11. září 2010 Marek Vácha Zlín LIŠÍ SE POHLED NA SMRT JAKO NÁSLEDEK NEMOCI MEZI VĚŘÍCÍMI A NEVĚŘÍCÍMI?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. září 2010 Marek Vácha Zlín LIŠÍ SE POHLED NA SMRT JAKO NÁSLEDEK NEMOCI MEZI VĚŘÍCÍMI A NEVĚŘÍCÍMI?"

Transkript

1 11. září 2010 Marek Vácha Zlín LIŠÍ SE POHLED NA SMRT JAKO NÁSLEDEK NEMOCI MEZI VĚŘÍCÍMI A NEVĚŘÍCÍMI?

2 CO JE ČLOVĚK? podle Maxe Schelera: ţidovsko-křesťanská představa člověka jako tvora stvořeného k obrazu Boţímu antická představa o bytosti nadané rozumem moderní přírodovědecká představa o produktu evolučního dění

3 Evropská filosofie Evropská filosofie: člověk není neţ hmota, smrt je definitivní konec jeho existence člověk je tělo a duše, smrt je transformací do jiné formy existence

4 Sekulární etika x křesťanství Postmodernismus ţivot jako sekvence navzájem nesouvisejících obrazů, bolest a smrt jsou absurdní (existencialista J.P.Sartre: člověk je zbytečná vášeň ) křesťanství ţivot jako pouť, jako cesta odněkud někam, bolest a smrt mají své místo, jsou vřazeny do širšího kontextu smysluplného ţivota ţivot jako úkol, za který nesu zodpovědnost

5 Animismus Neexistuje rozlišení mezi 1. osobou a věcí 2. ţivým a neţivým 3. duchovním a materiálním

6 René Descartes

7 Panmechanismus

8 Animalita a transcendentalita Člověk je občanem dvou světů Animalita. Člověk je: těleso ţivý organismus smyslová bytost Transcendentalita. Člověk má: já které stojí v diferenci ke všemu a samo není nic objektivního, empirického, není částí světa. Je zde ţivot nezávislý na zvířeckosti, ba na celém smyslovém světě (Kant)

9 Pokusy o řešení materialistické, pozitivistické, naturalistické pozice odmítají transcendentalitu a subjektivitu

10 Pokusy a řešení

11 Pokusy a řešení

12 Animalita a transcendentalita Člověk je občanem jednoho světa Animalita. Člověk je: těleso ţivý organismus smyslová bytost Transcendentalita. Člověk má: já které stojí v diferenci ke všemu a samo není nic objektivního, empirického, není částí světa. Je zde ţivot nezávislý na zvířeckosti, ba na celém smyslovém světě (Kant)

13 Postmoderna dříve: ţivot člověka je pouť, cesta odněkud někam Pro ţivot moderního člověka je naopak typická epizodičnost a nekonsekventnost. Ţivotní projekt se rozpadá na kaleidoskop samostatných epizod, jeţ nejsou propojeny ani kauzálně, ani logicky. (Šimek, J., Špalek, K., (2003) Filosofické základy lékařské etiky,grada Publishing, a.s. Avicenum 2003 p. 21) ţivot jako klip na MTV

14 Bolest ve filosofii utilitarismu a bolest v náboţenstvích Diskuse o eutanázii: existuje v ţivotě člověka bod, od kterého dále jiţ nemá cenu ţít? utilitarismus: ano, takovýto bod existuje. Nastane ve chvíli, kdy nelibosti převáţí nad libostmi. utrpení je vţdycky negativní a musíme se jej vystříhat za kaţdou cenu judaismus, křesťanství, islám: takovýto bod neexistuje. Ţivot člověka je cesta a stále se na ní učíme i kdyţ je třeba bojovat proti bolesti, utrpení jako takové nemusí být vţdy a za všech okolností vnímáno jako negativní. Skrze utrpení se mnohému naučíme.

15 Bolest ve filosofii utilitarismu a bolest v náboţenstvích z toho ovšem neplyne, ţe by neměla být poskytovaná paliativní medicína na tišení bolestí

16 Sekulární etika x křesťanství postoj ke smrti sekulární etika: popření smrti snaha prodluţovat biologický ţivot za jakoukoli cenu, i za cenu velkého utrpení pacienta (zejména druhá polovina 20. stol.) smrt je prohra lékaře, jeho neúspěch křesťanství smrt patří do řádu ţivota, není definitivní konec life is changed, not taken away péče vţdy, od léčby je moţno ustoupit

17 Smrt rozdíl mezi východem a západem západ návrat do světa pesimisté: po smrti nic nenastává, vše končí optimisté: moţná existuje reinkarnace východ útěk ze světa pesimisté: v rámci reinkarnace bude třeba se vrátit do světa optimisté: snad se zdaří se jiţ nevracet

18 Judaismus ţivot, čas, vědomí je dar od Boha; ţivot tedy nepatří člověku, nýbrţ Bohu jen Bůh má právo rozhodnout, kdy a kde člověk zemře protoţe ţivot je darem, nikdo nemá právo zničit ţivot druhého ( nezabiješ ), ani svůj na druhé straně ţivot není absolutní hodnota

19 Současný judaismus paliativní léčba je vhodná, i kdyţ přímým důsledkem bude zkrácení ţivota pacienta lékaři, kteří by úmyslně zabili pacienty, aby je uchránili před utrpením jsou povaţováni za vrahy ( Nezabiješ Ex 20,13) proti letting die není námitek kaţdý umírající pacient by měl být utěšován přítomností a modlitbami svých příbuzných, přátel a lékařů modlitby za to, aby smrt jiţ nastala jsou přípustné jakmile se jiţ pacient stává goses (umírající), léčebné zásahy, které prodluţují nebo zpomalují umírání by neměly být pouţity

20 Judaismus judaismus vnímá všechny případy aktivní eutanázie a asistovaného suicidia jako zakázané činy vraţdy zákaz vraţdy ( Nezabiješ ) platí i v případě, ţe pacient si sám eutanázii aktivně přeje Assisted Suicide the helper minimally inviolates Leviticus 19,14: Do not put a stumbling block before the blind

21 Judaismus Even though Jewish law goes quite far in permitting terminally ill patients to die with whatever palliative care they need and without any other medical interference it does not permit suicide or assisted suicide the tradition maintains a firm line between legitimately withholding and withdrawing medical efforts on the one hand and illegitimately helping a person actively to take his or her life on the other

22 Judaismus the value of life does not depend on the level of one s abilities it derives from the image of God embedded in us the tradition thus strongly affirms the divine quality of the life of disabled people the Jewish tradition requires that we recognize the divine aspect of people in the last stages of life, regardless of the quality of their lives

23 Křesťanství V základních otázkách shodný s judaismem oproti judaismu více vyostřena dichotomie duše x tělo tělo je stavbou shodné s ostatními organismy duše je nehmotná (termín duchová duše ) Pečlivě rozlišuje termíny mučedník x sebevrah I kdyţ oba umírají dobrovolně, rozdíl je značný Zabití povoleno pouze jako legitimní obrana rodiny, dětí atd. Ze stejných důvodů obranné války podobně trest smrti pouze jako legitimní obrana zbytku společnosti, kdyţ nelze jinak

24 Křesťanství Role utrpení: Down through the centuries and generations it has been seen that in suffering there is concealed a particular power that draws a person interiorly close to Christ, a special grace. Pope John Paul II: Salvifici Doloris, 1984 We should relieve suffering when we can, and be with those who suffer, helping them to bear their suffering, when we can't. We should never deal with the problem of suffering by eliminating those who suffer.

25 Středověké křesťanství Ars moriendi = umění dobře umírat, snaha o opravdu dobrou smrt Manuály s modlitbami pro a za umírající, rady umírajícím, jak bojovat s beznadějí citáty světců týkající se smrti, rady, jak pečovat o pozůstalé atd. První jiţ roku 1465, do dneška se dochovalo 300 textů spolu se 100 inkunábulemi (=knihy tištěné před rokem 1500) o tento typ literatury musel být velký zájem

26 Dobrý člověk na smrtelné posteli kol dřevořez, tištěno v Ulmu Obr. představuje stránku z jedná rané blokové knihy používané církví jako obrázkové kázání. Mělo věřícím připomínat hodinu smrti a naučit je jak to říká jeho název umění dobře zemřít. Dřevořez ukazuje pobožného muže na smrtelné posteli a vedle něj stojícího mnicha, který mu podává hořící svíčku.

27 Dobrý člověk na smrtelné posteli kol dřevořez, tištěno v Ulmu Anděl přijímá mužovu duši, která mu vyletěla z úst v podobě modlící se postavičky. V pozadí vidíme Krista a jeho světce, na které se má umírající v duchu obrátit. V popředí vidíme spoustu ďáblů nejošklivějších a nejfantastičtějších podob a nápisy, které jim vychází z úst, nám oznamují, co říkají: Zuřím, Upadli jsme v nemilost, Jsem ohromen, Toto není žádná útěcha, Ztratili jsme jeho duši. Jejich groteskní průpovídky jsou však marné. Člověk, jemuž je dáno dobře zemřít se nemusí pekelných mocností obávat. (E.H. Gombrich: Příběh umění)

28 Křesťanství paliativní léčba podle principu dvojího efektu člověk je osobou (person) od zygoty po smrt Je moţno ustoupit od léčby, pokud by jen prodluţovala bolestiplný ţivot tváří v tvář blíţící se smrti (= letting die ) smysl utrpení není znám (VIZ ţidovská biblická kniha Jób; příběh Krista), to ale nutně neznamená, ţe utrpení ţádný smysl nemá

29 Křesťanství - protestantismus Protestantismus Na rozdíl od katolicismu není věroučně jednotný, není zde autorita papeţe ( Vatikánu ) 1. Je moţno zastavit nebo nenasadit léčbu 2. Nikdy není moţno aktivně ukončit ţivot 3. Povinnost péče o umírajícího

30

Význam spiritualita v péči o nemocné v terminálním stadiu

Význam spiritualita v péči o nemocné v terminálním stadiu JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ Absolventská práce Význam spiritualita v péči o nemocné v terminálním stadiu Jitka Špičanová Katedra: Katedra jazyků Vedoucí práce: Bc. Ivana

Více

Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici.

Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici. Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Dagmar Gajdůšková Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici. Vedoucí práce: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 2010 Prohlášení

Více

Prohlášení. datum: 15. dubna 2009 jméno: Klára Soldátová vlastnoruční podpis: - 1 -

Prohlášení. datum: 15. dubna 2009 jméno: Klára Soldátová vlastnoruční podpis: - 1 - Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Paliativní péče o děti zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole.

Více

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče)

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) Veronika Bláhová Katedra: Teologie a filozofie Vedoucí práce: ThLic.

Více

Smrt očima personálu hospice

Smrt očima personálu hospice Smrt očima personálu hospice Death from the View of the Hospice s Staff Petra Závorková ABSTRACT Hospices provide care for patients in the terminal stages of oncological and other illnesses, based on the

Více

ANNA NEUBERGOVÁ. Obor křesťanská výchova

ANNA NEUBERGOVÁ. Obor křesťanská výchova 7 PASTORAČNÍ PÉČE CÍRKVE O UMÍRAJÍCÍ V DNEŠNÍ DOBĚ A HOSPICOVÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE ANNA NEUBERGOVÁ V. ročník - dálkové studium obor: křesťanská výchova U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název bakalářské

Více

Křesťanská mládežnická společenství se zaměřením na jejich pedagogický aspekt. Vladěna Reková

Křesťanská mládežnická společenství se zaměřením na jejich pedagogický aspekt. Vladěna Reková Křesťanská mládežnická společenství se zaměřením na jejich pedagogický aspekt Vladěna Reková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Práce se zaměřuje na křesťanská společenství pro mládeţ. Věnuji se přístupu,

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. JANA STRAŠKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hospicová péče - představy zdravotníků a laiků. Bc. Jana Strašková

Více

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda Křesťanství a ekologická etika Pavel Vichlenda Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vztahem křesťanství a ekologické etiky. Podrobně rozebírá biblickou zprávu o stvoření světa,

Více

NÁSTIN DALŠÍHO VÝVOJE FRANKLOVY EXISTENCIÁLNÍ

NÁSTIN DALŠÍHO VÝVOJE FRANKLOVY EXISTENCIÁLNÍ MARTIN WAGENKNECHT NÁSTIN DALŠÍHO VÝVOJE FRANKLOVY EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY A LOGOTERAPIE (VYBRANÉ ČÁSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE) OBSAH ÚVOD... 2 I. VZNIK A VÝVOJ LOGOTERAPIE A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY... 3 I.1. DUCHOVNÍ,

Více

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. Diplomová práce. Bc. Ilona Růžičková Lhotová

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. Diplomová práce. Bc. Ilona Růžičková Lhotová Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Ztráta a nálezy rodiny s dítětem v terminálním stádiu onemocnění Lost and Found for a Family with a Child in the Final Stage of a Terminal

Více

Paliativní péče o seniory

Paliativní péče o seniory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Paliativní péče o seniory DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH Vypracovala:

Více

Obsah: Eutanázie teologický pohled

Obsah: Eutanázie teologický pohled Obsah: 0.1 Úvod 3 1. Část I. obecná... 4 1.1. Nástin problematiky 4 1.2. Historie slova eutanázie.. 5 1.2.1. Eutanázie jako umění zemřít... 5 1.2.2. Eutanázie jako poklidná smrt a utišení bolestí 6 1.2.3.

Více

Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie

Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie Bakalářská práce Autor: Iveta Servítová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Eva Doleželová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce na téma.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce na téma. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce na téma O zrození a smrti (mystérium, kulturní procesy a výtvarná výchova) Vedoucí diplomové práce:

Více

SBORNÍK K PRVNÍ ČESKÉ KONFERENCI DĚTSKÉ PALIATIVNÍ PÉČE

SBORNÍK K PRVNÍ ČESKÉ KONFERENCI DĚTSKÉ PALIATIVNÍ PÉČE SBORNÍK K PRVNÍ ČESKÉ KONFERENCI DĚTSKÉ PALIATIVNÍ PÉČE Konference se konala v Praze dne 13. a 14. listopadu 2014. Více informací naleznete na webových stránkách. úvodní slova Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

SOCIOLOGIE JÍDLA VEGETARIÁNSTVÍ JAKO SPECIFICKÝ FENOMÉN

SOCIOLOGIE JÍDLA VEGETARIÁNSTVÍ JAKO SPECIFICKÝ FENOMÉN Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta SOCIOLOGIE JÍDLA VEGETARIÁNSTVÍ JAKO SPECIFICKÝ FENOMÉN diplomová práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Miroslava Lapešová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Helena Komínková

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Helena Komínková Universita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Helena Komínková Universita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy

Více

Dlouhá cesta - pomoc rodičům, kteří přežili své děti. Bc. Martin Stavjaník

Dlouhá cesta - pomoc rodičům, kteří přežili své děti. Bc. Martin Stavjaník Dlouhá cesta - pomoc rodičům, kteří přežili své děti Bc. Martin Stavjaník Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem ztráty dítěte a tím, jak se s touto ztrátou vyrovnávají jeho

Více

Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín. Bc. Jana Chovancová

Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín. Bc. Jana Chovancová Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín Bc. Jana Chovancová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji tématu paliativní péče, především pak možnostem jejího

Více

HOSPICOVÁ A PALIATIVNÍ PÉČE U DĚTÍ S NÁDOROVÝM

HOSPICOVÁ A PALIATIVNÍ PÉČE U DĚTÍ S NÁDOROVÝM REVIEW HOSPICOVÁ A PALIATIVNÍ PÉČE U DĚTÍ S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM Hospice and palliative care in children with cancer disease Denisa Schwetzová 1, Věra Vránová 2, Šárka Ježorská 3 1Univerzita Palackého

Více

Sborník příspěvků z krajské konference 9. 4. 2011 DC 1990 Topolany

Sborník příspěvků z krajské konference 9. 4. 2011 DC 1990 Topolany Obsah 1. Úvodní slovo předsedy krajské organizace...2 2. Zelení-třetí rozměr politiky...3 3. Mravně konzervativní platforma...8 4. Program SZ z hlediska mravně konzervativní platformy...9 5. Potřebnost

Více

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko Příbram USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ BAKALÁRSKA PRÁCA KÓD 4751 Študijný program: Študijný odbor:

Více

Hnutí Pro život ČR. Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR

Hnutí Pro život ČR. Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým. Hnutí Pro

Více