prostor k ošetření úrazu a ke kr{tkodobému pobytu zraněného 20

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky Foerstrova 2, 616 00 Brno Žabovřesky tel./ fax 541213110, e- mail: stredisko@ brno. sdb. Školní vzdělávací program Platný od 2.1. 2008

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Přijímání účastníků. Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek

Přijímání účastníků. Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek Přijímání účastníků DDM nabízí zájmové vzdělávání dětem, žákům, studentům, rodičům, popřípadě dalším osobám, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu a bez ohledu na sociální či fyzické překážky.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme společně Obsah 1 Identifikační údaje školy... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost... 3 2 Podmínky ke vzdělávání...

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍKAZY, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLANETA ZEMĚ aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Platný od: 1. 9. 2007 Verze

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Klíčové kompetence. Hanák Vít. SaSM Brno Žabovřesky 29. 30. 8. 2008

Klíčové kompetence. Hanák Vít. SaSM Brno Žabovřesky 29. 30. 8. 2008 Klíčové kompetence Hanák Vít SaSM Brno Žabovřesky 29. 30. 8. 2008 Program 9.00 12.00 klíčové kompetence - I blok Proč zrovna klíčové kompetence? A co to je? Vyzkoušení si KK v praxi 12.00 12.45 oběd klíčové

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ Lipenec V Lipenci 30.8.2016 55/2016 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Konkrétní cíle vzdělávání, klíčové kompetence 4. Časový

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školního klubu 3. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání 4. Délka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly V. Nováka 372, 250 82 Úvaly (dále jen MDDM) je vydán na základě zákona č. 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3., v souladu s vyhláškou č. 74/2004

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla

Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla tréninků podpora zdravé soutěživosti zlepšování kondice, schopností

Více