Příklady úspěšných projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady úspěšných projektů"

Transkript

1 PODPORA KAPACIT ŠKOL MSK V PŘEDKLÁDÁNÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ Příklady úspěšných projektů Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR

2 Obsah: Slovo úvodem 2 Prolog 3-7 Projekty vzdělávacích organizací a občanských sdružení 8-13 Projekt mateřské školy 14 Projekty základních škol Projekty středních škol Inspirace ze zahraničí Doporučení a tipy 31 Odkazy 32 Informační zdroje 33 1

3 Slovo úvodem Dostáváte do ruky vybrané příklady úspěšných projektů přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání. Tato brožura vznikla jako jeden z výsledků projektu s názvem podpora kapacit škol Moravskoslezského kraje v předkládání přeshraničních projektů, který si klade za cíl zvýšit počet škol našeho kraje aktivních v přeshraniční spolupráci. Účel této publikace je velmi prostý chceme Vám na příkladech ukázat, že projektová činnost i přeshraniční spolupráce jdou velmi dobře kombinovat a že nejde o žádnou vědu. Zároveň, což dvojnásob platí o projektovém managementu, nemá cenu znovuvynalézat kolo. Většina z úspěšně realizovaných projektů představených v této brožuře může totiž lehce posloužit jako inspirace pro Vaše vlastní projekty. Publikace se opírá o příklady přeshraničních projektů škol a vzdělávacích organizací z České republiky a je doplněna i o příklady úspěšných zahraničních projektů. Struktura této publikace naznačuje, že možnosti přeshraniční spolupráce jsou opravdu nepřeberné uvádíme projekty mateřské, základních i středních škol, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí. Zmiňujeme i úspěšné projekty občanských sdružení a jiných organizací činných ve vzdělávání přeshraniční spolupráce je totiž otevřená opravdu pro každého! Chceme Vás tudíž vyzvat k tomu, abychom co nejvíce využili možností, které nám bude ve svém příštím programovacím období 2007 až 2013 nabízet ze Strukturálních fondů Evropská unie. Jakkoli je náš kraj daleko od Prahy, máme výhodu v tom, že se můžeme obohacovat kontaktem a spoluprací s našimi polskými a slovenskými sousedy. Nově formulovaný Cíl 3 strukturální politiky EU, řešící Evropskou územní spolupráci, nám v tom jakožto nástupce iniciativy INTERREG může finančně velmi pomoci. Za tým řešitelů Vám v tomto úsilí přeje co nejvíce úspěchů Mgr. Hynek Böhm, manažer projektu Podpora škol Moravskoslezského kraje v předkládání přeshraničních projektů 2

4 Prolog Proč bychom se měli věnovat přeshraniční spolupráci pohled z akademické sféry Evropa, kolébka moderní západní civilizace, představuje bezesporu jednu z nejvíce prosperujících ekonomických oblastí světa. Avšak ne všechny regiony Evropy mají vzhledem ke svým přírodním, historickým, demografickým a dalším podmínkám určujícím sociálně-ekonomický rozvoj stejnou pozici a šanci čelit výzvám dnešní doby v dynamicky se měnícím ekonomickém prostředí. Proces rozšiřování Evropské unie a přetrvávající ekonomické a sociální rozdíly v regionech představují klíčové faktory, jež vedou k celkovému oslabování evropské dynamiky. Jedním ze základních principů procesu evropské integrace je vytváření společného sociálního a ekonomického prostoru příhraničních oblastí sousedících členských států Evropské unie. Podpora přeshraniční spolupráce je jednou z priorit regionální politiky Evropské unie a jsou to právě příhraniční regiony (euroregiony), kde se občané, podnikatelé, představitelé veřejné správy a neziskových organizací stávají přímými aktéry jednotné Evropy. Spolupráce občanů a různých místních institucí přes hranice je důležitým předpokladem evropské integrace. Často slýcháváme, že hranice jsou jizvami dějin, které přinášejí hraničním regionům převážně zřetelné nevýhody. Hraniční regiony trpí historickými důsledky své periferní polohy, nedostatečnou integrací do převládajících struktur (zejména státních) a z toho vyplývající izolací. Přeshraniční spolupráce v Evropě má pomoci tyto nevýhody vyrovnávat a zlepšovat životní podmínky obyvatel v příhraničních regionech. V každodenních kontaktech občanů různých národů je položen základ společného soužití bez ohledu na hranice států. Smyslem a cílem přeshraniční spolupráce, formující se v Evropě od 50. let minulého století, je zejména překonávání omezenosti národních států a nacionalismu, odstraňování předsudků a překážek soužití mezi obyvatelstvem, budování funkční regionální a komunální správy, podpora hospodářského růstu a zvyšování životní úrovně a v neposlední řadě také vytvoření systému dlouhodobě všestranné spolupráce. Význam přeshraniční spolupráce pro jednotlivé oblasti nespočívá jen v získávání alternativních zdrojů financování hospodářského rozvoje, jak to bývá dnes často prezentováno a zjednodušováno, ale především v možnosti urychlit vlastní integrační proces nezá- 3

5 visle na vývoji situace na národní úrovni. Sociální a ekonomické vazby v rámci jednotlivých euroregionů však nejsou formovány na pevných institucionálních základech a jejich intenzita a kvalita plně závisí na rozhodnutí a vůli místních aktérů. Historie přeshraniční spolupráce nás tak přesvědčuje o tom, že jedním z nejdůležitějších činitelů, podmiňujících její vznik, jsou samy pohraniční regiony a jejich aktivita ve vyhledávání partnerů na druhé straně hranice a navazování kontaktů s nimi. Přeshraniční spolupráce je v České republice od poloviny 90. let minulého století finančně podporována ze strany Evropské unie prostřednictvím speciálních programů přeshraniční spolupráce, jakými byl předvstupní program Phare CBC nebo Iniciativa Společenství Interreg IIIA realizovaná po vstupu ČR do EU. Přeshraniční spolupráce na česko-polské a česko-slovenské hranici je každodenní skutečností. Projevuje se jak ve spolupráci místních národních správních a veřejnoprávních institucí, v ekonomické oblasti v kooperaci firem, zaměstnání přes hranice, tak ve spolupráci občanských sdružení a kontaktech jednotlivých občanů. Na obou hranicích bylo realizováno v rámci programů přeshraniční spoluráce již mnoho projektů, které přispívají k rozvíjení intenzivnějších vztahů v pohraničí. A právě o těchto programech a projektech přeshraniční spolupráce pojednává tato publikace. Přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání z optiky Euroregionů Ing. Lukáš Melecký katedra evropské integrace Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Ještě na počátku 90. let minulého století byl pojem přeshraniční spolupráce pro většinu z nás pojmem neznámým, bezobsažným, nezajímavým. Neprodyšně uzavřená státní hranice naší země neumožňovala téměř žádné přeshraniční kontakty, neznali jsme místa a sousedy na druhé straně. Hranice vzniklé v průběhu posledních třech století a ještě zesílené po druhé světové válce tak postavily neprůchodné bariéry mezi regiony, které historicky patřily k sobě, a vtiskly jim postavení periferních, pro život ne příliš atraktivních oblastí. Evropská unie si proto jako jeden z cílů své regionální politiky vytkla překonání těchto umělých bariér, vybudování dobrých sousedských vztahů a zejména pak zajištění stejné kvality života v příhraničí, jakou mají lidé ve vnitrozemí. 4 Významnou roli v rozvoji přeshraničních kontaktů hrají bezesporu školy. Děti a mládež neznají předsudky, které vůči přeshraničním sousedům mají mnozí dospělí, ve svých kontaktech jsou bezprostřední, spontánní. Mají chuť poznávat nové lidi, touží po nových

6 zážitcích, po vybočení z běžného školního stereotypu. Bohužel, nedostatek finančních prostředků, se kterým se všechny školy potýkaly a potýkají, a také obava mnohých pedagogů z neznámého zpočátku nedovolovala školám rozvinout spolupráci s partnery na druhé straně hranice v plné šíři. Dnes je tomu ale už jinak díky finanční podpoře přeshraniční spolupráce ze strany EU a řadě odborníků, kteří jsou připraveni pomoci školám a dalším institucím tyto prostředky získat. K hlavním aktérům přeshraniční spolupráce patří euroregiony, pro které je podpora rozvoje příhraničí a vzájemných přeshraničních kontaktů podstatou jejich existence a hlavním cílem jejich činnosti. Díky mnohaletým zkušenostem jsou manažeři euroregionů v současné době schopni nabídnout zájemcům o přeshraniční spolupráci širokou škálu služeb od vyhledání vhodného partnera na druhé straně hranice až po pomoc při zpracování žádosti o grant či jeho vyúčtování. Důležitá je přitom skutečnost, že tyto služby jsou neziskovým subjektům vesměs nabízeny zdarma. Jako konkrétní nástroje finanční podpory přeshraniční spolupráce ze strany EU lze uvést již ukončený program Phare CBC (CBC = Cross-Border Cooperation, česky přeshraniční spolupráce), programy v rámci Iniciativy INTERREG IIIA či operační programy přeshraniční spolupráce pro období Menší projekty v oblasti vzdělávání jsou financovány prostřednictvím speciálních fondů, které tvoří nedílnou součást těchto programů a jsou spravovány právě euroregiony. Díky vzájemné spolupráci škol či jiných subjektů činných v oblasti vzdělávání a euroregionálních manažerů tak mohly být realizovány mnohé projekty, z nichž některé najdete v této publikaci. Tyto projekty jsou ukázkou, jak různorodá může být přeshraniční spolupráce, jak lze obohatit zdánlivě všední školní výuku, sportovní kurz či školu v přírodě. Jsou příkladem toho, že realizátory přeshraničních projektů mohou být i malé školy s nepříliš početným týmem pedagogů a že není čeho se bát. Vždyť přeshraniční spolupráce už dnes pro nás není ničím neznámým. Ing. Jana Novotná Galuszková, tajemnice Euroregionu Silesia Proč bychom měli dělat přeshraniční spolupráci z úhlu pohledu organizace sdružující obce Proč bychom měli dělat přeshraniční projekty? Myslím si, že slovíčko měli nevystihuje onu podstatu přeshraniční spolupráce. Osobně bych ho nahradil slůvkem můžeme, tedy Proč můžeme dělat přeshraniční spolupráci. Měli v sobě zahrnuje jakousi povinnost, či dokonce malou morální nutnost. A tak to rozhodně není. Povinni nejsme a nikdo nás 5

7 nemůže nutit. Můžeme mi zní významově lépe. Ano, přeshraniční projekty jsou pro nás významnou možností či lépe příležitostí. Když uvádím nás, mám na mysli jak municipální sféru (obce a města a sdružení obcí), tak celou škálu neziskových, rozpočtových i příspěvkových organizací nevyjímaje školy. (Oblast podnikatelských subjektů nebudu dále zvažovat, neboť jejich motivace bude určitě trochu odlišná). Jakou příležitost mám na mysli? Napadají mne mnohé. Za zmínku stojí zejména tyto: příležitost ověřit své znalosti, pracovní postupy a metody Budeme-li schopni efektivně spolupracovat se zahraničním partnerem i v prostředí, které je pro nás primárně cizí, je to dobré znamení. Znamení toho, že naše pracovní postupy jsou nejspíš efektivní, že dokážeme obstát i na cizím trhu. V době stále postupující globalizace se stává tato zkušenost téměř potřebností, a to nejen v příhraničních regionech. příležitost obohatit své know-how a získat inspiraci Při realizaci přeshraničních projektů, při spolupráci se zahraničními partnery máme mimořádnou příležitost získat v dnešní době velmi drahé know-how, které jednoduše odpozorujeme z práce našeho partnera a které sice nemusí platit v našem prostředí, ale rozhodně nás může inspirovat. příležitost obohatit naše aktivity a podpořit bourání interkulturálních předsudků Na mnohé přeshraniční projekty lze získat grant, dotační finance. Mnohé instituce v čele s Evropskou unií podporují různorodé přeshraniční projekty z důvodu podpory myšlenky Evropa je různorodá ve svém celku. Obohaťme své dosavadní aktivity, dostaneme-li na to externí peníze a odbourávejme historicky zažité předsudky k jiné kultuře, je to prospěšné pro nás i celou Evropu. 6 V případě, že jste ještě nikdy nerealizovali žádný přeshraniční projekt, proč to nezměnit. Sám jsem několik přeshraničních projektů realizoval a mám bohaté zkušenosti. Spolupracovat se zahraničními partnery má sice mnohá rizika a přináší problémy, ale rozhodně stojí za to.

8 Není to problém, je to spíše výzva, která může přinést mnohé příležitosti. Ing. Lukáš Szlaur Výkonný tajemník Regionální rady Třinecka Proč bychom se měli věnovat přeshraniční spolupráci? pohled administrátora programu INTERREG 3A Když se po r otevřely hranice, začaly do jedné nejmenované pohraniční vesnice proudit čeští návštěvníci a naopak - a často se stávalo, že si vůbec nerozuměli. I to je jeden z hlavních důvodů, proč bychom měli a chtěli dělat přeshraniční spolupráci mezi Poláky a Čechy. Žijí tak blízko sebe a někdy tak daleko. Poznáme-li své nejbližší sousedy-obohatíme se, naučíme se spolupracovat, chápat rozdíly, poučíme se a třeba se uvidíme i s odstupem - jakoby očima druhých. Když se nám přitom podaří zajistit výměnu studentů na školách, opravit silnici, označit cyklostezku, opravit most, dát dohromady české a polské děti při sportovním turnaji je to dvojnásobný užitek a radost. Ze zkušenosti při administraci programu Interreg IIIA Česká republika Polská republika víme, že bez ohledu na výši tzv. přeshraničního dopadu projektu (který se postupem času u většiny projektů zlepšuje tím, že se všichni učíme jej správně chápat), bez ohledu na ekonomický či jiný dopad projektů a bez ohledu na výši dotace - již samotná skutečnost, že se musí nebo chtějí čeští a polští partneři potkávat a spolupracovat při domlouvání nebo uskutečnění projektu a že na sebe musí brát ohled a zřetel, vede k vzájemnému poznávání a sbližování. Proč je třeba povzbuzovat a podporovat česko-polské pohraničí v ekonomických i jiných oblastech, se dozvíme z denního života v pohraničí i z analýz. Na otázku, proč je třeba dělat přeshraniční spolupráci, je také jednoduchá odpověď protože je to přirozené. Společný technický sekretariát programu INTERREG 3A ČR - Polsko 7

9 Příklady úspěšných projektů vzdělávacích organizací a občanských sdružení Akademie přeshraničního vzdělávání na Těšínském Slezsku INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) a Mezinárodní Visegrádský fond Institut EuroSchola, Třinec Projekt Akademie přeshraničního vzdělávání na Těšínském Slezsku usiluje o zintenzivnění přeshraniční česko-polské spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko prostřednictvím společného vzdělávání. Hlavním cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících a vzájemně se doplňujících subjektů (oragnizací) působících po obou stranách euroregionu a posílení networkingu pomocí sdíleného učení po obou stranách přihraničního regionu. Náplní projektu je realizace 6 druhů seminářů pro 5 cílových skupin, které se budou rekrutovat z řad studentů a mladých lidí, učitelů, úředníků a zaměstnanců občanského sektoru. Semináře budou tématicky zaměřeny na praktické aspekty regionálního rozvoje, na česko-polská diskusní fóra určené zejména pro studenty VŠ a pedagogy, dále pak na zkušenosti představitelů veřejné správy a NNO s čerpáním finančních prostředků z fondů EU a v neposlední řadě na neformální vzdělávání pro mládež z obou částí euroregionu Kč Doba trvání: 1. duben březen 2007 Informace o projektu: Těšínské Slezsko malá vlast v Evropě 8 Program přeshraniční spolupráce Phare, Společný fond malých projektů v česko-polském přihraničním regionu

10 Partneři projektu: Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně Macierz Ziemi Cieszyńskiej zahraniční partner Muzeum Těšínska český partner Projekt byl zaměřen na další vzdělávání učitelů v oblasti regionální výchovy. Ve dvou ročních modulech jsme proškolili 70 učitelů (35 z české a 35 z polské strany Euroregionu) a 10 studentů budoucích učitelů (po 5 z každé strany). Projekt se skládal z přednášek, exkurzí, praktických cvičení a metodických dílen. Účastníci si prohloubili historické a zeměpisné vědomosti o Euroregionu, naučili se tvořit scénáře vzdělávacích hodin, autorské programy a tzv. vzdělávací stezky. Nutno podotknout, že jsme velmi dbali na aktivní užívání obou jazyků a proto účastníci vždy pracovali v dvojjazyčných skupinách. akce organizované českými partnery jsme nepřekládali, taktéž polské akce byly vedeny pouze v polštině. Všechny tištěné materiály obsahovaly však obě jazykové verze. Cílem projektu byla propagace Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński a začlenění problematiky regionální výchovy do vyučování. V průběhu 2 let projektu vzniklo několik velmi užitečných produktů, které jsme zdarma poskytli školám po obou stranách Euroregionu: dvojjazyčný Soubor metodických listů (autory byli účastníci projektu), který obsahuje širokou škálu scénářů vzdělávacích hodin s regionální tématikou; dvojazyčná video-kazeta (nyní i jako DVD) o historii obou Těšínů internetové strany (www.eurocieszyn.prv.pl) dvojjazyčná stolní hra pro děti Vandrovníček po Těšínském Slezsku s kouzelnými básničkami v obou jazycích, kde děti mají možnost seznámit se hravou formou s legendami a nejdůležitějšími místy Těšínského Slezska. 9

11 (rok 2003) (rok 2004) Doba trvání: 1. modul modul Informace o instituci a projektech: Polština pro manažery INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Česko-polská smíšená obchodní komora Cílem projektu je zvýšení znalostí manažerů a podnikatelů obchodujících s Polskem. Jazyková bariéra je i nadále jednou z hlavních bariér vzájemného obchodování. Projekt Polština pro manažery je určen pro podnikatelskou sféru, především v příhraniční oblasti České republiky, kde je zájem o vstup na polský trh největší. Kurz je určen pro manažery malých a středních firem a podnikatele. Podnikatelský jazyk je částečně odlišný a žádné obecné kurzy jej neučí. Proto bude vycházeno ze zkušenosti Jazykového kurzu pro manažery, který Česko-polská smíšená obchodní komora realizovala v roce 2002, zkušenosti podnikatelů, aktivistů hospodářských komor apod. v zájmu vytvoření takového programu kurzu, který bude zahrnovat všechny oblasti nutné pro podnikatelskou sféru Kč (výše podpory EU Kč) Doba trvání: 1. června května 2007 Informace o projektu:

12 Ruku v ruce Společný fond malých projektů regionu Silesia, Phare CBC občanské sdružení FIDES, Ostrava Vítkovice Česko-polský projekt Ruku v ruce svou finanční, ale i obsahovou náročností patří bezesporu k největším projektům financovaným z tohoto fondu. Partnerem sdružení v tomto projektu je Zespół szkół gastronomiczno-hoteliarskich ve Wiśle. Projekt byl slavnostně zahájen dne 15.února 2005 a byl realizován v průběhu celého roku. Skládal se z mnoha různorodých aktivit, jako jsou např. jazyková olympiáda, společný lyžařský kurz a letní sportovní tábor českých a polských studentů, běh Terryho Foxe, volejbalový turnaj, barmanský kurz, gastronomická soutěž AHOL CUP 2005, společná pedagogická rada českých a polských vyučujících. Nescházely ani společenské akce, jako jsou reprezentační ples či slavnostní vyřazení studentů. Všechny akce jsou zachyceny v kalendáři pro rok 2006, který byl vydán v závěru projektu EURO Doba trvání: od Informace o projektu: Pavla Bernertová, tel.: , Prevence patologických jevů - společný česko-polský projekt INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Občanské sdružení FIDES V současné době se setkáváme se stále se zvyšujícím výskytem negativních jevů mezi mládeží - kouření, drogy, šikana, záškoláctví apod. S těmito problémy se potýkáme nejen my, ale i naši polští sousedé. Zvýšený výskyt těchto negativních jevů má vliv nejen na 11

13 atmosféru ve školách, v rodinách, ale i na situaci v celé společnosti. Projekt je zaměřen na pedagogické pracovníky, žáky středních školy, rodiče a širokou veřejnost. Jeho cílem je zabránit šíření patologických jevů na školách (drogy, šikana, alkohol, kouření, záškoláctví apod.) a zároveň naučit všechny zúčastněné, jak těmto patologickým jevům předcházet. Vychází z vzájemně předávaných zkušeností a spolupráce s polským partnerem (od r. 2002). Součástí projektu je nejen konference zaměřená na výměnu zkušeností, pořádaná pod záštitou odborníků a odborných pracovišť, ale i společné pobyty pedagogických pracovníků, s cílem osvojit si techniky, jak tyto krizové situace zvládnout v praxi. Pro studenty jsou uspořádány dva pobyty ( na české a polské straně) se sportovním zaměřením s cílem nabídnout jim smysluplné alternativy využití volného času. Výstupem těchto aktivit bude akreditovaný kurz, který bude nabízen ostatním školám i zájemcům z řad veřejnosti a rodičům Kč (výše podpory EU ,50 Kč) Doba trvání: 1. ledna prosince 2006 Informace o projektu: Pavla Bernertová, tel.: , Rozvoj spolupráce a služeb veřejných knihoven v Euroregionu Egrensis se zaměřením na práci s dětmi. INTERREG IIIA Krajská knihovna Karlovy Vary (KK KV) 12 Hlavní částí projektu byl seminář Knihovna jako místo pro získávání informací a trávení volného času aneb Děti v knihovně aktivity pro děti a mládež, jež proběhl 6. až v Krajské knihovně Karlovy Vary. Projekt je rovněž zaměřen na další aspekty vzájemné spolupráce českých a německých knihoven vedoucí k zpřístupňování informací o příhraničních regionech a v odborné oblasti ke vzájemnému předávání zkušeností v oblasti poskytování knihovnických a infor-

14 mačních služeb. Pokračuje doplňování knihovních fondů partnerských knihoven o dokumenty regionálního charakteru (různá média) a periodik v němčině, shromažďování a předávání informačních materiálů o knihovnách atd. V KK KV a v partnerských knihovnách v Chebu a Sokolově probíhají kurzy němčiny pro zaměstnance a soudě podle zájmu, budou pravděpodobně pokračovat i v dalším roce, přestože již nebudou podpořeny dotací. Informace o projektu: Společná práce v Euroregionu Společný fond malých projektů region Těšínské Slezsko Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Cílem projektu je zlepšit přeshraniční spolupráci v oblasti sociální a v oblasti zaměstnanosti, zvýšit úroveň poskytovaných služeb, poznat způsoby práce se zaměstnanými institucí a organizací na polské části euroregionu, zlepšit jazykovou úroveň pracovníků těchto institucí a organizací a vytvořit informační místo pro poradenství v oblasti zaměstnání v Polsku a zahraničí. Cílovou skupinu projektu tvoří pracovníci organizací a institucí působících na polské a české straně euroregionu v oblasti sociální a v oblasti řešení zaměstnanosti. Mezi hlavní aktivity projektu patří výměnné stáže pro poznání pracovních postupů a metod v organizacích na druhé straně hranice, výuka polštiny pro lepší komunikaci mezi partnerskými organizacemi a vytvoření informačních bodů o podmínkách zaměstnání na druhé straně hranice pro zájemce z řad uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů EURO (výše podpory EU: 4134 EURO) Doba trvání: Informace o projektu: 13

15 Úspěšný projekt mateřských škol Dejme křídla fantazii přeshraniční předškolní vzdělávání formou her a prožitku INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Mateřská škola Klíček Nový Bor Celkovým cílem projektu je realizace společného předškolního vzdělávání formou her a prožitku založeného na principu organizace vzájemných přeshraničních setkávání předškolní mládeže v rámci Euroregionu Nisa a podporujících zároveň další vyšší cíl projektu - tj. posílení stávající a další rozvoj budoucí partnerské přeshraniční spolupráce mezi českou mateřskou školou Klíček v Novém Boru a německou AWO Kinderhaus Lauschezwerge ve Waltersdorfu Kč (výše podpory EU: Kč) Doba trvání:

16 Projekty základních škol Naše historie a současnost INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Základní škola a mateřská škola Ostrava Svinov Projekt Naše historie a současnost chce podpořit přeshraniční spolupráci na úrovni vzdělávacích zařízení. Tato spolupráce bude probíhat formou realizace společného vzdělávacího projektu, který bude obsahovat aktivity různého typu a jehož tématickým zaměřením bude poznávání a porovnávání historického vývoje a regionálních poměrů sousední země. Cílovou skupinou projektu jsou jednak zapojené vzdělávací instituce (ZŠ a MŠ Ostrava Svinov a Gymnázium Gorzyce), dále jejich pedagogičtí pracovníci a žáci a studenti. Do projektu se zapojí celkem 400 mladých lidí a 20 učitelů. Projekt ovšem osloví také širší veřejnost, a to prostřednictvím prezentačních aktivit (společná česko-polská výstava, která bude putovat po regionu na obou stranách hranice) a propagačních materiálů (dvojjazyčná prezentační publikace s rozsáhlým fotodokumentačním materiálem). Záměrem je vytvořit síť kontaktů, které se stanou základem pro dlouhodobou přeshraniční spolupráci ve vzdělávací oblasti. Realizace projektu pomůže se zaváděním progresivních metod do výuky na českých a polských školách (projektové vyučování, využití ICT a multimediálních pomůcek ve výuce, mezipředmětová výuka), povede ke vzájemné výměně zkušeností z učitelské praxe a podpoří rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů (týmová práce, schopnost prezentace výsledků své práce, počítač. gramotnost, jazykové dovednosti...). Tím způsobem projekt přispěje k naplňování strategie rozvoje Moravskoslezského kraje a jeho dlouhodobého záměru ve vzdělávání. Na obou zapojených školách bude projekt realizován podle předem stanoveného harmonogramu, přičemž některé aktivity budou probíhat souběžně a podle stejné metodiky (sběr historických dokumentů, fotografií, pořizování rozhovorů s pamětníky, tvorba multimediálních výukových pomůcek) a jiné se realizují společnými silami (realizace prezentačních aktivit a tvorba propagačních materiálů). 15

17 Realizace projektu přispěje k budování dobrých sousedských vztahů, k prohlubování vztahu mladých lidí k vlastnímu regionu a vytváření jejich národní hrdosti Kč (výše podpory EU Kč) Doba trvání: 1. března února 2007 Školy bez hranic na 2. stupni ZŠ INTERREG III A Předmětem projektu je umožnit setkávání dětí z 5. a 7. tříd základní školy z Hrádku nad Nisou (ČR) a Jonsdorfu (SRN). Projekt probíhá formou pravidelných (čtrnáctidenní interval) setkání českých a německých dětí v Hrádku nad Nisou a Jonsdorfu. Cílem projektu je zkvalitněná výuka jazyka partnerské země, její rozšíření a zkvalitnění proti normální výuce v 5. až 7. třídě, kde se jazyk vyučuje klasickou formou bez možnosti hodin konverzace a praktického uplatnění s rodilými mluvčími. Díky bezprostřednímu kontaktu s jiným národem je dětem umožněno poznávat kulturní odlišnosti, způsob života našich sousedů a tím je jim usnadněna integrace do nově se budující Evropy Kč Doba trvání: Informace o projektu: 16 Š:schkola INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou

18 Ve Svazku škol Schkola vzájemně spolupracuje šest škol regionu Trojmezí. Charakteristická je pro tyto školy bezprostřední blízkost sousední země. V příštím roce bude Svaz rozšířen o dvě školy při německo - polské hranici. Tyto školy jsou spolu propojeny způsobem v Evropě jedinečným. Ředitelé škol se pravidelně setkávají, aby se dohodli na obsahových, organizačních a finančních aspektech spolupráce. Těžištěm práce Svazu je podpora spolupráce v regionu Trojmezí, která překračuje rámec běžné realizace projektů. Škola se nachází v příhraniční oblasti a své geografické polohy výborně využívá. Spolupráce s partnerskou školou v německém Hartau vyústila mimo jiné v projekt nesoucí název Š:schkola. V rámci projektu se jednou týdně setkávají děti prvních tříd z obou škol na české a německé straně, ve školách se společně učí. Výuka probíhá v české nebo německé škole a pravidelně se střídá. Děti jsou rozděleny do dvojjazyčných pracovních skupin po čtyřech až sedmi žácích. V pracovní skupině společně řeší úkoly, které souvisejí s látkou probíranou v matematice, přírodovědě a výchovách. Úkoly jsou zadávány zpočátku dvojjazyčně, později v jednom z jazyků a výstup je také v tomto jazyce. Součástí projektu jsou také společné volnočasové aktivity, víkendové a vícedenní akce, společné exkurze a prázdninové pobyty pro děti, mládež, rodiče a ostatní zúčastněné osoby Kč (výše podpory EU Kč) Doba trvání: 1. září července 2006 Informace o projektu: Přátelství bez hranic - spolupráce základních škol Štěpánkovice/Kietrz-Nasiedle INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Základní škola a mateřská škola, Štěpánkovice Základní škola dlouhodobě a úspěšně spolupracovala se Základní školou Gliwice-Labedy, ale z důvodu ukončení činnosti ZŠ Gliwice- Labedy byla tato spolupráce ukončena. Protože tato spolupráce byla pro obě strany přínosem, ZŠ začala intenzivně hledat nového 17

19 partnera k navázání nové spolupráce. V rámci euroregionu Silesia se podařilo najít potencionálního partnera ke spolupráci a tímto vznikl tento projekt, který bude realizován s využitím prostředků programu INTERREG IIIA. Akce v rámci projektu : Maškarní ples na téma 40.výročí vzniku Večerníčka. Místo : Štěpánkovice. Cíl : vzájemné spontánní seznámení v průběhu plesu a seznámení účastníků s historií vzniku Večerníčka, jeho programové náplně a jeho významu pro duševní rozvoj dětí. Setkání pracovníků škol a představitelů obcí spojené s poznáním historických a kulturních prvků regionu. Práce na začlenění projektu do školních vzdělávacích programů. Místo : Glubczyce, Kietrz-Nasiedle. Cíl : Seznámit se s prostředím partnera, dohodnout klíčové podrobnosti k úspěšné realizaci projektu a konkrétně začlenit projekt do školních vzdělávacích programů obou partnerů. Škola v přírodě. Místo : Mokřinky u Vítkova. Cíl : prohloubit vzniklé přátelské vztahy mezi účastníky, naučit děti komunikovat s dítětem jiného národa, seznámit děti s polskou a českou kulturou prostřednictvím filmů, hudby, knihy, seznámit děti s okolní přírodou prostřednictvím fakultativních výletů po okolí, pořádat pro děti sportovní soutěže, podporovat soutěživost a vést děti ke spolupráci a vzájemné pomoci. Oslavy Dětského dne. Místo : Štěpánkovice. Cíl : Z důvodu tematického zaměření na ČR je cílem seznámit účastníky s historií a kulturou ČR. Malý olympionik. Místo : Kietrz-Nasiedle. Cíl : Sportovní soutěže v připravených disciplinách. Edice kalendářů a bulletinů. Cíl : Seznámení veřejnosti s projektem a jeho realizací. 18 Tvorba kroniky, příležitostná korespondence, výtvarné putovní výstavy. Místo : Štěpánkovice, Kietrz-Nasiedle. Cíl : Zdokumentování a stálé udržování navázaných vztahů.

20 Shrnutí projektu : Projekt je obecně zaměřen na poznání běžného života v partnerském regionu a na vzbuzení zájmu o hlubší navazování vztahů s obyvateli regionu. Projekt se v plné míře ztotožňuje s cíli a prioritami programu INTERREG IIIA Kč (výše podpory EU Kč) Doba trvání: 15. listopadu června 2006 Informace o projektu: Mgr.Elžbieta Stoczková, tel.: , Výchova divadlem jako způsob rušení komunikačních bariér INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů) Základní škola Opava, Otická 18, příspěvková organizace Do projektu jsou zařazeny integrační workshopy pro děti, které povedou odborníci. Měly by pomoci odstranit zábrany ve vzájemných vztazích a komunikaci. Je naplánováno nejen shlédnutí divadelních představení, ale také prohlídka divadla a seznámení se se zázemím. Závěrečnou úlohou projektu bude příprava divadelního představení, polského a českého, na němž se zúročí získané dovednosti během workshopů. Tato setkání budou využita i ke tvorbě společného česko-polského divadelního slovníčku. Ten přispěje k postupnému odstraňování problémů v komunikaci. Veškeré aktivity se budou průběžně dokumentovat a prezentovat na konci formou multimediální prezentace pro rodiče, zástupce organizací a všechny přátele školy. Dvojjazyčné album dokumentující průběh projektu bude k nahlédnutí pro všechny zájemce ve škole. Mnohé informace o projektu bude možné nalézt i na www stránkách školy. Zařazené aktivity projektu jsou vedené snahou co nejvíce přispět ke vzájemné komunikaci mezi dětmi a učiteli obou škol. Postupná prezentace a popularizace projektu mezi rodiči, učiteli, přáteli školy a organizacemi města určitě zvýší zájem jmenovaných o projekt a spolupráci mezi příhraničními partnery vůbec. 19

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Specifika programu, příklady projektů

Specifika programu, příklady projektů Specifika programu, příklady projektů Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Olomouc, 19. listopadu Seminář je spolufinancován EU OPPS programem spolupráce

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zvyšujeme povědomí o česko-polské přeshraniční spolupráci

Zvyšujeme povědomí o česko-polské přeshraniční spolupráci Možnosti a omezení česko-polské přeshraniční spolupráce Úvodní konference projektu EUREGIO PL-CZ Zvyšujeme povědomí o česko-polské přeshraniční spolupráci Ostrava, 29. 11. 2012 Propagační aktivity v rámci

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Telč 14. 2. 2011

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Telč 14. 2. 2011 Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Telč 14. 2. 2011 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Euroregiony. Metodický list číslo 1

Euroregiony. Metodický list číslo 1 Metodický list číslo 1 Název tématického okruhu: Pohraniční regiony a přeshraniční spolupráce Cíl: Předmět, který je zařazen do výukového programu navazujícího magisterského studia VS vymezuje problematiku

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více