Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Gabriela Šišková, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Červen, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Gabriela Šišková

3 Poděkování: Děkuji své vedoucí bakalářské práce, Ing. Olze Šeflové za příkladné vedení práce a připomínky.

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá účelovými hypotečními úvěry, poskytovanými na financování bytových potřeb klientů občanů. Nejprve je provedena analýza a poté komparace hypotečních úvěrů 4 vybraných bank (mbank, Equa bank, Česká spořitelna Wüstenrot hypoteční banka). Analýza obsahuje úplné nabídky bank a komparace je provedena pro hypoteční úvěry s fixní a variabilní úrokovou sazbou. Dále práce obsahuje návrh na optimální financování bytových potřeb dle konkrétních poţadavků simulovaného klienta a dle povedení komparace obchodních nabídek a poţadavků jednotlivých bank. Na závěr práce jsou formulovány výsledky, závěry a perspektivy hypotečního financování v ČR. Klíčová slova: hypoteční banka, hypoteční úvěr, úroková sazba, úrok, úmor, poplatky Annotation This bachelor s work deals with mortgage loans specialized in house needs financing. At first, I choose 4 banks (mbank, Equa bank, Česká spořitelna Wüstenrot hypoteční banka) in order to analyse and comparise its banking offers. The analysis includes offers of all mortgages products and comparasion is done for mortgages with fixed and variable interest rate. This work also includes suggestion for optimal house needs financing according to requirements of simulated client and according to banking offers and requirements of choosen banks. In conclusion, I deal with defining results, conclusions and prospects. Key words: mortgage bank, mortgage loan, interest rate, interest, repayment of principal, fees

5 Obsah Úvod Teoretické vymezení hypotečních úvěrů Legislativní vymezení hypotečních úvěrů Parametry hypotečního úvěru na bytové potřeby Výše hypotečního úvěru Účel hypotečního úvěru Způsoby čerpání Splácení hypotečního úvěru Splatnost hypotečního úvěru Úročení hypotečního úvěru Zajištění hypotečního úvěru Hypoteční úvěrový proces Metodologie práce Analýza a komparace hypotečních úvěrů s fixní a variabilní úrokovou sazbou Analýza hypotečních úvěrů s fixní úrokovou sazbou Analýza mbanky Analýza Equa bank Analýza Česká spořitelna Analýza Wüstenrot hypoteční banky Komparace hypotečních úvěrů s fixní úrokovou sazbou

6 3.3 Analýza hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou Komparace hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou Návrh optimální varianty financování dle poţadavků klienta Představení klienta mbank Equa bank Česká spořitelna Wüstenrot hypoteční banka Vyhodnocení Výsledky, perspektivy Výsledky Perspektivy Závěr Seznam grafů, tabulek a příloh

7 Úvod A. H. Maslow povaţuje bydlení za fyziologickou potřebu. Jedná se o základní kámen našeho ţivota, od kterého se odvíjí celá naše budoucnost. Bydlení je základem pro další lidské potřeby, kterými je zdraví, fungující rodina, přátelství, seberealizace, uznání a úcta druhých. Finance na bydlení jsou potřebné vţdy, ať uţ na placení nájmu, pro splácení půjčky, rekonstrukci bytu, nebo přinejmenším na vybavení domácnosti. Základy moderního bankovního systému byly vytvořeny na přelomu 19. a 20. století. Pilířem bankovnictví v té době byly akciové banky, ústavy lidového peněţnictví (spořitelny, občanské a ţivnostenské záloţny, okresní hospodářské záloţny, kampeličky), ale existovaly také zemské banky, hypoteční banky a soukromé hypoteční domy. Koncem roku 1918 existovalo na českém území 22 domácích bank s akciovým kapitálem 529 mil., z toho bylo 14 ústavů českých a 8 německých. Od roku 1918 docházelo k postupné emancipaci a snahy osvobodit se od závislosti na Vídni, toto snaţení bylo dovršeno vyhlášením Československa jako samostatného celního území v únoru 1919 a 25. února zavedením československé měny. Zároveň byl zřízen Bankovní úřad při ministerstvu financí. Bankovní úřad při ministerstvu financí měl na starost provádění měnové politiky např. zajištění stabilizace koruny a určování úrokových sazeb. Fungoval do roku 1926 a jednalo se o předchůdce Národní banky československé. Od roku 1926 do 1939 a od 1939 do 1945 zde fungovala Národní banka československá. V meziválečném období byla přejmenována na Národní banku pro Čechy a Moravu. Na Slovensku v tomto období existovala Slovenská národní banka. Národní banka Československá byla zrušena zákonem č. 31/1950 Sb. o Státní bance československé byla a nahrazena Státní bankou československou. Státní banka československá existovala aţ do roku 1992 a v roce 1993 byla nahrazena Českou národní bankou (ČNB), která je centrální bankou v současnosti. 1 První fungující hypoteční banka vznikla v Čechách ve druhé polovině 19. století. Jednalo se o Hypoteční banku království Českého v Praze zaloţenou v roce 1864 jako banka pro získávání úvěru na domovní a pozemkový majetek. 1 Zpracováno podle knihy Dějiny bankovnictví v českých zemích 7

8 Před první světovou válkou bylo v Čechách celkem šest hypotečních bank: Zemský banka Království českého v Praze, Hypoteční banka Království českého v Praze, Hypoteční banka Markrabství Moravského v Brně, Zemědělská banka Markrabství moravského v Brně, Rakousko slezský pozemkový ústav v Opavě, Komunální úvěrní ústav v Opavě. Tento počet se v meziválečném období sníţil na 4 (Zemská banka, Hypoteční a zemědělská banka moravská, Slezský pozemkový a komunální úvěrní ústav, Hypoteční banka česká). Hypoteční banky měly velký význam ve třicátých letech 20. století., v době krize. Docházelo k nárůstu počtu hypotečních úvěrů, neboť byly dostupnější neţ jiné druhy úvěrů. V období okupace došlo k zastavení vývoje a vzhledem k historickému vývoji v Československu po roce 1948 vymizela oblast hypoték z vědomí občanů. V současné době poskytují hypoteční úvěry univerzální banky a banky specializované na poskytování hypotečních úvěrů, kterými je Hypoteční banka, a.s. a Wüstenrot hypoteční banka a.s.. Cílem bakalářské práce je analyzovat nabídky různých bank na českém hypotečním trhu a doporučit klientovi pro něj nejvýhodnější variantu financování. Současný trh s úvěry je představen porovnáním rozdílů (výhod či nevýhod) hypotečních úvěrů jednotlivých bank na českém trhu, neboť kaţdá banka má odlišné úrokové sazby a odlišné poplatky. Stěţejní je vybrat tu, kde klient bude mít nejniţší náklady na splácení hypotečního úvěru. Prvním krokem bude provedení analýzy úvěrů s fixní úrokovou sazbou a její následné vyhodnocení. Druhým krokem bude provedení analýzy a vyhodnocení úvěrů s variabilní úrokovou sazbou. Na závěr bude provedena simulace na konkrétním klientovi a je doporučena,,nejvýhodnější nabídka hypotečního úvěru s fixní úrokovou sazbou. V poslední kapitole budou uvedeny závěry, doporučení a perspektivy hypotečního úvěrování v dalších letech. 8

9 1 Teoretické vymezení hypotečních úvěrů V oblasti hypotečních úvěrů existuje celá řada pojmů, u kterých je třeba v případě ţádosti o úvěr znát jejich skutečný význam. Neznalost způsobuje špatnou orientaci na trhu hypoték a špatná rozhodnutí. Po seznámení se základními pojmy je důleţité znát podmínky, které si klade kaţdá banka, kdyţ se rozhoduje, zda úvěr poskytne či neposkytne. 1.1 Legislativní vymezení hypotečních úvěrů Definici hypotečního úvěru najdeme v odstavci 3, 28, zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb., zákona o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů následovně: Hypoteční úvěr je úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se povaţuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Dále dle odstavce 4, 28, zákona o dluhopisech platí, ţe: Nemovitost se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor Parametry hypotečního úvěru na bytové potřeby Výše hypotečního úvěru Maximální výše hypotečního úvěru závisí na třech základních faktorech. Prvním je platební schopnost klienta, druhým faktorem je výše zástav (zajištění úvěru) a třetím faktorem je doloţená výše a účel investice do nemovitosti. Z definice hypotečního úvěru vyplývá, ţe tento typ úvěru musí být vţdy zajištěn nemovitostí. Můţe být zajištěný nemovitostí, kterou si chce klient pořídit nebo jinou nemovitostí, kterou můţe dát do zástavy. Moţnost půjčky v prvním případě je vázána na 70 % jejich ceny obvyklé (pravá hypotéka). 2 Hypoteční úvěr. Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit ]. Dostupné z: 9

10 Banky se však snaţí klientům vyhovět a často poskytují i úvěry nad 70% LTV, potom se jedná o tzv. doplňkový úvěr k úvěru hypotečnímu. Klientovi je tento úvěr prezentován jako jeden hypoteční úvěr a bývá poskytnut aţ do 100 % LTV. Doloţená výše a účel investic se v případě koupě nemovitosti dokládá kupní smlouvou, při výstavbě rozpočtem stavby atd. 3 Platební schopnost klienta představuje jeho schopnost splácet hypoteční úvěr. Prokazuje se porovnáním jeho příjmů s velikostí splátek. Vzhledem k tomu, ţe ke splácení úvěru nelze pouţít celé příjmy, kterými klient disponuje, hypoteční banka hodnotí dostatečnost jeho příjmů. Dostatečnost příjmů se posuzuje tak, ţe od celkových příjmů klienta banka odečte určitou část (nazvanou odpočtovou část), o které se ví nebo předpokládá, ţe ji bude nezbytně potřebovat k jiným účelům. Odpočtová část je tvořena neopominutelnými finančními výdaji, jako jsou daně, poplatky, splátky jiných, dříve přijatých úvěrů, pojistné majetkového a ţivotního pojištění, výţivné, platby předepsané soudem a dále náklady na existenci rodiny (stanovené na základě ţivotního minima). Rozdíl mezi celkovými příjmy a touto odpočtovou částí představuje úvěrovou kapacitu klienta. Bude-li splátka úvěru menší nebo stejně velká jako úvěrová kapacita hovoříme o dostatečné platební schopnosti klienta Účel hypotečního úvěru Účelové hypoteční úvěry Čerpání úvěru je přísně účelové, účel je vymezen v úvěrové smlouvě. Účelem hypotečního úvěru můţe být výstavba + dostavba (případně i nástavby, vestavby, přístavby), koupě nemovitosti do osobního vlastnictví, rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitosti, koupě stavebního pozemku, refinancování hypotečního úvěru, vypořádání manţelů (příbuzných), konsolidace účelových. Účelovost je kontrolována tak, ţe prostředky jsou čerpány přímo na účet prodávajícího nebo jsou prostředky uvolňovány na základě vystavených faktur dodavatelů ve shodě se Smlouvou o dílo a Zprávou o průběhu výstavby/rekonstrukce provedenou znalcem. 3 BARDOVÁ, D., R. OPLTOVÁ a F. PAVELKA. Jak správně na hypotéky. 1 vyd. Praha: Nakladatelství CONSULTINVEST, 1997, 18s. IBSN BARDOVÁ, D., R. OPLTOVÁ a F. PAVELKA. Jak správně na hypotéky. 1 vyd. Praha: Nakladatelství CONSULTINVEST, 1997, 24s. IBSN

11 Neúčelové hypoteční úvěry Pro neúčelové hypoteční úvěry je pouţíváno označení americká hypotéka. Tyto úvěry jsou pouţívány např. při koupi druţstevního podílu, úhrady členského podílu a zpětného proplacení vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti Způsoby čerpání Hypoteční úvěry mohou být čerpány jednorázově či postupně, přičemţ u jednotlivých případů se způsob odvíjí od účelu, na jaký je úvěr poskytován. Jednorázové čerpání se pouţívá v případech kdy je z úvěru financována koupě jiţ existujícího objektu (např. nemovitosti), nebo pokud je hypoteční úvěr pouţit na splácení jiného, dříve poskytnutého úvěru. Postupné čerpání se naproti tomu sjednává tehdy, je-li z úvěru financována výstavba či rekonstrukce nemovitosti. Úvěr je v tomto případě poskytován postupně na úhradu nákladů spojených s výstavbou či rekonstrukcí. Pokud financovaná nemovitost slouţí současně jako zástava za poskytnutý úvěr, potom musí být po celou dobu splněno to, ţe výše poskytnutého úvěru nepřesáhne zastavitelnou hodnotu (či její stanovenou část) nemovitosti Splácení hypotečního úvěru Splácení můţe být buďto jednorázové nebo postupné, případně je moţno pouţít kombinaci uvedených způsobů. Jednorázové splácení se u hypotečních úvěrů pouţívá jen ve specifických případech, a to u těchto typů hypotečních úvěrů: termínované (s pevnou dobou splatnosti) v podobě odkladu splátek aţ do konce doby splatnosti (nebo do několika etap). Jednorázové splacení termínových hypotečních úvěrů probíhá v kombinaci s ţivotním pojištěním nebo stavebním spořením. Dluţník po celou dobu splácí pouze úroky z úvěru a vedle toho si zároveň vytváří fondy (např. ve formě ţivotního pojištění nebo stavebního spoření), ze kterých pak v okamţiku splatnosti hypotečního úvěru uhradí i dluţnou částku. Výhodnost spočívá v moţnosti odepisování zaplacených úroků od daňového základu a ve skutečnosti, ţe tvorba fondu je výhodně úročena. 5 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha: Linde, 2005, 530 s. IBSN X 11

12 Pro banky je výhodnější systém opírající se placení ţivotního pojištění, protoţe má banka záruku zaplacení i v případě smrti dluţníka. Jednorázové splacení hypotečních úvěrů s dobou splatnosti neurčitou vychází z toho, ţe klient platí pouze úroky a nesplácí jistinu s tím, ţe v případě, ţe dluţník umře, převezme dluh dědic nebo bude jistina splacena z výnosu z prodeje zadluţené nemovitosti. Pro banku se jedná o tzv. věčnou rentu věčný úrok, pro dluţníka je úrok jistou formou nájemného. Postupné splácení je nejrozšířenější metoda splácení, ve kterém obvykle klient splácí úvěr formou pravidelných splátek. Metodám nepravidelných splátek se banky spíše vyhýbají. Pravidelné splácení můţe být realizováno: degresivními splátkami, konstantními splátkami (anuitními formami) nebo progresivními splátkami. Splátkou rozumíme součet úmoru a úroku. Úmor je splacená část doposud nesplaceného dluhu, čili tzv. jistiny. Úrokem nazýváme částku rovnající se násobku úrokové sazby a jistiny (tedy doposud nesplacené částky úvěru) za smluvené období. Graf 1 - Anuitní splácení hypotečních úvěrů Zdroj: kalkučka mbank společnosti Insia, a.s. 12

13 Na základě grafu vidíme, ţe měsíční splátka anuitního splácení úvěru se skládá ze splátky úroku a splátky jistiny (úmoru). Poměr splátky úroku a úmoru se mění tak, ţe splátka úroku klesá a splátka úmoru stoupá, přičemţ celková měsíční splátka zůstává stejná. Graf č. 1 znázorňuje anuitní splátku s úrokovou sazbou 2, 49 % p.a.. V případě degresivního splácení splácí dluţník pravidelně konstantní, neměnnou částku úmoru a úměrně poklesu doposud nesplacené jistiny sniţující se částku úroku. Splátky mají tedy klesající charakter. Jedná se o metodu, která je vhodná především u podnikatelských subjektů, kteří si mohou úroky zahrnovat do jejich daňových základů. Graf 2 - Porovnání anuitního a degresivního splácení Zdroj: kalkulačka mbank společnosti Insia, a.s. Splátky u anuitního splácení jsou po celou dobu neměnné, u degresivního splácení se jejich výše mění. Zpočátku je celková splátka vysoká, zpravidla vyšší neţ u anuitního splácení. V průběhu splácení se dostane na anuitní splátku, později i pod anuitní splátku. Ke konci splácení je částka podstatně niţší neţ anuitní splátka. 13

14 Při progresivním splácení splácí dluţník v pravidelných intervalech rostoucí úmor a částky úroku klesající úměrně ke klesající jistině. Prakticky se nepouţívají Splatnost hypotečního úvěru Doba splatnosti úvěru by neměla překračovat dobu ţivotnosti objektu, který je z úvěru pořizován. V případě hypotečního úvěru jde o pořízení nemovitostí, pro které je typická dlouhá doba ţivotnosti. To umoţňuje, aby i hypoteční úvěr byl poskytován na delší dobu. Prodlouţení doby splatnosti sniţuje splátky hypotečního úvěru a tím zvyšuje i jeho dostupnost. Na druhé straně ale zvyšuje celkově zaplacené úroky. Standardní splatnost je v České republice od 5 do 30 let, některé banky však poskytují úvěr i na 40 let Úročení hypotečního úvěru Pro úročení hypotečních úvěrů se pouţívají především fixní a variabilní úrokové sazby. Fixní úrokové sazby V případě, ţe si klient zvolí fixní úrokovou sazbu, výše jeho úrokové sazby se po dobu fixace nemění (nijak nereaguje na změny na finančním trhu). Fixní úrokové sazby jsou většinou na 1, 2, 3, 4, 5, 10 a výjimečně na 15 nebo 20 let. Variabilní úrokové sazby Některé banky nabízí variabilní úročení, pro něj je typické, ţe se velikost splátky mění. Tento typ sazby je vázán na sazbu PRIBOR a sazba reaguje na změny na finančním trhu. Některé hypoteční banky pouţívají takovou konstrukci úrokových sazeb, kdy úroková sazba je vyjádřena konkrétní úrokovou mírou v % p.a., kterou však můţe banka jednostranně změnit. 6 Kolektiv autorů. Specializované bankovnictví. Bankovní institut, 166s. IBSN BARDOVÁ, D., R. OPLTOVÁ a F. PAVELKA. Jak správně na hypotéky. 1 vyd. Praha: Nakladatelství CONSULTINVEST, 1997, 14s. IBSN

15 1.2.7 Zajištění hypotečního úvěru Dle zákona č. 190/2004 Sb. je základním předpokladem pro poskytnutí hypotečního úvěru zajištění zástavním právem k nemovitosti. Za nemovitost se ve smyslu zákona povaţují pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem: pozemky, rodinný dům, bytový dům, byt, chata a nebytový prostor. Zastavovanou nemovitostí můţe být nemovitost, která je předmětem hypotečního úvěru nebo jiná nemovitost (či více nemovitostí). Dle zákona hypoteční banky poskytují úvěr aţ do výše 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. V případě, ţe banka poskytne úvěr přesahující tuto výši, je povinna nalézt náhradní krytí nad zákonem stanovenou výši. Na nemovitost určenou pro zajištění hypotečního úvěru nesmí být vázáno jiné zástavní právo třetí osoby, výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou, a dále rovněţ banky neakceptují takové věcné břemeno, které by bránilo v uţívání nemovitostí. 8 Zástavní právo ve prospěch banky vzniká vkladem Zástavní smlouvy do Katastru nemovitostí. Katastrální úřad má 30 dní na zápis vkladu zástavního práva ve prospěch věřitele, přičemţ právní účinky nastávají zpětně ke dni podání. Do katastru nemovitostí lze zapsat i rozestavěnou nemovitost dle geometrického plánu. Všechny zastavované nemovitosti musí být pojištěny proti ţivelním škodám a toto pojištění je vinkulováno ve prospěch banky. V některých případech (zejména u vysokých úvěrů nedostatečně zajištěných nemovitostí) je poţadováno další zajištění, např. rizikové pojištění úvěru (pojištění schopnosti splácet), bianko směnka dluţníka, spoludluţníka nebo vinkulace ţivotního pojištění dluţníka, spoludluţníků (téţ u rizikových povolání klientů). 8 Zákon o dluhopisech. Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

16 1.3 Hypoteční úvěrový proces Proces poskytování a splácení hypotečních úvěrů má svá pravidla, formulovaná jako úvěrové postupy. Organizace úvěrových postupů se skládá ze tří základních fází: 1) Přípravná fáze V této fázi se klient dle různých kritérií (pověst banky, doporučení, zkušenost, výše úrokových měr) rozhoduje, jaké banky navštíví, respektive kde si sjedná schůzku s bankovním poradcem. Během schůzek se dozví nezbytné informace o hypotečních úvěrech, jaké jsou jeho moţnosti a jaké doklady bude daná banka vyţadovat. Klient má také moţnost nesjednávat osobní v kaţdé bance individuálně, ale můţe vyuţít sluţby bankovních poradců, kteří zprostředkovávají hypoteční úvěry pro více bank. Po prozkoumání různých bankovních nabídek si klient vybere pro něj nejpřijatelnější banku. Dalším krokem obvykle bývá odevzdání ţádosti o hypoteční úvěr (klientem nebo poradcem). V ţádosti se uvádějí zejména: základní osobní údaje o ţadateli a jeho spoluţadatelích údaje o zdrojích a výši jeho/jejich příjmů a výdajů výše, účel (investiční záměr) a předpokládaná doba čerpání a splácení poţadovaného úvěru popis úvěrového objektu a popis nemovitosti, která bude slouţit jako zástava (pokud není totoţná s objektem úvěru) K ţádosti je nutné přiloţit řadu dalších dokladů, zejména: doklady ověřující totoţnost a plné moci doklady průkazně dokládající příjmy klienta (např. potvrzení od zaměstnavatele, daňové přiznání, účetní výkazy, finanční plány, nájemní smlouvy, úřední rozhodnutí o sociálních dávkách, výţivném apod.) 16

17 doklady prokazující vlastnictví nebo spoluvlastnictví zastavované nemovitosti v podobě listu vlastnictví z katastru nemovitostí (či z pozemkových knih), nabývacího titulu, snímku z pozemkové mapy apod. doklady prokazující účel investice do nemovitosti u koupě kupní smlouva, u výstavby a oprav rozpočet, územní rozhodnutí, stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci, smlouva o dílo atd. doloţení vlastních finančních prostředků ţadatele o úvěr nutných k doplacení rozpočtových nákladů výstavby či rekonstrukce nebo kupní ceny v kupní smlouvě (v případě, ţe úvěr nepokrývá investiční záměr zcela) ověřený odhad ceny zastavované nemovitosti provedený podle poţadavku hypoteční banky a fotografii zastavovaného objektu doklad o pojištění nemovitosti, případně o ţivotním pojištění či častěji vyuţívaném pojištění schopnosti splácet úvěr apod. Při podávání ţádosti o hypoteční úvěr je uţitečné se informovat u konkrétní banky, neboť kaţdá banka můţe mít své vlastní specifické poţadavky. Všechny klientem předloţené podklady pro ověření právní subjektivity a pro posouzení financování musí mít předepsanou formu (originál, kopie, apod.). Při podávání ţádosti o hypoteční úvěr je také důleţité pamatovat na to, ţe získání některých dokladů můţe trvat i delší dobu a ţe můţe být spojeno i s nemalými finančními náklady, např. za odhad zastavované nemovitosti. 9 9 Kolektiv autorů. Specializované bankovnictví. Bankovní institut. 176 s. IBSN

18 2) Schvalovací fáze Po předání potřebných dokladů do banky se začne ţádostí zabývat schvalovatel banky. Schvalovatel banky rozhodne o tom, zda úvěr bude či nebude poskytnut. V případě potřeby můţe hypoteční banka poţádat klienta o další podklady a schválit úvěr aţ na základě dalších dodaných dokumentů. Prověřuje se správnost a úplnost všech údajů uvedených klientem v ţádosti, posuzují se rizika úvěrového případu a stupeň zajištění. Banka (schvalovatel) rozhoduje o poskytnutí nebo neposkytnutí úvěru především na základě vyhodnocení bonity klienta, kvality jeho investičního záměru a hodnoty a vhodnosti zástavy (zastavovaného subjektu). Při hodnocení bonity úvěrového subjektu (fyzické osoby, které je poskytnut úvěr) se banka soustřeďuje na analýzu jeho právních poměrů, důvěryhodnosti a finanční situace. Právními poměry je rozuměno, ţe klient musí prokázat, ţe je subjektem práva, to znamená, ţe můţe činit svým jménem právní úkony a zavazovat se. Důleţitými znaky důvěryhodnosti jsou stabilita jeho finančního hospodaření, přesné a včasné placení platebních a smluvních závazků (zvláště pokud jde o placení daní a splátek úvěrů a úroků). Banky pouţívají při hodnocení úvěrového subjektu informací z registrů, bankovních nebo nebankovních. Mezi nejznámější registry patří bankovní registr klientských informací provozující společností Czech Banking Credit Bureau (CBCB), nebankovní registr klientských informací provozovaný společností Czech Non-Banking Credit Bureau (CNCB) a registr SOLUS. Pro stanovení úvěruschopnosti klienta (finanční situace) se provádí scoring občana/domácnosti (ţadatel + spoluţadatelé + osoby ţijící ve společné domácnosti). Scoring je prováděn automatizovaným systémem, manuální posouzení úvěruschopnosti je pouze u rizikovějších, tzv. hraničních úvěrů, u neklientů banky. Provádí se scoring platební schopnosti, majetkový scoring, scoring stability a scoring zajištění. Scoring platební schopnosti zahrnuje výpočet rozdílu příjmy výdaje (nezbytné běţné náklady na jejich existenci ostatní neopomenutelné finanční výdaje, jako jsou daně, platby pojištění, splátky jiných úvěrů), přičemţ rozdíl by měl být minimálně tak velký, aby pokryl anuitní splátku úvěru. 18

19 Majetkový scoring je prováděn jen u větších úvěrů. Scoring stability je stanoven na základě typu a délky bydlení a druhu a délce pracovní činnosti. Scoring zajištění zahrnuje bonitu ručitele, ohodnocení nemovitosti, věcí movitých, CP. Při hodnocení kvality investičního záměru je důleţité rozlišit, zda jde o investici do nemovitosti pro uspokojení individuálních potřeb ţadatele (nepodnikatelské záměry). Při hodnocení kvality a vhodnosti zástavy je důleţité chápat, ţe kvalita různých druhů nemovitostí v roli zástavy jakoţto garance za splacení hypotečního úvěru je různá. O kvalitě nemovitosti rozhoduje její prodejnost a výnosnost z tohoto prodeje. Moţnost prodeje různých druhů nemovitostí závisí především na jejím charakteru, na její pouţitelnosti. Obecně jsou za nejkvalitnější posuzovány nemovitosti, které mají všestranné vyuţití. 10 Dále je vypracován Úvěrový návrh, který prochází schvalovacím procesem, který probíhá odděleně od obchodníků a analytiků, od ředitele pobočky po statutární orgány banky. Ve výjimečných případech se zpracovává na ţádost klienta Úvěrový příslib, ve kterém se banka zavazuje, ţe poskytne klientovi úvěr v případě splnění stanovených podmínek. Po schválení je vypracován Návrh smlouvy o úvěru, který obsahuje: závazek půjčit a závazek zaplatit typ úvěru, výši úvěru, měnu úvěru případně účel pregnantně vymezený úroková sazba, její konstrukce a způsob úročení způsob a podmínky čerpání číslo úvěrového účtu (případně číslo účtu příjemce) splatnost úvěru, způsob splácení (splátkový kalendář) stanovení formy zajištění a odkaz na smluvní dokumentaci povinnosti dluţníka a sankce při jejich porušování další návrhy smluvní dokumentace ručitelské prohlášení, zástavní smlouvy, apod. 10 Kolektiv autorů. Specializované bankovnictví. Bankovní institut. 177 s. IBSN

20 3. Realizační fáze V realizační fázi dochází k čerpání, splácení hypotečního úvěru a k monitoringu klienta. Moţnost čerpat hypoteční úvěr je podmíněna: podpisem úvěrové smlouvy podpisem zástavní smlouvy k nemovitosti ve prospěch hypoteční banky a návrhem na vklad Jako další podmínka můţe být povaţováno: pojištění zástavní nemovitosti a vinkulace/zástava pojistného plnění z tohoto pojištění ve prospěch úvěrující banky, kdy se banka jistí pro případ, ţe by nemovitost byla poškozena ţivelními nebo jim roveň postavenými událostmi a ztratila tak svou hodnotu. Pojištění zastavené nemovitosti obvykle poţadují všechny hypoteční banky jako povinné uzavření ţivotní pojistky nebo uzavření pojištění schopnosti splácet dluţníka a vinkulace výnosu z této pojistky ve prospěch úvěrující banky, kdy se banka jistí pro případ, ţe by dluţník kvůli invaliditě nebo smrti přestal být schopen splácet svůj dluh Čerpání probíhá uvolňováním tranší úvěru na běţný účet klienta a dodatečná kontrola účelovosti probíhá prostřednictvím faktur, zprávy o průběhu výstavby a rekonstrukce, se smlouvou o výstavbě, se smlouvou o dílo apod. Okamţikem prvního čerpání úvěru klientem banka započne proces nazývaný správa hypotečního úvěru. Tento proces zahrnuje zejména kontrolu pravidelnosti a správnosti splácení hypotečního úvěru v souladu se splátkovým plánem a realizaci postupů při nesplácení hypotečních úvěrů podle splátkového plánu. 11 Monitoring klienta by měl být prováděn průběţně a zahrnuje především kontrolu plnění dalších povinností klienta (např. periodické předkládání dokumentů) a zpracování hodnotících zpráv (platební morálka klienta, komunikace s bankou, dostatečnost zajištění, apod.). 11 Kolektiv autorů. Specializované bankovnictví. Bankovní institut. 186 s. IBSN

21 2 Metodologie práce Předmětem zkoumání této bakalářské práce jsou hypoteční úvěry účelové, poskytované na financování bytových potřeb klientů občanů. Hypotečními úvěry neúčelovými ani ostatními hypotečními úvěry se práce nezabývá. Základní metodou zpracování této bakalářské práce je analýza a komparace vybraných bank poskytujících hypoteční úvěry. Pro komparaci byly vybrány Equa bank, Wüstenrot hypoteční banka, Česká spořitelna a mbank. Česká spořitelna byla zvolena z důvodu největšího počtu klientů v České republice, Equa bank a mbank jsou reprezentanty dvou novějších bank, které jsou retailově zaměřeny a Wüstenrot hypoteční banka je jednou ze dvou specializovaných bank. Analýza obsahuje úplné nabídky vybraných bank a komparace je prováděna na základě zvolených kritérií. Kritérií pro porovnání jsou minimální věk ţadatele, max. věk v době splatnosti, minimální výše úvěru, maximální výše úvěru, min. a max. doba splatnosti úvěru a úrokové sazby při stejné délce fixace. Toto srovnání bylo provedeno pro fixní úrokové sazby, které jsou nabízeny všemi vybranými bankami. Pro hypoteční banky, které nabízí více druhů úvěrů, kde se srovnávané parametry mohou lišit byla u Equa bank zvolena standardní Equa účelová hypotéka a u Wüstenrot hypoteční banky Hypotéka Wüstenrot. Analyzovány a porovnávány byly rovněţ variabilní úrokové sazby, kritérii pro srovnání variabilních úrokových sazeb jsou odlišné moţnosti splácení, max. výše LTV a odlišné úrokové sazby pro dané LTV (platné k určitému dni). Na závěr je provedena simulace na zvoleném klientovi a je provedeno její následné vyhodnocení a doporučení konkrétní bankovní nabídky. Syntéza získaných poznatků slouţila pro formulaci závěrů, prognóza pro formulaci perspektiv. 21

22 Informace pro analýzu a komparaci byly získávány z internetových stránek bank, které se však co do obsahu informací výrazně liší. mbank a Wüstenrot hypoteční banka poskytují téměř všechny potřebné informace na svých internetových stránkách. Oproti tomu Equa bank a Česká spořitelna mají nepřehledné a neúplné internetové stránky a často na nich chybí i základní informace (Česká spořitelna např. neuvádí min. výši úvěru a splatnost úvěru). Pro úplné a srovnatelné informace autorka práce kontaktovala zástupce společnosti VALfin ČR a informace dále zpracovala dle platných metodik jednotlivých bank, případně prostřednictvím telefonních hovorů s bankovními poradci jednotlivých bank. Informace byly rovněţ získány z odborných knih, časopisů, skript a přednášek. 22

23 3 Analýza a komparace hypotečních úvěrů s fixní a variabilní úrokovou sazbou Nejprve je provedena analýza hypotečních úvěrů s fixní úrokovou sazbou, následně je provedena analýza hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou. 3.1 Analýza hypotečních úvěrů s fixní úrokovou sazbou Analýza je provedena u mbanky, Equa banky, České spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky Analýza mbanky mbank nabízí hypoteční produkt mhypotéka light, která slouţí k: refinancování hypotečního úvěru koupi nemovitosti výstavbě, rekonstrukci, modernizaci konsolidaci vypořádání společného jmění manţelů a vyrovnání dědických podílů Hypotéka na koupi nemovitosti Slouţí k získání prostředků na: rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví celoročně obyvatelné nemovitosti určené k individuální rekreaci stavební pozemek druţstevní byt, hypoteční úvěr musí být zajištěn jinou nemovitostí, která je v osobním vlastnictví 23

24 Úvěr je poskytován fyzické osobě starší 18 let způsobilé k právním úkonům. O hypoteční úvěr mohou ţádat aţ 4 ţadatelé a ţadatel o hypotéku musí mít stálý zdroj příjmů. Minimální výše hypotečního úvěru je Kč, max. výše hypotečního úvěru je 80 % hodnoty zastavované nemovitosti, poskytovaná výše je max Kč. Klient si můţe vybrat fixní i variabilní úrokovou sazbu. mbank nabízí fixní období v délce 1, 2, 3, 4 nebo 5 let. Po uplynutí této doby si můţete vybrat další fixní období nebo hypotéku převést na variabilní sazbu. Doba splatnosti je od 12 měsíců do 40 let. Maximální doba splatnosti je limitována věkem 70 let (platí pro nejstaršího ţadatele ke dni úplného splacení hypotéky). Refinancování hypotečního úvěru Refinancovat je moţné stávající nevýhodnou hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření. mbank nabízí zrychlené refinancování tzv. Refinancování 24 a standardní refinancování. Refinancování 24 představuje zjednodušenou formu refinancování hypotečního úvěru na bydlení, při které je potřeba splnit následující předpoklady: Ţadatel o hypotéku dokládá čestné prohlášení o výši příjmů Pro zajištění úvěru bank akceptuje aţ 6 let starý odhad, přičemţ zástavní nemovitost musí zůstat stejná a majitelem nemovitosti musí být ţadatel Původní úvěr musí trvat minimálně 24 měsíců U standardního refinancování: Ţadatel o hypotéku dokládá potvrzení o výši příjmu Podmínky pro ţadatele úvěru, výše úvěru, doby splatnosti, typy variabilních sazeb jsou stejné jako u hypotéky na koupi nemovitosti. 24

25 Hypotéka na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bydlení Hypotékou je moţné snadno financovat stavbu domu nebo modernizovat stávající bydlení. Financuje práce prováděné dodavatelsky ale také svépomocí. Práce prováděné dodavatelsky: čerpání hypotéky můţe probíhat jednorázově v případě postupného čerpání, kdy je rozestavěná nemovitost zároveň předmětem zajištění, dokládáte po první výplatě aktualizaci znaleckého posudku, který obsahuje současnou hodnotu nemovitosti a na základě kterého proběhne další čerpání Práce prováděné svépomocí čerpání hypotéky probíhá jednorázově nebo postupně, na základě doloţených aktualizací odhadu zástavní nemovitosti faktury, popřípadě účty, dokládá klient do šesti měsíců od dočerpání úvěru U hypoték nad 1,88 mil. je moţno na základě vaší ţádosti půjčit aţ 10 % z výše hypotéky navíc. Podmínky pro ţadatele úvěru, min. a max. výše úvěru, doba splatnosti, typy variabilních sazeb jsou stejné jako u hypotéky na koupi nemovitosti. Konsolidace Hypotékou můţe klient financovat: vaše závazky v bankovních institucích, např. kreditní karty, kontokorentní úvěry, půjčky závazky ze splátkových či leasingových společností refinancování neúčelové (americké) hypotéky kombinaci všech výše uvedených závazků 25

26 V rámci konsolidace mbank nabízí neúčelovou půjčku aţ 30 % z výše hypotéky navíc, maximálně Kč. Je zde vyţadován odhad nemovitosti, který není starší neţ 6 měsíců. Nový odhad se provádí dle seznamu odhadců mbank. Maximální výše je 65 % hodnoty zastavované nemovitosti a poskytovaná výše je limitovaná schopností splácet. Doba splatnosti konsolidace můţe být od 12 měsíců do 25 let. Podmínky pro ţadatele úvěru, min. výši úvěru, typy variabilních sazeb jsou stejné jako u hypotéky na koupi nemovitosti. Hypotéka na vypořádání společného jmění manželů a vyrovnání dědických podílů Hypotékou můţe klient financovat závazky vůči třetím osobám. Hodnota vypořádání připadající na nemovitost musí být jasně stanovena. Vypořádání společného jmění manţelů: hypotékou můţe klient financovat vypořádání nemovitého majetku nebo druţstevních podílů vypořádání ve smyslu zúţení společného jmění manţelů za trvání manţelství vypořádání majetku po rozvodu Vypořádání dědických podílů: hypotékou můţe klient financovat vypořádání nemovitého majetku nebo druţstevních podílů Podmínky pro ţadatele úvěru, min. a max. výše úvěru, doba splatnosti, typy variabilních sazeb jsou stejné jako u hypotéky na koupi nemovitosti mbank [online]. [cit ]. Dostupné z: 26

27 Tabulka 1 Základní informace mhypotéky light Název hypotéky mhypotéka light Počet žadatelů max. 4 Věk žadatele (v letech) min. 18 max. 70 Min. výše úvěru (v Kč) Max. výše úvěru (v Kč) Fixní úroková sazba (v letech) 1, 2, 3, 4 nebo 5 Doba splatnosti min. 12 měs. max. 40 let Max. výše úvěru (v % LTV) 80 Zdroj: vlastní zpracování dle Analýza Equa bank V současné době nabízí Equa bank na českém hypotečním trhu Equa účelovou hypotéku a Equa Refinancování. Účelová hypotéka má 3 varianty, standardní Equa účelová hypotéka, Equa účelová hypotéka,,bez a Equa účelová hypotéka,,fit. Refinancování hypoték má 4 varianty, standardní refinancování, jednoduché refinancování, hypotéka na refinancování,,bez a hypotéka na refinancování,,fit. Standardní Equa účelová hypotéka Prostředky z úvěru mohou být vyuţity k jednomu účelu nebo kombinaci více účelů, kterými jsou: úhrada kupní ceny nemovitosti vypořádání SJM, dědictví, daru v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti úhrada poplatků za poskytnutí úvěru a za vyhodnocení rizik spojených s nemovitostí koupě druţstevního bytu (druţstevního podílu) jen v případě zajištění jinou nemovitostí 27

28 drobná rekonstrukce, tj. jiné výdaje spojené s nemovitostí ve výši max. 20% sjednaného úvěru O hypotéku v Equa mohou poţádat společně standardně 1 nebo 2 ţadatelé. Více ţadatelů (max. 4) můţe ţádat o jeden úvěr pouze v případě, kdy jsou s některým z ţadatelů na 1. nebo 2. místě v příbuzenském vztahu (rodiče/děti), nebo jsou/případně se realizací záměru pomocí úvěru stanou vlastníky/spoluvlastníky zastavované nemovitosti. Věk ţadatele musí být vyšší 21 let. Minimální výše úvěru je Kč a max. výše je 90 % standardně a do 100 % hodnoty nemovitosti pro ţadatele vybraného profesního segmentu, poskytovaná výše je limitovaná schopností splácet a je max Kč. Klient si vybírá jednu z fixních úrokových sazeb na 1, 3 nebo 5 let. Doba splatnosti hypotečního úvěru je od 5 do 35 let. 13 Equa účelová hypotéka,,bez Hypotéka je určena na koupi rezidenční nemovitosti (byt, rodinný dům) nebo nemovitosti určené k individuální rekreaci (rekreační chalupa). Parametry a podmínky poskytnutí jsou u této hypotéky shodné jako u standardní účelové hypotéky, kromě následujících: LTV max. 60 %; jako předmět zajištění, je zpravidla moţné akceptovat pouze nemovitost z obcí nad 3000 obyvatel a/nebo nemovitost z obcí v okruhu 10 km od hranice Prahy a Brna a/nebo nemovitost, která byla kolaudována maximálně před 3 lety. Ostatní nemovitosti jsou posuzovány individuálně. hypotéka BEZ je poskytována bez nutnosti dokládání příjmu 13 Equa bank [online]. [cit ]. Dostupné z: 28

29 ţadatel v ţádosti o hypotéku prohlašuje typ příjmu a současně prohlašuje, ţe má dostatečné příjmy k úhradě pravidelných měsíčních splátek poţadovaného hypotečního úvěru vč. příslušných poplatků a také všech ostatních závazků a nákladů domácnosti klient předkládá poslední výpis z BÚ Equa účelová hypotéka,,fit Účelová hypotéka FIT je určena na koupi rezidenční nemovitosti (byt, rodinný dům) nebo nemovitosti určené k individuální rekreaci (rekreační chalupa). Hypotéka FIT je určena pro klienty, kteří mají v externích registrech (BRKI, NRKI, SOLUS) takovou historii, která jim neumoţňuje, aby mohli financovat koupi nemovitosti standardní účelovou hypotékou, proto mají moţnost vyuţít hypotéku FIT. Parametry a podmínky poskytnutí jsou u této hypotéky shodné jako u standardní účelové hypotéky, kromě následujících: LTV max. 60 %; jako předmět zajištění, je zpravidla moţné akceptovat pouze nemovitost z obcí nad 3000 obyvatel a/nebo nemovitost z obcí v okruhu 10 km od hranice Prahy a Brna a/nebo nemovitost, která byla zkolaudována před maximálně 3 lety. Ostatní nemovitosti jsou posuzovány individuálně. hypotéka FIT zpravidla není určena pro cizince (ani EU ani mimo EU) Standardní refinancování Prostředky z úvěru mohou být vyuţity k jednomu účelu nebo kombinaci více účelů: refinancování úvěru poskytnutého na investici do nemovitosti; nebo ke splacení několika úvěrů poskytnutých na investici do nemovitosti (hypotéka, úvěr od stavební spořitelny, půjčka od úvěrové společnosti) úhrada poplatku za vyhodnocení rizik spojených s nemovitostí; zahrnutí poplatku do úvěru ovlivňuje LTV sankce/poplatek za předčasné splacení úvěru drobná rekonstrukce, tj. jiné výdaje spojené s nemovitostí ve výši max. 20% sjednaného úvěru 29

30 LTV max. 90% je poskytováno při kombinaci refinancování s drobnou rekonstrukcí, nebo s jiným účelem úvěru. LTV max. 100 % je poskytováno v případě, ţe refinancované úvěry byly poskytnuty bankami nebo stavebními spořitelnami reportujícími do BRKI. Fixní úrokové sazby jsou na 3 nebo 5 let. Podmínky pro ţadatele, doba splatnosti, min. a max. výše úvěru je stejná jako u Standardní Equa účelové hypotéky. Jednoduché refinancování Jednoduché refinancování je moţné vyuţít pro: splacení úvěrů poskytnutých jinou bankou nebo stavební spořitelnou na investici do nemovitosti refinancovat hypoteční úvěr zajištěný nemovitostí a k tomu maximálně 2 nezajištěné úvěry (nemovitostí nezajištěné) ze stavebního spoření; pro zajištěné úvěry ze stavebního spoření toto pravidlo neplatí, tj. refinancovat lze i několik zajištěných úvěrů ze stavebního spoření Jednoduché refinancování poskytuje banka bez nutnosti dokládání příjmu. Ţadatel v ţádosti prohlašuje typ příjmu a současně prohlašuje, ţe má dostatečné příjmy k úhradě pravidelných měsíčních splátek poţadovaného hypotečního úvěru vč. příslušných poplatků a také všech ostatních závazků a nákladů domácnosti. Klient nedokládá potvrzení o příjmu, daňové přiznání příp. další doklady dle typu příjmu, ale dokládá poslední výpis z BÚ. Ţadateli o úvěr musí být minimálně všichni klienti osoby v roli dluţníka nebo spoludluţníka u původního, refinancovaného úvěru. Pokud se dluţník původního úvěru v průběhu splácení oţenil (vdala), ale vlastníky nemovitosti se nestali oba manţelé a je jím stále jen dluţník původního úvěru, druhý z manţelů podepíše souhlas se splácením hypotéky z prostředků patřících do SJM a nemusí být spoluţadatelem u Equa hypotéky. 30

31 Equa bank rozlišuje 2 varianty, podle datumu poskytnutí resp. délky splácení původního úvěru: původní smlouva k refinancovanému úvěru byla poskytnuta před (LTV max. 100 % z původní hodnoty nemovitosti, ale pokud je úvěr v kombinaci s drobnou rekonstrukcí max. 90 % LTV) původní smlouva k refinancovanému úvěru byla poskytnuta po a současně bylo klientem zaplaceno alespoň 24 splátek (LTV max. 90 % z původní hodnoty nemovitosti a to i pokud je úvěr s drobnou rekonstrukcí) Doba splatnosti, min. a max. výše úvěru je stejná jako u Standardního refinancování. Hypotéka na refinancování,,bez Hypotéka na refinancování BEZ je určena na splacení dříve poskytnutého účelového úvěru na financování nemovitosti. Parametry a podmínky poskytnutí jsou u této hypotéky shodné jako u Standardní hypotéky na refinancování, kromě následujících: LTV max. 60 %; jako předmět zajištění, je zpravidla moţné akceptovat pouze nemovitost z obcí nad 3000 obyvatel a/nebo nemovitost z obcí v okruhu 10 km od hranice Prahy a Brna a/nebo nemovitost, která byla kouladována před maximálně 3 lety. Ostatní nemovitosti jsou posuzovány individuálně. je poskytována bez nutnosti dokládání příjmu ţadatel v ţádosti o hypotéku prohlašuje typ příjmu a současně prohlašuje, ţe má dostatečné příjmy k úhradě pravidelných měsíčních splátek poţadovaného hypotečního úvěru vč. příslušných poplatků a také všech ostatních závazků a nákladů domácnosti klient předkládá poslední výpis z BÚ 31

32 Hypotéka na refinancování,,fit Hypotéka na refinancování FIT je určena na splacení dříve poskytnutého účelového úvěru na financování nemovitosti. Parametry a podmínky poskytnutí jsou u této hypotéky shodné jako u Standardní hypotéky na refinancování, kromě následujících: LTV max. 60 %; jako předmět zajištění, je zpravidla moţné akceptovat pouze nemovitost z obcí nad 3000 obyvatel a/nebo nemovitost z obcí v okruhu 10 km od hranice Prahy a Brna a/nebo nemovitost, která byla zkolaudována maximálně před 3 lety. Ostatní nemovitosti jsou posuzovány individuálně. hypotéka FIT zpravidla není určena pro cizince (ani EU ani mimo EU) Tabulka 2 - Základní informace všech hypotečních úvěrů Equa bank Počet žadatelů max. 4 Věk žadatele (v letech) min. 21 max. 70 Min. výše úvěru (v Kč) Max. výše úvěru (v Kč) Doba splatnosti (v letech) min. 5, max. 35 Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek Equa bank 32

33 Tabulka 3 - Základní informace pro jednotlivé druhy hypotečních úvěrů Název hypotéky Max. výše úvěru (v % LTV) Prokazování příjmů Fixní úroková sazba (v letech) Standardní Equa účelová hypotéka 90 nebo 100 (ţadatel vybraného profesního segmentu) Potvrzení o příjmu ze zaměstnání 1, 3 nebo 5 Equa účelová hypotéka,,bez" 60 Čestné prohlášení + poslední výpis z BÚ 1, 3 nebo 5 Equa účelová hypotéka,,fit" Standardní refinancování Jednoduché refinancování Hypotéka na refinancování,,fit" Hypotéka na refinancování,,bez" nebo 90 (v případě refinancování drobné rekonstrukce) 90 nebo 100 (dle varianty) Potvrzení o příjmu ze zaměstnání Potvrzení o příjmu ze zaměstnání 1, 3 nebo 5 3 nebo 5 Poslední výpis z BÚ 3 nebo 5 Potvrzení o příjmu ze zaměstnání Čestné prohlášení + poslední výpis z BÚ 3 nebo 5 3 nebo 5 Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek Equa bank Analýza Česká spořitelna Česká spořitelna nabízí hypoteční úvěr Hypotéka České spořitelny. Účelem úvěru je: koupě nemovitosti výstavba nemovitosti stavební úpravy nemovitosti vypořádání vlastnických vztahů týkajících se nemovitosti úplatný převod členských práv, povinností a členského podílu v bytovém druţstvu 33

34 úhrada jiţ provedených investic do nemovitosti (zpětné proplacení ceny za převod nemovitosti) splacení úvěru poskytnutého peněţním ústavem a pouţitého shodně s účelem hypotečního úvěru Ţadatelem o úvěr u ČS jsou fyzické osoby, které mohou nabývat nemovitost v ČR a v úvěrové smlouvě mohou být uvedeny max. 4 dluţníci. Minimální výše úvěru je Kč, max. je Kč. Pokud je předmětem hypotečního úvěru bytová jednotka nebo druţstevní byt hodnota LTV je max. 90 % (klienti ČS 100 %), u rodinného domu (s pozemkem), stavebního pozemku 85 % a u stavby pro individuální rekreaci (s pozemkem) 70 % a poskytovaná výše je limitována schopností splácet. Úvěr do 100 % hodnoty nemovitosti je podmíněn zaplacením jednorázového poplatku Kč. Klient si můţe vybrat fixní nebo variabilní úrokovou sazbu. Fixní úroková sazba je nabízena na 1, 2, 3, 4, 5, 10 nebo 15 let. Po uplynutí této doby si můţete vybrat další fixní období nebo hypotéku převést na variabilní sazbu. Doba splatnosti je minimálně 5 let, maximálně 30 let. Lze také sjednat varianty hypotéky: Hypotéka Komplet Umoţňuje poskytnout Hypotéku ČS s kombinovaným účelem úvěru, který obsahuje účelovou část a doplňkovou část, kterou se klient ve smlouvě o úvěru zavazuje vyuţít výlučně pro účely bydlení. Celková výše úvěru se řídí standardními pravidly. Výše úvěru doplňkové částky je stanovena aţ ve výši 20% z účelové části, maximálně však 500 tis. Kč. Za sjednání klient platí jednorázový poplatek Kč. Hypotéka s prémií Nabízí slevu 0,3 % p.a. na úrokové sazbě v prvním období fixace a k tomu finanční bonus, tj. vrácení části uhrazených úroků z úvěru v celkové výši aţ 4 % z vyčerpané výše úvěru - pro druhé a následující období platnosti úrokové sazby (do 20-ti let od podpisu úvěrové smlouvy). Za sjednání klient platí jednorázový poplatek Kč. Splatnost úvěru je minimálně 15 let. 34

35 Fixovaná úroková sazba je sjednána pouze na 3, 4 nebo 5 let, změna délky fixace je moţná pouze v rámci těchto fixací. 14 Tabulka 4 Základní informace Hypotéky České spořitelny Název hypotéky Hypotéka České spořitelny Počet žadatelů max. 4 Věk žadatele (v letech) min. 18; max. 67 Min. výše úvěru (v Kč) Max. výše úvěru (v Kč) Fixní úroková sazba (v letech) 1, 2, 3, 4, 5, 10 nebo 15 Doba splatnosti (v letech) min. 5; max. 30 Max. výše úvěru (v % LTV) 100 Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek ČS Analýza Wüstenrot hypoteční banky V roce 2014 nabízí produkty Hypotéka Wüstenrot, Hypotéka Refin, Bydlíme s hypotékou, 100 % hypotéka, Hypotéka bez příjmů, Hypotéka na pronájem a Hypotéka na domácnost. 14 Česká spořitelna [online]. [cit ]. 35

36 Hypotéka Wüstenrot Slouţí k financování: koupě nemovitosti do osobního vlastnictví výstavby, dostavby, rekonstrukci nemovitosti bez nutnosti doloţení faktur vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti získání členských práv v druţstvu splacení úvěru dříve poskytnutého na výše uvedené účely 15 Ţadateli o úvěr jsou max. 4 osoby, které představují max. 3 domácnosti. Minimální výše hypotečního úvěru je Kč, max. výše je do 90 % hodnoty zastavované nemovitosti, poskytovaná výše je Kč a je omezena schopností splácet. Klient si můţe vybrat pouze fixní úrokovou sazbu. Fixní úroková sazba je nabízena na 1, 2, 3, 5 nebo 10 let. Doba splatnosti je od 5 do 30 let. Hypotéka Refin Slouţí k refinancování stávajícího úvěru na bydlení. Část Hypotéky Refin můţe být pouţita i na další účel spojený s bydlením, např. na rekonstrukci nebo modernizaci. Fixní úroková sazba je nabízena na 3 nebo 5 let. Podmínky ţadatele úvěru, výše úvěru, doby splatnosti jsou stejné jako u Hypotéky Wüstenrot. Bydlíme s hypotékou Spojení hypotéky a překlenovacího úvěru umoţní 100 % financováním záměru bez nutnosti vlastních prostředků. 100% hypotéka Slouţí k financování: koupě rodinného domu nebo bytu do vlastnictví koupě a modernizaci v případě, ţe modernizace činí max. 20% celkové výše úvěru získání členských práv v druţstvu v případě zajištění jinou nemovitostí výstavby, dostavby, rekonstrukci v případě zajištění jinou nemovitostí 15 Wüstenrot hypoteční banka[online]. [cit ]. Dostupné z: 36

37 Max. výše úvěru je 100 % LTV. Podmínky ţadatele úvěru, min. výše úvěru, doby splatnosti, typy variabilních sazeb jsou stejné jako u Hypotéky Wüstenrot. Hypotéka bez příjmů Je vhodná na financování vlastního bydlení pro bonitní klienty, kteří nejsou schopni doloţit příjmy standardním způsobem, tedy pro podnikatele optimalizující daňový základ, vlastníky obchodních společností bez pravidelného příjmu apod. Min. výše úvěru je Kč. Max. výše úvěru je 50 % LTV a max. výše je Kč a je omezená schopností splácet. Doba splatnosti 5 20 let. Úroková sazba je na 3 nebo 5 let. Podmínky pro ţadatele úvěru jsou stejné jako u Hypotéky Wüstnenrot. Hypotéka na pronájem Slouţí k financování: koupě nemovitosti do vlastnictví výstavby, dostavby, rekonstrukci nemovitosti vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti investice do objektu individuální rekreace splacení úvěru dříve poskytnutého na výše uvedené účely Max. výše úvěru je 70 % LTV a je omezená schopností splácet. Moţnost volby úrokové sazby na 3 nebo 5 let. Podmínky ţadatele úvěru, min. výše úvěru jsou stejné jako u Hypotéky Wüstenrot. Hypotéka na domácnost Slouţí k vybavení domácnosti. Min. výše úvěru je Kč a max. výše je 70 % LTV a poskytovaná výše je Kč a je limitována schopností splácet. Doba splatnosti je 5-20 let. Moţnost volby úrokové sazby na 3 nebo 5 let. Podmínky pro ţadatele úvěru jsou stejné jako u Hypotéky Wüstenrot. 37

38 Tabulka 5 Základní informace všech hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banky Počet žadatelů max. 4 Věk žadatele (v letech) min. 18, max. 70 Max. výše úvěru (v Kč) Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek Wüstenrot hypoteční banky Tabulka 6 - Základní informace pro jednotlivé druhy hypotečních úvěrů Název hypotéky Min. výše úvěru (v Kč) Max. výše úvěru (v Kč) Fixní úroková sazba (v letech) Doba splatnosti (v letech) Max. výše úvěru (% LTV) Hypotéka Wüstenrot , 2, 3, 5 a 10 min. 5, max Hypotéka Refin nebo 5 min. 5, max % hypotéka , 2, 3, 5 a 10 min. 5, max Hypotéka bez příjmů nebo 5 min. 5, max Hypotéka na pronájem nebo 5 min. 5, max Hypotéka na domácnost nebo 5 min. 5, max Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek Wüstenrot hypoteční bank 38

39 3.2 Komparace hypotečních úvěrů s fixní úrokovou sazbou Tabulka 7 - Komparace parametrů u vybraných bank Banka mbank Equa bank Česká spořitelna Wüstenrot hypoteční banka Min. doba splácení (v letech) Max. doba splácení (v letech) Min. věk žadatele (v letech) Max. věk v době splatnosti (v letech) Min. výše (v Kč) Max. výše (v Kč) rok 2,89 4,39 4,89 4,09 Fixace úrokové sazby (v % p.a.) 3 roky 2,74 3,09 4,29 3,29 5 let 2,94 3,19 4,09 3,39 Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek jednotlivých bank Platnost ke dni:

40 Tabulka č. 7 ukazuje nabízené parametry u vybraných bank. Některé parametry jsou totoţné u všech bank, některé se však výrazně liší. Z tabulky je patrné, ţe nejmenší výše úvěru v hodnotě Kč je poskytován mbankou, u ostatních bank je moţné získat min. úvěr v hodnotě Kč. Nejvyšší výše úvěru je poskytována Equa bank v hodnotě Kč, oproti tomu u České spořitelny je moţno si půjčit max Kč. Minimální věk ţadatele 18 let je totoţný u všech bank kromě Equa bank, kde musí být ţadatel o úvěr dosáhnout 21 let. Nejniţší úroková sazba ve všech období fixace je nabízená mbankou a naopak nejvyšší úroková sazba ve všech období fixace je nabízena Českou spořitelnou. Dané úrokové sazby jsou počítány bez jakékoliv poskytované slevy. Komparace fixace úrokové sazby na 1, 3 a 5 let dle jednotlivých bank: Graf 3 Fixace úrokové sazby na 1 rok Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek jednotlivých bank Nejniţší úrokovou sazbu na 1 rok fixace nabízí mbank, druhou nejniţší Wüstenrot hypoteční banka, dále Equa bank a nejvyšší úrokovou sazbu nabízí Česká spořitelna. Rozdíl mezi nejniţší a nejniţší úrokovou sazbou jsou 2 % p.a. 40

41 Graf 4 - Fixace úrokové sazby na 3 roky Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek jednotlivých bank Nejniţší úrokovou sazbu na 3 roky fixace nabízí mbank, druhou nejniţší Equa bank, dále Wüstenrot hypoteční banka a nejvyšší úrokovou sazbu nabízí Česká spořitelna. Rozdíl mezi nejniţší a nejniţší úrokovou sazbou je 1,55 % p.a. Graf 5 - Fixace úrokové sazby na 5 let Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek jednotlivých bank Nejniţší úrokovou sazbu na 5 let fixace nabízí mbank, druhou nejniţší Equa bank, dále Wüstenrot hypoteční banka a nejvyšší úrokovou sazbu nabízí Česká spořitelna. Rozdíl mezi nejniţší a nejniţší úrokovou sazbou je 1,15 % p.a. 41

42 Tabulka č. 8 ukazuje přehled slev poskytovaných jednotlivými bankami. Kaţdá z vybraných bank nabízí slevu v případě uzavření ţivotního pojištění/pojištění schopnosti splácet (0,2 nebo 0,25 % p.a.). U některých bank lze rovněţ uplatnit slevu v případě vedení běţného účtu či uzavření stavebního spoření. Tabulka 8 - Přehled poskytovaných slev na úrokové sazbě Produkt Sleva (v % p.a.) Typ slevy Hypotéka České spořitelny -0,5 Běţný účet -0,2 Pojištění schopnosti splácet mhypotéka light -0,25 Pojištění schopnosti splácet Standardní Equa účelová hypotéka -0,15 Pojištění schopnosti splácet -0,3 Běţný účet Hypotéka Wüstenrot -0,2 Ţivotní pojištění -0,1 Stavební spoření Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek jednotlivých bank Platnost ke dni: S uzavřením hypotečního úvěru jsou kromě slev spojené také poplatky, tabulka č. 9 poskytuje základní přehled o poplatcích účtovaných vybranými bankami. 42

43 Tabulka 9 - Přehled poplatků Banka mbank Equa bank Česká spořitelna Wüstenrot hypoteční banka Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr (v Kč) Poplatek za vedení úvěrového účtu (v Kč) Poplatek za 1. čerpání úvěru (v Kč)/ další čerpání 0/0 0/500 0/500 0/0 Mimořádné splacení úvěru 0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny, 3 % z objemu mimořádné splátky nad 20 % nesplacené jistiny 0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny, 3 % z objemu mimořádné splátky nad 20 % nesplacené jistiny volitelná sluţba za 200 Kč měsíčně bez sankce za mimořádnou splátku nebo 10 % z mimořádné splátky 5% z výše mimořádné splátky za kaţdý započatý rok do konce platnosti úrokové sazby Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek jednotlivých bank Platnost ke dni:

44 3.3 Analýza hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou Variabilní úroková sazba je sazba, která se odvíjí od provize banky, která je připočtena k jednoměsíční úrokové sazbě PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate). PRIBOR je úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém bankovním trhu. ČNB ji vyhlašuje kaţdý měsíc, proto se variabilní úroková sazba (výše splátky) můţe měnit kaţdý měsíc. Hypoteční úvěry s variabilní úrokovou sazbou jsou z vybraných bank poskytovány pouze mbankou a Českou spořitelnou, Equa bank i Wüstenrot hypoteční banka poskytují pouze hypoteční úvěry s fixní úrokovou sazbou. Česká spořitelna poskytuje degresivní splátky v rámci hypotéky Hypotéky České spořitelny zatímco mbank poskytuje anuitní splátky v rámci mhypotéky light. 3.4 Komparace hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou Parametry jako je maximální a minimální doba splácení, minimální věk ţadatele, maximální věk v době splatnosti, minimální i maximální výše úvěru vyjádřená v Kč jsou stejné jako u fixních úrokových sazeb. Komparace je provedena porovnáním úrokových sazeb, poskytovaných LTV a dle varianty splátky. Uvedené variabilní úrokové sazby jsou v tabulce č. 10 porovnány k

45 Tabulka 10 - Komparace úrokových sazeb Banka mbank Česká spořitelna LTV 50 % 2,74 % p.a. 2,7 % p.a. LTV 65 % 2,79 % p.a. 2,7 % p.a. LTV 80 % 2,84 % p.a. 2,9% p.a. Maximální LTV 80% 100% Splátka Anuitní nebo degresivní Degresivní Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek jednotlivých bank Platnost ke dni: U České spořitelny je moţné si půjčit aţ do 100 % LTV, u mbanky do 80 % LTV. mbank nabízí anuitní i degresivní splácení, zatímco u České spořitelny je moţné pouze degresivní splácení. Česká spořitelna v porovnání s mbank nabízí niţší úrokové sazby na 50 % i 65 % LTV, na 80 % LTV jsou niţší úrokové sazby nabízeny mbankou, ale rozdíl mezi nimi je minimální. U mbanky není velký rozdíl mezi fixními a variabilními úrokovými sazbami. U České spořitelny se fixní úrokové sazby pohybovaly přes 4 % p.a., ale variabilní úrokové sazby jsou nabízeny přes 2 % p.a. 45

46 Graf 6 - Úrokové sazby pro 50 % LTV Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek jednotlivých bank Platnost ke dni: Graf 7 - Úrokové sazby pro 65 % LT Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek jednotlivých bank Platnost ke dni: Graf 8 - Úrokové sazby pro 80 % LTV Zdroj: vlastní zpracování dle obchodních podmínek jednotlivých bank Platnost ke dni:

47 4 Návrh optimální varianty financování dle požadavků klienta 4.1 Představení klienta Klienty jsou manţelé Novákovi, kteří se rozhodli, ţe si koupí byt. Hodnota bytu je Kč. Našetřené prostředky jsou Kč, chybějících Kč se rozhodli financovat z hypotečního úvěru. Rozhodují se mezi nabídkami hypotečních úvěrů od mbanky, Equa banky, České spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky. Mají 1 dítě (15 let). Oba manţelé pracují jako zaměstnanci. Jejich celkový čistý měsíční příjem je Kč. Hodnota zastavované nemovitosti je Kč. Splatnost hypotečního úvěru 20 let, doba fixace 3 roky, LTV 50 %. Níţe uvedené úrokové sazby jsou platné k mbank Vybraný produkt má následující parametry: Úrok: 2, 74 % p.a. Měsíční výše splátky včetně poplatku: 8 125, 09 Kč Splátka: anuitní nebo degresivní Po 3 letech splaceno z jistiny: , 58 Kč Po 3 letech zaplaceno na úrocích: , 66 Kč Po 3 letech celkem zaplaceno: , 24 Kč Výpočet změny výše splátky jistiny a úroku za jednotlivé měsíce v době fixace obsahuje příloha č

48 Graf 9 - Podíl úmoru a úroku u mbank za dobu fixace Zdroj: vlastní zpracování dle kalkulátoru 4.3 Equa bank Vybraný produkt má následující parametry: Úrok: 3, 09 % p.a. Měsíční výše splátky: 8 386,71 Kč Splátka: anuitní Po 3 letech splaceno z jistiny: , 68 Kč Po 3 letech zaplaceno na úrocích: , 88 Kč Celkem zaplaceno: , 56 Kč Výpočet změny výše splátky jistiny a úroku za jednotlivé měsíce v době fixace obsahuje příloha č

49 Graf 10 - Podíl úmoru a úroku u Equa bank za dobu fixace Zdroj: vlastní zpracování dle kalkulátoru 4.4 Česká spořitelna Vybraný produkt má následující parametry: Úrok: 4, 19 % p.a. Měsíční splátky: 9 240, 58 Kč Splátka: anuitní Po 3 letech splaceno z jistiny: , 45 Kč Po 3 letech zaplaceno na úrocích: , 48 Kč Po 3 letech celkem zaplaceno: , 93 Kč Výpočet změny výše splátky jistiny a úroku za jednotlivé měsíce v době fixace obsahuje příloha č

50 Graf 11 - Podíl úmoru a úroku u České spořitelny za dobu fixace Zdroj: vlastní zpracování dle kalkulátoru 4.5 Wüstenrot hypoteční banka Vybraný produkt má následující parametry: Úrok: 3, 29 % p.a. Měsíční splátky: 8 538, 40 Kč Splátka: anuitní Po 3 letech splaceno z jistiny: , 18 Kč Po 3 letech zaplaceno na úrocích: , 38 Kč Po 3 letech celkem zaplaceno: , 56 Kč Výpočet změny výše splátky jistiny a úroku za jednotlivé měsíce v době fixace obsahuje příloha č

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Osobní finance Bydlení

Osobní finance Bydlení Katedra práva Osobní finance Bydlení Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 15.7.2012 Bydlení nájem

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

Metodika hypotečních a spotřebitelských úvěrových produktů

Metodika hypotečních a spotřebitelských úvěrových produktů Metodika hypotečních a spotřebitelských úvěrových produktů Aktualizace k 1.1.2014 Obsah: 1. Činnosti obchodních zástupců KB... 2 2. Charakteristika ţadatelů o úvěr... 2 3. Seznam podkladů... 4 4. Konstrukce

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů

Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů Diplomová práce Autor: Šárka Mendlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Management firem a institucí Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR (Comparison of Mortgage Credit Offer and Building Savings Credit

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Aspekty hypotečního financování bytových potřeb klientů

Aspekty hypotečního financování bytových potřeb klientů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Aspekty hypotečního financování bytových potřeb klientů Bakalářská práce Autor: Ivana Pohanková Bankovní management Vedoucí

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00 FIRMA: REKOD Ivan Křivánek Ing. Petr Křivánek GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832 JIŢNÍ MORAVA: STŘEDNÍ ČECHY: Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4,

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Porovnání hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření

Porovnání hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Managementu firem a institucí Porovnání hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření (Comparison of mortgage credit and building savings loan) Bakalářská

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Diplomová práce Autor: Jekaterina Velková Finance

Více

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Nabídka na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Základní charakteristika : Typ účelový investiční Splatnost až 20 let ( ve výjimečných případech i déle ) Fixní úroková sazba Čerpání

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta

Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta Diplomová práce Kubánková Lucie duben 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Financí a ekonomie Hypoteční trh

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Analýza trhu úvěrů na bydlení

Analýza trhu úvěrů na bydlení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu úvěrů na bydlení Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jan Písařík Ekonomika a management malého a středního podnikání Ing.

Více

Analýza hypotečních úvěrů v nabídce českých bank

Analýza hypotečních úvěrů v nabídce českých bank Bankovní institut vysoká škola Praha Analýza hypotečních úvěrů v nabídce českých bank Bakalářská práce Lucie Kubánková Duben 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení Město Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Zastupitelstvo města Chropyně vydává dne

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Ţádost o předhypoteční úvěr

Ţádost o předhypoteční úvěr Číslo ţádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŢÁDOST 1. Základní údaje o ţadateli spoluţadateli ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozenýá Rodné číslo Datum narození Ţádost o předhypoteční úvěr Ţadatel Spoluţadatel

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více