Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích na sídlišti Špičák v souladu s možnostmi čerpání dotačních titulů. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno za zjištění postojů a názorů obyvatel na (ne)spokojenost s jednotlivými oblastmi života na sídlišti, a to se stavem veřejných prostranství, se stavem sportovních zařízení, se stavem zeleně, se stavem komunikací. Dále bylo zjišťováno, jaký dopravní prostředek a jak často obyvatelé sídliště využívají, dotazy byly směřovány ke zjištění názoru na stav dětských hřišť. Dále na postoje k jednotlivým návrhům zpracovatele, a to v oblasti úpravy zeleně a řešení dopravní situace. Byly zjišťovány názory investičních priorit města na území sídliště. Dotazováni byli respondenti také na celkovou spokojenost se životem na sídlišti, současně mohli uvést hlavní výhody, nevýhody a doporučení příp. vyjádření se k problémům na sídlišti Špičák. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím Městských novin ČL. Zpracovateli se vrátilo celkem 114 vyplněných dotazníků. Demografická struktura respondentů: Převažující rysy respondentů: - v dotazníkovém šetření dominují ženy - průměrný věk - 49,5 let - nejvíce respondentů disponuje středoškolským vzděláním s maturitou V dotazníkovém šetření lehce dominovaly ženy, bylo jich o 11 více nežli mužů, procentuálně vyjádřeno 54 %, jeden respondent pohlaví neuvedl. Graf 1 Respondenti dle pohlaví 1% 54% 45% neuvedeno muž žena Průměrný věk respondentů činí 49,5 let. A dominují respondenti se středoškolským vzděláním s maturitou k tomuto vzdělání se hlásí více než polovina všech dotázaných. Nejméně odpovídali lidé 1

2 se vzděláním základním, naopak ve velkém počtu se zúčastnili, mimo výše uvedeného, respondenti se středoškolským vzděláním bez maturity a vysokoškolsky vzdělání občané. Graf 2 Respondenti dle vzdělání 1% 3% neuvedeno 5% 18% 54% 19% základní středoškolské bez maturiy středoškolské s maturitou VOŠ VŠ 2

3 Základní výsledky dotazníkového šetření Stručné závěry k jednotlivým otázkám: Tabulka 1 Stručné závěry dotazníkového šetření 1 Spokojenost s jednotlivými oblastmi života na sídlišti Veřejná dopravní obslužnost Sportovní vyžití Stravovací služby Dostupnost spotřebního zboží (obchodů) převažující spokojenost neutrální až spíše nespokojeni občané nejednoznačný postoj spokojenosti zřejmá jasná spokojenost Spokojenost se současným stavem okolí na sídlišti Špičák Nejčastěji využívaný dopravní prostředek Četnost využívání automobilu Lavičky Vymezení pěší a automobilové dopravy Osvětlení Odpadky (dostatek košů a kontejnerů) Nabídka placených sportovišť Současný stav hřišť Stromořadí a ostatní vzrostlá zeleň Údržba nízké zeleně Dostatek pěších cest Stav komunikací Stav chodníků Bezbariérovost Dostatek parkovacích míst Stav veřejných prostranství Stav sportovních zařízení Stav zeleně Nejvíce využívaným dopravním prostředkem je automobil. převažující nespokojenost převažující nespokojenost převažující spokojenost převažující spokojenost neutrální až mírně nespokojené názory převažující nespokojenost nejednoznačný postoj respondentů převládá neutrální názor a názor spokojenosti Stav komunikací obecně převažující spokojenost převažující nespokojenost převažující nespokojenost převažující nespokojenost jednoznačná nespokojenost (až 81 % dotázaných vyjadřuje svou nespokojenost) 40 % obyvatel, kteří vlastní automobil ho využívají denně, velké množství respondentů však neodpovědělo. Většina - 33 % občanů je pro částečnou obnovu dětských hřišť. 5 6 Stav dětských hřišť Postoje k návrhům problematiky zeleně Respondenti především poukazovali na hřiště v ulicích: Hradecká Vladimírská Dlouhá Dotazovaní dali jednoznačný souhlas s navrhovanými prvky zeleně, a to v tomto pořadí: 1. Odpočinkové ostrůvky 2. Orientační zeleň 3. Funkční ostrůvky 7 Postoje k Hlídané parkoviště nejednoznačné stanovisko 3

4 8 9 návrhům problematiky dopravní situace Investiční priority Celková spokojenost se životem na sídlišti 10 Výhody 11 Nevýhody Rozdělení sídliště na klidné a rušné zóny Regulace parkovacích míst Výstavba parkovacích domů Nové parkovací plochy Investiční priority dle jednoznačného souhlasu dotázaných: 1. Pozemní komunikace 2. Pěší cesty 3. Dětská hřiště 4. Bezbariérový přístup 5. Oddělení pěší a automobilové dopravy 6. Veřejná prostranství 7. Sadové úpravy 8. Cyklostezky souhlasné stanovisko souhlasné stanovisko mírně převažuje názor těch, kteří se záměrem spíše nebo zcela nesouhlasí jednoznačný souhlas Obyvatelé jsou se životem na sídlišti celkově spokojeni tak napůl, významnou část tvořila také odpověď: spíše spokojen(a) Dostupnost Blízkost lesa, příroda, zeleň Klid Parkování, parkovací místa Špatný stav cest, chodníků a komunikací Bezpečnost, hluk, nedostatečná prevence policie Dětská hřiště Zeleň Nepořádek, odpadky, pejskaři Veřejná prostranství Významným tématem je dle dotazníkového šetření především - Doprava: stav komunikací; stav chodníků; dostatek parkovacích míst - Veřejná prostranství: lavičky; vymezení pěší a automobilové dopravy - Dětská hřiště 4

5 Detailní rozbor jednotlivých výsledků dotazníkového šetření: 1) Spokojenost s jednotlivými oblastmi života na sídlišti Respondenti byli dotazováni na míru spokojenosti s těmito oblastmi života na sídlišti Špičák: - veřejná dopravní obslužnost - sportovní vyžití - stravovací služby - dostupnost spotřebního zboží Níže v tabulce jsou uvedeny dominantní odpovědi k jednotlivým oblastem života. Tabulka 2 Dominantní odpovědi spokojenosti v jednotlivých oblastech života na sídlišti Oblast života Dominantní odpověď Procentuálně vyjádřeno Veřejná dopravní obslužnost Spíše spokojen(a) 46% Sportovní vyžití Tak napůl 37% Stravovací služby Tak napůl 28% Dostupnost spotřebního zboží Spíše spokojen(a) 36% Veřejná dopravní obslužnost (doprava v rámci sídliště, MHD) respondenti ve 46 % případů uvedli, že jsou se situací spíše spokojeni a další významná část dotázaných 36 % uvedla, že jsou zcela spokojeni. Tzn., že až 82 % dotázaných se v této oblasti přiklání směrem ke spokojenosti. Spíše nespokojeni jsou 3 % dotázaných, 12 % respondentů uvedlo, že jsou se situací spokojeni tak napůl. Sportovní vyžití (dostupnost sportovních a dětských hřišť) dominantní odpovědí byla sice odpověď: Tak napůl, ovšem velké množství dotázaných 27 % uvedlo, že jsou se situací spíše nespokojeni. Zcela spokojených občanů jsou pouhá 4 %, zcela nespokojených je 12 % dotázaných. Obecně lze říci, že dotázaní se přiklání k nespokojenosti. Stravovací služby (dostupnost restauračních zařízení, kaváren, apod.) v této oblasti jsou odpovědi značně nejednoznačné. Dominantní je odpověď: tak napůl, jde však o něco málo více než o čtvrtinu dotázaných, dalších 19 % respondentů uvádí, že jsou spíše nespokojeni, naopak 26 % občanů je spíše spokojených. Při kumulaci odpovědí dotazníkové šetření ukazuje, že 36 % občanů se přiklání k nespokojenosti, 32 % ke spokojenosti a 28 % preferují odpověď: tak napůl. Dostupnost spotřebního zboží (obchodů) v této oblasti je z odpovědí zřejmá jasná spokojenost obyvatel, 36 % z nich uvedlo, že jsou spíše spokojeni, 32 % dotázaných jsou zcela spokojeni. Spíše nespokojeni a zcela nespokojeni je pouze 10 % dotázaných. Podrobnosti v níže uvedeném obrázku: 5

6 Obrázek 1 Postoje spokojenosti k jednotlivým oblastem života na sídlišti 2) Spokojenost se současným stavem okolí na sídlišti Špičák Otázka byla zaměřena na 4 oblasti stav veřejných prostranství, stav sportovních zařízení, stav zeleně a stav komunikací obecně. Především část komunikací poukazuje na významnou nespokojenost obyvatelstva viz níže. Tabulka 3 Dominantní odpovědi spokojenosti v jednotlivých oblastech současného stavu okolí sídliště Špičák Dominantní odpověď Procentuálně vyjádřeno Stav veřejných prostranství (dostatek laviček, existence míst pro setkávání apod.). Lavičky Spíše nespokojen(a) 33 % Vymezení pěší a automobilové dopravy Spíše nespokojen(a) 28 % Osvětlení Spíše spokojen(a) 47 % Odpady (dostatek košů a kontejnerů) Tak napůl 29 % Stav sportovních zařízení Nabídka placených sportovišť Tak napůl 30 % Současný stav hřišť Spíše nespokojen(a) 32 % Stav zeleně Stromořadí a ostatní vzrostlá zeleň Tak napůl 35 % Údržba nízké zeleně Spíše spokojen(a) 32 % Stav komunikací obecně Dostatek pěších cest Tak napůl 27 % Stav komunikací Spíše nespokojen(a) 32 % Stav chodníků Spíše nespokojen(a) 30 % 6

7 Bezbariérovost (možnost pohybu pro lidi Tak napůl 33 % s tělesným omezením, matky s kočárky atd.) Dostatek parkovacích míst Zcela nespokojen(a) 64 % Stav veřejných prostranství (dostatek laviček, existence míst pro setkávání apod.). Lavičky v této oblasti převládá spíše nespokojenost, kromě dominantní odpovědi (33 % respondentů je spíše nespokojeno) vyjádřilo také 32 % dotázaných názor, že v této oblasti jsou zcela nespokojeni. To znamená, že až 65 % obyvatel považuje tento problém jako výrazný. Zcela spokojených je pouze 4 % občanů. Vymezení pěší a automobilové dopravy i v této oblasti převládá názor nespokojenosti, 28 % dotázaných je spíše nespokojeno s vymezením prostoru pro pěší a automobilovou dopravu, dalších 26 % je zcela nespokojeno, tj. více než polovina dotázaných (54 %) je se situací více či méně nespokojena. Naopak pouze 5 % dotázaných je zcela spokojeno a 22 % respondentů vyjádřilo názor, že jsou spíše spokojeni. Osvětlení v této oblasti převládá pocit spokojenosti, kromě dominantních 47 % respondentů, kteří odpověděli, že jsou spíše spokojeni, tento fakt podporuje také 18 % těch, kteří jsou zcela spokojeni. K názoru spokojenosti se tedy přiklání 65 % dotázaných. Naopak nespokojených je 12 %. Odpady (dostatek košů a kontejnerů) převládá názor spokojenosti. I přes to, že dominantní odpovědi je odpověď: tak napůl (29 %), významná většina se přiklonila k odpovědím, které reprezentují jejich spokojenost s touto tématikou 25 % dotázaných je spíše spokojena a 24 % respondentů je spokojena zcela - podrobnosti v níže uvedeném obrázku: Obrázek 2 Postoje spokojenosti se stavem veřejných prostranství na sídlišti Špičák 7

8 Stav sportovních zařízení Nabídka placených sportovišť názory spokojenosti s nabídkou placených sportovišť se dají definovat jako neutrální a mírné nespokojené. Dominantní odpovědí je odpověď tak napůl, kterou využilo 30 % dotázaných. Dalších 40 %, ve kterých je zahrnuto 17 % zcela nespokojených a 23 % spíše nespokojených, vyjadřuje právě negativní postoj k této otázce. K otázce se nevyjádřilo 8 % respondentů, zcela spokojeno je 6 % občanů. Současný stav hřišť výrazná většina respondentů je se stavem hřišť nespokojena. To potvrzuje 32% těch, kteří jsou spíše nespokojeni a dalších 25 %, kteří jsou zcela nespokojeni. Tato skupina tak v součtu představuje 57 % všech dotázaných. Přičemž zcela spokojených respondentů jsou pouhá 3 %, spíše spokojených 10 % - podrobnosti v níže uvedeném obrázku: Obrázek 3 Postoje spokojenosti se stavem sportovních zařízení na sídlišti Špičák Stav zeleně Stromořadí a ostatní vzrostlá zeleň názory jsou nejednoznačné. Jak je řečeno v tabulce výše 35 % respondentů se odpovědí Tak napůl vyjádřilo neutrálně. Zcela a spíše nespokojených je dle dotazníku dohromady 33 % zpovídaných, spíše a zcela spokojených je dohromady 27 %. Vzorek je tedy rozdělen plus mínus na třetiny, v rámci těchto skupin dominují neutrální odpovědi a postoje nespokojenosti. Údržba nízké zeleně převládá neutrální názor a postoje spokojenosti. V součtu 41 % respondentů je spokojeno (z toho 32 % spíše spokojeno, 9 % zcela spokojeno). 1/5 všech respondentů se k věci vyjádřilo neutrálně. Zcela nespokojeno je 16 % dotazovaných - podrobnosti v níže uvedeném obrázku: 8

9 Obrázek 4 Postoje spokojenosti se stavem zeleně na sídlišti Špičák Stav komunikací obecně Dostatek pěších cest dominantní odpověď je neutrální, ovšem 41 % dotázaných se klaní ke spokojenosti (z toho 28 % je spíše spokojených a 13 % zcela spokojených), 30 % dotázaných je nespokojeno (z toho 11 % zcela nespokojeno a 19 % spíše nespokojeno). Stav komunikací převládá názor nespokojenosti, až 55 % dotázaných je nespokojeno (z toho 32 % spíše nespokojeno a 23 % zcela nespokojeno). 1/4 všech dotázaných se k věci staví neutrálně a pouze 4 % dotázaných jsou zcela spokojeny. Stav chodníků převládají pocity nespojenosti, 56 % všech dotázaných se vyjádřilo k této věci negativně, pouze 13 % dotázaných je se situací spokojeno. Více než 1/4 respondentů se vyjádřila neutrálně. Bezbariérovost (možnost pohybu pro lidi s tělesným omezením, matky s kočárky atd.) výsledky poukázaly na dominanci neutrální odpovědi, ovšem až 46 % respondentů se klaní k nespokojenosti (z toho 26 % je spíše nespokojených a 20 % je zcela nespokojených). Zcela spokojených občanů je minimum 3 % - podrobnosti v níže uvedeném obrázku: Obrázek 5 Postoje spokojenosti se stavem komunikací na sídlišti Špičák 9

10 Dostatek parkovacích míst výrazná a jednoznačná nespokojenost. Až 64 % se jednoznačně shodlo na faktu, že jsou zcela nespokojeni se stavem parkovacích míst, navíc dalších 17 % dotázaných je spíše nespokojeno. Znamená to tedy, že až 81 % dotázaných vyjadřuje svou nespokojenost. Zcela spokojených jsou pouhá 4 % dotázaných, 1 % respondentů je spíše spokojeno viz obrázek. Obrázek 6 Postoje spokojenosti se stavem parkovacích míst na sídlišti Špičák Parkovací místa 3% 3% 1% 12% neuvedeno Zcela spokojen(a) 64% 17% Spíše spokojen(a) Tak napůl Spíše nespokojen(a) Zcela nespokojen(a) 3) Nejčastěji využívaný dopravní prostředek Dle výsledků dotazníkového šetření je nejvíce využívaným dopravním prostředkem automobil. Ten využívá 37 % dotázaných, pětina dotázaných nejčastěji chodí pěšky a 15 % dotázaných nejčastěji využívá MHD. Respondenti také uváděli kombinaci, například MHD a pěší pohyb využívá 9 % odpovídajících. Graf 3 Nejčastěji využívaný dopravní prostředek Nejčastější dopravní prostředek 2% 24% 21% 15% 37% neuvedeno Automobil MHD Kolo Pěšky ostatní 1% *položka ostatní představuje kombinaci jednotlivých druhů dopravy, nejčtnější je kombinace MHD a pěší pohyb 9 %, další kombinace jsou dle výsledků zanedbatelné 10

11 Obyvatelé sídliště nejčastěji využívají dopravní prostředky v tomto pořadí: 1) Automobil 2) Pěší pohyb 3) MHD 4) Kombinace nejvíce MHD a pěší pohyb 5) Kolo 4) Četnost využívání automobilu Vzhledem k tomu, že 37 % respondentů uvedlo, že jako nejčastější dopravní prostředek využívá automobil a současně jeden z největších důvodů nespokojenosti představuje problém s parkovacími místy, je logické zjistit četnost využívaní automobilů u obyvatel, kteří tento dopravní prostředek využívají. Dle výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že necelých 40 % obyvatel, kteří mají automobil ho využívají denně. Příležitostně automobil využije 1/4 dotázaných. U této otázky až 29 % respondentů neuvedlo, jak často automobil využívají. Graf 4 Četnost jízdy automobilem Četnost jízdy automobilem 0% 7% 25% 29% neuvedeno denně pouze o víkendech 39% příležitostně 5) Stav dětských hřišť Stav dětských hřišť se jeví jako nepříznivý i dle definování nevýhod sídliště (na konci textu). Respondenti se vyjádřili, že jsou pro: - částečnou obnovu hřišt takto odpovědělo 33 % dotázaných - obnovu všech hříšť - takto odpovědělo 23 % dotázaných - pro rozšíření hříšť - takto odpovědělo 19 % dotázaných Současný stav přitom vyhovuje pouze 12 % respondentů - viz graf. 11

12 Graf 5 Postoj ke stavu dětských hřišť Stav dětských hřišť 19% 8% 0% 3% 12% neuvedeno současný stav mi vyhovuje jsem pro obnovu všech hřišť 23% ostatní 33% jsem pro částečnou obnovu 2% jsem pro rozšíření jsem pro zrušení některých hřišť a nahrazení jinou funkcí *ostatní představují kombinaci: obnova všech hříšt + rozšíření hřišť Respondenti se také vyjadřovali ke konkrétním hřištím, které by dle jejich názoru měla být zrušena a nahrazena novou funkcí, případně se vyjádřili ke stavu hřišť. Celkem se k této otázce vyjádřilo 26 % respondentů. Významně se v dotazníkovém šetření komentovala hřiště v těchto ulicicích: 1) Hradecká ulice 19 % těch, kteří se k této otázce vyjádřili uvedli tuto lokalitu Respondenty trápí především hluk související s provozem současného hřiště, upozorňují, že zejména v letních měsících je hluk z hřiště výrazně rušící. V souvislosti s touto ulicí navrhují vytoření hřiště pro malé děti (míčové hry apod.) či přetvoření části fotbalového hřiště na park tyto návrhy jsou ovšem individuální, tzn. nejsou výrazně procentuálně zastoupeny. 2) Vladimírská ulice necelých 8 % těch, kteří se k této otázce vyjádřili uvedli tuto lokalitu Respondenti upozornili především na nutnost častějšího úklidu štěrku pocházejícího z hřiště, ten je roznášen do okolních prostor. Uvedli také nutnost návrhu parkových úprav (zeleně) v této ulici. 12

13 3) Dlouhá ulice necelých 8 % těch, kteří se k této otázce vyjádřili uvedli tuto lokalitu Respondenti jasně vyjádřili názor, že v této ulici je nutné vytvořit hřiště pro malé děti a s ním související prvky (lavičky pro rodiče). Současně je upozorňováno na nevhodný povrch pro jízdu na kole (zejména pro malé děti). Další odpovědi již neměly dostatečné procentuální zastoupení a jedná se tedy pouze o jednotlivé individální návrhy, které se neshodují s názorem většiny, v této sekci byly uvedeny ulice: - Myslbekova vytvoření poloviny plochy pro hřiště a druhé poloviny pro parkoviště - Štursova prostor pro děti předškolního věku - Jana Wericha parková úprava, dnešní hřiště situováno do nevhodného prostředí - Dukelská parkoviště - Žitavská zajištění nového písku, skluzavky, laviček - Bohuslava Martinů vytvoření nových parkovacích míst - Za domem 2473 vytvoření parku - Na Výsluní - Zhořelecká Dále padly také návrhy na vytvoření workout hřiště. Občané by rádi zapojili nezaměstnané obyvatele k zajištování bezpečnosti a úklidu hřišť. Nutné je také oplocení hřišť k ochraně dětí. Ovšem znovu se jedná pouze o individuální návrhy, které nereprezentují hromadné postoje občanů. 6) Postoje k návrhům problematiky zeleně Velmi kladně se respondenti vyjádřili k návrhům k řešení problematiky zeleně. Zpracovatel v rámci dotazníkového šetření navrhoval 3 prvky, které by mohly zlepšit problematiku zeleně na sídlišti a všechy se setkaly s přijetím. Zpracovatel navrhoval tyto prvky vedoucí k rozvoji zeleně na sídlišti: - Odpočinkové ostrůvky (vymezené prostory zeleně pro setkání obyvatel sídliště) - Orientační zeleň (stěžejní body, aleje) - Funkční ostrůvky (př. skalka, udržované zahrádky) vliv na estetiku území Více ¾ všech dotázaných zcela či spíše souhlasili s vytvořením odpočinkových ostrůvků, necelé ¾ dotázaných jsou zcela či spíše pro vytvoření orientační zeleně. A co se týče funkčních ostrůvků, pro ně je zcela či spíše až 66 % respondentů. Konkrétní odpovědi a jejich procentuální zastoupení viz obrázek níže. 13

14 Graf 6 Postoj k návrhům v oblasti zeleně Nejvíce souhlasili respondenti s návrhy v tomto pořadí: - Odpočinkové ostrůvky 49 % respondentů souhlasilo - Orientační zeleň 44 % respondentů souhlasilo - Funkční ostrůvky 31 % respondentů souhlasilo Při kumulaci odpovědí SOUHLASÍM a SPÍŠE SOUHLASÍM, vzniká toto pořadí: - Odpočinkové ostrůvky 77 % respondentů souhlasilo či spíše souhlasilo s tímto prvkem - Orientační zeleň 73 % respondentů souhlasilo či spíše souhlasilo s tímto prvkem - Funkční ostrůvky 66 % respondentů souhlasilo či spíše souhlasilo s tímto prvkem 7) Postoje k návrhům problematiky dopravní situace Prkvem, který se dočkal zcela jednoznačné a procentuálně silné odpovědi je téma výstavby nových parkovacích ploch. Toto téma se jeví v území jako jeden ze základních problémů. Respondenti v tomto ohledu jasně vyjádřili souhlas s nutností vybudování nových parkovacích ploch. Pozitivně se také vyjádřili k rozdělení sídliště na klidné a rušné zóny, více viz tabulka a text níže. 14

15 Tabulka 4 Dominantní odpovědi postojů k možným návrhům řešení dopravní situace Jednotlivé návrhy Dominantní odpověď Procentuálně vyjádřeno Hlídané parkoviště Nevím 32 % Rozdělení sídliště na klidné a rušné zóny (klid = upřednostnění pěších; ruch = dopravní provoz, parkování, potlačení pohybu chodců) Souhlasím; spíše souhlasím; nevím 26 % Výstavba nových parkovacích ploch (odstavná parkoviště na okraji sídliště) Souhlasím 57 % Regulace parkovacích míst k zajištění bezpečnosti Souhlasím 28 % Výstavba parkovacích domů Nevím 21 % Hlídané parkoviště dominantní odpovědí byla odpověď: nevím. Další odpovědi jsou nejednoznačné, 34 % respondentů vyjádřili nesouhlasné stanovisko (23 % z nich spíše nesouhlasí a 11 % nesouhlasí) a naopak 10 % dotázaných souhlasí a 16 % spíše souhlasí, tzn., že 26 % dotázaných více či méně souhlasí s tímto prvkem. Rozdělení sídliště na klidné a rušné zóny (klid = upřednostnění pěších; ruch = dopravní provoz, parkování, potlačení pohybu chodců) - více než polovina dotázaných, konkrétně 52 % s tímto prvkem souhlasí (z těchto 52 % se jedná o 26 %, kteří zcela souhlasí a 26 %, kteří spíše souhlasí). Více než 1/4 dotázaných neví. Regulace parkovacích míst k zajištění bezpečnosti většinu tvoří respondenti, kteří vyjadřují menší či větší souhlas nad tímto záměrem 28 % souhlasí, 24 % spíše souhlasí. Takřka 1/4 dotázaných se přiklání k nesouhlasu konkrétně 12 % nesouhlasí a dalších 12 % spíše nesouhlasí. Výstavba parkovacích domů - 1/5 dotázaných odpověděla, že neví, celkem 34 % respondentů více či méně souhlasí (z toho 17 % souhlasí a 17 % spíše souhlasí). Dalších 42 % občanů však vyjadřuje nesouhlas (z nichž 26 % nesouhlasí a 16 spíše nesouhlasí). Vyplívá z toho, že největší počet představují obyvatelé, kteří spíše nebo zcela nesouhlasí, ostatní odpovědi však mají také významné zastoupení. Výstavba nových parkovacích ploch (odstavná parkoviště na okraji sídliště) tato otázka vygenerovala nejzřetelnější odpovědi v rámci této otázky. Pro výstavbu nových parkovacích ploch vyjádřilo souhlasné stanovisko 57 % dotázaných, dalších 22 % respondentů spíše souhlasí. Z toho vyplívá, že 79 % všech dotázaných více či méně souhlasí s vytvořením nových parkovacích míst. Pouze 4 % dotázaných nesouhlasí s tímto návrhem. Grafické znázornění viz níže. 15

16 Graf 7 Postoje k návrhům problematiky dopravní situace Graf 8 Postoje k návrhu nových parkovacích míst Výstavba nových parkovacích míst 22% 9% 8% 4% 57% Souhlasím Spíše souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Nesouhlasím 16

17 8) Investiční priority V jednotlivých investičních oblastech, které byly respondentům nabídnuty dominovaly odpovědi, které vyjadřovali nutnost investice, dotázaní se minimálně vyjadřovali odmítavě k jednotlivým oblastem. Tabulka 5 Dominantní odpovědi dle jednotlivých investičních priorit Jednotlivé investiční oblasti Dominantní odpověď Procentuálně vyjádřeno Pozemní komunikace (včetně parkovacích míst) Zcela určitě 60 % Pěší cesty (oprava a vznik nových chodníků) Zcela určitě 47 % Dětská hřiště Spíše ano 39 % Veřejná prostranství (utvoření míst pro setkání) Spíše ano 37 % Investice do sadových úprav Spíše ano 44 % Cyklostezky Spíše ano 44 % Možnost bezbariérového přístupu Spíše ano 49 % Oddělení pěší a automobilové dopravy Zcela určitě 31 % Pořadí oblastí investic dle odpovědi Zcela určitě, která vyjadřuje jednoznačnou nutnost investice v této oblasti: Graf 9 Pořadí investičních priorit dle jednoznačného souhlasu respondentů (*odpověď Zcela určitě) U všech definovaných oblasti tvořily odpovědi Zcela určitě a Spíše ano dominantní podíl. Odmítavý postoj respondentů k jednotlivým investičním oblastem byl minimální oproti odpovědím, které vyjadřovaly nutnost investice. U oblasti: oddělení automobilové dopravy a pěších dosáhl odmítavý postoj míry 23 %. Jinak se odpovědi Spíše ne dostaly maximálně do 16 %. Odpovědi, které zcela odmítaly nutnost investice, se pohybovaly maximálně do 6 % - viz graf níže. 17

18 Graf 10 Postoje respondentů k nutnosti investice v určených oblastech 18

19 9) Celková spokojenost s životem na sídlišti Špičák Co se týče celkové komplexní spokojenosti obyvatel s životem na sídlišti Špičák převládá názor, že jsou dotazovaní spokojeni tak napůl. Významná část respondentů je spíše spokojena 27 %. Zcela nespokojeno je 5 % dotázaných a naopak zcela spokojeni jsou 4 % dotázaných. Graf 11 Celková spokojenost s životem na sídlišti Špičák Celková spokojenost s životem na sídlišti Špičák 4% 8% 5% 4% neuvedeno 27% Zcela spokojen(a) Spíše spokojen(a) Tak napůl 52% Spíše nespokojen(a) Zcela nespokojen(a) 10) Výhody sídliště K této otázce se v rámci dotazníkového šetření vyjádřili takřka ¾ všech dotázaných, konkrétně 74 % respondentů. Za největší výhody sídliště obyvatelé považují: 1) Dostupnost Až 62 % respondetnů, kteří na tuto otázku odpovědělo, uvedlo, že za hlavní výhodu sídliště považují dostupnost. Míněná je především dostupnost služeb občanského vybavení lékařské péče (blízkost nemocnice), školských zařízení (ZŠ, MŠ), dále zejména dostupnost obchodů a pošty, kladně také respondenti hodnotí dostupnost centra města a spojů MHD. 2) Blízkost lesa, příroda, zeleň Cca 20 % respondentů, kteří se k této otázce vyjádřili, považují za hlavný výhodu sídliště blízkost přírodních prvků, jako jsou louky a lesy u sídliště. Blízkost přírody vnímají velmi kladně i s ohledem na možnost využívání místních cyklostezek. Umístění sídliště na kraji města jim dává možnost aktivně využívat těchto přírodních prvků. 19

20 3) Klid Celkem 13 % těch, kteří na tuto otázku odpověděli považují na hlavný výhodu sidliště klid, který souvisí s oddělním sídliště od centra města, ovšem je na toto centrum dobře napojeno prostřednictvím MHD. Podle respondentů klid podporuje také vzdálenost od hlavních silničních tahů. Velmi kladně je v území vnímáno MHD a celková dostupnost území, jak s ohledem na propojení na centrum města, tak s ohledem na blízkost přírodních prkvů území. V rámci této otázky až 8 % občanů uvedlo, že sídliště nedisponuje žádnými výhodami. 11) Nevýhody sídliště Na tuto otázku odpověděla valná většina respondentů skoro 90 % dotázaných v této části vyjádřili svůj názor. Za hlavný nevýhody sídliště Špičák jsou považovány především tyto oblasti: 1) Parkování, parkovací místa Až 58 % respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli, uvedli tuto skutečnost. Problém s parkovacími místy je v území zřejmý a velmi se projevuje v odpovědích dotázaných (viz Parkovací místa v otázce č. 2). Dotázaní vnímají tuto skutečnost jako jeden z nejhlavnějších problémů území, situaci definují slovy: tragický či katastrofální nedostatek parkovacích míst. Občané jsou nespokojeni především s nedostatekem parkovacích míst a na druhé straně také s velkým množstvím aut mezi domy. Tedy s řešením, které zahlcuje území dochází k permanentnímu střetu pěších a dopravy, což ohrožuje bezpečnost. Tento způsob parkování považují za neefektivní. Parkování je dle nich špatně organizované i s ohledem na neprůchodnost území, což hraje významnou roli především ve chvilích nebezpečí, dle dotázaných je příjezd IZS v takových podmínkách nemožný. Navíc tento stav znemožňuje kvalitní využíváních pěších cest. Parkovací plochy likvidují ostatní funkce, jako je zeleň či hřiště. 2) Špatný stav cest, chodníků a komunikaci Tato problematika výrazně souvisí s parkováním a tvoří dvě hlavní nevýhody území. Až 27 % těch, kteří se v této části vyjádřili uvedli, že výrazným nedostatkem sídliště je špatný stav cest, chodníků a komunikací, to velmi souvisí s vysokou mírou střetu pěších a automobilové dopravy. V některých oblastech parkující auta vyrazně zasahují do prostoru pro pěší, což společně se špatnou kvalitou cest ohrožuje zejména děti, matky s kočárky nebo tělesně postižené. V některých částech sídliště zcela chybí chodníky (Vladimírská ulice), dotazovaným na sídlišti chybí bulváry typu Žitavské ulice. Neefektivní jsou dle nich i nákladné opravy chodníků. Občané si také stěžují na komplikovaný příjezd a odjezd automobilů. 20

21 3) Bezpečnost, hluk, nedostatek prevence policie Až 20 % těch, kterí se k tomutu tématu vyjádřili uvedli, že za neýhodu území považují bezpečnost. Obyvatelům chybí vyšší míra prevence ze strany policie, stěžují si rušení nočního klidu a na kriminalitu. 4) Dětská hřiště Stav dětských hřišt považuje za nevýhodu území až 18 % z těch, kteří na tuto otázku odpovídali. Obyvatelé nejsou spokojeni s počtem hřišť, s jejich údržbou a bezpečnostními parametry. Situaci vnímají tak, že malé a dospívající děti nemají na sídlišti vhodné prostředí k trávení volného času. Dle dotázaných jsou hřiště nedostatečně vybavena, není dbáno na jejich čistotu a bezpečnost (například na některá hřiště se mohou volně dostat psi, občanům chybí oplocení hřišť). Některá dětská hřiště jsou dokonce ohrožena dopravou - Vladimírská ulice hřiště je neoploceno a v blízkosti se nachází automobily, nazvdory zákazu vjezdu. Někteři respondenti by přivítali výstavbu moderních dětských hřišť. 5) Zeleň Dalším jevem, který je vnímám jako nevýhoda místního prostředí je stav zeleně. Tento fakt vnímá jako nevýhodu až 16 % z těch, kteří na tuto otázku odpověděli. Respondenti jsou nespokojeni především s absenci zeleně, současný stav považují na neuspokojující. Poukazují na to, že v některých místech jsou domy přílíš blízko sebe a zcela chybí zeleň. Problematická je dle nich i údržba zeleně, například jsou nespokojeni s údržbou vzrostlých stromů blízko domů. Některým občanům vadí zabírání zeleného pásu oddělující město a sídliště a přivítali by více zeleně. 6) Nepořádek, odpadky, pejskaři Cca 14 % těch, kteří na tuto otázku odpodívali identifikovali jako jednu z hlavných nevýhod nepořádek na sídlišti. Respondentům vadí velké množství pejskařů, kteří ohrožují čistotu sídliště. Dále obyvatelé upozornili na nedostatek odpadkových košů. 7) Absence míst k setkávání, lavičky, odpočinkové zóny Celkem 9 % všech, kteří se k nevýhodám území vyjádřili, považují za hlavní nedostek absenci míst pro setkávání obyvatel vč. laviček či odpočinkových zón. Občané poukazují na to, že jim chybí park s posezením, počet laviček hodnotí jako nedostatečný, případně je jejich technický stav nevyhovující. Za nevýhodu považují také špatné umístění laviček. Občané by rádi přivítali více odpočinkových zón. 21

22 8) Urbanistcké problémy Cca 10 % těch, kteří se k této otázce vyjádřili považují za hlavní nevýhodu různorodé problémy, které lze zařadit do sekce: urbanistické problémy území. Jedná se o několik spíše individuálních názorů na situaci, respondenti se vyjádřili takto: - absence přírozeného společenskéh centra sídliště, nefunkční shluk funkcí - vysoká míra zastavěnosti sídliště zejména velmi zahuštěný střed sídliště ulice Alexandrovská, Brněnská, Dlouhá, Vladimírská - úzké komunikace mezi domy vliv těžkých automobilů na kvalitu komunikací - estetické pojetí panelových domů - urbanisticky nevhodná hustota zástavby, nesmyslné nahuštění supermarketů, neefektivní změny zatravněných ploch v ulici Hradecká - absence odstavných parkovišť v jižní části sídliště, vysoká hustata bez doplňkových služeb (kultura, restaurace, kavárny) 12) Doporučení vyjádření se k problémům Cca 60 % ze všech respondentů se vyjádřilo k této otázce. Otázka byla myšlena tak, aby lidé doporučili konkrétní opatření, která by měla být na sídlišti realizována. Ve většině případů respondenti opakovali informace uvedené v otázce 11 či poukazovali na stav věcí bez uvedení konkrétního opatření. Nicméně lze z odpovědí vygenerovat informace. Zde jsou odpovědi, které se několikrát opakovaly: - Využití areálu nemocnice vytvoření parku - Spoluúčast nezaměstnaných obyvatel na úklidu sídliště úklidové čety - Barevná úprava jednotlivých domů - Výstavba parkovacího domu místo bývalé knihovny, tu přesunout do vedlejší budovy - Zrušení keřů u přechodů nebo v místech, kde se chodníky napojují na silnice křižovatky zásadně bez zeleně - Pokutování pejskařů - zpřísnění podmínek - Výsadba travnatých ploch A zde jsou již pouze individální názory respondentů: Parkování, doprava, komunikace, pěší cesty: - Vladimírská ulice rozšířením ulice zabezpečit bezpečnost chodců, umožnit parkování a přístup IZS - Kamerový systém k zákazům vjezdu - Oprava chodníku spojovací lávky Špičák centrum. - Před domy v jednosměrkách vybudovat zpomalovací prahy - Zrušení průjezdu MHD v ulici Bardějovská vč. jiných busů způsobují hluk, prašnost, vést busy pod svahem - Odstavné parkoviště (povrch štěrk+písek) - Komunikace změnit na jednosměrné - Řešení nadměrného počtu dopravních značek 22

23 Hřiště: Zeleň: - Nová parkoviště neřeší parkování, zabírají pouze další zeleň, nutno zvýšit ohleduplnost řidičů - Najít využití prostoru ulic Dlouhá, Dukelská, J. Wericha či Červeného kříže možnost vybudování parkoviště - Jednosměrné ulice rozšířit na úkor travnatých ploch, vystavění šikmých stání (jako v ulici Norská či Kutnohorská) - Vybudování parkovací plochy na okraji sídliště za domy v ul. Na Výsluní směrem k Žitavské - Rekonstrukce zastávky MHD Gymnázium - Sluneční ulice zajistit účelnost nikoli pouze estetickou stránku parkoviště - Více jednosměrných ulic k zajištění více parkovacích míst - Vytvoření promenádní komunikace po břehu Ploučnice od Nemocnice do Dubice - Oprava schodiště kolem výměníku u Lužice a Zhořelecké ulice rozšíření parkovacích míst - Využití travnatých ploch pro parkování - Osvětlení přechodů pro chodce - Větší ochrana dětských hřišť (oplocení) vytvoření areálu pro děti školního věku, esteticky kompaktní prostor - Kamerový systém na hlídání dětských hřišt - Vybudování protihlukové zábrany kolem hřiště v ulici Hradecká - Vytvoření bezpečného, hlídaného dětského hřiště - Zpřístupnění sportovišť SOU veřejnosti, stejně tak hřiště ZŠ - Obnovení mini hřišť (pískovišť) před domy - Rozšíření resp. úprava BMX hřiště pro atletiku, cvičení apod. - Bez vyřešení páteřních komunikací je řešení hřišť zbytečné - Výsadba zeleně před každým vchodem do domu - Zabránit vysazování dřevin v blízkosti domů na místech rozvodů technické infrastruktury, odstranění přerostlých stromů u domů - Údržba zeleně - Více zeleně a vodních prvků ve veřejných prostranstvích stromy, vodní fontány, vodotrysky to povede i k ochlazení cest a komunikací v letních měsících Ostatní: - Vytvoření pozice městského architekta ke konzultaci všech záměrů - Zřízení kulturního domu - zábavné a vzdělávací programy pro děti ZŠ - Lepší přístup do nemocnice - Vhodný protor pro odpočinkové ostrůvky - mezi Žitavskou a Na Výsluní (nyní bez náplně) 23

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI Vyhodnocení dotazníkového šetření Listopad 2013 Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040 Obsah

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Pohlaví. Věkové rozložení

Pohlaví. Věkové rozložení Dotazníkové šetření V dotazníkovém šetření byla zkoumána míra spokojenosti (v hypotézách uvedeno jako spokojenost) obyvatel se současnou životní situací na území, ve kterém žijí a pracují. Co je pro ně

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S Na jaře 2014 proběhla anketa obce, ve které se k možnému rozvoji obce vyjadřovali občané zde žijící nebo, případně, bydlící zde přechodně stejně jako do práce dojíždějící. Zároveň

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření 2009 Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření Cílem šetření bylo zmapovat názory a postoje obyvatel Krásné Lípy ke kriminalitě a vandalismu v Krásné Lípě

Více

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ Regionalisti Ostrava, o. s. Ostrava, listopad 215 Obsah Úvod... 3 Představení výzkumného vzorku a charakteristika dotazovaných... 4 Interpretace výsledků...

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků K získání informací o spokojenosti zákazníků v restauraci CENTRUM Ropice bylo provedeno písemné dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo získat přehled o tom, jak jsou zákazníci spokojeni

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení Závěrečná zpráva z výzkumu Květen Nobody s Unpredictable Informace o projektu ZŠ Černošice Pozadí a cíle výzkumu Město Černošice jako zřizovatel Základní školy

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Verze 1.0 květen 2008 Na přípravě a zpracování dotazníkového šetření v Novém Městě na Moravě se podíleli: Mgr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně

Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně Neprošlo jazykovou korekturou. Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně Hodnocení scénářů rozvoje dopravy v Plzni Zpracovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká

Více

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 Průzkum veřejného mínění Vzorek 607 Pohlaví 53% 47% Průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel

Více

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení.

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení. Title of presentation Name of presenter DD Month YYYY GfK Praha, Geologická 2, 152 00 Praha PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V DAŇOVÉ SPRÁVĚ G r o w t h f r o m K n o w l e d g e Agenda 1 Základní parametry výzkumu

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

Vyhodnocení ankety a veřejného projednání k obnově parku na nám. Svobody v Přerově

Vyhodnocení ankety a veřejného projednání k obnově parku na nám. Svobody v Přerově Vyhodnocení ankety a veřejného projednání k obnově parku na nám. Svobody v Přerově Záměr obnovy parku byl propagován na webu města a to jak formou ankety, kterou mohli občané vyplnit a vyjádřit tak svůj

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Projednání zahájila Mgr. Chalúpková v 16:30, uvedla zástupce města a firmy zpracovávající

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE TEXTOVÁ ČÁST Listopad 2014 Leden 2015 Č. KOPIE SEZNAM PŘÍLOH: Textová část

Více

Plánovací setkání: Doprava a prostupnost

Plánovací setkání: Doprava a prostupnost Vybíralka25 Plánovací setkání: Doprava a prostupnost Vyhodnocení plánovací procházky a setkání nad mapou ze dne 22.3.2016 všechny dotazy směřujte na: brlik@ipr.praha.eu další informace na www.vybiralka25.cz

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Miroslav Mann, velitel městské policie; Komise pro

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava

Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava Parkování, nedostatek parkovacích míst pro rezidenty (modré zóny). Vozidla parkují po obou stranách v zatáčce ke škole a busy se z tohoto

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Max. Švabinského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Max. Švabinského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Max. Švabinského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení dotazníkového

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis komunitního projednávání Místní akční skupina uplatňuje komunitně vedený místní rozvoj, jehož základním principem je metoda

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Pracovní podklad na PS 13.1.2016 šetření NNO PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Úvod Pro tvorbu strategického plánu rozvoje města Opočna je nezbytné získat názory, podněty a připomínky všech aktérů, subjektů

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

1) jednotlivec.. 22 (32,4 %)

1) jednotlivec.. 22 (32,4 %) 1 VYHODNOCENÍ ANKETY MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ Z celkového počtu 597 oslovených domácností odpovědělo 68 respondentů (11,4 %) Otázka č.1 Kolik let bydlíte na sídlišti Kapitána Nálepky 1 10 let.. 14 domácností

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

NÁZOROVÝ PRŮZKUM MEZI OBYVATELI PRŮHONIC na téma kvalita života v obci a další rozvoj obce

NÁZOROVÝ PRŮZKUM MEZI OBYVATELI PRŮHONIC na téma kvalita života v obci a další rozvoj obce NÁZOROVÝ PRŮZKUM MEZI OBYVATELI PRŮHONIC na téma kvalita života v obci a další rozvoj obce Zpracovala: Mgr. Libuše Bumbálková Obsah strana ÚVOD... 2 I. Metodologie... 2 II. Struktura dotázaného vzorku

Více

Zápis ze dne 15. 10. 2014

Zápis ze dne 15. 10. 2014 Komise místní samosprávy Pražské Předměstí sever Zápis ze dne 15. 10. 2014 Přítomni: Hosté: Richard Zelený, Václav Marvan, Libor Nejedlý, Vladimír Lesák, Jitka Dršatová, Danuše Zelená, Miloš Berounský,

Více

PROGRAM REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY UHERSKÝ BROD

PROGRAM REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY UHERSKÝ BROD PROGRAM REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY UHERSKÝ BROD OBSAH Úvod k aktualizaci čtvrté etapy regenerace pro rok 2013... 3 1. Analytická část... 4 1.2 Dříve zpracované záměry, projekty a strategie...

Více

Zápis z 5. schůze osadního výboru Kojetín ze dne 6. 5. 2016

Zápis z 5. schůze osadního výboru Kojetín ze dne 6. 5. 2016 Zápis z 5. schůze osadního výboru Kojetín ze dne 6. 5. 2016 Přítomni: Ing. Lumír Zrník, Miroslav Rosa, Jitka Rakušanová, Jiří Holub, Ing. Ivo Miček, Lubomír Holub, Otto Drescher Omluveni: Petr Dousek,

Více

Co nám o Ostravě říkají data a co lidé? Výsledky dotazníkového šetření

Co nám o Ostravě říkají data a co lidé? Výsledky dotazníkového šetření Co nám o Ostravě říkají data a co lidé? Výsledky dotazníkového šetření 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět Výsledky sledování indikátoru ECI B.6: Cesta dětí do školy a zpět Obsah Obsah 2 Úvod 3 Výsledky šetření 3 Způsob dopravy dětí do a ze školy (teplé měsíce a hezké počasí) 5 Způsob dopravy dětí do a ze školy

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí Příloha Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí MAS HRUBÝ JESENÍK Do dotazníkového šetření, které probíhalo formou řízeného rozhovoru na dané otázky, bylo dotazováno všech 8 představitelů obcí MAS

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY

SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY Výsledky ankety mezi obyvateli MČ Praha Zbraslav zpracováno pro březen 2009 Zpracovatel: Tomáš Soukup Šmeralova 4, 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781, TEL: +420 739

Více

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY

TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY TEXTOVÉ DOPLNĚNÍ PRVNÍ OTÁZKY HODNOCENÍ ÚROVNĚ RŮZNÝCH OBLASTÍ Požadavek, námět, stížnost Počet opakování stížnosti na jednotu 19 cyklostezka chybí 15 bezbariérový

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ VE ŠTĚTÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ VE ŠTĚTÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ VE ŠTĚTÍ Jitka Machová, Petr Domorázek Květen 2009 Níže uvedený dotazník byl vyplněn rodiči dětí, které dochází do předškolního zařízení ve Štětí. Bylo navráceno

Více

Městská knihovna Lipník nad Bečvou

Městská knihovna Lipník nad Bečvou Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace nám. T. G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou Výsledky průzkumu spokojenosti se službami knihovny 1. února 31. března 2011 V roce 2011 Městská

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE

PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE PŘÍLOHY PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE KLÍČOVÉ PROBLÉMY klíčové problémy řazeny dle počtu bodů OBLASTI ROZVOJE nejvýznamnější problémové oblasti klíčový problém oblast body oblast kód

Více

Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01

Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01 Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01 Č. Autor: Požadavek, připomínka, Vyhodnocení projektanta: Stanovisko příslušných

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

Průzkum MasterCard co chceme od MHD

Průzkum MasterCard co chceme od MHD 44 Veřejná doprava Průzkum MasterCard co chceme od MHD Přestup z osobního vozu do MHD je výzvou pro dopravní podnik i samotné řidiče aut. Aby to vůbec mohlo nastat, je nutné dát cestování v MHD větší komunikační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Udržitelná mobilita a kvalita života v Uherském Brodě

Udržitelná mobilita a kvalita života v Uherském Brodě Udržitelná mobilita a kvalita života v Uherském Brodě SWISS CZECH COOPERATION PROGRAMME Město Uherský Brod Mgr. Pavel Chramosta vedoucí oddělení dotací a rozvoje města koordinátor MA21 a ZM Seminář Olomouc

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Co nám říká životní prostředí

Co nám říká životní prostředí Co nám říká životní prostředí Miluše Rezková Zde prezentované výsledky vycházejí zejména z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění provedeného v rámci projektu Naše společnost 2004 v březnu tohoto roku

Více

PROGRAM REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ OLŠAVA UHERSKÝ BROD

PROGRAM REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ OLŠAVA UHERSKÝ BROD PROGRAM REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ OLŠAVA UHERSKÝ BROD AKTUALIZUACE NÁVRHU ŘEŠENÍ I. ETAPA ČÁST B OBSAH Úvod k aktualizaci 1. etapy - druhé části - B pro rok 2011... 3 1. Analytická část... 4 1.3 Zpracované

Více

D.2. DODATEK KATALOGU. a) Dodatky požadavků na změny ÚP (předané dne 9.1.2014) předběžně vyhodnocené ve zjednodušeném režimu

D.2. DODATEK KATALOGU. a) Dodatky požadavků na změny ÚP (předané dne 9.1.2014) předběžně vyhodnocené ve zjednodušeném režimu D.2. DODATEK KATALOGU a) Dodatky požadavků na změny ÚP (předané dne 9.1.2014) předběžně vyhodnocené ve zjednodušeném režimu 226 Plocha č. 420, p.p.č. 2636/1, k.ú. Děčín záměr: plocha bydlení 1) Vyjádření

Více

Classified - Unclassified

Classified - Unclassified Pro: Městská část Praha 9 Tomáš Holeček, holecekt@p9.mepnet.cz, radní pro životní prostředí a dopravu Mgr. Tomáš Portlík, portlikt@praha9.cz, zástupce starosty Ing. Marek Doležal, dolezalm@p9.mepnet.cz,

Více

Strategický plán rozvoje cyklistické

Strategický plán rozvoje cyklistické Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy pro město Habartov období realizace: 2007 2013 Obsah: 1. Profil města 2. SWOT analýza 3. Stanovení priorit a cílů 4. Opatření k realizaci cílů 5. Časová posloupnost

Více

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Ve dnech od 20. 12. 2016 do 10. 1. 2017 měli občané možnost zúčastnit se dotazníkového šetření Spokojenosti obyvatel obce Fryčovice prostřednictvím

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM Síť Enterprise Europe Network (EEN) působí v České republice

Více

Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním

Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním V tomto dokumentu uvádíme opis připomínek a dotazů zaslaných na adresu města Kopřivnice před termínem veřejného projednání. From: Ing. Roman Kresta

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích exkluzivní studie 1/2016, vypracoval: Tomáš Balcar Metodika Výzkum byl realizován exkluzivním kvantitativním výzkumem s použitím techniky face to face standardizovaných

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr.

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje všech žáků školy. Tento průzkum se

Více