Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Zdroje pro tvorbu Školního vzdělávacího programu Charakteristika zařízení Konkrétní cíle vzdělávání Poslání a cíle SaSM Rozvoj klíčových kompetencí Formy vzdělávání Pravidelné aktivity Příležitostné aktivity Specializované programy Délka a časový plán vzdělávání Délka vzdělávání: Časový plán vzdělávání Vzdělávání zaměstnanců Obsah vzdělávání Kroužky zájmového vzdělávání Volná oratoř Klub maminek Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončení vzdělávání Kroužky zájmového vzdělávání Volná oratoř Klub maminek Označení dokladu o ukončeném vzdělání Popis materiálních podmínek Popis personálních podmínek Popis ekonomických podmínek Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Informovanost

3 1. Identifikační údaje Předkladatel: Salesi{nské středisko ml{deže dům dětí a ml{deže Brno-Žabovřesky Sídlo: Foerstrova 3088/2, Brno-Žabovřesky Typ školského zařízení: Dům dětí a ml{deže IZO: IČ: Zapsáno v rejstříku školských pr{vnických osob MŠMT: ve složce 2006 pod pořad. č. 067 Ředitel (statut{rní org{n): Mgr. Pavel Tichý Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1000/ Praha 8 Kobylisy evidovan{ pr{vnick{ osoba podle z{kona č. 3/2002 Sb. o církvích a n{boženských společnostech IČ: Datum zřízení Salesi{nského střediska ml{deže: Zaps{ní do rejstříku škol a školských zařízení: Zaps{ní do rejstříku školských pr{vnických osob: Doplňkov{ činnost: Pron{jem a půjčov{ní movitých věcí Pronájem nebytových prostor Velkoobchod a maloobchod (vznik živnostenského opr{vnění ) Kontakt: Telefon: Web: brno.sdb.cz Banka: ČSOB / 0300 Platnost ŠVP: od Razítko Mgr. Pavel Tichý ředitel 3 3

4 2. Zdroje pro tvorbu Školního vzdělávacího programu Školní vzděl{vací program vych{zí z těchto dokumentů a pramenů: Z{kon č. 561/2004 Sb. o předškolním, z{kladním středním, vyšším odborném a jiném vzděl{v{ní (školský z{kon) v platném znění Z{kon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Vyhl{ška č. 74/2005 o z{jmovém vzděl{v{ní Z{kon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé z{kony v souvislosti s přijetím školského z{kona Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro z{jmové vzděl{v{ní NIDM 2007 Koncepce st{tní politiky pro oblast dětí a ml{deže do roku Dlouhodobý z{měr vzděl{v{ní a rozvoje vzděl{vací soustavy v Jihomoravském kraji Výchovně pastorační projekt Provincie SDB Praha v aktu{lním znění Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Horst Belz, Marco Siegrist (Portál 2001) Výchovně pastorační projekt místní komunity SDB Statut SaSM DDM Brno-Žabovřesky Metodický pokyn z MŠMT k prim{rní prevenci č.j / ze dne výstupy z Funkčního studia pro ředitele škol a školských zařízení 3. Charakteristika zařízení Salesi{nské středisko ml{deže dům dětí a ml{deže Brno-Žabovřesky (d{le jen SaSM) je školskou pr{vnickou osobou (v r bylo zaps{no do rejstříku školských pr{vnických osob MŠMT) zřízenou Salesi{nskou provincií Praha. Je souč{stí celosvětového salesi{nského díla, které je postaveno na principech salesi{nské pedagogiky. Působí v oblasti z{jmového vzděl{v{ní a při své činnosti spolupracuje s dalšími salesi{nskými středisky v České republice. Spolupracuje také s farností, která je souč{stí salesi{nského díla v Brně Žabovřesk{ch. SaSM je určeno dětem a ml{deži bez rozdílu původu nebo n{boženství. Jeho posl{ním je přispívat k rozvoji osobnosti dětí a ml{deže nabídkou programů a činností pro smysluplné využití jejich volného času a vytv{řením prostředí podporujícího př{telské vztahy a zdravý způsob života. SaSM staví na křesťanských hodnotách a salesi{nské tradici a zaměřuje se na výchovu, vzděl{v{ní a soci{lní začlenění mladých lidí především z Brna-Žabovřesk a okolí. Zvl{štní pozornost je věnov{na kategorii školního věku a dospívajícím, nabízeny jsou ale i aktivity pro dospělé. Důraz je kladen na rodinnou atmosféru a na to, aby byla nabídka SaSM dostupn{ všem, i klientům ze soci{lně slabších vrstev. Děti a mladí zde mohou nalézt místo přijetí a bezpečného z{zemí. SaSM je rozděleno do dvou z{kladních útvarů: 1. Pedagogický 2. Administrativně-technický 4 4

5 Pedagogický útvar se skl{d{ ze tří sekcí: Kroužky z{jmového vzděl{v{ní, Voln{ oratoř otevřený klub, Klub maminek. Pod administrativně-technický útvar n{leží technicko-hospod{řsk{ sekce. Kromě zaměstnanců a salesi{nů se na chodu SaSM nezastupitelným způsobem podílejí také dobrovolníci (v salesi{nském prostředí nazývaní anim{toři). V roce 2011 obdrželo SaSM akreditaci Ministerstva vnitra České republiky v oblasti dobrovolné služby. Více informací je k dispozici na 4. Konkrétní cíle vzdělávání 4.1. Poslání a cíle SaSM Salesi{nské středisko ml{deže dům dětí a ml{deže Brno-Žabovřesky pom{h{ dětem a ml{deži v rozvoji mezilidských vztahů a v osobním růstu včetně jeho duchovního rozměru. Své posl{ní realizuje prostřednictvím Volné oratoře, Kroužků z{jmového vzděl{v{ní, Klubu maminek a dalších aktivit, které vych{zejí z preventivního výchovného systému Dona Boska. Naše cíle jsou: Pomocí individu{lního přístupu a z{jmu o každého pom{hat dětem a mladým objevovat jejich vlohy a dobré předpoklady a d{le je rozvíjet. Vytv{řením rodinného prostředí podporovat zapojení dětí a mladých do společnosti a předch{zet soci{lně-patologickým jevům. Aktivní přítomností mezi dětmi a mladými vychov{vat k z{kladním lidským a křesťanským hodnot{m. Pom{hat dětem a mladým nach{zet smysl jejich života Rozvoj klíčových kompetencí Vzděl{v{ní v r{mci programů SaSM si klade za cíl rozvíjení n{sledujících kompetencí: Učební kompetence Rozlišuje mezi důležitým a nedůležitým. Vytv{ří si spr{vnou motivaci k učení. Samostatně vyvozuje z{věry pro využití v budoucnosti. Dok{že přijmout radu i kritiku. Umí vyhledat informace, pochopit jejich smysl a využít je v procesu učení. Organizuje a řídí vlastní učení, umí zhodnotit své výsledky. 5 5

6 Zn{ obecně užívané termíny, znaky a symboly, umí uvést věci do vzájemných souvislostí Kompetence k řešení problémů Učí se samostatně a pozitivně řešit konflikty a agresi (zvl{dat h{dky). Reflektuje různé životní situace a problémy a na z{kladě svých zkušeností hled{ způsoby jejich řešení. Dok{že vyhledat a přijmout pomoc. Umí se podívat na problém očima druhého. Dok{že ustoupit, udělat přiměřený kompromis. Samostatně rozhoduje, zvažuje důsledky svého rozhodnutí, nese za ně odpovědnost Personální a sociální kompetence Vytv{ří si pozitivní představu o sobě samém, jedn{ s přiměřenou asertivitou a sebedůvěrou. Orientuje se v mezilidských vztazích, uvědomuje si vliv svého chov{ní na okolí, aktivně spolupracuje a umí pomoci. Utv{ří př{telství, učí se nav{zat zdravý vztah s dospělým (autoritou) Rozlišuje mezi zdravými a nezdravými vztahy. Rozpozn{ nevhodné a rizikové chov{ní a uvědomuje si jeho možné důsledky. Zvl{d{ běžné životní situace a emocion{lní problémy. Dodržuje mor{lní z{sady a pravidla chov{ní, orientuje se v z{kladních mravních hodnotách. Jedná poctivě, s otevřeností, tolerancí a citlivostí vůči slabším Pracovní kompetence Vním{ pr{ci jako pozitivní hodnotu, zn{ zaujetí pro činnost. Uvědomuje si vztah mezi učením, školou a n{sledným pracovním životem. Vidí pr{ci, kterou je potřeba vykonat, a umí se jí vhodným způsobem chopit. Použív{ získané z{kladní pracovní dovednosti a n{vyky v každodenních činnostech (chov{ se prakticky). Učí se hospod{rnému vztahu k penězům. Dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví Kompetence komunikativní Učí se samostatně komunikovat a naslouchat, vyj{dřit vlastní n{zory, pocity, city a potřeby (zvládá emoce). Výstižně, souvisle a kultivovaně formuluje své myšlenky. Dok{že mluvit a mlčet v pravý čas. Diskutuje s vhodnou argumentací (dok{že vést dialog, je asertivní). Využív{ získané komunikativní dovednosti k vytv{ření vz{jemných vztahů k ostatním lidem (plnohodnotné soužití). Rozumí různým textům (tiskoviny, informace, pokyny apod.). Využív{ možností komunikačních technologií. 6 6

7 Občanské kompetence Uvědomuje si zodpovědnost za své chov{ní a za svůj život. Ch{pe a respektuje funkci z{konů a společenských norem, zná svá práva a povinnosti, dodržuje pravidla. V r{mci budoucího osamostatnění se učí přebírat zodpovědnost nejen za sebe, ale i za jiné (blízké osoby). Je schopen poskytnout účinnou pomoc v krizové situaci, není lhostejný k jednání ostatních (uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému či psychickému n{silí). Jedn{ vůči druhým s respektem, je schopen vcítit se do jejich situace. Objevuje, rozvíjí a využív{ své dary. Projevuje pozitivní postoj k životnímu prostředí; ch{pe ekologické souvislosti. Ch{pe a respektuje odlišný způsob života jiných etnik, skupin a n{boženství Kompetence k využití volného času Rozvíjí schopnost aktivním způsobem odpočívat. Rozvíjí talent, sebevědomí a sebereflexi, seberealizuje se. Kompenzuje stres klidem a relaxací. Učí se starat o sebe (o rovnov{hu duše i těla - psychohygiena). Uvědomuje si hodnotu času obecně Kompetence k duchovní oblasti Uvědomuje si pestrost a složitost světa a dok{že se dívat na svůj život s nadhledem. Je otevřen existenci{lním ot{zk{m (smysl života). Učí se jednat s rozvahou vzhledem ke konečnosti a pomíjivosti života. Rozvíjí smysl pro transcendentno, vztah s Bohem (křesťanství). Učí se objektivně rozlišovat mezi dobrem a zlem, žít mor{lní hodnoty (Desatero). Nesoustředí se jen na sebe, ale je otevřený druhým a jejich potřeb{m. Naplňuje svým životem heslo Dona Boska: poctivý občan a dobrý křesťan. Nespoléh{ se jen na sebe, ale d{v{ prostor Boží pomoci. Umí si st{t za svým přesvědčením, žije pravdivě svůj život z víry. 5. Formy vzdělávání Salesi{nské středisko ml{deže v Brně-Žabovřesk{ch se zabýv{ z{jmovým vzděl{v{ním. Jeho aktivity zahrnují několik oblastí činnosti. Jsou to pravidelné aktivity, příležitostné akce a specializované programy. Organizačně je činnost SaSM rozdělena mezi tři hlavní pedagogické sekce, a to Voln{ oratoř, Kroužky z{jmového vzděl{v{ní a Klub maminek, které pedagogicky zajišťují pravidelné aktivity. Příležitostné akce a specializované programy jsou organizačně i person{lně zajištěny napříč sekcemi. 7 7

8 Velkou výhodou je vzájemn{ časov{, prostorov{ i person{lní prov{zanost v pr{ci jednotlivých pedagogických sekcí a tím i zajištění kontinuity n{vštěvnosti SaSM v různých věkových kategoriích. Uvedené uspoř{d{ní nabízí prostor pro výchovu ke vzájemné spolupráci a toleranci. Mnozí z klientů se postupem času zapojují i jako dobrovolníci, čímž se jim otevír{ další možnost růstu Pravidelné aktivity Kroužky z{jmového vzděl{v{ní: nabízí individu{lní či skupinové vzděl{v{ní přednostně pro děti a ml{dež ve věku od 6 do 26 let. Kromě získávání dovedností v různých oblastech (kroužky pohybové, kreativní, hudební, jazykové a vzděl{vací) jsou i prostorem pro rozvoj soci{lních schopností, a tak přispívají k celkovému rozvoji klientů. Voln{ oratoř: jedná se o pravidelný prostor pro sportovní a zábavnou činnost pro děti a ml{dež ve věku od 6 do 26 let (se zvl{štním zaměřením na klienty ve věku let), poskytující jim přiměřené z{zemí. Klub maminek: pravidelné aktivity pro děti předškolního věku v doprovodu rodičů. Kroužky jsou zaměřeny pohybově, výtvarně, hudebně, jazykově i na volnou hru s dětmi Příležitostné aktivity příležitostné akce: např. divadelní představení, sportovní a jiné soutěže, předn{šky, slavnosti apod., sportovní turnaje, pobytové a jiné akce (prázdninové pobyty a víkendové akce) Specializované programy SVAŘ{K vzděl{vací program pro anim{tory (dobrovolníky) SaSM i jiných salesi{nských míst, je připravovaný ve spolupr{ci se SaSM Brno- Líšeň, VYKROČ projekt pro z{kladní školy, je koncipov{n jako třídílný program pro ž{ky tříd zaměřený na spolupr{ci a komunikaci ve třídě a medi{lní výchovu, Izidor Easy Door předn{škový program pro veřejnost. Činnost SaSM d{le zahrnuje: individuální práce - vytv{ření podmínek pro rozvoj nad{ní dětí a ml{deže a k podpoře těch, kteří mají studijní obtíže ve škole, pomoc dětem, ml{deži a rodině při soci{lních obtížích a konfliktech, vzděl{v{ní dobrovolníků SaSM z řad ml{deže i dospělých nabídka kurzů, vzděl{vací bloky v r{mci dobrovolnických setk{ní, skupiny zaměřené na n{boženské vzděl{ní a rozvoj osobnosti na z{kladě křesťanských hodnot, praxe studentů: o Cyrilometodějského gymn{zia a střední odborné školy pedagogické Brno, o Masarykovy univerzity (FSS, PdF, FSpS), 8 8

9 o Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci, o EA-VOŠ soci{lně pr{vní Brno (zprostředkov{v{ i praxe finských studentů). SaSM je opr{vněno rozvíjet i další činnost, kter{ je v souladu s jeho posláním. Při této činnosti se SaSM zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro děti a ml{dež ve shodě s výchovně pastoračním projektem místní salesi{nské komunity a školním vzděl{vacím programem. Kromě aktivit, které jsou určeny dětem a ml{deži, poř{d{ SaSM také další akce kulturního, n{boženského i sportovního a rekreačního zaměření. SaSM vytv{ří předpoklady k tomu, aby na plnění posl{ní přiměřeným způsobem participovaly také děti, mladí, jejich rodiče a další osoby (protagonismus mladých). Spoluúčast rodičů spočív{ např. ve: spolupr{ci na výchově Klub maminek, některé další aktivity, pomoci na akcích, zapojení do sítě dobrodinců, kter{ se podílí na finanční i jiné podpoře střediska. Účastníky z{jmového vzděl{v{ní jsou: děti, ž{ci a studenti, z{konní z{stupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. 6. Délka a časový plán vzdělávání 6.1. Délka vzděl{v{ní: Kroužky z{jmového vzděl{v{ní: z{jmové kroužky: vzděl{v{ní trv{ jeden školní rok (zpravidla od 3. týdne v z{ří do 3. týdne v červnu školního roku), v odůvodněných případech (např. dlouhodobější nemoc či mateřsk{ dovolen{ pracovníka) je možné upravit dobu zah{jení/ukončení vzděl{v{ní nebo je přerušit, Voln{ oratoř: probíh{ po celý školní rok. Účastníci mohou klub navštěvovat nepravidelně, Klub maminek: délka vzděl{v{ní trv{ jeden školní rok (zpravidla od 2. týdne v z{ří do 2. týdne v červnu školního roku), kurzy: mohou trvat od několika dnů do dvou let, příležitostné akce: jsou jednor{zové, délka vzděl{v{ní je obvykle několik hodin, pobytové a jiné akce: probíhají od dvou dnů do dvou týdnů, Příměstské t{bory: probíhají v období pr{zdnin, délka je obvykle pět dnů, vzděl{vací aktivity: předn{šky pro veřejnost probíhají 1 x za 14 dní od z{ří do června školního roku, Vykroč: probíh{ jednor{zově během školního roku, praktikanti: délka praxe dle individuální domluvy. 9 9

10 Není li ve výjimečných případech stanoveno jinak, je provoz SaSM přerušen v době školních pr{zdnin. Z{jmové aktivity stanovují na poč{tku školního roku svůj pl{n činnosti, od nějž se odvíjí konkrétní časový pl{n Časový pl{n vzděl{v{ní Kroužky z{jmového vzděl{v{ní: pravidelně v rozsahu 0,5 h až 4,5 h týdně, Voln{ oratoř: od neděle do p{tku v odpoledních a večerních hodin{ch 4 x týdně 5 h, 1 x 3 h 45 min, 1 x 6 h. Účastníci si sami určují délku pobytu, Klub maminek: pravidelně ve stanovených hodin{ch pracovních dní, předn{šky pro veřejnost: 1 x za 14 dní 2 h, příležitostné činnosti: nepravidelně, vzděl{v{ní dobrovolníků: Úvodní školení (včetně BOZP a PO) 1 x ročně 8 h, pravideln{ setk{ní 1 x měsíčně 2 h, víkendový kurz 4 x ročně, 5 min hodnocení po skončení činnosti (Voln{ oratoř), Vykroč: 2-6 h pro školní třídu/rok, praktikanti: dle individuální domluvy Vzděl{v{ní zaměstnanců Každý pedagogický a administrativní zaměstnanec SaSM DDM Brno- Žabovřesky absolvuje v průběhu školního roku alespoň 1 semin{ř zaměřený na odbornou či problémovou oblast týkající se jeho pracovní n{plně. Další vzděl{vací možností je st{ž v jiném Salesi{nském středisku ml{deže nebo organizaci s podobným zaměřením. Zaměstnanec d{le průběžně aktivně studuje potřebné materiály k výkonu pr{ce, např. z{pisy z porady, z{kony, vyhl{šky, směrnice apod. Absolvované semin{ře nebo kurzy jsou n{sledně zaps{ny do přehledu vzděl{v{ní zaměstnanců SaSM, který vede pověřený pracovník. 7. Obsah vzdělávání Obsah vzděl{v{ní SaSM odr{ží jeho z{kladní nasměrov{ní. Promítají se do něj také průřezov{ témata tak, jak jsou uvedena v R{mcovém vzděl{vacím programu Z{kladních škol: Osobnostní a soci{lní výchova a Výchova demokratického občana: prostupují všemi sekcemi a aktivitami SaSM, Výchova k myšlení v evropských a glob{lních souvislostech: především v sekci Voln{ oratoř, Multikulturní výchova: prostupuje všemi sekcemi (např. Voln{ oratoř - účast klientů různých n{rodností a kulturních prostředí; tématické aktivity; praxe zahraničních studentů), témata v konkrétních programech, příležitostné aktivity, 10

11 Environmentální výchova: prostupuje všemi sekcemi - vedení k ekologicky šetrnému chov{ní, třídění odpadu, příležitostné tématické programy a aktivity, vzděl{v{ní dobrovolníků, Mediální výchova: medi{lní kroužky, témata v Otevřeném klubu a v konkrétních programech (např. Vykroč), spolupr{ce s provincií (využív{ní nabídek Medi{lní školy) Kroužky z{jmového vzděl{v{ní Okruhy aktivit z{jmového vzděl{v{ní kreativní oblast (dramatické, keramika, výtvarná výchova, mediální kroužky), hudební oblast (hudebně-vzděl{vací kroužky rodičů s dětmi, individuální výuka na hudební nástroj, skupinová hudební výuka), jazykov{ a vzděl{vací oblast (výuka jazyků, technické a jiné kroužky), pohybová oblast (sportovní hry, taneční, úpolové kroužky) Cíle a) Kreativní oblast společné cíle vést k získ{v{ní řemeslných a praktických dovedností, rozvíjet tvůrčí č{sti osobnosti, představivost, tvořivost a fantazii, vést klienty ke schopnosti ocenit a hodnotit práci vlastní i práci druhých, podporovat klienty v rozvoji citu pro kr{su a umění, podporovat schopnost sebevyj{dření klientů. specifické cíle dramatické kroužky: rozvíjet cit a tvořivost v hlasovém, hudebním a pohybovém projevu, rozvíjet pohybovou představivost a improvizaci, rozvíjet verb{lní i neverb{lní komunikaci a vyjadřovací schopnosti. keramika a výtvarná výchova: rozvíjet cit pro materiály, vést k tvůrčí pr{ci a samostatnosti, vést k postupnému osvojov{ní uměleckých a řemeslných znalostí a dovedností, vést k osvojení výtvarných techniky a postupů. medi{lní kroužky: doprov{zet klienty při seznamování se s novými formami komunikace a získávání základní mediální gramotnosti, rozvíjet technické a komunikační dovednosti v oblasti sdělovacích prostředků (fotografie, film), vést klienty ke spolupr{ci na společném díle. 11

12 b) Hudební oblast společné cíle vytv{řet pozitivní vztah k hudbě, rozvíjet hudební schopnosti a dovednosti s respektem k individuálnímu psychomotorickému vývoji dětí, vzděl{vat v hudební teorii s důrazem na praktickou aplikaci v hudbě. specifické cíle hudebně-vzděl{vací kroužky rodičů s dětmi: posilovat vztah rodiče s dítětem nabídka společného prožitku, podchytit a rozvíjet hudební schopnosti dětí v předškolním věku, umožnit dlouhodobý rozvoj hudebních schopností. individuální výuka na hudební nástroj a skupinová hudební výuka rozvíjet techniku hry na hudební nástroj, rozvíjet znalost hudební teorie úměrnou potřeb{m výuky na hudební n{stroj (hudební teorie není povinn{, se z{klady hudební nauky se ž{k seznamuje průběžně ve výuce), umožnit získ{ní zkušeností a rozvíjet schopnosti ve hře s doprovodem jiného n{stroje, ve vícehlasé hře, při komorní (skupinové) hře a vystupov{ní na veřejnosti. c) Jazykov{ a vzděl{vací oblast společné cíle prohloubit znalosti i dovednosti vybraných školních i mimoškolních předmětů s důrazem na praktické výstupy a aplikace, umožnit doučov{ní l{tky školních předmětů v individu{lně zaměřeném edukačním procesu, podpořit rozvoj praktických dovedností. specifické cíle výuka jazyků vést k pozn{v{ní, ch{p{ní a respektov{ní odlišného způsobu života, kultury a myšlení a ke schopnosti nechat se obohacovat tím, co je odlišné rozvíjet komunikační schopnosti - rozšíření slovní z{soby, osvojení si gramatických jevů a praktické konverzace v jazyce, vést ke schopnosti organizovat vlastní učení a definovat vlastní vzděl{vací potřebu. technické a další kroužky dle aktu{lně nabízené výuky a cílové skupiny stanovené v ročním pl{nu pr{ce daného kroužku. 12

13 d) Pohybová oblast společné cíle budovat pozitivní vztah k pohybu jako souč{st zdravého životního stylu člověka, usilovat o vyv{žený rozvoj tělesné, duševní i duchovní oblasti, stimulovat zdravý psychomotorický vývoj dětí, systematicky rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti i specifické dovednosti, učit pohybovým, zdravotním a hygienickým n{vykům, vést k osvojení a porozumění principům fair play. specifické cíle kroužky sportovních her rozvíjet schopnost týmové hry a spolupráce na týmovém výkonu, vést k participaci na týmovém úkolu, naučit z{kladní herní techniky dané sportovní hry, naučit z{kladní terminologii, pravidla, herní n{vyky a orientaci ve hře. taneční kroužky kultivovat pohyb jednotlivce v souladu s rozvojem koordinačně estetických schopností, rozvíjet hudební cítění a rytmickou koordinaci pohybu, rozvíjet spolupráci ve skupině, skupinový projev a individu{lní odpovědnost ve skupině. úpolové kroužky učit z{kladům akrobacie, p{dové techniky, sebeobrany a bojových technik, učit kulturním a teoretickým a souvislostem, rozvíjet estetiku tělesného projevu, sílu a flexibilitu jednotlivce, podporovat kooperaci ve dvojici a ve skupině, učit respektu k sobě a k ostatním. e) Metody cílen{ zpětn{ vazba, hodnocení s klienty - pravidelné a z{věrečné, diskuse a individuální rozhovory, didaktické tématické hry a aktivity, řízené skupinové činnosti, voln{ hra dětí, úkoly s prostorem pro hled{ní vlastního řešení, úkoly s n{rokem na osvojení nejefektivnějšího řešení, analytick{ metoda výuky (rozložení úkolu na osvojení dílčích dovedností a následné spojení), komplexní metoda výuky (úkol složený z více dovedností nerozkládáme na dílčí dovednosti), skupinov{ pr{ce na společných cílech nebo úkolech, 13

14 společné stanovov{ní specifických pravidel na kroužku, jejich vyžadov{ní a dodržov{ní, delegov{ní a před{v{ní kompetencí a zodpovědnosti, vytv{ření pozitivního a důvěrného prostředí, přirozen{ motivace pochvalami, organizov{ním akcí s přesahem formy kroužků (turnaje, soutěže, výjezdy, besídky, akademie atd.) Voln{ oratoř Obsah vzděl{v{ní Volné oratoře vych{zí z její formy a cílů. Účastníci si sami určují časový rozsah doby zde str{vené, stejně jako konkrétní n{plň činnosti. Okruhy aktivit zde tedy nejsou striktně rozdělené, ale vz{jemně se prolínají. Rozvíjení konkrétních schopností a dovedností je umožněno vybavením Volné oratoře, které je účastníkům k dispozici, a přítomností pracovníků, kteří napom{hají svou radou a vhodnou motivací k různým činnostem. Důraz je kladen na rozvoj komunikace, spolupr{ce, zodpovědnosti a respektov{ní pravidel Okruhy aktivit Volné oratoře Voln{ oratoř svou nabídkou umožňuje rozvoj následujících oblastí: sportovní aktivity: fotbal, hokejbal, stolní tenis atd., kreativní aktivity: v r{mci pravidelné nabídky tvoření či tématických dnů v oratoři, rozvoj praktických dovedností: např. pravidelné vaření v oratoři, komunikace v cizím jazyce (přítomnost zahraničních praktikantů), spirituální nabídka: slavení sv{tků a liturgie určeno pro klienty i dobrovolníky Cíle předch{zet, příp. zabr{nit soci{lně patologickým jevům v cílové skupině, přispívat k prevenci kriminality, nabídnout mladým možnost zapojit se do služby druhým, poskytovat pomoc a doprov{zení při řešení problémů cílové skupiny, nebo v obtížných životních situacích jedince, vytvořit, udržet a posilovat vz{jemné vztahy v cílové skupině i mezi skupinou a širším okolím a mezi generacemi, rozvíjet samostatnost a zodpovědnost klientů, vychovávat k toleranci a respektu ke každému člověku i různým kulturám Metody hry, aktivity, individu{lní přístup, z{jem o jednotlivého mladého člověka vhodné oslovování, osobní rozhovory, znalost jeho z{zemí, umění ho ocenit, salesiánská asistence a animace, výchovný preventivní systém, skupinová práce, vyžadov{ní a dodržov{ní pravidel, delegov{ní a před{v{ní kompetencí a zodpovědnosti, 14

15 systematičnost spolupráce s mladým člověkem, průběžné hodnocení jeho růstu a osobního rozvoje a vhodn{ reakce na jeho potřeby, odborná pomoc možnost doučov{ní, pomoc v těžkých situacích (podle okolností pomoc ze strany pracovníků SaSM nebo doporučení zkušené osoby nebo instituce), trpělivost a diskrétnost ochota d{t novou šanci, řešení problémů individuálními rozhovory, vytv{ření pozitivního prostředí Klub maminek Okruhy aktivit Klubu maminek V jednotlivých aktivitách - kroužcích Klubu maminek se prolín{ více oblastí, přestože si každ{ aktivita zachov{v{ své dominantní zaměření. Děti předškolního věku jsou tak iniciativnější a lépe udrží pozornost. Podle hlavní n{plně lze kroužky rozdělit na: pohybové, tvořivé, tvořivě pohybové, hudební, jazykové, vzděl{vací Cíle posilovat vz{jemné vztahy mezi rodiči a dětmi, umožnit kvalitní n{plň volného času, rozvíjet dovednosti dětí i rodičů, vytv{řet kolektiv se společnými z{jmy, vytv{řet prostor pro komunikaci a navazov{ní vztahů, rozvíjet samostatnost dětí, připravovat dítě na vstup do MŠ, umožnit prožití hlavních křesťanských sv{tků a průběhu roku, rozvíjet environment{lní cítění a uvědomění, podporovat multikulturní výchovu Metody n{mětové hry a tvoření, motivace příběhy a poh{dkami, řízené skupinové činnosti, voln{ hra dětí, tvořiv{ dramatika, společné diskuse i individuální rozhovory, nabídka kvalitní literatury, vytv{ření příjemného prostředí, laskavý a otevřený přístup ke klientům, třídění a recyklace odpadních materi{lů, 15

16 otevřenost a vstřícnost vůči klientům jiných n{rodností, zařazov{ní osvětových aktivit a předn{šek. 8. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami Za ž{ky se speci{lními vzděl{vacími potřebami jsou dle 16 školského z{kona (z{kon č. 561/2004 Sb. o předškolním, z{kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzděl{v{ní) považov{ny osoby: se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, ment{lním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chov{ní), se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chov{ní), se soci{lním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým soci{lně kulturním postavením, ohrožení soci{lně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a ž{ci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Prim{rním zaměřením SaSM není vzděl{v{ní ž{ků se speci{lními vzděl{vacími potřebami, v r{mci svých možností se však snaží vytv{řet podmínky pro jejich začlenění. Klienti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním technick{ přizpůsobení: bezbariérový přístup do přízemí SaSM a s{lu pod kostelem, person{lní přizpůsobení: pomocn{ osoba v některých aktivit{ch, nabídka speciálních aktivit, individu{lně upravené podmínky (např. pro výkon praxe). Klienti se soci{lním znevýhodněním individu{lní přístup (např. slevy na akcích, přizpůsobení termínů placení, pomoc se začleňov{ním do kolektivu), spolupráce s ostatními organizacemi. Klienti mimoř{dně nadaní individu{lní přístup dle možností jednotlivých aktivit. Pomocí pro ž{ky se speci{lními potřebami je také informovanost pracovníků SaSM znalost organizací, na které je možné odk{zat klienty, jejichž potřeby SaSM není schopno naplnit. 16

17 9. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončení vzdělávání SaSM se prim{rně zaměřuje především na děti a ml{dež z Brna-Žabovřesk a okolí, otevřeno je však i účastníkům z ostatních míst. Systém Salesiániválí Přihlašov{ní do SaSM probíh{ pomocí internetové školní matriky systému Salesiániválí (www.salesianivali.cz). Povinnost zaregistrovat se mají všichni klienti SaSM, ale i všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na jeho chodu. Při registraci m{ n{vštěvník nebo jeho z{konný z{stupce povinnost pravdivě vyplnit registrační formul{ř. Pr{vní důsledky z poskytnutí nepravdivých údajů bere na sebe n{vštěvník či jeho z{konný z{stupce. SaSM nakl{d{ se všemi údaji v systému jako s údaji soukromými a chrání je dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Po vytvoření uživatelského účtu může účastník nebo jeho z{konný z{stupce samostatně upravovat své osobní údaje a má také povinnost je aktualizovat v případě jejich změny. Systém d{le využív{ pro přehled nabídky aktivit, přihlašov{ní do nich a zjišťov{ní počtu volných míst. Zápis účastníka a platba za aktivity Z{jemce se st{v{ ř{dným klientem SaSM registrací v systému a odevzdáním podepsané přihl{šky (v případě mladších 18 let je nutný podpis z{konného z{stupce). O z{pisu do aktivity jsou účastníci, příp. jejich z{konní z{stupci informováni automaticky odesílaným em. Účastníci pravidelných aktivit odevzd{vají při registraci přihl{šku do střediska. Při přihlašov{ní na pobytové akce odevzd{vají písemnou přihl{šku do konkrétní aktivity a dokument Zdravotní informace, který je souč{stí přihl{šky do aktivity na pobytové akce. Při přihlašov{ní na některé příležitostné akce a turnaje klienti odevzd{vají podepsanou písemnou přihl{šku do aktivity. Klienti, kteří se účastní pouze pobytových a některých příležitostných aktivit nebo turnajů, přihl{šku do střediska nevyplňují. Platba (úplata) probíh{ při z{pisu, zpravidla se platí č{stka na celý školní rok. U Klubu maminek hradí poplatek za celý školní rok z{konný z{stupce, u jednotlivých kroužků Klubu maminek se dle stanoveného ceníku platí za každou n{vštěvu jednor{zový poplatek za vstup za každé dítě. Zaplatit je možné v hotovosti v SaSM v době otevíracích hodin anebo převodem z účtu s využitím údajů v systému. Po zaplacení v hotovosti obdrží účastník příjmový doklad. Klienti Volné oratoře, Kroužků z{jmového vzděl{v{ní, Klubu maminek a některých dalších dlouhodoběji probíhajících aktivit obdrží po přihl{šení, uhrazení příslušného poplatku a odevzd{ní podepsané písemné přihl{šky průkazku do střediska, kter{ je platn{ po daný školní rok. 17

18 9.1. Kroužky z{jmového vzděl{v{ní Účastník je přijat: splňuje-li podmínky pro z{pis do daného kroužku (aktivity), má-li z{jem o konkrétní aktivitu nebo pokračuje-li ve vzděl{vacím programu s přesahem jednoho roku, je registrov{n ve školské matrice, uhradí poplatek za kroužek na daný rok a odevzd{ podepsanou písemnou přihl{šku do střediska, není-li ještě naplněna kapacita aktivity některé formy kroužků z{jmového vzděl{v{ní umožňují přednostní z{pis navazujícím účastníkům z minulého školního roku, do některých z{jmových útvarů se přihlašuje po domluvě s vedoucím. Průběh služby: průběh aktivity odpovíd{ pl{nu činnosti na daný rok, účastník obdrží průkazku SaSM, kter{ jej opravňuje i k bezplatnému využív{ní Volné oratoře, pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu v SaSM a charakterem jednotlivých služeb. Ukončení poskytované služby: ř{dné ukončení doch{zky na konci každého školního roku, předčasné ukončení doch{zky ze strany účastníka po domluvě se z{konným z{stupcem a vedoucím kroužku je možno vr{tit poměrnou č{stku účastnického poplatku, předčasné ukončení doch{zky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro n{vštěvníky Střediska) bez n{hrady (výjimky povoluje ředitel) Voln{ oratoř Účastník je přijat: patří-li do cílové skupiny (věk 6 až 26 let, neorganizovan{ ml{dež), výjimky jsou možné po projedn{ní na pedagogické radě, je-li seznámen s Pravidly pro n{vštěvníky střediska a je ochoten je dodržovat, je registrov{n ve školské matrice, uhradí poplatek za kroužek na daný rok a odevzd{ podepsanou písemnou přihl{šku do střediska. Průběh služby: služba probíh{ na principu volného vstupu a pobytu v zařízení a dobrovolné účasti na programech (není-li pro určitý program stanoveno jinak např. přesný čas činnosti), účastník využív{ výhod zařízení (soc. zařízení, teplo, hřiště<), účastník se dobrovolně zapojuje do probíhajících programů nebo si vybír{ z možností zařízení, 18

19 účastník m{ v zařízení prostor např. pro vykon{v{ní osobních činností (příprava do školy, dom{cí úkoly, četba<), pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu ve SaSM a charakterem jednotlivých služeb. Ukončení poskytované služby: ř{dné ukončení na konci každého školního roku, předčasné ukončení doch{zky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro n{vštěvníky střediska), účastník již nespad{ do cílové skupiny, předčasné ukončení doch{zky ze strany účastníka účastnický poplatek se nevrací Klub maminek Přijím{ní účastníka: Přijím{me z{konné z{stupce: kteří mají o poskytovanou nabídku pro své děti předškolního věku z{jem, kteří jsou sezn{meni s Pravidly pro n{vštěvníky Střediska a jsou ochotni je dodržovat, není-li kapacita kroužků Klubu maminek již naplněna. je-li dítě zdravotně způsobilé (výjimky po domluvě s vedoucím kroužku) Průběh služby: z{konný z{stupce navštěvuje spolu s dítětem aktivitu, do níž je dítě přihl{šené (výjimkou jsou pouze aktivity určené samotným dětem nebo jen z{konným z{stupcům), průběh aktivity odpovíd{ pl{nu činnosti na daný rok, pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu ve SaSM a charakterem jednotlivých služeb. Ukončení poskytované služby: ř{dné ukončení doch{zky na konci každého školního roku (polovina června), předčasné ukončení doch{zky ze strany účastníka do konce 1. pololetí na pož{d{ní se vrací polovina účastnického poplatku, předčasné ukončení doch{zky ve 2. pololetí nebo z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro n{vštěvníky střediska) bez náhrady (výjimky povoluje ředitel). 19

20 10. Označení dokladu o ukončeném vzdělání Doklad o ukončení vzděl{v{ní v sekci Voln{ oratoř a Klub maminek ofici{lně nevyd{v{me. Absolventi některých kroužků z{jmového vzděl{v{ní obdrží po ukončení vzděl{v{ní doklad (osvědčení), který obsahuje zejména tyto údaje: identifikační údaje SaSM, n{zev: Osvědčení, n{zev absolvované činnosti, jméno, příjmení a datum narození účastníka vzděl{v{ní, podpis příslušného pedagoga, podpis statut{rního org{nu (ředitele střediska), otisk razítka, datum vydání. Dobrovolníci i zaměstnanci SaSM mohou získat osvědčení z různých kurzů poř{daných SaSM nebo ve spolupr{ci s ním, např. Osvědčení o absolvov{ní z{kladního vzděl{vacího kurzu změřeného na odbornou přípravu hlavních vedoucích dětských t{borů. Další doklady mají charakter účastnického, pamětního listu, diplomu, osvědčení nebo potvrzení. Patří sem např. osvědčení o absolvov{ní kurzu SVAŘ{K, které mohou získat dobrovolníci SaSM. 11. Popis materiálních podmínek Popis materi{lních, technických a person{lních podmínek, časový pl{n a odpovědnost za plnění jsou stanoveny v celoročním pl{nu pr{ce SaSM DDM Brno- Žabovřesky na příslušný školní rok, popřípadě jsou specifikov{ny platnými vnitřními předpisy. SaSM pro svou činnost využív{ především místnosti v hlavní budově. Nach{zejí se zde: speci{lní, účelové a univerz{lní místnosti (učebny, dílny, hudebny, herny, bar, posilovna, aj.), prostory pro hromadné setkávání, studijní a relaxační prostory (společenské místnosti, kuchyňka), hygienické a odkl{dací prostory (soci{lní zařízení, šatny, uzamykatelné skříňky), prostory pro zaměstnance SaSM (kancel{ře). Kromě vnitřních prostor využív{ SaSM také tři venkovní hřiště a místnosti v budově komunity salesi{nů a prostor{ch pod kostelem (ekonomick{ kancel{ř, vr{tnice, s{l pod kostelem, pingpong{rna, kuchyňka, šatny a sklady) a další pronajaté prostory. Všechny místnosti jsou vybaveny odpovídajícím n{bytkem a dalším zařízením. Podlahy v užívaných prostor{ch odpovídají charakteru činnosti a jsou snadno čistitelné. Speci{lní účelové místnosti jsou vybaveny potřebnými pomůckami materi{lem pro jednotlivé aktivity, knihami, časopisy, sportovním n{činím, počítači s internetem. Jako prostor k ošetření úrazu a ke kr{tkodobému pobytu zraněného 20

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky Foerstrova 2, 616 00 Brno Žabovřesky tel./ fax 541213110, e- mail: stredisko@ brno. sdb. Školní vzdělávací program Platný od 2.1. 2008

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. PŘEDKLADATEL 1.2. ZŘIZOVATEL 1.3. PLATNOST DOKUMENTU. 4 Cesta do ţivota

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. PŘEDKLADATEL 1.2. ZŘIZOVATEL 1.3. PLATNOST DOKUMENTU. 4 Cesta do ţivota 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 1.1. Předkladatel... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Platnost dokumentu... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5 2.2.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013 2015 LUŽÁNKY PARTNER PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS OBSAH 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika zařízení...4 A) Poslání Lužánek...4 B) Charakteristika SVČ Lužánky...4 C) Specifika

Více

Školní vzdělávací program Školního klubu

Školní vzdělávací program Školního klubu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program Školního klubu Č. j.: OSD/07/2013 Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školního klubu, herny, studovny a knihovny

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Kateřina Gregovsk{ PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Kateřina Gregovsk{ PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogick{ fakulta Ústav pedagogiky a soci{lních studií Kateřina Gregovsk{ V. ročník prezenční studium Obor: z{klady společenských věd pedagogika PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - -ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO : Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 STRANA 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 3 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 5 4 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 5 EKONOMICKÉ PODMÍNKY 7 6 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 8 7 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 12 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : 31.8. 2007... ředitel školy

Více

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu Školní klub Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Husova 992, 362 51 Jáchymov IČO: 709 810 43 e-mail: musil@zsjachymov.cz Obsah: - Provozní řád školního klubu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Blatná, Palackého 652 Palackého 652 Blatná 388 01 Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Blatná, Palackého 652 Sídlo organizace: Palackého 652, Blatná 388 01 Identifikační číslo:

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. Identifikační údaje 3 II. Charakteristika školy..3 Podmínky pro uskutečňování ŠVP.....4

Více