Koncepce rozvoje Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i."

Transkript

1 KONCEPCE 4K Koncepce rozvoje Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Předkládaný návrh Koncepce rozvoje Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. (dále jen UACH nebo ústav) představuje koncepční materiál pro řízení a rozvoj UACH, zefektivnění její práce a vyhledávaní dalších možností činnosti. Ústav jako konkurenceschopná, koncepční, kompetentní a kúuul (cool) instituce je základ této Koncepce 4K. Ing. Adriana Lančok, Ph.D

2 KONCEPCE 4K Koncepce rozvoje Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 1 KONKURENCESCHOPNÝ ŠPIČKOVÁ VĚDA V MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU 1.1 Podpora tvůrčích pracovníků Pro úspěšné fungování UACH bych chtěla pozitivně motivovat zejména tvůrčí pracovníky. Věda a výzkum je realizován převážně vědeckými pracovníky, kteří se zabývají jednak základním a také aplikovaným výzkumem. Pozitivní motivace znamená nejen patřičné finanční ohodnocení, ale také možnost zapojit se do všech aktivit, na nichž se ústav podílí. Podporovat znamená také mít dostatečný servis pro vědce v administrativním oddělení i vedení ústavu. 1.2 Vědecké týmy Konkurenceschopnost je také odrazem práce vědeckých týmů. Pokud budou tyto týmy mít přiměřenou velikost a vyvážené složení s ohledem nejen na hodnocení, budou se podílet na špičkové práci ve vědě a výzkumu. Týmy s určitou strukturou nechci vytvářet násilně, ráda bych kopírovala dlouhodobou spolupráci jednotlivců na společných tématech. Moje představa tkví v tom, že po vzájemné komunikaci s pracovníky dojde k vytvoření stabilních vědeckých týmů s prosperujícími tématy. 1.3 Komunikace a týmový duch uvnitř ústavu S vědeckými týmy souvisí také jejich komunikace uvnitř týmů, ale také vně týmů=uvnitř ústavu. Pokud bude mezi jednotlivými týmy v ústavu rivalita a řevnivost a nebude fungovat vzájemná spolupráce a podpora, nemůže ústav produkovat špičkovou vědu a nelze tak být konkurenceschopný v mezinárodním měřítku. Přála bych si vytvoření pozitivního ducha, konstruktivní komunikace a spolupráce, které tvoří základ pro spojení pracovníků do silného konkurenceschopného kolektivu. 1.4 Podpora grantových návrhů Podporu grantových návrhů bych ráda zaměřila nejen na podávání návrhů do národních grantových agentur, ale také mezinárodních, např. ERC (European Research Council). Angažovanost vědeckých pracovníků a studentů do přípravy grantových návrhů potřebuje pozitivní motivaci např. ve formě příspěvků z režijních nákladů. Pro tento příspěvek vypracuji pevná pravidla. 1.5 Vědecká aktivita ředitele K pozitivní motivaci vědeckých pracovníků patří také vědecká aktivita ředitele. S ohledem na své vědecké aktivity (zainteresovanost do projektů, výborů mezinárodních i národních organizací, do organizace konferencí apod.) chci část své pracovní kapacity věnovat i nadále těmto aktivitám. Samozřejmě si uvědomuji, že tomu tak bude maximálně 1

3 z 20 %, ale vědě bych se ráda věnovala i nadále na svém pracovišti Laboratoři nízkých teplot. 1.6 Vedení versus administrativa Delegováním pravomocí ředitele a podporou podílu vedoucích vědeckých pracovníků na řízení ústavu bych si připravila prostor pro udržení svých vědeckých aktivit, kterými bych ráda přispívala k pozitivní motivaci pracovníků ústavu. Chtěla bych restrukturalizovat administrativní aparát ústavu do takové podoby, aby bylo fungujícím servisním pracovištěm pro vědce. 2 KONCEPČNÍ STRATEGICKÝ PLÁN DLOUHODOBÉHO ROZVOJE 2.1 Vypracování vědní koncepce ústavu Vzhledem k tomu, že neexistuje koncepce ústavu, ráda bych tuto koncepci vypracovala ve spolupráci s ostatními vědeckými pracovníky. Důraz položím na prioritní oblasti ústavu, stanovím si dlouhodobé cíle s určitou mírou flexibility a vstřícností pro nová témata. Rozhodně bych ráda posílila podíl anorganické chemie a chemií na pomezí anorganické chemie s materiálovými vědami, s organickou chemií, s biochemií a biologií. 2.2 Podpora a angažovanost vědeckých pracovníků Přála bych si podporou a angažovaností vědeckých pracovníků zvednout jejich podíl při vypracování a tvorbě koncepce. Představuji si to tak, že tvorba koncepce nebude ležet jen na bedrech vedení. Nové nápady může mít každý, komunikace je nezbytná. Chtěla bych zavést pravidelné porady jednotlivých oddělení a porady vedení, které mají charakter operativní, a porady vědeckých pracovníků mají charakter koordinačně-koncepční. 2.3 Provázanost základního a aplikovaného výzkumu Nelze oddělit základní od aplikovaného výzkumu. Jejich provázanost je jako řeka, kde nejde určit přesně, kde již řeka kameny nesbírá, ale ukládá je. Je to proces, který nelze rozdělit na etapy. Bez základního výzkumu nelze dělat aplikovaný a ten ze základního vyplynout může. Rozhodně budu podporovat výzkum bez pevně stanovaných hranic mezi základním a aplikovaným. 2.4 Sebevědomí Dlouhodobé cíle vyžadují potenciál, know-how pro nové poznatky a jejich aplikace dle věcného obsahu nepodléhající náladám ve společnosti. To vše zvedne sebevědomí lidí a týmů v ústavu. 2.5 Citlivé řízení a směrování organizace Citlivé řízení organizace si představuji tak, že na straně jedné bude odrážet průběžná hodnocení ústavu a výsledky výzkumu. Na straně druhé takové hodnocení nebude znamenat zrušení oddělení/skupiny/týmu, který nebude mít vynikající výsledky. Společně s pracovníky budeme hledat cesty k zlepšení výsledků a nápravě chyb. 2

4 2.6 Podpora růstu Růst ústavu vyžaduje vyváženou věkovou strukturu, podporu podávání návrhů grantů a neztrácení prosperujících témat. Ráda bych obnovila v ústavu malou pracovní skupinu (cca 4 vědečtí a odborní pracovníci), která naváže na výzkum lithno-iontových baterií na UACH přerušený v roce KOMPETENTNÍ EXPERTEM PRO PARTNERY I VEŘEJNOST SE STABILNÍ PERSONÁLNÍ STRUKTUROU 3.1 Posílit váhu atestací v pozitivním duchu Ráda bych vypracovala pevně stanovená pravidla atestačního řízení, která budou více zohledňovat kvalitativní parametry, jakými jsou kromě publikací také aplikační výstupy, výuka, vedení studentů, hodnotitelské a expertní činnosti, propagační a popularizační úsilí, ediční činnosti a další aktivit ústavu. 3.2 Fluktuace tvůrčích osobností je smrtelná Fluktuace tvůrčích osobností, které přinášejí témata, projekty, je smrtelná pro ústav naší velikosti. Chtěla bych zamezit odchodům pracovníků z důvodu frustrace a nejistoty. Ráda bych stabilizovala personální strukturu ústavu. 3.3 Nepřenášet vnější nejistoty dovnitř ústavu Vnější nejistoty (zákony, nařízení, směrnice atd.) ovlivňují vědecký život natolik, že bych chtěla připravit pro zaměstnance podmínky určité jistoty. V maximální míře se budu snažit podporovat vzájemnou spolupráci, kooperaci a také finanční samostatnost týmů. 3.4 Posílení expertní a hodnotitelské činnosti Ráda bych posílila hodnotící a expertní práce v národním i mezinárodním měřítku. K této funkci patří recenze v odborných časopisech, vypracování oponentských posudků na diplomové a disertační práce studentů VŠ nejen tuzemských, ale také zahraničních, dále vypracování expertíz a posudků pro různá odvětví. V této oblasti je potřeba nadále spolupracovat a motivovat vědecké pracovníky k pokračování v těchto činnostech. 3.5 Rozšířit činnost Sekce chemie V rámci AVČR v Oblasti věd o živé přírodě a chemických věd bych ráda rozšířila činnost a aktivitu Sekce chemie. Spolupráce a kooperace sekcí pomáhá při prosazování společných cílů a změn na úrovni ministerstev, vlády apod. 3.6 Zřízení mezinárodního poradního panelu Mezinárodní poradní panel vznikne jako orgán, který reprezentuje celou šíři zájmů mezinárodních organizací a pomáhá vytvářet koncepci a spolupráci ústavu. Jeho hlavním posláním je působit jako mezinárodní střešní fórum ústavu, který bude diskutovat různost zájmů, témat a formulovat a hájit zájmy společné. Panel v součinnosti s Radou ústavu - coby optimální komplexní zpětná vazba - funguje i jako poradní orgán ředitele ústavu. 3

5 4 KÚUUL (COOL) PŘITAŽLIVÝ PRO MLADÉ VĚDCE I STUDENTY 4.1 Atraktivní témata Atraktivnost témat by měl spočívat ve spojení s reálným životem, neodtrhovat vědu od života. Budu podporovat mladé lidi v jejich úsilí přivézt nebo vyhledávat nová témata, která budou koncepčně vycházet z dlouhodobých cílů a témat. 4.2 Motivující a jednotná koncepce pro studenty Ráda bych vypracovala v součinnosti s vedoucími pracovníky a Radou UACH jednotnou a motivující koncepci pro všechny studenty včetně jednotných finančních stimulů. 4.3 Popularizace vědy Aktivity v oblasti popularizace vědy budu směřovat k oslovení a vzdělávání celé společnosti nejen studentů na VŠ formou různých příspěvků ve sdělovacích prostředcích. 4.4 Podpora mobility studentů Ve spolupráci s vysokými školami budu podporovat výměnné pobyty studentů, které slouží k získání nových zkušeností, poznatků, navazování mezinárodní spolupráce a tím ke zvyšování kvality jejich práce, pracovního nasazení a rozvoje jejich odbornosti. Důraz budu klást na sebevzdělávání nejen mladých pracovníků a studentů. 4.5 Nové webové stránky s moderními prvky Základní komunikační prostředek současnosti je internet. Pomocí nových webových stránek ústavu, které by obsahovaly moderní prvky (videa, obrázky, animace atd.), bych ráda představila funkci, práci, činnosti, koncepci široké veřejnosti. Přehlednost stránek, snadná orientace na nich, komunikace a spolupráce tvůrčích pracovníků na jejich přípravě je nezbytná pro kvalitu výsledku. 4.6 Propagace ústavu v odborných kruzích Propagaci ústavu v odborných kruzích si představuji formou přednášek, seminářů, konferencí, workshopů, školení, kterých organizaci budu podporovat jednak aktivně (součást organizačního výboru), jednak podporou zaměstnanců, kteří se budou na organizaci a realizaci podílet. Samozřejmostí bude finanční ohodnocení a zahrnutí těchto aktivit v atestačních kritériích. 4

6 5 ZÁVĚR Koncepce 4K je pro mě vodítkem pro fungování a vedení ústavu do budoucnosti. Jasnou koncepci, motivaci pracovníků, udržení stabilní personální struktury, podporu prosperujících témat, komunikaci, vzájemnou spolupráci a podporu považuji za prvořadou pro vytvoření ústavu se 4K. Ráda bych vytvořila ústav, který se stane respektovaným a nepřehlédnutelným partnerem v národním i mezinárodním měřítku. 5

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti. na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti. na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období 2011 2015 Předkládá prof.

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Vážení členové akademické obce VUT, kolegyně, kolegové, studenti, zaměstnanci, dovolte mi, abych Vás seznámil se svým programovým prohlášením,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Komunikační strategie KOOPERACE. think tank ve Zlínském kraji

Komunikační strategie KOOPERACE. think tank ve Zlínském kraji Komunikační strategie KOOPERACE think tank ve Zlínském kraji Zlín, 2013 1 Obsah Komunikační strategie... 1 1 Úvod a základní východiska... 3 2. Nastavení spolupráce Expertní skupiny think tank Kooperace...

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové Příloha č. 4 k č. j: MSMT 6741/2015 METODICKÝ VÝKLAD výzvy k předkládání žádostí o podporu pro Individuální projekty systémové Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 3: Rovný přístup

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Koncepce rozvoje a dalšího směřování

Koncepce rozvoje a dalšího směřování ÚPLNÁ VERZE Koncepce rozvoje a dalšího směřování Ústavu pro studium totalitních režimů s krátkodobým a dlouhodobým výhledem Adrian Portmann, Ph.D. Mikulov 30. 12. 2013 ÚVOD Ústav pro studium totalitních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE Úvod Masarykova základní škola Dolní Roveň je příspěvková organizace, která poskytuje základní vzdělání uložené školským

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku

Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku Odpovědi představitelů politických stran (v abecedním pořadí) 1. ČR dává ze státního rozpočtu na podporu vědy přibližně 0,65 % HDP,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15 708 00, Ostrava Poruba ivo.vondrak@vsb.cz Obecná východiska

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více