Obsah. Agnus dei Jsem ti blízko Jsme Tvůj lid Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty..."

Transkript

1 1 Obsah Agnus dei Beránku, vzdáváme Ti čest Blahoslavení Budu Tě vyvyšovat Bůh je dobrý Bůh silný můj jsi ty Byl člověk jako já esta en jak den íky za Tvůj kříž obrořeč duše má okonáno jest o stínu křídel Tvých Haleluja, sláva, čest Haleluja, spasení Haleluja, všichni zpívají Hledám Tvoji tvář Hříchy tvý hci být tam, kde Ty jsi rád hci Ti říct hvalte Hospodina z nebes hválu vzdejte Hospodinu Immanuel Já jdu tam do Boží země Jak proudy říček dvou Jen v tebe důvěru mám Ježíš Boží syn Ježíši, dík za golgotský kříž Ježíši, můj Pane Ježíš je má skála Ježíš je tu právě teď Ježíš, přítel hříšných Jsem ti blízko Jsme Tvůj lid Kde se křesťané Kdopak je nám nejdražší Když Bůh je s námi Kéž je nám Bůh milostiv Kéž má duše žije Králi můj, Tebe hledám Kristus kraluje Křídla holubice Láska Tvá na všech místech září Láska Tvá přijď k nám Lidé všech národů Lid, který chodí v temnotách Má síla je v Pánu Mou cestu v rukou máš Můj Králi, má spáso My jsme Kristova vůně Na trůnu v nebesích Nebesa i země pominou Někdy se zdá Nikto ma nemože odlúčiť Nové stvoření Otče chválím Otče můj, dnešní den Otče můj drahý

2 2 Pane Bože, přijď k nám Pane můj, Tys můj spasitel Pánu ať zní Píseň spasených Pokoj Tvůj jak řeka Přicházím před Tvoji tvář Půjdeš-li pouští Rád Tě mám Raduje se všechen Boží lid Z Betléma se ozývá Zboř každou hráz Znám Tě tak málo Zpívejte Hospodinu píseň novou Zpívat píseň lásky smím Ztišením se sluší tebe chválit Živá voda Akordy strana 36 S každým trápením Sláva, náš Pán je živ Smíme stát Svatý, svatý, Beránku Boží Tam k výšinám Tobě, Králi, chválu vzdávám Toužím Tvé světlo, Pane Tví jsme my Tvoje jméno vyznávám Tvoje krev Ty jediný Ty jsi jediný Bůh Ty jsi pánem všech mých dní Ty jsi útočiště mé Veď mě dál Veď mne, Pane můj Věřím v Boha Vládne mocný král Všechno, co by sis přál V tiché kraje Vzdáváme Ti chválu Vzdejme čest Vzhůru, pojďme k vodám

3 3 Blahoslavení 1. Agnus dei 1. 2x[ Haleluja, haleluja, neboť Pán, Bůh a Král vládne nám. ] Bridge: Hale luja, Ref: 2x[ sva tý, / sva tý je náš / Pán Bůh vše mohou cí. Hoden /H je náš Pán, hoden /H je náš Pán přijmout chvá lu. ] en. Ref: 2x[ svatý, svatý jsi náš Pán Bůh všemohoucí. Přijmi Pane náš, přijmi Pane náš naši chválu. ] en. 2. Beránku, vzdáváme Ti čest Ref: 2x[ Z našich 7 /E 7 rtů, z našich 7 my /E slí, 7 z našich maj7 rukou přijmi dík. H7 ] 7 maj7 3. Blahoslavení 1. Blaho slave F ní, ti, B F kteří přebývají v domě Tvém. E Na věky věků F jen budou B chválit jméno Tvé, budou F chválit jméno A Tvé. Ref: Nebo F Hospodin je štít a slunce, m slávu, milost udílí, nikdy F neodepře své milosr denství těm, kdo m v upřímnosti hledají Jeho E tvář. Beránku, vzdáváme Ti čest a /H slávu. Beránku, vzdáváme Ti d A ík. ] 1. 2x[ 2. Lepší jeden den v Hospodinových nádvořích nad ti síců jinde! Raději zvolil jsem u prahu sedět v domě Boha svého než prodlévat ve stanech hříšníků.

4 Byl člověk jako já 4 4. Bůh je dobrý 6. Byl člověk jako já 1. Bůh je dobrý, Bůh je dobrý, dobrý Bů 7 h, dobrý A7 Bůh je Pán Je žíš. 2. Bůh je svatý Bůh je láska Bůh je život =1. 5. Bůh silný můj jsi ty Bůh silný můj jsi Ty, Tebe hned v jitře hledám, po Tobě žízní duše má i tělo v zemi vyprahlé, abych Tě spatřil v slávě Tvé, aby Tě chválily mé rty. Abych Tě stále vele bil, v Tvém jménu ruce pozve dal, abys sytil duši mou a chválila Tě ústa má. 1. Byl člověk jako já, stál tam, kde stojím já, cítil, co cítím já, On rozumí. On křehkost moji zná, žil v těle jako já, ďábel Ho pokoušel, On neprohrál. Ref: Bůh s námi je, nám blízko F je, Bůh s námi je, Immanu F el. 2. Byl lidmi pohrdán, týrán a popliván, blízkými opuštěn, On odpouští. Muž plný bolesti, vzal naše nemoci, svůj život položil za život můj. Ref: Bůh s námi je, nám blízko F je, Bůh s námi je, Immanu F el. O Tobě stále přemýš lím, přilnula k Tobě duše má.

5 5 obrořeč duše má 7. Budu Tě vyvyšovat Budu Tě vyvyšovat, Bo že můj, a dobrořečit jménu Tvému na věky věků. ] 1. 2x[ 2x[ Budu Ti dobrořečit kaž dý den a chválit jméno Tvé na věky věků. ] Ó Ref: 4x[ Blízký je Hospodin těm, kdo ho vzýva jí, ] v pravdě vzýva jí. 2. 2x[ O slávě a kráse, velebnosti Tvé, o předivných věcech Tvých mluviti budu ] 2x[ O síle a moci, spravedlnosti Tvé, o předivných skutcích Tvých mluviti budu ] 8. esta Intro: /F maj A /F maj A 1. Své cestě rozuměl jsi jenom Ty sám, jenom Ty jsi znal /F A Boží plán. Láska A/F byla to, co vedlo Tě dál, vůli /F svou jsi nehle A dal. 2. Od počátku věděl jsi, že čeká Tě kříž, s každým novým dnem byl blíž a blíž. Veden Otcem svým jsi přesto šel dál, za můj hřích jsi svůj život dal. Ref: 7 F m7 maj7 Pane, toužím znát tu lásku, 7 /F co na kříži Tě udr A žela, 7 všechno za ni F m7 dát, jen ji maj7 hledat. Vždyť 7 vím, že /F bez ní nemá A smysl žít. 9. obrořeč duše má 2x[ obrořeč duše má Hospodi nu a celé nitro mé Jeho svatému jmé nu. ] A nezapomínej na žádné Jeho dobrodi ní, On ti všechny tvé nepravosti promí jí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitová ním.

6 o stínu křídel Tvých en jak den 1. en jak A F den toužím jít za Te bou, být Tvojí, E Pane A můj. A7 Být jen A stín, v Tobě žít duší F svou, být Tvojí, A Pane můj. Ref: Lásko ty věčná s námi A zů A7 stá vej a dej pokoj svůj všem E nám, E7 A v pokorné prosbě ruce A spí A7 ná me a skloň se milos ti A vě k nám. 2. en jak den vidíš jen bídu mou, buď se mnou, Pane můj. Touhu dej žít na kolenou, buď se mnou, Pane můj. 3. en jak den hojíš má zranění, jsi se mnou, Pane můj. Sílu mám konat své spasení, jsi se mnou, Pane můj. 4. en jak den chceme jít za Tebou, být Tvoji, Pane náš. Sloužit všem, aby též mohli žít, být s Tebou, Pane náš. 11. okonáno jest 1. Odpustit hřích, (odpustit hřích) zastavit lavinu, (zastavit lavinu) F porazit (porazit) E smrt. Přišel jsi Ty, (přišel jsi Ty) Beránek bez viny, (Beránek bez viny) F vykoupit (vykoupit) E svět. Ref: okonáno F jest! okonáno F jest! okonáno F jest! A E men. 2. Podstoupit kříž, (podstoupit kříž) zaplatit za vinu, (zaplatit za vinu) vytrpět (vytrpět) trest, přišel jsi Ty (přišel jsi Ty) vyhlásit zajatým (vyhlásit zajatým) radostnou (radostnou) zvěst: 12. o stínu křídel Tvých F o stínu křídel 7/A Tvých se / ukrývám, do lásky Tvé, maj7 do slitová F 4 ní. F o stínu křídel 7/A Tvých se ukrý / vám, ó Bože náš, maj7 Bože F 4 náš. F 7/A / hráníš nás Ty maj7 F 4 sám, Ty sám. F

7 7 Haleluja, sláva, čest 13. íky za Tvůj kříž 14. Haleluja, všichni zpívají 1. íky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když ses m nám vydal cele do rukou, ó Pane náš, ó Pane náš. Naše skutky zlé Tys nám odpustil, překryls m krví svou, na vše zapomněl, děku ji, děku ji. Hale luja všichni zpívají, hale luja ať tady zní, vzdejme chválu Bohu našemu, ať Jeho sláva tento dům napl ní. Ref: Pane, mám Tě rád, vážně mám Tě rád, stále A poznávám, že Ty miluješ A7 nás, hlubokou radostí těšíš srdce mé, ale A7 největší je to, že mohu A7 znát, Tvou lásku znát. 2. Za mé nemoci trpěls Pane můj, abys vzal náš strach, lásku vyléváš, ó Pane náš, ó Pane náš. Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství, teď nám dáváš růst, z vody živé pít, děkuji, děkuji. 15. Haleluja, sláva, čest Ref: Halelu ja, slá va, čest i chvála s dobrořeče ním, síla i moc, úcta i dík Tobě navěky nále ží. 1. Přišel jsi plamenem zažehnout knoty vírou jen doutnají cí, změnit pustinu v zahradu rozkvetlou v srdcích bez lásky strádají cích, v srdcích bez lásky strádají cích. 2. Svatý se dotýkal nečistých, sloužil ten, kdo měl být uctíván, Král umýval nohy svým poddaným, nevinný za hřích byl potrestán, nevinný za hřích byl potrestán.

8 hci být tam, kde Ty jsi rád Haleluja, spasení Ref: 2x[ Ha le 7 lu ja, spasení sláva i moc patří Bo hu naše 7 mu, ha 7 lelu ja. ] 1. Protože velké a spravedlivé jsou jeho 7 soudy, spase ní, sláva i moc patří Bo hu naše 7 mu, ha 7 lelu ja. 2. Radujme se, jásejme, vzdejme Mu chválu, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, haleluja. 17. Tvé světlo, Pane 1. Tvé světlo, Pane, zahání temnotu, Tvá cesta je tak dokona E lá. Protříbená jsou všechna Tvá slova, F Ty jsi štítem mým. Ref: 2x[ Kdo je Bůh kromě Tebe, kdo je skála, jen E Ty, Bůh náš. ] 2. S Tebou proběhnu i vřavou nepřátel, ve Tvé výzbroji hradbu zdolám, učíš mě bojovat směle a statečně, Tvá paže mě podpírá. 18. hci být tam, kde Ty jsi rád 1. hci být maj7 tam, kde Ty jsi 6 rád, žít maj7 s Tebou, víc Tě znát, 7 mít tam svůj A dům, kde 7 Ty svůj dům máš. maj7 2. Vždy říct to, co v srdci máš, všem dát, co Ty rozdáváš, stát, když se zastavíš, a jít, až půjdeš dál. Ref: m7 Unaveným vrátit sílu, m7 bloudícím světlem být, m7 sklíčeným břímě zvednout, radost jim A dát. 3. =1 4. Vždy říct to, co v srdci máš, a vzít, co mi podáváš, stát, když se zastavíš, a jít, až půjdeš dál. Ref: Unaveným vracíš sílu, cíl i směr bezradným, hladové sytíš manou, smí ze skály pít.

9 9 hvalte Hospodina, z nebesá 19. hválu vzdejte, Hospodinu 1. A hválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Ref: 2x[ (Jeho milosrdenství je A věčné.) A hválu vzdejte Bohu bohů. (Jeho milosrdenství je A věčné.) A hválu vzdejte Pánu pánů. (Jeho milosrdenství je A věčné.) A Jedině On koná veliké divy. (Jeho milosrdenství je A věčné.) Jako vysoko je nad zemí / nebe, jako vysoko je nad zemí / nebe, tak se F nad námi Tvé milosrdenství klene. ] 2. Zemi na vodách překlenul oblohou. (Jeho milosrdenství atd... ) Učinil veliká světla. Slunce, aby vládlo ve dne. Měsíc a hvězdy, aby vládli v noci. 3. Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás. A vyrval nás našim protivníkům. Veškerému tvorstvu dává pokrm. hválu vzdejte Bohu nebes. 20. Hříchy tvý Ref: Hříchy tvý tě F jednou dože nou, zkoušíš spálit mosty za se bou, všecko zlý v duši dál si vlá číš tmou, hříchy tvý tě F jednou dože nou. 1. Váháš, jestli má cenu se prát, váháš, jestli znovu začít hrát, hříchů svých snad F začít lito vat. 2. Troufám si ti dát to, oč bys stál, troufám si tě vést zas o krok dál. Hříchy tvý na sebe jeden vzal, hříchy tvý na sebe Ježíš vzal. 21. hvalte Hospodina, z nebesá 1. hvalte Hospodina z nebes, chvalte Ho ve výši A nách! hvalte Ho, všichni Jeho andělé, chvalte Ho, všechny Jeho A zástupy. Ref: 2x[ Neboť vyvýše né je Jeho jméno, Jeho velebnost je A nad nebem a zemí. ]

10 Hledám Tvoji tvář hci Ti říct Intro: hci Ti říct, co vím už dlouho, proč Ti to skoro vůbec neříkám? hci Ti říct, to mou je tou hou, říct Ti, co pro mě jsi, co pro mě zname náš. 2. Vždyť bez Tebe jsem jen tělesná schrána, tak prázdná, tak bez cíle, nenaplněná. Vždyť bez Tebe jsem jak pes, co nemá pána, není, kdo by jej sytil, kdo rány omýval. Ref: Bože, Tys mi vším Tys mi zahradou v poušti, co hojnost má plodů, Tys deštěm, co zkrápí vyprahlou zem. Tys matka, co s láskou dítě své H7 kojí, Tys lékař, co hojí rány H7 v srdci mém. Ref: Bože, Tys mi vším, co mám, Tys mi vším v mém žití. Odpusť, že to nedávám znát, odpusť, že to vždy H7 necítím. Bridge: Vždyť bez Tebe jsem jak ztracená, v ulicích slepých bloudím, bez Tebe padám na kolena pod tíhou H7 svých vlastních vin. 23. Hledám Tvoji tvář 1. Hledám maj7 Tvoji tvář, Pane 2 můj, hledám maj7 Tvoji tvář každý 2 den. Po Tobě maj7 touží duše 2 má, oče maj7 kávám slovo Tvé. A Ref: hci jít za Tebou, Ježí ši, Ref: 2x[ cestou A Tvou, chci jít za Tebou, Ježíši. A hci jít za Tebou, Ježí ši, cestou A Tvou, chci jít za Tebou, Ježíši, za Tebou! A F m Za Tebou, Pane můj, chci A jít každý E den, F m za Tebou, Pane můj, chci A jít. E ]

11 11 Ježíš je tu právě teď 24. Jak proudy říček dvou 1. Jak proudy říček F m dvou se náhle v řeku A spojí, a dál už jedno F m jsou, už nic je neroz A dvojí, tak spoj se vaše lá F m ska v jediný F m mocný proud, jenž 7 přenese přes F m úskalí bez pečně A vaši loď 2. Jak slunce každý den svítí a neumdlévá a stejně dává všem, nesoudí, nevybírá, tak stejně vaše láska, ať svítí lidem všem, ať poznají, že Ježíš Král je vaším průvodcem. 3. Hale, haleluja, zvony v nebesích znějí, že vzplála radost vám, v Ježíši Spasiteli, že lásku požehná vám, za ruku vede vás, tak pojďte s Ním a mějte vždy jen pro Něj všechen čas. 25. Immanuel 1. E5 Svaté jméno máš, Immanuel, Bůh je s námi, E5 Spasiteli náš, 2 neobstojí 2 pekel brány, E5 svatou krví Tvou očištěni, vykou peni, E5 pomazaní jdou 2 ve vítězství 2 dobýt zemi k slávě Tvé. E5 Ref: 2x[ Im manu E5 el, 2 Im 2 manu E5 el, 2 Ješua 2 Immanuel, E5 2 Ješua 2 Immanuel. E5 ] 26. Ježíš je tu právě teď Ježíš je tu / právě 7 /H teď. 7 /H Ježíš je tu / právě teď. Se svojí / velkou mo 7 cí On tě 7 uzdraví, se svojí / velkou mocí On se svojí / 7 velkou mocí On H/ tě vy 7 svobodí. 7 Ježíš je tu / právě teď. 7 tě 7 zachrání,

12 Ježíš Boží syn Já jdu tam do Boží země 1. Já jdu tam do Boží země, kde vládne 7 jas, já jdu tam do Boží země, kde vládne jas. Já jdu tam do Boží země, H7 kde vládne jas, A7 kde je 7 na věky mír. Ref: Pane můj, Pane můj, do nebe mne 7 veď, Pane můj, Pane můj, do nebe mne veď, Pane můj, Pane můj, H7 do nebe mne veď, A7 kde je 7 na věky mír. 2. 3x[ Pán Ježíš mi bude světlem na cestě mé, ] kde je na věky mír. 3. 3x[ Slávou bude korunován, kdo nesl kříž, ] kde je na věky mír. 28. Jen v tebe důvěru mám 1. Uprostřed /F zkoušek a všech m7/f E7 nesnází 7 7 jen v Tebe důvěru 7 mám. Když skoro /F vůbec nic mi m7/f nevychá E7 zí, 7 7 jen v Tebe důvěru 7 mám. Ref: 7 7 Ó, Hospo maj7 dine, 7 7 jen v Tebe důvěru mám. 7 7 Hospo maj7 Ó, dine, 7 7 jen v Tebe důvěru mám /F m7/f E7 2. Když mračna stahují se nad mou hlavou, jen v Tebe důvěru mám, pak místo deště slzy z očí kanou, jen v Tebe důvěru mám. 3. Když do mysli se vkrádá porážky stín, jen v Tebe důvěru mám, zas k Tobě přijdu s prostou vírou, že smím, když v Tebe důvěru mám. 29. Ježíš Boží syn Ref: 2x[ Ježíš, 7 Boží syn, 7 Ježíš A mne zbavil vin. A ] Ježíš je má A7 skála, nebe je můj A7 dům, má chvá la zní k nebe A7 sům. ] 1. 2x[ 2. 2x[ Jemu patří sláva, Jemu patří dík, má chvála za spasení. ]

13 13 Ježíš, přítel hříšných 30. Ježíši, dík za golgotský kříž 1. 2x[ Je F žíši, dík za 7 golgotský kříž, dík za B krev ze Tvých ran, která m7 tekla za náš 7 hřích. My F vzýváme Tě, před Te 7 bou se skláníme. Ježí B ši, dík za 7 golgotský F kříž. ] Ref: ík za vítězství, dík za B život, který s F dal. ík za vzácnou krev, kterou s B za nás vylé F val. Ježí ši, za A7/ Tvou krev my m vděčni B jsme, dík za m7 vítězství B na olgo 7 tě. 31. Ježíši, můj Pane 1. Ježíši, můj Pane, Ty jsi králů A Král, Tys za mne život svůj dal. Ref: Vele A bíme Tvoje svaté jméno, Ty jsi Bůh náš a A Pán. Vele A bíme Tvoje svaté jméno, Ty jsi Bůh náš a Pán. 32. Ježíš, přítel hříšných 1. A Je jeden hlas, co A4 měl by A znít, je jedna píseň A4 k zpívání, F m7 je jedno jméno hodné vzývá E ní. A Nad zlato poklad A4 vzácnější, A Král na trůnu A4 nejvyšším, F m7 Jemu chvála celým nebem E zní. Ref: 2x[ Má jméno A Ježíš, E přítel A hříšných, E Ježíš, A Ježíš, E přítel F m můj. E ] 2. Je pokoj, jenž strach zahání, láska, co roste dáváním, naděje, která smrtí nekončí. Bůh, který nám rozumí, přítel, co nikdy nezradí, jediné jméno, v němž je spasení. Bridge: Vešel do E mého věze ní, řekl: Jsi E volný, můžeš jít. E Jsi svobodný! F m E Ref: 2x[ Má jméno A Ježíš, E přítel A hříšných, E Ježíš, A Ježíš, E přítel F m můj. E ]

14 Ježíš je má skála Jsem ti blízko 1. F m Nemusíš se bát, já tě jménem E znám. F m F m Znám i cestu tvou, vždyť jsem ji E před tebou m prošel F m sám. F m Všechnu sílu svou u mne E zkoušej m brát, F m pomůžu ti nést každé tvé E břímě, m pokud mi je F m dáš. 2. Když se usmíváš, i já radost mám, s tebou prožívám prohry i vítězství ve zkouškách. F m I když prohráváš, mám tě pořád E rád, nemusíš to vzdát, znovu se zvedni a pojď se mnou dál. Ref: Jsem ti E blízko, velmi blízko, E blíž než se F m zdá. Věř mi, E blízko, 3. Všechna zklamání i tvé slzy znám, já jediný vím o každém zranění, které máš. Zvedni oči své, odlož žal i pláč, vždyť někoho máš, kdo je ti blízko a sebe chce ti dát. Ref: Jsem ti blízko Ježíš je má skála 1. Ježíš je má skála, Ref: 2x[ On je moje spasení, v Něho doufám, On je štítem mým. Ha le lu ja, On je štítem mým! ] 2. Ježíš je mým Pánem, nikdy mě neopustí, On je věrný, důvěru mou má. Ref: 4x[ Haleluja, důvěru mou má! ] velmi blízko E k tobě F m mám.

15 15 Kéž je nám Bůh milostiv 35. Jsme Tvůj lid 37. Kéž je nám Bůh milostiv 1. 2x[ Jsme tvůj lid, jsme Tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat. ] Ref: 2x[ Ať láska Tvá vždy mezi 7 námi přebý 2 vá a pokoj svůj znovu 7 vylej mezi 2 nás. ] 36. Kde se křesťané 1. Kde se křesťané spolu scházejí, ve jménu Tvém, v lásce, jednotní. Právě tam jsi zaslíbil, že budeš příto mný. nes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný! Ref: Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní, svému Bohu zpívej me a hrajme píseň spase ných. 1. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požeh nání, kéž nad /F námi rozjasní svou A4 tvář. A Ref: Kéž Ti, Bože, lidé vzdají 4 chvá lu, kéž Ti vzdají chválu všichni lidé. Kéž Ti, Bože, lidé vzdají 4 chvá lu, 7 kéž Ti vzdají chválu všichni lidé. 2. Ať je známa na zemi Tvoje cesta Pane, mezi všemi národy Tvá spása. 3. Ať národy plesají, Ty soudíš podle práva, spravovat je budeš na zemi. oda: Bůh nám A žehná, Bůh F m náš, /F Bůh nám A žehná, Bůh náš, 7 Bůh nám A žehná, Bůh F m náš, /F země plody vydala, Bůh nám A žehná, Bůh náš.

16 Králi můj, Tebe hledám Kdopak je nám, nejdražší m/ Kdopak je nám nej dražší, m/ kdo vám s láskou splývá, 7 m/ kdo ti smutky /H zaplaší, Fmaj7 koho mám tak 4 rád? m/ S kým přichází poznání, m/ komu patří sláva, 7 m/ kdo slyší tvé /H volání, kdo Fmaj7 věrným zůstá 4 vá? Fmaj7 To jenom 7 Ježíš může být, Fmaj7 u Něho 7 v dlaních na Fmaj7 jdeš klid a svou spásu, vždyť Beránek je Král, vítěz m vítězů, a m/ ty s Ním můžeš 4 žít, nádherně Fadd9 věčně žít. 39. Kéž má duše žije 1. Kéž má duše ži je, smí Tě chvá lit, kéž má duše ži je, smí Tě chvá lit, ať můj jazyk zpí vá slovo Tvé, 2. Potěšením ať je mi Tvůj zákon, Na pomoc mi podej ruku svou, Ať mi ze rtů tryská nová chvála, Králi můj, Tebe hledám 1. 7 Králi můj, Tebe Fmaj7 hledám, v tichosti o slovu Tvém rozjí mám. E7 7 Jako jelen dychtí po čistých Fmaj7 vodách, po Tobě, po vodě Tvé žízeň mám. E7 Ref: Fmaj7 Proč se tak rmoutíš, duše má? Fmaj7 Proč ve mně úzkostně sténáš, duše E7 má? Fmaj7 Na Boha čekej, duše má! Fmaj7 Opět jen Jemu, své spáse, chválu E7 vzdám. 2. Kéž světlo Tvé, Bože vidím! Když nevím, kudy mám jít, veď mě sám. Až před příbytek svůj, kde na mě čekáš, tam opět radost a mír nalézám. Hospo dine, tou žím po spáse E Tvé.

17 17 Láska Tvá přijď k nám 41. Když Bůh je s námi 43. Křídla holubice 2x[ Když Bůh je s námi, kdo je proti nám? ] 2x[ Sňal pouta hříchu, smrti zlomil zbraň. Otevřel bránu, pozval nás dál. ]... dokořán. 2x[ S námi je Bůh, Immanuel. S námi je Bůh, Immanu el. ] 42. Kristus kraluje 1. Kris tus kra lu je, nás ob ha A ju je před tváří Otce, tam, v ne H be sích. 2. Onť jest síla má, v Něm se ukrývám. Stále se raduje duše má. 3. Lépe zpívati, v Boha doufati, než v lidech naději skládati. 4. hvalmež slavného Krále věčného, s písněmi předstupmež před Něho. 1. Křídla holubice mít, jak rád bych k Tobě odletěl. Však kam teď, Pane můj, se skrýt? Kudy letět? Ukaž 7 směr. Ref: Kdybych světa kraj přeletěl nebo v temném stínu skrýt se chtěl, nenajdu víc, než v Tobě mám. Ty jsi má skrýš. 2. Křídla holubice mít, kam sám bych, Pane, doletěl. Vím, že v Tobě smím se skrýt, jen Ty znáš pravý cíl a směr. 3. Křídla holubice mít, kam sám bych, Pane, doletěl. Vím, že v Tobě smím se skrýt, jen Ty jsi pravý cíl a směr. 44. Láska Tvá přijď k nám Láska / Tvá, přijď k nám, / láska Tvá, ať vté A ká, F m s milo stí F m ať zaplaví nás, láska Tvá, A přijď k nám. /

18 Lid, který chodí v temnotách Láska Tvá na všech, místech září 1. F Láska B Tvá na všech F místech září, F v tmách li B dem jako F slunce září, B Ježí ši, celý svět jsi o m zářil, B svobo du vězně ným jsi vy m hlásil, B záříš dál, B záříš dál. Ref: F Zář svou dej B nám, naplň m zem slávou Otce svého, F dej oheň B svůj, rozně E cuj v nás žár F B Proud milosti m zaplaví nás i celý národ. F ej Slovo B své, ať je m nám svící F v tmách. 46. Lidé všech národů m Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně, Hospodin nejvyšší vzbuzuje bázeň, m On je Král veliký nad celou zemí! 47. Lid, který chodí v temnotách 1. m Lid, který chodí v temnotách F uvidí m veliké A světlo, m těm, kteří bydlí F ve stínu smrti m z Betléma A zazáří m světlo. m Neboť se nám Syn narodí, F dítě m bude nám A dáno, m na Jeho rameni F spočine vláda, m bude mít A nádherné m jméno. Ref: m ivuplný B Rádce, F Božský Boha m týr, F sám Pokoje vlád A ce, m Otec B věčnos F ti. A m ivuplný B Rádce, F Božský Boha m týr, F sám Pokoje vlád A ce, m Otec A m věčnosti. 2. uch Boží na Něm spočine, v Něm Bůh bude zjeven, z Jákoba hvězda zářivá vzejde, Mesiáš s nádherným jménem. On bude světlem v temnotách, majákem, když zuří bouře, před lidskou zlobou bezpečnou skrýší, pramenem uprostřed pouště. 2x[ On je m Král veliký nad celou m zemí. ]

19 19 Můj Králi, má spáso 48. Mou cestu v rukou máš 49. Můj Králi, má spáso 1. /E Mou cestu Fmaj7 v rukou máš, jdu s důvě rou, /E neselže Fmaj7 láska Tvá, jdu s důvě rou. Ať se třeba Fmaj7 hory zřítí 7 do moře, jdu s důvěrou, ať i hvězdy Fmaj7 padají a 7 svět kolem se hroutí. 2. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou, vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou, i když musím projít temným údolím jdu s důvěrou, vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. Ref: Každý den novou Fmaj7 milost z Tvých 7 dlaní smím si brát. Jako strom v Tvém Fmaj7 chrámu v pevných 7 zdech Tvé věrné lásky úkryt F mám. 1. Můj Králi, má spáso, nikdo ne ní jako Ty, na každý den, chválit bych chtěl, ten zázrak mocné F lá sky Tvé. Můj štíte, má skálo, u Tebe můžu se skrýt, ať každý dech, všechno co jsem, nepřestane F chvá lou znít. Ref: Hlahol zem Pánu se vším, co je v ní, Králi buď důstojnost, úcta i dík, hroutí se skály a příboj hřmí, to když Tvé jméno zní. O díle Tvém, Pane, zpívám tak rád, chci vyznat Ti lásku, chci v ní pevně stát, to, cos mi slíbil je víc než kdo může dát.

20 Nové stvoření Má síla je v Pánu 1. 2x[ Má síla je v Pánu, má spása je v Pánu, má sláva je v Pánu, je v Něm, jenom v Něm. ] Ref: hválím Tě / životem svým, chválím Tě / ze vší své síly, životem svým, ze E vší síly své, F chválím Tě, Pane můj. 51. My jsme Kristova vůně 2x[ Bohu pak chvála, který vždycky dává 7 nám vítězství v Kristu, a vůni známosti své zjevu je skrze 7 nás každému místu. ] 2x[ My jsme Kristova vůně, 7 těm, kteří k spasení jdou. 7 My jsme Kristova vůně, výhra nad mocí zlou. ] 52. Nebesa i země pominou 1. m7 Nebesa i země pominou, ale H2 Slovo Tvé, to A2 zůstává, m7 všechny jazyky, ty utichnou v ten H2 den, až se vrátíš A2 k nám. 2. F m7 Nebesa i země pominou, ale E2 Slovo Tvé, to 2 zůstává, F m7 všechny jazyky, ty utichnou v ten E2 den, až se vrátíš 2 k nám, mocný Hdim Pán: Ref: 2x[ jako 7 Vítěz, maj7 Ježíš, Pán! Immanuel! A4 Slávy A Král! ] 3. Těším se na den, kdy přijdeš k nám jako vzkříšený Beránek, připravený jsem, to vyznávám a vím, že se vrátíš k nám, mocný Pán: 53. Nové stvoření F Nové stvo B ření, to jsem dnes F já, staré pomi nulo, 7 nový život F mám. F7 Jsem Boží B dítě, už nejsem F sám, v Ježíši m7 Kristu, 7 nový život F mám. B F

21 21 Nikto ma nemože, odlúčiť 54. Někdy se zdá 1. Někdy se zdá, že ses mi vzdálil, když Tvoji tvář nenachá zím. Někdy se zdá, že Bible mlčí, když cestám Tvým nerozu H mím. 2. Někdy je čas odejít na poušť, bojovat boj s pokušením. Někdy je čas sám sobě zemřít a dál cestou Tvou poslušně jít. oda: Ale E já H v Tebe A věřím. E ál H naději A mám. Vždyť to E vím, H že Ty jsi A věrný. V Tobě E já H naději A mám. Pane E já H v Tebe A věřím. E ál H naději A mám. Vždyť to E vím, H že Ty jsi A věrný, a máš m mě A rád, máš mě rád, i když mě E znáš. 55. Na trůnu v nebesích Ref: A Na trůnu v nebe A4 sích můj A Bůh, A4 A na trůnu v nebe A4 sích můj F Bů h, /H na trůnu v nebe sích slávou odě F ný, A na trůnu v nebe A4 sích můj A Bůh. A4 1. Krví Krista vy A7sus2 koupený, věřím, Jeho Fmaj7 smrtí s Bohem smířený, věřím, věřím! 2. Ze všech hříchů očištěný, věřím, svobodný a spravedlivý, věřím, věřím! 56. Nikto ma nemože, odlúčiť Nikto ma nemože odlúčiť od Tvojej lásky. Nikto ma nemože odlúčiť od Tvojej lásky. Tebe patrim, Tebe patrim.

22 Otče můj, dnešní den Otče chválím 2x[ Otče, chvá lím jméno Tvé posvěce né, Tvé jméno chvá lím, ať je navěky vyvýše né. ] 2x[ Hale lu ja, jen Tobě zní dík chvály mé. ] 58. Otče můj drahý 1. A Otče můj E drahý, sva F m té je jméno Tvé, kéž je A zjevná Tvoje E sláva na F m zemi. A Otče můj E drahý, sva F m té je jméno Tvé, kéž je A zjevná Tvoje E sláva na zemi, E můj Nejvyš A ší. Ref: E Buď vůle A Tvá na ne E bi, Buď vůle F m Tvá na ze mi, buď vůle A Tvá v životě E mém, F m Ježíši. E Buď vůle A Tvá na ne E bi, Buď vůle F m Tvá na ze mi, buď vůle A Tvá v životě E mém, Ježí ši, ůj Nejvyš A ší. E 2. 2x[ Ježíš, ó Ježíš, v jeho jménu je moc, kéž je zjevná Jeho sláva na zemi, ],ůj Nejvyšší. 59. Otče můj, dnešní den Otče můj, dnešní den do Tvých rukou vkládám F jen, uchem svatým veď mne E sám, zde oče kávám. F E Pane, Ty máš moc mi dát, abych zůstal pevně F stát, milost Tvá buď silou E mou sobě žádám. 7 Můj F Pán je se mnou, odpustil můj 7 hřích, můj F Pán je se mnou, dal mi své spase 7 ní, můj F Pán je E se mnou, dobře zná starosti mé a 7 má moc mne zachovat pro království své.

23 23 Pánu ať zní 60. Pane Bože, přijď k nám Pane A2 Bože, přijď k E nám ve své moci a A2 slávě, přebývej mezi A námi, navštiv lid E svůj. Přijď, A2 Ježíši, E k nám, Ty jsi hlava své A2 církve, jsi naším A králem, Ty jsi úhelný E kámen. Jsi požehna m7 ný Bůh, pevná skála, požehnaný m7 na věky, požehnané m7 je Tvoje jméno, požehna m7 ný Syn Otce svého. Pane Bože, přijď k E nám 61. Píseň spasených 62. Pane můj, Tys můj Spasitel Pane můj, Tys můj Spasitel přítel můj, Pán a Bůh. ] 1. 2x[ Ref: 2x[ Svatá a mocná Tvá krev, svatá, obmývá každý náš hřích ] oda: 2x[ Tvá krev i mne obmývá, Tvá krev pro li tá ] 63. Pánu ať zní 1. Pánu ať zní F píseň chval, Pánu ať tady zní: Slá va! Jméno má F vyvýše né, jen On navěky vlád ne. 2x[ Ho 2 den je 4 Berá nek nejvyš 2 ší 4 chvá ly, On nás A vykoupil svou krví. ] 2x[ Jenom Ty jsi navěky /F Král, jenom Tobě patří /F sláva, Pane A náš. ] Ref: Pánů Pán, králů Král. 2x[ Hale luja, F ha lelu ja! ] 2. Jako Jeho vojsko budeme stát, Pánu ať tady zní: Sláva! ej svou moc, Pane, požehnej nám, kéž naše země Tvou slávu zná.

24 Raduje se všechen Boží, lidá Pokoj Tvůj jak řeka Pokoj Tvůj jak /F řeka, láska Tvá jak horské štíty, vítr Tvého /H ucha ať proudí víc a víc. Radost Tvá jak /F pramen, věčný proud živo ta. /F Přijď, H uchu sva tý, s ohněm svým přijď. 66. Rád Tě mám Rád Tě mám, ó Pane, velmi rád Tě mám, svou lásku 7 Tobě vyznávám, 1. 2x[ jsi mi nejdraž F ší. ] Ref: Před Tebou stojím, srdce mám plné uzdra F vení, teď chci Ti říct, že Tě mám rád, po Tobě toužím, jsi život F můj, mé spasení, Ježíši. 65. Půjdeš-li pouští 1. Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím, půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, m svítím ti na cestu, F půjdeš-li E tmou. Ref: 2x[ Ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli, já jsem s tebou, E ať jdeš kamkoli, kamkoli, kamkoli, já jsem s tebou. E ] 67. Raduje se všechen Boží, lidá 1. Raduje se všechen Boží lid, že svého Pána zná. Ježíš přišel svůj lid zachrá nit, On vrátí se zas k nám. On se vrátí vytrh nout svůj lid, který spa sil, On se vrátí napl nit, co dávno nám slí bil. On se vrátí, On se vrátí, On se 7 vrátí.

25 25 Svatý, svatý, Beránku Boží 68. Smíme stát Smíme st A át na místě sva A7 tém. Všude A7 kolem F m75 nás jsou an H7 dělé, já to E vím. m Pojďme spolu vst A át, vzdát chválu Je ží A7 ši. Smíme stát, stát před Tebou na A místě svatém. 69. S každým trápením /A S každým trápením mám za kým jít. V bojích, v souženích Ty jsi můj A štít, můj štít, skála /F 7 /F věků, bezpečí, má 2 skrýš, kde smím se /F skrýt, čím víc poznávám Tvou 2 lásku, /H chci Ti /A říct, A můj Králi: Svou chválu Ti / vzdám, svou chválu Ti / vzdám! Jsi 7 dobrý Bůh a A4 nádher A ný a 7 láska Tvá je tak /A úžas A ná, já vím. 70. Přicházím před Tvoji, tvář 2x[ Přicházím před Tvoji tvář, Bože můj. ] Přicházím před Tvoji tvář a vzývám Tvé m jméno, svaté F jmé no Je žíš. 71. Sláva, náš Pán je živ 2x[ Slá A/ Slá A/ va, náš / Pán je A/ živ! va, je / A/ vzkříšený. Sám nad A/ smrtí / zvítě A/ zil, slá A/ va, / z mrtvých A/ vstal náš Pán. ] 2x[ Slá A va, Ježíš je A Pán, Ježíš je králů A Král. ] 72. Svatý, svatý, Beránku Boží Svatý, svatý, Beránku A Boží, svatý, svatý, sňal jsi můj A hřích. Svatý, Ty jsi ten Svatý, jsi hoden A slávy, Tobě se klaním, Tobě se klaním, Tebe A vzývám.

26 Tví jsme my Tobě, Králi, chválu vzdávám 1. 2x[ Tobě, Králi, chvá lu vzdávám. 7 ] Vzý vám 7 jméno H4 Tvé. H Tobě, Králi, chválu H vzdá vám. 2. 2x[ Beránku, jsi hoden té chvály. ] Vzývám jméno Tvé. Beránku, jsi hoden té chvály. 3. 2x[ V srdci mém zní nádherná píseň. ] Vzývám jméno Tvé. V srdci mém zní nádherná píseň. 4. 2x[ Před Tebou teď poklekám, Králi. ] Vzývám jméno Tvé. Před Tebou teď poklekám, Králi. 5. 2x[ K trůnu Tvému zní moje chvála. ] Vzývám jméno Tvé. K trůnu Tvému zní moje chvála. 74. Toužím Toužím, po Tobě 2 toužím, 7 toužím Tě poznávat, Tvou láskou, věčnou 2 láskou 7 nechat se objímat, ] 1. 2x[ Ref: 2x[ Bože, má spáso, veď mě dál, v nádvořích Tvých chci být i já. ] 2. 2x[ Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou. hválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou, ] 75. Tví jsme my 1. 6/ Tví jsme / my, 6/ nás shromáž / dila v jedno láska A Tvá, A 6/ náš hlas / zní, 6/ rodina tvých / dětí zpívá, Králi A náš. Ref: F Volá: Abba, F m Otče, maj7 velká A je moc Tvá, F Abba, F m Otče, maj7 velká A je moc Tvá. 2. Tví jsme my, zpíváme, vždyť nám vládne láska Tvá. Náš hlas zní, rodina tvých dětí zpívá, Králi náš. Ref: Zpívá: Abba, Otče, svaté jméno Tvé, Abba, Otče, svaté jméno Tvé.

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah gnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně A Agnus Dei.................... 8 At požehnán je Bůh........... 18 At srdce mé Tebe vídá........ 29 B Bůh je síla má................. 4 D Dáváš mi lásku vzácnou....... 27 Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

O Vánocích. h7 A4. D h G 1. Je to zvláštní čas, touhu v srdci máš, D h G e A4 A nic víc nehledáš, okno pro svý přání otvíráš.

O Vánocích. h7 A4. D h G 1. Je to zvláštní čas, touhu v srdci máš, D h G e A4 A nic víc nehledáš, okno pro svý přání otvíráš. Obsah: O Vánocích Proroctví Marie a anděl Mariina píseň Všude je tma Vánoční zvěstování Spinkej, malý Králi Vánoční oslava j dnes v Betlémě Narodil se Kristus Pán Tichá noc Čas vánoční Kdybych znal tisíc

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM...

Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM... Zpěvník křesťanských skupinek Plzeň Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM... 4 HOSANA... 4 HOSPODIN

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

1. A TVÁ SLÁVA (hudba a text: Karel Kovařík) 2. AŤ TVOJE SLÁVA SESTOUPÍ (hudba a text: Slovo života Brno) E (G)

1. A TVÁ SLÁVA (hudba a text: Karel Kovařík) 2. AŤ TVOJE SLÁVA SESTOUPÍ (hudba a text: Slovo života Brno) E (G) 1. TVÁ SLÁV (hudba a text: Karel Kovařík) F # mi E H uchu Svatý, Boží oheň z nebe přines mezi nás F # mi E H uchu Svatý dozrála žeň, právě tady je náš čas. F # mi E H uchu Svatý noc už končí světlo na

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K

NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE revidovaná verze 50 Bo Slyš še ÚVODNÍ VERŠ že, pospěš mi vo lá ní! Sláva Otci i Synu, * i po moc! chu jako byla počátku i nyní i vždycky, * Du sva té mu, ků. a

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zpívejte Pánu - AC Bučovice

Zpívejte Pánu - AC Bučovice Zpívejte Pánu - AC Bučovice Agnus Dei 383 Ať Boží sláva zní 193 Ať Bůh, Hospodin... 265 Ať děsivé vlny / Šťasten jsem... 272 Ať dobrý Bůh... 179 Ať chvála Bohu je vzdána... 135 Ať je dnes tvůj dům... 250

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja.

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja. 1. Sva [q=156] tá Ma Píseň poutnická ri a, pros za Šteyerův kancionál (1764) nás, a le lu ja, a 7 le lu ja, a by Bůh byl la skav na nás, a le lu 14 ja, Je žíš Kri stus, Spa si tel náš, a le lu ja. 2. Rodičko

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím 1 OBSAH Ať nám Hospodin žehná 01 37 Otevřete víc brány své Ať Tvá živá voda 02 38 Obeta srdca Ať srdce mé Tebe vídá 03 39 Pane, co jsem před Tebou Boží království 04 40 Pane můj, Tys můj pastel Budem ako

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno) 52. POJĎ (Come) (hudba:???; text: Robert Jakš)

53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno) 52. POJĎ (Come) (hudba:???; text: Robert Jakš) 52. POJĎ (ome) (hudba:???; text: Robert Jakš) () Pojď, teď je ten čas Ho chválit, (H) mi( # mi) () pojď teď je ten čas svůj život dát. () Pojď, tak jak tu jsi, začni chválit, (H) mi( # mi)()() pojď, před

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1).

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1). NEDĚLE VELIKONOČNÍ formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou.

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou. NEDĚLE PO TROJICI formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více