Obsah. Agnus dei Jsem ti blízko Jsme Tvůj lid Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty..."

Transkript

1 1 Obsah Agnus dei Beránku, vzdáváme Ti čest Blahoslavení Budu Tě vyvyšovat Bůh je dobrý Bůh silný můj jsi ty Byl člověk jako já esta en jak den íky za Tvůj kříž obrořeč duše má okonáno jest o stínu křídel Tvých Haleluja, sláva, čest Haleluja, spasení Haleluja, všichni zpívají Hledám Tvoji tvář Hříchy tvý hci být tam, kde Ty jsi rád hci Ti říct hvalte Hospodina z nebes hválu vzdejte Hospodinu Immanuel Já jdu tam do Boží země Jak proudy říček dvou Jen v tebe důvěru mám Ježíš Boží syn Ježíši, dík za golgotský kříž Ježíši, můj Pane Ježíš je má skála Ježíš je tu právě teď Ježíš, přítel hříšných Jsem ti blízko Jsme Tvůj lid Kde se křesťané Kdopak je nám nejdražší Když Bůh je s námi Kéž je nám Bůh milostiv Kéž má duše žije Králi můj, Tebe hledám Kristus kraluje Křídla holubice Láska Tvá na všech místech září Láska Tvá přijď k nám Lidé všech národů Lid, který chodí v temnotách Má síla je v Pánu Mou cestu v rukou máš Můj Králi, má spáso My jsme Kristova vůně Na trůnu v nebesích Nebesa i země pominou Někdy se zdá Nikto ma nemože odlúčiť Nové stvoření Otče chválím Otče můj, dnešní den Otče můj drahý

2 2 Pane Bože, přijď k nám Pane můj, Tys můj spasitel Pánu ať zní Píseň spasených Pokoj Tvůj jak řeka Přicházím před Tvoji tvář Půjdeš-li pouští Rád Tě mám Raduje se všechen Boží lid Z Betléma se ozývá Zboř každou hráz Znám Tě tak málo Zpívejte Hospodinu píseň novou Zpívat píseň lásky smím Ztišením se sluší tebe chválit Živá voda Akordy strana 36 S každým trápením Sláva, náš Pán je živ Smíme stát Svatý, svatý, Beránku Boží Tam k výšinám Tobě, Králi, chválu vzdávám Toužím Tvé světlo, Pane Tví jsme my Tvoje jméno vyznávám Tvoje krev Ty jediný Ty jsi jediný Bůh Ty jsi pánem všech mých dní Ty jsi útočiště mé Veď mě dál Veď mne, Pane můj Věřím v Boha Vládne mocný král Všechno, co by sis přál V tiché kraje Vzdáváme Ti chválu Vzdejme čest Vzhůru, pojďme k vodám

3 3 Blahoslavení 1. Agnus dei 1. 2x[ Haleluja, haleluja, neboť Pán, Bůh a Král vládne nám. ] Bridge: Hale luja, Ref: 2x[ sva tý, / sva tý je náš / Pán Bůh vše mohou cí. Hoden /H je náš Pán, hoden /H je náš Pán přijmout chvá lu. ] en. Ref: 2x[ svatý, svatý jsi náš Pán Bůh všemohoucí. Přijmi Pane náš, přijmi Pane náš naši chválu. ] en. 2. Beránku, vzdáváme Ti čest Ref: 2x[ Z našich 7 /E 7 rtů, z našich 7 my /E slí, 7 z našich maj7 rukou přijmi dík. H7 ] 7 maj7 3. Blahoslavení 1. Blaho slave F ní, ti, B F kteří přebývají v domě Tvém. E Na věky věků F jen budou B chválit jméno Tvé, budou F chválit jméno A Tvé. Ref: Nebo F Hospodin je štít a slunce, m slávu, milost udílí, nikdy F neodepře své milosr denství těm, kdo m v upřímnosti hledají Jeho E tvář. Beránku, vzdáváme Ti čest a /H slávu. Beránku, vzdáváme Ti d A ík. ] 1. 2x[ 2. Lepší jeden den v Hospodinových nádvořích nad ti síců jinde! Raději zvolil jsem u prahu sedět v domě Boha svého než prodlévat ve stanech hříšníků.

4 Byl člověk jako já 4 4. Bůh je dobrý 6. Byl člověk jako já 1. Bůh je dobrý, Bůh je dobrý, dobrý Bů 7 h, dobrý A7 Bůh je Pán Je žíš. 2. Bůh je svatý Bůh je láska Bůh je život =1. 5. Bůh silný můj jsi ty Bůh silný můj jsi Ty, Tebe hned v jitře hledám, po Tobě žízní duše má i tělo v zemi vyprahlé, abych Tě spatřil v slávě Tvé, aby Tě chválily mé rty. Abych Tě stále vele bil, v Tvém jménu ruce pozve dal, abys sytil duši mou a chválila Tě ústa má. 1. Byl člověk jako já, stál tam, kde stojím já, cítil, co cítím já, On rozumí. On křehkost moji zná, žil v těle jako já, ďábel Ho pokoušel, On neprohrál. Ref: Bůh s námi je, nám blízko F je, Bůh s námi je, Immanu F el. 2. Byl lidmi pohrdán, týrán a popliván, blízkými opuštěn, On odpouští. Muž plný bolesti, vzal naše nemoci, svůj život položil za život můj. Ref: Bůh s námi je, nám blízko F je, Bůh s námi je, Immanu F el. O Tobě stále přemýš lím, přilnula k Tobě duše má.

5 5 obrořeč duše má 7. Budu Tě vyvyšovat Budu Tě vyvyšovat, Bo že můj, a dobrořečit jménu Tvému na věky věků. ] 1. 2x[ 2x[ Budu Ti dobrořečit kaž dý den a chválit jméno Tvé na věky věků. ] Ó Ref: 4x[ Blízký je Hospodin těm, kdo ho vzýva jí, ] v pravdě vzýva jí. 2. 2x[ O slávě a kráse, velebnosti Tvé, o předivných věcech Tvých mluviti budu ] 2x[ O síle a moci, spravedlnosti Tvé, o předivných skutcích Tvých mluviti budu ] 8. esta Intro: /F maj A /F maj A 1. Své cestě rozuměl jsi jenom Ty sám, jenom Ty jsi znal /F A Boží plán. Láska A/F byla to, co vedlo Tě dál, vůli /F svou jsi nehle A dal. 2. Od počátku věděl jsi, že čeká Tě kříž, s každým novým dnem byl blíž a blíž. Veden Otcem svým jsi přesto šel dál, za můj hřích jsi svůj život dal. Ref: 7 F m7 maj7 Pane, toužím znát tu lásku, 7 /F co na kříži Tě udr A žela, 7 všechno za ni F m7 dát, jen ji maj7 hledat. Vždyť 7 vím, že /F bez ní nemá A smysl žít. 9. obrořeč duše má 2x[ obrořeč duše má Hospodi nu a celé nitro mé Jeho svatému jmé nu. ] A nezapomínej na žádné Jeho dobrodi ní, On ti všechny tvé nepravosti promí jí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitová ním.

6 o stínu křídel Tvých en jak den 1. en jak A F den toužím jít za Te bou, být Tvojí, E Pane A můj. A7 Být jen A stín, v Tobě žít duší F svou, být Tvojí, A Pane můj. Ref: Lásko ty věčná s námi A zů A7 stá vej a dej pokoj svůj všem E nám, E7 A v pokorné prosbě ruce A spí A7 ná me a skloň se milos ti A vě k nám. 2. en jak den vidíš jen bídu mou, buď se mnou, Pane můj. Touhu dej žít na kolenou, buď se mnou, Pane můj. 3. en jak den hojíš má zranění, jsi se mnou, Pane můj. Sílu mám konat své spasení, jsi se mnou, Pane můj. 4. en jak den chceme jít za Tebou, být Tvoji, Pane náš. Sloužit všem, aby též mohli žít, být s Tebou, Pane náš. 11. okonáno jest 1. Odpustit hřích, (odpustit hřích) zastavit lavinu, (zastavit lavinu) F porazit (porazit) E smrt. Přišel jsi Ty, (přišel jsi Ty) Beránek bez viny, (Beránek bez viny) F vykoupit (vykoupit) E svět. Ref: okonáno F jest! okonáno F jest! okonáno F jest! A E men. 2. Podstoupit kříž, (podstoupit kříž) zaplatit za vinu, (zaplatit za vinu) vytrpět (vytrpět) trest, přišel jsi Ty (přišel jsi Ty) vyhlásit zajatým (vyhlásit zajatým) radostnou (radostnou) zvěst: 12. o stínu křídel Tvých F o stínu křídel 7/A Tvých se / ukrývám, do lásky Tvé, maj7 do slitová F 4 ní. F o stínu křídel 7/A Tvých se ukrý / vám, ó Bože náš, maj7 Bože F 4 náš. F 7/A / hráníš nás Ty maj7 F 4 sám, Ty sám. F

7 7 Haleluja, sláva, čest 13. íky za Tvůj kříž 14. Haleluja, všichni zpívají 1. íky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když ses m nám vydal cele do rukou, ó Pane náš, ó Pane náš. Naše skutky zlé Tys nám odpustil, překryls m krví svou, na vše zapomněl, děku ji, děku ji. Hale luja všichni zpívají, hale luja ať tady zní, vzdejme chválu Bohu našemu, ať Jeho sláva tento dům napl ní. Ref: Pane, mám Tě rád, vážně mám Tě rád, stále A poznávám, že Ty miluješ A7 nás, hlubokou radostí těšíš srdce mé, ale A7 největší je to, že mohu A7 znát, Tvou lásku znát. 2. Za mé nemoci trpěls Pane můj, abys vzal náš strach, lásku vyléváš, ó Pane náš, ó Pane náš. Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství, teď nám dáváš růst, z vody živé pít, děkuji, děkuji. 15. Haleluja, sláva, čest Ref: Halelu ja, slá va, čest i chvála s dobrořeče ním, síla i moc, úcta i dík Tobě navěky nále ží. 1. Přišel jsi plamenem zažehnout knoty vírou jen doutnají cí, změnit pustinu v zahradu rozkvetlou v srdcích bez lásky strádají cích, v srdcích bez lásky strádají cích. 2. Svatý se dotýkal nečistých, sloužil ten, kdo měl být uctíván, Král umýval nohy svým poddaným, nevinný za hřích byl potrestán, nevinný za hřích byl potrestán.

8 hci být tam, kde Ty jsi rád Haleluja, spasení Ref: 2x[ Ha le 7 lu ja, spasení sláva i moc patří Bo hu naše 7 mu, ha 7 lelu ja. ] 1. Protože velké a spravedlivé jsou jeho 7 soudy, spase ní, sláva i moc patří Bo hu naše 7 mu, ha 7 lelu ja. 2. Radujme se, jásejme, vzdejme Mu chválu, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, haleluja. 17. Tvé světlo, Pane 1. Tvé světlo, Pane, zahání temnotu, Tvá cesta je tak dokona E lá. Protříbená jsou všechna Tvá slova, F Ty jsi štítem mým. Ref: 2x[ Kdo je Bůh kromě Tebe, kdo je skála, jen E Ty, Bůh náš. ] 2. S Tebou proběhnu i vřavou nepřátel, ve Tvé výzbroji hradbu zdolám, učíš mě bojovat směle a statečně, Tvá paže mě podpírá. 18. hci být tam, kde Ty jsi rád 1. hci být maj7 tam, kde Ty jsi 6 rád, žít maj7 s Tebou, víc Tě znát, 7 mít tam svůj A dům, kde 7 Ty svůj dům máš. maj7 2. Vždy říct to, co v srdci máš, všem dát, co Ty rozdáváš, stát, když se zastavíš, a jít, až půjdeš dál. Ref: m7 Unaveným vrátit sílu, m7 bloudícím světlem být, m7 sklíčeným břímě zvednout, radost jim A dát. 3. =1 4. Vždy říct to, co v srdci máš, a vzít, co mi podáváš, stát, když se zastavíš, a jít, až půjdeš dál. Ref: Unaveným vracíš sílu, cíl i směr bezradným, hladové sytíš manou, smí ze skály pít.

9 9 hvalte Hospodina, z nebesá 19. hválu vzdejte, Hospodinu 1. A hválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Ref: 2x[ (Jeho milosrdenství je A věčné.) A hválu vzdejte Bohu bohů. (Jeho milosrdenství je A věčné.) A hválu vzdejte Pánu pánů. (Jeho milosrdenství je A věčné.) A Jedině On koná veliké divy. (Jeho milosrdenství je A věčné.) Jako vysoko je nad zemí / nebe, jako vysoko je nad zemí / nebe, tak se F nad námi Tvé milosrdenství klene. ] 2. Zemi na vodách překlenul oblohou. (Jeho milosrdenství atd... ) Učinil veliká světla. Slunce, aby vládlo ve dne. Měsíc a hvězdy, aby vládli v noci. 3. Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás. A vyrval nás našim protivníkům. Veškerému tvorstvu dává pokrm. hválu vzdejte Bohu nebes. 20. Hříchy tvý Ref: Hříchy tvý tě F jednou dože nou, zkoušíš spálit mosty za se bou, všecko zlý v duši dál si vlá číš tmou, hříchy tvý tě F jednou dože nou. 1. Váháš, jestli má cenu se prát, váháš, jestli znovu začít hrát, hříchů svých snad F začít lito vat. 2. Troufám si ti dát to, oč bys stál, troufám si tě vést zas o krok dál. Hříchy tvý na sebe jeden vzal, hříchy tvý na sebe Ježíš vzal. 21. hvalte Hospodina, z nebesá 1. hvalte Hospodina z nebes, chvalte Ho ve výši A nách! hvalte Ho, všichni Jeho andělé, chvalte Ho, všechny Jeho A zástupy. Ref: 2x[ Neboť vyvýše né je Jeho jméno, Jeho velebnost je A nad nebem a zemí. ]

10 Hledám Tvoji tvář hci Ti říct Intro: hci Ti říct, co vím už dlouho, proč Ti to skoro vůbec neříkám? hci Ti říct, to mou je tou hou, říct Ti, co pro mě jsi, co pro mě zname náš. 2. Vždyť bez Tebe jsem jen tělesná schrána, tak prázdná, tak bez cíle, nenaplněná. Vždyť bez Tebe jsem jak pes, co nemá pána, není, kdo by jej sytil, kdo rány omýval. Ref: Bože, Tys mi vším Tys mi zahradou v poušti, co hojnost má plodů, Tys deštěm, co zkrápí vyprahlou zem. Tys matka, co s láskou dítě své H7 kojí, Tys lékař, co hojí rány H7 v srdci mém. Ref: Bože, Tys mi vším, co mám, Tys mi vším v mém žití. Odpusť, že to nedávám znát, odpusť, že to vždy H7 necítím. Bridge: Vždyť bez Tebe jsem jak ztracená, v ulicích slepých bloudím, bez Tebe padám na kolena pod tíhou H7 svých vlastních vin. 23. Hledám Tvoji tvář 1. Hledám maj7 Tvoji tvář, Pane 2 můj, hledám maj7 Tvoji tvář každý 2 den. Po Tobě maj7 touží duše 2 má, oče maj7 kávám slovo Tvé. A Ref: hci jít za Tebou, Ježí ši, Ref: 2x[ cestou A Tvou, chci jít za Tebou, Ježíši. A hci jít za Tebou, Ježí ši, cestou A Tvou, chci jít za Tebou, Ježíši, za Tebou! A F m Za Tebou, Pane můj, chci A jít každý E den, F m za Tebou, Pane můj, chci A jít. E ]

11 11 Ježíš je tu právě teď 24. Jak proudy říček dvou 1. Jak proudy říček F m dvou se náhle v řeku A spojí, a dál už jedno F m jsou, už nic je neroz A dvojí, tak spoj se vaše lá F m ska v jediný F m mocný proud, jenž 7 přenese přes F m úskalí bez pečně A vaši loď 2. Jak slunce každý den svítí a neumdlévá a stejně dává všem, nesoudí, nevybírá, tak stejně vaše láska, ať svítí lidem všem, ať poznají, že Ježíš Král je vaším průvodcem. 3. Hale, haleluja, zvony v nebesích znějí, že vzplála radost vám, v Ježíši Spasiteli, že lásku požehná vám, za ruku vede vás, tak pojďte s Ním a mějte vždy jen pro Něj všechen čas. 25. Immanuel 1. E5 Svaté jméno máš, Immanuel, Bůh je s námi, E5 Spasiteli náš, 2 neobstojí 2 pekel brány, E5 svatou krví Tvou očištěni, vykou peni, E5 pomazaní jdou 2 ve vítězství 2 dobýt zemi k slávě Tvé. E5 Ref: 2x[ Im manu E5 el, 2 Im 2 manu E5 el, 2 Ješua 2 Immanuel, E5 2 Ješua 2 Immanuel. E5 ] 26. Ježíš je tu právě teď Ježíš je tu / právě 7 /H teď. 7 /H Ježíš je tu / právě teď. Se svojí / velkou mo 7 cí On tě 7 uzdraví, se svojí / velkou mocí On se svojí / 7 velkou mocí On H/ tě vy 7 svobodí. 7 Ježíš je tu / právě teď. 7 tě 7 zachrání,

12 Ježíš Boží syn Já jdu tam do Boží země 1. Já jdu tam do Boží země, kde vládne 7 jas, já jdu tam do Boží země, kde vládne jas. Já jdu tam do Boží země, H7 kde vládne jas, A7 kde je 7 na věky mír. Ref: Pane můj, Pane můj, do nebe mne 7 veď, Pane můj, Pane můj, do nebe mne veď, Pane můj, Pane můj, H7 do nebe mne veď, A7 kde je 7 na věky mír. 2. 3x[ Pán Ježíš mi bude světlem na cestě mé, ] kde je na věky mír. 3. 3x[ Slávou bude korunován, kdo nesl kříž, ] kde je na věky mír. 28. Jen v tebe důvěru mám 1. Uprostřed /F zkoušek a všech m7/f E7 nesnází 7 7 jen v Tebe důvěru 7 mám. Když skoro /F vůbec nic mi m7/f nevychá E7 zí, 7 7 jen v Tebe důvěru 7 mám. Ref: 7 7 Ó, Hospo maj7 dine, 7 7 jen v Tebe důvěru mám. 7 7 Hospo maj7 Ó, dine, 7 7 jen v Tebe důvěru mám /F m7/f E7 2. Když mračna stahují se nad mou hlavou, jen v Tebe důvěru mám, pak místo deště slzy z očí kanou, jen v Tebe důvěru mám. 3. Když do mysli se vkrádá porážky stín, jen v Tebe důvěru mám, zas k Tobě přijdu s prostou vírou, že smím, když v Tebe důvěru mám. 29. Ježíš Boží syn Ref: 2x[ Ježíš, 7 Boží syn, 7 Ježíš A mne zbavil vin. A ] Ježíš je má A7 skála, nebe je můj A7 dům, má chvá la zní k nebe A7 sům. ] 1. 2x[ 2. 2x[ Jemu patří sláva, Jemu patří dík, má chvála za spasení. ]

13 13 Ježíš, přítel hříšných 30. Ježíši, dík za golgotský kříž 1. 2x[ Je F žíši, dík za 7 golgotský kříž, dík za B krev ze Tvých ran, která m7 tekla za náš 7 hřích. My F vzýváme Tě, před Te 7 bou se skláníme. Ježí B ši, dík za 7 golgotský F kříž. ] Ref: ík za vítězství, dík za B život, který s F dal. ík za vzácnou krev, kterou s B za nás vylé F val. Ježí ši, za A7/ Tvou krev my m vděčni B jsme, dík za m7 vítězství B na olgo 7 tě. 31. Ježíši, můj Pane 1. Ježíši, můj Pane, Ty jsi králů A Král, Tys za mne život svůj dal. Ref: Vele A bíme Tvoje svaté jméno, Ty jsi Bůh náš a A Pán. Vele A bíme Tvoje svaté jméno, Ty jsi Bůh náš a Pán. 32. Ježíš, přítel hříšných 1. A Je jeden hlas, co A4 měl by A znít, je jedna píseň A4 k zpívání, F m7 je jedno jméno hodné vzývá E ní. A Nad zlato poklad A4 vzácnější, A Král na trůnu A4 nejvyšším, F m7 Jemu chvála celým nebem E zní. Ref: 2x[ Má jméno A Ježíš, E přítel A hříšných, E Ježíš, A Ježíš, E přítel F m můj. E ] 2. Je pokoj, jenž strach zahání, láska, co roste dáváním, naděje, která smrtí nekončí. Bůh, který nám rozumí, přítel, co nikdy nezradí, jediné jméno, v němž je spasení. Bridge: Vešel do E mého věze ní, řekl: Jsi E volný, můžeš jít. E Jsi svobodný! F m E Ref: 2x[ Má jméno A Ježíš, E přítel A hříšných, E Ježíš, A Ježíš, E přítel F m můj. E ]

14 Ježíš je má skála Jsem ti blízko 1. F m Nemusíš se bát, já tě jménem E znám. F m F m Znám i cestu tvou, vždyť jsem ji E před tebou m prošel F m sám. F m Všechnu sílu svou u mne E zkoušej m brát, F m pomůžu ti nést každé tvé E břímě, m pokud mi je F m dáš. 2. Když se usmíváš, i já radost mám, s tebou prožívám prohry i vítězství ve zkouškách. F m I když prohráváš, mám tě pořád E rád, nemusíš to vzdát, znovu se zvedni a pojď se mnou dál. Ref: Jsem ti E blízko, velmi blízko, E blíž než se F m zdá. Věř mi, E blízko, 3. Všechna zklamání i tvé slzy znám, já jediný vím o každém zranění, které máš. Zvedni oči své, odlož žal i pláč, vždyť někoho máš, kdo je ti blízko a sebe chce ti dát. Ref: Jsem ti blízko Ježíš je má skála 1. Ježíš je má skála, Ref: 2x[ On je moje spasení, v Něho doufám, On je štítem mým. Ha le lu ja, On je štítem mým! ] 2. Ježíš je mým Pánem, nikdy mě neopustí, On je věrný, důvěru mou má. Ref: 4x[ Haleluja, důvěru mou má! ] velmi blízko E k tobě F m mám.

15 15 Kéž je nám Bůh milostiv 35. Jsme Tvůj lid 37. Kéž je nám Bůh milostiv 1. 2x[ Jsme tvůj lid, jsme Tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat. ] Ref: 2x[ Ať láska Tvá vždy mezi 7 námi přebý 2 vá a pokoj svůj znovu 7 vylej mezi 2 nás. ] 36. Kde se křesťané 1. Kde se křesťané spolu scházejí, ve jménu Tvém, v lásce, jednotní. Právě tam jsi zaslíbil, že budeš příto mný. nes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný! Ref: Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní, svému Bohu zpívej me a hrajme píseň spase ných. 1. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požeh nání, kéž nad /F námi rozjasní svou A4 tvář. A Ref: Kéž Ti, Bože, lidé vzdají 4 chvá lu, kéž Ti vzdají chválu všichni lidé. Kéž Ti, Bože, lidé vzdají 4 chvá lu, 7 kéž Ti vzdají chválu všichni lidé. 2. Ať je známa na zemi Tvoje cesta Pane, mezi všemi národy Tvá spása. 3. Ať národy plesají, Ty soudíš podle práva, spravovat je budeš na zemi. oda: Bůh nám A žehná, Bůh F m náš, /F Bůh nám A žehná, Bůh náš, 7 Bůh nám A žehná, Bůh F m náš, /F země plody vydala, Bůh nám A žehná, Bůh náš.

16 Králi můj, Tebe hledám Kdopak je nám, nejdražší m/ Kdopak je nám nej dražší, m/ kdo vám s láskou splývá, 7 m/ kdo ti smutky /H zaplaší, Fmaj7 koho mám tak 4 rád? m/ S kým přichází poznání, m/ komu patří sláva, 7 m/ kdo slyší tvé /H volání, kdo Fmaj7 věrným zůstá 4 vá? Fmaj7 To jenom 7 Ježíš může být, Fmaj7 u Něho 7 v dlaních na Fmaj7 jdeš klid a svou spásu, vždyť Beránek je Král, vítěz m vítězů, a m/ ty s Ním můžeš 4 žít, nádherně Fadd9 věčně žít. 39. Kéž má duše žije 1. Kéž má duše ži je, smí Tě chvá lit, kéž má duše ži je, smí Tě chvá lit, ať můj jazyk zpí vá slovo Tvé, 2. Potěšením ať je mi Tvůj zákon, Na pomoc mi podej ruku svou, Ať mi ze rtů tryská nová chvála, Králi můj, Tebe hledám 1. 7 Králi můj, Tebe Fmaj7 hledám, v tichosti o slovu Tvém rozjí mám. E7 7 Jako jelen dychtí po čistých Fmaj7 vodách, po Tobě, po vodě Tvé žízeň mám. E7 Ref: Fmaj7 Proč se tak rmoutíš, duše má? Fmaj7 Proč ve mně úzkostně sténáš, duše E7 má? Fmaj7 Na Boha čekej, duše má! Fmaj7 Opět jen Jemu, své spáse, chválu E7 vzdám. 2. Kéž světlo Tvé, Bože vidím! Když nevím, kudy mám jít, veď mě sám. Až před příbytek svůj, kde na mě čekáš, tam opět radost a mír nalézám. Hospo dine, tou žím po spáse E Tvé.

17 17 Láska Tvá přijď k nám 41. Když Bůh je s námi 43. Křídla holubice 2x[ Když Bůh je s námi, kdo je proti nám? ] 2x[ Sňal pouta hříchu, smrti zlomil zbraň. Otevřel bránu, pozval nás dál. ]... dokořán. 2x[ S námi je Bůh, Immanuel. S námi je Bůh, Immanu el. ] 42. Kristus kraluje 1. Kris tus kra lu je, nás ob ha A ju je před tváří Otce, tam, v ne H be sích. 2. Onť jest síla má, v Něm se ukrývám. Stále se raduje duše má. 3. Lépe zpívati, v Boha doufati, než v lidech naději skládati. 4. hvalmež slavného Krále věčného, s písněmi předstupmež před Něho. 1. Křídla holubice mít, jak rád bych k Tobě odletěl. Však kam teď, Pane můj, se skrýt? Kudy letět? Ukaž 7 směr. Ref: Kdybych světa kraj přeletěl nebo v temném stínu skrýt se chtěl, nenajdu víc, než v Tobě mám. Ty jsi má skrýš. 2. Křídla holubice mít, kam sám bych, Pane, doletěl. Vím, že v Tobě smím se skrýt, jen Ty znáš pravý cíl a směr. 3. Křídla holubice mít, kam sám bych, Pane, doletěl. Vím, že v Tobě smím se skrýt, jen Ty jsi pravý cíl a směr. 44. Láska Tvá přijď k nám Láska / Tvá, přijď k nám, / láska Tvá, ať vté A ká, F m s milo stí F m ať zaplaví nás, láska Tvá, A přijď k nám. /

18 Lid, který chodí v temnotách Láska Tvá na všech, místech září 1. F Láska B Tvá na všech F místech září, F v tmách li B dem jako F slunce září, B Ježí ši, celý svět jsi o m zářil, B svobo du vězně ným jsi vy m hlásil, B záříš dál, B záříš dál. Ref: F Zář svou dej B nám, naplň m zem slávou Otce svého, F dej oheň B svůj, rozně E cuj v nás žár F B Proud milosti m zaplaví nás i celý národ. F ej Slovo B své, ať je m nám svící F v tmách. 46. Lidé všech národů m Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně, Hospodin nejvyšší vzbuzuje bázeň, m On je Král veliký nad celou zemí! 47. Lid, který chodí v temnotách 1. m Lid, který chodí v temnotách F uvidí m veliké A světlo, m těm, kteří bydlí F ve stínu smrti m z Betléma A zazáří m světlo. m Neboť se nám Syn narodí, F dítě m bude nám A dáno, m na Jeho rameni F spočine vláda, m bude mít A nádherné m jméno. Ref: m ivuplný B Rádce, F Božský Boha m týr, F sám Pokoje vlád A ce, m Otec B věčnos F ti. A m ivuplný B Rádce, F Božský Boha m týr, F sám Pokoje vlád A ce, m Otec A m věčnosti. 2. uch Boží na Něm spočine, v Něm Bůh bude zjeven, z Jákoba hvězda zářivá vzejde, Mesiáš s nádherným jménem. On bude světlem v temnotách, majákem, když zuří bouře, před lidskou zlobou bezpečnou skrýší, pramenem uprostřed pouště. 2x[ On je m Král veliký nad celou m zemí. ]

19 19 Můj Králi, má spáso 48. Mou cestu v rukou máš 49. Můj Králi, má spáso 1. /E Mou cestu Fmaj7 v rukou máš, jdu s důvě rou, /E neselže Fmaj7 láska Tvá, jdu s důvě rou. Ať se třeba Fmaj7 hory zřítí 7 do moře, jdu s důvěrou, ať i hvězdy Fmaj7 padají a 7 svět kolem se hroutí. 2. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou, vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou, i když musím projít temným údolím jdu s důvěrou, vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. Ref: Každý den novou Fmaj7 milost z Tvých 7 dlaní smím si brát. Jako strom v Tvém Fmaj7 chrámu v pevných 7 zdech Tvé věrné lásky úkryt F mám. 1. Můj Králi, má spáso, nikdo ne ní jako Ty, na každý den, chválit bych chtěl, ten zázrak mocné F lá sky Tvé. Můj štíte, má skálo, u Tebe můžu se skrýt, ať každý dech, všechno co jsem, nepřestane F chvá lou znít. Ref: Hlahol zem Pánu se vším, co je v ní, Králi buď důstojnost, úcta i dík, hroutí se skály a příboj hřmí, to když Tvé jméno zní. O díle Tvém, Pane, zpívám tak rád, chci vyznat Ti lásku, chci v ní pevně stát, to, cos mi slíbil je víc než kdo může dát.

20 Nové stvoření Má síla je v Pánu 1. 2x[ Má síla je v Pánu, má spása je v Pánu, má sláva je v Pánu, je v Něm, jenom v Něm. ] Ref: hválím Tě / životem svým, chválím Tě / ze vší své síly, životem svým, ze E vší síly své, F chválím Tě, Pane můj. 51. My jsme Kristova vůně 2x[ Bohu pak chvála, který vždycky dává 7 nám vítězství v Kristu, a vůni známosti své zjevu je skrze 7 nás každému místu. ] 2x[ My jsme Kristova vůně, 7 těm, kteří k spasení jdou. 7 My jsme Kristova vůně, výhra nad mocí zlou. ] 52. Nebesa i země pominou 1. m7 Nebesa i země pominou, ale H2 Slovo Tvé, to A2 zůstává, m7 všechny jazyky, ty utichnou v ten H2 den, až se vrátíš A2 k nám. 2. F m7 Nebesa i země pominou, ale E2 Slovo Tvé, to 2 zůstává, F m7 všechny jazyky, ty utichnou v ten E2 den, až se vrátíš 2 k nám, mocný Hdim Pán: Ref: 2x[ jako 7 Vítěz, maj7 Ježíš, Pán! Immanuel! A4 Slávy A Král! ] 3. Těším se na den, kdy přijdeš k nám jako vzkříšený Beránek, připravený jsem, to vyznávám a vím, že se vrátíš k nám, mocný Pán: 53. Nové stvoření F Nové stvo B ření, to jsem dnes F já, staré pomi nulo, 7 nový život F mám. F7 Jsem Boží B dítě, už nejsem F sám, v Ježíši m7 Kristu, 7 nový život F mám. B F

21 21 Nikto ma nemože, odlúčiť 54. Někdy se zdá 1. Někdy se zdá, že ses mi vzdálil, když Tvoji tvář nenachá zím. Někdy se zdá, že Bible mlčí, když cestám Tvým nerozu H mím. 2. Někdy je čas odejít na poušť, bojovat boj s pokušením. Někdy je čas sám sobě zemřít a dál cestou Tvou poslušně jít. oda: Ale E já H v Tebe A věřím. E ál H naději A mám. Vždyť to E vím, H že Ty jsi A věrný. V Tobě E já H naději A mám. Pane E já H v Tebe A věřím. E ál H naději A mám. Vždyť to E vím, H že Ty jsi A věrný, a máš m mě A rád, máš mě rád, i když mě E znáš. 55. Na trůnu v nebesích Ref: A Na trůnu v nebe A4 sích můj A Bůh, A4 A na trůnu v nebe A4 sích můj F Bů h, /H na trůnu v nebe sích slávou odě F ný, A na trůnu v nebe A4 sích můj A Bůh. A4 1. Krví Krista vy A7sus2 koupený, věřím, Jeho Fmaj7 smrtí s Bohem smířený, věřím, věřím! 2. Ze všech hříchů očištěný, věřím, svobodný a spravedlivý, věřím, věřím! 56. Nikto ma nemože, odlúčiť Nikto ma nemože odlúčiť od Tvojej lásky. Nikto ma nemože odlúčiť od Tvojej lásky. Tebe patrim, Tebe patrim.

22 Otče můj, dnešní den Otče chválím 2x[ Otče, chvá lím jméno Tvé posvěce né, Tvé jméno chvá lím, ať je navěky vyvýše né. ] 2x[ Hale lu ja, jen Tobě zní dík chvály mé. ] 58. Otče můj drahý 1. A Otče můj E drahý, sva F m té je jméno Tvé, kéž je A zjevná Tvoje E sláva na F m zemi. A Otče můj E drahý, sva F m té je jméno Tvé, kéž je A zjevná Tvoje E sláva na zemi, E můj Nejvyš A ší. Ref: E Buď vůle A Tvá na ne E bi, Buď vůle F m Tvá na ze mi, buď vůle A Tvá v životě E mém, F m Ježíši. E Buď vůle A Tvá na ne E bi, Buď vůle F m Tvá na ze mi, buď vůle A Tvá v životě E mém, Ježí ši, ůj Nejvyš A ší. E 2. 2x[ Ježíš, ó Ježíš, v jeho jménu je moc, kéž je zjevná Jeho sláva na zemi, ],ůj Nejvyšší. 59. Otče můj, dnešní den Otče můj, dnešní den do Tvých rukou vkládám F jen, uchem svatým veď mne E sám, zde oče kávám. F E Pane, Ty máš moc mi dát, abych zůstal pevně F stát, milost Tvá buď silou E mou sobě žádám. 7 Můj F Pán je se mnou, odpustil můj 7 hřích, můj F Pán je se mnou, dal mi své spase 7 ní, můj F Pán je E se mnou, dobře zná starosti mé a 7 má moc mne zachovat pro království své.

23 23 Pánu ať zní 60. Pane Bože, přijď k nám Pane A2 Bože, přijď k E nám ve své moci a A2 slávě, přebývej mezi A námi, navštiv lid E svůj. Přijď, A2 Ježíši, E k nám, Ty jsi hlava své A2 církve, jsi naším A králem, Ty jsi úhelný E kámen. Jsi požehna m7 ný Bůh, pevná skála, požehnaný m7 na věky, požehnané m7 je Tvoje jméno, požehna m7 ný Syn Otce svého. Pane Bože, přijď k E nám 61. Píseň spasených 62. Pane můj, Tys můj Spasitel Pane můj, Tys můj Spasitel přítel můj, Pán a Bůh. ] 1. 2x[ Ref: 2x[ Svatá a mocná Tvá krev, svatá, obmývá každý náš hřích ] oda: 2x[ Tvá krev i mne obmývá, Tvá krev pro li tá ] 63. Pánu ať zní 1. Pánu ať zní F píseň chval, Pánu ať tady zní: Slá va! Jméno má F vyvýše né, jen On navěky vlád ne. 2x[ Ho 2 den je 4 Berá nek nejvyš 2 ší 4 chvá ly, On nás A vykoupil svou krví. ] 2x[ Jenom Ty jsi navěky /F Král, jenom Tobě patří /F sláva, Pane A náš. ] Ref: Pánů Pán, králů Král. 2x[ Hale luja, F ha lelu ja! ] 2. Jako Jeho vojsko budeme stát, Pánu ať tady zní: Sláva! ej svou moc, Pane, požehnej nám, kéž naše země Tvou slávu zná.

24 Raduje se všechen Boží, lidá Pokoj Tvůj jak řeka Pokoj Tvůj jak /F řeka, láska Tvá jak horské štíty, vítr Tvého /H ucha ať proudí víc a víc. Radost Tvá jak /F pramen, věčný proud živo ta. /F Přijď, H uchu sva tý, s ohněm svým přijď. 66. Rád Tě mám Rád Tě mám, ó Pane, velmi rád Tě mám, svou lásku 7 Tobě vyznávám, 1. 2x[ jsi mi nejdraž F ší. ] Ref: Před Tebou stojím, srdce mám plné uzdra F vení, teď chci Ti říct, že Tě mám rád, po Tobě toužím, jsi život F můj, mé spasení, Ježíši. 65. Půjdeš-li pouští 1. Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím, půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, m svítím ti na cestu, F půjdeš-li E tmou. Ref: 2x[ Ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli, já jsem s tebou, E ať jdeš kamkoli, kamkoli, kamkoli, já jsem s tebou. E ] 67. Raduje se všechen Boží, lidá 1. Raduje se všechen Boží lid, že svého Pána zná. Ježíš přišel svůj lid zachrá nit, On vrátí se zas k nám. On se vrátí vytrh nout svůj lid, který spa sil, On se vrátí napl nit, co dávno nám slí bil. On se vrátí, On se vrátí, On se 7 vrátí.

25 25 Svatý, svatý, Beránku Boží 68. Smíme stát Smíme st A át na místě sva A7 tém. Všude A7 kolem F m75 nás jsou an H7 dělé, já to E vím. m Pojďme spolu vst A át, vzdát chválu Je ží A7 ši. Smíme stát, stát před Tebou na A místě svatém. 69. S každým trápením /A S každým trápením mám za kým jít. V bojích, v souženích Ty jsi můj A štít, můj štít, skála /F 7 /F věků, bezpečí, má 2 skrýš, kde smím se /F skrýt, čím víc poznávám Tvou 2 lásku, /H chci Ti /A říct, A můj Králi: Svou chválu Ti / vzdám, svou chválu Ti / vzdám! Jsi 7 dobrý Bůh a A4 nádher A ný a 7 láska Tvá je tak /A úžas A ná, já vím. 70. Přicházím před Tvoji, tvář 2x[ Přicházím před Tvoji tvář, Bože můj. ] Přicházím před Tvoji tvář a vzývám Tvé m jméno, svaté F jmé no Je žíš. 71. Sláva, náš Pán je živ 2x[ Slá A/ Slá A/ va, náš / Pán je A/ živ! va, je / A/ vzkříšený. Sám nad A/ smrtí / zvítě A/ zil, slá A/ va, / z mrtvých A/ vstal náš Pán. ] 2x[ Slá A va, Ježíš je A Pán, Ježíš je králů A Král. ] 72. Svatý, svatý, Beránku Boží Svatý, svatý, Beránku A Boží, svatý, svatý, sňal jsi můj A hřích. Svatý, Ty jsi ten Svatý, jsi hoden A slávy, Tobě se klaním, Tobě se klaním, Tebe A vzývám.

26 Tví jsme my Tobě, Králi, chválu vzdávám 1. 2x[ Tobě, Králi, chvá lu vzdávám. 7 ] Vzý vám 7 jméno H4 Tvé. H Tobě, Králi, chválu H vzdá vám. 2. 2x[ Beránku, jsi hoden té chvály. ] Vzývám jméno Tvé. Beránku, jsi hoden té chvály. 3. 2x[ V srdci mém zní nádherná píseň. ] Vzývám jméno Tvé. V srdci mém zní nádherná píseň. 4. 2x[ Před Tebou teď poklekám, Králi. ] Vzývám jméno Tvé. Před Tebou teď poklekám, Králi. 5. 2x[ K trůnu Tvému zní moje chvála. ] Vzývám jméno Tvé. K trůnu Tvému zní moje chvála. 74. Toužím Toužím, po Tobě 2 toužím, 7 toužím Tě poznávat, Tvou láskou, věčnou 2 láskou 7 nechat se objímat, ] 1. 2x[ Ref: 2x[ Bože, má spáso, veď mě dál, v nádvořích Tvých chci být i já. ] 2. 2x[ Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou. hválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou, ] 75. Tví jsme my 1. 6/ Tví jsme / my, 6/ nás shromáž / dila v jedno láska A Tvá, A 6/ náš hlas / zní, 6/ rodina tvých / dětí zpívá, Králi A náš. Ref: F Volá: Abba, F m Otče, maj7 velká A je moc Tvá, F Abba, F m Otče, maj7 velká A je moc Tvá. 2. Tví jsme my, zpíváme, vždyť nám vládne láska Tvá. Náš hlas zní, rodina tvých dětí zpívá, Králi náš. Ref: Zpívá: Abba, Otče, svaté jméno Tvé, Abba, Otče, svaté jméno Tvé.

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7.

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Apoštolská... 3 8. Ať požehnán je Bůh... 3 9. Ať Tě Hospodine

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

Čtení z Písma svatého pro mše za zemřelé a pro pohřební obřady Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů ( Česká biskupská konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy třeba domluvit s knězem.

Více

Modlitby za uzdravení

Modlitby za uzdravení Modlitby za uzdravení Prosebníci sv. Rafaela Věnováno Janě, která se měla uzdravit, ale věřím, že nás bude provázet svoji přímluvou z nebe. Církevní schválení uděleno biskupstvím královéhradeckým dne 19.3.2010

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ MODLITBY ZA UZDRAVENÍ PROSEBNÍCI SV. RAFAELA 2 Prosebníci za uzdravení: (= SPOLEČENSTVÍ LIDÍ) Zavazují se minimálně 21x za měsíc nejraději nahlas pomodlit pokud možno všechny, nebo alespoň tučně (ne kurzívou)

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 MODLITBA ZA FARNÍ MISIE Pane Ježíši, posílej nám Svého Ducha, aby tato farní misie byla časem Milosti a Naděje.

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

PRAHA 2009 SBORNÍK PÍSNÍ SVATOJÁNSKÉ NAVALIS

PRAHA 2009 SBORNÍK PÍSNÍ SVATOJÁNSKÉ NAVALIS PRAHA 2009 SBORNÍK PÍSNÍ SVATOJÁNSKÉ NAVALIS Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou Vroucně vítán budiž Vroucně vítán budiž, Jene svatý / země česká plesá jménem tvým, / píseň slávy v stánek nebes

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! SLŮVKA POVZBUZENÍ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Satan a jeho vojsko. strana 2. Kristova krev. strana 10. strana 20

Satan a jeho vojsko. strana 2. Kristova krev. strana 10. strana 20 Satan a jeho vojsko strana 2 Kristova krev strana 10 strana 20 1 Satan a jeho vojsko Seminář o duchovním boji Maria Ellen Růžička Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a

trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a KŘÍŽ A SVĚTLO Dav nepřestává křičet. Realita je víc než krutá: Dysmas je ukřižován a umírá. Dívá se na lidi okolo. Slyší dav, jak se mu vysmívá, ale ještě více než jemu posmívá se jakémusi židovskému králi.

Více

Heidelberský KATECHISMUS. to jest. křesťanské uč ení

Heidelberský KATECHISMUS. to jest. křesťanské uč ení Heidelberský KATECHISMUS to jest křesťanské uč ení nově podle vydá níherbornské ho z roku 1623 přeložené a biblický mi doklady tohoto vydá níopatřené. PŘ EDMLUVA I tento starý reformační katechismus má

Více

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi.

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi. 1. SVĚT STVOŘIL BŮH Svět nebyl vždycky. Stvořil jej Bůh. Stvořit znamená udělat něco z ničeho. Žádný člověk to neumí, to umí jen Bůh. Proto Pánu Bohu říkáme také Stvořitel. Bůh nemá tělo. Říkáme, že je

Více