UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 PETR KLIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 PETR KLIKA"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 PETR KLIKA

2 UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Možnosti franchisingu v oblasti gastronomie na českém trhu Autor BP: Petr Klika Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2012 Praha

3 Zadání

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Možnosti franchisingu v oblasti gastronomie na českém trhu jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Petr Klika

5 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Heřmanovi Kopkáněmu za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval všem, s kterými jsem konzultoval obsah své práce a žádal je o poskytnutí dat.

6 Možnosti franchisingu v oblasti gastronomie na českém trhu The possibilities of franchising in gastronomy in the Czech market 6

7 Abstrakt Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti podnikání v oboru gastronomie na základě franchisové spolupráce. Autor se o toto téma zajímá z důvodu zájmu o jeho budoucí podnikatelskou činnost. Rád by čtenářům tuto zajímavou formu podnikání přiblížil a specifikoval. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodní části jsou popsány základní pojmy, hlavní rysy a historie franchisingu. Druhá kapitola poukazuje na franchising v České republice. Třetí kapitola se zaměřuje na oblast gastronomie na našem území. Závěrečná část je nejrozsáhlejší a analyzuje konkrétní zvolené koncepty - McDonald's, Burger King a Subway. Porovnávacími metodami dochází k vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých konceptů. Klíčová slova: podnikání, franchising, franšízing, franšízink, franšíza, franchisor, franchisant, gastronomie, rychlé občerstvení, McDonald's, Burger King, Subway Abstract The goal of this Bachelor Thesis is to explore business possibilities in gastronomy based on franchise collaboration. The author s keen and passionate interest in business spurs his research on this topic. He would like to educate and inform his readers on various aspects of this unique and exciting form of business.. The Bachelor Thesis is divided into four sections. The introduction describes the basic terms, main characteristics and the history of franchising. The second section refers to franchising in the Czech Republic. The third section focuses on the area of gastronomy in our country. The final, most extensive section analyzes specific selected concepts: McDonald s, Burger King and Subway chains. The pros and cons of each system are evaluated comparatively. Keywords: business, franchising, franchise, franchisor, franchisee, gastronomy, fast food, McDonald's, Burger King, BK, Subway 7

8 Obsah 1. Úvod Franchising Definice franchisingu Historie franchisingu Rysy franchisingu Výhody a nevýhody franchisingu Franchising z pohledu franchisora Franchising z pohledu franchisanta Franchising z pohledu společnosti Franchising v České republice Historie Současnost Budoucnost Organizace spojené s franchisingem Ostatní Právní úskalí českého franchisingu Franchising v gastronomii Specifické koncepty Koncept McDonald s Úvod Historie v ČR

9 5.1.3 Podmínky spolupráce Finance Závěr Koncept Burger King Úvod Historie v ČR Podmínky spolupráce Závěr Koncept Subway Úvod Historie v ČR Podmínky spolupráce Finance Závěr Ostatní koncepty Srovnání Závěr Conclusion Seznam použitých zdrojů Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam grafů a tabulek Seznam příloh

10 1. Úvod Téma bakalářské práce Možnosti franchisingu v oblasti gastronomie na českém trhu bylo vybráno s cílem prozkoumat možnosti podnikání v oboru gastronomie po absolvování vysoké školy. Pohostinství a služby jsou autorovi blízké z rodinného prostředí. Autora zaujal systém chodu řetězců rychlého občerstvení, který je provozován formou franchisingu. Tato forma podnikání není v České republice příliš známa, a proto se autor rozhodl prozkoumat a ověřit tuto problematiku blíže. Autorovi se na první pohled jeví spojení se silnou zahraniční značkou jako klíč k úspěšnému podnikání. Tato bakalářská práce pojednává o možnostech podnikání malých a středních podnikatelů v České republice moderní formou spojení propracovaného světového konceptu s dobrým jménem a lokálním provozovatelem, který dobře zná své okolí a potřeby zákazníků. Bakalářská práce je rozdělena do několika okruhů. V první kapitole jsou nastíněné základní pojmy, hlavní rysy a historie franchisingu. Hovoří se zde o obecných výhodách a nevýhodách této spolupráce. Druhá kapitola se zabývá franchisingem v České republice. Popisuje historii, současnost a budoucnost této spolupráce, představuje organizace spojené s franchisingem a definuje právní uspořádání. Třetí kapitola je zaměřena na franchising v gastronomii. Ukazuje mnoho aktuálních dat a studií z tohoto sektoru. Čtvrtá kapitola hovoří o konkrétních konceptech působících na našem trhu v gastronomickém oboru na bázi franchisové spolupráce a představuje jednotlivé systémy blíže pro potenciální franchisanty. V této kapitole dochází ke srovnání podmínek jednotlivých franchis a ukazuje jejich odlišnosti. Informace byly získány osobními konzultacemi s manažery jednotlivých firem. Pro srovnání byly vybrány 3 zahraniční společnosti, které mají silné postavení v ČR. Koncept McDonald s, jakožto nejstarší a nejrozšířenější, je porovnáván s relativně mladým konkurentem na českém trhu firmou Burger King a světově nejrozšířenějším franchisovým fast foodem Subway, který disponuje největším množstvím provozoven na světě, avšak v ČR se mu nedaří. 10

11 Cílem práce je vysvětlit, ověřit a závěrem analyzovat, zda franchisové podnikání je opravdu tak bezpečné a efektivní. Byla provedena analýza třech významných franchisových konceptů současnosti v gastronomii České republiky. Z analyzovaných výsledků lze poté vyvodit, zda podnikatelský záměr je pro autora vhodný či nikoliv. 11

12 2. Franchising V úvodní kapitole jsou nastíněny základní údaje o franchisingu jako takovém. Představeny jsou definice, základní pojmy a další užitečná fakta, která jsou nezbytná pro interesovaného čtenáře. Přehled základních pojmů je uveden v Příloze 1 této práce. 2.1 Definice franchisingu Obecně je franchising charakterizován jako marketingová metoda sloužící k prodeji zboží a/nebo poskytování služeb a/nebo technologií. 1 Pod pojmem franchising se dnes rozumí forma odbytu zboží a služeb subjektem, který vystupuje na trhu jako franchisor a poskytuje více partnerům franchisantům právo s jeho produkty a/nebo službami, pod vlastním jménem, provozovat obchodní činnost. 2 Hlavní podstatou, kterou se drobní podnikatelé využívající franchisingu řídí, je, dát přednost prověřenému systému na úkor vymýšlení nových neověřených nejlepších forem podnikání. Jak říká Manfred Maus, bývalý viceprezident Evropské franchisové federace: Lepší je jednou řádně myslet a stokrát to uplatnit, než stokrát myslet a stokrát to uplatnit... 3 V současné době stále neexistuje jednotná definice franchisingu. Často se však používá zestručnělá definice dle Německé franchisové asociace: Franchising je systém prodeje výrobků a služeb založený na vertikální kooperaci právně samostatných podniků na bázi dlouhodobého smluvního závazkového vztahu. Tento systém vystupuje na trhu jednotně. Charakteristická je pro něj dělba práce, na níž je založen program plnění partnerů v tomto systému, a dále systém udělování pokynů týkajících se jednání splňujícího požadavky daného systému a systému kontroly tohoto jednání. Program plnění poskytovatele franchisy představuje tzv. franchisový balíček, jenž je tvořen koncepcí obstarávání, prodeje a organizace, právem užívat ochranná práva, školení příjemců franchisy a povinností poskytovatele poskytovat příjemci franchisy aktivní a průběžnou podporu a trvale zdokonalovat franchisovou koncepci. 4 1 ŘEZNÍČKOVÁ, M.: Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, VII 2 Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str KUBÍN, Z. Systém, který přináší jistotu. Praha, Českomoravský PROFIT Speciál, 1993, č. 47, str. 7 4 Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str

13 Nicméně existuje i nejpropracovanější detailní definice franchisingu dle České asociace franchisingu (ČAF), která se odvíjí od Evropského kodexu etiky franchisingu vydaného EFF. Tato kompletní definice je uvedena v Příloze 2. 5, 6, Historie franchisingu Slovo franchisa původem pochází z Francie, kde označovala privilegia udělované feudálem k výrobě nebo prodeji některých výrobků nebo provozování určitých obchodních činností. Toto slovo vzniklo z původního francouzského slova franchier, což v překladu znamená osvobození, výhody ze cla. De facto však franchising v moderní podobě pochází ze Spojených států amerických, kde se začal vyskytovat na počátku 20. století s mohutným rozvojem automobilismu a cestování. Druhá fáze rozvoje následovala po druhé světové válce především v oblastech služeb, v hotelnictví, restauračním stravování a zejména v rychlém občerstvení, kdy rostla na oblibě síla značky. Celosvětově se franchising rozšířil v sedmdesátých letech, kdy pomohl mnoho individuálním obchodníkům překonat recesi. V Evropě se tato forma podnikání nejvíce rozšířila v Německu, Francii a Velké Británii. Mezi nejslavnější firmy využívající franchising jako marketingový nástroj hned z počátku jsou beze sporu: první systém Singer Sewing Machine Company 8, nejznámější McDonald s, Coca- Cola Company 9, General Motors, Holiday Inns či Kentucky Fried Chicken. Oblíbenost tohoto typu podnikání je i v současnosti stále v rostoucím trendu a rozšiřuje se téměř do všech odvětví služeb a prodeje zboží po celém globalizovaném světě. Zlepšuje i nadále vstup na nové trhy s lepší právní a finanční podporou států. 2.3 Rysy franchisingu Mezi hlavní body franchisingu patří podle Zbyňka Loebla těchto následujících sedm rysů: 10 5 TAMCHYNA, J.: Stručně o franchisingu [Online]. Český institut pro franchising 2005[cit ], str. 2, dostupné z o- franchisingu.pdf 6 Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str ŘEZNÍČKOVÁ, M. Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, str Albert Singer je považován za prvního franchisora, který spojil své jméno a úspěch firmy prodávající šicí stroje po celém světě od roku 1851 franchisovou spoluprácí. 9 Coca- Cola funguje na principu franchisy od roku Společnost pouze produkuje nápoje pod vlastní recepturou a prodává je několika partnerským společnostem. Tito exkluzivní franchisanti distribuují nápoje koncovým zákazníkům po celém světě. 10 LOEBL, Z., LUKAJOVÁ, D.: Franchising. Úspěch bez čekání. Praha: Grada, 1994 str

14 Je to licence na podnikání, po určitou dobu, v určené geografické oblasti, pod názvem poskytovatele a s použitím jeho ochranných známek a loga. Předmětem franchisové smlouvy je obchodní činnost, která již byla vyzkoušena a testována na trhu a je založena na metodě, která je za určitých podmínek proveditelná kdekoliv a kýmkoliv. Franchisor poskytuje franchisantovi celkový obchodní koncept této metody, který umožňuje provozování podnikatelské činnosti. Tento souhrnný koncept nebo návod musí nabyvatel přesně dodržovat. Koncept je obvykle obsažen v manuálu, který nabyvatel obdrží po uzavření franchisové smlouvy. Franchisor poskytuje zajišťovací služby a pomáhá, aby podnik úspěšně fungoval. Tyto služby by měly zahrnovat propagaci, marketing a všechny záležitosti spojené se zahájením nového podnikání. Za poskytnutí práv k užívání obchodních metod a za poskytování služeb se nabyvatel zavazuje provést úvodní investice do franchisového podniku a potom platit pravidelně poskytovateli procenta z dosaženého obratu svého podniku. Franchisový podnik patří plně nabyvateli, který podniká na své vlastní riziko a nakládá s ním podle svého. Poskytovatel však obvykle vyžaduje přednostní právo na odkoupení podniku nabyvatele, nebo na schválení jiného kupce pro tento podnik. 2.4 Výhody a nevýhody franchisingu Je patrné, že každý druh podnikání má svá pro a proti. Stejně tomu tak je i u franchisingu. Obecně se říká, že franchising je úspěch bez čekání. Toto označení získává především tím, že začínající malý či střední podnikatel nemusí vymýšlet koncept, s kterým chce proniknout na trh, ale přijímá již ověřený fungující koncept. V dnešní globalizované době není snadné se prosadit bez dobrého jména, dobrých kontaktů a dostatku kapitálu. Začínajícímu subjektu málokterá banka poskytne úvěr na financování obchodních aktivit bez dostatečného ručení, protože je to pro ni zkrátka rizikové. Je skutečností, že 90% podniků nezvládá svůj nový business úspěšně rozjet a do 2 let končí. Franchising podnikatelům značně ulehčuje cestu. Přijímá se úspěšný, léta prověřený koncept a know- how, za který se sice platí (poplatek se obecně pohybuje od 5 do 10% tržeb), ale získává se téměř jistota, nebo 14

15 alespoň daleko větší šance, že proces bude úspěšný. Na druhou stranu to neznamená, že je tím vyhráno a systém bude sám generovat peníze. Franchisanta čeká spoustu práce, každodenní přítomnost a dohled na podnik po mnoho let, i když si bude moci dovolit mít více volného času s fungujícím systémem. Ve franchisové smlouvě a příručce je k dispozici, co a jak se má dělat, aby byl business úspěšný. Na druhou stranu se tyto pokyny též musí striktně dodržovat. To může být pro někoho svazující. Jedná se o přesný výčet surovin, produktů, dodavatelů, marketingových aktivit a designu provozoven atd. Jak radí RNDr. Jiří Lošťák 11 (franchisový poradce a člen správní rady ČAF), nejdůležitější je si zvolit vhodný podnik s dobře propracovaným konceptem a s dobrými podmínkami financování, které se dají mimochodem často, především, u nově přicházejících franchisorů usmlouvat. Obecně platí, že franchisant by měl hradit alespoň 40% plánovaných investic vlastními prostředky. Na zbytek se dá sehnat franchisový úvěr. Bc. David Petřík, manažer značkových restaurací Potrefená Husa, dále uvádí, že pronajmout si franchisu není vhodné pro kreativní lidi. Je důležité, aby si lidé otevřeli svou vlastní provozovnu, dodržovali celo- síťové předpisy a byli šťastni z toho, co je v příručce, a pak si užívali volného času. Postupem se tato práce stane stereotypem. Pro kreativní jedince se nabízí spíše možnost založení vlastní franchisy, kde se neustále vymýšlí inovace, jak pomoci celé síti provozoven, být úspěšnějšími. Jde o to, vymyslet nápad, a pak ho mnohokrát úspěšně uplatnit. Pan Jiří Lošťák 12 doplňuje, že sama praxe však ukazuje, že podnikatel má šestkrát větší šanci dosáhnout zisku jako franchisant, než kdyby podnikal sám na svou pěst. Základní otázkou tak zůstává, zda podnikatel chce být součástí obrovského celorepublikového nebo celosvětového teamu a plně dodržovat pravidla systému a z toho těžit určité benefity, a nebo být malým nezávislým lokálním expertem v daném odvětví v dané lokalitě Franchising z pohledu franchisora Největším plusem je pro poskytovatele licence nejrychlejší a nejefektivnější forma duplikace své myšlenky a expanze na další trhy. Tím dosáhnou rychleji většího podílu 11 RNDr. LOŠŤÁK J.: Workshop: Jak funguje franchising v praxi. Franchising fórum 2010, 13. října 2010, Kongresové centrum U Hájků, Praha 12 ZÁLUSKÝ, L.: Jak se stát součástí silné značky a vydělat na tom. Novinový článek Hospodářských novin, , dostupné z jak- se- stat- soucasti- silne- znacky- a- vydelat- na- tom 15

16 na trhu, a zvýší tak konkurenceschopnost své podnikatelské sítě. Společnost nepotřebuje kapitál k vybudování další provozovny, neboť ten přinese zainteresovaný uchazeč o obchodní značku. Pobočky buduje franchisant přesně dle zásad franchisora, stará se o ně však sám dle svého nejlepší svědomí a vědomí. Svůj čas a úsilí do projektu dodává franchisant, který se stává jakýmsi spolupodnikatelem či partnerem franchisora a platí mu pravidelné poplatky ze svých tržeb za využívání jeho obchodního jména, know- how či receptu na rychlý podnikatelský úspěch. Poskytovatel se za to o své franchisanty dobře stará a dopřává jim technickou podporu, protože je v jeho vlastním zájmu, aby se jim dařilo co nejlépe. Dále se franchisor stará o distribuční cesty, dodavatele a kvalitu výrobků či služeb. Navíc má plně v kompetenci marketingovou strategii sítě. Tím jak se síť rozvíjí, získává postupně výhody z rozsahu na trhu a výhodnější podmínky např. od dodavatelů. Mezi negativa patří nutnost dostat prvotní myšlenku, vytvořit vlastní know- how ke konceptu, mít čas, úsilí a kapitál, což může být jako celek dost náročné. Dále se musí koncept prověřit na pilotní provozovně a neustále ho vylepšovat a zdokonalovat po dobu alespoň jednoho roku, aby byl systém dostatečně silný. Poté následuje etapa hledání vhodných franchisantů pro onen koncept, které myšlenka osloví, nadchne a budou se s ním chtít spojit. Aby se franchisant mohl považovat za úspěšného, bude potřebovat průměrně okolo 15 provozoven. Teprve tehdy se začnou vracet investované prostředky do tvorby konceptu. Další riziko hrozí pocitem franchisantů, že franchisora již nepotřebují, že se vše již naučili a mohou spojenectví opustit a založit si konkurenční firmu na stejném principu. V lepším případě by mohli jen začít požadovat snížení poplatku z obratu Franchising z pohledu franchisanta Franchisant, jakožto většinou malý nebo střední podnikatel s malými zkušenostmi a kapitálem, získává díky licenci daleko snazší podmínky na rozjezd a tím pádem je procento jeho úspěchu daleko vyšší než kdyby začínal sám jako nezkušený. Mezinárodní středisko pro franchising a spolupráci v Německu dokazuje ve své studii Franchising garance úspěchu pro podnikatele z listopadu 2005, že franchisanté v prvních 4 letech po založení franchisového podniku řidčeji ztroskotávají 13 TAMCHYNA, J.: Stručně o franchisingu [Online]. Český institut pro franchising 2005[cit ], str. 4, dostupné z o- franchisingu.pdf 16

17 ve srovnání s podnikateli bez podpory franchisingu. 14 Jak již bylo zmíněno, toto je jejich největším přínosem. Podnikatel funguje nadále jako samostatný ekonomický subjekt, který může podnikat, jak uzná za vhodné na vlastní zodpovědnost, vlastním jménem, na vlastní účet, vlastní náklady a rizika, jak stanovuje živnostenský zákon. 15. Jediné čím se odlišuje, je, že využívá při odbytu propůjčené jméno a značku řetězce, s kterým je ve smluvním vztahu jako franchisový partner. Na základě franchisové smlouvy a manuálu musí dodržovat stanovené povinnosti, pevně se jich držet, a může čerpat práva, která jsou předem dobrovolně smluvně dohodnutá (např. výše poplatku za licenci, doba trvání smlouvy apod.). Díky této spolupráci franchisant nemusí vynakládat náklady na vymýšlení a tvorbu nového fungujícího konceptu. Nemusí vybírat nejvhodnější dodavatele, nemusí vymýšlet léta vytvářené know- how a získává vstupní podporu, čímž šetří např. na projektu vzhledu provozovny. Nadále je o něj postaráno. Stává se součástí vzdělávacího cyklu, do kterého může zapojit i své zaměstnance po celou dobu spolupráce. Nemusí stavět marketingový plán, ten je řízen centrálně shora. Získáním franchisové licence se franchisant též automaticky dostává snáze k penězům, jelikož pro banky je daleko méně rizikovým, než kdyby žádal o úvěr sám. Mezi nevýhody řadíme především fakt, že částečně ztrácí nezávislost a musí plnit přesné pokyny franchisora po velmi dlouhou dobu, což je vázáno smlouvou. Franchisant může mít mnoho inovačních myšlenek, kterými by mohl zefektivnit svůj business, ale nemůže je použít, pokud to franchisor neschválí, což může být dosti problematické, až nereálné. Dalším bodem je, již zmíněná, dlouhodobost trvání smlouvy, což v určitých případech dosahuje až 20 let. Co když se za tak dlouhou dobu dostane značka do potíží? Pak bude nucen i franchisant nést část tohoto neúspěchu sám, i když to není třeba vůbec jeho vinou. Franchisant se zkrátka musí všemu podřídit a souhlasit, pokud chce svou podnikatelskou činnost rozjet s výše uvedenými výhodami. Franchisant bude mít vždy daleko horší postavení ve smluvním vztahu než franchisor Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str Živnostenský zákon, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 16 TAMCHYNA, J.: Stručně o franchisingu [Online]. Český institut pro franchising 2005[cit ], str. 5, dostupné z o- franchisingu.pdf 17

18 2.4.3 Franchising z pohledu společnosti Z pohledu společnosti a makroekonomického hlediska je franchising prospěšný, neboť podporuje malé a střední podnikatele (MSP), kteří jsou nejdůležitější pro chod ekonomiky státu, protože tvoří nová pracovní místa (62,2% ekonomicky aktivních osob ČR), přispívají do státní pokladny (33,5% HDP ČR) a jsou hnacím motorem ekonomického rozvoje. Statutu malých a středních podniků dosahuje 99,8% všech podniků v zemi. 17 MSP využívající franchisu jsou bezpečnější formou podnikání, neboť až šestkrát snižují podnikatelská rizika oproti samostatným firmám. V dnešním globalizovaném světě pomáhají franchisy spojovat malé podniky do jakési sítě, a mohou tak lépe konkurovat velkým mezinárodním korporacím, která se snaží ovládnout trh v daném sektoru v celé zemi. Franchising tedy vytváří lepší konkurenční prostředí společnosti a pomáhá domácím podnikatelům k prosazení na světových trzích. Franchisy též nárokují důraz na vysokou kvalitu svých produktů a služeb a tím přinášejí obecné zlepšení úrovně ve společnosti. Koncový spotřebitel tedy získává určitou záruku, že produkt či služba pod tímto názvem bude stejně kvalitní ve všech svých provozovnách. Franchising přináší i určitou lepší orientaci na trhu, neboť je silně spjatý se svou značkou a ochrannou známkou, kterou trh lépe zná a dodržuje image firmy jako celku.18, Unie malých a středních podniků ČR [Online] [cit ], dostupné z union.cz/index.php?p=17 18 TAMCHYNA, J.: Stručně o franchisingu [Online]. Český institut pro franchising 2005 [cit ], str. 6, dostupné z o- franchisingu.pdf 19 ŘEZNÍČKOVÁ, M.: Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, str

19 3. Franchising v České republice Tato kapitola nám nastíní něco málo z historie - jak se franchising u nás formoval, ukáže nám aktuální data ze současnosti - kolik konceptů u nás působí, jaké je zastoupení firem apod. a pokusí predikovat současný vývojový trend do budoucnosti. 3.1 Historie Franchising v České republice se začal formovat oproti světu značně později a datuje se od roku 1991 s příchodem zahraničních franchisových systémů. Další vývoj pokračoval v roce 1993, kdy byla založena samostatná Česká asociace franchisingu (ČAF), která se stala řádným členem Evropské franchisové federace (viz. kapitola Organizace spojené s franchisingem) a začala formovat podmínky na českém trhu, rozvíjet povědomí a poskytovat rady a informace. Rychlejšímu rozvoji bránilo hned několik faktorů. Za prvé to byla neznalost a nedůvěra. Dozvědět se něco o této alternativě z tisku nebo z odborných seminářů či poradenství zainteresovaných firem bylo dosti obtížné. Dalšími problémy byly nedostatek potřebného kapitálu na rozjezd podnikání, neochota bank poskytovat úvěry a také nedostatek kvalitních manažerů. Nedokonalá legislativa a právní povědomí odrazovalo především zahraniční systémy vstoupit na náš trh. Mezi průkopníky a nejstarší franchisové systémy u nás jsou zapsány firmy jako je McDonald s, Yves Rocher či OBI Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str

20 3.2 Současnost V roce 2000 působilo v České republice stále jen pět franchisových značek, rozvoj však v tuto dobu nabíral na obrátkách a o tři roky později jich u nás bylo již přes Dle novinového článku Hospodářských novin pokračoval růst a obliba franchisingu v České republice i nadále a v roce 2007 je oficiálně hlášeno 131 franchis. 22 Což potvrzuje i ČAF, která ve svých materiálech upřesňuje, že se jedná o nárůst téměř o 30% mezi lety 2003 až 2007 a to jak v počtu franchisových provozoven, tak i v nárůstu počtu franchisantů. Toto lze názorně vidět i na následujícím Grafu 1. Graf 1: Vývoj franchisových konceptů vlastní provozovny počet franchisantů počet franchisových provozoven Pozn.: Použit vzorek 16 franchisorů dotazovaných v roce 2003 i v roce 2007 Zdroj: Vlastní zpracování. Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str. 26 Se vstupem ČR do Evropské Unie proběhla harmonizace českého práva s evropskými standardy a to samé se děje i s daňovým systémem, což působí pozitivně na rozvoj franchisingu v podobě většího zájmu zahraničních konceptů. 21 Franchising in the Czech republic [Online]. Franchisekey.com [cit ], dostupné z franchising/article/id/122/session/1- pspf5i47-0- IP/guidObject/ /Franchising_in_the_Czech_Republic.htm 22 JIRSOVÁ, M.: Do Česka jde know- how, z něhož můžete těžit i vy. Novinový článek, Hospodářské noviny

21 V rámci globalizace a růstu konkurence se vytváří tlak především na individuální malé a střední podnikatele, kteří se stále obtížněji prosazují na trhu. Ochranu proto čím dál častěji hledají spojením s již fungující značkou a jejím systémem. Lze konstatovat, že nyní u nás působí 62% franchisových systémů v oblasti služeb a 38% v oblasti obchodu. 23 Graf 2: Rozdělení franchisových systémů dle oblastí 38% oblast služeb 62% oblast obchodu Zdroj: Vlastní zpracování. Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str. 25 Dle analýzy z publikace Franchising report Česká republika 2010, jakožto vůbec první obsáhlou zprávou o franchisovém trhu v České republice, kterou sestavila konzultační firma PROFIT system franchise services s. r. o., která úzce spolupracuje s ČAF, je patrné, že franchisový trh se i nadále velmi dynamicky rozvíjí. Se značnou pravděpodobností lze očekávat ještě další zrychlení. Tento výzkum byl zpracován na základě empirického výzkumu v období od 1. července do 31. října 2010 na základě dotazníku s otevřenými i uzavřenými otázkami. Výzkum zahrnoval všech 150 firem, které měly v rozhodný okamžik v ČR alespoň jednu franchisovou pobočku. 24 Díky této konzultační firmě dnes již detailně víme, že v České republice fungovalo ke konci roku 2011 na 168 franchisových systémů. V tomto roce přibylo 23 Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str PROFIT system, Franchising Report Česká republika Praha, 2010, str. 7 21

22 dalších 18 nových značek a předpokládá se, že v tom následujícím bude překročena hranice Graf 3: Franchisové systémy v ČR - vývoj v letech *) *) Odhad pro rok 2012 Zdroj: Vlastní zpracování. 2. ucelená zpráva o stavu franchisingu na českém trhu. [Online] PROFIT system [cit ] dostupné z rok- pro- franchising/ Výhledy dalšího rozvoje svědčí o tom, že český franchisový trh bude možné v brzké době považovat již za vyspělý. 26 Nicméně ještě dlouho potrvá, než budeme moci porovnat český trh se sousedním německým, který má již několik let náskok. Podle studie Deutsche bank a Německého franchisového svazu existovalo v roce 2008 v Německu již více než 900 franchisových systémů a více než 51 tisíc provozovatelů. 27 Trh se rozrůstá nejen o nové pobočky současných sítí, ale přicházejí i nové systémy ze zahraničí či vznikají úplně nové koncepty české. Těmto českým společnostem se začíná dařit i expanze na zahraniční trhy. Již více než 40% systémů provozuje své pobočky i mimo území České republiky, což je pro náš trh velice 25 PROFIT system, 2. ucelená zpráva o stavu franchisingu na českém trhu. [Online] Franchisinginfo.cz [cit ] dostupné z rok- pro- franchising/ 26 PROFIT system, Franchising Report Česká republika Praha, 2010, str PERLITZ, U.: Deutsche Bank Research. Franchising in Germany coming of age. 2008, dostupné z franchise.cz//store/franchising_in_germany_coming_of_age.pdf 22

23 přínosné. 28 Rok 2011 je zlomovým rokem, neboť ryze české koncepty poprvé převážily systémy zahraniční. Podle nejnovějších údajů PROFIT system funguje nyní v ČR na 93 českých společností, což je 55% z celkového počtu. 29 Toto je zajímavým jevem na trhu neboť Češi během relativně krátké doby pochopili sílu tohoto konceptu a předstihli systémy zahraniční s mnohaletou historií. Na druhou stranu to není nic neobvyklého a podobný trend můžeme shledat v Evropě taktéž. Například v Polsku již poměr vlastních systémů oproti zahraničním činí 72,6%. Graf 4: Zastoupení Českých a zahraničních franchisových systémů na trhu ČR 75; 45% ČR 93; 55% Zahraničí Zdroj: Vlastní zpracování 28 PROFIT system, Franchising Report Česká republika Praha, 2010, str PROFIT system, 2. ucelená zpráva o stavu franchisingu na českém trhu. [Online] Franchisinginfo.cz [cit ] dostupné z rok- pro- franchising/ 23

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

FRANCHISING strategie expanze do regionů

FRANCHISING strategie expanze do regionů FRANCHISING strategie expanze do regionů RNDr. Jaroslav Tamchyna Retail Summit 2007 6. - 7. 2. 2007 Praha Top Hotel centrum pro vzdělávací, popularizační, poradenskou, publikační a vědeckou činnost ve

Více

Metody organizační struktury

Metody organizační struktury Metody organizační struktury Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

Jak se pozná měkká a tvrdá franchisa?

Jak se pozná měkká a tvrdá franchisa? Jak se pozná měkká a tvrdá franchisa? Připravil: JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. Dne: 12. 11. 2015 Obsah I. Rozlišení tvrdé a měkké franchisy II. III. Současná praxe Trendy do budoucna I. Tvrdá vs. měkká

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

Stručně o franchisingu

Stručně o franchisingu Stručně o franchisingu RNDr. Jaroslav Tamchyna, 2005 Úvodem Franchisingu dnes mnoho velkých firem vděčí za své silné celosvětové konkurenční postavení a věhlas. V posledním čtvrtstoletí zaznamenáváme velmi

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti.

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Pozvánka k prezentaci na veletržní a konferenční přehlídce o franšízingu Franchise Days Prague 2012 / FrAMchise Day 2012 Dovolte nám, abychom

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Průzkum: 73 % zaměstnanců by chtělo vidět své budoucí pracovní místo ještě před podpisem pracovní smlouvy

Průzkum: 73 % zaměstnanců by chtělo vidět své budoucí pracovní místo ještě před podpisem pracovní smlouvy ASSOCIATION OF BUSINESS SERVICE LEADERS IN THE CZECH REPUBLIC Hvězdova 1734/2c 140 00 Praha 4 Průzkum: 73 % zaměstnanců by chtělo vidět své budoucí pracovní místo ještě před podpisem pracovní smlouvy ABSL,

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU KDO JSME FXstreet.cz je první nezávislý server o FOREX tradingu v České republice i na Slovensku. Jsme největší komunitní portál v ČR a Sk se zaměřením na obchodníky na finančních trzích

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ 2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ Pro další použití v této publikaci je nejprve nutné vymezit používané pojmy tak, aby si publikace zachovala terminologickou jednotnost a přehlednost. Použitými

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Private equity & franchising, trendy, možnosti. Praha, Silke Horáková Výkonná ředitelka CVCA M:

Private equity & franchising, trendy, možnosti. Praha, Silke Horáková Výkonná ředitelka CVCA  M: Private equity & franchising, trendy, možnosti Praha, 13.11.2014 Silke Horáková Výkonná ředitelka CVCA www.cvca.cz M: +420 776 342 396 1 Venture Capital/Private Equity Typické znaky CVCA zastupuje VC/PE

Více

Franchising jako možnost podnikání, současný stav a nové příležitosti jeho využití ve městě Znojmě

Franchising jako možnost podnikání, současný stav a nové příležitosti jeho využití ve městě Znojmě SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Franchising jako možnost podnikání, současný

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Vítejte u REAL MORAVIA

Vítejte u REAL MORAVIA Vítejte u REAL MORAVIA Obsah: Chcete se podílet na dynamickém růstu realitní sítě REAL MORAVIA? Realitní franchising REAL MORAVIA v kostce Co je franchising? Vsaďte na jistotu Podmínky pro partnerství

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu

Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu CzechInno, z.s.p.o. Sdružení CzechInno se zaměřuje na propojení podnikatelských subjektů, veřejné správy a výzkumných

Více

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 Obsah Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 1.1 Konceptuální pohled na podnikání 4 1.2 Definice podnikatele 6 1.3 Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? 7 1.4 Jak vypadá průměrný

Více

Podpora internacionalizace českých startupů

Podpora internacionalizace českých startupů Podpora internacionalizace českých startupů 9. listopad 2016 www.czechinvest.org Podpora Start-upů Představení projektu 3 Interní projekt Cíl Rozvoj začínajících inovativních MSP (start-upů) prostřednictvím

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

PODNIKEJTE VE SVĚTĚ KRÁSY

PODNIKEJTE VE SVĚTĚ KRÁSY PODNIKEJTE VE SVĚTĚ KRÁSY ENII-NAILS vítejte v našem světě, ve světě kouzel nehtové kosmetiky Jsme česká společnost působící v rámci celé Evropy a již více jak 11 let děláme ženy krásnější. Stali jsme

Více

CzechTrade 2016 Expert na váš export

CzechTrade 2016 Expert na váš export CzechTrade 2016 Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 20. 06. 2016 1. ZÁKAZNICKÁ ORIENTACE 2. VYSOKÁ KVALITA SLUŽEB 3. FLEXIBILNÍ A MODERNÍ ORGANIZACE 1 Zákaznická orientace CzechTrade

Více

Obchodní metody. doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD (c) doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

Obchodní metody. doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD (c) doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. Obchodní metody doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. prikrylova@is.savs.cz Jana.Prikrylova@savs.cz Control and Foreign Market Presence Formy přítomnosti na trzích high Licensing Franchising Acquisition/ Wholly-Owned

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Školení pro auditory,česká republika. 12. a 13. září Kongresové centrum Praha PROGRAM ŠKOLENÍ

Školení pro auditory,česká republika. 12. a 13. září Kongresové centrum Praha PROGRAM ŠKOLENÍ Školení pro auditory,česká republika 12. a 13. září 2013 Kongresové centrum Praha PROGRAM ŠKOLENÍ 1. PROJEKT ERASME ERASME je projekt v rámci Programu inteligentní energie pro Evropu (Intelligent Energy

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

DEN ALŽÍRSKA Zkušenosti s obchodem v Alžírsku Czech Export Industries s.r.o. 23. dubna 2014 We accept challenges and meet our commitments.

DEN ALŽÍRSKA Zkušenosti s obchodem v Alžírsku Czech Export Industries s.r.o. 23. dubna 2014 We accept challenges and meet our commitments. DEN ALŽÍRSKA Zkušenosti s obchodem v Alžírsku Czech Export Industries s.r.o. 23. dubna 2014 FORMA PŮSOBENÍ V ALŽÍRSKU Osobní kontakt je nezbytný Zřízení kanceláře efektivní, ale velmi nákladné Spolupráce

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Lean Startup. Lekce 7: Klíčoví partneři. Vytvořeno z podkladů od: Steve Blank (www.steveblank.com)

Lean Startup. Lekce 7: Klíčoví partneři. Vytvořeno z podkladů od: Steve Blank (www.steveblank.com) Lean Startup Lekce 7: Klíčoví partneři Klíčoví partneři Kdo jsou vaši partneři a dodavatelé potřební pro to, aby podnikatelský model fungoval? Jaké klíčové zdroje vám poskytují? Jaké klíčové aktivity vykonávají?

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Východiska pro založení II. Základní pilíře(včetně

Více

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 OBSAH Imo24h Stavby a opravy.kdo jsme.co děláme.jak to děláme.platební modely.proč zvolit Imo24h? Imo24h - Franšíza.Síť franšíz.profil franšízanta.jak se stát franšízantem.podmínky

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

CO JE SINGAPORE? SINGAPORE S SUCCESS STORY

CO JE SINGAPORE? SINGAPORE S SUCCESS STORY CO JE SINGAPORE? SINGAPORE S SUCCESS STORY 1. Co je Singapore? - stát s 4,5 mil obyvatel (v roce 2001 měl podobné HDP jako ČR) - infrastrukturní - vzdělanostní - průmyslový - multikulturní HUB GLOBÁLNÍ

Více

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE ETICKÝ KODEX PODPORUJÍCÍ ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC A JEHO PŘÍNOSY INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE koordinátor SEVEn duben 2013 září 2015 20 partnerů z 20 členských zemí EU hlavním cílem

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Sociální podnikání v JMK a KV. Katedra Enviromentálních studií

Sociální podnikání v JMK a KV. Katedra Enviromentálních studií Sociální podnikání v JMK a KV Katedra Enviromentálních studií 15.4.2014 Hlavní poslání společnosti 3P Koncept trojího prospěchu principy SP P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora Pevná vazba Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (34 bodů) ROK (18 bodů) Jméno autora (Prázdný list) Vysoká škola manažerské informatiky

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více