PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Objednatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad Poskytovatel: AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno V Brně dne

2 OBSAH OBSAH... 2 I. ÚVOD A CÍLE... 3 II. METODOLOGIE... 4 II.1. ZPŮSOB SBĚRU DAT... 4 II.2. VELIKOST VÝBĚROVÉHO SOUBORU A ZPŮSOB VÝBĚRU RESPONDENTŮ... 4 II.3. ORGANIZACE SBĚRU DAT A ZAJIŠTĚNÍ VALIDITY VÝSLEDKŮ... 4 II.4. STRUKTURA VZORKU RESPONDENTŮ... 5 III. ANALYTICKÁ ČÁST... 7 III.1. OBECNÁ SPOKOJENOST S ŽIVOTEM V OBCI... 7 Obecná míra spokojenosti... 7 Spontánní důvody nespokojenosti malé části obyvatel... 8 Preference investic z rozpočtu města... 8 Návštěva kulturních akcí III.2. DŮM KULTURY Způsob využití domu kultury Vhodnost/nevhodnost umístění domu kultury Umístění aktivit v rekonstruovaném domě kultury Přiměřená investice do rekonstrukce domu kultury Míra relevantnosti úvěrové zátěže na rekonstrukci domu kultury III.3. VELKÝ BAZÉN A KOUPALIŠTĚ III.4. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O DĚNÍ VE MĚSTĚ III.5. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IV. STRUČNĚ ZÁVĚREM V. PŘÍLOHY V.1. SEZNAM GRAFŮ V.2. DOTAZNÍK

3 I. ÚVOD A CÍLE Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu projektu Průzkum veřejného mínění, který byl realizován metodou face to face interakcí s využitím standardizovaného dotazníku. Projekt byl realizován v termínu od do , do statistického zpracování bylo zahrnuto celkem 278 respondentů. Cílem průzkumu bylo identifikovat názory, postoje a potřeby respondentů obyvatel Letohradu. Výsledky průzkumu mohou sloužit mj. jako inspirace pro realizaci konkrétních opatření vedoucích ke zkvalitňování života obyvatel města Letohrad. Uskutečněný průzkum veřejného mínění byl zaměřen mj. na zjištění míry spokojenosti obyvatel s životem v Letohradu, problematiku domu kultury, odpadové hospodářství aj. Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňují především její určení. Výsledky jsou uváděny v přehledné podobě grafů, tabulek a komentářů tak, aby jednotlivá zjištění mohl zadavatel flexibilně využívat pro svou práci a aktivity. Věříme, že výsledky průzkumu se stanou pro zadavatele zajímavou a inspirativní zpětnou vazbou. Za AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti 3

4 II. METODOLOGIE II.1. ZPŮSOB SBĚRU DAT Východiskem pro naplnění zadání bylo uplatnění dotazníkového šetření, tedy kvantitativního metodologického přístupu. Podkladem pro dotazování byl zadavatelem schválený zjišťovací nástroj dotazník 1 s uzavřenými i otevřenými 2 zjišťovacími otázkami. Zjišťovací otázky byly v dotazníku doplněny o sociálnědemografické položky, které umožnily následné uplatnění všech relevantních statistických procedur. Dotazování bylo provedeno face to face technikou sběru dat. Jednalo se tedy o přímé dotazování respondentů školenými tazateli AUGUR Consulting. Zápis odpovědí probíhal formou PAPI (papír, tužka). II.2. VELIKOST VÝBĚROVÉHO SOUBORU A ZPŮSOB VÝBĚRU RESPONDENTŮ Cílovou skupinu tvořili občané Letohradu a jeho místních částí starší 18 let. Výběrový soubor byl stanoven na 275 respondentů. Vzhledem k celkovému počtu obyvatel Letohradu starších 18 let, kteří tvoří tzv. základní soubor, je početnost výběrového souboru dostatečně velká. Početnost vzorku respondentů a způsob jeho výběru zaručují reprezentativnost výsledků. Po kontrole dotazníků bylo statisticky pracováno s výběrovým souborem 278 respondentů. Vzorek populace byl vybrán ze základního souboru při uplatnění tzv. kvótního výběru. Struktura dotazovaných zohledňuje sociodemografickou strukturu populace města v návaznosti na kvótní znaky: místní části (ulice), věkové a vzdělanostní kategorie a pohlaví respondentů. II.3. ORGANIZACE SBĚRU DAT A ZAJIŠTĚNÍ VALIDITY VÝSLEDKŮ Celkem se na sběru dat (dotazování) podílelo osm terénních pracovníků (tazatelů) spolupracovníků společnosti AUGUR Consulting. Všichni tazatelé prošli vstupním 1 Dotazník tvoří přílohu č. 3 této závěrečné zprávy. 2 Bez nabízených variant odpovědí. 4

5 instruktážním školením, které bylo realizováno podle principů SIMAR. Tazatelé měli k dispozici řadu podpůrných materiálů včetně podrobné instruktážní brožury se všemi náležitostmi a informacemi, jak dotazování realizovat. Na organizaci a supervizi sběru dat se podíleli interní zaměstnanci společnosti AUGUR Consulting. Po ukončení dotazování měl každý respondent možnost vyplnit slosovatelný kupón o ceny. Celkem slosovatelný kupón vyplnilo 190 respondentů, což je 68,1 % všech dotázaných. Do slosovatelného kupónu uváděl respondent své jméno a kontaktní spojení. Tato procedura sledovala mimo jiné eliminaci chyb způsobených lidským selháním. II.4. STRUKTURA VZORKU RESPONDENTŮ Následující tabulka dokumentuje strukturu výběrového souboru respondentů podle sociálnědemografických charakteristik. Struktura vzorku respondentů Struktura vzorku respondentů Počet respondentů Pohlaví Absolutní Relativní (%) Muž ,8 Žena ,2 Věk Absolutní Relativní (%) let 52 18, let 96 34, let 75 27,0 60 let a více 55 19,8 Vzdělání Absolutní Relativní (%) Základní nebo bez vzdělání 11 4,0 Vyučen(a) nebo středoškolské bez maturity 99 35,6 Středoškolské s maturitou ,4 Vysokoškolské (VOŠ) 39 14,0 Lokalita Absolutní Relativní (%) Letohrad ,0 Orlice 34 12,2 Kunčice 35 12,6 Červená 20 7,2 Zaměstnání Absolutní Relativní (%) 5

6 Dělník (manuální pracovník) 65 23,6 Zaměstnanec (v komerční sféře) 73 26,5 Zaměstnanec (státní či příspěvková organizace) 26 9,5 Řídící pracovník 3 1,1 Učitel, lékař, výzkumný pracovník 4 1,5 Podnikatel(ka) 6 2,2 Drobný živnostník 18 6,5 Nezaměstnaný(á) 1 0,4 Důchodce (důchodkyně) včetně invalidních, ZTP 49 17,8 Žena v domácnosti nebo na mateřské dovolené 17 6,2 Student(ka), učeň (učnice) 9 3,3 Jinak ekonomicky aktivní 4 1,5 Tabulka: AUGUR Consulting 6

7 III.1. III. ANALYTICKÁ ČÁST OBECNÁ SPOKOJENOST S ŽIVOTEM V OBCI Obecná míra spokojenosti Jak vyplývá z analýzy výsledků, naprostá většina respondentů (98,2 %) uvedla, že je s Letohradem jako s místem, kde žije a pracuje, velmi (56,5 %) nebo spíše (41,7 %) spokojena. Názorně dokumentuje míru spokojenosti obyvatel s životem v Letohradě následující graf č. 1. Graf č. 1: Jak jste spokojen(a) s Vaším městem jako místem, kde žijete a pracujete? Jak jste spokojen(a) s Vaším městem jako místem, kde žijete a pracujete? 56,5% 41,7% 1,8% Velmi spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Velmi a spíše spokojen(a) 98,2 % Spíše nespokojen(a) 1,8 % Průzkum veřejného mínění, Letohrad 09/2016 Graf: AUGUR Consulting Současně byla míra spokojenosti s životem v Letohradě srovnána s dalšími městy ČR, kde průzkumy spokojenosti také probíhají. Jak dokumentuje následující graf č. 2, je míra spokojenosti obyvatel s životem v Letohradě nejvyšší z referenčního vzorku měst. 7

8 Graf č. 2: Srovnání míry spokojenosti v různých městech ČR. Obecná míra spokojenosti srovnání Letohrad 2016 Chrudim 2015 Kopřivnice 2016 Litoměřice 2014 Hlučín 2016 Jablonec n. Nisou 2014 Prostějov 2015 Jilemnice 2015 Kladno 2014 Jihlava ,2% 93,8% 93,3% 90,2% 87,7% 86,7% 79,0% 78,8% 72,9% 71,8% Spokojeno v % Nespokojeno v % 1,8% 6,2% 6,7% 9,8% 12,3% 13,3% 21,0% 21,2% 27,1% 28,2% Průzkum veřejného mínění město Letohrad 09/2016, zdroj: Graf: AUGUR Consulting Spontánní důvody nespokojenosti malé části obyvatel Vzhledem k tomu, že spíše nespokojeno s životem v Letohradě je pouze 1,8 % dotázaných, spontánní důvody nespokojenosti uvedli pouze čtyři dotázaní. Jednalo se o drahé pozemky na stavbu RD, nízkou frekvenci svozu tříděného odpadu, málo laviček a kriminalitu. Preference investic z rozpočtu města Respondentům byl předložen široký výčet položek (možných investic) a bylo ponecháno na jejich úvaze, jak by případně podpořili nebo nepodpořili příslušnou zvažovanou investici 3. Výčet hodnocených položek (zvažovaných investic) byl připraven ve spolupráci se zadavatelem. 3 Otázka byla měřena na pětibodové škále. Při analýze výsledků byla využita tzv. kategorizace položek hodnoticí škály. Byly sloučeny dvě krajní hodnoty 1, 2 do varianty velká investice, dále pak hodnota 3 do varianty střed a hodnoty 4 a 5 do varianty malá investice. 8

9 Největší část investic by respondenti směrovali do domu kultury (78,8 %), dále pak do rekonstrukce koupaliště (55,0 %), rekonstrukce místních komunikací ve městě (49,6 %) a do revitalizace zámeckého parku s rekonstrukcí budovy bývalé oranžerie (44,2 %). Podrobně jsou výsledky zaznamenány v následujícím grafu č. 3. Otázka zněla: Vedení města a zastupitelé jsou nuceni vzhledem k možnostem rozpočtu zvažovat konkrétní investice do jednotlivých oblastí života a také stanovovat priority. Představte si, že byste měl(a), Vy osobně, možnost ovlivnit městský rozpočet. Na uvedených stupnicích označte, jak moc byste investoval(a) do jednotlivých oblastí. Uvědomte si, že když někde přidáte, jinde musíte ubrat. Graf č. 3: Preference investic pro směrování finančních prostředků z rozpočtu města. Preference investic pro směrování finančních prostředků z rozpočtu města Investice do domu kultury. 78,8% 15,1% 5,4% 0,7% Rekonstrukce koupaliště. 55,0% 25,9% 14,0% 5,1% Rekonstrukce místních komunikací ve městě. 49,6% 38,5% 11,9% Revitalizace zámeckého parku s rekonstrukcí budovy bývalé oranžerie. 44,2% 35,6% 13,3% 6,9% Rekonstrukce a výstavba chodníků ve městě. 39,9% 39,6% 19,8% 0,7% Výstavba multifunkční sportovní haly. 39,4% 19,9% 28,5% 12,2% Budování a oprava dětských hřišť. 38,5% 43,2% 16,5% 1,8% Rekonstrukce historických památek. 33,9% 48,4% 17,3% 0,4% Výstavba volnočasového areálu Proutnice. 18,8% 22,7% 41,2% 17,3% Rekonstrukce hřbitovů a hřbitovních zdí. 17,3% 34,5% 40,3% 7,9% Rekonstrukce Václavského náměstí. 13,7% 26,4% 59,2% 0,7% Jiná investice. 66,7% 6,1% 10,6% 16,6% Velká investice Střed Malá investice Nevím Průzkum veřejného mínění - město Letohrad 09/2016. Graf: AUGUR Consulting 9

10 Respondenti měli možnost uvést kromě nabízených položek také jiné oblasti, do kterých by si přáli investovat. Této možnosti využilo 17,3 % dotázaných a nejčastěji uváděli výstavbu krytého bazénu a investice do silnic, dále výstavbu supermarketu, vybudování kluziště, investice do volnočasových aktivit pro děti, do městské zeleně aj. Návštěva kulturních akcí Z výsledků analýz vyplývá, že více jak dvě pětiny respondentů navštívily v posledním roce koncert populární hudby (42,4 %), dále akci v muzeu (40,6 %) a ples (40,1 %) Naproti tomu nejméně respondentů v uplynulém roce navštívilo koncert vážné hudby (16,9 %). Nejčastěji respondenti navštěvují kino (průměrně 3,2 krát za uplynulý rok) a akce v muzeu (třikrát za uplynulý rok). Nejméně často pak dotázaní navštěvují plesy (v průměru 1,8 krát za uplynulý rok). Výsledky jsou podrobněji, včetně průměrného počtu návštěv konkrétních kulturních akcí za uplynulý rok, zaznamenány v následujícím grafu č. 4. Graf č. 4: Návštěva kulturních akcí v posledním roce. Návštěva kulturních akcí (činností) v posledním roce Koncert populární hudby 42,4% Akce v muzeu 40,6% Ples 40,1% Kino 37,5% Divadelní představení 35,6% Koncert vážné hudby 16,9% Průzkum veřejného mínění - město Letohrad 09/2016. Graf: AUGUR Consulting 10

11 Respondenti dále uváděli, zda výše uvedené kulturní akce navštěvují v Letohradě nebo někde jinde. Jak vyplývá z výsledků analýzy, většinu kulturních akcí navštěvují dotázaní v Letohradě, pouze kino navštěvují převážně mimo Letohrad. Respondenti byli současně dotázáni, jakou částku za jednotlivé kulturní aktivity utratili za poslední rok. Z analýzy odpovědí vyplývá, že nejvíce respondenti utratili za koncerty populární hudby (průměrně Kč za rok) a nejméně za akce v muzeu (průměrně 472 Kč za rok). Podrobně výsledky dokumentuje následující graf č. 5. Graf č. 5: Návštěva kulturních akcí v Letohradě a okolí v uplynulém roce. Navštěvujete kulturní akce v Letohradě? Koncert populární hudby Akce v muzeu 60,9% 71,6% 39,1% 28,4% Ples 82,7% 17,3% Kino 34,3% 65,7% Divadelní představení Koncert vážné hudby 73,5% 61,7% 38,3% 16,5% Ano Ne Průzkum veřejného mínění - město Letohrad 09/2016 Graf: AUGUR Consulting III.2. DŮM KULTURY Způsob využití domu kultury V rámci průzkumu byly identifikovány názory občanů na případné další využití domu kultury. Jak vyplývá z analýzy výsledků, téměř devět z deseti dotázaných (87,8 %) je pro variantu objekt zrekonstruovat pro kulturní účely. Zrekonstruovat objekt pro jiné účely by preferovaly 11

12 pouze 4,3 % dotázaných. Tito respondenti uváděli, že po rekonstrukci by měl objekt sloužit pro potřeby základní umělecké školy (3 dotázaní), pro kulturní účely a současně jako multifunkční objekt (2 respondenti), pro kulturu a současně komerční využití nebo pronájem prostor (2 respondenti), mělo by tam být pouze kino (1 respondent), pro kulturu a sport (1 dotázaný) a pro obchodní účely (1 respondent). Pro zbourání objektu je pouze 1,1 % dotázaných. Názorně výsledky dokumentuje následující graf č. 6. Graf č. 6: Budoucnost objektu domu kultury podle obyvatel Letohradu. Co by podle Vašeho názoru mělo město Letohrad udělat se stávajícím objektem domu kultury? 87,8% 4,3% 1,1% 6,8% Zrekonstruovat pro kulturu Zrekonstruovat pro jiné účely Zbourat Jiné Průzkum veřejného mínění - město Letohrad 09/2016 graf: AUGUR Consulting Ve variantě jiné téměř všichni respondenti uvedli zbourat a postavit nový dům kultury. Vhodnost/nevhodnost umístění domu kultury Současně považuje naprostá většina dotázaných (98,2 %) stávající umístění objektu domu kultury v Družstevní ulici za vhodné. Respondenti, kteří odpověděli, že nepovažují současné umístění domu kultury v ulici Družstevní za vhodné, uvedli, že neví, kde by měl být objekt domu kultury umístěn. Podrobně výsledky dokumentuje následující graf č

13 Graf č. 7: Vhodnost umístění domu kultury. Považujete nebo nepovažujete současné umístění domu kultury v Družstevní ulici za vhodné? 98,2% 0,4% 1,5% Ano, považuji Ne, nepovažuji Nevím, neumím posoudit Průzkum veřejného mínění - město Letohrad 09/2016 graf: AUGUR Consulting Umístění aktivit v rekonstruovaném domě kultury Podle většiny respondentů (92,8 %) by měl být v domě kultury umístěn sál pro plesy a 3D kino (88,8 %). Téměř dvě třetiny dotázaných (64,1 %) by preferovaly umístění stálé restaurace v domě kultury a více než polovina dotázaných (59,1 %) by zde chtěla kavárnu. Naopak pouze necelá třetina respondentů si myslí, že by do objektu domu kultury měla být přesunuta základní umělecká škola. Podrobně výsledy dokumentuje následující graf č

14 Graf č. 8: Aktivity umístěné v domě kultury. Jaké aktivity by podle Vašeho názoru měly být umístěny v nově zrekonstruovaném domě kultury? Taneční sál pro plesy 3D kino Stálá restaurace Kavárna Hudební klub (diskotéka) Občerstvení při akcích Knihovna Základní umělecká škola 92,8% 88,8% 64,1% 59,1% 42,4% 42,0% 35,5% 31,3% 7,2% 11,2% 35,9% 40,9% 57,6% 58,0% 64,5% 68,7% Ano Průzkum veřejného mínění - město Letohrad 09/2016 Ne Graf: AUGUR Consulting Přiměřená investice do rekonstrukce domu kultury Více než třetina respondentů (34,1 %) uvedla, že výše investice do rekonstrukce domu kultury by měla být do 50 milionů Kč, téměř stejný počet respondentů (34,4 %) se domnívá, že výše investice by měla být do 90 milionů Kč a pouze necelá desetina dotázaných (7,6 %) považuje za přijatelnou investici do 130 milionů Kč. Dvě pětiny respondentů (20,3 %) uvedly, že výši investice neumí posoudit. Názorně výsledky dokumentuje následující graf č

15 Graf č. 9: Přiměřená výše investice do objektu domu kultury. Jaká je podle Vašeho názoru přiměřená investice do důstojného objektu domu kultury? 34,1% 34,4% 7,6% 3,6% 20,3% Do 50 milionů Kč Do 90 milionů Kč Do 130 milionů Kč Jiná Nevím Průzkum veřejného mínění, Letohrad 09/2016 Graf: AUGUR Consulting Míra relevantnosti úvěrové zátěže na rekonstrukci domu kultury Více jak dvě pětiny respondentů (40,3 %) uvedly, že považují za přijatelné, aby město na investici do domu kultury přijalo dlouhodobý úvěr ve výši až 100 milionů Kč. Pouze 15,8 % dotázaných uvedlo, že takovýto úvěr považují za nepřijatelný. Téměř polovina respondentů (43,9 %) uvedla, že tuto záležitost neumí posoudit. Názorně výsledky dokumentuje následující graf č. 10. Graf č. 10: Přijatelnost dlouhodobého úvěru ve výši až 100 milionů Kč Považujete nebo nepovažujete za přijatelné, aby město na investici do domu kultury přijalo dlouhodobý úvěr ve výši až 100 milionů Kč? 40,3% 43,9% 15,8% Ano, považuji ho za přijatelný. Ne, nepovažuji ho za přijatelný. Nevím, neumím posoudit. Průzkum veřejného mínění, Letohrad 09/2016 Graf: AUGUR Consulting 15

16 Respondenti, kteří uvedli, že úvěr považují za nepřijatelný, měli současně sdělit důvod. Většina těchto dotázaných uvedla, že je to moc peněz (15 dotázaných), další respondenti nesouhlasí se zadlužením (7 respondentů), dva dotázaní vyjádřili obavu, že nebudou peníze na jiné potřebné investice a jeden respondent preferuje využití případných dotačních možností. III.3. VELKÝ BAZÉN A KOUPALIŠTĚ Více než polovina dotázaných (51,1 %) uvedla, že si v případě rekonstrukce velkého bazénu na koupališti přeje instalaci omezených vodních atrakcí při zachování 50m bazénu. Pětina respondentů (20,2 %) je pro zrušení bazénu a vytvoření vodních atrakcí. Celkem 16,2 % dotázaných se naopak vyjádřilo pro zachování možnosti plavání v 50m bazénu. Podrobně výsledky dokumentuje následující graf č. 11. Graf č. 11: Názor na rekonstrukci velkého bazénu na koupališti. Jaký je Váš názor na budoucí rekonstrukci velkého bazénu na koupališti? Chci, aby byla zachována možnost plavání na 50m. 16,2% Jsem pro zrušení 50m bazénu a vytvoření vodních atrakcí. 20,2% Jsem pro instalaci omezených vodních atrakcí při zachování 50m bazénu. 51,1% Je mi to jedno. 8,5% Nevím, neumím odpovědět. 4,0% Průzkum veřejného mínění - město Letohrad 09/2016. Graf: AUGUR Consulting 16

17 III.4. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O DĚNÍ VE MĚSTĚ Zdroje informovanosti o dění ve městě byly identifikovány prostřednictvím baterie osmi položek. Respondenti měli nabízené informační zdroje označit podle důležitosti od 1 (nejdůležitější zdroj) do 8 (nejméně důležitý zdroj). Z výsledků analýz vyplývá, že obyvatelé nejčastěji získávají informace o dění v Letohradě z Letohradského zpravodaje (51,1 %), dále pak zprostředkovaně od členů rodiny, příbuzných, sousedů, známých, spolupracovníků (28,5 %), z Facebooku města Letohrad (26,5 %) a z webových stráněk města (23,7 %). Výsledky jsou detailně uvedeny v následujícím grafu č. 12. Graf č. 12: Zdroje informací o dění v Letohradě. Jakým způsobem čerpáte nejčastěji informace o dění v Letohradě? Letohradský zpravodaj. 51,5% 21,1% 13,2% 8,8% 2,6% 2,2% 0,6% Zprostředkovaně. 28,5% 20,8% 21,7% 15,9% 8,2% 2,9% 2,0% Facebook města Letohrad. 26,5% 36,2% 16,1% 5,0% 4,2% 5,0% 7,0% Webové stránky města. 23,7% 32,4% 20,2% 13,9% 4,0% 4,6% 1,2% Úřední deska. 7,1% 8,3% 11,9% 14,3% 14,3% 15,5% 28,6% Plakáty. 6,8% 20,5% 25,0% 23,3% 18,2% 5,1% 1,1% Denní tisk. 2,0% 16,3% 25,5% 19,4% 17,3% 16,3% 3,2% První místo Druhé místo Třetí místo Čtvrté místo Páté místo Šesté místo Sedmé místo Průzkum veřejného mínění - město Letohrad 09/2016. Graf: AUGUR Consulting 17

18 III.5. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Jak vyplývá z analýzy výsledků, většina obyvatel Letohradu třídí některé ze složek odpadu, které v domácnosti vyprodukují. Téměř všichni dotazovaní uvedli, že třídí PET láhve a jiné plastové obaly (98,9 % dotázaných), dále papír, nápojové kartony a jiné obaly podobného druhu (98,6 %), sklo (96,8 %) a elektroodpad (93,2 %). Většina respondentů třídí také textil (84,2 %), nebezpečný odpad (82,1 %) a bioodpad (80,6 %). Pouze více než dvě pětiny respondentů uvedly, že třídí použitý potravinářský olej (42,3 % dotázaných) a více než jedna třetina uvedla, že třídí i jiný odpad (36,2 %). Jednalo se nejčastěji o plechovky nebo suť. Podrobně výsledky dokumentuje následující graf č. 13. Graf č. 13: Třídění některých složek odpadu. Třídíte některé z následujících složek odpadů, které v domácnosti vyprodukujete? PET láhve a jiné plastové obaly Papír, nápojové kartony a jiné Sklo Elektroodpad (zářivky, počítače) 98,9% 98,6% 96,8% 93,2% 1,1% 1,4% 3,2% 6,8% Textil Nebezpečný odpad (barvy, léky) Bioodpad (tráva, listí, ovoce) 84,2% 82,1% 80,6% 15,8% 17,9% 19,4% Použitý potravinářský olej Jiné odpady 42,3% 36,2% 57,7% 63,8% Ano Ne Průzkum veřejného mínění - město Letohrad 09/2016 Graf: AUGUR Consulting 18

19 Při třídění papíru většina dotázaných (85,0 %) preferuje pytlový svoz způsobem dům od domu a pouze jedna desetina respondentů využívá kontejnery umístěné na stanovištích. Téměř shodný počet respondentů (86,4 %) využívá pytlový svoz i pro plast. Necelá desetina respondentů (9,3 %) v případě plastu preferuje kontejnery umístěné na stanovištích. Téměř osm z deseti dotázaných (79,9 %) uvedlo, že pytlový svoz dům od domu využívá i pro nápojové kartony. Více než třetina respondentů (35,5 %) využívá pro třídění kovu kontejnery umístěné na stanovištích. Podrobně výsledky dokumentuje následující graf č. 14. Graf č. 14: Využívání konkrétního způsobu třídění odpadu. Jaký způsob třídění následujících složek odpadů využíváte? Papír 85,0% 10,0% 5,0% Plast 86,4% 9,3% 4,3% Nápojové kartony 79,9% 20,1% Kov 35,5% 64,5% Pytlový svoz způsobem dům od domu Kontejnery umístěné na stanovištích Bez odpovědi Průzkum veřejného mínění - město Letohrad 09/2016 Graf: AUGUR Consulting Na otázku, jakou četnost svozu komunálního odpadu by respondenti preferovali, odpověděly více jak dvě třetiny dotázaných (67,0 %) jedenkrát za týden. Necelá třetina respondentů (28,3 %) uvedla, že by jim postačoval svoz komunálního odpadu jednou za 14 dní a pouze 2,2 % dotázaných uvedly, že méně často. Podrobně výsledky dokumentuje následující graf č

20 Graf č. 15: Preference četnosti svozu komunálního odpadu. V případě, že třídíte odpad, jaká četnost svozu směsného komunálního odpadu ukládaného do popelnice by Vám postačovala? 67,0% 28,3% 2,2% 1,1% 1,4% Jedenkrát za týden Jedenkrát za 14 dni Méně často Průzkum veřejného mínění - město Letohrad 09/2016 Je mi to jedno Nevím, neumím posoudit graf: AUGUR Consulting Pouze méně než pětina dotázaných (17,6 %) uvedla, že pokud by to bylo možné, využívala by pro svoji zahradu kompost z městské kompostárny. Více jak dvě pětiny respondentů (40,6 %) tuto možnost odmítly a téměř stejný počet respondentů (39,6 %) uvedl, že nemá zahradu. Podrobně výsledky dokumentuje následující graf č. 16. Graf č. 16: Možnost využívání odběru kompostu z městské kompostárny. Pokud by to bylo možné, využíval(a) byste pro svoji zahradu možnost odběru kompostu z městské kompostárny? 40,6% 39,6% 17,6% 2,2% Ano Ne Nemám zahradu Nevím Průzkum veřejného mínění - město Letohrad 09/2016 graf: AUGUR Consulting 20

21 IV. STRUČNĚ ZÁVĚREM Společnost AUGUR Consulting se necítí být vzhledem k tematické pestrosti uskutečněného průzkumu oprávněna doporučovat zadavateli městu Letohrad jakákoliv strategická rozhodnutí, současně však věří, že zprostředkované informace a data se stanou pro zadavatele zajímavou a užitečnou zpětnou vazbou. 21

22 V.1. SEZNAM GRAFŮ V. PŘÍLOHY Graf č. 1: Jak jste spokojen(a) s Vaším městem jako místem, kde žijete a pracujete?... 7 Graf č. 2: Srovnání míry spokojenosti v různých městech ČR Graf č. 3: Preference investic pro směrování finančních prostředků z rozpočtu města Graf č. 4: Návštěva kulturních akcí v posledním roce Graf č. 5: Návštěva kulturních akcí v Letohradě a okolí v uplynulém roce Graf č. 6: Budoucnost objektu domu kultury podle obyvatel Letohradu Graf č. 7: Vhodnost umístění domu kultury Graf č. 8: Aktivity umístěné v domě kultury Graf č. 9: Přiměřená výše investice do objektu domu kultury Graf č. 10: Přijatelnost dlouhodobého úvěru ve výši až 100 milionů Kč Graf č. 11: Názor na rekonstrukci velkého bazénu na koupališti Graf č. 12: Zdroje informací o dění v Letohradě Graf č. 13: Třídění některých složek odpadu Graf č. 14: Využívání konkrétního způsobu třídění odpadu Graf č. 15: Preference četnosti svozu komunálního odpadu Graf č. 16: Možnost využívání odběru kompostu z městské kompostárny

23 V.2. DOTAZNÍK 23

24 DOTAZNÍK Číslo dotazníku (Do tohoto okénka nic nepište) 1. ZÁKLADNÍ INSTRUKTÁŽ PRO TAZATELE Vyhledejte respondenta podle přiložených charakteristik. Představte se a představte agenturu AUGUR Consulting zabývající se průzkumy veřejného mínění. Prokažte se respondentovi tazatelským průkazem. Vysvětlete respondentovi, že v současné době probíhá sociologický průzkum ve městě Letohrad, že tento výzkum provádí AUGUR Consulting pro potřeby města Letohrad. Ve spolupráci s obyvateli se tímto vedení města snaží identifikovat názory, postoje občanů a jejich potřeby. Výsledky výzkumu budou sloužit jako inspirace pro realizaci konkrétních opatření vedoucích ke zkvalitňování života obyvatel města Letohrad. Ubezpečte respondenta, že byl vybrán zcela náhodně a že agentura AUGUR Consulting zaručuje naprostou anonymitu a důvěrnost odpovědí. Všechny poskytnuté odpovědi budou statisticky počítačově zpracovány spolu s odpověďmi dalších 275 lidí, kteří se výzkumu účastní. Sdělte respondentovi, že rozhovor trvá cca 15 minut. Začněte s dotazováním. Přejeme Vám mnoho úspěchů. OBECNÁ SPOKOJENOST S ŽIVOTEM V OBCI 1. Jak jste spokojen(a) s Vaším městem jako místem, kde žijete a pracujete? 1. Velmi spokojen(a) 2. Spíše spokojen(a) 3. Spíše nespokojen(a) 4. Velmi nespokojen(a) 2. Jaký je důvod Vaší nespokojenosti? POZOR FILTR V případě, že respondent odpověděl variantou odpovědí č. 3 nebo 4, pokračujte následující otázkou. Ostatní přejdou na otázku č. 3. Vypište prosím:... Vedení města a zastupitelé jsou nuceni vzhledem k možnostem rozpočtu zvažovat konkrétní investice do jednotlivých oblastí života a také stanovovat priority. Představte si, že byste měl(a), Vy osobně, možnost ovlivnit městský rozpočet. Na uvedených stupnicích označte, jak moc byste investoval(a) do jednotlivých oblastí. Uvědomte si, že když někde přidáte, jinde musíte ubrat. (1 = velká investice, 3 = středně velká investice, 5 = žádná investice, 9 = nevím) Typ investice Velká investice Žádná investice Nevím 3. Budování a oprava dětských hřišť Investice do Domu kultury Rekonstrukce historických památek Rekonstrukce hřbitovů a hřbitovních zdí Rekonstrukce a výstavba chodníků ve městě Rekonstrukce koupaliště Rekonstrukce místních komunikací ve městě Rekonstrukce Václavského náměstí Výstavba volnočasového areálu Proutnice Revitalizace zámeckého parku s rekonstrukcí budovy bývalé Oranžerie Výstavba multifunkční sportovní haly

25 obyvatel města Letohrad Jiná investice: Budeme Vám postupně číst jednotlivé možnosti návštěvy kulturních akcí či prostor. Řekněte nám, prosím, zda jste v posledním roce měl(a) možnost tuto akci (činnost) navštívit, kolikrát (odhadem), uveďte prosím, kde tyto činnosti navštěvujete a kolik peněz ročně za ně přibližně utratíte. Činnost 15. Návštěva koncertu vážné hudby 16. Návštěva koncertu populární hudby 17. Návštěva divadelního představení Uskutečnil(a) jste návštěvu v posledním roce? Počet návštěv v posledním roce Uskutečnil(a) jste návštěvu této činnosti v Letohradě? Kde jste tuto činnost navštívil/a: (Vypište město) Jakou částku jste za tuto činnost utratil/a? (Vypište přibližnou částku za celý rok) 1. Ne 2. Ano 1. Ano 2. Ne... Kč 1. Ne 2. Ano 1. Ano 2. Ne... Kč 1. Ne 2. Ano 1. Ano 2. Ne... Kč 18. Návštěva plesu 1. Ne 2. Ano 1. Ano 2. Ne... Kč 19. Návštěva kina 1. Ne 2. Ano 1. Ano 2. Ne... Kč 20. Návštěva akcí v muzeu (výstavy, expozice muzea, zámku, noční prohlídky apod.) 1. Ne 2. Ano 1. Ano 2. Ne... Kč DŮM KULTURY Město Letohrad v současné době řeší budoucí využití objektu Domu kultury. Zvažuje míru využitelnosti a potřebnosti prostor pro divadlo, koncerty, 3D kino, diskotéku, taneční sál pro pořádání plesů a typ občerstvení v prostorách objektu. Uvažuje se o přesunutí Základní umělecké školy, nebo knihovny do prostor zrekonstruovaného nebo nového Domu kultury. Organizacím na zámku schází totiž více potřebných prostor. Prostorově a technicky lépe by vyhovovalo přesídlení Základní umělecké školy. V souvislosti s investicí do Domu kultury město Letohrad zvažuje úvěr ve výši až 100 milionů Kč na období 15 let, který by měl sloužit na investici do budovy Domu kultury. Tento úvěr sice nedovolí městu Letohrad v období splácení úvěru využít jiný vyšší úvěr, současně však výše splátek neohrozí běžné potřeby života města, bude-li ekonomická a hospodářská situace regionu i ČR nadále stabilní. 21. Co by podle Vašeho názoru mělo město Letohrad udělat se stávajícím objektem Domu kultury 1. Zrekonstruovat pro kulturu 2. Zrekonstruovat pro jiné účely, vypište jaké 2016 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

26 obyvatel města Letohrad Zbourat 4. Jiné, vypište 22. Považujete nebo nepovažujete současné umístění Domu kultury v Družstevní ulici za vhodné? 1. Ano, považuji 2. Ne, nepovažuji 3. Nevím, neumím posoudit POZOR FILTR V případě, že respondent odpověděl variantou odpovědí č. 2, pokračujte následující otázkou. Ostatní přejdou na otázku č V případě, že nepovažujete současné umístění Domu kultury za vhodné, proč se domníváte, že je nevhodné? Vypište prosím: Kde by podle Vašeho názoru měl být objekt Domu kultury umístěn? Vypište prosím: Jaké aktivity by podle Vašeho názoru měly být umístěny v nově zrekonstruovaném Domě kultury? Vyberte max. 5 možností. ANO NE 3D kino 1 2 Hudební klub (diskotéka) 1 2 Kavárna 1 2 Knihovna 1 2 Občerstvení při akcích 1 2 Taneční sál pro plesy 1 2 Stálá restaurace 1 2 Základní umělecká škola 1 2 Jiné, vypište Jaká je podle Vašeho názoru přiměřená investice do důstojného objektu Domu kultury? 1. Do 50 milionů Kč 2. Do 90 milionů Kč 3. Do 130 milionů Kč 4. Jiná uveďte Považujete nebo nepovažujete za přijatelné, aby město na investici do Domu kultury přijalo dlouholetý úvěr ve výši až do výše 100 milionů Kč? 1. Ano, považuji ho za přijatelný 2. Ne, nepovažuji ho za přijatelný 3. Nevím, neumím posoudit POZOR FILTR V případě, že respondent odpověděl variantou odpovědí č. 2, pokračujte následující otázkou. Ostatní přejdou na otázku č V případě, že nepovažujete za přijatelné, aby město na investici do Domu kultury přijalo úvěr 100 mil. Kč, uveďte prosím důvod proč. Vypište prosím: AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

27 obyvatel města Letohrad 2016 VELKÝ BAZÉN A KOUPALIŠTĚ 29. Jaký je Váš názor na budoucí rekonstrukci velkého bazénu na koupališti? 1. Chci, aby byla zachována možnost plavání na 50 m 2. Jsem pro zrušení 50m bazénu a vytvoření vodních atrakcí 3. Jsem pro instalaci omezených vodních atrakcí při zachování 50m bazénu 4. Je mi to jedno 5. Nevím, neumím odpovědět INFORMOVANOST 30. Jakým způsobem čerpáte nejčastěji informace o dění v Letohradu? Označte prosím zdroje informací čísly 1 8 od nejdůležitějšího po nejméně důležitý. 1. Zprostředkovaně (od členů rodiny, příbuzných, sousedů, známých, spolupracovníků). 2. Webové stránky města či Informačního centra 3. Úřední deska 4. Letohradský zpravodaj 5. Facebook města Letohrad 6. Denní tisk 7. Plakáty 8. Jinde, vypište kde. Pořadí zdrojů informací ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Třídíte některé z následujících složek odpadů, které v domácnosti vyprodukujete? Ano Ne 31. Papír, nápojové kartony a jiné obaly podobného druhu PET láhve a jiné plastové obaly Sklo Elektroodpad (zářivky, počítače) Nebezpečný odpad (barvy, léky) Bioodpad (tráva, listí, ovoce) Textil Použitý potravinářský olej Jiné odpady 1 2 Jaký způsob sběru následujících složek odpadu využíváte? Pytlový svoz způsobem dům od domu Kontejnery umístěné na stanovištích 40. Papír Plast Nápojové kartony Kov AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

28 obyvatel města Letohrad V případě, že třídíte odpad, jaká četnost svozu směsného komunálního odpadu ukládaného do popelnice by Vám postačovala? 1. Jedenkrát za týden 2. Jedenkrát za 14 dní 3. Méně často 4. Je mi to jedno 5. Nevím, neumím odpovědět 45. Pokud by to bylo možné, využíval byste pro svoji zahradu možnost odběru kompostu z městské kompostárny? 1. Ano 2. Ne 3. Nemám zahradu 4. Nevím 2. Na závěr bychom Vás chtěli požádat při zachování naprosté diskrétnosti o několik údajů ke statistickým účelům. 46. Ve které lokalitě bydlíte? 1. Letohrad 2. Orlice 3. Kunčice 4. Červená 47. Jaké je Vaše zaměstnání společenská aktivita? 1. Dělník (manuální pracovník) 2. Zaměstnanec (v komerční sféře) 3. Zaměstnanec (státní či příspěvkové organizace) 4. Řídící pracovník 5. Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. 6. Podnikatel(ka) 7. Drobný živnostník 8. Nezaměstnaný(á) 9. Důchodce (důchodkyně) včetně invalidních, ZTP 10. Žena v domácnosti nebo na mateřské dovolené 11. Student(ka), učeň(učnice) 12. Jinak ekonomicky aktivní (vypište) 48. Jaký je Váš věk? let let let let a více 49. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 1. Základní nebo bez vzdělání 2. Vyučen(a) nebo středoškolské bez maturity 3. Středoškolské s maturitou 2016 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

29 obyvatel města Letohrad Vysokoškolské (příp. VOŠ) 50. Respondent je: 1. Muž 2. Žena Děkujeme Vám za spolupráci. Prohlášení tazatele: prohlašuji, že jsem rozhovor provedl(a) přesně podle instruktáže a že jsem po skončení rozhovoru celý dotazník překontroloval(a). Jsem si vědom(a) sankcí, které by společnost AUGUR Consulting s.r.o. mohla uplatnit vůči mé osobě v případě, že bych nepostupoval(a) v duchu instruktáže (jméno tazatele) (podpis tazatele) 2016 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

30

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Vypište prosím:... Vypište prosím:...

Vypište prosím:... Vypište prosím:... Sociologický průzkum Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě rok 2009. 1 DOTAZNÍK Číslo dotazníku (Do tohoto okénka nic nepište) ZÁKLADNÍ INSTRUKTÁŽ PRO TAZATELE Vyhledejte respondenta podle

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI Objednatel: Město Kopřivnice Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 Výzkum byl proveden v rámci projektu Ústecký kraj kraj přírody i člověka, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR Objednatel: Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 Poskytovatel:

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Prezentační zpráva sociologického výzkumu Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě Rok 2009

Prezentační zpráva sociologického výzkumu Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě Rok 2009 AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Jihlava exkluzivní průzkum, který proběhl v termínu od 10..009 do 7..009

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí

Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí INSTITUTE FOR TRANSPORT ECONOMICS, GEOGRAPHY AND POLICY Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí Zdeněk Tomeš 1 Cíl Cílem průzkumu byla identifikace

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Postoj občanů k plýtvání potravinami

Více

Josef Novák CI2, o. p. s.

Josef Novák CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Josef Novák CI2, o. p. s. 1 Cíl průzkumu 1. Zhodnotit spokojenost obyvatel Mariánských Lázních pomocí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK, USKUTEČNILA PRO MĚSTO OPAVA V LISTOPADU A PROSINCI 2012, REPREZENTATIVNÍ SOCIOLOGICKÉ

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005 AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní průzkum, který proběhl v termínu od 13. 9. do 20. 9.

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Hodonín Leden 2010 Cíle průzkumu

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Sledování pocitu ohrožení obyvatel města Broumov Rok 2006. Zpráva vypracována pro: Město Broumov

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Sledování pocitu ohrožení obyvatel města Broumov Rok 2006. Zpráva vypracována pro: Město Broumov ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Sledování pocitu í obyvatel města Broumov Rok 2006 Zpráva vypracována pro: Město Broumov Zprávu vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o. AUGUR CONSULTING I. CÍLE PRŮZKUMU Společnost AUGUR Consulting

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti

Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti SC&C s.r.o. Zadavatel: Aliance pro energetickou soběstačnost, o.s. Vnímání energie z obnovitelných zdrojů ve společnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín V průběhu listopadu 2011 bylo v obci Ústín provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech tazatel a tazatelka zjišťovali

Více

I. CÍLE PRŮZKUMU. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti

I. CÍLE PRŮZKUMU. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti Závěrečná zpráva sociologického průzkumu Bezpečnostní situace města Broumov I. CÍLE PRŮZKUMU Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu sociologického průzkumu realizovaného

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Interaktivní aplikace a Set-top-boxy

Interaktivní aplikace a Set-top-boxy Interaktivní aplikace a Set-top-boxy výsledky marketingového výzkumu HERMES,o.s. Zdeněk Picek Hospodářská komora hl.města Prahy, 16.června 2006 Cíle projektu: Monitoring vstupní fáze digitalizace televizního

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu); VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 Cíle průzkumu Cílem dotazníkového

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 19 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR Hlavní závěry výzkumu veřejn ejného mínění na téma t finanční gramotnost provedeného společnost ností STEM/MARK, a. s. v roce 2007 pro Ministerstvo financí ČR Cíl l výzkumu Zmapovat základní úroveň finanční

Více

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE Vážení občané naší obce, Obec Trstěnice v současné době pracuje na zpracování nového strategického plánu rozvoje obce v letech 2016 2026. Ta to strategie by měla sloužit

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY, USPOŘÁDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI KRAJSKÝCH VOLEB VE DNECH

VYHODNOCENÍ ANKETY, USPOŘÁDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI KRAJSKÝCH VOLEB VE DNECH VYHODNOCENÍ ANKETY, USPOŘÁDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI KRAJSKÝCH VOLEB VE DNECH 7. - 8. 10. 2016 Rada města Letohrad rozhodla svým usnesením č. 247/2016 ze dne 31. 8. 2016 o uspořádání ankety mezi občany města

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel.: 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

Obrázek č. 9 reklamní plakát

Obrázek č. 9 reklamní plakát Obrázek č. 9 reklamní plakát MĚSTO MÍSTO Dotazník - Řezané květiny Prosím o vyplnění, Vaše odpovědi budou podkladem k diplomové práci. 1) Vaše nejčastější důvody nákupu řezaných květin: vyberte minimálně

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více