Pokročilé vyhledávání ve Wordu a Excelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilé vyhledávání ve Wordu a Excelu"

Transkript

1 Pokročilé vyhledávání ve Wordu a Excelu Word Asi většina z nás zpracovávala nějaký textový dokument. Po jeho dokončení jsme přešli k poslední revizi, při které jsme zjistili určité nedostatky. Některé výrazy se nám nemusejí líbit a požadujeme jejich odstranění nebo nahrazení výrazem vhodnějším. V tomto případě má uživatel dvě možnosti cesty jak toho dosáhnout. Buď může celý dokument přečíst a jednotlivé nedostatky postupně nahrazovat, nebo má druhou možnost využití nástrojů Wordu, které se snaží tento postup co nejvíce zjednodušit a zautomatizovat. Při vyhledávání a nahrazování nemusím zůstat pouze u textu, ale vývojáři Wordu pamatovali také na formátování, znaků konce odstavců, konce stránek a dalších položek. Nástroje na vyhledávání ve Wordu jsou umístěny na záložce Domů a na panelu Úpravy. Nebo můžeme použít klávesovou zkratku Ctrl + F. Po této volbě se zobrazí okno Najít a nahradit. Obrázek 1: Okno Najít a nahradit První záložka v daném okně slouží pouze k vyhledávání, pokud chceme hledanou položku zároveň nahradit, musíme zvolit druhou záložku Nahradit.

2 Pokud chceme vyhledávat pouze text, je dobré znát zástupné znaky, které slouží bližší specifikace hledaného slova. Tabulka 1: Zástupné znaky Pomocí těchto znaků můžeme rozšířit možnosti hledání a blížeji specifikovat naše hledání. Zástupné znaky můžeme zapisovat buď přímo z klávesnice pomocí klávesových zkratek, nebo můžeme zaškrtnout políčko Použit zástupné znaky, pote klineme na volbu Zvláštní a zobrazí se pole se seznamem, kde můžeme vybírat zástupné znaky. Další volbou, kterou můžeme zvolit je Rozlišovat malá a velká písmena, pokud zvolíme toto políčko, vyhledávací nástroje budou zohledňovat, zda hledaný výraz odpovídá této volbě. Políčko Pouze celá slova určuje, zda bude hledané slovo hledáno jako samostatné slovo, nebo jako výraz, který je obsažen v jiném slově. Např. Pokud nepotvrdíme tuto volbu, budeme hledat slovo fit, budou nalezeny i výrazy jako fitcentrum, fitness atd., ale pokud zvolíme tuto volbu, hledání se zaměří pouze na samostatné slovo fit. Pozn. V případě, že budeme chtít nalézt výraz, který má funkci tzv. zástupného znaku, je potřeba před daný výraz zapsat zpětné lomítko. Např. Znak Vysvětlení? libovolný jednotlivý znak * libovolný řetězec znaků < začátek slova > konec slova [] jeden ze zadaných znaků [-] libovolný znak v zadaném rozsahu [!x-z] libovolný znak kromě znaků z rozsahu {n} přesně n vyskytů předchozího znaku nebo výrazu {n,} nejméně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu {n,m} od n do m výskytů předchozího znaku nebo jeden nebo více výskytů předchozího znaku nebo výrazu Libovolný znak? s?t... najde sát nebo sít Libovolný řetězec znaků * s*d... najde sud nebo soulad Jeden ze zadaných znaků [ ]

3 m*áo+k... najde mák nebo mok Libovolný znak v zadaném rozsahu [-] [h-l]uk... najde hluk nebo kluk Libovolný znak kromě znaků v závorkách [!] p[!a]st... najde prst nebo post ne však past Přesně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu {n} á,2-... najde krásnáá, ne však krásná ani krásnááá Nejméně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu {n,} ran,1,-í... najde ranní i ranní Od n do m výskytů {n,m} 10{1,3}... najde 10, 100 a 1000 Jeden nebo více výskytů předchozího znaku nebo najde raci nebo racci Začátek slova < <(inter)... najde internacionální a interní, ne však zainteresovaný Konec slov > (ín)>... najde splín nebo komín, ne však zaklíněný Zástupné znaky lze seskupovat pomocí závorek, např. <(př)*(žet)>, najde přihlížet nebo přehlížet. Jak již bylo zmíněné výše, lze ve Wordu vyhledávat i netisknutelné znaky, jako je konec odstavce ( ). K tomu slouží tzv. speciální znaky, které pomáhají nalézt jednotlivé objekty. V níže uvedené tabulce je uveden seznam speciálních znaků a tzv. zástupných identit, ty se používají v případě kombinace speciálních znaků a zástupných znaků. Seznam zástupných kódů můžete nalézt na Např. ^13{2}... vyhledá výskyt zdvojených tabulátorů Znak konce odstavce ^p nebo ^13 Znak tabulátoru ^t nebo ^9 Dlouhá pomlčka ^+

4 Krátká pomlčka ^= Stříška ^^ nebo ^94 Ručně zalomený řádek ^l nebo ^11 Zalomení sloupce ^n nebo ^14 Konec stránky nebo oddílu ^12 Ručně zadaný konec stránky ^m Pevná mezera ^s Pevná pomlčka ^~ Volitelné rozdělení ^- Obrázek nebo grafika ^g nebo ^1 Libovolný znak ^? Libovolná číslice ^# Libovolné písmeno ^$ Značka poznámky pod čarou ^f nebo ^2 Značka vysvětlivky ^e Pole ^d Komentář ^a nebo ^5 Konec oddílu ^b Obsah stránky systému Windows ^c Tabulka 2: Speciální znaky S funkcí vyhledávání je blízce spjata také funkce nahrazování, proto jsou obě tyto funkce v jednom dialogovém okně. Obrázek 2 Okno Najít a nahradit záložka Nahradit

5 Jakmile zadáme do pole Najít hledaný výraz, Word provede vyhledávání od pozice kurzoru. Poté máme dvě možnosti, jak výraz nahradit buď klikáme na tlačítko Nahradit a Word nahrazuje výskyty jednotlivě nebo klikneme na Nahradit vše a Word provede nahrazení všech výrazů, které odpovídají vyhledávání. Při nahrazování platí podobná pravidla, týkající se tzv. speciálních a zástupných znaků. Objevují se zde však také rozdíly v tom, co je možné vyhledat a čím je to možné nahradit. Jak již bylo uvedeno výše, text nemusí obsahovat pouze číslice a písmena, proto Word pracuje se symboly, které umožňují vyhledávat konce odstavce nebo obrázky. Word usnadňuje jejich vyhledávání tím, že stiskneme tlačítko Zvláštní. Objeví se pole se seznamem znaků, které můžeme vyhledávat a nahrazovat. Pole se liší tím, zda je aktivní okno Najít nebo Nahradit čím. Obrázek 3 Pole se seznamem aktivní pole Nahradit čím Obrázek 4 Pole se seznamem aktivní pole Najít Jednotlivé položky ze seznamu odpovídají symbolům se stříškou, které jsou uvedeny v tabulce 2. V případě, že zaškrtneme políčko Použít zástupné znaky, pracujeme stejně jako při obyčejném hledání. Můžeme používat stejné znaky, které jsou uvedeny výše v tabulce 1.

6 Praktické příklady Vyhledávání a nahrazování v dokumentu Zadání: Stáhněte si zdrojový soubor. 1. Zjistěte výskyt spojení Krizový management 2. Nahraďte spojení Krizový management textem Krizové řízení v celém dokumentu 3. Na první stránce změňte pořadí v Vladimír John na John Vladimír tento postup aplikujte i na Emil Antušák. 4. Na stránce 4 nahraďte znak konce odstavce znakem pevná mezera. 5. Na první stránce provedeme náhradu výskytu tabulátorů mezerou. 6. Opravte text tak, aby v něm byla zrušena nadbytečná písmena á pomocí nahrazování textu. Pro opravu textu použijte zástupné znaky. 7. Vyhledejte označení identu předmětu a dva první znaky identu změňte na 4M. 8. Vyhledejte objekt Grafika a nalezený objekt nahraďte objektem ze schránky. 9. Vyhledejte všechny výskyty stylu Nadpis 1 a změňte barvu písma na modrou. Excel I v Excelu může uživatel používat nástroje, které mu usnadňují vyhledávaní a nahrazování objektů. Vyhledávání není tak propracované jako ve Wordu, ale i zde je několik možností, jak rozsah hledání rozšířit. Vyhledávání je v Excelu umístěno na kartě Domů na panelu Úpravy. Po kliknutí na tlačítko Najít nebo pro stisknutí klávesové zkratky Ctrl+F se objeví okno Najít a nahradit. Neobsahuje tolik možností jako ve Wordu, ale i zde je několik rozšiřujících parametrů. Obrázek 5: Okno Najít a nahradit

7 Opět se zde objevuje záložka Nahradit. Dále můžeme zvolit, zda chceme, aby vyhledávání probíhalo v celém sešitě nebo pouze na aktuálním listě. Uživatel má na výběr i oblast, kde se vyhledávání provede. Tlačítko Formát umožňuje vyhledávání buněk, které mají nastavené stejné formátování. Stačí kliknout na trojúhelník v pravém rohu tlačítka Formát a zvolit nabídku Zvolit formát buňky, vybereme buňku, která splňuje požadované formátování a potvrdíme Najít vše. K vyhledávání v Excelu může uživatel využít i řadu vyhledávacích funkcí, které usnadňují práci s daty. Těmito funkcemi se nebudu dále zaobírat, neboť budou předmětem samostatných prací jiných studentů. K vyhledávání v Excelu může uživatel využít i nástroje podmíněného formátování a to především v případě, kdy se snaží najít v rozsáhlém souboru dat duplicitní hodnoty. Stačí označit data, která chceme zkontrolovat. Na kartě Domů a panelu Styly klikneme na tlačítko Podmíněné formátování a vybereme z nabídky Zvýraznit pravidla buněk a Duplicitní hodnoty. Objeví se okno Duplicitní hodnoty, kde si nastavíme podobu zvýraznění duplicit a potvrdíme OK. Obrázek 6: Okno duplicitní hodnoty Praktické příklady Stáhněte si zdrojový soubor. 1. V prvním sloupci vyhledejte duplicitní hodnoty 2. Vyhledejte dodavatele, který je označen v komentáři jako Key supplier 3. Vyhledejte dodavatele, kteří mají v názvu DHL a vyznačte je tučně 4. Pomocí podmíněného formátování zvýrazněte hodnoty vyšší než

8 Řešení Word 1. Zvolíme klávesou zkratku Ctrl+F. Zobrazí se okno Najít a nahradit. Do pole Najít zadáme krizový management. 2. Nyní stiskneme klávesou zkratku Ctrl+H. Zobrazí se okno Najít a nahradit, nyní je aktivní záložka Nahradit. Do pole Najít zadáme krizový management a do pole Nahradit krizové řízení

9 3. Zobrazíme si okno Najít a nahradit. Do pole Najít zapíšeme (John) (Vladimír) a do pole Nahradit zapíšeme výraz \2 \1. U druhého jména použijeme odlišný postup. Nejprve si myší označíme Emil Antušák. Otevřeme okno Najít a nahradit a do pole Najít zapíšeme výraz (<*>) (<*>). Do pole Nahradit zapíšeme stejný výraz jako u předchozího postupu \2 \1. 4. Nejprve si myší označíme text na straně 4. Stiskneme klávesovou zkratku Ctrl+H. Zobrazí se dialogové okno. Do pole Najít zapíšeme speciální znak ^p a do pole Nahradit zapíšeme znak ^s. Klikneme na Nahradit vše. Označené řádky se seskupí do jednoho odstavce.

10 Zobrazí se dialogové okno oznamující provedené změny. Word se zeptá, zda chceme prohledat zbývající text, zvolíme Ne 5. Na první stránce vybereme text na posledních třech řádcích. Otevřeme okno Najít a nahradit, do pole Najít zapíšeme znak pro tabulátor ^t a do pole Nahradit zapíšeme mezerníkem mezeru. Opět se zobrazí dialogové okno o provedených změnách a dotaz, zda chceme pokračovat ve zbytku dokumentu. Potvrdíme Ne. 6. Zaškrtneme políčko Použít zástupné znaky. Do pole Najít zapíšeme výraz á{2;} a do Nahradit á. Potvrdíme Nahradit vše.

11 7. Ponecháme zaškrtnuté políčko Použít zástupné znaky. Do pole Najít zapíšeme spojení výrazu ([0-9])([A-Z])* a do pole Nahradit vložíme 4M. 8. Nyní je potřeba odškrtnout políčko Použít zástupné znaky. Do pole Najít zapíšeme výraz ^g do pole Nahradit ^c. Word provede náhradu objektu za objekt, který je ve schránce.

12 9. Otevřeme okno Najít a nahradit. Myší klikneme do pole Najít a ve spodní části okna klikneme na Formát, rozbalí se nabídka a vybereme Styly. Vybereme styl Nadpis 1. Klikneme do okna Nahradit a opět rozbalíme tlačítko Formát, klikneme na Písmo. V zobrazeném okně provedeme výběr požadované barvy.

13 Řešení Excel 1. Označte hodnoty v prvním sloupci. Na kartě Domů a panelu Styly klikneme na Podmíněné formátování, vybereme Zvýraznit pravidla buněk a poté Duplicitní hodnoty. V dialogovém okně zvolíme OK. 2. Stiskneme klávesovou zkratku Ctrl+F. Zobrazí se okno Najít a nahradit. Do pole Najít zapíšeme výraz DHL*. Pole Nahradit necháme prázdné. Klikneme na tlačítko Formát přidružené k poli Nahradit a zvolíme Formát, v zobrazeném okně zvolíme Tučné. 3. Zobrazíme okno Najít a nahradit. Do pole Najít zapíšeme key. Ve volbě Oblast hledání zvolíme Komentáře. A potvrdíme Najít vše.

14 4. Označíme hodnoty v posledním sloupci. Na kartě Domů a panelu Styly klikneme na Podmíněné formátování a z nabídky zvolíme Zvýraznit pravidla buněk a Větší než. V dialogovém okně zapíšeme požadované číslo a potvrdíme OK.

15 Zdroje 1. Excel: Vyhledávání duplicit. *Online+ *Citace: Vyhledání a nahrazení textu nebo dalších položek. *Online+ *Citace: Lorenc, Ing. Miroslav. Vyhledání textu pomocí speciálních znaků. *Online+ *Citace: Pecinovský, Josef a Pecinovský, Rudolf. Word 2007 pro pokročilé. Praha : Grada, ISBN Murray, Katherine, Millhollon, Mary a Melton, Beth. Mistrovství v Microsoft Office Brno : Computer Press, ISBN Mayor, Graham. Find & Replace using wildcards. [Online] [Citace: ]

16

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Práce s datovými typy

Práce s datovými typy Práce s datovými typy 97 Nastavení pole Chcete-li nastavit pole tabulky, pak postupujte takto: 1. Otevřete tabulku poklepáním na její název v navigačním podokně. 2. Přepněte se do návrhového zobrazení

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

Návod na použití SPARK

Návod na použití SPARK Návod na použití SPARK 1 SPARK Jak rychle začít Úvod - Co je prostředí SPARK? Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, SPARK je nové výukové prostředí společnosti PASCO. Na rozdíl od ostatních měřících

Více