ANALÝZA JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU FIRMY BSBV s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU FIRMY BSBV s.r.o."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ANALÝZA JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU FIRMY BSBV s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Iva Weingärtnerová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Dufek Znojmo, duben 2009

2 Prohlášení Prohlašuji na svou čest, ţe jsem bakalářskou práci vypracovávala samostatně pod vedením Ing. Ondřeje Dufka, Dis. a uvedla jsem v seznamu literatury všechny odborné a literární zdroje. Ve Znojmě 26. dubna 2010 Iva Weingärtnerová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Ondřeji Dufkovi Dis. za jeho cenné rady a odborné připomínky, kterými přispěl k vypracování mé bakalářské práce. Dále pak děkuji za poskytnuté informace a spolupráci pracovníkům firmy BSBV s.r.o.

4

5

6 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se věnuje podnikové identitě. Tomu, čím je vyjádřena, v čem spatřujeme význam podnikové identity. Dále se zabývá problematikou subsystémů podnikové identity, do nichţ řadíme marketingovou komunikaci, firemní kulturu, produkt, jednotný vizuální styl a tomu, jak ji vnímají jednotliví autoři, kteří se touto problematikou zabývají. Jednotným vizuálním stylem se zabývá v širší míře, neboť je hlavním cílem této práce. Následně pojednává o analýze jednotného vizuálního stylu firmy BSBV s.r.o. Bylo navrţeno nové logo firmy a některá praktická doporučení jak provést zlepšení ve shora uvedené oblasti. Klíčová slova: podniková identita, jednotný vizuální styl, logo firmy ABSTRAKT Diese Bakalararbeit widmet sich dem Thema der Betriebsidentität. Es handelt sich um Äusserung und Bedeutung der Betriebsindentiät. Weiter geht es um Problematik der Subsystemen, die mit Betriebsidentität zusammenhängen vor allem Kommunikation im Marketing, Firmenkultur, Produkt, einheitlicher visueller Stil, und darum, wie diese Problematik von verschiedenen Autoren bearbeitet ist. Dem Hauptziel dieser Arbeit ist einhetlicher visueller Stil zu beschreiben, deswegen versuche ich diesen Punkt weiter zu behandeln. Im zweiten Schritt handelt es sich um Analyse des einhetlichen visuellen Stiles von Firma BSBV GmbH. Es wurde ein neues Firmenlogo entworfen und weiter wurden solche Verbesserungen vorgeschlagen, die mit der oben genannten Sphere zusammenhängen. Schlüsselwörter: Betriebsidentität, einhetlicher visueller Stil, Firmenlogo

7 Obsah: 1. Úvod 8 2. Cíl práce Metodika Teoretická část Podniková identita Vyjádření podnikové identity V čem vidíme význam podnikové identity Subsystémy podnikové identity Marketingová komunikace Firemní kultura Produkt Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl Grafický manuál Značka (logo) firmy Aspekty pro budování značky Firemní barvy Vozidla Multimediální aplikace Orientační systém Merkantilní tiskoviny Další speciální aplikace Praktická část Obecné informace o firmě Historie firmy Hlavní činnosti Podniková identita firmy Segmentace trhu Současný jednotný vizuální styl

8 5.4.1 Původní vizuální styl Marketingová komunikace pomocí jednotného vizuálního stylu firmy Focus group Návrhy změn jednotného vizuálního stylu a vyjádření poslání firmy Firemní barvy a návrh nového loga Multimediální prezentace firmy Návrhy umístění reklamy Cenová kalkulace Závěr Použité zdroje Přílohy

9 1. Úvod Problematika podnikové identity je velice široká a ve svých dílech se jí zabývá mnoho autorů jako např. Foret, Svoboda, Kafka a Kotler. Podniková identita je v podstatě chápáním sama sebe. Je to úsilí podniku v dnešním trţním prostředí o vnější odlišení od ostatních zrovna tak, jako vytvoření určité jedinečnosti a nezaměnitelnosti. Význam identity bychom měli spatřovat ve všech aktivitách podniku, zejména potom pro jeho řízení. Projevuje se v komponentech jako je vlastní produkt, design komunikace a podniková kultura, která vyjadřuje vnitřní pravidla fungování uvnitř podniku. Tyto pak ovlivňují jak vlastní myšlení pracovníků, tak jejich chování a jednání nejen uvnitř podniku, ale i navenek ve vztahu k zákazníkům i k ostatní veřejnosti. Tvorba identity by měla vycházet ze znalosti její vnitřní struktury, poslání, cílů a vizí. Měla by tedy být komplexní a systémová. Měla by být spojena se ztotoţněním zaměstnanců s firmou, s její prestiţí a atraktivností pro příchozí zájemce. Rovněţ by měla odráţet a zdůrazňovat klíčovou roli zákazníka pro podnik. A to tak, aby byla jednoznačnou a srozumitelně interpretovatelnou pro vybrané segmenty veřejnosti. V podstatě jednou z nejdůleţitějších a nejvíce viditelnou sloţkou, která je vnímána jako první, je potom jednotný vizuální styl. Ten je vyuţíván k zefektivnění, propagaci a komunikaci podniku nejen ve vztahu k veřejnosti, ale také k fungování uvnitř podniku. Dále je pouţíván při komunikaci s případnými investory. Pomocí jednotného vizuálního stylu lze komunikaci s cílovými segmenty zefektivnit a zpřehlednit, a to např. za pomoci různých grafických symbolů, které jsou vyuţívány při podávání informací. Zde je třeba si uvědomit, ţe spokojený je ten zákazník, který má dostatek informací. Vyuţívání jednotného vizuálního stylu je nejen problém, který je velice široký, ale je podceňován a to jak ve vztahu k veřejné správě, tak ve vztahu a vyuţití zejména u menších podniků, kde je spíše opomíjen. Je zde podceňován jeho přínos pro zefektivnění činnosti ve vztahu k vnitropodnikové komunikaci a také ve vztahu ke klíčovému segmentu veřejnosti. 8

10 Proto bylo zvoleno téma Analýza jednotného vizuálního stylu firmy BSBV s.r.o. Jedná se o malou firmu, která má sice regionální charakter, nicméně působí celorepublikově. To však v malé míře. Jednotný vizuální styl je v této firmě vyuţíván ne zcela v souladu s moţnostmi a potřebami, které jsou dnes na ni kladeny ve vztahu k zákazníkovi a ke klíčovým segmentům veřejnosti. Je třeba, aby si malé firmy uvědomily, ţe správným vyuţitím jednotného vizuálního stylu je budou nejen zákazníci, ale i okolí vnímat mnohem pozitivněji. Například správným vyuţíváním loga se tak stanou pro veřejnost mnohem viditelnější a tím pádem i více známou a zapsanou v povědomí lidí. 9

11 2. Cíl práce Analýza komunikačního mixu firmy BSBV s.r.o. byla zvolena proto, abychom firmě pomohli získat přehled o komunikaci, kterou v současné době provádí. Provedení celkového vyhodnocení jejích kladů či záporů a zhodnocení, zda je komunikačního mixu ve firmě vyuţíváno v dostatečné míře tak, aby oslovil potřebný segment trhu, který můţe dále pro svoji oblast práce vyuţít. Toto je důleţité hlavně z důvodů rozšíření segmentu zákazníků, který doposud nebyl osloven, ačkoli by mohl být perspektivní a firma tím ztrácí potenciální klienty. Tento je klíčový hlavně z pohledu další činnosti, rozvoje a růstu společnosti tak, aby mohla v dostatečné míře expandovat na jiţ existujícím trhu v působnosti regionu. Poté postupně rozšířit svoji činnost na republikové měřítko. Cílem této práce je vyhodnocení všech dostupných materiálů týkajících se způsobů komunikace, které firma v současné době vyuţívá ke své propagaci a ke komunikaci se zákazníky a to jak stávajícími tak potenciálními. Dále to, jak se firma prezentuje na veřejnosti a jaká je její image. Jejím přístupem k zákazníkům a veřejnosti, se kterou je při své práci v kaţdodenním těsném kontaktu. Vyhodnocení vyuţívání jednotného vizuálního stylu, kterého pouţívá ke své komunikaci. Provést vyhodnocení, zda je jednotného vizuálního stylu vyuţíváno v dostatečné míře a dostatečně efektivně, aby mohl nabídnout firmě BSBV s.r.o. jak v budoucnu co nejlépe zlepšit a zefektivnit její komunikaci se stávajícími i potencionálními zákazníky. Dále na základě vyhodnocení navrhnout firmě změny v jednotném vizuálním stylu tak, aby došlo ke zlepšení image firmy, její propagaci a na základě těchto aspektů ke zvýšení jejího podílu na trhu. 10

12 3. Metodika Ke zpracování dané problematiky bylo vyuţito dostupných zdrojů a prostředků, především pak odborné literatury od různých autorů, kteří se daným tématem ve svých pracích zabývají, a bylo jich vyuţito v teoretické části této práce. Bylo vyuţito zdrojů a materiálů, které byly získány jak v tištěné, tak v elektronické podobě. V praktické části pak hlavně materiály a informace získané v elektronické, tištěné nebo v ústní podobě od pracovníků firmy BSBV s.r.o. a to hlavně od statutárních zástupců firmy. Je provedeno srovnání jednotného vizuálního stylu, jak by měl být vyuţíván podle poznatků jednotlivých autorů, kteří se danou problematikou zabývají a tím, jak jej ve skutečnosti v současné době vyuţívá firma BSBV s.r.o., která je uváděna v této práci. V teoretické části je obecně vyhodnocena problematika podnikové identity, podnikových subsystémů a zejména subsystém jednotný vizuální styl. Praktická část se zabývá zjištěním, které prvky jednotného vizuálního stylu jsou ve firmě uţívány, případně jaká je vyuţívána marketingová komunikace pomocí jednotného vizuálního stylu. Následně se zabývá vzhledem k nízké náročnosti na finanční prostředky a z časových důvodů výzkumem, pro něţ byla zvolena metoda Focus group. Tato byla pouţita vzhledem k moţnosti vytvořit dobrou skupinovou atmosféru. Proběhla primární konzultace o značce (logu) firmy, jejím současném stavu a návrzích. Jednání bylo zaměřeno na prvotní část a to zejména na její barevné provedení. Dále pak na její tvar a na to, co by měla vyjadřovat ve vztahu k firmě a zákazníkovi. Setkaly se zde rozdílné názory, které se okamţitě konfrontovaly proti sobě. Byla navrţena nová loga, ze kterých bylo vybráno to, které nejlépe splňovalo daná kritéria. Další skutečnosti byly zjištěny slovním sdělením od zaměstnanců firmy při slovním rozhovoru a následně ověřeny při osobní návštěvě firmy, jako například při telefonické komunikaci zaměstnanců. Dále bylo při schůzce s vedením firmy zhodnoceno, ţe v současnosti nemá firma definováno poslání firmy, vizi společnosti nebo ujednocený vizuální styl u svého vozového parku. Proto byly navrţeny některé změny jednotného vizuálního stylu firmy a vyjádření poslání firmy, mezi něţ můţeme zařadit formulaci poslání společnosti do sloganu, definici vize společnosti, nebo návrhy vyuţití nadlinkové a podlinkové reklamy, kterou lze vyuţít 11

13 u firmy. Firma si tak můţe z přeloţených návrhů vybrat i ty, které jí budou nejbliţší. Všechny změny byly koncipovány tak, aby co nejlépe vystihly potřeby a moţnosti firmy a nebyly výrazně finančně nákladné. Nakonec byla provedena celková cenová kalkulace na provedené změny a zhodnocení, zda firma má finanční prostředky na tyto změny. 12

14 4. Teoretická část 4.1 Podniková identita Pod pojmem Corporate image - CI rozumíme souhrnnou představu veřejnosti o určitém subjektu, která vzniká na základě chování daného subjektu, představ, postojů, názorů, informací a zkušeností. CI vnímáme jako určitý hodnotící prvek, který má dvě strany pozitivní nebo negativní. Corporate identity představuje hlavní strategii podniku. Je také sociální technikou pro zaloţení, rozvoj a stabilizaci organizací. CI disponuje určitým součtem vlastností a způsobů prezentace, které spojují určitou organizaci a současně ji od něj odlišují. O corporate identity můţeme říci, ţe je smyslem i formou určité organizace. (SVOBODA, 2003, str. 6) Firemní styl se projevuje ve vnějším vystupování firmy v grafickém designu, jako jsou například reklama, tiskoviny nebo internet. Tvoří ho grafický designér a jeho vyuţívání definuje grafickým manuálem. Je zřejmé, ţe CI vzniká jako produkt komunikace mezi jednotlivcem (subjektem) a okolím (veřejností). Je sdělitelná, měnitelná a analyzovatelná. Působí na názory a chování (nejen nákupní) a podstatným způsobem je ovlivňuje. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str. 4) Aby se podniky dostaly do srdcí a mysli svých zákazníků, začínají stále více vyuţívat emocí a image. Značná část firem se pokouší vytvořit pro sebe takovou image, která více jak na rozum bude působit na city. (KOTLER, 2003, str. 60) Na image je moţné nahlédnout z různých úhlů pohledu. Teoreticky ji lze rozlišovat na základě určitých znaků na různé kategorie: druhová x značková x firemní, vnitřní x vnější, ţádoucí x neţádoucí apod., pro veřejnost je však podstatné pouze rozlišení pozitivní x negativní. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str. 4) Cílem je vyjádřit svoji odlišnost, jedinečnost. 13

15 Přínosy podnikové identity : komplexnost a systémovost prezentace firemní originality, jedinečnosti a specifičnosti stabilita a dlouhodobé působení dovnitř i navenek integrita a ztotoţnění se zaměstnanci a spolupracovníky prestiţ urychlení a zefektivnění veškeré komunikace a propagace firmy Vyjádření podnikové identity Podniková identita je vyjádřena celou řadou symbolů, především prostředky identifikace (logo), stability (udrţování hodnot) a kontroly (dodrţování hodnot) podniku. Jsou tři hlavní kategorie podnikových symbolů, patří sem: Slovní pozdravy, příběhy, legendy, anekdoty. Jednání (chování) typy zvyků, obřadů i společných setkání, školení, pracovní schůzky, porady ad. Materiální architektura budov i jednotlivých pracovišť, oděvy, statusové symboly (umístění, velikost a vybavení vymezeného pracovního místa), včetně vyznamenání a ocenění. (FORET, 2006, str. 46) A právě tato třetí kategorie vychází z jednotného vizuálního stylu V čem vidíme význam podnikové identity Význam identity pro řízení podniku a aktivit bychom měli spatřovat v: Komplexnosti a systémovosti jejího vytváření tvorba identity by měla vycházet ze znalosti vnitřní struktury firmy, jejího vzniku a geneze, jejích hodnot, poslání, bytí a cílů. Prezentaci firemní originality, jedinečnosti a specifičnosti. Stabilním, dlouhodobém působení dovnitř i navenek, které dodává firmě důvěryhodnost jak vůči vlastním zaměstnancům, tak i vnějším cílovým skupinám, vnější veřejnosti a zájemcům. Zdůraznění klíčové role zákazníků. 14

16 Referenčním rámci veškerých sdělení a aktivit firmy, jimţ právě identita dodává jednoznačnou srozumitelnost a interpretovatelnost pro konečné příjemce (segmenty veřejnosti). Integritě a ztotoţnění se zaměstnanců a spolupracovníků s firmou, stejně jako v prestiţi a atraktivitě pro nové zaměstnance. V jednotném vizuálním stylu, který hlavně zefektivňuje a ulehčuje veškerou komunikaci a propagaci firmy. (FORET, 2006, str ) Subsystémy podnikové identity CI lze rozdělit na čtyři subsystémy, které jsou charakteristické určitými specifickými projevy. V mnoha případech se prolínají, z obecného hlediska je ale důleţité je rozdělit. Subsystémy podnikové identity: Marketingová komunikace Firemní kultura Produkt Jednotný vizuální styl Veřejnost pak vnímá a interpretuje si jej na základě svých informací, postojů, představ a zkušeností. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str. 5) Marketingová komunikace Marketingová komunikace, jinak také nazývaná corporate communications, je termín pro obor i činnosti zabývající se komunikací komerčních i nekomerčních sdělení trhu pomocí marketingových prostředků. Marketingové komunikace se dělí na podlinkové a nadlinkové. Neprávem jsou marketingové komunikace zuţovány na reklamu (dnes známá pod pojmem marketingová kampaň; jakákoli placená forma propagace ať uţ výrobku, značky, společnosti, sluţby nebo myšlenky mající za cíl zvýšení prodeje). Corporate communications (CCom) tvoří strategickou komunikační střechu organizace. Jednotné komunikace organizace sledují dlouhodobý záměr a strategický cíl: budovat pozitivní postoje k organizaci v podniku i mimo něj. (SVOBODA, 2003, str. 28) 15

17 Úkolem marketingové komunikace je vytvářet pozitivní postoj k organizaci a udrţovat jednotný styl komunikačních aktivit vnitřním i vnějším směrem. Komunikace musí mít vţdy jednotný prvek, tj. filozofii. Komunikuje se s různými skupinami veřejnosti různým způsobem. Marketingovou komunikaci neprovádíme nahodile, ale její plán je obsaţen v komunikační strategii. Do oblasti Corporate Communications můţeme zařadit kompletní mix marketingové komunikace - ATL a BTL, tedy Public Relations, osobní prodej, Direct Marketing, podporu prodeje a reklamu. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str. 5) Obzvláště ve třech posledních jmenovaných prvcích komunikačního mixu hraje velmi významnou roli Corporate Design. Jeho role je však ve formě, obsah je součástí Corporate Communications. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str. 5) ATL (Above The Line Advertising) nadlinková reklama, je tvořená hlavně reklamou v masmédiích, tj. reklama v televizi, rádiu, v kinech a venkovní reklamy (outdoor či out of home), do kterých spadají notoricky známé billboardy, citylighty, reklama v kině apod. (PAVLEČKA, 2008) BTL (Below The Line Advertising) podlinková reklama, je tvořena z marketingových nástrojů, jako je podpora v místě prodeje, tj. letáčky, ochutnávky, dárky apod. Další významnou sloţkou je direkt marketing a PR. Do podlinkových nástrojů můţeme řadit i soutěţe a sponzoring. Speciálním druhem je reklama na internetu a tzv. guerilla kampaň (vylepování plakátů, letáků a různých lístků po městě na všech moţných i nemoţných místech jako jsou stromy, lampy, lavičky ad.). (PAVLEČKA, 2008) Dříve se jednoznačně upřednostňovaly nadlinkové nástroje a podlinkové tvořily jen doplněk. Současný trend je ale posun k podlinkovým nástrojům a hlavně vzájemné propojování prvků ATL a BTL Firemní kultura Podniková kultura je systém hodnot, způsobů chování a jednání spolupracovníků organizace, které vytváří přes corporate design a corporate communications obraz podniku. Kultura podniku není jednorázově produkovatelný výsledek, ale obvykle po dlouhá léta se 16

18 vyvíjející fenomén. (SVOBODA, 2003, str. 44) Vnitřní atmosféru v podniku nazýváme firemní kulturou. To jsou určitá pravidla, se kterými se zaměstnanci ztotoţňují a která dodrţují. Kulturní obraz je ovlivněn obrazem kultury minulé, je důleţité, ţe navazuje na tradice a ovlivňuje budoucí kulturu. Firemní kultura je utvářena na základě vlivů, které ji formují: vnitřní x vnější, hmotné x nehmotné, minulé x současné, ovlivnitelné x neovlivnitelné, brzdící změnu x podporující změnu, apod. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str. 6) Firemní kultura zahrnuje širokou škálu prvků, ať uţ se jedná o elementy, které existují čistě v myslích zaměstnanců, jako jsou přesvědčení, postoje a hodnoty týkající se výkonu práce, tak se jedná i o materiální vybavení firmy. Prvky, které existují v mysli zaměstnanců, jsou vědomé a nevědomé. Mezi vědomé řadíme poţadované oblečení, pracovní dobu ad., mezi nevědomé řadíme např. akceptování vztahů ve firmě ad. V mysli zaměstnance se formuje firemní kultura uţ od první návštěvy organizace. (HLOUŠEK, 2005) K tomu, abychom zajistili alespoň část prvků poţadované firemní kultury, uţíváme kodifikaci. Definovat můţeme: rituály ve styku se zaměstnanci zřizování krouţků kvality (zlepšování), hodnocení spolupracovníků, personální pohovory se zaměstnanci o jejich pracovním vývoji, cílené odborné vzdělávání, oslavy výročí ad. (SVOBODA, 2003, str. 47) rituály ve styku se zákazníky výčet můţe být široký a to od nejjednoduššího oslovení při hovorech se zákazníky, aţ po přijímání obchodních návštěv, ad. (SVOBODA, 2003, str. 49) Do rituálů se formalizují osoby, které za organizaci jednají Produkt Produkt má hlubší význam, neţ ţe je to pouze výrobek. Mezi prvky, které se podílejí na vlastnosti produktu, řadíme: servisní síť distribuční síť způsoby prodeje cenu 17

19 inovaci návody k pouţití atd. Z hlediska marketingu stojí produkt jako součást marketingové strategie. Je zapotřebí, aby všechny její sloţky podléhaly jednotícím prvkům organizace. Distribuce, marketingová komunikace i cena musí být přizpůsobeny celkovému způsobu prezentace organizace (produktu). Definovanou filozofii v sobě musí zahrnovat i tyto sloţky. Chce-li mít firma image dodavatele levného, ale kvalitního zboţí pro normální lidi, nemůţe být její produkt dostupný v luxusní distribuční síti za luxusní ceny. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str. 6-7) Jednotný vizuální styl Pro vznik dobré image subjektu má klíčový a prakticky rozhodující význam úroveň a styl vizuální prezentace. Subjekt, který se chce odlišit od ostatních a být snadno zapamatovatelný, musí dát veřejnosti najevo svou filozofii, tzn., ţe musí vystupovat na veřejnosti i vizuálně jednotným a dobře promyšleným způsobem. Aby subjekt snadněji dosáhl tohoto cíle, tak musí mít k dispozici systematicky zpracované principy vizuální komunikace tzv. Manuál vizuálního stylu. Tento manuál řídí přípravu všech vizuálních prostředků, kterými organizace vizuálně komunikuje s veřejností. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str. 7) V podmínkách současného trhu, kde je pro kaţdou firmu nezbytně nutné odlišit se od jiných organizací a vejít do všeobecného povědomí, pociťuje stále větší mnoţství středních a malých společností potřebu vytvořit vlastní firemní identitu (neboli anglicky Corporate Identity). Pro menší firmy je typická nejednotnost, zatímco vizuální styl velkých firem je zpravidla jednoznačně definovaný. Vizuální styl je součástí jednotného stylu organizace corporate identity vychází ze základní filozofie instituce, firmy či podniku. Správně definované věty primárně filozofického pojetí instituce by měly vycházet z minulosti, obsahovat přítomnost a směřovat do budoucnosti. Je to klíčový moment v procesu budování vizuálního stylu i všech dalších navazujících kroků. (KŘÍŢOVÁ, 2008) Vrcholnému vedení nesmí také ujít fakt, ţe se zde nejedná pouze o barvy nebo tvary loga, ale také o poslání podniku jako takového. Zde by mělo být jasně zdůrazněno, jak podnik 18

20 funguje, proč a kvůli čemu vznikl. Toto všechno by mělo dát smysl dílčím činnostem, které zaměstnanci provádějí a dále je motivovat. Mělo by také určit jasné zaměření nebo postavení firmy na trhu a vyjádřit vztah vůči stakeholders. 4.2 Jednotný vizuální styl Je to nejnápadnější a nejviditelnější vyjádření podnikové identity a je to vizuální způsob, kterým se firma představuje a komunikuje s veřejností. Výsledkem je souhrn elementů, kterými jsou například firemní barvy, značka (logo) firmy, firemní vlajky, vozidla, oděvy, faktury, obálky, hlavičkové papíry, vizitky zaměstnanců či firemní architektura staveb a budov (jejich interiéru i exteriéru). Design manuál určuje to, ţe by mělo být všechno jednotné. Měl by plnit funkci závazné podniková směrnice pro kaţdodenní aplikaci vytvořeného jednotného vizuálního stylu. Nemělo by se tedy stávat, ţe co oddělení či zaměstnanec, to jiný hlavičkový papír či vizitka apod Grafický manuál Manuál grafických standardů je v podstatě návod, jak nakládat s grafickými komunikačními prostředky tak, aby firma komunikovala jednotně a aby byl udrţen jednotný firemní styl. Je to tedy soubor závazných pravidel slouţících k vytváření jednotného vizuálního stylu. (HORNÝ, 2004, str. 114) Corporate Design je poměrně sloţitý systém grafické prezentace, je zapotřebí přesně definovat a kodifikovat principy, kterými je tvořen a toto má hlavně za úkol grafický manuál. Musí být vnímán jako závazná norma. Je zapotřebí také důsledně kontrolovat jeho dodrţování. Manuál je souhrn pravidel a proto je potřeba, aby splňoval určitá kritéria: přehledná struktura systematičnost srozumitelná a jednoznačná pravidla věcná i systémová správnost praktičnost 19

21 otevřenost rozsahová správnost Rozsah manuálu vizuálního stylu vychází z konkrétních potřeb subjektu. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str. 16) Nejrozšířenějším typem je manuál značky a vizuálního stylu. V podstatě máme tři základní formy: elektronickou tištěnou kombinovanou V něm jsou podrobně popsané a zobrazené zásady zacházení se značkou kodifikace a konstrukce značky, barevnost, popis, přesné velikosti jednotlivých prvků. Dále obsahuje písma, která můţeme v rámci firemní identity pouţívat, zhotovení firemních tiskovin (vizitky, dopisní obálky, hlavičkové papíry, razítka ad.) a také podle zaměření firmy (firemní vozidla, oblečení zaměstnanců, označení budov nebo interiérové) Značka (logo) firmy Je základním stavebním kamenem vizuální prezentace. Představíme si pod ní název, znak a barvu, nebo kombinaci všeho dohromady. Úlohou značky je identifikovat daný subjekt nebo výrobek a odlišit jej od konkurence. U nás je značce věnována malá pozornost. (FORET, 2006, str. 173) Logo je označení organizace, společnosti, firmy nebo instituce v grafickém provedení. Je uváděno na produktech této firmy, pomáhá identifikaci a tvoří povědomí o značce. Značka je (nepřesně také nazývaná logo) tvořena jménem a symbolickou částí. Pod jménem si lze představit jméno značky nebo značku slovní. Zde se jedná o tu část značky, kterou můţeme vyslovit. Oproti tomu symbolická část je znak značky, můţeme jej vizuálně rozeznat, ale nemůţeme to vyslovit, ale jen verbálně popsat. Jedná se o symbol, barevnou kombinaci, tvar či typ písma. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005, str ) 20

22 Dokonce i způsob, jakým je jméno značky napsáno, můţe mít zásadní význam pro její snadné rozpoznání a zapamatování. (KOTLER, 2006, str. 84) Značka je jakékoli pojmenování, s nímţ je spojen nějaký význam nebo asociace. (KOTLER, 2003, str. 178) Při tvorbě značky je doporučeno respektovat devět kritérií; originalitu, jednoduchost, zapamatovatelnost, jednoznačnost, dokonalost grafického projevu, vyrovnanost grafických prvků, moţnost černobílého provedení, moţnost plastického provedení a aplikovatelnost na různých materiálech. Všechna kritéria se navzájem doplňují (moţnost černobílého provedení s aplikovatelností na různých materiálech, jednoduchost se zapamatovatelností a dokonalost grafického projevu s vyrovnaností prvků). Nedodrţování těchto pravidel vede nejen k tomu, ţe značka neplní svůj účel, ale také k technickým problémům při její aplikaci. Aby nemohlo dojít k napodobení značky (ať jiţ úmyslnému napodobení nebo náhodné podobě), je vhodné ji registrovat na patentovém úřadě (poté je označena symboly nebo TM ) Aspekty pro budování značky Pro budování značky a její ţivotaschopnost jsou povaţovány za klíčové následující čtyři aspekty : diferenciace značka se musí viditelně odlišovat od konkurence, být jedinečná, relevantnost musí mít pro zákazníka význam, případně význam odpovídající vlastnostem produktu je vhodnější nazvat osobní automobil Šíp neţ Hlemýţď, prestiţ je závislá na kvalitě produktu, jeho oblibě, ale můţe být posílena i cizojazyčným slovem - namísto výše uvedeného Šíp raději Arrow, znalost lepší znalostí pochopitelně vynikají zavedené, celosvětově proslulé značky jako Coca-Cola, McDonalds s, Marlboro a Nescafé. Jejich známost a věhlas se po desetiletí prakticky nemění. (FORET, 2006, str. 174) 21

23 4.2.3 Firemní barvy V oboru corporate design tvrdí někteří odborníci, ţe barva (tj. podnikové barvy) stojí ve stupnici corporate identity ještě výše neţ podniková značka. Firemní barvy podtrhuje charakter podniku a jeho produkce a barvy musí s podnikem ladit. (SVOBODA, 2003, str. 16) S určováním adekvátních barev souvisí úvaha, jaké pocity má zprostředkovávat podniková barva. (SVOBODA, 2003, str. 16) Při výběru barev se musí grafik řídit především svým citem, ale měl by znát i pravidla práce s nimi. Vztah mezi barvami je znázorněn v barevném kruhu. Vhodná barevná kombinace pak vznikne buď výběrem těch, které jsou v kruhu blízko sebe, nebo naopak těch, které jsou v kruhu naproti sobě tyto barvy se navzájem nazývají doplňkové. Lidské oko má různou citlivost na barvy nejcitlivější je na zelenou, méně na červenou a nejméně vnímá modrou. Proto je doporučeno nepouţívat výrazně červenou nebo zelenou na pozadí a naopak pro malé objekty a tenké čáry nepouţívat modrou.(pelikán, 2001) Barvy rozdělujeme na studené (modrá, zelená, fialová) nebo teplé (červená, oranţová, purpurová). Typická barevnost hraje při identifikaci a komunikaci subjektu nejdůleţitější roli. I přesto, ţe nehraje barevnost při identifikaci klíčovou roli, tak při celkové komunikaci je tomu často naopak. Je důleţité, abychom pro značku hledali v dané komoditě barevné kombinace neotřelé. Barvy mají i další významy, ke kterým je důleţité v některých případech přihlédnout, např. tmavočervená barva spravedlnosti, ţlutá závist apod., jak ukazují výsledky jedné z částí studie Maxe Lüschera Vozidla Pro firmy, které disponují vozovým parkem, je důleţité mít zpracován i tento druh aplikace. Je zapotřebí vţdy zjistit strukturu vozového parku a specifika daných vozidel, protoţe označení by mělo být na všech jejich stranách. Proto je důleţité taktéţ v manuálu znázornit všechny strany automobilu. 22

24 K odlišení od konkurence a zároveň ke sjednocení vozidlového parku se pouţívá shodná barva. Dalšími prvky jsou znak a jméno firmy, zhotovené formou nástřiku nebo samolepící folií. Často se také při nákupu automobilů klade důraz na shodnou značku a typ vozu. (HORNÝ, 2004, str. 100) Multimediální aplikace Základním a dnes hojně vyuţívaným formátem prezentace subjektu je Microsoft PowerPoint. Proto i v manuálech velice často najdeme pravidla pro tvorbu této aplikace. Je zapotřebí definovat, jak pracovat s písmem, jaký font, jaká velikost a kam jednotlivé textové bloky umísťovat. Specifickým komunikačním nástrojem jsou i vnitřní (intranet) a vnější (internet) on-line aplikace. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str. 41) Zde zpravidla ukazujeme pouze příklad, jakým způsobem by měly vypadat, ale nikdy ne konkrétní řešení. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str ) Internetová prezentace je v dnešní době nedílnou součástí firemní identity. Grafické a typografické prvky je vhodné oddělit od samotného textu, čehoţ se dosahuje především vyuţitím kaskádových stylů. Pro kaskádové styly se pouţívá zkratka CSS (cascading style sheets). Právě díky kaskádovým stylům není webdesignér příliš omezen po stránce kompoziční. Horší to je se samotnou sazbou textu, kdy je nutné respektovat spoustu technických omezení. Například není moţné dělit slova na konci řádku nebo vyuţívat jiná neţ základní písma, o kterých máme jistotu, ţe budou nainstalována i v prohlíţeči uţivatele. (PECINA, ) Aby firemní webová stránka přitahovala opakované návštěvy je zapotřebí, aby byla atraktivní, informace na ní byli aktuální a obsahově zajímavé. Stránka by měla být nekoncipována tak, aby poskytovala cenné informace. (KOTLER, 2006, str. 235) Orientační systém Orientační a navigační systémy dělíme na : interní externí 23

25 Mezi externí můţeme zařadit označení budov, vlajky nebo navigační systém různých směrovek či šipek, nebo označení vstupu. Při řešení označení budov postupujeme spíše typově, protoţe podmínky a moţnosti na jednotlivých budovách se podstatně liší. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str ) Pro pohyb po budově je klíčový interní orientační systém. Obecně se dá říci, ţe rozsah orientačního systému je závislý na rozloţení budovy, místností a přístupových chodeb. U vnitřních systémů vycházíme obvykle z konkrétních staveb. (KOTYZA, KAFKA, 2006, str. 43) Merkantilní tiskoviny Často zde definujeme nejdůleţitější principy komunikačního kanálu s veřejností. Patří sem např. hlavičkový papír a druhá strana dopisu, faxové zprávy, faktury, objednávky, vizitky, komplimentky, nebo dopisní obálky. Tyto jsou uváděny jako základní merkantilní tiskoviny. Před samotným začátkem musíme podrobně zjistit, jaké aplikace bude subjekt pouţívat a jaké aplikace jsou u něj zavedeny. Dnes jsou tyto tiskoviny jakýmsi standardem firem na trhu. Patří sem také pojem typografie. Dnes označuje především práci s písmem a jeho uspořádání v grafických projevech. Dříve označoval tiskařský průmysl jako celek. Při navrhování jakýchkoli tiskovin nebo třeba i internetových prezentacích je nutné dbát na dobrou čitelnost. Je zapotřebí zvolit vhodný styl písma a také dobrou sazbu Další speciální aplikace Příprava manuálu vizuálního stylu vţdy vychází ze zjištěných konkrétních potřeb subjektu. Existují totiţ určité skupiny materiálů, které nelze zařadit do ţádné z výše uvedených skupin. Jedním ze skupiny jsou např. reklamní předměty. Asi nejběţněji pouţívané jsou propisky, trička, zapalovače, kalendáře, deštníky ad. Zde jde o bezplatně věnované předměty, které vyvolají u příjemce potěšení z faktu, ţe byl obdarován a některé věci i dobře vyuţije. Toto staví firmu do dobrého světla v očích veřejnosti. Dále také jde o neustálé připomínání se při pohledu na tyto předměty. Vţdy je 24

26 potřeba, aby byl shodný nebo podobný design propagačních materiálů. (HORNÝ, 2004, str. 100) Taktéţ jsou vyuţívány tyto předměty, protoţe si lze výdaje za tyto předměty odečíst z daní. Reklamní předměty jsou brány jako placená forma marketingové komunikace firmy se zákazníky a hlavním cílem je dostat se jimi hlouběji do povědomí zákazníků. 25

27 5. Praktická část 5.1 Obecné informace o firmě BSBV s.r.o. je společnost poskytující zabezpečovací sluţby především v regionu Vysočina. Firma se řadí do malých a středních podniků a zaměstnává 11 pracovníků. Má dvě pobočky. V Humpolci, kde je hlavní kancelář a v Pelhřimově, kde je zajištěn provoz pultu PCO (pult centrální ochrany) Historie firmy Společnost vznikla v roce Zaloţil ji p. Bohumír Voda. Z iniciál jména zakladatele a činnosti, kterou se firma zabývá, vychází název firmy a její logo BSBV (Bezpečnostní Systémy Bohumír Voda). V této době začínala společnost s jedním pracovníkem, a to jejím zakladatelem panem Bohumírem Vodou. Po dvouleté činnosti se společnost transformovala na jinou právní formu, a to BSBV s.r.o. Postupně zaměřovala svoji činnost hlavně na instalaci EZS (Elektronické Zabezpečovací Systémy) a to zejména v menších provozovnách prodejnách. Postupně dle poţadavků klientů prováděla instalace EZS a EPS (Elektronická Poţární Signalizace) do peněţních ústavů působících na našem trhu. Dále podniků, kde bylo nutno zajistit bezpečnost a majetek dané firmy zejména v noční době, kdy nebyl přítomen nikdo z pracovníků a vrátný se jevil jako ekonomicky nákladný prvek. Nebo v případě, kdy byl vrátný přítomen, ale vzhledem k rozloze a rozsahu podniku areál nestačil kontrolovat. V současnosti firma provádí instalace EPS, EZS, kamerových systémů, provoz pultu PCO, instalace bezpečnostních fólií a mechanických bezpečnostních prvků, revize elektrických zařízení, provoz radiové sítě pro přenos signálu EZS a zajišťuje zákrok při narušení objektu nepovolanou osobou Hlavní činnosti Firma BSBV s.r.o. se zabývá instalací zabezpečovacích zařízení a provozem PCO (pult centrální ochrany). Zabezpečovací zařízení, jako je Elektronická zabezpečovací signalizace 26

28 EZS, která je dále napojena do PCO a Elektronická poţární signalizace EPS. Přenos tohoto signálu je sveden na pult EPS Hasičského záchranného sboru. Do činnosti firmy patří: Elektronická poţární signalizace EPS - Instalace na veškerých typech objektů. Plně adresné systémy včetně mechanických poţárních systémů např.: poţární automatické zavírače dveří. Bezpečnostní, solární, interiérové folie - Vhodné na skleněné plochy do výloh, nemocnic, škol a bankovních domů. Kamerové systémy - Od jednoduchých domácích videotelefonů aţ po profesionální venkovní systémy Philips s bezdrátovým přenosem kamera-monitor. Mechanická ochrana - Bezpečnostní dveře veškerých kategorií, poţární dveře. Bezpečnostní kování Multlock, Bedex, Sherlock. Trezory od bankovních aţ po bezpečnostní schránky. Fyzická ostraha budov - Pouze prověřenými pracovníky. Poradenská činnost - Prováděna pouze osobně a v oblasti Pelhřimova je provedena zdarma v místě sídla firmy klienta. Moţnost domluvit poradenskou činnost s příslušnými pracovníky ochrany objektů Policie ČR. Ostatní - Přístupové systémy, docházkové systémy, počítačové sítě, telefonní ústředny, ochrana zboţí, elektroinstalace, centrální vysavače a další činnosti v oboru elektro. Vše je prováděno v souladu s právními předpisy a normami platnými pro danou oblast činnosti. Firma má taktéţ různé certifikáty, které jsou při její činnosti nutné - viz příloha č Podniková identita firmy Podniková identita firmy BSBV s.r.o. je vyjádřena různými symboly a to zejména prostředky identifikace, jako například to, ţe jejich pracovní oblečení je označeno logem společnosti, čímţ je vyjádřena integrita zaměstnanců a jejich ztotoţnění se s firmou. Pracovním oblečením s označením přestávají být anonymními pracovníky, ale naopak jsou reprezentanty této konkrétní firmy. 27

29 Rovněţ jsou firemním logem označena jejich služební vozidla, která zaměstnanci pouţívají. Sluţební vozidla, která firma vyuţívá, jsou různých značek (Škoda, Fiat, Toyota) a v různorodém základním barevném provedení, coţ značně ztěţuje jejich snadnou a jednoznačnou identifikaci pro klíčové segmenty veřejnosti. Při telefonické komunikaci zaměstnanců s veřejností se tito představují nejdříve názvem firmy a teprve poté svým jménem, coţ je také vyjádřením podnikové identity firmy BSBV s.r.o. Současná komplexnost a systémovost identity by měla vycházet z vnitřní struktury společnosti a je rovněţ vyjádřena propagací firmy na jejích webových stránkách pod označením V současnosti je v celkové podnikové identitě málo zdůrazněna klíčová role zákazníka. Firma nové subjekty aktivně nevyhledává, nýbrţ spoléhá na stávající klienty a jejich kladná doporučení známým. Společnost se prezentuje pouze webovými stránkami a jedním poutačem umístěným u hlavního silničního tahu Humpolec Havlíčkův Brod. Ţádná další propagace firmy není v současnosti prováděna. 5.3 Segmentace trhu Firma BSBV s.r.o. v současné době nemá zpracovánu ţádnou segmentaci trhu a vyuţívá nediferencovaného marketingu. Na trh pohlíţí jako na celek a nezaměřuje se na ţádnou cílovou skupinu, která by byla předem vytipována pomocí segmentace trhu. Řešením této situace je celkový trh rozčlenit. Segmentace trhu byla provedena podle demografického a geografického hlediska. Provedeným šetřením ze statistik ČSÚ bylo zjištěno, ţe v jednotlivých okresech kraje Vysočina je celkem ekonomických subjektů (ČSÚ Jihlava informuje 4/2009, stav čtvrtletí 2009), z čehoţ: Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov

30 Třebíč Ţďár n/s Tyto mají sídla, provozovny nebo kanceláře, u nichţ je předpoklad potřeby zabezpečení, coţ se potvrzuje i v praxi a lze je zvolit jako cílový segment firmy. Vyhodnocením informací z ČSÚ Jihlava byl zjištěn trţní potenciál, a to počet domácností převyšující průměrné příjmy a to v částce , ,- Kč. V kraji Vysočina je to 1,4% ze domácností. Toto procento domácností je potenciálním klientem, neboť má nadprůměrné příjmy. Je zde předpoklad, ţe domácnost je vybavena drahým zařízením, které je třeba zabezpečit. Jedná se tedy o 2665,3 domácností, na které by se firma měla zaměřit. Dalším segmentem s potenciálními zákazníky je dle geografického hlediska oblast rekreačních objektů. Kraj Vysočina má poměrně rozsáhlé rekreační a chatové oblasti. Ţádné dostupné statistiky však neuvádějí jejich počet v tomto regionu. Z praxe je však zřejmé, ţe i v této sféře je zájem o zabezpečení značný. I zde se však jedná o skupiny obyvatel s vyššími příjmy. Shora uvedené segmenty (jednotlivé subjekty) jsou faktickými nebo potenciálními zákazníky firmy BSBV s.r.o. Tato by je měla oslovit svým nově zpracovaným jednotným vizuálním stylem, přičemţ je nutno rozlišovat jednotlivé segmenty trhu. 5.4 Současný jednotný vizuální styl Firma BSBV s.r.o. dnes vyuţívá loga (značky) k prezentaci na svých merkantilních tiskovinách (vizitkách) a reklamních předmětech, k označení svého sídla, reklamních tabulích, vozidlech a na oblečení pracovníků Původní vizuální styl Logo firmy vzniklo při zaloţení společnosti jako jednoduchá a nijak barevně zvýrazněná zkratka počátečních písmen jména zakladatele a počátečních písmen činnosti, kterou se 29

31 společnost zabývá. Logo navrhl sám zakladatel firmy. Protoţe bylo nevýrazné a zanikalo v textu, při přechodu na jinou právní formu byl akceptován návrh na změnu značky (loga) do podoby, která by byla výraznější a jednodušeji identifikovatelná nejen v textu, ale také ve vizuální podobě mezi logy dalších firem. Majitelem firmy bylo navrhnuto a rozhodnuto, ţe je zapotřebí logo inovovat, ale nebude se měnit celkově do zcela jiné nové podoby, nýbrţ bude jednoduchým způsobem zvýrazněno. Z tohoto důvodu bylo pouze doplněno zvýrazněno a to tak, ţe bylo podtrţeno dvěma k sobě přiléhajícími pruhy v červeno-ţluté barevné kombinaci. Tímto byla celá inovace ukončena. Tehdy provedenou změnou došlo k jednoznačnějšímu odlišení a lepší identifikaci mezi ostatními značkami, protoţe se tímto stalo logo výraznějším a zapamatovatelnějším pro zákazníky. V době, kdy byla tato úprava provedena, byla dostačující. Firemní barvy loga jsou černá, červená a ţlutá. Černá je pouţita na text, červená a ţlutá pouze na podtrţení a doplnění písma. Písmo bylo pouţito Arial black. Toto písmo bylo pouţito, protoţe je výrazné a je jasně čitelné i na vizitkách, kde jsou tato písmena poměrně malá. Logo má tedy výrazná písmena, která ho zviditelňují, ale chybí zde prvek, který by upoutal na první pohled, nebo by alespoň naznačoval něco bliţšího o firmě. Obr. 1: Vizitka používaná ve firmě Zdroj: Merkantilní tiskovina poskytnutá firmou BSBV s.r.o. 30

32 Obr. 2: Informační kartička Zdroj: Merkantilní tiskovina poskytnutá firmou BSBV s.r.o. V současné době jsou na design značky (loga) kladeny mnohem vyšší nároky a to hlavně z marketingového hlediska. Proto je zapotřebí, abychom při tvorbě nového loga respektovali určitá kritéria kladená na logo. Z tohoto důvodu je nutné zpracování provést na základě starého loga, které bude přepracováno jak barevně, tak stylově a doplněno o nové grafické prvky. Takto by se logo mohlo stát jednoduše identifikovatelné a na první pohled by mělo zaujmout svým zpracováním a obsahem. Vzhledem k tomu, ţe firma nemá zpracovaný manuál jednotného vizuálního stylu, chybí zde některé merkantilní tiskoviny. Doposud pouţívá značku (logo) pouze na svých vizitkách. Chybí vyuţití na fakturách a hlavičkovém papíře, rovněţ tak na obálkách. Toto je dnes jiţ běţným standardem a společnost se vyuţitím značky (loga) na těchto tiskovinách jasně prezentuje a identifikuje. Umístění loga na oblečení zaměstnanců a firemních vozidlech je vyuţíváno. U oblečení zaměstnanců je logo na pracovních montérkách, tričkách, monterkových bundách, nebo pracovních vestách. Tudíţ je moţné identifikovat jak zaměstnance firmy, kteří provádějí montáţní nebo servisní činnost, tak vozidla a zaměstnance, kteří provádějí například zákrok při ostraze objektu. Toto bylo zjištěno provedeným pozorováním a návštěvou ve firmě, kde tato skutečnost byla ověřena u vedení firmy. Internetová prezentace neodpovídá současným poţadavkům. Stránky jsou nekompaktní, působí neuceleným dojmem, jsou zpracovány v tmavé podobě, která návštěvníka na první pohled nezaujme tak, aby získal potřebu do nich dále nahlédnout a zajímat se o jejich 31

33 konkrétní obsah. Není prováděna pravidelná aktualizace stránek, některé záloţky nejsou vůbec doplněny. Chybí vizualizace jednotlivých typů zařízení, které firma pouţívá. Jejich podstatnou a nedílnou součástí je například i design čidel, která jsou pouţita ve střeţených prostorech výrobních hal, kanceláří nebo recepcí, kde je vyţadováno, aby prostor působil uceleným dojmem. Proto je na místě tvorba nového vizuálního stylu. Pak by se firma lépe profilovala na trhu a dostala by se do povědomí potenciálních zákazníků Marketingová komunikace pomocí jednotného vizuálního stylu Marketingová komunikace firmy BSBV s.r.o. probíhá v současné době hlavně pomocí internetových stránek. Z nepřeberného mnoţství marketingové komunikace mezi firmou a zákazníkem, které by mohla firma vyuţít ve svůj prospěch, pouţívá jen málo z nich. Stálou reklamou je poutač u silnice, který je na hlavním tahu na Havlíčkův Brod. Nedílnou součástí komunikace firmy je také sponzoring. Sponzorovanými akcemi jsou dětský den v Kalištích a humpolecké pivní slavnosti. Dále pak firma sponzoruje volejbal v Humpolci. Dříve se společnost prezentovala i formou reklamy v regionální televizi, kterou však jiţ delší dobu nevyuţívá. Upustila od ní, protoţe počet nových zákazníků značně vzrostl. V současné době společnost nové zákazníky aktivně nevyhledává a spoléhá na to, ţe se přihlásí sami. Tato strategie by ji ale mohla stát pozici na trhu, zvláště v dnešní době vysoké konkurence, kdy je zapotřebí si své místo nejen udrţet, ale dále upevňovat. Přitom v reklamě a sponzoringu je také hodně viditelný vizuální styl firmy. Proto je zapotřebí klást na vizuální styl důraz a inovovat jej tak, aby byl pro zákazníka jedinečný. Dnes hodně preferovaná reklama v masmédiích, vzhledem k působnosti firmy (např. regionálních televizích nebo rádiích), není firmou vyuţívána, ačkoli její sledovanost je poměrně vysoká. Společnost taktéţ nepouţívá ke své propagaci regionální tiskoviny, jako např. Radniční listy (města Humpolec), které slouţí jako zdroj informací pro 54% obyvatel Humpolecka. Veškerá reklama by měla korespondovat s jednotným vizuálním stylem. 32

34 5.4.3 Focus group Proběhla diskuse zúčastněných, a to grafika a zástupců firmy. Byly vybrány barvy pro nový návrh - kombinace, která bude co nejvíce výrazná a zaujme zákazníka na první pohled. Zároveň však byl vznesen poţadavek vyuţití co nejmenšího počtu barev tak, aby byla zvýrazněna navrhovaná jednoduchost nové značky (loga) firmy. Jako finální pro tvorbu nového loga byly vybrány černá v kombinaci se sytě červenou. Mnou navrhovaný styl písma - patkové - byl akceptován, ale zároveň zástupci firmy ţádali, aby byly vytvořeny i návrhy, kde bude zachován jiţ pouţívaný styl písma - bezpatkové tučné. Další diskuse byla směřována k vizuálnímu vzhledu nové značky (loga) firmy. Postupným tříděním názorů jsme dospěli k závěru, ţe by měla být v první řadě jednoduchá a srozumitelná pro zákazníka. Dále jsme se shodli, ţe by měla obsahovat i symbol znázorňující poslání firmy. Další schůzka jiţ byla koncipována jako Focus group. Jako jednotka souboru byla vybrána skupina osob sestávající z grafika, zástupce vedení, zaměstnance, stávajícího zákazníka a potenciálního zákazníka. Členové skupiny byli vybráni s ohledem na danou problematiku. Těmto jsem ukázala stávající značku (logo) firmy. Z diskuse vyplynulo, ţe členové skupiny by volili provedení písma - tučné a jeho barevné provedení černá, tak jako je tomu doposud. Shodli se na tom, ţe písmo je výrazné i na malých vizitkách a samolepkách pouţívaných k označení střeţených objektů. Barevná zvýraznění podtrhující název firmy by měla být nahrazena jednodušším, nebo úplně vypuštěna. Poté jsem jim představila skupinu návrhů nové značky (loga) firmy, viz příloha č. 1. Další diskusí o jednotlivých skupinách návrhů a postupným vyřazováním byla z kaţdé skupiny návrhů vybrána jedna značka (logo) firmy. Vlastní grafické návrhy byly pro začátek a zjednodušení práce vytvořeny v jednoduchém programu malování. Finální návrh je poté zpracován v grafickém programu umoţňujícím kvalitní vypracování, které je moţno uloţit do grafického manuálu a dále jej v praxi vyuţít jak pro merkantilní tiskoviny, tak pro tvorbu loga na firemní vozidla či oblečení zaměstnanců. 33

35 Obr. 3: Navržená loga z jednotlivých skupin (viz. příloha č.1) Zdroj: Práce autora 34

36 Další diskuse a argumentace probíhala nad výběrem finálního loga z jiţ předvybrané skupiny. Postupnou argumentací bylo vyřazeno jako první logo č. 4.3, které v zásadě nesplňuje danou podmínku o tom, ţe logo má být jasně srozumitelné pro zákazníka a jeho provedení v převládající sytě červené barvě není vyhovující. Jako druhé bylo vyřazeno logo č. 2.1, jehoţ provedení je sice velice jednoduché a barevně vyhovující, ale zároveň příliš strohé a nic neříkající o činnosti a poslání firmy. V této fázi nám zůstaly poslední dva návrhy, které členové skupiny hodnotili. Obě varianty obsahují poţadované provedení barev a písma. Oba návrhy taktéţ ztvárňují symbol vyjadřující činnost a poslání firmy, jímţ je zde vyobrazené oko. Toto symbolizuje neustálý dohled nad majetkem. Po dlouhém zvaţování a argumentaci jednotlivých členů jsme dospěli k názoru, ţe primárně stanovené podmínky nejlépe splňuje a vyjadřuje návrh logo č Logo je jednoduché, obsahuje výrazné písmo názvu firmy. Toto vše je doplněno zvýrazňující červenou lomenou čarou nad názvem firmy, která má symbolizovat střechu střeţeného domu, a zmiňovaným symbolickým okem. Logo se tímto stává kompaktnější a působí uceleným dojmem. Jeho jednoduchost a zároveň výrazné provedení byly všemi členy skupiny podpořeny a zvoleny jako nejlepší z předloţených návrhů. Vybraný návrh byl konfrontován s původním logem a probíhala diskuse členů skupiny. Většina zúčastněných se shodla na skutečnosti, ţe zadání a poţadavky, které byly stanoveny pro tvorbu nového loga, jsou splněny. Logo má jednoduché barevné i grafické provedení. Obsahuje symboliku vyjadřující činnost firmy. Jako celek je kompaktní, výrazné a na první pohled zákazníka zaujme. Zároveň je snadno identifikovatelné. Současné logo shora uvedené poţadavky nesplňuje. Obr. 4: Současné logo firmy Zdroj: Stránky firmy, dostupné z URL <http://bsbv.cz/index.php?nid=3479&lid=cz&pic=main> 35

37 Výsledkem Focus group je volba barevné kombinace (černá a jasně červená), která byla vyuţita pro tvorbu nové značky (loga). Výběr proběhl vyselektováním nejprve z jednotlivých podskupin návrhů a poté z finální skupiny čtyř nabízených návrhů. Z následné schůzky s vedením firmy BSBV s.r.o. byl učiněn závěr, ţe společnost nemá v současnosti definováno poslání firmy. To by mělo být zformulováno do jednoduchého sloganu. Toto není zcela nezbytné pro firmu. Je však pravděpodobné, ţe dojde k lepšímu zapamatování firmy a spojení si sloganu s logem firmy a firmou jako celku. Z diskuse vyplynulo, ţe jednoduché slogany pouţívá dnes mnoho firem a dá-li se toto posoudit pouhým pozorováním, tak úspěšně. Taktéţ u firmy není nijak definována vize společnosti do budoucna. K dosaţení vize, kterou by společnost měla, by bylo zapotřebí nedílné vyuţít nástroje marketingové komunikace, jakou je reklama. Firma zákazníky aktivně nevyhledává. Po diskuzi bylo zjištěno, ţe by bylo moţné vyuţít nápadité, a přitom nepříliš drahé reklamy, ať uţ podlinkové nebo nadlinkové. Těchto reklam není doposud ve velké míře ve firmě vyuţíváno a bylo by tedy dobré navrhnout typy reklam, které by se daly vyuţít. Reklamu v masmédiích firma nevyuţívá, má pouze reklamní poutač a sponzoring některých akcí v Humpolci, nebo jeho blízkém okolí. Proto by bylo třeba udělat nějaké návrhy, které by bylo moţné aplikovat u firmy BSBV s.r.o., respektive u jejího vizuálního stylu a při komunikaci se zákazníky. Vedením firmy bylo rozhodnuto, ţe by měli být navrţeny změny jednotného vizuálního stylu a vyjádření poslání firmy tak, aby se firma vryla do povědomí stávajících i potenciálních zákazníků. 5.5 Návrhy změn jednotného vizuálního stylu a vyjádření poslání firmy Na základě zpracovaného stavu v oblasti jednotného vizuálního stylu navrhuji některá zlepšení a zkvalitnění stavu: 1. poslání společnosti 2. vize společnosti 3. jednotný vizuální styl 36

38 ad 1: Poslání společnosti navrhuji formulovat do ne příliš sloţitého sloganu a následně jej vyuţívat při prezentaci a propagaci firmy. Slogan by měl vyjadřovat v jednoduchosti a krátkosti to, čím se firma zabývá. Proto navrhuji několik konkrétních nástinů, které vystihují činnost společnosti: Váš majetek je naše priorita. Hlídání nechte na nás. Pro Váš klid jsme tu my. Hledáte ostrahu? Máme řešení. Vy spíte my hlídáme. Hlídáme Váš klidný spánek. ad 2: Vizi společnosti navrhuji do budoucna formulovat tak, aby došlo k výraznému zvětšení podílu na trhu a rozšíření i do okolních regionů. K dosaţení tohoto cíle je třeba vyuţít propracovanější reklamu a prezentaci společnosti. Prvním krokem je inovace vizuálního stylu firmy. Následovat bude reklama v médiích a přenesení inovovaného jednotného vizuálního stylu na vše, kde je vyuţíván. ad 3: V rámci jednotného vizuálního stylu navrhuji při postupné obměně vozového parku společnosti začít vyuţívat jednu značku vozidel, která bude z hlediska finanční náročnosti a funkčnosti splňovat všechny poţadavky. Zákazník si je do budoucna spojí s firmou. Dále doporučuji vyuţít jednotného barevného provedení vozidel, na kterém dokonale vynikne logo společnosti a ta se pak stane pro klíčový segment zákazníků jasně a jednoznačně identifikovatelnou Firemní barvy a návrh nového loga Jako firemní barvy byly zvoleny černá a červená a to na základě první schůzky Focus group po diskuzi všech účastníků. Barevná kombinace byla zvolena jako velice výrazná a tudíţ snadno rozpoznatelná. Kombinace barev je vyuţita nejen v názvu firmy, ale také v dalších prvcích loga. Zejména pak i v symbolu oka, které charakterizuje poslání firmy, tzn. dohled nad majetkem stávajících i potenciálních zákazníků. Nad ním je zvýrazňující červená lomená čára, která symbolizuje střechu pomyslného domova či majetku zákazníka a celý návrh vytváří kompaktní celek. Značka (logo) je pak velice výrazná a jasně 37

39 identifikovatelná i pokud je pouţita v místech, kde je prezentováno větší mnoţství různých firem. Logo bylo upraveno do moderní podoby tak, aby upoutalo pozornost uţ na první pohled. S touto barevnou kombinací bude vždy výrazné, ať uţ ho pouţijeme na barevná trička, vývěsní plachty nebo na reklamní předměty. Nejlépe však samozřejmě vynikne na bílém podkladu. K tomu doporučuji přizpůsobit i umísťování loga na reklamních předmětech i na firemních vozidlech a dalších místech, kde je pouţíváno. Kombinaci těchto dvou barev povaţuji za nejlepší především vzhledem k tomu, ţe předpokládanou firemní barvou vozidel bude bílá. Pokud bychom se zaměřili trochu blíţe na písmo, bylo pouţito písmo tučné bezpatkové, které lze zařadit mezi konzervativní písma. Symbol červeného oka potom doplňuje představu o zaměření a poslaní firmy. Celé logo se stalo na první pohled kompaktnějším a lépe viditelným či identifikovatelným pro zákazníky stávající i potenciální Multimediální prezentace firmy Jak jiţ bylo zjištěno při hodnocení stávajícího vizuálního stylu firmy BSBV s.r.o., potaţmo internetové prezentace, bylo by zapotřebí se zaměřit vzhledem k nepříliš poutavé prezentaci společnosti na webových stránkách k provedení některých změn. Firma musí svou webovou stránku kriticky zhodnotit. Stránky jsou v současnosti dosti tmavé a nepříliš stylově ujednocené, coţ nepůsobí na případného návštěvníka dobrým dojmem. Navrhuji vytvoření nové webové prezentace tak, aby odpovídala současným poznatkům o vyuţívání barev a jejich vhodné kombinaci v duchu jednotného vizuálního stylu firmy. S výběrem moţností, které návštěvníka upoutají a bude se v nich snadno orientovat a zároveň se dozví vše o firmě i o sluţbách, které poskytuje a nabízí. Ať uţ bude zákazníka zajímat certifikace společnosti, reference, fotogalerie nebo přehledný výčet sluţeb. Na hlavní stranu navrhuji umístit například fotografii firemního vozidla s novým logem společnosti, pracovníka v oblečení s logem a výrazný popis jasně vystihující činnost firmy 38

40 (například ostraha majetku, budov, pult centralizované ochrany), případně i fotografii s týmem pracovníků. Stránky by měli být vytvořeny tak, aby vyjadřovaly jedinečnost této společnosti a její odlišení od ostatních konkurenčních firem. Je zde třeba vhodným způsobem zdůraznit klíčovou roli zákazníka pro firmu. Jiţ to, jak stránky působí na první dojem, můţe ovlivnit potenciálního klienta v rozhodování o tom, zda bude jednat s naší firmou nebo ne. V rámci multimediální prezentace společnosti navrhuji vyuţít vysílání regionální televize, kde by byla v televizním spotu umístěna reklama na firmu a jí poskytované sluţby. Tím bude zajištěno její zviditelnění v celém regionu kraje Vysočina. Regionální vysílání nám zajistí pokrytí celého území Vysočiny a podstatné části okolních krajů, kde ţije více neţ obyvatel. Denní sledovanost reklamních produktů se pohybuje okolo 30%. Obr. 5: Graf sledovanosti reklamních produktů na regionálním televizním vysílání Zdroj: Stránky regionální televize dostupné z URL <http://www.tv-vysocina.cz/index.php?page=5> Další moţností je vyuţití reklamy ve vysílání regionálního rozhlasu, čímţ se rozšíří okruh potenciálních zákazníků z jednoho okresu na celý kraj Vysočina, který zahrnuje 5 okresů, viz příloha č. 2. S ohledem na kapacitní a finanční moţnosti firmy poté další propagační spoty v okolních krajích. 39

41 5.5.3 Návrhy umístění reklamy Navrhuji, aby společnost zvolila co nejméně finančně nákladnou, ale přitom nápaditou reklamu. Umístění reklam dále navrhuji s ohledem na jiţ provedenou segmentaci trhu, která je zaměřena na ekonomické subjekty, domácnosti s vyššími příjmy a rekreační oblasti. Bylo by vhodné ji rozdělit do dvou částí. V současné době v marketingu běţně pouţívané nadlinkové reklamy a podlinkové reklamy. Obě tyto metody jsou v současnosti vzájemně propojovány, coţ navrhuji vyuţít i v případě firmy BSBV s.r.o. Rozdělení reklamy: 1. nadlinková reklama 2. podlinková reklama ad 1: Vyuţití nadlinkové reklamy navrhuji v novinách. Zejména v místním tisku, který vychází zdarma ve větších městech. Je to např. Týdeník, Radniční listy (například ve městě Humpolec je pravidelně podle průzkumu sleduje 54% obyvatel) nebo obdobné další tiskoviny. Obr. 6: Sledovanost zdrojů informací Zdroj: Strategický plán rozvoje města Humpolec dotazníkové šetření Dále pak reklamu na billboardech a to zejména v příměstských aglomeracích, kde se cena pronajímané reklamní plochy bude pohybovat na niţší úrovni. Umístění je nutné zvolit s ohledem na co největší pohyb osob, například u větších sídlišť, případně 40

42 obchodních center. U pěších stezek ale například i při silnicích, kde projíţdí co největší počet vozidel. Další moţné vyuţití reklamních tabulí se základními informacemi o společnost a jí provozovanou činností pak umístit při společenských, sportovních či kulturních akcích. Jako účelné spatřuji pak vhodné umístění menších billboardů nebo reklamních tabulí do aglomerací, které jsou vyuţívány jako rekreační oblasti s větším počtem chat a chalup, kde je vhodný segment trhu, který můţe firma vyuţít z hlediska zaměření své činnosti. Zabezpečení rekreačních objektů fyzických a právnických osob je velice důleţité, neboť vybavení těchto zařízení je většinou poměrně nákladné. Je třeba tento majetek chránit a z pohledu firmy by danou cílovou skupinu mohla nabídka oslovit. ad 2: Vyuţití podlinkové reklamy navrhuji jako velice důleţitý doplněk a propojení s nadlinkovou reklamou tak, aby tvořili ucelenou nabídku, která osloví co největší a nejširší část trhu. Návrhy využití podlinkové reklamy: a. reklamní letáčky b. reklamní potisk cukříků c. autosalony d. sponzoring e. plakátová propagace ad a: V této oblasti navrhuji vyuţití například jednoduchých letáčků s logem firmy a jednoduchým popisem činnosti a kontaktem na její zástupce. Letáčky poté distribuovat například prostřednictvím České pošty, případně jiných firem, které se doručováním propagačních materiálů zabývají. Jako výhodné povaţuji vložení těchto letáčků do tiskovin, které jsou distribuovány zdarma a lidé jim věnují poměrně velkou pozornost jako zdroji informací. Tímto mám na mysli jiţ u nadlinkové reklamy zmiňované Radniční listy nebo obdobné tiskoviny tak, jak je vyuţívají jednotlivá města pro informování svých obyvatel. Reklamní letáčky by mohli v menší míře distribuovat například i vlastní zaměstnanci firmy a to v jiţ zmiňovaných rekreačních oblastech, které navštíví v souvislosti s montáţí nebo opravou zabezpečovacích zařízení v jiţ existujících zabezpečených objektech. 41

43 ad b: Jako jedna z dalších moţností podlinkové reklamy je moţnost vyuţití reklamního potisku na cukříky, které jsou podávány v restauracích ke kávě nebo čaji. Pokud zvolíme restauraci, kterou navštěvují zákazníci námi vybrané cílové skupiny trhu, tak i tato forma reklamy zajisté splní svůj účel a přinese firmě odezvu ve formě objednávek na nové zakázky nejen v oblasti zabezpečení objektů. ad c: Další moţností umístění reklamy jsou různé autosalony s cílem zaměření na majitele drahých vozidel. Pro jednodušší a méně finančně nákladné zabezpečení osobních aut lze přitom vyuţít i reklamy nejen ve zmiňovaných autosalonech, ale i v autobazarech. ad d: Nedílnou součástí zviditelnění firmy je umístění reklamních tabulí při pořádání různých kulturních a sportovních akcí, které jsou sponzorovány firmou BSBV s.r.o. ad e: K plakátové propagaci je pak moţno vyuţít ploch, jako jsou například různé obecní vývěsky a tabule, jejichţ pouţití je bezplatné. 5.6 Cenová kalkulace Podle informací, které byly poskytnuty firmou, utratí ročně za reklamní předměty, merkantilní tiskoviny a reklamu cca ,- Kč. Do cenové kalkulace zahrneme: manuál jednotného vizuálního stylu ,- webové stránky ,- reklamní předměty (400ks + příprava) 6.000,- oblečení zaměstnanců 9.300,- označení firemních vozidel (4 vozy) ,- štítky k polepu objektů zabezpečených firmou 3.000,- merkantilní tiskoviny 5.500,- reklamní letáčky a plakáty (1000 ks ks) 4.680,- Ceny u jednotlivých poloţek jsou výsledným průměrem cen zjišťovaných u firem, které se zabývají danou oblastí činnosti. Tyto ceny jsem poptávala u 4 různých firem. Jednotlivé firmy nechtějí uvádět přesné konkrétní údaje, neboť tyto vţdy zpracovávají dle přesně dané 42

44 specifikace zakázky, kterou je moţno upravit dle přání zákazníka, moţností dané firmy, ale rovněţ například rozsahem dané zakázky (mnoţství). Výslednou cenu lze podstatným způsobem ovlivnit a to jak výběrem provádějící firmy, tak například kvalitou jednotlivých produktů, nebo jejich typem. Likvidace starých materiálů, které nejsou provedeny v navrhovaném jednotném vizuálním stylu se do cenové kalkulace nijak nepromítnou, neboť firma si nepořizuje ţádné větší zásoby materiálů provedených v jednotném vizuálním stylu. Celková cenová kalkulace na změnu vizuálního stylu by byla cca ,-. Rozpočet stanovený firmou BSBV s.r.o. na změnu jednotného vizuálního stylu byl určen ve výši ,-. Cenová kalkulace toto rozpočtové omezení překročila, jelikoţ se však jedná o průměrné ceny, lze tento rozpočet sníţit na stanovenou mez. Provedená investice, jejímţ základem je změna jednotného vizuálního stylu se firmě vrátí ve zvýšení počtu zákazníků a tím i zvýšení trţeb. 43

45 6. Závěr Hlavním cílem mé bakalářské práce je přiblížit současný stav a fungování jednotného vizuálního stylu ve firmě BSBV s.r.o. a jeho působení na její současné zákazníky. Společnost BSBV s.r.o. je regionální firmou na území kraje Vysočina a to zejména s působností v okrese Pelhřimov. Její působení není pouze regionální, ale celorepublikové, to však v malém měřítku. V praktické části jsem navázala na teoretickou část, ve které jsem popsala stávající stav jednotného vizuálního stylu a podnikové identity ve firmě BSBV s.r.o. Provedla jsem vyhodnocení obecných informací o společnosti, její historii, prováděné hlavní činnosti a certifikace, které firma vyuţívá při své práci. Zhodnotila jsem klady, zápory a nedostatky současného stavu vzhledem k tomu, jak je vnímám dle svých poznatků z teoretické části. Vytvořila jsem několik návrhů nového loga a postupným vyřazováním jednotlivých návrhů bylo vybráno finální logo č Toto nejvýstiţněji charakterizuje zaměření a činnost firmy, přičemţ působí kompaktním a esteticky velice zajímavým dojmem. Provedení zaručuje, ţe vybrané logo bude jednoduše a jasně identifikovatelné i mezi jinými. S tímto také koresponduje výběr barev, které budou u nově vytvořené značky (loga) pouţity. V části Návrhy změn jednotného vizuálního stylu jsem předloţila své konkrétní návrhy. Týkají se jednotlivých, částečných nebo celkových změn, které by firma měla provést v rámci strategie a dalšího postupu. Navrhla jsem zde některá zlepšení a zkvalitnění stavu, jako např. formulaci poslání společnosti do jasně srozumitelného sloganu, při postupné obměně vozového parku začít směřovat k jednotné značce vozidel. Dále pak byly vybrány firemní barvy a mnou navrženo nové logo společnosti, se kterým úzce souvisí i jeho vyuţití při reklamně. Vše jsem navrhovala s ohledem na potřeby a současné poţadavky ve vyuţívání jednotného vizuálního stylu ve vztahu k zákazníkovi. Vedením firmy BSBV s.r.o. bylo rozhodnuto o pouţití mnou navrţeného loga na jiţ existujících firemních reklamních předmětech, merkantilních tiskovinách, oblečení zaměstnanců, firemních vozidlech, webových stránkách, či na dalších plochách, kde bylo 44

46 doposud vyuţíváno staré logo. Těmito plochami mohou být například štítky k polepu objektů jiţ zabezpečených. Bylo navrţeno i vyuţití reklamy pro firmu BSBV s.r.o, ale vzhledem k tomu, ţe ceny reklamních spotů v rádiu či televizi jsou velice různorodé, bylo rozhodnuto vedením firmy, ţe tuto reklamu prozatím nevyuţijí a bude ponechána v řešení na pozdější vyuţití. Nakonec jsem provedla cenovou kalkulaci změny jednotného vizuálního stylu na základě průměrných cen, které byly zjištěny od firem, které se touto problematikou zabývají. Cenový rozpočet sice překročil hranici, kterou firma BSBV s.r.o. stanovila, ale vzhledem k tomu, ţe se jedná o průměrné ceny, tak lze sníţit cenu na uvedenou mez. 45

47 7. Použité zdroje Analytické a statistické sluţby. ČSÚ v Jihlavě informuje 4/2009. [online] [cit. 8. dubna 2010]. Dostupný z URL: <http://analytika.kr-vysocina.cz/cisla/csu_0409.pdf> BSBV s.r.o. zabezpečovací systémy a sluţby. [online]. c2009 [cit. 6.května 2009]. Dostupný z URL: <http://bsbv.cz/index.php?nid=3479&lid=cz&pic=main> FORET, M. Marketingová komunikace. 1.vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK, T. Marketing základy a principy. 2.vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN HLOUŠEK, K. Když synergie vítězí marketingová komunikace a firemní kultura. [online]. c , poslední aktualizace [cit. 27. října 2009]. Dostupný z URL: <http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?action=view&article_id=3024> HORNÝ, S. Vizuální komunikace firem.praha : Oeconomica, s. ISBN KOTLER, P. Marketing od A do Z, Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. 1. vyd. Praha s. ISBN KOTLER, P. Marketing podle Kotlera, Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 1.vyd. Management Press, Praha s. ISBN KOTYZA, M., KAFKA, O. Corporate identity set. 2. vyd. Praha 6 : Kafka Design s. KŘÍŢOVÁ, J. Jednotný vizuální styl. [online]. c , poslední aktualizace [cit. 27. října 2009]. Dostupný z URL: < PAVLEČKA, V., M-journal.cz. ATL komunikace. [online]. c , poslední aktualizace [cit. 22.listopadu 2009]. Dostupný z URL <http://www.m-journal.cz/cs/marketing/zaklady-marketingu/atlkomunikace s299x463.html> PECINA, M. Typomil písmo, typografie a sazba na webu. [online]. c [cit. 27.února 2009]. Dostupný z URL: <http://typomil.com/index.htm>. PELIKÁN, Josef. Barevné vidění. [PDF online]. Praha : Karlova univerzita, 11. října 2001 [cit. 23. února 2009]. Dostupný z URL <http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca/lectures/pdf/colorperception.pdf> SVOBODA, V. Corporate identity. 1.vyd. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. ISBN

48 R1 Vysočina regionální televize. Sledovanost. [online]. c2008 [cit. 2. února 2010] Dostupná z URL: <http://www.tv-vysocina.cz/index.php?page=5> 47

49 Přílohy Seznam příloh: Příloha A - Návrhy nových log společnosti BSBV s.r.o. Příloha B - Správní členění kraje vysočina Příloha C - Certifikace firmy BSBV s.r.o.

50 Příloha A Návrhy nových log společnosti BSBV s.r.o.

51 Zdroj: Práce autora

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze David Pála Corporate Identity s praktickým zaměřením na Corporate Design ZŠ Průhonice (Bakalářská

Více

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Více

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Obor: Šárka Palasová Ekonomika a management

Více

ANALÝZA PODNIKOVÉ KOMUNIKACE U OBLASTNÍHO ŘEDITELSTVÍ SLUŢBY CIZINECKÉ POLICIE BRNO

ANALÝZA PODNIKOVÉ KOMUNIKACE U OBLASTNÍHO ŘEDITELSTVÍ SLUŢBY CIZINECKÉ POLICIE BRNO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních sluţeb ANALÝZA PODNIKOVÉ KOMUNIKACE U OBLASTNÍHO

Více

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná Marketingové komunikace v sociálních službách Bc. Eva Krvačná Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikacemi, vymezuje jejich jedinečnost a význam v sociálních sluţbách.

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu Dena v Jihlavě

Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu Dena v Jihlavě SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu

Více

Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě

Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě BAKALÁŘSKÁ

Více

Marketingová komunikace v občanském sdruţení PROSAZ

Marketingová komunikace v občanském sdruţení PROSAZ Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Marketingová komunikace v občanském sdruţení PROSAZ Bakalářská práce Autor: Iveta Pešková Ekonomika

Více

PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE

PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Marketing a management PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s.

Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s. Nikola Jankovičová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh komunikační kampaně prodejny Juraj Kohl Communication campaign proposal for the Juraj Kohl shop Petra Kohlová Cheb 2013 Čestné

Více

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela Webové stránky UTB ve Zlíně Vít Nevřela Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Analýza image firmy XY, s.r.o. Eva Janků

Analýza image firmy XY, s.r.o. Eva Janků Analýza image firmy XY, s.r.o. Eva Janků Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zanalyzovat image firmy XY, s. r. o. a navrhnout případné opatření pro její zlepšení. Práce je rozdělena

Více

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

Více

Návrh komunikačního plánu vybrané neziskové organizace

Návrh komunikačního plánu vybrané neziskové organizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh komunikačního plánu vybrané neziskové organizace Bakalářská práce Autor: Andrea Brucknerová Ekonomika a management zdravotních a

Více

STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace

STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace V. Název tématického celku: Základní modely komunikace externí, interní, integrovaná.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Webové stránky města Příbor Autor: Jiří Jurečka Vedoucí bakalářské práce: Ing. Šárka

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové nástroje na trzích B2B Marketing tools for B2B markets Barbora Kavková Plzeň 2013 Zadání práce Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o.

PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Kučera Komunikační mix střední odborné školy Marketing Communication Mix of the Technical

Více

T h e I m a g e o f t h e S c h o o l

T h e I m a g e o f t h e S c h o o l F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y Š á r k a S k o č k o v á Š k o l s k ý m a n a g e

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE FIRMY ESTETICO GASTRO s.r.o.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE FIRMY ESTETICO GASTRO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE FIRMY ESTETICO GASTRO s.r.o. BAKALÁŘSKÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Markéta PEZLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podniková strategie vybrané firmy Business

Více

Návrh jednotného vizuálního stylu pro klientské sportovní akce bankovní společnosti ČSOB. David Šupka

Návrh jednotného vizuálního stylu pro klientské sportovní akce bankovní společnosti ČSOB. David Šupka Návrh jednotného vizuálního stylu pro klientské sportovní akce bankovní společnosti ČSOB David Šupka Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato práce se zaměřuje na komplexní řešení jednotného vizuálního stylu

Více