Přijímací zkouška z fyziky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkouška z fyziky"

Transkript

1 2008 var. 01 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna správná. Pokud zakroužkujete písmeno, u kterého je správná odpověď (a žádné další), získáte 1 bod. U úkolů vepište celé řešení do vymezeného prostoru pod zadáním (jen v tísni použijte obálku). Za úplné a správné řešení získáte 3 body. V celé písemce volte g = 10 m.s Elektrický náboj lze měřit v jednotkách a) V (volt) b) A (ampér) c) C (coulomb) d) F (farad) 2. Po přímé silnici jedou stejným směrem dvě auta. V okamžiku t = 0 s se auta míjela. V grafu je znázorněno, jak se rychlost aut během času měnila. Jaká je vzdálenost mezi auty v okamžiku t = 20 s? v/ms a) 400 m b) 200 m c) 100 m d) 0 m 4. Kámen hmotnosti m hozený z bodu A dopadl na dno rybníka do bodu B. Na dráze z A do B vykonala na kameni tíhová síla práci (g je velikost tíhového zrychlení). a) mga b) mgb A b a c) mg(b a) d) mg(a + c) B c 5. Hliníková fólie má tvar obdélníku o stranách 50 cm a 2 m a váží 540 g. Hustota hliníku je 2, kg.m 3. Tloušťka fólie je: a) 3 mm c) 0,4 mm b) 5 cm d) 0,2 mm Těleso, připevněné na pružině, kmitá. V grafu je závislost výchylky tělesa z rovnovážné polohy na čase. u 6. Perioda kmitání je a) 0,1 s b) 0,2 s c) 0,3 s d) 0,4 s t/s 3. Tatínek táhne sáňky po svahu vzhůru. Sáňky se pohybují stálou rychlostí v. Výslednice sil působících na sáňky a) má směr rychlosti v b) směřuje svisle dolů c) směřuje svisle vzhůru d) je nulová u/cm 0,1 0,2 0,3 t/s 7. Těleso se pohybuje po úsečce délky a) 0,2 cm b) 1 cm c) 2 cm d) 4 cm

2 2008 var. 01 str V nádobě stálého objemu je uzavřený plyn o hustotě ρ 1, teplotě T 1. Plyn ohřejeme na teplotu T 2, hustota plynu bude a) ρ 2 = ρ 1 T 1 T 2 b) ρ 2 = ρ 1 T 2 T 1 c) ρ 2 = ρ 1 d) ρ 2 = ρ T 2 T 1 9. Akumulátorem prochází stálý proud 2,0 A. Během 5 sekund ubylo 60 J chemické energie akumulátoru. Výkon akumulátoru je a) 6 W c) 12 W b) 10 W d) 24 W 11. V grafu je závislost velikosti rychlosti tělesa na čase. Vypočtěte dráhu, kterou tělesu urazilo od t 1 = 0 s do t 2 = 4 s v/ms t/s 10. Kolik neutronů obsahuje jádro izotopu tantalu Ta? a) 73 c) 181 b) 108 d) 254 Z grafu: v 1 = 5 m.s 1 v 2 = 15 m.s 1 Δt = 4 s a = v 2 v 1 Δt = 10 4 = 5 2 m.s 2 s = v 1 t at2 s = = 40 m 2 s = 40 m

3 2008 var. 01 str Na stejně dlouhých lanech 1, 2 je zavěšen homogenní trám. Lano 1 působí na trám silou F 1 o velikosti F 1 = 300 N. Označte zadané délky b = 30 cm, c = 90 cm. Vypočtěte F 2, velikost síly, kterou působí na trám lano Na kus ledu teploty 0 C hmotnosti m 1 = 2 kg byla nalita voda hmotnosti m 2 = 3 kg (neznámé teploty). Všechen led roztál, konečná teplota byla 0 C. Určete počáteční teplotu vody. (Měrná tepelná kapacita ledu c 1 = J.kg 1.K 1, měrná tepelná kapacita vody c 2 = J.kg 1.K 1, měrné skupenské teplo tání ledu l = J.kg 1 ). F 1 30cm 90cm Vzhledem k těžišti: M 1 = M 2 F 1 60 = F F 1 = F 2 = = 600 N F 2 m 1 l = m 2 c (t 0) t = m 1 l = m 2 c = 50 C 3 F 2 = 600 N t = 50 C

4 2008 var. 01 str Každý ze zdrojů má elektromotorické napětí U e = 12 V a vnitřní odpor R i = 2 Ω. Jaký proud teče odporem R? 15. Nádoba tvaru komolého kužele má dno plochy S 1 = 2 dm 2. Je naplněna kapalinou hustoty = kg.m 3. Hladina kapaliny je ve výšce h = 3 dm nade dnem a plocha hladiny S 2 = 4 dm 2. Vypočtěte hydrostatický tlak kapaliny u dna. S 2 R=16 h S 1 I = 2U e 2R i + R = = 1, 2 A p = h ρ g = 0, = 2, Pa I = 1, 2 A p = 2, 4 kpa

5 2008 var. 02 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna správná. Pokud zakroužkujete písmeno, u kterého je správná odpověď (a žádné další), získáte 1 bod. U úkolů vepište celé řešení do vymezeného prostoru pod zadáním (jen v tísni použijte obálku). Za úplné a správné řešení získáte 3 body. V celé písemce volte g = 10 m.s Vyberte správný vztah mezi jednotkami W (watt), J (joule), m (metr), s (sekunda). a) J = W.m b) J = W.m 1 c) J = W.s d) J = W.s 1 2. V grafu je závislost velikosti rychlosti tělesa na čase. V době t = 0 do t = 4 s těleso urazilo dráhu -1 v/ms a) 10 m 10 b) 20 m c) 40 m 5 d) 80 m t/s 3. Těleso o hmotnosti 5 kg, připevněné na svislém laně, se pohybuje stálou rychlostí svisle dolů. Rychlost má velikost 4 m.s 1. Lano působí na těleso silou 5 kg v a) 70 N b) 50 N c) 40 N d) 30 N 4. Během klouzání bedny z polohy 1 do polohy 2 na bedně vykonala tíhová síla práci 1, J. V poloze 2 je bedna naložena do výtahu a vyvezena do polohy 3. Na dráze z 2 do 3 vykonala tíhová síla na bedně práci m 1 a) J b) 0, J c) -1, J d) J 3 m 5. Válcová tyč je určitou silou protažena o délku Δl. Válcová tyč ze stejného materiálu a stejné délky, avšak dvojnásobného průměru, bude toutéž silou protažena o délku a) 2 Δl c) 0,5 Δl b) Δl d) 0,25 Δl 6. Po provaze postupuje vlna rychlostí 40 m.s 1. Amplituda výchylky je 15 cm, perioda je 0,2 s. Vlnová délka je a) 0,3 m c) 4 m b) 1,2 m d) 8 m 7. Paprsek světla 1 dopadá pod úhlem α na rozhraní dvou látek. Ve druhé látce postupuje směrem 2, β je úhel lomu. Označme f 1 frekvenci dopadajícího světla, f 2 frekvenci lomeného světla. Platí 1 2 a) f 1.α = f 2.β b) f 1.β = f 2.α c) f 1. sin α = f 2. sin β d) f 1 = f 2

6 2008 var. 02 str Plyn je v nádobě dobře tepelně izolované od okolí. Když pístem plyn pomalu stlačujeme, tak jeho a) tlak roste, teplota roste c) tlak klesá, teplota se nemění b) tlak klesá, teplota roste d) tlak roste, teplota se nemění 11. Z určitého místa vyjel automobil rychlostí 60 km h 1. O hodinu později vyjel z téhož místa stejným směrem druhý automobil rychlostí 100 km h 1. Oba automobily se pohybovaly rovnoměrně. Jak dlouho jel druhý automobil, než dohnal první? 9. Když náboj kondenzátoru dvakrát zvětšíme, tak kapacita kondenzátoru a) čtyřikrát vzroste b) dvakrát vzroste c) nezmění se d) klesne na poloviční hodnotu 10. Kolik elektronů je v neutrálním atomu rtuti Hg? a) 80 c) 200 b) 120 d) 280 v 1 = 60 km.h 1 v 2 = 100 km.h 1 Δt = 1 h s 1 = s 2 v 1 (Δt + t) = v 2 t v 1 Δt = (v 2 v 1 ) t t = v 1 Δt v 2 v 1 t = = 1, 5 h t = 1, 5 h

7 2008 var. 02 str Jakou rychlostí musíme vrhnout svisle vzhůru těleso o hmotnosti 3 kg aby dosáhlo výšky 20 m? 13. Do vody hmotnosti m 1 = 2 kg teploty t 1 = 10 C byla přilita voda hmotnosti m 2 = 3 kg teploty t 2 = 90 C. Předpokládejte, že nedošlo k úniku tepla do okolí a určete konečnou teplotu t 3. (Měrná tepelná kapacita vody je c = 4, J.kg 1 K. 1 ). ΔE k = ΔE p 1 2 mv2 = mgh v = 2 g h = = 20 m s 1 m 1 c (t 3 t 1 ) = m 2 c (t 2 t 3 ) 2 (t 3 10) = 3 (90 t 3 ) 5 t 3 = 290 t 3 = 58 C v = 20 m s 1 t 3 = 58 C

8 2008 var. 02 str Na žárovce 1 jsou údaje 220 V, 100 W. Na žárovce 2 jsou údaje 220 V, 60 W. Žárovky jsou připojeny k síťovému napětí 220 V. Určete proud odebíraný ze sítě Ponorka je v hloubce h = 30 m pod hladinou. Tlak v této hloubce je p 1 = 4, Pa. Uvnitř ponorky je tlak p 2 = 1, Pa. Určete, jak velká je výsledná tlaková síla působící na okénko ponorky o ploše S = 2 dm 2. 2 F = (p 1 p 2 ) S = = N I = I 1 + I 2 ; P = U I I = P 1 + P 2 U = = 0, 73 A I = 0, 73 A F = N

9 2008 var. 03 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna správná. Pokud zakroužkujete písmeno, u kterého je správná odpověď (a žádné další), získáte 1 bod. U úkolů vepište celé řešení do vymezeného prostoru pod zadáním (jen v tísni použijte obálku). Za úplné a správné řešení získáte 3 body. V celé písemce volte g = 10 m.s Která z uvedených jednotek se používá k měření termodynamické teploty? c) W (watt) a) K (kelvin) b) J (joule) d) C T (termodynamický celsius) 2. Graf popisuje, jak dráha tělesa závisela na čase. V okamžiku t = 2 sekundy měla rychlost tělesa velikost s/m t/s a) 0,4 m.s 1 b) 2,5 m.s 1 c) 5,0 m.s 1 d) 10,0 m.s 1 3. Světlo, šířící se ve vzduchu rychlostí c, má frekvenci f. Po přechodu do skla o indexu lomu n a) se světlo šíří rychlostí n.c c) se světlo šíří rychlostí c n b) má světlo frekvenci n.f d) má světlo frekvenci f n 4. Těleso o hmotnosti 5 kg, připevněné na svislém laně, se pohybuje stálou rychlostí v vzhůru. Rychlost má velikost 2 m.s 1. Odpor vzduchu neuvažujte. Lano působí na těleso silou o velikosti 5 kg v a) 50 N b) 70 N c) 20 N d) 10 N Rychlost letadla je 10krát větší než rychlost vlaku. Hmotnost letadla je 50krát menší než hmotnost vlaku. 5. Kinetická energie letadla je oproti kinetické energii vlaku a) 5krát větší c) poloviční b) 2krát větší 6. Hybnost letadla je oproti hybnosti vlaku a) 5krát větší b) 2krát větší d) 5krát menší c) poloviční d) 5krát menší 7. Na skleněný půlválec (index lomu skla n = 1,6) dopadá paprsek světla p. Na rovinné ploše půlválce se světlo láme do vzduchu e d c 30 b a a) směrem a b) směrem b c) směrem c d) směrem d 8. Plyn byl izotermicky stlačen na polovinu původního objemu. Přitom píst na plynu vykonal práci 40 J. Vnitřní energie plynu a) vzrostla o 40 J c) se nezměnila b) vzrostla o 20 J d) klesla o 20 J

10 2008 var. 03 str Odporem R 1 teče proud 6 A. Víme, že R 2 = 2R 1. Zdrojem teče proud R1 R2 a) 2 A b) 4 A c) 6 A d) 9 A 11. Vozík ujel za 5 sekund 12 metrů. Kolo vozíku se přitom 8 krát otočilo. Jaký je poloměr kola? 10. Jádro atomu draslíku 39 19K obsahuje a) 19 protonů a 20 elektronů b) 19 protonů a 20 neutronů c) 39 protonů a 19 elektronů d) 39 protonů a 19 neutronů s = 8 2πR = 16 π R R = s 16π = 12 = 0, 239 m 16π R = 24 cm

11 2008 var. 03 str Střela hmotosti m = 6 g narazila rychlostí v = 100 m.s 1 na hromadu písku a pronikla s = 5 cm dovnitř. Jak velkou průměrnou silou působil písek na střelu? 13. V nádobě uzavřené pístem je plyn teploty t 1 = 20 C, tlaku p 1 = Pa, objemu V 1 = 2 dm 3. Plyn izobaricky expanduje a vykoná na pístu práci W = 900 J. Jaký je konečný objem plynu? F = m v2 2s F s = 1 2 m v2 = = 600 N V 2 = V 1 + ΔV ; p 1 ΔV = W V 2 = V 1 + W p 1 V 2 = = m 3 F = 600 N V 2 = 5 dm 3

12 2008 var. 03 str Voltmetr ukazuje napětí U = 14 V. Zdroj má elektromotorické napětí U e = 50 V a vnitřní odpor R i = 4 Ω. Odpory R 1 = 7 Ω, R 2 = 14 Ω. Jaký proud protéká zdrojem? V 15. Válcová nádoba s plochou dna S = 2 dm 2 je naplněna kapalinou o hustotě ρ = kg m 3. Hydrostatický tlak u dna je Pa. Určete objem kapaliny. R 1 R 2 U, R e i I = U R 1 = 14 7 = 2 A p = h ρ g h = p ρ g V = S h = S p ρ g = = m 3 = 10 dm 3 I = 2 A V = 10 dm 3

13 2008 var. 04 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna správná. Pokud zakroužkujete písmeno, u kterého je správná odpověď (a žádné další), získáte 1 bod. U úkolů vepište celé řešení do vymezeného prostoru pod zadáním (jen v tísni použijte obálku). Za úplné a správné řešení získáte 3 body. V celé písemce volte g = 10 m.s Tepelná kapacita tělesa (např. kalorimetru) má jednotku a) K 1 b) J.K c) J.kg.K d) J.K 1 2. Kabina výtahu stoupá z přízemí. Graf znázorňuje závislost velikosti rychlosti kabiny na čase. Během prvních tří sekund pohybu kabina urazila dráhu v/m.s -1 5 a) 3,0 m 4 b) 4,0 m 3 c) 6,0 m 2 d) 12 m t/s 4. Kterým směrem máme hodit kámen ze střechy domu, aby dopadl na chodník největší rychlostí? Počáteční rychlost je vždy stejně velká, odpor vzduchu neuvažujte. a a) směrem a b b) směrem b c) směrem c c d) ve všech případech kámen dopadne stejně velkou rychlostí 5. Když vzdálenost mezi tělesy klesne na polovinu, tak velikost gravitační síly, kterou se tělesa přitahují, a) klesne na čtvrtinu c) vzroste dvojnásobně b) klesne na polovinu d) vzroste čtyřnásobně 6. Elektromagnetické vlny se šíří rychlostí 3, m.s 1. Vlna o vlnové délce 600 m má frekvenci a) Hz c) Hz b) Hz d) Hz 7. Na skleněný hranol dopadá ze vzduchu světelný paprsek 1. Ve skle postupuje nakresleným směrem. Ze skla (do vzduchu) vystoupí 3. Sáňky hmotnosti m sjíždějí ze svahu stálou rychlostí o velikosti v. Výslednice sil působících na sáňky má velikost (g je velikost tíhového zrychlení) a) mv b) 1 2 mv2 c) 0 d) mg 1 sklo e a d b c a) směrem a b) směrem b c) směrem c d) směrem d

14 2008 var. 04 str Plyn expandoval, jeho objem vzrostl dvakrát, jeho tlak vzrostl taky dvakrát. Vyberte správné tvrzení: a) děj není možný - při růstu objemu vždy klesá tlak b) teplota plynu klesla c) počáteční teplota plynu byla stejná jako konečná teplota d) plyn vykonal (kladnou) práci 11. Těleso urazilo dráhu 20 metrů. Prvních pět metrů rychlostí v 1 = 5 m s 1, dalších patnáct metrů rychlostí v 2 = 1 m s 1. Označte s 1 = 5 m, s 2 = 15 m. Vypočtěte průměrnou rychlost tělesa na celé dráze 20 metrů. 9. Topným tělískem o odporu 50 Ω protéká proud 300 ma. Napětí na svorkách zdroje, ke kterému je připojeno, je a) 15 V c) 0,06 V b) 6 V d) 350 V 10. Vzorek radioaktivního izotopu o poločasu rozpadu 10 let obsahuje atomů. Za 20 let bude počet atomů daného izotopu a) c) b) d) t 1 = s 1 v 1 = 5 5 = 1 s t 2 = s 2 v 2 = 15 1 = 15 s v = s 1 + s 2 = 20 t 1 + t 2 16 = 1, 25 m s 1 v = 1, 25 m s 1

15 2008 var. 04 str Těleso o hmotnosti m = 3 kg uvedeme do pohybu rychlostí v 0 = 5 m s 1 po vodorovné podložce. Za dobu Δt = 2 s se těleso zastavilo. Jak velká třecí síla na něj působila? 13. Do místnosti vytápěné radiátorem je za hodinu dodáváno Q = 8, J tepla. Voda vstupující do radiátoru má teplotu t 1 = 80 C, voda vystupující z radiátoru má teplotu t 2 = 70 C. Vypočtěte hmotnost vody, která radiátorem za hodinu proteče. Měrná tepelná kapacita vody c = 4, J.kg 1.K 1. F t Δt = m Δv F t = m v 0 Δt = = 7, 5 N Q = m c (t 1 t 2 ) Q 8, m = = c (t 1 t 2 ) 4, = 20 kg F t = 7, 5 N m = 20 kg

16 2008 var. 04 str Na elektrickém vařiči jsou údaje 220 V, 400 W. Vařič připojíme na síťové napětí 220 V. Označme U = 220 V, P = 400 W. Kolik tepla se na vařiči uvolní za dobu t = 30 minut? 15. V petroleji o hustotě ρ = kg.m 3 plave těleso hmotnosti m = 2 kg, objemu V = 5 dm 3. Určete objem ponořené části tělesa V p. Q = P t = = 7, J = 720 kj m g = V p ρ g V p = m ρ = = 2, m 3 = 2, 5 dm 3 Q = 720 kj V p = 2, 5 dm 3

17 2008 var. 05 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna správná. Pokud zakroužkujete písmeno, u kterého je správná odpověď (a žádné další), získáte 1 bod. U úkolů vepište celé řešení do vymezeného prostoru pod zadáním (jen v tísni použijte obálku). Za úplné a správné řešení získáte 3 body. V celé písemce volte g = 10 m.s Na niti délky d visí tělísko hmotnosti m. Tělísko vychýlíme do polohy 1 a uvolníme. Na dráze z polohy 1 do polohy 2 vykonala tíhová síla na tělísku práci d 2 1 a) mgd b) mgd sin α c) 2mgd d) 0 1. Volt je jednotka k měření a) výkonu elektrické síly b) intenzity elektrického pole c) energie elektrického pole d) potenciálu elektrického pole 5. Která z následujících hustot je největší? a) ρ a = 2 kg.m 3 b) ρ b = 3 kg.cm 3 c) ρ c = 4 g.m 3 d) ρ d = 5 g.cm 3 2. Závodníci A, B v okamžiku t 0 = 0 vyběhli na trať délky s 2. V grafu je uvedeno, jak dráha závodníků závisela na čase. Vyberte správné tvrzení: s/m A B s 2 0 t1 t/s a) větší rychlostí vyběhl (při startu) závodník A b) v okamžiku t 1 měli závodníci stejné rychlosti c) závodník A vyhrál závod d) závodník B proběhl cílem větší rychlostí 3. Na laně je spouštěna bedna hmotnosti m. Bedna se pohybuje svisle dolů stálou rychlostí o velikosti v. Lano působí na bednu silou o velikosti a) F = mg mv c) F = mg + mv b) F = mg d) F = g 2 + v 2 6. Hmotný bod koná harmonický kmitavý pohyb. Z toho plyne, že jeho rychlost je a) konstantní c) největší v krajní poloze b) nulová d) největší v rovnovážné poloze 7. Na lesklou kouli o středu S dopadá paprsek světla 1. Odráží se S+ a 1 d b c a) směrem a b) směrem b c) směrem c d) směrem d 8. Plyn byl izotermicky stlačen na třetinu původního objemu. Přitom píst na plynu vykonal práci 30 J. Vnitřní energie plynu a) vzrostla o 30 J c) se nezměnila b) vzrostla o 10 J d) klesla o 10 J

18 2008 var. 05 str Elektron se pohybuje v elektrickém poli. V bodě A má elektrické pole intenzitu E. Bodem A prochází elektron rychlostí v. Na elektron působí elektrická síla, která má směr (včetně orientace) A v E a) stejný jako E b) opačný k E c) stejný jako v d) opačný k v 11. Lokomotiva jede rychlostí v = 18 m.s 1. Kolo lokomotivy má poloměr R = 60 cm. Kolikrát se kolo otočí za dobu Δt = 1 s? 10. Některé atomy mají vlastnost, které se říká radioaktivita. Pro takové atomy je charakteristické a) vysílají z elektronového obalu záření b) jejich elektrony se samovolně uvolňují z obalu c) jejich jádra se samovolně přeměňují na jiná d) mají v jádrech elektrony v = n = s Δt = n 2πR v Δt Δt 2πR = 18 1 = 4, 77 2 π 0, 6 n = 4, 77

19 2008 var. 05 str Vzpěrač zvedl činku o hmotnosti m = 180 kg do výšky h = 2 m za dobu t = 3 s. Určete průměrný výkon vzpěrače. 13. Olověné závaží hmotnosti m = 5 kg teploty t 1 = 100 C postavíme na kus ledu teploty t 2 = 0 C. Kolik ledu Δm roztaje? (Výsledná teplota je 0 C, ztráty tepla neuvažujte; měrné skupenské teplo tání ledu je l = 300 kj kg 1 ; měrná tepelná kapacita olova je c = 1,2 kj kg 1 K 1 ). P = W t = F h t = m g h t = = 1200 W Δm l = m c (t 1 t 2 ) Δm = m c (t 1 t 2 ) l Δm = 5 1, = 2 kg P = 1, 2 kw Δm = 2 kg

20 2008 var. 05 str Na ampérmetru je údaj 6A; R 1 = R 2 = R 3 = 5Ω. Jaké napětí je na rezistoru R 3? 15. Chromový váleček o průměru D = 2,0 cm má délku l = 10 cm. Jaká je jeho hmotnost? (Hustota chromu je = 7, kg.m 3.) R 1 R 2 R 3 A 1 R = 1 R R 1 + R 2 = = 3 10 Ω U = R I = 10 3 Ω 6 A = 20 V m = V = π D2 l 4 π 0, 022 m = 0, 1 7, m = 0, 226 kg U = 20 V m = 0, 23 kg

21 2008 var. 06 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna správná. Pokud zakroužkujete písmeno, u kterého je správná odpověď (a žádné další), získáte 1 bod. U úkolů vepište celé řešení do vymezeného prostoru pod zadáním (jen v tísni použijte obálku). Za úplné a správné řešení získáte 3 body. V celé písemce volte g = 10 m.s Délku 2,5mm lze vyjádřit v kilometrech jako a) 2, km b) 2, km c) 2, km d) 2, km 2. Auto jede po silnici opatřené ukazateli vzdálenosti. V grafu je uvedeno, jak vzdálenost auta od ukazatele s údajem 0 km závisí na čase. Když auto míjí ukazatel s údajem 10 km, má rychlost s/km t/min a) 0,40 km.min 1 b) 1,25 km.min 1 c) 2,50 km.min 1 d) 5,00 km.min 1 3. Tělísko T, připevněné na vlákně, obíhá po kružnici ve vodorovné rovině. Výslednice sil (v inerciální soustavě) působících na tělísko k S+ v T a) je nulová b) má směr rychlosti v c) směřuje svisle dolů d) směřuje do bodu S (střed kružnice) 4. Ze svahu výšky b, délky c se skutálel kámen hmotnosti m. Tíhová síla vykonala na kameni práci c b a) mgc b) mgb c) mg(b + c) d) mg(c b) 5. Pán A táhne pružinu silou 60 N, pán B táhne pružinu silou 60 N. Pružina je protažena o 2 cm. Pružina má tuhost A k B a) N.m 1 b) N.m 1 c) 60 N.m 1 d) 30 N.m 1 6. Elektromagnetické vlny se šíří rychlostí 3, m.s 1. Rozhlasová vlna o frekvenci 60 khz má vlnovou délku a) 5,0 km c) 2,0 km b) 1,8 km d) 5,0 m 7. Nádoby A,B,C mají dna stejných ploch S. V nádobách je nalita stejná kapalina do stejné výšky h. Platí a) Tlak kapaliny u dna je největší h A S B S C S v nádobě A b) V nádobě C působí kapalina na dno největší silou c) Tíha kapaliny je ve všech třech nádobách stejná d) Na dna všech tří nádob působí kapalina stejnou silou 8. Tělesu bylo dodáno 60 J tepla, teplota tělesa vzrostla o 0,2 K. Těleso má tepelnou kapacitu a) 3 J.K 1 b) 12 J.K 1 c) 120 J.K 1 d) 300 J.K 1

22 2008 var. 06 str Kovová koule poloměru R je nabita nábojem Q. Mezi bodem na povrchu koule a ve středu koule je napětí a) Q.R c) 2Q.R b) Q R d) nulové 11. Jak daleko před nádražím musí začít brzdit vlak o hmotnosti m = 400 t jedoucí rychlostí v = 20 m s 1. Zrychlení (zpoždění) vlaku bude mít stálou velikost a = 0,8 m s V jádře atomu uhlíku 14 6 C je a) 6 protonů a 14 neutronů b) 6 protonů a 8 neutronů c) 6 protonů a 6 elektronů d) 6 elektronů a 14 neutronů s = v t 1 2 at2 t = v a s = v2 a 1 2 av2 a = v2 2a s = , 8 = 250 m s = 250 m

23 2008 var. 06 str Brankář chytil míč letící rychlostí v = 40 m s 1 a zastavil jej za dobu t = 0, 1 s. Hmotnost míče je m = 0, 18 kg. Jak velkou průměrnou silou působil brankář na míč? 13. Radiátor má tepelný výkon 2 kw. Jaké množství tepla se z něj uvolní do místnosti za dobu t = 10 minut? F = m v t F t = m v = 0, , 1 = 72 N Q = P t = 2000 W 10 min 60 s = 1, J F = 72 N Q = 1, 2 MJ

24 2008 var. 06 str Na voltmetru je údaj U = 60 V. Kondenzátory mají stejné kapacity C 1 = C 2 = C 3 = 4 µf. Určete náboj na kondenzátoru o kapacitě C 1. C Ocelová destička o tloušťce a = 10 mm má hmotnost m = 0,50 kg. Jaký musí být průměr otvoru, jehož vyvrtáním bychom snížili hmotnost destičky o 1%? (Hustota oceli je = 8, kg m 3.) C 2 C 3 V Hmotnost odvrtaného materiálu: C = Q Q = U C U Q 1 = U C 1 = = 2, C = 240 µ C 0, 01 m = πd2 4 a d = d = 4 0, 01 m π a 4 0, 01 0, 5 π 0, = 8, m Q 1 = 240 µc d = 8, 9 mm

25 2008 var. 07 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna správná. Pokud zakroužkujete písmeno, u kterého je správná odpověď (a žádné další), získáte 1 bod. U úkolů vepište celé řešení do vymezeného prostoru pod zadáním (jen v tísni použijte obálku). Za úplné a správné řešení získáte 3 body. V celé písemce volte g = 10 m.s Výkon lze měřit v jednotkách a) N (newton) b) J (joule) c) W (watt) d) Pa (pascal) 2. Automobily A, B jedou po téže přímé silnici. Graf popisuje, jak poloha A, B závisí na čase, s je údaj na patnících u silnice, t je čas (údaj na hodinkách). Od půlnoci do 3 hodin s/km B A t/h a) B jede větší rychlostí než A b) B ujede delší dráhu než A c) B má větší zrychlení d) auta mají stejné rychlosti 3. Těleso A o náboji q A = 2 mc působí na těleso B o náboji q B = 3 mc elektrickou silou velikosti 6 N. Současně těleso B působí na těleso A elektrickou silou o velikosti a) 9 N c) 4 N b) 6 N d) 3 N Na niti délky b visí tělísko hmotnosti m. Tělísko vychýlíme do polohy A a pustíme. 4. Na dráze z polohy A do polohy B vykoná na tělísku tíhová síla práci c B b m A a) mgb b) mg(b c) c) mgc d) mgb cos α 5. Během pohybu z A do B vzrostla kinetická energie tělíska o a) mgb b) mg(b c) c) mgc d) mgb cos α 6. Tuhost pružiny je k = N m 1. Pán A táhne silou 40 N, pán B táhne silou 40 N. Pružina je protažena o A k B a) 1 cm b) 2 cm c) 4 cm d) 8 cm 7. Tělísko přijalo teplo 60 J, teplota tělíska přitom vzrostla o 12 C. Tepelná kapacita tělíska je a) 720 J.K 1 b) 72 J.K 1 c) 5 J.K 1 d) 0,2 J.K 1 8. Jakou částicí bylo zasaženo jádro dusíku při popsané jaderné reakci? N +? 8 O a) neutronem c) α částicí b) protonem d) β částicí

26 2008 var. 07 str. 2 Jeden konec provazu je připevněn ke zdi. Druhým koncem kmitá člověk. Na obrázcích jsou zakresleny situace v okamžiku t 1 = 0, 0 s a v okamžiku t 2 = 0, 3 s. 11. Automobil jede rychlostí v = 40 m s 1. Kolo má poloměr R = 0,3 m (kolo neprokluzuje). Vypočtěte dobu otočení kola. 9. Vlnění se po provaze šíří rychlostí a) 40 m.s 1 b) 36 m.s 1 c) 4,0 m.s 1 d) 3,6 m.s Vlnová délka je 1,2 m 0,5 m a) 4,0 m b) 3,6 m c) 1,2 m d) 0,8 m ω = v R ; ω = 2π T T = 2πR v = 2 π 0, 3 40 = 0, 047 s T = 0, 047 s

27 2008 var. 07 str Tělísko o hmotnosti 0,4 kg, připevněné na lehkém vlákně, je vychýleno do bodu A a vypuštěno s nulovou rychlostí. Jak velkou rychlostí projde bodem B? 13. Do vany napouštíte vodu ze dvou kohoutků. Voda 1 má teplotu t 1 = 10 C, voda 2 teplotu t 2 = 60 C. Ve vaně chcete mít V = 50 litrů vody teploty t 3 = 40 C. (Ztráty tepla neuvažujte). Jaký objem chladnější vody napustíte? 0,2 m A B 0,8 m m g h = 1 2 m v2 v = 2g h = , 2 = 2 m.s 1 m 1 c (t 3 t 1 ) = m 2 c (t 2 t 3 ) V 1 30 = V 2 20 V 2 = 3 2 V 1 V 1 + V 2 = V 1 + 1, 5V 1 = 50 l V 1 = 50 2, 5 = 20 l v = 2 m s 1 V 1 = 20 litrů

28 2008 var. 07 str Ampérmetr ukazuje proud I 2 = 2 A. Jaký proud teče zdrojem? R 1 = 5 Ω, R 2 = 15 Ω. (Odpor ampérmetru je zanedbatelný). A R1 R2 15. V horním podlaží domu (při uzavřených kohoutcích) je tlak vody v potrubí Pa. Určete tlak vody (při uzavřených kohoutcích) v přízemí, které je o 16 metrů níž. (Hustota vody je kg m 3 ). U, R e i R 1 I 1 = R 2 I 2 I 1 = R 2 I 2 R 1 I 1 = 3 I 2 I = I 1 + I 2 = 4 I 2 = 8 A p = p 1 + h g p = = 3, Pa I = 8 A p = 3, Pa

29 2008 var. 08 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna správná. Pokud zakroužkujete písmeno, u kterého je správná odpověď (a žádné další), získáte 1 bod. U úkolů vepište celé řešení do vymezeného prostoru pod zadáním (jen v tísni použijte obálku). Za úplné a správné řešení získáte 3 body. V celé písemce volte g = 10 m.s Délku 315 nm (nanometrů) lze zapsat v metrech jako a) 3, m b) 3, m c) 3, m d) 3, m Graf zobrazuje závislost velikosti rychlosti tělesa na čase. v/m.s t/s 2. V době od t = 0 s do t = 4 s těleso urazilo dráhu a) 32 m b) 16 m c) 8 m d) 6 m 3. Těleso se pohybuje po přímce. Zrychlení tělesa má velikost a) 4 m.s 2 b) 2 m.s 2 c) 0,5 m.s 2 d) 0 m.s 2 4. Bedny mají hmotnosti m 1 = 20 kg, m 2 =60 kg, pohybují se stálou rychlostí o velikosti v = 3 m.s 1. Bedna 1 tlačí na bednu 2 silou 120 N. Bedna 2 tlačí na bednu 1 silou m 1 m Počet molekul v molu látky a) závisí na skupenství látky b) závisí na chemickém složení látky v a) 40 N b) 60 N c) 120 N d) 240 N c) závisí na relativní molekulové hmotnosti látky d) je pro všechny látky stejný 6. Vzduchem se šíří světlo o frekvenci 6, Hz. Po vniknutí do skla o indexu lomu 1,5 má toto světlo frekvenci a) 4, Hz b) 6, Hz c) 7, Hz d) 9, Hz 7. Šikmo položeným potrubím stálého průřezu teče kapalina. Proudění je ustálené. V místě 1 má kapalina rychlost v 1. V místě 2 má rychlost h + 1 v 1 smìr svisle dolù + 2 a) v 2 = v 1 + 2gh b) v 2 = v 1 + gh c) v 2 = v 1 + 2gh d) v 2 = v 1 8. Měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kj.kg 1.K 1. Když voda o hmotnosti 0,50 kg přijme 21 kj tepla, teplota vody vzroste o a) 2 C c) 5 C b) 4 C d) 10 C

30 2008 var. 08 str Jestliže napětí v rozvodné síti klesne o 50 %, tak výkon vařiče a) se nemění b) klesne o 25 % c) klesne o 50 % d) klesne o 75 % 11. Voda v řece teče rychlostí v 1 o velikosti v 1 = 3 m s 1. Loďka se vzhledem k vodě pohybuje rychlostí v 2 o velikosti v 2 = 4 m s 1. Jak velkou rychlostí se pohybuje loďka vzhledem ke břehu? 10. Čím se mohou lišit jádra různých atomů (různých izotopů) téhož prvku? a) počtem protonů c) počtem neutronů v 1 v 2 b) počtem elektronů d) počtem fotonů v = v v 2 2 = = 5 m s 1 v = 5 m s 1

31 2008 var. 08 str Homogenní trám délky b = 3 m je vodorovně uložený na podpěrách A, B. Podpěra A působí na trám silou o velikosti F A = 300 N, podpěra B silou o velikosti F B = 200 N. Určete vzdálenost a. 13. Vzduch o teplotě T 1 = 300 K, tlaku p 1 =0,5 MPa, objemu V 1 = 6 litrů expandoval za stálého tlaku. Jeho objem vzrostl na V 2 = 8 litrů. Jakou práci plyn vykonal? a A B Vzhledem k těžišti: W = p (V 2 V 1 ) = 0, ( ) = J F B b 2 b = F A 2 a (F A F B ) b 2 = F A a a = b 2 FA F B F A a = 1, = 0, 5 m a = 0, 5 m W = 1 kj

32 2008 var. 08 str Napětí na svorkách zdroje je U s = 120 V. Na rezistoru R 1 je napětí U 1 = 30 V. Určete odpor rezistoru R 3. 30V R1 45 R2 60 R3? 15. V kontejneru o objemu V = 1, 00 m 3 je nasypáno m = 810 kg brambor. Brambora má hustotu = 1, kg m 3. Jaký je objem vzduchu V 1 v kontejneru? 120V I = U 1 R 1 = U s R 1 + R 2 + R 3 R 3 = U s R 1 R 2 R 1 U R 3 = = 75 Ω 30 V 1 = V m V 1 = , = 0, 325 m3 = 325 l R 3 = 75 Ω V 1 = 0, 33 m 3

33 2008 var. 09 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna správná. Pokud zakroužkujete písmeno, u kterého je správná odpověď (a žádné další), získáte 1 bod. U úkolů vepište celé řešení do vymezeného prostoru pod zadáním (jen v tísni použijte obálku). Za úplné a správné řešení získáte 3 body. V celé písemce volte g = 10 m.s Vyberte správný vztah mezi jednotkami A (ampér), V (volt), m (metr) a Ω (ohm). a) A = V Ω 1 c) A = V Ω b) A = V m 1 d) A = Ω m Kola A, B o poloměrech r A = 45 cm, r B = 20 cm jsou spojena řemenovým převodem. Kolo A se otáčí s periodou 0,9 s. 4. Těleso 1 o hmotnosti m 1 = kg přitahuje těleso 2 o hmotnosti m 2 = 3 kg gravitační silou F 1. Současně těleso 2 přitahuje těleso 1 gravitační silou a) F 2 = 10 4 F 1 b) F 2 = 10 2 F 1 c) F2 = F 1 d) F 2 = 10 2 F 1 5. V jednom krychlovém metru plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech plynu je molekul a) b) c) d) 2, Těleso koná harmonické kmity s frekvencí 1 8 Hz. Nejkratší doba, za kterou se těleso dostane z rovnovážné polohy do maximální výchylky, je a) 8 s c) 2 s b) 4 s d) 1 s A B Kolo B se otáčí s periodou a) 0,2 s b) 0,4 s c) 0,9 s d) 2,5 s 3. Body řemenu se pohybují rychlostí a) 0, 45π m s 1 b) 0, 9π m s 1 c) π m s 1 d) 1, 8π m s 1 7. Kapalina o hustotě kg m 3 proudí rychlostí 2 m s 1 trubicí o poloměru m. Jakou rychlostí proudí zúženou částí trubice o poloměru m? a) 9 m s 1 c) 4 m s 1 b) 8 m s 1 d) 2 m s 1 8. Během rozpínání vykonal plyn práci 50 J a z okolí bylo plynu dodáno teplo 70 J. Z toho plyne: vnitřní energie plynu a) vzrostla o 70 J c) klesla o 50 J b) vzrostla o 20 J d) klesla o 20 J 9. Homogenní vodič o odporu 2 Ω byl rozstřižen na poloviny. Dva vzniklé vodiče byly spojeny paralelně. Vzniklá soustava má odpor a) 0,25 Ω c) 4 Ω b) 0,5 Ω d) 8 Ω

Přijímací zkouška z fyziky

Přijímací zkouška z fyziky 2008 var. 01 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna

Více

Fyzika 1A-2008 S 2 S 1. v p. v 1 p

Fyzika 1A-2008 S 2 S 1. v p. v 1 p Fyzika A-008 Otázky za body. Která z následujících fyzikálních veličin je vektorová? a) potenciál b) energie c) magnetická indukce d) tlak. Miliampérmetr je nastaven na rozsah ma. Jeho stupnice je rozdělena

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

R 2 R 4 R 1 R

R 2 R 4 R 1 R TEST:Bc-1314-FYZ Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Jak daleko od Země je Měsíc, jestliže světlo urazí tuto vzdálenost za 1,28 sekundy? Rychlost světla je 300 000 km/s. 1) 384 000 km 2) 425 000 km 4) 256

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor MŽP K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika PRÁCE, VÝKON, ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Mechanická práce Závisí na velikosti síly, kterou působíme na těleso, a na dráze, po které těleso posuneme Pokud má síla stejný

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako 1. Pojem tekutiny je A) synonymem pojmu kapaliny B) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny C) synonymem pojmu plyny D) označením kapalin se zanedbatelnou viskozitou 2. Příčinou rozdílné tekutosti

Více

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Molekulová fyzika a termika Základní poznatky Základní poznatky Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Termika = část fyziky zabývající se studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou

Více

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA U.. vnitřní energie tělesa ( termodynamické soustavy) je celková kinetická energie neuspořádaně se pohybujících částic tělesa ( molekul, atomů, iontů) a celková potenciální energie vzájemné polohy těchto

Více

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o 3 - Termomechanika 1. Hustota vzduchu při tlaku p l = 0,2 MPa a teplotě t 1 = 27 C je ρ l = 2,354 kg/m 3. Jaká je jeho hustota ρ 0 při tlaku p 0 = 0,1MPa a teplotě t 0 = 0 C [1,29 kg/m 3 ] 2. Určete objem

Více

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST FYM0D12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 FY2VCZMZ08DT FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 20 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat

Více

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium V řešení číslujte úlohy tak, jak jsou číslovány v zadání. U všech úloh uveďte stručné zdůvodnění. Vyřešené úlohy zašlete elektronicky

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek Fyzikální veličiny Vlastnosti těles, které můžeme měřit nebo porovnávat nazýváme fyzikální veličiny. Značka fyzikální veličiny je písmeno, kterým se název fyzikální veličiny nahradí pro zjednodušení zápisu.

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení... 34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická

Více

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST FYM0D11C0T01 Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Přípravný kurz - příklady

Přípravný kurz - příklady Přípravný kurz - příklady 1. Cyklista ujel první čtvrtinu cesty rychlostí v 1, další tři čtvrtiny pak rychlostí 20 km/hod, průměrná rychlost na celé dráze byla16 km/hod, jaká byla průměrná rychlost v první

Více

FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6)

FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6) FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6) 1 Prahu slyšení tónu o frekvenci 1 khz odpovídá intenzita zvuku A) 10-12 Wm -1 B) 10-12 Wm C) 10-12 Wm -2 D) 10-12 Wm 2 2 Elektrická práce v obvodu s konstantním proudem

Více

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm *

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm * Fyzika 1 2009 Otázky za 2 body 1. Mezi tavové veličiny patří a) teplo b) teplota * c) práce d) univerzální plynová kontanta 2. Krychle má hranu o délce 2 mm. Jaký je její objem v krychlových metrech? a)

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL:

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL: Obsah 11_Síla... 2 12_Znázornění síly... 5 13_Gravitační síla... 5 14_Gravitační síla - příklady... 6 15_Skládání sil... 7 16_PL: SKLÁDÁNÍ SIL... 8 17_Skládání různoběžných sil působících v jednom bodě...

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST FYM0D11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Kinematika hmotného bodu Kinematika = obor fyziky zabývající se pohybem bez ohledu na jeho příčiny Hmotný bod - zastupuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je

Více

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep (1) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 8,1 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 158 N. Jakou práci

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í DYNAMIKA SÍLA 1. Úvod dynamos (dynamis) = síla; dynamika vysvětluje, proč se objekty pohybují, vysvětluje změny pohybu. Nepopisuje pohyb, jak to dělá... síly mohou měnit pohybový stav těles nebo mohou

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 6. Energie 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština Datum vyhotovení:

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky Sbírka příkladů pro přípravný kurz uchazečů o studium na DFJP Univerzity Pardubice RNDr. Jan

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY 1 OBSAH MECHANIKA...4 Jednotky, převody a základní vztahy...4 Pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený...7 Pády, vrhy... 1 Pohyb otáčivý... 16 Hybnost... 18 Energie, práce výkon...

Více

Testovací příklady MEC2

Testovací příklady MEC2 Testovací příklady MEC2 1. Určete, jak velká práce se vykoná při stlačení pružiny nárazníku železničního vagónu o w = 5 mm, když na její stlačení o w =15 mm 1 je zapotřebí síla F = 3 kn. 2. Jaké musí být

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D19_Z_OPAK_KV_Mechanicke_kmitani_T Člověk a příroda Fyzika Mechanické kmitání Opakování

Více

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa 26. 28.8.2015 RNDr. Jan Zajíc, CSc. ÚAFM FChT UPa Pohyby rovnoměrné 1. Člun pluje v řece po proudu z bodu A do bodu B rychlostí 30 km.h 1. Při zpáteční cestě z bodu

Více

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika 7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné

Více

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z 5. Práce a energie 5.1. Základní poznatky Práce W jestliže se hmotný bod pohybuje po trajektorii mezi body (1) a (), je práce definována křivkovým integrálem W = () () () F dr = Fx dx + Fy dy + (1) r r

Více

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D08_Z_OPAK_T_Uvodni_pojmy_vnitrni_energie _prace_teplo_t Člověk a příroda Fyzika

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

Variace. Mechanika kapalin

Variace. Mechanika kapalin Variace 1 Mechanika kapalin Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Pascalův zákon, mechanické vlastnosti

Více

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky Sbírka příkladů pro přípravný kurz 1. ročníku DFJP Univerzity Pardubice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_33 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D01_Z_OPAK_M_Uvodni_pojmy_T Člověk a příroda Fyzika Úvodní pojmy, fyzikální veličiny

Více

Přijímací zkoušky FYZIKA

Přijímací zkoušky FYZIKA Přijímací zkoušky 2014 2015 FYZIKA 1. Soustava SI je: a) mezinárodní soustava fyzikálních jednotek a veličin b) skupina prvků s podobnými vlastnostmi jako křemík c) přehled fyzikálních vzorců 2. 500 cm

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

FYZIKA 2015 Strana 1 (celkem 6)

FYZIKA 2015 Strana 1 (celkem 6) FYZIKA 2015 Strana 1 (celkem 6) 1 Protonové číslo udává A) počet protonů v jádře B) počet nukleonů v jádře C) počet elementárních částic v jádře D) součet protonů a elektronů 2 Poissonova konstanta v adiabatickém

Více

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6 ÚLOHY - ŘEŠENÍ F1: Objem jedné dávky písku u nakládače je 0,50 m 3 a dávky se od této hodnoty mohou lišit až o 50 litrů podle toho, jak se nabírání písku zdaří. Suchý písek má hustotu 1500 kg/m 3. Na valník

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ 1. Vyjádřete v základních jednotkách soustavy SI jednotku Pa (Pascal). 2 + kg m 1 s 2 - kg m 2 s - kg m s 1 3 - kg m 2 s 2. Vyhledejte správný převodní vztah pro 5 mm μs 1. + 5000 m s 1-5 km h 1,005 m

Více

SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY. Gymnázium F. X. Šaldy. pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři

SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY. Gymnázium F. X. Šaldy. pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři Gymnázium F. X. Šaldy PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři Sazba: Honsoft, 2006 2007.

Více

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BSP PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BSP PRO AKADEMICKÝ ROK TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST2007F1 1. Mechanická vlna se v materiálu šíří rychlostí 2 mm/µs. Jaká je to rychlost v m/s? a) 2000 m/s b) 2 m/s c) 0,0002 m/s d) 2 10 6 m/s e) 2 10-6 m/s

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE 1 Rozhodni a zdůvodni, zda koná práci člověk, který a) vynese tašku do prvního patra, b) drží činku nad hlavou, c) drží tašku s nákupem na zastávce autobusu, d)

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = = MECHANIKA TEKUTIN I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tekutiny zahrnují kapaliny a plyny. Společnou vlastností tekutin je, že částice mohou být snadno od sebe odděleny (nemají vlastní

Více

VIDEOSBÍRKA ENERGIE A HYBNOST

VIDEOSBÍRKA ENERGIE A HYBNOST VIDEOSBÍRKA ENERGIE A HYBNOST 1. V poloze x=2 mělo těleso o hmotnosti 1kg rychlost 3 m/s. Graf znázorňuje velikost působící síly, která urychluje přímočarý pohyb tělesa. Těleso nemění svou výšku a při

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA TERMODYNAMICKÁ TEPLOTNÍ STUPNICE, TEPLOTA 1) Převeďte hodnoty v

Více

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění Pohyb tělesa, který se v určitém časovém intervalu pravidelně opakuje periodický pohyb S kmitavým pohybem se setkáváme např.: Zařízení, které volně kmitá, nazýváme mechanický

Více

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Dynamika Obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles, případně jejich deformací dynamis = síla

Více

Energie, její formy a měření

Energie, její formy a měření Energie, její formy a měření aneb Od volného pádu k E=mc 2 Přednášející: Martin Zápotocký Seminář Aplikace lékařské biofyziky 2014/5 Definice energie Energos (ἐνεργός) = pracující, aktivní; ergon = práce

Více

Práce, výkon, energie

Práce, výkon, energie Práce, výkon, energie (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 23. října 2009 Obsah Mechanická práce Výkon, příkon, účinnost Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto FYZIKA 1. Které z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. joule, kandela, sekunda, henry B. tesla, mol, ampér, volt C. kelvin, gram, newton, coulomb

Více

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy měření teploty Molekulová fyzika a termika rozdíl mezi stupnicí celsiovskou a termodynamickou př. str. 173 (nové vydání s. 172) teplo(to)měry roztažnost látek rtuťový, lihový, bimetalový vodivost polovodičů

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D12_Z_OPAK_E_Elektricky_naboj_a_elektricke_ pole_t Člověk a příroda Fyzika Elektrický

Více

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i. Newtonovy pohybové zákony 1. Síla 60 N uděluje tělesu zrychlení 0,8 m s-2. Jak velká síla udělí témuž tělesu zrychlení 2 m s-2? BI5147 150 N 2. Těleso o hmotnosti 200 g, které bylo na začátku v klidu,

Více

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9 Obsah 1 Kmitavý pohyb 1 Kinematika kmitavého pohybu 3 Skládání kmitů 6 4 Dynamika kmitavého pohybu 7 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9 6 Nucené kmity. Rezonance 10 1 Kmitavý pohyb Typy pohybů

Více

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika VNITŘNÍ ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika Zákon zachování energie Ze zákona zachování mechanické energie platí: Ek + Ep = konst. Ale: Vnitřní energie tělesa Každé těleso má

Více

Ze vztahu pro mechanickou práci vyjádřete fyzikální rozměr odvozené jednotky J (joule).

Ze vztahu pro mechanickou práci vyjádřete fyzikální rozměr odvozené jednotky J (joule). Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MECHANIKA PRÁCE A ENEGRIE Teorie Uveďte tři konkrétní

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-07 Téma: Mechanika a kinematika Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TESTY Testy Část 1 1. Čím se zabývá kinematika? 2. Které těleso

Více

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy, Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Domácí úlohy ke kolokviu z předmětu Panorama fyziky II Tomáš Krajča, , Jaro 2008

Domácí úlohy ke kolokviu z předmětu Panorama fyziky II Tomáš Krajča, , Jaro 2008 Domácí úlohy ke kolokviu z předmětu Panorama fyziky II Tomáš Krajča, 255676, Jaro 2008 Úloha 1: Jaká je vzdálenost sousedních atomů v hexagonální struktuře grafenové roviny? Kolik atomů je v jedné rovině

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Zákon zachování mechanické energie V izolované soustavě těles je v každém okamžiku úhrnná mechanická energie stálá. Mění se navzájem jen potenciální energie E p a kinetická

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Člověk a příroda Fyzika Struktura a vlastnosti plynů Opakování

Více

Tabulka 1. SI - základní jednotky

Tabulka 1. SI - základní jednotky 1 Veličina Jednotka Značka Rozměr délka metr m L hmotnost kilogram kg M čas sekunda s T elektrický proud ampér A I termodynamická teplota kelvin K Θ látkové množství mol mol N svítivost kandela cd J Tabulka

Více

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny Struktura a vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin, Povrchová vrstva kapaliny Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny Kapilární jevy, Teplotní objemová roztažnost Vlastnosti kapalin Kapalina - tvoří

Více