DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing."

Transkript

1 Ing. Jaroslav Šobáň DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet 2. aktualizované vydání edice daně 2013

2 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: Ing. Jaroslav Šobáň, 2013 Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 Obsah OBSAH ÚVOD EKONOMICKÁ ČINNOST OBCE Právní rámec podnikání obce Obec jako plátce DPH Posuzování ekonomické činnosti z pohledu DPH Veřejnosprávní činnost obce REGISTRAČNÍ POVINNOST Zákonná registrace plátce Zákonná registrace z důvodu překročení obratu Počítání obratu Ostatní zákonné důvody registrace Povinný registrační údaj Identifikovaná osoba Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti Dobrovolná registrace Zákaz registrace Zrušení registrace Zrušení registrace plátce daně Zrušení registrace identifikované osoby PŘEDMĚT DANĚ Obecné vymezení předmětu daně Stanovení místa plnění Zdanitelná a osvobozená plnění Osoba povinná přiznat daň Vznik povinnosti přiznat daň Plnění, která nejsou předmětem daně Výkon veřejné správy

4 Obsah Místní poplatky Správní poplatky Poplatky za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Poplatky za hrobová místa podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví Vymezení zón placeného stání podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Ostatní plnění, která nejsou předmětem daně Výnosy za uskutečněná plnění Přeúčtování nákladů Výnosy, které nejsou považovány za uskutečněná plnění Bezúplatná plnění Dodání zboží nebo převod nemovitostí bez úplaty Poskytnutí služby bez úplaty Základ daně u bezúplatných plnění Majetkové vklady Opravy základu daně a výše daně Oprava základu daně a výše daně Oprava výše daně v jiných případech Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení PRAKTICKÉ PŘÍKLADY APLIKACE ZÁKONA Dodání zboží a převod nemovitostí Prodej majetku obce Prodej zboží v nezměněném stavu Poskytování služeb Nájem nemovitosti

5 Obsah Finanční činnosti Kulturní a sportovní činnosti Kulturní činnosti Sportovní činnosti Služby spojené s nájmem nemovitostí včetně dodání energií Věcná břemena Praktický příklad činností obce a jejich daňového posouzení NÁROK NA ODPOČET DANĚ Základní podmínky při uplatňování nároku na odpočet daně Daň na vstupu stanovená podle zákona Vznik nároku na odpočet daně Okamžik, kdy je možné nejdříve uplatnit nárok na odpočet daně Chybějící náležitosti daňového dokladu Lhůta pro uplatnění odpočtu Přiřazovací způsob uplatnění odpočtu Plný nárok na odpočet daně Poměrný odpočet podle Odpočet daně krácený koeficientem podle 76 zákona o DPH Korekční mechanismy při změně nároku na odpočet daně Vyrovnání odpočtu podle Úprava odpočtu podle 78 až 78d Obecné principy úpravy odpočtu daně Výpočet úpravy odpočtu daně Nárok na odpočet daně při registraci plátce a při zrušení registrace Nárok na odpočet daně při registraci plátce

6 Obsah Povinnost snížit nárok na odpočet daně při zrušení registrace plátce Nárok na odpočet daně při poskytnutí dotace Základ daně ve zvláštních případech OSTATNÍ POVINNOSTI PODLE ZÁKONA O DPH Daňové doklady Vystavování daňových dokladů Vystavování daňových dokladů do zahraničí Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů Druhy daňových dokladů Evidence přijatých a uskutečněných plnění Daňové přiznání Podávání daňového přiznání Zdaňovací období Uvádění údajů do daňového přiznání Povinné přílohy daňového přiznání Souhrnné hlášení Ručení za daň Podmínky pro vznik ručení Zvláštní způsob zajištění daně

7 Obsah Přílohy Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od Informace Režim přenesení daňové povinnosti 92a 92e od Informace k 92a zákona o DPH (novela 2011) Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti Informace Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech od Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů Informace Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 44 a 46 od Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ) Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH

8 2. REGISTRA NÍ POVINNOST 2.1 Zákonná registrace plátce Zákonná registrace z d vodu p ekro ení obratu Již bylo řečeno, že ne všechny osoby povinné k dani jsou současně plátci DPH. Osoba povinná k dani, která provozuje ekonomickou činnost, není povinna se registrovat, pokud její obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřekročí Kč. Osoby povinné k dani, které přesáhnou tento obrat, se povinně musí registrovat podle 6 jako plátce daně a zatěžovat svá zdanitelná plnění daní na výstupu. Pokud osoba povinná k dani nedosáhne obratu ve výši Kč, může se případně registrovat dobrovolně. O tom blíže v kapitole 2.4. Je nutné upozornit na to, že novelou zákona došlo také ke snížení obratu pro povinnou registraci na částku Kč. Tento limit však bude platit až od nebo od v závislosti na nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. V současném znění novely je účinnost navržena od byl ovšem deklarován jasný záměr vlády posunout účinnost již na rok Takže od kterého roku bude nakonec snížena hranice obratu platit není v současné době jasné. Pro registraci je tedy důležitá výše obratu a co se do něj zahrnuje. Zákon přesunul novelou definici obratu do ustanovení 4a, obsahově však k žádné změně nedošlo. Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o: zdanitelná plnění, plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně a plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně podle 54 až 56 zákona o DPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Plnění osvobozená podle ustanovení 54 až 56 jsou finanční činnosti ( 54), pojišťovací činnosti ( 55) a převod a nájem nemovitostí ( 56). V souvislosti s penzijní reformou byl novelou od doplněn do zákona nový druh plnění osvobozených od daně bez nároku 20

9 2.1 Zákonná registrace plátce Po ítání obratu Každá osoba povinná k dani je povinna sledovat obrat za 12 kalendářních po sobě jdoucích měsíců. Tento časový úsek nemusí být shodný s kalendářním rokem a může nastat situace, že přestože obrat za kalendářní rok ani za kalendářní rok následující nepřekročí hranici Kč, přesto v období 12 měsíců dojde k překročení tohoto limitu. P íklad Rok Uskutečněná Obrat Rok 2013 Uskutečněná Obrat 2012 plnění (v Kč) (v Kč) plnění (v Kč) (v Kč) leden leden únor únor březen březen duben duben květen květen červen červen červenec červenec srpen srpen září září říjen říjen listopad listopad prosinec prosinec Pokud se podíváme na obrat za kalendářní rok 2012 i kalendářní rok 2013, v žádném z těchto období obec nepřesáhla obrat pro povinnou registraci Kč ( a Kč). Tudíž by se mylně mohla domnívat, že není povinna se stát plátcem daně. Přesto, pokud obrat posuzuje správně, zjistí, že překročila obrat v měsíci květnu 2013 součtem plnění z období od června roku 2012 do května roku 2013 (tučně zvýrazněné měsíce). Za toto období obrat dosáhl hodnoty Kč. Pokud tedy nastane situace, že obec překročí hranici pro povinnou registraci, je povinna podat přihlášku k registraci daně z přidané hod- 25

10 2. REGISTRA NÍ POVINNOST 2.2. Identifikovaná osoba Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, dochází od roku 2013 k podstatným změnám v registraci zavedením tzv. identifikovaných osob, jejichž koncept byl i v dřívějším znění zákona, ovšem ve velmi omezené míře, takže k praktickému naplnění institutu identifikovaných osob docházelo výjimečně. Novelou zákona došlo zejména k podstatnému rozšíření okruhu osob, které se mohou stát identifikovanými osobami, což v praxi bude znamenat její četnější aplikaci. V souvislosti s touto koncepční změnou byly provedeny i některé legislativně technické změny, které nemají věcný dopad. Technickou změnou je jednak změna názvu těchto osob z osoby identifikované k dani v původním znění zákona na identifikované osoby podle novely zákona a dále přesunutí registračních důvodů z dosavadních 96 a 97 do 6g až 6i. V novelizovaném 97 zůstala stanovena pouze lhůta pro předložení přihlášky k registraci identifikované osoby. Věcná změna, jak už bylo řečeno, spočívá v odlišném vymezení okruhu osob, z nichž se za stanovených podmínek stanou identifikované osoby. Podle znění zákona platného v letech 2009 až 2012 jimi byly pouze právnické osoby nepovinné k dani, od r jimi jsou i osoby povinné k dani, které nejsou plátci. Dosud se osoby povinné k dani, které nebyly plátci, musely za těchto okolností registrovat jako plátci daně. Jak však vyplynulo z Nařízení Rady (EU) č. 282/2011, měly by pouze přiznat daň z uvedených přijatých zdanitelných plnění, ale nikoliv se stát plátcem daně a zdaňovat i svá uskutečněná plnění. Proto byly novelou do zákona doplněny podmínky, za nichž se identifikovanými osobami stanou i osoby povinné k dani, které nejsou plátcem. Dosavadní povinnost stát se v těchto případech plátcem byla novelou zrušena, osoby, které se z těchto důvodů staly plátci v letech 2011 až 2012, mohou požádat o zrušení registrace podle odst. 8 přechodných ustanovení k novele zákona. Na ustanovení 6g až 6i navazuje 97, který stanoví lhůtu pro podání přihlášky k registraci identifikované osoby, a 107 a 107a, v nichž je upraveno zrušení registrace identifikované osoby. 30

11 2.4 Dobrovolná registrace Kromě zákonných důvodů, kdy je obec uskutečňující ekonomickou činnost povinna se registrovat, existuje také možnost dobrovolné registrace podle 6f a 94a, ať už v situaci, v níž je předpokládáno překročení obratu, či z důvodu, že může být registrace ekonomicky výhodnější. Jde zejména o situaci, kdy se obec nachází uprostřed obchodního řetězce. Nakupuje od plátců daně a dále prodává taktéž plátcům daně. Pokud se tedy obec rozhodne stát se plátcem daně, uskutečňuje zdanitelná plnění, potom může předložit přihlášku k registraci kdykoliv. P íklad Obce A i B nakupují služby či zboží, materiál od plátců daně za cenu 100 Kč bez DPH + 21 % DPH. Obec A je v postavení plátce daně, má možnost si odečíst daň obsaženou v nakoupeném zboží či službách na rozdíl od obce B, která je neplátcem daně (viz tabulka). Tabulka Obec A plátce Obec B neplátce 2.3 Stanovení dan p i nespln ní registra ní povinnosti; 2.4 Dobrovolná registrace Nakoupené Přidaná suroviny hodnota či služby (zisk obce) (ZD + DPH) Prodejní cena (ZD + + DPH) Daňová povinnost Cena pro neplátce (s DPH) Cena pro plátce (s DPH) Z uvedeného příkladu vyplývá, že u obce A je prodejní cena pro konečného spotřebitele (neplátce DPH) vyšší o částku 11 Kč odpovídající daňové povinnosti, avšak je levnější o 21 Kč v případě, že je prodáváno jinému plátci daně, a to při stejné ziskovosti obce. V této situaci bude tedy záležet, jakou ekonomickou činnost obec vykonává a pro jakého zákazníka. V případě, že zákazníkem obce budou převážně plátci daně, je registrace k DPH výhodná. Pokud bude situace opačná, je registrace nevýhodná. Druhá situace je v případě obcí méně častá. Nastane tehdy, když obec nakupuje zboží či služby se základní sazbou daně a prodává toto 35

12 3. P EDM T DAN 3.3 Zdanitelná a osvobozená pln ní Jednotlivé dodávky zboží, nemovitostí či služeb, které jsou předmětem daně, tak jak bylo vymezeno v předchozích kapitolách, podléhají následně příslušné sazbě daně, které máme v současné době dvě základní ve výši 21 % a sníženou ve výši 15 %. Základní sazbě daně podléhá obecně veškeré zboží či služby, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon jinak stanovuje v přílohách č. 2 a č. 3, ve kterých vymezil jmenný seznam zboží a služeb podléhající snížené sazbě daně, a dále v 48 a 48a, které se týkají stavebních a montážních prací na bytových domech, rodinných domech nebo bytech, případně na stavbách pro sociální bydlení. U těchto stavebních prací se také uplatňuje snížená sazba daně. Nutno připomenout, že ustanovení 48 zákona týkající se stavebních prací na dokončených bytových objektech mělo původně omezenou platnost do 31. prosince 2010 na základě přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Novelou zákona č. 199/2010 Sb. došlo ke zrušení tohoto časového omezení, a tudíž ustanovení 48 platí nadále. Zákon dále umožňuje u některých typů plnění osvobození od daně. Toto osvobození je rozděleno na: plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně, plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně. Již z názvu těchto plnění lze vyvodit, že u prvního typu bude plnění osvobozeno, ovšem plátce nemůže uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých plnění souvisejících s touto osvobozenou činností. A to buď zcela, nebo částečně, podrobněji viz kapitola 5. U druhého typu půjde o osvobozená plnění, u nichž je současně zachován plný nárok na odpočet daně. Výčet plnění osvobozených bez nároku na odpočet daně je vymezen v zákoně v 51 a konkrétně dále v 52 až 62. Jedná se o: základní poštovní služby a dodání poštovních známek ( 52), rozhlasové a televizní vysílání ( 53), finanční činnosti ( 54), 52

13 3.7 Bezúplatná pln ní 3.7 Bezúplatná pln ní Dodání zboží nebo p evod nemovitostí bez úplaty V předchozích kapitolách byly popisovány případy, kdy dochází k dodání zboží, převodu nemovitostí nebo k poskytování služeb za úplatu. V určitých případech může být předmětem daně i plnění, které je provedeno bez protihodnoty, bez úplaty. Podle 13 odst. 4 písm. a) je stanoveno, že za dodání zboží nebo převod nemovitosti se považuje také použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Nastává právní fikce dodání zboží s povinností odvést daň i v případech, kdy nedojde k převodu práva užívat majetek na jinou osobu. V ustanovení 13 odst. 5 je dále upřesněno, že se jedná o trvalé použití majetku: a) pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, b) pro jiné účely než související s ekonomickou činností (například veřejná správa) a c) při poskytnutí obchodního majetku bez úplaty (například darování). Aby se jednalo o plnění, které je předmětem daně podle 13 odst. 4 písm. a), musí být vždy splněna podmínka, že se jedná o majetek, u kterého byl uplatněn odpočet. Přitom postačuje, když je odpočet uplatněn i jen v částečné výši, případně stačí, že je uplatněn odpočet pouze u části majetku, například u technického zhodnocení nemovitosti. P íklad Obec darovala starší počítač v pořizovací ceně Kč včetně DPH základní škole. U tohoto počítače byl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet daně z důvodu, že byl používán k ekonomické činnosti. Obci vzniká povinnost ke dni darování přiznat daň z tohoto bezúplatného plnění. P íklad Obec daruje starší hasičský vůz občanskému sdružení dobrovolných hasičů. Tento majetek byl obcí využíván výhradně pro účely veřejné správy, a proto nebyl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet 73

14 4. PRAKTICKÉ P ÍKLADY APLIKACE ZÁKONA Sportovní innosti Podle ustanovení 61 písm. d) je osvobozeno poskytnutí služeb úzce souvisejících se sportem a tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Za poskytnutí služeb úzce souvisejících se sportem lze pro účely 61 písm. d) považovat služby vymezené v SKP Sportovní činnosti (zejména provoz stadionů a ostatní sportovní činnosti), Služby v oblasti tělesné hygieny (služby pro zlepšení fyzické kondice člověka, zahrnující zejména služby posiloven, středisek aerobiku a fitcenter), a také služby s těmito službami úzce související. Po novele zákona od 1. dubna 2011 je pro účely číslování služeb podle SKP zrušeno a byla zavedena nová klasifikace CZ CPA. Podle této klasifikace by se jednalo o služby uvedené pod a Osvobození je možné uplatnit, pokud jsou tyto služby poskytovány osobě, která vykonává sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Za tyto osoby se považují takové osoby, které poskytované sportovní služby fyzicky využívají pro svoji aktivní sportovní činnost, nebo jde o právnické osoby zajišťující pro své členy nebo své zaměstnance jejich fyzické provozování. Příjemcem takové služby je například škola užívající sportovní zařízení v majetku obce pro výuku tělesné výchovy nebo právnická osoba (například s.r.o., a.s.), která tyto služby využívá pro zajištění rekreačního sportování svých zaměstnanců. Vždy je třeba určit, kdo je provozovatelem sportovního zařízení a kdo tyto služby využívá. Je-li vlastníkem sportovního zařízení obec a na základě nájemní smlouvy svěří zajištění provozu tohoto zařízení sportovnímu klubu, je provozovatelem sportovní klub a ten poskytuje svým jménem sportovní služby. Na základě toho lze dovodit, že jakýkoliv druh užívání sportovního zařízení, a to krátkodobý, či dlouhodobý, poskytovaný subjektem, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání jak fyzickým, tak i právnickým osobám, je nutné posuzovat podle 61 písm. d) zákona jako službu úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou. Jediným kritériem pro posouzení je skutečnost, zda v daném zařízení budou tyto osoby vykonávat sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Není vůbec rozhodující, zda bude osoba uživatele vykonávat sportovní nebo tělovýchovnou činnost v rámci vlastního podnikání. 100

15 4.3 Praktický p íklad inností obce a jejich da ového posouzení Pro každého plátce daně je nezbytné, aby při zahájení ekonomické činnosti posoudil, jaký daňový dopad z hlediska DPH mají jím vykonávané činnosti. V případě obcí se jedná o zvlášť důležitou otázku z důvodu výkonu řady osvobozených činností bez nároku na odpočet daně a řady činností považovaných za veřejnou správu. Příklad rozdělení nejčastěji vyskytovaných činností: Druh příjmů 4.3 Praktický p íklad inností obce a jejich da ového posouzení Předmět DPH Sazba daně Řádek přiznání Poznámka Veřejná správa Místní poplatky za psy NE neuvádí se 5 odst. 3 Místní poplatky za likvidaci kom. odpadů NE neuvádí se 5 odst. 3 Místní poplatky za užívání veřej. prostranství NE neuvádí se 5 odst. 3 Místní poplatky ze vstupného NE neuvádí se 5 odst. 3 Místní poplatky za znečišťování ovzduší NE neuvádí se 5 odst. 3 Správní poplatky NE neuvádí se 5 odst. 3 Nájem hrobů NE neuvádí se 5 odst. 3 EKOKOM příspěvek za tříděný sběr NE neuvádí se 5 odst. 3 Dodání zboží nebo převod nemovitosti Prodej pozemků s výjimkou stavebního ANO odst. 2 pozemku Prodej domů a bytů 0 50 ANO (15, 21) (2, 1) 56 odst. 1 Prodej palivového dřeva ANO 15 2 příloha č

16 4. PRAKTICKÉ P ÍKLADY APLIKACE ZÁKONA Předmět Druh příjmů DPH Prodej zboží v informačním centru Sazba daně Řádek přiznání Poznámka knihy ANO 15 2 příloha č. 3 upomínkové předměty ANO odst. 3 pohlednice ANO odst. 3 Prodej DHM v rámci EČ uplatněn odpočet ANO 15, 21 2, 1 47 odst. 3 Prodej DHM v rámci EČ neuplatněn odpočet ANO odst. 2 Prodej popelnic ANO odst. 3 Prodej odpadu (podle přílohy č. 5) ANO c Poskytování služeb Nájem bytů ANO odst. 3 Nájem nemovitosti osvobozený ANO odst. 3 Nájem nemovitosti zdaňovaný ANO odst. 4 Pronájem pozemků ANO odst. 3 Krátkodobý pronájem zasedacího sálu ANO odst. 3 Odvoz odpadu podnikatelé ANO odst. 4 Hlášení v místním rozhlase ANO odst. 4 Kopírování ANO odst. 4 Rozvoz stravy + praní prádla ANO odst. 4 Pronájem reklamních tabulí ANO odst. 4 Pronájem tramvají provozovateli MHD ANO odst. 4 Provoz podzemního parkoviště ANO odst. 4 Provoz plaveckého stadionu ANO písm. d) Provoz kabelové televize ANO odst

17 4.3 Praktický p íklad inností obce a jejich da ového posouzení Druh příjmů Předmět DPH Sazba daně Řádek přiznání Poznámka Provoz vlastní kanalizace stočné občané ANO 15 2 příloha č. 2 Provoz vlastní kanalizace stočné podnikatelé ANO 15 2 příloha č. 2 Čtenářské poplatky (knihovna) ANO písm. e) Úplata za věcné břemeno ANO odst. 4 Služby k nájemnému, energie ANO 15, 21 1, 2 Výnosy z pěstitelského pálení ANO odst. 4 Ostatní výnosy, které nejsou předmětem DPH Výnosy z pokut NE neuvádí se Výnosy z rozpočtového určení daní NE neuvádí se Úroky z běžného účtu NE neuvádí se Dotace z kraje, státního rozpočtu NE neuvádí se Vysvětlivky: EČ ekonomická činost DHM dlouhodobý hmotný majetek 109

18 ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax: Měsíčník MZDOVÁ ÚČETNÍ Měsíčník ÚČETNÍ A DANĚ Edice DANĚ Edice DANĚ Edice DANĚ Edice ÚČETNICTVÍ

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Ivo Šulc Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Znění odpovídá stavu k 1. 4. 2011 Novely zákona o DPH (s platností od 1. 4. 2011) a zákona o spotřebních daní (s platností od následujícího

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2015 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2015 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2015 Vydala

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVELA DPH OD 1.4.2011 1 Obecné úpravy programu Finance související s novelou 1 1. REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE PLNĚNÍ 2 2. ZMĚNY V OBLASTI

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2014 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2014 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Svatopluk Galočík, Oto Paikert Trans DPH 2014 výklad s příklady MBM Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Ing. Martin Špád, Savino & Partners s.r.o. která se uskutečňují ve sjednaném rozsahu a sjednaných

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH Obsah 8 Kalendář povinností v březnu 2013 9-11 Daňová (ne)uznatelnost odpisu

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 12/2012 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 12/2012 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 12/2012 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 32 Kalendář povinností v prosinci 2012 33-35 2 Daň z příjmů - společné Vliv penzijní reformy na zákon o daních z příjmů

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Daň z přidané hodnoty režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění Value added tax the reverse charge for domestic transactions

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 13 14 / 2014 Daňový a účetní 20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Oceňování nemovitých věcí v roce 2014 Ing. Martin Děrgel Stejně jako matematici i účetní potřebují znát číselné hodnoty

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Barbora Bezděková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám problematikou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) ve vztahu k Evropské unii a třetím

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 235/2004 Sb Zákon o dani z přidané hodnoty Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2010 Zákon o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více