Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B"

Transkript

1 Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 03/ / CS

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Obsah 1 Všeobecné pokyny Použití dokumentace Struktura bezpečnostních pokynů Význam výstražných hesel Struktura bezpečnostních pokynů pro daný odstavec Struktura vložených bezpečnostních pokynů Nároky vyplývající ze záruky Vyloučení ze záruky Názvy produktů a značky Poznámka o autorských právech Bezpečnostní pokyny Úvodní poznámky Všeobecně Cílová skupina Použití v souladu s určeným účelem Bezpečnostní funkce Současně platné dokumenty Transport Instalace/montáž Elektrické připojení Bezpečné oddělení Uvedení do provozu / provoz Inspekce a údržba Všeobecné specifikace Rozsahy vstupních napětí Typové označení Přetížitelnost Ochranné funkce Instalace Všeobecné pokyny Mechanická instalace Utahovací momenty Varianty skříní a rozměry Kryt IP 20: Montáž a rozměry spínací skříně Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 3

4 Obsah 4.3 Elektrická instalace Před instalací Instalace Přehled signálních svorek Komunikační zdířka RJ Funkce bezpečného odpojení (STO) Instalace v souladu s UL Elektromagnetická kompatibilita Deska s průvlakem Sejmutí krytů svorek Uvedení do provozu Uživatelské rozhraní Obslužné zařízení Rozšířené kombinace tlačítek Displej Software Jednoduché uvedení do provozu Nastavení měniče pro motory s permanentními magnety Provoz na svorkách (výrobní nastavení) P1-12 = Režim klávesnice (P1-12 = 1 nebo 2) Režim PID regulátoru (P1-12 = 3) Režim master-slave (P1-12 = 4) Funkce zvedacího zařízení Doporučení pro uvedení do provozu Všeobecné pokyny Provoz zvedacího zařízení Nouzový režim Provoz s charakteristikou 87 Hz Funkce potenciometru motoru použití v jeřábu Provoz s potenciometrem motoru Zapojení svorek Nastavení parametrů Provoz Stav měniče Statický stav měniče Provozní režim měniče Reset chyb Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

5 Obsah 7 Provoz na průmyslové sběrnici Všeobecné informace Dostupná řízení, brány a kabelové sady Struktura procesních datových slov při výrobním nastavení měniče Příklad komunikace Nastavení parametrů na frekvenčním měniči Zapojení signálních svorek na měniči Uspořádání sítě CANopen/SBus Připojení brány nebo řízení (SBus MOVILINK ) Specifikace Elektrická instalace Uvedení do provozu na bráně SEW Uvedení do provozu na CCU MOVI-PLC Motion Protocol (P1-12 = 8) Modbus RTU Specifikace Elektrická instalace Schéma obsazení registrů procesních datových slov Příklad toku dat CANopen Specifikace Elektrická instalace COB-IDs a funkce v LTP-B Podporované přenosové režimy Standardní schéma obsazení objektů procesních dat (PDO) Příklad toku dat Tabulka objektů specifických pro CANopen Tabulka objektů specifických pro výrobce Parametry Přehled parametrů Parametry pro sledování v reálném čase (jen pro čtení) Registry parametrů Vysvětlení parametrů Skupina parametrů 1: základní parametry (úroveň 1) Specifické parametry pro servo (úroveň 1) Skupina parametrů 2: rozšířená parametrizace (úroveň 2) Skupina parametrů 3: regulátor PID (úroveň 2) Skupina parametrů 4: regulace motoru (úroveň 2) Skupina parametrů 5: komunikace přes průmyslovou sběrnici (úroveň 2) Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 5

6 Obsah Skupina parametrů 6: rozšířené parametry (úroveň 3) Skupina parametrů 7: parametry regulace motoru (úroveň 3) Skupina parametrů 8: specifické parametry (použitelné pouze pro LTX) (úroveň 3) Skupina parametrů 9: binární vstupy určené uživatelem (úroveň 3) P1-15 Binární vstupy, volba funkcí Technické údaje Shoda Okolní podmínky Výkon a proud fázová soustava 230 V AC pro 3fázové motory 230 V AC fázová soustava 230 V AC pro 3fázové motory 230 V AC fázová soustava 400 V AC pro 3fázové motory 400 V AC Servis a chybové kódy Diagnostika chyb Historie chyb Chybové kódy Servis elektroniky SEW Zaslání k opravě Seznam adres Index Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

7 Všeobecné pokyny Použití dokumentace 1 1 Všeobecné pokyny 1.1 Použití dokumentace Tato dokumentace je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny pro provoz a servis. Dokumentace je určena pro všechny osoby, které provádějí montáž, instalaci, uvedení do provozu a servis výrobku. Dokumentace musí být přístupná a v čitelném stavu. Ujistěte se, že osoby odpovědné za zařízení a jeho provoz a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, přečetly kompletní dokumentaci a porozuměly jí. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace, se obraťte na firmu SEW-EURODRIVE. 1.2 Struktura bezpečnostních pokynů Význam výstražných hesel Následující tabulka znázorňuje odstupňování a význam výstražných hesel pro bezpečnostní pokyny, upozornění na riziko vzniku hmotných škod a další upozornění. Výstražné heslo Význam Důsledky v případě nerespektování NEBEZPIČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká zranění VAROVÁNÍ! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká zranění POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká zranění POZOR! Možné hmotné škody Poškození pohonového systému nebo jeho okolí UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip: Usnadňuje manipulaci s pohonovým systémem Struktura bezpečnostních pokynů pro daný odstavec Bezpečnostní pokyny pro daný odstavec platí nejen pro speciální manipulaci, ale také pro více způsobů manipulace v rámci jednoho tématu. Použité piktogramy poukazují buď na všeobecné riziko, nebo na specifické riziko. Níže vidíte formální strukturu bezpečnostního pokynu pro daný odstavec: VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné důsledky v případě nerespektování. Opatření pro odvrácení nebezpečí Struktura vložených bezpečnostních pokynů Vložené bezpečnostní pokyny jsou uvedeny přímo v návodu před příslušným nebezpečným krokem. Níže je znázorněna formální struktura vloženého bezpečnostního pokynu: VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné důsledky v případě nerespektování. Opatření pro odvrácení nebezpečí. Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 7

8 1 Všeobecné pokyny Nároky vyplývající ze záruky 1.3 Nároky vyplývající ze záruky Dodržování pokynů uvedených v dokumentaci je předpokladem pro bezporuchový provoz a uplatňování případných nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si nejprve dokumentaci! 1.4 Vyloučení ze záruky Respektování pokynů uvedených v dokumentaci je základním předpokladem pro bezpečný provoz a pro dosažení deklarovaných vlastností a výkonových parametrů produktu. Za škody na zdraví osob, hmotné škody a škody na majetku, které vzniknou kvůli nedodržení návodu k obsluze, nepřebírá firma SEW-EURODRIVE žádnou záruku. Ručení za věcné škody je v takových případech vyloučeno. 1.5 Názvy produktů a značky Názvy produktů uvedené v této dokumentaci jsou značky nebo registrované známky náležící příslušným vlastníkům. 1.6 Poznámka o autorských právech 2013 SEW-EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena Jakékoli i dílčí rozmnožování, editace, šíření a jiné komerční využití je zakázáno. 8 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

9 Bezpečnostní pokyny Úvodní poznámky 2 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Úvodní poznámky Následující základní bezpečnostní pokyny slouží pro prevenci úrazů a věcných škod. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování základních bezpečnostních pokynů. Ujistěte se, že osoby odpovědné za funkci a provoz zařízení a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, kompletně přečetly dokumentaci a porozuměly jí. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace, se obraťte na firmu SEW-EURODRIVE. Berte rovněž ohled na doplňující bezpečnostní pokyny v jednotlivých kapitolách této dokumentace. 2.2 Všeobecně VAROVÁNÍ! Během provozu se na zařízení v závislosti na příslušném stupni ochrany mohou vyskytovat součásti pod napětím, holé díly, pohyblivé a rotující díly nebo také horké plochy. Smrt nebo těžká poranění. Veškeré práce v oblasti transportu, uskladnění, instalace/montáže, připojení, uvedení do provozu, údržby a oprav smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál při bezpodmínečném respektování: příslušné podrobné dokumentace, varovných a bezpečnostních štítků na zařízení, všech ostatních příslušných podkladů pro konfiguraci, pokynů pro uvedení do provozu a schémat, specifických pokynů a požadavků a národních a regionálních předpisů pro bezpečnost a prevenci úrazů. Nikdy neinstalujte poškozená zařízení. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišťovala transport. V případě nepřípustného odstranění potřebných krytů, nesprávného použití a při chybné instalaci nebo obsluze vzniká riziko vážného poškození zdraví osob a rovněž může dojít k hmotným škodám. Další informace naleznete v následujících kapitolách. Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 9

10 2 Bezpečnostní pokyny Cílová skupina 2.3 Cílová skupina Jakékoli práce na mechanické části pohonu smí provádět pouze odborní pracovníci s příslušnou kvalifikací. Odborní pracovníci ve smyslu této dokumentace jsou osoby, které byly seznámeny s konstrukcí, mechanickou instalací, odstraněním poruch a údržbou výrobku a mají následující kvalifikaci: vzdělání v oblasti mechaniky (např. mechanik nebo mechatronik) zakončené závěrečnou zkouškou, znalost této dokumentace. Jakékoli práce na elektrické části pohonu smí provádět pouze odborní elektrotechnici s příslušnou kvalifikací. Odborní elektrotechnici ve smyslu tohoto dokumentu jsou osoby, které byly seznámeny s elektrickou instalací, uvedením do provozu, odstraněním poruch a údržbou výrobku a mají následující kvalifikaci: vzdělání v oblasti elektrotechniky (např. elektrotechnik nebo mechatronik) zakončené závěrečnou zkouškou, znalost této dokumentace. Pracovníci musí být kromě toho seznámeni s příslušnými platnými bezpečnostními předpisy a zákony, zejména s požadavky na Performance Level podle DIN EN ISO a s dalšími normami, směrnicemi a zákony uvedenými v této dokumentaci. Uvedené osoby musí mít podle vnitropodnikového řádu výslovně udělené povolení uvádět zařízení, systémy a elektrické obvody do provozu podle příslušných bezpečnostních standardů, programovat je, nastavovat jejich parametry a provádět označování a uzemnění. Veškeré práce v ostatních oblastech, jako je transport, skladování, provoz a likvidace, smí vykonávat pouze osoby, které byly vhodným způsobem zaškoleny. 2.4 Použití v souladu s určeným účelem Frekvenční měniče jsou komponenty určené k řízení třífázových asynchronních motorů. Frekvenční měniče jsou určené k montáži do elektrických strojů a zařízení. Nepřipojujte k frekvenčním měničům žádné kapacitní zátěže. Provoz s kapacitní zátěží vede ke vzniku přepětí, které může způsobit poškození přístroje. Pokud jsou frekvenční měniče uváděny do provozu v zemích EU/EFTA, platí následující normy: při montáži do strojů je uvedení frekvenčních měničů do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) nepřípustné tak dlouho, dokud není prokázáno, že stroj odpovídá požadavkům evropské směrnice 2006/42/EG (směrnice pro stroje); rovněž respektujte normu EN Uvedení do provozu (tj. zahájení provozu k určenému účelu) je povoleno pouze při dodržení směrnice pro zajištění elektromagnetické kompatibility (2004/108/EG). Frekvenční měniče splňují požadavky směrnice 2006/95/EG pro nízká napětí. Pro frekvenční měniče se uplatňují harmonizované normy řady EN / DIN VDE T105 ve spojení s normami EN /VDE 0660, část 500 a EN 60146/ VDE Technické údaje a informace o podmínkách připojení naleznete na typovém štítku a v návodu k obsluze. Tyto pokyny je třeba vždy dodržet. 10 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

11 Bezpečnostní pokyny Současně platné dokumenty Bezpečnostní funkce Frekvenční měnič MOVITRAC LTP-B nesmí bez nadřazeného bezpečnostního systému zajišťovat žádné bezpečnostní funkce. Pro zajištění ochrany strojů a bezpečnosti osob použijte nadřazené bezpečnostní systémy. 2.5 Současně platné dokumenty Při použití funkce "STO bezpečné odpojení momentu" se musíte řídit následujícím dokumentem: MOVITRAC LTP-B Funkční bezpečnost Tyto dokumenty jsou k dispozici na internetové stránce SEW-EURODRIVE pod položkou "Dokumentation \ Software \ CAD". 2.6 Transport Zkontrolujte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujistěte se, zda nedošlo k případnému poškození při transportu. Toto poškození ihned oznamte společnosti zajišťující transport. Uvedení do provozu v takovém případě není možné. Při transportu dbejte na dodržení následujících pokynů: Na přívody nasaďte ochranné zátky, které jsou součástí dodávky. Při přepravě zařízení pokládejte pouze na chladicí žebra nebo na stranu bez konektorů. Zajistěte, aby zařízení nebylo při transportu vystaveno žádným mechanickým rázům. Pokud je to zapotřebí, použijte vhodné, dostatečně dimenzované transportní pomůcky. Před uvedením do provozu odstraňte transportní ochranné prvky. Respektujte pokyny ohledně klimatických podmínek uvedené v kapitole "Technické údaje" ( str. 121). 2.7 Instalace/montáž Dbejte na to, aby instalace a chlazení zařízení probíhaly v souladu s předpisy uvedenými v této dokumentaci. Chraňte zařízení před nepřípustným namáháním. Zejména při přepravě a manipulaci nesmí dojít k ohnutí žádných součástí nebo ke změně izolačních vzdáleností. Nesmí dojít k mechanickému poškození nebo zničení elektrických součástek. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití: použití v oblastech ohrožených explozí, použití v prostředích s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření apod., použití v aplikacích, u kterých dochází k mechanickému kolísání a rázovému zatížení, které přesahuje požadavky normy EN Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Mechanická instalace" ( str. 17). Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 11

12 2 Bezpečnostní pokyny Elektrické připojení 2.8 Elektrické připojení Při práci na řízení pohonu pod napětím respektujte platné národní předpisy pro prevenci úrazů. Elektrickou instalaci provádějte podle příslušných předpisů (např. průřezy kabelů, jištění, připojení uzemňovacího vodiče). V dokumentaci jsou obsaženy podrobnější pokyny. Ochranná opatření a ochranná zařízení musí odpovídat platným předpisům (např. EN nebo EN ). Nutná ochranná opatření při mobilním použití jsou: Způsob přenosu energie Ochranné opatření Přímé napájení ze sítě Ochranné uzemnění 2.9 Bezpečné oddělení Zařízení splňuje všechny požadavky na bezpečné oddělení výkonových přívodů a přívodů elektroniky podle EN Pro zajištění bezpečného oddělení je třeba, aby všechny připojené elektrické obvody rovněž splňovaly požadavky na bezpečné oddělení Uvedení do provozu / provoz POZOR! Povrch zařízení a připojených prvků, např. brzdových odporů, může mít během provozu vysokou teplotu. Nebezpečí popálení. Před zahájením prací nechte zařízení a externí doplňky dostatečně vychladnout. Monitorovací a ochranná zařízení nevyřazujte z funkce ani při zkušebním provozu. Při odchylkách oproti normálnímu provozu (např. při zvýšené teplotě, hluku nebo chvění) je třeba v případě pochybností zařízení vypnout. Zjistěte příčinu a případně kontaktujte SEW-EURODRIVE. Zařízení, do kterých se tyto přístroje montují, musí být příp. vybavena přídavnými kontrolními a bezpečnostními prvky v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, např. se zákonem o obecné bezpečnosti výrobků, s předpisy pro prevenci úrazů. U aplikací se zvýšeným rizikovým potenciálem mohou být doplňující ochranná opatření nezbytná. Po provedení jakýchkoli změn konfigurace je třeba zkontrolovat účinnost ochranných zařízení. Během provozu je třeba nepoužívané přívody zakrýt pomocí ochranných krytek, které jsou součástí dodávky. Po odpojení zařízení od napájecího napětí není možné se ihned dotýkat výkonových přívodů a součástí vedoucích proud, protože v zařízení mohou být nabité kondenzátory. Dodržujte po vypnutí prodlevu minimálně 10 minut. Respektujte v tomto ohledu rovněž příslušné výstražné štítky na zařízení. V zapnutém stavu se na všech výkonových přívodech a na připojených kabelech a svorkách motoru vyskytují nebezpečná napětí. Platí to i tehdy, pokud je zařízení zablokováno a motor stojí. Zhasnutí provozních kontrolek a dalších indikačních prvků nemusí znamenat, že je zařízení odpojeno od sítě a že není přítomno žádné napětí. 12 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

13 Bezpečnostní pokyny Inspekce a údržba 2 Mechanické blokování nebo aktivace interních bezpečnostních funkcí zařízení mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Pokud toto chování není pro poháněný stroj z bezpečnostních důvodů přípustné, odpojte nejprve zařízení od sítě, než začnete poruchu odstraňovat Inspekce a údržba VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli přítomnosti nechráněných součástí pod napětím uvnitř zařízení. Smrt nebo těžká poranění. V žádném případě zařízení neotevírejte. Opravy provádí pouze SEW-EURODRIVE. Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 13

14 3 Všeobecné specifikace Rozsahy vstupních napětí 3 Všeobecné specifikace 3.1 Rozsahy vstupních napětí V závislosti na modelu a výkonovém rozsahu je možné měniče připojit přímo na následující sítě: MOVITRAC LTP-B, konstrukční velikost 2 ( V): 200 V 240 V ±10 %, 1fázové*, Hz ±5 % MOVITRAC LTP-B, všechny konstrukční velikosti ( V): 200 V 240 V ±10 %, 3fázové, Hz ±5 % MOVITRAC LTP-B, všechny konstrukční velikosti ( V): 380 V 480 V ±10 %, 3fázové, Hz ±5 % UPOZORNĚNÍ * Rovněž je možné připojovat jednofázové měniče MOVITRAC LTP-B na dvě fáze třífázových sítí o napětí V. Zařízení, která jsou připojena k 3fázové síti, jsou uzpůsobena pro nesymetrii sítě (nejvýše 3 %) mezi jednotlivými fázemi. Pro napájecí sítě s nesymetrií vyšší než 3 % (typicky v Indii a v některých částech asijsko-pacifického regionu včetně Číny) doporučuje SEW-EURODRIVE použití vstupních tlumivek. 3.2 Typové označení MC LTP - B (60 Hz) 60 Hz Pouze americká varianta Typ Kvadranty Způsob zapojení Odrušení na vstupu Síťové napětí Doporučený výkon motoru Verze 00 = standardní, těleso se stupněm ochrany IP = kryt IP 55 / NEMA 12 4 = 4Q (s brzdovým přerušovačem) 1 = 1fázové 3 = 3fázové 0 = třída elektromagnetické kompatibility 0 A = třída elektromagnetické kompatibility C2 B = třída elektromagnetické kompatibility C1 2 = V 5 = V 0015 = 1,5 kw B Typ výrobku MC LTP 14 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

15 Všeobecné specifikace Přetížitelnost Přetížitelnost Měniče: Přetížitelnost založená na proudu měniče Motory: 60 sekund 2 sekundy MOVITRAC LTP-B 150 % 175 % Přetížitelnost založená na jmenovitém proudu motoru 60 sekund 2 sekundy Výrobní nastavení 150 % 175 % CMP 200 % 250 % 1) Sync % 250 % 1) Jen 200 % pro KV 3; 5,5 kw Přetížitelnost založená na jmenovitém proudu motoru MGF2 s LTP-B, 1,5 kw MGF4 s LTP-B, 2,2 kw 300 sekund 200 % Úprava přetížitelnosti motoru se provádí parametrem P1-08 Jmenovitý proud motoru. 3.4 Ochranné funkce Zkrat na výstupu, fáze fáze, fáze zem Nadproud na výstupu Ochrana proti přetížení Měnič pracuje s přetížením tak, jak je popsáno v odstavci "Přetížitelnost". Chyba vlivem přepětí Nastaveno na 123 % maximálního jmenovitého síťového napětí měniče. Chyba vlivem podpětí Chyba vlivem nadměrné teploty Chyba vlivem příliš nízké teploty Měnič se při teplotě pod 10 C odpojí. Výpadek síťových fází Běžící měnič se vypne, pokud jedna fáze třífázové sítě vypadne na dobu delší než 15 sekund. Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 15

16 + 4 Instalace Všeobecné pokyny 4 Instalace 4.1 Všeobecné pokyny Před instalací MOVITRAC LTP-B pečlivě zkontrolujte, zda není poškozen. Měnič MOVITRAC LTP-B skladujte v originálním obalu až do doby jeho použití. Místo skladování musí být čisté a suché a musí mít teplotu od 40 C do +60 C. Nainstalujte měnič MOVITRAC LTP-B ve vhodném krytu na rovnou, svislou a nehořlavou plochu odolnou proti vibracím. Pokud má být zaručen určitý stupeň ochrany IP, je třeba respektovat normu EN Hořlavé látky udržujte v bezpečné vzdálenosti od měniče. Zamezte pronikání vodivých nebo hořlavých cizorodých těles. Nejvyšší přípustná teplota okolí během provozu činí 50 C, u měničů se stupněm ochrany IP 20 a 40 C u měničů se stupněm ochrany IP 55. Nejnižší přípustná teplota okolí během provozu činí 10 C. Respektujte rovněž specifické údaje uvedené v kapitole "Okolní podmínky" ( str. 121). Relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 95 % (orosení je nepřípustné). Měniče MOVITRAC LTP-B je možné instalovat vedle sebe. Tím se zaručí dostatečný větrací prostor mezi jednotlivými zařízeními. Pokud má být měnič MOVITRAC LTP-B nainstalován nad jiným měničem nebo jiným zařízením emitujícím teplo, je třeba dodržet minimální vertikální vzdálenost 150 mm. Spínací skříň musí být vybavena buď nucenou ventilací, nebo musí být dostatečně velká, aby bylo zajištěno vlastní chlazení (viz kapitola "Kryt IP 20: Montáž a rozměry spínací skříně" ( str. 21)). Montáž na montážní lištu je možná pouze u měničů o konstrukční velikosti 2 (IP 20). Chraňte měnič se stupněm ochrany IP 55 před přímým slunečním zářením. Při instalaci venku použijte vhodné zakrytí. Měnič LTP-B se smí instalovat pouze tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku: -DC L1/L L2/N L3 + MOVITRAC LTP-B -DC L1/L L2/N L3 BR U V W -DC L1/L L2/N L3 BR U V W MOVITRAC LTP-B MOVITRAC LTP-B + BR U V W 16 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

17 Instalace Mechanická instalace Mechanická instalace Utahovací momenty Výkonové svorky Konstrukční Utahovací moment v Nm (lb in) velikost 2 1 (9) 3 1 (9) 4 4 (35) 5 15 (133) 6 20 (177) 7 20 (177) Řídicí svorky Přípustný utahovací moment řídicích svorek činí 0,8 Nm (7 Ib in) Varianty skříní a rozměry Varianty skříní MOVITRAC LTP-B je k dispozici ve dvou variantách provedení krytu: kryt IP 20 pro použití ve spínacích skříních, kryt IP 55 / NEMA 12 K. Kryt IP 55 / NEMA 12 K je chráněn před vlhkostí a prachem. Tato ochrana umožňuje provoz měniče za ztížených podmínek v interiéru. Elektronika měničů je identická. Rozdílné jsou pouze rozměry krytu a jeho hmotnost. Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 17

18 4 Instalace Mechanická instalace Rozměry krytu IP 20, konstrukční velikost 2 a 3 B C a c -DC L1/L L2/N L3 b A MOVITRAC LTP-B d + BR U V W Rozměr Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 Výška (A) mm in 8,66 10,28 Šířka (B) mm in 4,33 5,20 Hloubka (C) mm in 7,28 8,07 Hmotnost kg 1,8 3,5 lb 3,97 7,72 a mm 63,0 80,0 in 2,48 3,15 b mm 209,0 247 in 8,23 9,72 c mm 23 25,5 in 0,91 1,01 d mm 7,00 7,75 in 0,28 0,30 Doporučená velikost šroubů 4 M4 4 M4 18 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

19 Instalace Mechanická instalace 4 Rozměry krytu IP 55 / NEMA 12 (LTP xxx 10) Konstrukční velikosti 2 a 3 B C c a A d b d Rozměr Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 Výška (A) mm in 10,12 12,20 Šířka (B) mm ,5 in 7,40 8,29 Hloubka (C) mm in 9,41 2,88 Hmotnost kg 4,8 6,4 lb 10,5 14,1 a mm ,5 in 6,93 7,78 b mm ,5 in 7,87 9,90 c mm 6 6,5 in 0,24 0,26 d mm 28,5 25,1 in 1,12 0,99 Doporučená velikost šroubů 4 M5 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 19

20 4 Instalace Mechanická instalace Konstrukční velikosti 4 7 Měniče konstrukční velikosti 4 7 jsou dodávány vždy se základní deskou s otvory a bez otvorů pro kabelovou průchodku. A b B C d a Rozměr Konstrukční velikost 4 Konstrukční velikost 5 Konstrukční velikost 6 Konstrukční velikost 7 Výška (A) mm in 17,32 21,26 34,06 50,39 Šířka (B) mm in 6,73 9,25 12,99 12,99 Hloubka (C) mm in 9,25 10,55 13,19 14,37 Hmotnost kg 11,5 22, lb 25,35 49,60 110,23 176,37 a mm in 4,33 6,89 7,87 7,87 b mm in 16,65 20,47 33,07 49,41 c mm in 2,40 2,36 5,12 5,12 d mm in 0,32 0,32 0,39 0,39 Doporučená velikost šroubů 4 M8 4 M10 20 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

21 Instalace Mechanická instalace Kryt IP 20: Montáž a rozměry spínací skříně U aplikací, které vyžadují vyšší stupeň ochrany než IP 20, musí být měnič umístěn ve spínací skříni. Respektujte přitom následující pokyny: Spínací skříň musí být vyrobena z tepelně vodivého materiálu, nebo musí být vybavena nuceným větráním. Při použití spínací skříně s ventilačními otvory musí být otvory umístěny pod měničem a nad ním, aby byla umožněna dobrá cirkulace vzduchu. Vzduch musí být přiváděn pod měničem a nad měničem musí být opět odváděn. Pokud vnější okolí obsahuje částice nečistot (např. prach), pak je třeba do ventilačních otvorů namontovat filtr částic a použít externí ventilaci. Filtr je třeba v případě potřeby kontrolovat a čistit. V prostředích s vysokou koncentrací vlhkosti, solí nebo chemikálií je třeba použít vhodnou uzavřenou spínací skříň (bez ventilačních otvorů). Rozměry kovové skříně bez ventilačních otvorů Výkon Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost V: 1,5 kw, 0,75 kw 400 V: 1,5 kw, 2,2 kw, 0,75 kw Spínací skříň s těsnicím uzávěrem A B C D mm in mm in mm in mm in , , , , V: 2,2 kw , , , ,94 Všechny výkonové rozsahy , , , ,91 C B D A D Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 21

22 4 Instalace Mechanická instalace Rozměry spínací skříně s ventilačními otvory Výkon Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost V: 1,5 kw, 0,75 kw 400 V: 1,5 kw, 2,2 kw, 0,75 kw Spínací skříň s ventilačními otvory A B C D mm in mm in mm in mm in , , , , V: 2,2 kw , , , ,94 Všechny výkonové rozsahy , , , ,91 Rozměry spínací skříně s externí ventilací Výkon Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 Spínací skříň s externí ventilací A B C D Průtok vzduchu mm in mm in mm in mm in 230 V: 1,5 kw, 0,75 kw 400 V: 1,5 kw, 2,2 kw, 0,75 kw , , , ,36 > 45 m3 /h 230 V: 2,2 kw , , , ,94 > 45 m 3 /h Všechny výkonové rozsahy , , , ,91 > 80 m 3 /h 22 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

23 Instalace Elektrická instalace Elektrická instalace Při instalaci bezpodmínečně respektujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2! Varování Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí mohou být uvnitř zařízení a na svorkách přítomna až 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Nejméně 10 minut předtím, než zahájíte práce na měniči MOVITRAC LTP-B, musí být měnič odpojen od elektrického napájení a izolován. Zařízení MOVITRAC LTP-B smí instalovat pouze odborní pracovníci v oboru elektrotechniky při respektování příslušných předpisů a směrnic. Měnič MOVITRAC LTP-B je vybaven stupněm ochrany IP 20. Pro dosažení vyššího stupně ochrany IP je třeba použít vhodné zapouzdření nebo verzi IP 55 / NEMA 12. Pokud je měnič spojen se sítí prostřednictvím konektoru, nesmí se konektor odpojovat dříve než 10 minut po odpojení síťového napájení. Ujistěte se, že jsou zařízení správně uzemněná. Respektujte přitom schéma uvedené v kapitole "Připojení měniče a motoru" ( str. 28). Zemnicí kabel musí být dimenzován pro maximální svodový proud, který je za normálních okolností omezen pojistkami nebo ochranným spínačem motoru. Varování Nebezpečí ohrožení života při zřícení zdvihacího zařízení. Smrt nebo těžká poranění. Měnič MOVITRAC LTP-B nesmí být používán ve smyslu bezpečnostního zařízení pro aplikace ve zvedací technice. Jako bezpečnostní zařízení používejte kontrolní systémy nebo mechanické ochrany. Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 23

24 4 Instalace Elektrická instalace Před instalací Ujistěte se, že napájecí napětí, frekvence a počet fází (jedno- nebo třífázové zařízení) odpovídají jmenovitým hodnotám měniče MOVITRAC při dodání. Mezi napájecí napětí a měnič je třeba nainstalovat odpojovač nebo podobný oddělovací prvek. Síťové napájení se nikdy nesmí připojovat na výstupní svorky U, V nebo W měniče MOVITRAC LTP-B. Kabely jsou chráněny pomocí pomalých vysokovýkonových ochran nebo pomocí ochranných spínačů motoru. Další informace naleznete v odstavci "Přípustné napěťové sítě" ( str. 26). Mezi měnič a motor neinstalujte žádné automatické spínací ochrany. V místech, kde jsou řídicí vedení a vysokoproudé kabely položeny v těsné vzájemné blízkosti, je třeba dodržet minimální vzdálenost 100 mm a u křížení kabelů úhel 90. Zajistěte, aby stínění a opláštění výkonových kabelů odpovídalo schématu v odstavci "Připojení měniče a motoru" ( str. 28). Ujistěte se, že jsou všechny svorky dotažené příslušným utahovacím momentem ( str. 17). Pomocná karta V krytu IP 55 je nalepena pomocná karta za snímatelným čelním krytem. V krytu IP 20 je pomocná karta zasunuta ve výřezu nad sedmisegmentovým displejem. Síťové stykače Používejte pouze síťové stykače spotřební kategorie AC-3 (EN ). Mezi dvěma zapnutími sítě musí vždy uplynout nejméně 120 sekund. Vstupní pojistky Typy pojistek: Typy ochran vedení v provozní třídě gl, gg: jmenovité napětí jističe jmenovité síťové napětí jmenovitý proud pojistky musí být podle zatížení měniče dimenzován na 100 % jmenovitého proudu měniče. Ochranný jistič vedení s charakteristikou B, C: jmenovité napětí jističe vedení jmenovité síťové napětí, jmenovité proudy jističe vedení musí být alespoň o 10 % větší než jmenovitý proud měniče. 24 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

25 Instalace Elektrická instalace 4 Provoz v sítích IT V sítích IT smí být provozována pouze zařízení IP 20. Přitom je třeba kvůli potlačení přepětí rozpojit propojení mezi komponentami. To je možné provést vyšroubováním šroubu VAR. Dále je třeba odpojit elektromagnetický filtr vyšroubováním odrušovacího šroubu (viz dole): [1] [2] [1] Odrušovací šroub [2] Šroub VAR SEW-EURODRIVE doporučuje použít v napěťových sítích s neuzemněným nulovým bodem (sítě IT) hlídač izolace, využívající měřicí metodu Pulscode. Zabráníte tím chybnému spínání indikátoru zemního spojení vlivem parazitních kapacit měniče vůči zemi. Navíc mají měniče s odrušovacím filtrem výrazně vyšší chybový zemní proud. L/L1 N/L2 L3 Internal EMC Filter Internal Surge Protection Earth EMC VAR Připojení brzdového odporu Vedení zkraťte na minimální přípustnou délku. Použijte dvě těsně spojená vedení nebo jeden dvoužilový stíněný výkonový kabel. Průřez odpovídá jmenovitému výkonu měniče. Brzdový odpor chraňte pomocí bimetalového relé vybavovací třídy 10 nebo 10 A (schéma připojení). U brzdových odporů konstrukční řady BW..-T je možné namísto bimetalového relé připojit integrovaný teplotní snímač s dvoužilovým, stíněným kabelem. Brzdové odpory v plochém provedení jsou vybaveny interní tepelnou ochranou proti přetížení (tavná pojistka bez možnosti výměny). Brzdové odpory v plochém provedení montujte s odpovídající ochranou proti dotyku. Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 25

26 4 Instalace Elektrická instalace Instalace brzdového odporu Instalace Přípustné napěťové sítě VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přívody k brzdovým odporům vedou při jmenovitém provozu vysoké stejnosměrné napětí (cca 900 V DC). Smrt nebo těžká zranění. Alespoň 10 minut před odstraněním napájecího kabelu odpojte měnič MOVITRAC LTP-B od napětí. POZOR! Nebezpečí popálení. Povrch brzdových odporů má při zatížení jmenovitým výkonem P N vysokou teplotu. Lehká poranění. Zvolte proto vhodné místo montáže. Nedotýkejte se brzdových odporů. Použijte vhodnou ochranu proti dotyku. Připojte měnič podle následujících schémat. Dbejte na správné zapojení ve svorkové skříni motoru. Rozlišují se dva základní druhy zapojení: do hvězdy a do trojúhelníku. Je třeba bezpodmínečně zajistit takové připojení motoru ke zdroji napětí, aby byl motor napájen správným provozním napětím. Další informace naleznete na obrázku v odstavci "Zapojení ve svorkové skříni motoru" ( str. 27). Jako výkonový kabel se doporučuje používat 4žilový stíněný kabel s izolací z PVC. Tento kabel je třeba považovat za kabel, který je v souladu s národními předpisy v daném oboru a s příslušnými směrnicemi a pravidly. Pro připojení výkonových kabelů k měniči jsou zapotřebí koncové objímky žil. Zemnicí svorka každého měniče MOVITRAC LTP-B musí být jednotlivě a přímo spojena se zemnicí lištou (kostrou) daného místa tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku (spojení proveďte přes filtr, pokud je k dispozici). Přípojky uzemnění měniče MOVITRAC LTP-B nesmí být propojovány od měniče k měniči. Rovněž nesmí být k měničům přiváděny od jiných měničů. Impedance uzemňovacího obvodu musí odpovídat místním oborovým bezpečnostním předpisům. Aby byly dodrženy podmínky UL, musí být všechny uzemňovací přípojky opatřeny nalisovanými kabelovými oky podle specifikace UL. Napěťové sítě s uzemněným nulovým bodem Měnič MOVITRAC LTP-B je určen k provozu v sítích TN a TT s přímo uzemněným nulovým bodem. Napěťové sítě s neuzemněným nulovým bodem Provoz v sítích s neuzemněným nulovým bodem (např. sítě IT) je rovněž přípustný. SEW-EURODRIVE doporučuje v takovém případě použít indikátor zemního spojení pracující na principu měření metodou Puls Code. Při použití těchto zařízení pak kvůli chybějící kapacitě měniče proti zemi nemůže dojít k vyhlášení chyby na indikátoru zemního spojení. Napěťové sítě uzemněné vnějším vodičem Měniče smí být provozovány pouze v sítích s maximálním střídavým napětím (fáze vůči zemi) 300 V. 26 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

27 Instalace Elektrická instalace 4 Zapojení ve svorkové skříni motoru Motory jsou zapojeny do hvězdy, trojúhelníku, dvojité hvězdy nebo hvězdy Nema. Typový štítek motoru poskytuje informaci o napěťovém rozsahu pro příslušný způsob zapojení, který musí odpovídat provoznímu napětí zařízení MOVITRAC LTP-B. R13 W2 U2 V2 W2 U1 U2 V1 V2 W1 U1 V1 W1 U V W Nízké napětí Δ U V W Vysoké napětí Õ R76 T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 T7 T8 U3 V3 W3 T1 T2 T3 U1 V1 W1 T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 U1 T7 V1 T8 W3 U3 V3 T1 T2 T3 W1 L1 L2 L1 Nízké napětí Õ Õ L1 L2 L1 Vysoké napětí Õ DR/DT/DV T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 U1 V3 T1 T2 T3 V1 W3 W1 T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 T1 T2 T3 U1 V3 V1 W3 W1 U V W Nízké napětí Õ Õ U V W Vysoké napětí Õ Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 27

28 4 Instalace Elektrická instalace Připojení měniče a motoru VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nesprávné zapojení může vést k ohrožení vlivem vysokých napětí. Smrt nebo těžká zranění. Níže zobrazené pořadí připojení je třeba bezpodmínečně dodržet. F11/F12/F13 L1 L2/N není 1fáz. 230 V PE K10 (AC-3) [1] L1 L2 L3 Doplněk ND.. Vstupní tlumivka L1' L2' L3' V AC V DC (BMV) V AC (BMK) V AC Pouze pokud je MC LT používán jako spínaný doplněk, nebo s namontovanou doplňkovou spínací skříní DC Bus přístup F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 [2] K11 (AC-3) K11 (AC-3) +V K11 (AC-3) Výkonová část [V+] [4] +V [4] GND K12 K12 (AC-3) (AC-3) [3] [3] GND GND [4] 17 U V W BR + BW.. / BW..-T Připojení brzdového odporu / DC Bus "+"-přístup * 1 bílá BG 2 červená 3 BGE 4 5 modrá DR/DT/DV/D: Oddělení na straně stejnosměrného a střídavého proudu 1 BMK 2 3 BMV červená bílá modrá 1 BG 2 3 BGE 4 5 bílá červená modrá DR/DT/DV/D: Oddělení na straně střídavého proudu M 3fáz BW [1] Síťový stykač mezi napájecí sítí a měničem [2] Síťové napájení brzdového usměrňovače, spínáno simultánně z K10 [3] Řídicí stykač/relé, odebírá napětí z interního reléového kontaktu [4]měniče a napájí tímto napětím brzdový usměrňovač [4] Bezpotenciálový reléový kontakt měniče [V+] Externí napájení 250 V AC / 30 V DC při max. proudu 5 A V DC BMV Napájení stejnosměrným napětím BMV V AC BMK Napájení střídavým natím BMK 28 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

29 Instalace Elektrická instalace 4 UPOZORNĚNÍ Všechny měniče LTP-B se stupněm ochrany IP 55 mají na spodní straně měniče otvor pro protažení síťového kabelu a kabelu motoru. Brzdový usměrňovač připojte přes zvláštní síťový přívod. Napájení přes napětí motoru není přípustné! U následujících aplikací vždy odpojujte brzdu na straně AC a DC: u veškerých aplikací z oblasti zvedací techniky u aplikací, které vyžadují rychlou dobu reakce brzdy Teplotní ochrana motoru (TF/TH) Vícemotorový pohon / skupinový pohon Připojení třífázových brzdových motorů Motory s interním teplotním snímačem (TF, TH nebo podobné) je možné připojovat přímo na MOVITRAC LTP-B. Měnič pak indikuje chybu. Teplotní snímač se připojuje na svorku 1 (+24 V) a na analogový vstup 2. Parametr P1-15 musí být nastaven na externí chybový vstup, aby se mohla rozpoznávat chybová hlášení o nadměrné teplotě. Prahová hodnota činí 2,5 kω. Informace k termistoru motoru naleznete v kapitole "P1-15 Binární vstupy, volba funkcí" ( str. 117) a v popisu parametru P2-33. Suma proudů motorů nesmí překročit jmenovitý proud měniče. Viz kap. "Technické údaje měniče MOVITRAC LTP-B" ( str. 121). Provoz s více motory je možný pouze s třífázovými asynchronními motory, nikoli se synchronními motory. Skupina motorů je omezena na 5 motorů a motory v rámci skupiny se nesmí lišit o více než 3 velikosti. Maximální délka kabelů jedné skupiny je omezena na hodnoty jednotlivých pohonů. Viz kapitolu "Technické údaje" ( str. 121). Pro skupiny s více než 3 motory doporučuje SEW-EURODRIVE použít výstupní tlumivku "HD LT xxx". Podrobné pokyny ohledně systému brzd SEW naleznete v katalogu "Třífázové motory", který si můžete objednat u SEW-EURODRIVE. Brzdové systémy SEW jsou stejnosměrně buzené kotoučové brzdy, které se odbrzďují elektromagneticky a brzdí prostřednictvím síly pružin. Brzdový usměrňovač napájí brzdu stejnosměrným napětím. UPOZORNĚNÍ Brzdový usměrňovač musí mít při provozu na měniči vlastní síťový přívod; napájení přes napětí motoru není přípustné! Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 29

30 4 Instalace Elektrická instalace Přehled signálních svorek Hlavní svorky IP 20 a IP VIO DI 1 DI 2 DI V AI 1 / DI 4 0 V AO 1 / DO 1 0 V AI 2 / DI 5 AO 2 / DO 2 STO+ STO Blok signálních svorek je vybaven následujícími signálními přívody: Číslo svorky Signál Připojení Popis VIO +24 V vztažné napětí Vztažné napětí pro aktivaci DI1 DI3 (max. 100 ma) 2 DI1 Binární vstup 1 Pozitivní logika 3 DI 2 Binární vstup 2 "Logická 1" rozsah vstupního napětí: 8 30 V DC "Logická 0" rozsah vstupního napětí: 0 2 V DC 4 DI 3 Binární vstup 3 Kompatibilní s PLC, pokud je na svorce 7 nebo 9 připojeno napětí 0 V V Výstup +10 V, vztažné napětí 6 AI 1 / DI 4 Analogový vstup (12 bitů) Binární vstup 4 10 V, vztažná hodnota pro analogový vstup (pot. napájení +, 10 ma max., 1 kω 10 kω) 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma "Logická 1" rozsah vstupního napětí: 8 30 V DC 7 0 V 0 V vztažný potenciál 0 V vztažný potenciál (pot. napájení) 8 AO 1 / DO 1 Analogový výstup (10 bitů) Binární výstup V, max. 20 ma analogový 24 V, max. 20 ma digitální 9 0 V 0 V vztažný potenciál 0 V vztažné napětí 10 AI 2 / DI 5 Analogový vstup 2 (12 bitů) Binární vstup 5 / termistorový kontakt 11 AO 2 / DO 2 Analogový výstup 2 (10 bitů) Binární výstup 2 12 STO+ Uvolnění koncového stupně 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma "Logická 1" rozsah vstupního napětí: 8 30 V DC 0 10 V, 20 ma analogový 24 V, 20 ma digitální Vstup +24 V DC, odběr proudu max. 100 ma Bezpečnostní kontakt STO, High = V DC 13 STO Vztažný potenciál GND pro vstup +24 V DC Bezpečnostní kontakt STO Všechny binární vstupy se aktivují vstupním napětím v rozsahu 8 30 V, tj. jsou kompatibilní s napětím +24 V. POZOR! Možnost vzniku hmotných škod. Připojením napětí nad 30 V na signální svorky se může řízení poškodit. Napětí připojené na signálních svorkách nesmí přesáhnout hodnotu 30 V. 30 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

31 Instalace Elektrická instalace 4 UPOZORNĚNÍ Svorky 7 a 9 je možné použít jako vztažný potenciál GND, pokud je měnič MOVITRAC LTP-B řízen prostřednictvím PLC. Připojte STO+ na +24 V a STO na 0 V, čímž uvolníte koncový výkonový stupeň; jinak měnič ukazuje stav "blokováno". Pokud se má provést STO ve smyslu bezpečnostního zařízení, je nutné se řídit pokyny a zapojení v příručce "Funkční bezpečnost MOVITRAC LTP-B". VAROVÁNÍ! Když je svorka 12 trvale napájena napětím 24 V a svorka 13 je trvale na GND, je funkce "STO" trvale deaktivovaná. Přehled svorek relé Výstup relé 1, vztažný potenciál Výstup relé 1, spínací kontakt Výstup relé 1, rozpínací kontakt Výstup relé 2, vztažný potenciál Výstup relé 2, spínací kontakt Číslo Signál Popis svorky 14 Výstup relé 1 vztažná hodnota Kontakt relé (250 V AC / 30 V DC, max. 5 A) 15 Výstup relé 1, spínací kontakt 16 Výstup relé 1, rozpínací kontakt 17 Výstup relé 2 vztažná hodnota 18 Výstup relé 2, spínací kontakt Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 31

32 4 Instalace Elektrická instalace Komunikační zdířka RJ45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [1] RS485+ (Modbus) [2] RS485 (Modbus) [3] +24 V (napájení vzdáleného displeje) [4] RS485+ (Engineering) [5] RS485 (Engineering) [6] 0 V [7] SBus+ (P1-12 musí být nastaven na komunikaci přes SBus) [8] SBus (P1-12 musí být nastaven na komunikaci přes SBus) Funkce bezpečného odpojení (STO) Pomocí funkce bezpečného odpojení (Safe Torque Off, funkce STO) se koncový stupeň měniče zcela zablokuje. Pokud je mezi STO+ a STO připojeno napětí 24 V, jak je znázorněno na výkresu v kapitole "Přehled signálních svorek" ( str. 30), funguje měnič normálně. Rovněž je možné použít externí napájení 24 V. Pokud dojde k odstranění napájení 24 V, aktivuje se funkce STO. Tím dojde k zablokování výstupu měniče a motor volně doběhne. Měnič při tomto stavu přestane dodávat krouticí moment. Měnič se může znovu rozběhnout tehdy, pokud je mezi STO+ a STO znovu připojeno napětí 24 V. Funkci STO je možné použít tehdy, pokud je třeba odpojit výstup měniče například v případě nouzového vypnutí nebo při údržbě stroje. VAROVÁNÍ! Aktivací funkce STO se neodpojí síťový proud přivedený k měniči. Před zahájením prací na údržbě elektrické části měniče nebo hnacího motoru proto odpojte síťové napájení měniče. Další informace k tématu "STO" naleznete v příručce "MOVITRAC LTP-B Funkční bezpečnost". 32 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

33 Instalace Elektrická instalace Instalace v souladu s UL Při instalaci v souladu s UL dbejte na dodržení následujících pokynů: Teploty okolí Měniče je možné provozovat při následujících okolních teplotách: Stupeň ochrany Teplota okolí IP C až 50 C IP 55 / NEMA C až 40 C Používejte výhradně měděné připojovací kabely, které jsou určené pro okolní teploty do 75 C. Utahovací momenty výkonových svorek Utahovací momenty řídicích svorek Externí napájení 24 V DC Napěťové sítě a jištění Pro výkonové svorky měniče MOVITRAC LTP-B platí následující přípustné utahovací momenty: Velikost Utahovací moment 2 1 Nm / 9 lb in 3 1 Nm / 9 lb in 4 4 Nm / 35 lb in 5 15 Nm / 133 lb in 6 20 Nm / 177 lb in 7 20 Nm / 177 lb in Přípustný utahovací moment řídicích svorek činí 0,8 Nm (7 Ib in) Jako externí zdroj napětí 24 V DC používejte pouze vyzkoušená zařízení s omezeným výstupním napětím (U max = 30 V DC) a omezeným výstupním proudem (I 8 A). Měniče MOVITRAC LTP-B jsou vhodné pro provoz v napěťových sítích s uzemněným nulovým bodem (sítě TN a TT), které dodávají maximální síťový proud a maximální síťové napětí podle následujících tabulek. Pojistky uváděné v následujících tabulkách jsou maximální přípustné pojistky pro daný měnič. Používejte jen tavné pojistky. Certifikace UL neplatí pro provoz v napěťových sítích s neuzemněným nulovým bodem (sítě IT). Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 33

34 4 Instalace Elektrická instalace Zařízení na V MOVITRAC LTP... Zařízení na V Tepelná ochrana motoru Max. střídavý zkratový proud sítě Max. síťové napětí Max. přípustná pojistka 0004 AC A AC 240 V AC 15 A / 250 V 0008 AC A AC 240 V AC 30 A / 250 V 0015 AC A AC 240 V AC 20 A / 250 V 0022, 0040 AC A AC 240 V AC 30 A / 250 V 0055, 0075 AC A AC 240 V AC 110 A / 250 V 0110 AC A AC 240 V AC 175 A / 250 V 0150 AC A AC 240 V AC 225 A / 250 V 0220 AC A AC 240 V AC 350 A / 250 V MOVITRAC LTP... Max. střídavý zkratový proud sítě Max. síťové napětí Max. přípustná pojistka 0008, 0015 AC A AC 480 V AC 15 A / 600 V 0022, 0040 AC A AC 480 V AC 20 A / 600 V 0055, 0075 AC A AC 480 V AC 60 A / 600 V 0110 AC A AC 480 V AC 110 A / 600 V 0150/0220 AC A AC 500 V AC 175 A / 600 V 0300 AC A AC 500 V AC 225 A / 600 V 0370, 0450 AC A AC 500 V AC 350 A / 600 V 0550, 0750 AC A AC 500 V AC 500 A / 600 V MOVITRAC LTP-B má teplotní ochranu motoru proti přetížení podle NEC (National Electrical Code, US). Teplotní ochrana motoru proti přetížení musí být zajištěna podle některého z následujících opatření: Instalace teplotního čidla motoru podle NEC, viz také kapitola Teplotní ochrana motoru (TF/TH) Použití interní teplotní ochrany motoru proti přetížení aktivací parametru P Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

35 Instalace Elektrická instalace Elektromagnetická kompatibilita Konstrukční řada frekvenčních měničů MOVITRAC LTP-B je určena pro použití ve strojích a zařízeních. Splňuje normu elektromagnetické kompatibility EN pro měniče s proměnlivými otáčkami. Pro instalaci systému měničů v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility je třeba respektovat požadavky uvedené ve směrnici 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita). Odolnost proti rušení Vysílání rušivých signálů MOVITRAC LTP-B splňuje požadavky na odolnost proti rušení stanovené normou EN pro průmysl a domácnosti (lehký průmysl). Ohledně emise rušivých signálů splňuje měnič MOVITRAC LTP-B mezní hodnoty podle norem EN a EN 55014, a může být proto používán jak v průmyslu, tak i v domácnostech (v lehkém průmyslu). Pro zajištění nejlepší možné elektromagnetické kompatibility je třeba měniče nainstalovat v souladu s pokyny uvedenými v kapitole "Instalace" ( str. 16). Dbejte přitom na dobré uzemnění systému měničů. Mají-li být splněny požadavky z hlediska rušení, je třeba použít stíněné kabely motoru. Stínění pokládejte nejkratší možnou cestou s plošným kontaktem na kostru po obou stranách. To platí také pro kabely s několika stíněnými žílami V níže uvedené tabulce jsou stanoveny podmínky pro použití měničů MOVITRAC LTP-B v aplikacích s měniči: Typ měniče Kat. C1 (třída B) Kat. C2 (třída A) Kat. C3 230 V, jednofázové LTP-B xxxx 2B1-x-xx 230 V / 400 V, 3fázové LTP-B xxxx 2A3-x-xx LTP-B xxxx 5A3-x-xx Není zapotřebí doplňková filtrace Použijte stíněný kabel motoru Použijte externí filtr typu NF LT 5B3 0xx Použijte stíněný kabel motoru Není zapotřebí doplňková filtrace Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 35

36 4 Instalace Elektrická instalace Odpojení odrušovacího filtru a varistoru (IP 20) Měniče IP 20 s vestavěným odrušovacím filtrem (např. MOVITRAC LTP-B xxxx xaxx 00 nebo MOVITRAC LTP-B xxxx xbxx 00) mají vyšší chybový zemní proud než zařízení bez filtru. Pokud je na jedné monitorovací jednotce pro kontrolu zemního spojení provozován více než jeden měnič MOVITRAC LTP-B, může tato monitorovací jednotka případně hlásit chybu, zejména pokud jsou použity stíněné kabely motoru. Odrušovací filtr můžete deaktivovat vyšroubováním odrušovacího šroubu ze strany na zařízení. VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí mohou být uvnitř zařízení a na svorkách přítomna až 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká zranění. Odpojte měnič MOVITRAC LTP-B od napětí nejméně 10 minut předtím, než vyšroubujete odrušovací šroub. [1] [2] [1] Odrušovací šroub [2] Šroub VAR L1 L2 L3 earth Filter coil L1 L2 L3 earth VAR screw EMC screw MOVITRAC LTP-B je vybaven součástkami, které potlačují napěťové rázy ve vstupním napětí. Tyto součásti chrání elektrické obvody na přívodech před napěťovými špičkami, které mohou být vyvolány úderem blesku nebo působením jiných zařízení ve stejné síti. 36 Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

37 Instalace Elektrická instalace 4 Pokud u systému měničů provádíte vysokonapěťovou zkoušku, mohou součásti pro potlačení napěťových špiček vést ke znehodnocení výsledku zkoušky. Pro umožnění vysokonapěťových zkoušek vyšroubujte oba šrouby VAR na boční straně zařízení. Tím se ochranné součásti deaktivují. Po provedení vysokonapěťové zkoušky oba šrouby VAR opět zašroubujte, dotáhněte a zopakujte zkoušku ještě jednou. Zkouška by nyní měla být neúspěšná; to znamená, že spínací obvod je opět chráněn proti napěťovým rázům Deska s průvlakem Použití vhodného systému kabelových průvlaků je zapotřebí k tomu, aby byl zajištěn odpovídající stupeň ochrany IP / NEMA. Je třeba vyvrtat vhodné otvory pro kabely, které odpovídají tomuto systému. Některé doporučené velikosti jsou uvedené níže: Doporučené velikosti a druhy otvorů pro kabelové průvlaky Konstrukční velikost 2 a 3 Velikost otvoru Anglosaský systém Metrický systém 25 mm PG16 M25 Velikosti otvorů pro elektroinstalační trubky Konstrukční velikost 2 a 3 Velikost otvoru Obchodní velikost Metrický systém 35 mm 1 in M25 POZOR! Možnost vzniku hmotných škod. Vrtání otvorů provádějte opatrně, aby nemohly v zařízení zůstat vzniklé třísky. Stupeň ochrany IP ("typ") podle údajů UL je zaručen pouze tehdy, pokud jsou kabely nainstalovány s objímkou nebo zdířkou pro flexibilní elektroinstalační systém, které jsou uznávány podle standardů UL a mají potřebný stupeň ochrany ("typ"). Při použití elektroinstalačních trubek musí být vstupní otvory trubek vybaveny standardními otvory pro potřebné velikosti podle parametrů NEC. Není předpokládáno použití tuhých elektroinstalačních trubek. Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B 37

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 12/2010 16932951 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá upozornění... 5 1.1 Použití

Více

Dodatek k návodu k obsluze

Dodatek k návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *2122313_214* Dodatek k návodu k obsluze SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Tel +49 7251 75- Fax +49

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 06/2012 19440553 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá upozornění... 5 1.1 Použití

Více

* _1116* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize MOVITRAC B

* _1116* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize MOVITRAC B Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *22869794_1116* Revize MOVITRAC B Vydání 11/2016 22869794/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah Obsah 1 Revize... 4 2 Konstrukce

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS MOVIDRIVE MDX60B/61B Vydání 02/2004 Návod k obsluze 11223057 / CS SEW-EURODRIVE 1 Důležitá upozornění... 5 2 Bezpečnostní pokyny... 7 3 Konstrukce zařízení... 8 3.1 Typové označení, typové štítky a obsah

Více

*20265883_0115* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze. Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B

*20265883_0115* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze. Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *20265883_0115* Návod k obsluze Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B Vydání 01/2015 20265883/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Návod k obsluze. Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS

Návod k obsluze. Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS Vydání 04/2011 17074568 / CS SEW-EURODRIVE Driving

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21330344_1014* Revize SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Více

FRECON FREG až VA

FRECON FREG až VA Regulátor otáček ventilátorů s jednofázovým asynchronním motorem FRECON FREG až 1 800 VA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 18.6.2008 FRECON, spol. s r.o. Hodkovická 115, 142 00 Praha 4 tel.: 241 713 244-45 fax: 241

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Návod k obsluze MOVITRAC B

Návod k obsluze MOVITRAC B Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze MOVITRAC B Vydání 11/2013 20145896 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 8 1.1 Použití dokumentace...

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com www.seweurodrive.com

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Příručka Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Vydání 05/2009 16811356 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

Příručka. Pohonový systém pro decentrální instalaci rozhraní a průmyslových distributorů PROFIBUS P R O F I B U S. Vydání 11/2008 16668960 / CS

Příručka. Pohonový systém pro decentrální instalaci rozhraní a průmyslových distributorů PROFIBUS P R O F I B U S. Vydání 11/2008 16668960 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Pohonový systém pro decentrální instalaci rozhraní a průmyslových distributorů PROFIBUS Vydání 11/2008

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B Technika pohonù \ Automatizace pohonù \ Systémová integrace \ Služby Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B Vydání 09/2010 16923766 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá upozornění... 4 1.1 Struktura

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Usměrňovač 24V / 20A KE 230-24-20 BP Pražská energetika, a. s. Datum 08/2005 1 Popis zařízení Zařízení KE 230-24-20 BP slouží k napájení zařízení stejnosměrným

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

PEPPERL+FUCHS GmbH

PEPPERL+FUCHS GmbH Komfortní řada 2 8 15 4,2 1 12 6 ø1,5 LED Všeobecné údaje Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu 2 mm Hloubka ponoření (na boční straně) 5... 7 typicky 6 mm Montáž Polarita

Více

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ NÁVOD K POUŽITÍ OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Převodový set 1:20 s rukojetí (dále jen nářadí) je určený výhradně k instalaci zemních vrutů BAYO.S DIY do rostlé zeminy do max. hloubky 1000

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava příručky MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Vydání 11/2013 20258283 / CS SEW-EURODRIVE

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 www.aterm.cz [1] Obsah 1. Úvod...3 2. Popis zobrazovací jednotky...4 3. Bezpečnostní opatření...4 4. Technické parametry...5 5. Příloha 1: připojení svorek...6 6. Příloha

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI typ Del2113D s rozsahem délky 0 až 9999,99m a s rozsahem rychlosti 0 až 50,0m/min 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze. Vydání 11/2008 16752953 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze. Vydání 11/2008 16752953 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B Vydání 11/2008 16752953 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité pokyny... 4 1.1 Struktura bezpečnostních

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZA1xxxx s proudovým aktivním výstupem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Elpro Drive Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Technická data Elektrická specifikace Tab.1 Výkon motoru při napájení 400VAC s Bypassem MSF-017 7,5 17 11 22 11 25-030 15 30 18,5 37 22 45-045 22

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-3 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B

Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B CZ ovládání vrat AS 210 B / Rev. 1.1 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled

Více

Oprava. Systém pohonu pro decentralizovanou instalaci Rozhraní průmyslové sběrnice, průmyslové rozvaděče * _0717*

Oprava. Systém pohonu pro decentralizovanou instalaci Rozhraní průmyslové sběrnice, průmyslové rozvaděče * _0717* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *23559004_0717* Oprava Systém pohonu pro decentralizovanou instalaci Rozhraní průmyslové sběrnice, průmyslové rozvaděče Vydání 07/2017

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

* _0115* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

* _0115* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21271135 _0115* Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 01/2015 21271135 /CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah Obsah 1 Všeobecné

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Jednofázový elektroměr s možností VYNULOVÁNÍ (RESET) Návod k obsluze pro přístroj DDS-1Y (899)

Jednofázový elektroměr s možností VYNULOVÁNÍ (RESET) Návod k obsluze pro přístroj DDS-1Y (899) Jednofázový elektroměr s možností VYNULOVÁNÍ (RESET) Návod k obsluze pro přístroj DDS-1Y (899) 1. Úvod 2. Vlastnosti a technické parametry 3. Popis 4. Displej 5. Schéma zapojení 6. Rozměry elektroměru

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZA3xxxx s proudovým aktivním výstupem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

J7TKN. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Tepelné relé. Kódování čísel modelů. Tepelné relé. Příslušenství. Tepelné relé J7TKN 1

J7TKN. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Tepelné relé. Kódování čísel modelů. Tepelné relé. Příslušenství. Tepelné relé J7TKN 1 Tepelné relé J7TKN ) Tepelné relé Přímá a samostatná montáž Citlivost jednofázového napájení podle normy IEC 947-4-1 Ochrana proti poranění prstů (VBG 4) Příslušenství Sběrnicové sady Sada pro jednu montáž

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35.

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35. PŘEVODNÍK TEPLOTY typ Tepl2178_50C_10V ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím.

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

KERBEROS POWER KERBEROS POWER 6000.B

KERBEROS POWER KERBEROS POWER 6000.B 6000.B MONTÁŽ MONTÁŽ... 4 ZAPOJENÍ... 5 UVEDENÍ DO PROVOZU... 11 TECHNICKÉ PARAMETRY... 12 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 12 3 1. MONTÁŽ 290 mm Při umisťování skříně je nutno vzít v úvahu pracovní podmínky, ve

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

MFZ. Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B. ovládání vrat AS 210 B / Rev

MFZ. Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B. ovládání vrat AS 210 B / Rev Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B CZ ovládání vrat AS 210 B / Rev. 1.0 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

* _0416* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze. Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B+

* _0416* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze. Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B+ Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *22511202_0416* Návod k obsluze Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B+ Vydání 04/2016 22511202/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS Provozní návod P1970E/CS 2010-06 Akumulátor Objednací č. 935377 Další informace o našich výrobcích najdete na internetu na adrese http://www.apexpowertools.com Obsah 1 Bezpečnost 3 1.1 Znázornění pokynů...

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více