Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích na sídlišti Špičák v souladu s možnostmi čerpání dotačních titulů. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno za zjištění postojů a názorů obyvatel na (ne)spokojenost s jednotlivými oblastmi života na sídlišti, a to se stavem veřejných prostranství, se stavem sportovních zařízení, se stavem zeleně, se stavem komunikací. Dále bylo zjišťováno, jaký dopravní prostředek a jak často obyvatelé sídliště využívají, dotazy byly směřovány ke zjištění názoru na stav dětských hřišť. Dále na postoje k jednotlivým návrhům zpracovatele, a to v oblasti úpravy zeleně a řešení dopravní situace. Byly zjišťovány názory investičních priorit města na území sídliště. Dotazováni byli respondenti také na celkovou spokojenost se životem na sídlišti, současně mohli uvést hlavní výhody, nevýhody a doporučení příp. vyjádření se k problémům na sídlišti Špičák. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím Městských novin ČL. Zpracovateli se vrátilo celkem 114 vyplněných dotazníků. Demografická struktura respondentů: Převažující rysy respondentů: - v dotazníkovém šetření dominují ženy - průměrný věk - 49,5 let - nejvíce respondentů disponuje středoškolským vzděláním s maturitou V dotazníkovém šetření lehce dominovaly ženy, bylo jich o 11 více nežli mužů, procentuálně vyjádřeno 54 %, jeden respondent pohlaví neuvedl. Graf 1 Respondenti dle pohlaví 1% 54% 45% neuvedeno muž žena Průměrný věk respondentů činí 49,5 let. A dominují respondenti se středoškolským vzděláním s maturitou k tomuto vzdělání se hlásí více než polovina všech dotázaných. Nejméně odpovídali lidé 1

2 se vzděláním základním, naopak ve velkém počtu se zúčastnili, mimo výše uvedeného, respondenti se středoškolským vzděláním bez maturity a vysokoškolsky vzdělání občané. Graf 2 Respondenti dle vzdělání 1% 3% neuvedeno 5% 18% 54% 19% základní středoškolské bez maturiy středoškolské s maturitou VOŠ VŠ 2

3 Základní výsledky dotazníkového šetření Stručné závěry k jednotlivým otázkám: Tabulka 1 Stručné závěry dotazníkového šetření 1 Spokojenost s jednotlivými oblastmi života na sídlišti Veřejná dopravní obslužnost Sportovní vyžití Stravovací služby Dostupnost spotřebního zboží (obchodů) převažující spokojenost neutrální až spíše nespokojeni občané nejednoznačný postoj spokojenosti zřejmá jasná spokojenost Spokojenost se současným stavem okolí na sídlišti Špičák Nejčastěji využívaný dopravní prostředek Četnost využívání automobilu Lavičky Vymezení pěší a automobilové dopravy Osvětlení Odpadky (dostatek košů a kontejnerů) Nabídka placených sportovišť Současný stav hřišť Stromořadí a ostatní vzrostlá zeleň Údržba nízké zeleně Dostatek pěších cest Stav komunikací Stav chodníků Bezbariérovost Dostatek parkovacích míst Stav veřejných prostranství Stav sportovních zařízení Stav zeleně Nejvíce využívaným dopravním prostředkem je automobil. převažující nespokojenost převažující nespokojenost převažující spokojenost převažující spokojenost neutrální až mírně nespokojené názory převažující nespokojenost nejednoznačný postoj respondentů převládá neutrální názor a názor spokojenosti Stav komunikací obecně převažující spokojenost převažující nespokojenost převažující nespokojenost převažující nespokojenost jednoznačná nespokojenost (až 81 % dotázaných vyjadřuje svou nespokojenost) 40 % obyvatel, kteří vlastní automobil ho využívají denně, velké množství respondentů však neodpovědělo. Většina - 33 % občanů je pro částečnou obnovu dětských hřišť. 5 6 Stav dětských hřišť Postoje k návrhům problematiky zeleně Respondenti především poukazovali na hřiště v ulicích: Hradecká Vladimírská Dlouhá Dotazovaní dali jednoznačný souhlas s navrhovanými prvky zeleně, a to v tomto pořadí: 1. Odpočinkové ostrůvky 2. Orientační zeleň 3. Funkční ostrůvky 7 Postoje k Hlídané parkoviště nejednoznačné stanovisko 3

4 8 9 návrhům problematiky dopravní situace Investiční priority Celková spokojenost se životem na sídlišti 10 Výhody 11 Nevýhody Rozdělení sídliště na klidné a rušné zóny Regulace parkovacích míst Výstavba parkovacích domů Nové parkovací plochy Investiční priority dle jednoznačného souhlasu dotázaných: 1. Pozemní komunikace 2. Pěší cesty 3. Dětská hřiště 4. Bezbariérový přístup 5. Oddělení pěší a automobilové dopravy 6. Veřejná prostranství 7. Sadové úpravy 8. Cyklostezky souhlasné stanovisko souhlasné stanovisko mírně převažuje názor těch, kteří se záměrem spíše nebo zcela nesouhlasí jednoznačný souhlas Obyvatelé jsou se životem na sídlišti celkově spokojeni tak napůl, významnou část tvořila také odpověď: spíše spokojen(a) Dostupnost Blízkost lesa, příroda, zeleň Klid Parkování, parkovací místa Špatný stav cest, chodníků a komunikací Bezpečnost, hluk, nedostatečná prevence policie Dětská hřiště Zeleň Nepořádek, odpadky, pejskaři Veřejná prostranství Významným tématem je dle dotazníkového šetření především - Doprava: stav komunikací; stav chodníků; dostatek parkovacích míst - Veřejná prostranství: lavičky; vymezení pěší a automobilové dopravy - Dětská hřiště 4

5 Detailní rozbor jednotlivých výsledků dotazníkového šetření: 1) Spokojenost s jednotlivými oblastmi života na sídlišti Respondenti byli dotazováni na míru spokojenosti s těmito oblastmi života na sídlišti Špičák: - veřejná dopravní obslužnost - sportovní vyžití - stravovací služby - dostupnost spotřebního zboží Níže v tabulce jsou uvedeny dominantní odpovědi k jednotlivým oblastem života. Tabulka 2 Dominantní odpovědi spokojenosti v jednotlivých oblastech života na sídlišti Oblast života Dominantní odpověď Procentuálně vyjádřeno Veřejná dopravní obslužnost Spíše spokojen(a) 46% Sportovní vyžití Tak napůl 37% Stravovací služby Tak napůl 28% Dostupnost spotřebního zboží Spíše spokojen(a) 36% Veřejná dopravní obslužnost (doprava v rámci sídliště, MHD) respondenti ve 46 % případů uvedli, že jsou se situací spíše spokojeni a další významná část dotázaných 36 % uvedla, že jsou zcela spokojeni. Tzn., že až 82 % dotázaných se v této oblasti přiklání směrem ke spokojenosti. Spíše nespokojeni jsou 3 % dotázaných, 12 % respondentů uvedlo, že jsou se situací spokojeni tak napůl. Sportovní vyžití (dostupnost sportovních a dětských hřišť) dominantní odpovědí byla sice odpověď: Tak napůl, ovšem velké množství dotázaných 27 % uvedlo, že jsou se situací spíše nespokojeni. Zcela spokojených občanů jsou pouhá 4 %, zcela nespokojených je 12 % dotázaných. Obecně lze říci, že dotázaní se přiklání k nespokojenosti. Stravovací služby (dostupnost restauračních zařízení, kaváren, apod.) v této oblasti jsou odpovědi značně nejednoznačné. Dominantní je odpověď: tak napůl, jde však o něco málo více než o čtvrtinu dotázaných, dalších 19 % respondentů uvádí, že jsou spíše nespokojeni, naopak 26 % občanů je spíše spokojených. Při kumulaci odpovědí dotazníkové šetření ukazuje, že 36 % občanů se přiklání k nespokojenosti, 32 % ke spokojenosti a 28 % preferují odpověď: tak napůl. Dostupnost spotřebního zboží (obchodů) v této oblasti je z odpovědí zřejmá jasná spokojenost obyvatel, 36 % z nich uvedlo, že jsou spíše spokojeni, 32 % dotázaných jsou zcela spokojeni. Spíše nespokojeni a zcela nespokojeni je pouze 10 % dotázaných. Podrobnosti v níže uvedeném obrázku: 5

6 Obrázek 1 Postoje spokojenosti k jednotlivým oblastem života na sídlišti 2) Spokojenost se současným stavem okolí na sídlišti Špičák Otázka byla zaměřena na 4 oblasti stav veřejných prostranství, stav sportovních zařízení, stav zeleně a stav komunikací obecně. Především část komunikací poukazuje na významnou nespokojenost obyvatelstva viz níže. Tabulka 3 Dominantní odpovědi spokojenosti v jednotlivých oblastech současného stavu okolí sídliště Špičák Dominantní odpověď Procentuálně vyjádřeno Stav veřejných prostranství (dostatek laviček, existence míst pro setkávání apod.). Lavičky Spíše nespokojen(a) 33 % Vymezení pěší a automobilové dopravy Spíše nespokojen(a) 28 % Osvětlení Spíše spokojen(a) 47 % Odpady (dostatek košů a kontejnerů) Tak napůl 29 % Stav sportovních zařízení Nabídka placených sportovišť Tak napůl 30 % Současný stav hřišť Spíše nespokojen(a) 32 % Stav zeleně Stromořadí a ostatní vzrostlá zeleň Tak napůl 35 % Údržba nízké zeleně Spíše spokojen(a) 32 % Stav komunikací obecně Dostatek pěších cest Tak napůl 27 % Stav komunikací Spíše nespokojen(a) 32 % Stav chodníků Spíše nespokojen(a) 30 % 6

7 Bezbariérovost (možnost pohybu pro lidi Tak napůl 33 % s tělesným omezením, matky s kočárky atd.) Dostatek parkovacích míst Zcela nespokojen(a) 64 % Stav veřejných prostranství (dostatek laviček, existence míst pro setkávání apod.). Lavičky v této oblasti převládá spíše nespokojenost, kromě dominantní odpovědi (33 % respondentů je spíše nespokojeno) vyjádřilo také 32 % dotázaných názor, že v této oblasti jsou zcela nespokojeni. To znamená, že až 65 % obyvatel považuje tento problém jako výrazný. Zcela spokojených je pouze 4 % občanů. Vymezení pěší a automobilové dopravy i v této oblasti převládá názor nespokojenosti, 28 % dotázaných je spíše nespokojeno s vymezením prostoru pro pěší a automobilovou dopravu, dalších 26 % je zcela nespokojeno, tj. více než polovina dotázaných (54 %) je se situací více či méně nespokojena. Naopak pouze 5 % dotázaných je zcela spokojeno a 22 % respondentů vyjádřilo názor, že jsou spíše spokojeni. Osvětlení v této oblasti převládá pocit spokojenosti, kromě dominantních 47 % respondentů, kteří odpověděli, že jsou spíše spokojeni, tento fakt podporuje také 18 % těch, kteří jsou zcela spokojeni. K názoru spokojenosti se tedy přiklání 65 % dotázaných. Naopak nespokojených je 12 %. Odpady (dostatek košů a kontejnerů) převládá názor spokojenosti. I přes to, že dominantní odpovědi je odpověď: tak napůl (29 %), významná většina se přiklonila k odpovědím, které reprezentují jejich spokojenost s touto tématikou 25 % dotázaných je spíše spokojena a 24 % respondentů je spokojena zcela - podrobnosti v níže uvedeném obrázku: Obrázek 2 Postoje spokojenosti se stavem veřejných prostranství na sídlišti Špičák 7

8 Stav sportovních zařízení Nabídka placených sportovišť názory spokojenosti s nabídkou placených sportovišť se dají definovat jako neutrální a mírné nespokojené. Dominantní odpovědí je odpověď tak napůl, kterou využilo 30 % dotázaných. Dalších 40 %, ve kterých je zahrnuto 17 % zcela nespokojených a 23 % spíše nespokojených, vyjadřuje právě negativní postoj k této otázce. K otázce se nevyjádřilo 8 % respondentů, zcela spokojeno je 6 % občanů. Současný stav hřišť výrazná většina respondentů je se stavem hřišť nespokojena. To potvrzuje 32% těch, kteří jsou spíše nespokojeni a dalších 25 %, kteří jsou zcela nespokojeni. Tato skupina tak v součtu představuje 57 % všech dotázaných. Přičemž zcela spokojených respondentů jsou pouhá 3 %, spíše spokojených 10 % - podrobnosti v níže uvedeném obrázku: Obrázek 3 Postoje spokojenosti se stavem sportovních zařízení na sídlišti Špičák Stav zeleně Stromořadí a ostatní vzrostlá zeleň názory jsou nejednoznačné. Jak je řečeno v tabulce výše 35 % respondentů se odpovědí Tak napůl vyjádřilo neutrálně. Zcela a spíše nespokojených je dle dotazníku dohromady 33 % zpovídaných, spíše a zcela spokojených je dohromady 27 %. Vzorek je tedy rozdělen plus mínus na třetiny, v rámci těchto skupin dominují neutrální odpovědi a postoje nespokojenosti. Údržba nízké zeleně převládá neutrální názor a postoje spokojenosti. V součtu 41 % respondentů je spokojeno (z toho 32 % spíše spokojeno, 9 % zcela spokojeno). 1/5 všech respondentů se k věci vyjádřilo neutrálně. Zcela nespokojeno je 16 % dotazovaných - podrobnosti v níže uvedeném obrázku: 8

9 Obrázek 4 Postoje spokojenosti se stavem zeleně na sídlišti Špičák Stav komunikací obecně Dostatek pěších cest dominantní odpověď je neutrální, ovšem 41 % dotázaných se klaní ke spokojenosti (z toho 28 % je spíše spokojených a 13 % zcela spokojených), 30 % dotázaných je nespokojeno (z toho 11 % zcela nespokojeno a 19 % spíše nespokojeno). Stav komunikací převládá názor nespokojenosti, až 55 % dotázaných je nespokojeno (z toho 32 % spíše nespokojeno a 23 % zcela nespokojeno). 1/4 všech dotázaných se k věci staví neutrálně a pouze 4 % dotázaných jsou zcela spokojeny. Stav chodníků převládají pocity nespojenosti, 56 % všech dotázaných se vyjádřilo k této věci negativně, pouze 13 % dotázaných je se situací spokojeno. Více než 1/4 respondentů se vyjádřila neutrálně. Bezbariérovost (možnost pohybu pro lidi s tělesným omezením, matky s kočárky atd.) výsledky poukázaly na dominanci neutrální odpovědi, ovšem až 46 % respondentů se klaní k nespokojenosti (z toho 26 % je spíše nespokojených a 20 % je zcela nespokojených). Zcela spokojených občanů je minimum 3 % - podrobnosti v níže uvedeném obrázku: Obrázek 5 Postoje spokojenosti se stavem komunikací na sídlišti Špičák 9

10 Dostatek parkovacích míst výrazná a jednoznačná nespokojenost. Až 64 % se jednoznačně shodlo na faktu, že jsou zcela nespokojeni se stavem parkovacích míst, navíc dalších 17 % dotázaných je spíše nespokojeno. Znamená to tedy, že až 81 % dotázaných vyjadřuje svou nespokojenost. Zcela spokojených jsou pouhá 4 % dotázaných, 1 % respondentů je spíše spokojeno viz obrázek. Obrázek 6 Postoje spokojenosti se stavem parkovacích míst na sídlišti Špičák Parkovací místa 3% 3% 1% 12% neuvedeno Zcela spokojen(a) 64% 17% Spíše spokojen(a) Tak napůl Spíše nespokojen(a) Zcela nespokojen(a) 3) Nejčastěji využívaný dopravní prostředek Dle výsledků dotazníkového šetření je nejvíce využívaným dopravním prostředkem automobil. Ten využívá 37 % dotázaných, pětina dotázaných nejčastěji chodí pěšky a 15 % dotázaných nejčastěji využívá MHD. Respondenti také uváděli kombinaci, například MHD a pěší pohyb využívá 9 % odpovídajících. Graf 3 Nejčastěji využívaný dopravní prostředek Nejčastější dopravní prostředek 2% 24% 21% 15% 37% neuvedeno Automobil MHD Kolo Pěšky ostatní 1% *položka ostatní představuje kombinaci jednotlivých druhů dopravy, nejčtnější je kombinace MHD a pěší pohyb 9 %, další kombinace jsou dle výsledků zanedbatelné 10

11 Obyvatelé sídliště nejčastěji využívají dopravní prostředky v tomto pořadí: 1) Automobil 2) Pěší pohyb 3) MHD 4) Kombinace nejvíce MHD a pěší pohyb 5) Kolo 4) Četnost využívání automobilu Vzhledem k tomu, že 37 % respondentů uvedlo, že jako nejčastější dopravní prostředek využívá automobil a současně jeden z největších důvodů nespokojenosti představuje problém s parkovacími místy, je logické zjistit četnost využívaní automobilů u obyvatel, kteří tento dopravní prostředek využívají. Dle výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že necelých 40 % obyvatel, kteří mají automobil ho využívají denně. Příležitostně automobil využije 1/4 dotázaných. U této otázky až 29 % respondentů neuvedlo, jak často automobil využívají. Graf 4 Četnost jízdy automobilem Četnost jízdy automobilem 0% 7% 25% 29% neuvedeno denně pouze o víkendech 39% příležitostně 5) Stav dětských hřišť Stav dětských hřišť se jeví jako nepříznivý i dle definování nevýhod sídliště (na konci textu). Respondenti se vyjádřili, že jsou pro: - částečnou obnovu hřišt takto odpovědělo 33 % dotázaných - obnovu všech hříšť - takto odpovědělo 23 % dotázaných - pro rozšíření hříšť - takto odpovědělo 19 % dotázaných Současný stav přitom vyhovuje pouze 12 % respondentů - viz graf. 11

12 Graf 5 Postoj ke stavu dětských hřišť Stav dětských hřišť 19% 8% 0% 3% 12% neuvedeno současný stav mi vyhovuje jsem pro obnovu všech hřišť 23% ostatní 33% jsem pro částečnou obnovu 2% jsem pro rozšíření jsem pro zrušení některých hřišť a nahrazení jinou funkcí *ostatní představují kombinaci: obnova všech hříšt + rozšíření hřišť Respondenti se také vyjadřovali ke konkrétním hřištím, které by dle jejich názoru měla být zrušena a nahrazena novou funkcí, případně se vyjádřili ke stavu hřišť. Celkem se k této otázce vyjádřilo 26 % respondentů. Významně se v dotazníkovém šetření komentovala hřiště v těchto ulicicích: 1) Hradecká ulice 19 % těch, kteří se k této otázce vyjádřili uvedli tuto lokalitu Respondenty trápí především hluk související s provozem současného hřiště, upozorňují, že zejména v letních měsících je hluk z hřiště výrazně rušící. V souvislosti s touto ulicí navrhují vytoření hřiště pro malé děti (míčové hry apod.) či přetvoření části fotbalového hřiště na park tyto návrhy jsou ovšem individuální, tzn. nejsou výrazně procentuálně zastoupeny. 2) Vladimírská ulice necelých 8 % těch, kteří se k této otázce vyjádřili uvedli tuto lokalitu Respondenti upozornili především na nutnost častějšího úklidu štěrku pocházejícího z hřiště, ten je roznášen do okolních prostor. Uvedli také nutnost návrhu parkových úprav (zeleně) v této ulici. 12

13 3) Dlouhá ulice necelých 8 % těch, kteří se k této otázce vyjádřili uvedli tuto lokalitu Respondenti jasně vyjádřili názor, že v této ulici je nutné vytvořit hřiště pro malé děti a s ním související prvky (lavičky pro rodiče). Současně je upozorňováno na nevhodný povrch pro jízdu na kole (zejména pro malé děti). Další odpovědi již neměly dostatečné procentuální zastoupení a jedná se tedy pouze o jednotlivé individální návrhy, které se neshodují s názorem většiny, v této sekci byly uvedeny ulice: - Myslbekova vytvoření poloviny plochy pro hřiště a druhé poloviny pro parkoviště - Štursova prostor pro děti předškolního věku - Jana Wericha parková úprava, dnešní hřiště situováno do nevhodného prostředí - Dukelská parkoviště - Žitavská zajištění nového písku, skluzavky, laviček - Bohuslava Martinů vytvoření nových parkovacích míst - Za domem 2473 vytvoření parku - Na Výsluní - Zhořelecká Dále padly také návrhy na vytvoření workout hřiště. Občané by rádi zapojili nezaměstnané obyvatele k zajištování bezpečnosti a úklidu hřišť. Nutné je také oplocení hřišť k ochraně dětí. Ovšem znovu se jedná pouze o individuální návrhy, které nereprezentují hromadné postoje občanů. 6) Postoje k návrhům problematiky zeleně Velmi kladně se respondenti vyjádřili k návrhům k řešení problematiky zeleně. Zpracovatel v rámci dotazníkového šetření navrhoval 3 prvky, které by mohly zlepšit problematiku zeleně na sídlišti a všechy se setkaly s přijetím. Zpracovatel navrhoval tyto prvky vedoucí k rozvoji zeleně na sídlišti: - Odpočinkové ostrůvky (vymezené prostory zeleně pro setkání obyvatel sídliště) - Orientační zeleň (stěžejní body, aleje) - Funkční ostrůvky (př. skalka, udržované zahrádky) vliv na estetiku území Více ¾ všech dotázaných zcela či spíše souhlasili s vytvořením odpočinkových ostrůvků, necelé ¾ dotázaných jsou zcela či spíše pro vytvoření orientační zeleně. A co se týče funkčních ostrůvků, pro ně je zcela či spíše až 66 % respondentů. Konkrétní odpovědi a jejich procentuální zastoupení viz obrázek níže. 13

14 Graf 6 Postoj k návrhům v oblasti zeleně Nejvíce souhlasili respondenti s návrhy v tomto pořadí: - Odpočinkové ostrůvky 49 % respondentů souhlasilo - Orientační zeleň 44 % respondentů souhlasilo - Funkční ostrůvky 31 % respondentů souhlasilo Při kumulaci odpovědí SOUHLASÍM a SPÍŠE SOUHLASÍM, vzniká toto pořadí: - Odpočinkové ostrůvky 77 % respondentů souhlasilo či spíše souhlasilo s tímto prvkem - Orientační zeleň 73 % respondentů souhlasilo či spíše souhlasilo s tímto prvkem - Funkční ostrůvky 66 % respondentů souhlasilo či spíše souhlasilo s tímto prvkem 7) Postoje k návrhům problematiky dopravní situace Prkvem, který se dočkal zcela jednoznačné a procentuálně silné odpovědi je téma výstavby nových parkovacích ploch. Toto téma se jeví v území jako jeden ze základních problémů. Respondenti v tomto ohledu jasně vyjádřili souhlas s nutností vybudování nových parkovacích ploch. Pozitivně se také vyjádřili k rozdělení sídliště na klidné a rušné zóny, více viz tabulka a text níže. 14

15 Tabulka 4 Dominantní odpovědi postojů k možným návrhům řešení dopravní situace Jednotlivé návrhy Dominantní odpověď Procentuálně vyjádřeno Hlídané parkoviště Nevím 32 % Rozdělení sídliště na klidné a rušné zóny (klid = upřednostnění pěších; ruch = dopravní provoz, parkování, potlačení pohybu chodců) Souhlasím; spíše souhlasím; nevím 26 % Výstavba nových parkovacích ploch (odstavná parkoviště na okraji sídliště) Souhlasím 57 % Regulace parkovacích míst k zajištění bezpečnosti Souhlasím 28 % Výstavba parkovacích domů Nevím 21 % Hlídané parkoviště dominantní odpovědí byla odpověď: nevím. Další odpovědi jsou nejednoznačné, 34 % respondentů vyjádřili nesouhlasné stanovisko (23 % z nich spíše nesouhlasí a 11 % nesouhlasí) a naopak 10 % dotázaných souhlasí a 16 % spíše souhlasí, tzn., že 26 % dotázaných více či méně souhlasí s tímto prvkem. Rozdělení sídliště na klidné a rušné zóny (klid = upřednostnění pěších; ruch = dopravní provoz, parkování, potlačení pohybu chodců) - více než polovina dotázaných, konkrétně 52 % s tímto prvkem souhlasí (z těchto 52 % se jedná o 26 %, kteří zcela souhlasí a 26 %, kteří spíše souhlasí). Více než 1/4 dotázaných neví. Regulace parkovacích míst k zajištění bezpečnosti většinu tvoří respondenti, kteří vyjadřují menší či větší souhlas nad tímto záměrem 28 % souhlasí, 24 % spíše souhlasí. Takřka 1/4 dotázaných se přiklání k nesouhlasu konkrétně 12 % nesouhlasí a dalších 12 % spíše nesouhlasí. Výstavba parkovacích domů - 1/5 dotázaných odpověděla, že neví, celkem 34 % respondentů více či méně souhlasí (z toho 17 % souhlasí a 17 % spíše souhlasí). Dalších 42 % občanů však vyjadřuje nesouhlas (z nichž 26 % nesouhlasí a 16 spíše nesouhlasí). Vyplívá z toho, že největší počet představují obyvatelé, kteří spíše nebo zcela nesouhlasí, ostatní odpovědi však mají také významné zastoupení. Výstavba nových parkovacích ploch (odstavná parkoviště na okraji sídliště) tato otázka vygenerovala nejzřetelnější odpovědi v rámci této otázky. Pro výstavbu nových parkovacích ploch vyjádřilo souhlasné stanovisko 57 % dotázaných, dalších 22 % respondentů spíše souhlasí. Z toho vyplívá, že 79 % všech dotázaných více či méně souhlasí s vytvořením nových parkovacích míst. Pouze 4 % dotázaných nesouhlasí s tímto návrhem. Grafické znázornění viz níže. 15

16 Graf 7 Postoje k návrhům problematiky dopravní situace Graf 8 Postoje k návrhu nových parkovacích míst Výstavba nových parkovacích míst 22% 9% 8% 4% 57% Souhlasím Spíše souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Nesouhlasím 16

17 8) Investiční priority V jednotlivých investičních oblastech, které byly respondentům nabídnuty dominovaly odpovědi, které vyjadřovali nutnost investice, dotázaní se minimálně vyjadřovali odmítavě k jednotlivým oblastem. Tabulka 5 Dominantní odpovědi dle jednotlivých investičních priorit Jednotlivé investiční oblasti Dominantní odpověď Procentuálně vyjádřeno Pozemní komunikace (včetně parkovacích míst) Zcela určitě 60 % Pěší cesty (oprava a vznik nových chodníků) Zcela určitě 47 % Dětská hřiště Spíše ano 39 % Veřejná prostranství (utvoření míst pro setkání) Spíše ano 37 % Investice do sadových úprav Spíše ano 44 % Cyklostezky Spíše ano 44 % Možnost bezbariérového přístupu Spíše ano 49 % Oddělení pěší a automobilové dopravy Zcela určitě 31 % Pořadí oblastí investic dle odpovědi Zcela určitě, která vyjadřuje jednoznačnou nutnost investice v této oblasti: Graf 9 Pořadí investičních priorit dle jednoznačného souhlasu respondentů (*odpověď Zcela určitě) U všech definovaných oblasti tvořily odpovědi Zcela určitě a Spíše ano dominantní podíl. Odmítavý postoj respondentů k jednotlivým investičním oblastem byl minimální oproti odpovědím, které vyjadřovaly nutnost investice. U oblasti: oddělení automobilové dopravy a pěších dosáhl odmítavý postoj míry 23 %. Jinak se odpovědi Spíše ne dostaly maximálně do 16 %. Odpovědi, které zcela odmítaly nutnost investice, se pohybovaly maximálně do 6 % - viz graf níže. 17

18 Graf 10 Postoje respondentů k nutnosti investice v určených oblastech 18

19 9) Celková spokojenost s životem na sídlišti Špičák Co se týče celkové komplexní spokojenosti obyvatel s životem na sídlišti Špičák převládá názor, že jsou dotazovaní spokojeni tak napůl. Významná část respondentů je spíše spokojena 27 %. Zcela nespokojeno je 5 % dotázaných a naopak zcela spokojeni jsou 4 % dotázaných. Graf 11 Celková spokojenost s životem na sídlišti Špičák Celková spokojenost s životem na sídlišti Špičák 4% 8% 5% 4% neuvedeno 27% Zcela spokojen(a) Spíše spokojen(a) Tak napůl 52% Spíše nespokojen(a) Zcela nespokojen(a) 10) Výhody sídliště K této otázce se v rámci dotazníkového šetření vyjádřili takřka ¾ všech dotázaných, konkrétně 74 % respondentů. Za největší výhody sídliště obyvatelé považují: 1) Dostupnost Až 62 % respondetnů, kteří na tuto otázku odpovědělo, uvedlo, že za hlavní výhodu sídliště považují dostupnost. Míněná je především dostupnost služeb občanského vybavení lékařské péče (blízkost nemocnice), školských zařízení (ZŠ, MŠ), dále zejména dostupnost obchodů a pošty, kladně také respondenti hodnotí dostupnost centra města a spojů MHD. 2) Blízkost lesa, příroda, zeleň Cca 20 % respondentů, kteří se k této otázce vyjádřili, považují za hlavný výhodu sídliště blízkost přírodních prvků, jako jsou louky a lesy u sídliště. Blízkost přírody vnímají velmi kladně i s ohledem na možnost využívání místních cyklostezek. Umístění sídliště na kraji města jim dává možnost aktivně využívat těchto přírodních prvků. 19

20 3) Klid Celkem 13 % těch, kteří na tuto otázku odpověděli považují na hlavný výhodu sidliště klid, který souvisí s oddělním sídliště od centra města, ovšem je na toto centrum dobře napojeno prostřednictvím MHD. Podle respondentů klid podporuje také vzdálenost od hlavních silničních tahů. Velmi kladně je v území vnímáno MHD a celková dostupnost území, jak s ohledem na propojení na centrum města, tak s ohledem na blízkost přírodních prkvů území. V rámci této otázky až 8 % občanů uvedlo, že sídliště nedisponuje žádnými výhodami. 11) Nevýhody sídliště Na tuto otázku odpověděla valná většina respondentů skoro 90 % dotázaných v této části vyjádřili svůj názor. Za hlavný nevýhody sídliště Špičák jsou považovány především tyto oblasti: 1) Parkování, parkovací místa Až 58 % respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli, uvedli tuto skutečnost. Problém s parkovacími místy je v území zřejmý a velmi se projevuje v odpovědích dotázaných (viz Parkovací místa v otázce č. 2). Dotázaní vnímají tuto skutečnost jako jeden z nejhlavnějších problémů území, situaci definují slovy: tragický či katastrofální nedostatek parkovacích míst. Občané jsou nespokojeni především s nedostatekem parkovacích míst a na druhé straně také s velkým množstvím aut mezi domy. Tedy s řešením, které zahlcuje území dochází k permanentnímu střetu pěších a dopravy, což ohrožuje bezpečnost. Tento způsob parkování považují za neefektivní. Parkování je dle nich špatně organizované i s ohledem na neprůchodnost území, což hraje významnou roli především ve chvilích nebezpečí, dle dotázaných je příjezd IZS v takových podmínkách nemožný. Navíc tento stav znemožňuje kvalitní využíváních pěších cest. Parkovací plochy likvidují ostatní funkce, jako je zeleň či hřiště. 2) Špatný stav cest, chodníků a komunikaci Tato problematika výrazně souvisí s parkováním a tvoří dvě hlavní nevýhody území. Až 27 % těch, kteří se v této části vyjádřili uvedli, že výrazným nedostatkem sídliště je špatný stav cest, chodníků a komunikací, to velmi souvisí s vysokou mírou střetu pěších a automobilové dopravy. V některých oblastech parkující auta vyrazně zasahují do prostoru pro pěší, což společně se špatnou kvalitou cest ohrožuje zejména děti, matky s kočárky nebo tělesně postižené. V některých částech sídliště zcela chybí chodníky (Vladimírská ulice), dotazovaným na sídlišti chybí bulváry typu Žitavské ulice. Neefektivní jsou dle nich i nákladné opravy chodníků. Občané si také stěžují na komplikovaný příjezd a odjezd automobilů. 20

21 3) Bezpečnost, hluk, nedostatek prevence policie Až 20 % těch, kterí se k tomutu tématu vyjádřili uvedli, že za neýhodu území považují bezpečnost. Obyvatelům chybí vyšší míra prevence ze strany policie, stěžují si rušení nočního klidu a na kriminalitu. 4) Dětská hřiště Stav dětských hřišt považuje za nevýhodu území až 18 % z těch, kteří na tuto otázku odpovídali. Obyvatelé nejsou spokojeni s počtem hřišť, s jejich údržbou a bezpečnostními parametry. Situaci vnímají tak, že malé a dospívající děti nemají na sídlišti vhodné prostředí k trávení volného času. Dle dotázaných jsou hřiště nedostatečně vybavena, není dbáno na jejich čistotu a bezpečnost (například na některá hřiště se mohou volně dostat psi, občanům chybí oplocení hřišť). Některá dětská hřiště jsou dokonce ohrožena dopravou - Vladimírská ulice hřiště je neoploceno a v blízkosti se nachází automobily, nazvdory zákazu vjezdu. Někteři respondenti by přivítali výstavbu moderních dětských hřišť. 5) Zeleň Dalším jevem, který je vnímám jako nevýhoda místního prostředí je stav zeleně. Tento fakt vnímá jako nevýhodu až 16 % z těch, kteří na tuto otázku odpověděli. Respondenti jsou nespokojeni především s absenci zeleně, současný stav považují na neuspokojující. Poukazují na to, že v některých místech jsou domy přílíš blízko sebe a zcela chybí zeleň. Problematická je dle nich i údržba zeleně, například jsou nespokojeni s údržbou vzrostlých stromů blízko domů. Některým občanům vadí zabírání zeleného pásu oddělující město a sídliště a přivítali by více zeleně. 6) Nepořádek, odpadky, pejskaři Cca 14 % těch, kteří na tuto otázku odpodívali identifikovali jako jednu z hlavných nevýhod nepořádek na sídlišti. Respondentům vadí velké množství pejskařů, kteří ohrožují čistotu sídliště. Dále obyvatelé upozornili na nedostatek odpadkových košů. 7) Absence míst k setkávání, lavičky, odpočinkové zóny Celkem 9 % všech, kteří se k nevýhodám území vyjádřili, považují za hlavní nedostek absenci míst pro setkávání obyvatel vč. laviček či odpočinkových zón. Občané poukazují na to, že jim chybí park s posezením, počet laviček hodnotí jako nedostatečný, případně je jejich technický stav nevyhovující. Za nevýhodu považují také špatné umístění laviček. Občané by rádi přivítali více odpočinkových zón. 21

22 8) Urbanistcké problémy Cca 10 % těch, kteří se k této otázce vyjádřili považují za hlavní nevýhodu různorodé problémy, které lze zařadit do sekce: urbanistické problémy území. Jedná se o několik spíše individuálních názorů na situaci, respondenti se vyjádřili takto: - absence přírozeného společenskéh centra sídliště, nefunkční shluk funkcí - vysoká míra zastavěnosti sídliště zejména velmi zahuštěný střed sídliště ulice Alexandrovská, Brněnská, Dlouhá, Vladimírská - úzké komunikace mezi domy vliv těžkých automobilů na kvalitu komunikací - estetické pojetí panelových domů - urbanisticky nevhodná hustota zástavby, nesmyslné nahuštění supermarketů, neefektivní změny zatravněných ploch v ulici Hradecká - absence odstavných parkovišť v jižní části sídliště, vysoká hustata bez doplňkových služeb (kultura, restaurace, kavárny) 12) Doporučení vyjádření se k problémům Cca 60 % ze všech respondentů se vyjádřilo k této otázce. Otázka byla myšlena tak, aby lidé doporučili konkrétní opatření, která by měla být na sídlišti realizována. Ve většině případů respondenti opakovali informace uvedené v otázce 11 či poukazovali na stav věcí bez uvedení konkrétního opatření. Nicméně lze z odpovědí vygenerovat informace. Zde jsou odpovědi, které se několikrát opakovaly: - Využití areálu nemocnice vytvoření parku - Spoluúčast nezaměstnaných obyvatel na úklidu sídliště úklidové čety - Barevná úprava jednotlivých domů - Výstavba parkovacího domu místo bývalé knihovny, tu přesunout do vedlejší budovy - Zrušení keřů u přechodů nebo v místech, kde se chodníky napojují na silnice křižovatky zásadně bez zeleně - Pokutování pejskařů - zpřísnění podmínek - Výsadba travnatých ploch A zde jsou již pouze individální názory respondentů: Parkování, doprava, komunikace, pěší cesty: - Vladimírská ulice rozšířením ulice zabezpečit bezpečnost chodců, umožnit parkování a přístup IZS - Kamerový systém k zákazům vjezdu - Oprava chodníku spojovací lávky Špičák centrum. - Před domy v jednosměrkách vybudovat zpomalovací prahy - Zrušení průjezdu MHD v ulici Bardějovská vč. jiných busů způsobují hluk, prašnost, vést busy pod svahem - Odstavné parkoviště (povrch štěrk+písek) - Komunikace změnit na jednosměrné - Řešení nadměrného počtu dopravních značek 22

23 Hřiště: Zeleň: - Nová parkoviště neřeší parkování, zabírají pouze další zeleň, nutno zvýšit ohleduplnost řidičů - Najít využití prostoru ulic Dlouhá, Dukelská, J. Wericha či Červeného kříže možnost vybudování parkoviště - Jednosměrné ulice rozšířit na úkor travnatých ploch, vystavění šikmých stání (jako v ulici Norská či Kutnohorská) - Vybudování parkovací plochy na okraji sídliště za domy v ul. Na Výsluní směrem k Žitavské - Rekonstrukce zastávky MHD Gymnázium - Sluneční ulice zajistit účelnost nikoli pouze estetickou stránku parkoviště - Více jednosměrných ulic k zajištění více parkovacích míst - Vytvoření promenádní komunikace po břehu Ploučnice od Nemocnice do Dubice - Oprava schodiště kolem výměníku u Lužice a Zhořelecké ulice rozšíření parkovacích míst - Využití travnatých ploch pro parkování - Osvětlení přechodů pro chodce - Větší ochrana dětských hřišť (oplocení) vytvoření areálu pro děti školního věku, esteticky kompaktní prostor - Kamerový systém na hlídání dětských hřišt - Vybudování protihlukové zábrany kolem hřiště v ulici Hradecká - Vytvoření bezpečného, hlídaného dětského hřiště - Zpřístupnění sportovišť SOU veřejnosti, stejně tak hřiště ZŠ - Obnovení mini hřišť (pískovišť) před domy - Rozšíření resp. úprava BMX hřiště pro atletiku, cvičení apod. - Bez vyřešení páteřních komunikací je řešení hřišť zbytečné - Výsadba zeleně před každým vchodem do domu - Zabránit vysazování dřevin v blízkosti domů na místech rozvodů technické infrastruktury, odstranění přerostlých stromů u domů - Údržba zeleně - Více zeleně a vodních prvků ve veřejných prostranstvích stromy, vodní fontány, vodotrysky to povede i k ochlazení cest a komunikací v letních měsících Ostatní: - Vytvoření pozice městského architekta ke konzultaci všech záměrů - Zřízení kulturního domu - zábavné a vzdělávací programy pro děti ZŠ - Lepší přístup do nemocnice - Vhodný protor pro odpočinkové ostrůvky - mezi Žitavskou a Na Výsluní (nyní bez náplně) 23

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města prosinec 2003 Průzkum názorů obyvatel města Chrudimě proběhl v období od 15.6 do 15.7.2003. Studenti gymnázia provedli

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25)

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25) PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL ČERVENEC 2008 Strana 1 (celkem 25) 1. Úvod Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě Český Krumlov V rámci aktivit souvisejících s aktualizací Strategického

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou A. Údaje o respondentech V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Vážany nad Litavou byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 15 let

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Anketa pro obyvatele otázky zaměřené na: hodnocení kvality života ve městě, ochotu pomoci, služby, rozvoj města, infrastrukturu

Více

SIMPLY CLEVER. Zdravá firma Škoda Auto Partner projektu Zdravé město? ZDRAVÁFIRMA. 14.10.2008 Ing. R. Hajný

SIMPLY CLEVER. Zdravá firma Škoda Auto Partner projektu Zdravé město? ZDRAVÁFIRMA. 14.10.2008 Ing. R. Hajný Zdravá firma Škoda Auto Partner projektu Zdravé město? ZDRAVÁFIRMA 14.10.2008 Ing. R. Hajný ZDRAVÁFIRMA PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ ZDRAVÁFIRMA Cíle: zlepšení zdraví zaměstnanců podpora odpovědného

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Závěrečná zpráva Zpracoval: Hlavní projektant: Projektant: Předkládá: CZECH Consult,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. Dotazník pro obyvatele městyse Nový Hrádek Vážení občané Nového Hrádku, dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který slouží pro zjištění Vašich názorů a potřeb. V dotazníku najdete otázky

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠTĚTÍ Průzkum názorů občanů SRPEN 2007. Zpracovatel: Strategický plán rozvoje města Štětí průzkum názorů občanů

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠTĚTÍ Průzkum názorů občanů SRPEN 2007. Zpracovatel: Strategický plán rozvoje města Štětí průzkum názorů občanů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠTĚTÍ Průzkum názorů občanů SRPEN 2007 Zpracovatel: Strana 1 Obsah 1. Zadání a distribuce dotazníků... 3 2. Struktura otázek dotazníku... 3 3. Shoda vzorku respondentů se

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. ZO ČSOP Veronica, FOCUS,

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM (Výsledky průzkumu studentů ČVUT v Praze v roce 2004) Jana Šafránková 1. ÚVOD V procesu vzdělávání na vysoké škole jsou důležití studenti i jejich učitelé. Student

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 2. Příloha č. 2 - Dílčí SWOT analýzy města

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 2. Příloha č. 2 - Dílčí SWOT analýzy města Příloha č. 2 - Dílčí SWOT analýzy města 1 Dílčí SWOT analýzy vychází ze SWOT analýz prioritních oblastí stanovených v rámci strategického plánování města. Ekonomika + Vysoká různorodost ekonomických činností

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Kamionová doprava Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 15. srpna 28 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 www.agora-ce.cz OBSAH 1. Metodologie průzkumu.........

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Zápis z Fóra Zdravého města Opava Datum konání: 21. 3. 2012 od 16:00 Místo konání: Obecní dům Sál purkmistrů Přítomno: 67 občanů Program: - uvítání primátorem města Z. Jiráskem a

Více

Datum poskytnutí údaje nebo datum vydání/sc hválení ÚPD. Význam místní/ nadmíst ní. 28.8.2014 místní A118 - jiné záměry. 15.8.2014 místní A118 - jiné

Datum poskytnutí údaje nebo datum vydání/sc hválení ÚPD. Význam místní/ nadmíst ní. 28.8.2014 místní A118 - jiné záměry. 15.8.2014 místní A118 - jiné odpovídá atributu LABEL v datové části. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, GEOLOGIE - JZHG vydá/sc hvále míst/ Lolizace VODNÍ REŽIM - JZVR HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - JZZP JZZP1 protihlukové opatře výsadba přírod

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna Zaostřeno na hypermarkety maloobchod v ČR a příklad Brna NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí Brno, 19. října 2011 Definice a vývoj supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 až 2 500 m 2, ve

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více