Obsah. Agnus dei Jsem ti blízko Jsme Tvůj lid Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty..."

Transkript

1 1 Obsah Agnus dei Beránku, vzdáváme Ti čest Blahoslavení Budu Tě vyvyšovat Bůh je dobrý Bůh silný můj jsi ty Byl člověk jako já esta en jak den íky za Tvůj kříž obrořeč duše má okonáno jest o stínu křídel Tvých Haleluja, sláva, čest Haleluja, spasení Haleluja, všichni zpívají Hledám Tvoji tvář Hříchy tvý hci být tam, kde Ty jsi rád hci Ti říct hvalte Hospodina z nebes hválu vzdejte Hospodinu Immanuel Já jdu tam do Boží země Jak proudy říček dvou Jen v tebe důvěru mám Ježíš Boží syn Ježíši, dík za golgotský kříž Ježíši, můj Pane Ježíš je má skála Ježíš je tu právě teď Ježíš, přítel hříšných Jsem ti blízko Jsme Tvůj lid Kde se křesťané Kdopak je nám nejdražší Když Bůh je s námi Kéž je nám Bůh milostiv Kéž má duše žije Králi můj, Tebe hledám Kristus kraluje Křídla holubice Láska Tvá na všech místech září Láska Tvá přijď k nám Lidé všech národů Lid, který chodí v temnotách Má síla je v Pánu Mou cestu v rukou máš Můj Králi, má spáso My jsme Kristova vůně Na trůnu v nebesích Nebesa i země pominou Někdy se zdá Nikto ma nemože odlúčiť Nové stvoření Otče chválím Otče můj, dnešní den Otče můj drahý

2 2 Pane Bože, přijď k nám Pane můj, Tys můj spasitel Pánu ať zní Píseň spasených Pokoj Tvůj jak řeka Přicházím před Tvoji tvář Půjdeš-li pouští Rád Tě mám Raduje se všechen Boží lid Z Betléma se ozývá Zboř každou hráz Znám Tě tak málo Zpívejte Hospodinu píseň novou Zpívat píseň lásky smím Ztišením se sluší tebe chválit Živá voda Akordy strana 36 S každým trápením Sláva, náš Pán je živ Smíme stát Svatý, svatý, Beránku Boží Tam k výšinám Tobě, Králi, chválu vzdávám Toužím Tvé světlo, Pane Tví jsme my Tvoje jméno vyznávám Tvoje krev Ty jediný Ty jsi jediný Bůh Ty jsi pánem všech mých dní Ty jsi útočiště mé Veď mě dál Veď mne, Pane můj Věřím v Boha Vládne mocný král Všechno, co by sis přál V tiché kraje Vzdáváme Ti chválu Vzdejme čest Vzhůru, pojďme k vodám

3 3 Blahoslavení 1. Agnus dei 1. 2x[ Haleluja, haleluja, neboť Pán, Bůh a Král vládne nám. ] Bridge: Hale luja, Ref: 2x[ sva tý, / sva tý je náš / Pán Bůh vše mohou cí. Hoden /H je náš Pán, hoden /H je náš Pán přijmout chvá lu. ] en. Ref: 2x[ svatý, svatý jsi náš Pán Bůh všemohoucí. Přijmi Pane náš, přijmi Pane náš naši chválu. ] en. 2. Beránku, vzdáváme Ti čest Ref: 2x[ Z našich 7 /E 7 rtů, z našich 7 my /E slí, 7 z našich maj7 rukou přijmi dík. H7 ] 7 maj7 3. Blahoslavení 1. Blaho slave F ní, ti, B F kteří přebývají v domě Tvém. E Na věky věků F jen budou B chválit jméno Tvé, budou F chválit jméno A Tvé. Ref: Nebo F Hospodin je štít a slunce, m slávu, milost udílí, nikdy F neodepře své milosr denství těm, kdo m v upřímnosti hledají Jeho E tvář. Beránku, vzdáváme Ti čest a /H slávu. Beránku, vzdáváme Ti d A ík. ] 1. 2x[ 2. Lepší jeden den v Hospodinových nádvořích nad ti síců jinde! Raději zvolil jsem u prahu sedět v domě Boha svého než prodlévat ve stanech hříšníků.

4 Byl člověk jako já 4 4. Bůh je dobrý 6. Byl člověk jako já 1. Bůh je dobrý, Bůh je dobrý, dobrý Bů 7 h, dobrý A7 Bůh je Pán Je žíš. 2. Bůh je svatý Bůh je láska Bůh je život =1. 5. Bůh silný můj jsi ty Bůh silný můj jsi Ty, Tebe hned v jitře hledám, po Tobě žízní duše má i tělo v zemi vyprahlé, abych Tě spatřil v slávě Tvé, aby Tě chválily mé rty. Abych Tě stále vele bil, v Tvém jménu ruce pozve dal, abys sytil duši mou a chválila Tě ústa má. 1. Byl člověk jako já, stál tam, kde stojím já, cítil, co cítím já, On rozumí. On křehkost moji zná, žil v těle jako já, ďábel Ho pokoušel, On neprohrál. Ref: Bůh s námi je, nám blízko F je, Bůh s námi je, Immanu F el. 2. Byl lidmi pohrdán, týrán a popliván, blízkými opuštěn, On odpouští. Muž plný bolesti, vzal naše nemoci, svůj život položil za život můj. Ref: Bůh s námi je, nám blízko F je, Bůh s námi je, Immanu F el. O Tobě stále přemýš lím, přilnula k Tobě duše má.

5 5 obrořeč duše má 7. Budu Tě vyvyšovat Budu Tě vyvyšovat, Bo že můj, a dobrořečit jménu Tvému na věky věků. ] 1. 2x[ 2x[ Budu Ti dobrořečit kaž dý den a chválit jméno Tvé na věky věků. ] Ó Ref: 4x[ Blízký je Hospodin těm, kdo ho vzýva jí, ] v pravdě vzýva jí. 2. 2x[ O slávě a kráse, velebnosti Tvé, o předivných věcech Tvých mluviti budu ] 2x[ O síle a moci, spravedlnosti Tvé, o předivných skutcích Tvých mluviti budu ] 8. esta Intro: /F maj A /F maj A 1. Své cestě rozuměl jsi jenom Ty sám, jenom Ty jsi znal /F A Boží plán. Láska A/F byla to, co vedlo Tě dál, vůli /F svou jsi nehle A dal. 2. Od počátku věděl jsi, že čeká Tě kříž, s každým novým dnem byl blíž a blíž. Veden Otcem svým jsi přesto šel dál, za můj hřích jsi svůj život dal. Ref: 7 F m7 maj7 Pane, toužím znát tu lásku, 7 /F co na kříži Tě udr A žela, 7 všechno za ni F m7 dát, jen ji maj7 hledat. Vždyť 7 vím, že /F bez ní nemá A smysl žít. 9. obrořeč duše má 2x[ obrořeč duše má Hospodi nu a celé nitro mé Jeho svatému jmé nu. ] A nezapomínej na žádné Jeho dobrodi ní, On ti všechny tvé nepravosti promí jí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitová ním.

6 o stínu křídel Tvých en jak den 1. en jak A F den toužím jít za Te bou, být Tvojí, E Pane A můj. A7 Být jen A stín, v Tobě žít duší F svou, být Tvojí, A Pane můj. Ref: Lásko ty věčná s námi A zů A7 stá vej a dej pokoj svůj všem E nám, E7 A v pokorné prosbě ruce A spí A7 ná me a skloň se milos ti A vě k nám. 2. en jak den vidíš jen bídu mou, buď se mnou, Pane můj. Touhu dej žít na kolenou, buď se mnou, Pane můj. 3. en jak den hojíš má zranění, jsi se mnou, Pane můj. Sílu mám konat své spasení, jsi se mnou, Pane můj. 4. en jak den chceme jít za Tebou, být Tvoji, Pane náš. Sloužit všem, aby též mohli žít, být s Tebou, Pane náš. 11. okonáno jest 1. Odpustit hřích, (odpustit hřích) zastavit lavinu, (zastavit lavinu) F porazit (porazit) E smrt. Přišel jsi Ty, (přišel jsi Ty) Beránek bez viny, (Beránek bez viny) F vykoupit (vykoupit) E svět. Ref: okonáno F jest! okonáno F jest! okonáno F jest! A E men. 2. Podstoupit kříž, (podstoupit kříž) zaplatit za vinu, (zaplatit za vinu) vytrpět (vytrpět) trest, přišel jsi Ty (přišel jsi Ty) vyhlásit zajatým (vyhlásit zajatým) radostnou (radostnou) zvěst: 12. o stínu křídel Tvých F o stínu křídel 7/A Tvých se / ukrývám, do lásky Tvé, maj7 do slitová F 4 ní. F o stínu křídel 7/A Tvých se ukrý / vám, ó Bože náš, maj7 Bože F 4 náš. F 7/A / hráníš nás Ty maj7 F 4 sám, Ty sám. F

7 7 Haleluja, sláva, čest 13. íky za Tvůj kříž 14. Haleluja, všichni zpívají 1. íky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když ses m nám vydal cele do rukou, ó Pane náš, ó Pane náš. Naše skutky zlé Tys nám odpustil, překryls m krví svou, na vše zapomněl, děku ji, děku ji. Hale luja všichni zpívají, hale luja ať tady zní, vzdejme chválu Bohu našemu, ať Jeho sláva tento dům napl ní. Ref: Pane, mám Tě rád, vážně mám Tě rád, stále A poznávám, že Ty miluješ A7 nás, hlubokou radostí těšíš srdce mé, ale A7 největší je to, že mohu A7 znát, Tvou lásku znát. 2. Za mé nemoci trpěls Pane můj, abys vzal náš strach, lásku vyléváš, ó Pane náš, ó Pane náš. Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství, teď nám dáváš růst, z vody živé pít, děkuji, děkuji. 15. Haleluja, sláva, čest Ref: Halelu ja, slá va, čest i chvála s dobrořeče ním, síla i moc, úcta i dík Tobě navěky nále ží. 1. Přišel jsi plamenem zažehnout knoty vírou jen doutnají cí, změnit pustinu v zahradu rozkvetlou v srdcích bez lásky strádají cích, v srdcích bez lásky strádají cích. 2. Svatý se dotýkal nečistých, sloužil ten, kdo měl být uctíván, Král umýval nohy svým poddaným, nevinný za hřích byl potrestán, nevinný za hřích byl potrestán.

8 hci být tam, kde Ty jsi rád Haleluja, spasení Ref: 2x[ Ha le 7 lu ja, spasení sláva i moc patří Bo hu naše 7 mu, ha 7 lelu ja. ] 1. Protože velké a spravedlivé jsou jeho 7 soudy, spase ní, sláva i moc patří Bo hu naše 7 mu, ha 7 lelu ja. 2. Radujme se, jásejme, vzdejme Mu chválu, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, haleluja. 17. Tvé světlo, Pane 1. Tvé světlo, Pane, zahání temnotu, Tvá cesta je tak dokona E lá. Protříbená jsou všechna Tvá slova, F Ty jsi štítem mým. Ref: 2x[ Kdo je Bůh kromě Tebe, kdo je skála, jen E Ty, Bůh náš. ] 2. S Tebou proběhnu i vřavou nepřátel, ve Tvé výzbroji hradbu zdolám, učíš mě bojovat směle a statečně, Tvá paže mě podpírá. 18. hci být tam, kde Ty jsi rád 1. hci být maj7 tam, kde Ty jsi 6 rád, žít maj7 s Tebou, víc Tě znát, 7 mít tam svůj A dům, kde 7 Ty svůj dům máš. maj7 2. Vždy říct to, co v srdci máš, všem dát, co Ty rozdáváš, stát, když se zastavíš, a jít, až půjdeš dál. Ref: m7 Unaveným vrátit sílu, m7 bloudícím světlem být, m7 sklíčeným břímě zvednout, radost jim A dát. 3. =1 4. Vždy říct to, co v srdci máš, a vzít, co mi podáváš, stát, když se zastavíš, a jít, až půjdeš dál. Ref: Unaveným vracíš sílu, cíl i směr bezradným, hladové sytíš manou, smí ze skály pít.

9 9 hvalte Hospodina, z nebesá 19. hválu vzdejte, Hospodinu 1. A hválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Ref: 2x[ (Jeho milosrdenství je A věčné.) A hválu vzdejte Bohu bohů. (Jeho milosrdenství je A věčné.) A hválu vzdejte Pánu pánů. (Jeho milosrdenství je A věčné.) A Jedině On koná veliké divy. (Jeho milosrdenství je A věčné.) Jako vysoko je nad zemí / nebe, jako vysoko je nad zemí / nebe, tak se F nad námi Tvé milosrdenství klene. ] 2. Zemi na vodách překlenul oblohou. (Jeho milosrdenství atd... ) Učinil veliká světla. Slunce, aby vládlo ve dne. Měsíc a hvězdy, aby vládli v noci. 3. Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás. A vyrval nás našim protivníkům. Veškerému tvorstvu dává pokrm. hválu vzdejte Bohu nebes. 20. Hříchy tvý Ref: Hříchy tvý tě F jednou dože nou, zkoušíš spálit mosty za se bou, všecko zlý v duši dál si vlá číš tmou, hříchy tvý tě F jednou dože nou. 1. Váháš, jestli má cenu se prát, váháš, jestli znovu začít hrát, hříchů svých snad F začít lito vat. 2. Troufám si ti dát to, oč bys stál, troufám si tě vést zas o krok dál. Hříchy tvý na sebe jeden vzal, hříchy tvý na sebe Ježíš vzal. 21. hvalte Hospodina, z nebesá 1. hvalte Hospodina z nebes, chvalte Ho ve výši A nách! hvalte Ho, všichni Jeho andělé, chvalte Ho, všechny Jeho A zástupy. Ref: 2x[ Neboť vyvýše né je Jeho jméno, Jeho velebnost je A nad nebem a zemí. ]

10 Hledám Tvoji tvář hci Ti říct Intro: hci Ti říct, co vím už dlouho, proč Ti to skoro vůbec neříkám? hci Ti říct, to mou je tou hou, říct Ti, co pro mě jsi, co pro mě zname náš. 2. Vždyť bez Tebe jsem jen tělesná schrána, tak prázdná, tak bez cíle, nenaplněná. Vždyť bez Tebe jsem jak pes, co nemá pána, není, kdo by jej sytil, kdo rány omýval. Ref: Bože, Tys mi vším Tys mi zahradou v poušti, co hojnost má plodů, Tys deštěm, co zkrápí vyprahlou zem. Tys matka, co s láskou dítě své H7 kojí, Tys lékař, co hojí rány H7 v srdci mém. Ref: Bože, Tys mi vším, co mám, Tys mi vším v mém žití. Odpusť, že to nedávám znát, odpusť, že to vždy H7 necítím. Bridge: Vždyť bez Tebe jsem jak ztracená, v ulicích slepých bloudím, bez Tebe padám na kolena pod tíhou H7 svých vlastních vin. 23. Hledám Tvoji tvář 1. Hledám maj7 Tvoji tvář, Pane 2 můj, hledám maj7 Tvoji tvář každý 2 den. Po Tobě maj7 touží duše 2 má, oče maj7 kávám slovo Tvé. A Ref: hci jít za Tebou, Ježí ši, Ref: 2x[ cestou A Tvou, chci jít za Tebou, Ježíši. A hci jít za Tebou, Ježí ši, cestou A Tvou, chci jít za Tebou, Ježíši, za Tebou! A F m Za Tebou, Pane můj, chci A jít každý E den, F m za Tebou, Pane můj, chci A jít. E ]

11 11 Ježíš je tu právě teď 24. Jak proudy říček dvou 1. Jak proudy říček F m dvou se náhle v řeku A spojí, a dál už jedno F m jsou, už nic je neroz A dvojí, tak spoj se vaše lá F m ska v jediný F m mocný proud, jenž 7 přenese přes F m úskalí bez pečně A vaši loď 2. Jak slunce každý den svítí a neumdlévá a stejně dává všem, nesoudí, nevybírá, tak stejně vaše láska, ať svítí lidem všem, ať poznají, že Ježíš Král je vaším průvodcem. 3. Hale, haleluja, zvony v nebesích znějí, že vzplála radost vám, v Ježíši Spasiteli, že lásku požehná vám, za ruku vede vás, tak pojďte s Ním a mějte vždy jen pro Něj všechen čas. 25. Immanuel 1. E5 Svaté jméno máš, Immanuel, Bůh je s námi, E5 Spasiteli náš, 2 neobstojí 2 pekel brány, E5 svatou krví Tvou očištěni, vykou peni, E5 pomazaní jdou 2 ve vítězství 2 dobýt zemi k slávě Tvé. E5 Ref: 2x[ Im manu E5 el, 2 Im 2 manu E5 el, 2 Ješua 2 Immanuel, E5 2 Ješua 2 Immanuel. E5 ] 26. Ježíš je tu právě teď Ježíš je tu / právě 7 /H teď. 7 /H Ježíš je tu / právě teď. Se svojí / velkou mo 7 cí On tě 7 uzdraví, se svojí / velkou mocí On se svojí / 7 velkou mocí On H/ tě vy 7 svobodí. 7 Ježíš je tu / právě teď. 7 tě 7 zachrání,

12 Ježíš Boží syn Já jdu tam do Boží země 1. Já jdu tam do Boží země, kde vládne 7 jas, já jdu tam do Boží země, kde vládne jas. Já jdu tam do Boží země, H7 kde vládne jas, A7 kde je 7 na věky mír. Ref: Pane můj, Pane můj, do nebe mne 7 veď, Pane můj, Pane můj, do nebe mne veď, Pane můj, Pane můj, H7 do nebe mne veď, A7 kde je 7 na věky mír. 2. 3x[ Pán Ježíš mi bude světlem na cestě mé, ] kde je na věky mír. 3. 3x[ Slávou bude korunován, kdo nesl kříž, ] kde je na věky mír. 28. Jen v tebe důvěru mám 1. Uprostřed /F zkoušek a všech m7/f E7 nesnází 7 7 jen v Tebe důvěru 7 mám. Když skoro /F vůbec nic mi m7/f nevychá E7 zí, 7 7 jen v Tebe důvěru 7 mám. Ref: 7 7 Ó, Hospo maj7 dine, 7 7 jen v Tebe důvěru mám. 7 7 Hospo maj7 Ó, dine, 7 7 jen v Tebe důvěru mám /F m7/f E7 2. Když mračna stahují se nad mou hlavou, jen v Tebe důvěru mám, pak místo deště slzy z očí kanou, jen v Tebe důvěru mám. 3. Když do mysli se vkrádá porážky stín, jen v Tebe důvěru mám, zas k Tobě přijdu s prostou vírou, že smím, když v Tebe důvěru mám. 29. Ježíš Boží syn Ref: 2x[ Ježíš, 7 Boží syn, 7 Ježíš A mne zbavil vin. A ] Ježíš je má A7 skála, nebe je můj A7 dům, má chvá la zní k nebe A7 sům. ] 1. 2x[ 2. 2x[ Jemu patří sláva, Jemu patří dík, má chvála za spasení. ]

13 13 Ježíš, přítel hříšných 30. Ježíši, dík za golgotský kříž 1. 2x[ Je F žíši, dík za 7 golgotský kříž, dík za B krev ze Tvých ran, která m7 tekla za náš 7 hřích. My F vzýváme Tě, před Te 7 bou se skláníme. Ježí B ši, dík za 7 golgotský F kříž. ] Ref: ík za vítězství, dík za B život, který s F dal. ík za vzácnou krev, kterou s B za nás vylé F val. Ježí ši, za A7/ Tvou krev my m vděčni B jsme, dík za m7 vítězství B na olgo 7 tě. 31. Ježíši, můj Pane 1. Ježíši, můj Pane, Ty jsi králů A Král, Tys za mne život svůj dal. Ref: Vele A bíme Tvoje svaté jméno, Ty jsi Bůh náš a A Pán. Vele A bíme Tvoje svaté jméno, Ty jsi Bůh náš a Pán. 32. Ježíš, přítel hříšných 1. A Je jeden hlas, co A4 měl by A znít, je jedna píseň A4 k zpívání, F m7 je jedno jméno hodné vzývá E ní. A Nad zlato poklad A4 vzácnější, A Král na trůnu A4 nejvyšším, F m7 Jemu chvála celým nebem E zní. Ref: 2x[ Má jméno A Ježíš, E přítel A hříšných, E Ježíš, A Ježíš, E přítel F m můj. E ] 2. Je pokoj, jenž strach zahání, láska, co roste dáváním, naděje, která smrtí nekončí. Bůh, který nám rozumí, přítel, co nikdy nezradí, jediné jméno, v němž je spasení. Bridge: Vešel do E mého věze ní, řekl: Jsi E volný, můžeš jít. E Jsi svobodný! F m E Ref: 2x[ Má jméno A Ježíš, E přítel A hříšných, E Ježíš, A Ježíš, E přítel F m můj. E ]

14 Ježíš je má skála Jsem ti blízko 1. F m Nemusíš se bát, já tě jménem E znám. F m F m Znám i cestu tvou, vždyť jsem ji E před tebou m prošel F m sám. F m Všechnu sílu svou u mne E zkoušej m brát, F m pomůžu ti nést každé tvé E břímě, m pokud mi je F m dáš. 2. Když se usmíváš, i já radost mám, s tebou prožívám prohry i vítězství ve zkouškách. F m I když prohráváš, mám tě pořád E rád, nemusíš to vzdát, znovu se zvedni a pojď se mnou dál. Ref: Jsem ti E blízko, velmi blízko, E blíž než se F m zdá. Věř mi, E blízko, 3. Všechna zklamání i tvé slzy znám, já jediný vím o každém zranění, které máš. Zvedni oči své, odlož žal i pláč, vždyť někoho máš, kdo je ti blízko a sebe chce ti dát. Ref: Jsem ti blízko Ježíš je má skála 1. Ježíš je má skála, Ref: 2x[ On je moje spasení, v Něho doufám, On je štítem mým. Ha le lu ja, On je štítem mým! ] 2. Ježíš je mým Pánem, nikdy mě neopustí, On je věrný, důvěru mou má. Ref: 4x[ Haleluja, důvěru mou má! ] velmi blízko E k tobě F m mám.

15 15 Kéž je nám Bůh milostiv 35. Jsme Tvůj lid 37. Kéž je nám Bůh milostiv 1. 2x[ Jsme tvůj lid, jsme Tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat. ] Ref: 2x[ Ať láska Tvá vždy mezi 7 námi přebý 2 vá a pokoj svůj znovu 7 vylej mezi 2 nás. ] 36. Kde se křesťané 1. Kde se křesťané spolu scházejí, ve jménu Tvém, v lásce, jednotní. Právě tam jsi zaslíbil, že budeš příto mný. nes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný! Ref: Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní, svému Bohu zpívej me a hrajme píseň spase ných. 1. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požeh nání, kéž nad /F námi rozjasní svou A4 tvář. A Ref: Kéž Ti, Bože, lidé vzdají 4 chvá lu, kéž Ti vzdají chválu všichni lidé. Kéž Ti, Bože, lidé vzdají 4 chvá lu, 7 kéž Ti vzdají chválu všichni lidé. 2. Ať je známa na zemi Tvoje cesta Pane, mezi všemi národy Tvá spása. 3. Ať národy plesají, Ty soudíš podle práva, spravovat je budeš na zemi. oda: Bůh nám A žehná, Bůh F m náš, /F Bůh nám A žehná, Bůh náš, 7 Bůh nám A žehná, Bůh F m náš, /F země plody vydala, Bůh nám A žehná, Bůh náš.

16 Králi můj, Tebe hledám Kdopak je nám, nejdražší m/ Kdopak je nám nej dražší, m/ kdo vám s láskou splývá, 7 m/ kdo ti smutky /H zaplaší, Fmaj7 koho mám tak 4 rád? m/ S kým přichází poznání, m/ komu patří sláva, 7 m/ kdo slyší tvé /H volání, kdo Fmaj7 věrným zůstá 4 vá? Fmaj7 To jenom 7 Ježíš může být, Fmaj7 u Něho 7 v dlaních na Fmaj7 jdeš klid a svou spásu, vždyť Beránek je Král, vítěz m vítězů, a m/ ty s Ním můžeš 4 žít, nádherně Fadd9 věčně žít. 39. Kéž má duše žije 1. Kéž má duše ži je, smí Tě chvá lit, kéž má duše ži je, smí Tě chvá lit, ať můj jazyk zpí vá slovo Tvé, 2. Potěšením ať je mi Tvůj zákon, Na pomoc mi podej ruku svou, Ať mi ze rtů tryská nová chvála, Králi můj, Tebe hledám 1. 7 Králi můj, Tebe Fmaj7 hledám, v tichosti o slovu Tvém rozjí mám. E7 7 Jako jelen dychtí po čistých Fmaj7 vodách, po Tobě, po vodě Tvé žízeň mám. E7 Ref: Fmaj7 Proč se tak rmoutíš, duše má? Fmaj7 Proč ve mně úzkostně sténáš, duše E7 má? Fmaj7 Na Boha čekej, duše má! Fmaj7 Opět jen Jemu, své spáse, chválu E7 vzdám. 2. Kéž světlo Tvé, Bože vidím! Když nevím, kudy mám jít, veď mě sám. Až před příbytek svůj, kde na mě čekáš, tam opět radost a mír nalézám. Hospo dine, tou žím po spáse E Tvé.

17 17 Láska Tvá přijď k nám 41. Když Bůh je s námi 43. Křídla holubice 2x[ Když Bůh je s námi, kdo je proti nám? ] 2x[ Sňal pouta hříchu, smrti zlomil zbraň. Otevřel bránu, pozval nás dál. ]... dokořán. 2x[ S námi je Bůh, Immanuel. S námi je Bůh, Immanu el. ] 42. Kristus kraluje 1. Kris tus kra lu je, nás ob ha A ju je před tváří Otce, tam, v ne H be sích. 2. Onť jest síla má, v Něm se ukrývám. Stále se raduje duše má. 3. Lépe zpívati, v Boha doufati, než v lidech naději skládati. 4. hvalmež slavného Krále věčného, s písněmi předstupmež před Něho. 1. Křídla holubice mít, jak rád bych k Tobě odletěl. Však kam teď, Pane můj, se skrýt? Kudy letět? Ukaž 7 směr. Ref: Kdybych světa kraj přeletěl nebo v temném stínu skrýt se chtěl, nenajdu víc, než v Tobě mám. Ty jsi má skrýš. 2. Křídla holubice mít, kam sám bych, Pane, doletěl. Vím, že v Tobě smím se skrýt, jen Ty znáš pravý cíl a směr. 3. Křídla holubice mít, kam sám bych, Pane, doletěl. Vím, že v Tobě smím se skrýt, jen Ty jsi pravý cíl a směr. 44. Láska Tvá přijď k nám Láska / Tvá, přijď k nám, / láska Tvá, ať vté A ká, F m s milo stí F m ať zaplaví nás, láska Tvá, A přijď k nám. /

18 Lid, který chodí v temnotách Láska Tvá na všech, místech září 1. F Láska B Tvá na všech F místech září, F v tmách li B dem jako F slunce září, B Ježí ši, celý svět jsi o m zářil, B svobo du vězně ným jsi vy m hlásil, B záříš dál, B záříš dál. Ref: F Zář svou dej B nám, naplň m zem slávou Otce svého, F dej oheň B svůj, rozně E cuj v nás žár F B Proud milosti m zaplaví nás i celý národ. F ej Slovo B své, ať je m nám svící F v tmách. 46. Lidé všech národů m Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně, Hospodin nejvyšší vzbuzuje bázeň, m On je Král veliký nad celou zemí! 47. Lid, který chodí v temnotách 1. m Lid, který chodí v temnotách F uvidí m veliké A světlo, m těm, kteří bydlí F ve stínu smrti m z Betléma A zazáří m světlo. m Neboť se nám Syn narodí, F dítě m bude nám A dáno, m na Jeho rameni F spočine vláda, m bude mít A nádherné m jméno. Ref: m ivuplný B Rádce, F Božský Boha m týr, F sám Pokoje vlád A ce, m Otec B věčnos F ti. A m ivuplný B Rádce, F Božský Boha m týr, F sám Pokoje vlád A ce, m Otec A m věčnosti. 2. uch Boží na Něm spočine, v Něm Bůh bude zjeven, z Jákoba hvězda zářivá vzejde, Mesiáš s nádherným jménem. On bude světlem v temnotách, majákem, když zuří bouře, před lidskou zlobou bezpečnou skrýší, pramenem uprostřed pouště. 2x[ On je m Král veliký nad celou m zemí. ]

19 19 Můj Králi, má spáso 48. Mou cestu v rukou máš 49. Můj Králi, má spáso 1. /E Mou cestu Fmaj7 v rukou máš, jdu s důvě rou, /E neselže Fmaj7 láska Tvá, jdu s důvě rou. Ať se třeba Fmaj7 hory zřítí 7 do moře, jdu s důvěrou, ať i hvězdy Fmaj7 padají a 7 svět kolem se hroutí. 2. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou, vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou, i když musím projít temným údolím jdu s důvěrou, vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. Ref: Každý den novou Fmaj7 milost z Tvých 7 dlaní smím si brát. Jako strom v Tvém Fmaj7 chrámu v pevných 7 zdech Tvé věrné lásky úkryt F mám. 1. Můj Králi, má spáso, nikdo ne ní jako Ty, na každý den, chválit bych chtěl, ten zázrak mocné F lá sky Tvé. Můj štíte, má skálo, u Tebe můžu se skrýt, ať každý dech, všechno co jsem, nepřestane F chvá lou znít. Ref: Hlahol zem Pánu se vším, co je v ní, Králi buď důstojnost, úcta i dík, hroutí se skály a příboj hřmí, to když Tvé jméno zní. O díle Tvém, Pane, zpívám tak rád, chci vyznat Ti lásku, chci v ní pevně stát, to, cos mi slíbil je víc než kdo může dát.

20 Nové stvoření Má síla je v Pánu 1. 2x[ Má síla je v Pánu, má spása je v Pánu, má sláva je v Pánu, je v Něm, jenom v Něm. ] Ref: hválím Tě / životem svým, chválím Tě / ze vší své síly, životem svým, ze E vší síly své, F chválím Tě, Pane můj. 51. My jsme Kristova vůně 2x[ Bohu pak chvála, který vždycky dává 7 nám vítězství v Kristu, a vůni známosti své zjevu je skrze 7 nás každému místu. ] 2x[ My jsme Kristova vůně, 7 těm, kteří k spasení jdou. 7 My jsme Kristova vůně, výhra nad mocí zlou. ] 52. Nebesa i země pominou 1. m7 Nebesa i země pominou, ale H2 Slovo Tvé, to A2 zůstává, m7 všechny jazyky, ty utichnou v ten H2 den, až se vrátíš A2 k nám. 2. F m7 Nebesa i země pominou, ale E2 Slovo Tvé, to 2 zůstává, F m7 všechny jazyky, ty utichnou v ten E2 den, až se vrátíš 2 k nám, mocný Hdim Pán: Ref: 2x[ jako 7 Vítěz, maj7 Ježíš, Pán! Immanuel! A4 Slávy A Král! ] 3. Těším se na den, kdy přijdeš k nám jako vzkříšený Beránek, připravený jsem, to vyznávám a vím, že se vrátíš k nám, mocný Pán: 53. Nové stvoření F Nové stvo B ření, to jsem dnes F já, staré pomi nulo, 7 nový život F mám. F7 Jsem Boží B dítě, už nejsem F sám, v Ježíši m7 Kristu, 7 nový život F mám. B F

21 21 Nikto ma nemože, odlúčiť 54. Někdy se zdá 1. Někdy se zdá, že ses mi vzdálil, když Tvoji tvář nenachá zím. Někdy se zdá, že Bible mlčí, když cestám Tvým nerozu H mím. 2. Někdy je čas odejít na poušť, bojovat boj s pokušením. Někdy je čas sám sobě zemřít a dál cestou Tvou poslušně jít. oda: Ale E já H v Tebe A věřím. E ál H naději A mám. Vždyť to E vím, H že Ty jsi A věrný. V Tobě E já H naději A mám. Pane E já H v Tebe A věřím. E ál H naději A mám. Vždyť to E vím, H že Ty jsi A věrný, a máš m mě A rád, máš mě rád, i když mě E znáš. 55. Na trůnu v nebesích Ref: A Na trůnu v nebe A4 sích můj A Bůh, A4 A na trůnu v nebe A4 sích můj F Bů h, /H na trůnu v nebe sích slávou odě F ný, A na trůnu v nebe A4 sích můj A Bůh. A4 1. Krví Krista vy A7sus2 koupený, věřím, Jeho Fmaj7 smrtí s Bohem smířený, věřím, věřím! 2. Ze všech hříchů očištěný, věřím, svobodný a spravedlivý, věřím, věřím! 56. Nikto ma nemože, odlúčiť Nikto ma nemože odlúčiť od Tvojej lásky. Nikto ma nemože odlúčiť od Tvojej lásky. Tebe patrim, Tebe patrim.

22 Otče můj, dnešní den Otče chválím 2x[ Otče, chvá lím jméno Tvé posvěce né, Tvé jméno chvá lím, ať je navěky vyvýše né. ] 2x[ Hale lu ja, jen Tobě zní dík chvály mé. ] 58. Otče můj drahý 1. A Otče můj E drahý, sva F m té je jméno Tvé, kéž je A zjevná Tvoje E sláva na F m zemi. A Otče můj E drahý, sva F m té je jméno Tvé, kéž je A zjevná Tvoje E sláva na zemi, E můj Nejvyš A ší. Ref: E Buď vůle A Tvá na ne E bi, Buď vůle F m Tvá na ze mi, buď vůle A Tvá v životě E mém, F m Ježíši. E Buď vůle A Tvá na ne E bi, Buď vůle F m Tvá na ze mi, buď vůle A Tvá v životě E mém, Ježí ši, ůj Nejvyš A ší. E 2. 2x[ Ježíš, ó Ježíš, v jeho jménu je moc, kéž je zjevná Jeho sláva na zemi, ],ůj Nejvyšší. 59. Otče můj, dnešní den Otče můj, dnešní den do Tvých rukou vkládám F jen, uchem svatým veď mne E sám, zde oče kávám. F E Pane, Ty máš moc mi dát, abych zůstal pevně F stát, milost Tvá buď silou E mou sobě žádám. 7 Můj F Pán je se mnou, odpustil můj 7 hřích, můj F Pán je se mnou, dal mi své spase 7 ní, můj F Pán je E se mnou, dobře zná starosti mé a 7 má moc mne zachovat pro království své.

23 23 Pánu ať zní 60. Pane Bože, přijď k nám Pane A2 Bože, přijď k E nám ve své moci a A2 slávě, přebývej mezi A námi, navštiv lid E svůj. Přijď, A2 Ježíši, E k nám, Ty jsi hlava své A2 církve, jsi naším A králem, Ty jsi úhelný E kámen. Jsi požehna m7 ný Bůh, pevná skála, požehnaný m7 na věky, požehnané m7 je Tvoje jméno, požehna m7 ný Syn Otce svého. Pane Bože, přijď k E nám 61. Píseň spasených 62. Pane můj, Tys můj Spasitel Pane můj, Tys můj Spasitel přítel můj, Pán a Bůh. ] 1. 2x[ Ref: 2x[ Svatá a mocná Tvá krev, svatá, obmývá každý náš hřích ] oda: 2x[ Tvá krev i mne obmývá, Tvá krev pro li tá ] 63. Pánu ať zní 1. Pánu ať zní F píseň chval, Pánu ať tady zní: Slá va! Jméno má F vyvýše né, jen On navěky vlád ne. 2x[ Ho 2 den je 4 Berá nek nejvyš 2 ší 4 chvá ly, On nás A vykoupil svou krví. ] 2x[ Jenom Ty jsi navěky /F Král, jenom Tobě patří /F sláva, Pane A náš. ] Ref: Pánů Pán, králů Král. 2x[ Hale luja, F ha lelu ja! ] 2. Jako Jeho vojsko budeme stát, Pánu ať tady zní: Sláva! ej svou moc, Pane, požehnej nám, kéž naše země Tvou slávu zná.

24 Raduje se všechen Boží, lidá Pokoj Tvůj jak řeka Pokoj Tvůj jak /F řeka, láska Tvá jak horské štíty, vítr Tvého /H ucha ať proudí víc a víc. Radost Tvá jak /F pramen, věčný proud živo ta. /F Přijď, H uchu sva tý, s ohněm svým přijď. 66. Rád Tě mám Rád Tě mám, ó Pane, velmi rád Tě mám, svou lásku 7 Tobě vyznávám, 1. 2x[ jsi mi nejdraž F ší. ] Ref: Před Tebou stojím, srdce mám plné uzdra F vení, teď chci Ti říct, že Tě mám rád, po Tobě toužím, jsi život F můj, mé spasení, Ježíši. 65. Půjdeš-li pouští 1. Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím, půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, m svítím ti na cestu, F půjdeš-li E tmou. Ref: 2x[ Ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli, já jsem s tebou, E ať jdeš kamkoli, kamkoli, kamkoli, já jsem s tebou. E ] 67. Raduje se všechen Boží, lidá 1. Raduje se všechen Boží lid, že svého Pána zná. Ježíš přišel svůj lid zachrá nit, On vrátí se zas k nám. On se vrátí vytrh nout svůj lid, který spa sil, On se vrátí napl nit, co dávno nám slí bil. On se vrátí, On se vrátí, On se 7 vrátí.

25 25 Svatý, svatý, Beránku Boží 68. Smíme stát Smíme st A át na místě sva A7 tém. Všude A7 kolem F m75 nás jsou an H7 dělé, já to E vím. m Pojďme spolu vst A át, vzdát chválu Je ží A7 ši. Smíme stát, stát před Tebou na A místě svatém. 69. S každým trápením /A S každým trápením mám za kým jít. V bojích, v souženích Ty jsi můj A štít, můj štít, skála /F 7 /F věků, bezpečí, má 2 skrýš, kde smím se /F skrýt, čím víc poznávám Tvou 2 lásku, /H chci Ti /A říct, A můj Králi: Svou chválu Ti / vzdám, svou chválu Ti / vzdám! Jsi 7 dobrý Bůh a A4 nádher A ný a 7 láska Tvá je tak /A úžas A ná, já vím. 70. Přicházím před Tvoji, tvář 2x[ Přicházím před Tvoji tvář, Bože můj. ] Přicházím před Tvoji tvář a vzývám Tvé m jméno, svaté F jmé no Je žíš. 71. Sláva, náš Pán je živ 2x[ Slá A/ Slá A/ va, náš / Pán je A/ živ! va, je / A/ vzkříšený. Sám nad A/ smrtí / zvítě A/ zil, slá A/ va, / z mrtvých A/ vstal náš Pán. ] 2x[ Slá A va, Ježíš je A Pán, Ježíš je králů A Král. ] 72. Svatý, svatý, Beránku Boží Svatý, svatý, Beránku A Boží, svatý, svatý, sňal jsi můj A hřích. Svatý, Ty jsi ten Svatý, jsi hoden A slávy, Tobě se klaním, Tobě se klaním, Tebe A vzývám.

26 Tví jsme my Tobě, Králi, chválu vzdávám 1. 2x[ Tobě, Králi, chvá lu vzdávám. 7 ] Vzý vám 7 jméno H4 Tvé. H Tobě, Králi, chválu H vzdá vám. 2. 2x[ Beránku, jsi hoden té chvály. ] Vzývám jméno Tvé. Beránku, jsi hoden té chvály. 3. 2x[ V srdci mém zní nádherná píseň. ] Vzývám jméno Tvé. V srdci mém zní nádherná píseň. 4. 2x[ Před Tebou teď poklekám, Králi. ] Vzývám jméno Tvé. Před Tebou teď poklekám, Králi. 5. 2x[ K trůnu Tvému zní moje chvála. ] Vzývám jméno Tvé. K trůnu Tvému zní moje chvála. 74. Toužím Toužím, po Tobě 2 toužím, 7 toužím Tě poznávat, Tvou láskou, věčnou 2 láskou 7 nechat se objímat, ] 1. 2x[ Ref: 2x[ Bože, má spáso, veď mě dál, v nádvořích Tvých chci být i já. ] 2. 2x[ Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou. hválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou, ] 75. Tví jsme my 1. 6/ Tví jsme / my, 6/ nás shromáž / dila v jedno láska A Tvá, A 6/ náš hlas / zní, 6/ rodina tvých / dětí zpívá, Králi A náš. Ref: F Volá: Abba, F m Otče, maj7 velká A je moc Tvá, F Abba, F m Otče, maj7 velká A je moc Tvá. 2. Tví jsme my, zpíváme, vždyť nám vládne láska Tvá. Náš hlas zní, rodina tvých dětí zpívá, Králi náš. Ref: Zpívá: Abba, Otče, svaté jméno Tvé, Abba, Otče, svaté jméno Tvé.

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah gnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně A Agnus Dei.................... 8 At požehnán je Bůh........... 18 At srdce mé Tebe vídá........ 29 B Bůh je síla má................. 4 D Dáváš mi lásku vzácnou....... 27 Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno) 52. POJĎ (Come) (hudba:???; text: Robert Jakš)

53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno) 52. POJĎ (Come) (hudba:???; text: Robert Jakš) 52. POJĎ (ome) (hudba:???; text: Robert Jakš) () Pojď, teď je ten čas Ho chválit, (H) mi( # mi) () pojď teď je ten čas svůj život dát. () Pojď, tak jak tu jsi, začni chválit, (H) mi( # mi)()() pojď, před

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím 1 OBSAH Ať nám Hospodin žehná 01 37 Otevřete víc brány své Ať Tvá živá voda 02 38 Obeta srdca Ať srdce mé Tebe vídá 03 39 Pane, co jsem před Tebou Boží království 04 40 Pane můj, Tys můj pastel Budem ako

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH OBSAZENÍ: MARIE:.. JOSEF:.. ANDĚL:. NEBESKÉ ZÁSTUPY:...... BETLÉMSKÁ HVĚZDA:... MUDRCI OD VÝCHODU:

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME NA OSLAVY SVATOVÁCLAVSKÉHO POSVÍCENÍ Program:

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME NA OSLAVY SVATOVÁCLAVSKÉHO POSVÍCENÍ Program: VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME NA OSLAVY SVATOVÁCLAVSKÉHO POSVÍCENÍ Program: 14:30-15:30 Posvícenská stezka na zahradě kolem kostela Od 15 hodin program na farní zahradě: Prodej dobročinné tomboly (výtěžek určen

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Mít Davidovo srdce KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Jaké bylo Davidovo srdce? 1 Kr 3:6 Šalomoun řekl: Ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil Proč mě Bůh stvořil... člověka? Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil otázku: Proč mě Bůh stvořil... člověka? Tuhle otázku už jste určitě v nějaké podobě slyšeli, možná o ní dokonce

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE Písnička Zdrávas Ref: Ave Maria, milosti jsi plná a Pán je s tebou. 1. Tys zlatý šíp, jenž světlo přináší, v tobě chudý svůj poklad nalézá. Ty jsi slabá, kterou

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Zpěvník k modlitbě 2013

Zpěvník k modlitbě 2013 Zpěvník k modlitbě 2013 1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.) 2. Ať nám Hospodin žehná Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více