Příklady úspěšných projektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady úspěšných projektů"

Transkript

1 PODPORA KAPACIT ŠKOL MSK V PŘEDKLÁDÁNÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ Příklady úspěšných projektů Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR

2 Obsah: Slovo úvodem 2 Prolog 3-7 Projekty vzdělávacích organizací a občanských sdružení 8-13 Projekt mateřské školy 14 Projekty základních škol Projekty středních škol Inspirace ze zahraničí Doporučení a tipy 31 Odkazy 32 Informační zdroje 33 1

3 Slovo úvodem Dostáváte do ruky vybrané příklady úspěšných projektů přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání. Tato brožura vznikla jako jeden z výsledků projektu s názvem podpora kapacit škol Moravskoslezského kraje v předkládání přeshraničních projektů, který si klade za cíl zvýšit počet škol našeho kraje aktivních v přeshraniční spolupráci. Účel této publikace je velmi prostý chceme Vám na příkladech ukázat, že projektová činnost i přeshraniční spolupráce jdou velmi dobře kombinovat a že nejde o žádnou vědu. Zároveň, což dvojnásob platí o projektovém managementu, nemá cenu znovuvynalézat kolo. Většina z úspěšně realizovaných projektů představených v této brožuře může totiž lehce posloužit jako inspirace pro Vaše vlastní projekty. Publikace se opírá o příklady přeshraničních projektů škol a vzdělávacích organizací z České republiky a je doplněna i o příklady úspěšných zahraničních projektů. Struktura této publikace naznačuje, že možnosti přeshraniční spolupráce jsou opravdu nepřeberné uvádíme projekty mateřské, základních i středních škol, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí. Zmiňujeme i úspěšné projekty občanských sdružení a jiných organizací činných ve vzdělávání přeshraniční spolupráce je totiž otevřená opravdu pro každého! Chceme Vás tudíž vyzvat k tomu, abychom co nejvíce využili možností, které nám bude ve svém příštím programovacím období 2007 až 2013 nabízet ze Strukturálních fondů Evropská unie. Jakkoli je náš kraj daleko od Prahy, máme výhodu v tom, že se můžeme obohacovat kontaktem a spoluprací s našimi polskými a slovenskými sousedy. Nově formulovaný Cíl 3 strukturální politiky EU, řešící Evropskou územní spolupráci, nám v tom jakožto nástupce iniciativy INTERREG může finančně velmi pomoci. Za tým řešitelů Vám v tomto úsilí přeje co nejvíce úspěchů Mgr. Hynek Böhm, manažer projektu Podpora škol Moravskoslezského kraje v předkládání přeshraničních projektů 2

4 Prolog Proč bychom se měli věnovat přeshraniční spolupráci pohled z akademické sféry Evropa, kolébka moderní západní civilizace, představuje bezesporu jednu z nejvíce prosperujících ekonomických oblastí světa. Avšak ne všechny regiony Evropy mají vzhledem ke svým přírodním, historickým, demografickým a dalším podmínkám určujícím sociálně-ekonomický rozvoj stejnou pozici a šanci čelit výzvám dnešní doby v dynamicky se měnícím ekonomickém prostředí. Proces rozšiřování Evropské unie a přetrvávající ekonomické a sociální rozdíly v regionech představují klíčové faktory, jež vedou k celkovému oslabování evropské dynamiky. Jedním ze základních principů procesu evropské integrace je vytváření společného sociálního a ekonomického prostoru příhraničních oblastí sousedících členských států Evropské unie. Podpora přeshraniční spolupráce je jednou z priorit regionální politiky Evropské unie a jsou to právě příhraniční regiony (euroregiony), kde se občané, podnikatelé, představitelé veřejné správy a neziskových organizací stávají přímými aktéry jednotné Evropy. Spolupráce občanů a různých místních institucí přes hranice je důležitým předpokladem evropské integrace. Často slýcháváme, že hranice jsou jizvami dějin, které přinášejí hraničním regionům převážně zřetelné nevýhody. Hraniční regiony trpí historickými důsledky své periferní polohy, nedostatečnou integrací do převládajících struktur (zejména státních) a z toho vyplývající izolací. Přeshraniční spolupráce v Evropě má pomoci tyto nevýhody vyrovnávat a zlepšovat životní podmínky obyvatel v příhraničních regionech. V každodenních kontaktech občanů různých národů je položen základ společného soužití bez ohledu na hranice států. Smyslem a cílem přeshraniční spolupráce, formující se v Evropě od 50. let minulého století, je zejména překonávání omezenosti národních států a nacionalismu, odstraňování předsudků a překážek soužití mezi obyvatelstvem, budování funkční regionální a komunální správy, podpora hospodářského růstu a zvyšování životní úrovně a v neposlední řadě také vytvoření systému dlouhodobě všestranné spolupráce. Význam přeshraniční spolupráce pro jednotlivé oblasti nespočívá jen v získávání alternativních zdrojů financování hospodářského rozvoje, jak to bývá dnes často prezentováno a zjednodušováno, ale především v možnosti urychlit vlastní integrační proces nezá- 3

5 visle na vývoji situace na národní úrovni. Sociální a ekonomické vazby v rámci jednotlivých euroregionů však nejsou formovány na pevných institucionálních základech a jejich intenzita a kvalita plně závisí na rozhodnutí a vůli místních aktérů. Historie přeshraniční spolupráce nás tak přesvědčuje o tom, že jedním z nejdůležitějších činitelů, podmiňujících její vznik, jsou samy pohraniční regiony a jejich aktivita ve vyhledávání partnerů na druhé straně hranice a navazování kontaktů s nimi. Přeshraniční spolupráce je v České republice od poloviny 90. let minulého století finančně podporována ze strany Evropské unie prostřednictvím speciálních programů přeshraniční spolupráce, jakými byl předvstupní program Phare CBC nebo Iniciativa Společenství Interreg IIIA realizovaná po vstupu ČR do EU. Přeshraniční spolupráce na česko-polské a česko-slovenské hranici je každodenní skutečností. Projevuje se jak ve spolupráci místních národních správních a veřejnoprávních institucí, v ekonomické oblasti v kooperaci firem, zaměstnání přes hranice, tak ve spolupráci občanských sdružení a kontaktech jednotlivých občanů. Na obou hranicích bylo realizováno v rámci programů přeshraniční spoluráce již mnoho projektů, které přispívají k rozvíjení intenzivnějších vztahů v pohraničí. A právě o těchto programech a projektech přeshraniční spolupráce pojednává tato publikace. Přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání z optiky Euroregionů Ing. Lukáš Melecký katedra evropské integrace Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Ještě na počátku 90. let minulého století byl pojem přeshraniční spolupráce pro většinu z nás pojmem neznámým, bezobsažným, nezajímavým. Neprodyšně uzavřená státní hranice naší země neumožňovala téměř žádné přeshraniční kontakty, neznali jsme místa a sousedy na druhé straně. Hranice vzniklé v průběhu posledních třech století a ještě zesílené po druhé světové válce tak postavily neprůchodné bariéry mezi regiony, které historicky patřily k sobě, a vtiskly jim postavení periferních, pro život ne příliš atraktivních oblastí. Evropská unie si proto jako jeden z cílů své regionální politiky vytkla překonání těchto umělých bariér, vybudování dobrých sousedských vztahů a zejména pak zajištění stejné kvality života v příhraničí, jakou mají lidé ve vnitrozemí. 4 Významnou roli v rozvoji přeshraničních kontaktů hrají bezesporu školy. Děti a mládež neznají předsudky, které vůči přeshraničním sousedům mají mnozí dospělí, ve svých kontaktech jsou bezprostřední, spontánní. Mají chuť poznávat nové lidi, touží po nových

6 zážitcích, po vybočení z běžného školního stereotypu. Bohužel, nedostatek finančních prostředků, se kterým se všechny školy potýkaly a potýkají, a také obava mnohých pedagogů z neznámého zpočátku nedovolovala školám rozvinout spolupráci s partnery na druhé straně hranice v plné šíři. Dnes je tomu ale už jinak díky finanční podpoře přeshraniční spolupráce ze strany EU a řadě odborníků, kteří jsou připraveni pomoci školám a dalším institucím tyto prostředky získat. K hlavním aktérům přeshraniční spolupráce patří euroregiony, pro které je podpora rozvoje příhraničí a vzájemných přeshraničních kontaktů podstatou jejich existence a hlavním cílem jejich činnosti. Díky mnohaletým zkušenostem jsou manažeři euroregionů v současné době schopni nabídnout zájemcům o přeshraniční spolupráci širokou škálu služeb od vyhledání vhodného partnera na druhé straně hranice až po pomoc při zpracování žádosti o grant či jeho vyúčtování. Důležitá je přitom skutečnost, že tyto služby jsou neziskovým subjektům vesměs nabízeny zdarma. Jako konkrétní nástroje finanční podpory přeshraniční spolupráce ze strany EU lze uvést již ukončený program Phare CBC (CBC = Cross-Border Cooperation, česky přeshraniční spolupráce), programy v rámci Iniciativy INTERREG IIIA či operační programy přeshraniční spolupráce pro období Menší projekty v oblasti vzdělávání jsou financovány prostřednictvím speciálních fondů, které tvoří nedílnou součást těchto programů a jsou spravovány právě euroregiony. Díky vzájemné spolupráci škol či jiných subjektů činných v oblasti vzdělávání a euroregionálních manažerů tak mohly být realizovány mnohé projekty, z nichž některé najdete v této publikaci. Tyto projekty jsou ukázkou, jak různorodá může být přeshraniční spolupráce, jak lze obohatit zdánlivě všední školní výuku, sportovní kurz či školu v přírodě. Jsou příkladem toho, že realizátory přeshraničních projektů mohou být i malé školy s nepříliš početným týmem pedagogů a že není čeho se bát. Vždyť přeshraniční spolupráce už dnes pro nás není ničím neznámým. Ing. Jana Novotná Galuszková, tajemnice Euroregionu Silesia Proč bychom měli dělat přeshraniční spolupráci z úhlu pohledu organizace sdružující obce Proč bychom měli dělat přeshraniční projekty? Myslím si, že slovíčko měli nevystihuje onu podstatu přeshraniční spolupráce. Osobně bych ho nahradil slůvkem můžeme, tedy Proč můžeme dělat přeshraniční spolupráci. Měli v sobě zahrnuje jakousi povinnost, či dokonce malou morální nutnost. A tak to rozhodně není. Povinni nejsme a nikdo nás 5

7 nemůže nutit. Můžeme mi zní významově lépe. Ano, přeshraniční projekty jsou pro nás významnou možností či lépe příležitostí. Když uvádím nás, mám na mysli jak municipální sféru (obce a města a sdružení obcí), tak celou škálu neziskových, rozpočtových i příspěvkových organizací nevyjímaje školy. (Oblast podnikatelských subjektů nebudu dále zvažovat, neboť jejich motivace bude určitě trochu odlišná). Jakou příležitost mám na mysli? Napadají mne mnohé. Za zmínku stojí zejména tyto: příležitost ověřit své znalosti, pracovní postupy a metody Budeme-li schopni efektivně spolupracovat se zahraničním partnerem i v prostředí, které je pro nás primárně cizí, je to dobré znamení. Znamení toho, že naše pracovní postupy jsou nejspíš efektivní, že dokážeme obstát i na cizím trhu. V době stále postupující globalizace se stává tato zkušenost téměř potřebností, a to nejen v příhraničních regionech. příležitost obohatit své know-how a získat inspiraci Při realizaci přeshraničních projektů, při spolupráci se zahraničními partnery máme mimořádnou příležitost získat v dnešní době velmi drahé know-how, které jednoduše odpozorujeme z práce našeho partnera a které sice nemusí platit v našem prostředí, ale rozhodně nás může inspirovat. příležitost obohatit naše aktivity a podpořit bourání interkulturálních předsudků Na mnohé přeshraniční projekty lze získat grant, dotační finance. Mnohé instituce v čele s Evropskou unií podporují různorodé přeshraniční projekty z důvodu podpory myšlenky Evropa je různorodá ve svém celku. Obohaťme své dosavadní aktivity, dostaneme-li na to externí peníze a odbourávejme historicky zažité předsudky k jiné kultuře, je to prospěšné pro nás i celou Evropu. 6 V případě, že jste ještě nikdy nerealizovali žádný přeshraniční projekt, proč to nezměnit. Sám jsem několik přeshraničních projektů realizoval a mám bohaté zkušenosti. Spolupracovat se zahraničními partnery má sice mnohá rizika a přináší problémy, ale rozhodně stojí za to.

8 Není to problém, je to spíše výzva, která může přinést mnohé příležitosti. Ing. Lukáš Szlaur Výkonný tajemník Regionální rady Třinecka Proč bychom se měli věnovat přeshraniční spolupráci? pohled administrátora programu INTERREG 3A Když se po r otevřely hranice, začaly do jedné nejmenované pohraniční vesnice proudit čeští návštěvníci a naopak - a často se stávalo, že si vůbec nerozuměli. I to je jeden z hlavních důvodů, proč bychom měli a chtěli dělat přeshraniční spolupráci mezi Poláky a Čechy. Žijí tak blízko sebe a někdy tak daleko. Poznáme-li své nejbližší sousedy-obohatíme se, naučíme se spolupracovat, chápat rozdíly, poučíme se a třeba se uvidíme i s odstupem - jakoby očima druhých. Když se nám přitom podaří zajistit výměnu studentů na školách, opravit silnici, označit cyklostezku, opravit most, dát dohromady české a polské děti při sportovním turnaji je to dvojnásobný užitek a radost. Ze zkušenosti při administraci programu Interreg IIIA Česká republika Polská republika víme, že bez ohledu na výši tzv. přeshraničního dopadu projektu (který se postupem času u většiny projektů zlepšuje tím, že se všichni učíme jej správně chápat), bez ohledu na ekonomický či jiný dopad projektů a bez ohledu na výši dotace - již samotná skutečnost, že se musí nebo chtějí čeští a polští partneři potkávat a spolupracovat při domlouvání nebo uskutečnění projektu a že na sebe musí brát ohled a zřetel, vede k vzájemnému poznávání a sbližování. Proč je třeba povzbuzovat a podporovat česko-polské pohraničí v ekonomických i jiných oblastech, se dozvíme z denního života v pohraničí i z analýz. Na otázku, proč je třeba dělat přeshraniční spolupráci, je také jednoduchá odpověď protože je to přirozené. Společný technický sekretariát programu INTERREG 3A ČR - Polsko 7

9 Příklady úspěšných projektů vzdělávacích organizací a občanských sdružení Akademie přeshraničního vzdělávání na Těšínském Slezsku INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) a Mezinárodní Visegrádský fond Institut EuroSchola, Třinec Projekt Akademie přeshraničního vzdělávání na Těšínském Slezsku usiluje o zintenzivnění přeshraniční česko-polské spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko prostřednictvím společného vzdělávání. Hlavním cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících a vzájemně se doplňujících subjektů (oragnizací) působících po obou stranách euroregionu a posílení networkingu pomocí sdíleného učení po obou stranách přihraničního regionu. Náplní projektu je realizace 6 druhů seminářů pro 5 cílových skupin, které se budou rekrutovat z řad studentů a mladých lidí, učitelů, úředníků a zaměstnanců občanského sektoru. Semináře budou tématicky zaměřeny na praktické aspekty regionálního rozvoje, na česko-polská diskusní fóra určené zejména pro studenty VŠ a pedagogy, dále pak na zkušenosti představitelů veřejné správy a NNO s čerpáním finančních prostředků z fondů EU a v neposlední řadě na neformální vzdělávání pro mládež z obou částí euroregionu Kč Doba trvání: 1. duben březen 2007 Informace o projektu: Těšínské Slezsko malá vlast v Evropě 8 Program přeshraniční spolupráce Phare, Společný fond malých projektů v česko-polském přihraničním regionu

10 Partneři projektu: Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně Macierz Ziemi Cieszyńskiej zahraniční partner Muzeum Těšínska český partner Projekt byl zaměřen na další vzdělávání učitelů v oblasti regionální výchovy. Ve dvou ročních modulech jsme proškolili 70 učitelů (35 z české a 35 z polské strany Euroregionu) a 10 studentů budoucích učitelů (po 5 z každé strany). Projekt se skládal z přednášek, exkurzí, praktických cvičení a metodických dílen. Účastníci si prohloubili historické a zeměpisné vědomosti o Euroregionu, naučili se tvořit scénáře vzdělávacích hodin, autorské programy a tzv. vzdělávací stezky. Nutno podotknout, že jsme velmi dbali na aktivní užívání obou jazyků a proto účastníci vždy pracovali v dvojjazyčných skupinách. akce organizované českými partnery jsme nepřekládali, taktéž polské akce byly vedeny pouze v polštině. Všechny tištěné materiály obsahovaly však obě jazykové verze. Cílem projektu byla propagace Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński a začlenění problematiky regionální výchovy do vyučování. V průběhu 2 let projektu vzniklo několik velmi užitečných produktů, které jsme zdarma poskytli školám po obou stranách Euroregionu: dvojjazyčný Soubor metodických listů (autory byli účastníci projektu), který obsahuje širokou škálu scénářů vzdělávacích hodin s regionální tématikou; dvojazyčná video-kazeta (nyní i jako DVD) o historii obou Těšínů internetové strany ( dvojjazyčná stolní hra pro děti Vandrovníček po Těšínském Slezsku s kouzelnými básničkami v obou jazycích, kde děti mají možnost seznámit se hravou formou s legendami a nejdůležitějšími místy Těšínského Slezska. 9

11 (rok 2003) (rok 2004) Doba trvání: 1. modul modul Informace o instituci a projektech: Polština pro manažery INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Česko-polská smíšená obchodní komora Cílem projektu je zvýšení znalostí manažerů a podnikatelů obchodujících s Polskem. Jazyková bariéra je i nadále jednou z hlavních bariér vzájemného obchodování. Projekt Polština pro manažery je určen pro podnikatelskou sféru, především v příhraniční oblasti České republiky, kde je zájem o vstup na polský trh největší. Kurz je určen pro manažery malých a středních firem a podnikatele. Podnikatelský jazyk je částečně odlišný a žádné obecné kurzy jej neučí. Proto bude vycházeno ze zkušenosti Jazykového kurzu pro manažery, který Česko-polská smíšená obchodní komora realizovala v roce 2002, zkušenosti podnikatelů, aktivistů hospodářských komor apod. v zájmu vytvoření takového programu kurzu, který bude zahrnovat všechny oblasti nutné pro podnikatelskou sféru Kč (výše podpory EU Kč) Doba trvání: 1. června května 2007 Informace o projektu:

12 Ruku v ruce Společný fond malých projektů regionu Silesia, Phare CBC občanské sdružení FIDES, Ostrava Vítkovice Česko-polský projekt Ruku v ruce svou finanční, ale i obsahovou náročností patří bezesporu k největším projektům financovaným z tohoto fondu. Partnerem sdružení v tomto projektu je Zespół szkół gastronomiczno-hoteliarskich ve Wiśle. Projekt byl slavnostně zahájen dne 15.února 2005 a byl realizován v průběhu celého roku. Skládal se z mnoha různorodých aktivit, jako jsou např. jazyková olympiáda, společný lyžařský kurz a letní sportovní tábor českých a polských studentů, běh Terryho Foxe, volejbalový turnaj, barmanský kurz, gastronomická soutěž AHOL CUP 2005, společná pedagogická rada českých a polských vyučujících. Nescházely ani společenské akce, jako jsou reprezentační ples či slavnostní vyřazení studentů. Všechny akce jsou zachyceny v kalendáři pro rok 2006, který byl vydán v závěru projektu EURO Doba trvání: od Informace o projektu: Pavla Bernertová, tel.: , Prevence patologických jevů - společný česko-polský projekt INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Občanské sdružení FIDES V současné době se setkáváme se stále se zvyšujícím výskytem negativních jevů mezi mládeží - kouření, drogy, šikana, záškoláctví apod. S těmito problémy se potýkáme nejen my, ale i naši polští sousedé. Zvýšený výskyt těchto negativních jevů má vliv nejen na 11

13 atmosféru ve školách, v rodinách, ale i na situaci v celé společnosti. Projekt je zaměřen na pedagogické pracovníky, žáky středních školy, rodiče a širokou veřejnost. Jeho cílem je zabránit šíření patologických jevů na školách (drogy, šikana, alkohol, kouření, záškoláctví apod.) a zároveň naučit všechny zúčastněné, jak těmto patologickým jevům předcházet. Vychází z vzájemně předávaných zkušeností a spolupráce s polským partnerem (od r. 2002). Součástí projektu je nejen konference zaměřená na výměnu zkušeností, pořádaná pod záštitou odborníků a odborných pracovišť, ale i společné pobyty pedagogických pracovníků, s cílem osvojit si techniky, jak tyto krizové situace zvládnout v praxi. Pro studenty jsou uspořádány dva pobyty ( na české a polské straně) se sportovním zaměřením s cílem nabídnout jim smysluplné alternativy využití volného času. Výstupem těchto aktivit bude akreditovaný kurz, který bude nabízen ostatním školám i zájemcům z řad veřejnosti a rodičům Kč (výše podpory EU ,50 Kč) Doba trvání: 1. ledna prosince 2006 Informace o projektu: Pavla Bernertová, tel.: , Rozvoj spolupráce a služeb veřejných knihoven v Euroregionu Egrensis se zaměřením na práci s dětmi. INTERREG IIIA Krajská knihovna Karlovy Vary (KK KV) 12 Hlavní částí projektu byl seminář Knihovna jako místo pro získávání informací a trávení volného času aneb Děti v knihovně aktivity pro děti a mládež, jež proběhl 6. až v Krajské knihovně Karlovy Vary. Projekt je rovněž zaměřen na další aspekty vzájemné spolupráce českých a německých knihoven vedoucí k zpřístupňování informací o příhraničních regionech a v odborné oblasti ke vzájemnému předávání zkušeností v oblasti poskytování knihovnických a infor-

14 mačních služeb. Pokračuje doplňování knihovních fondů partnerských knihoven o dokumenty regionálního charakteru (různá média) a periodik v němčině, shromažďování a předávání informačních materiálů o knihovnách atd. V KK KV a v partnerských knihovnách v Chebu a Sokolově probíhají kurzy němčiny pro zaměstnance a soudě podle zájmu, budou pravděpodobně pokračovat i v dalším roce, přestože již nebudou podpořeny dotací. Informace o projektu: Společná práce v Euroregionu Společný fond malých projektů region Těšínské Slezsko Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Cílem projektu je zlepšit přeshraniční spolupráci v oblasti sociální a v oblasti zaměstnanosti, zvýšit úroveň poskytovaných služeb, poznat způsoby práce se zaměstnanými institucí a organizací na polské části euroregionu, zlepšit jazykovou úroveň pracovníků těchto institucí a organizací a vytvořit informační místo pro poradenství v oblasti zaměstnání v Polsku a zahraničí. Cílovou skupinu projektu tvoří pracovníci organizací a institucí působících na polské a české straně euroregionu v oblasti sociální a v oblasti řešení zaměstnanosti. Mezi hlavní aktivity projektu patří výměnné stáže pro poznání pracovních postupů a metod v organizacích na druhé straně hranice, výuka polštiny pro lepší komunikaci mezi partnerskými organizacemi a vytvoření informačních bodů o podmínkách zaměstnání na druhé straně hranice pro zájemce z řad uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů EURO (výše podpory EU: 4134 EURO) Doba trvání: Informace o projektu: 13

15 Úspěšný projekt mateřských škol Dejme křídla fantazii přeshraniční předškolní vzdělávání formou her a prožitku INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Mateřská škola Klíček Nový Bor Celkovým cílem projektu je realizace společného předškolního vzdělávání formou her a prožitku založeného na principu organizace vzájemných přeshraničních setkávání předškolní mládeže v rámci Euroregionu Nisa a podporujících zároveň další vyšší cíl projektu - tj. posílení stávající a další rozvoj budoucí partnerské přeshraniční spolupráce mezi českou mateřskou školou Klíček v Novém Boru a německou AWO Kinderhaus Lauschezwerge ve Waltersdorfu Kč (výše podpory EU: Kč) Doba trvání:

16 Projekty základních škol Naše historie a současnost INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Základní škola a mateřská škola Ostrava Svinov Projekt Naše historie a současnost chce podpořit přeshraniční spolupráci na úrovni vzdělávacích zařízení. Tato spolupráce bude probíhat formou realizace společného vzdělávacího projektu, který bude obsahovat aktivity různého typu a jehož tématickým zaměřením bude poznávání a porovnávání historického vývoje a regionálních poměrů sousední země. Cílovou skupinou projektu jsou jednak zapojené vzdělávací instituce (ZŠ a MŠ Ostrava Svinov a Gymnázium Gorzyce), dále jejich pedagogičtí pracovníci a žáci a studenti. Do projektu se zapojí celkem 400 mladých lidí a 20 učitelů. Projekt ovšem osloví také širší veřejnost, a to prostřednictvím prezentačních aktivit (společná česko-polská výstava, která bude putovat po regionu na obou stranách hranice) a propagačních materiálů (dvojjazyčná prezentační publikace s rozsáhlým fotodokumentačním materiálem). Záměrem je vytvořit síť kontaktů, které se stanou základem pro dlouhodobou přeshraniční spolupráci ve vzdělávací oblasti. Realizace projektu pomůže se zaváděním progresivních metod do výuky na českých a polských školách (projektové vyučování, využití ICT a multimediálních pomůcek ve výuce, mezipředmětová výuka), povede ke vzájemné výměně zkušeností z učitelské praxe a podpoří rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů (týmová práce, schopnost prezentace výsledků své práce, počítač. gramotnost, jazykové dovednosti...). Tím způsobem projekt přispěje k naplňování strategie rozvoje Moravskoslezského kraje a jeho dlouhodobého záměru ve vzdělávání. Na obou zapojených školách bude projekt realizován podle předem stanoveného harmonogramu, přičemž některé aktivity budou probíhat souběžně a podle stejné metodiky (sběr historických dokumentů, fotografií, pořizování rozhovorů s pamětníky, tvorba multimediálních výukových pomůcek) a jiné se realizují společnými silami (realizace prezentačních aktivit a tvorba propagačních materiálů). 15

17 Realizace projektu přispěje k budování dobrých sousedských vztahů, k prohlubování vztahu mladých lidí k vlastnímu regionu a vytváření jejich národní hrdosti Kč (výše podpory EU Kč) Doba trvání: 1. března února 2007 Školy bez hranic na 2. stupni ZŠ INTERREG III A Předmětem projektu je umožnit setkávání dětí z 5. a 7. tříd základní školy z Hrádku nad Nisou (ČR) a Jonsdorfu (SRN). Projekt probíhá formou pravidelných (čtrnáctidenní interval) setkání českých a německých dětí v Hrádku nad Nisou a Jonsdorfu. Cílem projektu je zkvalitněná výuka jazyka partnerské země, její rozšíření a zkvalitnění proti normální výuce v 5. až 7. třídě, kde se jazyk vyučuje klasickou formou bez možnosti hodin konverzace a praktického uplatnění s rodilými mluvčími. Díky bezprostřednímu kontaktu s jiným národem je dětem umožněno poznávat kulturní odlišnosti, způsob života našich sousedů a tím je jim usnadněna integrace do nově se budující Evropy Kč Doba trvání: Informace o projektu: 16 Š:schkola INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou

18 Ve Svazku škol Schkola vzájemně spolupracuje šest škol regionu Trojmezí. Charakteristická je pro tyto školy bezprostřední blízkost sousední země. V příštím roce bude Svaz rozšířen o dvě školy při německo - polské hranici. Tyto školy jsou spolu propojeny způsobem v Evropě jedinečným. Ředitelé škol se pravidelně setkávají, aby se dohodli na obsahových, organizačních a finančních aspektech spolupráce. Těžištěm práce Svazu je podpora spolupráce v regionu Trojmezí, která překračuje rámec běžné realizace projektů. Škola se nachází v příhraniční oblasti a své geografické polohy výborně využívá. Spolupráce s partnerskou školou v německém Hartau vyústila mimo jiné v projekt nesoucí název Š:schkola. V rámci projektu se jednou týdně setkávají děti prvních tříd z obou škol na české a německé straně, ve školách se společně učí. Výuka probíhá v české nebo německé škole a pravidelně se střídá. Děti jsou rozděleny do dvojjazyčných pracovních skupin po čtyřech až sedmi žácích. V pracovní skupině společně řeší úkoly, které souvisejí s látkou probíranou v matematice, přírodovědě a výchovách. Úkoly jsou zadávány zpočátku dvojjazyčně, později v jednom z jazyků a výstup je také v tomto jazyce. Součástí projektu jsou také společné volnočasové aktivity, víkendové a vícedenní akce, společné exkurze a prázdninové pobyty pro děti, mládež, rodiče a ostatní zúčastněné osoby Kč (výše podpory EU Kč) Doba trvání: 1. září července 2006 Informace o projektu: Přátelství bez hranic - spolupráce základních škol Štěpánkovice/Kietrz-Nasiedle INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Základní škola a mateřská škola, Štěpánkovice Základní škola dlouhodobě a úspěšně spolupracovala se Základní školou Gliwice-Labedy, ale z důvodu ukončení činnosti ZŠ Gliwice- Labedy byla tato spolupráce ukončena. Protože tato spolupráce byla pro obě strany přínosem, ZŠ začala intenzivně hledat nového 17

19 partnera k navázání nové spolupráce. V rámci euroregionu Silesia se podařilo najít potencionálního partnera ke spolupráci a tímto vznikl tento projekt, který bude realizován s využitím prostředků programu INTERREG IIIA. Akce v rámci projektu : Maškarní ples na téma 40.výročí vzniku Večerníčka. Místo : Štěpánkovice. Cíl : vzájemné spontánní seznámení v průběhu plesu a seznámení účastníků s historií vzniku Večerníčka, jeho programové náplně a jeho významu pro duševní rozvoj dětí. Setkání pracovníků škol a představitelů obcí spojené s poznáním historických a kulturních prvků regionu. Práce na začlenění projektu do školních vzdělávacích programů. Místo : Glubczyce, Kietrz-Nasiedle. Cíl : Seznámit se s prostředím partnera, dohodnout klíčové podrobnosti k úspěšné realizaci projektu a konkrétně začlenit projekt do školních vzdělávacích programů obou partnerů. Škola v přírodě. Místo : Mokřinky u Vítkova. Cíl : prohloubit vzniklé přátelské vztahy mezi účastníky, naučit děti komunikovat s dítětem jiného národa, seznámit děti s polskou a českou kulturou prostřednictvím filmů, hudby, knihy, seznámit děti s okolní přírodou prostřednictvím fakultativních výletů po okolí, pořádat pro děti sportovní soutěže, podporovat soutěživost a vést děti ke spolupráci a vzájemné pomoci. Oslavy Dětského dne. Místo : Štěpánkovice. Cíl : Z důvodu tematického zaměření na ČR je cílem seznámit účastníky s historií a kulturou ČR. Malý olympionik. Místo : Kietrz-Nasiedle. Cíl : Sportovní soutěže v připravených disciplinách. Edice kalendářů a bulletinů. Cíl : Seznámení veřejnosti s projektem a jeho realizací. 18 Tvorba kroniky, příležitostná korespondence, výtvarné putovní výstavy. Místo : Štěpánkovice, Kietrz-Nasiedle. Cíl : Zdokumentování a stálé udržování navázaných vztahů.

20 Shrnutí projektu : Projekt je obecně zaměřen na poznání běžného života v partnerském regionu a na vzbuzení zájmu o hlubší navazování vztahů s obyvateli regionu. Projekt se v plné míře ztotožňuje s cíli a prioritami programu INTERREG IIIA Kč (výše podpory EU Kč) Doba trvání: 15. listopadu června 2006 Informace o projektu: Mgr.Elžbieta Stoczková, tel.: , Výchova divadlem jako způsob rušení komunikačních bariér INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Základní škola Opava, Otická 18, příspěvková organizace Do projektu jsou zařazeny integrační workshopy pro děti, které povedou odborníci. Měly by pomoci odstranit zábrany ve vzájemných vztazích a komunikaci. Je naplánováno nejen shlédnutí divadelních představení, ale také prohlídka divadla a seznámení se se zázemím. Závěrečnou úlohou projektu bude příprava divadelního představení, polského a českého, na němž se zúročí získané dovednosti během workshopů. Tato setkání budou využita i ke tvorbě společného česko-polského divadelního slovníčku. Ten přispěje k postupnému odstraňování problémů v komunikaci. Veškeré aktivity se budou průběžně dokumentovat a prezentovat na konci formou multimediální prezentace pro rodiče, zástupce organizací a všechny přátele školy. Dvojjazyčné album dokumentující průběh projektu bude k nahlédnutí pro všechny zájemce ve škole. Mnohé informace o projektu bude možné nalézt i na www stránkách školy. Zařazené aktivity projektu jsou vedené snahou co nejvíce přispět ke vzájemné komunikaci mezi dětmi a učiteli obou škol. Postupná prezentace a popularizace projektu mezi rodiči, učiteli, přáteli školy a organizacemi města určitě zvýší zájem jmenovaných o projekt a spolupráci mezi příhraničními partnery vůbec. 19

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola. Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2009 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Euroregiony. Metodický list číslo 1

Euroregiony. Metodický list číslo 1 Metodický list číslo 1 Název tématického okruhu: Pohraniční regiony a přeshraniční spolupráce Cíl: Předmět, který je zařazen do výukového programu navazujícího magisterského studia VS vymezuje problematiku

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více