Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Kultura, sport, volný čas, společenský ţivot, vzdělávání v Mostku v roce 2030 Pro občany i návštěvníky obce všech věkových kategorií je v obci a okolí široká a kvalitní nabídka aktivit pro volný čas, vč. vzdělávacích aktivit pro dospělé a seniory. Konají se kulturní a společenské akce, které přispívají k pospolité atmosféře, jsou udržovány tradiční akce (oslavy, plesy, rozsvěcení vánočního stromu, Mostekiáda apod.) a vytvářeny nové. Je zde celá škála sportovních aktivit. Je rozvíjena mimoškolní zájmová činnost pro děti a mládež. Aktivity volného času mají dobré zázemí. V obci funguje multifunkční kulturní/spolkový dům, kde se konají divadelní představení, koncerty, besedy, plesy apod., a kde mají spolky a další neziskové organizace zázemí pro svoji činnost.v obci je vybudován venkovní multifunkční sportovní areál s umělým povrchem, volejbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, jehož součástí je zrekonstruované fotbalové hřiště s tribunami, kabinami a kioskem. K dispozici jsou i venkovní areály pro zvyšování kondice pro dospělé a seniory i hřiště pro děti a mládež vč. venkovních interaktivních hřišť. Nad školou je zastřešené hřiště s umělým povrchem, novou tělocvičnou a bazénem. Pro sportovní, kulturní, společenské i další aktivity jsou využívány možnosti zrekonstruovaného Autokempu. Koupaliště je přebudováno na koupací přírodní biotop. Lyžařský areál je zmodernizovaný, je k dispozici technika pro zasněžování a úpravu sjezdovky. Je vybudována naučná vyhlídková interaktivní stezka, která vede obcí a po okolí obce (pěší, cyklo, in-line, hipo apod.). V obci pracuje řada dobrovolných neziskových organizací, zájmových sdružení, spolků, které jsou podporovány obcí i místními podnikateli. Informovanost o aktivitách volného času je dobrá, významné akce se pravidelně opakují, každoročně je dostupný kalendář akcí. V obci je dobře fungující a atraktivní MŠ a ZŠ. Přístup pedagogů k žákům i rodičům je vstřícný. MŠ sídlí v uzavřeném areálu, má k dispozici pěknou zahradu s vybavením, tělocvičnu a oddělenou ložnici.

2 SWOT analýza oblasti Pozn.: v závorce jsou priority členů PS Silné stránky Slabé stránky Vhodné prostory pro zřízení multifunkčního domu a pozemky pro výstavbu sportovišť (5) Dobrá spolupráce mezi NNO a OÚ, podpora činnosti NNO a provozu MŠ a ZŠ ze strany Obce (5) ZŠ a MŠ (5) V obci je autobusová a vlaková zastávka (2) Fungující samospráva (vývoj, vzestup) (2) Nedostatek prostorů pro zájmové činnosti, chybí místo pro setkávání spolkový, kulturní / multifunkční dům (stálá vybavená klubovna, knihovna, sál, tělocvična, prostory pro vystoupení dětí, akce pro maminky, SRPŠ ad.) vč. venkovního areálu (7) Dojíždění za prací, službami, obchody a kulturou mimo obec málo času na aktivity v obci, odliv kupní síly (6) Dopravní obslužnost o víkendech, večer + špatné autobusové spojení mezi Debrným a mateřskou obcí, komplikující mj. dojezd do ZŠ a MŠ, na nákup apod. (3) Chybí volně přístupná tělocvična (2) MŠ neoddělená ložnice od herny, malá kapacita, nedostatečná vybavenost zahrady, špatná přístupová cesta k MŠ, chybí chodník, parkoviště (2) ZŠ terén a přístupové cesty kolem školy (2) Upevňování starších a vytváření nových tradic (2) Zpravodaj (2) Kvalita koupaliště (1) Existuje Autokemp (1) Existuje koupaliště (1) ZŠ nízká autorita některých učitelů, málo kroužků pro děti, nízká úroveň výuky cizích jazyků (1) Nezájem obyvatel o veřejné dění v obci, o volnočasové aktivity (dospělí i děti) (1) Fungující spolky (1) Špatné mezilidské vztahy (1) Společenské, obecní akce (1) Chybí cyklostezky v obci a okolí Aktivní lidé (někteří) (1) Chybí fitness centrum s posilovnou, nová sportovní odvětví Venkovní sportoviště a dětská hřiště Špatný stav kabin FK Mostek Dobrá dojezdová vzdálenost do Dvora Králové nad Labem Chybí sezónní údržba kluziště a běžeckých tratí Příroda v okolí obce Nedostatek kulturního vyžití a trávení volného času

3 Ne vždy dobrá komunikace mezi subjekty vobci, některými spolky a NNO Zastaralé vybavení Autokempupozn.: dát větší prioritu Menší podíl občanů se středoškolským a vysokoškolským vzděláním Nízké příjmy obyvatel Příleţitosti Externí zdroje financování projektů, dotace (6) Lesy v blízkosti obce, okolní příroda (6) Existence cyklostezek v okolí (4) Známé technologie pro přírodní bio koupaliště (3) y partnerství s obcemi podobného typu (3) Členství v MAS Královédvorskoa Podzvičinsko (2) y ZŠ pro rozvoj místního školství (2) Vzrůstající trend zdravého způsobu života Touha po sebevzdělávání Geocashing a umístění caches v obci a okolí Ohroţení Stárnutí populace, úbytek dětí (8) Lepší podmínky pro život a práci mimo obec, neatraktivnost venkova - odchod mladých lidí z obce (5) Nevyužívání dotací / externích zdrojů financování projektů (změna struktury dotačních titulů (3) Ztráta dopravní obslužnosti (ČD) (1) Zhoršující se vztah mládeže k hodnotám (1) Málo pracovních příležitostí v obci a okolí dojíždění méně času na VČ aktivity Nezájem mládeže o VČ aktivity Vzrůstající počítačová závislost dětí a mládeže

4 Strategické cíle Strategický cíl S-3.I Zajistit pestrou nabídku zájmových, sportovních, kulturních, společenských, vzdělávacích a dalších aktivit volného času pro obyvatele i návštěvníky obce všech věkových kategorií, udrţovat stávající a vytvářet nové tradiční akce S-3.II Zajistit dobrou materiálně technickou základnu pro aktivityvolného času S-3.III Zajistit spolupráci subjektů v obci na rozvoji volnočasových aktivit a aktivní účast občanů Indikátor o I-S-3.I.1 Spokojenost obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I-S-3.I.2 Počet stávajících tradičních akcí ( ) o I-S-3.I.3 Počet nových tradic ( ) o I-S-3.I.4Počet aktivních spolků a dalších NNO (min. neklesá) o I-S-3.I.5Počet členů spolků a dalších NNO ( ) o I-S-3.II.1 Počet typů aktivit (minimálně neklesá) o I-S-3.II.2 Spokojenost obyvatel a návštěvníků obce ( ) o I-S-3.III.1 Počet aktivně spolupracujících subjektů a obyvatel ( ) Prostředek ověření S-3.I.1 S- 3.I.2 S- 3.I.3 S- 3.I.4 S- 3.I.5 S-3.II.1 S-3.II.1 S-3.III.1 S-3.IV Zajistit dostatečnou informovanost o volnočasových aktivitách v obci i mimo obec o I-S-3.IV.1 Spokojenost obyvatel Mostku ( ) S-3.IV.1 S-3.V Zajistit finanční prostředky na volnočasové aktivity o I-S-3.V.1 Výše finančních prostředků z rozpočtu obce/rok ( výše v rozpočtu pro rok 2012) o I-S-3.V.2 Výše finančních prostředků z jiných zdrojů /rok S-3.V.1 Rozpočet obce S-3.V.2 Zprávy

5 S-3.VIUdrţet ZŠ a MŠ v obci a zajistit kvalitní vzdělávání a výchovu a efektivní fungování těchto institucí o I-S-3.VI.1 Počet žáků ZŠ ( ) o I-S-3.VI.2 Počet dětí MŠ ( ) o I-S-3.VI.3Procento úspěšnosti žáků ZŠ Mostek v celostátních testech o I-S-3.VI.4 MŠ a ZŠ existuje a funguje (A/N) o I-S-3.VI.5 Počet dětí MŠ, které přejdou do ZŠ Mostek (cíl: 90%) o I-S-3.VI.6 Počet dětí, které přejdou ze ZŠ Mostek do jiné ZŠ podobného typu (cíl: 0) o I-S-3.VI.7 počet dětí, které spadají pod ZŠ Mostek a zapíšou se do ZŠ Mostek (cíl: 100%) S-3.VI.1 S-3.VI.2 S-3.VI.3 S-3.VI.4 o I-S-3.VI.5 o I-S-3.VI.6 o I-S-3.VI.7 Podoblasti: 3.1. Nabídka volnočasových akcí a aktivit 3.2. Spolupráce a informovanost o volnočasových aktivitách 3.3. Materiálně-technické a finanční zajištění volnočasových aktivit 3.4. Školství a vzdělávání Specifické cíle 3.1 Nabídka volnočasových akcí a aktivit Specifické cíle Zachovat, dále rozvíjet a dle potřeb aktualizovat stávající akce volného času (Den obce, plesy, dětské dny a akce pro děti, rozsvícení vánočního stromu, Mostekiáda, výstavy, divadlo, besedy, Indikátor o I Seznam stávajících akcí vytvořen do VI o I Počet akcí v seznamu / počet Prostředek ověření Seznam akcí

6 sportovní turnaje, Čarodejnice, průvody ad.) Na základě poptávky obnovovat staré a vytvářet nové akce a aktivity pro volný čas v obci a okolí (kursy, turistické výšlapy, turnaje pro různé věkové kategorie, sportovní dny, soutěže bez hranic, masopust se zabijačkovými hody, jarmarky s ochutnávkami a programem, přednášky a besedy pro širokou veřejnost, naučné soutěže pro děti i dospělé, výtvarné dílny ad.) realizovaných akcí / rok o I Počet návštěvníků akcí / rok o I Počet nově realizovaných akcí a aktivit / rok o I Počet návštěvníků akcí / rok Evid ence Spolupráce a informovanost o volnočasových aktivitách Specifické cíle Pravidelně pořádat setkávání zástupců neziskových organizací, vedení obce, OÚ, podnikatelů a dalších subjektů k rozvoji volnočasových akcí a aktivit Zvýšit informovanost o nabídce volnočasových akcí a aktivit (web, Zpravodaj, regionální tisk apod.). Vytvořit a průběžně aktualizovat Kalendář akcí v obci a okolí a veřejně jej prezentovat Zlepšovat kvalitu akcí a aktivit, zajistit zpětnou vazbu od účastníků Spolupracovat s okolními obcemi, v rámci sdružení obcí (MAS Královedvorsko, SO Podzvičinsko ad.) na rozvoji akcí a aktivit volného času Indikátor o I Počet setkání k VČ / rok (min. 2) o I Počet účastníků / setkání o I Kalendář akcí vytvořen a zveřejněn do XII (na r. 2015) o I Počet návštěvníků akcí / rok o I Spokojenost účastníků akcí ( ) o I Spokojenost organizátorů akcí ( ) o I Počet společně realizovaných akcí a aktivit na území obce / rok Prostředek ověření Kalendář zveřejněný Dotazník Materiálně-technické a finanční zajištění volnočasových aktivit Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření Vybudovat spolkový multifunkční dům o I

7 jako zázemí pro akce a aktivity volného času vč. kluboven pro mladistvé, zázemí pro zájmové kroužky apod Vybudovat tělocvičnu jako zázemí pro sportovní aktivity i jako zázemí pro společenské akce a aktivity Vybudovat interaktivní naučnou stezku obcí a okolím (vyhlídkovou, pro pěší a cyklo) Vybudovat multifunkční sportovní areál ve stávajícím areálu FK Mostek - umělý povrch, volejbalové hřiště, běžecká dráha, jehož součástí je zrekonstruované fotbalové hřiště s tribunami, kabinami a kioskem Zastřešit hřiště s umělým povrchem (nad školou) o I dle dotace o I o I dle dotací o I o I dle dotací o I o I dle dotací o I o I dle dotací Zmodernizovat lyžařský areál - doplnit o I o I dle dotací Ve spolupráci s mladistvými vytvořit místo pro jejich neformální venkovní setkávání a klubovnu pro setkávání pod střechou o I Místo vytvořeno do o I Spokojenost mladistvých Vybudovat kluziště o I připraven do o I dle dotací Vybudovat venkovní areály pro zvyšování kondice pro všechny věkové kategorie Vybudovat interaktivní hřiště pro děti a mládež o I na venkovní areály zpracován do o I dle dotací o I Spokojenost uživatelů o I na interaktivní hřiště pro děti a mládeždo o I dle dotací o I Spokojenost uživatelů An keta Budovat další atraktivní sportovní o I Spokojenost

8 aktivity, více zapojit děti a mládež, dospělé i seniory do aktivního pohybu uživatelů Školství a vzdělávání Specifické cíle Zachovat ZŠ, zachovat a rozšířit školní družinu pro ročník Zachovat MŠ a rozšířit její kapacitu prostory i zajištění Indikátor o I Existence MŠ v obci A/N o I Existence ZŠ v obci A/N o I Existence školní družiny pro ročník A/N o I Kapacita MŠ ( ) (nyní 28 dětí, cíl: 56 dětí) Zatraktivnit vybavenost zahrady MŠ o I Počet hracích prvků / rok ( ) o I Spokojenost rodičů ( ) Vybudovat uzavřený a esteticky sladěný areál ZŠ se zahradou s cvičebními a herními prvky pro ZŠ i školní družinu a s učebnou v přírodě Zajistit zpětnou vazbu - spokojenost žáků a rodičů, v případě odchodu žáka ze ZŠ Mostek na školu podobného typu provést analýzu příčin odchodu Prezentovat úspěchy a propagovat MŠ a ZŠ Mostek, spolupracovat při náboru dětí o I Areál vybudován do XII o I o I Etapy o I Zpětná vazba zjištěna 1x / rok o I Spokojenost žáků ( ) o I Spokojenost rodičů ( ) o I Počet odchodů / počet analýz odchodů (1) o I Počet prezentací MŠ a ZŠ Mostek / rok o I Vývěska zřízena do IX o I Měsíční plán akcí školy zveřejňován 1x / měsíc Prostředek ověření Kolaudační zpráva Zveřejněný měsíční plán

9 3.4.7 Nadále rozvíjet individuální přístup k dětem a žákům, používat moderní metody výuky, využívat moderní technické pomůcky a vybavení Organizovat slavnostní zahájení a ukončení školního roku a slavnostně pasovat prvňáčky - čtenáře Hledat možnosti vedlejší hospodářské činnosti ZŠ zvýšit příjmy ZŠ mimo rozpočet obce (nadační fond, granty apod.) Postupně revitalizovat (omladit) pedagogický sbor ZŠ a zajistit dostatečnou kvalifikaci a entuziasmus pro práci v ZŠ Mostek, zajistit komplexní výběrové řízení při přijímání nových pedagogů Rozšířit nabídku mimoškolních činností organizovaných školou spojených se společenskou a další výchovou, např. výchovou ke slušnému chování, ekologickou výchovou apod. (např. pořádání výchovných zájezdů mimo obec koncerty, divadla, muzikály, restaurace, centra ekologické výchovy ad.) Zapojit více rodiče do dění školy (občerstvení na třídní schůzku připravené v rodinách dětmi) o I Počet proškolených pedagogů / rok o I Spokojenost žáků ( ) o I Spokojenost rodičů ( ) o I Slavnostní zahájení šk. roku 1x / rok - A/N o I Slavnostní ukončení šk. roku 1x / rok - A/N o I Slavnostní pasování prvňáčků čtenářů 1x / rok - A/N o I Příjmy ZŠ mimo rozpočet obce / rok ( ) o I Věkový průměr pedagogů / rok o I Spokojenost žáků ( ) o I Spokojenost rodičů ( ) o I Počet akcí a aktivit mimoškolní činnosti / rok o I Počet účastníků / rok o I Spokojenost rodičů ( ) o I Počet aktivně zapojených rodičů / rok o I % rodičů Ank eta Ank eta Evid ence Evid ence Rozpočet ZŠ An keta An keta Evi dence An keta

10 účastných na třídních schůzkách a akcích školy / rok Evi dence Vysvětlivky k indikátorům požadované hodnoty: cílem je růst hodnoty.. cílem je udržet hodnotu pod cílem je pokles hodnoty stanovenou mezí.. cílem je udržet hodnotu nad. cílem je udržet stávající stanovenou mezí hodnotu A/N splněno/nesplněno

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 3. září 2008

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více