Kontaktní centrum, Opletalova 22, Praha 1, tel.: , F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele"

Transkript

1 Kontaktní centrum, Opletalova 22, Praha 1, tel.: , F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele

2 Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu zní: Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. 1. Přehled základních pojmů z oblasti franchisingu: Franchisa licence, která vlastníkovi umožňuje provozovat odbytovou koncepci franchisora vlastním jménem a na vlastní účet Franchisor poskytovatel licence, vlastník know-how, ochranné známky Franchisant právnická či fyzická osoba, příjemce licence od franchisora, podnikající na vlastní jméno a riziko Franchisová smlouva dlouhodobá smlouva upravující vztahy mezi franchisantem a franchisorem Franchisový balík souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem, které umožňují provozovat franchisové podnikání Franchisová příručka (manuál) příručka, podle které musí franchisant jednat, zařizovat prostory apod. Master-franchisa zvláštní typ franchisy, kdy se příjemce franchisy chová na předem určitém území (stát) jako franchisor Franchisové poplatky platby, které franchisant platí franchisorovi za licenci a poskytované služby 2. Pro koho je franchising vhodný? Podnikání pomocí franchisingu je vhodné pro člověka, který by sám rád podnikal, ale nemá vlastní podnikatelský záměr či neobjevil dostatečnou mezeru na trhu. Zároveň by zájemce o franchisové podnikání měl respektovat mantinely dané franchisovou smlouvou a manuálem. Proto není franchising příliš vhodný pro kreativní zájemce, kteří nejsou ochotni respektovat daný systém. 3. Jak funguje podnikání franchisingu? Poskytovatel franchisy poskytuje příjemci licence (franchisant) svoji značku, know-how, výrobky (produkty, služby), podporu centrály (celoplošný marketing, adaptace, školení atd.) a za tyto služby požaduje po franchisantovi poplatky. To je zjednodušeně princip franchisingu. Franchisant podniká pod svým jménem a na vlastní účet, ale pod značkou franchisy. Pokud franchisant podniká jako fyzická osoba, je nutné vlastnit živnostenské oprávnění. Další variantou je možnost vystupovat jako právnická osoba vhodná varianta je s.r.o. Ve skutečnosti po podepsání franchisové smlouvy dochází k úzké spolupráci mezi franchisorem a franchisantem. Různé koncepty poskytují velmi odlišné formy podpory, mezi nejčastější patří pomoc správně zařídit provozovnu (prostory, nábytek, technické zařízení), způsob, jak správně vyškolit a obléci zaměstnance, jak prodávat, jak se chovat, jakou kvalitu služeb poskytovat. Franchisant sám obvykle absolvuje školení u franchisora a seznamuje se se všemi pracovními postupy, které dále sám bude po svých zaměstnancích vyžadovat (ne vždy ale franchisa funguje na principu franchisant x zaměstnanci, existují i jiné formy spolupráce). Všechna tato pravidla by měla být sepsána ve franchisové příručce (manuálu), kterou se ve smlouvě franchisant zaručil dodržovat. V průběhu podnikání franchisor dohlíží na dodržování svých zásad fran-

3 chisanty a zajišťuje marketingovou podporu všem franchisantům (pravidelné dodávky zboží záleží na typu podnikání a ujednání ve smlouvě). Franchisant je povinen odvádět poplatky franchisorovi na základě franchisové smlouvy. 4. Podmínky získání živnostenského oprávnění (při podnikání jako fyzická osoba) Všeobecné podmínky pro získání živnostenského oprávnění jsou tyto: Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Typ podnikání může podmínky k získání živnostenského oprávnění rozšířit. Záleží, zda podnikání spadá pod živnost řemeslnou, vázanou, volnou či koncesovanou (viz příručka Druhy živností a jejich náležitosti ). 5. Založení s.r.o. (při podnikání jako právnická osoba) Založit společnost s ručením omezeným může i jeden zakladatel (fyzická i právnická osoba). V takovém případě se sepisuje zakladatelská listina. Dva a více zakladatelů podepisují společenskou smlouvu. Podrobnější informace o založení s.r.o. najdete v příručce Právní formy podnikání. 6. Jak vybírat vhodný obor franchisového podnikání? Nejdříve je potřeba ujasnit si preference, ve kterém oboru podnikání chceme působit. Je samozřejmé, že nejjednodušší vstup do podnikání bude v oboru, který známe z předchozí pracovní praxe, či obor, který je naším koníčkem. Pro začátek je vhodné podívat se na specializované internetové servery, kde jsou vyjmenováni všichni poskytovatelé franchisingu v ČR (např. Česká asociace franchisingu (ČAF) sdružuje franchisové koncepty na českém trhu, ovšem členy nejsou všichni poskytovatelé franchisy. U franchis sdružených pod ČAF je záruka dodržování kodexu franchisového podnikání a jistá bezpečnost podnikání Jednání s franchisorem může být podmíněno dohodou o mlčenlivosti, jelikož veškeré jednání se vede již konktrétně o podnikání a know-how. Předem (před finálním podepsáním smlouvy) by mělo být potenciálnímu franchisantovi umožněno nahlédnout do franchisové smlouvy a provozního manuálu podnikání. Zájemce o franchisu by měl také mít úplné informace ohledně kapitálové náročnosti podnikání, o ekonomickém modelu daného konceptu a příklady jiných franchisantů. Podnikání pomocí franchisingu je od vlastního podnikání vázáno na určitou dobu franchisová licence se poskytuje např. na dobu 5 let, proto je potřeba pečlivě zvážit veškeré detaily.

4 7. Jak vypadá franchisová smlouva? Franchisant se podepsáním smlouvy zavazuje, že bude po určitou dobu dodržovat podmínky, které smlouva stanovuje. O znění smlouvy je možné s franchisorem jednat, ovšem porušila by se tím jednota systému, která je pro franchisové podnikání typická. Proto není běžné, že by franchisant na příliš velké úpravy ve své standardizované smlouvě přistupoval. V České republice pro franchising neexistuje speciální právní úprava. Franchising se řídí Evropským kodexem etiky franchisingu. Franchisová smlouva nese prvky nejrůznějších smluv: licenční smlouvy, smlouvy o převodu a využití know-how, nájemní smlouvy, leasingové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení a smlouvy kupní. Budoucím franchisantům se doporučuje konzultace znění franchisové smlouvy s právníkem specializovaným na tento typ podnikání. 8. Jaké jsou náklady? Náklady podnikání pomocí franchisingu se liší podle druhu odvětví, hodnoty know-how a značky a velikosti sítě. Franchisové poplatky se dělí na několik druhů. Vstupní poplatek je úhradou za poskytnutí vstupních služeb franchisora analýza místa podnikání, projektování obchodní jednotky, ekonomické plánování Výše vstupního poplatku v sobě zahrnuje i poplatek za poskytnutí know-how a práv na použití značky, poplatek za zapojení se do systému, za použití značky. Výše vstupního poplatku se liší podle hodnoty značky a know-how franchisora. Někteří franchisoři tento typ poplatku nevyžadují. Průběžné poplatky se svým výpočtem liší systém od systému. Nejčastěji se jedná o pevnou částku, ke které je připočteno určité procento z obratu. V některých případech je také franchisorem vyžadováno zaplacení kauce na nákup zboží. 9. Za co je franchisant zodpovědný? Franchisant je povinen dodržovat ujednání ve smlouvě a řídit se franchisovou příručkou (manuálem). Franchisant je zodpovědný za chování a dodržování zásad podnikání svých zaměstnanců (spolupracovníků). Franchisant je povinen odvádět poplatky dle smlouvy. 10. Výhody/nevýhody franchisingu z pohledu franchisanta Výhody pro franchisanta Zisk osvědčeného know-how, značky Poradenství a průběžná komplexní podpora centrály Marketingová podpora a cenově výhodné zajištění marketingových aktivit Přístup k technologiím

5 Relativní bezpečnost podnikání (ačkoli franchisant podniká s poměrně vysokou mírou jistoty, podnikatelské riziko musí akceptovat vždy) Zvýšení kreditní schopnosti franchisanta (snadnější přístup k úvěrům) Možnost (často i povinnost) nákupu surovin/zboží od franchisora za nižší ceny, než jsou ve velkoobchodech Možnost získat od dodavatelů obratové, nákupní a nákladové výhody Nevýhody pro franchisanta Ztráta podnikatelské volnosti, která je spoutána nařízeními uvedenými v příručce od franchisora. Není možné rozšiřovat nabídku služeb, územní působnost. Nutnost podrobovat se franchisorově kontrole (franchisor dohlíží a do jisté míry i řídí aktivity franchisanta). Povinná úhrada pravidelných poplatků. Poškození značky (pod kterou franchisant podniká) jiným franchisantem negativně ovlivní chování zákazníků k ostatním franchisantům. Podnikatel je zavázán provozovat podnik určitou dobu, nelze ukončit či prodat podnikání ze dne na den bez sankcí. 11. Ukončení franchisového podnikání Ze strany franchisora za: Nedodržování smluvních podmínek Neplacení poplatků Nedodržování nařízení sepsaných ve franchisové příručce Ze strany franchisanta za podmínek: Neplnění povinností franchisora vyplývající ze smlouvy (exkluzivita území, neproškolí zaměstnance, nedodává vybavení, zboží ) Realita franchisového podnikání a hodnota franchisy se liší od nabídky Odstoupení od smlouvy musí být ve smlouvě vždy řešeno, i s lhůtou na odstoupení a sankcemi (pokud není, neměl by franchisant v žádném případě smlouvu podepisovat). V případě řádně neodůvodněného odstoupení od smlouvy před řádným vypršením smlouvy ze strany franchisanta může franchisor vyžadovat odškodnění či smluvní pokutu.

6 Pro Vaše poznámky

7 Pro Vaše poznámky Začínáte? Průvodce pražského podnikatele Název příručky: Franchising Leden, 2014 Verze: 1.0 Mediálním partnerem projektu Akcelerace je Právní výhrada Veškerý obsah v tomto dokumentu má pouze informativní charakter, neslouží jako podklad pro úřady státní správy, např. pro vyplnění daňového přiznání atd. Tento materiál obsahuje odkazy na stránky jiných subjektů, jejichž obsah a funkčnost se může v čase měnit. Tvůrce nenese zodpovědnost za obsah, aktuálnost nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.

8 Rozvojové projekty Praha, a.s. Opletalova 929/ Praha 1

Pět kroků k vlastnímu franchisovému podnikání

Pět kroků k vlastnímu franchisovému podnikání Pět kroků k vlastnímu franchisovému podnikání RNDr. Jaroslav Tamchyna Úvodem Pokud uvažujete o tom, že zkusíte podnikat jako franchisový příjemce (také franchisant nebo franchisee), bude pro vás možná

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Eva Ždímalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Franchising v praxi Eva Ždímalová Bakalářská práce 2008 Poděkování

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka pekař holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele Rozhovor s Věrou Bidlovou, ředitelkou Botanické zahrady v Praze Praha podporuje

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Typické varianty distribuce softwaru

Typické varianty distribuce softwaru Distribuce softwaru KAPITOLA 6 V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou typické varianty distribuce softwaru Jaký je účel smlouvy o distribuci softwaru v IT podnikání Jaké jsou obsahové náležitosti smlouvy

Více

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více