UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 PETR KLIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 PETR KLIKA"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 PETR KLIKA

2 UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Možnosti franchisingu v oblasti gastronomie na českém trhu Autor BP: Petr Klika Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2012 Praha

3 Zadání

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Možnosti franchisingu v oblasti gastronomie na českém trhu jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Petr Klika

5 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Heřmanovi Kopkáněmu za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval všem, s kterými jsem konzultoval obsah své práce a žádal je o poskytnutí dat.

6 Možnosti franchisingu v oblasti gastronomie na českém trhu The possibilities of franchising in gastronomy in the Czech market 6

7 Abstrakt Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti podnikání v oboru gastronomie na základě franchisové spolupráce. Autor se o toto téma zajímá z důvodu zájmu o jeho budoucí podnikatelskou činnost. Rád by čtenářům tuto zajímavou formu podnikání přiblížil a specifikoval. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodní části jsou popsány základní pojmy, hlavní rysy a historie franchisingu. Druhá kapitola poukazuje na franchising v České republice. Třetí kapitola se zaměřuje na oblast gastronomie na našem území. Závěrečná část je nejrozsáhlejší a analyzuje konkrétní zvolené koncepty - McDonald's, Burger King a Subway. Porovnávacími metodami dochází k vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých konceptů. Klíčová slova: podnikání, franchising, franšízing, franšízink, franšíza, franchisor, franchisant, gastronomie, rychlé občerstvení, McDonald's, Burger King, Subway Abstract The goal of this Bachelor Thesis is to explore business possibilities in gastronomy based on franchise collaboration. The author s keen and passionate interest in business spurs his research on this topic. He would like to educate and inform his readers on various aspects of this unique and exciting form of business.. The Bachelor Thesis is divided into four sections. The introduction describes the basic terms, main characteristics and the history of franchising. The second section refers to franchising in the Czech Republic. The third section focuses on the area of gastronomy in our country. The final, most extensive section analyzes specific selected concepts: McDonald s, Burger King and Subway chains. The pros and cons of each system are evaluated comparatively. Keywords: business, franchising, franchise, franchisor, franchisee, gastronomy, fast food, McDonald's, Burger King, BK, Subway 7

8 Obsah 1. Úvod Franchising Definice franchisingu Historie franchisingu Rysy franchisingu Výhody a nevýhody franchisingu Franchising z pohledu franchisora Franchising z pohledu franchisanta Franchising z pohledu společnosti Franchising v České republice Historie Současnost Budoucnost Organizace spojené s franchisingem Ostatní Právní úskalí českého franchisingu Franchising v gastronomii Specifické koncepty Koncept McDonald s Úvod Historie v ČR

9 5.1.3 Podmínky spolupráce Finance Závěr Koncept Burger King Úvod Historie v ČR Podmínky spolupráce Závěr Koncept Subway Úvod Historie v ČR Podmínky spolupráce Finance Závěr Ostatní koncepty Srovnání Závěr Conclusion Seznam použitých zdrojů Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam grafů a tabulek Seznam příloh

10 1. Úvod Téma bakalářské práce Možnosti franchisingu v oblasti gastronomie na českém trhu bylo vybráno s cílem prozkoumat možnosti podnikání v oboru gastronomie po absolvování vysoké školy. Pohostinství a služby jsou autorovi blízké z rodinného prostředí. Autora zaujal systém chodu řetězců rychlého občerstvení, který je provozován formou franchisingu. Tato forma podnikání není v České republice příliš známa, a proto se autor rozhodl prozkoumat a ověřit tuto problematiku blíže. Autorovi se na první pohled jeví spojení se silnou zahraniční značkou jako klíč k úspěšnému podnikání. Tato bakalářská práce pojednává o možnostech podnikání malých a středních podnikatelů v České republice moderní formou spojení propracovaného světového konceptu s dobrým jménem a lokálním provozovatelem, který dobře zná své okolí a potřeby zákazníků. Bakalářská práce je rozdělena do několika okruhů. V první kapitole jsou nastíněné základní pojmy, hlavní rysy a historie franchisingu. Hovoří se zde o obecných výhodách a nevýhodách této spolupráce. Druhá kapitola se zabývá franchisingem v České republice. Popisuje historii, současnost a budoucnost této spolupráce, představuje organizace spojené s franchisingem a definuje právní uspořádání. Třetí kapitola je zaměřena na franchising v gastronomii. Ukazuje mnoho aktuálních dat a studií z tohoto sektoru. Čtvrtá kapitola hovoří o konkrétních konceptech působících na našem trhu v gastronomickém oboru na bázi franchisové spolupráce a představuje jednotlivé systémy blíže pro potenciální franchisanty. V této kapitole dochází ke srovnání podmínek jednotlivých franchis a ukazuje jejich odlišnosti. Informace byly získány osobními konzultacemi s manažery jednotlivých firem. Pro srovnání byly vybrány 3 zahraniční společnosti, které mají silné postavení v ČR. Koncept McDonald s, jakožto nejstarší a nejrozšířenější, je porovnáván s relativně mladým konkurentem na českém trhu firmou Burger King a světově nejrozšířenějším franchisovým fast foodem Subway, který disponuje největším množstvím provozoven na světě, avšak v ČR se mu nedaří. 10

11 Cílem práce je vysvětlit, ověřit a závěrem analyzovat, zda franchisové podnikání je opravdu tak bezpečné a efektivní. Byla provedena analýza třech významných franchisových konceptů současnosti v gastronomii České republiky. Z analyzovaných výsledků lze poté vyvodit, zda podnikatelský záměr je pro autora vhodný či nikoliv. 11

12 2. Franchising V úvodní kapitole jsou nastíněny základní údaje o franchisingu jako takovém. Představeny jsou definice, základní pojmy a další užitečná fakta, která jsou nezbytná pro interesovaného čtenáře. Přehled základních pojmů je uveden v Příloze 1 této práce. 2.1 Definice franchisingu Obecně je franchising charakterizován jako marketingová metoda sloužící k prodeji zboží a/nebo poskytování služeb a/nebo technologií. 1 Pod pojmem franchising se dnes rozumí forma odbytu zboží a služeb subjektem, který vystupuje na trhu jako franchisor a poskytuje více partnerům franchisantům právo s jeho produkty a/nebo službami, pod vlastním jménem, provozovat obchodní činnost. 2 Hlavní podstatou, kterou se drobní podnikatelé využívající franchisingu řídí, je, dát přednost prověřenému systému na úkor vymýšlení nových neověřených nejlepších forem podnikání. Jak říká Manfred Maus, bývalý viceprezident Evropské franchisové federace: Lepší je jednou řádně myslet a stokrát to uplatnit, než stokrát myslet a stokrát to uplatnit... 3 V současné době stále neexistuje jednotná definice franchisingu. Často se však používá zestručnělá definice dle Německé franchisové asociace: Franchising je systém prodeje výrobků a služeb založený na vertikální kooperaci právně samostatných podniků na bázi dlouhodobého smluvního závazkového vztahu. Tento systém vystupuje na trhu jednotně. Charakteristická je pro něj dělba práce, na níž je založen program plnění partnerů v tomto systému, a dále systém udělování pokynů týkajících se jednání splňujícího požadavky daného systému a systému kontroly tohoto jednání. Program plnění poskytovatele franchisy představuje tzv. franchisový balíček, jenž je tvořen koncepcí obstarávání, prodeje a organizace, právem užívat ochranná práva, školení příjemců franchisy a povinností poskytovatele poskytovat příjemci franchisy aktivní a průběžnou podporu a trvale zdokonalovat franchisovou koncepci. 4 1 ŘEZNÍČKOVÁ, M.: Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, VII 2 Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str KUBÍN, Z. Systém, který přináší jistotu. Praha, Českomoravský PROFIT Speciál, 1993, č. 47, str. 7 4 Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str

13 Nicméně existuje i nejpropracovanější detailní definice franchisingu dle České asociace franchisingu (ČAF), která se odvíjí od Evropského kodexu etiky franchisingu vydaného EFF. Tato kompletní definice je uvedena v Příloze 2. 5, 6, Historie franchisingu Slovo franchisa původem pochází z Francie, kde označovala privilegia udělované feudálem k výrobě nebo prodeji některých výrobků nebo provozování určitých obchodních činností. Toto slovo vzniklo z původního francouzského slova franchier, což v překladu znamená osvobození, výhody ze cla. De facto však franchising v moderní podobě pochází ze Spojených států amerických, kde se začal vyskytovat na počátku 20. století s mohutným rozvojem automobilismu a cestování. Druhá fáze rozvoje následovala po druhé světové válce především v oblastech služeb, v hotelnictví, restauračním stravování a zejména v rychlém občerstvení, kdy rostla na oblibě síla značky. Celosvětově se franchising rozšířil v sedmdesátých letech, kdy pomohl mnoho individuálním obchodníkům překonat recesi. V Evropě se tato forma podnikání nejvíce rozšířila v Německu, Francii a Velké Británii. Mezi nejslavnější firmy využívající franchising jako marketingový nástroj hned z počátku jsou beze sporu: první systém Singer Sewing Machine Company 8, nejznámější McDonald s, Coca- Cola Company 9, General Motors, Holiday Inns či Kentucky Fried Chicken. Oblíbenost tohoto typu podnikání je i v současnosti stále v rostoucím trendu a rozšiřuje se téměř do všech odvětví služeb a prodeje zboží po celém globalizovaném světě. Zlepšuje i nadále vstup na nové trhy s lepší právní a finanční podporou států. 2.3 Rysy franchisingu Mezi hlavní body franchisingu patří podle Zbyňka Loebla těchto následujících sedm rysů: 10 5 TAMCHYNA, J.: Stručně o franchisingu [Online]. Český institut pro franchising 2005[cit ], str. 2, dostupné z o- franchisingu.pdf 6 Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str ŘEZNÍČKOVÁ, M. Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, str Albert Singer je považován za prvního franchisora, který spojil své jméno a úspěch firmy prodávající šicí stroje po celém světě od roku 1851 franchisovou spoluprácí. 9 Coca- Cola funguje na principu franchisy od roku Společnost pouze produkuje nápoje pod vlastní recepturou a prodává je několika partnerským společnostem. Tito exkluzivní franchisanti distribuují nápoje koncovým zákazníkům po celém světě. 10 LOEBL, Z., LUKAJOVÁ, D.: Franchising. Úspěch bez čekání. Praha: Grada, 1994 str

14 Je to licence na podnikání, po určitou dobu, v určené geografické oblasti, pod názvem poskytovatele a s použitím jeho ochranných známek a loga. Předmětem franchisové smlouvy je obchodní činnost, která již byla vyzkoušena a testována na trhu a je založena na metodě, která je za určitých podmínek proveditelná kdekoliv a kýmkoliv. Franchisor poskytuje franchisantovi celkový obchodní koncept této metody, který umožňuje provozování podnikatelské činnosti. Tento souhrnný koncept nebo návod musí nabyvatel přesně dodržovat. Koncept je obvykle obsažen v manuálu, který nabyvatel obdrží po uzavření franchisové smlouvy. Franchisor poskytuje zajišťovací služby a pomáhá, aby podnik úspěšně fungoval. Tyto služby by měly zahrnovat propagaci, marketing a všechny záležitosti spojené se zahájením nového podnikání. Za poskytnutí práv k užívání obchodních metod a za poskytování služeb se nabyvatel zavazuje provést úvodní investice do franchisového podniku a potom platit pravidelně poskytovateli procenta z dosaženého obratu svého podniku. Franchisový podnik patří plně nabyvateli, který podniká na své vlastní riziko a nakládá s ním podle svého. Poskytovatel však obvykle vyžaduje přednostní právo na odkoupení podniku nabyvatele, nebo na schválení jiného kupce pro tento podnik. 2.4 Výhody a nevýhody franchisingu Je patrné, že každý druh podnikání má svá pro a proti. Stejně tomu tak je i u franchisingu. Obecně se říká, že franchising je úspěch bez čekání. Toto označení získává především tím, že začínající malý či střední podnikatel nemusí vymýšlet koncept, s kterým chce proniknout na trh, ale přijímá již ověřený fungující koncept. V dnešní globalizované době není snadné se prosadit bez dobrého jména, dobrých kontaktů a dostatku kapitálu. Začínajícímu subjektu málokterá banka poskytne úvěr na financování obchodních aktivit bez dostatečného ručení, protože je to pro ni zkrátka rizikové. Je skutečností, že 90% podniků nezvládá svůj nový business úspěšně rozjet a do 2 let končí. Franchising podnikatelům značně ulehčuje cestu. Přijímá se úspěšný, léta prověřený koncept a know- how, za který se sice platí (poplatek se obecně pohybuje od 5 do 10% tržeb), ale získává se téměř jistota, nebo 14

15 alespoň daleko větší šance, že proces bude úspěšný. Na druhou stranu to neznamená, že je tím vyhráno a systém bude sám generovat peníze. Franchisanta čeká spoustu práce, každodenní přítomnost a dohled na podnik po mnoho let, i když si bude moci dovolit mít více volného času s fungujícím systémem. Ve franchisové smlouvě a příručce je k dispozici, co a jak se má dělat, aby byl business úspěšný. Na druhou stranu se tyto pokyny též musí striktně dodržovat. To může být pro někoho svazující. Jedná se o přesný výčet surovin, produktů, dodavatelů, marketingových aktivit a designu provozoven atd. Jak radí RNDr. Jiří Lošťák 11 (franchisový poradce a člen správní rady ČAF), nejdůležitější je si zvolit vhodný podnik s dobře propracovaným konceptem a s dobrými podmínkami financování, které se dají mimochodem často, především, u nově přicházejících franchisorů usmlouvat. Obecně platí, že franchisant by měl hradit alespoň 40% plánovaných investic vlastními prostředky. Na zbytek se dá sehnat franchisový úvěr. Bc. David Petřík, manažer značkových restaurací Potrefená Husa, dále uvádí, že pronajmout si franchisu není vhodné pro kreativní lidi. Je důležité, aby si lidé otevřeli svou vlastní provozovnu, dodržovali celo- síťové předpisy a byli šťastni z toho, co je v příručce, a pak si užívali volného času. Postupem se tato práce stane stereotypem. Pro kreativní jedince se nabízí spíše možnost založení vlastní franchisy, kde se neustále vymýšlí inovace, jak pomoci celé síti provozoven, být úspěšnějšími. Jde o to, vymyslet nápad, a pak ho mnohokrát úspěšně uplatnit. Pan Jiří Lošťák 12 doplňuje, že sama praxe však ukazuje, že podnikatel má šestkrát větší šanci dosáhnout zisku jako franchisant, než kdyby podnikal sám na svou pěst. Základní otázkou tak zůstává, zda podnikatel chce být součástí obrovského celorepublikového nebo celosvětového teamu a plně dodržovat pravidla systému a z toho těžit určité benefity, a nebo být malým nezávislým lokálním expertem v daném odvětví v dané lokalitě Franchising z pohledu franchisora Největším plusem je pro poskytovatele licence nejrychlejší a nejefektivnější forma duplikace své myšlenky a expanze na další trhy. Tím dosáhnou rychleji většího podílu 11 RNDr. LOŠŤÁK J.: Workshop: Jak funguje franchising v praxi. Franchising fórum 2010, 13. října 2010, Kongresové centrum U Hájků, Praha 12 ZÁLUSKÝ, L.: Jak se stát součástí silné značky a vydělat na tom. Novinový článek Hospodářských novin, , dostupné z jak- se- stat- soucasti- silne- znacky- a- vydelat- na- tom 15

16 na trhu, a zvýší tak konkurenceschopnost své podnikatelské sítě. Společnost nepotřebuje kapitál k vybudování další provozovny, neboť ten přinese zainteresovaný uchazeč o obchodní značku. Pobočky buduje franchisant přesně dle zásad franchisora, stará se o ně však sám dle svého nejlepší svědomí a vědomí. Svůj čas a úsilí do projektu dodává franchisant, který se stává jakýmsi spolupodnikatelem či partnerem franchisora a platí mu pravidelné poplatky ze svých tržeb za využívání jeho obchodního jména, know- how či receptu na rychlý podnikatelský úspěch. Poskytovatel se za to o své franchisanty dobře stará a dopřává jim technickou podporu, protože je v jeho vlastním zájmu, aby se jim dařilo co nejlépe. Dále se franchisor stará o distribuční cesty, dodavatele a kvalitu výrobků či služeb. Navíc má plně v kompetenci marketingovou strategii sítě. Tím jak se síť rozvíjí, získává postupně výhody z rozsahu na trhu a výhodnější podmínky např. od dodavatelů. Mezi negativa patří nutnost dostat prvotní myšlenku, vytvořit vlastní know- how ke konceptu, mít čas, úsilí a kapitál, což může být jako celek dost náročné. Dále se musí koncept prověřit na pilotní provozovně a neustále ho vylepšovat a zdokonalovat po dobu alespoň jednoho roku, aby byl systém dostatečně silný. Poté následuje etapa hledání vhodných franchisantů pro onen koncept, které myšlenka osloví, nadchne a budou se s ním chtít spojit. Aby se franchisant mohl považovat za úspěšného, bude potřebovat průměrně okolo 15 provozoven. Teprve tehdy se začnou vracet investované prostředky do tvorby konceptu. Další riziko hrozí pocitem franchisantů, že franchisora již nepotřebují, že se vše již naučili a mohou spojenectví opustit a založit si konkurenční firmu na stejném principu. V lepším případě by mohli jen začít požadovat snížení poplatku z obratu Franchising z pohledu franchisanta Franchisant, jakožto většinou malý nebo střední podnikatel s malými zkušenostmi a kapitálem, získává díky licenci daleko snazší podmínky na rozjezd a tím pádem je procento jeho úspěchu daleko vyšší než kdyby začínal sám jako nezkušený. Mezinárodní středisko pro franchising a spolupráci v Německu dokazuje ve své studii Franchising garance úspěchu pro podnikatele z listopadu 2005, že franchisanté v prvních 4 letech po založení franchisového podniku řidčeji ztroskotávají 13 TAMCHYNA, J.: Stručně o franchisingu [Online]. Český institut pro franchising 2005[cit ], str. 4, dostupné z o- franchisingu.pdf 16

17 ve srovnání s podnikateli bez podpory franchisingu. 14 Jak již bylo zmíněno, toto je jejich největším přínosem. Podnikatel funguje nadále jako samostatný ekonomický subjekt, který může podnikat, jak uzná za vhodné na vlastní zodpovědnost, vlastním jménem, na vlastní účet, vlastní náklady a rizika, jak stanovuje živnostenský zákon. 15. Jediné čím se odlišuje, je, že využívá při odbytu propůjčené jméno a značku řetězce, s kterým je ve smluvním vztahu jako franchisový partner. Na základě franchisové smlouvy a manuálu musí dodržovat stanovené povinnosti, pevně se jich držet, a může čerpat práva, která jsou předem dobrovolně smluvně dohodnutá (např. výše poplatku za licenci, doba trvání smlouvy apod.). Díky této spolupráci franchisant nemusí vynakládat náklady na vymýšlení a tvorbu nového fungujícího konceptu. Nemusí vybírat nejvhodnější dodavatele, nemusí vymýšlet léta vytvářené know- how a získává vstupní podporu, čímž šetří např. na projektu vzhledu provozovny. Nadále je o něj postaráno. Stává se součástí vzdělávacího cyklu, do kterého může zapojit i své zaměstnance po celou dobu spolupráce. Nemusí stavět marketingový plán, ten je řízen centrálně shora. Získáním franchisové licence se franchisant též automaticky dostává snáze k penězům, jelikož pro banky je daleko méně rizikovým, než kdyby žádal o úvěr sám. Mezi nevýhody řadíme především fakt, že částečně ztrácí nezávislost a musí plnit přesné pokyny franchisora po velmi dlouhou dobu, což je vázáno smlouvou. Franchisant může mít mnoho inovačních myšlenek, kterými by mohl zefektivnit svůj business, ale nemůže je použít, pokud to franchisor neschválí, což může být dosti problematické, až nereálné. Dalším bodem je, již zmíněná, dlouhodobost trvání smlouvy, což v určitých případech dosahuje až 20 let. Co když se za tak dlouhou dobu dostane značka do potíží? Pak bude nucen i franchisant nést část tohoto neúspěchu sám, i když to není třeba vůbec jeho vinou. Franchisant se zkrátka musí všemu podřídit a souhlasit, pokud chce svou podnikatelskou činnost rozjet s výše uvedenými výhodami. Franchisant bude mít vždy daleko horší postavení ve smluvním vztahu než franchisor Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str Živnostenský zákon, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 16 TAMCHYNA, J.: Stručně o franchisingu [Online]. Český institut pro franchising 2005[cit ], str. 5, dostupné z o- franchisingu.pdf 17

18 2.4.3 Franchising z pohledu společnosti Z pohledu společnosti a makroekonomického hlediska je franchising prospěšný, neboť podporuje malé a střední podnikatele (MSP), kteří jsou nejdůležitější pro chod ekonomiky státu, protože tvoří nová pracovní místa (62,2% ekonomicky aktivních osob ČR), přispívají do státní pokladny (33,5% HDP ČR) a jsou hnacím motorem ekonomického rozvoje. Statutu malých a středních podniků dosahuje 99,8% všech podniků v zemi. 17 MSP využívající franchisu jsou bezpečnější formou podnikání, neboť až šestkrát snižují podnikatelská rizika oproti samostatným firmám. V dnešním globalizovaném světě pomáhají franchisy spojovat malé podniky do jakési sítě, a mohou tak lépe konkurovat velkým mezinárodním korporacím, která se snaží ovládnout trh v daném sektoru v celé zemi. Franchising tedy vytváří lepší konkurenční prostředí společnosti a pomáhá domácím podnikatelům k prosazení na světových trzích. Franchisy též nárokují důraz na vysokou kvalitu svých produktů a služeb a tím přinášejí obecné zlepšení úrovně ve společnosti. Koncový spotřebitel tedy získává určitou záruku, že produkt či služba pod tímto názvem bude stejně kvalitní ve všech svých provozovnách. Franchising přináší i určitou lepší orientaci na trhu, neboť je silně spjatý se svou značkou a ochrannou známkou, kterou trh lépe zná a dodržuje image firmy jako celku.18, Unie malých a středních podniků ČR [Online] [cit ], dostupné z union.cz/index.php?p=17 18 TAMCHYNA, J.: Stručně o franchisingu [Online]. Český institut pro franchising 2005 [cit ], str. 6, dostupné z o- franchisingu.pdf 19 ŘEZNÍČKOVÁ, M.: Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, str

19 3. Franchising v České republice Tato kapitola nám nastíní něco málo z historie - jak se franchising u nás formoval, ukáže nám aktuální data ze současnosti - kolik konceptů u nás působí, jaké je zastoupení firem apod. a pokusí predikovat současný vývojový trend do budoucnosti. 3.1 Historie Franchising v České republice se začal formovat oproti světu značně později a datuje se od roku 1991 s příchodem zahraničních franchisových systémů. Další vývoj pokračoval v roce 1993, kdy byla založena samostatná Česká asociace franchisingu (ČAF), která se stala řádným členem Evropské franchisové federace (viz. kapitola Organizace spojené s franchisingem) a začala formovat podmínky na českém trhu, rozvíjet povědomí a poskytovat rady a informace. Rychlejšímu rozvoji bránilo hned několik faktorů. Za prvé to byla neznalost a nedůvěra. Dozvědět se něco o této alternativě z tisku nebo z odborných seminářů či poradenství zainteresovaných firem bylo dosti obtížné. Dalšími problémy byly nedostatek potřebného kapitálu na rozjezd podnikání, neochota bank poskytovat úvěry a také nedostatek kvalitních manažerů. Nedokonalá legislativa a právní povědomí odrazovalo především zahraniční systémy vstoupit na náš trh. Mezi průkopníky a nejstarší franchisové systémy u nás jsou zapsány firmy jako je McDonald s, Yves Rocher či OBI Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str

20 3.2 Současnost V roce 2000 působilo v České republice stále jen pět franchisových značek, rozvoj však v tuto dobu nabíral na obrátkách a o tři roky později jich u nás bylo již přes Dle novinového článku Hospodářských novin pokračoval růst a obliba franchisingu v České republice i nadále a v roce 2007 je oficiálně hlášeno 131 franchis. 22 Což potvrzuje i ČAF, která ve svých materiálech upřesňuje, že se jedná o nárůst téměř o 30% mezi lety 2003 až 2007 a to jak v počtu franchisových provozoven, tak i v nárůstu počtu franchisantů. Toto lze názorně vidět i na následujícím Grafu 1. Graf 1: Vývoj franchisových konceptů vlastní provozovny počet franchisantů počet franchisových provozoven Pozn.: Použit vzorek 16 franchisorů dotazovaných v roce 2003 i v roce 2007 Zdroj: Vlastní zpracování. Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str. 26 Se vstupem ČR do Evropské Unie proběhla harmonizace českého práva s evropskými standardy a to samé se děje i s daňovým systémem, což působí pozitivně na rozvoj franchisingu v podobě většího zájmu zahraničních konceptů. 21 Franchising in the Czech republic [Online]. Franchisekey.com [cit ], dostupné z franchising/article/id/122/session/1- pspf5i47-0- IP/guidObject/ /Franchising_in_the_Czech_Republic.htm 22 JIRSOVÁ, M.: Do Česka jde know- how, z něhož můžete těžit i vy. Novinový článek, Hospodářské noviny

21 V rámci globalizace a růstu konkurence se vytváří tlak především na individuální malé a střední podnikatele, kteří se stále obtížněji prosazují na trhu. Ochranu proto čím dál častěji hledají spojením s již fungující značkou a jejím systémem. Lze konstatovat, že nyní u nás působí 62% franchisových systémů v oblasti služeb a 38% v oblasti obchodu. 23 Graf 2: Rozdělení franchisových systémů dle oblastí 38% oblast služeb 62% oblast obchodu Zdroj: Vlastní zpracování. Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str. 25 Dle analýzy z publikace Franchising report Česká republika 2010, jakožto vůbec první obsáhlou zprávou o franchisovém trhu v České republice, kterou sestavila konzultační firma PROFIT system franchise services s. r. o., která úzce spolupracuje s ČAF, je patrné, že franchisový trh se i nadále velmi dynamicky rozvíjí. Se značnou pravděpodobností lze očekávat ještě další zrychlení. Tento výzkum byl zpracován na základě empirického výzkumu v období od 1. července do 31. října 2010 na základě dotazníku s otevřenými i uzavřenými otázkami. Výzkum zahrnoval všech 150 firem, které měly v rozhodný okamžik v ČR alespoň jednu franchisovou pobočku. 24 Díky této konzultační firmě dnes již detailně víme, že v České republice fungovalo ke konci roku 2011 na 168 franchisových systémů. V tomto roce přibylo 23 Česká asociace franchisingu. Franchising v České republice. Praha, 2008, str PROFIT system, Franchising Report Česká republika Praha, 2010, str. 7 21

22 dalších 18 nových značek a předpokládá se, že v tom následujícím bude překročena hranice Graf 3: Franchisové systémy v ČR - vývoj v letech *) *) Odhad pro rok 2012 Zdroj: Vlastní zpracování. 2. ucelená zpráva o stavu franchisingu na českém trhu. [Online] PROFIT system [cit ] dostupné z rok- pro- franchising/ Výhledy dalšího rozvoje svědčí o tom, že český franchisový trh bude možné v brzké době považovat již za vyspělý. 26 Nicméně ještě dlouho potrvá, než budeme moci porovnat český trh se sousedním německým, který má již několik let náskok. Podle studie Deutsche bank a Německého franchisového svazu existovalo v roce 2008 v Německu již více než 900 franchisových systémů a více než 51 tisíc provozovatelů. 27 Trh se rozrůstá nejen o nové pobočky současných sítí, ale přicházejí i nové systémy ze zahraničí či vznikají úplně nové koncepty české. Těmto českým společnostem se začíná dařit i expanze na zahraniční trhy. Již více než 40% systémů provozuje své pobočky i mimo území České republiky, což je pro náš trh velice 25 PROFIT system, 2. ucelená zpráva o stavu franchisingu na českém trhu. [Online] Franchisinginfo.cz [cit ] dostupné z rok- pro- franchising/ 26 PROFIT system, Franchising Report Česká republika Praha, 2010, str PERLITZ, U.: Deutsche Bank Research. Franchising in Germany coming of age. 2008, dostupné z franchise.cz//store/franchising_in_germany_coming_of_age.pdf 22

23 přínosné. 28 Rok 2011 je zlomovým rokem, neboť ryze české koncepty poprvé převážily systémy zahraniční. Podle nejnovějších údajů PROFIT system funguje nyní v ČR na 93 českých společností, což je 55% z celkového počtu. 29 Toto je zajímavým jevem na trhu neboť Češi během relativně krátké doby pochopili sílu tohoto konceptu a předstihli systémy zahraniční s mnohaletou historií. Na druhou stranu to není nic neobvyklého a podobný trend můžeme shledat v Evropě taktéž. Například v Polsku již poměr vlastních systémů oproti zahraničním činí 72,6%. Graf 4: Zastoupení Českých a zahraničních franchisových systémů na trhu ČR 75; 45% ČR 93; 55% Zahraničí Zdroj: Vlastní zpracování 28 PROFIT system, Franchising Report Česká republika Praha, 2010, str PROFIT system, 2. ucelená zpráva o stavu franchisingu na českém trhu. [Online] Franchisinginfo.cz [cit ] dostupné z rok- pro- franchising/ 23

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Franchising jako optimální metoda podnikání pro MSP Pro Hospodářskou komoru

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Eva Ždímalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Franchising v praxi Eva Ždímalová Bakalářská práce 2008 Poděkování

Více

Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o.

Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o. Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o. Studijní obor: Marketingové komunikace Katerina Asouskaya Franchising jako způsob podnikání DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Franchising jako způsob podnikání Diplomová

Více

NÁKUP FRANCHISY: ZALOŽENÍ PROVOZOVNY MCDONALD'S

NÁKUP FRANCHISY: ZALOŽENÍ PROVOZOVNY MCDONALD'S VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁKUP FRANCHISY: ZALOŽENÍ PROVOZOVNY MCDONALD'S

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Franchising versus multilevel marketing

Franchising versus multilevel marketing Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Franchising versus multilevel marketing Referát do předmětu obchodní podnikání Knápková Jitka Rauš Tomáš ME ES, IV ME, IV 2002

Více

Stručně o franchisingu

Stručně o franchisingu Stručně o franchisingu RNDr. Jaroslav Tamchyna, 2005 Úvodem Franchisingu dnes mnoho velkých firem vděčí za své silné celosvětové konkurenční postavení a věhlas. V posledním čtvrtstoletí zaznamenáváme velmi

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH Tento projekt je financován z programu Phare Evropské unie. Prosinec 2000 1 Autorský tým: Peter Bon Fontys University, Holandsko Dana Formánková PricewaterhouseCoopers

Více

Partner přílohy. franšízing

Partner přílohy. franšízing Partner přílohy II/III Franšízing pomůže zvýšit hodn otu firmy V současné době si podnikatelé již uvědomují, že není levné provozovat více vlastních poboček s mnoha zaměstnanci a s vysokými provozními

Více

Vývoj hotelnictví v ČR po roce 1993. Zuzana Huszerová

Vývoj hotelnictví v ČR po roce 1993. Zuzana Huszerová Vývoj hotelnictví v ČR po roce 1993 Zuzana Huszerová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem práce bylo zmapovat vývoj hotelového průmyslu v České republice po roce 1993. Bylo přitom zjištěno, že vývoj

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ

Více

The Nottingham Trent University. B.I.B.S., a. s. Brno. BA (Hons) in Business Management. Písemná práce k modulu. Politiky EU

The Nottingham Trent University. B.I.B.S., a. s. Brno. BA (Hons) in Business Management. Písemná práce k modulu. Politiky EU The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Politiky EU Strategická analýza a návrh corporate strategie společnosti AAA Auto, a. s. Autoři:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Výuka multilevel marketingu na středních odborných školách Diplomová práce BRNO 2015 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE TECHNOLOGICKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA ZLÍN. Ondřej Ploch

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE TECHNOLOGICKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA ZLÍN. Ondřej Ploch MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE TECHNOLOGICKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA ZLÍN Ondřej Ploch Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce analyzuje současný stav marketingových komunikací Podnikatelského inkubátoru

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a ekonomie. Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a ekonomie. Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU Diplomová práce Autor: Bc.Petr Janda Finance Vedoucí práce: Ing.Helena Cetlová Praha

Více

soutěží Národní cena kvality, jejíž výsledky se vyhlašují vždy v listopadu, soutěže se přesto hlásí v ČR stále málo subjektů

soutěží Národní cena kvality, jejíž výsledky se vyhlašují vždy v listopadu, soutěže se přesto hlásí v ČR stále málo subjektů Ekonomika se globalizuje čím dál více, odborníci se snaží prognózovat, do hry o budoucnost se zapojuje mnoho dosud opomíjených prvků. Přitom kvalita, inovativnost, efektivní řízení, znalostní prvky, to

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE

CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE Tourism and Golf in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podnikatelský plán společnosti Fashion4u Autor BP: Kristýna Fleissigová Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2014 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trendy malých a středních podniků v ČR, USA a Německu Barbora Kuhnová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Využijte sítě evropa PRO své POdnikání A buďte úspěšní

Využijte sítě evropa PRO své POdnikání A buďte úspěšní Využijte sítě EVROPA pro své podnikání a buďte úspěšní Profil společnosti Historie společnosti 1 Současné postavení a zahraniční expanze 2 Členství v organizacích 3 Franšíza EVROPA realitní kancelář Doba

Více