UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 PETR KLIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 PETR KLIKA"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 PETR KLIKA

2 UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Možnosti franchisingu v oblasti gastronomie na českém trhu Autor BP: Petr Klika Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2012 Praha

3 Zadání

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Možnosti franchisingu v oblasti gastronomie na českém trhu jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Petr Klika

5 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Heřmanovi Kopkáněmu za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval všem, s kterými jsem konzultoval obsah své práce a žádal je o poskytnutí dat.

6 Možnosti franchisingu v oblasti gastronomie na českém trhu The possibilities of franchising in gastronomy in the Czech market 6

7 Abstrakt Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti podnikání v oboru gastronomie na základě franchisové spolupráce. Autor se o toto téma zajímá z důvodu zájmu o jeho budoucí podnikatelskou činnost. Rád by čtenářům tuto zajímavou formu podnikání přiblížil a specifikoval. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodní části jsou popsány základní pojmy, hlavní rysy a historie franchisingu. Druhá kapitola poukazuje na franchising v České republice. Třetí kapitola se zaměřuje na oblast gastronomie na našem území. Závěrečná část je nejrozsáhlejší a analyzuje konkrétní zvolené koncepty - McDonald's, Burger King a Subway. Porovnávacími metodami dochází k vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých konceptů. Klíčová slova: podnikání, franchising, franšízing, franšízink, franšíza, franchisor, franchisant, gastronomie, rychlé občerstvení, McDonald's, Burger King, Subway Abstract The goal of this Bachelor Thesis is to explore business possibilities in gastronomy based on franchise collaboration. The author s keen and passionate interest in business spurs his research on this topic. He would like to educate and inform his readers on various aspects of this unique and exciting form of business.. The Bachelor Thesis is divided into four sections. The introduction describes the basic terms, main characteristics and the history of franchising. The second section refers to franchising in the Czech Republic. The third section focuses on the area of gastronomy in our country. The final, most extensive section analyzes specific selected concepts: McDonald s, Burger King and Subway chains. The pros and cons of each system are evaluated comparatively. Keywords: business, franchising, franchise, franchisor, franchisee, gastronomy, fast food, McDonald's, Burger King, BK, Subway 7

8 Obsah 1. Úvod Franchising Definice franchisingu Historie franchisingu Rysy franchisingu Výhody a nevýhody franchisingu Franchising z pohledu franchisora Franchising z pohledu franchisanta Franchising z pohledu společnosti Franchising v České republice Historie Současnost Budoucnost Organizace spojené s franchisingem Ostatní Právní úskalí českého franchisingu Franchising v gastronomii Specifické koncepty Koncept McDonald s Úvod Historie v ČR

9 5.1.3 Podmínky spolupráce Finance Závěr Koncept Burger King Úvod Historie v ČR Podmínky spolupráce Závěr Koncept Subway Úvod Historie v ČR Podmínky spolupráce Finance Závěr Ostatní koncepty Srovnání Závěr Conclusion Seznam použitých zdrojů Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam grafů a tabulek Seznam příloh

10 1. Úvod Téma bakalářské práce Možnosti franchisingu v oblasti gastronomie na českém trhu bylo vybráno s cílem prozkoumat možnosti podnikání v oboru gastronomie po absolvování vysoké školy. Pohostinství a služby jsou autorovi blízké z rodinného prostředí. Autora zaujal systém chodu řetězců rychlého občerstvení, který je provozován formou franchisingu. Tato forma podnikání není v České republice příliš známa, a proto se autor rozhodl prozkoumat a ověřit tuto problematiku blíže. Autorovi se na první pohled jeví spojení se silnou zahraniční značkou jako klíč k úspěšnému podnikání. Tato bakalářská práce pojednává o možnostech podnikání malých a středních podnikatelů v České republice moderní formou spojení propracovaného světového konceptu s dobrým jménem a lokálním provozovatelem, který dobře zná své okolí a potřeby zákazníků. Bakalářská práce je rozdělena do několika okruhů. V první kapitole jsou nastíněné základní pojmy, hlavní rysy a historie franchisingu. Hovoří se zde o obecných výhodách a nevýhodách této spolupráce. Druhá kapitola se zabývá franchisingem v České republice. Popisuje historii, současnost a budoucnost této spolupráce, představuje organizace spojené s franchisingem a definuje právní uspořádání. Třetí kapitola je zaměřena na franchising v gastronomii. Ukazuje mnoho aktuálních dat a studií z tohoto sektoru. Čtvrtá kapitola hovoří o konkrétních konceptech působících na našem trhu v gastronomickém oboru na bázi franchisové spolupráce a představuje jednotlivé systémy blíže pro potenciální franchisanty. V této kapitole dochází ke srovnání podmínek jednotlivých franchis a ukazuje jejich odlišnosti. Informace byly získány osobními konzultacemi s manažery jednotlivých firem. Pro srovnání byly vybrány 3 zahraniční společnosti, které mají silné postavení v ČR. Koncept McDonald s, jakožto nejstarší a nejrozšířenější, je porovnáván s relativně mladým konkurentem na českém trhu firmou Burger King a světově nejrozšířenějším franchisovým fast foodem Subway, který disponuje největším množstvím provozoven na světě, avšak v ČR se mu nedaří. 10

11 Cílem práce je vysvětlit, ověřit a závěrem analyzovat, zda franchisové podnikání je opravdu tak bezpečné a efektivní. Byla provedena analýza třech významných franchisových konceptů současnosti v gastronomii České republiky. Z analyzovaných výsledků lze poté vyvodit, zda podnikatelský záměr je pro autora vhodný či nikoliv. 11

12 2. Franchising V úvodní kapitole jsou nastíněny základní údaje o franchisingu jako takovém. Představeny jsou definice, základní pojmy a další užitečná fakta, která jsou nezbytná pro interesovaného čtenáře. Přehled základních pojmů je uveden v Příloze 1 této práce. 2.1 Definice franchisingu Obecně je franchising charakterizován jako marketingová metoda sloužící k prodeji zboží a/nebo poskytování služeb a/nebo technologií. 1 Pod pojmem franchising se dnes rozumí forma odbytu zboží a služeb subjektem, který vystupuje na trhu jako franchisor a poskytuje více partnerům franchisantům právo s jeho produkty a/nebo službami, pod vlastním jménem, provozovat obchodní činnost. 2 Hlavní podstatou, kterou se drobní podnikatelé využívající franchisingu řídí, je, dát přednost prověřenému systému na úkor vymýšlení nových neověřených nejlepších forem podnikání. Jak říká Manfred Maus, bývalý viceprezident Evropské franchisové federace: Lepší je jednou řádně myslet a stokrát to uplatnit, než stokrát myslet a stokrát to uplatnit... 3 V současné době stále neexistuje jednotná definice franchisingu. Často se však používá zestručnělá definice dle Německé franchisové asociace: Franchising je systém prodeje výrobků a služeb založený na vertikální kooperaci právně samostatných podniků na bázi dlouhodobého smluvního závazkového vztahu. Tento systém vystupuje na trhu jednotně. Charakteristická je pro něj dělba práce, na níž je založen program plnění partnerů v tomto systému, a dále systém udělování pokynů týkajících se jednání splňujícího požadavky daného systému a systému kontroly tohoto jednání. Program plnění poskytovatele franchisy představuje tzv. franchisový balíček, jenž je tvořen koncepcí obstarávání, prodeje a organizace, právem užívat ochranná práva, školení příjemců franchisy a povinností poskytovatele poskytovat příjemci franchisy aktivní a průběžnou podporu a trvale zdokonalovat franchisovou koncepci. 4 1 ŘEZNÍČKOVÁ, M.: Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, VII 2 Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str KUBÍN, Z. Systém, který přináší jistotu. Praha, Českomoravský PROFIT Speciál, 1993, č. 47, str. 7 4 Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str

13 Nicméně existuje i nejpropracovanější detailní definice franchisingu dle České asociace franchisingu (ČAF), která se odvíjí od Evropského kodexu etiky franchisingu vydaného EFF. Tato kompletní definice je uvedena v Příloze 2. 5, 6, Historie franchisingu Slovo franchisa původem pochází z Francie, kde označovala privilegia udělované feudálem k výrobě nebo prodeji některých výrobků nebo provozování určitých obchodních činností. Toto slovo vzniklo z původního francouzského slova franchier, což v překladu znamená osvobození, výhody ze cla. De facto však franchising v moderní podobě pochází ze Spojených států amerických, kde se začal vyskytovat na počátku 20. století s mohutným rozvojem automobilismu a cestování. Druhá fáze rozvoje následovala po druhé světové válce především v oblastech služeb, v hotelnictví, restauračním stravování a zejména v rychlém občerstvení, kdy rostla na oblibě síla značky. Celosvětově se franchising rozšířil v sedmdesátých letech, kdy pomohl mnoho individuálním obchodníkům překonat recesi. V Evropě se tato forma podnikání nejvíce rozšířila v Německu, Francii a Velké Británii. Mezi nejslavnější firmy využívající franchising jako marketingový nástroj hned z počátku jsou beze sporu: první systém Singer Sewing Machine Company 8, nejznámější McDonald s, Coca- Cola Company 9, General Motors, Holiday Inns či Kentucky Fried Chicken. Oblíbenost tohoto typu podnikání je i v současnosti stále v rostoucím trendu a rozšiřuje se téměř do všech odvětví služeb a prodeje zboží po celém globalizovaném světě. Zlepšuje i nadále vstup na nové trhy s lepší právní a finanční podporou států. 2.3 Rysy franchisingu Mezi hlavní body franchisingu patří podle Zbyňka Loebla těchto následujících sedm rysů: 10 5 TAMCHYNA, J.: Stručně o franchisingu [Online]. Český institut pro franchising 2005[cit ], str. 2, dostupné z o- franchisingu.pdf 6 Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str ŘEZNÍČKOVÁ, M. Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, str Albert Singer je považován za prvního franchisora, který spojil své jméno a úspěch firmy prodávající šicí stroje po celém světě od roku 1851 franchisovou spoluprácí. 9 Coca- Cola funguje na principu franchisy od roku Společnost pouze produkuje nápoje pod vlastní recepturou a prodává je několika partnerským společnostem. Tito exkluzivní franchisanti distribuují nápoje koncovým zákazníkům po celém světě. 10 LOEBL, Z., LUKAJOVÁ, D.: Franchising. Úspěch bez čekání. Praha: Grada, 1994 str

14 Je to licence na podnikání, po určitou dobu, v určené geografické oblasti, pod názvem poskytovatele a s použitím jeho ochranných známek a loga. Předmětem franchisové smlouvy je obchodní činnost, která již byla vyzkoušena a testována na trhu a je založena na metodě, která je za určitých podmínek proveditelná kdekoliv a kýmkoliv. Franchisor poskytuje franchisantovi celkový obchodní koncept této metody, který umožňuje provozování podnikatelské činnosti. Tento souhrnný koncept nebo návod musí nabyvatel přesně dodržovat. Koncept je obvykle obsažen v manuálu, který nabyvatel obdrží po uzavření franchisové smlouvy. Franchisor poskytuje zajišťovací služby a pomáhá, aby podnik úspěšně fungoval. Tyto služby by měly zahrnovat propagaci, marketing a všechny záležitosti spojené se zahájením nového podnikání. Za poskytnutí práv k užívání obchodních metod a za poskytování služeb se nabyvatel zavazuje provést úvodní investice do franchisového podniku a potom platit pravidelně poskytovateli procenta z dosaženého obratu svého podniku. Franchisový podnik patří plně nabyvateli, který podniká na své vlastní riziko a nakládá s ním podle svého. Poskytovatel však obvykle vyžaduje přednostní právo na odkoupení podniku nabyvatele, nebo na schválení jiného kupce pro tento podnik. 2.4 Výhody a nevýhody franchisingu Je patrné, že každý druh podnikání má svá pro a proti. Stejně tomu tak je i u franchisingu. Obecně se říká, že franchising je úspěch bez čekání. Toto označení získává především tím, že začínající malý či střední podnikatel nemusí vymýšlet koncept, s kterým chce proniknout na trh, ale přijímá již ověřený fungující koncept. V dnešní globalizované době není snadné se prosadit bez dobrého jména, dobrých kontaktů a dostatku kapitálu. Začínajícímu subjektu málokterá banka poskytne úvěr na financování obchodních aktivit bez dostatečného ručení, protože je to pro ni zkrátka rizikové. Je skutečností, že 90% podniků nezvládá svůj nový business úspěšně rozjet a do 2 let končí. Franchising podnikatelům značně ulehčuje cestu. Přijímá se úspěšný, léta prověřený koncept a know- how, za který se sice platí (poplatek se obecně pohybuje od 5 do 10% tržeb), ale získává se téměř jistota, nebo 14

15 alespoň daleko větší šance, že proces bude úspěšný. Na druhou stranu to neznamená, že je tím vyhráno a systém bude sám generovat peníze. Franchisanta čeká spoustu práce, každodenní přítomnost a dohled na podnik po mnoho let, i když si bude moci dovolit mít více volného času s fungujícím systémem. Ve franchisové smlouvě a příručce je k dispozici, co a jak se má dělat, aby byl business úspěšný. Na druhou stranu se tyto pokyny též musí striktně dodržovat. To může být pro někoho svazující. Jedná se o přesný výčet surovin, produktů, dodavatelů, marketingových aktivit a designu provozoven atd. Jak radí RNDr. Jiří Lošťák 11 (franchisový poradce a člen správní rady ČAF), nejdůležitější je si zvolit vhodný podnik s dobře propracovaným konceptem a s dobrými podmínkami financování, které se dají mimochodem často, především, u nově přicházejících franchisorů usmlouvat. Obecně platí, že franchisant by měl hradit alespoň 40% plánovaných investic vlastními prostředky. Na zbytek se dá sehnat franchisový úvěr. Bc. David Petřík, manažer značkových restaurací Potrefená Husa, dále uvádí, že pronajmout si franchisu není vhodné pro kreativní lidi. Je důležité, aby si lidé otevřeli svou vlastní provozovnu, dodržovali celo- síťové předpisy a byli šťastni z toho, co je v příručce, a pak si užívali volného času. Postupem se tato práce stane stereotypem. Pro kreativní jedince se nabízí spíše možnost založení vlastní franchisy, kde se neustále vymýšlí inovace, jak pomoci celé síti provozoven, být úspěšnějšími. Jde o to, vymyslet nápad, a pak ho mnohokrát úspěšně uplatnit. Pan Jiří Lošťák 12 doplňuje, že sama praxe však ukazuje, že podnikatel má šestkrát větší šanci dosáhnout zisku jako franchisant, než kdyby podnikal sám na svou pěst. Základní otázkou tak zůstává, zda podnikatel chce být součástí obrovského celorepublikového nebo celosvětového teamu a plně dodržovat pravidla systému a z toho těžit určité benefity, a nebo být malým nezávislým lokálním expertem v daném odvětví v dané lokalitě Franchising z pohledu franchisora Největším plusem je pro poskytovatele licence nejrychlejší a nejefektivnější forma duplikace své myšlenky a expanze na další trhy. Tím dosáhnou rychleji většího podílu 11 RNDr. LOŠŤÁK J.: Workshop: Jak funguje franchising v praxi. Franchising fórum 2010, 13. října 2010, Kongresové centrum U Hájků, Praha 12 ZÁLUSKÝ, L.: Jak se stát součástí silné značky a vydělat na tom. Novinový článek Hospodářských novin, , dostupné z jak- se- stat- soucasti- silne- znacky- a- vydelat- na- tom 15

16 na trhu, a zvýší tak konkurenceschopnost své podnikatelské sítě. Společnost nepotřebuje kapitál k vybudování další provozovny, neboť ten přinese zainteresovaný uchazeč o obchodní značku. Pobočky buduje franchisant přesně dle zásad franchisora, stará se o ně však sám dle svého nejlepší svědomí a vědomí. Svůj čas a úsilí do projektu dodává franchisant, který se stává jakýmsi spolupodnikatelem či partnerem franchisora a platí mu pravidelné poplatky ze svých tržeb za využívání jeho obchodního jména, know- how či receptu na rychlý podnikatelský úspěch. Poskytovatel se za to o své franchisanty dobře stará a dopřává jim technickou podporu, protože je v jeho vlastním zájmu, aby se jim dařilo co nejlépe. Dále se franchisor stará o distribuční cesty, dodavatele a kvalitu výrobků či služeb. Navíc má plně v kompetenci marketingovou strategii sítě. Tím jak se síť rozvíjí, získává postupně výhody z rozsahu na trhu a výhodnější podmínky např. od dodavatelů. Mezi negativa patří nutnost dostat prvotní myšlenku, vytvořit vlastní know- how ke konceptu, mít čas, úsilí a kapitál, což může být jako celek dost náročné. Dále se musí koncept prověřit na pilotní provozovně a neustále ho vylepšovat a zdokonalovat po dobu alespoň jednoho roku, aby byl systém dostatečně silný. Poté následuje etapa hledání vhodných franchisantů pro onen koncept, které myšlenka osloví, nadchne a budou se s ním chtít spojit. Aby se franchisant mohl považovat za úspěšného, bude potřebovat průměrně okolo 15 provozoven. Teprve tehdy se začnou vracet investované prostředky do tvorby konceptu. Další riziko hrozí pocitem franchisantů, že franchisora již nepotřebují, že se vše již naučili a mohou spojenectví opustit a založit si konkurenční firmu na stejném principu. V lepším případě by mohli jen začít požadovat snížení poplatku z obratu Franchising z pohledu franchisanta Franchisant, jakožto většinou malý nebo střední podnikatel s malými zkušenostmi a kapitálem, získává díky licenci daleko snazší podmínky na rozjezd a tím pádem je procento jeho úspěchu daleko vyšší než kdyby začínal sám jako nezkušený. Mezinárodní středisko pro franchising a spolupráci v Německu dokazuje ve své studii Franchising garance úspěchu pro podnikatele z listopadu 2005, že franchisanté v prvních 4 letech po založení franchisového podniku řidčeji ztroskotávají 13 TAMCHYNA, J.: Stručně o franchisingu [Online]. Český institut pro franchising 2005[cit ], str. 4, dostupné z o- franchisingu.pdf 16

17 ve srovnání s podnikateli bez podpory franchisingu. 14 Jak již bylo zmíněno, toto je jejich největším přínosem. Podnikatel funguje nadále jako samostatný ekonomický subjekt, který může podnikat, jak uzná za vhodné na vlastní zodpovědnost, vlastním jménem, na vlastní účet, vlastní náklady a rizika, jak stanovuje živnostenský zákon. 15. Jediné čím se odlišuje, je, že využívá při odbytu propůjčené jméno a značku řetězce, s kterým je ve smluvním vztahu jako franchisový partner. Na základě franchisové smlouvy a manuálu musí dodržovat stanovené povinnosti, pevně se jich držet, a může čerpat práva, která jsou předem dobrovolně smluvně dohodnutá (např. výše poplatku za licenci, doba trvání smlouvy apod.). Díky této spolupráci franchisant nemusí vynakládat náklady na vymýšlení a tvorbu nového fungujícího konceptu. Nemusí vybírat nejvhodnější dodavatele, nemusí vymýšlet léta vytvářené know- how a získává vstupní podporu, čímž šetří např. na projektu vzhledu provozovny. Nadále je o něj postaráno. Stává se součástí vzdělávacího cyklu, do kterého může zapojit i své zaměstnance po celou dobu spolupráce. Nemusí stavět marketingový plán, ten je řízen centrálně shora. Získáním franchisové licence se franchisant též automaticky dostává snáze k penězům, jelikož pro banky je daleko méně rizikovým, než kdyby žádal o úvěr sám. Mezi nevýhody řadíme především fakt, že částečně ztrácí nezávislost a musí plnit přesné pokyny franchisora po velmi dlouhou dobu, což je vázáno smlouvou. Franchisant může mít mnoho inovačních myšlenek, kterými by mohl zefektivnit svůj business, ale nemůže je použít, pokud to franchisor neschválí, což může být dosti problematické, až nereálné. Dalším bodem je, již zmíněná, dlouhodobost trvání smlouvy, což v určitých případech dosahuje až 20 let. Co když se za tak dlouhou dobu dostane značka do potíží? Pak bude nucen i franchisant nést část tohoto neúspěchu sám, i když to není třeba vůbec jeho vinou. Franchisant se zkrátka musí všemu podřídit a souhlasit, pokud chce svou podnikatelskou činnost rozjet s výše uvedenými výhodami. Franchisant bude mít vždy daleko horší postavení ve smluvním vztahu než franchisor Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str Živnostenský zákon, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 16 TAMCHYNA, J.: Stručně o franchisingu [Online]. Český institut pro franchising 2005[cit ], str. 5, dostupné z o- franchisingu.pdf 17

18 2.4.3 Franchising z pohledu společnosti Z pohledu společnosti a makroekonomického hlediska je franchising prospěšný, neboť podporuje malé a střední podnikatele (MSP), kteří jsou nejdůležitější pro chod ekonomiky státu, protože tvoří nová pracovní místa (62,2% ekonomicky aktivních osob ČR), přispívají do státní pokladny (33,5% HDP ČR) a jsou hnacím motorem ekonomického rozvoje. Statutu malých a středních podniků dosahuje 99,8% všech podniků v zemi. 17 MSP využívající franchisu jsou bezpečnější formou podnikání, neboť až šestkrát snižují podnikatelská rizika oproti samostatným firmám. V dnešním globalizovaném světě pomáhají franchisy spojovat malé podniky do jakési sítě, a mohou tak lépe konkurovat velkým mezinárodním korporacím, která se snaží ovládnout trh v daném sektoru v celé zemi. Franchising tedy vytváří lepší konkurenční prostředí společnosti a pomáhá domácím podnikatelům k prosazení na světových trzích. Franchisy též nárokují důraz na vysokou kvalitu svých produktů a služeb a tím přinášejí obecné zlepšení úrovně ve společnosti. Koncový spotřebitel tedy získává určitou záruku, že produkt či služba pod tímto názvem bude stejně kvalitní ve všech svých provozovnách. Franchising přináší i určitou lepší orientaci na trhu, neboť je silně spjatý se svou značkou a ochrannou známkou, kterou trh lépe zná a dodržuje image firmy jako celku.18, Unie malých a středních podniků ČR [Online] [cit ], dostupné z union.cz/index.php?p=17 18 TAMCHYNA, J.: Stručně o franchisingu [Online]. Český institut pro franchising 2005 [cit ], str. 6, dostupné z o- franchisingu.pdf 19 ŘEZNÍČKOVÁ, M.: Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, str

19 3. Franchising v České republice Tato kapitola nám nastíní něco málo z historie - jak se franchising u nás formoval, ukáže nám aktuální data ze současnosti - kolik konceptů u nás působí, jaké je zastoupení firem apod. a pokusí predikovat současný vývojový trend do budoucnosti. 3.1 Historie Franchising v České republice se začal formovat oproti světu značně později a datuje se od roku 1991 s příchodem zahraničních franchisových systémů. Další vývoj pokračoval v roce 1993, kdy byla založena samostatná Česká asociace franchisingu (ČAF), která se stala řádným členem Evropské franchisové federace (viz. kapitola Organizace spojené s franchisingem) a začala formovat podmínky na českém trhu, rozvíjet povědomí a poskytovat rady a informace. Rychlejšímu rozvoji bránilo hned několik faktorů. Za prvé to byla neznalost a nedůvěra. Dozvědět se něco o této alternativě z tisku nebo z odborných seminářů či poradenství zainteresovaných firem bylo dosti obtížné. Dalšími problémy byly nedostatek potřebného kapitálu na rozjezd podnikání, neochota bank poskytovat úvěry a také nedostatek kvalitních manažerů. Nedokonalá legislativa a právní povědomí odrazovalo především zahraniční systémy vstoupit na náš trh. Mezi průkopníky a nejstarší franchisové systémy u nás jsou zapsány firmy jako je McDonald s, Yves Rocher či OBI Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str

20 3.2 Současnost V roce 2000 působilo v České republice stále jen pět franchisových značek, rozvoj však v tuto dobu nabíral na obrátkách a o tři roky později jich u nás bylo již přes Dle novinového článku Hospodářských novin pokračoval růst a obliba franchisingu v České republice i nadále a v roce 2007 je oficiálně hlášeno 131 franchis. 22 Což potvrzuje i ČAF, která ve svých materiálech upřesňuje, že se jedná o nárůst téměř o 30% mezi lety 2003 až 2007 a to jak v počtu franchisových provozoven, tak i v nárůstu počtu franchisantů. Toto lze názorně vidět i na následujícím Grafu 1. Graf 1: Vývoj franchisových konceptů vlastní provozovny počet franchisantů počet franchisových provozoven Pozn.: Použit vzorek 16 franchisorů dotazovaných v roce 2003 i v roce 2007 Zdroj: Vlastní zpracování. Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str. 26 Se vstupem ČR do Evropské Unie proběhla harmonizace českého práva s evropskými standardy a to samé se děje i s daňovým systémem, což působí pozitivně na rozvoj franchisingu v podobě většího zájmu zahraničních konceptů. 21 Franchising in the Czech republic [Online]. Franchisekey.com [cit ], dostupné z franchising/article/id/122/session/1- pspf5i47-0- IP/guidObject/ /Franchising_in_the_Czech_Republic.htm 22 JIRSOVÁ, M.: Do Česka jde know- how, z něhož můžete těžit i vy. Novinový článek, Hospodářské noviny

21 V rámci globalizace a růstu konkurence se vytváří tlak především na individuální malé a střední podnikatele, kteří se stále obtížněji prosazují na trhu. Ochranu proto čím dál častěji hledají spojením s již fungující značkou a jejím systémem. Lze konstatovat, že nyní u nás působí 62% franchisových systémů v oblasti služeb a 38% v oblasti obchodu. 23 Graf 2: Rozdělení franchisových systémů dle oblastí 38% oblast služeb 62% oblast obchodu Zdroj: Vlastní zpracování. Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str. 25 Dle analýzy z publikace Franchising report Česká republika 2010, jakožto vůbec první obsáhlou zprávou o franchisovém trhu v České republice, kterou sestavila konzultační firma PROFIT system franchise services s. r. o., která úzce spolupracuje s ČAF, je patrné, že franchisový trh se i nadále velmi dynamicky rozvíjí. Se značnou pravděpodobností lze očekávat ještě další zrychlení. Tento výzkum byl zpracován na základě empirického výzkumu v období od 1. července do 31. října 2010 na základě dotazníku s otevřenými i uzavřenými otázkami. Výzkum zahrnoval všech 150 firem, které měly v rozhodný okamžik v ČR alespoň jednu franchisovou pobočku. 24 Díky této konzultační firmě dnes již detailně víme, že v České republice fungovalo ke konci roku 2011 na 168 franchisových systémů. V tomto roce přibylo 23 Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str PROFIT system, Franchising Report Česká republika Praha, 2010, str. 7 21

22 dalších 18 nových značek a předpokládá se, že v tom následujícím bude překročena hranice Graf 3: Franchisové systémy v ČR - vývoj v letech *) *) Odhad pro rok 2012 Zdroj: Vlastní zpracování. 2. ucelená zpráva o stavu franchisingu na českém trhu. [Online] PROFIT system [cit ] dostupné z rok- pro- franchising/ Výhledy dalšího rozvoje svědčí o tom, že český franchisový trh bude možné v brzké době považovat již za vyspělý. 26 Nicméně ještě dlouho potrvá, než budeme moci porovnat český trh se sousedním německým, který má již několik let náskok. Podle studie Deutsche bank a Německého franchisového svazu existovalo v roce 2008 v Německu již více než 900 franchisových systémů a více než 51 tisíc provozovatelů. 27 Trh se rozrůstá nejen o nové pobočky současných sítí, ale přicházejí i nové systémy ze zahraničí či vznikají úplně nové koncepty české. Těmto českým společnostem se začíná dařit i expanze na zahraniční trhy. Již více než 40% systémů provozuje své pobočky i mimo území České republiky, což je pro náš trh velice 25 PROFIT system, 2. ucelená zpráva o stavu franchisingu na českém trhu. [Online] Franchisinginfo.cz [cit ] dostupné z rok- pro- franchising/ 26 PROFIT system, Franchising Report Česká republika Praha, 2010, str PERLITZ, U.: Deutsche Bank Research. Franchising in Germany coming of age. 2008, dostupné z franchise.cz//store/franchising_in_germany_coming_of_age.pdf 22

23 přínosné. 28 Rok 2011 je zlomovým rokem, neboť ryze české koncepty poprvé převážily systémy zahraniční. Podle nejnovějších údajů PROFIT system funguje nyní v ČR na 93 českých společností, což je 55% z celkového počtu. 29 Toto je zajímavým jevem na trhu neboť Češi během relativně krátké doby pochopili sílu tohoto konceptu a předstihli systémy zahraniční s mnohaletou historií. Na druhou stranu to není nic neobvyklého a podobný trend můžeme shledat v Evropě taktéž. Například v Polsku již poměr vlastních systémů oproti zahraničním činí 72,6%. Graf 4: Zastoupení Českých a zahraničních franchisových systémů na trhu ČR 75; 45% ČR 93; 55% Zahraničí Zdroj: Vlastní zpracování 28 PROFIT system, Franchising Report Česká republika Praha, 2010, str PROFIT system, 2. ucelená zpráva o stavu franchisingu na českém trhu. [Online] Franchisinginfo.cz [cit ] dostupné z rok- pro- franchising/ 23

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

Stručně o franchisingu

Stručně o franchisingu Stručně o franchisingu RNDr. Jaroslav Tamchyna, 2005 Úvodem Franchisingu dnes mnoho velkých firem vděčí za své silné celosvětové konkurenční postavení a věhlas. V posledním čtvrtstoletí zaznamenáváme velmi

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vítejte u REAL MORAVIA

Vítejte u REAL MORAVIA Vítejte u REAL MORAVIA Obsah: Chcete se podílet na dynamickém růstu realitní sítě REAL MORAVIA? Realitní franchising REAL MORAVIA v kostce Co je franchising? Vsaďte na jistotu Podmínky pro partnerství

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Jak si vybrat správnou franšízu a nespálit se

Jak si vybrat správnou franšízu a nespálit se Jak si vybrat správnou franšízu a nespálit se Dr. Jaroslav Tamchyna centrum pro vzdělávací, popularizační, poradenskou, publikační a vědeckou činnost ve franšízingu Co se dnes dozvíte 2 základní pojmy

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

STAŇTE SE FRANCHISANTEM NEBO PRIVATEBROKEREM

STAŇTE SE FRANCHISANTEM NEBO PRIVATEBROKEREM STAŇTE SE FRANCHISANTEM NEBO PRIVATEBROKEREM VERZE 2015 NAŠE MISE JE, SPOLU S VÁMI UMOŽNIT MNOHA LIDEM PROFITOVAT Z NAŠEHO KNOW HOW A POMOCI JIM K VYŠŠÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNI. ČEKALI JSME NA VÁS 1 MILION KLIENTŮ

Více

Exchange Prezentace. Poradenství pro finance a pojištění

Exchange Prezentace. Poradenství pro finance a pojištění Exchange Prezentace Poradenství pro finance a pojištění Kdo jsme Mezinárodní poradenská síť pro financování a pojištění působící v mnoha zemích. Exchange poskytuje integrované služby s individuálními řešeními

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Franchising jako optimální metoda podnikání pro MSP Pro Hospodářskou komoru

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Co je to startup? Financování

Co je to startup? Financování Co je to startup? Pojem startup se stal velmi populární kolem roku 2000, kdy došlo k rozkvětu internetového podnikání. Tento pojem se také stal synonymem pro nové technologické nebo internetové projekty,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora Pevná vazba Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (34 bodů) ROK (18 bodů) Jméno autora (Prázdný list) Vysoká škola manažerské informatiky

Více

10 DŮVODŮ PROČ SE STÁT RE/MAX MAKLÉŘEM. Připojte se k úspěchu společnosti RE/MAX a staňte se makléřem RE/MAX již nyní!

10 DŮVODŮ PROČ SE STÁT RE/MAX MAKLÉŘEM. Připojte se k úspěchu společnosti RE/MAX a staňte se makléřem RE/MAX již nyní! 10 DŮVODŮ PROČ SE STÁT RE/MAX MAKLÉŘEM Připojte se k úspěchu společnosti RE/MAX a staňte se makléřem RE/MAX již nyní! Systém RE/MAX Vám poskytne podnikatelskou nezávislost a zároveň podporu a výhody silné

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 OBSAH Imo24h Stavby a opravy.kdo jsme.co děláme.jak to děláme.platební modely.proč zvolit Imo24h? Imo24h - Franšíza.Síť franšíz.profil franšízanta.jak se stát franšízantem.podmínky

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Duben 2013 Metodologie Dotazník k 20. ročníku soutěže Manažer roku zodpovědělo 86 finalistů soutěže, z toho12 žen a 74 mužů, jejichž průměrný

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více