DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing."

Transkript

1 Ing. Jaroslav Šobáň DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet 2. aktualizované vydání edice daně 2013

2 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: Ing. Jaroslav Šobáň, 2013 Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 Obsah OBSAH ÚVOD EKONOMICKÁ ČINNOST OBCE Právní rámec podnikání obce Obec jako plátce DPH Posuzování ekonomické činnosti z pohledu DPH Veřejnosprávní činnost obce REGISTRAČNÍ POVINNOST Zákonná registrace plátce Zákonná registrace z důvodu překročení obratu Počítání obratu Ostatní zákonné důvody registrace Povinný registrační údaj Identifikovaná osoba Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti Dobrovolná registrace Zákaz registrace Zrušení registrace Zrušení registrace plátce daně Zrušení registrace identifikované osoby PŘEDMĚT DANĚ Obecné vymezení předmětu daně Stanovení místa plnění Zdanitelná a osvobozená plnění Osoba povinná přiznat daň Vznik povinnosti přiznat daň Plnění, která nejsou předmětem daně Výkon veřejné správy

4 Obsah Místní poplatky Správní poplatky Poplatky za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Poplatky za hrobová místa podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví Vymezení zón placeného stání podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Ostatní plnění, která nejsou předmětem daně Výnosy za uskutečněná plnění Přeúčtování nákladů Výnosy, které nejsou považovány za uskutečněná plnění Bezúplatná plnění Dodání zboží nebo převod nemovitostí bez úplaty Poskytnutí služby bez úplaty Základ daně u bezúplatných plnění Majetkové vklady Opravy základu daně a výše daně Oprava základu daně a výše daně Oprava výše daně v jiných případech Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení PRAKTICKÉ PŘÍKLADY APLIKACE ZÁKONA Dodání zboží a převod nemovitostí Prodej majetku obce Prodej zboží v nezměněném stavu Poskytování služeb Nájem nemovitosti

5 Obsah Finanční činnosti Kulturní a sportovní činnosti Kulturní činnosti Sportovní činnosti Služby spojené s nájmem nemovitostí včetně dodání energií Věcná břemena Praktický příklad činností obce a jejich daňového posouzení NÁROK NA ODPOČET DANĚ Základní podmínky při uplatňování nároku na odpočet daně Daň na vstupu stanovená podle zákona Vznik nároku na odpočet daně Okamžik, kdy je možné nejdříve uplatnit nárok na odpočet daně Chybějící náležitosti daňového dokladu Lhůta pro uplatnění odpočtu Přiřazovací způsob uplatnění odpočtu Plný nárok na odpočet daně Poměrný odpočet podle Odpočet daně krácený koeficientem podle 76 zákona o DPH Korekční mechanismy při změně nároku na odpočet daně Vyrovnání odpočtu podle Úprava odpočtu podle 78 až 78d Obecné principy úpravy odpočtu daně Výpočet úpravy odpočtu daně Nárok na odpočet daně při registraci plátce a při zrušení registrace Nárok na odpočet daně při registraci plátce

6 Obsah Povinnost snížit nárok na odpočet daně při zrušení registrace plátce Nárok na odpočet daně při poskytnutí dotace Základ daně ve zvláštních případech OSTATNÍ POVINNOSTI PODLE ZÁKONA O DPH Daňové doklady Vystavování daňových dokladů Vystavování daňových dokladů do zahraničí Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů Druhy daňových dokladů Evidence přijatých a uskutečněných plnění Daňové přiznání Podávání daňového přiznání Zdaňovací období Uvádění údajů do daňového přiznání Povinné přílohy daňového přiznání Souhrnné hlášení Ručení za daň Podmínky pro vznik ručení Zvláštní způsob zajištění daně

7 Obsah Přílohy Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od Informace Režim přenesení daňové povinnosti 92a 92e od Informace k 92a zákona o DPH (novela 2011) Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti Informace Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech od Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů Informace Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 44 a 46 od Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ) Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH

8 2. REGISTRA NÍ POVINNOST 2.1 Zákonná registrace plátce Zákonná registrace z d vodu p ekro ení obratu Již bylo řečeno, že ne všechny osoby povinné k dani jsou současně plátci DPH. Osoba povinná k dani, která provozuje ekonomickou činnost, není povinna se registrovat, pokud její obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřekročí Kč. Osoby povinné k dani, které přesáhnou tento obrat, se povinně musí registrovat podle 6 jako plátce daně a zatěžovat svá zdanitelná plnění daní na výstupu. Pokud osoba povinná k dani nedosáhne obratu ve výši Kč, může se případně registrovat dobrovolně. O tom blíže v kapitole 2.4. Je nutné upozornit na to, že novelou zákona došlo také ke snížení obratu pro povinnou registraci na částku Kč. Tento limit však bude platit až od nebo od v závislosti na nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. V současném znění novely je účinnost navržena od byl ovšem deklarován jasný záměr vlády posunout účinnost již na rok Takže od kterého roku bude nakonec snížena hranice obratu platit není v současné době jasné. Pro registraci je tedy důležitá výše obratu a co se do něj zahrnuje. Zákon přesunul novelou definici obratu do ustanovení 4a, obsahově však k žádné změně nedošlo. Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o: zdanitelná plnění, plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně a plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně podle 54 až 56 zákona o DPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Plnění osvobozená podle ustanovení 54 až 56 jsou finanční činnosti ( 54), pojišťovací činnosti ( 55) a převod a nájem nemovitostí ( 56). V souvislosti s penzijní reformou byl novelou od doplněn do zákona nový druh plnění osvobozených od daně bez nároku 20

9 2.1 Zákonná registrace plátce Po ítání obratu Každá osoba povinná k dani je povinna sledovat obrat za 12 kalendářních po sobě jdoucích měsíců. Tento časový úsek nemusí být shodný s kalendářním rokem a může nastat situace, že přestože obrat za kalendářní rok ani za kalendářní rok následující nepřekročí hranici Kč, přesto v období 12 měsíců dojde k překročení tohoto limitu. P íklad Rok Uskutečněná Obrat Rok 2013 Uskutečněná Obrat 2012 plnění (v Kč) (v Kč) plnění (v Kč) (v Kč) leden leden únor únor březen březen duben duben květen květen červen červen červenec červenec srpen srpen září září říjen říjen listopad listopad prosinec prosinec Pokud se podíváme na obrat za kalendářní rok 2012 i kalendářní rok 2013, v žádném z těchto období obec nepřesáhla obrat pro povinnou registraci Kč ( a Kč). Tudíž by se mylně mohla domnívat, že není povinna se stát plátcem daně. Přesto, pokud obrat posuzuje správně, zjistí, že překročila obrat v měsíci květnu 2013 součtem plnění z období od června roku 2012 do května roku 2013 (tučně zvýrazněné měsíce). Za toto období obrat dosáhl hodnoty Kč. Pokud tedy nastane situace, že obec překročí hranici pro povinnou registraci, je povinna podat přihlášku k registraci daně z přidané hod- 25

10 2. REGISTRA NÍ POVINNOST 2.2. Identifikovaná osoba Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, dochází od roku 2013 k podstatným změnám v registraci zavedením tzv. identifikovaných osob, jejichž koncept byl i v dřívějším znění zákona, ovšem ve velmi omezené míře, takže k praktickému naplnění institutu identifikovaných osob docházelo výjimečně. Novelou zákona došlo zejména k podstatnému rozšíření okruhu osob, které se mohou stát identifikovanými osobami, což v praxi bude znamenat její četnější aplikaci. V souvislosti s touto koncepční změnou byly provedeny i některé legislativně technické změny, které nemají věcný dopad. Technickou změnou je jednak změna názvu těchto osob z osoby identifikované k dani v původním znění zákona na identifikované osoby podle novely zákona a dále přesunutí registračních důvodů z dosavadních 96 a 97 do 6g až 6i. V novelizovaném 97 zůstala stanovena pouze lhůta pro předložení přihlášky k registraci identifikované osoby. Věcná změna, jak už bylo řečeno, spočívá v odlišném vymezení okruhu osob, z nichž se za stanovených podmínek stanou identifikované osoby. Podle znění zákona platného v letech 2009 až 2012 jimi byly pouze právnické osoby nepovinné k dani, od r jimi jsou i osoby povinné k dani, které nejsou plátci. Dosud se osoby povinné k dani, které nebyly plátci, musely za těchto okolností registrovat jako plátci daně. Jak však vyplynulo z Nařízení Rady (EU) č. 282/2011, měly by pouze přiznat daň z uvedených přijatých zdanitelných plnění, ale nikoliv se stát plátcem daně a zdaňovat i svá uskutečněná plnění. Proto byly novelou do zákona doplněny podmínky, za nichž se identifikovanými osobami stanou i osoby povinné k dani, které nejsou plátcem. Dosavadní povinnost stát se v těchto případech plátcem byla novelou zrušena, osoby, které se z těchto důvodů staly plátci v letech 2011 až 2012, mohou požádat o zrušení registrace podle odst. 8 přechodných ustanovení k novele zákona. Na ustanovení 6g až 6i navazuje 97, který stanoví lhůtu pro podání přihlášky k registraci identifikované osoby, a 107 a 107a, v nichž je upraveno zrušení registrace identifikované osoby. 30

11 2.4 Dobrovolná registrace Kromě zákonných důvodů, kdy je obec uskutečňující ekonomickou činnost povinna se registrovat, existuje také možnost dobrovolné registrace podle 6f a 94a, ať už v situaci, v níž je předpokládáno překročení obratu, či z důvodu, že může být registrace ekonomicky výhodnější. Jde zejména o situaci, kdy se obec nachází uprostřed obchodního řetězce. Nakupuje od plátců daně a dále prodává taktéž plátcům daně. Pokud se tedy obec rozhodne stát se plátcem daně, uskutečňuje zdanitelná plnění, potom může předložit přihlášku k registraci kdykoliv. P íklad Obce A i B nakupují služby či zboží, materiál od plátců daně za cenu 100 Kč bez DPH + 21 % DPH. Obec A je v postavení plátce daně, má možnost si odečíst daň obsaženou v nakoupeném zboží či službách na rozdíl od obce B, která je neplátcem daně (viz tabulka). Tabulka Obec A plátce Obec B neplátce 2.3 Stanovení dan p i nespln ní registra ní povinnosti; 2.4 Dobrovolná registrace Nakoupené Přidaná suroviny hodnota či služby (zisk obce) (ZD + DPH) Prodejní cena (ZD + + DPH) Daňová povinnost Cena pro neplátce (s DPH) Cena pro plátce (s DPH) Z uvedeného příkladu vyplývá, že u obce A je prodejní cena pro konečného spotřebitele (neplátce DPH) vyšší o částku 11 Kč odpovídající daňové povinnosti, avšak je levnější o 21 Kč v případě, že je prodáváno jinému plátci daně, a to při stejné ziskovosti obce. V této situaci bude tedy záležet, jakou ekonomickou činnost obec vykonává a pro jakého zákazníka. V případě, že zákazníkem obce budou převážně plátci daně, je registrace k DPH výhodná. Pokud bude situace opačná, je registrace nevýhodná. Druhá situace je v případě obcí méně častá. Nastane tehdy, když obec nakupuje zboží či služby se základní sazbou daně a prodává toto 35

12 3. P EDM T DAN 3.3 Zdanitelná a osvobozená pln ní Jednotlivé dodávky zboží, nemovitostí či služeb, které jsou předmětem daně, tak jak bylo vymezeno v předchozích kapitolách, podléhají následně příslušné sazbě daně, které máme v současné době dvě základní ve výši 21 % a sníženou ve výši 15 %. Základní sazbě daně podléhá obecně veškeré zboží či služby, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon jinak stanovuje v přílohách č. 2 a č. 3, ve kterých vymezil jmenný seznam zboží a služeb podléhající snížené sazbě daně, a dále v 48 a 48a, které se týkají stavebních a montážních prací na bytových domech, rodinných domech nebo bytech, případně na stavbách pro sociální bydlení. U těchto stavebních prací se také uplatňuje snížená sazba daně. Nutno připomenout, že ustanovení 48 zákona týkající se stavebních prací na dokončených bytových objektech mělo původně omezenou platnost do 31. prosince 2010 na základě přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Novelou zákona č. 199/2010 Sb. došlo ke zrušení tohoto časového omezení, a tudíž ustanovení 48 platí nadále. Zákon dále umožňuje u některých typů plnění osvobození od daně. Toto osvobození je rozděleno na: plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně, plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně. Již z názvu těchto plnění lze vyvodit, že u prvního typu bude plnění osvobozeno, ovšem plátce nemůže uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých plnění souvisejících s touto osvobozenou činností. A to buď zcela, nebo částečně, podrobněji viz kapitola 5. U druhého typu půjde o osvobozená plnění, u nichž je současně zachován plný nárok na odpočet daně. Výčet plnění osvobozených bez nároku na odpočet daně je vymezen v zákoně v 51 a konkrétně dále v 52 až 62. Jedná se o: základní poštovní služby a dodání poštovních známek ( 52), rozhlasové a televizní vysílání ( 53), finanční činnosti ( 54), 52

13 3.7 Bezúplatná pln ní 3.7 Bezúplatná pln ní Dodání zboží nebo p evod nemovitostí bez úplaty V předchozích kapitolách byly popisovány případy, kdy dochází k dodání zboží, převodu nemovitostí nebo k poskytování služeb za úplatu. V určitých případech může být předmětem daně i plnění, které je provedeno bez protihodnoty, bez úplaty. Podle 13 odst. 4 písm. a) je stanoveno, že za dodání zboží nebo převod nemovitosti se považuje také použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Nastává právní fikce dodání zboží s povinností odvést daň i v případech, kdy nedojde k převodu práva užívat majetek na jinou osobu. V ustanovení 13 odst. 5 je dále upřesněno, že se jedná o trvalé použití majetku: a) pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, b) pro jiné účely než související s ekonomickou činností (například veřejná správa) a c) při poskytnutí obchodního majetku bez úplaty (například darování). Aby se jednalo o plnění, které je předmětem daně podle 13 odst. 4 písm. a), musí být vždy splněna podmínka, že se jedná o majetek, u kterého byl uplatněn odpočet. Přitom postačuje, když je odpočet uplatněn i jen v částečné výši, případně stačí, že je uplatněn odpočet pouze u části majetku, například u technického zhodnocení nemovitosti. P íklad Obec darovala starší počítač v pořizovací ceně Kč včetně DPH základní škole. U tohoto počítače byl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet daně z důvodu, že byl používán k ekonomické činnosti. Obci vzniká povinnost ke dni darování přiznat daň z tohoto bezúplatného plnění. P íklad Obec daruje starší hasičský vůz občanskému sdružení dobrovolných hasičů. Tento majetek byl obcí využíván výhradně pro účely veřejné správy, a proto nebyl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet 73

14 4. PRAKTICKÉ P ÍKLADY APLIKACE ZÁKONA Sportovní innosti Podle ustanovení 61 písm. d) je osvobozeno poskytnutí služeb úzce souvisejících se sportem a tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Za poskytnutí služeb úzce souvisejících se sportem lze pro účely 61 písm. d) považovat služby vymezené v SKP Sportovní činnosti (zejména provoz stadionů a ostatní sportovní činnosti), Služby v oblasti tělesné hygieny (služby pro zlepšení fyzické kondice člověka, zahrnující zejména služby posiloven, středisek aerobiku a fitcenter), a také služby s těmito službami úzce související. Po novele zákona od 1. dubna 2011 je pro účely číslování služeb podle SKP zrušeno a byla zavedena nová klasifikace CZ CPA. Podle této klasifikace by se jednalo o služby uvedené pod a Osvobození je možné uplatnit, pokud jsou tyto služby poskytovány osobě, která vykonává sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Za tyto osoby se považují takové osoby, které poskytované sportovní služby fyzicky využívají pro svoji aktivní sportovní činnost, nebo jde o právnické osoby zajišťující pro své členy nebo své zaměstnance jejich fyzické provozování. Příjemcem takové služby je například škola užívající sportovní zařízení v majetku obce pro výuku tělesné výchovy nebo právnická osoba (například s.r.o., a.s.), která tyto služby využívá pro zajištění rekreačního sportování svých zaměstnanců. Vždy je třeba určit, kdo je provozovatelem sportovního zařízení a kdo tyto služby využívá. Je-li vlastníkem sportovního zařízení obec a na základě nájemní smlouvy svěří zajištění provozu tohoto zařízení sportovnímu klubu, je provozovatelem sportovní klub a ten poskytuje svým jménem sportovní služby. Na základě toho lze dovodit, že jakýkoliv druh užívání sportovního zařízení, a to krátkodobý, či dlouhodobý, poskytovaný subjektem, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání jak fyzickým, tak i právnickým osobám, je nutné posuzovat podle 61 písm. d) zákona jako službu úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou. Jediným kritériem pro posouzení je skutečnost, zda v daném zařízení budou tyto osoby vykonávat sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Není vůbec rozhodující, zda bude osoba uživatele vykonávat sportovní nebo tělovýchovnou činnost v rámci vlastního podnikání. 100

15 4.3 Praktický p íklad inností obce a jejich da ového posouzení Pro každého plátce daně je nezbytné, aby při zahájení ekonomické činnosti posoudil, jaký daňový dopad z hlediska DPH mají jím vykonávané činnosti. V případě obcí se jedná o zvlášť důležitou otázku z důvodu výkonu řady osvobozených činností bez nároku na odpočet daně a řady činností považovaných za veřejnou správu. Příklad rozdělení nejčastěji vyskytovaných činností: Druh příjmů 4.3 Praktický p íklad inností obce a jejich da ového posouzení Předmět DPH Sazba daně Řádek přiznání Poznámka Veřejná správa Místní poplatky za psy NE neuvádí se 5 odst. 3 Místní poplatky za likvidaci kom. odpadů NE neuvádí se 5 odst. 3 Místní poplatky za užívání veřej. prostranství NE neuvádí se 5 odst. 3 Místní poplatky ze vstupného NE neuvádí se 5 odst. 3 Místní poplatky za znečišťování ovzduší NE neuvádí se 5 odst. 3 Správní poplatky NE neuvádí se 5 odst. 3 Nájem hrobů NE neuvádí se 5 odst. 3 EKOKOM příspěvek za tříděný sběr NE neuvádí se 5 odst. 3 Dodání zboží nebo převod nemovitosti Prodej pozemků s výjimkou stavebního ANO odst. 2 pozemku Prodej domů a bytů 0 50 ANO (15, 21) (2, 1) 56 odst. 1 Prodej palivového dřeva ANO 15 2 příloha č

16 4. PRAKTICKÉ P ÍKLADY APLIKACE ZÁKONA Předmět Druh příjmů DPH Prodej zboží v informačním centru Sazba daně Řádek přiznání Poznámka knihy ANO 15 2 příloha č. 3 upomínkové předměty ANO odst. 3 pohlednice ANO odst. 3 Prodej DHM v rámci EČ uplatněn odpočet ANO 15, 21 2, 1 47 odst. 3 Prodej DHM v rámci EČ neuplatněn odpočet ANO odst. 2 Prodej popelnic ANO odst. 3 Prodej odpadu (podle přílohy č. 5) ANO c Poskytování služeb Nájem bytů ANO odst. 3 Nájem nemovitosti osvobozený ANO odst. 3 Nájem nemovitosti zdaňovaný ANO odst. 4 Pronájem pozemků ANO odst. 3 Krátkodobý pronájem zasedacího sálu ANO odst. 3 Odvoz odpadu podnikatelé ANO odst. 4 Hlášení v místním rozhlase ANO odst. 4 Kopírování ANO odst. 4 Rozvoz stravy + praní prádla ANO odst. 4 Pronájem reklamních tabulí ANO odst. 4 Pronájem tramvají provozovateli MHD ANO odst. 4 Provoz podzemního parkoviště ANO odst. 4 Provoz plaveckého stadionu ANO písm. d) Provoz kabelové televize ANO odst

17 4.3 Praktický p íklad inností obce a jejich da ového posouzení Druh příjmů Předmět DPH Sazba daně Řádek přiznání Poznámka Provoz vlastní kanalizace stočné občané ANO 15 2 příloha č. 2 Provoz vlastní kanalizace stočné podnikatelé ANO 15 2 příloha č. 2 Čtenářské poplatky (knihovna) ANO písm. e) Úplata za věcné břemeno ANO odst. 4 Služby k nájemnému, energie ANO 15, 21 1, 2 Výnosy z pěstitelského pálení ANO odst. 4 Ostatní výnosy, které nejsou předmětem DPH Výnosy z pokut NE neuvádí se Výnosy z rozpočtového určení daní NE neuvádí se Úroky z běžného účtu NE neuvádí se Dotace z kraje, státního rozpočtu NE neuvádí se Vysvětlivky: EČ ekonomická činost DHM dlouhodobý hmotný majetek 109

18 ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax: Měsíčník MZDOVÁ ÚČETNÍ Měsíčník ÚČETNÍ A DANĚ Edice DANĚ Edice DANĚ Edice DANĚ Edice ÚČETNICTVÍ

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH ve stavebnictví Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2015 zákon s přehledy. Jiří Dušek Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2015 zákon s přehledy. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2015 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 155 názorných přehledů a 8 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Ing. Martin Špád, Savino & Partners s.r.o. která se uskutečňují ve sjednaném rozsahu a sjednaných

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012

Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012 Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012 Po zdlouhavém legislativním procesu byly v roce 2011 schváleny novely zákona 235/2004Sb. č.47/2011 Sb.-nabyl účinnosti

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Tato aktualizace komentáře k DPH podle stavu k 1. 5. 2013 zahrnuje změny obsažené v těchto zákonech:

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 56692/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny

Více

ZNALCI A DPH. Částka 34 Sbírka zákonů č. 110 / 2004 Strana 1597 110 V Y H L Á Š K A ze dne 3. března 2004, Odměňování znalecké činnosti

ZNALCI A DPH. Částka 34 Sbírka zákonů č. 110 / 2004 Strana 1597 110 V Y H L Á Š K A ze dne 3. března 2004, Odměňování znalecké činnosti Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. ZNALCI A DPH Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Problematika DPH ve znalecké činnosti je stále aktuálnější. Dnem 1.5.2004 nabyl účinnosti nový

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Informace k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Cílem informace k ustanovení 36a zákona o DPH, který se týká stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech, je sjednocení

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308 mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308 mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 04/2015 2. Nabídka seminářů na 05/2015 3. Nabídka seminářů na 06/2015 4. Ceny seminářů 5. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 6. Článek na odborné

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

DPH a zdravotnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH a zdravotnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH a zdravotnictví Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více