Příklady úspěšných projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady úspěšných projektů"

Transkript

1 PODPORA KAPACIT ŠKOL MSK V PŘEDKLÁDÁNÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ Příklady úspěšných projektů Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR

2 Obsah: Slovo úvodem 2 Prolog 3-7 Projekty vzdělávacích organizací a občanských sdružení 8-13 Projekt mateřské školy 14 Projekty základních škol Projekty středních škol Inspirace ze zahraničí Doporučení a tipy 31 Odkazy 32 Informační zdroje 33 1

3 Slovo úvodem Dostáváte do ruky vybrané příklady úspěšných projektů přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání. Tato brožura vznikla jako jeden z výsledků projektu s názvem podpora kapacit škol Moravskoslezského kraje v předkládání přeshraničních projektů, který si klade za cíl zvýšit počet škol našeho kraje aktivních v přeshraniční spolupráci. Účel této publikace je velmi prostý chceme Vám na příkladech ukázat, že projektová činnost i přeshraniční spolupráce jdou velmi dobře kombinovat a že nejde o žádnou vědu. Zároveň, což dvojnásob platí o projektovém managementu, nemá cenu znovuvynalézat kolo. Většina z úspěšně realizovaných projektů představených v této brožuře může totiž lehce posloužit jako inspirace pro Vaše vlastní projekty. Publikace se opírá o příklady přeshraničních projektů škol a vzdělávacích organizací z České republiky a je doplněna i o příklady úspěšných zahraničních projektů. Struktura této publikace naznačuje, že možnosti přeshraniční spolupráce jsou opravdu nepřeberné uvádíme projekty mateřské, základních i středních škol, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí. Zmiňujeme i úspěšné projekty občanských sdružení a jiných organizací činných ve vzdělávání přeshraniční spolupráce je totiž otevřená opravdu pro každého! Chceme Vás tudíž vyzvat k tomu, abychom co nejvíce využili možností, které nám bude ve svém příštím programovacím období 2007 až 2013 nabízet ze Strukturálních fondů Evropská unie. Jakkoli je náš kraj daleko od Prahy, máme výhodu v tom, že se můžeme obohacovat kontaktem a spoluprací s našimi polskými a slovenskými sousedy. Nově formulovaný Cíl 3 strukturální politiky EU, řešící Evropskou územní spolupráci, nám v tom jakožto nástupce iniciativy INTERREG může finančně velmi pomoci. Za tým řešitelů Vám v tomto úsilí přeje co nejvíce úspěchů Mgr. Hynek Böhm, manažer projektu Podpora škol Moravskoslezského kraje v předkládání přeshraničních projektů 2

4 Prolog Proč bychom se měli věnovat přeshraniční spolupráci pohled z akademické sféry Evropa, kolébka moderní západní civilizace, představuje bezesporu jednu z nejvíce prosperujících ekonomických oblastí světa. Avšak ne všechny regiony Evropy mají vzhledem ke svým přírodním, historickým, demografickým a dalším podmínkám určujícím sociálně-ekonomický rozvoj stejnou pozici a šanci čelit výzvám dnešní doby v dynamicky se měnícím ekonomickém prostředí. Proces rozšiřování Evropské unie a přetrvávající ekonomické a sociální rozdíly v regionech představují klíčové faktory, jež vedou k celkovému oslabování evropské dynamiky. Jedním ze základních principů procesu evropské integrace je vytváření společného sociálního a ekonomického prostoru příhraničních oblastí sousedících členských států Evropské unie. Podpora přeshraniční spolupráce je jednou z priorit regionální politiky Evropské unie a jsou to právě příhraniční regiony (euroregiony), kde se občané, podnikatelé, představitelé veřejné správy a neziskových organizací stávají přímými aktéry jednotné Evropy. Spolupráce občanů a různých místních institucí přes hranice je důležitým předpokladem evropské integrace. Často slýcháváme, že hranice jsou jizvami dějin, které přinášejí hraničním regionům převážně zřetelné nevýhody. Hraniční regiony trpí historickými důsledky své periferní polohy, nedostatečnou integrací do převládajících struktur (zejména státních) a z toho vyplývající izolací. Přeshraniční spolupráce v Evropě má pomoci tyto nevýhody vyrovnávat a zlepšovat životní podmínky obyvatel v příhraničních regionech. V každodenních kontaktech občanů různých národů je položen základ společného soužití bez ohledu na hranice států. Smyslem a cílem přeshraniční spolupráce, formující se v Evropě od 50. let minulého století, je zejména překonávání omezenosti národních států a nacionalismu, odstraňování předsudků a překážek soužití mezi obyvatelstvem, budování funkční regionální a komunální správy, podpora hospodářského růstu a zvyšování životní úrovně a v neposlední řadě také vytvoření systému dlouhodobě všestranné spolupráce. Význam přeshraniční spolupráce pro jednotlivé oblasti nespočívá jen v získávání alternativních zdrojů financování hospodářského rozvoje, jak to bývá dnes často prezentováno a zjednodušováno, ale především v možnosti urychlit vlastní integrační proces nezá- 3

5 visle na vývoji situace na národní úrovni. Sociální a ekonomické vazby v rámci jednotlivých euroregionů však nejsou formovány na pevných institucionálních základech a jejich intenzita a kvalita plně závisí na rozhodnutí a vůli místních aktérů. Historie přeshraniční spolupráce nás tak přesvědčuje o tom, že jedním z nejdůležitějších činitelů, podmiňujících její vznik, jsou samy pohraniční regiony a jejich aktivita ve vyhledávání partnerů na druhé straně hranice a navazování kontaktů s nimi. Přeshraniční spolupráce je v České republice od poloviny 90. let minulého století finančně podporována ze strany Evropské unie prostřednictvím speciálních programů přeshraniční spolupráce, jakými byl předvstupní program Phare CBC nebo Iniciativa Společenství Interreg IIIA realizovaná po vstupu ČR do EU. Přeshraniční spolupráce na česko-polské a česko-slovenské hranici je každodenní skutečností. Projevuje se jak ve spolupráci místních národních správních a veřejnoprávních institucí, v ekonomické oblasti v kooperaci firem, zaměstnání přes hranice, tak ve spolupráci občanských sdružení a kontaktech jednotlivých občanů. Na obou hranicích bylo realizováno v rámci programů přeshraniční spoluráce již mnoho projektů, které přispívají k rozvíjení intenzivnějších vztahů v pohraničí. A právě o těchto programech a projektech přeshraniční spolupráce pojednává tato publikace. Přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání z optiky Euroregionů Ing. Lukáš Melecký katedra evropské integrace Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Ještě na počátku 90. let minulého století byl pojem přeshraniční spolupráce pro většinu z nás pojmem neznámým, bezobsažným, nezajímavým. Neprodyšně uzavřená státní hranice naší země neumožňovala téměř žádné přeshraniční kontakty, neznali jsme místa a sousedy na druhé straně. Hranice vzniklé v průběhu posledních třech století a ještě zesílené po druhé světové válce tak postavily neprůchodné bariéry mezi regiony, které historicky patřily k sobě, a vtiskly jim postavení periferních, pro život ne příliš atraktivních oblastí. Evropská unie si proto jako jeden z cílů své regionální politiky vytkla překonání těchto umělých bariér, vybudování dobrých sousedských vztahů a zejména pak zajištění stejné kvality života v příhraničí, jakou mají lidé ve vnitrozemí. 4 Významnou roli v rozvoji přeshraničních kontaktů hrají bezesporu školy. Děti a mládež neznají předsudky, které vůči přeshraničním sousedům mají mnozí dospělí, ve svých kontaktech jsou bezprostřední, spontánní. Mají chuť poznávat nové lidi, touží po nových

6 zážitcích, po vybočení z běžného školního stereotypu. Bohužel, nedostatek finančních prostředků, se kterým se všechny školy potýkaly a potýkají, a také obava mnohých pedagogů z neznámého zpočátku nedovolovala školám rozvinout spolupráci s partnery na druhé straně hranice v plné šíři. Dnes je tomu ale už jinak díky finanční podpoře přeshraniční spolupráce ze strany EU a řadě odborníků, kteří jsou připraveni pomoci školám a dalším institucím tyto prostředky získat. K hlavním aktérům přeshraniční spolupráce patří euroregiony, pro které je podpora rozvoje příhraničí a vzájemných přeshraničních kontaktů podstatou jejich existence a hlavním cílem jejich činnosti. Díky mnohaletým zkušenostem jsou manažeři euroregionů v současné době schopni nabídnout zájemcům o přeshraniční spolupráci širokou škálu služeb od vyhledání vhodného partnera na druhé straně hranice až po pomoc při zpracování žádosti o grant či jeho vyúčtování. Důležitá je přitom skutečnost, že tyto služby jsou neziskovým subjektům vesměs nabízeny zdarma. Jako konkrétní nástroje finanční podpory přeshraniční spolupráce ze strany EU lze uvést již ukončený program Phare CBC (CBC = Cross-Border Cooperation, česky přeshraniční spolupráce), programy v rámci Iniciativy INTERREG IIIA či operační programy přeshraniční spolupráce pro období Menší projekty v oblasti vzdělávání jsou financovány prostřednictvím speciálních fondů, které tvoří nedílnou součást těchto programů a jsou spravovány právě euroregiony. Díky vzájemné spolupráci škol či jiných subjektů činných v oblasti vzdělávání a euroregionálních manažerů tak mohly být realizovány mnohé projekty, z nichž některé najdete v této publikaci. Tyto projekty jsou ukázkou, jak různorodá může být přeshraniční spolupráce, jak lze obohatit zdánlivě všední školní výuku, sportovní kurz či školu v přírodě. Jsou příkladem toho, že realizátory přeshraničních projektů mohou být i malé školy s nepříliš početným týmem pedagogů a že není čeho se bát. Vždyť přeshraniční spolupráce už dnes pro nás není ničím neznámým. Ing. Jana Novotná Galuszková, tajemnice Euroregionu Silesia Proč bychom měli dělat přeshraniční spolupráci z úhlu pohledu organizace sdružující obce Proč bychom měli dělat přeshraniční projekty? Myslím si, že slovíčko měli nevystihuje onu podstatu přeshraniční spolupráce. Osobně bych ho nahradil slůvkem můžeme, tedy Proč můžeme dělat přeshraniční spolupráci. Měli v sobě zahrnuje jakousi povinnost, či dokonce malou morální nutnost. A tak to rozhodně není. Povinni nejsme a nikdo nás 5

7 nemůže nutit. Můžeme mi zní významově lépe. Ano, přeshraniční projekty jsou pro nás významnou možností či lépe příležitostí. Když uvádím nás, mám na mysli jak municipální sféru (obce a města a sdružení obcí), tak celou škálu neziskových, rozpočtových i příspěvkových organizací nevyjímaje školy. (Oblast podnikatelských subjektů nebudu dále zvažovat, neboť jejich motivace bude určitě trochu odlišná). Jakou příležitost mám na mysli? Napadají mne mnohé. Za zmínku stojí zejména tyto: příležitost ověřit své znalosti, pracovní postupy a metody Budeme-li schopni efektivně spolupracovat se zahraničním partnerem i v prostředí, které je pro nás primárně cizí, je to dobré znamení. Znamení toho, že naše pracovní postupy jsou nejspíš efektivní, že dokážeme obstát i na cizím trhu. V době stále postupující globalizace se stává tato zkušenost téměř potřebností, a to nejen v příhraničních regionech. příležitost obohatit své know-how a získat inspiraci Při realizaci přeshraničních projektů, při spolupráci se zahraničními partnery máme mimořádnou příležitost získat v dnešní době velmi drahé know-how, které jednoduše odpozorujeme z práce našeho partnera a které sice nemusí platit v našem prostředí, ale rozhodně nás může inspirovat. příležitost obohatit naše aktivity a podpořit bourání interkulturálních předsudků Na mnohé přeshraniční projekty lze získat grant, dotační finance. Mnohé instituce v čele s Evropskou unií podporují různorodé přeshraniční projekty z důvodu podpory myšlenky Evropa je různorodá ve svém celku. Obohaťme své dosavadní aktivity, dostaneme-li na to externí peníze a odbourávejme historicky zažité předsudky k jiné kultuře, je to prospěšné pro nás i celou Evropu. 6 V případě, že jste ještě nikdy nerealizovali žádný přeshraniční projekt, proč to nezměnit. Sám jsem několik přeshraničních projektů realizoval a mám bohaté zkušenosti. Spolupracovat se zahraničními partnery má sice mnohá rizika a přináší problémy, ale rozhodně stojí za to.

8 Není to problém, je to spíše výzva, která může přinést mnohé příležitosti. Ing. Lukáš Szlaur Výkonný tajemník Regionální rady Třinecka Proč bychom se měli věnovat přeshraniční spolupráci? pohled administrátora programu INTERREG 3A Když se po r otevřely hranice, začaly do jedné nejmenované pohraniční vesnice proudit čeští návštěvníci a naopak - a často se stávalo, že si vůbec nerozuměli. I to je jeden z hlavních důvodů, proč bychom měli a chtěli dělat přeshraniční spolupráci mezi Poláky a Čechy. Žijí tak blízko sebe a někdy tak daleko. Poznáme-li své nejbližší sousedy-obohatíme se, naučíme se spolupracovat, chápat rozdíly, poučíme se a třeba se uvidíme i s odstupem - jakoby očima druhých. Když se nám přitom podaří zajistit výměnu studentů na školách, opravit silnici, označit cyklostezku, opravit most, dát dohromady české a polské děti při sportovním turnaji je to dvojnásobný užitek a radost. Ze zkušenosti při administraci programu Interreg IIIA Česká republika Polská republika víme, že bez ohledu na výši tzv. přeshraničního dopadu projektu (který se postupem času u většiny projektů zlepšuje tím, že se všichni učíme jej správně chápat), bez ohledu na ekonomický či jiný dopad projektů a bez ohledu na výši dotace - již samotná skutečnost, že se musí nebo chtějí čeští a polští partneři potkávat a spolupracovat při domlouvání nebo uskutečnění projektu a že na sebe musí brát ohled a zřetel, vede k vzájemnému poznávání a sbližování. Proč je třeba povzbuzovat a podporovat česko-polské pohraničí v ekonomických i jiných oblastech, se dozvíme z denního života v pohraničí i z analýz. Na otázku, proč je třeba dělat přeshraniční spolupráci, je také jednoduchá odpověď protože je to přirozené. Společný technický sekretariát programu INTERREG 3A ČR - Polsko 7

9 Příklady úspěšných projektů vzdělávacích organizací a občanských sdružení Akademie přeshraničního vzdělávání na Těšínském Slezsku INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) a Mezinárodní Visegrádský fond Institut EuroSchola, Třinec Projekt Akademie přeshraničního vzdělávání na Těšínském Slezsku usiluje o zintenzivnění přeshraniční česko-polské spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko prostřednictvím společného vzdělávání. Hlavním cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících a vzájemně se doplňujících subjektů (oragnizací) působících po obou stranách euroregionu a posílení networkingu pomocí sdíleného učení po obou stranách přihraničního regionu. Náplní projektu je realizace 6 druhů seminářů pro 5 cílových skupin, které se budou rekrutovat z řad studentů a mladých lidí, učitelů, úředníků a zaměstnanců občanského sektoru. Semináře budou tématicky zaměřeny na praktické aspekty regionálního rozvoje, na česko-polská diskusní fóra určené zejména pro studenty VŠ a pedagogy, dále pak na zkušenosti představitelů veřejné správy a NNO s čerpáním finančních prostředků z fondů EU a v neposlední řadě na neformální vzdělávání pro mládež z obou částí euroregionu Kč Doba trvání: 1. duben březen 2007 Informace o projektu: Těšínské Slezsko malá vlast v Evropě 8 Program přeshraniční spolupráce Phare, Společný fond malých projektů v česko-polském přihraničním regionu

10 Partneři projektu: Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně Macierz Ziemi Cieszyńskiej zahraniční partner Muzeum Těšínska český partner Projekt byl zaměřen na další vzdělávání učitelů v oblasti regionální výchovy. Ve dvou ročních modulech jsme proškolili 70 učitelů (35 z české a 35 z polské strany Euroregionu) a 10 studentů budoucích učitelů (po 5 z každé strany). Projekt se skládal z přednášek, exkurzí, praktických cvičení a metodických dílen. Účastníci si prohloubili historické a zeměpisné vědomosti o Euroregionu, naučili se tvořit scénáře vzdělávacích hodin, autorské programy a tzv. vzdělávací stezky. Nutno podotknout, že jsme velmi dbali na aktivní užívání obou jazyků a proto účastníci vždy pracovali v dvojjazyčných skupinách. akce organizované českými partnery jsme nepřekládali, taktéž polské akce byly vedeny pouze v polštině. Všechny tištěné materiály obsahovaly však obě jazykové verze. Cílem projektu byla propagace Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński a začlenění problematiky regionální výchovy do vyučování. V průběhu 2 let projektu vzniklo několik velmi užitečných produktů, které jsme zdarma poskytli školám po obou stranách Euroregionu: dvojjazyčný Soubor metodických listů (autory byli účastníci projektu), který obsahuje širokou škálu scénářů vzdělávacích hodin s regionální tématikou; dvojazyčná video-kazeta (nyní i jako DVD) o historii obou Těšínů internetové strany (www.eurocieszyn.prv.pl) dvojjazyčná stolní hra pro děti Vandrovníček po Těšínském Slezsku s kouzelnými básničkami v obou jazycích, kde děti mají možnost seznámit se hravou formou s legendami a nejdůležitějšími místy Těšínského Slezska. 9

11 (rok 2003) (rok 2004) Doba trvání: 1. modul modul Informace o instituci a projektech: Polština pro manažery INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Česko-polská smíšená obchodní komora Cílem projektu je zvýšení znalostí manažerů a podnikatelů obchodujících s Polskem. Jazyková bariéra je i nadále jednou z hlavních bariér vzájemného obchodování. Projekt Polština pro manažery je určen pro podnikatelskou sféru, především v příhraniční oblasti České republiky, kde je zájem o vstup na polský trh největší. Kurz je určen pro manažery malých a středních firem a podnikatele. Podnikatelský jazyk je částečně odlišný a žádné obecné kurzy jej neučí. Proto bude vycházeno ze zkušenosti Jazykového kurzu pro manažery, který Česko-polská smíšená obchodní komora realizovala v roce 2002, zkušenosti podnikatelů, aktivistů hospodářských komor apod. v zájmu vytvoření takového programu kurzu, který bude zahrnovat všechny oblasti nutné pro podnikatelskou sféru Kč (výše podpory EU Kč) Doba trvání: 1. června května 2007 Informace o projektu:

12 Ruku v ruce Společný fond malých projektů regionu Silesia, Phare CBC občanské sdružení FIDES, Ostrava Vítkovice Česko-polský projekt Ruku v ruce svou finanční, ale i obsahovou náročností patří bezesporu k největším projektům financovaným z tohoto fondu. Partnerem sdružení v tomto projektu je Zespół szkół gastronomiczno-hoteliarskich ve Wiśle. Projekt byl slavnostně zahájen dne 15.února 2005 a byl realizován v průběhu celého roku. Skládal se z mnoha různorodých aktivit, jako jsou např. jazyková olympiáda, společný lyžařský kurz a letní sportovní tábor českých a polských studentů, běh Terryho Foxe, volejbalový turnaj, barmanský kurz, gastronomická soutěž AHOL CUP 2005, společná pedagogická rada českých a polských vyučujících. Nescházely ani společenské akce, jako jsou reprezentační ples či slavnostní vyřazení studentů. Všechny akce jsou zachyceny v kalendáři pro rok 2006, který byl vydán v závěru projektu EURO Doba trvání: od Informace o projektu: Pavla Bernertová, tel.: , Prevence patologických jevů - společný česko-polský projekt INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Občanské sdružení FIDES V současné době se setkáváme se stále se zvyšujícím výskytem negativních jevů mezi mládeží - kouření, drogy, šikana, záškoláctví apod. S těmito problémy se potýkáme nejen my, ale i naši polští sousedé. Zvýšený výskyt těchto negativních jevů má vliv nejen na 11

13 atmosféru ve školách, v rodinách, ale i na situaci v celé společnosti. Projekt je zaměřen na pedagogické pracovníky, žáky středních školy, rodiče a širokou veřejnost. Jeho cílem je zabránit šíření patologických jevů na školách (drogy, šikana, alkohol, kouření, záškoláctví apod.) a zároveň naučit všechny zúčastněné, jak těmto patologickým jevům předcházet. Vychází z vzájemně předávaných zkušeností a spolupráce s polským partnerem (od r. 2002). Součástí projektu je nejen konference zaměřená na výměnu zkušeností, pořádaná pod záštitou odborníků a odborných pracovišť, ale i společné pobyty pedagogických pracovníků, s cílem osvojit si techniky, jak tyto krizové situace zvládnout v praxi. Pro studenty jsou uspořádány dva pobyty ( na české a polské straně) se sportovním zaměřením s cílem nabídnout jim smysluplné alternativy využití volného času. Výstupem těchto aktivit bude akreditovaný kurz, který bude nabízen ostatním školám i zájemcům z řad veřejnosti a rodičům Kč (výše podpory EU ,50 Kč) Doba trvání: 1. ledna prosince 2006 Informace o projektu: Pavla Bernertová, tel.: , Rozvoj spolupráce a služeb veřejných knihoven v Euroregionu Egrensis se zaměřením na práci s dětmi. INTERREG IIIA Krajská knihovna Karlovy Vary (KK KV) 12 Hlavní částí projektu byl seminář Knihovna jako místo pro získávání informací a trávení volného času aneb Děti v knihovně aktivity pro děti a mládež, jež proběhl 6. až v Krajské knihovně Karlovy Vary. Projekt je rovněž zaměřen na další aspekty vzájemné spolupráce českých a německých knihoven vedoucí k zpřístupňování informací o příhraničních regionech a v odborné oblasti ke vzájemnému předávání zkušeností v oblasti poskytování knihovnických a infor-

14 mačních služeb. Pokračuje doplňování knihovních fondů partnerských knihoven o dokumenty regionálního charakteru (různá média) a periodik v němčině, shromažďování a předávání informačních materiálů o knihovnách atd. V KK KV a v partnerských knihovnách v Chebu a Sokolově probíhají kurzy němčiny pro zaměstnance a soudě podle zájmu, budou pravděpodobně pokračovat i v dalším roce, přestože již nebudou podpořeny dotací. Informace o projektu: Společná práce v Euroregionu Společný fond malých projektů region Těšínské Slezsko Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Cílem projektu je zlepšit přeshraniční spolupráci v oblasti sociální a v oblasti zaměstnanosti, zvýšit úroveň poskytovaných služeb, poznat způsoby práce se zaměstnanými institucí a organizací na polské části euroregionu, zlepšit jazykovou úroveň pracovníků těchto institucí a organizací a vytvořit informační místo pro poradenství v oblasti zaměstnání v Polsku a zahraničí. Cílovou skupinu projektu tvoří pracovníci organizací a institucí působících na polské a české straně euroregionu v oblasti sociální a v oblasti řešení zaměstnanosti. Mezi hlavní aktivity projektu patří výměnné stáže pro poznání pracovních postupů a metod v organizacích na druhé straně hranice, výuka polštiny pro lepší komunikaci mezi partnerskými organizacemi a vytvoření informačních bodů o podmínkách zaměstnání na druhé straně hranice pro zájemce z řad uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů EURO (výše podpory EU: 4134 EURO) Doba trvání: Informace o projektu: 13

15 Úspěšný projekt mateřských škol Dejme křídla fantazii přeshraniční předškolní vzdělávání formou her a prožitku INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Mateřská škola Klíček Nový Bor Celkovým cílem projektu je realizace společného předškolního vzdělávání formou her a prožitku založeného na principu organizace vzájemných přeshraničních setkávání předškolní mládeže v rámci Euroregionu Nisa a podporujících zároveň další vyšší cíl projektu - tj. posílení stávající a další rozvoj budoucí partnerské přeshraniční spolupráce mezi českou mateřskou školou Klíček v Novém Boru a německou AWO Kinderhaus Lauschezwerge ve Waltersdorfu Kč (výše podpory EU: Kč) Doba trvání:

16 Projekty základních škol Naše historie a současnost INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Základní škola a mateřská škola Ostrava Svinov Projekt Naše historie a současnost chce podpořit přeshraniční spolupráci na úrovni vzdělávacích zařízení. Tato spolupráce bude probíhat formou realizace společného vzdělávacího projektu, který bude obsahovat aktivity různého typu a jehož tématickým zaměřením bude poznávání a porovnávání historického vývoje a regionálních poměrů sousední země. Cílovou skupinou projektu jsou jednak zapojené vzdělávací instituce (ZŠ a MŠ Ostrava Svinov a Gymnázium Gorzyce), dále jejich pedagogičtí pracovníci a žáci a studenti. Do projektu se zapojí celkem 400 mladých lidí a 20 učitelů. Projekt ovšem osloví také širší veřejnost, a to prostřednictvím prezentačních aktivit (společná česko-polská výstava, která bude putovat po regionu na obou stranách hranice) a propagačních materiálů (dvojjazyčná prezentační publikace s rozsáhlým fotodokumentačním materiálem). Záměrem je vytvořit síť kontaktů, které se stanou základem pro dlouhodobou přeshraniční spolupráci ve vzdělávací oblasti. Realizace projektu pomůže se zaváděním progresivních metod do výuky na českých a polských školách (projektové vyučování, využití ICT a multimediálních pomůcek ve výuce, mezipředmětová výuka), povede ke vzájemné výměně zkušeností z učitelské praxe a podpoří rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů (týmová práce, schopnost prezentace výsledků své práce, počítač. gramotnost, jazykové dovednosti...). Tím způsobem projekt přispěje k naplňování strategie rozvoje Moravskoslezského kraje a jeho dlouhodobého záměru ve vzdělávání. Na obou zapojených školách bude projekt realizován podle předem stanoveného harmonogramu, přičemž některé aktivity budou probíhat souběžně a podle stejné metodiky (sběr historických dokumentů, fotografií, pořizování rozhovorů s pamětníky, tvorba multimediálních výukových pomůcek) a jiné se realizují společnými silami (realizace prezentačních aktivit a tvorba propagačních materiálů). 15

17 Realizace projektu přispěje k budování dobrých sousedských vztahů, k prohlubování vztahu mladých lidí k vlastnímu regionu a vytváření jejich národní hrdosti Kč (výše podpory EU Kč) Doba trvání: 1. března února 2007 Školy bez hranic na 2. stupni ZŠ INTERREG III A Předmětem projektu je umožnit setkávání dětí z 5. a 7. tříd základní školy z Hrádku nad Nisou (ČR) a Jonsdorfu (SRN). Projekt probíhá formou pravidelných (čtrnáctidenní interval) setkání českých a německých dětí v Hrádku nad Nisou a Jonsdorfu. Cílem projektu je zkvalitněná výuka jazyka partnerské země, její rozšíření a zkvalitnění proti normální výuce v 5. až 7. třídě, kde se jazyk vyučuje klasickou formou bez možnosti hodin konverzace a praktického uplatnění s rodilými mluvčími. Díky bezprostřednímu kontaktu s jiným národem je dětem umožněno poznávat kulturní odlišnosti, způsob života našich sousedů a tím je jim usnadněna integrace do nově se budující Evropy Kč Doba trvání: Informace o projektu: 16 Š:schkola INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou

18 Ve Svazku škol Schkola vzájemně spolupracuje šest škol regionu Trojmezí. Charakteristická je pro tyto školy bezprostřední blízkost sousední země. V příštím roce bude Svaz rozšířen o dvě školy při německo - polské hranici. Tyto školy jsou spolu propojeny způsobem v Evropě jedinečným. Ředitelé škol se pravidelně setkávají, aby se dohodli na obsahových, organizačních a finančních aspektech spolupráce. Těžištěm práce Svazu je podpora spolupráce v regionu Trojmezí, která překračuje rámec běžné realizace projektů. Škola se nachází v příhraniční oblasti a své geografické polohy výborně využívá. Spolupráce s partnerskou školou v německém Hartau vyústila mimo jiné v projekt nesoucí název Š:schkola. V rámci projektu se jednou týdně setkávají děti prvních tříd z obou škol na české a německé straně, ve školách se společně učí. Výuka probíhá v české nebo německé škole a pravidelně se střídá. Děti jsou rozděleny do dvojjazyčných pracovních skupin po čtyřech až sedmi žácích. V pracovní skupině společně řeší úkoly, které souvisejí s látkou probíranou v matematice, přírodovědě a výchovách. Úkoly jsou zadávány zpočátku dvojjazyčně, později v jednom z jazyků a výstup je také v tomto jazyce. Součástí projektu jsou také společné volnočasové aktivity, víkendové a vícedenní akce, společné exkurze a prázdninové pobyty pro děti, mládež, rodiče a ostatní zúčastněné osoby Kč (výše podpory EU Kč) Doba trvání: 1. září července 2006 Informace o projektu: Přátelství bez hranic - spolupráce základních škol Štěpánkovice/Kietrz-Nasiedle INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Základní škola a mateřská škola, Štěpánkovice Základní škola dlouhodobě a úspěšně spolupracovala se Základní školou Gliwice-Labedy, ale z důvodu ukončení činnosti ZŠ Gliwice- Labedy byla tato spolupráce ukončena. Protože tato spolupráce byla pro obě strany přínosem, ZŠ začala intenzivně hledat nového 17

19 partnera k navázání nové spolupráce. V rámci euroregionu Silesia se podařilo najít potencionálního partnera ke spolupráci a tímto vznikl tento projekt, který bude realizován s využitím prostředků programu INTERREG IIIA. Akce v rámci projektu : Maškarní ples na téma 40.výročí vzniku Večerníčka. Místo : Štěpánkovice. Cíl : vzájemné spontánní seznámení v průběhu plesu a seznámení účastníků s historií vzniku Večerníčka, jeho programové náplně a jeho významu pro duševní rozvoj dětí. Setkání pracovníků škol a představitelů obcí spojené s poznáním historických a kulturních prvků regionu. Práce na začlenění projektu do školních vzdělávacích programů. Místo : Glubczyce, Kietrz-Nasiedle. Cíl : Seznámit se s prostředím partnera, dohodnout klíčové podrobnosti k úspěšné realizaci projektu a konkrétně začlenit projekt do školních vzdělávacích programů obou partnerů. Škola v přírodě. Místo : Mokřinky u Vítkova. Cíl : prohloubit vzniklé přátelské vztahy mezi účastníky, naučit děti komunikovat s dítětem jiného národa, seznámit děti s polskou a českou kulturou prostřednictvím filmů, hudby, knihy, seznámit děti s okolní přírodou prostřednictvím fakultativních výletů po okolí, pořádat pro děti sportovní soutěže, podporovat soutěživost a vést děti ke spolupráci a vzájemné pomoci. Oslavy Dětského dne. Místo : Štěpánkovice. Cíl : Z důvodu tematického zaměření na ČR je cílem seznámit účastníky s historií a kulturou ČR. Malý olympionik. Místo : Kietrz-Nasiedle. Cíl : Sportovní soutěže v připravených disciplinách. Edice kalendářů a bulletinů. Cíl : Seznámení veřejnosti s projektem a jeho realizací. 18 Tvorba kroniky, příležitostná korespondence, výtvarné putovní výstavy. Místo : Štěpánkovice, Kietrz-Nasiedle. Cíl : Zdokumentování a stálé udržování navázaných vztahů.

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Prosinec 2005 - Březen 2006 Obsah Úvod... 2 Rovné příležitosti je třeba vnímat jako stejně rovnou startovací čáru pro ženy i muže...

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE pro operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání 7, platné od 1. srpna. 2012 Za obsah zodpovídá: Ministerstvo

Více

Sborník členských asociací SKAV

Sborník členských asociací SKAV Sborník členských asociací SKAV SKAV, o. s. Praha 2007 Tento Sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. SKAV, o. s., 2007 kolektiv

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 / 2 /

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Pracovní skripta ŘÍZENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ. vzdělávací kurz zaměřený na přeshraniční spolupráci

Pracovní skripta ŘÍZENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ. vzdělávací kurz zaměřený na přeshraniční spolupráci EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta ŘÍZENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ vzdělávací kurz zaměřený na přeshraniční spolupráci Realizováno v rámci projektu Akademie

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY Josef Malach ÚVOD Příspěvek vychází z předpokladu, že vysoké školy by měly více usilovat o naplnění své role při zkoumání problematiky výchovy k podnikavosti i při

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 7 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva

Více

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Pro peníze do Evropy Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Obsah Úvodní slovo 1 Nové šance pro regiony 2 Jak úspěšně čerpat

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více