Obsah. Agnus dei Jsem ti blízko Jsme Tvůj lid Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty..."

Transkript

1 1 Obsah Agnus dei Beránku, vzdáváme Ti čest Blahoslavení Budu Tě vyvyšovat Bůh je dobrý Bůh silný můj jsi ty Byl člověk jako já esta en jak den íky za Tvůj kříž obrořeč duše má okonáno jest o stínu křídel Tvých Haleluja, sláva, čest Haleluja, spasení Haleluja, všichni zpívají Hledám Tvoji tvář Hříchy tvý hci být tam, kde Ty jsi rád hci Ti říct hvalte Hospodina z nebes hválu vzdejte Hospodinu Immanuel Já jdu tam do Boží země Jak proudy říček dvou Jen v tebe důvěru mám Ježíš Boží syn Ježíši, dík za golgotský kříž Ježíši, můj Pane Ježíš je má skála Ježíš je tu právě teď Ježíš, přítel hříšných Jsem ti blízko Jsme Tvůj lid Kde se křesťané Kdopak je nám nejdražší Když Bůh je s námi Kéž je nám Bůh milostiv Kéž má duše žije Králi můj, Tebe hledám Kristus kraluje Křídla holubice Láska Tvá na všech místech září Láska Tvá přijď k nám Lidé všech národů Lid, který chodí v temnotách Má síla je v Pánu Mou cestu v rukou máš Můj Králi, má spáso My jsme Kristova vůně Na trůnu v nebesích Nebesa i země pominou Někdy se zdá Nikto ma nemože odlúčiť Nové stvoření Otče chválím Otče můj, dnešní den Otče můj drahý

2 2 Pane Bože, přijď k nám Pane můj, Tys můj spasitel Pánu ať zní Píseň spasených Pokoj Tvůj jak řeka Přicházím před Tvoji tvář Půjdeš-li pouští Rád Tě mám Raduje se všechen Boží lid Z Betléma se ozývá Zboř každou hráz Znám Tě tak málo Zpívejte Hospodinu píseň novou Zpívat píseň lásky smím Ztišením se sluší tebe chválit Živá voda Akordy strana 36 S každým trápením Sláva, náš Pán je živ Smíme stát Svatý, svatý, Beránku Boží Tam k výšinám Tobě, Králi, chválu vzdávám Toužím Tvé světlo, Pane Tví jsme my Tvoje jméno vyznávám Tvoje krev Ty jediný Ty jsi jediný Bůh Ty jsi pánem všech mých dní Ty jsi útočiště mé Veď mě dál Veď mne, Pane můj Věřím v Boha Vládne mocný král Všechno, co by sis přál V tiché kraje Vzdáváme Ti chválu Vzdejme čest Vzhůru, pojďme k vodám

3 3 Blahoslavení 1. Agnus dei 1. 2x[ Haleluja, haleluja, neboť Pán, Bůh a Král vládne nám. ] Bridge: Hale luja, Ref: 2x[ sva tý, / sva tý je náš / Pán Bůh vše mohou cí. Hoden /H je náš Pán, hoden /H je náš Pán přijmout chvá lu. ] en. Ref: 2x[ svatý, svatý jsi náš Pán Bůh všemohoucí. Přijmi Pane náš, přijmi Pane náš naši chválu. ] en. 2. Beránku, vzdáváme Ti čest Ref: 2x[ Z našich 7 /E 7 rtů, z našich 7 my /E slí, 7 z našich maj7 rukou přijmi dík. H7 ] 7 maj7 3. Blahoslavení 1. Blaho slave F ní, ti, B F kteří přebývají v domě Tvém. E Na věky věků F jen budou B chválit jméno Tvé, budou F chválit jméno A Tvé. Ref: Nebo F Hospodin je štít a slunce, m slávu, milost udílí, nikdy F neodepře své milosr denství těm, kdo m v upřímnosti hledají Jeho E tvář. Beránku, vzdáváme Ti čest a /H slávu. Beránku, vzdáváme Ti d A ík. ] 1. 2x[ 2. Lepší jeden den v Hospodinových nádvořích nad ti síců jinde! Raději zvolil jsem u prahu sedět v domě Boha svého než prodlévat ve stanech hříšníků.

4 Byl člověk jako já 4 4. Bůh je dobrý 6. Byl člověk jako já 1. Bůh je dobrý, Bůh je dobrý, dobrý Bů 7 h, dobrý A7 Bůh je Pán Je žíš. 2. Bůh je svatý Bůh je láska Bůh je život =1. 5. Bůh silný můj jsi ty Bůh silný můj jsi Ty, Tebe hned v jitře hledám, po Tobě žízní duše má i tělo v zemi vyprahlé, abych Tě spatřil v slávě Tvé, aby Tě chválily mé rty. Abych Tě stále vele bil, v Tvém jménu ruce pozve dal, abys sytil duši mou a chválila Tě ústa má. 1. Byl člověk jako já, stál tam, kde stojím já, cítil, co cítím já, On rozumí. On křehkost moji zná, žil v těle jako já, ďábel Ho pokoušel, On neprohrál. Ref: Bůh s námi je, nám blízko F je, Bůh s námi je, Immanu F el. 2. Byl lidmi pohrdán, týrán a popliván, blízkými opuštěn, On odpouští. Muž plný bolesti, vzal naše nemoci, svůj život položil za život můj. Ref: Bůh s námi je, nám blízko F je, Bůh s námi je, Immanu F el. O Tobě stále přemýš lím, přilnula k Tobě duše má.

5 5 obrořeč duše má 7. Budu Tě vyvyšovat Budu Tě vyvyšovat, Bo že můj, a dobrořečit jménu Tvému na věky věků. ] 1. 2x[ 2x[ Budu Ti dobrořečit kaž dý den a chválit jméno Tvé na věky věků. ] Ó Ref: 4x[ Blízký je Hospodin těm, kdo ho vzýva jí, ] v pravdě vzýva jí. 2. 2x[ O slávě a kráse, velebnosti Tvé, o předivných věcech Tvých mluviti budu ] 2x[ O síle a moci, spravedlnosti Tvé, o předivných skutcích Tvých mluviti budu ] 8. esta Intro: /F maj A /F maj A 1. Své cestě rozuměl jsi jenom Ty sám, jenom Ty jsi znal /F A Boží plán. Láska A/F byla to, co vedlo Tě dál, vůli /F svou jsi nehle A dal. 2. Od počátku věděl jsi, že čeká Tě kříž, s každým novým dnem byl blíž a blíž. Veden Otcem svým jsi přesto šel dál, za můj hřích jsi svůj život dal. Ref: 7 F m7 maj7 Pane, toužím znát tu lásku, 7 /F co na kříži Tě udr A žela, 7 všechno za ni F m7 dát, jen ji maj7 hledat. Vždyť 7 vím, že /F bez ní nemá A smysl žít. 9. obrořeč duše má 2x[ obrořeč duše má Hospodi nu a celé nitro mé Jeho svatému jmé nu. ] A nezapomínej na žádné Jeho dobrodi ní, On ti všechny tvé nepravosti promí jí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitová ním.

6 o stínu křídel Tvých en jak den 1. en jak A F den toužím jít za Te bou, být Tvojí, E Pane A můj. A7 Být jen A stín, v Tobě žít duší F svou, být Tvojí, A Pane můj. Ref: Lásko ty věčná s námi A zů A7 stá vej a dej pokoj svůj všem E nám, E7 A v pokorné prosbě ruce A spí A7 ná me a skloň se milos ti A vě k nám. 2. en jak den vidíš jen bídu mou, buď se mnou, Pane můj. Touhu dej žít na kolenou, buď se mnou, Pane můj. 3. en jak den hojíš má zranění, jsi se mnou, Pane můj. Sílu mám konat své spasení, jsi se mnou, Pane můj. 4. en jak den chceme jít za Tebou, být Tvoji, Pane náš. Sloužit všem, aby též mohli žít, být s Tebou, Pane náš. 11. okonáno jest 1. Odpustit hřích, (odpustit hřích) zastavit lavinu, (zastavit lavinu) F porazit (porazit) E smrt. Přišel jsi Ty, (přišel jsi Ty) Beránek bez viny, (Beránek bez viny) F vykoupit (vykoupit) E svět. Ref: okonáno F jest! okonáno F jest! okonáno F jest! A E men. 2. Podstoupit kříž, (podstoupit kříž) zaplatit za vinu, (zaplatit za vinu) vytrpět (vytrpět) trest, přišel jsi Ty (přišel jsi Ty) vyhlásit zajatým (vyhlásit zajatým) radostnou (radostnou) zvěst: 12. o stínu křídel Tvých F o stínu křídel 7/A Tvých se / ukrývám, do lásky Tvé, maj7 do slitová F 4 ní. F o stínu křídel 7/A Tvých se ukrý / vám, ó Bože náš, maj7 Bože F 4 náš. F 7/A / hráníš nás Ty maj7 F 4 sám, Ty sám. F

7 7 Haleluja, sláva, čest 13. íky za Tvůj kříž 14. Haleluja, všichni zpívají 1. íky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když ses m nám vydal cele do rukou, ó Pane náš, ó Pane náš. Naše skutky zlé Tys nám odpustil, překryls m krví svou, na vše zapomněl, děku ji, děku ji. Hale luja všichni zpívají, hale luja ať tady zní, vzdejme chválu Bohu našemu, ať Jeho sláva tento dům napl ní. Ref: Pane, mám Tě rád, vážně mám Tě rád, stále A poznávám, že Ty miluješ A7 nás, hlubokou radostí těšíš srdce mé, ale A7 největší je to, že mohu A7 znát, Tvou lásku znát. 2. Za mé nemoci trpěls Pane můj, abys vzal náš strach, lásku vyléváš, ó Pane náš, ó Pane náš. Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství, teď nám dáváš růst, z vody živé pít, děkuji, děkuji. 15. Haleluja, sláva, čest Ref: Halelu ja, slá va, čest i chvála s dobrořeče ním, síla i moc, úcta i dík Tobě navěky nále ží. 1. Přišel jsi plamenem zažehnout knoty vírou jen doutnají cí, změnit pustinu v zahradu rozkvetlou v srdcích bez lásky strádají cích, v srdcích bez lásky strádají cích. 2. Svatý se dotýkal nečistých, sloužil ten, kdo měl být uctíván, Král umýval nohy svým poddaným, nevinný za hřích byl potrestán, nevinný za hřích byl potrestán.

8 hci být tam, kde Ty jsi rád Haleluja, spasení Ref: 2x[ Ha le 7 lu ja, spasení sláva i moc patří Bo hu naše 7 mu, ha 7 lelu ja. ] 1. Protože velké a spravedlivé jsou jeho 7 soudy, spase ní, sláva i moc patří Bo hu naše 7 mu, ha 7 lelu ja. 2. Radujme se, jásejme, vzdejme Mu chválu, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, haleluja. 17. Tvé světlo, Pane 1. Tvé světlo, Pane, zahání temnotu, Tvá cesta je tak dokona E lá. Protříbená jsou všechna Tvá slova, F Ty jsi štítem mým. Ref: 2x[ Kdo je Bůh kromě Tebe, kdo je skála, jen E Ty, Bůh náš. ] 2. S Tebou proběhnu i vřavou nepřátel, ve Tvé výzbroji hradbu zdolám, učíš mě bojovat směle a statečně, Tvá paže mě podpírá. 18. hci být tam, kde Ty jsi rád 1. hci být maj7 tam, kde Ty jsi 6 rád, žít maj7 s Tebou, víc Tě znát, 7 mít tam svůj A dům, kde 7 Ty svůj dům máš. maj7 2. Vždy říct to, co v srdci máš, všem dát, co Ty rozdáváš, stát, když se zastavíš, a jít, až půjdeš dál. Ref: m7 Unaveným vrátit sílu, m7 bloudícím světlem být, m7 sklíčeným břímě zvednout, radost jim A dát. 3. =1 4. Vždy říct to, co v srdci máš, a vzít, co mi podáváš, stát, když se zastavíš, a jít, až půjdeš dál. Ref: Unaveným vracíš sílu, cíl i směr bezradným, hladové sytíš manou, smí ze skály pít.

9 9 hvalte Hospodina, z nebesá 19. hválu vzdejte, Hospodinu 1. A hválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Ref: 2x[ (Jeho milosrdenství je A věčné.) A hválu vzdejte Bohu bohů. (Jeho milosrdenství je A věčné.) A hválu vzdejte Pánu pánů. (Jeho milosrdenství je A věčné.) A Jedině On koná veliké divy. (Jeho milosrdenství je A věčné.) Jako vysoko je nad zemí / nebe, jako vysoko je nad zemí / nebe, tak se F nad námi Tvé milosrdenství klene. ] 2. Zemi na vodách překlenul oblohou. (Jeho milosrdenství atd... ) Učinil veliká světla. Slunce, aby vládlo ve dne. Měsíc a hvězdy, aby vládli v noci. 3. Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás. A vyrval nás našim protivníkům. Veškerému tvorstvu dává pokrm. hválu vzdejte Bohu nebes. 20. Hříchy tvý Ref: Hříchy tvý tě F jednou dože nou, zkoušíš spálit mosty za se bou, všecko zlý v duši dál si vlá číš tmou, hříchy tvý tě F jednou dože nou. 1. Váháš, jestli má cenu se prát, váháš, jestli znovu začít hrát, hříchů svých snad F začít lito vat. 2. Troufám si ti dát to, oč bys stál, troufám si tě vést zas o krok dál. Hříchy tvý na sebe jeden vzal, hříchy tvý na sebe Ježíš vzal. 21. hvalte Hospodina, z nebesá 1. hvalte Hospodina z nebes, chvalte Ho ve výši A nách! hvalte Ho, všichni Jeho andělé, chvalte Ho, všechny Jeho A zástupy. Ref: 2x[ Neboť vyvýše né je Jeho jméno, Jeho velebnost je A nad nebem a zemí. ]

10 Hledám Tvoji tvář hci Ti říct Intro: hci Ti říct, co vím už dlouho, proč Ti to skoro vůbec neříkám? hci Ti říct, to mou je tou hou, říct Ti, co pro mě jsi, co pro mě zname náš. 2. Vždyť bez Tebe jsem jen tělesná schrána, tak prázdná, tak bez cíle, nenaplněná. Vždyť bez Tebe jsem jak pes, co nemá pána, není, kdo by jej sytil, kdo rány omýval. Ref: Bože, Tys mi vším Tys mi zahradou v poušti, co hojnost má plodů, Tys deštěm, co zkrápí vyprahlou zem. Tys matka, co s láskou dítě své H7 kojí, Tys lékař, co hojí rány H7 v srdci mém. Ref: Bože, Tys mi vším, co mám, Tys mi vším v mém žití. Odpusť, že to nedávám znát, odpusť, že to vždy H7 necítím. Bridge: Vždyť bez Tebe jsem jak ztracená, v ulicích slepých bloudím, bez Tebe padám na kolena pod tíhou H7 svých vlastních vin. 23. Hledám Tvoji tvář 1. Hledám maj7 Tvoji tvář, Pane 2 můj, hledám maj7 Tvoji tvář každý 2 den. Po Tobě maj7 touží duše 2 má, oče maj7 kávám slovo Tvé. A Ref: hci jít za Tebou, Ježí ši, Ref: 2x[ cestou A Tvou, chci jít za Tebou, Ježíši. A hci jít za Tebou, Ježí ši, cestou A Tvou, chci jít za Tebou, Ježíši, za Tebou! A F m Za Tebou, Pane můj, chci A jít každý E den, F m za Tebou, Pane můj, chci A jít. E ]

11 11 Ježíš je tu právě teď 24. Jak proudy říček dvou 1. Jak proudy říček F m dvou se náhle v řeku A spojí, a dál už jedno F m jsou, už nic je neroz A dvojí, tak spoj se vaše lá F m ska v jediný F m mocný proud, jenž 7 přenese přes F m úskalí bez pečně A vaši loď 2. Jak slunce každý den svítí a neumdlévá a stejně dává všem, nesoudí, nevybírá, tak stejně vaše láska, ať svítí lidem všem, ať poznají, že Ježíš Král je vaším průvodcem. 3. Hale, haleluja, zvony v nebesích znějí, že vzplála radost vám, v Ježíši Spasiteli, že lásku požehná vám, za ruku vede vás, tak pojďte s Ním a mějte vždy jen pro Něj všechen čas. 25. Immanuel 1. E5 Svaté jméno máš, Immanuel, Bůh je s námi, E5 Spasiteli náš, 2 neobstojí 2 pekel brány, E5 svatou krví Tvou očištěni, vykou peni, E5 pomazaní jdou 2 ve vítězství 2 dobýt zemi k slávě Tvé. E5 Ref: 2x[ Im manu E5 el, 2 Im 2 manu E5 el, 2 Ješua 2 Immanuel, E5 2 Ješua 2 Immanuel. E5 ] 26. Ježíš je tu právě teď Ježíš je tu / právě 7 /H teď. 7 /H Ježíš je tu / právě teď. Se svojí / velkou mo 7 cí On tě 7 uzdraví, se svojí / velkou mocí On se svojí / 7 velkou mocí On H/ tě vy 7 svobodí. 7 Ježíš je tu / právě teď. 7 tě 7 zachrání,

12 Ježíš Boží syn Já jdu tam do Boží země 1. Já jdu tam do Boží země, kde vládne 7 jas, já jdu tam do Boží země, kde vládne jas. Já jdu tam do Boží země, H7 kde vládne jas, A7 kde je 7 na věky mír. Ref: Pane můj, Pane můj, do nebe mne 7 veď, Pane můj, Pane můj, do nebe mne veď, Pane můj, Pane můj, H7 do nebe mne veď, A7 kde je 7 na věky mír. 2. 3x[ Pán Ježíš mi bude světlem na cestě mé, ] kde je na věky mír. 3. 3x[ Slávou bude korunován, kdo nesl kříž, ] kde je na věky mír. 28. Jen v tebe důvěru mám 1. Uprostřed /F zkoušek a všech m7/f E7 nesnází 7 7 jen v Tebe důvěru 7 mám. Když skoro /F vůbec nic mi m7/f nevychá E7 zí, 7 7 jen v Tebe důvěru 7 mám. Ref: 7 7 Ó, Hospo maj7 dine, 7 7 jen v Tebe důvěru mám. 7 7 Hospo maj7 Ó, dine, 7 7 jen v Tebe důvěru mám /F m7/f E7 2. Když mračna stahují se nad mou hlavou, jen v Tebe důvěru mám, pak místo deště slzy z očí kanou, jen v Tebe důvěru mám. 3. Když do mysli se vkrádá porážky stín, jen v Tebe důvěru mám, zas k Tobě přijdu s prostou vírou, že smím, když v Tebe důvěru mám. 29. Ježíš Boží syn Ref: 2x[ Ježíš, 7 Boží syn, 7 Ježíš A mne zbavil vin. A ] Ježíš je má A7 skála, nebe je můj A7 dům, má chvá la zní k nebe A7 sům. ] 1. 2x[ 2. 2x[ Jemu patří sláva, Jemu patří dík, má chvála za spasení. ]

13 13 Ježíš, přítel hříšných 30. Ježíši, dík za golgotský kříž 1. 2x[ Je F žíši, dík za 7 golgotský kříž, dík za B krev ze Tvých ran, která m7 tekla za náš 7 hřích. My F vzýváme Tě, před Te 7 bou se skláníme. Ježí B ši, dík za 7 golgotský F kříž. ] Ref: ík za vítězství, dík za B život, který s F dal. ík za vzácnou krev, kterou s B za nás vylé F val. Ježí ši, za A7/ Tvou krev my m vděčni B jsme, dík za m7 vítězství B na olgo 7 tě. 31. Ježíši, můj Pane 1. Ježíši, můj Pane, Ty jsi králů A Král, Tys za mne život svůj dal. Ref: Vele A bíme Tvoje svaté jméno, Ty jsi Bůh náš a A Pán. Vele A bíme Tvoje svaté jméno, Ty jsi Bůh náš a Pán. 32. Ježíš, přítel hříšných 1. A Je jeden hlas, co A4 měl by A znít, je jedna píseň A4 k zpívání, F m7 je jedno jméno hodné vzývá E ní. A Nad zlato poklad A4 vzácnější, A Král na trůnu A4 nejvyšším, F m7 Jemu chvála celým nebem E zní. Ref: 2x[ Má jméno A Ježíš, E přítel A hříšných, E Ježíš, A Ježíš, E přítel F m můj. E ] 2. Je pokoj, jenž strach zahání, láska, co roste dáváním, naděje, která smrtí nekončí. Bůh, který nám rozumí, přítel, co nikdy nezradí, jediné jméno, v němž je spasení. Bridge: Vešel do E mého věze ní, řekl: Jsi E volný, můžeš jít. E Jsi svobodný! F m E Ref: 2x[ Má jméno A Ježíš, E přítel A hříšných, E Ježíš, A Ježíš, E přítel F m můj. E ]

14 Ježíš je má skála Jsem ti blízko 1. F m Nemusíš se bát, já tě jménem E znám. F m F m Znám i cestu tvou, vždyť jsem ji E před tebou m prošel F m sám. F m Všechnu sílu svou u mne E zkoušej m brát, F m pomůžu ti nést každé tvé E břímě, m pokud mi je F m dáš. 2. Když se usmíváš, i já radost mám, s tebou prožívám prohry i vítězství ve zkouškách. F m I když prohráváš, mám tě pořád E rád, nemusíš to vzdát, znovu se zvedni a pojď se mnou dál. Ref: Jsem ti E blízko, velmi blízko, E blíž než se F m zdá. Věř mi, E blízko, 3. Všechna zklamání i tvé slzy znám, já jediný vím o každém zranění, které máš. Zvedni oči své, odlož žal i pláč, vždyť někoho máš, kdo je ti blízko a sebe chce ti dát. Ref: Jsem ti blízko Ježíš je má skála 1. Ježíš je má skála, Ref: 2x[ On je moje spasení, v Něho doufám, On je štítem mým. Ha le lu ja, On je štítem mým! ] 2. Ježíš je mým Pánem, nikdy mě neopustí, On je věrný, důvěru mou má. Ref: 4x[ Haleluja, důvěru mou má! ] velmi blízko E k tobě F m mám.

15 15 Kéž je nám Bůh milostiv 35. Jsme Tvůj lid 37. Kéž je nám Bůh milostiv 1. 2x[ Jsme tvůj lid, jsme Tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat. ] Ref: 2x[ Ať láska Tvá vždy mezi 7 námi přebý 2 vá a pokoj svůj znovu 7 vylej mezi 2 nás. ] 36. Kde se křesťané 1. Kde se křesťané spolu scházejí, ve jménu Tvém, v lásce, jednotní. Právě tam jsi zaslíbil, že budeš příto mný. nes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný! Ref: Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní, svému Bohu zpívej me a hrajme píseň spase ných. 1. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požeh nání, kéž nad /F námi rozjasní svou A4 tvář. A Ref: Kéž Ti, Bože, lidé vzdají 4 chvá lu, kéž Ti vzdají chválu všichni lidé. Kéž Ti, Bože, lidé vzdají 4 chvá lu, 7 kéž Ti vzdají chválu všichni lidé. 2. Ať je známa na zemi Tvoje cesta Pane, mezi všemi národy Tvá spása. 3. Ať národy plesají, Ty soudíš podle práva, spravovat je budeš na zemi. oda: Bůh nám A žehná, Bůh F m náš, /F Bůh nám A žehná, Bůh náš, 7 Bůh nám A žehná, Bůh F m náš, /F země plody vydala, Bůh nám A žehná, Bůh náš.

16 Králi můj, Tebe hledám Kdopak je nám, nejdražší m/ Kdopak je nám nej dražší, m/ kdo vám s láskou splývá, 7 m/ kdo ti smutky /H zaplaší, Fmaj7 koho mám tak 4 rád? m/ S kým přichází poznání, m/ komu patří sláva, 7 m/ kdo slyší tvé /H volání, kdo Fmaj7 věrným zůstá 4 vá? Fmaj7 To jenom 7 Ježíš může být, Fmaj7 u Něho 7 v dlaních na Fmaj7 jdeš klid a svou spásu, vždyť Beránek je Král, vítěz m vítězů, a m/ ty s Ním můžeš 4 žít, nádherně Fadd9 věčně žít. 39. Kéž má duše žije 1. Kéž má duše ži je, smí Tě chvá lit, kéž má duše ži je, smí Tě chvá lit, ať můj jazyk zpí vá slovo Tvé, 2. Potěšením ať je mi Tvůj zákon, Na pomoc mi podej ruku svou, Ať mi ze rtů tryská nová chvála, Králi můj, Tebe hledám 1. 7 Králi můj, Tebe Fmaj7 hledám, v tichosti o slovu Tvém rozjí mám. E7 7 Jako jelen dychtí po čistých Fmaj7 vodách, po Tobě, po vodě Tvé žízeň mám. E7 Ref: Fmaj7 Proč se tak rmoutíš, duše má? Fmaj7 Proč ve mně úzkostně sténáš, duše E7 má? Fmaj7 Na Boha čekej, duše má! Fmaj7 Opět jen Jemu, své spáse, chválu E7 vzdám. 2. Kéž světlo Tvé, Bože vidím! Když nevím, kudy mám jít, veď mě sám. Až před příbytek svůj, kde na mě čekáš, tam opět radost a mír nalézám. Hospo dine, tou žím po spáse E Tvé.

17 17 Láska Tvá přijď k nám 41. Když Bůh je s námi 43. Křídla holubice 2x[ Když Bůh je s námi, kdo je proti nám? ] 2x[ Sňal pouta hříchu, smrti zlomil zbraň. Otevřel bránu, pozval nás dál. ]... dokořán. 2x[ S námi je Bůh, Immanuel. S námi je Bůh, Immanu el. ] 42. Kristus kraluje 1. Kris tus kra lu je, nás ob ha A ju je před tváří Otce, tam, v ne H be sích. 2. Onť jest síla má, v Něm se ukrývám. Stále se raduje duše má. 3. Lépe zpívati, v Boha doufati, než v lidech naději skládati. 4. hvalmež slavného Krále věčného, s písněmi předstupmež před Něho. 1. Křídla holubice mít, jak rád bych k Tobě odletěl. Však kam teď, Pane můj, se skrýt? Kudy letět? Ukaž 7 směr. Ref: Kdybych světa kraj přeletěl nebo v temném stínu skrýt se chtěl, nenajdu víc, než v Tobě mám. Ty jsi má skrýš. 2. Křídla holubice mít, kam sám bych, Pane, doletěl. Vím, že v Tobě smím se skrýt, jen Ty znáš pravý cíl a směr. 3. Křídla holubice mít, kam sám bych, Pane, doletěl. Vím, že v Tobě smím se skrýt, jen Ty jsi pravý cíl a směr. 44. Láska Tvá přijď k nám Láska / Tvá, přijď k nám, / láska Tvá, ať vté A ká, F m s milo stí F m ať zaplaví nás, láska Tvá, A přijď k nám. /

18 Lid, který chodí v temnotách Láska Tvá na všech, místech září 1. F Láska B Tvá na všech F místech září, F v tmách li B dem jako F slunce září, B Ježí ši, celý svět jsi o m zářil, B svobo du vězně ným jsi vy m hlásil, B záříš dál, B záříš dál. Ref: F Zář svou dej B nám, naplň m zem slávou Otce svého, F dej oheň B svůj, rozně E cuj v nás žár F B Proud milosti m zaplaví nás i celý národ. F ej Slovo B své, ať je m nám svící F v tmách. 46. Lidé všech národů m Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně, Hospodin nejvyšší vzbuzuje bázeň, m On je Král veliký nad celou zemí! 47. Lid, který chodí v temnotách 1. m Lid, který chodí v temnotách F uvidí m veliké A světlo, m těm, kteří bydlí F ve stínu smrti m z Betléma A zazáří m světlo. m Neboť se nám Syn narodí, F dítě m bude nám A dáno, m na Jeho rameni F spočine vláda, m bude mít A nádherné m jméno. Ref: m ivuplný B Rádce, F Božský Boha m týr, F sám Pokoje vlád A ce, m Otec B věčnos F ti. A m ivuplný B Rádce, F Božský Boha m týr, F sám Pokoje vlád A ce, m Otec A m věčnosti. 2. uch Boží na Něm spočine, v Něm Bůh bude zjeven, z Jákoba hvězda zářivá vzejde, Mesiáš s nádherným jménem. On bude světlem v temnotách, majákem, když zuří bouře, před lidskou zlobou bezpečnou skrýší, pramenem uprostřed pouště. 2x[ On je m Král veliký nad celou m zemí. ]

19 19 Můj Králi, má spáso 48. Mou cestu v rukou máš 49. Můj Králi, má spáso 1. /E Mou cestu Fmaj7 v rukou máš, jdu s důvě rou, /E neselže Fmaj7 láska Tvá, jdu s důvě rou. Ať se třeba Fmaj7 hory zřítí 7 do moře, jdu s důvěrou, ať i hvězdy Fmaj7 padají a 7 svět kolem se hroutí. 2. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou, vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou, i když musím projít temným údolím jdu s důvěrou, vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. Ref: Každý den novou Fmaj7 milost z Tvých 7 dlaní smím si brát. Jako strom v Tvém Fmaj7 chrámu v pevných 7 zdech Tvé věrné lásky úkryt F mám. 1. Můj Králi, má spáso, nikdo ne ní jako Ty, na každý den, chválit bych chtěl, ten zázrak mocné F lá sky Tvé. Můj štíte, má skálo, u Tebe můžu se skrýt, ať každý dech, všechno co jsem, nepřestane F chvá lou znít. Ref: Hlahol zem Pánu se vším, co je v ní, Králi buď důstojnost, úcta i dík, hroutí se skály a příboj hřmí, to když Tvé jméno zní. O díle Tvém, Pane, zpívám tak rád, chci vyznat Ti lásku, chci v ní pevně stát, to, cos mi slíbil je víc než kdo může dát.

20 Nové stvoření Má síla je v Pánu 1. 2x[ Má síla je v Pánu, má spása je v Pánu, má sláva je v Pánu, je v Něm, jenom v Něm. ] Ref: hválím Tě / životem svým, chválím Tě / ze vší své síly, životem svým, ze E vší síly své, F chválím Tě, Pane můj. 51. My jsme Kristova vůně 2x[ Bohu pak chvála, který vždycky dává 7 nám vítězství v Kristu, a vůni známosti své zjevu je skrze 7 nás každému místu. ] 2x[ My jsme Kristova vůně, 7 těm, kteří k spasení jdou. 7 My jsme Kristova vůně, výhra nad mocí zlou. ] 52. Nebesa i země pominou 1. m7 Nebesa i země pominou, ale H2 Slovo Tvé, to A2 zůstává, m7 všechny jazyky, ty utichnou v ten H2 den, až se vrátíš A2 k nám. 2. F m7 Nebesa i země pominou, ale E2 Slovo Tvé, to 2 zůstává, F m7 všechny jazyky, ty utichnou v ten E2 den, až se vrátíš 2 k nám, mocný Hdim Pán: Ref: 2x[ jako 7 Vítěz, maj7 Ježíš, Pán! Immanuel! A4 Slávy A Král! ] 3. Těším se na den, kdy přijdeš k nám jako vzkříšený Beránek, připravený jsem, to vyznávám a vím, že se vrátíš k nám, mocný Pán: 53. Nové stvoření F Nové stvo B ření, to jsem dnes F já, staré pomi nulo, 7 nový život F mám. F7 Jsem Boží B dítě, už nejsem F sám, v Ježíši m7 Kristu, 7 nový život F mám. B F

21 21 Nikto ma nemože, odlúčiť 54. Někdy se zdá 1. Někdy se zdá, že ses mi vzdálil, když Tvoji tvář nenachá zím. Někdy se zdá, že Bible mlčí, když cestám Tvým nerozu H mím. 2. Někdy je čas odejít na poušť, bojovat boj s pokušením. Někdy je čas sám sobě zemřít a dál cestou Tvou poslušně jít. oda: Ale E já H v Tebe A věřím. E ál H naději A mám. Vždyť to E vím, H že Ty jsi A věrný. V Tobě E já H naději A mám. Pane E já H v Tebe A věřím. E ál H naději A mám. Vždyť to E vím, H že Ty jsi A věrný, a máš m mě A rád, máš mě rád, i když mě E znáš. 55. Na trůnu v nebesích Ref: A Na trůnu v nebe A4 sích můj A Bůh, A4 A na trůnu v nebe A4 sích můj F Bů h, /H na trůnu v nebe sích slávou odě F ný, A na trůnu v nebe A4 sích můj A Bůh. A4 1. Krví Krista vy A7sus2 koupený, věřím, Jeho Fmaj7 smrtí s Bohem smířený, věřím, věřím! 2. Ze všech hříchů očištěný, věřím, svobodný a spravedlivý, věřím, věřím! 56. Nikto ma nemože, odlúčiť Nikto ma nemože odlúčiť od Tvojej lásky. Nikto ma nemože odlúčiť od Tvojej lásky. Tebe patrim, Tebe patrim.

22 Otče můj, dnešní den Otče chválím 2x[ Otče, chvá lím jméno Tvé posvěce né, Tvé jméno chvá lím, ať je navěky vyvýše né. ] 2x[ Hale lu ja, jen Tobě zní dík chvály mé. ] 58. Otče můj drahý 1. A Otče můj E drahý, sva F m té je jméno Tvé, kéž je A zjevná Tvoje E sláva na F m zemi. A Otče můj E drahý, sva F m té je jméno Tvé, kéž je A zjevná Tvoje E sláva na zemi, E můj Nejvyš A ší. Ref: E Buď vůle A Tvá na ne E bi, Buď vůle F m Tvá na ze mi, buď vůle A Tvá v životě E mém, F m Ježíši. E Buď vůle A Tvá na ne E bi, Buď vůle F m Tvá na ze mi, buď vůle A Tvá v životě E mém, Ježí ši, ůj Nejvyš A ší. E 2. 2x[ Ježíš, ó Ježíš, v jeho jménu je moc, kéž je zjevná Jeho sláva na zemi, ],ůj Nejvyšší. 59. Otče můj, dnešní den Otče můj, dnešní den do Tvých rukou vkládám F jen, uchem svatým veď mne E sám, zde oče kávám. F E Pane, Ty máš moc mi dát, abych zůstal pevně F stát, milost Tvá buď silou E mou sobě žádám. 7 Můj F Pán je se mnou, odpustil můj 7 hřích, můj F Pán je se mnou, dal mi své spase 7 ní, můj F Pán je E se mnou, dobře zná starosti mé a 7 má moc mne zachovat pro království své.

23 23 Pánu ať zní 60. Pane Bože, přijď k nám Pane A2 Bože, přijď k E nám ve své moci a A2 slávě, přebývej mezi A námi, navštiv lid E svůj. Přijď, A2 Ježíši, E k nám, Ty jsi hlava své A2 církve, jsi naším A králem, Ty jsi úhelný E kámen. Jsi požehna m7 ný Bůh, pevná skála, požehnaný m7 na věky, požehnané m7 je Tvoje jméno, požehna m7 ný Syn Otce svého. Pane Bože, přijď k E nám 61. Píseň spasených 62. Pane můj, Tys můj Spasitel Pane můj, Tys můj Spasitel přítel můj, Pán a Bůh. ] 1. 2x[ Ref: 2x[ Svatá a mocná Tvá krev, svatá, obmývá každý náš hřích ] oda: 2x[ Tvá krev i mne obmývá, Tvá krev pro li tá ] 63. Pánu ať zní 1. Pánu ať zní F píseň chval, Pánu ať tady zní: Slá va! Jméno má F vyvýše né, jen On navěky vlád ne. 2x[ Ho 2 den je 4 Berá nek nejvyš 2 ší 4 chvá ly, On nás A vykoupil svou krví. ] 2x[ Jenom Ty jsi navěky /F Král, jenom Tobě patří /F sláva, Pane A náš. ] Ref: Pánů Pán, králů Král. 2x[ Hale luja, F ha lelu ja! ] 2. Jako Jeho vojsko budeme stát, Pánu ať tady zní: Sláva! ej svou moc, Pane, požehnej nám, kéž naše země Tvou slávu zná.

24 Raduje se všechen Boží, lidá Pokoj Tvůj jak řeka Pokoj Tvůj jak /F řeka, láska Tvá jak horské štíty, vítr Tvého /H ucha ať proudí víc a víc. Radost Tvá jak /F pramen, věčný proud živo ta. /F Přijď, H uchu sva tý, s ohněm svým přijď. 66. Rád Tě mám Rád Tě mám, ó Pane, velmi rád Tě mám, svou lásku 7 Tobě vyznávám, 1. 2x[ jsi mi nejdraž F ší. ] Ref: Před Tebou stojím, srdce mám plné uzdra F vení, teď chci Ti říct, že Tě mám rád, po Tobě toužím, jsi život F můj, mé spasení, Ježíši. 65. Půjdeš-li pouští 1. Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím, půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, m svítím ti na cestu, F půjdeš-li E tmou. Ref: 2x[ Ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli, já jsem s tebou, E ať jdeš kamkoli, kamkoli, kamkoli, já jsem s tebou. E ] 67. Raduje se všechen Boží, lidá 1. Raduje se všechen Boží lid, že svého Pána zná. Ježíš přišel svůj lid zachrá nit, On vrátí se zas k nám. On se vrátí vytrh nout svůj lid, který spa sil, On se vrátí napl nit, co dávno nám slí bil. On se vrátí, On se vrátí, On se 7 vrátí.

25 25 Svatý, svatý, Beránku Boží 68. Smíme stát Smíme st A át na místě sva A7 tém. Všude A7 kolem F m75 nás jsou an H7 dělé, já to E vím. m Pojďme spolu vst A át, vzdát chválu Je ží A7 ši. Smíme stát, stát před Tebou na A místě svatém. 69. S každým trápením /A S každým trápením mám za kým jít. V bojích, v souženích Ty jsi můj A štít, můj štít, skála /F 7 /F věků, bezpečí, má 2 skrýš, kde smím se /F skrýt, čím víc poznávám Tvou 2 lásku, /H chci Ti /A říct, A můj Králi: Svou chválu Ti / vzdám, svou chválu Ti / vzdám! Jsi 7 dobrý Bůh a A4 nádher A ný a 7 láska Tvá je tak /A úžas A ná, já vím. 70. Přicházím před Tvoji, tvář 2x[ Přicházím před Tvoji tvář, Bože můj. ] Přicházím před Tvoji tvář a vzývám Tvé m jméno, svaté F jmé no Je žíš. 71. Sláva, náš Pán je živ 2x[ Slá A/ Slá A/ va, náš / Pán je A/ živ! va, je / A/ vzkříšený. Sám nad A/ smrtí / zvítě A/ zil, slá A/ va, / z mrtvých A/ vstal náš Pán. ] 2x[ Slá A va, Ježíš je A Pán, Ježíš je králů A Král. ] 72. Svatý, svatý, Beránku Boží Svatý, svatý, Beránku A Boží, svatý, svatý, sňal jsi můj A hřích. Svatý, Ty jsi ten Svatý, jsi hoden A slávy, Tobě se klaním, Tobě se klaním, Tebe A vzývám.

26 Tví jsme my Tobě, Králi, chválu vzdávám 1. 2x[ Tobě, Králi, chvá lu vzdávám. 7 ] Vzý vám 7 jméno H4 Tvé. H Tobě, Králi, chválu H vzdá vám. 2. 2x[ Beránku, jsi hoden té chvály. ] Vzývám jméno Tvé. Beránku, jsi hoden té chvály. 3. 2x[ V srdci mém zní nádherná píseň. ] Vzývám jméno Tvé. V srdci mém zní nádherná píseň. 4. 2x[ Před Tebou teď poklekám, Králi. ] Vzývám jméno Tvé. Před Tebou teď poklekám, Králi. 5. 2x[ K trůnu Tvému zní moje chvála. ] Vzývám jméno Tvé. K trůnu Tvému zní moje chvála. 74. Toužím Toužím, po Tobě 2 toužím, 7 toužím Tě poznávat, Tvou láskou, věčnou 2 láskou 7 nechat se objímat, ] 1. 2x[ Ref: 2x[ Bože, má spáso, veď mě dál, v nádvořích Tvých chci být i já. ] 2. 2x[ Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou. hválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou, ] 75. Tví jsme my 1. 6/ Tví jsme / my, 6/ nás shromáž / dila v jedno láska A Tvá, A 6/ náš hlas / zní, 6/ rodina tvých / dětí zpívá, Králi A náš. Ref: F Volá: Abba, F m Otče, maj7 velká A je moc Tvá, F Abba, F m Otče, maj7 velká A je moc Tvá. 2. Tví jsme my, zpíváme, vždyť nám vládne láska Tvá. Náš hlas zní, rodina tvých dětí zpívá, Králi náš. Ref: Zpívá: Abba, Otče, svaté jméno Tvé, Abba, Otče, svaté jméno Tvé.

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím 1 OBSAH Ať nám Hospodin žehná 01 37 Otevřete víc brány své Ať Tvá živá voda 02 38 Obeta srdca Ať srdce mé Tebe vídá 03 39 Pane, co jsem před Tebou Boží království 04 40 Pane můj, Tys můj pastel Budem ako

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Zpěvník k modlitbě 2013

Zpěvník k modlitbě 2013 Zpěvník k modlitbě 2013 1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.) 2. Ať nám Hospodin žehná Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho

Více

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! SLŮVKA POVZBUZENÍ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI

KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI LITURGIE PRO EKUMENICKOU NEDĚLI 23. ZÁŘÍ 2007 Liturgie vychází z toho, že tato ekumenická bohoslužba se koná na ve večerních hodinách, tedy mimo čas vlastních bohoslužeb.

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více, Osobní modlitba, ale jaká? Sv. Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: Podle mého mínění to není nic jiného než prodlévání u přítele,

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ Modlitba zahrnuje sedm dní. Pokud jde o velmi vážnou věc, je možné se ji modlit opakovaně 7 týdnů. 50. den byl seslán Duch svatý. 50tý rok byl milostivým létem Božím. O cokoli

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7.

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Apoštolská... 3 8. Ať požehnán je Bůh... 3 9. Ať Tě Hospodine

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

píseň před kázáním kázání společná píseň I ("Schillerova" liturgie)

píseň před kázáním kázání společná píseň I (Schillerova liturgie) píseň před kázáním kázání Přímluvná L: Přijď, Duchu svatý, a rozjasni naši cestu světlem své přítomnosti. Naplňuj nás schopností přinášet dobrou zprávu chudým, zvěstovat osvobození, obnovení a pokoj těm,

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Úvodní modlitba před svatostánkem Učíš nás, že náš život má smysl v tom, že máme zlo překonávat dobrem, tmu světlem a zlou vůli dobrou vůlí. Říkáš, že

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Svatoprokopská jubilejní (nápěv: Ejhle oltář... ) 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Česká vlast, hle, slavný svátek světí, - paměť koná Syna vznešenou! Sedm věků zapadlo

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Vánoční koledy. Vánoční trhy Mírové náměstí Litoměřice 7.-22. 12. Přijďte si zazpívat

Vánoční koledy. Vánoční trhy Mírové náměstí Litoměřice 7.-22. 12. Přijďte si zazpívat Vánoční koledy Vánoční trhy Mírové náměstí Litoměřice 7.-22. 12. Přijďte si zazpívat Pátek 7. 12. 15:30 Podřipský žesťový kvintet koledy 17:30 Jan Venas ml. zpívá koledy s diváky Sobota 8. 12. 14:30 Podřipský

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Odp: Maranatha, přijď Pane Ježíši! - za celou církev, aby v celém

Více

P edmluva k 1. vyd nì

P edmluva k 1. vyd nì Praha 2005 P edmluva k 1. vyd nì Na světě je hodně písní, písně pro radost, pro člověka, pro smích i pro smutek, lidé skládají a interpretují své pocity, pohledy a myšlenky do slov a tónů. Písně dovedou

Více

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu 2011 téma, úvodní poznámky a obřad I. TÉMA Tam, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce (Mt 6,21) II. ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ A POZNÁMKY Téma letošní ekumenické

Více