DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing."

Transkript

1 Ing. Jaroslav Šobáň DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet 2. aktualizované vydání edice daně 2013

2 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: Ing. Jaroslav Šobáň, 2013 Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 Obsah OBSAH ÚVOD EKONOMICKÁ ČINNOST OBCE Právní rámec podnikání obce Obec jako plátce DPH Posuzování ekonomické činnosti z pohledu DPH Veřejnosprávní činnost obce REGISTRAČNÍ POVINNOST Zákonná registrace plátce Zákonná registrace z důvodu překročení obratu Počítání obratu Ostatní zákonné důvody registrace Povinný registrační údaj Identifikovaná osoba Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti Dobrovolná registrace Zákaz registrace Zrušení registrace Zrušení registrace plátce daně Zrušení registrace identifikované osoby PŘEDMĚT DANĚ Obecné vymezení předmětu daně Stanovení místa plnění Zdanitelná a osvobozená plnění Osoba povinná přiznat daň Vznik povinnosti přiznat daň Plnění, která nejsou předmětem daně Výkon veřejné správy

4 Obsah Místní poplatky Správní poplatky Poplatky za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Poplatky za hrobová místa podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví Vymezení zón placeného stání podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Ostatní plnění, která nejsou předmětem daně Výnosy za uskutečněná plnění Přeúčtování nákladů Výnosy, které nejsou považovány za uskutečněná plnění Bezúplatná plnění Dodání zboží nebo převod nemovitostí bez úplaty Poskytnutí služby bez úplaty Základ daně u bezúplatných plnění Majetkové vklady Opravy základu daně a výše daně Oprava základu daně a výše daně Oprava výše daně v jiných případech Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení PRAKTICKÉ PŘÍKLADY APLIKACE ZÁKONA Dodání zboží a převod nemovitostí Prodej majetku obce Prodej zboží v nezměněném stavu Poskytování služeb Nájem nemovitosti

5 Obsah Finanční činnosti Kulturní a sportovní činnosti Kulturní činnosti Sportovní činnosti Služby spojené s nájmem nemovitostí včetně dodání energií Věcná břemena Praktický příklad činností obce a jejich daňového posouzení NÁROK NA ODPOČET DANĚ Základní podmínky při uplatňování nároku na odpočet daně Daň na vstupu stanovená podle zákona Vznik nároku na odpočet daně Okamžik, kdy je možné nejdříve uplatnit nárok na odpočet daně Chybějící náležitosti daňového dokladu Lhůta pro uplatnění odpočtu Přiřazovací způsob uplatnění odpočtu Plný nárok na odpočet daně Poměrný odpočet podle Odpočet daně krácený koeficientem podle 76 zákona o DPH Korekční mechanismy při změně nároku na odpočet daně Vyrovnání odpočtu podle Úprava odpočtu podle 78 až 78d Obecné principy úpravy odpočtu daně Výpočet úpravy odpočtu daně Nárok na odpočet daně při registraci plátce a při zrušení registrace Nárok na odpočet daně při registraci plátce

6 Obsah Povinnost snížit nárok na odpočet daně při zrušení registrace plátce Nárok na odpočet daně při poskytnutí dotace Základ daně ve zvláštních případech OSTATNÍ POVINNOSTI PODLE ZÁKONA O DPH Daňové doklady Vystavování daňových dokladů Vystavování daňových dokladů do zahraničí Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů Druhy daňových dokladů Evidence přijatých a uskutečněných plnění Daňové přiznání Podávání daňového přiznání Zdaňovací období Uvádění údajů do daňového přiznání Povinné přílohy daňového přiznání Souhrnné hlášení Ručení za daň Podmínky pro vznik ručení Zvláštní způsob zajištění daně

7 Obsah Přílohy Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od Informace Režim přenesení daňové povinnosti 92a 92e od Informace k 92a zákona o DPH (novela 2011) Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti Informace Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech od Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů Informace Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 44 a 46 od Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ) Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH

8 2. REGISTRA NÍ POVINNOST 2.1 Zákonná registrace plátce Zákonná registrace z d vodu p ekro ení obratu Již bylo řečeno, že ne všechny osoby povinné k dani jsou současně plátci DPH. Osoba povinná k dani, která provozuje ekonomickou činnost, není povinna se registrovat, pokud její obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřekročí Kč. Osoby povinné k dani, které přesáhnou tento obrat, se povinně musí registrovat podle 6 jako plátce daně a zatěžovat svá zdanitelná plnění daní na výstupu. Pokud osoba povinná k dani nedosáhne obratu ve výši Kč, může se případně registrovat dobrovolně. O tom blíže v kapitole 2.4. Je nutné upozornit na to, že novelou zákona došlo také ke snížení obratu pro povinnou registraci na částku Kč. Tento limit však bude platit až od nebo od v závislosti na nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. V současném znění novely je účinnost navržena od byl ovšem deklarován jasný záměr vlády posunout účinnost již na rok Takže od kterého roku bude nakonec snížena hranice obratu platit není v současné době jasné. Pro registraci je tedy důležitá výše obratu a co se do něj zahrnuje. Zákon přesunul novelou definici obratu do ustanovení 4a, obsahově však k žádné změně nedošlo. Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o: zdanitelná plnění, plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně a plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně podle 54 až 56 zákona o DPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Plnění osvobozená podle ustanovení 54 až 56 jsou finanční činnosti ( 54), pojišťovací činnosti ( 55) a převod a nájem nemovitostí ( 56). V souvislosti s penzijní reformou byl novelou od doplněn do zákona nový druh plnění osvobozených od daně bez nároku 20

9 2.1 Zákonná registrace plátce Po ítání obratu Každá osoba povinná k dani je povinna sledovat obrat za 12 kalendářních po sobě jdoucích měsíců. Tento časový úsek nemusí být shodný s kalendářním rokem a může nastat situace, že přestože obrat za kalendářní rok ani za kalendářní rok následující nepřekročí hranici Kč, přesto v období 12 měsíců dojde k překročení tohoto limitu. P íklad Rok Uskutečněná Obrat Rok 2013 Uskutečněná Obrat 2012 plnění (v Kč) (v Kč) plnění (v Kč) (v Kč) leden leden únor únor březen březen duben duben květen květen červen červen červenec červenec srpen srpen září září říjen říjen listopad listopad prosinec prosinec Pokud se podíváme na obrat za kalendářní rok 2012 i kalendářní rok 2013, v žádném z těchto období obec nepřesáhla obrat pro povinnou registraci Kč ( a Kč). Tudíž by se mylně mohla domnívat, že není povinna se stát plátcem daně. Přesto, pokud obrat posuzuje správně, zjistí, že překročila obrat v měsíci květnu 2013 součtem plnění z období od června roku 2012 do května roku 2013 (tučně zvýrazněné měsíce). Za toto období obrat dosáhl hodnoty Kč. Pokud tedy nastane situace, že obec překročí hranici pro povinnou registraci, je povinna podat přihlášku k registraci daně z přidané hod- 25

10 2. REGISTRA NÍ POVINNOST 2.2. Identifikovaná osoba Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, dochází od roku 2013 k podstatným změnám v registraci zavedením tzv. identifikovaných osob, jejichž koncept byl i v dřívějším znění zákona, ovšem ve velmi omezené míře, takže k praktickému naplnění institutu identifikovaných osob docházelo výjimečně. Novelou zákona došlo zejména k podstatnému rozšíření okruhu osob, které se mohou stát identifikovanými osobami, což v praxi bude znamenat její četnější aplikaci. V souvislosti s touto koncepční změnou byly provedeny i některé legislativně technické změny, které nemají věcný dopad. Technickou změnou je jednak změna názvu těchto osob z osoby identifikované k dani v původním znění zákona na identifikované osoby podle novely zákona a dále přesunutí registračních důvodů z dosavadních 96 a 97 do 6g až 6i. V novelizovaném 97 zůstala stanovena pouze lhůta pro předložení přihlášky k registraci identifikované osoby. Věcná změna, jak už bylo řečeno, spočívá v odlišném vymezení okruhu osob, z nichž se za stanovených podmínek stanou identifikované osoby. Podle znění zákona platného v letech 2009 až 2012 jimi byly pouze právnické osoby nepovinné k dani, od r jimi jsou i osoby povinné k dani, které nejsou plátci. Dosud se osoby povinné k dani, které nebyly plátci, musely za těchto okolností registrovat jako plátci daně. Jak však vyplynulo z Nařízení Rady (EU) č. 282/2011, měly by pouze přiznat daň z uvedených přijatých zdanitelných plnění, ale nikoliv se stát plátcem daně a zdaňovat i svá uskutečněná plnění. Proto byly novelou do zákona doplněny podmínky, za nichž se identifikovanými osobami stanou i osoby povinné k dani, které nejsou plátcem. Dosavadní povinnost stát se v těchto případech plátcem byla novelou zrušena, osoby, které se z těchto důvodů staly plátci v letech 2011 až 2012, mohou požádat o zrušení registrace podle odst. 8 přechodných ustanovení k novele zákona. Na ustanovení 6g až 6i navazuje 97, který stanoví lhůtu pro podání přihlášky k registraci identifikované osoby, a 107 a 107a, v nichž je upraveno zrušení registrace identifikované osoby. 30

11 2.4 Dobrovolná registrace Kromě zákonných důvodů, kdy je obec uskutečňující ekonomickou činnost povinna se registrovat, existuje také možnost dobrovolné registrace podle 6f a 94a, ať už v situaci, v níž je předpokládáno překročení obratu, či z důvodu, že může být registrace ekonomicky výhodnější. Jde zejména o situaci, kdy se obec nachází uprostřed obchodního řetězce. Nakupuje od plátců daně a dále prodává taktéž plátcům daně. Pokud se tedy obec rozhodne stát se plátcem daně, uskutečňuje zdanitelná plnění, potom může předložit přihlášku k registraci kdykoliv. P íklad Obce A i B nakupují služby či zboží, materiál od plátců daně za cenu 100 Kč bez DPH + 21 % DPH. Obec A je v postavení plátce daně, má možnost si odečíst daň obsaženou v nakoupeném zboží či službách na rozdíl od obce B, která je neplátcem daně (viz tabulka). Tabulka Obec A plátce Obec B neplátce 2.3 Stanovení dan p i nespln ní registra ní povinnosti; 2.4 Dobrovolná registrace Nakoupené Přidaná suroviny hodnota či služby (zisk obce) (ZD + DPH) Prodejní cena (ZD + + DPH) Daňová povinnost Cena pro neplátce (s DPH) Cena pro plátce (s DPH) Z uvedeného příkladu vyplývá, že u obce A je prodejní cena pro konečného spotřebitele (neplátce DPH) vyšší o částku 11 Kč odpovídající daňové povinnosti, avšak je levnější o 21 Kč v případě, že je prodáváno jinému plátci daně, a to při stejné ziskovosti obce. V této situaci bude tedy záležet, jakou ekonomickou činnost obec vykonává a pro jakého zákazníka. V případě, že zákazníkem obce budou převážně plátci daně, je registrace k DPH výhodná. Pokud bude situace opačná, je registrace nevýhodná. Druhá situace je v případě obcí méně častá. Nastane tehdy, když obec nakupuje zboží či služby se základní sazbou daně a prodává toto 35

12 3. P EDM T DAN 3.3 Zdanitelná a osvobozená pln ní Jednotlivé dodávky zboží, nemovitostí či služeb, které jsou předmětem daně, tak jak bylo vymezeno v předchozích kapitolách, podléhají následně příslušné sazbě daně, které máme v současné době dvě základní ve výši 21 % a sníženou ve výši 15 %. Základní sazbě daně podléhá obecně veškeré zboží či služby, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon jinak stanovuje v přílohách č. 2 a č. 3, ve kterých vymezil jmenný seznam zboží a služeb podléhající snížené sazbě daně, a dále v 48 a 48a, které se týkají stavebních a montážních prací na bytových domech, rodinných domech nebo bytech, případně na stavbách pro sociální bydlení. U těchto stavebních prací se také uplatňuje snížená sazba daně. Nutno připomenout, že ustanovení 48 zákona týkající se stavebních prací na dokončených bytových objektech mělo původně omezenou platnost do 31. prosince 2010 na základě přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Novelou zákona č. 199/2010 Sb. došlo ke zrušení tohoto časového omezení, a tudíž ustanovení 48 platí nadále. Zákon dále umožňuje u některých typů plnění osvobození od daně. Toto osvobození je rozděleno na: plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně, plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně. Již z názvu těchto plnění lze vyvodit, že u prvního typu bude plnění osvobozeno, ovšem plátce nemůže uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých plnění souvisejících s touto osvobozenou činností. A to buď zcela, nebo částečně, podrobněji viz kapitola 5. U druhého typu půjde o osvobozená plnění, u nichž je současně zachován plný nárok na odpočet daně. Výčet plnění osvobozených bez nároku na odpočet daně je vymezen v zákoně v 51 a konkrétně dále v 52 až 62. Jedná se o: základní poštovní služby a dodání poštovních známek ( 52), rozhlasové a televizní vysílání ( 53), finanční činnosti ( 54), 52

13 3.7 Bezúplatná pln ní 3.7 Bezúplatná pln ní Dodání zboží nebo p evod nemovitostí bez úplaty V předchozích kapitolách byly popisovány případy, kdy dochází k dodání zboží, převodu nemovitostí nebo k poskytování služeb za úplatu. V určitých případech může být předmětem daně i plnění, které je provedeno bez protihodnoty, bez úplaty. Podle 13 odst. 4 písm. a) je stanoveno, že za dodání zboží nebo převod nemovitosti se považuje také použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Nastává právní fikce dodání zboží s povinností odvést daň i v případech, kdy nedojde k převodu práva užívat majetek na jinou osobu. V ustanovení 13 odst. 5 je dále upřesněno, že se jedná o trvalé použití majetku: a) pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, b) pro jiné účely než související s ekonomickou činností (například veřejná správa) a c) při poskytnutí obchodního majetku bez úplaty (například darování). Aby se jednalo o plnění, které je předmětem daně podle 13 odst. 4 písm. a), musí být vždy splněna podmínka, že se jedná o majetek, u kterého byl uplatněn odpočet. Přitom postačuje, když je odpočet uplatněn i jen v částečné výši, případně stačí, že je uplatněn odpočet pouze u části majetku, například u technického zhodnocení nemovitosti. P íklad Obec darovala starší počítač v pořizovací ceně Kč včetně DPH základní škole. U tohoto počítače byl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet daně z důvodu, že byl používán k ekonomické činnosti. Obci vzniká povinnost ke dni darování přiznat daň z tohoto bezúplatného plnění. P íklad Obec daruje starší hasičský vůz občanskému sdružení dobrovolných hasičů. Tento majetek byl obcí využíván výhradně pro účely veřejné správy, a proto nebyl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet 73

14 4. PRAKTICKÉ P ÍKLADY APLIKACE ZÁKONA Sportovní innosti Podle ustanovení 61 písm. d) je osvobozeno poskytnutí služeb úzce souvisejících se sportem a tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Za poskytnutí služeb úzce souvisejících se sportem lze pro účely 61 písm. d) považovat služby vymezené v SKP Sportovní činnosti (zejména provoz stadionů a ostatní sportovní činnosti), Služby v oblasti tělesné hygieny (služby pro zlepšení fyzické kondice člověka, zahrnující zejména služby posiloven, středisek aerobiku a fitcenter), a také služby s těmito službami úzce související. Po novele zákona od 1. dubna 2011 je pro účely číslování služeb podle SKP zrušeno a byla zavedena nová klasifikace CZ CPA. Podle této klasifikace by se jednalo o služby uvedené pod a Osvobození je možné uplatnit, pokud jsou tyto služby poskytovány osobě, která vykonává sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Za tyto osoby se považují takové osoby, které poskytované sportovní služby fyzicky využívají pro svoji aktivní sportovní činnost, nebo jde o právnické osoby zajišťující pro své členy nebo své zaměstnance jejich fyzické provozování. Příjemcem takové služby je například škola užívající sportovní zařízení v majetku obce pro výuku tělesné výchovy nebo právnická osoba (například s.r.o., a.s.), která tyto služby využívá pro zajištění rekreačního sportování svých zaměstnanců. Vždy je třeba určit, kdo je provozovatelem sportovního zařízení a kdo tyto služby využívá. Je-li vlastníkem sportovního zařízení obec a na základě nájemní smlouvy svěří zajištění provozu tohoto zařízení sportovnímu klubu, je provozovatelem sportovní klub a ten poskytuje svým jménem sportovní služby. Na základě toho lze dovodit, že jakýkoliv druh užívání sportovního zařízení, a to krátkodobý, či dlouhodobý, poskytovaný subjektem, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání jak fyzickým, tak i právnickým osobám, je nutné posuzovat podle 61 písm. d) zákona jako službu úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou. Jediným kritériem pro posouzení je skutečnost, zda v daném zařízení budou tyto osoby vykonávat sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Není vůbec rozhodující, zda bude osoba uživatele vykonávat sportovní nebo tělovýchovnou činnost v rámci vlastního podnikání. 100

15 4.3 Praktický p íklad inností obce a jejich da ového posouzení Pro každého plátce daně je nezbytné, aby při zahájení ekonomické činnosti posoudil, jaký daňový dopad z hlediska DPH mají jím vykonávané činnosti. V případě obcí se jedná o zvlášť důležitou otázku z důvodu výkonu řady osvobozených činností bez nároku na odpočet daně a řady činností považovaných za veřejnou správu. Příklad rozdělení nejčastěji vyskytovaných činností: Druh příjmů 4.3 Praktický p íklad inností obce a jejich da ového posouzení Předmět DPH Sazba daně Řádek přiznání Poznámka Veřejná správa Místní poplatky za psy NE neuvádí se 5 odst. 3 Místní poplatky za likvidaci kom. odpadů NE neuvádí se 5 odst. 3 Místní poplatky za užívání veřej. prostranství NE neuvádí se 5 odst. 3 Místní poplatky ze vstupného NE neuvádí se 5 odst. 3 Místní poplatky za znečišťování ovzduší NE neuvádí se 5 odst. 3 Správní poplatky NE neuvádí se 5 odst. 3 Nájem hrobů NE neuvádí se 5 odst. 3 EKOKOM příspěvek za tříděný sběr NE neuvádí se 5 odst. 3 Dodání zboží nebo převod nemovitosti Prodej pozemků s výjimkou stavebního ANO odst. 2 pozemku Prodej domů a bytů 0 50 ANO (15, 21) (2, 1) 56 odst. 1 Prodej palivového dřeva ANO 15 2 příloha č

16 4. PRAKTICKÉ P ÍKLADY APLIKACE ZÁKONA Předmět Druh příjmů DPH Prodej zboží v informačním centru Sazba daně Řádek přiznání Poznámka knihy ANO 15 2 příloha č. 3 upomínkové předměty ANO odst. 3 pohlednice ANO odst. 3 Prodej DHM v rámci EČ uplatněn odpočet ANO 15, 21 2, 1 47 odst. 3 Prodej DHM v rámci EČ neuplatněn odpočet ANO odst. 2 Prodej popelnic ANO odst. 3 Prodej odpadu (podle přílohy č. 5) ANO c Poskytování služeb Nájem bytů ANO odst. 3 Nájem nemovitosti osvobozený ANO odst. 3 Nájem nemovitosti zdaňovaný ANO odst. 4 Pronájem pozemků ANO odst. 3 Krátkodobý pronájem zasedacího sálu ANO odst. 3 Odvoz odpadu podnikatelé ANO odst. 4 Hlášení v místním rozhlase ANO odst. 4 Kopírování ANO odst. 4 Rozvoz stravy + praní prádla ANO odst. 4 Pronájem reklamních tabulí ANO odst. 4 Pronájem tramvají provozovateli MHD ANO odst. 4 Provoz podzemního parkoviště ANO odst. 4 Provoz plaveckého stadionu ANO písm. d) Provoz kabelové televize ANO odst

17 4.3 Praktický p íklad inností obce a jejich da ového posouzení Druh příjmů Předmět DPH Sazba daně Řádek přiznání Poznámka Provoz vlastní kanalizace stočné občané ANO 15 2 příloha č. 2 Provoz vlastní kanalizace stočné podnikatelé ANO 15 2 příloha č. 2 Čtenářské poplatky (knihovna) ANO písm. e) Úplata za věcné břemeno ANO odst. 4 Služby k nájemnému, energie ANO 15, 21 1, 2 Výnosy z pěstitelského pálení ANO odst. 4 Ostatní výnosy, které nejsou předmětem DPH Výnosy z pokut NE neuvádí se Výnosy z rozpočtového určení daní NE neuvádí se Úroky z běžného účtu NE neuvádí se Dotace z kraje, státního rozpočtu NE neuvádí se Vysvětlivky: EČ ekonomická činost DHM dlouhodobý hmotný majetek 109

18 ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax: Měsíčník MZDOVÁ ÚČETNÍ Měsíčník ÚČETNÍ A DANĚ Edice DANĚ Edice DANĚ Edice DANĚ Edice ÚČETNICTVÍ

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

DPH u obcí v příkladech

DPH u obcí v příkladech DPH u obcí v příkladech 1. vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2012 Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Některé změny se promítly

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Poskytování služeb Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, 67-70 ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Změny zákona o DPH v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Změny zákona o DPH v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Změny zákona o DPH v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších ze dne 17. července 2008, s účinností od 1.1.

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Informace k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Cílem informace k ustanovení 36a zákona o DPH, který se týká stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech, je sjednocení

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH ve stavebnictví Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

DPH. zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2014 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 152 názorných přehledů a 10 příloh příklady na uplatnění DPH při

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 25. listopadu 2015 Ing. Blanka Mattauschová GFŘ Kontrolní hlášení Povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty podávat kontrolní hlášení byla stanovena

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH Základ DPH Základ DPH úplata bez DPH úplata včetně DPH Výpočet DPH úplata bez DPH krát: 0,14 (pro 14 %) 0,20 (pro 20 %) úplata včetně DPH krát koeficient: 0,1228 (pro 14 %) 0,1667 (pro 20 %) Výsledná DPH

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2013 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2013 zákon s přehledy. Jiří Dušek Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2013 zákon s přehledy úplné znění zákona

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala

Více

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Tato aktualizace komentáře k DPH podle stavu k 1. 5. 2013 zahrnuje změny obsažené v těchto zákonech:

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více